ZÁPIS Z 33. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. Dne 30. března 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS Z 33. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. Dne 30. března 2012"

Transkript

1 ZÁPIS Z 33. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD Dne 30. března zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek od hod. v budově Krajského úřadu Libereckého kraje v Liberci. Přítomní členové Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen VRR ): Královéhradecký kraj Liberecký kraj Pardubický kraj Bc. Lubomír Franc RNDr. Vít Příkaský Mgr. Radko Martínek Josef Ješina Marek Pieter Ing. Josef Janeček MUDr. Jiří Vambera Martin Sepp Ing. Jaroslav Trávníček MUDr. Jiří Veselý JUDr. Jaroslav Švehla Ing. arch. Tomáš Soukup PharmDr. Jana Třešňáková Ing. Miloš Tita Ing. Roman Línek Ing. Josef Táborský JUDr. Ing. Lukáš Pleticha Ing. Jaroslav Moučka Helmut Dohnálek Mgr. Ladislav Effenberk Prezenční listiny jsou k nahlédnutí na Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod v Hradci Králové. ~ 1 ~

2 Návrh programu jednání: 1. Úvod schválení programu a ověřovatelů zápisu 2. Zpráva o činnosti Regionální rady, měsíční analýza ROP Severovýchod a Roční zhodnocení ROP Severovýchod za rok Čerpání finančních alokací dle oblastí podpory a vývoj kurzu 4. Postupy u hraničních projektů a projektů ve zvláštním režimu 5. Integrované plány rozvoje měst 6. Schválení dílčích projektů z 27. kola výzvy - OP Aktualizace Prováděcího dokumentu ROP Severovýchod 8. Vyhlášení 31. kola výzvy oblast podpory 1.2 Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území 9. Vyhlášení 32. kola výzvy oblast podpory 4.2 Podpora rozvoje spolupráce se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a Úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu 10. Aktualizace Příručky pro žadatele a příjemce ROP Severovýchod 11. Aktualizace Operačního manuálu ROP Severovýchod 12. Aktualizace plánu zasedání VRR 13. Změna organizační struktury Úřadu Regionální rady 14. Strategické směry rozvoje regionu NUTS 2 Severovýchod ve vazbě na priority EU v období Novela zákona č. 250/2000 Sb., - přístup RR ke sníženým odvodům 16. Doporučení EK k zohlednění projektů v rámci Dunajské strategie 17. Veřejná zakázka zajištění přístupu k databázi pro sledování vazeb a vztahů mezi subjekty 18. Vyhodnocení Evaluačního plánu za rok Výroční kontrolní zpráva za rok Vyhodnocení Plánu čerpání technické pomoci ROP Severovýchod na rok 2011, aktualizace Plánu čerpání technické pomoci ROP Severovýchod na období Vyhodnocení Komunikačního plánu ROP SV za rok Schválení žádosti o změnu cílové hodnoty indikátoru 23. Žádost o prodloužení zahájení fyzické realizace projektu 24. Rozhodnutí o posečkání s odvodem a promíjení odvodu a penále 25. Třetí změna rozpočtu na rok Požadavek na dotaci z krajských rozpočtů pro Regionální radu NUTS II Severovýchod na rok 2012 doplnění 27. Různé ~ 2 ~

3 ad 1) Úvod schválení programu a ověřovatelů zápisu 33. zasedání VRR zahájil Mgr. Radko Martínek, hejtman Pardubického kraje a předseda Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen RR ), který přivítal členy VRR na zasedání. Dále konstatoval, že všechny tři komory VRR jsou usnášeníschopné a že hlasování o návrzích usnesení bude probíhat vždy po jednotlivých komorách. Poté již Mgr. Radko Martínek přistoupil k projednání prvního bodu programu a představil návrh programu 33. zasedání VRR. Mgr. Radko Martínek dále požádal členy VRR o navržení ověřovatelů zápisu. Z Královéhradecké komory byla navržena jako ověřovatelka zápisu PharmDr. Jana Třešňáková, z Liberecké komory JUDr. Ing. Lukáš Pleticha a z Pardubické komory Ing. Roman Línek. Mgr. Radko Martínek vyzval členy VRR k dotazům či připomínkám. Žádné dotazy ani připomínky vzneseny nebyly. Mgr. Radko Martínek tak vyzval členy VRR k hlasování o volbě ověřovatelů zápisu a schválení programu zasedání. Usnesení č. 15/ schvaluje program 33. zasedání VRR dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. volí ověřovatele zápisu 1. PharmDr. Jana Třešňáková, 2. JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, 3. Ing. Roman Línek. Usnesení č. 15/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 2) Zpráva o činnosti Regionální rady, měsíční analýza ROP Severovýchod a Roční zhodnocení ROP Severovýchod za rok 2011 Mgr. Radko Martínek předal slovo Mgr. Zdeňku Semorádovi, řediteli Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen ÚRR ), který představil druhý bod programu, zprávu o činnosti orgánů RR, jež je zpracovávána pro každé zasedání VRR, a měsíční analýzu čerpání z ROP SV za měsíc únor. Mgr. Zdeněk Semorád rovněž doplnil informace o ročním zhodnocení ROP SV za rok Roční zhodnocení ROP SV zpracovává ÚRR vždy na začátku roku. Cílem tohoto dokumentu je popsat pokrok dosažený v průběhu roku uplynulého. Roční zhodnocení tematicky navazuje na pravidelně vytvářené měsíční analýzy, jejichž je souhrnem. Poté Mgr. Radko Martínek vyzval členy VRR k dotazům. Žádné dotazy vzneseny nebyly, a tak VRR přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. ~ 3 ~

4 Usnesení č. 16/ bere na vědomí zprávu o činnosti orgánů Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. bere na vědomí měsíční analýzu ROP SV dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 3. bere na vědomí roční zhodnocení ROP SV za rok 2011 dle přílohy č. 3 tohoto usnesení. Usnesení č. 16/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 3) Čerpání finančních alokací dle oblastí podpory a vývoj kurzu Mgr. Radko Martínek informoval členy VRR o aktuální prognóze kurzu České národní banky a stanovení kurzu pro přepočet Kč/EUR ve vztahu ke zbývající alokaci ROP SV. Mgr. Radko Martínek dále představil analýzu čerpání alokací ROP SV dle jednotlivých krajů. Z této analýzy je mimo jiné patrné, kolik finančních prostředků ze strukturálních fondů EU je v rámci oblastí podpory / prioritních os / ROP SV ještě k dispozici. Následně Mgr. Radko Martínek vyzval členy VRR k dotazům. Jelikož žádné dotazy vzneseny nebyly, Usnesení č. 17/ bere na vědomí informaci o vývoji kurzu pro přepočet EUR na Kč dle důvodové zprávy. 2. potvrzuje použití kurzu 24 Kč/EUR pro přepočet EUR na Kč a naopak při výpočtu zbývající alokace, tj. finanční alokace, která není vázána v rámci schválených souhrnných žádostí o platbu. 3. bere na vědomí informaci o aktuálním stavu zbývající alokace jednotlivých oblastí podpory/prioritních os/ ROP Severovýchod dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 4. bere na vědomí informaci o aktuálním stavu finančních prostředků, které byly proplaceny příjemcům v rámci žádostí o platbu na úrovni jednotlivých oblastí podpory / prioritních os / ROP Severovýchod dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. Usnesení č. 17/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 4) Postupy u hraničních projektů a projektů ve zvláštním režimu Mgr. Radko Martínek předal slovo Mgr. Zdeňku Semorádovi, který uvedl, že v současnosti jsou vyhlašovány výzvy, které již většinou dočerpávají finanční alokaci oblastí podpor, resp. prioritních os. Z důvodu zajištění vyčerpání 100 % finančních alokací jednotlivých oblastí podpory a prioritních os byl vypracován návrh postupů při schvalování projektů u výzev, které dočerpávají finanční alokaci oblasti podpory, resp. prioritní osy, a jejich následného proplácení. Mgr. Zdeněk Semorád poté seznámil členy VRR s těmito postupy, které jsou součástí přílohy č. 1 tohoto usnesení. ~ 4 ~

5 Následně Mgr. Radko Martínek vyzval členy VRR k diskuzi. Žádné dotazy vzneseny nebyly, a tak Usnesení č. 18/ bere na vědomí informaci o postupech u projektů ve zvláštním režimu a hraničního projektu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 6. souhlasí s postupy u projektů ve zvláštním režimu a hraničního projektu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 7. ukládá Mgr. Zdeňku Semorádovi, řediteli Úřadu Regionální rady NUTS 2 Severovýchod, projednat postupy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení s Platebním a certifikačním orgánem a Národním orgánem pro koordinaci. 8. ukládá Mgr. Zdeňku Semorádovi, řediteli Úřadu Regionální rady NUTS 2 Severovýchod, zapracovat postupy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení po zapracování případných připomínek Platebního a certifikačního orgánu a Národního orgánu pro koordinaci do Operačního manuálu a dalších relevantních dokumentů ROP Severovýchod. Usnesení č. 18/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 5) Integrované plány rozvoje měst Mgr. Radko Martínek předal slovo Mgr. Zdeňku Semorádovi, který představil členům VRR čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU (dále jen SF ) v rámci schválených Integrovaných plánů rozvoje měst (dále jen IPRM ). Mgr. Zdeněk Semorád dále uvedl, že součástí projednávaného bodu jsou i žádosti nositelů IPRM o změny finančních plánů. Nositelé IPRM předložili tyto změny v souladu s Metodickou informací č. 24 k upřesnění vykazování finančních údajů v oblasti IPRM a žádosti jsou v souladu s podmínkami schválenými na zářijovém zasedání VRR. Mgr. Radko Martínek poté vyzval členy VRR k dotazům. Žádné dotazy vzneseny nebyly, a tak VRR přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 19/ bere na vědomí informaci o realizaci a aktuálním stavu čerpání finančních alokací jednotlivých IPRM dle důvodové zprávy. 2. bere na vědomí žádosti jednotlivých nositelů IPRM o změny finančních plánů IPRM č. SV/001, SV/002, SV/003, SV/004 dle příloh č. 1, 2, 3, 4 tohoto usnesení. 3. bere na vědomí schválení výše uvedených žádostí o změny finančních plánů IPRM č. SV/001, SV/002, SV/003, SV/004 ze strany Územních odborů realizace programu, a to vzhledem k souladu těchto žádostí s podmínkami schválenými VRR ~ 5 ~

