BEZPEČNOSTNÍ LIST. Bond Ply: Laminate Material Silicones

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BEZPEČNOSTNÍ LIST. Bond Ply: Laminate Material Silicones"

Transkript

1 BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název nebo označení směsi Registrační číslo - Synonymy Žádný. Kód výrobku LMS, LMS-HD, LMS1000, LMS500P Datum vydání 06-Květen-2014 Číslo verze 02 Datum revize 08-Květen-2014 Nahrazuje datum 06-Květen Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučovaná použití Určená použití Tepelně vodivá lepící podložka na silikonové bázi. Nedoporučená použití Žádné nejsou známé Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu Použití látky nebo The Bergquist Company přípravku Adresa: West 78th Street Chanhassen, MN Hovory netýkající se případů pohotovosti: Kontaktní osoba: 1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace Chemická pohotovost Volejte CHEMTREC (Chemical Transportation Emergency Center) 24 hodin denně V rámci USA a Kanady: Mimo USA a Kanadu: (Hovory na účet volaného jsou přijímány) ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti 2.1. Klasifikace látky nebo směsi Fyzikální nebezpečnost směsi a nebezpečnost pro zdraví a životní prostředí byly posouzeny a/nebo testovány, a vztahuje se na ni následující klasifikace. Klasifikace podle směrnice 67/548/EHS nebo 1999/45/ES v platném znění Tento přípravek nesplňuje kritéria pro klasifikaci podle směrnice 1999/45/EHS v platném znění. Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 v platném znění Tato směs nesplňuje kritéria pro klasifikaci podle nařízení (ES) 1272/2008 v platném znění. Přehled nebezpečí Fyzikální nebezpečnost Není klasifikovaný kvůli fyzikální nebezpečnosti. Nebezpečnost pro zdraví Není klasifikovaný kvůli nebezpečnosti pro zdraví. Nebezpečnost pro životní Není klasifikován kvůli nebezpečnosti pro životní prostředí. prostředí Zvláštní nebezpečí Při vysokých teplotách nebo mechanickém zpracování se může vytvářet prach a kouř, který může dráždit oči, sliznice a dýchací ústrojí. Hlavní příznaky 2.2. Prvky označení Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 v platném znění Piktogramy označující nebe Žádný. Signální slovo Standardní věty o nebezpečnosti Netýká se. Směs nesplňuje kriteria pro klasifikaci Verze č.: 02 Datum revize: 08-Květen-2014 Datum vydání: 06-Květen / 6

2 Pokyny pro bezpečné zacházení Prevence Dodržujte základní pravidla hygieny pro práci s chemikáliemi. Reakce Důkladně se po nakládání s materiálem osprchujte. Skladování Skladujte daleko od: nemísitelné materiály. Odstraňování Rozlitý (rozsypaný) materiál a zbytky se likvidují v souladu s požadavky příslušných místních úřadů. Dodatečné informace na označení Tento produkt není nebezpečný dle nařízení (ES) č. 1272/2008 v aktuálním znění, označení nebezpečnosti proto není potřeba Další nebezpečnost Nejedná se o PBT ani vpvb látku nebo směs. ODDÍL 3: Složení/informace o složkách 3.2. Směsi Složky nejsou nebezpečné nebo jsou pod limity požadovanými pro zjištění. ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc Obecné informace 4.1. Popis první pomoci Vdechnutí Styk s kůží Styk s okem Požití 4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky 4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření Pokud se dostaví jakákoli nevolnost, vyhledejte pomoc lékaře. Vyjděte na čerstvý vzduch. Při výskytu symptomů přivolejte lékařskou pomoc. Omývejte kůži mýdlem a vodou. Vyhledejte lékaře, pokud podráždění setrvá i po omytí. Opláchněte důkladně vodou. Pokud dojde k podráždění, vyhledejte lékařskou pomoc. Důkladně vyplachujte ústa. V případě nevolnosti vyhledejte lékařskou pomoc. Ošetřete podle příznaků. ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru Obecná nebezpečí požárů 5.1. Hasiva Vhodná hasiva Nevhodná hasiva 5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi 5.3. Pokyny pro hasiče Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče Zvláštní pokyny pro hasiče Výrobek není hořlavý. Volte protipožární přístroje s ohledem na okolní materiály. Žádný známý. Žádná. ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku V případě požáru se musí nosit samostatný dýchací přístroj a kompletní ochranný oděv. Volba respirátoru v případě zásahu: Dodržujte obecně platná protipožární opatření pracoviště. Odstěhujte nádoby z oblasti požáru, můžete-li tak učinit bez rizika Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy Pro pracovníky kromě Vyvarujte se kontaktu s kůží a očima. pracovníků zasahujících v případě nouze Pro pracovníky zasahující v případě nouze 6.2. Opatření na ochranu životního prostředí 6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění Zamezte přístup osobám, jejichž přítomnost není bezpodmínečně nutná. Úřad pro ochranu životního prostředí musí být informován o všech větších rozlitích/rozsypáních. Materiál zameżte nebo nahromaďte a vlożte do vhodného obalu pro likvidaci. Pro likvidaci odpadu viz oddíl 13 SDS. Pro likvidaci odpadu viz oddíl 13 SDS Odkaz na jiné oddíly Ohledně individuálních ochranných prostředků viz oddíl 8 SDS. Pro likvidaci odpadu viz oddíl 13 SDS. ODDÍL 7: Zacházení a skladování 7.1. Opatření pro bezpečné zacházení 7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí Zajistěte příslušnou ventilaci. Vyvarujte se vdechování prachu a kontaktu s kůží a očima. Dodržujte základní pravidla hygieny pro práci s chemikáliemi. Noste vhodné osobní ochranné prostředky (viz oddíl 8). Skladujte v uzavřeném původním obalu na suchém místě. Skladujte daleko od: nemísitelné materiály Verze č.: 02 Datum revize: 08-Květen-2014 Datum vydání: 06-Květen / 6

