Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí Platná od 1. ledna Ing. Hana Krejsová

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí Platná od 1. ledna 2011. Ing. Hana Krejsová"

Transkript

1 Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí Platná od 1. ledna 2011 Ing. Hana Krejsová S použitím některých materiálů Ing.Vladany Gotvaldové, Bezpečnostního poradce č. 1251

2 Bezpečnostní poradce Každý podnik, jehož činnosti zahrnují silniční přepravu nebezpečných věcí nebo s touto přepravou související operace balení, nakládky, plnění nebo vykládky nebezpečných věcí, musí jmenovat jednoho nebo více bezpečnostních poradců, dále nazývaných poradci pro přepravu nebezpečných věcí, odpovědných za pomoc při zabránění rizik při těchto činnostech s ohledem na osoby, majetek a životní prostředí. Hlavním úkolem poradce, při zachování odpovědnosti vedoucího podniku, je snažit se všemi vhodnými prostředky a opatřeními v mezích příslušných činností výše uvedenému podniku usnadnit provádění těchto činností v souladu s platnými požadavky a co nejbezpečnějším způsobem. Poradcem může být též vedoucí podniku, osoba s jinými povinnostmi v podniku nebo osoba, která výše uvedeným podnikem není zaměstnána, pokud je tato osoba skutečně schopna vykonávat povinnosti poradce

3 Bezpečnostní poradce Každý dotčený podnik musí na požádání informovat o totožnosti svého poradce příslušný orgán státní správy Kdykoli během přepravy, nakládky nebo vykládky prováděné dotčeným podnikem postihne nehoda osoby, majetek nebo životní prostředí, poradce po shromáždění všech potřebných informací zajistí vypracování zprávy o nehodě pro vedení podniku nebo případně pro místní orgány státní správy. tato zpráva nesmí nahrazovat žádnou zprávu vypracovanou vedením podniku, která by mohla být požadována jinými mezinárodními nebo vnitrostátními předpisy. Povinnost mít bezpečnostního poradce se nevztahuje na osoby (firmy), jejichž činnost se týká přepravovaných množství nebezpečných věcí, které jsou v KAŽDÉ DOPRAVNÍ JEDNOTCE MENŠÍ než: limity uvedené pro vynětí z platnosti pro množství přepravované na jedné dopravní jednotce pokud je přepravován podlimit radioaktivní látky nespadající pod ADR pokud se přepravovaných množství týkají zvláštní ustanovení pro určité látky nebo předměty limity stanovené pro přepravu v omezeném množství

4 Bezpečnostní poradce Činnost bezpečnostního poradce může vykonávat: fyzická osoba která má platné osvědčení o odborné způsobilosti poradce platnost osvědčení je 5 let Poradce má rovněž za povinnost sledovat zejména tyto činnosti a postupy vztahující se k dotčeným činnostem podniku: postupy pro dodržování předpisů upravujících zařazování nebezpečných věcí určených k přepravě; postup podniku při pořizování dopravních prostředků s ohledem na respektování všech zvláštních požadavků souvisejících s přepravou nebezpečných věcí; postupy kontrol zařízení užívaného při přepravě, nakládce nebo vykládce nebezpečných věcí; vlastní školení zaměstnanců podniku a vedení záznamů o tomto školení

5 Bezpečnostní poradce uplatňování vhodných nouzových postupů v případě jakékoli nehody nebo mimořádné události, která může nepříznivě ovlivnit bezpečnost přepravy, nakládky nebo vykládky nebezpečných věcí; analýzy a, pokud je to potřebné, vypracovávání zpráv týkajících se vážných nehod, mimořádných události nebo závažných porušení předpisů zjištěných během přepravy, nakládky nebo vykládky nebezpečných věcí; uplatňování vhodných opatření k zamezení opakování nehod, mimořádných událostí nebo závažných porušení předpisů; dodržování právních předpisů a zvláštních požadavků spojených s přepravou nebezpečných věcí, týkajících se volby a využití subdodavatelů nebo jiných třetích osob; ověřování, že zaměstnanci účastnící se přepravy, nakládky nebo vykládky nebezpečných věcí mají k dispozici podrobné pracovní postupy a pokyny;

6 Bezpečnostní poradce zavádění opatření ke zvýšení informovanosti o nebezpečích spojených s přepravou, nakládkou a vykládkou nebezpečných věcí;- uplatňování kontrolních postupů s cílem zajistit, aby v dopravních prostředcích byly k dispozici doklady a bezpečnostní výbava, které musí doprovázet přepravu, a aby tyto doklady a výbava byly v souladu s předpisy; uplatňování kontrolních postupů s cílem zajistit dodržování předpisů pro nakládku a vykládku; existenci bezpečnostního plánu (týká se dopravců, odesilatelů a dalších účastníků přepravy), kteří přepravují vysoce rizikové látky podle tabulky dohody ADR.

7 vysoce rizikové látky

8 Nebezpečné chemické látky a přípravky daného stupně nebezpečnosti podléhají při přepravě v určitém množství předpisům ADR. Pro tuto přepravu musí být: řádně oklasifikovány (klasifikace dle ADR) zabaleny a označeny vybaveny příslušnými doklady pro přepravu Dle nařízení REACH musí být na každou nebezpečnou látku a přípravek vystaven bezpečnostní list. V kapitole 14 bezpečnostního listu jsou zaznamenány přepravní informace.

9 Základem značení nebezpečnosti pro dopravu je UN číslo. Dále klasifikační kód, který se skládá z velkých písmen, která mohou být doplněna čísly a obalová skupina. Klasifikační kód přesněji charakterizuje dopravní nebezpečnost látky. Obalový kód (skupina) římská číslice I až III udává nebezpečnost látky pro balení. Např.: značení ADR pro hydroxid sodný pevný: UN 1823 Třída: 8 Klasifikace. C6 Obalová skupina: II C6 Žíravá, anorganická, tuhá látka Obalová skupina II: žíravé látky U zařazování látek a přípravků s více než jednou nebezpečnou vlastností pro dopravu se postupuje podle tzv. převažujícího nebezpečí.

10 KLASIFIKACE NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ UN ČÍSLO UN ČÍSLO UN ČÍSLO Oficiální pojmenování Oficiální pojmenování Pojmenování a popis TŘÍDA TŘÍDA TŘÍDA klasifikační kód klasifikační kód klasifikační obalová skupina kód obalová skupina obalová skupina UN 1098 ALLYLALKOHOL 6.1, TF1, I UN ČÍSLA (identifikační čísla látek) Každé položce (látce nebo skupině látek) ve všech třídách je přiřazeno identifikační číslo látky UN ČÍSLO OBALOVÉ SKUPINY Zařazení látek do obalové skupiny je závislé na jejich stupni (míře, intenzitě) nebezpečnosti Obalové skupiny mají následující význam: Obalová skupina I Obalová skupina II Obalová skupina III Velmi nebezpečné látky Středně nebezpečné látky Málo nebezpečné látky

11 TŘÍDY NEBEZPEČÍ třída = skupina látek a předmětů určitých vlastností (hlavní nebezpečí) * * 1 * Třída 1 Výbušné látky a předměty Třída 5.1 Látky podporující hoření Třída 2 Plyny Třída 5.2 Organické peroxidy Třída 6.1 Toxické látky Třída 3 Hořlavé kapaliny Třída 4.1 Hořlavé tuhé látky, samovolně se rozkládající látky a znecitlivělé tuhé výbušné látky 6 Třída 6.2 Infekční látky Třída 7 Radioaktivní látky Třída 4.2 Samozápalné látky 4 Třída 8 Žíravé látky 8 4 Třída 4.3 Látky, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny Třída 9 Jiné nebezpečné látky a předměty

12 Srovnání klasifikace dle chemického zákona/clp a předpisů ADR

13 Akutní toxicita - orální

14 Akutní toxicita - dermální

15 Akutní toxicita inhalační (prach a mlha)

16 Akutní toxicita inhalační (prach a mlha)

17 Žíravost

18

19

20 Látky ohrožující vodní prostředí ano L(E)C 50 1mg/l NOEC > 1mg/l ano Rychle odbouratelná ne Žádná nebo neznámá L(E)C mg/l ne ano bioakumulace ano Rychle odbouratelná ano bioakumulace ne ne ne ano Ohrožující ŽP Akutní 1 Ohrožující ŽP Chronická 1 Ohrožující ŽP Chronická 2 Neohrožující ŽP

21 Přeprava některých nebezpečných věcí je při dodržení stanovených podmínek zcela, nebo z části vyňata z platnosti Dohody ADR. Bod Restrukturalizované Dohody ADR

22 Vynětí z platnosti týkající se druhu přepravy přeprava nebezpečných věcí soukromými osobami, pokud jsou dotyčné věci baleny pro maloobchodní prodej a jsou určeny pro jejich osobní nebo domácí použití přeprava strojů nebo zařízení (nevyjmenovaných v dohodě ADR), které mohou obsahovat nebezpečné věci ve své konstrukci přeprava prováděná podniky jako vedlejší činnost k jejich hlavní činnosti (např. zásobování stavenišť pozemních nebo inženýrských staveb) přeprava prováděná příslušnými orgány v rámci nouzových opatření nebo pod jejich dozorem (např. odtah vozidla po nehodě s nákladem nebezpečných věcí) nouzové přepravy určené pro záchranu lidských životů přepravu nevyčištěných prázdných stabilních nebo skladovacích nádob, které obsahovaly věci vyjmenovaných tříd ( kapitola , písmeno f dohody ADR)

23 Vynětí z platnosti pro přepravu plynů plyny obsažené v nádržích vozidel provádějících přepravu plyny obsažené v palivových nádržích přepravovaných vozidel plyny obsažené v zařízeních používaných pro provoz vozidla plyny skupiny A (dusivé) a O (podporující hoření) za přesně stanovených podmínek plynů obsažených ve zvláštních zařízení vozidel (např. chladící systémy) nevyčištěných vyprázdněných nesnímatelných tlakových nádrží (musí být hermeticky uzavřeny) plyny obsažené v potravinách (kromě UN 1950 aerosoly), včetně sycených nápojů plyny obsažené v míčích určených pro použití ve sportech plyny obsažené v osvětlovacích žárovkách, pokud jsou zabaleny tak, že účinky rozletu při jakémkoli prasknutí žárovky budou omezeny na vnitřek tubusu.