6 4. ukládá Mgr. Radko Martínkovi, předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat Dodatky ke Smlouvám o alokaci prostředků na IPRM č. SV/001, SV/002, SV/003, SV/004 v souladu se schválenými změnami. Usnesení č. 19/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 6) Schválení dílčích projektů z 27. kola výzvy OP 2.1 Mgr. Radko Martínek předal slovo Mgr. Zdeňku Semorádovi, který představil členům VRR předložené dílčí projekty v rámci IPRM. Mgr. Zdeněk Semorád konstatoval, že předložené dílčí projekty splnily podmínky přijatelnosti, kritéria formálních náležitostí a byly obodovány. V rámci souhrnné hodnotící zprávy jsou VRR předloženy k posouzení 4 dílčí projekty, z nichž 3 dílčí projekty dosáhly minimální bodové hranice potřebné ke schválení k podpoře z ROP SV. Mgr. Radko Martínek vyzval členy VRR k dotazům. Žádné dotazy vzneseny nebyly, a tak VRR přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 20/ bere na vědomí informaci o dosavadním průběhu 27. kola průběžné výzvy pro předkládání žádostí v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod, oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center dle důvodové zprávy a dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 2. schvaluje seznam projektů k podpoře z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod v rámci 27. kola výzvy, oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 3. schvaluje maximální výši dotace dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 4. ukládá Mgr. Radko Martínkovi, předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, po splnění podmínek definovaných v dokumentaci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod podepsat Smlouvu o poskytnutí dotace u projektu schváleného k financování dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 20/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 7) Aktualizace Prováděcího dokumentu ROP Severovýchod Mgr. Radko Martínek předal slovo Mgr. Zdeňku Semorádovi, který členům VRR poskytl informace o aktualizaci Prováděcího dokumentu ROP SV. Všechny provedené změny v rámci Prováděcího dokumentu ROP SV jsou popsány v důvodové zprávě tohoto usnesení. Mgr. Radko Martínek vyzval členy VRR k dotazům. Žádné dotazy vzneseny nebyly, a tak VRR přistoupil k hlasování o návrhu tohoto usnesení. ~ 6 ~

7 Usnesení č. 21/ bere na vědomí změny provedené v Prováděcím dokumentu Regionálního operačního programu NUTS 2 Severovýchod dle důvodové zprávy. 2. schvaluje aktualizaci Prováděcího dokumentu Regionálního operačního programu NUTS 2 Severovýchod dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 21/2012 bylo jednomyslně přijato Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 8) Vyhlášení 31. kola výzvy - oblast podpory 1.2 Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území Mgr. Radko Martínek poskytl členům VRR informace o 31. kolu výzvy do oblasti podpory 1.2 Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území a uvedl, že bližší informace jsou uvedeny v textu výzvy v rámci přílohy č. 1 k tomuto usnesení. Mgr. Radko Martínek dále informoval členy VRR o žádosti Dopravního podniku města Pardubic týkající se prodloužení termínu ukončení tohoto kola výzvy. Mgr. Radko Martínek v souvislosti s tímto navrhnul prodloužení termínu ukončení 31. kola výzvy do Mgr. Radko Martínek vyzval členy VRR k dotazům. Žádné dotazy vzneseny nebyly, a tak VRR přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 22/ bere na vědomí informaci o zbývající alokaci oblasti podpory 1.2 Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území a prioritní osy 1 Rozvoj dopravní infrastruktury dle důvodové zprávy. 2. schvaluje finanční alokaci pro 31. kolo výzvy k předkládání projektů pro oblast podpory 1.2 Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území ve výši 330 mil. Kč z ERDF. 3. vyhlašuje 31. kolo výzvy k předkládání projektů pro oblast podpory 1.2 Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 22/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ~ 7 ~

8 ad 9) Vyhlášení 32. kola výzvy - oblast podpory Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu Mgr. Radko Martínek poskytl členům VRR informace o 32. kolu výzvy do oblasti podpory 4.2 Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu a uvedl, že bližší informace jsou uvedeny v textu výzvy v rámci přílohy č. 1 k tomuto usnesení. Rovněž i u 32. kola výzvy navrhnul Mgr. Radko Martínek prodloužení termínu ukončení výzvy do Usnesení č. 23/ bere na vědomí informaci o zbývající alokaci oblasti podpory 4.2 Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu a prioritní osy 4 Rozvoj podnikatelského prostředí. 2. schvaluje finanční alokaci pro 32. kolo výzvy k předkládání projektů pro oblast podpory 4.2 Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu ve výši 85 mil. Kč z ERDF. 3. vyhlašuje 32. kolo výzvy k předkládání projektů pro oblast podpory 4.2 Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 23/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 10) Aktualizace Příručky pro žadatele a příjemce ROP Severovýchod Mgr. Radko Martínek předal slovo Mgr. Zdeňku Semorádovi, který členům VRR představil hlavní změny v Příručce pro žadatele a příjemce ROP SV a zároveň uvedl, že všechny změny jsou popsány v důvodové zprávě projednávaného usnesení. ~ 8 ~

9 Usnesení č. 24/ schvaluje aktualizaci Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Severovýchod dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 24/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 11) Aktualizace Operačního manuálu ROP Severovýchod Mgr. Radko Martínek předal slovo Mgr. Zdeňku Semorádovi, který seznámil členy VRR se změnami v Operačním manuálu ROP SV. Usnesení č. 25/ bere na vědomí aktualizaci Operačního manuálu ROP NUTS II Severovýchod pro období (verze 19.0). Usnesení č. 25/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 12) Aktualizace plánu zasedání VRR Mgr. Radko Martínek uvedl, že v rámci projednávaného bodu dochází ke změně termínu 34. zasedání VRR, a to z na Důvodem této změny je konání jednání Rady Asociace krajů ČR. Dále uvedl, že zářijové 35. zasedání se posouvá v návaznosti na posun ukončení vyhlášených výzev na Ostatní termíny zasedání VRR zůstávají beze změn. Mgr. Radko Martínek následně doplnil, že 34. zasedání VRR se uskuteční standardním způsobem v Hradci Králové a 35. zasedání VRR v Pardubicích. Místa konání dalších zasedání VRR budou upřesněna později. ~ 9 ~

10 Usnesení č. 26/ schvaluje aktualizaci plánu zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod následovně. 34. zasedání VRR od 10 hodin, 35. zasedání VRR od 10 hodin, 36. zasedání VRR od 10 hodin, 37. zasedání VRR od 10 hodin. Usnesení č. 26/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 13) Změna organizační struktury Úřadu Regionální rady Mgr. Radko Martínek předal slovo Mgr. Zdeňku Semorádovi, který uvedl, že změna organizační struktury spočívá ve vyčlenění samostatného Úseku kontroly a nesrovnalostí, a to v rámci Odboru metodického řízení programu a monitoringu. S průběhem implementace ROP SV se těžiště činnosti ÚRR přesouvá od administrace výzev k dohledu nad realizací podpořených projektů. Na základě této situace dochází k nárůstu kontrolní činnosti územních pracovišť a k potřebě zefektivnit činnosti související s koordinací kontrol v rámci ROP SV. S objemem čerpaných finančních prostředků také nabývá na významu agenda řešení nesrovnalostí. Proto došlo v rámci organizační struktury ÚRR k vyčlenění pracovníků z původního Úseku metodického řízení, řízení rizik a nesrovnalostí do samostatného Úseku kontroly a nesrovnalostí. Usnesení č. 27/ bere na vědomí informaci o odsouhlasení změny organizační struktury ÚRR Monitorovacím výborem dle důvodové zprávy. 2. schvaluje změnu organizační struktury ÚRR dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, a to s účinností od Usnesení č. 27/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 14) Strategické směry rozvoje regionu NUTS 2 Severovýchod ve vazbě na priority EU v období Mgr. Radko Martínek předal slovo Mgr. Zdeňku Semorádovi, který uvedl, že VRR na svém 29. zasedání dne vzal na vědomí dokument Strategické směry rozvoje regionu NUTS 2 Severovýchod ve vazbě na priority EU v období (dále jen Strategické směry rozvoje ). Tento dokument byl následně rozeslán k připomínkám obcím v rámci regionu soudržnosti ~ 10 ~