3 7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití Tepelně vodivá lepící podložka na silikonové bázi. ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky 8.1. Kontrolní parametry Limity expozice na pracovišti Biologické limitní hodnoty Doporučené sledovací postupy Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům (DNEL) Žádné zaznamenané expoziční limity pro složku / složky. Žádné zaznamenané biologické expoziční limity pro složku / složky. Dodržujte standardní postupy monitorování. Není k dispozici. Odhad koncentrací, při kterých nedochází k nepříznivým účinkům (PNECs) Není k dispozici. Pokyny pro expozici 8.2. Omezování expozice Vhodné technické kontroly Žádné normy expozice nebyly stanoveny. K regulaci mnożství látky v ovzdużí zpracovávejte materiál v oddělených prostorách či boxech, poużijte lokální odsávací větrání či jiné technická opatření. Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků Obecné informace Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Prostředky osobní ochrany se volí v souladu s platnými normami CEN a ve spolupráci s dodavatelem prostředků osobní ochrany. Ochrana očí a obličeje Nebezpečí kontaktu: Noste osvědčené bezpečnostní brýle. Ochrana kůže - Ochrana rukou Používejte vhodné ochranné rukavice v případě nebezpečí kontaktu s kůží. Jiné typy rukavic mohou být doporučeny dodavatelem. - Jiná ochrana Je-li možný dlouhodobý nebo opakovaný kontakt, doporučuje se používat chemicky odolný oblek. Ochrana dýchacích cest Při nedostatečné ventilaci používejte dýchací ochranu. Tepelné nebezpečí V případě nutnosti noste vhodný tepelně ochranný oděv. Hygienická opatření Vždy dodržujte správné postupy osobní hygieny, jako je mytí po zacházení s materiálem a před jídlem, pitím a/nebo kouřením. Pracovní oblečení a ochranné prostředky nechávejte pravidelně čistit, aby se odstranily kontaminující látky. Vyhazujte kontaminované oblečení a obuv, kterou nelze vyčistit. Omezování expozice životního Manažer ochrany životního prostředí musí být informován o všech významných únicích látek. prostředí ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech Vzhled Pevná látka. Skupenství pevná látka. Tvar Pevná látka. Barva Různý. Zápach Mírný. Prahová hodnota zápachu ph Bod tání / bod tuhnutí Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu Bod vzplanutí Rychlost odpařování Hořlavost (pevné látky, plyny) Horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti Mezní hodnota hořlavosti dolní (%) Mezní hodnota hořlavosti horní (%) Mez výbušnosti dolní (%) Mez výbušnosti horní (%) Verze č.: 02 Datum revize: 08-Květen-2014 Datum vydání: 06-Květen / 6

