Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. V ý s l e d k y

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. V ý s l e d k y"

Transkript

1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky V ý s l e d k y štatistického zisťovania o zamestnancoch a mzdových prostriedkoch v školstve rok 2015 Štvrťročný výkaz o práci v školstve Škol (MŠVVŠ SR) 1-04 Bratislava, február 2016

2 O B S A H Strana Slovo na úvod 3 1. SPRACOVANIE VÝKAZU Administrácia zberu údajov Vstupný formulár 4 2. ZAMESTNANOSŤ V REGIONÁLNOM ŠKOLSTVE Vývoj zamestnanosti podľa typov zriaďovateľov za školy a školské zariadenia Vývoj zamestnanosti podľa typov zriaďovateľov a podľa zdroja financovania PRIEMERNÁ MZDA Porovnanie priemernej mzdy podľa typov zriaďovateľov za školy a ŠZ za roky 2013 a Porovnanie priemernej mzdy podľa typov zriaďovateľov a zdroja financovania za roky 2013 a Priemerná mzda podľa kategórií Š a ŠZ a podľa krajov školstvo celkom Priemerná mzda podľa kategórií Š a ŠZ pedagogickí zamestnanci Priemerná mzda podľa kategórií Š a ŠZ odborní zamestnanci Priemerná mzda podľa kategórií Š a ŠZ nepedagogickí zamestnanci ZAMESTNANOSŤ A PRIEMERNÁ MZDA PODĽA KRAJOV 25 ZÁVER 30 2

3 Slovo na úvod Štatistické zisťovanie o štruktúre zamestnancov a mzdách v školstve uskutočňuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR rezortným štatistickým výkazom Štvrťročný výkaz o práci v školstve Škol (MŠVVŠ SR) 1-04 (ďalej len výkaz) pomocou internetovej aplikácie, ktorej gestorom je Centrum vedecko-technických informácií (do Ústav informácii a prognóz školstva). Štatistické zisťovanie sa v roku 2015 uskutočnilo v súlade s 35a ods. 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 1 ods. 2 vyhlášky ŠÚ SR č. 291/2014 Z.z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2015 až Výsledky štatistického zisťovania, ktoré prezentujeme v tejto publikácii, predstavujú údaje o zamestnanosti a mzdových prostriedkoch za rok 2015 celkom a zvlášť za školy a školské zariadenia (ďalej len Š a ŠZ) financované zo štátneho rozpočtu (ďalej len ŠR ) a zvlášť za materské školy, jazykové školy, základné umelecké školy a školské zariadenia (ďalej len MŠ, JŠ, ZUŠ a školské zariadenia) financované z vlastných príjmov samosprávy, ktorých podstatnú časť predstavuje daň z príjmov fyzických osôb (ďalej len DPFO ). Údaje prezentované v tabuľkách nezahŕňajú plnenie z mimorozpočtových zdrojov a z prostriedkov štrukturálnych fondov ES. Údaje za zamestnancov sú zaokrúhlené z databáz Centra vedecko-technických informácií na jedno desatinné miesto prirodzene. 3

4 1. Spracovanie výkazu 1.1. Administrácia zberu údajov Internetová aplikácia Škol (MŠVVŠ SR) 1-04, pomocou ktorej sa v roku 2015 zabezpečovalo štatistické zisťovanie výkazu za celé regionálne školstvo, je dostupná na internetovej stránke V rámci regionálneho školstva vstupujú do aplikácie školy a školské zariadenia zaradené do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, aby zapísali potrebné údaje za príslušný štvrťrok sledovaného roka a vytvorili protokoly, ktoré následne preberajú ich zriaďovatelia Vstupný formulár Zber údajov sa vykonáva pomocou elektronického formulára, do ktorého školy a školské zariadenia zapisujú údaje pomocou internetovej aplikácie za každý riadok výkazu. Elektronický formulár je zostavený tak, aby zabezpečoval štatistické zisťovanie za každý zisťovaný údaj osobitne aj za pedagogických a odborných zamestnancov. Formulár tak umožňuje porovnávanie údajov o zamestnanosti a mzdových prostriedkoch na analytickej úrovni aj za pedagogických a odborných zamestnancov. Prehľad o zamestnanosti a čerpaní príslušných mzdových zložiek za rok 2015 v tvare formulára je zobrazený v: tabuľke č.1 - osobitne za školy celkom, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie tabuľke č.2 - osobitne za MŠ, ZUŠ, JŠ a školské zariadenia celkom, tabuľke č.3 - školy a školské zariadenia financované z RK MŠVVaŠ SR a MV SR, tabuľke č.4 - MŠ, ZUŠ, JŠ a ŠZ financované z DPFO (ďalej len OK). 4

5 pedagogickí zamestnanci 3 zákona ***) a pedagogická činnosť na dohody odborní zamestnanci 4 zákona ***) asistenti učiteľa 4a ods.2 písm. b zákona *) výchova a vzdelávanie 5-ročných detí MŠ( 6b zákona *) mimoriadne výsledky žiakov ( 4b zákona *) rozvojové projekty ( 4d zákona *) vzdelávacie poukazy ( 7 ods.8 zákona *) asistenti učiteľa pre žiakov zo soc. znevýhodneného prostredia ( 4e ods.8 zákona)* Š k o l y celkom z toho Tabuľka č.1 Zamestnanci a mzdové prostriedky zo stĺpca A "Spolu" U K A Z O V A T E Ľ Spolu zamestnancov A B 1 B 2 C D E F G H prepočítaný počet , ,3 447,0 1503,1 0,7 6,0 88,5 348,7 fyzické osoby spolu , ,9 559,7 Mzdové prostriedky v EUR (riadky ) tarifný plat ( 7 zákona, 7a**) Dorovnanie na funkčný plat ( 32b zákona**)doplatok do minimálnej mzdy**** náhrady miezd príplatky spolu (riadky 8 až 12) v tom: za riadenie a zastupovanie ( 8,9 zákona**) osobný ( 10 zákona**) kreditový ( 14 zákona**) za výkon špecializovanej činnosti a zač. ped. a odb. zam. ( 13b, 14c zákona**) ostatné ( 11,12,13,14a,14b,14d, 15,16, 17, 18,19a zákona**) nadčasy ( 19, ods.1 zákona**) odmeny bez jubilejných ( 20 odst.1,písm.a,b,d,e, zákona**) odmeny jubilejné ( 20 ods.1, písm. c, zákona**) Náhrada za pracovnú pohotovosť mimo pracoviska **) Evidenčný počet zamestnancov k poslednému dňu štvrťroka fyzické osoby spolu , z toho: ženy , prepočítané počty , Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru odmeny v EUR počet hodín počet osôb Priemerná mzda spolu v EUR , ,8 897,9 Komentár: z toho: nepedagogickí zamestnanci ,9 * ) zákon č.597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov **) zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov *** ) zákon č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ****) 19 ods.1 Zákonníka príce č.663/2007 Z.z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov 5

6 pedagogickí zamestnanci 3zákona ***) a pedagogická činnosť na dohody odborní zamestnanci 4 zákona ***) asistenti učiteľa 4a ods.2 písm. b zákona *) výchova a vzdelávanie 5-ročných detí MŠ( 6b zákona *) mimoriadne výsledky žiakov ( 4b zákona *) rozvojové projekty ( 4d zákona *) vzdelávacie poukazy ( 7 ods.8 zákona *) asistenti učiteľa pre žiakov zo soc. znevýhodneného prostredia ( 4e zákona)* MŠ, ZUŠ, JŠ a školské zariadenia celkom z toho Tabuľka č. 2 Zamestnanci a mzdové prostriedky zo stĺpca A "Spolu" U K A Z O V A T E Ľ Spolu A B 1 B 2 C D E F G H zamestnancov prepočítaný počet , , ,8 10,9 fyzické osoby spolu , , ,0 Mzdové prostriedky v EUR (riadiky ) tarifný plat ( 7 zákona, 7a**) Dorovnanie na funkčný plat ( 32b zákona**)doplatok do minimálnej mzdy**** náhrady miezd príplatky spolu (riadky 8 až 12) v tom: za riadenie a zastupovanie ( 8,9 zákona**) osobný ( 10 zákona**) kreditový ( 14 zákona**) za výkon špecializovanej činnosti a zač. ped. a odb. zam. ( 13b, 14c zákona**) ostatné ( 11,12,13,14a,14b,14d, 15,16, 17, 18,19a zákona**) nadčasy ( 19, ods.1 zákona**) odmeny bez jubilejných ( 20 odst.1,písm.a,b,d,e, zákona**) odmeny jubilejné ( 20 ods.1, písm. c, zákona**) Náhrada za pracovnú pohotovosť mimo pracoviska **) Evidenčný počet zamestnancov k poslednému dňu štvrťroka fyzické osoby spolu z toho: ženy prepočítané počty Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru odmeny v EUR počet hodín počet osôb Priemerná mzda spolu v EUR ,7 787,0 996,7 Komentár: z toho: nepedagogickí zamestnanci ,6 * ) zákon č.597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov **) zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov *** ) zákon č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ****) 19 ods.1 Zákonníka príce č.663/2007 Z.z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov 6

7 pedagogickí zamestnanci 3 zákona ***) a pedagogická činnosť na dohody odborní zamestnanci 4 zákona ***) asistenti učiteľa 4a ods.2 písm. b zákona *) výchova a vzdelávanie 5-ročných detí MŠ( 6b zákona *) mimoriadne výsledky žiakov ( 4b zákona *) rozvojové projekty ( 4d zákona *) vzdelávacie poukazy ( 7 ods.8 zákona *) asistenti učiteľa pre žiakov zo soc. znevýhodneného prostredia ( 4e zákona)* Školy a školské zariadenia financované z RK MŠVVa Š SR a MV SR Tabuľka č. 3 z toho Zamestnanci a mzdové prostriedky zo stĺpca A "Spolu" U K A Z O V A T E Ľ Spolu A B 1 B 2 C D E F G H zamestnancov prepočítaný počet , , ,2 1503,1 0,7 6,0 88,5 348,7 fyzické osoby spolu , , ,7 Mzdové prostriedky v EUR (riadiky ) tarifný plat ( 7 zákona, 7a**) dorovnanie na funkčný plat ( 32 b zákona**) minimálnej mzdy****) náhrady miezd príplatky spolu (riadky 8 až 12) v tom: za riadenie a zastupovanie ( 8,9 zákona**) osobný ( 10 zákona**) kreditový ( 14 zákona**) za výkon špecializovanej činnosti a zač. ped. a odb. zam. ( 13b, 14c zákona**) ostatné ( 11,12,13,14a,14b,14d, 15,16, 17, 18,19a zákona**) nadčasy ( 19, ods.1 zákona**) odmeny bez jubilejných ( 20 odst.1,písm.a,b,d,e, zákona**) odmeny jubilejné ( 20 ods.1, písm. c, zákona**) Náhrada za pracovnú pohotovosť mimo pracoviska **) Evidenčný počet zamestnancov k poslednému dňu štvrťroka fyzické osoby spolu , z toho: ženy , prepočítané počty , Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru odmeny v EUR , počet hodín , počet osôb , Priemerná mzda spolu v EUR , ,9 965,1 z toho: nepedagogickí zamestnanci ,1 Komentár : * ) zákon č.597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov **) zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov *** ) zákon č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ****) 19 ods.1 Zákonníka príce č.663/2007 Z.z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov 7