11 Severovýchod. Obce zaslaly k tomuto dokumentu připomínky, které byly řádně vypořádány a v relevantních případech zapracovány. Tabulka připomínek obcí s vypořádáním je přílohou č. 2 tohoto usnesení. Poté byl dokument Strategické směry rozvoje s již zapracovanými připomínkami předložen na 1. zasedání Výboru pro přípravu období Připomínky, které členové Výboru pro přípravu období vznesli, byly taktéž vypořádány a v relevantních případech zapracovány. Tabulka připomínek členů Výboru pro přípravu období s vypořádáním je přílohou č. 3 tohoto usnesení. Dokument je VRR předložen v konečné podobě po vypořádání a zapracování všech připomínek. Dokument Strategické směry rozvoje by měl být předložen ministru pro místní rozvoj ČR jako podklad pro přípravu programovacího období a zároveň by měl být základním dokumentem regionu soudržnosti Severovýchod pro přípravu intervencí pro programovací období Poté Mgr. Radko Martínek vyzval členy VRR k dotazům. Dotaz vznesl RNDr. Vít Příkaský (Liberecká komora), který se dotázal na ukazatele socioekonomického vývoje v rámci jednotlivých krajů, resp. proč zde nejsou uvedeny aktuální údaje i za roky 2010 a Mgr. Zdeněk Semorád odpověděl, že v době zpracování dokumentu nebyly v rámci krajů aktuálnější údaje k dispozici. Mgr. Zdeněk Semorád dále uvedl, že dokument bude aktualizován, až budou aktuální údaje o krajích poskytnuty. Jelikož žádné další dotazy vzneseny nebyly, Usnesení č. 28/ bere na vědomí informaci o projednání dokumentu Strategické směry rozvoje regionu NUTS 2 Severovýchod ve vazbě na priority EU v období dle důvodové zprávy. 2. schvaluje dokument Strategické směry rozvoje regionu NUTS 2 Severovýchod ve vazbě na priority EU v období dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 3. ukládá předsedovi RR Mgr. Radkovi Martínkovi předložit dokument Strategické směry rozvoje regionu NUTS 2 Severovýchod ve vazbě na priority EU v období ministru pro místní rozvoj ČR jako podklad pro přípravu programovacího období Usnesení č. 28/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 15) Novela zákona č. 250/2000 Sb. - přístup RR ke sníženým odvodům Mgr. Radko Martínek předal slovo Mgr. Zdeňku Semorádovi, který představil ve stručnosti hlavní změny v novele zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ze dne Řídící orgán ROP SV upozornil prostřednictvím dopisu Ministerstvo financí ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR na důvody, které brání v současné době efektivnímu využití snížených odvodů a požádal o úpravu zákona č. 250/2000 Sb. tak, aby tyto důvody byly odstraněny a řídící orgán ROP SV mohl k aplikaci snížených odvodů přistoupit. Tento dopis je předložen VRR pro informaci a je přílohou tohoto usnesení. Mgr. Radko Martínek rovněž uvedl, že dle aktuálních informací požaduje Ministerstvo financí ČR postupovat dle této novely. Ministerstvo financí ČR dále ~ 11 ~

12 potvrdilo, že k této problematice bude vytvořena metodická příručka. Z tohoto důvodu navrhnul Mgr. Radko Martínek vynechat z návrhu usnesení bod č. 2 a hlasovat pouze o bodech č. 1 a 3. Usnesení č. 29/ bere na vědomí informaci o novele zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dle důvodové zprávy. 2. bere na vědomí dopis zaslaný Úřadem Regionální rady NUTS II Severovýchod na MMR a PCO, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 29/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 16) Doporučení EK k zohlednění projektů v rámci Dunajské strategie Mgr. Radko Martínek předal slovo Mgr. Zdeňku Semorádovi, který uvedl, že v lednu 2012 obdrželo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR dopis generálního ředitele DG Regio týkající se realizace tzv. Dunajské strategie. Evropská komise (dále jen EK ) v prosinci 2010 připravila Strategii EU pro dunajský region (dále jen EUSDR ), kterou v dubnu 2011 schválila Rada Evropy. Operační programy spadající pod Evropský fond pro regionální rozvoj a kohezní fond by měly zvážit, jak financovat projekty, které přispívají k implementaci akčního plánu této strategie. Zástupci zemí spadající pod tuto strategii se budou pravidelně setkávat v rámci řídících skupin a posuzovat projekty, které mají významný přínos v rámci celého regionu, který tato strategie řeší. Takovéto projekty následně obdrží doporučující dopis, který vybídne dotčené operační programy, aby těmto projektům poskytly adekvátní finanční podporu. Generální ředitel DG Regio v dopise zdůrazňuje, že výběrová kritéria v rámci dotčených operačních programů by byla aplikována jako doposud, ale výše zmíněné doporučení by řídící orgány měly vzít také na vědomí. Řídící orgán ROP SV zastává stanovisko, že vzhledem k pokročilé fázi implementace programu se již nejeví jako efektivní a účelné měnit stávající výběrová kritéria, a to i s ohledem na rovný přístup ke všem žadatelům. Doporučení EK k zohlednění projektů v rámci Dunajské strategie ve výběrových kriteriích by mělo být předloženo k projednání na nejbližším zasedání Monitorovacího výboru ROP SV, aby tento orgán vyslovil svůj přístup. ~ 12 ~

13 Usnesení č. 30/ bere na vědomí doporučení Evropské komise k zohlednění projektů v rámci Dunajské strategie ve výběrových kritériích dle důvodové zprávy. 2. souhlasí, že s ohledem na stav implementace Regionálního operačního programu NUTS 2 Severovýchod již není v současné době vhodné měnit stávající výběrová kritéria. 3. ukládá Mgr. Zdeňku Semorádovi, řediteli Úřadu Regionální rady NUTS 2 Severovýchod, předložit doporučení Evropské komise k zohlednění projektů v rámci Dunajské strategie ve výběrových kriteriích k projednání na nejbližším zasedání Monitorovacího výboru NUTS 2 Severovýchod. Usnesení č. 30/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 17) Veřejná zakázka zajištění přístupu k databázi pro sledování vazeb a vztahů mezi subjekty Mgr. Radko Martínek předal slovo Mgr. Zdeňku Semorádovi, který uvedl, že v rámci Souhrnné zprávy z auditů provedených operací v roce 2011 auditní orgán v auditu vzorku operací konstatoval zjištění týkající se neoprávněného žadatele o dotaci. Daný žadatel nebyl v době podání žádosti o poskytnutí dotace malým nebo středním podnikem, čímž nesplnil kritérium oprávněnosti žadatele v příslušném kole a dané oblasti podpory. Hodnocení malého a středního podniku probíhalo na základě prohlášení příjemce o velikosti podniku, které plně závisí na vyjádření konkrétního žadatele. Auditní orgán proto s ohledem na závažnost zjištění doporučil provádět ověření u podnikatelských subjektů, zda splňují definici oprávněného žadatele. Na základě tohoto doporučení bylo zahájeno výběrové řízení na dodávku a provozování systému sledování vazeb a vztahů mezi subjekty, pomocí nějž by bylo možné ověřit v rámci kontroly projektu skutečný stav. V rámci veřejné zakázky bylo osloveno 5 firem a dokumentace byla zároveň zveřejněna na webových stránkách RR. Ve stanoveném termínu byly předloženy 2 nabídky. K otevírání obálek došlo Na základě výsledků posouzení nabídek hodnotící komise doporučuje zadavateli uzavřít smlouvu na realizaci zakázky se společností Česká kapitálová informační agentura, a.s., jejíž nabídka byla ekonomicky nejvýhodnější. Usnesení č. 31/ bere na vědomí doporučení auditu ze Souhrnné zprávy z auditů provedených operací v roce 2011 dle důvodové zprávy. 2. bere na vědomí informaci k výběrovému řízení Zajištění přístupu k databázi pro sledování vazeb a vztahů mezi subjekty dle důvodové zprávy. 3. souhlasí s výběrem vítězného uchazeče za podmínek uvedených v důvodové zprávě. ~ 13 ~

14 Usnesení č. 31/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 18) Vyhodnocení Evaluačního plánu za rok 2011 Mgr. Radko Martínek předal slovo Mgr. Zdeňku Semorádovi, který uvedl, že evaluační proces ROP SV vychází ze schváleného Evaluačního plánu pro programové období , který je konkretizován ročními evaluačními plány. Tyto evaluační plány jsou po skončení daného období vyhodnocovány z hlediska jejich plnění a vzešlých přínosů. Vyhodnocení Evaluačního plánu ROP SV spolu s nejdůležitějšími závěry jednotlivých evaluačních projektů jsou popsány v příloze č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 32/ bere na vědomí Vyhodnocení Evaluačního plánu ROP Severovýchod za rok 2011 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 32/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 19) Výroční kontrolní zpráva za rok 2011 Mgr. Radko Martínek předal slovo Mgr. Zdeňku Semorádovi, který uvedl, že Auditní orgán Ministerstva financí ČR (dále jen AO ) provedl přezkum řídících a kontrolních systémů v rámci ROP SV a audit vzorku operací, které byly certifikovány za období od do Výstup je zaznamenán ve Výroční kontrolní zprávě. V návaznosti na tuto zprávu vydal ředitel AO stanovisko, v rámci kterého je uvedeno, že nedošlo k omezení rozsahu přezkoumání a řídící a kontrolní systém fungoval účinně. Avšak vzhledem k provedeným auditům operací, u kterých celková předpokládaná chybovost překročila hranici 2 % certifikovaných výdajů, neposkytl řídící a kontrolní systém přiměřenou jistotu, že výkazy výdajů předložené EK jsou správné, a tudíž i přiměřenou jistotu, že související transakce jsou legální a řádné. Na základě výše uvedeného bylo vydáno stanovisko s výhradou. Tento výrok pokládá řídící orgán ROP SV za velmi závažný. Řídící orgán ROP SV se detailně seznámil s výstupy Výroční kontrolní zprávy, na základě jednotlivých zjištění zahájil vlastní šetření a v této souvislosti identifikoval určité nepřesnosti, které významným způsobem poškodily řídící orgán ROP SV a neoprávněným způsobem navýšily chybovost. Řídící orgán ROP SV je přesvědčen, že skutečná míra chybovosti nedosahuje 2 %. Přesto řídící orgán ROP SV přistupuje k opatřením, která mají za cíl minimalizovat riziko možných dalších pochybení či zjištění a zefektivnit tak systém implementace ROP SV. ~ 14 ~

