Nerovnomerný vývoj v počte vyhlásených konkurzov pokračuje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nerovnomerný vývoj v počte vyhlásených konkurzov pokračuje"

Transkript

1 Nerovnomerný vývoj v počte vyhlásených konkurzov pokračuje Bratislava, dňa SCB Slovak Credit Bureau, s.r.o. spracovalo na základe rozhodnutí konkurzných súdov analýzu vývoja počtu a podielu vyhlásených konkurzov a povolených reštrukturalizácií v treťom kvartáli roku 212 a jej závery porovnalo s rovnakým obdobím roku 211 (prípadne aj s ďalšími obdobiami). Po druhom štvrťroku 212, v ktorom sme v porovnaní s prvým štvrťrokom zaznamenali výrazný pokles počtu vyhlásených konkurzov, sa v treťom štvrťroku ich počet síce zvýšil, ale nedosiahol úroveň prvého kvartálu. Počet povolených reštrukturalizácií od prvého štvrťroku 212 opäť medzikvartálne poklesol. Do analýzy vstupovali podnikateľské subjekty a fyzické osoby živnostníci, na majetok ktorých bol vyhlásený konkurz (vrátane subjektov, kde bola najskôr povolená reštrukturalizácia, ale následne bolo reštrukturalizačné konanie zastavené a bol vyhlásený konkurz), resp. ktorým bola povolená reštrukturalizácia (a reštrukturalizačné konanie trvá) a zároveň bolo možné tieto subjekty jednoznačne identifikovať (tie, ktoré majú pridelené IČO). Vývoj počtu a podielu vyhlásených konkurzov V treťom štvrťroku 212 bolo vyhlásených 82 konkurzov, čo je o 24, t. j. o 22,64 % menej ako v rovnakom období predchádzajúceho roku (16 vyhlásených konkurzov) a o 6, t. j. o 6,82 % menej ako v treťom štvrťroku 21 (88 vyhlásených konkurzov). V porovnaní s druhým štvrťrokom 212 (61 vyhlásených konkurzov) je to síce zvýšenie o 21, t. j. o 34,43 % vyhlásených konkurzov, avšak v porovnaní s prvým štvrťrokom 212 (123 vyhlásených konkurzov) je ich počet nižší o 41, t. j. o 33,33 %. Aj vývoj v treťom štvrťroku, napriek nárastu počtu vyhlásených konkurzov v porovnaní s druhým štvrťrokom 212 bol prekvapujúci, nakoľko sa od zmien v v ustanoveniach zákona o konkurze a reštrukturalizácii, týkajúcich sa najmä preukazovania úpadku dlžníkov, všeobecne očakával nárast počtu vyhlásených konkurzov. Vývoj počtu a podielu vyhlásených konkurzov nebol v rámci jednotlivých sekcií ekonomických činností (zoskupení odvetví) a v jednotlivých krajoch rovnaký ani v treťom štvrťroku 212, ani v medziročnom porovnaní obidvoch kvartálov navzájom. V nasledovných štatistikách nie sú zahrnuté podnikateľské subjekty a fyzické osoby - živnostníci, ktorí nemali uvedený predmet svojej činnosti kódom SK NACE, resp. nemali uvedené svoje sídlo. V siedmych sekciách ekonomických činností (z celkového počtu 21 sekcií) nebol v obidvoch porovnávaných štvrťrokoch súčasne vyhlásený ani jeden konkurz: ťažba a dobývanie (sekcia B); dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu (sekcia D); dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov (sekcia E); verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie (sekcia O); ostatné činnosti (sekcia S); činnosti domácností ako zamestnávateľov; nediferencované činnosti v domácnostiach produkujúce tovary a služby na vlastné použitie (sekcia T); činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení (sekcia U). V treťom štvrťroku 212 k uvedeným siedmym sekciám pribudli ďalšie tri: finančné a poisťovacie činnosti (sekcia K); vzdelávanie (sekcia P) a zdravotníctvo a sociálna pomoc (sekcia Q). Najväčší počet vyhlásených konkurzov bol v treťom kvartáli rokov 212 a 211 (rovnako ako v predchádzajúcich analyzovaných štvrťrokoch a rokoch) v sekciách priemyselná výroba (sekcia C), veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov (sekcia G) a stavebníctvo (sekcia F).

2 Výraznú zmenu oproti predchádzajúcim analyzovaným obdobiam sme zaznamenali v priemyselnej výrobe. V priemyselných podnikoch bol v treťom štvrťroku 212 iba tretí krát za celé obdobie, počas ktorého analyzujeme vývoj počtu vyhlásených konkurzov za jednotlivé štvrťroky a roky, t. j. od roku 26, vyhlásený vyšší počet konkurzov (21) ako v odvetviach obchodu (2). Rovnaký stav sme zaznamenali v treťom a štvrtom kvartáli roku 29. Vývoj v stavebníctve bol v porovnaní s prvým a druhým štvrťrokom 212 pozitívnejší a počet stavebných firiem, na majetok ktorých bol vyhlásený konkurz, sa nepriblížil ani neprekročil ich počet v priemyselných odvetviach. Najmenší počet vyhlásených konkurzov bol v obidvoch porovnávaných štvrťrokoch súčasne v sekciách umenie, zábava a rekreácia (sekcia R) a informácie a komunikácia (sekcia J). Poradie sekcií je uvedené v grafe č. 1. Graf č. 1: Vývoj počtu vyhlásených konkurzov v sekciách* za 3. Q 211 a C G F N L I M H A J R P Q K B D E O S T U *sekcie ekonomických činností podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: priemyselná výroba (sekcia C); veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov (sekcia G); stavebníctvo (sekcia F); administratívne a podporné služby (sekcia N); činnosti v oblasti nehnuteľností (sekcia L); ubytovacie a stravovacie služby (sekcia I); odborné, vedecké a technické činnosti (sekcia M); doprava a skladovanie (sekcia H); poľnohospodárstvo, poľovníctvo a rybolov (sekcia A); informácie a komunikácia (sekcia J); umenie, zábava a rekreácia (sekcia R); vzdelávanie (sekcia P); zdravotníctvo a sociálna pomoc (sekcia Q); finančné a poisťovacie činnosti (sekcia K); ťažba a dobývanie (sekcia B); dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu (sekcia D); dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov (sekcia E); verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie (sekcia O); ostatné činnosti (sekcia S); činnosti domácností ako zamestnávateľov; nediferencované činnosti v domácnostiach produkujúce tovary a služby na vlastné použitie (sekcia T); činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení (sekcia U). Napriek celkovej tendencii k medziročnému poklesu počtu vyhlásených konkurzov v treťom štvrťroku 212 oproti tretiemu štvrťroku 211 za SR celkom, sme v štyroch sekciách: priemyselná výroba (sekcia C), stavebníctvo (sekcia F), administratívne a podporné služby (sekcia N) a činnosti v oblasti nehnuteľností (sekcia L najväčší nárast) zaznamenali opačný vývoj nárast ich počtu. V dvoch sekciách: poľnohospodárstvo, poľovníctvo a rybolov (sekcia A) a informácie a komunikácia (sekcia J) sa ich počet medziročne nezmenil. Vysoký počet vyhlásených konkurzov (povolených reštrukturalizácií) v sekcii ekonomických činností (regióne) automaticky neznamená, že ide o odvetvie (región) s vysokým rizikom bankrotu. Dlhodobo sa nám ako ukazovateľ s vyššou vypovedacou schopnosťou pri hodnotení odvetví (regiónov) javí podiel počtu vyhlásených konkurzov (povolených

