11/18/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM $!$ *!!( &$!(!" +%$ ! -.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "11/18/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM $!$ *!!( &$!(!" +%$ ! -."

Transkript

1 11/18/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM!" #$$%$ $!$ &' $!$($ )%"!"$ *!!( &$!(!" +%$,($"!! -.!!'-" /)+!0

2 1"%2"3! " # $ # % # & ' () # *+&%( (), # -' ) & # -'%. &! #/ $ 0 *( # 1& () 2 # 3!4 5(67& (8& ()8 9 *' : :#, # 3!4& Listopadový liturgický kalendá nám ukazuje na konec církevního roku a na zaátek doby adventní. V první dny msíce slavíme slavnost Všech svatých a vzpomínáme na všechny zemelé. Už v posledních knihách Starého zákona se modlitba za zemelé pokládala za svatou a zbožnou myšlenku. Podobn i v prvotní církvi jak o tom svdí nápisy v katakombách. To pedpokládá nejen víru ve vný život, který se koná v nebi, ale i možnost se oistit. lovk se po ukonení pozemské pouti již nemže aktivn piinit o svou spásu, mže se však oistit utrpením. Práv kvli této innosti oištní mluvíme o duších, které ji konají, že se nacházejí v oistci. Celé spoleenství vících mže takové duši pomáhat modlitbami, almužnami, dobrými skutky, vlastním pokáním a slavením Eucharistie. Bolest duší v oistci spoívá v tom, že nejsou ješt dost isté, aby je Boží láska mohla naplnit a udlat je šastnými. Tato láska solidárn spojuje všechny údy mystického tla Ježíše Krista. lovk, který žije v ase a v tomto svt poznává, jaká nesmírná hodnota je mu dána, aby ji naplnil a jednou vydal za své skutky, kterými jednotlivé okamžiky asu vyplnil úet. Vící lovk nemže 2

3 jen prožívat a využívat as, i dlat dobré skutky jen tak, ale musí každý okamžik svého života, celé své jednání smovat k Bohu, k vnosti. Tedy jeden z cíl života lovka je nauit se správn a vdom využívat každou vteinu tohoto života. Ped námi je nový liturgický rok. Zaíná první adventní nedlí a vrcholí slavností Krista Krále. Má dva okruhy i cykly: vánoní a velikononí. Vlastním nositelem liturgického roku je sám Kristus, který ve své církvi neustále žije a pokrauje ve svém knžském úad. Nám, kteí k nmu s vírou picházíme a necháváme se vést, pivlastuje ovoce svého vykupitelského díla. Liturgický rok je školou kesanského života a každá památka vrcholí slavením Eucharistie, která je zdrojem milostí a vede k následování Krista. Slavností Krista Krále se ukoní církevní rok. Tuto slavnost zavedl v roce 1925 papež Pius XI.. Ježíš Kristus je král pravdy a života, král slavnosti a milosti, král spravedlnosti, lásky a pokoje, je naším Pánem. Jde o to, aby všechny naše dny, všechny naše starosti a práce byly konány pod jeho žezlem a jednou spolu s námi vstoupily do vného Kristova království. Církevní rok zaíná dobou adventní. I když advent zane teprve první nedli v prosinci, už v tomto ísle bych chtl o nm íci pár slov a tím na nj jakoby pipravit. Advent je doba oekávání píchodu Krista, je to doba modlitby a pokání, také doba pokorného a rozhodného následování Krista, je to doba nadje. lovk by si ml uvdomovat, že se má vzdávat všeho falešného v sob, a proto je teba více se ovládat, ukázovat init pokání. Dovedeme si odíkat? A to ne jen v jídle a pití! Do našeho pokání patí i pohled plný touhy, že vše nezávisí jen na penzích. A za to volejme Bohu díky! Otevírejme a pomalu pipravujme svá srdce na píchod tak velké Lásky, jakou je Ježíš. Poznávejme jakou lásku od nás oekává ten, který je LÁSKA sama. Vrcholem našeho pokání má být svátost smíení, nebo také pijetí svátosti pomazání nemocných. 3

4 Svou touhu po setkání s Kristem posilujme modlitbou. V tento as nadje více navštvujme bohoslužby, rozjímejme a u adventního vnce si tme texty Písma svatého. Naši otcové nám napsali o adventní dob, že má dvojí ráz: Je dobou pípravy na narození Pán, v níž se pipomíná první píchod Božího Syna k lidu, a zárove dobou, kdy se touto vzpomínkou srdce zamuje k oekávání druhého Kristova píchodu na konci as. Z tchto dvou dvod je advent dobou zbožného a radostného oekávání. (CR39) 3 pokraování píšt Už njakou dobu se snažíme odkrýt tajemství Církve uzavené ve svátostech a pedevším v Eucharistii. Jsme zváni na hostinu prostednictvím samotného Krista. Minule jsem psal o vkládání našich lidských dárk do rukou Hospodáe, o symbolice chleba a vína. Ježíš Kristus, který je ve veeadle Hostitelem, pijímá ty dary a zve nás k obsazení místa u stolu. Mše svatá IV Mé místo u Božího stolu. Jestliže chceme zachytit nco z tajemství nebe, o kterém hovoil Kristus ve veeadle, musíme zpozorovat ti pravdy. První je pravda o dom. Nebe - to je otcovský dm. V srdci každého lovka existuje touha rodinného domu. Nebe - to je také rodinný dm. V tom dom každý z nás má svj byt. To je druhá pravda. Ježíš jasn íká: Jdu vám pipravit místo... v dom mého Otce je mnoho píbytk. Každý lovk potebuje ke štstí vlastní byt. Jde o to výjimené místo v dom, kde on je pánem. Tetí pravda se týká místa u stolu. V dom je spolený stl, rodinný stl a každý má u nho své místo. 4