8 pedagogickí zamestnanci 12 zákona ***) a pedagogická činnosť na dohody odborní zamestnanci 19 zákona ***) asistenti učiteľa 4a ods.2 písm. b zákona *) výchova a vzdelávanie 5-ročných detí MŠ( 6b zákona *) mimoriadne výsledky žiakov ( 4b zákona *) rozvojové projekty ( 4d zákona *) vzdelávacie poukazy ( 7 ods.8 zákona *) asistenti učiteľa pre žiakov zo soc. znevýhodneného prostredia ( 4e zákona)* MŠ, ZUŠ, JŠ a školské zariadenia financované z DPFO (OK) z toho Tabuľka č. 4 Zamestnanci a mzdové prostriedky zo stĺpca A "Spolu" U K A Z O V A T E Ľ Spolu A B 1 B 2 C D E F G H zamestnancov prepočítaný počet , ,0 151,6 10,9 fyzické osoby spolu , ,8 184,0 Mzdové prostriedky v EUR (riadiky ) tarifný plat ( 7 zákona, 7a**) dorovnanie na funkčný plat ( 32 b zákona**) a minimálnej mzdy****) náhrady miezd príplatky spolu (riadky 8 až 12) v tom: za riadenie a zastupovanie ( 8,9 zákona**) osobný ( 10 zákona**) kreditový ( 14 zákona**) za výkon špecializovanej činnosti a zač. ped. a odb. zam. ( 13b, 14c zákona**) ostatné ( 11,12,13,14a,14b,14d, 15,16, 17, 18,19a zákona**) nadčasy ( 19, ods.1 zákona**) odmeny bez jubilejných ( 20 odst.1,písm.a,b,d,e, zákona**) odmeny jubilejné ( 20 ods.1, písm. c, zákona**) Náhrada za pracovnú pohotovosť mimo pracoviska **) Evidenčný počet zamestnancov k poslednému dňu štvrťroka fyzické osoby spolu , z toho: ženy , prepočítané počty , Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru odmeny v EUR počet hodín počet osôb Priemerná mzda spolu v EUR ,3 782,2 996,4 Komentár: z toho: nepedagogickí zamestnanci ,8 * ) zákon č.597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov **) zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov *** ) zákon č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ****) 19 ods.1 Zákonníka príce č.663/2007 Z.z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov 8

9 Porovnanie údajov za roky 2015 a 2014 v tvare formulára, vrátane osobitného porovnania za pedagogických zamestnancov, je zobrazené v: tabuľke č.1a - za školy celkom, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie tabuľke č.2a - za MŠ, ZUŠ, JŠ a školské zariadenia celkom, tabuľke č.3a - za školy a školské zariadenia financované RK MŠVVaŠ SR a MV SR, tabuľke č.4a - MŠ, ZUŠ, JŠ a školské zariadenia financované z DPFO(OK). 9

10 Š k o l y celkom - porovnanie rokov 2015 a 2014 U K A Z O V A T E Ľ C e l k o m Tabuľka č. 1a z toho pedagogickí zamestnanci % % zamestnancov prepočítaný počet , ,1 100, , ,3 100,4 fyzické osoby spolu , ,5 100, , ,9 100,3 Mzdové prostriedky v EUR ( ) , ,5 tarifný plat ( 7 zákona, 7a**) , ,1 dorovnanie na funkčný plat ( 32 b zákona**) a minimálnej mzdy****) , ,3 náhrady miezd , ,4 príplatky spolu (riadky 8 až 12) v tom: , ,8 za riadenie a zastupovanie ( 8,9 zákona**) , ,5 osobný ( 10 zákona**) , ,0 kreditový ( 14 zákona**) , ,6 za výkon špecializovanej činnosti a zač. ped. a odb. zam. ( 13b, 14c zákona**) , ,8 ostatné ( 11,12,13,14a,14b,14d, 15,16, 17, 18,19a zákona**) , ,3 nadčasy ( 19, ods.1 zákona**) , ,5 odmeny bez jubilejných ( 20 odst.1,písm.a,b,d,e, zákona**) , ,4 odmeny jubilejné ( 20 ods.1, písm. c, zákona**) , ,8 Náhrada za pracovnú pohotovosť mimo pracoviska **) , ,5 Evidenčný počet zamestnancov k poslednému dňu štvrťroka fyzické osoby spolu , ,9 z toho: ženy , ,0 prepočítané počty , ,0 Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru odmeny v EUR , ,8 počet hodín , ,2 počet osôb , ,6 Priemerná mzda spolu v EUR ,0 926,6 104,9 982, ,8 105,1 z toho: nepedagogickí zamestnanci ,3 571,9 103,5 **) zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ****) 19 ods.1 Zákonníka príce č.663/2007 Z.z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov 10

11 MŠ, ZUŠ, JŠ a školské zariadenia celkom - porovnanie rokov 2015 a 2014 Tabuľka č. 2a U K A Z O V A T E Ľ C e l k o m z toho pedagogickí zamestnanci % % zamestnancov prepočítaný počet , ,2 101, , ,9 102,3 fyzické osoby spolu , ,2 99, , ,5 99,0 Mzdové prostriedky v EUR ( ) , ,2 tarifný plat ( 7 zákona, 7a**) , ,5 dorovnanie na funkčný plat ( 32 b zákona**) a minimálnej mzdy****) , ,8 náhrady miezd , ,9 príplatky spolu (riadky 8 až 12) v tom: , ,3 za riadenie a zastupovanie ( 8,9 zákona**) , ,6 osobný ( 10 zákona**) , ,0 kreditový ( 14 zákona**) , ,9 za výkon špecializovanej činnosti a zač. ped. a odb. zam.( 13b, 14c zákona**) , ,7 ostatné ( 11,12,13,14a,14b,14d, 15,16, 17, 18,19a zákona**) , ,4 nadčasy ( 19, ods.1 zákona**) , ,6 odmeny bez jubilejných ( 20 odst.1,písm.a,b,d,e, zákona**) , ,5 odmeny jubilejné ( 20 ods.1, písm. c, zákona**) , ,1 Náhrada za pracovnú pohotovosť mimo pracoviska **) , ,0 Evidenčný počet zamestnancov k poslednému dňu štvrťroka fyzické osoby spolu , ,9 z toho: ženy , ,8 prepočítané počty , ,9 Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru odmeny v EUR , ,6 počet hodín , ,4 počet osôb , ,2 Priemerná mzda spolu v EUR ,5 668,7 105,1 744,1 787,0 105,8 z toho: nepedagogickí zamestnanci ,8 499,6 103,1 **) zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ****) 19 ods.1 Zákonníka príce č.663/2007 Z.z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov 11

12 Školy a školské zariadenia financované z RK MŠVVaŠ SR a MV SR - porovnanie rokov 2015 a 2014 Tabuľka č. 3a U K A Z O V A T E Ľ C e l k o m z toho pedagogickí zamestnanci % % zamestnancov prepočítaný počet , ,5 100, , ,2 100,4 fyzické osoby spolu , ,8 100, , ,6 100,3 Mzdové prostriedky v EUR ( ) , ,5 tarifný plat ( 7 zákona, 7a**) , ,1 dorovnanie na funkčný plat ( 32 b zákona**) a minimálnej mzdy****) , ,8 náhrady miezd , ,4 príplatky spolu (riadky 8 až 12) v tom: , ,9 za riadenie a zastupovanie ( 8,9 zákona**) , ,6 osobný ( 10 zákona**) , ,0 kreditový ( 14 zákona**) , ,8 za výkon špecializovanej činnosti a zač. ped. a odb. zam.( 13b, 14c zákona**) , ,9 ostatné ( 11,12,13,14a,14b,14d, 15,16, 17, 18,19a zákona**) , ,1 nadčasy ( 19, ods.1 zákona**) , ,5 odmeny bez jubilejných ( 20 odst.1,písm.a,b,d,e, zákona**) , ,2 odmeny jubilejné ( 20 ods.1, písm. c, zákona**) , ,9 Náhrada za pracovnú pohotovosť mimo pracoviska **) , ,0 Evidenčný počet zamestnancov k poslednému dňu štvrťroka fyzické osoby spolu , ,9 z toho: ženy , ,1 prepočítané počty , ,0 Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru odmeny v EUR , ,8 počet hodín , ,2 počet osôb , ,9 Priemerná mzda spolu v EUR ,3 920,2 104,9 979, ,9 105,0 z toho: nepedagogickí zamestnanci ,3 572,1 103,4 **) zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ****) 19 ods.1 Zákonníka príce č.663/2007 Z.z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov 12

13 MŠ, ZUŠ, JŠ a školské zariadenia financované z DPFO (OK) - porovnanie rokov 2015 a 2014 Tabuľka č. 4a U K A Z O V A T E Ľ C e l k o m z toho pedagogickí zamestnanci % % zamestnancov prepočítaný počet , ,8 101, , ,0 102,3 fyzické osoby spolu , ,9 98, , ,8 98,9 Mzdové prostriedky v EUR ( ) , ,3 tarifný plat ( 7 zákona, 7a**) , ,5 dorovnanie na funkčný plat ( 32 b zákona**) minimálnej mzdy****) , ,6 náhrady miezd , ,0 príplatky spolu (riadky 8 až 12) v tom: , ,3 za riadenie a zastupovanie ( 8,9 zákona**) , ,6 osobný ( 10 zákona**) , ,1 kreditový ( 14 zákona**) , ,0 za výkon špecializovanej činnosti a zač. ped. a odb. zam. ( 13b, 14c zákona**) , ,6 ostatné ( 11,12,13,14a,14b,14d, 15,16, 17, 18,19a zákona**) , ,2 nadčasy ( 19, ods.1 zákona**) , ,9 odmeny bez jubilejných ( 20 odst.1,písm.a,b,d,e, zákona**) , ,3 odmeny jubilejné ( 20 ods.1, písm. c, zákona**) , ,0 Náhrada za pracovnú pohotovosť mimo pracoviska **) , ,3 Evidenčný počet zamestnancov k poslednému dňu štvrťroka fyzické osoby spolu , ,0 z toho: ženy , ,9 prepočítané počty , ,9 Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru odmeny v EUR , ,6 počet hodín , ,5 počet osôb , ,1 Priemerná mzda spolu v EUR ,0 659,3 105,2 739,0 782,2 105,9 z toho: nepedagogickí zamestnanci ,7 493,8 103,2 **) zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ****) 19 ods.1 Zákonníka príce č.663/2007 Z.z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov 13