24 Vynětí z platnosti pro přepravu kapalných pohonných hmot Pohonné látky obsažené v palivových nádržích vozidel provádějících přepravu. Pohonné látky v palivových nádržích vozidel nebo jiných dopravních prostředků (např. lodě), které jsou přepravovány jako náklad.

25 Vynětí z platnosti podle zvláštních ustanovení (1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) 1350 SÍRA 4.1 F3 III kg E1 242 síra UN 1350 nepodléhá předpisům ADR, pokud je zformována do specifického tvaru (např. kuliček, pilulek, granulí, pastilek nebo vloček (1) UN číslo (2) pojemování a popis látky nebo předmětu (3a) třída (3b) klasifikační kód (4) obalová skupina (5) bezpečnostní značky (6) zvláštní ustanovení (7a) omezená množství (7b) vyňatá množství (8) pokyny pro balení

26 Vynětí z platnosti pro nebezpečné věci balené v omezených množstvích POSTARU dle ADR 2011 NEPLATNÉ (1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) 1263 Barva 1263 Barva 3 3 F1 F1 II III LQ6 LQ7 P001 P001 PP1 - MP19 MP19 Kód Skupinové obaly Vnitřní obaly, které jsou uložené na paletě (plošině) s napínací nebo smršťovací fólií Vnitřní obal nejvýše přípustný objem Kus nejvýše přípustná brutto hmotnost (kg)/objem (l) Vnitřní obal nejvýše přípustný objem Kus nejvýše přípustná brutto hmotnost (kg)/ objem (l) LQ6 a 5 l 20 l 1 l 20 l a 20 kg LQ7 a 5 l 45 l 5 l 20 kg (1) UN číslo (2) pojemování a popis látky nebo předmětu (3a) třída (3b) klasifikační kód (4) obalová skupina (5) bezpečnostní značky (6) zvláštní ustanovení (7) omezená množství (8) pokyny pro balení (9a) zvláštní ustanovení pro obaly (9b) ustanovení o společném balení

27 Omezené množství Tato kapitola obsahuje ustanovení platná pro přepravu nebezpečných věcí určitých tříd balených v omezených množstvích. Platný množstevní limit pro vnitřní obal nebo předmět je uveden pro každou látku ve sloupci (7a) tabulky A kapitoly 3.2. Kromě toho je v tomto sloupci uvedeno množství 0 pro každou položku nebezpečných věcí, které není dovoleno přepravovat podle této kapitoly. Nebezpečné věci musí být zabaleny jen do vnitřních obalů uložených ve vhodných vnějších obalech. Smějí být použity meziobaly. Použití vnitřních obalů však není nutné pro přepravu předmětů, jako jsou aerosoly nebo nádobky, malé, obsahující plyn. Celková (brutto) hmotnost kusu nesmí překročit 30 kg.

28 Omezené množství Podložky se smršťovací nebo průtažnou fólií Celková (brutto) hmotnost kusu nesmí překročit 20 kg. označení nápisem PŘEPRAVNÍ OBALOVÝ SOUBOR označen UN číslem s předřazenými písmeny UN a musí být opatřen bezpečnostními značkami pro každou položku nebezpečných věcí obsaženou v přepravním obalovém souboru, pokud není pod fólií vidět Před přepravou musí odesilatelé nebezpečných věcí balených v omezených množstvích předem informovat dopravce prokazatelnou formou o celkové (brutto) hmotnosti takových věcí, které se mají odesílat.

29 OMEZENÉ MNOŽSTVÍ

30 S výjimkou letecké dopravy musí být kusy obsahující nebezpečné věci v omezených množstvích opatřeny dále uvedenou značkou. Letecká přeprava Horní a dolní část a obvodová čára musí být černé. Střední plocha musí být bílá nebo musí mít barvu dostatečně kontrastní vůči podkladu. Minimální rozměry musí být 100 mm x 100 mm a minimální tloušťka čáry tvořící čtverec postavený na vrchol musí být 2 mm. Jestliže to vyžaduje velikost kusu, smí být tento rozměr zmenšen na nejméně 50 mm x 50 mm, pokud tato značka zůstane zřetelně viditelná.

31 NEBEZPEČNÉ VĚCI BALENÉ VE VYŇATÝCH MNOŽSTVÍ Vyňatá množství nebezpečných věcí určitých tříd, jiných než předmětů, splňující ustanovení této kapitoly nepodléhají žádným jiným ustanovením ADR s výjimkou: (a) předpisů o školení v kapitole (b) klasifikačních postupů a kriterií pro obalové skupiny (c) předpisů o balení Značka pro vyňatá množství Počet kusů ve vozidle nebo kontejneru nesmí překročit 1000

32 Nebezpečné věci, které smějí být přepravovány ve vyňatých množstvích podle ustanovení této kapitoly, jsou ukázány ve sloupci (7b) tabulky A kapitoly 3.2 pomocí následujícího alfanumerického kódu: Kód E0 Nejvyšší čisté množství na vnitřní obal (v gramech pro tuhé látky a v ml pro kapaliny a plyny) Není dovoleno jako vyňaté množství Nejvyšší čisté množství na vnitřní obal (v gramech pro tuhé látky a v ml pro kapaliny a plyny) Není dovoleno jako vyňaté množství E E E E E

33 Vynětí z platnosti pro množství přepravované na jedné dopravní jednotce (podlimitní množství) platí pro přepravu v kusech Přeprava v podlimitním množství pro kterou neplatí některá ustanovení ADR. Pro účely této přepravy jsou nebezpečné věci rozděleny do 4 přepravních kategorií: Kategorie 0 látky v této kategorii jsou vždy přepravovány pod plnou ADR Kategorie 1 látky v této kategorii mohou být přepravovány za podmínek podlimitu v množství 20 (L nebo kg) na jednu dopravní jednotku Kategorie 2 - látky v této kategorii mohou být přepravovány za podmínek podlimitu v množství 333 (L nebo kg) na jednu dopravní jednotku Kategorie 3 - látky v této kategorii mohou být přepravovány za podmínek podlimitu v množství 1000 (L nebo kg) na jednu dopravní jednotku Kategorie 4 - látky v této kategorii mohou být přepravovány za podmínek podlimitu v neomezeném množství na jednu dopravní jednotku

34 Jaká ustanovení ADR nemusí být plněna při přepravě v podlimitu řidič vozidla nemusí absolvovat školení řidičů ADR -dopravní jednotka nebude označena oranžovými tabulkami ani bezpečnostními značkami -dopravní jednotka nemusí mít výbavu předepsanou Dohodou ADR -ve vozidle nemusí být písemné pokyny pro případ nehody nebo mimořádné události -dopravní jednotka nemusí mít hasicí přístroj s obsahem min. 6 kg suchého hasicího prášku -lze použít vozidlo, které neodpovídá požadavkům na konstrukci vozidel dle části 9 Dohody ADR

35 Vynětí z platnosti pro množství přepravované na jedné dopravní jednotce (podlimitní množství) Podlimitní množství ne jednu dopravní jednotku platí buď pro jeden druh nebezpečné věci dané kategorie (jedno UN), nebo pro součet množství nebezpečných věcí (různá UN) dané kategorie. Pokud jsou na dopravní jednotce (vozidle) přepravovány v kusech nebezpečné věci různých přepravních kategorií, musí být proveden speciální výpočet, jaké množství nebezpečných věcí může být naloženo, aby byly dodrženy podmínky přepravy v podlimitu.