15 Usnesení č. 33/ bere na vědomí Výroční kontrolní zprávu Auditního orgánu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. bere na vědomí Výroční stanovisko ředitele Auditního orgánu dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 3. bere na vědomí Vyjádření k Výroční kontrolní zprávě dle přílohy č. 3 tohoto usnesení. Usnesení č. 33/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 20) Vyhodnocení Plánu čerpání technické pomoci ROP Severovýchod na rok 2011, aktualizace Plánu čerpání technické pomoci ROP Severovýchod na období Mgr. Radko Martínek předal slovo Mgr. Zdeňku Semorádovi, který uvedl, že Plán čerpání technické pomoci pro programové období , který je konkretizován dílčími plány čerpání, je zpracován za účelem plánování čerpání prostředků technické pomoci ROP SV. Usnesení č. 34/ schvaluje Vyhodnocení Plánu čerpání technické pomoci ROP Severovýchod na rok 2011 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. schvaluje aktualizaci Plánu čerpání technické pomoci ROP Severovýchod na období dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. Usnesení č. 34/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 21) Vyhodnocení Komunikačního plánu ROP SV za rok 2011 Mgr. Radko Martínek předal slovo Mgr. Zdeňku Semorádovi, který poskytl informace o vyhodnocení Komunikačního plánu ROP SV za rok Mgr. Zdeněk Semorád představil konkrétní realizované nástroje publicity a informovanosti, které byly ve sledovaném období použity, naplnění monitorovacích indikátorů a finančních nákladech vynaložených na tyto aktivity v roce ~ 15 ~

16 Usnesení č. 35/ bere na vědomí vyhodnocení Komunikačního plánu ROP Severovýchod za rok 2011 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 35/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 22) Schválení žádosti o změnu cílové hodnoty indikátoru projekt 00657, Pardubický kraj Mgr. Radko Martínek uvedl, že příjemce podal žádost o změnu cílové hodnoty indikátoru Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj venkovských oblastí (obcí) z hodnoty 2 na 0. Svou žádost příjemce odůvodňuje havarijním stavem na hradě Rychmburk, resp. na hlavní budově, která sice není součástí dotace z ROP SV, ale naplnění indikátoru by se v tomto případě dotklo budovy, která předmětem dotace z ROP SV je. Mgr. Zdeněk Semorád uvedl, že změna hodnoty indikátoru nemá vliv na bodové hodnocení projektu a nemá vliv na naplňování indikátoru na úrovni prioritní osy. Příjemce v rámci žádosti předložil detailní zdůvodnění požadované změny. Usnesení č. 36/ bere na vědomí žádost o změnu cílových hodnot indikátorů projektu Domov na hradě Rychmburk Integrační centrum registrační č. CZ.1.13/2.3.00/ , dle přílohy č. 2 a přílohy č. 4 tohoto usnesení. 2. schvaluje změnu cílové hodnoty indikátoru Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj venkovských oblastí (obcí) z 2 na 0. Severovýchod, podepsat dodatek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 36/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 23a) Žádost o prodloužení zahájení fyzické realizace projektu 1073, Liberecký kraj Mgr. Radko Martínek uvedl, že příjemce podal dne žádost o prodloužení termínu zahájení fyzické realizace projektu, a to do Tuto žádost příjemce odůvodňuje tím, že jeden z uchazečů podal rozklad proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a z tohoto důvodu je realizace projektu pozastavena. Posunutím zahájení fyzické realizace projektu nebude ohroženo ukončení projektu v termínu stanoveném výzvou, tj. projekt bude ukončen do ~ 16 ~

17 Usnesení č. 37/ bere na vědomí žádost Libereckého kraje o prodloužení termínu pro zahájení fyzické realizace projektu Přestavba křižovatky silnice I/35 a ul. České Mládeže II. etapa č dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 2. schvaluje prodloužení termínu pro zahájení fyzické realizace projektu Libereckého kraje do a dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. LB/1073/S dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Severovýchod, podepsat dodatek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 37/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 23b) Žádost o prodloužení zahájení fyzické realizace projektu 1074, Liberecký kraj Mgr. Radko Martínek uvedl, že příjemce podal dne žádost o prodloužení termínu zahájení fyzické realizace projektu, a to do Tuto žádost odůvodňuje příjemce tím, že jeden z účastníků zadávacího řízení podal správní žalobu proti rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ke Krajskému soudu v Brně. Z tohoto důvodu je realizace projektu pozastavena. Posunutím zahájení fyzické realizace projektu nebude ohroženo ukončení projektu v termínu stanoveném výzvou, tj. projekt bude ukončen do Usnesení č. 38/ bere na vědomí žádost Libereckého kraje o prodloužení termínu pro zahájení fyzické realizace projektu Rekonstrukce ulic Nemocniční a Pod Špičákem - Tanvald č dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 2. schvaluje prodloužení termínu pro zahájení fyzické realizace projektu Libereckého kraje do a dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. LB/1074/S dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Severovýchod, podepsat dodatek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 38/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 23c) Žádost o prodloužení zahájení fyzické realizace projektu 1067, Liberecký kraj Mgr. Radko Martínek uvedl, že příjemce podal dne žádost o prodloužení termínu pro zahájení fyzické realizace projektu, a to do Žádost odůvodňuje příjemce tím, že veřejná zakázka na stavební práce, které jsou předmětem projektu, byla zrušena a na měsíc březen 2012 ~ 17 ~

18 plánuje vyhlásit zadávací řízení znovu. Posunutím zahájení fyzické realizace projektu nebude ohroženo ukončení projektu v termínu stanoveném výzvou. Usnesení č. 39/ bere na vědomí žádost Libereckého kraje o prodloužení termínu pro zahájení fyzické realizace projektu č III/28724 Malá Skála - Frýdštejn, rekonstrukce silnice dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 2. schvaluje prodloužení termínu pro zahájení fyzické realizace projektu Libereckého kraje do a dodatek č. 5 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. LB/1067/S dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Severovýchod, podepsat dodatek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 39/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 23d) Žádost o prodloužení zahájení fyzické realizace projektu 1134, PhDr. Stanislav Bohadlo Mgr. Radko Martínek uvedl, že příjemce podal dne žádost o prodloužení termínu pro zahájení fyzické realizace projektu, kterou odůvodňuje tím, že objekt, jehož rekonstrukce je předmětem projektu, je národní kulturní památkou, a je tak nezbytné při vypracování projektové dokumentace ke stavebním pracím postupovat v souladu s vyjádřeními Národního památkového ústavu, přičemž jeho požadavky nelze předem předvídat, ale dokumentace s nimi musí být v souladu. Veřejnou zakázku na stavební práce tak bude možné vyhlásit až poté, co bude dokumentace zpracována. Posunutím zahájení fyzické realizace projektu nebude ohroženo ukončení projektu v termínu stanoveném výzvou. Usnesení č. 40/ bere na vědomí žádost PhDr. Stanislava Bohadla o prodloužení termínu pro zahájení fyzické realizace projektu č Rentzova barokní tiskárna a pouliční divadlo v Kuksu dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 2. schvaluje prodloužení termínu pro zahájení fyzické realizace projektu PhDr. Stanislava Bohadla do a dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. HK/1134/S dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. ~ 18 ~

19 Severovýchod, podepsat dodatek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 40/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 23e) Žádost o prodloužení zahájení fyzické realizace projektu 1124, Královéhradecký kraj Mgr. Radko Martínek uvedl, že příjemce podal dne žádost o prodloužení termínu zahájení fyzické realizace projektu, a to do Tuto žádost odůvodňuje příjemce tím, že zadávací řízení na stavební práce, které jsou předmětem projektu, muselo být zrušeno a vyhlášeno znovu. Zadavatelem je kraj a některé úkony v rámci zadávacího řízení tak podléhají schválení v jeho orgánech, které mají předem dané termíny jednání. Posun termínu zahájení fyzické realizace projektu nebude mít vliv na jeho ukončení v termínu stanoveném ve smlouvě o poskytnutí dotace. Usnesení č. 41/ bere na vědomí žádost Královéhradeckého kraje o prodloužení termínu pro zahájení fyzické realizace projektu č Rekonstrukce pavilonu dřevařských oborů SŠ, ZŠ, MŠ Štefánikova 549, Hradec Králové dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 2. schvaluje prodloužení termínu pro zahájení fyzické realizace projektu Královéhradeckého kraje do a dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. HK/1124/S dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Severovýchod, podepsat dodatek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 41/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 23f) Žádost o prodloužení zahájení fyzické realizace projektu 0943, SELVAS, a.s. Mgr. Radko Martínek uvedl, že příjemce podal dne žádost o prodloužení termínu zahájení fyzické realizace projektu, a to do Tuto žádost odůvodňuje příjemce změnami v personálním obsazení projektového týmu, přičemž členové týmu se musejí nově podrobně seznámit s projektem a je také třeba aktualizovat projektovou dokumentaci stavby. Mgr. Radko Martínek poté vzhledem k odůvodnění navrhnul prodloužení zahájení fyzické realizace projektu pouze do Posun termínu zahájení fyzické realizace projektu nebude mít vliv na jeho ukončení v termínu stanoveném ve výzvě. Mgr. Radko Martínek následně vyzval členy VRR k dotazům. Jelikož žádné dotazy vzneseny nebyly, ~ 19 ~

