Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011"

Transkript

1 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011 Vstupní školení z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Pro zajištění prokazatelnosti a dokladovatelnosti školení nových zaměstnanců I. vydávám směrnici pro provádění vstupního školení z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO) II. ukládám všem vedoucím zaměstnancům zajistit prokazatelnost a dokladovost vstupního školení BOZP a PO nových zaměstnanců včetně jejich zaškolení a zácviku a zajistit školení zaměstnanců externích organizací. III. Směrnice nabývá účinnost Účinností této směrnice pozbývá platnost směrnice č.6/2008. Počet stran: 5 Počet příloh: č.1 - Osnova č. 1 vstupního školení BOZP a PO a presenční listina pro nové zaměstnance - provádí pověřený zaměstnanec pro BOZP a PO č. 2 - Záznam o vstupním školení č. 3 Vzorové osnovy č. 2 školení na pracovišti č. 4 - Zápis o školení zaměstnanců externích organizací před zahájením prací a předání pracoviště 1

2 O b s a h Úvod A) vstupní školení z BOZP a PO dle osnovy č. 1 - provádí pověřený zaměstnanec pro BOZP B) vstupní školení na pracovišti a praktický zácvik zaměstnanců - provádí vedoucí odboru C) školení vedoucích zaměstnanců D) školení zaměstnanců externích organizací před zahájením prací a předání pracoviště Ú v o d Tato směrnice slouží vedoucím jednotlivých odborů k provádění vstupního školení BOZP a PO na pracovišti a k základní orientaci v problematice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP) v rozsahu daném osnovou č. 1 pro vstupní školení z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP) a požární ochrany (dále jen PO) dle Tématického plánu a časového rozvrhu školení PO dle osnovy č. 1. Školení nových zaměstnanců se provádí zásadně ústní formou a přezkoušení se provádí pomocí zkušebního testu. Hlavní zásady BOZP Při přidělování práce zaměstnanci se musí dodržet tyto hlavní zásady BOZP. Zaměstnanec, který má práci vykonávat, musí: 1. být duševně a zdravotně způsobilý a schopný pro výkon takovéto práce, 2. být seznámen (proškolen) s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a sriziky, tj. s výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik, které se týkají jejich práce a pracoviště. Pokud konkrétní pracovní činnost neupravují předpisy, vyhlášky, normy nebo technologické postupy, pak se za pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci považují konkrétní pokyny dané zaměstnanci jeho nadřízeným, 3. být vybaven osobními ochrannými pomůckami. Školení A. vstupní školení provádí dle osnovy č. 1 BOZP a PO pověřený zaměstnanec pro BOZP B. vstupní školení na pracovišti a praktický zácvik zaměstnanců C. školení vedoucích zaměstnanců D. školení externích zaměstnanců před zahájením prací a předání pracoviště. 2

3 A. Vstupní školení provádí pověřený zaměstnanec pro BOZP (dle osnovy č. 1 pro vstupní školení a dle této směrnice) Úkolem vstupního školení je seznámit nové zaměstnance se základními právními i ostatními předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen BOZP), požárními předpisy (dále jen PO) dle směrnice vedoucího organizace - Tématického plánu a časového rozvrhu školení o požární ochraně a vnitřními řídícími normami. 1. Školení musí absolvovat všichni nově přijímaní zaměstnanci včetně zaměstnanců v krátkodobém pracovním poměru. (např. dohoda o provedení práce...) 2. Termín školení: Při uzavření pracovního nebo obdobného poměru, před započetím práce na pracovišti. Vstupní školení BOZP a PO se skládá ze dvou částí. První část školení provádí pověřená osoba dle osnovy BOZP č. 1 pro vstupní školení. Dále provede proškolení z předpisů PO dle Tématického plánu a časového rozvrhu školení PO dle osnovy č. 1 části A (všeobecné předpisy PO). Po provedeném školení z BOZP a PO provede přezkoušení nového zaměstnance formou zkušebního testu. Dále určená osoba vyplní tiskopis Záznam o vstupním školení kolonky 1 a 2 a předá tento tiskopis nově nastupujícímu zaměstnanci, který vyplněný Záznam o vstupním školení (viz příloha č. 2) předá vedoucímu pracoviště, na které bude nastupovat. B. Vstupní školení na pracovišti (dle osnovy č. 2 dle profese a činnosti zaměstnance a dle Tématického plánu a časového rozvrhu školení o požární ochraně) Úkolem školení na pracovišti je získání vědomostí o konkrétních podmínkách BOZP a PO na pracovišti, které jsou nutné pro bezpečný výkon práce. Provádí jej vedoucí odboru, v jeho nepřítomnosti zástupce. Nový zaměstnanec je proškolen vedoucím odboru dle osnovy BOZP č. 2 dle své profese a pracovní činnosti a dle osnovy PO č. 1 části B dle směrnice vedoucího organizace - Tématický plán a časový rozvrh školení o PO. Po provedeném školení na pracovišti z BOZP a PO provede vedoucí zaměstnanec ústní přezkoušení pohovorem. Nový zaměstnanec potvrdí svým podpisem kolonku č. 3 tiskopisu Záznam o vstupním školení. Vedoucí odboru rovněž potvrdí podpisem tiskopis Záznam o vstupním školení do kolonky č. 3 (viz. příloha č. 2 této směrnice) a tento Záznam předá k založení určené osobě (personalistovi). Dále vedoucí jednotlivých odborů provedou zápis do Knihy BOZP část I (viz směrnice Používání Knihy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a provádění školení požární ochrany). Vedoucí jednotlivých odborů rovněž proškolí prokazatelně nové zaměstnance z návodů k obsluze a údržbě používaných strojů, tech. zařízení, přístrojů a nářadí a provedou seznámení zaměstnance s podmínkami na pracovišti včetně praktického zácviku pro obsluhu strojů a tech. zařízení. Vedoucí odboru zajistí rovněž prokazatelné seznámení zaměstnanců s přidělenými osobními ochrannými pracovními pomůckami, s dobou jejich používání a s riziky, před kterými je OOPP chrání. 3

4 1. Vstupní školení BOZP a PO musí absolvovat: - všichni nově přijatí zaměstnanci přicházející na pracoviště, - zaměstnanci přecházející na jiné pracoviště jen u příslušného vedoucího odboru. 2. Termín školení: Před započetím práce na pracovišti. 3. Vzory osnov BOZP školení č. 2 dle profese a činnosti zaměstnance musí obsahovat: - organizace práce na pracovišti, - bezpečnostní předpisy a technické normy vztahující se k prováděné činnosti a vybavení pracoviště, - dostatečné a přiměřené informace o nevyhnutelných rizicích, které mohou zaměstnance při práci ohrožovat a informace o způsobech, jak se před jejich působením chránit, informace o vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik, které se týkají jejich práce a pracoviště, - používání vhodného, bezpečného a nezávadného nářadí, - prokazatelné praktické seznámení s podmínkami na pracovišti dle pracovní činnosti zaměstnance, - nejčastější zdroje a příčiny pracovních úrazů na pracovišti, - způsob hlášení pracovních úrazů, - umístění lékárniček 1. pomoci na pracovišti, - používání a hospodaření s osobními ochrannými pomůckami a prostředky na pracovišti (seznámení se směrnicí pro osobní ochranné pracovní prostředky), - vybavení, používání a udržování šaten, hygienických a sociálních zařízení na pracovištích. 4. Praktický zácvik a zaučení zaměstnanců: Zaměstnanec, který nastupuje do zaměstnání bez patřičné kvalifikace, bude v případě, kde to bezpečnostní předpisy dovolují, na svoji práci nejprve prokazatelně zacvičen pod dohledem zkušeného zaměstnance. O praktickém zácviku zpracují vedoucí odborů nebo jejich zástupci, kteří mají proškolení z BOZP pro vedoucí zaměstnance zápis do knihy BOZP nebo do samostatného tiskopisu. Praktickým zácvikem a zaučením se rovněž ověřuje schopnost zaměstnance vykonávat určitou pracovní činnost. 1. Školení z požární ochrany: Školení z požární ochrany provádí vedoucí jednotlivých odborů dle Tématického plánu a časového rozvrhu školení z požární ochrany. Vedoucí jednotlivých odborů provedou proškolení nových zaměstnanců zejména s dokumentací požární ochrany, tj. např. požární řád, požární poplachové směrnice apod. a provedou přezkoušení zaměstnance pohovorem. 4