36 Označování při přepravě Nápisy Každý kus musí být zřetelně a trvale označen UN číslem odpovídajícím obsaženým nebezpečným věcem, kterému jsou předřazena písmena UN. U nezabalených předmětů musí být označení umístěno na předmět, na jeho podstavec nebo na jeho zvedací, skladovací nebo spouštěcí zařízení. Všechna označení požadovaná touto kapitolou musí být: a) být zřetelně viditelná a čitelná; b) odolná vůči vlivu povětrnosti bez podstatného zhoršení jejich čitelnosti; c) velké nádoby pro volně ložené látky (IBC) s vnitřním objemem větším než 450 litrů musí být označeny na obou protilehlých stranách. Kus konečný produkt balení sestávající z obalu nebo velkého obalu nebo IBC a jeho obsahu připravený k přepravě. Tento pojem se nevztahuje na věci, které se přepravují volně ložené, ani na látky přepravované v cisternách. 3 UN číslo

37 Označování transportních obalových souborů Transportní obalový soubor musí být označen nápisem a bezpečnostní značkou podle požadavků na kusy, jako každý kus v něm obsažený, ledaže by nápisy a bezpečnostní značky všech nebezpečných věcí obsažených v transportním obalovém souboru byly zvenku viditelné. Jestliže je pro různé kusy požadována stejná bezpečnostní značka, může být transportní obalový soubor opatřen pouze jednou. U N Sudy na paletě připáskované Kusy na paletě smršťovací fólie Sudy na paletě černá fólie

38 UN 1106 Ocelový sud Bedna z lepenky Flexibilní IBC 3 UN UN UN 3175 Ocelový sud Plastový kanystr Kovový IBC

39 3 3 3 UN UN UN 1106 Kontejner ložený nebezpečnými věcmi v kusech

40 Odpady Klasifikace odpadů Je-li látka, která se má přepravovat, odpadem se složením, které není přesně známo, smí být její přiřazení k UN číslu a obalové skupině (zjištění vlastností zkouškami, měřením možné jen s neúměrně vysokými náklady) založeno na odesilatelově znalosti odpadu, včetně všech dostupných technických a bezpečnostních údajů, jak jsou vyžadovány platnou legislativou pro bezpečnost a životní prostředí. V případě pochybnosti musí být zvolena nejvyšší úroveň nebezpečí. Jestliže je však možno na základě znalosti složení odpadu a fyzikálních a chemických vlastností jeho identifikovaných složek dokázat, že vlastnosti odpadu neodpovídají vlastnostem obalové skupiny I, smí být odpad zařazen pod nejvhodnější j.n. položku obalové skupiny II. Tento postup nesmí být použit pro odpady obsahující látky (s vysokým rizikem) látky třídy 4.3, látky podporující hoření s výbušnými vlastnostmi ani pro látky, které nejsou připuštěny k přepravě

41 Písemné pokyny Tyto pokyny musí poskytnout dopravce osádce vozidla před započetím jízdy v jazyce (jazycích), ve kterém (kterých) je každý člen osádky schopen je přečíst a porozumět jim. Dopravce musí zajistit, aby každý dotčený člen osádky vozidla pokynům porozuměl a byl schopen podle nich správně postupovat. Před započetím jízdy se musí členové osádky vozidla sami informovat o naložených nebezpečných věcech a nahlédnout do písemných pokynů ke zjištění podrobností k činnostem, které je nutno provést v případě nehody nebo nouzové situace. Písemné pokyny musí odpovídat čtyřstránkovému vzoru v ADR, pokud jde o jejich formu, i obsah.

42 Činnosti v případě nehody nebo nouzové situace V případě nehody nebo nouzové situace, k níž může dojít nebo která může vzniknout během přepravy, musí členové osádky vozidla učinit následující opatření, kde je to bezpečné a proveditelné: Použít brzdový systém, zastavit chod motoru a odpojit akumulátor použitím odpojovače akumulátoru, pokud je jím vozidlo vybaveno; Vyloučit zápalné zdroje, zejména nekouřit a nezapínat žádné elektrické zařízení; Informovat příslušné zásahové jednotky a poskytnout jim co možno nejvíce informací o události nebo nehodě a o dotčených látkách; Obléci si fluoreskující výstražnou vestu a umístit stojací výstražné prostředky, jak je to vhodné; Uchovávat průvodní doklady snadno přístupné pro zásahové jednotky při jejich příjezdu;

43 Činnosti v případě nehody nebo nouzové situace Nevstupovat do vyteklých nebo vysypaných látek, ani se jich nedotýkat, a vyhnout se vdechnutí výparů, kouře, prachu a par zdržováním se na návětrné straně; Kde je to vhodné a bezpečné, použít hasicí přístroje k uhašení malých/začínajících požárů pneumatik, brzd a motorových prostorů; Požáry v ložných prostorech nesmějí členové osádky vozidla hasit; Kde je to vhodné a bezpečné, použít výbavu vozidla k zamezení úniků do vodního prostředí nebo do kanalizačního systému a k sebrání vyteklých nebo vysypaných látek; Vzdálit se z blízkosti místa nehody nebo nouzové situace, upozornit jiné osoby, aby se vzdálily, a řídit se pokyny zásahových jednotek; Odložit všechno kontaminované oblečení a použitou kontaminovanou ochrannou výbavu a bezpečně je zlikvidovat.

44 Dodatečné poučení pro členy osádky vozidla o nebezpečných vlastnostech nebezpečných věcí podle tříd a o činnostech za obvyklých okolností Bezpečnostní značky a Charakteristiky nebezpečí Dodatečné poučení velké bezpečnostní značky (1) (2) (3) Výbušné látky a předměty Mohou mít řadu vlastností a účinků, jako jsou hromadný výbuch; rozlet úlomků; intenzivní oheň/tepelné záření; vytváření jasného světla, hlasitého zvuku nebo kouře. Chránit se, ale držet se co nejdále od oken. Citlivé na otřesy a/nebo nárazy a/nebo teplo Výbušné látky a předměty Malé nebezpečí výbuchu a ohně. Chránit se. 1.4

45 Dodatečné poučení pro členy osádky vozidla o nebezpečných vlastnostech nebezpečných věcí podle tříd a o činnostech za obvyklých okolností Bezpečnostní značky a Charakteristiky nebezpečí Dodatečné poučení velké bezpečnostní značky (1) (2) (3) Hořlavé plyny Nebezpečí ohně. Nebezpečí výbuchu. Mohou být pod tlakem. Nebezpečí udušení. Mohou způsobit popáleniny a/nebo omrzliny. Obsah může při zahřátí vybuchnout. Chránit se. Vyhýbat se nízko ležícím místům. 2.1 Nehořlavé, netoxické plyny Nebezpečí udušení. Mohou být pod tlakem. Mohou způsobit omrzliny. Obsah může při zahřátí vybuchnout. Chránit se. Vyhýbat se nízko ležícím místům. 2.2

46 Dodatečné poučení pro členy osádky vozidla o nebezpečných vlastnostech nebezpečných věcí podle tříd a o činnostech za obvyklých okolností Bezpečnostní značky a Charakteristiky nebezpečí Dodatečné poučení velké bezpečnostní značky (1) (2) (3) Toxické plyny Nebezpečí otravy. Mohou být pod tlakem. Mohou způsobit popáleniny a/nebo omrzliny. Obsah může při zahřátí vybuchnout. Použít nouzovou únikovou masku. Chránit se. Vyhýbat se nízko ležícím místům. 2.3 Hořlavé kapaliny Nebezpečí ohně. Nebezpečí výbuchu. Obsah může při zahřátí vybuchnout. Chránit se. Vyhýbat se nízko ležícím místům. Zabránit unikajícím látkám ve vniknutí do vodního prostředí nebo kanalizačního systému. 3

47 Dodatečné poučení pro členy osádky vozidla o nebezpečných vlastnostech nebezpečných věcí podle tříd a o činnostech za obvyklých okolností Bezpečnostní značky a Charakteristiky nebezpečí Dodatečné poučení velké bezpečnostní značky (1) (2) (3) Hořlavé tuhé látky, samovolně se rozkládající látky a znecitlivěné výbušné látky 4.1 Samozápalné látky Nebezpečí ohně. Hořlavé nebo zápalné, mohou být zapáleny teplem, jiskrami nebo plameny. Mohou obsahovat samovolně se rozkládající látky, které jsou náchylné k exotermickému rozkladu v případě přívodu tepla, styku s jinými látkami (jako jsou kyseliny, sloučeniny těžkých kovů nebo aminy), tření nebo otřesu. Toto může vést k vyvíjení škodlivých a hořlavých plynů nebo par. Obsah může při zahřátí vybuchnout. Nebezpečí samovznícení, jsou-li kusy poškozeny, nebo jejich obsah vyteče nebo se vysype. Mohou prudce reagovat s vodou. Zabránit unikajícím látkám ve vniknutí do vodního prostředí nebo kanalizačního systému. 4.2 Nebezpečí výbuchu znecitlivělých výbušných látek po ztrátě flegmatizátoru

48 Dodatečné poučení pro členy osádky vozidla o nebezpečných vlastnostech nebezpečných věcí podle tříd a o činnostech za obvyklých okolností Bezpečnostní značky a Charakteristiky nebezpečí Dodatečné poučení velké bezpečnostní značky (1) (2) (3) Látky, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny Nebezpečí ohně a výbuchu ve styku s vodou. Vyteklé nebo vysypané látky musí být udržovány v suchém stavu jejich zakrytím. 4.3 Látky podporující hoření 5.1 Nebezpečí vznícení a výbuchu. Nebezpečí prudké reakce ve styku s hořlavými látkami. Nebezpečí prudké reakce, vznícení a výbuchu ve styku se zápalnými nebo hořlavými látkami Vyvarovat se smíchání s hořlavými nebo zápalnými látkami (např. pilinami).

