Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu"

Transkript

1 Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu Zpracoval Vydal Ji í Rangl Rada m sta Planá nad Lu nicí Po et stran 12 Po et p íloh 8 Schválil Originál ulo en Elektronická podoba ulo ena Ú innost od Tento p edpis ru í Zastupitelstvo m sta Planá nad Lu nicí dne. usnesení Kancelá odborné asistentky Webové stránky m sta Planá nad Lu nicí Vnit ní sm rnice. 2/2013 upravující zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu schválená dne ZM/293/22/13. 1

2 l. 1 Vymezení zakázek a základní pojmy (1) Tato sm rnice vymezuje kompetence a základní pravidla pro zadávání a pr b h ve ejných zakázek malého rozsahu na dodávky, slu by nebo stavební práce zadávané m stem Planá nad Lu nicí, jím zalo enými obchodními spole nostmi se 100 % majetkovou ú astí a p ísp vkovými organizacemi m stem z izovanými. Zakázky malého rozsahu jsou zakázky, jejich p edpokládaná hodnota nedosáhne v p ípad ve ejné zakázky na dodávky nebo slu by K bez DPH nebo v p ípad zakázky na stavební práce K bez DPH viz 12 odst.3 zákona 137/2006 Sb. o ve ejných zakázkách ve zn ní pozd j ích p edpis (dále jen ve ejná zakázka ). V rámci t chto ve ejných zakázek dále rozli ujeme: a) zakázky S, tj. zakázky na dodávky nebo na slu by do 100 tis. K bez DPH a zakázky na stavební práce do 150 tis. K bez DPH, b) zakázky M, tj. zakázky na dodávky nebo slu by nad 100 tis. K bez DPH do K bez DPH a zakázky na stavební práce nad 150 tis. K bez DPH do K bez DPH, c) zakázky L, tj. zakázky na dodávky nebo slu by nad K bez DPH do K bez DPH a zakázky na stavební práce nad K bez DPH do K bez DPH. (2) V echny zakázky malého rozsahu musí být zadány transparentním a nediskrimina ním postupem p i zachování rovného zacházení. Zásada transparentnosti spo ívá v zaji t ní mo nosti p ezkoumání celého ízení a mo nosti kontroly postupu v ízení a p edstavuje: a) zve ejn ní v ech fází zakázky ji v jejím pr b hu b) ádné od vodn ní v ech rozhodnutí v pr b hu ízení c) striktní dodr ování pravidel pro zadávání a pr b h zakázek malého rozsahu Zásada rovného zacházení a zákazu diskriminace spo ívá zejména v povinnosti zadavatele zacházet stejným zp sobem se v emi dodavateli v rámci celého pr b hu zadávacího ízení ve stanovení stejných podmínek ú asti v em uchaze m a ve vylou ení podmínek, které nesouvisejí s p edm tem zakázky.. (3) Ve ejná zakázka dle odstavce (1) je realizována na základ písemné smlouvy i objednávky a není-li to mo né nebo ú elné, pak p ímým poptáním slu eb, dodávek i stavebních prací. 2

3 (4) Dle ustanovení 18 odst. 1 písm. e) zákona o ve ejných zakázkách t.j. zákona.137/2006 Sb. ve zn ní pozd j ích p edpis zadavatel není povinen zadávat podle tohoto zákona ve ejné zakázky, jestli e jejich p edm tem je poskytnutí dodávek, slu eb nebo stavebních prací ve ejnému zadavateli osobou, která vykonává p evá nou ást své innosti ve prosp ch tohoto ve ejného zadavatele a ve které má ve ejný zadavatel výlu ná majetková práva; ve ejný zadavatel má výlu ná majetková práva v ur ité osob, zejména pokud disponuje sám ve kerými hlasovacími právy plynoucími z ú asti v takové osob nebo pokud taková osoba má právo hospoda it s majetkem ve ejného zadavatele, nemá vlastní majetek a výlu n ve ejný zadavatel vykonává kontrolu nad hospoda ením takové osoby. (5) Elektronická aukce Elektronickou aukcí lze nahradit zadávací ízení tím, e zadavatel vyu ije slu eb provozovatele elektronické aukce ve ejné správy, který má atest na provozování e- aukce od p íslu ného orgánu státní správy. Podmínky pou ití elektronické aukce a její pr b h jsou stanoveny v zákon a v pravidlech pro pou ití p íslu ného systému elektronické aukce. (6) Elektronické tr i t Zadavatel m e nahradit zadávací ízení i vyu itím slu eb elektronického tr i t ve ejné správy, které má licenci na provozování od p íslu ného orgánu státní správy. l. 2 Kompetence (1) Zadání a výb r nejvhodn j í nabídky schvaluje u ve ejné zakázky (dále jen zadavatel ): a) typu L Zadání VZ schvaluje Rada m sta Planá nad Lu nicí (dále jen RM ), Výb r nejvhodn j í nabídky schvaluje Zastupitelstvo m sta Planá nad Lu nicí (dále jen ZM ), b) typu M Rada m sta Planá nad Lu nicí (dále jen RM ) c) typu S starosta m sta, místostarosta m sta (dále jen vedení m sta ), editel p íslu né obchodní spole nosti s r. o. a dále editel p ísp vkové organizace. (2) RM m e rozhodnout o zadání a výb ru ve ejné zakázky typu S, pokud si toto právo vyhradí svým usnesením. (3) Pravomoc k podepsání smlouvy s vybraným uchaze em je e ena v organiza ním ádu m stského ú adu a p íslu ných sm rnicích spole ností s r.o. a p ísp vkových organizací, p i em k n mu m e dojít a po oboustranném odsouhlasení smluvních podmínek. l. 3 Ve ejné zakázky typu S (1) U ve ejných zakázek typu S do 100 tis. (bez DPH) v kategorii slu eb a dodávek a do 150 tis. (bez DPH) v kategorii stavebních prací vychází zadavatel ze svých 3

4 zku eností a informací o relevantním trhu (zakázku je mo no zadat p ímo), p i em dbá na dodr ení zásady transparentnosti a ú elnosti vynakládání finan ních prost edk. Zadavatel p itom zpravidla vychází z poptávky, kterou v dané v ci u iní, pokud tomu nebrání termínové d vody nebo d vody odborné. (2) V p ípad nutnosti e ení havarijních a neo ekávaných událostí mimo ádného významu (povodn, havárie serveru, apod.) se ástky uvedené v odst. (1) v jednotlivých kategoriích navy ují dvojnásobn v kompetenci vedení m sta, jednatele s.r.o. nebo editele p ísp vkové organizace. (3) Ve ejná zakázka dle odstavce (1) je realizována na základ písemné smlouvy i objednávky. (4) Zakázka typu S je pova ována za spln nou na základ oboustrann odsouhlaseného p edávacího protokolu (p íloha. 4), pokud je to mo né. P edávací protokol bude obsahovat: identifikaci objednatele, identifikaci dodavatele, osobu p ebírajícího a p edávajícího, vymezený p edm t zakázky co do mno ství a druhu dodávek, slu eb nebo stavebních prací v etn technických specifikací, datum ukon ení pln ní zakázky, podpisy p edávajícího a p ebírajícího a datum podpisu P edávací protokol m e nahradit faktura se schvalovací klauzulí objednatele a vý e uvedenými údaji. (5) Objednatel uchovává o zakázce typu S: v echny nabídky p edávací protokol nebo fakturu s vý e uvedenými nále itostmi, pokud existuje vysv tlující dokument o výb ru vybrané nabídky ádná dal í dokumentace o zadání zakázky nemusí být vedena, jednotlivé doklady a úkony jsou vedeny v jednotlivých agendách (nap. evidence majetku apod.), spole nosti s r. o. nebo p ísp vkové organizace. (6) Objednatel zakázky typu S za le bez zbyte ného odkladu informaci o výsledku výb ru zhotovitele (dodavatele) v em uchaze m. (7) Smlouva nebo objednávka je podepsána vedením m sta, editelem spole nosti s r.o. nebo editelem p ísp vkové organizace. Zadavatel ve ejné zakázky malého rozsahu typu S bude p i oslovování firem k podání nabídky vyzývat pouze takové zájemce, o kterých má v rohodné informace, e jsou z hlediska své schopnosti, odbornosti a zku eností jím po adované pln ní schopni ádn a v as dodat, p i em je v dy povinen dodr ovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. 4