20 Usnesení č. 42/ bere na vědomí žádost společnosti Selvas, a.s. o prodloužení termínu pro zahájení fyzické realizace projektu č Rekonstrukce a modernizace hotelu Energy Pec pod Sněžkou dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 2. schvaluje prodloužení termínu pro zahájení fyzické realizace projektu společnosti Selvas, a.s. do a dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. HK/0943/S dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Severovýchod, podepsat dodatek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 42/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 23g) Žádost o prodloužení zahájení fyzické realizace projektu 1013, Aeroklub Moravská Třebová, o.s. Mgr. Radko Martínek uvedl, že příjemce podal žádost o prodloužení zahájení fyzické realizace projektu, a to do Tuto žádost příjemce odůvodňuje tím, že zadávací řízení na stavební práce, které jsou předmětem projektu, předal ke kontrole před podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem na příslušný ÚORP. Kontrola však dosud nebyla ukončena, a to z důvodu pochybností o vhodnosti obchodních podmínek stanovených zadavatelem. Zakázka tak bude předána k posouzení externímu subjektu a je možné, že zadávací řízení bude muset být vyhlášeno znovu. Posun termínu zahájení fyzické realizace projektu nebude mít vliv na jeho ukončení v termínu pro projekty ze 14. kola výzvy, tj. do Usnesení č. 43/ bere na vědomí žádost Aeroklubu Moravská Třebová, o.s. o prodloužení termínu pro zahájení fyzické realizace projektu č Infrastruktura pro rozvoj aeroturistiky dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 2. schvaluje prodloužení termínu pro zahájení fyzické realizace projektu Aeroklubu Moravská Třebová, o.s. do a dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. PU/1013/S dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Severovýchod, podepsat dodatek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 43/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ~ 20 ~

21 ad 24a) Rozhodnutí o posečkání s odvodem a promíjení odvodu a penále projekt 1071, Liberecký kraj Mgr. Radko Martínek uvedl, že na základě žádosti příjemce rozhodl VRR svým usnesením č. 10/2012 ze dne o prominutí odvodu ve výši 100 %. Příjemci bylo následně doměřeno penále. Příjemce poté podal dne žádost o prominutí tohoto penále. Usnesení č. 44/ bere na vědomí informaci o porušení rozpočtové kázně u projektu Libereckého kraje číslo CZ.1.13/1.1.00/ dle důvodové zprávy. 2. schvaluje prominutí penále za prodlení s odvodem za rozpočtové kázně ve výši ,29 Kč. Severovýchod, podepsat rozhodnutí o prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně. Usnesení č. 44/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 24b) Rozhodnutí o posečkání s odvodem a promíjení odvodu a penále projekt 1108, SOŠ a SOU HK, Hradební Mgr. Radko Martínek uvedl, že příjemci byla uložena povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně. Porušení rozpočtové kázně bylo konstatováno na základě kontroly, kdy bylo zjištěno, že příjemce při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky, které jsou předmětem projektu, porušil Pokyny pro zadávání veřejných zakázek ROP SV. Toto porušení však nemělo vliv na výběr vítězného uchazeče. Příjemce podal žádost o prominutí odvodu a následně žádost o prominutí penále. ~ 21 ~

22 Usnesení č. 45/ bere na vědomí informaci o porušení rozpočtové kázně u projektu Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Hradec Králové, Hradební 1029 číslo CZ.1.13/4.2.00/ dle důvodové zprávy. 2. schvaluje prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši ,70 Kč, tj. 90 % odvodu. Severovýchod, podepsat rozhodnutí o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně. Usnesení č. 45/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 24c) Rozhodnutí o posečkání s odvodem a promíjení odvodu a penále projekt 00271, město Pec pod Sněžkou Mgr. Radko Martínek uvedl, že příjemci byla uložena povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně. Porušení rozpočtové kázně bylo konstatováno na základě kontroly, při které bylo zjištěno, že příjemce si v rámci žádosti o platbu uplatnil do způsobilých výdajů výdaje za veřejnou zakázku na stavební práce, při jejímž zadávání se dopustil porušení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Toto porušení však nemělo vliv na výběr vítězného uchazeče. Příjemce se proti rozhodnutí o odvodu odvolal k Ministerstvu financí ČR. Ministerstvo financí ČR dne vydalo rozhodnutí, ve kterém odvolání zamítlo a potvrdilo správnost rozhodnutí o odvodu. Příjemci následně ÚRR povolil na základě žádosti ze dne posečkání s odvodem do doby, než bude VRR rozhodovat o prominutí odvodu. Příjemce podal dne žádost o prominutí odvodu ve výši 100 %, a dále požádal o prominutí penále a o prominutí úroku z posečkané částky. Usnesení č. 46/ bere na vědomí informaci o porušení rozpočtové kázně u projektu města Pec pod Sněžkou číslo CZ.1.13/3.1.00/ dle důvodové zprávy. 2. bere na vědomí žádost o posečkání dle přílohy č. 5 tohoto usnesení a rozhodnutí o posečkání s odvodem dle přílohy č. 3 tohoto usnesení. 3. bere na vědomí rozhodnutí o odvolání dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 4. schvaluje prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši ,47 Kč, tj. 95 % odvodu. 5. bere na vědomí, že úrok z posečkané částky není možné dle platné legislativy prominout. ~ 22 ~

23 6. ukládá Mgr. Radko Martínkovi, předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat rozhodnutí o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně. Usnesení č. 46/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 24d) Rozhodnutí o posečkání s odvodem a promíjení odvodu a penále projekt 0696, obec Kunčina Mgr. Radko Martínek uvedl, že příjemci byla uložena povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně. Porušení rozpočtové kázně bylo konstatováno na základě kontroly, kdy bylo zjištěno, že příjemce si do způsobilých výdajů uplatnil výdaje za položky, které nebyly v rámci projektu použity. Příjemce tak postupoval v rozporu se smlouvou o poskytnutí dotace. Příjemce uhradil odvod a následně mu bylo vyměřeno penále. Příjemce poté podal žádost o jeho prominutí. Usnesení č. 47/ bere na vědomí informaci o porušení rozpočtové kázně u projektu obce Kunčina číslo CZ.1.13/2.3.00/ dle důvodové zprávy. 2. schvaluje prominutí penále za prodlení s odvodem za rozpočtové kázně ve výši 4 469,59 Kč. Severovýchod, podepsat rozhodnutí o prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně. Usnesení č. 47/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 24e) Rozhodnutí o posečkání s odvodem a promíjení odvodu a penále projekt 0240, město Rychnov nad Kněžnou Mgr. Radko Martínek uvedl, že příjemci byla uložena povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně. Porušení rozpočtové kázně bylo konstatováno na základě kontroly, kdy bylo zjištěno, že příjemce při zadávání veřejné zakázky na stavební práce, které jsou předmětem projektu, porušil zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Toto porušení však nemělo vliv na výběr vítězného uchazeče. Příjemce tak postupoval v rozporu se smlouvou o poskytnutí dotace. Příjemce podal žádost o prominutí odvodu ve výši 100 % a zároveň žádost o prominutí penále. ~ 23 ~

24 Usnesení č. 48/ bere na vědomí informaci o porušení rozpočtové kázně u projektu města Rychnov nad Kněžnou číslo CZ.1.13/2.2.00/ dle důvodové zprávy. 2. schvaluje prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši ,65 Kč, tj. 95 % odvodu. Severovýchod, podepsat rozhodnutí o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně. Usnesení č. 48/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 24f) Rozhodnutí o posečkání s odvodem a promíjení odvodu a penále projekt 0510, Královéhradecký kraj Mgr. Radko Martínek uvedl, že příjemci byla uložena povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně. Porušení rozpočtové kázně bylo konstatováno na základě kontroly, kdy bylo zjištěno, že příjemce si v rámci žádosti o platbu uplatnil do způsobilých výdajů výdaje, které před začátkem fyzické realizace projektu označil za nezpůsobilé. Příjemce tak postupoval v rozporu se smlouvou o poskytnutí dotace. Příjemce uhradil odvod a následně mu bylo doměřeno penále. Příjemce poté podal žádost o prominutí penále. Usnesení č. 49/ bere na vědomí informaci o porušení rozpočtové kázně u projektu Královéhradeckého kraje číslo CZ.1.13/2.2.00/ dle důvodové zprávy. 2. schvaluje prominutí penále za prodlení s odvodem za rozpočtové kázně ve výši ,79 Kč. Severovýchod, podepsat rozhodnutí o prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně. Usnesení č. 49/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 24g) Rozhodnutí o posečkání s odvodem a promíjení odvodu a penále projekt 0445, Liberecký kraj Mgr. Radko Martínek uvedl, že příjemci byla uložena povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně. Porušení rozpočtové kázně bylo konstatováno na základě kontroly, kdy bylo zjištěno, že příjemce při zadávání veřejné zakázky na stavební práce, které jsou předmětem projektu, porušil ~ 24 ~

25 zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Toto porušení však nemělo vliv na výběr vítězného uchazeče. Příjemce tak postupoval v rozporu se smlouvou o poskytnutí dotace. Příjemce podal žádost o prominutí odvodu a zároveň o prominutí penále, které bude dopočteno ke dni možného prominutí odvodu. Usnesení č. 50/ bere na vědomí informaci o porušení rozpočtové kázně u projektu Libereckého kraje číslo CZ.1.13/1.1.00/ dle důvodové zprávy. 2. schvaluje prominutí odvodu za za rozpočtové kázně ve výši ,05 Kč, tj. 95 % odvodu. Severovýchod, podepsat rozhodnutí o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně. Usnesení č. 50/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 24h) Rozhodnutí o posečkání s odvodem a promíjení odvodu a penále projekt 0447, Liberecký kraj Mgr. Radko Martínek uvedl, že příjemci byla uložena povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně. Porušení rozpočtové kázně bylo konstatováno na základě kontroly, kdy bylo zjištěno, že příjemce si v rámci žádosti o platbu uplatnil do způsobilých výdajů výdaje, které nebyly v rámci projektu vynaloženy. Příjemce tak postupoval v rozporu se smlouvou o poskytnutí dotace. Příjemce odvod uhradil a následně mu bylo doměřeno penále. Příjemce poté podal žádost o prominutí tohoto penále. Usnesení č. 51/ bere na vědomí informaci o porušení rozpočtové kázně u projektu Libereckého kraje číslo CZ.1.13/1.1.00/ dle důvodové zprávy. 2. schvaluje prominutí penále za prodlení s odvodem za rozpočtové kázně ve výši ,83 Kč. Severovýchod, podepsat rozhodnutí o prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně. ~ 25 ~