3 reštrukturalizácií) k celkovému počtu subjektov pôsobiacich v danom odvetví (regióne). Napríklad z pohľadu počtu vyhlásených konkurzov je už niekoľko rokov ako aj v jednotlivých kvartáloch na prvom mieste sekcia G - veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov, ktorá bola z hľadiska podielu vyhlásených konkurzov v treťom štvrťroku 211 aj 212 siedma z jedenástich sekcií, v ktorých bol vyhlásený aspoň jeden konkurz. Poradie sekcií z hľadiska podielu vyhlásených konkurzov sa výrazne odlišovalo v obidvoch porovnávaných štvrťrokoch (rovnaké poradie mali iba siedma sekcia G a desiata sekcia R) a líšilo sa aj od poradia sekcií podľa počtu vyhlásených konkurzov (graf č. 2). Graf č. 2: Vývoj podielu vyhlásených konkurzov v sekciách za 3. Q 211 a 212 v %,3,3,2,2,1,1, C L N I F H G A J R M K P Q B D E O S T V treťom štvrťroku 212 sme najvyššie podiely vyhlásených konkurzov zaznamenali v sekciách, v ktorých podniká menší počet firiem a ktoré doposiaľ nepatrili k tzv. problémovým odvetviam, okrem prvej v poradí - sekcie C (priemyselná výroba). Za ňou nasledovali činnosti v oblasti nehnuteľností (sekcia L), administratívne a podporné služby (sekcia N) a ubytovacie a stravovacie služby (sekcia I). V treťom štvrťroku 211 mali najvyššie podiely vyhlásených konkurzov sekcie: doprava a skladovanie (sekcia H); ubytovacie a stravovacie služby (sekcia I), priemyselná výroba (sekcia C) a vzdelávanie (sekcia P). Naopak, najnižšie podiely vyhlásených konkurzov v treťom štvrťroku 212 boli v sekciách odborné, vedecké a technické činnosti (sekcia M) a umenie, zábava a rekreácia (sekcia R) a v rovnakom období roku 211 v sekciách poľnohospodárstvo, poľovníctvo a rybolov (sekcia A); informácie a komunikácia (sekcia J) a finančné a poisťovacie činnosti (sekcia K). Nie len v rámci jednotlivých sekcií ekonomických činností, ale aj v rámci regiónov sme v obidvoch porovnávaných štvrťrokoch ako aj v samotnom treťom štvrťroku 212 zaznamenali rozdielne tendencie vo vývoji počtu a podielu vyhlásených konkurzov. Poradie krajov z hľadiska počtu vyhlásených konkurzov sa v treťom kvartáli roku 212 odlišovalo od ich poradia v rovnakom období roku 211 (graf č. 3) s výnimkou dvoch krajov: Bratislavského (prvý v poradí) a Trenčianskeho kraja (posledný v poradí). Bratislavský kraj dlhodobo patrí ku krajom s najvyšším počtom vyhlásených konkurzov vo väčšine analyzovaných období.

4 Graf č. 3: Vývoj počtu vyhlásených konkurzov v krajoch* za 3. Q 211 a BL KI NI ZI BC PV TA TC *klasifikácia krajov: Bratislavský (BL), Košický (KI), Nitriansky (NI), Žilinský (ZI), Banskobystrický (BC), Prešovský (PV), Trnavský (TA), Trenčiansky kraj (TC) Najvýraznejšia medziročná zmena (pokles počtu vyhlásených konkurzov o 1) bola v Žilinskom kraji. V troch krajoch: Košickom, Nitrianskom a Trenčianskom sme zaznamenali opačnú tendenciu vývoja počtu vyhlásených konkurzov v porovnaní s vývojom za SR celkom medziročný nárast ich počtu (najväčší v Košickom kraji). Z hľadiska podielu vyhlásených konkurzov (graf č. 4) medziročne nezmenil poradie iba jediný, Bratislavský kraj (druhý v poradí). Najväčšiu medziročnú zmenu (pokles podielu, rovnako ako pri počte vyhlásených konkurzov) sme zaznamenali v Žilinskom kraji, ktorý bol v treťom štvrťroku 212 až šiesty, avšak v rovnakom období roku 211 prvý v poradí krajov s najvyšším podielom vyhlásených konkurzov. V treťom štvrťroku 212 mal najvyšší podiel vyhlásených konkurzov Košický kraj. Naopak najnižší podiel vyhlásených konkurzov v treťom štvrťroku 212 bol v Trnavskom kraji (šiesty v poradí v treťom štvrťroku 211) a v Trenčianskom kraji (posledný v poradí v treťom štvrťroku 211). V rovnakých troch krajoch, v ktorých sme zaznamenali medziročný nárast počtu vyhlásených konkurzov, vzrástol aj ich podiel (v Košickom, Nitrianskom a Trenčianskom kraji). Graf č. 4: Vývoj podielu vyhlásených konkurzov v krajoch za 3. Q 211 a 212 v %,2,2,1,1, KI BL BC NI PV ZI TC TA

5 Vývoj počtu a podielu povolených reštrukturalizácií Na rozdiel od vývoja počtu konkurzov sa počet povolených reštrukturalizácií vyvíja rovnomernejšie a od tretieho štvrťroka 21 sa medziročne znižuje. V treťom kvartáli roku 212 bolo povolených 19 reštrukturalizácií, čo je o 4, t. j. o 17,39 % menej ako v rovnakom období predchádzajúceho roku (23 povolených reštrukturalizácií) a o 9, t. j. o 32,14 % menej ako v treťom štvrťroku 21 (28 povolených reštrukturalizácií). V porovnaní s druhým štvrťrokom 212 (1 povolených reštrukturalizácií) sa ich počet síce zvýšil o 4, t. j. o 26,67 %, avšak v porovnaní s prvým štvrťrokom 212 (29 povolených reštrukturalizácií) je nižší o 1, t. j. o 34,48 %. Nižší počet povolených reštrukturalizácií ako v treťom štvrťroku 212 sme za celé obdobie, počas ktorého spoločnosť SCB - Slovak Credit Bureau, s.r.o. analyzuje vývoj reštrukturalizácií, t. j. od roku 26, zaznamenali po obdobie do druhého štvrťroku 29, v prvom štvrťroku 21 a v druhom štvrťroku 212. Za hlavné dôvody relatívne nízkej miery využívania reštrukturalizácií ako alternatívy konkurzov považujeme náročnosť úkonov súvisiacich s procesom reštrukturalizácie a nutnosť súčinnosti veriteľov ako aj ich ochoty uspokojiť svoje pohľadávky postupne, za dlhší čas a riziká s tým spojené. Obdobne ako v prípade vyhlásených konkurzov existujú rozdiely v jednotlivých sekciách a krajoch tak v počte ako aj v podiele počtu povolených reštrukturalizácií k počtu subjektov s rovnakým predmetom činnosti, resp. podnikajúcim v rovnakom regióne, a to tak v rámci tretieho štvrťroka 212, ako aj medzi analyzovanými štvrťrokmi navzájom. V obidvoch porovnávaných štvrťrokoch súčasne bola povolená aspoň jedna reštrukturalizácia iba v štyroch sekciách ekonomických činností. V treťom štvrťroku 212 bolo najviac povolených reštrukturalizácií v podnikoch priemyselnej výroby (sekcia C, druhá v treťom štvrťroku 211) a stavebníctva (sekcia F, tretia v treťom štvrťroku 211). Nasledovali veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov (sekcia G, v treťom štvrťroku 211 prvá v poradí) a odborné, vedecké a technické činnosti (sekcia M, štvrtá v obidvoch porovnávaných štvrťrokoch). K uvedeným štyrom sekciám pribudli v treťom štvrťroku 212 sekcie doprava a skladovanie (sekcia H) a dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov (sekcia E). V treťom štvrťroku 21 bola aspoň jedna povolená reštrukturalizácia ešte v piatich sekciách: poľnohospodárstvo, poľovníctvo a rybolov (sekcia A); ubytovacie a stravovacie služby (sekcia I); finančné a poisťovacie činnosti (sekcia K); administratívne a podporné služby (sekcia N) a umenie, zábava a rekreácia (sekcia R). Graf č. 6: Vývoj počtu povolených reštrukturalizácií v sekciách za 3. Q 211 a C F G H M E A I K N R B D J L O P Q S T U