5 l. 4 Ve ejné zakázky typu M (1) O zadání a p id lení ve ejné zakázky typ M od 100 do (bez DPH) v kategorii slu eb a dodávek a od 150 tis do 1 mil. K (bez DPH) v kategorii stavebních zakázek rozhoduje RM, a to na základ doporu ení p íslu ného zam stnance ú adu i vedení m sta, editele p íslu né obchodní spole nosti s r. o. a dále editele p ísp vkové organizace (u zadání zakázky) a doporu ení hodnotící komise (u p id lení zakázky). P i rozhodnutí o tomto zp sobu zadání zakázky je zadavatel povinen vycházet z informací o trhu v míst pln ní a svých zku eností. Vyzváni budou pouze takoví zájemci, o kterých má zadavatel v rohodné informace, e jsou z hlediska své schopnosti, odbornosti a zku enosti jím po adované pln ní schopni ádn a v as dodat. editel p ísp vkové organizace je zadavatelem tohoto typu zakázky, ale pouze po p edchozím schválení radou m sta. Jednatel p íslu né obchodní spole nosti schvaluje zadání a výb r nejvhodn j í nabídky pouze do ástky K bez DPH. Nad tuto ástku zadání a výb r p íslu í rad m sta Planá nad Lu nicí. (2) RM m e rozhodnout o výb ru ve ejné zakázky typu M bez doporu ení hodnotící komise a to pouze u zakázek s p edpokládanou hodnotou do 200 tis K (bez DPH), pokud si toto právo vyhradí svým usnesením a ádn takové rozhodnutí od vodní. (3) V p ípad havarijních a neo ekávaných událostí mimo ádného významu (povodn, hromadné bezpe nostní ohro ení obyvatel, havárie server, apod.) m e zadavatel zadat zakázku jednomu zájemci ústn a do ástky 300 tis. v kategorii slu eb a dodávek a do 600 tis v kategorii stavebních prací. Zadání jednomu zájemci je mo né také v p ípad, kdy autorské dílo m e í it, nastavovat, udr ovat a upravovat pouze výhradní vykonavatel majetkových práv. (4) Zadavatel zadává zakázku výzvou na webu m sta v sekci ve ejné zakázky a na ú ední desce m stského ú adu. Lh ta pro podání nabídek je alespo 10 pracovních dní po dni zve ejn ní výzvy. Pokud neobdr í alespo dv nabídky, je povinen výzvu zopakovat. Pouze pak je p ípustné akceptovat jedinou nabídku. V p íloze. 1 je uveden návrh výzva k podání nabídky, kterou zpracovatel pou ije v pot ebném rozsahu, vybere si vyhovující alternativy. Výzva k p edlo ení nabídky (analogicky se pou ije dle konkrétního typu ve ejné zakázky p íloha. 1) obsahuje minimáln : po adavek na identifikaci uchaze e, po adavek na zpracování cenové nabídky, kritéria pro hodnocení zakázky - údaje, které jsou p edm tem hodnocení dle charakteru pln ní údaje o mno ství a druhu stavebních prací v etn technické specifikace, platební podmínky, zp sob, lh tu a místo pro podání nabídky (nabídky budou podávány pouze na podatelnu M Ú, s.r.o, p ísp. organizace), po adavek na dolo ení oprávn ní k podnikání, které pokrývá celý rozsah pln ní ve ejné zakázky, 5

6 pop. dolo ení prohlá ení o tom, e poji t ní odpov dnosti uchaze e v i t etím osobám pokrývá celý rozsah pln ní zakázky, po adavek na p edlo ení smlouvy v souladu s v eobecnými obchodními podmínkami, p ípadn se vzorovou SOD, do které doplní ka dý uchaze po adované údaje, (5) Sou ástí výzvy u stavebních prací musí být zadávací dokumentace stavby, která obsahuje: projektovou dokumentaci stavby, technické specifikace a technické a u ivatelské standardy stavby, výkaz vým r, dal í po adavky podle charakteru stavby v souvislosti s její realizací, u íváním a provozem. (6) Nabídky p edlo ené do konce stanovené lh ty doru ené na podatelnu M Ú, spole ností s.r.o., nebo p ísp vkových organizací, nebo prost ednictvím datové schránky budou ozna eny datem a hodinou doru ení. Po skon ení lh ty pro podání nabídek si je vyzvedne pov ený zástupce m stského ú adu, spole nosti s r.o. nebo p ísp vkové organizace. (7) Nabídky doru ené po stanovené lh t se neakceptují, resp. neotvírají. (8) Hodnotící komise je nejmén t í lenná. leny komise ze zastupitel i zam stnanc ú adu, obchodní spole nosti, p ísp vkových organizací nebo nezávislých odborník stanoví zadavatel. Hodnotící komise podepí e prohlá ení o nepodjatosti (viz p íloha. 2), seznámí se s nabídkami, provede jejich posouzení a hodnocení dle hodnotících kritérií a o svém jednání provede zápis. V p íloze. 3 je uveden Protokol o vyhodnocení (zru ení) zakázky, který je mo no pou ít v pot ebném rozsahu. Zakázka je realizována na základ podepsané objednávky, p ípadn uzav ené smlouvy o dílo. (9) Obsahov a v cn úplné nabídky hodnotí komise dle kritérií pro stanovených ve výzv k podání nabídky. Komise uvede v protokolu o vyhodnocení údaje, které byly p edm tem hodnocení a stanoví po adí jednotlivých nabídek (analogicky se pou ije p íloha. 3). (10) Zadavatel po ádá o rozklad cenové nabídky uchaze e s nejni í nabídkovou cenou, pokud o tom rozhodne hodnotící komise. Zd vodn ní ceny musí být písemné. (11) O p id lení zakázky rozhodne zadavatel dle po adí stanoveného v protokolu o vyhodnocení, který mu p edlo í hodnotící komise sou asn s dal ími doklady (výzvou k podání nabídky a ádn doru enými nabídkami uchaze ). Pokud má zadavatel výhrady k záv r m komise, m e rozhodnout o zru ení zadání dané zakázky a následném vypsání nového zadání. V tomto p ípad své d vody pro zru ení p ipojí k protokolu o posouzení. (12) Zakázku realizuje uchaze, kterému byla p id lena zakázka, na základ písemné smlouvy, v od vodn ných p ípadech na základ objednávky. (13) Zakázka je pova ována za spln nou na základ oboustrann odsouhlaseného p edávacího protokolu (p íloha. 4), který bude obsahovat:. smlouvy (. objednávky), 6

7 identifikaci objednatele, identifikaci dodavatele, osobu p ebírajícího, osobu p edávajícího, p edm t zakázky vymezený co do mno ství a druhu stavebních prací, datum ukon ení pln ní zakázky, podpisy p edávajícího a p ebírajícího v etn data podpisu p edávacího protokolu, V od vodn ných p ípadech (dodávky za slu by) proplacení faktury. (14) V p ípad, e p edm tem pln ní zakázky jsou opakující se pln ní nebo pln ní dodávaná po jednotlivých ástech, je zakázka pova ována za ukon enou podpisem kone ného p edávacího protokolu, který krom nále itostí vý e uvedených obsahuje také údaje o díl ích p edávacích protokolech a to v etn data vystavení díl ího p edávacího protokolu. (15) P edávací protokol (pokud existuje) je podkladem pro vystavení da ového dokladu. V p ípad opakujících se pln ní nebo pln ní dodávaného po jednotlivých ástech, je podkladem pro vystavení da ového dokladu zji ovací protokol provedených prací potvrzený ob ma stranami. Jeho p ílohou bude soupis provedených prací, p i em samotný da ový doklad bude obsahovat krom zákonných nále itostí té íslo smlouvy a u staveb té mno ství a druh stavebních prací, které jsou p edm tem platby. (16) Informace o ve ejné zakázce: pov ená osoba zadavatele zajistí zve ejn ní dokumentace k ve ejné zakázce v sekci Ve ejné zakázky na internetových stránkách m sta a na ú ední desce m stského ú adu Planá nad Lu nicí, a to minimáln v tomto rozsahu: a) výzva k podání nabídky (bezodkladn ), b) výb r nejvhodn j í nabídky zpráva z otevírání obálek a hodnocení nabídek ve ejné zakázky malého rozsahu s pou itím tiskopisu uvedeného v p íloze. 3 (do 15 dn od uzav ení smlouvy), c) uzav ená smlouva (do 15 dn od jejího uzav ení), uve ejn ní na Profilu zadavatele v p ípad pln ní 500 tis K a vy í d) p edávací protokol(pokud existuje) p íloha. 4. (17) Zadavatel ve ejné zakázky ve výzv v dy uvede, e je oprávn n zru it zadání zakázky kdykoliv i bez udání d vod. (18) Po realizaci zakázky zve ejní zadavatel na webu m sta dopl ující údaje do dané výzvy. 7