5 2. Školení vedoucích zaměstnanců Úkolem školení vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení je zabezpečit jejich znalosti BOZP a PO v oblastech, které řídí a za něž odpovídají a informovat je o předpisech BOZP. 3. Vztahuje se na všechny vedoucí zaměstnance na všech stupních řízení a na pověřené zaměstnance, kteří provádějí vstupní školení nových zaměstnanců. 2. Termín školení a ověření znalosti: po nástupu do funkce a pravidelně 1 x za 3 roky, rovněž při změně právních a ostatních předpisů BOZP. 4. Školení zabezpečuje pracovník MěÚ odpovědný za plán školení a vedoucí odboru VVaOŽU. Školení provádí bezpečnostní technik a osoba odborně způsobilá na úseku požární ochrany. 4. Školení je prováděno formou přednášky podle předepsané osnovy školení pro vedoucí zaměstnance, které je ukončeno zkušebním testem. D. Školení zaměstnanců externích organizací před zahájením prací a předání pracoviště Při pohybu a práci cizích zaměstnanců v organizaci, musí vedoucí jednotlivých pracovišť zajistit prokazatelné předání pracoviště těmto cizím zaměstnancům a prokazatelně je poučit o rizicích vyskytujících se na předaném pracovišti a dalších předpisech BOZP týkajících se jejich pracovní činnosti (např. návody k obsluze zapůjčených strojů a zařízení apod.) Ve Frýdlantě nad Ostravicí dne schválila:... tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí 5

6 Městský úřad Frýdlant n. Ostravicí Příloha č. 1 Zápis o vstupním školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO) A. Vstupní školení ze všeobecných předpisů BOZP - osnova č. 1: 1. Zákon č. 262/2006 Sb.(zákoník práce) ve pozdějších předpisů 55 odts. 1 písm. b), 88 až 96, 101 až 106, 301písm. c), 224, 227, 228, 238, 245, 246, 308, 309, 349, 380, 387, Pracovní úrazy a nemoci z povolání - Nařízení vlády č. 201/2010Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz, povinnost zaměstnance bezodkladně hlásit pracovní úraz i každé drobné poranění svému nadřízenému. 3. Vyhláška ČÚBP č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhl. č. 98/1981 Sb. 3; Směrnice vedoucího organizace č. 1/ všeobecné bezpečnostní pokyny o zacházení s el. zařízením pracovníky seznámenými ze dne , 1. pomoc při úrazu el. proudem. 4. Vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání, Nařízení vlády č. 68/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci zejména část C přípustné hmotnosti přenášených břemen povinnost žen nahlásit změnu zdravotního stavu z důvodu ochrany mateřství. 5. Pracovní řád ze dne ; kategorizace prací dle rozhodnutí KHS Ostrava. 6. Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 3; příloha čl. 2.1, Informativně: a) Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce; vyhrazená technická zařízení elektrická, tlaková, zdvihací, plynová b) Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu c) Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 8. B. Vstupní školení na pracovišti - osnova č. 2 Poznámka: Seznámení zaměstnance s pracovními podmínkami a s jeho pracovištěm provádí vedoucí odboru dle osnovy č. 2 školení BOZP dle pracovního zařazení a pracovní činnosti zaměstnance a dle Tématického plánu a časového rozvrhu školení zaměstnanců o požární ochraně osnovy č. 1 části B:... Po proškolení zaměstnance na pracovišti (potvrzení podpisem do rámečku) zajistí vedoucí odboru vrácení tohoto záznamu určené osobě (personální oddělení) a provedou zápis o vstupním školení do Knihy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Vstupní školení BOZP na pracovišti. Vstupní školení na pracovišti provádí vedoucí odboru dle osnovy školení č.2 dle pracovního zařazení zaměstnance a pracovní činnosti zaměstnance (seznámení s riziky, kterým jsou zaměstnanci vystaveni, včetně vyhodnocení rizik a opatření zaměstnavatele k odstranění nebo snížení těchto rizik na přijatelnou míru se specifickými nebezpečími ohrožující život a zdraví, s opatřeními k minimalizaci zdravotních rizik podle kategorií prací, seznámení s návody výrobců pro obsluhu a údržbu přístrojů, strojů a zařízení; seznámení se Směrnicemi BOZP a Pokyny BOZP; seznámení s opatřeními k zajištění BOZP a s bezpečným technologickým a pracovním postupem, který musí zaměstnanec při své práci dodržovat, s bezpečnostními předpisy dle pracovní činnosti a pracovního zařazení nového zaměstnance, s dobou užívání osobních ochranných pracovních pomůcek při vzniku rizika a s riziky před kterými je OOPP chrání apod.). Rovněž vedoucí odboru zajistí zaučení a zaškolení zaměstnance. Dále musí být zaměstnanec proškolen z: 6

7 místních podmínek pracoviště, způsobů zajišťování BOZP na pracovišti a z opatření zaměstnavatele k zajištění bezpečného stavu pracoviště dle nař. vl. č. 101/2005 Sb. použití umístění bezpečnostních značek a zavedených signálů, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vyskytujícím se na pracovišti, opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí, organizace první pomoci a vyškolení s poskytováním první pomoci v rozsahu odpovídajícím rizikům, umístění prostředků pro poskytování první pomoci, správných způsobů a dalších požadavků pro bezpečné provádění ruční manipulace s břemeny, která vytvářejí možnost poškození zdraví, zejména páteře a z opatření zaměstnavatele (pracovní postupy) k předcházení úrazům a poškození zdraví zaměstnanců při ruční manipulaci s břemeny, zásad zacházení s elektrickým zařízením. Vstupní proškolení z pož. ochrany na konkrétním pracovišti obsahuje zejména podrobný výklad o požárním nebezpečí charakteristickém pro příslušné pracoviště tj. seznámení s požární dokumentací (požární řád, požární poplachové směrnice, evakuační plán...), uskladnění hořlavých látek, umístění ručních hasících přístrojů, hydrantů apod. (viz Tématický plán a časový rozvrh školení o PO). Poznámka: Školení nových zaměstnanců může provádět pouze zaměstnanec, který byl proškolen a přezkoušen z BOZP a PO dle osnovy pro vedoucí zaměstnance. Prezenční listina školení nových zaměstnanců z BOZP dle osnovy č. 1 ze všeobecných předpisů BOZP a školení PO dle osnovy č. 1 části A ze všeobecných předpisů PO Potvrzuji svým podpisem, že jsem byl náležitě proškolen a přezkoušen s níže uvedeným výsledkem z bezpečnostních předpisů dle výše uvedené osnovy školení č. 1 a rovněž jsem byl proškolen a přezkoušen z požární ochrany dle osnovy č. 1 části A dle schváleného Tématického plánu a časového rozvrhu školení o PO. Školení bylo srozumitelné a porozuměl jsem mu. ověření ověření datum školení jméno a příjmení podpis znalostí ne ne ne ne ne ne ne ne datum školení jméno a příjmení podpis znalostí ne ne ne ne ne ne ne ne Vstupní školení a přezkoušení dle všeobecné osnovy BOZP č. 1 vstupního školení a dle osnovy č. 1 části A Tématického plánu a časového rozvrhu školení PO provádí osoba způsobilá. Potvrzuji svým podpisem, že jsem osoba způsobilá provádět školení z požární ochrany.... jméno a příjmení podpis Ve Frýdlantu nad Ostravicí, dne schválila:... tajemnice městského úřadu PS: V případě změn předpisů je nutno osnovy školení neprodleně opravit. Školení z dokumentace BOZP zaměstnavatele se provádí pouze tehdy, pokud je zpracována. 7