5 Oltá, u kterého se shromažujeme, je stolem nebe, který dosahuje zem. To je ten nebeský stl. U toho stolu každý z nás má své místo. Jestliže nkdo pozvaný na hostinu prostednictvím samotného Krista nepijde, nezaujme své místo ono zstává prázdné. Nikdo toto místo nezaujme. Kdokoliv je nepítomný, mže být omluven jenom samotným Hospodáem. Naproti tomu se nikdy nemže omlouvat sám. Jestliže to chce udlat, je netaktní. Hostitel omlouvá, když lovk je skuten nemocný, to znamená - nevychází z domu; když slouží svou prací jiným nap. léka, idi autobusu, pilot, atp. Jestliže jejich práce zaujímá celý den, jsou Bohem omluveni. V takovém pípad svdomité a dobrovolné zeknutí se pístupu ke stolu, ke kterému nás zve Kristus, je drazným znamením zanikání víry. Nebo je to podceování spoleenství, které se setkává u oltáe, to znamená Církve a zárove také samotného zvoucího Hostitele, Ježíše Krista. Je nutné proto najít své místo u oltáe, který je stolem nebeského království. Kdo toto místo nenašel, dokáže se lehce vzdát pítomnosti na svaté hostin. Snadno již obsadíme svá místa u oltáe sám Kristus, který pijal naše dary, staví ped nás své dary. Tady se stává pekvapující vc. Ježíš nepidává k našim darm ješt svj božský dar, jenom naše dary svým božským slovem promuje. Stejn jako by chtl íct vím dobe, jak dobrý je váš chléb a víno, které však nechrání od smrti. Toužím vám dát pokrm, který má chu vašeho chleba a vína, který však dává záruku zmrtvýchvstání; pokrm dávající ne život souasný, ale vný. V dob mše svaté jsme svdky tohoto úspšného úinku Božího Slova. Chléb je tak poslušný Boha, že když Kristus nad ním íká: Toto je moje tlo, pestává být chlebem a stává se Tlem Ježíše Krista, stejn je to s vínem. Tyto dary jsou úpln poslušné Boha, proto je lehké je promnit. Tžší je to udlat s námi. Bh mnohokrát íká nad námi slova promnní a ponvadž máme svobodnou vli, promní nás natolik, nakolik se naše svobodná vle oteve této promn. Proces naší promny trvá celý náš život a jde tžce. Okamžik promování je vždycky pro nás výzvou odkrytí této velké pravdy, že Bh nás shromáždil u svého stolu proto, aby nás promnil, posvtil, pozdvihl stejn jako promuje chléb a víno. pokraování píšt P. Janusz 5

6 íjna 2007 se poprvé uskutenila v naší farnosti Fatimská pobožnost, a proto by bylo dobré se o této výjimené události zmínit. V minulém vydání Kapky jsme vzpomínali zvlášt na historii, dnes se zastavíme nad tím, jaké vlastn mže mít asi lovk pocity, když se úastní takovéto pobožnosti. Proto jsme oslovili pár úastník, aby se s námi rozdlili o své pocity Fatimská pobožnost zaala mší svatou, po které následovala adorace Nejsvtjší svátosti, svcení sochy Panny Marie Fatimské a nakonec byl prvod s modlitbou ržence doprovázený mariánskými písnmi. Poasí nám bylo naklonno, nespadla ani kapka dešt, i když meteorologové pedpovídali jinak. Sešli jsme se zde v hojném potu /asi 150 poutník/, abychom si pipomnli poslední zjevení Panny Marie ve Fátim, které se událo ped 90 lety. Atmosféra byla píjemná, i když venku foukal chladný vítr, ale nikoho z pítomných poutník, a již malých nebo velkých, to neodradilo. Každý si nesl hrd své svtlo, aby vidl na cestu, nebo již byla tma. Pi adoraci každý z nás mohl poprosit a podkovat Pánu Ježíši za všechny jeho dary v našem život. Ale také podkovat Pann Marii za to, že se za nás pimlouvá u svého Syna. Každý z poutník je jist rád, že se mohl zúastnit slavnosti v kapli na Krakovci, protože mu v srdci zstaly vzpomínky ze spoleného setkání. Moje zážitky a vzpomínky na tuto událost jsou krásné možná ani nepopsatelné, nkdy lovk nedokáže popsat, jak se cítil. Nepochybn je to ale veliký duchovní zážitek. Fatimská pobožnost se mi velice líbila. Mše svatá, která se konala, zdálo by se, že byla stejná 6