14 2. ZAMESTNANOSŤ V REGIONÁLNOM ŠKOLSTVE Zamestnanosť v regionálnom školstve je v tabuľkách sledovaná za školstvo celkom a osobitne za rozpočtovú kapitolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstva vnútra SR (ďalej len RK MŠVVaŠ SR a MV SR) a zvlášť za MŠ, ZUŠ, JŠ a školské zariadenia financované z výnosu DPFO (OK). V roku 2015 sú zamestnanci sledovaní ako zamestnanci celkom, pedagogickí zamestnanci, odborní zamestnanci a nepedagogickí zamestnanci. Údaje o počtoch zamestnancov nezahŕňajú zamestnanosť z mimorozpočtových zdrojov a z prostriedkov štrukturálnych fondov ES a sú zaokrúhlené na jedno desatinné miesto prirodzene Vývoj zamestnanosti podľa typov zriaďovateľov za školy a školské zariadenia Vývoj zamestnanosti podľa zriaďovateľov v členení na školy a školské zariadenia uvádzame v tabuľke č. 5. Jednotliví zriaďovatelia škôl a školských zariadení sú sledovaní podľa nasledovných typov: K - okresné úrady v sídle kraja (OÚ) V - vyššie územné celky (VÚC) O - mestá a obce C - cirkevní zriaďovatelia S - súkromní zriaďovatelia Počet zamestnancov v regionálnom školstve celkom stúpol v roku 2015 oproti roku 2014 spolu o 926,5 osôb (0,7%), pričom pedagogickí zamestnanci vzrástli o 835,1 osôb (1,0%). Pokles zamestnanosti bol u zriaďovateľa VÚC spolu o 686,2 osôb (-3,6%). U ostatných zriaďovateľov zaznamenávame nárast počtu zamestnancov. Najvyšší percentuálny nárast zamestnancov bol u súkromných zriaďovateľov o 5,4% t.j. 308,3 osôb. V školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí bol nárast počtu zamestnancov 1 028,9 osôb (1,3%) Vývoj zamestnanosti podľa typov zriaďovateľov a podľa zdroja financovania Vývoj zamestnanosti podľa typov zriaďovateľov a podľa zdroja financovania uvádzame v tabuľke č.6. V školách a školských zariadeniach financovaných z RK MŠVVaŠ SR a MV SR zamestnanosť v roku 2015 vzrástla o 175,0 osôb (0,2%), z toho pedagogickí zamestnanci o 240,2 osôb (0,4%). V MŠ, ZUŠ, JŠ a ŠZ financovaných z výnosu DPFO (OK) bol nárast zamestnancov o 751,3 osôb (1,7%), z toho u pedagogických o 594,9 osôb (2,3%). 14

15 Spolu Zriaďovateľ Vývoj zamestnanosti podľa typov zriaďovateľov v členení na školy a ŠZ Ukazovateľ Tabuľka č.5 Školstvo celkom z toho: školy z toho: MŠ,ZUŠ,JŠ a ŠZ rozdiel % rozdiel % rozdiel % a b 1 2 3=2-1 4=2/ =6-5 8=6/ = =10/9 Zamestnanci celkom , ,8 144,7 101, , ,4 74,7 101, , ,4 70,1 101,9 K z toho pedagogickí 6 408, ,4 117,5 101, , ,6 101,0 101, , ,9 16,6 101,4 odborní 960,3 981,6 21,3 102,2 33,3 33,3 0,0 100,0 926,9 948,2 21,3 102,3 nepedagogickí 2 792, ,8 5,9 100, , ,5-26,3 98, , ,3 32,2 102,2 Zamestnanci celkom , ,9-686,2 97, , ,1-618,4 97, , ,9-67,7 97,8 V z toho pedagogickí , ,6-532,9 97, , ,1-508,1 97,0 874,3 849,5-24,8 97,2 odborní 35,5 35,1-0,4 98,9 33,7 33,6-0,1 99,7 1,9 1,6-0,3 84,2 nepedagogickí 8 098, ,2-152,9 98, , ,4-110,2 98, , ,8-42,6 98,0 Zamestnanci celkom , , ,9 101, , ,0 450,2 101, , ,6 578,7 101,5 O z toho pedagogickí , ,7 896,5 101, , ,9 456,7 101, , ,8 439,8 102,0 odborní 325,9 346,3 20,4 106,3 312,2 332,2 20,0 106,4 13,7 14,1 0,4 102,9 nepedagogickí , ,6 112,0 100, , ,9-26,5 99, , ,7 138,5 100,9 Zamestnanci celkom 5 811, ,4 131,1 102, , ,5 71,5 101, , ,7 59,4 104,1 C z toho pedagogickí 4 266, ,7 104,7 102, , ,6 62,3 101,8 866,7 909,0 42,3 104,9 odborní 28,6 26,8-1,8 93,7 26,6 24,6-2,0 92,5 2,0 2,1 0,1 105,0 nepedagogickí 1 516, ,9 28,2 101,9 926,1 937,3 11,2 101,2 590,6 607,6 17,0 102,9 Zamestnanci celkom 5 740, ,8 308,3 105, , ,1 127,1 103, , ,5 180,9 108,0 S z toho pedagogickí 4 163, ,8 249,4 106, , ,2 111,8 104, , ,6 137,6 109,9 odborní 169,7 157,1-12,6 92,6 39,7 23,2-16,5 58,4 130,0 133,8 3,8 102,9 nepedagogickí 1 407, ,9 71,5 105,1 664,9 696,7 31,8 104,8 742,6 782,1 39,5 105,3 Zamestnanci celkom , ,3 926,5 100, , ,1 105,1 100, , ,2 821,6 101,7 z toho pedagogickí , ,2 835,1 101, , ,3 223,6 100, , ,9 611,6 102,3 odborní 1 520, ,8 26,8 101,8 445,6 447,0 1,4 100, , ,8 25,4 102,4 nepedagogickí , ,3 64,6 100, , ,8-119,9 99, , ,5 184,6 100,9 15

16 Spolu Zriaďovateľ Vývoj zamestnanosti podľa typov zriaďovateľov a podľa zdroja financovania Tabuľka č.6 Ukazovateľ Školstvo celkom z toho: RK MŠVVaŠ SR a MV SR z toho: MŠ,ZUŠ,ŠJ a ŠZ financované z DPFO (OK) rozdiel % rozdiel % rozdiel % a b 1 2 3=2-1 4=2/ =6-5 8=6/ = =10/ 9 Zamestnanci celkom , ,8 144,7 101, , ,8 144,7 101,4 x x x x K z toho pedagogickí 6 408, ,4 117,5 101, , ,5 117,6 101,8 x x x x odborní 960,3 981,6 21,3 102,2 960,3 981,5 21,2 102,2 x x x x nepedagogickí 2 792, ,8 5,9 100, , ,8 5,9 100,2 x x x x Zamestnanci celkom , ,9-686,2 97, , ,1-618,4 97, , ,1-67,5 97,8 V z toho pedagogickí , ,6-532,9 97, , ,1-508,1 97,0 874,3 849,5-24,8 97,2 odborní 35,5 35,1-0,4 98,9 33,7 33,6-0,1 99,7 1,9 1,8-0,1 94,7 nepedagogickí 8 098, ,2-152,9 98, , ,4-110,2 98, , ,8-42,6 98,0 Zamestnanci celkom , , ,9 101, , ,0 450,2 101, , ,6 578,7 101,5 O z toho pedagogickí , ,7 896,5 101, , ,9 456,7 101, , ,8 439,8 102,0 odborní 325,9 346,3 20,4 106,3 312,2 332,2 20,0 106,4 13,7 14,1 0,4 102,9 nepedagogickí , ,6 112,0 100, , ,9-26,5 99, , ,7 138,5 100,9 Zamestnanci celkom 5 811, ,4 131,1 102, , ,5 71,5 101, , ,7 59,4 104,1 C z toho pedagogickí 4 266, ,7 104,7 102, , ,6 62,3 101,8 866,7 909,0 42,3 104,9 odborní 28,6 26,8-1,8 93,7 26,6 24,6-2,0 92,5 2,0 2,1 0,1 105,0 nepedagogickí 1 516, ,9 28,2 101,9 926,1 937,3 11,2 101,2 590,6 607,6 17,0 102,9 Zamestnanci celkom 5 740, ,8 308,3 105, , ,1 127,1 103, , ,5 180,9 108,0 S z toho pedagogickí 4 163, ,8 249,4 106, , ,2 111,8 104, , ,6 137,6 109,9 odborní 169,7 157,1-12,6 92,6 39,7 23,2-16,5 58,4 130,0 133,8 3,8 102,9 nepedagogickí 1 407, ,9 71,5 105,1 664,9 696,7 31,8 104,8 742,6 782,1 39,5 105,3 Zamestnanci celkom , ,3 926,5 100, , ,5 175,0 100, , ,8 751,5 101,7 z toho pedagogickí , ,2 835,1 101, , ,2 240,2 100, , ,0 594,9 102,3 odborní 1 520, ,8 26,8 101, , ,1 22,6 101,6 147,6 151,6 4,2 102,8 nepedagogickí , ,3 64,6 100, , ,2-87,8 99, , ,2 152,4 100,8 16

17 3. PRIEMERNÁ MZDA Priemerná mzda v regionálnom školstve je v tabuľkách sledovaná za školstvo celkom a osobitne za RK MŠVVaŠ SR a MV SR a zvlášť za MŠ,ZUŠ,JŠ a ŠZ financované z výnosu DPFO (OK). V roku 2015 sú zamestnanci sledovaní ako zamestnanci celkom, pedagogickí zamestnanci, odborní zamestnanci a nepedagogickí zamestnanci. Údaje o priemernej mzde sú vyjadrené v a nezahŕňajú mimorozpočtové zdroje a prostriedky štrukturálnych fondov ES Porovnanie priemernej mzdy podľa typov zriaďovateľov za školy a ŠZ za roky 2014 a 2015 Porovnanie priemernej mzdy podľa zriaďovateľov v členení na Š a ŠZ uvádzame v tabuľke č.7. Celková priemerná mzda v školstve celkom vzrástla v roku 2015 oproti roku 2014 o 38,3 (4,9%), pedagogickým zamestnancom o 46,6 (5,1%) Porovnanie priemernej mzdy podľa typov zriaďovateľov a zdroja financovania za roky 2014 a 2015 Porovnanie priemernej mzdy podľa typov zriaďovateľov a podľa zdroja financovania uvádzame v tabuľke č.8. V RK MŠVVaŠ SR a MV SR bola dosiahnutá v roku 2015 priemerná mzda celkom vo výške 920,2, čo je oproti roku 2014 nárast o 42,9 (4,9%). U pedagogických zamestnancov dosiahla priemerná mzda výšku 1 028,9, čo je nárast v porovnaní s rokom 2014 o 49,4 (5,0%). V MŠ, ZUŠ, JŠ a školských zariadeniach financovaných z výnosu DPFO (OK) bola dosiahnutá priemerná mzda 659,3, t.j. nárast oproti roku 2014 o 32,3 (5,2%) a u pedagogických zamestnancov 782,2 t.j. nárast oproti roku 2014 o 43,2 (5,8%). 17