6 Napriek celkovej tendencii k medziročnému poklesu počtu povolených reštrukturalizácií v treťom štvrťroku 212 oproti tretiemu štvrťroku 211 za SR celkom, sme v štyroch sekciách stavebníctvo (sekcia F), doprava a skladovanie (sekcia H), dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov (sekcia E) a odborné, vedecké a technické činnosti (sekcia M) zaznamenali ich nárast a v priemyselnej výrobe (sekcia C) sa ich počet nezmenil. Poradie štyroch sekcií z hľadiska podielu povolených reštrukturalizácií zostalo medziročne zachované s výnimkou sekcií F a G, ktoré si navzájom vymenili poradie (graf č. 7). Najvyššie podiely povolených reštrukturalizácií boli v priemyselnej výrobe (sekcia C); stavebníctve (sekcia F, tretia v poradí v treťom štvrťroku 211); veľkoobchode a maloobchode; oprave motorových vozidiel a motocyklov (sekcia G, druhá v poradí v treťom štvrťroku 211) a najnižší podiel bol v sekcii odborné, vedecké a technické činnosti (sekcia M). Graf č. 7: Vývoj podielu povolených reštrukturalizácií v sekciách za 3. Q 211 a 212 v %,7,6,,4,3,2,1 E H C F M G A I K N R B D J L O P Q S T U Poradie krajov podľa počtu povolených reštrukturalizácií sa medziročne zmenilo a najväčšiu zmenu sme zaznamenali v Trnavskom kraji (tretí v poradí v treťom štvrťroku 212 a posledný v treťom štvrťroku 211). Prešovský kraj bol spomedzi krajov jediný, v ktorom nebola v treťom štvrťroku 212 povolená ani jedna reštrukturalizácia. Najviac povolených reštrukturalizácií bolo v treťom štvrťroku 212 v Bratislavskom kraji (tretí v poradí v treťom štvrťroku 211) a v Banskobystrickom kraji (prvý v poradí v treťom štvrťroku 211). Naopak najmenej, jedna reštrukturalizácia bola povolená v Trenčianskom, Žilinskom a Nitrianskom kraji (graf č. 8). Graf č. 8: Vývoj počtu povolených reštrukturalizácií v krajoch za 3. Q 211 a BL BC TA KI TC NI ZI PV

7 Napriek celkovej tendencii k medziročnému poklesu počtu povolených reštrukturalizácií v treťom štvrťroku 212 oproti rovnakému obdobiu v roku 211 za SR celkom, sme v Bratislavskom a Trnavskom kraji zaznamenali ich nárast a v Banskobystrickom a Košickom kraji sa ich počet nezmenil. Poradie krajov z hľadiska podielu povolených reštrukturalizácií sa v treťom štvrťroku 212 odlišovalo od ich poradia v rovnakom období roku 211 s výnimkou prvého v poradí Banskobystrického kraja a štvrtého v poradí Košického kraja (graf č. 9). Najvýraznejšiu medziročnú zmenu nárast podielu povolených reštrukturalizácií sme zaznamenali v Bratislavskom kraji (siedmy v treťom štvrťroku 211 a druhý v treťom štvrťroku 212) a v Trnavskom kraji (posledný v treťom štvrťroku 211 a tretí v treťom štvrťroku 212). Graf č. 9: Vývoj podielu povolených reštrukturalizácií v krajoch za 3. Q 211 a 212 v %,8,6,4,2 BC BL TA KI TC NI ZI PV Najväčšiu medziročnú zmenu (nárast podielu a zmenu poradia) sme zaznamenali v dvoch krajoch - v Bratislavskom kraji (druhý v poradí v treťom štvrťroku 212 ale predposledný v rovnakom období roku 211) a v Trnavskom kraji (tretí v poradí v treťom štvrťroku 212 ale posledný v rovnakom období roku 211).

Trend medziročného poklesu počtu nových konkurzov a reštrukturalizácií pokračoval aj v druhom štvrťroku 2015

Trend medziročného poklesu počtu nových konkurzov a reštrukturalizácií pokračoval aj v druhom štvrťroku 2015 1 z 5 Trend medziročného poklesu počtu nových konkurzov a reštrukturalizácií pokračoval aj v druhom štvrťroku 2015 Vývoj vo všetkých krajoch nebol v súlade s trendom poklesu počtu nových subjektov v úpadku

Více

Počty podnikateľských subjektov v úpadku boli v druhom štvrťroku rekordne vysoké

Počty podnikateľských subjektov v úpadku boli v druhom štvrťroku rekordne vysoké 1 z 5 Počty podnikateľských subjektov v úpadku boli v druhom štvrťroku rekordne vysoké Počet vyhlásených konkurzov bol v porovnaní s druhými štvrťrokmi najvyšší od roku 26. V druhom štvrťroku 214 bolo

Více

Počet spoločností v úpadku na Slovensku bol vlani najnižší od začiatku krízy

Počet spoločností v úpadku na Slovensku bol vlani najnižší od začiatku krízy 1 z 6 Počet spoločností v úpadku na Slovensku bol vlani najnižší od začiatku krízy Zatiaľ čo roky 2013 a 2014 sa vyznačovali najvyššími počtami spoločností v úpadku, ekonomický rast v roku 2015 priaznivo

Více

Pohlavné choroby v SR 2016

Pohlavné choroby v SR 2016 Štatistické prehľady Pohlavné v SR 2016 Prehľad informuje o výskyte pohlavných chorôb prenosných sexuálnym stykom hlásených poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti na území SR. Štatistické zisťovanie

Více

Pohlavné choroby v SR 2015

Pohlavné choroby v SR 2015 Štatistické prehľady Pohlavné v SR 2015 Prehľad informuje o výskyte pohlavných chorôb prenosných sexuálnym stykom v SR. V roku 2014 došlo kvôli zjednoteniu údajov k zmene metodiky zberu, po ktorej sa hlásenie

Více

Pohlavné choroby v SR 2014

Pohlavné choroby v SR 2014 ŠTATISTICKÉ PREHĽADY Pohlavné v SR 21 Prehľad zobrazuje výsledky zberu a spracovania údajov o pohlavných chorobách prenosných sexuálnym stykom. Od roku 21 sa hlásenie pohlavnej Z (MZ SR) 8-12 zasiela len

Více

Činnosť dermatovenerologických ambulancií v SR 2015

Činnosť dermatovenerologických ambulancií v SR 2015 Štatistické prehľady Činnosť dermatovenerologických ambulancií v SR 2015 Prehľad informuje o výsledkoch štatistického zisťovania na základe ročného výkazu o činnosti dermatovenerologickej ambulancie A

Více

Činnosť kardiologických ambulancií v SR 2016

Činnosť kardiologických ambulancií v SR 2016 Štatistické prehľady Činnosť kardiologických ambulancií v SR 2016 Prehľad prináša výsledky štatistického zisťovania na základe ročného výkazu o činnosti kardiologickej A (MZ SR) 17-01 za rok 2016 realizovaného

Více

Informácia o bytovej výstavbe v Slovenskej republike za rok 2011

Informácia o bytovej výstavbe v Slovenskej republike za rok 2011 Informácia o bytovej výstavbe v Slovenskej republike za rok 2011 Podľa údajov, ktoré poskytli obce ako stavebné úrady do zisťovaní o bytovej výstavbe Štatistickému úradu Slovenskej republiky, sa v roku