8 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Příloha č. 2 ZÁZNAM O VSTUPNÍM ŠKOLENÍ z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a z předpisů o požární ochraně (PO) nově přijatého zaměstnance 1. Jméno a příjmení nového zaměstnance Datum narození: Pracovní zařazení dle pracovní smlouvy 2. Potvrzuji svým podpisem, že jsem byl(a) proškolen(a) a přezkoušen(a) v rámci vstupního školení BOZP dle osnovy č.1 a vstupního školení PO dle osnovy č.1 části A Tématického plánu a časového rozvrhu školení PO ze dne... a školení jsem porozuměl(a). Dne... podpis školeného zaměstnance... Školení provedl:... jméno a příjmení podpis 3. Vstupní školení BOZP a PO na pracovišti: Potvrzuji svým podpisem, že jsem byl náležitě proškolen a přezkoušen(výsledek přezkoušení je uveden níže) z předpisů BOZP dle osnovy č. 2 ze dne... pro svoji pracovní činnost a pracovní zařazení. Byl jsem seznámen se zásadami PO na svém pracovišti dle Směrnice ved. organizace pro školení o PO ze dne.. dle osnovy č. 1 části B. přezkoušený zaměstnanec a) podpis podpis vedoucího b) ne školeného zaměstnance odboru Poznámka: Seznámení zaměstnance s pracovními podmínkami a s jeho pracovištěm provádí vedoucí odboru dle osnovy č. 2 školení BOZP dle profese a činnosti zaměstnance a dle Tématického plánu a časového rozvrhu školení zaměstnanců o požární ochraně osnovy č. 1 části B:... Po proškolení zaměstnance na pracovišti (potvrzení podpisem do rámečku) zajistí vedoucí odboru vrácení tohoto záznamu určené osobě (personalista organizace) a provedou zápis o vstupním školení do Knihy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Vstupní školení BOZP na pracovišti. Vstupní školení na pracovišti se provádí dle osnovy školení č.2 dle pracovního zařazení zaměstnance a pracovní činnosti zaměstnance (seznámení s pracovními riziky jejich práce a informace o opatřeních na ochranu před jejich působením, seznámení s návody výrobců pro obsluhu a údržbu přístrojů, strojů a zařízení; seznámení se Směrnicemi a Zásadami BOZP; seznámení s bezpečným technologickým a pracovním postupem a s opatřeními k zajištění BOZP; bezpečnostními předpisy dle pracovního zařazení a pracovní činnosti nového zaměstnance, s dobou užívání osobních ochranných pracovních pomůcek při vzniku rizika a s riziky před kterými je OOPP chrání; provedení zaučení a zaškolení zaměstnance apod.). Vstupní proškolení z pož. ochrany na konkrétním pracovišti obsahuje zejména podrobný výklad o požárním nebezpečí charakteristickém pro příslušné pracoviště tj. seznámení s požární dokumentací (požární řád, požární poplachové směrnice, evakuační plán...), uskladnění hořlavých látek, umístění ručních hasících přístrojů, hydrantů apod. (viz Tématický plán a časový rozvrh školení o PO). Poznámka: Školení nových zaměstnanců může provádět pouze zaměstnanec, který byl proškolen a přezkoušen z BOZP a PO dle osnovy pro vedoucí zaměstnance. 8

9 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí. Příloha č. 3 Osnova č. 2 školení BOZP pro zaměstnance administrativy 1. Směrnice tajemnice Městského úřadu č. 12/2008 Zásady bezpečnosti práce a základní podmínky pro používání skládacích schůdků (stupadlových žebříků) a žebříků ze dne Směrnice tajemnice Městského úřadu č. 4/2008 Všeobecné zásady při práci pracovníků provádějících úklid a rizika (rizikové faktory) vyplývající z výkonu pracovní činnosti při úklidových pracích ze dne Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 1 až 5 příloha III. používání žebříků 4. Zásady první pomoci při úrazech, zejména při úrazu elektrickým proudem 5. Používání osobních ochranných pracovních prostředků (dále jen OOPP) - Nařízení vlády č. 495/2001, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP), mycích, čistících a desinfekčních prostředků. Směrnice tajemnice Městského úřadu č. 8/2002 Poskytování OOPP a mycích, čistících a desinfekčních prostředků ze dne a doplněk č. 1 ze dne seznámení zaměstnanců s riziky, před kterými je OOPP chrání, s používáním OOPP, se způsobem a podmínkami a s příklady používání OOPP 6. Směrnice tajemnice Městského úřadu č. 2/2005 k vyhledávání rizik, zjišťování jejich příčin a zdrojů a přijímání opatření k jejich odstranění zdroje rizika, identifikace nebezpečí a bezpečnostní opatření k omezení rizika ze dne a dodatek č. 1 ze dne Dotazy a připomínky, ověření znalostí testem a pohovorem Další předpisy BOZP:... Tato osnova školení je nedílnou součástí prezenční listiny školených zaměstnanců ze dne... Školení provedl: jméno a příjmení podpis Datum školení:... Osnovu školení převzal:... Ve Frýdlantu nad Ostravicí, dne osnovu schválila:... tajemnice Městského úřadu Poznámka: Školení z místních provozních bezpečnostních předpisů, pokynů k zajištění BOZP apod. se provádí pouze tehdy, pokud jsou zpracovány. Tato osnova školení je nedílnou součástí prezenční listiny školených zaměstnanců ze dne Návody k obsluze jednotlivých strojů a zařízení používaných na pracovišti (viz záznam o proškolení z návodů k obsluze a údržbě v knize BOZP nebo jiném dokladu) školení a zaučení provádí vedoucí odboru. 9