18 Spolu Zriaďovateľ Porovnanie priemernej mzdy podľa typov zriaďovateľov za Š a ŠZ za roky 2014 a 2015 Tabuľka č.7 Ukazovateľ Školstvo celkom z toho: školy z toho: MŠ,ZUŠ,JŠ a ŠZ rozdiel % rozdiel % rozdiel % a b 1 2 3=2-1 4=2/ =6-5 8=6/ = =10/9 Priemerná mzda 871,3 905,2 33,9 103,9 935,1 971,6 36,5 103,9 756,1 786,1 30,0 104,0 K z toho pedagogickí 988, ,6 36,8 103, , ,9 36,8 103,6 852,5 888,4 35,9 104,2 odborní 938,3 994,5 56,2 106,0 860,3 930,4 70,1 108,1 941,2 996,8 55,6 105,9 nepedagogickí 578,7 592,9 14,2 102,5 595,1 615,3 20,2 103,4 564,5 574,3 9,8 101,7 Priemerná mzda 847,5 893,8 46,3 105,5 877,2 925,6 48,4 105,5 621,2 652,3 31,1 105,0 V z toho pedagogickí 979, ,2 58,0 105,9 983, ,2 58,0 105,9 901,5 958,7 57,2 106,3 odborní 826,5 891,3 64,8 107,8 822,9 885,6 62,7 107,6 892, ,7 122,5 113,7 nepedagogickí 555,6 579,3 23,7 104,3 573,2 597,6 24,4 104,3 506,8 528,4 21,6 104,3 Priemerná mzda 751,8 788,3 36,5 104,9 877,2 919,1 41,9 104,8 622,2 653,7 31,5 105,1 O z toho pedagogickí 875,3 920,4 45,1 105,2 980, ,0 47,3 104,8 731,1 774,0 42,9 105,9 odborní 843,7 888,2 44,5 105,3 849,2 892,5 43,3 105,1 717,7 788,3 70,6 109,8 nepedagogickí 487,7 502,4 14,7 103,0 519,1 535,8 16,7 103,2 470,5 484,2 13,7 102,9 Priemerná mzda 793,9 833,2 39,3 105,0 852,0 895,1 43,1 105,1 620,6 652,9 32,3 105,2 C z toho pedagogickí 887,2 935,0 47,8 105,4 930,6 980,8 50,2 105,4 716,6 760,5 43,9 106,1 odborní 842,9 896,8 53,9 106,4 842,6 893,0 50,4 106,0 845,8 940,8 95,0 111,2 nepedagogickí 530,7 544,1 13,4 102,5 563,8 578,6 14,8 102,6 478,8 490,8 12,0 102,5 Priemerná mzda 846,0 887,8 41,8 104,9 928,3 973,5 45,2 104,9 719,2 761,3 42,1 105,9 S z toho pedagogickí 913,9 960,0 46,1 105,0 982, ,0 51,6 105,2 776,8 820,0 43,2 105,6 odborní 914, ,1 95,0 110,4 856,7 952,3 95,6 111,2 931, ,9 87,2 109,4 nepedagogickí 636,9 659,4 22,5 103,5 706,8 723,1 16,3 102,3 574,2 602,6 28,4 104,9 Priemerná mzda 787,5 825,8 38,3 104,9 883,0 926,6 43,6 104,9 636,5 668,7 32,2 105,1 z toho pedagogickí 908,0 954,6 46,6 105,1 982, ,8 49,7 105,1 744,1 787,0 42,9 105,8 odborní 910,9 968,2 57,3 106,3 848,3 897,9 49,6 105,8 936,9 996,7 59,8 106,4 nepedagogickí 515,6 532,3 16,7 103,2 552,3 571,9 19,6 103,5 484,8 499,6 14,8 103,1 18

19 Spolu Zriaďovateľ Porovnanie priemernej mzdy podľa typov zriaďovateľov a podľa zdroja financovania za roky 2014 a 2015 Tabuľka č.8 Ukazovateľ Školstvo celkom z toho: RK MŠVVaŠ SR a MV SR z toho: MŠ,ZUŠ,ŠJ a ŠZ financované z DPFO (OK) rozdiel % rozdiel % rozdiel % a b 1 2 3=2-1 4=2/ =6-5 8=6/ = =10/9 Priemerná mzda 871,3 905,2 33,9 103,9 871,3 905,2 33,9 103,9 x x x x K z toho pedagogickí 988, ,6 36,8 103,7 988, ,6 36,8 103,7 x x x x odborní 938,3 994,5 56,2 106,0 938,3 994,5 56,2 106,0 x x x x nepedagogickí 578,7 592,9 14,2 102,5 578,7 592,9 14,2 102,5 x x x x Priemerná mzda 847,5 893,8 46,3 105,5 877,2 925,6 48,4 105,5 621,2 652,3 31,1 105,0 V z toho pedagogickí 979, ,2 58,0 105,9 983, ,2 58,0 105,9 901,5 958,7 57,2 106,3 odborní 826,5 891,3 64,8 107,8 822,9 885,6 62,7 107,6 892, ,7 122,5 113,7 nepedagogickí 555,6 579,3 23,7 104,3 573,2 597,6 24,4 104,3 506,8 528,4 21,6 104,3 Priemerná mzda 751,8 788,3 36,5 104,9 877,2 919,1 41,9 104,8 622,2 653,7 31,5 105,1 O z toho pedagogickí 875,3 920,4 45,1 105,2 980, ,0 47,3 104,8 731,1 774,0 42,9 105,9 odborní 843,7 888,2 44,5 105,3 849,2 892,5 43,3 105,1 717,7 788,3 70,6 109,8 nepedagogickí 487,7 502,4 14,7 103,0 519,1 535,8 16,7 103,2 470,5 484,2 13,7 102,9 Priemerná mzda 793,9 833,2 39,3 105,0 852,0 895,1 43,1 105,1 620,6 652,9 32,3 105,2 C z toho pedagogickí 887,2 935,0 47,8 105,4 930,6 980,8 50,2 105,4 716,6 760,5 43,9 106,1 odborní 842,9 896,8 53,9 106,4 842,6 893,0 50,4 106,0 845,8 940,8 95,0 111,2 nepedagogickí 530,7 544,1 13,4 102,5 563,8 578,6 14,8 102,6 478,8 490,8 12,0 102,5 Priemerná mzda 846,0 887,8 41,8 104,9 928,3 973,5 45,2 104,9 719,2 761,3 42,1 105,9 S z toho pedagogickí 913,9 960,0 46,1 105,0 982, ,0 51,6 105,3 776,8 820,0 43,2 105,6 odborní 914, ,1 95,0 110,4 856,7 952,3 95,6 111,2 931, ,9 87,2 109,4 nepedagogickí 636,9 659,4 22,5 103,5 706,8 723,1 16,3 102,3 574,2 602,6 28,4 104,9 Priemerná mzda 787,5 825,8 38,3 104,9 877,3 920,2 42,9 104,9 627,0 659,3 32,3 105,2 z toho pedagogickí 908,0 954,6 46,6 105,1 979, ,9 49,4 105,0 739,0 782,2 43,2 105,8 odborní 910,9 968,2 57,3 106,3 911,0 965,1 54,1 105,9 910,2 996,4 86,2 109,5 nepedagogickí 515,6 532,3 16,7 103,2 553,3 572,1 18,8 103,4 478,7 493,8 15,1 103,2 19

20 3.3. Priemerná mzda podľa kategórií Š a ŠZ a podľa krajov školstvo celkom Prehľad o výške priemernej mzdy v roku 2015 za školstvo celkom v jednotlivých kategóriách škôl a ŠZ a v členení podľa krajov uvádzame v tabuľke č. 9. V roku 2015 bola dosiahnutá priemerná mzda spolu za školy a ŠZ celkom vo výške 825,8. - v školách dosiahla priemerná mzda výšku 926,6, - v MŠ, ZUŠ, JŠ a ŠZ dosiahla priemerná mzda výšku 668, Priemerná mzda podľa kategórií Š a ŠZ pedagogickí zamestnanci Prehľad o výške priemernej mzdy pedagogických zamestnancov v roku 2015 za školstvo celkom podľa kategórií Š a ŠZ a podľa krajov uvádzame v tabuľke č. 10. Priemerná mzda pedagogických zamestnancov v roku 2015za školstvo celkom (Š a ŠZ) dosiahla výšku 954,6. - v školách dosiahla priemerná mzda celkovú výšku 1 031,8, - v MŠ, ZUŠ, JŠ a ŠZ dosiahla priemerná mzda výšku 787, Priemerná mzda podľa kategórií Š a ŠZ odborní zamestnanci Prehľad o výške priemernej mzdy odborných zamestnancov v roku 2015 za školstvo celkom podľa kategórií Š a ŠZ a podľa krajov uvádzame v tabuľke č Priemerná mzda podľa kategórií Š a ŠZ nepedagogickí zamestnanci Prehľad o výške priemernej mzdy nepedagogických zamestnancov v roku 2015 za školstvo celkom podľa kategórií Š a ŠZ a podľa krajov uvádzame v tabuľke č

21 MŠ, ZUŠ, JŠ a školské zariadenia Školy Priemerná mzda podľa kategórií Š a ŠZ a podľa krajov - školstvo celkom Tabuľka č.9 Kategória BA TV TC NR ZA BB PO KE Spolu Základné školy 992,7 907,8 904,8 888,3 903,9 893,4 944,5 943,9 923,1 Gymnáziá 937,9 915,8 957,0 901,8 913,1 904,3 950,3 952,8 930,6 SOŠ 929,3 894,3 906,4 924,2 944,3 901,7 936,9 927,5 922,6 Konzervatóriá 855,0 768, ,6 867,2 822,4 836,9 858,3 Stredisko praktického vyučovania 780,6 725, ,5 654, ,8 798,2 Špeciálne základné školy 960,5 955,8 945,0 945,5 927,8 951, ,0 986,7 979,4 Špeciálne gymnáziá 989,9 998,8 990,2 Špeciálne SOŠ 868,0 993, , ,6 937,7 950,5 808,4 940,6 Praktické školy 941, , , , , , , , ,5 Odborné učilištia 881,9 880,1 935,3 869,4 933,2 840, ,1 926,4 910,4 Materské školy 718,8 696,4 671,5 671,2 674,9 681,9 690,8 693,6 688,1 Špeciálne materské školy 856,9 833,1 833,5 764,9 858,3 826,1 860,2 832,3 842,4 Základné umelecké školy 874,5 817,3 798,2 809,9 808,0 771,0 828,1 823,8 819,8 Jazykové školy 959,6 937,1 866,6 772,8 824,8 663,3 975,9 952,1 917,6 Školský klub detí 716,4 708,6 713,8 701,5 700,5 712,6 718,5 711,5 710,7 Školský klub detí pri ŠŠ 784,4 758,7 791,2 749,3 792,9 809,5 816,8 789,3 788,0 Centrá voľného času 781,9 800,5 746,9 766,0 768,5 766,0 741,9 786,8 768,6 Školské internáty 752,2 688,8 804,1 696,2 689,4 754,9 776,1 711,9 730,2 Školské internáty pri ŠŠ 700,0 691,6 730,6 651,3 693,3 627,2 725,5 678,7 688,6 Diagnostické centrá 825,7 846,0 936,3 847,7 Reedukačné centrá 775,3 828,9 716,2 790,1 721,9 723,3 742,6 760,8 Liečebno-výchovné sanatóriá 768,0 762,1 694,7 753,9 830,8 760,2 Centrá PpPP 936,5 907,5 915,8 875,8 959,1 914, ,7 912,8 950,5 Centrá ŠpP 887,8 900,6 909,1 907,4 931,2 826, ,5 969,9 931,2 Školské stravovanie 528,5 496,0 486,9 473,4 487,8 492,7 497,6 499,7 495,2 Školy v prírode 759,0 245,3 385,3 666,8 714,4 637,5 690,5 Strediská služieb škole 722,2 834,6 695,4 821,2 749,9 Strediská odbornej praxe 798,3 570,9 745,1 506,7 744,4 Školské hospodárstva 764,1 823,1 792,5 Spolu 850,2 809,5 803,3 802,6 817,8 805,3 853,4 842,6 825,8 21