7 jako ostatní, ale podle m tomu tak není. Mám ten pocit, že prostedí, doba, spoleenství lidí a úmysly, se kterými jsme tam pišli, byly jiné. Bylo to jiné tím spíše, že msíc íjen je msíc zasvcený Pann Marii, proto mám velikou radost, že první Fatimská pobožnost se zaala konat zrovna v tento krásný msíc. Msíc, který je zvlášt zasvcený Pann Marii a bhem kterého se mžeme skrze modlitbu ržence k Pann Marii piblížit a rozjímat o jejím život a život Pána Ježíše. Vím, že radost jsem z této pobožnosti mla nejen já, ale také Panna Marie a Pán Ježíš.I když úast mohla být vtší, pesto mli urit radost. Vím, že tato pobožnost vydá plody do našich srdcí a že nám pomohla se ješt více piblížit k Pánu Bohu, že na ni budu já a také jiní, kteí se jí úastnili, ješt dlouho vzpomínat. Urit je hodn okamžik této pobožnosti, na které se dá vzpomínat, protože se velice zdaila. Pavel Spáil, náš laškovský kostelník, píše: 13. íjna jsme si poprvé a urit ne naposledy pipomnli zjevení Panny Marie ve Fátim. Úctu a modlitbu jsme mohli prokázat v bohoslužb, adoraci a prvodem se svícemi a sochou Panny Marie Fátimské, nebo také - jak se pi zjevení sama nazvala - Panna Maria Ržencová. Pod vedením otce Janusze a otce Mariusze ze Ptení jsme mohli prožít mši svatou v nádherném prostedí v kapli na Krakovci a rozjímat v plhodinové adoraci ped vystavenou Nejsvtjší Svátostí. Pi svtelném prvodu se v nesení nové sochy Matky Boží zakoupené pímo ve Fátim stídali otcové a matky nejen z našich farností. Jist potšila, a nejen mne, úast farník z okolních, ale i vzdálenjších míst našeho dkanátu. I když se bhem pobožnosti vyskytly malé nedostatky, vím že pi dalších pobožnostech, které se budou konat vždy 13. dne msíc kvtna až íjna bude vše v poádku. Za vzor si mžeme vzít Koclíov, kde každoron zavítá na ticet tisíc lidí. Sídlí zde totiž eskomoravská 7

8 Fátima hnutí, které peuje o zpítomnní poselství fatimského zjevení. Co íci závrem? Vím, že jsme dstojn oslavili 90. výroí zjevení Panny Marie ve Fátim a doufám, že se tyto pobožnosti budou i nadále konat ve farnosti, která má zasvcený kostel Nanebevzetí Panny Marie. Píšt - tedy 13. kvtna 2008 v hodin. Paní Peková vzpomíná: Fatimská pobožnost na mne velmi siln duchovn zapsobila, zvláš proto, že se konala v kapli sv. Antoníka. Jsem velkou ctitelkou tohoto svtce, zejména když ho máme ve své farnosti a je nám tak blízko. Moje pocity velké duchovní ochrany a pomoci byly umocnny pítomností Panny Marie Fátimské, ke které se denn obracím a na kterou ve svém život velmi spoléhám. Pemýšlela jsem, pro to tak o. Janusz zaídil? Když jsem zjistila - pro, byla jsem velmi šastná, že se toto spojení, mohlo uskutenit práv v naší farnosti totiž oblast, kde se Panna Maria zjevovala, byla zasvcená sv. Antonínovi. Protože to byla veliká událost, pijeli tam také lidé z okolních farností. Neváhali jsme tedy, ale vedle lidí z našich farností oslovili jsme také nkoho jiného. Petr Ullman z farnosti Konice vzpomíná: Jsem moc vdný za to, že jsem se mohl poprvé ve svém život úastnit Fátimské pobožnosti, a to v den, kdy se ped devadesáti lety zjevila Panna Maria dtem ve Fátim naposledy. Nejen že se veškerá má oekávání naplnila, ale spoleenství modlitby dokonce pekonalo moje pedstavy... Panna Maria v ten veer jako by každému z nás íkala:,,neboj se! A vzývej mého syna ve Svátosti oltání..." Modlitba ržence, svtelný prvod a mariánské písn rozsvítily temnotu noci a myslím, že zapálily i mnohá srdce vírou v Krista ukižovaného a vzkíšeného. Myslím si, že to nebylo jen krásné na pohled, ale že jsme svou spolenou modlitbou získali hodn Božích milostí skrze ruce naší maminky Panny Marie. Kéž by nás bylo stále více, abychom mohli ješt více vzývat Pannu Marii, naši Královnu a Orodovnici! 8

9 Závrem chci jen dodat, že veliké díky patí otci Januszovi, který nám umožnil uskutenní Fátimské pobožnosti v naší farnosti a že byl ochotný ji pipravit tak, aby se to všechno vydailo a vydalo to plody v našem život. Díky patí také tm, co se postarali o kvtinovou výzdobu a pípravu na mši. Zvlášt také dkujeme panu Markovi Dopitovi, který nám zprostedkoval elektinu, což bylo velice dležité. Pán Bh zapla všem, kteí jakkoliv pispli pomocnou rukou, aby se pobožnost zdaila. Dkujme ale pedevším ve svých modlitbách Pánu Bohu, že nás zavedl na tuto cestu a že nám umožnil se k nmu ješt více piblížit. Dkujme Mu neustále za jeho lásku a prosme, abychom vytrvali na cest do nebe a aby nám pomohl uskutenit píští rok další Fatimské pobožnosti. Na závr bych chtla ješt jednou pozvat všechny na píští Fatimskou pobožnost, která se uskutení už 13. kvtna 2008 na témže míst. anim. J. Ošádalová a anim.p. Dvorská 53 Svatá Kateina Alexandrijská, Panna a muednice Legenda o této svtici je jednou z nejznámjších a zárove nejbarvitjších. Kateina byla vysoce urozená, uená a krásná dívka 9