10 Příloha č. 4 Záznam o školení externích zaměstnanců Zaměstnanci byli proškoleni a přezkoušeni z dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) pro pracoviště:... a/ Zákaz pohybu v prostorách organizace mimo uvedené pracoviště, seznámení s určenými přístupovými cestami na pracoviště a evakuačními cestami... b/ Zákaz přinášení a požívání alkoholických nápojů a zneužívání omamných prostředků v organizaci a vstupování pod jejich vlivem do prostor pracoviště c/ Hlášení poruch a závad vedoucímu zaměstnanci p.. d/ Informace o rizicích a přijatých bezpečnostních opatřeních k eliminaci rizik, technická a organizační opatření na úseku BOZP: Zápis o předání a převzetí pracoviště cizí organizaci zhotoviteli prací ze dne.. Pracovní postupy ze dne:... Předání zařízení k opravě a převzetí po opravě s určením způsobu zabezpečení zařízení proti nechtěnému spuštění Další důležité okolnosti a bezpečnostní opatření (týkající se BOZP a PO): Potvrzuji, že jsem byl seznámen se zápisem o předání pracoviště cizí organizaci zhotoviteli práce ze dne. a že jsem byl proškolen a ústně přezkoušen z níže uvedeným výsledkem z výše uvedených pracovních postupů, pokynů, rizik a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením dle výše uvedené osnovy č. 4. Školení jsem porozuměl. datum školení jméno a příjmení školeného podpis školeného Osnovu č. 4 doplnil pověřený vedoucí zaměstnanec: 10 ověření znalostí ne ne ne ne ne jméno a příjmení školitele Podpis školitele jméno a příjmení podpis osnovu o školení BOZP a PO č. 4 převzal vedoucí zaměstnanec přebírající pracoviště: jméno a příjmení podpis Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí

11 Osnova č. 2 školení BOZP pro zaměstnance v úklidu 1. ČSN Hořlavé kapaliny Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci, zejména příloha F. 2. Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 1 až 5 příloha III. používání žebříků. 3. Směrnice tajemnice Městského úřadu č. 12/2008 Zásady bezpečnosti práce a základní podmínky pro používání skládacích schůdků (stupadlových žebříků) a žebříků ze dne Směrnice tajemnice Městského úřadu č. 4/2008 Všeobecné zásady při práci pracovníků provádějících úklid a rizika (rizikové faktory) vyplývající z výkonu pracovní činnosti při úklidových pracích ze dne Zásady první pomoci při úrazech, zejména při úrazu elektrickým proudem 6. Směrnice tajemnice Městského úřadu č. 8/2002 Poskytování OOPP a mycích, čistících a desinfekčních prostředků ze dne a doplněk č. 1 ze dne Směrnice tajemnice Městského úřadu č. 2/2005 k vyhledávání rizik, zjišťování jejich příčin a zdrojů a přijímání opatření k jejich odstranění zdroje rizika, identifikace nebezpečí a bezpečnostní opatření k omezení rizika ze dne a dodatek č. 1 ze dne Vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání, 9. Dotazy a připomínky, ověření znalostí testem a pohovorem Další předpisy BOZP:... Tato osnova školení je nedílnou součástí prezenční listiny školených zaměstnanců ze dne... Školení provedl: jméno a příjmení podpis Datum školení:... osnovu školení převzal:... Ve Frýdlantu nad Ostravicí, dne osnovu schválila:... tajemnice Městského úřadu Poznámka: Školení z místních provozních bezpečnostních předpisů, dopravně provozních řádů, pokynů BOZP apod. se provádí pouze tehdy, pokud jsou zpracovány. Tato osnova školení je nedílnou součástí prezenční listiny školených zaměstnanců ze dne.. Vedoucí odboru zpracovává pro konkrétní pracovní činnosti a pracoviště technologické a pracovní postupy a opatření k zajištění BOZP a zjišťuje a vyhodnocuje rizika a přijímá opatření na ochranu před působením těchto rizik. Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí 11

12 Osnova č. 2 školení BOZP pro zaměstnance odboru.. 8. ČSN Hořlavé kapaliny Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci, zejména příloha F. 9. Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 1 až 5 příloha III. používání žebříků. 10. Směrnice tajemnice Městského úřadu č. 12/2008 Zásady bezpečnosti práce a základní podmínky pro používání skládacích schůdků (stupadlových žebříků) a žebříků ze dne Směrnice tajemnice Městského úřadu č. 4/2008 Všeobecné zásady při práci pracovníků provádějících úklid a rizika (rizikové faktory) vyplývající z výkonu pracovní činnosti při úklidových pracích ze dne Zásady první pomoci při úrazech, zejména při úrazu elektrickým proudem 13. Směrnice tajemnice Městského úřadu č. 8/2002 Poskytování OOPP a mycích, čistících a desinfekčních prostředků ze dne a doplněk č. 1 ze dne Směrnice tajemnice Městského úřadu č. 2/2005 k vyhledávání rizik, zjišťování jejich příčin a zdrojů a přijímání opatření k jejich odstranění zdroje rizika, identifikace nebezpečí a bezpečnostní opatření k omezení rizika ze dne a dodatek č. 1 ze dne Vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání, 11. Dotazy a připomínky, ověření znalostí testem a pohovorem Další předpisy BOZP:... Tato osnova školení je nedílnou součástí prezenční listiny školených zaměstnanců ze dne... Školení provedl: jméno a příjmení podpis Datum školení:... osnovu školení převzal:... Ve Frýdlantu nad Ostravicí,dne osnovu schválila:... tajemnice Městského úřadu Poznámka: Školení z místních provozních bezpečnostních předpisů, dopravně provozních řádů, pokynů BOZP apod. se provádí pouze tehdy, pokud jsou zpracovány. Tato osnova školení je nedílnou součástí prezenční listiny školených zaměstnanců ze dne.. Vedoucí odboru zpracovává pro konkrétní pracovní činnosti a pracoviště technologické a pracovní postupy a opatření k zajištění BOZP a zjišťuje a vyhodnocuje rizika a přijímá opatření na ochranu před působením těchto rizik. Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí 12

13 Osnova č. 2 školení BOZP zaměstnanců údržby 1. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích ze dne (s ohledem na prováděné činnosti):..; zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ze dne až Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 3. Směrnice tajemnice Městského úřadu č. 12/2008 Zásady bezpečnosti práce a základní podmínky pro používání skládacích schůdků (stupadlových žebříků) a žebříků ze dne Základní požadavky pro skladování a manipulaci s materiálem - ČSN Manipulační jednotky - Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování. 5. Základní bezpečnostní podmínky pro používání a obsluhu přenosného el. ručního nářadí ve smyslu ČSN ČSN Hořlavé kapaliny Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci, zejména příloha F 7. Směrnice tajemnice Městského úřadu č. 8/2002 Poskytování OOPP a mycích, čistících a desinfekčních prostředků ze dne a doplněk č. 1 ze dne Směrnice tajemnice Městského úřadu č. 2/2005 k vyhledávání rizik, zjišťování jejich příčin a zdrojů a přijímání opatření k jejich odstranění zdroje rizika, identifikace nebezpečí a bezpečnostní opatření k omezení rizika ze dne a dodatek č. 1 ze dne Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí příloha č. 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 5, Dotazy a připomínky, ověření znalostí testem a pohovorem. Další předpisy BOZP:... Školení provedl: jméno a příjmení podpis Datum školení:... Osnovu školení převzal:... Ve Frýdlantu nad Ostravicí, dne osnovu schválila:... tajemnice Městského úřadu Poznámka: Školení z místních řádů, dopravně provozních řádů, pokynů BOZP apod. se provádí pouze tehdy, pokud jsou zpracovány. Tato osnova školení je nedílnou součástí prezenční listiny školených zaměstnanců ze dne Vedoucí odboru zpracovává pro konkrétní pracovní činnosti a pracoviště technologické a pracovní postupy a opatření k zajištění BOZP a zjišťuje a vyhodnocuje rizika a přijímá opatření na ochranu před působením těchto rizik. 13

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2008

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2008 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2008 Používání Knihy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen Knihy BOZP) a povinnosti vedoucích

Více

ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM. dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ecological Consulting a.s.

ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM. dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ecological Consulting a.s. ROZSAH OVĚŘOVANÝCH ZNALOSTÍ ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ecological

Více

Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI

Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 Příloha č.2. OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ Činnosti / Profese: VEDOUCÍ PRACOVNÍCI Seznam obecně závazných právních předpisů, norem a vlastních vydaných dokumentů

Více

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

Osnova školení bezpečnosti práce - všeobecné

Osnova školení bezpečnosti práce - všeobecné BOZP_01_07 Osnova školení bezpečnosti práce - všeobecné Pracovní zařazení : zaměstnanci Osnova byla zpracována ke dni : 1/2017 Osnovu zpracovala : Ing. Eva Hýblová TÉMATICKÉ OKRUHY 1. Úvod - Základní právní

Více

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 2/2007

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 2/2007 S m ě r n i c e pro zajištění organizace, řízení, provádění kontrol a stanovení odpovědnosti za bezpečnost a ochranu zdraví při práci na UK v Praze, Pedagogické fakultě 1. Úvodní ustanovení 1.1 Působnost

Více

Organizační směrnice č. 27/2013/SŘ. k zajištění BOZP

Organizační směrnice č. 27/2013/SŘ. k zajištění BOZP Organizační směrnice č. 27/2013/SŘ k zajištění BOZP Čj.: SŠNM/884/2013 Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 2. dubna 2013 Strana 1 (celkem 8) Čl. 1 Obsah směrnice

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant n. Ostravicí č. 11/2008

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant n. Ostravicí č. 11/2008 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant n. Ostravicí č. 11/2008 Přehled ověření znalostí zaměstnanců v oblasti bezpečnosti a hygieny, požární ochrany a přehled některých

Více

Záznam o vstupním školení bezpečnosti práce zaměstnanců

Záznam o vstupním školení bezpečnosti práce zaměstnanců Záznam o vstupním školení bezpečnosti práce zaměstnanců školení Čas školení Školil Způsob přezkoušení Viz prezenční listina 2 hodiny Viz prezenční listina ústně Osnova školení: 1. Seznámení s pracovištěm

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ druh předpisu : číslo: vnitřní směrnice 2/BOZP výtisk číslo: 1 Název: PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Obsah : 1. Základní ustanovení.

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

Dokumentace periodického školení zaměstnanců BOZP 2009

Dokumentace periodického školení zaměstnanců BOZP 2009 Dokumentace periodického školení zaměstnanců BOZP 2009 školení Čas školení Školil Středisko Dle prez.listiny 3 hodiny Dle prez.listiny Školení zaměstnanců 2009 Strana 1 (celkem 10) Aktualizace 01/2009

Více

Dokumentace periodického školení vedoucích zaměstnanců BOZP 2009

Dokumentace periodického školení vedoucích zaměstnanců BOZP 2009 Dokumentace periodického školení vedoucích zaměstnanců BOZP 2009 Datum školení Čas školení Školil Středisko 25.3.2009 3 hodiny Petr Deraha certifikovaný specialista BOZP vedoucí Školení zaměstnanců 2009

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan BOZP 5 odpovědnost a povinnost zaměstnavatele

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan BOZP 5 odpovědnost a povinnost zaměstnavatele Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_09 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb., v platném

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 5/2008

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 5/2008 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 5/2008 Stanovení obsahu a způsob vedení provozní dokumentace a stanovení termínů, lhůt, rozsahu kontrol,

Více

Přehled zkušebních okruhů

Přehled zkušebních okruhů Přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle přílohy č. 2 k nařízení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Základní škola Praha 10 Hostivař, Hornoměcholupská 873, 102 00 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Pořadové číslo - číslo jednací: Zpracoval: Schválil: 43-POR/33/2007

Více

Upřesnění povinností pro vedoucí zaměstnance v oblasti BOZP a PO a stanovení určené osoby k vedení dokumentace BOZP a PO

Upřesnění povinností pro vedoucí zaměstnance v oblasti BOZP a PO a stanovení určené osoby k vedení dokumentace BOZP a PO Upřesnění povinností pro vedoucí zaměstnance v oblasti BOZP a PO a stanovení určené osoby k vedení dokumentace BOZP a PO Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (ZP), zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují

Více

Aktualizace - Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 4/2011

Aktualizace - Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 4/2011 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Aktualizace - Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 4/2011 Tématický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců o požární ochraně a odborné přípravě

Více

OTÁZKY ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK

OTÁZKY ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK OTÁZKY PRO ÚSTNÍ ČÁST ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK podle zákona číslo 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních

Více

Oblast podpory: 1.5 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách. Karlovy Vary nám. Karla Sabiny 16 Karlovy Vary

Oblast podpory: 1.5 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách. Karlovy Vary nám. Karla Sabiny 16 Karlovy Vary Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání Oblast podpory: 1.5 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34. 1077 Název projektu: Zkvalitnění výuky SOŠ

Více

PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM

PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM ROZSAH OVĚŘOVANÝCH ZNALOSTÍ PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ecological Consulting

Více

Přehled zkušebních okruhů

Přehled zkušebních okruhů Přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle přílohy č. 2 k nařízení

Více

Helena Ondriášová - vzdělávání Nemocniční 2902/13, Ostrava-Moravská Ostrava , ,

Helena Ondriášová - vzdělávání Nemocniční 2902/13, Ostrava-Moravská Ostrava , , OTÁZKY PRO ÚSTNÍ ČÁST ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK podle zákona číslo 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních

Více

Pravidla pro školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a přezkušování

Pravidla pro školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a přezkušování Pravidla pro školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a přezkušování Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.5.2011 1.5.2011 1 Dne: 29.4.2011 Dne: 16.5.2011 1 / 6 Pravidla pro školení o bezpečnosti

Více

Helena Ondriášová - vzdělávání Nemocniční 2902/13, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 59 661 8661, 737 868 056, e-mail: kort.ondriasova@tiscali.