26 Usnesení č. 51/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 24i) Rozhodnutí o posečkání s odvodem a promíjení odvodu a penále projekt 0451, Liberecký kraj Mgr. Radko Martínek uvedl, že příjemci byla uložena povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně. Porušení rozpočtové kázně bylo konstatováno na základě kontroly, kdy bylo zjištěno, že příjemce při zadávání veřejné zakázky na stavební práce, které jsou předmětem projektu, porušil zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Toto porušení však nemělo vliv na výběr vítězného uchazeče. Příjemce podal žádost o prominutí odvodu a zároveň o prominutí penále, které bude dopočteno ke dni možného prominutí odvodu. Usnesení č. 52/ bere na vědomí informaci o porušení rozpočtové kázně u projektu Libereckého kraje číslo CZ.1.13/1.1.00/ dle důvodové zprávy. 2. schvaluje prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši ,90 Kč, tj. 90 % odvodu. Severovýchod, podepsat rozhodnutí o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně. Usnesení č. 52/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 24j) Rozhodnutí o posečkání s odvodem a promíjení odvodu a penále projekt 00253, městys Černý Důl Mgr. Radko Martínek uvedl, že příjemci byla uložena povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně. Porušení rozpočtové kázně bylo konstatováno na základě kontroly, při které bylo zjištěno, že příjemce si v rámci žádosti o platbu uplatnil do způsobilých výdajů výdaje za veřejnou zakázku na stavební práce, při jejímž zadávání se dopustil porušení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Toto porušení však nemělo vliv na výběr vítězného uchazeče. Příjemce se proti rozhodnutí o odvodu odvolal k Ministerstvu financí ČR. Ministerstvo financí ČR dne vydalo rozhodnutí, ve kterém odvolání zamítlo a potvrdilo správnost rozhodnutí o odvodu. Příjemce podal dne žádost o prominutí odvodu ve výši 100 %, a následně požádal o prominutí penále a o prominutí úroku z posečkané částky. Úrok z posečkané částky, který činí cca Kč, není možné prominout. ~ 26 ~

ZÁPIS Z 13. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD Dne 23. ledna 2009 v Pardubicích

ZÁPIS Z 13. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD Dne 23. ledna 2009 v Pardubicích ZÁPIS Z 13. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD Dne 23. ledna 2009 v Pardubicích 13. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudrţnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek

Více

ZÁPIS Z 35. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. Dne 1. října 2012

ZÁPIS Z 35. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. Dne 1. října 2012 ZÁPIS Z 35. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD Dne 1. října 2012 35. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo v pondělí 1. 10. 2012

Více

ZÁPIS ZE 14. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. Dne 20. března 2009 v Liberci

ZÁPIS ZE 14. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. Dne 20. března 2009 v Liberci ZÁPIS ZE 14. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD Dne 20. března 2009 v Liberci 14. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudrţnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek 20.

Více

USNESENÍ ZE 43. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 19. listopadu 2013

USNESENÍ ZE 43. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 19. listopadu 2013 USNESENÍ ZE 43. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 19. listopadu 2013 Usnesení č. 181/2013 1. schvaluje program 43. zasedání VRR dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. volí

Více

USNESENÍ Z 46. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 3. března 2014

USNESENÍ Z 46. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 3. března 2014 USNESENÍ Z 46. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 3. března 2014 Usnesení č. 26/2014 1. schvaluje program 46. zasedání VRR dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. volí ověřovatele

Více

USNESENÍ Z 53. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 8. dubna 2015

USNESENÍ Z 53. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 8. dubna 2015 USNESENÍ Z 53. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 8. dubna 2015 Usnesení č. 21/2015 1. SCHVALUJE program 53. zasedání VRR dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. VOLÍ ověřovatele

Více

ZÁPIS Z 25. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŢNOSTI SEVEROVÝCHOD. Dne 17. prosince 2010

ZÁPIS Z 25. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŢNOSTI SEVEROVÝCHOD. Dne 17. prosince 2010 ZÁPIS Z 25. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŢNOSTI SEVEROVÝCHOD Dne 17. prosince 2010 25. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudrţnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek 17. 12. 2010

Více

ZÁPIS Z 45. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 31. ledna 2014

ZÁPIS Z 45. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 31. ledna 2014 ZÁPIS Z 45. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 31. ledna 2014 45. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek 31. ledna 2014

Více

ZÁPIS Z 67. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 23. června 2017

ZÁPIS Z 67. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 23. června 2017 ZÁPIS Z 67. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 23. června 2017 67. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek 23. června 2017

Více

Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Jihlavě

Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Jihlavě Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 22. 4. 2009 v Jihlavě Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3. Zpráva

Více

Měsíční analýza ROP SV. Leden 2010

Měsíční analýza ROP SV. Leden 2010 Měsíční analýza ROP SV Leden 2010 ~ 1 ~ Obsah 1 ÚVOD... 2 2 ANALÝZA VÝZEV PRO PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTOVÝCH ŽÁDOSTÍ... 3 2.1 UKONČENÉ VÝZVY... 3 2.2 PROBÍHAJÍCÍ VÝZVY... 5 2.3 PLÁNOVANÉ VÝZVY... 6 3 ANALÝZA

Více

ZÁPIS ZE 42. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 27. září 2013

ZÁPIS ZE 42. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 27. září 2013 ZÁPIS ZE 42. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 27. září 2013 42. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek 27. září 2013

Více

Zápis z 25. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Jihlavě

Zápis z 25. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Jihlavě Zápis z 25. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 16. 6. 2010 v Jihlavě Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3. Zpráva

Více

ZÁPIS Z 63. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 9. prosince 2016

ZÁPIS Z 63. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 9. prosince 2016 ZÁPIS Z 63. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 9. prosince 2016 63. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek 9. prosince

Více

ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 19. listopadu 2013

ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 19. listopadu 2013 ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 19. listopadu 2013 43. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo v úterý 19. listopadu

Více

Číslo bodu: 44-14f/2013

Číslo bodu: 44-14f/2013 44. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 18. 12. 2013 Číslo bodu: 44-14f/2013 Název bodu: Žádost o prodloužení termínu ukončení projektu nad rámec stanovený výzvou, projekt

Více

Číslo bodu: 38-4/2013

Číslo bodu: 38-4/2013 38. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 29. 3. 2013 Číslo bodu: 38-4/2013 Název bodu: Informace o realizaci IPRM Návrh usnesení: Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod

Více

Zápis ze 14. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Zápis ze 14. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Zápis ze 14. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Dne 30. listopadu 2011 v Jablonci nad Nisou 14. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního

Více

Informace o realizaci IPRM

Informace o realizaci IPRM Příloha: XX Příloha č. 1, bod 25-10/2015 Informace o realizaci IPRM 25. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod ~ 1 ~ Příloha č. 1, bod 25-10/2015

Více

ZÁPIS Z 36. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. Dne 7. prosince 2012

ZÁPIS Z 36. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. Dne 7. prosince 2012 ZÁPIS Z 36. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD Dne 7. prosince 2012 36. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek 7. 12. 2012

Více

ZÁPIS Z 57. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 18. prosince 2015

ZÁPIS Z 57. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 18. prosince 2015 ZÁPIS Z 57. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 18. prosince 2015 57. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek 18. prosince

Více

ZÁPIS Z 60. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 20. května 2016

ZÁPIS Z 60. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 20. května 2016 ZÁPIS Z 60. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 20. května 2016 60. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek 20. května 2016

Více

Zápis z 18. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Zápis z 18. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Zápis z 18. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Dne 7. června 2013 v Liberci 18. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II

Více

VÝPIS USNESENÍ Zápis z 29. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Brně

VÝPIS USNESENÍ Zápis z 29. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Brně VÝPIS USNESENÍ Zápis z 29. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 15. 12. 2010 v Brně Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů

Více

Zápis ze 17. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Zápis ze 17. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Zápis ze 17. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Dne 30. listopadu 2012 v Trutnově 17. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS

Více

ZÁPIS Z 46. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 3. března 2014

ZÁPIS Z 46. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 3. března 2014 ZÁPIS Z 46. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 3. března 2014 46. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo v pondělí 3. března 2014

Více

ZÁPIS Z 49. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 19. září 2014

ZÁPIS Z 49. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 19. září 2014 ZÁPIS Z 49. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 19. září 2014 49. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek 19. září 2014

Více

Zápis z 8. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Zápis z 8. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Zápis z 8. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Dne 30. listopadu 2009 v Hradci Králové 8. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu

Více

Mgr. Václav Božek, CSc.

Mgr. Václav Božek, CSc. VÝPIS Z USNESENÍ ze 47. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konané dne 23. 4. 2014 v Brně Program zasedání: 1. Schválení programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3.

Více

Zápis z 20. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Rančířově

Zápis z 20. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Rančířově Zápis z 20. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 31. 8. 2009 v Rančířově Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3.