Více

1. Zostatková doba splatnosti. Zostatková doba splatnosti finančného majetku a záväzkov k 30. júnu 2008 mala nasledovnú štruktúru:

1. Zostatková doba splatnosti. Zostatková doba splatnosti finančného majetku a záväzkov k 30. júnu 2008 mala nasledovnú štruktúru: Informácie uvedené v tomto dokumente sú spolu s priebežnou účtovnou závierkou súčasťou informácií požadovaných Opatrením NBS č. 1/2007. 1. Zostatková doba splatnosti Zostatková doba splatnosti finančného

Více

Predajnosť jazdených áut bola na úrovni 52,3 %

Predajnosť jazdených áut bola na úrovni 52,3 % Žilina, 20. December 2011 Predajnosť jazdených áut bola na úrovni 52,3 % (štatistické údaje za 9 11/2011, zdroj: Autobazar.sk) Podľa portálu Autobazar.sk sa v mesiacoch september november 2011 predalo

Více

Produkcia odpadov v SR a v Žilinskom kraji a jeho zloženie

Produkcia odpadov v SR a v Žilinskom kraji a jeho zloženie ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE Strojnícka fakulta Katedra energetickej techniky Produkcia odpadov v SR a v Žilinskom kraji a jeho zloženie Ing. Martin Vantúch, PhD. Odborný seminár: 17.09.2014 Žilina PRODUKCIA

Více

Základné údaje o dopravných nehodách na území Slovenskej republiky v roku 2007 v porovnaní s rokom 2006

Základné údaje o dopravných nehodách na území Slovenskej republiky v roku 2007 v porovnaní s rokom 2006 Členenie dopravných nehôd podľa následkov 1% 3% 10% Základné údaje o dopravných nehodách na území Slovenskej republiky v roku 2007 v porovnaní s rokom 2006 I. Celková situácia V roku 2007 bolo na území

Více

Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4

Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4 Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4 Ceny energií majú v krajinách V4 stále výrazný proinflačný vplyv. Je to výsledok významných váh energií a ich podielu na celkovom spotrebnom koši v kombinácii

Více

Postavenie malých a stredných podnikov v zahraničnom obchode SR v roku 2011

Postavenie malých a stredných podnikov v zahraničnom obchode SR v roku 2011 Postavenie malých a stredných podnikov v zahraničnom obchode SR v roku 2011 Bratislava, jún 2013 Obsah 1. Metodické poznámky... 4 2. Úvod... 5 3. Vývoj zahraničného obchodu Slovenska v roku 2011... 6 4.

Více

Vysoké školy na Slovensku Prieskum verejnej mienky

Vysoké školy na Slovensku Prieskum verejnej mienky Vysoké školy na Slovensku 201 Prieskum verejnej mienky PRIESKUM VÁCLAV FORST Marketing Research Consultant Metodológia Zber dát bol realizovaný formou internetového dotazníka (CAWI) prostredníctvom internetového

Více

ISTAV - INFORMAČNÝ SERVIS V STAVEBNÍCTVE

ISTAV - INFORMAČNÝ SERVIS V STAVEBNÍCTVE ISTAV - INFORMAČNÝ SERVIS V STAVEBNÍCTVE Štatistiky produktu ISTAV - SLOVENSKO za III. štvrťrok roku 2014 ISTAV (www.istav.cz) je služba, vďaka ktorej stavebné firmy, výrobcovia stavebných materiálov a

Více

Činnosť dermatovenerologických ambulancií v SR 2016

Činnosť dermatovenerologických ambulancií v SR 2016 Štatistické prehľady Činnosť dermatovenerologických ambulancií v SR 2016 Prehľad prezentuje výsledky štatistického zisťovania na základe ročného výkazu o činnosti dermatovenerologickej ambulancie A (MZ

Více

Spotreba tepla a náklady na ústredné kúrenie (ÚK) a ohrev teplej úžitkovej vody (TÚV) v kwh a finančnom vyjadrení za posledných päť rokov ( )

Spotreba tepla a náklady na ústredné kúrenie (ÚK) a ohrev teplej úžitkovej vody (TÚV) v kwh a finančnom vyjadrení za posledných päť rokov ( ) Spotreba tepla a náklady na ústredné kúrenie (ÚK) a ohrev teplej úžitkovej vody (TÚV) v kwh a finančnom vyjadrení za posledných päť rokov ( ) Vývoj spotreby tepla na ÚK v kwh: V roku pre potreby ústredného

Více

Obdobie výrobnej orientácie - D>P, snaha výrobcov vyrobiť čo najviac, lebo všetko sa predalo Potreby zákazníka boli druhoradé Toto obdobie začalo

Obdobie výrobnej orientácie - D>P, snaha výrobcov vyrobiť čo najviac, lebo všetko sa predalo Potreby zákazníka boli druhoradé Toto obdobie začalo MAR filozofiu používali ľudia už dávno bez toho, aby svoje konanie odôvodňovali učením o marketingu Prakticky išlo o živelné úsilie minimalizovať riziko pri podnikaní a maximalizovať zisk z predaja vyrobenej

Více

Sborník z prvního semináře

Sborník z prvního semináře Efektivní práce služeb zaměstnanosti v podmínkách ekonomické recese CZ.1.04/5.1.00/81.00006 Sborník z prvního semináře Téma: Výměna informací o národních a regionálních trzích práce v zemích zapojených

Více

EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA. Ambulantná starostlivosť o deti a dorast v SR 2005

EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA. Ambulantná starostlivosť o deti a dorast v SR 2005 EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA Ambulantná starostlivosť o deti a dorast v SR 2005 Ročník 2006 ZŠ-26/2006 Obsah Úvod... 7 Dojčené deti... 9 Dojčené deti v Slovenskej republike (graf)... 9 Vyšetrenia (ošetrenia)

Více

ROVNOMERNÉ DAŇOVÉ ODPISY od ROK

ROVNOMERNÉ DAŇOVÉ ODPISY od ROK ROVNOMERNÉ DAŇOVÉ ODPISY od 1.1.2012 1. ROK Spoločnosť zakúpila automobil v cene 48000 EUR, zaradí ho do 1. odpisovej skupiny, rozhodne sa ho odpisovať rovnomerne. Vypočítaný ročný daňový odpis je 12000

Více

Nezamestnanosť absolventov vysokých škôl v roku 2014

Nezamestnanosť absolventov vysokých škôl v roku 2014 Nezamestnanosť absolventov vysokých škôl v roku 2014 K 31.12.2014 evidoval ÚPSVaR (po vyčistení údajov) celkovo 6 333 uchádzačov o zamestnanie z radov čerstvých absolventov Slovenských vysokých škôl. Vzhľadom

Více

Testovanie 9 v školskom roku 2008/09. Tlačová konferencia 28. apríl

Testovanie 9 v školskom roku 2008/09. Tlačová konferencia 28. apríl Testovanie 9 v školskom roku 2008/09 Tlačová konferencia 28. apríl 2009 1 Testovanie 9 - Ide o celoslovenské certifikačné testovanie ţiakov 9. ročníka ZŠ. - V školskom roku 2008/09 sa uskutočnilo 11. marca

Více

MATURITA 2015 Výsledky externej časti maturitnej skúšky

MATURITA 2015 Výsledky externej časti maturitnej skúšky MATURITA 2015 Výsledky externej časti maturitnej skúšky Celkovo 46 583 maturantov sa zúčastnilo na riadnom i náhradnom termíne externej časti a písomnej forme internej časti maturitnej skúšky v školskom