Helena Ondriášová - vzdělávání Nemocniční 2902/13, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 59 661 8661, 737 868 056, e-mail: kort.ondriasova@tiscali. Příloha č. V.3 OTÁZKY PRO ÚSTNÍ ČÁST ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK podle zákona číslo 309/2006 Sb. Výběr otázek do jednotlivých obálek bude proveden podle zkušebních

Více

V RÁMCI ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP

V RÁMCI ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP ÚPLNÝ SOUBOR ÚSTNÍCH OTÁZEK ÚSTNÍ ČÁST ZKOUŠKY V RÁMCI ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění

Více

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Jméno a příjmení Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Pracovní zařazení Datum: Zakroužkujte odpověď, o níž se domníváte, že je správná. 1. Evidenci o všech pracovních úrazech musí

Více

Technická univerzita V Liberci Liberec I, Hálkova 6 Telefon : , Fax : Řád bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Technická univerzita V Liberci Liberec I, Hálkova 6 Telefon : , Fax : Řád bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Technická univerzita V Liberci 461 17 Liberec I, Hálkova 6 Telefon : 485351111, Fax : 485105882 Řád bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Technické univerzity v Liberci V Liberci dne 12.03.2007 1. ÚVODNÍ

Více

SMĚRNICE REKTORA č. 34/2003

SMĚRNICE REKTORA č. 34/2003 SMĚRNICE REKTORA č. 34/2003 Zákonné povinnosti vztahující se ke školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Rozdělovník: rektor, kvestor, tajemníci fakult,

Více

Přehled zkušebních okruhů

Přehled zkušebních okruhů Přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle přílohy č. 2 k nařízení

Více

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP UCJF - školení zaměstnanců z BOZP Důležité právní předpisy Povinnosti zaměstnavatele Práva zaměstnanců Povinnosti zaměstnanců Vnitřní předpis BOZP na MFF ÚČJF - Vyhodnocená rizika Vyhodnocená rizika -

Více

Mladí lidé a bezpečná práce bez úrazů

Mladí lidé a bezpečná práce bez úrazů Mladí lidé a bezpečná práce bez úrazů MLADÍ LIDÉ jsou nezkušení a nezralí, nejsou si vědomi rizik, nemají dostatečnou odbornou způsobilost a vzdělání; nejsou si vědomi svých povinností a práv a povinností

Více

Opatření děkana č. 16/2009

Opatření děkana č. 16/2009 Opatření děkana č. 16/2009 Opatření děkana č. 16/2009 Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd Opatření děkana č. 16/2009 Název: Směrnice o řízení bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Účinnost: dnem

Více

Rektor, kvestor, děkani fakult, tajemníci fakult, ředitelé součástí, vedoucí pracovníci rektorátních pracovišť ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Rektor, kvestor, děkani fakult, tajemníci fakult, ředitelé součástí, vedoucí pracovníci rektorátních pracovišť ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Kód: SR/8/2007 Druh: SMĚRNICE REKTORA Název: Školení BOZP Organizační Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně závaznost: Datum vydání: 1. října 2007 Účinnost od: 1. října 2007 Vydává: prof. Ing. Ignác Hoza, CSc.,

Více

Helena Ondriášová - vzdělávání Kollárova 12, Ostrava-Mariánské Hory , ,

Helena Ondriášová - vzdělávání Kollárova 12, Ostrava-Mariánské Hory , , OTÁZKY PRO ÚSTNÍ ČÁST ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK podle zákona číslo 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a

Více

VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace, Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín I BOZP 04/2012 VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI SMĚRNICE BOZP Proces

Více

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ZÁKON č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Ing. Milan Šmíd, Bazény a wellness s.r.o. projektový ateliér Mnoho z nás vyskytuje v pozici, že má na starosti jednoho a více podřízených. V tomto případě je

Více

Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU

Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU Strana: 1/11 1. Rozsah Rozsah ověřovaných znalostí je zpracován pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle přílohy 1 nařízení vlády č. 592/2006 Sb. a) znalost právních

Více

Studijní opora. Název předmětu: Zabezpečení personálu a infrastruktury logistiky. 1. Školení zaměstnanců... 2. 2. Školení vedoucích zaměstnanců...

Studijní opora. Název předmětu: Zabezpečení personálu a infrastruktury logistiky. 1. Školení zaměstnanců... 2. 2. Školení vedoucích zaměstnanců... Studijní opora Název předmětu: Zabezpečení personálu a infrastruktury logistiky Garant předmětu: prof. Ing. Aleš Komár CSc. Obsah: 1. Školení zaměstnanců... 2 2. Školení vedoucích zaměstnanců... 3 3. Školení

Více

ORGANIZACE PROVOZNÍ PŘEDPIS TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ

ORGANIZACE PROVOZNÍ PŘEDPIS TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. ORGANIZACE NÁZEV PŘEDPISU PROVOZNÍ PŘEDPIS TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ Zpracoval Schválil datum vydání datum účinnosti

Více

NABÍDKA SLUŽEB. Jiří Dvořák. autorizovaný inspektor. specialista bezpečnosti práce. analýza rizik. koordinátor BOZP na staveništi

NABÍDKA SLUŽEB. Jiří Dvořák. autorizovaný inspektor. specialista bezpečnosti práce. analýza rizik. koordinátor BOZP na staveništi NABÍDKA SLUŽEB Jiří Dvořák autorizovaný inspektor specialista bezpečnosti práce analýza rizik koordinátor BOZP na staveništi zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

6.17.5. Školení BOZP http://www.guard7.cz/nabidka/lexikon-bozp/skoleni-bozp Obsah, rozsah a forma školení BOZP nejsou předepsány žádným právním předpisem ani technickou normou. Stanoví jej svým rozhodnutím

Více

Směrnice ředitele č. / 2011

Směrnice ředitele č. / 2011 ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE PRAHA Ev. č.: / 2011 - ÚVN V Praze dne. července 2011 Výtisk číslo: Počet listů: Přílohy neutajované: / Schvaluji: ředitel Ústřední vojenské nemocnice Praha plukovník prof.

Více

Strana: 1 ze 5 Vydání: 1 www.vysplan.cz

Strana: 1 ze 5 Vydání: 1 www.vysplan.cz A1-PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI strana 1 Příloha č. 3 Přehled právních předpisů Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují

Více

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Nový bezpečnostní předpis SŽDC (určeno pro zaměstnance SŽDC bez vstupu do provozované dopravní cesty) Úvod k prezentaci Tato prezentace slouží

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Č. j. ČŠIE-823/10 E o státní a kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

TEMATICKÝ PLÁN A ČASOVÝ ROZVRH ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY PREVENTIVNÍCH POŽÁRNÍCH HLÍDEK A PREVENTISTŮ POŽÁRNÍ OCHRANY OBSAH

TEMATICKÝ PLÁN A ČASOVÝ ROZVRH ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY PREVENTIVNÍCH POŽÁRNÍCH HLÍDEK A PREVENTISTŮ POŽÁRNÍ OCHRANY OBSAH TEMATICKÝ PLÁN A ČASOVÝ ROZVRH ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY PREVENTIVNÍCH POŽÁRNÍCH HLÍDEK A PREVENTISTŮ POŽÁRNÍ OCHRANY OBSAH Tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ druh předpisu : číslo: vnitřní směrnice 4/BOZP výtisk číslo: 1 Název: STANOVENÍ ZÁSAD POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŘEDKŮ, ČISTICÍCH, MYCÍCH A DEZINFEKČNÍCH

Více

LEGISLATIVA PRO BAZÉNY, SOLÁRIA A WELLNESS

LEGISLATIVA PRO BAZÉNY, SOLÁRIA A WELLNESS LEGISLATIVA PRO BAZÉNY, SOLÁRIA A WELLNESS 1. Základní předpisy ve stavebnictví Zák. 183/2006 Sb. Zák. o územním plánování a stavebním řádu Stavební zákon ve znění pozdějších předpisů(zák. 68/2007Sb.,Zák.191/2008

Více

Školení pověřených osob (instruktorů) odpovědných za žáky a studenty u firmy. Autorem materiálu a všech jeho částí je Karel Putna