22 MŠ, ZUŠ, JŠ a školské zariadenia Školy Priemerná mzda podľa kategórií Š a ŠZ a podľa krajov pedagogickí zamestnanci Tabuľka č.10 Kategória BA TV TC NR ZA BB PO KE Spolu Základné školy 1 096, , ,8 992, ,4 998, , , ,1 Gymnáziá 1 031, , , , , , , , ,8 SOŠ 1 028, , , , , , , , ,4 Konzervatóriá 914,3 808, ,5 975,7 894,9 877,0 911,4 Stredisko praktického vyučovania 792,8 775, ,5 800, ,8 836,9 Špeciálne základné školy 1 032, , , , , , , , ,3 Špeciálne gymnáziá 1 028,8 998, ,9 Špeciálne SOŠ 967, , , ,2 996, , , ,0 Praktické školy 1 043, , , , , , , , ,9 Odborné učilištia 957,4 945, ,3 911, ,9 903, , ,3 975,1 Materské školy 793,3 772,1 748,4 746,8 758,8 754,0 760,4 772,4 764,0 Špeciálne materské školy 919,7 912,0 833,5 778,8 868,3 881,0 900,4 862,5 887,2 Základné umelecké školy 903,2 859,3 835,2 847,3 841,9 810,0 868,4 862,9 856,5 Jazykové školy 1 177,4 994, ,8 957,5 925,6 739, , , ,3 Školský klub detí 727,7 710,5 720,1 704,6 710,5 715,5 721,5 712,8 715,9 Školský klub detí pri ŠŠ 795,0 762,0 791,2 758,1 800,2 811,3 817,7 789,7 793,4 Centrá voľného času 975,4 855,9 857,8 908,3 849,7 888,3 862,4 922,1 883,0 Školské internáty 921,4 865,6 999,4 875,7 884,7 938,6 928,2 944,0 920,5 Školské internáty pri ŠŠ 940,0 852,8 884,2 819,7 872,3 820,3 928,3 861,9 885,4 Diagnostické centrá 957, , , ,3 Reedukačné centrá 991, ,8 872,4 990,7 937,6 976,9 971,8 982,0 Liečebno-výchovné sanatóriá 914,6 909,0 888, ,3 949,4 926,2 Centrá PpPP 599,4 599,4 Centrá ŠpP 1 087,0 893,6 775,3 714,5 871,8 663,2 873,7 Školské stravovanie Školy v prírode 1 613,0 936, , , ,2 Strediská služieb škole Strediská odbornej praxe 1 004,8 570,9 897,9 780,7 927,7 Školské hospodárstva 2 003, ,5 Spolu 966,2 938,8 941,2 932,4 947,5 931,8 981,2 976,1 954,6 22

23 MŠ, ZUŠ, JŠ a školské zariadenia Školy Priemerná mzda podľa kategórií Š a ŠZ a podľa krajov odborní zamestnanci Tabuľka č.11 Kategória BA TV TC NR ZA BB PO KE Spolu Základné školy 911,6 894,0 898,8 853,4 857,4 924,0 964,4 877,6 890,9 Gymnáziá 999,2 696,4 875,3 844,0 987,9 915,8 855,4 900,3 925,1 SOŠ 1 107,0 885,2 890,0 856,9 835,4 935, ,2 929,6 940,0 Konzervatóriá 1 031, ,9 Stredisko praktického vyučovania Špeciálne základné školy 916,5 908,5 658,2 882, ,9 827,1 958,9 925,6 919,9 Špeciálne gymnáziá 501,1 501,1 Špeciálne SOŠ 955,2 955,2 Praktické školy 763,9 763,9 Odborné učilištia 866,0 944, , ,2 938,5 Materské školy 850,3 780,0 875,4 723,0 784,6 604,0 663,1 786,7 Špeciálne materské školy 686, , ,7 Základné umelecké školy Jazykové školy Školský klub detí 1 013, ,0 Školský klub detí pri ŠŠ Centrá voľného času Školské internáty 766, , ,7 Školské internáty pri ŠŠ 872,7 853,4 812,6 854,0 Diagnostické centrá 899,0 993,9 939,0 Reedukačné centrá 843,2 772,0 927,1 716,9 881,4 974,5 853,7 Liečebno-výchovné sanatóriá 981,3 839,5 801,2 987, ,0 952,5 Centrá PpPP 987,9 963,7 973,9 934, ,1 997, , , ,2 Centrá ŠpP 883,8 938,9 917,0 954,6 994,1 929, , ,8 972,2 Školské stravovanie Školy v prírode Strediská služieb škole Strediská odbornej praxe Školské hospodárstva Spolu 938,7 933,3 937,5 897,1 953,7 955, ,3 996,4 968,2 23

24 MŠ, ZUŠ, JŠ a školské zariadenia Školy Priemerná mzda podľa kategórií Š a ŠZ a podľa krajov nepedagogickí zamestnanci Tabuľkač.12 Kategória BA TV TC NR ZA BB PO KE Spolu Základné školy 620,0 539,6 521,6 518,9 516,2 528,6 555,4 555,7 543,5 Gymnáziá 593,1 526,8 558,8 558,3 509,6 552,5 545,9 558,6 553,3 SOŠ 656,1 596,7 580,0 618,0 631,1 623,6 625,6 596,3 616,3 Konzervatóriá 602,0 613, ,1 554,4 575,7 597,8 624,0 Stredisko praktického vyučovania 507,8 478,8 410,0 480,1 Špeciálne základné školy 651,0 618,6 557,9 540,9 622,8 582,9 744,0 611,0 632,2 Špeciálne gymnáziá 695,3 695,3 Špeciálne SOŠ 577,2 424,4 893,3 651,1 579,1 694,3 643,8 Praktické školy 493,6 435,6 482,0 533,8 614,3 0,0 526,2 0,0 507,0 Odborné učilištia 596,6 575,2 597,2 571,8 629,7 557,5 812,2 562,5 621,6 Materské školy 483,6 461,6 450,9 435,0 438,4 443,0 449,8 465,0 453,8 Špeciálne materské školy 522,2 510,0 434,4 704,4 562,2 554,1 581,6 546,1 Základné umelecké školy 689,6 570,3 576,2 582,5 590,4 549,3 593,2 594,8 597,9 Jazykové školy 597,1 773,1 569,0 575,0 518,1 380,0 579,4 610,3 584,0 Školský klub detí 468,8 453,5 443,9 462,7 465,5 415,6 496,8 562,9 468,8 Školský klub detí pri ŠŠ 451,1 495,7 527,8 517,4 482,0 551,2 611,0 492,4 Centrá voľného času 610,0 593,9 572,8 502,2 546,2 515,5 527,6 570,7 554,7 Školské internáty 603,6 493,4 555,3 497,1 503,5 539,3 528,0 536,1 532,6 Školské internáty pri ŠŠ 539,5 563,7 576,4 543,9 549,0 546,5 587,4 573,9 558,4 Diagnostické centrá 676,2 605,0 713,1 640,8 Reedukačné centrá 601,6 632,2 567,7 593,5 555,8 548,9 556,6 578,5 Liečebno-výchovné sanatóriá 556,7 612,3 559,6 521,3 657,8 587,2 Centrá PpPP 650,3 700,4 620,8 578,1 698,4 635,6 830,2 621,8 681,4 Centrá ŠpP 957,6 612,9 624,4 585,7 681,2 606, ,8 578,3 764,2 Školské stravovanie 528,5 496,0 486,9 473,4 487,8 492,7 497,6 499,7 495,2 Školy v prírode 619,5 245,3 385,3 510,9 676,8 525,4 605,3 Strediská služieb škole 722,2 834,6 695,4 821,2 749,9 Strediská odbornej praxe 614,0 658,8 470,8 619,5 Školské hospodárstva 645,5 823,1 735,0 Spolu 573,9 526,4 512,3 512,2 518,3 524,9 546,6 536,0 532,3 24

25 4. ZAMESTNANOSŤ A PRIEMERNÁ MZDA PODĽA KRAJOV Zamestnanosť a priemernú mzdu podľa krajov a typov zriaďovateľov za rok 2015 uvádzame v: tabuľke č.13 - osobitne za školy, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie tabuľke č.14 - osobitne za MŠ, ZUŠ, JŠ a ŠZ všetkých zriaďovateľov tabuľke č.15 Š a ŠZ financované z RK MŠVVaŠ SR a MV SR, tabuľke č.16 - MŠ, ZUŠ, JŠ a ŠZ financované z výnosu DPFO (OK). 25