Více

vonkajšie prejavy: vysoká miera nezamestnanosti, dlhodobá nezamestnanosť, zvyšovanie počtu poberateľov DHN, rozdielny vývoj polarizácie príjmov v

vonkajšie prejavy: vysoká miera nezamestnanosti, dlhodobá nezamestnanosť, zvyšovanie počtu poberateľov DHN, rozdielny vývoj polarizácie príjmov v doc. Ing. Iveta Pauhofová, CSc., hosť. prof. 1. príčina chudoby prehlbovanie príjmovej polarizácie, vývoj a stav dnes 2. vplyv vonkajších faktorov v pokračujúcej kríze (ekonomika a geopolitika, EÚ, Západ

Více

Situácia v chove kôz v niektorých štátoch EÚ a vo svete. E. Gyarmathy M. Gálisová A. Čopík

Situácia v chove kôz v niektorých štátoch EÚ a vo svete. E. Gyarmathy M. Gálisová A. Čopík Situácia v chove kôz v niektorých štátoch EÚ a vo svete. E. Gyarmathy M. Gálisová A. Čopík V niektorých štátoch EÚ chov kôz zaujíma významné postavenie v rámci živočíšnej výroby. Medzi takéto štáty patrí

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k odpočtu daňovej straty v tabuľke D tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby Daňovník - právnická osoba so zdaňovacím obdobím

Více

INTENZITA CESTNEJ DOPRAVY

INTENZITA CESTNEJ DOPRAVY INTENZITA CESTNEJ DOPRAVY Základným kritériom rozvoja cestnej siete je rast prepravných požiadaviek vo sfére cestnej dopravy, vyplývajúci z celospoločenských požiadaviek prepravy osôb a nákladov, vyjadrený

Více

INFORMAČNÝ SERVIS V STAVEBNÍCTVE - ROK 2013

INFORMAČNÝ SERVIS V STAVEBNÍCTVE - ROK 2013 ISTAV INFORMAČNÝ SERVIS V STAVEBNÍCTVE - ROK ISTAV (www.istav.sk) je služba, vďaka ktorej stavebné firmy, výrobcovia stavebných materiálov a ďalšie subjekty podnikajúce v stavebnom priemysle získavajú

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k zdaňovaniu príjmu zamestnanca pri poskytnutí motorového vozidla zamestnancovi na používanie na služobné aj súkromné účely upravený text zelenou farbou

Více

Fenotypová a genetická analýza produkčných a reprodukčných ukazovateľov čistokrvných cigájskych oviec vo vybraných chovoch Prešovského kraja.

Fenotypová a genetická analýza produkčných a reprodukčných ukazovateľov čistokrvných cigájskych oviec vo vybraných chovoch Prešovského kraja. Fenotypová a genetická analýza produkčných a reprodukčných ukazovateľov čistokrvných cigájskych oviec vo vybraných chovoch Prešovského kraja. 1 Doc. RNDr. Milan Margetín, PhD., 2 Ing. František Bujňák

Více

M E S T O R O Ž Ň A V A. Ondrej Lipták, Hrnčiarska č.7, Rožňava - zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta

M E S T O R O Ž Ň A V A. Ondrej Lipták, Hrnčiarska č.7, Rožňava - zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta M E S T O R O Ž Ň A V A Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa 29.9.2016 K bodu rokovania číslo: Názov správy: Ondrej Lipták, Hrnčiarska č.7, Rožňava - zverejnenie zámeru priameho predaja

Více

Bilancia pohybu obyvateľstva v Slovenskej republike podľa obcí. I. časť

Bilancia pohybu obyvateľstva v Slovenskej republike podľa obcí. I. časť Bilancia pohybu obyvateľstva v Slovenskej republike podľa obcí I. časť 2008 Bilancia pohybu obyvateľstva v Slovenskej republike podľa obcí II. časť 2008 Štatistický úrad Slovenskej republiky Číslo: 600-0140/2009

Více

Hlavný kontrolór Obce Teplička nad Váhom Ing. Eva Milová. Stanovisko

Hlavný kontrolór Obce Teplička nad Váhom Ing. Eva Milová. Stanovisko Hlavný kontrolór Obce Teplička nad Váhom Ing. Eva Milová Stanovisko hlavného kontrolóra obce Teplička nad Váhom k návrhu rozpočtu obce Teplička nad Váhom na rok 2015 a k návrhu programového rozpočtu obce

Více

Účtovný doklad. Druh 5) Číslo 6) 7) Identifikáci a prílohy 8)

Účtovný doklad. Druh 5) Číslo 6) 7) Identifikáci a prílohy 8) Názov prijímateľa: Názov projektu: Vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu časť A.1 - vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu Výzva: Kód

Více

EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA. Zdravotnícke školstvo v SR 2011/2012

EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA. Zdravotnícke školstvo v SR 2011/2012 EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA Zdravotnícke školstvo v SR 2011/2012 EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA Zdravotnícke školstvo v SR 2011/2012 Ročník 2012 ZŠ-12/2012 Národné centrum zdravotníckych informácií.

Více

Priemyselná výroba v roku 2011 a pozícia tlače a reprodukcie záznamových médií v priemyselnej výrobe

Priemyselná výroba v roku 2011 a pozícia tlače a reprodukcie záznamových médií v priemyselnej výrobe Priemyselná výroba v roku 2011 a pozícia tlače a reprodukcie záznamových médií v priemyselnej výrobe Medziročný vývoj základných ukazovateľov Zamestnanosť - priemyselná výroba +4,4% - tlač a reprodukcia

Více

Účtovný rozvrh vnútorná smernica č. 6/2013

Účtovný rozvrh vnútorná smernica č. 6/2013 GERIUM, Pri trati 47, 821 06 Bratislava Účtovný rozvrh vnútorná smernica č. 6/2013 Táto vnútorná smernica upravuje účtovný rozvrh v GERIUM. Schválil: PhDr. Miroslava Čembová, riaditeľka GERIUM Dátum schválenia

Více

1. Postup pri výpočte rovnomerných odpisov - 27 ZDP

1. Postup pri výpočte rovnomerných odpisov - 27 ZDP Ing. Zdenka Kováčová Zmeny v odpisovaní HM podľa 27 a 28 ZDP od 1.1.2012 Schválené úpravy v novele zákona o dani z príjmov platné od 1.1.2012 sú zamerané najmä na: uplatnenie len pomernej časti ročného

Více

DOPRAVNÝ PRIESKUM KRIŽOVATIEK -VYHODNOTENIE. Zadanie č.11

DOPRAVNÝ PRIESKUM KRIŽOVATIEK -VYHODNOTENIE. Zadanie č.11 DOPRAVNÝ PRIESKUM KRIŽOVATIEK -VYHODNOTENIE Zadanie č.11 Dopravné nžinierstvo 1. PREPÍSANIE VÝSLEDKOV DO TABUĽKY Dopravné inžinierstvo 1. ov MS Excel si študent vytvorí formát, do ktorého vpíše hodnoty

Více

RIZIKOVÉ FAKTORY V ŽIVOTNOM PROSTREDÍ HAVÁRIE A ŽIVELNÉ POHROMY. Kľúčové otázky a kľúčové zistenia. Kľúčové otázky: Kľúčové zistenia:

RIZIKOVÉ FAKTORY V ŽIVOTNOM PROSTREDÍ HAVÁRIE A ŽIVELNÉ POHROMY. Kľúčové otázky a kľúčové zistenia. Kľúčové otázky: Kľúčové zistenia: HAVÁRIE A ŽIVELNÉ POHROMY Kľúčové otázky a kľúčové zistenia Kľúčové otázky: - Aký je vývoj v počte udalostí negatívne ovplyvňujúcich životné prostredie? - Aký je vývoj v následkoch udalostí negatívne ovplyvňujúcich