Školení pověřených osob (instruktorů) odpovědných za žáky a studenty u firmy. Autorem materiálu a všech jeho částí je Karel Putna Školení pověřených osob (instruktorů) odpovědných za žáky a studenty u firmy Autorem materiálu a všech jeho částí je Karel Putna Čerpáno legislativa: Zákon 262/2006 Sb. Zákon 309/2006 Sb. Zákon 258/2000

Více

Videoškolení BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Videoškolení BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Videoškolení BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Vybrané předpisy pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví

Více

DOKLADY O ŠKOLENÍ O BOZP

DOKLADY O ŠKOLENÍ O BOZP Strana: 1 DOKLADY O ŠKOLENÍ O BOZP ČÁST 1. Účastníci školení: Jméno školitele, odborná způsobilost, Datum školení: Doba trvání školení: Místo školení: Způsob ověření znalostí: VEDOUCÍ ZAMĚSTNANCI A. ÚČEL

Více

VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH UČEBNÍ TEXT PRO ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ O PO POVINNOSTI PŘI PROVÁDĚNÍ INSTRUKTÁŽÍ, ŠKOLENÍ A ZKOUŠEK V OBLASTI VÝCHOVY ZAMĚSTNANCŮ K BEZPEČNÉ A ZDRAVOTNĚ

Více

Adaptace nových zaměstnanců

Adaptace nových zaměstnanců Adaptace nových zaměstnanců OBECNÁ ČÁST Adaptace nových zaměstnanců Adaptací nového zaměstnance je myšleno jeho začlenění do firemní struktury a kolektivu, efektivní zapracování a zjednodušení orientace

Více

27 LPG (zkapalněný zemní plyn)

27 LPG (zkapalněný zemní plyn) TARMAC CZ a.s. PŘÍLOHA 2.3. část 1 Pravidla o ochraně zdraví a bezpečnosti práce a ochraně životního prostředí pro dodavatele (dále jen Pravidla) Prohlášení o porozumění a souhlasu s Pravidly Vyplní odpovědný

Více

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem.

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Organizace NÁZEV PŘEDPISU ROČNÍ PROVĚRKA BOZP Zpracoval Schválil datum vydání datum účinnosti Prověrky bezpečnosti

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Praha 1, Karmelitská 7 V Praze 8.9.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Praha 1, Karmelitská 7 V Praze 8.9. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 118 12 Praha 1, Karmelitská 7 V Praze 8.9.2004 S M Ě RNICE pro provádění a organizaci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v objektech a na pracovištích Ministerstva

Více

I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB.

I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB. TEMATICKÝ PLÁN A ČASOVÝ ROZVRH ŠKOLENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Schválil:.. V dne:. Platnost od: Zpracoval: I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB. Příčiny požárů

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno SEZNÁMENÍ STUDENTŮ S PŘEDPISY V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 1) Požární ochrana V souladu se zákonem č.133/85 Sb. o požární ochraně, v platném znění, studenti jsou k

Více

České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE

České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE OBSAH Záznam o změnách... 3 ČÁST PRVNÍ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE... 4 Kapitola I Úvodní ustanovení... 4 Kapitola II

Více

ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE, POŽÁRNÍ OCHRANY A MOTIVAČNÍ ŠKOLENÍ K PREVENCI RIZIK

ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE, POŽÁRNÍ OCHRANY A MOTIVAČNÍ ŠKOLENÍ K PREVENCI RIZIK 6 OSNOVA ŠKOLENÍ Stanovit obsah školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP je zákonnou povinností zaměstnavatele, která mu vyplývá ze zákoníku práce ( 103). Platí to i v případě, objedná-li

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_08 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav

Více

ČD Ok 2 PŘÍLOHA 1 OBSAH VSTUPNÍHO ŠKOLENÍ

ČD Ok 2 PŘÍLOHA 1 OBSAH VSTUPNÍHO ŠKOLENÍ ČD Ok 2 PŘÍLOHA 1 OBSAH VSTUPNÍHO ŠKOLENÍ OBSAH ZÁZNAM O ZMĚNÁCH... 4 OBSAH VSTUPNÍHO ŠKOLENÍ... 5 3 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH číslo č. j. Změna Předpis účinnost od opravil dne podpis OBSAH VSTUPNÍHO ŠKOLENÍ 1.

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 4/2013

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 4/2013 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 4/2013 Zásady pro provádění orientační dechové zkoušky na požití alkoholu. V souladu s ustanovením zákona

Více

Zajištění požární ochrany na pracovištích

Zajištění požární ochrany na pracovištích Zajištění požární ochrany na pracovištích Tomáš Neugebauer 2015 Dovolte mi představit se Jmenuji se Tomáš Neugebauer a problematikou požární ochrany (PO) se zabývám více než 23 let. Má práce byla několikrát

Více

OBSAH SEZNAM POUŽÍVANÝCH ZKRATEK... 16 1. ÚVOD... 17 2. PÉČE O BOZP JAKO SOUČÁST ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ A ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PRA VI DLA...19 2.1 Význam BOZP a její místo v řízení... 19 2.2 Struktura BOZP...22

Více

BOZP. Státní odborný dozor

BOZP. Státní odborný dozor Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_12 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav

Více

Ochrana zdraví při práci O. Kánský

Ochrana zdraví při práci O. Kánský Ochrana zdraví při práci 2016 O. Kánský Ochrana zdraví při práci Stejně jako ostatní zaměstnanci mají i pracovníci skladů právo na ochranu zdraví při práci. Zaměstnavatelé jsou povinni předcházet vzniku

Více

Poř. č.. Osamělá 40, Brno

Poř. č.. Osamělá 40, Brno Příručka praktického rádce pro výstavbu a provoz v oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdraví, požární bezpečnosti a ochrany životního prostředí Poř. č.. Pro ENERGIS 92, s.r.o. zhotovil: a provoz v oblasti

Více

Fakulta stavební ské Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba. Průř. mové okruhy ke zkoušce z technické praxe. č..

Fakulta stavební ské Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba. Průř. mové okruhy ke zkoušce z technické praxe. č.. Fakulta stavební Vysoké školy báňskb ské Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba Průř ůřezové problémov mové okruhy ke zkoušce konkretizované na příkladech p z technické praxe

Více

České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE

České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE 2 OBSAH ZÁZNAM O ZMĚNÁCH... 4 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE... 5 Kapitola I. Úvodní ustanovení... 5 Kapitola II. Odborná

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Praha 1, Karmelitská 7 V Praze

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Praha 1, Karmelitská 7 V Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 118 12 Praha 1, Karmelitská 7 V Praze 10. 12. 2002 S M Ě RNICE pro provádění a organizaci požární ochrany v objektech a na pracovištích Ministerstva školství,

Více

PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ

PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PRA0103.docx

Více

Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje:

Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje: Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje: a. označení druhu provozované činnosti a uvedení místa, kde je tato činnost provozována,

Více

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE: Pro provoz a údržbu strojů a zařízení

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE: Pro provoz a údržbu strojů a zařízení ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE: Pro provoz a údržbu strojů a zařízení Název: PŘÍRUČKA ŘÍZENÉHO SYSTÉMU BOZP Revize č.: 0 Vydána dne: 16. 4. 2014 Platí od: 16. 4. 2014 Obsah BEZPEČNOST PRÁCE SE STROJI A ZAŘÍZENÍM...