8 l. 5 Ve ejné zakázky typu L (1) O p id lení ve ejné zakázky typ L od 1 mil. (bez DPH) do 2 mil. (bez DPH) v kategorii slu eb a dodávek a od 1 mil. (bez DPH) do 6 mil. K (bez DPH) v kategorii stavebních zakázek rozhoduje ZM m sta Planá nad Lu nicí, a to na základ doporu ení rady m sta a doporu ení hodnotící komise (u p id lení zakázky). O zadání ve ejné zakázky typ L od 1 mil. (bez DPH) do 2 mil. (bez DPH) v kategorii slu eb a dodávek a od 1 mil. (bez DPH) do 6 mil. K (bez DPH) v kategorii stavebních zakázek rozhoduje RM m sta Planá nad Lu nicí (dále jen zadavatel), a to na základ doporu ení p íslu ného zam stnance, vedení m sta, jednatele s r.o. nebo editele p ísp vkové organizace (u zadání zakázky). (2) V p ípad havarijních a neo ekávaných událostí mimo ádného významu (povodn, hromadné bezpe nostní ohro ení obyvatel, apod.) m e zadavatel zadat zakázku jednomu zájemci ústn a do ástky 1 mil. (bez DPH) v kategorii slu eb a dodávek a do 2 mil. (bez DPH) v kategorii stavebních prací. Zadání jednomu zájemci je mo né také v p ípad, kdy autorské dílo m e í it, nastavovat, udr ovat a upravovat pouze výhradní vykonavatel majetkových práv. (3) Zadavatel zadává zakázku prost ednictvím pov ené osoby, výzvou na webu m sta v sekci ve ejné zakázky, na ú ední desce m stského ú adu a na Profilu zadavatele. Lh ta pro podání nabídek je alespo 10 pracovních dní po dni zve ejn ní výzvy. Pokud neobdr í alespo dv nabídky, je povinen výzvu zopakovat. Pouze pak je p ípustné akceptovat jedinou nabídku. V p íloze. 1 je uveden návrh výzva k podání nabídky, kterou zpracovatel pou ije v pot ebném rozsahu, vybere si vyhovující alternativy. Výzva k p edlo ení nabídky (analogicky se pou ije dle konkrétního typu ve ejné zakázky p íloha. 1) obsahuje minimáln : po adavek na identifikaci uchaze e, po adavek na zpracování cenové nabídky, kritéria pro hodnocení zakázky - údaje, které jsou p edm tem hodnocení dle charakteru pln ní údaje o mno ství a druhu stavebních prací v etn technické specifikace, platební podmínky, zp sob, lh tu a místo pro podání nabídky po adavek na dolo ení oprávn ní k podnikání, které pokrývá celý rozsah pln ní ve ejné zakázky, pop. dolo ení prohlá ení o tom, e poji t ní odpov dnosti uchaze e v i t etím osobám pokrývá celý rozsah pln ní zakázky, po adavek na p edlo ení smlouvy v souladu s v eobecnými obchodními podmínkami, p ípadn se vzorovou SOD, do které doplní ka dý uchaze po adované údaje, 8

9 (4) Sou ástí výzvy u stavebních prací musí být zadávací dokumentace stavby, která obsahuje: projektovou dokumentaci stavby, technické specifikace a technické a u ivatelské standardy stavby, výkaz vým r, dal í po adavky podle charakteru stavby v souvislosti s její realizací, u íváním a provozem. (5) Nabídky p edlo ené do konce stanovené lh ty doru ené na podatelnu M Ú, spole ností s.r.o., nebo p ísp vkových organizací, nebo prost ednictvím datové schránky budou ozna eny datem a hodinou doru ení. Po skon ení lh ty pro podání nabídek si je vyzvedne pov ený zástupce m stského ú adu, spole nosti s r.o. nebo p ísp vkové organizace. (6) Nabídky doru ené po stanovené lh t se neakceptují, resp. neotvírají. (7) Hodnotící komise je nejmén p ti lená. leny komise ze zastupitel i odborn fundovaných zam stnanc ú adu, obchodní spole nosti, p ísp vkových organizací nebo nezávislých odborník stanoví zadavatel. Hodnotící komise podepí e prohlá ení o nepodjatosti (viz p íloha. 2), seznámí se s nabídkami, provede jejich posouzení a hodnocení dle hodnotících kritérií a o svém jednání provede zápis. V p íloze. 3 je uveden Protokol o vyhodnocení (zru ení) zakázky, který je mo no pou ít v pot ebném rozsahu. Zakázka je realizována na základ podepsané objednávky, p ípadn uzav ené smlouvy o dílo. (8) Obsahov a v cn úplné nabídky hodnotí komise dle kritérií pro stanovených ve výzv k podání nabídky. Komise uvede v protokolu o vyhodnocení údaje, které byly p edm tem hodnocení a stanoví po adí jednotlivých nabídek (analogicky se pou ije p íloha. 3). (9) Zadavatel po ádá o rozklad cenové nabídky uchaze e s nejni í nabídkovou cenou, pokud o tom rozhodne hodnotící komise. Zd vodn ní ceny musí být písemné. (10) O p id lení zakázky rozhodne zadavatel dle po adí stanoveného v protokolu o vyhodnocení, který mu p edlo í hodnotící komise sou asn s dal ími doklady (výzvou k podání nabídky a ádn doru enými nabídkami uchaze ). Pokud má zadavatel výhrady k záv r m komise, m e rozhodnout o zru ení zadání dané zakázky a následném vypsání nového zadání. V tomto p ípad své d vody pro zru ení p ipojí k protokolu o posouzení. (11) Zakázku realizuje uchaze, kterému byla p id lena zakázka, na základ písemné smlouvy, v od vodn ných p ípadech na základ objednávky. (12) Zakázka je pova ována za spln nou na základ oboustrann odsouhlaseného p edávacího protokolu (p íloha. 4), který bude obsahovat:. smlouvy (. objednávky), identifikaci objednatele, identifikaci dodavatele, osobu p ebírajícího, osobu p edávajícího, p edm t zakázky vymezený co do mno ství a druhu stavebních prací, 9