10 z Alexandrie, žila kolem roku 300. Stala se kesankou díky místnímu poustevníkovi, který ji ve víe uil. Veejn protestovala proti uctívání pohanských boh a samotného císae Maxentia vyzvala, aby se vzdal pohanství a obrátil na kesanskou víru. Císa ji postavil ped padesát pedních uenc a filosof, kteí se jí snažili kesanství, tedy víru jen v jednoho Boha, rozmluvit. Akoliv jí bylo pouhých osmnáct let, dokázala všechny jejich dvody vyvrátit a obrátila je na kesanskou víru. Za to je nechal císa všechny zaživa upálit. Poté se snažil Kateinu požádat o ruku, ale Kateina ho odmítla s odvodnním, že se již zaslíbila Kristu. Toto prohlášení mlo za dsledek dvouhodinové biování a poté nekonené muení a vznní, bhem kterého ji prý krmila holubice. Bhem tohoto vznní se svaté Katein zjevil Pán Ježíš. Poté byla Kateina muena na speciáln vyrobeném kole, opateném bodci, které ji mlo zaživa roztrhat. Kolo se ale díky blesku rozpadlo a zranilo mnoho divák. Její stálost obrátila na víru dv st voják, kteí byli ihned popraveni. Poté byla na císav rozkaz sata. Z jejích žil prý netekla krev, ale mléko. Ped smrtí svolávala požehnání na všechny, kdo na ni budou vzpomínat. Zemela roku 307 n.l. a po její smrti odnesli andlé její ostatky na horu Sinaj v Palestin, kde je pohbili. Za císae Justinána I. ( ) byl nad jejím hrobem vybudován svtoznámý klášter sv. Kateiny jako stedisko kultu sv. Kateiny. Svatá Kateina je patronkou univerzit, mladých dívek, filozof, ošetovatelek, kolá, padlák, všech umírajících a díky kolu, na kterém byla muena, i patronkou všech mlyná. Život svaté Kateiny je velkým povzbuzením pro dobu, ve které žijeme. I nám se mže zdát tžké pihlásit se ke Kristu v prostedí, které útoí na všechny, kteí Krista vyznávají. Na píkladu této velké svtice mžeme zpozorovat, že díky vrnosti naší víe, tedy vydávání správného píkladu jiným, mžeme pivést k obrácení i ostatní. Mžeme si tedy položit otázku: pro je okolo nás tolik nevících? Není to snad i proto, že nedokážeme dát správný píklad? Prosme Ducha svatého o tuto milost, abychom se oteveli lásce, kterou je Kristus, žili jí a hlavn, abychom tuto lásku dokázali pedávat jiným. pipravil anim. Kamil Štolpa 10

11 3! " # $ # % & '! ( ) "!#* +,-% *. /! /! 0! 1!").&! 2 31 # 45 6! *! * 8# # 2 31 # *#45! +# * && #& Také si mnohdy neuvdomujeme, že Bh stojí stále pi nás a je ochoten nám pomoct. Když mu ale budeme dvovat tak pochopíme, že nás nikdy nezklame. Snažme se obracet na Nj v modlitbách a nezapomínejme, že naši modlitbu potebují i ti, co již mezi námi nejsou a ekají na ni v oistci. Pokud mu budeme skuten vit, On nás vyslyší a poznáme, jak obrovská síla se v modlitb skrývá. Zdroj : Další píbhy pro potchu duše. Bruno Ferrero 11 Zpracoval: Milan Ošádal

12 Co víme o vzniku modlitby ke svatému archandlovi Michaelovi? Jak vznikla tato modlitba? asopis Ephemerides Liturgicae otiskl v roce 1955 na str toto: P. Dominik Pechenino píše: Nevzpomínám si na pesný rok. Jednoho rána se velký papež Lev XIII. jako obvykle úastnil další mše sv., dkovné, na které býval po své mši. Najednou ho vidli, jak energicky vzpímil hlavu a intenzivn se zadíval na cosi nad hlavou celebranta. Hledl upen, ani nemrkl, s jakýmsi vydšením a údivem a mnil pitom barvu a rysy. Odehrávalo se v nm nco divného a velkého. Konen se vzpamatoval a lehkým, ale energickým dotykem ruky se zvedl. Vidli ho, jak se ubírá do své soukromé pracovny. Píbuzní ho starostliv následovali. Tlumeným hlasem se ho zeptali: 'Svatý ote, necítíte se dobe? Potebujete nco?' Odpovdl jim: 'Nic, nic.' Po plhodin si nechal zavolat sekretáe Kongregace pro bohoslužby. podal mu list a ekl mu, aby text nechal vytisknout a poslal všem ordinám na svt. Obsahem byla modlitba. kterou se modlíme na konci mše spolu s lidem, s prosbou k Pann Marii a plamennou výzvou ke knížeti nebeského vojska, s úpnlivou prosbou k Bohu, aby vyhnal satana znovu do pekla." Jak je vidt, papežové zcela jasn pipomínali hroznou pítomnost satana. Úmysl, který pozdji k této modlitb pidal Pius XI. /zvláštní úmysl za Rusko/, se vztahoval k centru falešných nauk rozšíených v minulém století, které dosud zamoují život nejen národ, ale samotných teolog. Jestliže naízení Pia XI. Nebyla dodržována, je to vina tch, kterým to bylo sveno. Zajisté se dobe doplovala s charismatickými napomenutími, která Pán dal lidstvu prostednictvím zjevení ve Fátim, pestože na nich nebyla závislá. Fátima nebyla tehdy ješt svtu známá. Chtl jsem zdraznit, že žáden z papež nezrušil doporuení papeže Lva XIII. a Pia XI. Jestliže se dnes odešlo od této modlitby to jen proto, že nkteí jsou ní znudní nebo si myslí, že dnes už neexistuje taková poteba. Položme si však otázku: Skuten neexistuje taková poteba? P. Janusz Lomzik Vydává ímskokatolický farní úad v Laškov pod záštitou otce Janusze Łomzika Podnty, píspvky a informace k otištní lze odevzdat na fae nebo animátorm farnosti. Náklady na 1 ks výtisku: 8,- K. Proto prosíme o dobrovolný píspvek. Pedem dkujeme za pochopení. tel