Více

TÉMATICKÉ PLÁNY A ČASOVÝ ROZVRH ŠKOLENÍ O PO

TÉMATICKÉ PLÁNY A ČASOVÝ ROZVRH ŠKOLENÍ O PO TÉMATICKÉ PLÁNY A ČASOVÝ ROZVRH ŠKOLENÍ O PO Osnova č. 1 - Školení zaměstnanců a odborná příprava preventistů PO Osnova č. 2 - Školení vedoucích zaměstnanců Osnova č. 3 - Školení osob, pověřených zabezpečením

Více

Realita v oblasti bezpečnosti práce v nemocnicích

Realita v oblasti bezpečnosti práce v nemocnicích Nemocnice dopady personální krize Realita v oblasti bezpečnosti práce v nemocnicích 15. května 2019 Barbora Vančurová Inspektoři BOZP Naše práce 322 Zák. č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce), ve znění předpisů

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_06 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav

Více

ze dne 1. června 2009, kterým se vydává Směrnice k bezpečnosti a ochraně zdraví Správy služeb hlavního města Prahy

ze dne 1. června 2009, kterým se vydává Směrnice k bezpečnosti a ochraně zdraví Správy služeb hlavního města Prahy HA GUE GA G SPRÁV A SLUŽEB HLAVNÍHO MĚSTA HY ŘEDITEL v, v, "ti' PRlKAZ REDITELE S VY SLUZEB, v HLA VNIHO MEST A HY č.22/2009 ze dne 1. června 2009, kterým se vydává Směrnice k bezpečnosti a ochraně zdraví

Více

UK V PRAZE, PEDAGOGICKÁ FAKULTA Provozní pokyn tajemníka č. 2/2015. č.j. 49/2015/T

UK V PRAZE, PEDAGOGICKÁ FAKULTA Provozní pokyn tajemníka č. 2/2015. č.j. 49/2015/T UK V PRAZE, PEDAGOGICKÁ FAKULTA Provozní pokyn tajemníka č. 2/2015 č.j. 49/2015/T PROVOZNÍ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPIS PRO PRÁCE VE VÝŠKÁCH A NAD VOLNOU HLOUBKOU Zpracoval: Ing. Irena Folprechtová - OZO v prevenci

Více

Provozní předpis pro provoz služebních vozidel

Provozní předpis pro provoz služebních vozidel Strana: 1 Organizační směrnice Provozní předpis pro provoz služebních vozidel Společnost: Dům dětí a mládeže Brno, Helceletova, příspěvková organizace Sídlo: Brno, Helceletova 234/4 IČ: 44993412 Zpracoval:

Více

4/2 POVINNOSTI ZAMùSTNAVATELÒ SOUVISEJÍCÍ S BEZPEâNOSTÍ PRÁCE 4/2.1 ÚVOD

4/2 POVINNOSTI ZAMùSTNAVATELÒ SOUVISEJÍCÍ S BEZPEâNOSTÍ PRÁCE 4/2.1 ÚVOD BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V PRAXI část 4, díl 2, kapitola 1, str. 1 4/2 POVINNOSTI ZAMùSTNAVATELÒ SOUVISEJÍCÍ S BEZPEâNOSTÍ PRÁCE 4/2.1 ÚVOD Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, je základním

Více

D.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA POV

D.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA POV Soběnov dostavba kanalizace Projektová dokumentace pro realizaci stavby D.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA POV Obsah : 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA POV... 2 2.1. CHARAKTERISTIKA STAVENIŠTĚ... 2 2.2. ROZSAH STAVENIŠTĚ... 2 2.3.

Více

Úplný přehled otázek pro ústní část zkoušky

Úplný přehled otázek pro ústní část zkoušky Úplný přehled otázek pro ústní část zkoušky 1) Zkušební otázky k prověření znalostí dle okruhu a) přílohy č. 2 nařízení vlády č. : 1. Základní právní předpisy upravující požadavky na bezpečnost a ochranu

Více

R o z s a h z n a l o s t í

R o z s a h z n a l o s t í České dráhy, a.s. S m ě r n i c e pro školení a pro odbornou přípravu zaměstnanců Českých drah o požární ochraně Schváleno generálním ředitelem Českých drah dne pod čj.: Účinnost od: R o z s a h z n a

Více

Seznámení s riziky společnosti ŠKODA TVC s.r.o. pro návštěvy a externí firmy

Seznámení s riziky společnosti ŠKODA TVC s.r.o. pro návštěvy a externí firmy Společnost: ŠKODA TVC s.r.o. Seznámení s riziky společnosti ŠKODA TVC s.r.o. pro návštěvy a externí firmy Seznámení s riziky pro návštěvy a zaměstnance externích firem (dále jen cizí osoby), zdržující

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2012 V Praze dne 4. prosince 2012 Částka: 52 O B S A H: Část I. 52. Pokyn generálního ředitele

Více

ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO:

ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: DÍLENSKÝ ŘÁD Číslo vydání: Řády Účinnost od: 1. 9. 2017 Obsah: A. Rozvrh učebního dne B. Členění pracovního dne C. Povinnosti žáka D. Žákům na pracovištích odborného výcviku je zakázáno E. Práva žáka ZPRACOVAL:

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PRA0114.docx Autor Ing.

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro práce ve výškách

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro práce ve výškách (vedoucího zaměstnance) pro práce ve výškách OBSAH: 1. Základní požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) při práci ve výškách... 1.1 Vymezení základních pojmů použitých v této

Více

Organizace zabezpečení požární ochrany na Masarykově. univerzitě (ve znění účinném od 4.3.2005)

Organizace zabezpečení požární ochrany na Masarykově. univerzitě (ve znění účinném od 4.3.2005) Směrnice rektora č. 4/2005 Organizace zabezpečení požární ochrany na Masarykově univerzitě (ve znění účinném od 4.3.2005) V souladu s ustanovením 5 a 6 zákona České národní rady č. 133/1985 Sb. o požární

Více

Organizační směrnice č. 2/2007

Organizační směrnice č. 2/2007 Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92 Organizační směrnice č. 2/2007 ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE

Více

Tematický plán a časový rozvrh školení a odborné přípravy zaměstnanců UP o požární ochraně

Tematický plán a časový rozvrh školení a odborné přípravy zaměstnanců UP o požární ochraně B3-04/2-SR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI SMĚRNICE REKTORKY UP (SR) B3-04/2-SR Tematický plán a časový rozvrh školení a odborné přípravy zaměstnanců UP o požární ochraně Obsah: Zpracoval: A.Školení zaměstnanců

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace. Zelená 2/112. Identifikátor: 600 136 167

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace. Zelená 2/112. Identifikátor: 600 136 167 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Zelená 2/112 Identifikátor: 600 136 167 Termín konání

Více

PRO ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA SCHZ

PRO ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA SCHZ Stavební bytové družstvo SCHZ předpis č.: OS - 16 vydání č.: 1 platnost od : 13.9. 2006 počet str. : 6 typ ON : ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE název ON : PRO ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANA - VEDOUCÍ ZAMĚSTNANCI

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANA - VEDOUCÍ ZAMĚSTNANCI BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANA - VEDOUCÍ ZAMĚSTNANCI Úvodní kapitola + Informace o kurzu + Informace ke studiu + Použité grafické symboly + Představení autorky kurzu v BOZP Řízení

Více