Výstupy projektu, indikátory, aktivity. Seminář PAAK Řízení projektů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výstupy projektu, indikátory, aktivity. Seminář PAAK Řízení projektů"

Transkript

1 Výstupy projektu, indikátory, aktivity Seminář PAAK Řízení projektů

2 Výstupy projektu, indikátory, aktivity Výstupy, indikátory Výstupy projektu jsou měřitelné hodnoty, které daný projekt vytváří či těchto hodnot dosahuje (např. 250 m2 revitalizovaného území, 1 rekonstruovaný objekt). Výstupy projektu určují hodnoty indikátorů v projektu. Aktivity Aktivity projektu uvedené v žádosti - jedná se o konkrétní činnosti- popis přípravné, realizační a provozní fáze (např. proces zpracování PD, zpracování žádosti, popis jednotlivých výběrových řízení v projektu, sestavení rozpočtu, podpis smlouvy o dílo, podpis smlouvy o poskytnutí dotace, získání stavebního povolení, zahájení / ukončení stavebních prací, kolaudace, předkládání jednotlivých monitorovacích zpráv (s žádostí o platbu), připsání platby na účet příjemce). Zde je nutno sledovat, u kterých aktivit dochází ke změně hlášení změn v projektu na příslušný ÚORP či v monitorovacích zprávách. Při realizaci projektu velmi často dochází ke změnám změny harmonogramu projektu = změny finančních etap = změny finančního plánu.

3 Indikátory Indikátory - jsou uvedeny v příloze č. 6 Příručky pro žadatele a příjemce je třeba seznámit se s významem jednotlivých indikátorů, z čeho vychází V realizační a provozní fázi se sleduje, zda jsou očekávané přínosy (hodnoty indikátorů) projektem naplňovány Řídící orgán programu naplňování indikátorů monitoruje (realizace, udržitelnost) 3 typy indikátorů Indikátoryvýstupu aktivity konkrétního projektu co projekt vytvořil (např. délka vybudovaných silnic, počet nových lůžek); vztahují se k realizační fázi projektu Obsaženy ve smlouvě o poskytnutí dotace Indikátoryvýsledků přímé a okamžité účinky projektu (např. počet návštěvníků regionu, počet nově vzniklých podniků) deklarují se v době udržitelnosti Indikátory dopadu vztahují se k následkům, které překračují rámec účinků projektu, dlouhodobějšího charakteru, dopad na širší populaci (např. zvýšení atraktivity měst, snížení nezaměstnanosti)

4 Indikátory Indikátory se děli na: Povinné indikátory - vystihují hlavní cíle dle jednotlivé oblasti podpory - cílové hodnoty indikátorů jsou závazné (uvedeno ve Smlouvě o poskytnutí dotace) Doplňkové indikátory sledují širší aktivity a měří doprovodné efekty realizace projektu - nejsou smluvně závazné, jejich plnění je kontrolováno při fyzických kontrolách - jejich vyčíslení přispívá k posouzení celkového přínosu projektu Výpočet hodnoty indikátoru od výchozí hodnoty před zahájením realizace projektu po cílovou hodnotu při naplnění cíle projektu (např. vytvoření 5 pracovních míst, rekonstrukce 10 km silnice)

5 Výstupy projektu, indikátory, aktivity, horizontální témata V průběhu realizace projektu uvádí příjemce aktuální reálné hodnoty indikátorů v monitorovacích zprávách V závěrečné monitorovací zprávě a ve všech monitorovacích zprávách o udržitelnosti projektu musí všechny povinné indikátory dosahovat očekávaných cílových hodnot pokud ne zdůvodnění, změna před dokončením, snížení dotace, odebrání dotace Snížení hodnoty indikátoru je nutné písemně nahlásit na příslušném ÚORP; nesmí mít vliv na bodové hodnocení projektu, které projekt získal v žádosti. Indikátory jsou vhodným nástrojem k podání informace o naplňování horizontálních témat rovné příležitosti a udržitelný rozvoj V ROP SV je hlavní důraz kladen na ekologickou dopravu, environmentální přístup ve výstavbě, zvýšení atraktivity života obyvatelstva, zejména v poskytování služeb, vytváření pracovních míst s důrazem na rovnost mužů a žen apod.