4 Tlak páry Hustota páry Rozpustnost Nerozpustné ve vodě. Rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda Teplota samovznícení Teplota rozkladu Viskozita Výbušné vlastnosti Oxidační vlastnosti 9.2. Další informace Sypná měrná hmotnost hustota 2,70-2,90 VOC (hmotnostní %) ODDÍL 10: Stálost a reaktivita Reaktivita Produkt je stálý a nereaktivní v normálních podmínkách používání, skladování a převážení Chemická stabilita Materiál je stabilní za běžných podmínek Možnost nebezpečných K nebezpečné polymerizaci nedochází. reakcí Podmínky, kterým je třeba Kontakt s nekompatibilními materiály. zabránit Neslučitelné materiály Silná oxidační činidla Nebezpečné produkty Žádná. rozkladu ODDÍL 11: Toxikologické informace Obecné informace Informace o pravděpodobných cestách expozice Požití Méně pravděpodobné vzhledem k tvaru výrobku. Vdechnutí Při vysokých teplotách či mechanickém zpracování se může tvořit prach a kouř, které mohou dráždit dýchací cesty. Styk s kůží Dlouhodobý kontakt s kůží může způsobit přechodné podráždění. Styk s okem Při vysokých teplotách či mechanickém zpracování se může tvořit prach a kouř, které mohou dráždit oči. Symptomy Informace o toxikologických účincích Akutní toxicita Žíravost/dráždivost pro kůži Vážné poškození očí / podráždění očí Senzibilizace dýchacích cest Senzibilizace kůže Mutagenita v zárodečných buňkách Karcinogenita Toxicita pro reprodukci Toxicita pro specifické cílové orgány jednorázová expozice Toxicita pro specifické cílové orgány opakovaná expozice Nebezpečí při vdechnutí Informace o směsích ve srovnání s informacemi o látkách Další informace Žádný známý. Žádný známý Verze č.: 02 Datum revize: 08-Květen-2014 Datum vydání: 06-Květen / 6

5 ODDÍL 12: Ekologické informace Toxicita Výrobek není klasifikován jako nebezpečný pro životní prostředí Perzistence a Údaje nejsou k dispozici. rozložitelnost Bioakumulační potenciál Údaje nejsou k dispozici. Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (log Kow) Biokoncentracní faktor (BCF) Není k dispozici Mobilita v půdě Produkt je ve vodě nerozpustný Výsledky Nejedná se o PBT ani vpvb látku nebo směs. posouzení PBT a vpvb Jiné nepříznivé účinky Žádný známý. ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování Metody nakládání s odpady Zbytkový odpad Doporučení pro likvidaci jsou určena pro materiál ve stavu, v jakém je dodán. Likvidace musí splňovat příslušné zákony a předpisy a musí odpovídat charakteru materiálu v době jeho likvidace. Znečištěný obal Kód odpadu EU ODDÍL 14: Informace pro přepravu Protože i ve vyprázdněné nádobě přetrvávají zbytky výrobku, řiďte se i po vyprázdnění nádoby upozorněními na štítkách Kód odpadu by měl být přidělen po projednání mezi uživatelem, výrobcem a společností zneškodňující odpady. ADR RID ADN IATA IMDG Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL73/78 a předpisu IBC ODDÍL 15: Informace o předpisech Látka/směs není určena k přepravě jako volně ložená Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi Nařízení EU Nařízení (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, příloha I Nařízení (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, příloha II Nařízení (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách, příloha I v platném znění Nařízení (ES) č. 689/2008 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek, příloha I, část 1 v platném znění Nařízení (ES) č. 689/2008 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek, příloha I, část 2 v platném znění Nařízení (ES) č. 689/2008 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek, příloha I, část 3 v platném znění Nařízení (ES) č. 689/2008 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek, příloha V v platném znění Nařízení (ES) č. 166/2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek, příloha II Nařízení (ES) č. 1907/2006, REACH, článek 59(1) aktuální seznam látek publikovaný ECHA Povolení Verze č.: 02 Datum revize: 08-Květen-2014 Datum vydání: 06-Květen / 6