10 datum ukon ení pln ní zakázky, podpisy p edávajícího a p ebírajícího v etn data podpisu p edávacího protokolu, V od vodn ných p ípadech (dodávky za slu by) proplacení faktury. (13) V p ípad, e p edm tem pln ní zakázky jsou opakující se pln ní nebo pln ní dodávaná po jednotlivých ástech, je zakázka pova ována za ukon enou podpisem kone ného p edávacího protokolu, který krom nále itostí vý e uvedených obsahuje také údaje o díl ích p edávacích protokolech a to v etn data vystavení díl ího p edávacího protokolu. (14) P edávací protokol je podkladem pro vystavení da ového dokladu. V p ípad opakujících se pln ní nebo pln ní dodávaného po jednotlivých ástech, je podkladem pro vystavení da ového dokladu zji ovací protokol provedených prací potvrzený ob ma stranami. Jeho p ílohou bude soupis provedených prací, p i em samotný da ový doklad bude obsahovat krom zákonných nále itostí té íslo smlouvy a u staveb té mno ství a druh stavebních prací, které jsou p edm tem platby. (15) Informace o ve ejné zakázce: pov ená osoba zadavatele zajistí zve ejn ní dokumentace k ve ejné zakázce v sekci Ve ejné zakázky na internetových stránkách m sta a na ú ední desce m stského ú adu Planá nad Lu nicí a na Profilu zadavatele, a to minimáln v tomto rozsahu: e) výzva k podání nabídky (bezodkladn ), f) výb r nejvhodn j í nabídky zpráva z otevírání obálek a hodnocení nabídek ve ejné zakázky malého rozsahu s pou itím tiskopisu uvedeného v p íloze. 3 (do 15 dn od uzav ení smlouvy), g) uzav ená smlouva (do 15 dn od jejího uzav ení), h) p edávací protokol(pokud existuje) p íloha. 4. (16) Zadavatel ve ejné zakázky ve výzv v dy uvede, e je oprávn n zru it zadání zakázky kdykoliv i bez udání d vod. (17) Po realizaci zakázky zve ejní zadavatel na webu m sta dopl ující údaje do dané výzvy. l. 6 Dodate né dodávky, slu by nebo stavební práce V p ípad nutných dodate ných dodávek, slu eb nebo stavebních prací (vícepráce), které nep ekro í finan ní limit 20% ceny p vodní ve ejné zakázky m e jejich realizaci provést dodavatel této zakázky bez výb rového ízení, nejpozd ji v ak do 12 m síc od spln ní p vodní zakázky (nap. od termínu odstran ní závad zji t ných p i p ejímce a kolaudaci, od p evzetí nákupu apod.). Sou et p vodního a nového finan ního pln ní v ak nesmí p ekro it limity stanovené pro zadání zakázky malého rozsahu v 12 odst. 3 zákona 137/2006 Sb. a jeho novelizace. l. 7 Archivace dokumentace a kontrola (1) Evidence ve ejných zakázek, vedení spis a jejich archivace a skartace se ídí platnými právními normami (zákon o archivnictví a spisové slu b, zákon o ú etnictví) a dále platnými vnit ními p edpisy (spisovým a skarta ním ádem). 10

11 (2) Vedoucí m stského ú adu p edlo í rad m sta v dy jedenkrát ro n p ehled realizovaných zakázek typu S a M. P ehled bude len n po jednotlivých organizacích a bude obsahovat název zakázky, vít ze výb rového ízení, objem pln ní. (3) editel s.r.o. a editelé p ísp vkových organizací p edlo í v dy v lednu úplný p ehled zakázek, který bude obsahovat název zakázky, vít ze výb rového ízení a objem pln ní. (4) Vedoucí ú adu zajistí zve ejn ní P ehledu výb rových ízení na webových stránkách m sta. l.8 Výjimky (1) Pokud bude spln na n která z výjimek obsa ených v p íloze.6 k tomuto pokynu, m e zadavatel zadat zakázku i bez výb rového ízení a do limitu uvedeného v lánku 1 a 2. (2) P i zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu ( v etn zakázek na projektovou dokumentaci), které jsou by áste n hrazeny z dotace poskytnuté zadavateli musí zadavatel v p ípad, e podmínky dotace ukládají povinnosti neobsa ené v této sm rnici, postupovat také v souladu s podmínkami dotace. Pokud budou podmínky dotace v rozporu s touto sm rnicí, mají p ed sm rnicí p ednost. (3) V závislosti na klimatických podmínkách, kdy hrozí mo né kody na porostech, p i zadávání zakázek na tzv. harvestové technologie, se p ipou tí zkrácení zadávacích lh t. Minimální lh ta jsou v ak t i dny. (4) U zakázek typu "M" a "L" se v p ípad nákupu licencí nemusí zadání opakovat, pokud zadavatel obdr í pouze jednu nabídku (5) U postup provád ných podle zvlá tních p edpis (nap. 135,136 a 140 zák.. 183/2006 Sb) se podle této sm rnice postupuje p im en. O postupu je informována rada m sta (6) V p ípad pou ití formulá uvedených v p ílohách této sm rnice spole nostmi s.r.o. nebo p ísp vkovými organizacemi je povinné pou ití pouze textové ásti formulá e. (7) Ostatní výjimky z ustanovení tohoto pokynu schvaluje Zastupitelstvo m sta Planá nad Lu nicí. l. 9 Spole ná a p echodná ustanovení (1) V asov akutních p ípadech m e zadavatel ve ejné zakázky typu S a M elektronicky informovat o zve ejn ní výzvy ne webu m sta minimáln 5 potencionálních zhotovitel, i dodavatel, o kterých má v rohodné informace, e jsou z hlediska své schopnosti, odbornosti a zku enosti jím po adované pln ní schopni ádn a v as dodat. Tím není dot ena povinnost zadavatele výzvu na webu m sta zve ejnit pro p ípadné dal í uchaze e. 11

12 (2) Kritérium hodnocení nabídkové ceny musí být obsa eno v dy a to v minimálním podílu 60% u dodávek a slu eb (tam, kde se o ekává dodávka koncep ních dokument, u odborných konzultací a u grafických návrh ) a min. 70% podílu u stavebních prací z celkové sumy 100% hodnotících procent. U dodávek a slu eb b ného spot ebního charakteru hodnotící kritérium nabídkové ceny musí být obsa eno v dy a to v minimálním podílu 80%. (3) Ostatní ukazatele hodnocení, jejich váhová kritéria jsou v dy na rozhodnutí zadavatele. (4) Z dodávek se za koncep ní materiály pova ují odborné posudky, expertizy, studie vyu itelnosti, grafické návrhy a studie zám r vyu ití. V eobecn se jedná o díla, se kterými jsou spojeny vysoká míra individuálního tv r ího p ístupu a vysoké vazby na du evní vlastnictví a autorský zákon. (5) Nabídky v cizích m nách musí p epo ítány kurzem ke dni vyhlá ení výzvy. (6) Sou ástí smluv musí být v dy ustanovení s souhlasu zhotovitele (dodavatele) s jejím zve ejn ním dle zák. 106 o svobodném p ístupu k informacím. (7) P i zadání zakázek typu "M" a "L" je zadavatel povinen uvést do Výzvy k podání nabídky datum, místo a as otevírání obálek, aby se p ípadní zájemci mohli otevírání obálek zú astnit. Zám rem tohoto ustanovení je zvý ení transparentnosti celého zadávání zakázek. l. 10 Záv re ná ustanovení (1) Tato sm rnice byla p ijata usnesením zastupitelstva m sta. (2) Tento vnit ní p edpis se vydává na dobu neur itou (3) Sm rnice zru uje zru uje. (4) Sm rnice nabývá ú innosti dnem starosta m sta místostarosta m sta 12

13 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Ve ejná zakázka malého rozsahu P íloha. 1 ZADAVATEL: Sídlem: Zastoupený: I : NÁZEV ZAKÁZKY: NÁZEV ZAKÁZKY Nap. Dodávka výpo etní techniky nebo Rekonstrukce komunikace Zadavatel Vás VYZÝVÁ k p edlo ení nabídky k vý e uvedené ve ejné zakázce malého rozsahu za podmínek uvedených dále. 1. Informace o p edm tu zakázky Stru ný textový popis zakázky, technická specifikace Dopl te údaje o mno ství a druhu dodávek, slu eb a stavebních prací v etn technické specifikace: Nebo nap.: Pln ním ve ejné zakázky je rekonstrukce komunikace v Tábo e, ul..., její odvodn ní, úpravy vjezd a plot rodinných domk dle projektové dokumentace, která byla zpracována firmou. Místo pln ní / realizace Nap. Planá nad Lu nicí, ul. 2. Informace o mo nostech vy ádat si informace k zakázce Lh ta pro vy ádání dodate ných informací Zájemci o zakázku mohou po adovat dodate né informace k zakázce. ádost o dodate né informace musí být písemná (m e být i ová nebo faxová zpráva) a doru ena na adresu zadavatele, a to nejpozd ji do: Datum: Hodina: Prohlídka místa pln ní Zadavatel umo ní prohlídku místa pln ní: Datum: Hodina: Místo srazu: 13