5/12/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM "*! +$ "$"$", $"*!. z modlitby Jana Pavla II. pi pouti do Lurd

5/12/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM *! +$ $$, $*!. z modlitby Jana Pavla II. pi pouti do Lurd 5/12/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM!"#$% "$$$"" $$!&$" '$" %($) "$ "$&" "*! +$ ("$""$+$ "$"$", %"-*%'" *$") $"*!. /0"" ("$"&"! ""# "(*!0 #0+"$!) z modlitby Jana Pavla II. pi

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn.

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn. 29.12. NEDLE 9:00 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Za rodinu Synkovu a Neasovu Za Rženu Volgemutovu, celou rodinu a +++ 30.12. PONDLÍ 31.12. ÚTERÝ 15:30 1.1. 2014 STEDA 9:00 2.1. TVRTEK Sv. Silvestra

Více

! " # $ %& # ' "(%!" & "! ( # ) "!!" "!!!! # %! % +,. % "!" % + %! +!!" %! -!!% "!/ + " % 0-1# -!! 0-1 &!" %!2% & 3 #3 % %3 "& %+ # )! %!!

! # $ %& # ' (%! & ! ( # ) !! !!!! # %! % +,. % ! % + %! +!! %! -!!% !/ + % 0-1# -!! 0-1 &! %!2% & 3 #3 % %3 & %+ # )! %!! ! " # $ %& # ' "(%!" & "! ( # ) "!!"!(%!# *!%+,- "!!!! # %! % +,. % "!" % + %! +!!" %! -!!% "!/ + " % 0-1# -!! 0-1 &!" %!2% & 3 #3 % %3 "& %+ # )! %!!!/ ZPRÁVY Z CELOSVTOVÉHO SETKÁNÍ MLÁDEŽE 2011 V MADRIDU

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

!" # $ $ % $ & ' ",-./0-,12130-4 130-4# 4/11/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM

! # $ $ % $ & ' ,-./0-,12130-4 130-4# 4/11/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM 4/11/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM! " # $ $!" # % $ & '!" # ($) * *+ ",-./0-,12130-4 130-4# z knihy "Velikonoce -soubor text pipravil Jakub Marek 5 *6 1. duben Kvtná nedle 5.

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

!" #$% & %&"'( &#$##% #) # "*! +&,#)! % # " # $ %#) 1 " 2% % ),6% &) #) &",# '* 7889 % :,;;" & #% & <& &"2 )#= >88"888 #&) & )()) "2?

! #$% & %&'( &#$##% #) # *! +&,#)! % # # $ %#) 1 2% % ),6% &) #) &,# '* 7889 % :,;; & #% & <& &2 )#= >88888 #&) & )()) 2? 2 Informace Msíník o farnosti farnosti sv. Bartolomje 1 2006!" #$% & %&"'( &#$##% #) # "*! +&,#)! % # " -.&#/ %) #)'&0*## &# # $ %#) 1 " 2% &&# 34#)%5! % ),6% &) #) &",# '* 7889 % :,;;" & #% &

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Opt uplynul rok a my se zde scházíme na Valné hromad, abychom zhodnotili innost našeho sboru za rok 2001. Díve mi však dovolte, abych Vám do nového roku popál vše nejlepší,

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM ! " #! $ $# % # & # ' $ # # #' $$ $ # #

MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM ! #! $ $# % # & # ' $ # # #' $$ $ # # 7-8/14-15/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM! " # #! $ $# % # & # ' $ # #! ' $ ## # & (# #' $$ $ # # Dne 24. ervna poprvé pistoupily ke stolu Pán 3 dti ve farnosti echy pod Kosíem

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Setkání 18/04/2012 záznam

Setkání 18/04/2012 záznam Setkání 18/04/2012 záznam Autor: Štpánka Bednáová Verze/datum: 07/05/2012 Úvod FKP pedstavuje historicky 1. seskupení v R, které se zabývá klientským pístupem (Customer Experience CX) jedná se o neformální

Více

DIREKTORIUM PRO MŠE S DTMI (Directorium de Missis cum pueris)