49 Dodatečné poučení pro členy osádky vozidla o nebezpečných vlastnostech nebezpečných věcí podle tříd a o činnostech za obvyklých okolností Bezpečnostní značky a Charakteristiky nebezpečí Dodatečné poučení velké bezpečnostní značky (1) (2) (3) Organické peroxidy Nebezpečí exotermického rozkladu při zvýšených teplotách, styku s jinými látkami (jako jsou kyseliny, sloučeniny těžkých kovů nebo aminy), tření nebo otřesu. Toto může vést k vyvíjení škodlivých a hořlavých plynů nebo par. Vyvarovat se smíchání s hořlavými nebo zápalnými látkami (např. pilinami). 5.2 Toxické látky Nebezpečí otravy. Nebezpečí pro vodní prostředí a kanalizační systém. nebo samovznícení Nebezpečí otravy vdechnutím, dotykem s pokožkou nebo požitím Použít nouzovou únikovou masku. 6.1 Nebezpečí pro vodní prostředí nebo kanalizační systém

50 Dodatečné poučení pro členy osádky vozidla o nebezpečných vlastnostech nebezpečných věcí podle tříd a o činnostech za obvyklých okolností Bezpečnostní značky a Charakteristiky nebezpečí Dodatečné poučení velké bezpečnostní značky (1) (2) (3) Infekční látky Nebezpečí infekce. Nebezpečí pro vodní prostředí a kanalizační systém. 6.2

51 Dodatečné poučení pro členy osádky vozidla o nebezpečných vlastnostech nebezpečných věcí podle tříd a o činnostech za obvyklých okolností Bezpečnostní značky a Charakteristiky nebezpečí Dodatečné poučení velké bezpečnostní značky (1) (2) (3) Radioaktivní látky Nebezpečí příjmu a vnějšího ozáření. Omezit dobu expozice. 7A 7B 7C 7D

52 Dodatečné poučení pro členy osádky vozidla o nebezpečných vlastnostech nebezpečných věcí podle tříd a o činnostech za obvyklých okolností Bezpečnostní značky a Charakteristiky nebezpečí Dodatečné poučení velké bezpečnostní značky (1) (2) (3) Štěpné látky Nebezpečí jaderné řetězové reakce. 7E Žíravé látky 8 Nebezpečí popálenin.. Mohou prudce reagovat spolu vzájemně, s vodou a s jinými látkami. Nebezpečí pro vodní prostředí a kanalizační systém. Nebezpečí popálenin poleptáním Zabránit vniknutí unikajících látek do vodního prostředí nebo kanalizačního systému.

53 Dodatečné poučení pro členy osádky vozidla o nebezpečných vlastnostech nebezpečných věcí podle tříd a o činnostech za obvyklých okolností Bezpečnostní značky a Charakteristiky nebezpečí Dodatečné poučení velké bezpečnostní značky (1) (2) (3) Jiné nebezpečné látky a předměty Nebezpečí popálenin. Nebezpečí ohně. Zabránit vniknutí unikajících Nebezpečí výbuchu. látek do vodního prostředí nebo Nebezpečí pro vodní prostředí a kanalizačního systému. kanalizační systém. Nové 9 Látky ohrožující životní prostředí Nebezpečí pro vodní prostředí nebo kanalizační systém Zahřáté látky Nebezpečí popálení horkem Vyvarovat se kontaktu s horkými částmi dopravní jednotky a s rozlitou nebo rozsypanou látkou

54 Výbava Výbava pro osobní a obecnou ochranu k provádění všeobecných činností a specifických nouzových činností s ohledem na nebezpečí, která musí být při přepravě ve vozidle pro všechna čísla bezpečnostních značek pro každé vozidlo zakládací klín, jehož velikost odpovídá maximální hmotnosti vozidla a průměru kola; dva stojací výstražné prostředky; kapalina pro výplach očí; a) a) Nevyžaduje se pro čísla bezpečnostních značek 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 a 2.3.

55 Výbava Výbava pro osobní a obecnou ochranu k provádění všeobecných činností a specifických nouzových činností s ohledem na nebezpečí, která musí být při přepravě ve vozidle pro všechna čísla bezpečnostních značek Pro každého člena osádky vozidla fluoreskující výstražná vesta (např. jak je popsána v normě EN 471); přenosná svítilna; pár ochranných rukavic; ochrana očí (např. ochranné brýle).

PÍSEMNÉ POKYNY PODLE ADR

PÍSEMNÉ POKYNY PODLE ADR PÍSEMNÉ POKYNY PODLE ADR Činnosti v případě nehody nebo nouzové situace V případě nehody nebo nouzové situace, k níž může dojít nebo která může vzniknout během přepravy, musí členové osádky vozidla učinit

Více

DR 2011. Přeprava nebezpečných věcí po silnici. Příručka pro školení řidičů a osob podílejících se na přepravě dle Dohody ADR

DR 2011. Přeprava nebezpečných věcí po silnici. Příručka pro školení řidičů a osob podílejících se na přepravě dle Dohody ADR DR 2011 Přeprava nebezpečných věcí po silnici Příručka pro školení řidičů a osob podílejících se na přepravě dle Dohody ADR Obsah 1 Všeobecké předpisy a předpisy související s přepravou nebezpečných věcí...6

Více

PŘEDPISY ADR A RID - LEGISLATIVA PRO PŘEPRAVU NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ

PŘEDPISY ADR A RID - LEGISLATIVA PRO PŘEPRAVU NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ PŘEDPISY ADR A RID - LEGISLATIVA PRO PŘEPRAVU NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ Ing. Petra Cwiková, bezpečnostní poradce certifikovaný Ministerstvem dopravy ČR, místopředseda Rady Komory bezpečnostních poradců 1 Vymezení

Více

Dohoda ADR využívá pro označení bezpečnostních značek (čtverec postavený na vrchol), které vyjadřují nebezpečnou vlastnost látky nebo předmětu.

Dohoda ADR využívá pro označení bezpečnostních značek (čtverec postavený na vrchol), které vyjadřují nebezpečnou vlastnost látky nebo předmětu. ADR 2013 www.mkonzult.cz; www.obchodadr.cz; www.skoleniadr.cz 2.3 Rozdílnost označení Dohoda ADR využívá pro označení bezpečnostních značek (čtverec postavený na vrchol), které vyjadřují nebezpečnou vlastnost

Více

Mezinárodní úmluva ADR

Mezinárodní úmluva ADR Mezinárodní úmluva ADR Přeprava nebezpečných chemických látek Balení nebezpečných chemických látek Manipulace nebezpečných chemických látek Požadavky na vozidla k přepravě nebezpečných chemických látek

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 9 PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ. KLASIFIKACE A ZNAČENÍ NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ. PRŮVODNÍ DOKLADY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business

Více

označování dle ADR, označování dle CLP

označování dle ADR, označování dle CLP Označování dle 11/2002 označování dle ADR, označování dle CLP 1 Nařízení 11/2002 Sb., Bezpečnostní značky a signály 4 odst. 1 nařízení 11/2002 Sb. Nádoby pro skladování nebezpečných chemických látek, přípravků

Více

DR 2011. Přeprava nebezpečných věcí po silnici. Příručka pro školení řidičů a osob podílejících se na přepravě dle Dohody ADR

DR 2011. Přeprava nebezpečných věcí po silnici. Příručka pro školení řidičů a osob podílejících se na přepravě dle Dohody ADR DR 2011 Přeprava nebezpečných věcí po silnici Příručka pro školení řidičů a osob podílejících se na přepravě dle Dohody ADR Obsah 1 Všeobecké předpisy a předpisy související s přepravou nebezpečných věcí...6

Více

KAPITOLA 3.4. POZNÁMKA: Mezní hodnota pro skupinové obaly se nepoužije u LQ5.