14 3. Lh ta pro podání nabídek, v etn adresy, na kterou mají být poslány Adresa pro podání nabídky Obchodní firma / název: Ulice: íslo popisné: íslo orienta ní: Obec: ást: Po tovní sm rovací íslo: Stát: Kontaktní osoba Titul, p íjmení a jméno: Telefon: Lh ta pro podání nabídky Nabídku doru te nejpozd ji do: Datum: Hodina: Jiné up es ující údaje k p edlo ení nabídky Nabídky se podávají písemn, v uzav ené obálce ozna ené názvem zakázky, na které musí být uvedena adresa uchaze e, na ni je mo né nabídku vrátit. Dále nap. Nabídky budou p ijímány po celou dobu lh ty pro p edlo ení nabídky v dy v pracovních dnech od... hodin do... hodin v...(doplnit p esnou specifikaci místa p ijetí, nap. v podateln M Ú,. dve í.); v poslední den lh ty budou nabídky p ijímány do... hodin. 4. Po adavky na prokázání kvalifika ních p edpoklad Dolo ení oprávn ní k podnikání, pop. dolo ení údaj o poji t ní odpov dnosti Uchaze dolo í ve své nabídce: a) kopie doklad - oprávn ní k podnikání na celý rozsah pln ní zakázky v etn výpisu z obchodního rejst íku i jiné evidence, má-li v ní být uchaze zapsán podle zvlá tních p edpis. b) prohlá ení uchaze e, e jeho poji t ní odpov dnosti za kodu pokrývá celý rozsah pln ní ve ejné zakázky, podepsané osobou oprávn nou za uchaze e jednat. Jiné po adavky na prokázání kvalifikace Nap. Uchaze p edlo í jako sou ást nabídky prohlá ení osoby oprávn né jednat za uchaze e o tom, e uchaze v p ípad fyzické osoby nebo v echny osoby vykonávající funkci odpov dného zástupce, nebyli v posledních t ech letech disciplinárn potrestáni, pop. prohlá ení v ech t chto osob a osoby oprávn né za uchaze e jednat o spln ní této kvalifikace. 14

15 5. Základní kritéria pro p id lení zakázky (uve te základní kritérium pro zadání zakázky) Nejni í nabídková cena / Ekonomická výhodnost nabídky Uvede-li zadavatel jako základní kritérium ekonomickou výhodnost nabídky, vypl uje bod 5.1. Uvede-li zadavatel jako základní kritérium nejni í nabídkovou cenu, bod 5.1 nevypl uje. Díl í kritéria ekonomické výhodnosti pro p id lení zakázky, jejich minimální hodnota a váha v % Název kritéria Váha kritéria v % Nap. vý e nabídkové ceny 65 % Nap. délka záruky 10 % Nap. doba pln ní 8 % Nap. vý e sankce za ka dý den prodlení s termínem dokon ení pln ní v K /den 2 % Nap. 15 % Pro hodnocení nabídek pou ije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 a 100. Ka dé jednotlivé nabídce je dle díl ího kritéria p id lena bodová hodnota, která odrá í úsp nost p edm tné nabídky v rámci díl ího kritéria. Pro íseln vyjád itelná kritéria, pro která má nejvhodn j í nabídka maximální hodnotu kritéria, nap íklad doba záruky, vý e smluvní pokuty, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a pom ru hodnoty nabídky k hodnot nejvhodn j í nabídky. Pro íseln vyjád itelná kritéria, pro která má nejvhodn j í nabídka minimální hodnotu kritéria, nap íklad cena nabídky, doba provád ní, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a pom ru hodnoty nejvhodn j í nabídky k hodnocené nabídce. Pro kritéria, která nelze vyjád it íseln, sestaví hodnotící komise po adí nabídek od nejvhodn j í k nejmén vhodné a p i adí nejvhodn j í nabídce 100 bod a ka dé následující nabídce p i adí takové bodové ohodnocení, které vyjad uje míru spln ní díl ího kritéria ve vztahu k nejvhodn j í nabídce. Bude-li hodnotící komise pova ovat hodnotu jiného díl ího kritéria, ne je cena, za zjevn nep im enou, vý e uvedený postup nepou ije a nabídce v rámci tohoto kritéria p i adí 0 bod. Tento postup je hodnotící komise povinna od vodnit ve zpráv o posouzení a hodnocení nabídek. Jednotlivým díl ím kritériím jsou zadavatelem stanoveny váhy v procentech podle jejich d le itosti pro konkrétní zadávací ízení tak, e jejich sou et je celkem P ipou tí zadavatel varianty nabídky Zadavatel p ipou tí / nep ipou tí varianty nabídky. P ipustí-li zadavatel varianty nabídky, musí vyplnit bod 6.1. Nep ipustí-li zadavatel varianty nabídky, bod 6.1 se nevypl uje. 15

16 6.1 Minimální po adavky zadavatele na variantní e ení Nap. Variantní e ení musí spl ovat minimáln shodné technické parametry jako hlavní technické e ení. Ostatní po adavky jsou obsa eny v zadávací dokumentaci. 7. Zp sob zpracování nabídkové ceny Uchaze stanoví nabídkovou cenu: (Vyberte jednu vyhovující alternativu a nehodící se vy krtn te.) Za celé pln ní ve ejné zakázky. Celou ástkou na základ ocen ní jednotlivých polo ek ve výkazu vým r. Dal í po adavky: Nabídková cena bude uvedena v K. Nabídková cena bude uvedena v len ní: nabídková cena bez dan z p idané hodnoty (DPH), samostatn DPH a nabídková cena v etn DPH. Nabídková cena bude zpracována v souladu s touto výzvou, její sou ástí je zadávací dokumentace. Nabídková cena bude stanovena jako cena»nejvý e p ípustná«! (Dopl te p ípadn dal í po adavky.) 8. Platební podmínky (Vyberte jednu vyhovující alternativu a nehodící se vy krtn te.) Zálohy: Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Zp sob vystavení da ového dokladu: (Vyberte jednu z následujících alternativ a dopl te chyb jící údaje.) Da ový doklad bude vystaven uchaze em do (dopl te po et dn ) po dodání a p evzetí celého pln ní zakázky. Úhrada za ka dé jednotlivé pln ní dle objednávek zadavatele bude provád na na základ da ových doklad, vystavených uchaze em do (dopl te po et dn ) po dodání a p evzetí ka dé ásti pln ní ve ejné zakázky. (Pokud nevyhovuje ádná z vý e uvedených alternativ, dopl te jiný zp sob.) Doba splatnosti da ových doklad bude stanovena na (dopl te po et) kalendá ních dn ode dne doru ení da ového dokladu zadavateli. Platby budou probíhat výhradn v (dopl te název m ny) a rovn ve keré cenové údaje budou v této m n. (Zadavatel m e vyu ít nap. pozastávku ásti plateb:) Pozastávka ásti plateb: Platby budou probíhat a do vý e (dopl te mez) % ceny pln ní ve ejné zakázky. Zbývajících (dopl te vý i do 100) % bude uhrazeno a (dopl te podmínku: nap. po uplynutí záru ní lh ty, po odstran ní vad a nedod lk uvedených v protokolu o p edání a p evzetí stavby apod.). 9. Lh ta, po kterou je uchaze svou nabídkou vázán Nap. Uchaze je svou nabídkou vázán do podpisu smlouvy o dílo V eobecné obchodní podmínky Nap. Uchaze ve své nabídce p edlo í návrh smlouvy o dílo (kupní smlouvy) opat ený razítkem a podpisem. 16

17 11. Práva zadavatele Zadavatel si vyhrazuje právo zru it zadání zakázky kdykoliv i bez udání d vod. Zú astn ní uchaze i obdr í písemné sd lení o výsledku zadávacího ízení. Vít zný uchaze obdr í písemné sd lení. Zadávací dokumentace je p ílohou této výzvy / k dispozici u zadavatele na vy ádání u kontaktní osoby. dopl te místo a datum... podpis osoby oprávn né za zadavatele jednat a razítko zadavatele 17

18 P íloha. 2 Název ve ejné zakázky: ESTNÉ PROHLÁ ENÍ Prohla uji tímto estn, e jsem se nepodílel na zpracování ádné z podaných nabídek, nemám osobní zájem na zadání p íslu né ve ejné zakázky a s ádným z uchaze m nespojuje osobní, pracovní ani jiný obdobný pom r. Toto prohlá ení iním na základ své jasné, srozumitelné a svobodné v le jsem si v dom v ech následk, které vyplývají z uvedení nepravdivých údaj. Sou asn prohla uji, e pokud v pr b hu jednání komise nastanou zm ny týkající se uvedeného prohlá ení, neprodlen to oznámím zadavateli. V Plané nad Lu nicí dne Jméno, p íjmení a podpisy len komise :