6 Nařízení (ES) č.1907/2006 REACH Příloha XIV Látky podléhající povolení platném znění Omezení použití Nařízení (ES) č. 1907/2006, REACH Příloha XVII Látky podléhající omezení při uvádění na trh a užívání v platném znění Směrnice 2004/37/ES: o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci Směrnice 92/85/EHS: o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň Další nařízení EU Směrnice Rady 96/82/ES (Seveso II) o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek Směrnice 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci Směrnice Rady 94/33/ES o ochraně mladistvých pracovníků Jiné předpisy Místní předpisy Posouzení chemické bezpečnosti ODDÍL 16: Další informace Seznam zkratek Odkazy Informace o metodě vyhodnocení vedoucí ke klasifikaci směsi Úplné znění všech pokynů nebo R-vět a H-vět v oddíle 2 až 15 Informace o školení Vzdání se zodpovědnosti Výrobek je hodnocen a značen podle směrnic ES nebo příslušných národních zákonů. Tento bezpečnostní list odpovídá požadavkům Nařízení (ES) č. 1907/2006. Není k dispozici. Nebylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti. DNEL: Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům. PNEC: Odhad koncentrace, při níž nedochází k nepříznivým účinkům. PBT: Perzistentní, bioakumulativní a toxická. vpvb: Velmi perzistentní a velmi bioakumulativní. ESIS (European chemical Substances Information System) platforma Evropského úřadu pro chemické látky (ECB) Registr toxických účinků chemických látek (RTECS) HSDB - Hazardous Substances Data Bank (Databáze nebezpečných látek) Směs je klasifikována na základě výsledků zkoušek fyzikální nebezpečnosti. Klasifikace pro nebezpečnost pro zdraví a životní prostředí je odvozena spojením výpočtových metod a případně dostupných výsledků zkoušek. Informace jsou uvedeny v oddílech 9, 11 a 12. Žádný. Při manipulaci s tímto materiálem dodržujte návod pro zaškolení. Tento bezpečnostní list byl sestaven globálně uznávaným externím poskytovatelem informačních služeb v oblasti chemie, právních předpisů a jejich dodržování pro společnost Bergquist Company, divize tepelných výrobků / TIM, a je nabízen pro zohlednění a pokyny při vystavení účinkům tohoto výrobku. Společnost Bergquist Company odmítá veškeré přímé či nepřímé záruky a nepřebírá odpovědnost za přesnost nebo úplnost zde obsažených údajů. Údaje v tomto BL se nevztahují na použití spolu s jakýmkoli jiným výrobkem nebo v jakémkoli jiném procesu. Tento bezpečnostní list se nesmí bez výslovného vědomí a svolení společnosti Bergquist Company měnit ani jakkoli upravovat Verze č.: 02 Datum revize: 08-Květen-2014 Datum vydání: 06-Květen / 6

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název nebo Bel-Ray EXS Synthetic Ester 4T Engine Oil 10W-50 označení směsi Kód produktu 99160

Více

Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132 / 36 CZ-62400 Brno-Komin Czech Republic. EHS@cz.sika.com. : Toxikologické informační středisko: +420 224 91 92 93

Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132 / 36 CZ-62400 Brno-Komin Czech Republic. EHS@cz.sika.com. : Toxikologické informační středisko: +420 224 91 92 93 BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Česká republika Extender T ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Extender

Více

Ficoll-Paque PLUS, 6 x 100 ml 17-1440-02 9017144002. Uvedená použití

Ficoll-Paque PLUS, 6 x 100 ml 17-1440-02 9017144002. Uvedená použití GE Healthcare BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Česká republika ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Katalógové

Více

Antikorozní fólie EXCOR VALENO typ E, E-CL ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

Antikorozní fólie EXCOR VALENO typ E, E-CL ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum vydání / verze č.: Revize: 20. 5. 2011 / 1.0 Strana: 1 / 6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy: Registrační číslo:

Více

Datum tisku : 2012-04-23. Datum vydání 2012-04-23

Datum tisku : 2012-04-23. Datum vydání 2012-04-23 BEZPEČNOSTNÍ LIST Datum tisku 20120423. Datum vydání 20120423 ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Kód produktu 022163 Popis produktu Mazací tuk

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 LOCTITE SUPERIORMETAL 3478 RESN Strana 1 z 11 Č. BL. : 157166 Datum revize: 26.05.2015 Datum výtisku: 06.07.2015 Nahrazuje verzi ze dne: 18.08.2014 1.1

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Směs do ostřikovačů. 1.3. Podrobné

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/7 1 ODDÍL 1:Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 40066 Číslo CAS: 6131-98-2 Číslo ES: 208-400-9 Indexové číslo: - Registrační číslo: - 1.2. Příslušná