Více

Prečo by mala informatizácia hrať kľúčovú úlohu v rokoch Juraj Sabaka

Prečo by mala informatizácia hrať kľúčovú úlohu v rokoch Juraj Sabaka Prečo by mala informatizácia hrať kľúčovú úlohu v rokoch 2014-2020 Juraj Sabaka IKT sektor v EÚ Význam» podľa Európskej komisie má IKT sektor polovičný podiel na hospodárskom raste EÚ za posledných 15

Více

Činnosť ambulancií pneumológie a ftizeológie v SR 2015

Činnosť ambulancií pneumológie a ftizeológie v SR 2015 Štatistické prehľady Činnosť ambulancií pneumológie a ftizeológie v SR 2015 Prehľad informuje o výsledkoch zberu a spracovania údajov štatistického zisťovania ročný výkaz o činnosti ambulancie pneumológie

Více

Prepojenie výsledkov hodnotenia hydrologického sucha v povrchových a podzemných vodách vo vybraných úsekoch tokov Orava a Kysuca

Prepojenie výsledkov hodnotenia hydrologického sucha v povrchových a podzemných vodách vo vybraných úsekoch tokov Orava a Kysuca Prepojenie výsledkov hodnotenia hydrologického sucha v povrchových a podzemných vodách vo vybraných úsekoch tokov Orava a Kysuca Lotta Blaškovičová, Martin Belan, Katarína Melová, Ľudovít Molnár, Valéria

Více

Vnímanie konceptu a praktík spoločensky zodpovedného podnikania malými a strednými podnikmi na Slovensku

Vnímanie konceptu a praktík spoločensky zodpovedného podnikania malými a strednými podnikmi na Slovensku Vnímanie konceptu a praktík spoločensky zodpovedného podnikania malými a strednými podnikmi na Slovensku (Záverečná správa z reprezentatívneho prieskumu Spoločensky zodpovedné podnikanie v sektore MSP

Více

TLAČOVÁ SPRÁVA Prieskum aktuálnych tém

TLAČOVÁ SPRÁVA Prieskum aktuálnych tém Prieskum aktuálnych tém Voľby do Národnej rady SR, volebné preferencie a ich vývoj Júl 2012 METODOLÓGIA ZBERU A SPRACOVANIA DÁT Realizátor: MEDIAN SK, s.r.o. Prieskum trhu, médií a verejnej mienky, vývoj

Více

Mestské zastupiteľstvo v Stupave

Mestské zastupiteľstvo v Stupave Bod č. 7 Mestské zastupiteľstvo v Stupave Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Stupave dňa 15.12.2016 Odňatie majetku zvereného do správy príspevkovej organizácii Mestské kultúrne a informačné

Více

FORMULÁR pre právnickú osobu

FORMULÁR pre právnickú osobu OKRESNÝ ÚRAD... odbor živnostenského podnikania Vyplní úrad FORMULÁR pre právnickú osobu ohlásenie voľnej, remeselnej alebo viazanej živnosti / žiadosť o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení 1,

Více

Podlimitná zákazka Verejný obstarávateľ

Podlimitná zákazka Verejný obstarávateľ Finančné limity platné a účinné po 1. marci 2015 Podlimitná zákazka Verejný obstarávateľ BEŽNE DOSTUPNÉ NA TRHU 1 000 eur < 134 000 eur b) bod 3. alebo c)] Stavebné práce 1 000 eur < 5 186 000 eur b) bod.

Více

Počasie na Slovensku v roku 2008

Počasie na Slovensku v roku 2008 Počasie na Slovensku v roku 2008 Rok 2008 patril, podľa výsledkov merania teploty vzduchu na meteorologickej stanici v Hurbanove, spolu s rokmi 2000 a 2007, k trom najtepleším v histórii merania tejto

Více

Obec Slanská Huta Vnútorná smernica tvorby a použitia sociálneho fondu

Obec Slanská Huta Vnútorná smernica tvorby a použitia sociálneho fondu Obec Slanská Huta Vnútorná smernica tvorby a použitia sociálneho fondu V Slanskej Hute, dňa 01.02.2016 Daniel Stančik starosta obce 1 ZÁSADY tvorby sociálneho fondu zamestnávateľom (1) V súlade s 3, ods.

Více

Register úpadcov. Legislatívne úpravy v zákonoch č. 7/2005 Z. z. a č. 8/2005 Z. z.

Register úpadcov. Legislatívne úpravy v zákonoch č. 7/2005 Z. z. a č. 8/2005 Z. z. Register úpadcov Legislatívne úpravy v zákonoch č. 7/2005 Z. z. a č. 8/2005 Z. z. Za účelom legislatívneho zavedenia informačného systému Register úpadcov bola na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej

Více

Posilnenie spolupráce a rozvoj sietí medzi prihraničnými regiónmi Českej republiky a Slovenskej republiky v oblasti úradnej kontroly potravín

Posilnenie spolupráce a rozvoj sietí medzi prihraničnými regiónmi Českej republiky a Slovenskej republiky v oblasti úradnej kontroly potravín EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA Posilnenie spolupráce a rozvoj sietí medzi prihraničnými regiónmi Českej republiky a Slovenskej republiky v oblasti úradnej kontroly potravín Vedúci partner

Více

4.A. Obstaranie náhradných nájomných bytov údaje o stavbe

4.A. Obstaranie náhradných nájomných bytov údaje o stavbe VZOR Príloha k opatreniu č. 338/2011 Z. z. Žiadosť o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov, pozemku a technickej vybavenosti 1. Údaje o prijatí žiadosti 1 Evidenčné číslo žiadosti:

Více

Vývoj ukazovateľov materských a základných škôl

Vývoj ukazovateľov materských a základných škôl Príloha č.2a Vývoj ukazovateľov materských a základných škôl (štatistické podklady do Koncepcie výchovy a vzdelávania v materských a základných školách) Anotácia výstupu: Analytický výstup je zameraný

Více

Rok 2009 Rok Rozdiel % skutoč.- % plnenia. Spolu , ,96

Rok 2009 Rok Rozdiel % skutoč.- % plnenia. Spolu , ,96 Plnenie daňových príjmov ŠR k 30.06.2009 V zmysle zákona NR SR č. 596/2008 Z. z. zo dňa 28.11.2008 o štátnom rozpočte na rok 2009 sú daňové príjmy rozpočtované vo výške 9 885 570 1 tis. EUR. K 30.06.2009

Více

Ing.Martin Kapitulík, poslanec MZ v Žiline NADOBUDNUTIE ŠPORTOVEJ HALY NA BÔRIKU

Ing.Martin Kapitulík, poslanec MZ v Žiline NADOBUDNUTIE ŠPORTOVEJ HALY NA BÔRIKU Ing.Martin Kapitulík, poslanec MZ v Žiline Materiál na rokovanie pre Mestské zastupiteľstvo v Žiline Mestskú radu v Žiline Komisie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2016 Návrh k bodu

Více

NÁRODNÁ AGENTÚRA PRE ROZVOJ MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA. Inovačná kapacita malých a stredných podnikov

NÁRODNÁ AGENTÚRA PRE ROZVOJ MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA. Inovačná kapacita malých a stredných podnikov NÁRODNÁ AGENTÚRA PRE ROZVOJ MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA Inovačná kapacita malých a stredných podnikov Inovačná kapacita malých a stredných podnikov Bratislava, január 2007 OBSAH STRANA ÚVOD 3 I. INOVAČNÉ

Více

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY Uchádzači o zamestnanie prítok odtok 691 stav disponibilných UoZ 6 944 + 322 miera nezam. z celk. počtu UoZ 369 miera evidovanej 5 742 UoZ 11,61 % 9,6 % Vývoj v okrese Dunajská Streda v roku 21 Počet UoZ

Více

FAKULTA PODNIKOVÉHO MANAŽMENTU EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