26 Zamestnanosť a priemerná mzda podľa krajov a typov zriaďovateľov v š k o l á c h Tabuľka č.13 Zriaď. Ukazovateľ BA TV TC NR ZA BB PO KE Spolu K V O C S Spolu 1 118,1 500,0 494,5 607,4 687,6 897, , , ,4 z toho pedagogickí 881,9 401,3 385,6 506,1 535,1 727,0 975,7 900, ,6 odborní 15,7 0,0 1,4 1,6 3,3 2,8 5,6 2,9 33,3 nepedagogickí 220,5 98,7 107,5 99,7 149,2 167,7 215,3 210, ,5 Priemerná mzda 940,4 949,5 947,3 931,3 954,0 926, ,0 987,9 971,6 z toho pedagogickí 1 027, , , , , , , , ,9 odborní 906,5 0,0 809,3 879,0 978,5 884, ,6 973,2 930,4 nepedagogickí 594,7 606,3 593,5 539,3 612,7 576,0 727,9 606,1 615, , , , , , , , , ,1 z toho pedagogickí 1 700, , , , , , , , ,1 odborní 3,6 3,7 4,5 8,1 2,5 3,2 2,4 5,6 33,6 nepedagogickí 603,1 612,6 654,7 740,8 813,6 708,8 861,8 846, ,4 Priemerná mzda 926,4 902,7 915,8 924,4 939,1 910,0 942,3 930,4 925,6 z toho pedagogickí 1 031, , , , , , , , ,2 odborní 1 008,0 800,1 865,1 866,8 902,6 915,9 885,7 882,1 885,6 nepedagogickí 628,7 569,1 569,2 607,1 605,4 614,9 602,2 583,3 597, , , , , , , , , ,0 z toho pedagogickí 2 617, , , , , , , , ,9 odborní 52,4 22,2 27,7 57,5 70,4 43,9 25,1 33,1 332,2 nepedagogickí 709,3 908,1 916, , , , , , ,9 Priemerná mzda 923,6 908,9 905,7 889,8 905,9 897,7 950,2 949,0 919,1 z toho pedagogickí 1 021, , ,1 994, , , , , ,0 odborní 924,4 895,6 899,6 856,3 858,9 929,1 959,6 868,7 892,5 nepedagogickí 561,6 538,2 520,6 517,7 513,9 522,9 556,2 553,0 535,8 775,0 232,1 44,4 553,2 497,7 438,6 923,5 959, ,4 z toho pedagogickí 615,1 181,8 34,5 426,8 383,6 337,6 735,8 746, ,6 odborní 7,3 1,0 0,3 3,8 4,1 1,4 3,5 3,2 24,6 nepedagogickí 152,6 49,3 9,6 122,6 110,0 99,6 184,2 209,4 937,2 Priemerná mzda 909,3 920,0 857,8 861,7 887,7 859,5 905,9 908,4 895,1 z toho pedagogickí 984,0 988,2 943,9 956,9 984,0 934,6 987, ,9 980,8 odborní 959,9 894,3 864,2 809,5 850,8 812,7 907,2 913,9 893,0 nepedagogickí 605,5 669,0 549,5 532,0 553,2 605,9 581,7 564,1 578, ,1 373,5 81,5 254,3 354,8 432,1 476,6 484, ,2 z toho pedagogickí 890,5 308,6 70,2 212,9 297,0 335,3 375,0 397, ,2 odborní 11,5 1,9 0,1 0,3 1,3 1,7 0,7 5,7 23,2 nepedagogickí 248,1 63,0 11,1 41,1 56,5 95,1 100,9 80,8 696,8 Priemerná mzda 1 185,6 842,5 892,8 952,3 867,9 831,7 883,2 887,9 973,4 z toho pedagogickí 1 282,8 886,1 911,7 976,6 915,8 907,3 938,6 929, ,0 odborní 887,8 970,3 831,2 428,8 920,0 880, , ,1 952,3 nepedagogickí 850,8 625,4 774,2 829,7 615,4 564,2 670,2 674,2 723, , , , , , , , , ,1 z toho pedagogickí 6 705, , , , , , , , ,3 odborní 90,7 28,9 34,1 71,1 81,6 52,8 37,3 50,5 447,0 nepedagogickí 1 933, , , , , , , , ,8 Priemerná mzda 959,7 906,7 911,8 903,0 917,5 899,0 953,4 941,8 926,6 z toho pedagogickí 1 056, , , , , , , , ,8 odborní 922,8 888,2 890,7 854,0 865,6 921,4 975,7 895,7 897,9 nepedagogickí 626,9 559,9 545,8 557,1 556,7 562,3 588,5 571,2 571,9 26

OBECNÉ ZMĚNY...2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2

OBECNÉ ZMĚNY...2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2 ESO9 PAM verze 4.5 Změny a novinky OBECNÉ ZMĚNY....2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2 MZDY 2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY CZ... 2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY SK... 2 MZDOVÉ SLOŽKY CZ... 3

Více

Záverečná monitorovacia správa

Záverečná monitorovacia správa 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Záverečná monitorovacia správa Operačný program cezhraničnej

Více

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí Číslo předpisu: Název: Předpis publikovaný ve Sbírce mezinárodních smluv ČR 120/2001 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky

Více

Á Ž Ú ž ň š ž Ž š Ť Ť Ž Ď Ť Ž ž Ť š ř Ť Ť Ť Ť Ť ž š ž š Ť š Ť Ť š ř Ť Ť Ť Ť Š Ť Ť Ý Á ť ř Ť ž š ň Ť Ť Ž Ť Ť Ť Ž Ž ř ž ž Ť Ž Ě Ť ž Ť Ť Ť Ť š Ť Ž š Ť Ů Ť ť ť Ť ť Ž Č Ž š Ť ř Ť Ž š Ů Ť Ť š Ť Ť ž š ť Ť Ž Ž

Více

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -.

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. P 1-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. čtvrtletí 2014 Pokyny a vysvětlivky pro vyplnění Do nadpisu výkazu se doplní

Více

Čl. 1. Čl. 2. Příplatek za vedení

Čl. 1. Čl. 2. Příplatek za vedení Postup při odměňování ředitelů škol a školských zařízení (dále jen ředitelů škol), které jsou zřizovány Středočeským krajem jako příspěvkové organizace Č.j.: 074637/2009/KUSK K plnění úkolů souvisejících

Více

ř Š ř Ú Ž ý ř ý Ž ř š Ž š Š ý ř š ř Ž Ž Ž ý Š ý š ů ř ý ý ů ř Ž ř ř ů ý ůž Í Ž Í ř Š Ž ý Ž Í ř Ž Ž ý š ž Ž ů ý Ž š Ž ř Ž ř š š Ž ř ř ž Ž ř ř ý Ž Ž Š š ů Í Ž ř ř Ú š ř Ž Ž Ž Ó Ž Ž ř š Ž ů Ž ř ú Ž ř Ž ý

Více

Strategický dokument doporučení

Strategický dokument doporučení Strategický dokument doporučení Predtým, než sme začali s p. Gondášom plánovať náš projekt, bolo dôležité, čo prinesie pre naše krajiny. Vychádzali sme z toho, že sme si jazykovo blízki, nemáme preto jazykové

Více

Ekonomika a právo synergie nebo antagonismus?

Ekonomika a právo synergie nebo antagonismus? Ekonomika a právo synergie nebo antagonismus? 6. ročník mezinárodní konference konané Vysokou školou Karla Engliše, a.s., v Brně pod záštitou Dipl. Ing. Karla Engliše EUR Ing. vnuka prof. JUDr. Karla Engliše

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Operační program V současné době Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj připravuje návrh nového Operačního programu Životní

Více

Mgr. Jaroslav Šilberský

Mgr. Jaroslav Šilberský ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ PROJEKTU ČMS ODPADY: PROGRAMOVACIE PRÁCE NA PROGRAMOVOM VYBAVENÍ REGIONÁLNEHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU O ODPADOCH (RISO) V SÚLADE S NOVÝMI APLIKAČNÝMI POŽIADAVKAMI A MIGRÁCIA RISO

Více

š ž Č Č Í ČŠ Á š š ř š ř š Č ó ř ě ř š ř ě š ř š ř ž ř Í ř Ž ěř š š ě ř ě ů ě ů ě š ř š ř šš ě š ě ě š ř ů šť ů ě ů ě ř š š ě š ě š ě ř ě š ě Ž ř ě ř ě š Íš Á š ř š š š š Ž š š ř š š Í Š ú ó ř ř š š Ž

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Inspekční zpráva

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Inspekční zpráva ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Inspekční zpráva Odborné učiliště, Učiliště a Praktická škola, Hradec Králové, 17. listopadu 1212 PSČ 500 02 Identifikátor školy: 600 024

Více

Ň Ú ř ř ř Č ř ř š ž Č ř š ž š š š ž š ř ú ř ž š ř ú Š ú ú ú š š ú ú ú ú ť ř š š ř ř ř š š ř ř ž ř ř ř š ř š ó Č ť š š š ř ť ř žš š ž ť ž ž š ř ž ř ť ž ř ř ú Ť ó Č Č šř š žš ř ž ř š ř ř ž Č ř ř ť ř š š

Více

Š ÍŠ Ť ž Ť Ý č ď č š Ť č č č š č Ť š š Ť Í šč š č č č č Ď č Ť č š š ť Š Ť Ť Š č č č ž Š č č š Ť Ť ž Ť ť Ť č š š Ť ť Ť ť č č Ť ž š Ť š Ť Ť š Ť š Ť Ť ť Č š Ť č š Ť č Ť ť č č š Ť ť Ý Ť š ď š Í Ť Í ť Ť ť š

Více

Číslo řádku. a b 2 3 4 5. Číslo řádku

Číslo řádku. a b 2 3 4 5. Číslo řádku MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Povinnost předávat údaje stanoví 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Organizace odešle výkaz elektronicky do 15. kalendářního dne

Více

ÁŘ É š Ž ůž ž ů ů ž š Š Ž Č Ž ů Ž Ž ž ů ů Ž š Ž Ž Ž ž š Ž ů ž Ž ů ž Ž Ž š Ž Ů ž Ž ůž Ů š Š š š ů ů š Ž Ž š š š Ž š š ů ůž Š š ú Ž Š ť ň Š ů É š š š š š Ž š ů š Ž ůš š Š š Ž Ú š ž š ú š Č Ž Ž ů Ž Ž Ů š

Více

Š č Ú č š ž č č č š č ž Ž č č ž š š č č č č š č č ž š č ž č č š š ú ž č č ó č ď š š š š š ž ň č Ž ž š ž č č š š Ř š ž č š š č š šš žň ó š Ž ň ž č š ň č š č š č č č č Ž č č ú š č ď š ž š ď č Ú š š ž č š

Více

Predmetom zákazky je nákup odbornej literatúry pre potreby verejného obstarávateľa, podľa prílohy č. 1.

Predmetom zákazky je nákup odbornej literatúry pre potreby verejného obstarávateľa, podľa prílohy č. 1. . Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov organizácie: Metodicko-pedagogické centrum IČO: 0064348 Ševčenkova 80 0 Bratislava Kontaktná osoba: Ing. Peter IVAN Telefón: 0/480944 E-mail: peter.ivan@mpc-edu.sk.

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y pro stanovení tarifního platu, výše příplatku za vedení, pro poskytování osobního příplatku, zvláštního příplatku a odměn ředitelům škol a školských zařízení

Více

WP 2. Návod k použití

WP 2. Návod k použití WP 2 CZ Návod k použití Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Přečtěte si pokyny a odložte si je na bezpečném místě. Při předání spotřebiče další osobě

Více

Zníženie základného imania

Zníženie základného imania O000510 Ing. Vladimír Pajta, CSc. Rakovice 82, 922 08 Rakovice, Slovensko Aramis VP, s.r.o. Rakovice 82, 922 08 Rakovice 36 244 945 12937 Okresný súd Trnava oznamuje (oznamujú) podľa 147 ods. 1 Obchodného

Více

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014 Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014 Stručné shrnutí Informační datová svodka Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014 je analytickým výstupem ze čtvrtletních výkazů o

Více

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013 Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013 Stručné shrnutí Informační datová svodka Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013 je analytickým výstupem ze čtvrtletních výkazů o

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB INTERNETOVÉ STRÁNKY FREECLAIM.EU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB INTERNETOVÉ STRÁNKY FREECLAIM.EU VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB INTERNETOVÉ STRÁNKY FREECLAIM.EU 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Obchodní společnost FreeClaim.eu, s. r. o., se sídlem Grösslingová 4, 811 09 Bratislava, IČO: 48

Více

Tax news. 10 Příloha. 02 Nepřímé daně. 02 Přímé daně a soc. pojištění. 04 Granty a pobídky. červenec 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 10 Příloha. 02 Nepřímé daně. 02 Přímé daně a soc. pojištění. 04 Granty a pobídky. červenec 2012, Deloitte Česká republika Zachovejte chladnou hlavu, když ji ostatní ztrácejí Tax news červenec 2012, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně a soc. pojištění 02 Nepřímé daně 04 Granty a pobídky 10 Příloha Rozhodnutí Ústavního soudu

Více

Á Í Č Ě Č ň ť Š Č Ť ň ň ď Ť Ú ť Č ň ď ť Č Š Ž Ú Ť Ť Ť Ť ň Ť Ť ť Ť Ť Á Ť Ť Ť ď Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť ň ďť Ť Ť Ť Š Š Š ď ň Č Š ň Š ť Š ň Š Š Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ú Š ň ť ť Š ň Š Ž ť ť ť ň Š Č Š Š Í