DIREKTORIUM PRO MŠE S DTMI (Directorium de Missis cum pueris) KONGREGACE PRO BOHOSLUŽBU DIREKTORIUM PRO MŠE S DTMI (Directorium de Missis cum pueris) (1.11.1973) MCM OLOMOUC DIREKTORIUM PRO MŠE S DTMI (1.11.1973) (Directorium de Missis cum pueris) 1. Poktné dti (Pueros

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie pracujeme pro Vás 1 Lidi 2 Státní strategie pro sociální pomoc ve Velké Británii 2011 Personalizace Podpora ízená lovkem

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Mnozí z Vás jste nedávno dle svých pedstav oslavili nástup nového tisíciletí a páli jste si navzájem vše nejlepší do nového roku i let píštích. To samé Vám peji i já

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

Prof. Dr. Jindich Mánek: Pístup k Písmu. Praha 1961.

Prof. Dr. Jindich Mánek: Pístup k Písmu. Praha 1961. Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy, Pacovská 350, Praha 4 Obor: Sociální pedagogika Pedmt: Prof. Dr. Jindich Mánek: Pístup k Písmu. Praha 1961. 22. ervence 2008 Michaela Molková Jak si jist

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Popište svými slovy, co je hospic a jaké služby nabízí. Je to v podstat LDN,Domov dchodc, dohromady. Nkdo tvrdí, že se tam chodí umírat a v podstat

Popište svými slovy, co je hospic a jaké služby nabízí. Je to v podstat LDN,Domov dchodc, dohromady. Nkdo tvrdí, že se tam chodí umírat a v podstat Popište svými slovy, co je hospic a jaké služby nabízí. Je to v podstat LDN,Domov dchodc, dohromady. Nkdo tvrdí, že se tam chodí umírat a v podstat je to pravda. V dnešní dob mezi LDN- Domovem dchodc a

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Seminá Diakonie 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Obsah: I. Definice a cíl diakonie II. Historie diakonie v Bibli III. Osoba diakona IV. Strategie diakonie a její formy V. Analýzy diakonie

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000)

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000) EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO (konference eská republika, srpen 2000) Mám dnes na srdci, abychom spolen tak trochu probhli Biblí od zaátku až do konce. Už nkolik dní tady na konferenci mluvíme o Božích

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK NERVOVÁ SOUSTAVA vysvtlí význam nervové soustavy pro život lovka urí polohu CNS a obvodových nerv v tle popíše základní stavbu mozku, míchy a nerv vysvtlí na jakém principu pracuje nervová soustav rozumí

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

Zápis a usnesení 19. zasedání ZO Pernink, které se konalo 28.4.2008 od 17.30 hod. Ovovatelé: pan Panak a pan Höhnl Pítomni viz prezenní listina V

Zápis a usnesení 19. zasedání ZO Pernink, které se konalo 28.4.2008 od 17.30 hod. Ovovatelé: pan Panak a pan Höhnl Pítomni viz prezenní listina V Zápis a usnesení 19. zasedání ZO Pernink, které se konalo 28.4.2008 od 17.30 hod. Ovovatelé: pan Panak a pan Höhnl Pítomni viz prezenní listina V úvodu požádala starostka o schválení programu jednání a

Více

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví 2. ze tí opakovaných odborných posudk Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn.

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn. 29.12. NEDLE 9:00 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Za rodinu Synkovu a Neasovu Za Rženu Volgemutovu, celou rodinu a +++ 30.12. PONDLÍ 31.12. ÚTERÝ 15:30 1.1. 2014 STEDA 9:00 2.1. TVRTEK Sv. Silvestra

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

! " #! " $ % & " " " ' () *+ %+, " -. / ", 0 " "

! #! $ % &  ' () *+ %+, -. / , 0 ! " #! " $ % & " " " ' () *+ %+, " -. / ", 0 " " PL ROKU ZA NÁMI Výsledky za pl roku práce a snahy už všichni známe a te nastává to období, které má pro každého jiný význam. Pro devááky je toto období

Více

85 LET KLUBU FILATELIST ALFONSE MUCHY V BRN

85 LET KLUBU FILATELIST ALFONSE MUCHY V BRN ZPRAVODAJ (p.. 50) Redakce: J.Punochá Náklad: 100 ks íslo 1/2007 bezen Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické Doba, kdy rodie trvale peují o malé dti jim asto pináší sociální izolaci, ztrátu jistoty a dvry ve vlastní schopnosti. Chceme nabídnout rodinám komunitní prostedí s možností setkávání, spolupráce, vzdlávání,

Více

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Hledání ženské vize Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60 uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Na prvním z dvanácti plánovaných kulatých stol poádaném v rámci

Více

Vyhodnocování úspšnosti

Vyhodnocování úspšnosti Poítaové zpracování pirozeného jazyka Vyhodnocování úspšnosti Daniel Zeman http://ckl.mff.cuni.cz/~zeman/ Úspšnost zpracování PJ Jak ovit, že program funguje správn? 2 ásti: programátorská (nepadá to)

Více

Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi

Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi Proto jsme se rozhodli Vám zde o nm publikovat nkolik zajímavých informací z jeho života. Víme, že na generála a jeho odkaz budete vždy pamatovat.