KAPITOLA 3.4. POZNÁMKA: Mezní hodnota pro skupinové obaly se nepoužije u LQ5. KAPITOLA 3.4 NEBEZPEČNÉ VĚCI BALENÉ V OMEZENÝCH MNOŽSTVÍCH 3.4.1 Všeobecná ustanovení 3.4.1.1 Obaly použité v souladu s oddíly 3.4.3 až 3.4.6 musí odpovídat pouze všeobecným ustanovením pododdílů 4.1.1.1,

Více

Otázky z oblasti všeobecná část a část o dopravních prostředcích

Otázky z oblasti všeobecná část a část o dopravních prostředcích Otázky z oblasti všeobecná část a část o dopravních prostředcích 02001. 02002. 02003. 02004. Jaké látky řadíme do třídy 9? hořlavé kapaliny látky a předměty, které během přepravy představují jiné nebezpečí

Více

Vynětí z platnosti kap ADR 2017

Vynětí z platnosti kap ADR 2017 Vynětí z platnosti kap. 1.1.3 ADR 2017 Vynětí z platnosti vztahující se k druhu přepravy Přepravu nebezpečných věcí soukromými osobami, pokud jsou dotyčné věci baleny pro maloobchodní prodej a jsou určeny

Více

Evropská dohoda. platná od 1. ledna 2013. o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí

Evropská dohoda. platná od 1. ledna 2013. o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí EVROPSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMISE Výbor pro vnitrozemskou dopravu platná od 1. ledna 2013 Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí UNITED NATIONS New York a Geneva, 2012 OBSAH PŘÍLOHA

Více

KAPITOLA 3.4 VYNĚTÍ Z PLATNOSTI PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍ SE NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ BALENÝCH V OMEZENÝCH MNOŽSTVÍCH

KAPITOLA 3.4 VYNĚTÍ Z PLATNOSTI PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍ SE NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ BALENÝCH V OMEZENÝCH MNOŽSTVÍCH KAPITOLA 3.4 VYNĚTÍ Z PLATNOSTI PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍ SE NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ BALENÝCH V OMEZENÝCH MNOŽSTVÍCH 3.4.1 Všeobecná ustanovení 3.4.1.1 Obaly použité v souladu s 3.4.3 až 3.4.6 musí odpovídat pouze všeobecným

Více

Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO

Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO Transport nebezpečných látek a odpadů Zásady klasifikace nebezpečných věcí podle dohody ADR Ing. Hana Věžníková, Ph.D. Základní pojmy klasifikace nebezpečných

Více

Nedostatky v přepravních dokladech ADR.

Nedostatky v přepravních dokladech ADR. Nedostatky v přepravních dokladech ADR. Přepravní doklad je jeden z dokladů, který je vyžadován dohodou ADR jako povinný. Znamená to, že dopravní jednotka převážející nebezpečné věci musí být tímto přepravním

Více

KAPITOLA 3.2 SEZNAM NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ

KAPITOLA 3.2 SEZNAM NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ KAPITOLA 3.2 SEZNAM NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ 3.2.1 Tabulka A: Seznam nebezpečných věcí Vysvětlivky Každý řádek v tabulce A se týká zpravidla látky (látek) nebo předmětu (předmětů), které jsou zahrnuty pod určité

Více

Identifikační čísla nebezpečnosti uvedená ve sloupci (20) tabulky A kapitoly 3.2 mají tento význam:

Identifikační čísla nebezpečnosti uvedená ve sloupci (20) tabulky A kapitoly 3.2 mají tento význam: Následující kombinace číslic však mají zvláštní význam : 22, 323, 333, 362, 382, 423, 44, 446, 462, 482, 539, 606, 623, 642, 823, 842, 90 a 99 (viz. 5.3.2.3.2). Pokud je před identifikačním číslem nebezpečnosti

Více

Přehled změn v nové ADR 2013

Přehled změn v nové ADR 2013 1.1.5 Použití norem 1.2.1 Definice LPG 1.4.3.3 f) Povinnosti plniče 2.1.3.8 Klasifikace látek ohrožující životní prostředí - Pokud se vyžaduje použití normy a existuje rozpor mezi touto normou a ustanoveními

Více

Přeprava nebezpečných

Přeprava nebezpečných Přeprava nebezpečných ných věcí v kontejnerech Dr. Ing. Jiří Došek 1 DEKRA Automobil a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 TDG a kontejnery Předpisy o přepravp epravě nebezpečných ných věcív umožň žňují přepravu

Více

ADR. Evropská dohoda o přepravě nebezpečných věcí po silnici LEGISLATIVA ROZSAH POUŽITÍ, PLATNOST, POUŽITELNOST JINÝCH PŘEDPISŮ

ADR. Evropská dohoda o přepravě nebezpečných věcí po silnici LEGISLATIVA ROZSAH POUŽITÍ, PLATNOST, POUŽITELNOST JINÝCH PŘEDPISŮ ADR Evropská dohoda o přepravě nebezpečných věcí po silnici Ing. Daniel Chrobok bezpečnostní poradce pro přepravy nebezpečných věcí LEGISLATIVA ROZSAH POUŽITÍ, PLATNOST, POUŽITELNOST JINÝCH PŘEDPISŮ Sbírka

Více

OBSAH PŘÍLOHA A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE NEBEZPEČNÝCH LÁTEK A PŘEDMĚTŮ

OBSAH PŘÍLOHA A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE NEBEZPEČNÝCH LÁTEK A PŘEDMĚTŮ OBSAH PŘÍLOHA A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE NEBEZPEČNÝCH LÁTEK A PŘEDMĚTŮ ČÁST 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ KAPITOLA 1.1 ROZSAH A POUŽITÍ KAPITOLA 1.2 DEFINICE A MĚROVÉ JEDNOTKY KAPITOLA 1.3

Více

5.3.1 Označování velkými bezpečnostními značkami. 5.3.1.1 Všeobecná ustanovení

5.3.1 Označování velkými bezpečnostními značkami. 5.3.1.1 Všeobecná ustanovení KAPITOLA 5.3 OZNAČOVÁNÍ KONTEJNERŮ, MEGC, MEMU, CISTERNOVÝCH KONTEJNERŮ, PŘEMÍSTITELNÝCH CISTEREN A VOZIDEL VELKÝMI BEZPEČNOSTNÍMI ZNAČKAMI, ORANŽOVÝMI TABULKAMI A NÁPISY POZNÁMKA: K označování kontejnerů

Více

5.3.1.2 Umístění velkých bezpečnostních značek na kontejnery, MEGC, cisternové kontejnery a přemístitelné cisterny

5.3.1.2 Umístění velkých bezpečnostních značek na kontejnery, MEGC, cisternové kontejnery a přemístitelné cisterny KAPITOLA 5.3 OZNAČOVÁNÍ KONTEJNERŮ, MEGC, CISTERNOVÝCH KONTEJNERŮ, PŘEMÍSTITELNÝCH CISTEREN, VOZIDEL A ŽELEZNIČNÍCH VOZŮ VELKÝMI BEZPEČNOSTNÍMI ZNAČKAMI A NÁPISY POZNÁMKA 1: K označování kontejnerů, MEGC,

Více

Autor: Datum vytvoření: Ročník: Tematická oblast: Předmět: Klíčová slova: Anotace: Metodické pokyny:

Autor: Datum vytvoření: Ročník: Tematická oblast: Předmět: Klíčová slova: Anotace: Metodické pokyny: Autor: Ing. Vladimír Bendák Datum vytvoření: 1. 11. 2012 Ročník: 2. ročník nástavbové studium Tematická oblast: Přeprava nebezpečných věcí dle ADR Předmět: Technologie a řízení dopravy Klíčová slova: ADR,

Více

Poznámka: Pro značení s ohledem na konstrukci, zkoušení a schvalování obalů, velkých obalů, nádob na plyn a IBC, viz část 6.

Poznámka: Pro značení s ohledem na konstrukci, zkoušení a schvalování obalů, velkých obalů, nádob na plyn a IBC, viz část 6. Kapitola 5.2 Nápisy a bezpečnostní značky 5.2.1 Značení kusů Poznámka: Pro značení s ohledem na konstrukci, zkoušení a schvalování obalů, velkých obalů, nádob na plyn a IBC, viz část 6. 5.2.1.1 Pokud není

Více

Označování a opatřování velkými bezpečnostními značkami

Označování a opatřování velkými bezpečnostními značkami Kapitola 5.3 Označování a opatřování velkými bezpečnostními značkami Poznámka: K opatření kontejnerů, MEGC, cisternových kontejnerů a přemístitelných cisteren označením a velkými bezpečnostními značkami

Více

Faktory ovlivňující riziko při přepravě nebezpečných věcí

Faktory ovlivňující riziko při přepravě nebezpečných věcí Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Líšeňská 33a 636 00 Brno Ing. Libor Krejčí Faktory ovlivňující riziko při přepravě nebezpečných věcí Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu

Více

1.1 (nejnebezpečnější), 1.5, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4 (nejméně nebezpečné).

1.1 (nejnebezpečnější), 1.5, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4 (nejméně nebezpečné). KAPITOLA 5.3 OZNAČOVÁNÍ KONTEJNERŮ, MEGC, CISTERNOVÝCH KONTEJNERŮ, PŘEMÍSTITELNÝCH CISTEREN, VOZIDEL A ŽELEZNIČNÍCH VOZŮ VELKÝMI BEZPEČNOSTNÍMI ZNAČKAMI A NÁPISY POZNÁMKA: K označování kontejnerů, MEGC,

Více

Zmeny ADR ADR 2013 platná od

Zmeny ADR ADR 2013 platná od Poradenstvo a školenie, RID Zmeny 2013 14..decembra 2012 Vážený klient, k 1. januáru 2013 dôjde ku zmenám niektorých ustanovení Dohody s tým, že ich uvedenie do platnosti je najneskôr k 30.Júnu 2013. Od

Více

PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ SILNIČNÍ DOPRAVOU

PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ SILNIČNÍ DOPRAVOU PŘEPRAVA PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ VĚCÍ SILNIČNÍ SILNIČNÍ DOPRAVOU DOPRAVOU Pro školení osob podílejících se na přepravě nebezpečných věcí Dle 1.3 Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě

Více

Přeprava nebezpečných věcí ADR, zákon č. 111/1994 Sb.