FAKULTA PODNIKOVÉHO MANAŽMENTU EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE FAKULTA PODNIKOVÉHO MANAŽMENTU EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE ZÁSADY VOLIEB DO AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY PODNIKOVÉHO MANAŽMENTU EKONOMICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE Bratislava 2013 Článok 1 Všeobecné

Více

Automobil poskytnutý zamestnancovi. Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Automobil poskytnutý zamestnancovi. Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. Automobil poskytnutý zamestnancovi Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. Automobil poskytnutý zamestnancovi DHM používaný na podnikateľské účely a súkromné potreby zamestnanca Možnosť uplatnenia pomerného odpočítania

Více

EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA. Činnosť diabetologických ambulancií v SR 2012

EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA. Činnosť diabetologických ambulancií v SR 2012 EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA Činnosť diabetologických ambulancií v SR 2012 EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA Činnosť diabetologických ambulancií v SR 2012 Ročník 2013 ZŠ-11/2013 Národné centrum zdravotníckych

Více

(v mld. EUR) Export Import Saldo. Teritoriálna štruktúra zahraničného obchodu SR

(v mld. EUR) Export Import Saldo. Teritoriálna štruktúra zahraničného obchodu SR Vývoj zahraničného obchodu v roku 2006 Vývoj zahraničného obchodu v roku 2006 Zo Slovenskej republiky sa v roku 2006 vyviezol tovar v celkovej hodnote 33,3 mld. EUR. V porovnaní s rokom 2005 sa vývoz zvýšil

Více

Zápisnica o vyhodnotení ponúk- časť Kritériá

Zápisnica o vyhodnotení ponúk- časť Kritériá JA servis, s.r.o. Mestečko 178, 020 52 Mestečko Zápisnica o vyhodnotení ponúk- časť Kritériá v zmysle 42 ods. 8 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v

Více

Výsledky testovania žiakov 5. ročníka vybraných ZŠ v školskom roku 2014/2015 Testovanie v papierovej forme

Výsledky testovania žiakov 5. ročníka vybraných ZŠ v školskom roku 2014/2015 Testovanie v papierovej forme Výsledky testovania žiakov 5. ročníka vybraných ZŠ v školskom roku 2014/2015 Testovanie 5-2014 v papierovej forme Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (ďalej NÚCEM) v školskom roku 2014/2015

Více

M e s t s k ý ú r a d v N i t r e

M e s t s k ý ú r a d v N i t r e M e s t s k ý ú r a d v N i t r e Mestskému zastupiteľstvu v Nitre V Nitre 15.06.2011 Číslo materiálu: 162/2011 K bodu: Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 232/2008-MZ zo dňa Predkladá:

Více

Vodiči motorových vozidiel

Vodiči motorových vozidiel III. Dopravné nehody podľa zavinenia Tabuľka č.40 Prehľad dopravných nehôd a ich následkov podľa zavinenia Zavinenie dopravnej nehody Počet t.j. % Usmrtení t.j. % Ťažko t.j. % Ľahko t.j. % rok 2008 nehôd

Více

Správa hlavného kontrolóra obce Budkovce o výsledkoch kontroly

Správa hlavného kontrolóra obce Budkovce o výsledkoch kontroly Správa hlavného kontrolóra obce Budkovce o výsledkoch kontroly V zmysle 18 d ods. 1, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a neskorších predpisov predkladám zastupiteľstvu v Obci Budkovce správu o

Více

Mesto Hnúšťa, hlavná kontrolórka mesta

Mesto Hnúšťa, hlavná kontrolórka mesta SPRÁVA č. 10/2014 o výsledku následnej finančnej kontroly Správa je predkladaná v zmysle 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. V zmysle ustanovenia

Více

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p. Pilotný projekt čistenia a zabezpečenia protipovodňovej funkcie vodnej nádrže Ružín. Vyhodnotenie projektu

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p. Pilotný projekt čistenia a zabezpečenia protipovodňovej funkcie vodnej nádrže Ružín. Vyhodnotenie projektu SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p. Pilotný projekt čistenia a zabezpečenia protipovodňovej funkcie vodnej nádrže Ružín Vyhodnotenie projektu Záverečný seminár Košice 25.02.2016 Príprava projektu rok

Více

SOCIÁLNY ASPEKT VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ : SKÚSENOSTI ZO SLOVENSKA

SOCIÁLNY ASPEKT VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ : SKÚSENOSTI ZO SLOVENSKA SOCIÁLNY ASPEKT VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ : SKÚSENOSTI ZO SLOVENSKA SITUÁCIA NA SLOVENSKU pomerne nová iniciatíva (napriek starým túžbam) spolupráca Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a neziskovej

Více

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e:

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e: č. 6226/2013 V Bratislave dňa 7. augusta 2013 Metodické usmernenie k zmenám v povinnosti platiť školné v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

Obsah Úvod... 3 Zapnutie makra... 4 Vyplnenie formulára... 6 Naplnenie hlavnej knihy... 7 Naplnenie stavu zamestnancov... 7 Mapa modulov...

Obsah Úvod... 3 Zapnutie makra... 4 Vyplnenie formulára... 6 Naplnenie hlavnej knihy... 7 Naplnenie stavu zamestnancov... 7 Mapa modulov... Š t a t i s t i c k év ý k a z y 2 0 1 6Š US R Ma n u á l Obsah Úvod... 3 Zapnutie makra... 4 Vyplnenie formulára... 6 Naplnenie hlavnej knihy... 7 Naplnenie stavu zamestnancov... 7 Mapa modulov... 8 Práca

Více

Zoznam povinných merateľných ukazovateľov národného projektu Zelená domácnostiam

Zoznam povinných merateľných ukazovateľov národného projektu Zelená domácnostiam Príloha č. 5 vyzvania Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu, vrátane ukazovateľov relevantných k HP Zoznam povinných merateľných ukazovateľov národného projektu Zelená domácnostiam Operačný

Více

V Š E O B E C N E Z Á V A Z N É N A R I A D E N I E OBCE VIŠŇOVÉ č. 1 O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ. 1 Predmet úpravy

V Š E O B E C N E Z Á V A Z N É N A R I A D E N I E OBCE VIŠŇOVÉ č. 1 O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ. 1 Predmet úpravy Obecné zastupiteľstvo obce Višňové v súlade s ustanovením 6 ods. 1 a ustanovením 11 ods. 4 písm. d), e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením 2

Více

Dodanie tovaru a reťazové obchody Miesto dodania tovaru - 13/1

Dodanie tovaru a reťazové obchody Miesto dodania tovaru - 13/1 Dodanie u a reťazové obchody Miesto dodania u - 13/1 ak je dodanie u spojené s odoslaním alebo prepravou u - kde sa nachádza v čase, keď sa odoslanie alebo preprava u osobe, ktorej má byť dodaný, začína

Více

OBEC D O L N Ý O H A J. Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolný Ohaj č. 8/2014 o dani z nehnuteľnosti na rok 2015

OBEC D O L N Ý O H A J. Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolný Ohaj č. 8/2014 o dani z nehnuteľnosti na rok 2015 OBEC D O L N Ý O H A J NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolný Ohaj č. 8/2014 o dani z nehnuteľnosti na rok 2015 Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na pripomienkovanie v zmysle 6 ods.