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

PÍRUKA PRO OBCHODNÍKA

PÍRUKA PRO OBCHODNÍKA PÍRUKA PRO OBCHODNÍKA AQUAWELL (CZ) s.r.o. POSTUP DEMONSTRACE VE FIRM 1 I. Než vstoupíme do firmy. Obchodník musí být pipraven na práci u zákazníka.vyžaduje to osobní pípravu. 1. Kontrola materiál k prezentaci

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Ad 1) Uvdomujeme si, že není možné ovlivovat pouze jednu a to ohroženou skupinu. Aktivity se zamují na

Ad 1) Uvdomujeme si, že není možné ovlivovat pouze jednu a to ohroženou skupinu. Aktivity se zamují na Rok rovných píležitostí pro všechny koní seznamujeme Vás s výstupy programu EU EQUAL v oblasti rovných píležitostí žen a muž. A zveme na konferenci k tomuto tématu "Od teorie k praxi úspšné píbhy, která

Více

JEDNOTA TLA KRISTOVA

JEDNOTA TLA KRISTOVA JEDNOTA TLA KRISTOVA MARTIN KLUSO (Praha, 27. srpna 2003) Vím, že pichází as, kdy Bh bude mít Tlo Kristovo. Nechce se nám hovoit o tom, že bychom mli init vtší vci nebo být slavnjší nebo chodit v tom Tle

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

3/2006 RONIK X. Nyní - praví Hospodin - obrate se ke mn celým svým srdcem, v postu, náku a plái. Jl 2, 12. Demonstrace kesanské síly?

3/2006 RONIK X. Nyní - praví Hospodin - obrate se ke mn celým svým srdcem, v postu, náku a plái. Jl 2, 12. Demonstrace kesanské síly? MARTiNOViNy 3/2006 RONIK X. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - EPY Nyní - praví Hospodin - obrate se ke mn celým svým srdcem, v postu, náku a plái. Jl 2, 12 Demonstrace kesanské síly? V posledních dnech jsme

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH MARK JANTZI (Praha, ervenec 1994) Vím, že Bh v této dob íká své církvi, aby byla ostražitá. Bratr ducille mluvil asi ped temi týdny k bratím ve mst Champaign v Illinois. ekl,

Více

Pednáška P. Adolf Pintí

Pednáška P. Adolf Pintí Pednáška P. Adolf Pintí Jak už tady zaznlo, jsem pedevším fará, psobil jsem pt let v Sušici, potom patnáct let na Táborsku ve tech, pti a posléze osmi farnostech a te už jsem skoro deset let v eských Budjovicích

Více

PEDÍTÁNÍ. Pedítání a pednes v literární výchov žák. [] / Jaroslav Toman -- eština In: Komenský -- [CZ] -- Ro. 114,.6 (1989/90), s.327-331.

PEDÍTÁNÍ. Pedítání a pednes v literární výchov žák. [] / Jaroslav Toman -- eština In: Komenský -- [CZ] -- Ro. 114,.6 (1989/90), s.327-331. PEDÍTÁNÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v papírové

Více

Pílohy 1 Informace pro úastníky FESTIVALU vzdlávání 2 Pihláška pro úastníky 3 Seznam základního vybavení pro úastníky FESTIVALU 4 FESTIVAL vzdlávání - vyhodnocení 5 Odkazy na internetové stránky k tématu

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

Nelegální práce v odvtví stavebnictví

Nelegální práce v odvtví stavebnictví Studie. 4 : Nelegální práce v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích Objednatel: Konfederace zamstnavatelských

Více

Vzkaz pro všechny hodné

Vzkaz pro všechny hodné Obasník 19.12.2013 VeseléVánoce Obasník 19.12.2013 Pokudjsteještnestihli napsatježíškovi,mžetemu poslatvašetajnápánína kouzelnyjezisek2013@gmail. com.uritsebudesnažit vámjesplnit.akdyžneo letošníchvánocích,takteba

Více

Panna Maria Bolestná. Václav Ren. To nejsou staletí, co tepe vteiny jsou to! Hluché, slepé, Ty ješt stojíš? Palmo pímá, s oima svtu zavenýma,

Panna Maria Bolestná. Václav Ren. To nejsou staletí, co tepe vteiny jsou to! Hluché, slepé, Ty ješt stojíš? Palmo pímá, s oima svtu zavenýma, byli jedné mysli mli všechno spolené Sk 4,32-35 Farní zpravodaj T á b o r a a o k o l í roník VI 1 doba postní 2005 Tábor, Sezimovo Ústí, Pohnání, Ratiboské Hory, Chotoviny, Hlasivo, Hoštice, Borotín,

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min)

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min) 1/9 PRACTICE DICTATION 1) For section C (speech 154 syll/min) Celkový rst evropské produktivity se výrazn zpomalil, a výkonnost jednotlivých lenských stát byla déle než de/kádu rozmanitá. Pehled klíových

Více

9/16/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM!!!!! "#$! %

9/16/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM!!!!! #$! % 9/16/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM!!!!!! "#$! % Záí: 8. záí svátek Narození Panny Marie 13. záí památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a uitele církve 14. záí svátek Povýšení

Více

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ CECIL ducille (Internetové vysílání, srpen 2008) Chválíme Boha za další krásný den, za další píležitost pedat Boží slovo Jeho lidu a prostít stl pro hladové, abychom mohli

Více

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu.