Více

Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Regionální operační program NUTS II Severovýchod Regionální operační program NUTS II Severovýchod Řízení projektů financovaných z fondů Evropské unie Hotel Studánka, Rychnov nad Kněžnou, 25.11.2010 ROP Severovýchod Víceletý rozvojový programový dokument,

Více

VÝPIS USNESENÍ 22. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Brně

VÝPIS USNESENÍ 22. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Brně VÝPIS USNESENÍ 22. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 11. 11. 2009 v Brně Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu

Více

USNESENÍ Z 39. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. Dne 10. května 2013

USNESENÍ Z 39. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. Dne 10. května 2013 USNESENÍ Z 39. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD Dne 10. května 2013 Usnesení č. 80/2013 1. schvaluje program 39. zasedání VRR dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. volí ověřovatele

Více

VÝPIS Z USNESENÍ ze 49. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konané dne ve Valči

VÝPIS Z USNESENÍ ze 49. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konané dne ve Valči Program zasedání: VÝPIS Z USNESENÍ ze 49. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konané dne 24. 9. 2014 ve Valči 1. Schválení programu jednání 2. Schválení účasti hostů na jednání

Více

ZÁPIS Z 47. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 2. května 2014

ZÁPIS Z 47. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 2. května 2014 ZÁPIS Z 47. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 2. května 2014 47. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek 2. května 2014

Více

Evaluační plán. REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD pro rok Datum zveřejnění:

Evaluační plán. REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD pro rok Datum zveřejnění: Evaluační plán REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD pro rok 2014 Datum zveřejnění: 19. 11. 2013 Příloha č. 1, bod 43-10/2013 ~ 1 ~ Úvod Roční evaluační plán ROP Severovýchod pro rok 2014 vychází

Více

Zápis z 37. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Brně

Zápis z 37. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Brně Zápis z 37. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 25. 4. 2012 v Brně Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3. Zpráva

Více

Různé - Výpověď smlouvy o poskytnutí dotace u projektu Centrum podpory Geotermálního využití energie. Název bodu:

Různé - Výpověď smlouvy o poskytnutí dotace u projektu Centrum podpory Geotermálního využití energie. Název bodu: 39. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 10. 5. 2013 Číslo bodu: 39-3e/2013 Název bodu: Různé - Výpověď smlouvy o poskytnutí dotace u projektu 1128 - Centrum podpory Geotermálního

Více

Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 22. 4. 2009 v Jihlavě

Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 22. 4. 2009 v Jihlavě Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 22. 4. 2009 v Jihlavě Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3. Zpráva

Více

VÝPIS USNESENÍ 24. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Brně

VÝPIS USNESENÍ 24. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Brně VÝPIS USNESENÍ 24. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 17. 3. 2010 v Brně Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu

Více

Evaluace hodnotících kritérií pro výběr projektů financovaných z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod včetně hodnocení Metodického

Evaluace hodnotících kritérií pro výběr projektů financovaných z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod včetně hodnocení Metodického Evaluace hodnotících kritérií pro výběr projektů financovaných z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod včetně hodnocení Metodického pokynu pro hodnotitele a externí experty 1. Úvod Pracovní

Více

ZÁPIS Z 65. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 27. ledna 2017

ZÁPIS Z 65. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 27. ledna 2017 ZÁPIS Z 65. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 27. ledna 2017 65. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek 27. ledna 2017

Více

Usnesení č. 3/56/2011 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne

Usnesení č. 3/56/2011 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

VÝPIS USNESENÍ z 33. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Brně

VÝPIS USNESENÍ z 33. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Brně VÝPIS USNESENÍ z 33. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 7. 9. 2011 v Brně Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu

Více

Číslo bodu: 50-5/2014. Čerpání finančních alokací dle oblastí podpor a vývoj kurzu. Název bodu: Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod

Číslo bodu: 50-5/2014. Čerpání finančních alokací dle oblastí podpor a vývoj kurzu. Název bodu: Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 50. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 21. 11. 2014 Číslo bodu: 50-5/2014 Název bodu: Návrh usnesení: Čerpání finančních alokací dle oblastí podpor a vývoj kurzu Výbor Regionální

Více

Zápis z 12. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 4. 6. 2008 v Brně

Zápis z 12. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 4. 6. 2008 v Brně Zápis z 12. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 4. 6. 2008 v Brně Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3. Schválení

Více

REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO

REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO Příloha č. 2 REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO U S N E S E N Í z 9. zasedání VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY, konaného dne 5. 9. 2007 -------------------------------------------------------------

Více

ZÁPIS Z 51. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 19. prosince 2014

ZÁPIS Z 51. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 19. prosince 2014 ZÁPIS Z 51. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 19. prosince 2014 51. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek 19. prosince

Více

Souhrnná zpráva o rizicích při implementaci ROP SV za 1. pololetí roku 2012

Souhrnná zpráva o rizicích při implementaci ROP SV za 1. pololetí roku 2012 Příloha: XX Příloha č. 1, bod 35-19/2012 Souhrnná zpráva o rizicích při implementaci ROP SV za 1. pololetí roku 2012 35. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod ~ 1 ~ Příloha č.

Více

ZÁPIS Z 48. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 26. června 2014

ZÁPIS Z 48. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 26. června 2014 ZÁPIS Z 48. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 26. června 2014 48. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo ve čtvrtek 26. června

Více

ZÁPIS Z 50. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 21. listopadu 2014

ZÁPIS Z 50. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 21. listopadu 2014 ZÁPIS Z 50. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 21. listopadu 2014 50. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek 21. listopadu

Více

Název bodu: Souhrnná zpráva o rizicích za 1. pololetí 2014

Název bodu: Souhrnná zpráva o rizicích za 1. pololetí 2014 49. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 19. 9. 2014 Číslo bodu: 49-11/2014 Název bodu: Souhrnná zpráva o rizicích za 1. pololetí 2014 Návrh usnesení: Výbor Regionální rady

Více

USNESENÍ ze 40. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

USNESENÍ ze 40. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad USNESENÍ ze 40. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad PID: č. j.: RRSZ 8766/2010 /2009 Usnesení č. 1/40/2010 Ústí nad Labem, 15. března 2008 Červený Hrádek u u Jirkova, 5. 16.

Více

Souhrnná zpráva o rizicích při implementaci ROP SV za 1. pololetí roku 2014

Souhrnná zpráva o rizicích při implementaci ROP SV za 1. pololetí roku 2014 Příloha: XX Příloha č. 1, bod 49-11/2014 Souhrnná zpráva o rizicích při implementaci ROP SV za 1. pololetí roku 2014 49. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod ~ 2 ~ Příloha č.

Více

ZÁPIS ze 30. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

ZÁPIS ze 30. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Červený Hrádek, 27. dubna 2009 Prezence Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský kraj Mgr. Arno Fišera Jaroslav Komínek Ing. Pavel Kouda Josef Macík Ing. Martin Strakoš Ing. Jiří Šulc Jana Vaňhová Ing. Josef

Více

Soubor usnesení z 9. jednání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 27. června 2008

Soubor usnesení z 9. jednání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 27. června 2008 Soubor usnesení z 9. jednání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 27. června 2008 USNESENÍ Č.129/2008 informaci o plnění usnesení Výboru RRRSJ č. 114-128/2008. USNESENÍ Č. 130/2008

Více

VÝPIS USNESENÍ ze 41. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Jihlavě

VÝPIS USNESENÍ ze 41. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Jihlavě Program zasedání: VÝPIS USNESENÍ ze 41. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 20. 2. 2013 v Jihlavě 1. Schválení programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3.

Více

USNESENÍ z 29. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

USNESENÍ z 29. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad USNESENÍ z 29. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Klášterec nad Ohří, 27. března 2009 Usnesení č. 1/29/2009 zápis z 28. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti

Více

USNESENÍ ze 37. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

USNESENÍ ze 37. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad USNESENÍ ze 37. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad PID: č. j.: RRSZ 14127/2009 Usnesení č. 1/37/2009 Červený Hrádek u Jirkova, 11. prosince 2009 zápis z 36. zasedání Výboru

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM Schválený dne: 3. 12. 2009 Platný od: 3. 12. 2009 Verze: 1.0 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 je platný pro všechny

Více

Systém schvalování integrovaných projektů a Workshop Praha

Systém schvalování integrovaných projektů a Workshop Praha Systém schvalování integrovaných projektů 5. 5. 2016 a 12.5 2016 Workshop Praha PROGRAM 1. Role MAS, CRR a ŘO IROP 2. Aktuální informace o vyhlášených a plánovaných výzvách 3. Systém schvalování integrovaných

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 28 V 42 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Zápis z 62. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod konaného dne v Brně a Jihlavě (formou videokonference)

Zápis z 62. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod konaného dne v Brně a Jihlavě (formou videokonference) Program zasedání: Zápis z 62. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod konaného dne 21. 6. 2017 v Brně a Jihlavě (formou videokonference) 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení

Více

ROČNÍ ZHODNOCENÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ZA ROK 2008 Manažerské shrnutí

ROČNÍ ZHODNOCENÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ZA ROK 2008 Manažerské shrnutí ROČNÍ ZHODNOCENÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ZA ROK 2008 Manažerské shrnutí Manažerské shrnutí Evaluační aktivita Roční zhodnocení Regionálního operačního programu

Více

Měsíční analýza ROP SV. Listopad 2014

Měsíční analýza ROP SV. Listopad 2014 Měsíční analýza ROP SV Listopad 2014 ~ 1 ~ Obsah 1 ÚVOD...2 2 ANALÝZA VÝZEV PRO PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTOVÝCH ŽÁDOSTÍ...3 2.1 UKONČENÉ VÝZVY... 4 2.2 PROBÍHAJÍCÍ VÝZVY... 8 2.3 PLÁNOVANÉ VÝZVY... 8 3 ANALÝZA