Přeprava nebezpečných věcí ADR, zákon č. 111/1994 Sb. Přeprava nebezpečných věcí ADR, zákon č. 111/1994 Sb. Ústí nad Labem 11/2012 Ing. Jaromír Vachta Požadavky podle chemické legislativy Označování směsí : Zákon č. 350/2011 Sb., platný od 1.1.2012 Označování

Více

Klasifikace nebezpečných věcí ADR. Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Jilmová 759/12 130 00 Praha 3 Žižkov www.cuzzs.cz

Klasifikace nebezpečných věcí ADR. Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Jilmová 759/12 130 00 Praha 3 Žižkov www.cuzzs.cz Klasifikace nebezpečných věcí ADR Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Jilmová 759/12 130 00 Praha 3 Žižkov www.cuzzs.cz Úvod Přeprava látek a předmětů, které svými vlastnostmi mohou ohrozit zdraví

Více

Informační bulletin. číslo 2/09. Asociace bezpečnostních poradců a znalců, o.s. P.O.BOX Pardubice 4.

Informační bulletin. číslo 2/09. Asociace bezpečnostních poradců a znalců, o.s. P.O.BOX Pardubice 4. Informační bulletin číslo 2/09 Asociace bezpečnostních poradců a znalců, o.s. P.O.BOX 17 530 04 Pardubice 4 www.dgsa-rid.cz dgsa@seznam.cz 7.9.2009 Obsah Úvodní slovo prezidenta ABPZ... 3 Koncept Písemných

Více

Vojenská doprava. Přeprava nebezpečných věcí v podmínkách OS ČR

Vojenská doprava. Přeprava nebezpečných věcí v podmínkách OS ČR Vojenská doprava Přeprava nebezpečných věcí v podmínkách OS ČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

Autor: Datum vytvoření: Ročník: Tematická oblast: Předmět: Klíčová slova: Anotace: Metodické pokyny:

Autor: Datum vytvoření: Ročník: Tematická oblast: Předmět: Klíčová slova: Anotace: Metodické pokyny: Autor: Ing. Vladimír Bendák Datum vytvoření: 13.10.2013 Ročník: 2. ročník nástavbové studium Tematická oblast: Přeprava nebezpečných věcí dle ADR Předmět: Technologie a řízení dopravy Klíčová slova: Řízená

Více

Ing. Vladimír Bendák Datum vytvoření: Ročník: Autor:

Ing. Vladimír Bendák Datum vytvoření: Ročník: Autor: Autor: Ing. Vladimír Bendák Datum vytvoření: 5. 11. 2012 Ročník: 2. ročník nástavbové studium Tematická oblast: Přeprava nebezpečných věcí dle ADR Předmět: Technologie a řízení dopravy Klíčová slova: Výbušné

Více

ČÁST 3 VYJMENOVÁNÍ NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ, ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ A VYNĚTÍ Z PLATNOSTI PRO OMEZENÁ A VYŇATÁ MNOŽSTVÍ

ČÁST 3 VYJMENOVÁNÍ NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ, ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ A VYNĚTÍ Z PLATNOSTI PRO OMEZENÁ A VYŇATÁ MNOŽSTVÍ ČÁST 3 VYJMENOVÁNÍ NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ, ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ A VYNĚTÍ Z PLATNOSTI PRO OMEZENÁ A VYŇATÁ MNOŽSTVÍ 266 KAPITOLA 3.1 VŠEOBECNĚ 3.1.1 Úvod Vedle ustanovení, která jsou uvedena v tabulkách této

Více

KOMBINOVANÁ DOPRAVA ŽELEZNICE-SILNICE PŘÍRUČKA NEBEZPEČNÉ VĚCI

KOMBINOVANÁ DOPRAVA ŽELEZNICE-SILNICE PŘÍRUČKA NEBEZPEČNÉ VĚCI KOMBINOVANÁ DOPRAVA ŽELEZNICE-SILNICE PŘÍRUČKA NEBEZPEČNÉ VĚCI Verze 2019 Zákonné podmínky Přeprava nebezpečných věcí se řídí: podmínkami Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID),

Více

ZPŮSOB OZNAČOVÁNÍ PŘEPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ PŘEPRAVUJÍCÍCH NEBEZPEČNÉ LÁTKY

ZPŮSOB OZNAČOVÁNÍ PŘEPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ PŘEPRAVUJÍCÍCH NEBEZPEČNÉ LÁTKY 1 ZPŮSOB OZNAČOVÁNÍ PŘEPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ PŘEPRAVUJÍCÍCH NEBEZPEČNÉ LÁTKY ZOP JSDH SYSTÉMY OZNAČOVÁNÍ NL -třídy nebezpečnosti dle ADR/RID -Kemler kód, UN číslo -výstražné bezpečnostní značky a symboly

Více

České kalibrační sdružení, Lísek u Bystřice nad Pernštejnem, 16. 4. 2014

České kalibrační sdružení, Lísek u Bystřice nad Pernštejnem, 16. 4. 2014 České kalibrační sdružení, Lísek u Bystřice nad Pernštejnem, 16. 4. 2014 Ing. Libor Krejčí Úvod do přepravy dle dohody ADR a souvislosti s tachografy a elektroinstalací v dotčených vozidlech Struktura

Více

KAPITOLA 5.2 NÁPISY A BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY

KAPITOLA 5.2 NÁPISY A BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY 5.2.1 Značení kusů KAPITOLA 5.2 NÁPISY A BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY POZNÁMKA: Pro značení s ohledem na konstrukci, zkoušení a schvalování obalů, velkých obalů, nádob na plyn a IBC, viz část 6 ADR. 5.2.1.1 Pokud

Více

ČÁST 5. Postupy při odeslání

ČÁST 5. Postupy při odeslání ČÁST 5 Postupy při odeslání KAPITOLA 5.1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 5.1.1 Rozsah použití a všeobecná ustanovení Tato část obsahuje ustanovení pro odesílání nebezpečných věcí týkajících se nápisů, bezpečnostních

Více

13/sv. 1 CS (67/548/EHS)

13/sv. 1 CS (67/548/EHS) 27 31967L0548 16.8.1967 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 196/1 SMĚRNICE RADY ze dne 27. června 1967 o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných

Více

8.BEZPEČNÁ PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH LÁTEK

8.BEZPEČNÁ PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH LÁTEK 8.BEZPEČNÁ PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH LÁTEK V této kapitole se dozvíte: Jaké předpisy platí pro mezinárodní silniční a železniční přepravu. O postupném sjednocování požadavků obou předpisů (ADR a RID). Jakou

Více

PODNIKOVÁ SMĚRNICE. Č.j...

PODNIKOVÁ SMĚRNICE. Č.j... Č.j... PODNIKOVÁ SMĚRNICE pro přepravu nebezpečných věcí podléhajících Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (Dohoda ADR), platná pro.. (Podniková směrnice) Tato podniková směrnice

Více

10. POŽADAVKY NA ZNAČENÍ A BALENÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK PŘI PŘEPRAVĚ

10. POŽADAVKY NA ZNAČENÍ A BALENÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK PŘI PŘEPRAVĚ 10. POŽADAVKY NA ZNAČENÍ A BALENÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK PŘI PŘEPRAVĚ V této kapitole se dozvíte: O číselném značení nebezpečných látek při přepravě. O značení kusového zboží a dopravních prostředků. O přepravních

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Strana: 1 ze 6 DESIDENT CAVICIDE

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Strana: 1 ze 6 DESIDENT CAVICIDE Strana: 1 ze 6 1. Identifikace přípravku a výrobce 1.1 Obchodní název přípravku:desident CaviCide 1.2 Použití přípravku: Dezinfekční/dekontaminační čisticí prostředek pro zdravotnické prostředky, přístroje

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení vlády k (ES) 1907/2006 (REACH) ) Datum vydání: Strana: 1 ze 5 Datum revize: Název výrobku:

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení vlády k (ES) 1907/2006 (REACH) ) Datum vydání: Strana: 1 ze 5 Datum revize: Název výrobku: Datum vydání:7.6.2011 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku Název: Další názvy látky: Číslo výrobku: 1.2 Použití látky

Více

9. VÝZNAM RESTRUKTURALIZACE ADR (RID)

9. VÝZNAM RESTRUKTURALIZACE ADR (RID) 9. VÝZNAM RESTRUKTURALIZACE ADR (RID) V této kapitole se dozvíte: Co bylo cílem restrukturalizace ADR (RID). Jak zásadní úpravy ADR (RID) byly provedeny. Význam zavedení klasifikačního kódu. Po jejím prostudování

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 20. srpna 2003,

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 20. srpna 2003, ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 20. srpna 2003, kterým se členské státy opravňují podle směrnice 96/49/ES k přijetí určitých odchylek týkajících se železniční přepravy nebezpečných věcí (oznámeno pod číslem K(2003)

Více

Bezpečnostní značky na obalech

Bezpečnostní značky na obalech Bezpečnostní značky na obalech Tyto výstražné symboly nás upozorňují na nebezpečnost určité látky a jsou dále doplněny R větami, které označují specifickou rizikovost nebezpečné látky a S větami, které

Více

PŘÍLOHA B USTANOVENÍ O DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH A O PŘEPRAVĚ

PŘÍLOHA B USTANOVENÍ O DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH A O PŘEPRAVĚ PŘÍLOHA B USTANOVENÍ O DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH A O PŘEPRAVĚ ČÁST 8 Požadavky na osádky vozidel, jejich výbavu, provoz a průvodní doklady KAPITOLA 8.1 VŠEOBECNÉ POŽADAVKY NA DOPRAVNÍ JEDNOTKY A JEJICH VYBAVENÍ

Více

Nebezpečné odpady a ADR

Nebezpečné odpady a ADR Nebezpečné odpady a ADR Dr. Ing. Jiří Došek, vedoucí střediska ADR, RID, ADN Bild Bild Bild Bild Nebezpečné odpady a ADR DEKRA Automobil a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 2 3 Právní úprava Sbírka mezinárodních

Více

Bezpečnostní list. 2. Identifikace nebezpečnosti Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

Bezpečnostní list. 2. Identifikace nebezpečnosti Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. DYRUP Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Česká republika Bezpečnostní list 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti/podniku Připraveno: 08.