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Roník XVII, íslo 4 Vyšlo 18.12.2005 Cesta na Plnoní Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase

Více

! "#$%&'( ) !" #$% & '( ) ' )(*+# (% +# # )#, # #)-. ' ) ' / )#' ( # # 0, ( / )-.# ( -. 0 1 +# # # '#)., ' # ' 0 1 +# # # ' 2 #,3

! #$%&'( ) ! #$% & '( ) ' )(*+# (% +# # )#, # #)-. ' ) ' / )#' ( # # 0, ( / )-.# ( -. 0 1 +# # # '#)., ' # ' 0 1 +# # # ' 2 #,3 !"#$%&'()')(*+#(%!"#$%&'( ) +##)#,##)-.' ) '/)#'(## 0,( /)-.#(-.01 +###'#)., ' #' 01 +## #' 2#,3 43')05' 0,.#5#03'(,-5 #' 5 43')0#5# '6 01 * &78%89:;

Více

Datový typ POLE. Jednorozmrné pole - vektor

Datový typ POLE. Jednorozmrné pole - vektor Datový typ POLE Vodítkem pro tento kurz Delphi zabývající se pedevším konzolovými aplikacemi a základy programování pro mne byl semestr na vysoké škole. Studenti nyní pipravují semestrální práce pedevším

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

Jan Syrový TEL +420 737 641 206 SYROVY.JAN@GMAIL.COM

Jan Syrový TEL +420 737 641 206 SYROVY.JAN@GMAIL.COM P!íklad struktury/obsahu pracovního postupu: - Kde a p!ípad" kdy se daná #innost odehrává - Jaké pom$cky a podmínky jsou pro provád"ní #innosti pot!eba, kdo a jak je zaji%&uje - Kdo danou #innost provádí

Více

Farní zpravodaj. T á b o r a a o k o l í. roník VIII. podzim 2007. Sk 4,32-35

Farní zpravodaj. T á b o r a a o k o l í. roník VIII. podzim 2007. Sk 4,32-35 byli jedné mysli mli všechno spolené Sk 4,32-35 Farní zpravodaj T á b o r a a o k o l í roník VIII 4 podzim 2007 Tábor, Sezimovo Ústí, Pohnání, Ratiboské Hory, Chotoviny, Hlasivo, Hoštice, Borotín, Stezimí

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu ! Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu Odhalování a využití lidského potenciálu Motivování

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 VOLNOASOVÉ AKTIVITY A PREVENCE

Více

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady.

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady. !" #$% & '()*+,, $,-./! -0 To nejlepší nakonec Ve školním roce 2007/2008 jsme mli v plánu vydat tyi ísla Realisty. Ti ísla jste již mli možnost si peíst a te držíte v rukou letos tvrté a poslední íslo

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

PORUCHY CHOVÁNÍ V DTSKÉM VKU. PhDr. et PhDr. Radek Ptáek Mgr. Terezie Pemová. Hyperaktivita Institut pro studium a terapii poruch pozornosti, o.s.

PORUCHY CHOVÁNÍ V DTSKÉM VKU. PhDr. et PhDr. Radek Ptáek Mgr. Terezie Pemová. Hyperaktivita Institut pro studium a terapii poruch pozornosti, o.s. PORUCHY CHOVÁNÍ V DTSKÉM VKU PhDr. et PhDr. Radek Ptáek Mgr. Terezie Pemová Hyperaktivita Institut pro studium a terapii poruch pozornosti, o.s. Poruchy chování Poruchy chování v dtství pedstavují pomrn

Více

Hospodin? Bh? Kdo je TVJ Spasitel?

Hospodin? Bh? Kdo je TVJ Spasitel? Hospodin? Pán? Jehova? Kyrios? Jahve? Ježíš? Bh? Kdo je TVJ Spasitel? Nebo palác zchátrá, hluk msta ustane. Návrší se strážnou vží budou navky jeskynmi, budou obveselením divokých osl a pastvinou stád.

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

ARTINOVY NOVINY 1/2006 RONIK X. LOVO NA LEDEN. Aleluja. Moje ovce slyší mj hlas, praví Pán, já je znám a ony jdou za mnou. Aleluja.

ARTINOVY NOVINY 1/2006 RONIK X. LOVO NA LEDEN. Aleluja. Moje ovce slyší mj hlas, praví Pán, já je znám a ony jdou za mnou. Aleluja. M ARTINOVY NOVINY 1/2006 RONIK X. Aleluja. Moje ovce slyší mj hlas, praví Pán, já je znám a ony jdou za mnou. Aleluja. Jan 10, 27 S LOVO NA LEDEN NOVÝ ROK 2006 Pelom letopot je emon nabitý u každého lovka.

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení

Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení Úvod Dnes bychom se spolen mli podle tématu zabývat vývojem svdomí a psychickými okolnostmi svátosti smíení. Zahájíme tedy v podstat celý dnešní blok

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení

Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení Úvod Všechny vás zdravím a peji pkné odpoledne. A dovolte, abych vám vyjádil svj obdiv a vdnost za to, že vytrváváte v katechetické služb, protože

Více

A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS

A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS (školní rok 2009/2010 A SE VÍ 4. ŠKOLNÍ ASOPIS Úvodník Ahoj, milí tenái a tenáky školního asopisu,,a se ví! Toto je poslední íslo ped koncem školního roku a zaátkem velkých letních prázdnin, na které se

Více