Více

NĚKTERÉ ASPEKTY PRÁVNÍ ÚPRAVY ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKÁNÍ TO SOME QUESTIONS ON THE LEGAL REGULATION OF FARMING. Jiří Tuza, Lýdia Bezáková, Dagmar Kozelová

NĚKTERÉ ASPEKTY PRÁVNÍ ÚPRAVY ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKÁNÍ TO SOME QUESTIONS ON THE LEGAL REGULATION OF FARMING. Jiří Tuza, Lýdia Bezáková, Dagmar Kozelová NĚKTERÉ ASPEKTY PRÁVNÍ ÚPRAVY ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKÁNÍ TO SOME QUESTIONS ON THE LEGAL REGULATION OF FARMING Jiří Tuza, Lýdia Bezáková, Dagmar Kozelová Anotace: Oblast právní úpravy podnikání v zemědělství

Více

Příloha 1 k pololetnímu výkazu E (MZ) 2-02 o zaměstnancích a o složkách mezd ve zdravotnických organizacích podle platných předpisů o platu

Příloha 1 k pololetnímu výkazu E (MZ) 2-02 o zaměstnancích a o složkách mezd ve zdravotnických organizacích podle platných předpisů o platu Příloha 1 k pololetnímu výkazu E (MZ) 2-02 o zaměstnancích a o složkách mezd ve zdravotnických organizacích podle platných předpisů o platu Od začátku roku do 30.6., 31.12. 1) 2009 IČO PČZ Zpravodajská

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

á é š Ž ř ž éčá é ý ů Ťž é á č ář é ž ý ř ú ý ď ť á Ú á ú Í ř á ř ř ž éčá Ť é ý ů é žší čí á Ťá ý č ý ů č é ď é ř ý é ď š š č ř ý Ý ů é á áš ň ú á é á ý é Ž é š á á á áň á Ž Ú ů é ž é á á ž č ř ý š ř á

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Mzdy a zákonná pojištění

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Mzdy a zákonná pojištění Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Mzdy a zákonná pojištění Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: září 2013 Klíčová slova: mzda, plat,

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA OMINO 710 330x456x557 330x456x20 292x427x16 1x 1x 2 x1 3 x1 6 x4 22 x28 3mm 4mm 8x35mm 3,5x16mm 23 x6 60 x6 61 x18 4x10mm 15mm U 2 68 x12 71 x6 73 x12 12mm 7x50mm 5x40mm 80 x3 87 x6 92 x40 96 x4 340mm

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Inspekční zpráva. Střední zdravotnická a Vyšší zdravotnická škola, Kladno, Havířská 1141

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Inspekční zpráva. Střední zdravotnická a Vyšší zdravotnická škola, Kladno, Havířská 1141 ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště Inspekční zpráva Střední zdravotnická a Vyšší zdravotnická škola, Kladno, Havířská 1141 Havířská 1141, 272 00 Kladno

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

Ú Ř Š Ř Ě Ý Ý Ř Č Ý Ř Á É Š Í Ě Ř Ě Š Á Á Í Í Í Á É Ř É Í Á Á Ž Í Ž Í Á Á Á Í Í Í Š Í Á ť ž ó Í š š ú ž ž ó ó ů Ž ť š Ž Ž ť Ž Ž Ž ú ů Ž ž Í ť ž Ý ě š ž ě š Ů ň Í ó ú ú ž É Ř É Ř ó Ž ž Í Ú ť Ú ť š ů ě š

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Střední Čechy Inspekční zpráva Základní škola Dalovice, okres Mladá Boleslav Dalovice 32, 293 01 Mladá Boleslav Identifikátor školy: 600 049 043 Zřizovatel: Obec

Více

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu GZ-48 GZ-70 CZ SK Termoelektrická chladnička Termoelektrická chladnička Návod k použití Návod na obsluhu 1 Děkujeme Vám za koupi tohoto výrobku. Před použitím Vaší nové chladničky si prosím přečtěte tento

Více

Ž ž ť Ž Ž ž š š Ž Ž Ť Ž š Ž Ž Ž Ť š Ť š Ť Ě Ú š ž Č Ž ž Ž Ě ž š Ž Ž Ě ž Ě Ě Ě Ť ť ť Ť Ě Ž Ě ž ž Ě ž Ť Ž š Ť ť Ž š ť Ž Ž Ž Č Ě Ť Š Š žš š Ě Š š Ť š š Ú š š ť Ž Ž ž š Ť Č š ť Ž š Ť š šť ž š ť ú Ó Ě š Ž

Více

ó Šú ž ó ó ó É Ž É Š Ž Š ú ů ó š Š Š Ž ó Š Ž ú ů Š Ž ň š ů É Ž š Ž ó Ž ů ň š š ů š Ú ů Š Ž ž ó Ž ů ú É Ú š É Ť ú ů Š Ž Š š Ť É Š Š Ž Ž Š Š ť ť ť Ž É Š Š Š Ž š Š Ž Ž Ů Š š Ž Ý Ý Š Ž Š Ž Ť Ž É Ý Š Š Ž š

Více

2. Dejiny školských knižníc na Slovensku / Július Valach. -- sla In: Knižnice a informácie -- [SK] -- Roč. 34, č.5/6 (2002), s.266-267.

2. Dejiny školských knižníc na Slovensku / Július Valach. -- sla In: Knižnice a informácie -- [SK] -- Roč. 34, č.5/6 (2002), s.266-267. ŠKOLNÍ KNIHOVNY Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou knihovnu (e-pk) uvedenou v záhlaví

Více

WELL USB-M3K, USB IP telefon

WELL USB-M3K, USB IP telefon WELL USB-M3K, USB IP telefon Návod ke snadné instalaci Návod k jednoduchej inštalácii Uživatelská příručka / Návod pre uživatelov CZ Vážený zákazníku, děkujeme za Váš nákup a věříme, že budete s produktem

Více

Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská republika z.s.

Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská republika z.s. MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2015 K bodu programu NÁVRH na schválenie Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte.

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. NÁVOD NA POUŽITÍ CZ Nástěnné meteohodiny Professor RS6S Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. TECHNICKÉ PARAMETRY: Napájení: Hodinový strojek - 1x 1,5V AA/LR6 baterie

Více

Á Ú Č ú ř ř ř ú ř ť Ú ň ž Á ď ž š ž ř ž É ž ř ž ú ř ú ú ž ť ř ň ú ď ť ť Ý š Ý Ě ž ž ť ď Ď ž ř ž ř š ž Ť ž ř Ú Ú ř ú ú ň ž ó ř ž ž š Ň ň ť ž ú š ž ž ž ž ř ř ž ř ř ř ř ž š ř Ý ň Á ó ú ř ť ú Č ř ú ž ť ř

Více

ve znění pozdějších předpisů

ve znění pozdějších předpisů Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2012 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 2-01: Roční výkaz o zaměstnancích a o složkách platu ve zdravotnických

Více

obsah CAD/CAM nástroje CAD/CAM nástroje imperial technické informace technické informácie CAD/CAM - 1 břit CAD/CAM - 1 brit

obsah CAD/CAM nástroje CAD/CAM nástroje imperial technické informace technické informácie CAD/CAM - 1 břit CAD/CAM - 1 brit nástroje nástroje www.rodentica.eu obsah technické informace technické informácie 2-1 břit - 1 brit 3-2 a 3 břity - 2 a 3 brity - 2 břity Dia-coat - 2 brity Dia-coat diamantové nástroje diamantové nástroje

Více

Česká školní inspekce PROTOKOL

Česká školní inspekce PROTOKOL Česká školní inspekce PROTOKOL Kontrolovaná osoba: Gymnázium, Trhové Sviny, Školní 995 Adresa: Školní 995, 374 01 Trhové Sviny Jihočeský inspektorát Identifikátor školy: 600 008 037 Vedoucí týmu: Ing.

Více

74 VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

P A N E L B O O K 2013

P A N E L B O O K 2013 P A N E L B O O K 2013 Hrajeme vždy fér a sdělíme Vám otevřeně naše možnosti 65 000 respondentů v ČR ČESKÝ NÁRODNÍ PANEL Společnost ČESKÝ NÁRODNÍ PANEL (ČNP) byla založena dvěma předními českými výzkumnými

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva Základní škola nám. Curierových, Praha 1, náměstí Curierových 2 náměstí Curierových 2/886, 110 00 Praha 1 Identifikátor školy: 600 035 247

Více

74/2005 Sb. VYHLÁŠKA

74/2005 Sb. VYHLÁŠKA 74/2005 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání ve znění vyhlášky č. 109/2011 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015

Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015 Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015 I. Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání na rok 2015 1) Rozpis rozpočtu z MŠMT na kraje Zveřejněné informace Materiál Principy normativního rozpisu rozpočtu

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku Dřevěné kuželky Drevené kolky Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku 8 590228 004154 96589 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m Hra Mölkky

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

~ ~ Margaret Foot. Caroliné Hook I I. Personalistika. Computer Press Praha 2002

~ ~ Margaret Foot. Caroliné Hook I I. Personalistika. Computer Press Praha 2002 ~ ~ Margaret Foot. Caroliné Hook, Personalistika Computer Press Praha 2002 i Obsah. vii ÚVOD KAPTOLA Úvod do rízení lidských zdroju 3 Hlavní aktivity personálního managementu a rízení lidských zdroju S

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský Inspektorát. Inspekční zpráva. Základní škola Psáry, okres Praha - západ

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský Inspektorát. Inspekční zpráva. Základní škola Psáry, okres Praha - západ ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský Inspektorát Inspekční zpráva Základní škola Psáry, okres Praha - západ Dolní Jirčany 12, 252 44 Psáry Identifikátor školy: 600 053 423 Termín konání tematické

Více

ú ú ó Č ř Á ř ž ú ó ř Ú ř ř ř ř ř ř ř ó É ú É É Ž É ř ř ť ď Á š ř ů ú Ž ř ú ř ř ď ž ň ď ž Ž ř ř Ú ž ř ů Ž ř Ú ž ř ď ž š ř ů ú ď ú ž ď ž Ý ž ř ř ř ž ř Ť ř ů Č ů Č ř Ú š Č Ú ř Ť ř ů ř ž š šš ů ř ú ř ř ó

Více

STRUCTURING, FORM and CONTENT of CONCLUSIVE DOCUMENTATION for SELECTED TECHNOLOGICAL EQUIPMENTS of NUCLEAR POWER PLANTS

STRUCTURING, FORM and CONTENT of CONCLUSIVE DOCUMENTATION for SELECTED TECHNOLOGICAL EQUIPMENTS of NUCLEAR POWER PLANTS STRUCTURING, FORM and CONTENT of CONCLUSIVE DOCUMENTATION for SELECTED TECHNOLOGICAL EQUIPMENTS of NUCLEAR POWER PLANTS Struktura, forma a obsah průkazné dokumentace pro vybraná technologická zařízení