19 PROTOKOL O VYHODNOCENÍ / ZRU ENÍ ZAKÁZKY Ve ejná zakázka malého rozsahu P íloha. 3 Zadavatel: Sídlem: Zastoupený: I : NÁZEV ZAKÁZKY NÁZEV ZAKÁZKY Nap. Dodávka výpo etní techniky nebo Rekonstrukce komunikace Zadavatel p evzal celkem dopl te po et (slovy: dopl te po et slovy) nabídek doru ených a p ijatých do konce lh ty pro podání nabídek k vý e uvedené zakázce od t chto ní e uvedených dodavatel. 1. Dodavatelé, jejich nabídka byla v rámci výzvy k p edlo ení nabídky doru ena a p ijata: Obchodní firma Sídlo / místo podnikání I 2. Dodavatelé, jejich nabídka byla vy azena: Obchodní firma Sídlo / místo podnikání I D vod vy azení 3. Vyhodnocení nabídek Základním kritériem pro p id lení zakázky byla: Nejni í nabídková cena / Ekonomická výhodnost nabídky Uvede-li zadavatel jako základní kritérium ekonomickou výhodnost nabídky, uvádí díl í kritéria ekonomické výhodnosti (viz ní e). Díl í kritéria ekonomické výhodnosti pro p id lení zakázky, jejich minimální hodnota a váha v % Název kritéria Váha kritéria v % 19

20 Nap. vý e nabídkové ceny 65 % Nap. délka záruky 10 % Nap. doba pln ní 8 % Nap. vý e sankce za ka dý den prodlení s termínem dokon ení pln ní v K /den 2 % Nap. 15 % Pro hodnocení nabídek pou ila hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 a 100. Ka dé jednotlivé nabídce byla dle díl ího kritéria p id lena bodová hodnota, která odrá í úsp nost p edm tné nabídky v rámci díl ího kritéria. Pro íseln vyjád itelná kritéria, pro která má nejvhodn j í nabídka maximální hodnotu kritéria, nap íklad doba záruky, vý e smluvní pokuty, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a pom ru hodnoty nabídky k hodnot nejvhodn j í nabídky. Pro íseln vyjád itelná kritéria, pro která má nejvhodn j í nabídka minimální hodnotu kritéria, nap íklad cena nabídky, doba provád ní, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a pom ru hodnoty nejvhodn j í nabídky k hodnocené nabídce. Pro kritéria, která nelze vyjád it íseln, sestavila hodnotící komise po adí nabídek od nejvhodn j í k nejmén vhodné a p i adí nejvhodn j í nabídce 100 bod a ka dé následující nabídce p i adila takové bodové ohodnocení, které vyjad uje míru spln ní díl ího kritéria ve vztahu k nejvhodn j í nabídce. Bude-li hodnotící komise pova ovat hodnotu jiného díl ího kritéria, ne je cena, za zjevn nep im enou, vý e uvedený postup nepou ije a nabídce v rámci tohoto kritéria p i adí 0 bod. Tento postup je hodnotící komise povinna od vodnit v tomto protokolu. Jednotlivým díl ím kritériím byly zadavatelem stanoveny váhy v procentech podle jejich d le itosti pro konkrétní zadávací ízení tak, e jejich sou et je celkem 100. V souladu s vý e uvedenými kritérii hodnocení byla jako nejvýhodn j í ohodnocena nabídka dodavatele: Obchodní firma Sídlo / místo podnikání I Od vodn ní: Nap.:Dodavatel nabízí nejni í nabídkovou cenu, nejdel í délku záru ní doby, nejkrat í dobu pln ní a druhou nejvy í sankci za ka dý den prodlení. Po adí dal ích hodnocených nabídek: Po adí nabídek Obchodní firma, Sídlo / místo podnikání I 20

21 Podpisy len hodnotící komise Jméno a p íjmení lena hodnotící komise Podpis dopl te místo a datum 4. Doporu ení hodnotící komise o p id lení zakázky dodavateli Obchodní firma Sídlo / místo podnikání I Od vodn ní: Nap.: Dodavatel nabízí nejni í nabídkovou cenu, nejdel í délku záru ní doby, nejkrat í dobu pln ní a druhou nejvy í sankci za ka dý den prodlení. 5. Zru ení zakázky Vypl uje se pouze pokud dojde v souladu s interní sm rnicí ke zru ení zakázky. Zakázka byla zru ena. Od vodn ní: Nap.: Do konce lh ty pro podání nabídky nebyla p ijata ádná nabídka. dopl te místo a datum.... podpis osoby oprávn né za zadavatele jednat a razítko zadavatele 21

22 P EDÁVACÍ PROTOKOL Ve ejné zakázky malého rozsahu P íloha. 4 Název zadavatele (objednatele): Zastoupený: I : OBJEDNATEL: DODAVATEL: Název dodavatele: Zastoupený: I : ÍSLO SMLOUVY: DRUH OBJEDNANÉ INNOSTI (mno ství a druh dodávek, slu eb nebo stavebních prací, které jsou p edm tem pln ní): SOUPIS VAD A NEDOD LK A TERMÍN JEJICH ODSTRAN NÍ: TERMÍN REALIZACE PLN NÍ: ZÁRUKA : Datum od: Do: Datum od: Do: SKUTE NÁ CENA REALIZACE PLN NÍ: Cena bez DPH: K P EVZAL ZA OBJEDNATELE: Jméno a p íjmení, razítko: Dne: P EDAL ZA DODAVATELE: Jméno a p íjmení, razítko: Dne 22

23 P íloha. 5 ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O JMENOVÁNÍ KOMISE PRO OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK A HODNOTÍCÍ KOMISE Ve ejná zakázka malého rozsahu (pou ije se modifikovan pro ve ejné zakázky malého rozsahu se st edním a vy ím finan ním limitem) ZADAVATEL: Sídlem: Zastoupený: I : ZAKÁZKA: NÁZEV ZAKÁZKY Na základ usnesení RM.. ze dne.. jmenuji slo ení komisí: Komise pro otevírání obálek: 1. len (jméno, p íjmení): 2. len (jméno, p íjmení): 3. len (jméno, p íjmení): Hodnotící komise: 1. len (jméno, p íjmení): 2. len (jméno, p íjmení): 3. len (jméno, p íjmení): 4. len (jméno a p íjmení) 5. len (jméno a p íjmení) Náhradníci len hodnotící komise: náhradník (jméno, p íjmení): náhradník (jméno, p íjmení): náhradník (jméno, p íjmení): Tímto jsou v ichni lenové a náhradníci len hodnotící komise povinni postupovat transparentním a nediskrimina ním zp sobem. Dopl te místo a datum... podpis osoby oprávn né za zadavatele jednat a razítko zadavatele 23

24 P íloha. 6 Výjimky z pravidel pro zadávání zakázek malého rozsahu 1. Ní e uvedené zakázky je oprávn n zadat zadavatel zjednodu eným zp sobem Nákup dar a propaga ních p edm t Po izování d l spadajících pod autorský zákon Um lecká a autorská vystoupení Inzeráty a reklamní spoty a PR rozhovory ur ené k propagaci m sta i informování v rámci krizového ízení Publikace, noviny, odborné asopisy, v stníky ur ené ke vzd lávání Tiskopisy, formulá e p edepsané zákonnou normou Komponované um lecké po ady Kurzy, kolení,seminá e, konference Nákup potravin, istících prost edk, u ebnic, u ebních pom cek, dopravu ák na výlety, exkurze Zdravotní pé e zam stnanc Ceniny Nákup ob erstvení a poho t ní, v etn pronájmu prostor s tím souvisejících Ubytování v rámci pracovních cest a oficiálních náv t v host Pronájmy výstavních ploch a slu by s pronájmem spojené Nákup HW i SW komponent informa ní a komunika ní infrastruktury a to v p ípad havárie i poruchy takového rozsahu, e hrozí zneprovozn ní ICT Nákup komponent zaji ujících bezpe nost po íta ové sít M Ú Planá nad Lu nicí Slu by konfigurace a rekonfigurace stávajícího softwarového a hardwarového vybavení Deratizace, akutní likvidace erných skládek Kni ní fond, mediální nosi e pro knihovnu, noviny, asopisy Recyklovaný materiál pro opravy cest Opravy kamerového systému, radarových m i rychlosti Dopl ování a rozvoj existujícího specifického vybavením stské policie Nákup pohonných hmot e ení vodohospodá ských havárií a havárií ohro ujících bezpe nost obyvatel Dopl ování a opravy stávajícího za ízení kotelen, revize, m ení a regulace 24