Více

Souhrnná hodnotící zpráva

Souhrnná hodnotící zpráva Souhrnná hodnotící zpráva Oblast podpory 2.1 49. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod ~ 2 ~ Souhrnná hodnotící zpráva pro Výbor Regionální rady NUTS II Severovýchod 38. kolo

Více

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 ke

Více

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30)

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30) ZÁPIS z 9. zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, konaného dne 5. září 2007 v zasedací místnosti rady kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje (zahájení zasedání v 13:35,

Více

Soubor usnesení z 10. jednání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 4. listopadu 2008

Soubor usnesení z 10. jednání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 4. listopadu 2008 Soubor usnesení z 10. jednání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 4. listopadu 2008 USNESENÍ Č.154/2008 informaci o plnění usnesení Výboru RRRSJ č. 129 153/2008. USNESENÍ Č. 155/2008

Více

Zápis 6. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje

Zápis 6. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje Zápis 6. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje Den konání: 1. března 2017 Místo: předsálí zastupitelstva kraje Účastníci konference: 34 účastníků (viz prezenční listina) - členové

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Zápis z 15. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Dolních Kounicích

Zápis z 15. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Dolních Kounicích Zápis z 15. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 7. 10. 2008 v Dolních Kounicích Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu

Více

Finanční opravy při porušení podmínek nemajících finanční dopad

Finanční opravy při porušení podmínek nemajících finanční dopad Finanční opravy při porušení podmínek nemajících finanční dopad Strana: Strana 1 (celkem 6) 1) Dle 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platném do 30.12.2011

Více

ZÁPIS. - Jakub Horáček, Krajský úřad - Ing. David Sventek, MBA, Úřad Regionální rady

ZÁPIS. - Jakub Horáček, Krajský úřad - Ing. David Sventek, MBA, Úřad Regionální rady ZÁPIS z 63. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, konaného dne 24. července 2012 vzasedací místnosti rady kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje (zahájení jednání v

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Bod programu: 11. 12. 2013 52 Věc: Regionální operační program Severozápad - aktuální informace Důvod předložení: Usnesení ZÚK č. 17/9Z/2013 ze dne 4. 9. 2013

Více

Zápis z 50. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, v Brně a v Jihlavě (formou videokonference)

Zápis z 50. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, v Brně a v Jihlavě (formou videokonference) Program zasedání: Zápis z 50. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, 28. 11. 2014 v Brně a v Jihlavě (formou videokonference) 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení

Více

Finanční opravy při porušení podmínek nemajících finanční dopad

Finanční opravy při porušení podmínek nemajících finanční dopad Příloha 9.36 Finanční opravy při porušení podmínek nemajících finanční dopad Finanční opravy při porušení podmínek nemajících finanční dopad Strana: Strana 1 (celkem 7) Příloha 9.36 Finanční opravy při

Více

Různé Schválení žádosti o změnu cílové hodnoty indikátorů, Město Lanškroun. Název bodu: Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod

Různé Schválení žádosti o změnu cílové hodnoty indikátorů, Město Lanškroun. Název bodu: Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 35. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 1. 10. 2012 Číslo bodu: Název bodu: Návrh usnesení: 35-29a/2012 Různé Schválení žádosti o změnu cílové hodnoty indikátorů, Město Lanškroun

Více

Z Á P I S ze 6. jednání Výboru pro veřejnou správu, evropské fondy a protikorupční opatření ZHMP

Z Á P I S ze 6. jednání Výboru pro veřejnou správu, evropské fondy a protikorupční opatření ZHMP Z Á P I S ze 6. jednání Výboru pro veřejnou správu, evropské fondy a protikorupční opatření ZHMP konaného dne 30. 8. 2011 Přítomni: Členové výboru: Ing. Gabriela Kloudová, MBA (předsedkyně) Ing. Karel

Více

Výsledky výběrového procesu Oblast podpory 4.2. Číslo kola výzvy: 5. ~ 1 ~

Výsledky výběrového procesu Oblast podpory 4.2. Číslo kola výzvy: 5. ~ 1 ~ Výsledky výběrového procesu Oblast podpory 4.2. Číslo kola výzvy: 5. ~ 1 ~ Zpráva o výsledcích výběrového procesu I. Identifikace oblasti podpory Program Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Více

V Olomouci dne Vyřizuje: JUDr. Jana Sedláčková RRSMP00577P3

V Olomouci dne Vyřizuje: JUDr. Jana Sedláčková RRSMP00577P3 V Olomouci dne 17. 1. 2018 Vyřizuje: JUDr. Jana Sedláčková RRSMP00577P3 R O Z H O D N U T Í Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen RR nebo povinný subjekt ), se sídlem Jeremenkova

Více

Rada Ústeckého kraje. Usnesení

Rada Ústeckého kraje. Usnesení Rada Ústeckého kraje Usnesení z 106. schůze Rady Ústeckého kraje III. volební období 2008 2012, konané dne 20. 6. 2012 od 12:18 hodin do 13:30 hodin v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební

Více

Aktualizace Operačního manuálu ROP NUTS II Severovýchod (verze 25.0)

Aktualizace Operačního manuálu ROP NUTS II Severovýchod (verze 25.0) Příloha: XX Příloha č. 1, bod 45-4/2014 Aktualizace Operačního manuálu ROP NUTS II Severovýchod (verze 25.0) 45. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod ~ 1 ~ Příloha č. 1, bod

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 51 ze dne 22. srpna 2013 ke změně Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

ZÁPIS ze 31. zasedání Výboru Regionální rady regionu

ZÁPIS ze 31. zasedání Výboru Regionální rady regionu Klášterec nad Ohří, 5. června 2009 Prezence Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský kraj Bc. Petr Benda Mgr. Arno Fišera Jaroslav Komínek Josef Macík Ing. Martin Strakoš Ing. Jiří Šulc Jana Vaňhová Ing. Josef

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

Metodická informace č. 17

Metodická informace č. 17 upozornění na povinnost naplnění indikátoru nová pracovní místa v rámci projektu a na tiskovou chybu ve výzvách, vyhlášených v rámci 16., 17. a 18. kola Datum zveřejnění: 15. 2. 2010 ~ 1 ~ Řídícího orgánu

Více

Zápis z jednání Programového výboru MAS Luhačovské Zálesí

Zápis z jednání Programového výboru MAS Luhačovské Zálesí Zápis z jednání Programového výboru MAS Luhačovské Zálesí Datum a čas zahájení: 25. září 2017, 9:00 hod. Místo: sekretariát MAS Luhačovské Zálesí,, Luhačovice Přítomni: viz prezenční listina (příloha č.

Více

Soubor usnesení z 39. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 25. června 2012

Soubor usnesení z 39. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 25. června 2012 Soubor usnesení z 39. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 25. června 2012 USNESENÍ Č. 642/2012 informaci o plnění usnesení z 37. Výboru RRRSJ. USNESENÍ Č. 643/2012

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 56 V 42 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA K PODKLADOVÝM DOKUMENTŮM

DŮVODOVÁ ZPRÁVA K PODKLADOVÝM DOKUMENTŮM DŮVODOVÁ ZPRÁVA K PODKLADOVÝM DOKUMENTŮM 1. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Doprava 2014-2020 25. června 2015 Ministerstvo dopravy, Velké kolegium Statut a jednací řád Monitorovacího

Více

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 5. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍ HO VÝBORU Z A OBDOBÍ OD 1. DUBN A DO 31. SRPN A 2008 REGION ÁLNÍ R AD A REGI O NU SOUDRŽNOST

Více

ZMĚNY PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007-2013

ZMĚNY PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007-2013 ZMĚNY PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007-2013 Zdůvodnění změn dle článku 33 a 93 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 1/10 Obsah ZMĚNA V DŮSLEDKU AUTOMATICKÉHO

Více

CZ.1.04/4.1.00/62.00011

CZ.1.04/4.1.00/62.00011 Informace o projektu Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00011 k 31. prosinci 2014 Stručný popis projektu Projekt byl zaměřen na

Více

Statutární město Plzeň jako zprostředkující subjekt ITI Strategie plzeňské metropolitní oblasti. vyhlašuje

Statutární město Plzeň jako zprostředkující subjekt ITI Strategie plzeňské metropolitní oblasti. vyhlašuje Statutární město Plzeň jako zprostředkující subjekt ITI Strategie plzeňské metropolitní oblasti vyhlašuje 19. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ZLEPŠENÍ

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.1

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.1 Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.1 Datum zveřejnění: 9. 4. 2015 ~ 1 ~ REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE ŘÍZENOU VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ

Více

EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU 2010

EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU 2010 ROČNÍ EVALUAČNÍ PLÁN Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU 2010 VYDÁNÍ Č. PLATNÉ OD ZPRACOVAL: ZREVIDOVAL:

Více

MV 14 04 pril 1. Zápis z 13. Zasedání Monitorovacího výboru

MV 14 04 pril 1. Zápis z 13. Zasedání Monitorovacího výboru MV 14 04 pril 1 Zápis z 13. Zasedání Monitorovacího výboru BRNO KVĚTEN 2012 Téma jednání: Zápis z 13. zasedání Monitorovacího výboru Datum konání: 23. 5. 2012 Místo konání: Jihlava Přítomni: MUDr. Jiří

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 4. 2016 Bod pořadu jednání: Aktualizace indikativního seznamu projektů IPRM Liberec Atraktivní a kvalitní život v Liberci

Více

Soubor usnesení ze 45. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 28. března 2013

Soubor usnesení ze 45. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 28. března 2013 Soubor usnesení ze 45. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 28. března 2013 USNESENÍ Č. 763/2013 informaci o plnění usnesení 43. a 44. Výboru RRRSJ. USNESENÍ Č.

Více