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

Ý š é š ó š ž š žé ó Š é ď Ý é é ž é ž š ž Ť é š é é Ř š é ď é ž é ž é é ž Ť é ď é šš é ž é ž é ž ů ž ž é Ť Ť Ř š é ž ž ď Ú š é ž š š ž š é ž š é é š ž é ž é ž ů é ž é ž é Č é é ž š š é é Ř š ž Ž š é é

Více

ď ď ď š Ý š š É Ý šš š š š šš š š š š Ě š Ó ď šš š šš ď Ě šš š šš Ě š Ě Ě Ú š š š Ě š š ď Ě š š Ž š Ě š Č š Ý ď š š ď š Ý Ť š š š š š Ý š ď ď š š Á Á É š š š Ž šš ď ř ň ř ř š Ý ď š š š š š š Ť Ě š Ť š

Více

š Ý š š Ú ž ž š ž š š ž š Í š š ž š Ú ž ž ž šš ž ž ž šš ž ž š ž ž š š ž ž ž šš ž ň Č ž ž ž ž šš ž ž ž š š š ó š š ž š ž š ž Ú ž š ž š š Ú ň š š ó š ž š ž š Ž ň š š š š š š š ž š š ž š š š š š š š š š š

Více

Návrh záverecného úctu obce Bludov za rok 2009

Návrh záverecného úctu obce Bludov za rok 2009 OBEC BLUDOV Stránka 1 Záverecný úcet r. 2009 Návrh záverecného úctu obce Bludov za rok 2009 Príjmy 115 159 8785865 1218601 34155173 1 215000 16536045 271 111 uprav. 34051 60175935 8373700 skutecnost 994

Více

Právní úprava školství v ČR

Právní úprava školství v ČR Právní úprava školství v ČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326

Více

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2015 III. Vyhlášení rozvojového

Více

Mgr. Jaroslav Šilberský

Mgr. Jaroslav Šilberský ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ PROJEKTU ČMS ODPADY: PROGRAMOVACIE PRÁCE NA PROGRAMOVOM VYBAVENÍ REGIONÁLNEHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU O ODPADOCH (RISO) V SÚLADE S NOVÝMI APLIKAČNÝMI POŽIADAVKAMI. Zpracoval: Mgr.

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Adresa on-line časopisu: http://epedagog.upol.cz Tato publikace neprošla jazykovou úpravou. Za obsahovou správnost odpovídají autoři jednotlivých příspěvků.

Více

Rozvoj vodních cest na Slovensku

Rozvoj vodních cest na Slovensku 1 2011 Rozvoj vodních cest na Slovensku Jihomoravský kraj Zlínský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Pardubický kraj Středočeský kraj Povodí Vltavy, státní podnik Holečkova 8, 150 24 Praha 5 Tel.:

Více

Seznam povinných příloh k žádosti o FP na mikroprojekt

Seznam povinných příloh k žádosti o FP na mikroprojekt Seznam povinných příloh k žádosti o FP na mikroprojekt Poř. č. Popis 1 2a) Rozpočet mikroprojektu Dokumentace o organizaci (čeští žadatelé) Podrobný rozpočet mikroprojektu předložený na formuláři předepsaném

Více

Vývoj právních předpisů v oblasti předarchivní péče. od obnovy územní samosprávy po současnost

Vývoj právních předpisů v oblasti předarchivní péče. od obnovy územní samosprávy po současnost Vývoj právních předpisů v oblasti předarchivní péče od obnovy územní samosprávy po současnost Metodické setkání k výkonu spisové služby v elektronické podobě Praha, 9. 6. 2015 Obnova územní samosprávy

Více

Zásady pro stanovení výše platu a jeho náležitostí pro ředitele škol a školských organizací zřizovaných statutárním městem České Budějovice

Zásady pro stanovení výše platu a jeho náležitostí pro ředitele škol a školských organizací zřizovaných statutárním městem České Budějovice STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Zásady pro stanovení výše platu a jeho náležitostí pro ředitele škol a školských organizací zřizovaných statutárním městem České schválené usnesením Rady města České č.

Více

Zpráva o hospodaření školy za rok 2008

Zpráva o hospodaření školy za rok 2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MIKULOV, ŠKOLNÍ 1 Školní 184/1, PSČ 692 01 Mikulov, tel./fax. 519 510 134 Číslo organizace 4333 Zpráva o hospodaření školy za rok 2008 Mikulov, 19.2.2009 Zpracovala : Hana Hyčková ekonom

Více

Statut a pravidla soutěže. Magnum - Prolíbej se do Paříže

Statut a pravidla soutěže. Magnum - Prolíbej se do Paříže Statut a pravidla soutěže Magnum - Prolíbej se do Paříže Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel soutěže Magnum - Prolíbej se do Paříže pro Českou a Slovenskou republiku (dále jen soutěž ). Tento statut

Více

IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu 1.1. Údaje o použití finančních poskytnutých prostředků 1.2. Ukazatele nákladovosti 1.3. Přehled o skutečně dosaženém průměrném

Více

Příručka integrovaného systému řízení verze 07.09Strana 1/43

Příručka integrovaného systému řízení verze 07.09Strana 1/43 Důvěrnost: Číslo výtisku: Veřejná EVAD Verze: 07.09 Autor (jméno, datum, podpis): Ing. Jiří Lövy, 15.6.2009 Schválil (jméno, datum, podpis): David Mencl, 20.6.2009 Platnost od: 1. 7. 2009 Jiné informace:

Více

7. 8. 6. 2012 Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

7. 8. 6. 2012 Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze KONFERENCE Š KOLŠKE HO MANAGEMENTU 7. 8. 6. 2012 Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ 1. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ KONFERENCE ŠKOLSKÉHO MANAGEMENTU Centrum

Více

LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT

LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT Jednání platforem pro rozvoj lidských zdrojů Trenčianske Teplice 17. 4. 2014 ZLÍNSKÝ KRAJ Postavení a působnost kraje Kraj je samostatně spravován Zastupitelstvem

Více

Š Á š š ý š ň ý š š ý ž Ů š š šš ý š Č š ž š š š ž š š ý ó ý ž ó ý ý žó ť š š ý š š Š ýň š šš ý š š š š žň ý ý ž ý ž ý š š š š ž š šš š š ž Š ý ň š ý ž ž š Č š ž ý š š ú š ýž š ž ý ý ý ž Ů ý ž ý š ý š

Více

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz 1.1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy

Více

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK ŽIVOT SENIORŮ VE DRUHÉ DEKÁDĚ. STOLETÍ

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK ŽIVOT SENIORŮ VE DRUHÉ DEKÁDĚ. STOLETÍ LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK ŽIVOT SENIORŮ VE DRUHÉ DEKÁDĚ. STOLETÍ MONOTEMATICKÉ ČÍSLO EDITOR PETR HLAĎO MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Více

EBMNEWS02. Aktuální dění ve skupině společností EBM

EBMNEWS02. Aktuální dění ve skupině společností EBM EBMNEWS02 Aktuální dění ve skupině společností EBM Úvodní slovo Vážení priatelia, znovu sa pripomíname s našim newsletterom, aby sme vás v krátkosti informovali o dianí v našich spoločnostiach EBM-Expert

Více

Luník IX. Luník IX je městská část slovenských Košic. Sídliště má rozlohu kolem jednoho kilometru čtverečního.

Luník IX. Luník IX je městská část slovenských Košic. Sídliště má rozlohu kolem jednoho kilometru čtverečního. Luník IX Luník IX je městská část slovenských Košic. Sídliště má rozlohu kolem jednoho kilometru čtverečního. Luník IX: V roce 1988 dokončili MNV, v pozadí mateřská škola. Název Luník je označení pro okrsky

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS Zpráva o Vašich zkušenostech ze studijního pobytu Erasmus poskytne všem subjektům zapojeným do realizace programu Erasmus cenné informace, které přispějí

Více

Always here to help you. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. HQ6900 series. User manual

Always here to help you. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. HQ6900 series. User manual Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HQ6900 series User manual 1 18 Čeština Úvod Gratulujeme vám k zakoupení výrobku a vítáme vás ve světě výrobků Philips.

Více

Analýza zkušeností se zaváděním sociální ekonomiky na Slovensku. pro Nová ekonomika, o.p.s. zpracoval Peter Sokol říjen 2010

Analýza zkušeností se zaváděním sociální ekonomiky na Slovensku. pro Nová ekonomika, o.p.s. zpracoval Peter Sokol říjen 2010 Analýza zkušeností se zaváděním sociální ekonomiky na Slovensku pro Nová ekonomika, o.p.s. zpracoval Peter Sokol říjen 2010 Dvě stě třicet slov úvodem Cílem předloženého textu je poskytnout stručnou analýzu

Více

Ě Č Ř č ž š č ů Ž č š č ě ě ě č ě ě ů š ě ě č č č ě š ž ó ů š ó Ť ó ž Ť ó Ť ó ó š ů ě č Ť ó ó š š ů ó ěť Ť čó č Ť ó Ť ó úž Ť š č ú č ž ů š č ž ž ě Ž š č ě š ě ě č š ě ů Ý Ý ť Í č ž ň č ž š č š ž š ě ň

Více

EDITORIAL. Roman Kotlán šéfredaktor cardmag.sk. Cardmag na Slovensku

EDITORIAL. Roman Kotlán šéfredaktor cardmag.sk. Cardmag na Slovensku #1.2012 cardmag TM zimné číslo prináša správy z domova a zo zahraničia. informácie z oblasti technológií. karty v číslach. marketing. mobilné platby. profil slovenska. komentár. rozhovor s robertom vano.

Více

PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013. Pořadateli konference jsou:

PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013. Pořadateli konference jsou: Diagnostika a intervenční postupy ve školní psychologii PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013 Pořadateli konference jsou: Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Asociace školní psychologie

Více

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Daňové příjmy: 8,772.869,83 Nedaňové příjmy: 230.885,31 Kapitálové

Více

Zbierka zákonov ČESKEJ A SLOVENSKEJ FEDERATÍVNEJ REPUBLIKY ČESKEJ REPUBLIKY / SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Čiastka 100 18. december 1991 OBSAH:

Zbierka zákonov ČESKEJ A SLOVENSKEJ FEDERATÍVNEJ REPUBLIKY ČESKEJ REPUBLIKY / SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Čiastka 100 18. december 1991 OBSAH: www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o. Ročník 1991 Zbierka zákonov ČESKEJ A SLOVENSKEJ FEDERATÍVNEJ REPUBLIKY ČESKEJ REPUBLIKY / SLOVENSKEJ REPUBLIKY Čiastka

Více

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Tabulka č. 1 1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI číslo řádku 1 2 3 4 5 6 7=4-1 8=5-2 9=6/3 1 Tržby za prodané zboží (604) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (601,602)

Více

Ž Ý ř Ů ř ó ř ř Ý ř ó ř óú ř ů ř ř ř ř ž ř Ž ř ř ň ů ř ř ř ř ř ř ř ó ř ř Á ř Ž ř Ž ř ř ř Ž ů ř Ž ř ň ó É ů ř ů ř ř ř Ř ř ř ů ř ň ř ů ř ř ů Ž Á ó Ž ř ř Ž ř ř ř ť ř ů ž ř ů ř ř ř ů ř ř ř ř ř ř ř ř ř Ť ň

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2007

Více