25 VZOR P íloha.7 estné prohlá ení o spln ní základních kvalifika ních p edpoklad Uchaze podpisem tohoto estného prohlá ení stvrzuje, e 1) nebyl pravomocn odsouzen pro trestný in spáchaný ve prosp ch organizované zlo inecké skupiny, trestný in ú asti na organizované zlo inecké skupin, legalizace výnos z trestné innosti, podílnictví, p ijímání úplatku, podplácení, nep ímého úplatká ství, podvodu, úv rového podvodu, v etn p ípad, kdy jde o p ípravu nebo pokus nebo ú astenství na takovém trestném inu, nebo do lo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného inu; jde-li o právnickou osobu, musí tento p edpoklad spl ovat statutární orgán nebo ka dý len statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele i lenem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento p edpoklad spl ovat statutární orgán nebo ka dý len statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku i ádost o ú ast zahrani ní právnická osoba prost ednictvím své organiza ní slo ky, musí p edpoklad podle tohoto písmene spl ovat vedle uvedených osob rovn vedoucí této organiza ní slo ky; tento základní kvalifika ní p edpoklad musí dodavatel spl ovat jak ve vztahu k území eské republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání i bydli t, 2) nebyl pravomocn odsouzen pro trestný in, jeho skutková podstata souvisí s p edm tem podnikání dodavatele podle zvlá tních právních p edpis nebo do lo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného inu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku spl ovat statutární orgán nebo ka dý len statutárního orgánu, a jeli statutárním orgánem dodavatele i lenem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento p edpoklad spl ovat statutární orgán nebo ka dý len statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku i ádost o ú ast zahrani ní právnická osoba prost ednictvím své organiza ní slo ky, musí p edpoklad podle tohoto písmene spl ovat vedle uvedených osob rovn vedoucí této organiza ní slo ky; tento základní kvalifika ní p edpoklad musí dodavatel spl ovat jak ve vztahu k území eské republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání i bydli t, 3) nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé sout e formou podplácení podle zvlá tního právního p edpisu, 4) v i jeho majetku neprobíhá insolven ní ízení, v n m bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolven ní návrh nebyl zamítnut proto, e majetek neposta uje k úhrad náklad insolven ního ízení, nebo nebyl konkurs zru en proto, e majetek byl zcela neposta ující nebo zavedena nucená správa podle zvlá tních právních p edpis, 5) není v likvidaci, 6) nemá v evidenci daní zachyceny da ové nedoplatky, a to jak v eské republice, tak v zemi sídla, místa podnikání i bydli t dodavatele, 7) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na ve ejné zdravotní poji t ní, a to jak v eské republice, tak v zemi sídla, místa podnikání i bydli t dodavatele, 8) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti, a to jak v eské republice, tak v zemi sídla, místa podnikání i bydli t dodavatele, a 9) nebyl v posledních 3 letech pravomocn disciplinárn potrestán i mu nebylo pravomocn ulo eno kárné opat ení podle zvlá tních právních p edpis ; pokud dodavatel vykonává tuto innost prost ednictvím odpov dného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za innost dodavatele, vztahuje se tento p edpoklad na tyto osoby, 10) není veden v rejst íku osob se zákazem pln ní ve ejných zakázek. 25

26 V., dne xx.xx podpis osoby oprávn né jednat jménem i za uchaze e 26

27 P íloha.8 VZOR Ustanovení dle zákona. 106/1999 Sb. Dodavatel s ohledem na zákon. 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu k informacím v platném zn ní, souhlasí s informováním ve ejnosti o innosti spole nosti V. dne. Za firma XXX Jméno P íjmení funkce Otisk razítka 27

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zpracování generel a pasportizace areál ve správ KSS LK

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zpracování generel a pasportizace areál ve správ KSS LK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon) v rámci zjednodu eného podlimitního ízení pro ve ejnou zakázku na slu by: Zpracování generel a pasportizace

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ve smyslu 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon) a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona ve ejné zakázky:

Více

2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné. 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem. 3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné

2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné. 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem. 3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné 2.4 Sídlo zadavatele 2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní 2.4.3 ást 2.4.6 PS 2.4.7 Kód obce (dle ZÚJ) 2.5 Kontaktní údaje zadavatele 2.5.1 Titul p ed jménem P íjmení Jméno Titul

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR íloha. 1 Kvalifika ní dokumentace KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE k nadlimitní ve ejné zakázce na služby SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR zadávané v otev eném ízení dle ustanovení 27 a násl. zákona. 137/2006

Více

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky AGERIS s.r.o. Je ábkova 5 602 00 BRNO Výzva k podání nabídky do výb rového ízení na dodavatele interních kurz ve firm AGERIS s.r.o. Registra ní íslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01529-1 - 1.0 Název zakázky

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

Výzva k podání nabídek (pro ú ely uve ejn ní na www.msmt.cz nebo www stránkách kraj )

Výzva k podání nabídek (pro ú ely uve ejn ní na www.msmt.cz nebo www stránkách kraj ) Výzva k podání nabídek (pro ú ely uve ejn ní na www.msmt.cz nebo www stránkách kraj ) íslo zakázky (bude dopln no M MT v p ípad IP, v p ípad GP ZS) 1 Název opera ního OP Vzd lávání pro konkurenceschopnost

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Blšany u Loun revitalizace Zámeckého parku - STAVBA III: Revitalizace zelen a mobiliá e Zámeckého parku

Blšany u Loun revitalizace Zámeckého parku - STAVBA III: Revitalizace zelen a mobiliá e Zámeckého parku Obec BLŠANY U LOUN, zastoupená: Obecn prosp šnou spole ností KLASTR AQUARIUS o.p.s. na základ mandátní smlouvy a plné moci.j. AQ/05/ po et list : 6, po et p íloh: 4 v Ústí nad Labem 20.7. UNILES, a.s.,

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy Finan ní ízení OBSAH 1. Metodika zp sobilých výdaj Zdroj informací: P íloha. 8 PP P Metodika zp sobilých výdaj pro ROP SV 2. Monitorovací zprávy Zdroj informací:

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 10ZadPrispSUPM_Vyh2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM vyhrazená Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 113 zákona. 435/2004 Sb., o

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace (Příspěvek na projekt 2011) Číslo žádosti: Datum přijetí: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : apz_zadost_vpp.pdf Registra ní íslo ÚP: VPP Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na vytvo ení pracovních p íležitostí v rámci ve ejn prosp šných prací 112 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat Kde nalezneme barevn rozlišené druhy dokument ke zpracování, ovšem k dispozici máme pouze b dokumenty p ílohy.1. Myslíte si, že bych Vás mohl poprosit o barevnou p ílohu.1.? edm tem pln ní je pouze ernobílé

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt?

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt? STATUTÁRNÍ M STO OPAVA Horní nám. 69, 746 26 Opava Odd lení ve ejných zakázek Magistrátu m sta Opavy Odd lení ve ejných zakázek MMOPX014Q2QX Váš dopis zn: Ze dne: Naše zna ka: MMOP 38094/2015 / 9420/2015/VERZ

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE ZADAVATEL: Obec Kačice Se sídlem: Masarykova 20, 273 04 Kačice IČ: 002 34 494 Bankovní spojení: KB Kladno, č.ú. 4121-141/0100 zastoupená: Vítem Kolmanem, starostou Č.j. 200/Ko 0BVÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky.