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle směrnice EK 93/112/EC PD91 PHOTOPOLYMER DEVELOPER SUBID:000000010893 Verze 4 Datum vydání 10/12/04 Datum revize 08.12.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle směrnice EK 93/112/EC PD91 PHOTOPOLYMER DEVELOPER SUBID:000000010893 Verze 4 Datum vydání 10/12/04 Datum revize 08.12. 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE Informace o výrobku Název výrobku : Použití látky/přípravku : Roztok vývojky pro ofsetové desky Identifikace společnosti/podniku Agfa s.r.o.

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle předpisu EU č. 1907/2006 (REACH) Verze: 01.09

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle předpisu EU č. 1907/2006 (REACH) Verze: 01.09 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Chemický název látky nebo obchodní název výrobku: Metan 2.5, Metan 3.5, Metan 4.5, Metan 5.5 1.2 Číslo CAS: 74-82-8, Číslo ES (EINECS):

Více

PŘÍLOHA B USTANOVENÍ O DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH A O PŘEPRAVĚ

PŘÍLOHA B USTANOVENÍ O DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH A O PŘEPRAVĚ PŘÍLOHA B USTANOVENÍ O DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH A O PŘEPRAVĚ 1188 ČÁST 8 POŽADAVKY NA OSÁDKY VOZIDEL, JEJICH VÝBAVU, PROVOZ A PRŮVODNÍ DOKLADY 1189 KAPITOLA 8.1 VŠEOBECNÉ POŽADAVKY NA DOPRAVNÍ JEDNOTKY

Více

Provozní manuál ADR pro mobilní zásobník CNG

Provozní manuál ADR pro mobilní zásobník CNG Strana 1 z 16 Provozní manuál ADR pro mobilní zásobník CNG Společnost: Kubík a.s., Praha Provozovna: Pro ATEKO a.s., Hradec Králové zpracoval: Ing. Václav Zvěřina Bezpečnostní poradce č.1034 Strana 2 z

Více

VZOR EIGA PRO VÝROČNÍ ZPRÁVU DGSA

VZOR EIGA PRO VÝROČNÍ ZPRÁVU DGSA VZOR EIGA PRO VÝROČNÍ ZPRÁVU DGSA Dokument 156/17/CZ Revize dokumentu 156/16 Odborný překlad proveden pracovní skupinou PS-2 ČATP EUROPEAN INDUSTRIAL GASES ASSOCIATION (EVROPSKÁ ASOCIACE PRŮMYSLOVÝCH PLYNŮ)

Více

ah oj BEZPEČNOSTNÍ LIST dle zák. č. 356/2003 Sb.,vyhl., č. 231/2004 Sb. a vyhl. č. 232/2004 Sb. Sanitární mazivo

ah oj BEZPEČNOSTNÍ LIST dle zák. č. 356/2003 Sb.,vyhl., č. 231/2004 Sb. a vyhl. č. 232/2004 Sb. Sanitární mazivo Strana 1/6 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce : 1.1 Identifikace látky nebo přípravku : 1.2 Použití látky nebo přípravku: Silikonovo-teflonové mazání ROLTECHNIK, a.s 1.3 Identifikace

Více

LINDE VÍTKOVICE a. s. BEZPEČNOSTNÍ LIST. dusíko-vodíková směs. podle nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006

LINDE VÍTKOVICE a. s. BEZPEČNOSTNÍ LIST. dusíko-vodíková směs. podle nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006 LINDE VÍTKOVICE a. s. BEZPEČNOSTNÍ LIST Dusíko-vodíková směs podle nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 02.01.2004 Datum revize: 01.12.2008 1. Identifikace látky / přípravku a společnosti

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 a podle vyhlášky č. 231/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 a podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vydání: 12/2009 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/ přípravku a společnosti/podniku 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: čistící přípravek - koncentrát 1.2 Použití látky nebo přípravku: profesionální

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Kälte Top

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Kälte Top Strana 1 z 6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Více

Bezpečnostní list pro GL Standard FS /530

Bezpečnostní list pro GL Standard FS /530 1 IDENTIFIKACE PRODUKTU OBCHODNÍ NÁZEV : GL Standard FS KATALOGOVÉ ČÍSLO : 920 529 / 920 530 Doporučené použití: pro in vitro diagnostiku v lidských vzorcích pouze pro profesionální použití VÝROBCE: DiaSys

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Brzdová kapalina ATE - DOT 4 ( Super Blue Racing)

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Brzdová kapalina ATE - DOT 4 ( Super Blue Racing) BEZPEČNOSTNÍ LIST Datum vydání: 20.2.1997 Strana: 1 Datum revize: Název výrobku: Brzdová kapalina ATE - DOT 4 ( Super Blue Racing) 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický

Více

13.04.2012 21.02.02 / MM 25.03.02 / MM 1 / 7. Erbslöh Geisenheim Getränketechnologie GmbH & Co. KG, Erbslöhstraße 1, D-65366 Geisenheim

13.04.2012 21.02.02 / MM 25.03.02 / MM 1 / 7. Erbslöh Geisenheim Getränketechnologie GmbH & Co. KG, Erbslöhstraße 1, D-65366 Geisenheim 13.04.2012 21.02.02 / MM 25.03.02 / MM 1 / 7 1 Označení výrobku a název společnosti Údaje o výrobku Aktivní uhlí, granulované Obchodní název Granucol GE Číslo výrobku 1201.. Výrobce / Dodavatel: Erbslöh

Více

Klasifikace látek a směsí

Klasifikace látek a směsí Klasifikace látek a směsí Dle nařízení EP a Rady EU 1272/2008/EC (CLP) Ing. Hana Krejsová Výzkumný ústav organických syntéz a.s. Centrum ekologie, toxikologie a analytiky Rybitví č.p. 296, Rybitví 533

Více

Výroční zpráva 2011 3. 4. 2012. Kulatý stůl k přepravě nebezpečných látek

Výroční zpráva 2011 3. 4. 2012. Kulatý stůl k přepravě nebezpečných látek Výroční zpráva 2011 Kulatý stůl k přepravě nebezpečných látek 3. 4. 2012 TRINS Dohoda o spolupráci uzavřená mezi Ministerstvem vnitra - Ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR a Svazem chemického

Více

in accordance with 91/155 EEC

in accordance with 91/155 EEC 13.04.2012 03.09.1998 / Hb 15.09.2000 / Hb 1 / 7 1 Označení výrobku a název společnosti Údaje o výrobku Mikrobiální enzymatický preparát, vyrobený fermentací, extrakcí, koncentrací, odstraněním doprovodné

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle Nařízení Evropské komise (EU) č. 453/2010, příloha II

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle Nařízení Evropské komise (EU) č. 453/2010, příloha II Stránka: 1 ODDÍL 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku DESTILOVANÁ VODA 1.2 Příslušná určená použití směsi Destilovaná voda se používá pro technické účely k ředění

Více

silniční přeprava nebezpečných věcí - ADR

silniční přeprava nebezpečných věcí - ADR silniční přeprava nebezpečných věcí - ADR Ústí nad Labem březen 2018 ing. Ivan Hrabal ADR Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR z Accord Dangereuses Route) ukládá podmínky

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. NycoCard U-Albumin TD/Test Device. 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard U-Albumin TD/Test Device Aplikace:

BEZPEČNOSTNÍ LIST. NycoCard U-Albumin TD/Test Device. 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard U-Albumin TD/Test Device Aplikace: BEZPEČNOSTNÍ LIST NycoCard U-Albumin TD/Test Device 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard U-Albumin TD/Test Device Aplikace: Reagens obsažené v NycoCard U-Albumin testovacím kitu. NycoCard

Více

ČÁSTKA 146 Vyhláška č. 366/2016 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok Účinnost dnem 1. ledna 2017.