Více

Malokarpatská vínna cesta

Malokarpatská vínna cesta Malokarpatská vínna cesta Združenie za viac než 10 rokov svojej existencie významne prispelo k rozvoju cestovného ruchu v regiónoch Bratislavského a Trnavského kraja, zvýšeniu kvality vinohradníctva a

Více

Príspevok na starostlivosť o dieťa v menej rozvinutom regióne

Príspevok na starostlivosť o dieťa v menej rozvinutom regióne Národný projekt Príspevok na starostlivosť o dieťa v menej rozvinutom regióne Operačný program: Žiadateľ: Ľudské zdroje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Výška NFP: 50 000 000,00 Miesto realizácie

Více

Program ovocie a zelenina do škôl Školské ovocie

Program ovocie a zelenina do škôl Školské ovocie Program ovocie a zelenina do škôl Školské ovocie Cieľom predkladanej správy je opísať výsledky monitorovania údajov o spotrebe ovocia a zeleniny u detí, žiakov a rodičov (ďalej len monitorovanie) v Slovenskej

Více

Tlačová správa. BASF: V oblasti obchodu s chemikáliami rastú zisky aj objem predaja. Tržby na úrovni 14,0 mld. eur (mínus 20 %)

Tlačová správa. BASF: V oblasti obchodu s chemikáliami rastú zisky aj objem predaja. Tržby na úrovni 14,0 mld. eur (mínus 20 %) Tlačová správa BASF: V oblasti obchodu s chemikáliami rastú zisky aj objem predaja Tržby na úrovni 14,0 mld. eur (mínus 20 %) 3. november 2016 Silvia Tajbliková BASF Slovensko spol. s.r.o. Tel: +421 2

Více

NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY VI. volebné obdobie N á v r h. na prijatie. uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky

NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY VI. volebné obdobie N á v r h. na prijatie. uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY VI. volebné obdobie Číslo: PREDS-868/2014 1201 N á v r h na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k vykonaniu kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami

Více

spoločnosti bit-studio BRATISLAVA s.r.o. za rok 2008

spoločnosti bit-studio BRATISLAVA s.r.o. za rok 2008 V Ý R O Č N Á S P R Á V A spoločnosti bit-studio BRATISLAVA s.r.o. za rok 2008 Vypracoval: Ing. Henrich Drábik ekonomický riaditeľ, konateľ Predkladá: Ing. Henrich Drábik ekonomický riaditeľ, konateľ V

Více

ŠTATÚT RADY KVALITY. Technickej univerzity vo Zvolene

ŠTATÚT RADY KVALITY. Technickej univerzity vo Zvolene č. ŠTATÚT RADY KVALITY Technickej univerzity vo Zvolene 2014 PRVÁ ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA Článok 1 Názov a sídlo (1) Rada Technickej univerzity vo Zvolene je stála komisia Technickej univerzity vo Zvolene

Více

NÁRODNÁ AGENTÚRA PRE ROZVOJ MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA. Inovaèná kapacita malých a stredných podnikov

NÁRODNÁ AGENTÚRA PRE ROZVOJ MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA. Inovaèná kapacita malých a stredných podnikov NÁRODNÁ AGENTÚRA PRE ROZVOJ MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA Inovaèná kapacita malých a stredných podnikov Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania v spolupráci s Infostatom a Ústavom pre

Více

Všeobecne záväzného nariadenia č. 99/2014 o dani z nehnuteľnosti

Všeobecne záväzného nariadenia č. 99/2014 o dani z nehnuteľnosti Všeobecne záväzného nariadenia č. 99/2014 o dani z nehnuteľnosti Mesto Leopoldov v súlade s ustanovením 6 zákona č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z. z.

Více

Komplexná analýza. uplatniteľnosti absolventov na trhu. práce za 1. polrok 2014 v SR bez BSK (vybrané výsledky)

Komplexná analýza. uplatniteľnosti absolventov na trhu. práce za 1. polrok 2014 v SR bez BSK (vybrané výsledky) Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Komplexná analýza uplatniteľnosti absolventov na trhu práce za 1. polrok 2014 v SR bez BSK (vybrané výsledky) VERZIA 1.0 ITMS KÓD: 27110130035 Tento projekt sa

Více

Nefrologická starostlivosť a liečba nahrádzajúca funkciu obličiek v SR 2014

Nefrologická starostlivosť a liečba nahrádzajúca funkciu obličiek v SR 2014 EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA Nefrologická starostlivosť a liečba nahrádzajúca funkciu obličiek v SR 2014 národné centrum zdravotníckych informácií EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA Nefrologická starostlivosť

Více

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Grafy

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Grafy Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Grafy Graf efektívne vizuálne nástroje dáta lepšie pochopiteľné graf môže odhaliť trend alebo porovnanie zobrazujú

Více

Príloha číslo 1 k Metodickému usmerneniu vo veci dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zo dňa :

Príloha číslo 1 k Metodickému usmerneniu vo veci dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zo dňa : Príloha číslo 1 k Metodickému usmerneniu vo veci dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zo dňa 12. 12. 2012: Článok 1 Základná tabuľka odvodov u zamestnancov s pravidelným príjmom: zamestnávateľa

Více

Praktický dopad zákonníka práce v číslach a hodnotách na mzdovú učtáreň pre rok Júlia Pšenková

Praktický dopad zákonníka práce v číslach a hodnotách na mzdovú učtáreň pre rok Júlia Pšenková Praktický dopad zákonníka práce v číslach a hodnotách na mzdovú učtáreň pre rok 2014 Júlia Pšenková Zákonník práce 119 a paragraf 119a: mzda nesmie byť nižšia ako minimálna mzda ustanovená osobitným predpisom

Více

KRITÉRIÁ A PODMIENKY PRIJATIA ŽIAKOV NA ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018

KRITÉRIÁ A PODMIENKY PRIJATIA ŽIAKOV NA ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018 KRITÉRIÁ A PODMIENKY PRIJATIA ŽIAKOV NA ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018 Riaditeľ Strednej odbornej školy záhradníckej Gustáva Čejku v Malinove v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve

Více

HODNOTENIE ZÁŤAŽE OBYVATEĽSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY DUSIČNANMI

HODNOTENIE ZÁŤAŽE OBYVATEĽSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY DUSIČNANMI Priemyselná toxikológia 06, Piešťany, 23. - 25. V. 2006 HODNOTENIE ZÁŤAŽE OBYVATEĽSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY DUSIČNANMI NO 3 Šalgovičová Danka Výskumný ústav potravinársky, Bratislava Úvod Dusičnany patria

Více

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od A. Právny rámec Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od 18. 4. 2016 Podľa 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

S P O J E N Á Š K O L A Červenej armády 25

S P O J E N Á Š K O L A Červenej armády 25 Ž I L I N S K Ý samosprávny kraj S P O J E N Á Š K O L A Červenej armády 25 SOŠ zriaďovateľ 036 01 MARTIN Rybárska Mošovce Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre strojárstvo a ostatnú kovospracúvaciu

Více

Faktory a ukazovatele kvality podnikateľského prostredia v Slovenskej republike Elena Šúbertová Ekonomická univerzita, Bratislava,

Faktory a ukazovatele kvality podnikateľského prostredia v Slovenskej republike Elena Šúbertová Ekonomická univerzita, Bratislava, Faktory a ukazovatele kvality podnikateľského prostredia v Slovenskej republike Elena Šúbertová Ekonomická univerzita, Bratislava, subertov@euba.sk elena.subertova@euba.sk Počet podnikateľských subjektov

Více

Pripravované zmeny od

Pripravované zmeny od Pripravované zmeny od 1.1. 2012 Súčasný systém Hrubá mzda = HM na SP = 9,4 % z HM na ZP = 4 % z HM spolu = 13,4% z HM Poistné Z-ľa na SP = 25,2 % z HM Poistné Z-ľa na ZP = 10 % z HM Poistné zam-eľa spolu

Více

Národný inšpektorát práce

Národný inšpektorát práce Národný inšpektorát práce S p r á v a z úlohy č. 15 402 z Plánu hlavných úloh Národného inšpektorátu práce na rok 2015 Rozbor pracovných úrazov, ochorení súvisiacich s prácou a závažných priemyselných

Více