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim IČ 00235482 Veřejná zakázka: Okna Střelnice Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou

Více

Výzva k podání cenové nabídky na ve ejnou zakázku malého rozsahu v souladu s 12 ods. 3, 18 odst. 5 a 6 zák. 137/2006 Sb.

Výzva k podání cenové nabídky na ve ejnou zakázku malého rozsahu v souladu s 12 ods. 3, 18 odst. 5 a 6 zák. 137/2006 Sb. Výzva k podání cenové nabídky na ve ejnou zakázku malého rozsahu v souladu s 12 ods. 3, 18 odst. 5 a 6 zák. 137/2006 Sb. v platném zn ní na akci: Výpočetní technika - 2015 1. Zadavatel zakázky Společnost:

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

Zakázka malého rozsahu

Zakázka malého rozsahu POPTÁVKA Zakázka malého rozsahu Oprava hygienického zařízení MŠ Zeměchy Investor: Obec Jimlín Adresa: Jimlín 7, 440 01 Louny IČ: 00 556 327 Kontaktní osoba: Ing. Jana Mikovcová, Starostka Obce Jimlín,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách v platném zn ní edm t ve ejné zakázky ST HOVACÍ SLUŽBY Podlimitní ve

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Příloha č. 1 Krycí list nabídky na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Údaje o uchazeči Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Dnešního dne, m síce a roku tyto smluvní strany, tj.: zájmové sdružení právnických osob Technologické inova ní centrum KD Praha se sídlem Praha 9, Kle ákova 5/347, PS : 190

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace Č.j.: DM-030/1531/2014 Sp.zn.: 030/80/0007-1/2014 Pardubice 12.09.2014 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. c) a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE v rámci veřejné zakázky ŠKOLNÍ ROZHLAS+MELODICKÉ ZVONĚNÍ Obsah: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 3. MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ

Více

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice VÝZVA poptávkové řízení č. 13/2013 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na stavební práce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

S MĚRNI C E č. 1 / 2 0 1 3 Z A D Á V Á N Í V EŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

S MĚRNI C E č. 1 / 2 0 1 3 Z A D Á V Á N Í V EŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU S MĚRNI C E č. 1 / 2 0 1 3 Z A D Á V Á N Í V EŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

ádost o vystavení krycího listu

ádost o vystavení krycího listu ádost o vystavení krycího listu Vypl uje KPaCHP o.s. Do lo dne: íslo KL: Podpis OPCH: KL vystaven dne: Platný do: Velký: St ední: Toy: Trpasli í: Bílý: erný: Hn dý: ervený: Aprikot: St íbrný: erný s pálením:

Více

Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný

Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-TROJA ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Trojská 96, Praha 7 Troja TEL/FAX.284691121 e-mail: info@mctroja.cz Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný Výzva k podání nabídky na

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU 2. kategorie dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce OPŽP z 1.4.2015 tato veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona 137/2006Sb., o zadávání veřejných

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Podlimitní veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na stavbu " Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit v oblasti masivu Sněžníka

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

SMĚRNICE č. 1 / 2 0 13 ZADÁVÁNÍ VEŘE JNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE č. 1 / 2 0 13 ZADÁVÁNÍ VEŘE JNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU SMĚRNICE č. 1 / 2 0 13 ZADÁVÁNÍ VEŘE JNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Obce Hrušky

Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Obce Hrušky Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Hrušky Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 6 zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR V BYTOVÝCH DOMECH

ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR V BYTOVÝCH DOMECH MĚSTO KOŠŤANY Teplická 297, 417 23 ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR V BYTOVÝCH DOMECH VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV Výzva k podání nabídky V režimu veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Na služby Výměna oken,

Více

Mgr. Libor Basel basel@sosotrokovice.cz

Mgr. Libor Basel basel@sosotrokovice.cz Výzva k podání nabídek na zajištění zahraniční mobility v rámci projektu Hledáme mladé technické talenty, reg. č. CZ.1.07/1.1.08/01.0062 Číslo zakázky: 29/2010 Název programu: Registrační číslo projektu

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Nový Kramolín

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Nový Kramolín VNITŘNí SMĚRNICE č.4/2013 Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Nový Kramolín Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst.6 zák.č.

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem: Poskytnutí služeb úvěr na zajištění financování dokončení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY Po ízení Blade server Otev ené ízení podle 27 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní Obsah: I. ást Informace o zadavateli

Více

Rámcová smlouva v trvání 4 let od její ú innosti

Rámcová smlouva v trvání 4 let od její ú innosti OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo - Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. - Popis p edm tu ve

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku osobního automobilu pod názvem Obnova vozového parku nákup 1 nového služebního osobního vozidla v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Město Varnsdorf. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Varnsdorf (dále jen směrnice)

Město Varnsdorf. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Varnsdorf (dále jen směrnice) Město Varnsdorf Zastupitelstvo města Varnsdorf na svém XXXIV. zasedání dne 24. 04. 2014 rozhodlo usnesením č. 36/2014 vydat v úplném znění tuto směrnici: Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek 050/2012 Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/01.0014

Více

Krycí list nabídky. Poskytování právních služeb administrace zadávacího řízení. Jiří Horký, vrchní ředitel, Sekce ekonomická a provozní

Krycí list nabídky. Poskytování právních služeb administrace zadávacího řízení. Jiří Horký, vrchní ředitel, Sekce ekonomická a provozní Příloha č. 1 Krycí list nabídky a) Identifikační údaje veřejného zadavatele: Zadavatel: Úřad pro ochranu osobních údajů Sídlo: Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00 Praha 7 IČ: 70837627 Zastoupený: Jiří Horký,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY Obnova server v regionech Otev ené ízení podle ustanovení 27 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní Obsah: I. ást Informace

Více

Tabulka č. 1 Druh veřejné zakázky. Veřejné zakázky dle předpokládané hodnoty v Kč bez DPH Malého rozsahu Podlimitní Nadlimitní

Tabulka č. 1 Druh veřejné zakázky. Veřejné zakázky dle předpokládané hodnoty v Kč bez DPH Malého rozsahu Podlimitní Nadlimitní INTERNÍ SMĚRNICE OBCE STŘEDOKLUKY č. 1/2015 PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona č. 137/2006

Více

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE ODBOR FINANČNÍ A MAJETKOVÝ tel: +420 384 342 194, fax: +420 384 723 505 e-mail: jan.benisek@mesto-trebon.cz MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

Více

POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013

POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013 POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013 ádný, opravný ozna te, zda se jedná o podání ádného i opravného p ehledu. 1. Identifikace osoby samostatn výd le inné (OSV ). 1 P íjmení

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Výzva k podání nabídky na služby

Výzva k podání nabídky na služby VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Výzva k podání nabídky na služby Úvěr na částečné financování akce Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích ve výši 30.000.000 Kč Město Horažďovice Mírové

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V souladu s citovaným ustanovením dodavatel prokazuje zadavatelem požadovanou kvalifikaci čestným prohlášením,

Více

Dodávka osobního automobilu

Dodávka osobního automobilu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 12 odst. 3 v souladu s 6 zákona 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Výběrové řízení na dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu Dodávka osobního automobilu

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb pro realizaci projektu: Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r. o. ke zvýšení jejich adaptability Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku Název zakázky: Dodávka vstřikovacích lisů Averium Plastics, provozovna Horní Město Zadavatel: Averium Plastics s.r.o. se sídlem

Více

Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce

Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce Č.j.: DM-030/1015/2015 Sp.č.: 030/80/005-1/2015 Pardubice 02.06.2015 Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. a) a 18

Více

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem EPC energetické služby se zaru eným výsledkem Postup využití energetických služeb se zaru eným výsledkem (se zaru enou úsporou) v Pardubické krajské nemocnici, a.s. Ing. Vladimíra Henelová, Ing. Helena

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :...

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :... #1461/CJH/2015-CJHM@c 1461/CJH/2015-CJHM.j.: UZSVM/CJH/1425/2015-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové M sto zastoupená:

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

Obnova zeleně na ulici 24. dubna

Obnova zeleně na ulici 24. dubna Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka malého rozsahu 2. kategorie na služby dle závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Název zakázky Obnova zeleně na ulici 24. dubna Zadavatel Obec Želešice

Více