ČÁSTKA 146 Vyhláška č. 366/2016 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok Účinnost dnem 1. ledna 2017. Metodický zpravodaj autoškol č. 90/2017 zákony, vyhlášky. Seznam zákonů, vyhlášek a předpisů vydaných ve Sbírce zákonů, Úředním věstníku EU a v ostatních rezortních předpisech v období listopad 2016 až

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T Datum vydání: 11/1999 Strana: 1/5 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku: - / SAVAGRO A + Číslo CAS: - Číslo EINECS: - Další názvy

Více

Změny Dohody ADR od 1. ledna 2015

Změny Dohody ADR od 1. ledna 2015 Změny Dohody ADR od 1. ledna 2015 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 11/2015 Sb. m. s. o vyhlášení přijetí změn a doplňků Přílohy A Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek

Více

Identifikační čísla nebezpečnosti uvedená ve sloupci (20) tabulky A kapitoly 3.2 ADR nebo RID mají tento význam:

Identifikační čísla nebezpečnosti uvedená ve sloupci (20) tabulky A kapitoly 3.2 ADR nebo RID mají tento význam: Následující kombinace číslic však mají zvláštní význam: 22, 323, 333, 362, 382, 423, 44, 446, 462, 482, 539, 606, 623, 642, 823, 842, 90 a 99 (viz 5.3.2.3.2 dále). Pokud je před identifikačním číslem nebezpečnosti

Více

468 mv ph 0,1 (9883)

468 mv ph 0,1 (9883) Bezpečnostní list Oxidačně-redukční pufrovací roztok 468 mv ph 0,1 (9883) 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce Použití látky nebo přípravku / příprava Chemická charakteristika Oxidačně-redukční

Více

Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty:

Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty: Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty: (8) Nebezpečné látky a přípravky jsou látky a přípravky, které vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností a pro tyto vlastnosti jsou klasifikovány za

Více

Delegace naleznou v příloze dokument D033542/02 - ANNEX.

Delegace naleznou v příloze dokument D033542/02 - ANNEX. Rada Evropské unie Brusel 14. července 2014 (OR. en) 11888/14 ADD 1 ENV 672 ENT 161 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 11. července 2014 Příjemce: Předmět: Generální sekretariát

Více

KAPITOLA 5.4 PRŮVODNÍ DOKLADY

KAPITOLA 5.4 PRŮVODNÍ DOKLADY KAPITOLA 5.4 PRŮVODNÍ DOKLADY 5.4.0 Každá přeprava věcí podléhající ADN musí být doprovázena doklady předepsanými v této kapitole, pokud není vyňata z platnosti předpisů podle 1.1.3.1 až 1.1.3.5. POZNÁMKA

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. G. Technické normy a technická hlediska provozu

NÁKLADNÍ DOPRAVA. G. Technické normy a technická hlediska provozu NÁKLADNÍ DOPRAVA G. Technické normy a technická hlediska provozu 1. Druhy silničních vozidel stanovuje: a) zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích b) zákon č. 361/2000

Více

13.04.2012 05.08.98 1 / 6. Erbslöh Geisenheim Getränketechnologie GmbH & Co. KG, Erbslöhstraße 1, D-65366 Geisenheim

13.04.2012 05.08.98 1 / 6. Erbslöh Geisenheim Getränketechnologie GmbH & Co. KG, Erbslöhstraße 1, D-65366 Geisenheim 13.04.2012 05.08.98 1 / 6 1 Označení výrobku a název společnosti Údaje o výrobku Prostředek k ošetření vína. Obchodní název Číslo výrobku 5009.. Výrobce / Dodavatel: Erbslöh Geisenheim Getränketechnologie

Více

Modul č. 8. Nebezpečné látky.

Modul č. 8. Nebezpečné látky. Modul č. 8. Nebezpečné látky. Čís. Otázka A 1 Co řeší mezinárodní dohoda ADR, kterou je také Přepravu nebezpečného zboží v silniční dopravě. Česká republika vázána? 2 Podle mezinárodní dohody o přepravě

Více

3. Složení / informace o složkách: Chemická charakteristika, popis: stlačený plyn j.n., dusík, vodík Chemický vzorec: směs H 2 /N 2

3. Složení / informace o složkách: Chemická charakteristika, popis: stlačený plyn j.n., dusík, vodík Chemický vzorec: směs H 2 /N 2 BEZPEČNOSTNÍ LIST Zpracovaný dle přílohy II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 (REACH)) Datum vydání: Datum revize: 22.3.2008 Název výrobku: Stlačený plyn, j.n., dusík / GA 235 Formovací

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. 1. Identifikace látky, přípravku, výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora

BEZPEČNOSTNÍ LIST. 1. Identifikace látky, přípravku, výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora Datum vydání: 14. 10. 2009 Datum revize: 30. 06. 2012 Strana: 1/7 1. Identifikace látky, přípravku, výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora 1.1 Identifikace přípravku: Podlahové lepidlo

Více

Ing. Vladimír Bendák Datum vytvoření: 9. 11. 2012 Ročník: Autor:

Ing. Vladimír Bendák Datum vytvoření: 9. 11. 2012 Ročník: Autor: Autor: Ing. Vladimír Bendák Datum vytvoření: 9. 11. 2012 Ročník: 2. ročník nástavbové studium Tematická oblast: Přeprava nebezpečných věcí dle ADR Předmět: Technologie a řízení dopravy Klíčová slova: Toxické,

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 FINOHIT FH1130 / FH1131

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 FINOHIT FH1130 / FH1131 podle nařízení (ES) č. 107/2006 Strana 1 z 6 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti/podniku Identifikace látky nebo přípravku Čislo výrobku: Identifikace společnosti nebo podniku Firma: Název ulice:

Více

Divize obchodně provozní, o. z. Odbor nákladní dopravy a přepravy Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1. Průvodce. červenec 2000

Divize obchodně provozní, o. z. Odbor nákladní dopravy a přepravy Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1. Průvodce. červenec 2000 České dráhy, s. o. Divize obchodně provozní, o. z. Odbor nákladní dopravy a přepravy Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1 Průvodce nákladní přepravou Českých drah 3. Nálepky a označení pro přepravu

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 MAKRAKRAFT

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 MAKRAKRAFT Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi čisticí prostředek

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 231/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vydání: 08/2002 Strana 1 z 5 Název výrobku: REO 801 průmyslový odmašťovač N 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: REO 801 N REO 802 P

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 název přípravku: Síran draselný

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 název přípravku: Síran draselný Strana 1/8 Datum vyhotovení: 1.6.2015 Datum revize: ODDÍL 1. Identifikace přípravku, společnosti / podniku. 1.1 Identifikace přípravku: Síran draselný 1.2. Příslušná určená použití: hnojivo Nedoporučená

Více

13.04.2012 06.02.03 / MM 1 / 6. Specielní dioxid křemíku s integrovanými montmorillonitovými faktory z bentonitového minerálního extraktu.

13.04.2012 06.02.03 / MM 1 / 6. Specielní dioxid křemíku s integrovanými montmorillonitovými faktory z bentonitového minerálního extraktu. 13.04.2012 06.02.03 / MM 1 / 6 1 Označení výrobku a název společnosti Údaje o výrobku Specielní dioxid křemíku s integrovanými montmorillonitovými faktory z bentonitového minerálního extraktu. Obchodní

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. L2301 Silica 3 Reagent. emea.productstewardship@ge.com

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. L2301 Silica 3 Reagent. emea.productstewardship@ge.com Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo CAS: Číslo ES: 7757-83-7 231-821-4 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

Problém při překladu. Syntetický vzduch CZ. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti

Problém při překladu. Syntetický vzduch CZ. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti Strana : 1 / 5 Problém při překladu ón 2.2 : Nehořlavé, netoxické plyny 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Obchodní název : ALPHAGAZ Air 1 Č. BL : Použití :Průmyslové a profesionální. Provádět

Více

vstoupilo v platnost

vstoupilo v platnost Legislativa ES v oblasti chemických látek nařízení EP a Rady č. 1907/2006 (REACH) O registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Registration, Evaluation and Autorization of Chemicals)

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle předpisu EU č. 1907/2006 (REACH) Verze: 01.09

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle předpisu EU č. 1907/2006 (REACH) Verze: 01.09 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Chemický název látky nebo obchodní název výrobku: Vodík 3.0, Vodík 4.5, Vodík 5.0, Vodík 6.0, Vodík HG 1.2 Číslo CAS: 1333-74-0, Číslo

Více

BUEFA Kaugummi-Spray

BUEFA Kaugummi-Spray 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní jméno BUEFA Kaugummi-Spray 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo

Více

Bezpečnostní list MFC Master 820

Bezpečnostní list MFC Master 820 Strana 1/5 Bezpečnostní list 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DISTRIBUTORA NEBO DISTRIBUTORA: 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: 1.2 Chemický název látky/přípravku:

Více

Přeprava nebezpečných věcí ADR, zákon č. 111/1994 Sb. Ústí nad Labem 11/2010 Ing. Jaromír Vachta Požadavky podle zákona č. 356/2003 Sb. Zákon č. 371/2008 Sb., úplné znění č. 440/2008 Sb. Balení: značení

Více