Více

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku strana 1/6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: B-I-ME010 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení 1907/2006/EC a Nařízení 453/2010/EC

Bezpečnostní list podle Nařízení 1907/2006/EC a Nařízení 453/2010/EC strana 1/6 * 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Číslo výrobku: V2107500 Číslo CAS: 7758-29-4 Číslo ES: 231-838-7 Registrační číslo 01-2119430450-54-0005 1.2. Příslušná

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. (dle nařízení 1907/2006/ES ve znění nařízení 453/2010/EC) Datum předchozí revize: 10.12.2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. (dle nařízení 1907/2006/ES ve znění nařízení 453/2010/EC) Datum předchozí revize: 10.12.2010 Strana: 1 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/ SMĚSI A VÝROBCE/DOVOZCE 1.1. Identifikátor výrobku Další názvy 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Nejsou Plastické mazivo/tuk 1.3. Identifikace

Více

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku strana 1/7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky / přípravku Práškové složky

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) UNIVERSAL základ

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) UNIVERSAL základ ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Univerzální základní nátěr vhodný

Více

List bezpečnostních údajů materiálu

List bezpečnostních údajů materiálu ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku SERVISOL SOLDAMOP NO CLEAN OTHER 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití specialita 1.3 Podrobné

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/5 * 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky / přípravku Plnivo a stěrková

Více

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31.

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31. strana 1/6 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 100966 Číslo CAS: 98-96-4 Číslo ES (EINECS): 202-717-6 Číslo CAS: 98-96-4 Číslo ES (EINECS): 202-717-6 Příslušná

Více

Bezpečnostní list strana: 1/5 podle 1907/2006/ES, Článek 31 Datum vydání: 05.03.2013 Revize: 05.03.2013

Bezpečnostní list strana: 1/5 podle 1907/2006/ES, Článek 31 Datum vydání: 05.03.2013 Revize: 05.03.2013 Bezpečnostní list strana: 1/5 1. Identifikátor výrobku 1.1 Product identifier: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Použití látky / přípravku: Mazací tuk 1.3 Podrobné údaje

Více

List bezpečnostních údajů materiálu

List bezpečnostních údajů materiálu ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku SOLDABSORB OTHER 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití specialita 1.3 Podrobné údaje o dodavateli

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Článek 31

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Článek 31 strana 1/6 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Oblast použití SU21 Spotřebitelská použití: soukromé domácnosti

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 / ISO 11014

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 / ISO 11014 strana 1/4 * 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Obchodní označení: CP 615 EN CP 615N CP 615 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 1522751, 1522750, 1523650, 1522150, 1522151, 1522152, 1523350, 1522753 Číslo CAS: 9052-95-3 Indexové

Více

Nahrazuje verzi: - / CH. GH 15 Compact. 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Nahrazuje verzi: - / CH. GH 15 Compact. 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní jméno GH 15 Compact 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo přípravku

Více

Kit Components. Guanidine Thiocyanate, 100gm. Guanidine Thiocyanate (Guanidinium Thiocyanate)

Kit Components. Guanidine Thiocyanate, 100gm. Guanidine Thiocyanate (Guanidinium Thiocyanate) 07/14/2014 Kit Components Product code V2791 Components: V279 Description Guanidine Thiocyanate, 100gm Guanidine Thiocyanate (Guanidinium Thiocyanate) strana 1/8 * ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 2540800 Číslo CAS: 50-81-7 Číslo ES (EINECS): 200-066-2 1.2 Příslušná určená použití látky nebo

Více

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31.

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31. strana 1/6 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 100984 Číslo CAS: 7681-76-7 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky / přípravku root canal filling

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum sestavení bezpečnostního listu: 13.11.2013 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/7 * ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky / přípravku Husté kaly

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Látka / směs: Směs Číslo 27-6670001 Další názvy směsi KIM-TEC Schraubensicherung Mittelfest SSM 1.2. Příslušná určená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST I IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI A VÝROBKU

BEZPEČNOSTNÍ LIST I IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI A VÝROBKU BEZPEČNOSTNÍ LIST I IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI A VÝROBKU Název firmy Adresa : SEBIA : Parc Technologique Léonard de Vinci - Rue Léonard de Vinci CP 8010 Lisses 91008 EVRY CEDEX - FRANCE Telefonní číslo :

Více