6 Přehled indikátorů neinvestiční projekty U neinvestičních projektů se sledují indikátory, jako např.: Počet vytvořených pracovních míst Počet účastníků na seminářích, školeních, workshopech Počet uskutečněných seminářů, školení, workshopů či konferencí Počet zapojených partnerů Počet metodických a technicko-informačních materiálů Naplnění publicity projektu Pozn. : popsat, co jednotlivý indikátor zahrnuje co vše bude obsaženo na web. stránkách, propagačních materiálech, Rizika aktivit lze naplnit např. indikátor počet uskutečněných seminářů, ale POZOR na indikátor počet členů na seminářích Ukončení aktivit neinvestičních projektů = např. závěrečné hodnocení projektu (závěrečná zpráva), závěrečný seminář atp.

7 Časté chyby Nejčastější chyby při stanovení hodnoty indikátoru: Příklad revitalizace objektu včetně okolní plochy: Indikátor plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem jedná se o součet půdorysu ploch, které budou revitalizovány včetně půdorysné plochy daného objektu Indikátor plocha rekonstruovaných, revitalizovaných objektů celkem jedná se o součet užitných ploch v objektu Indikátor plocha revitalizované zeleně zde se jedná o veřejně přístupné prostranství (veřejnou zeleň)

8 Časté chyby naddimenzovaná hodnota indikátoru, např. počtu nově vzniklých pracovních míst zde je třeba počítat s tím, že indikátor 1 nově vzniklého pracovního místa v projektu = plný pracovní úvazek (40h/týdně), ostatní úvazky se sčítají (např. dva ½ úvazky = 1 nově vzniklé pracovní místo) V ROP oblast podpory 1.2 přírůstek počtu osob přepravených veřejnou dopravou celkem. Nutno přihlédnout na bodové hodnocení zbytečně nenavyšovat; zhotovit odborný průzkum při stanovení některých hodnot indikátorů Nezpůsobilé aktivity v projektu, které žadatel zahrne do projektu, včetně indikátorů vztahujících se k nezpůsobilým aktivitám, je nutné zrealizovat do konce projektu!!! Harmonogram aktivit projektu je třeba stanovit v žádosti ve zjednodušené podobě, aby v realizační fázi nevznikaly časté změny

Hodnotící kritéria (bodování) pro oblast podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu

Hodnotící kritéria (bodování) pro oblast podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 353 502 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

Výběrová kritéria pro oblast podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního

Výběrová kritéria pro oblast podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního Rozvoj Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad 1 I. stupeň hodnocení a) hodnocení formálních náležitostí o žádost v tištěné podobě je předložena v požadovaném počtu vyhotovení, z nichž alespoň jedna

Více

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST PROGRAM ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: červen 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Projektový cyklus a akční plán... 4 2.1 Akční plán...

Více

UDRŽITELNOST PROJEKTŮ ROP Jihovýchod

UDRŽITELNOST PROJEKTŮ ROP Jihovýchod UDRŽITELNOST PROJEKTŮ ROP Jihovýchod Newsletter 08/2011 SPECIÁL TÉMA DNE: UDRŽITELNOST PROJEKTŮ aneb slavnostním zahájením provozu to teprve začíná A je to konečně tady, ten den, kdy zahajujete užívání

Více

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 46 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. PODMÍNKA NESTRANNOSTI

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci OPERAČNÍHO

Více

oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbaniza ních center Dokument Integrovaný plán rozvoje m sta vyhlášení výzvy: 17. b ezna 2008 íjem žádostí: od 17.

oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbaniza ních center Dokument Integrovaný plán rozvoje m sta vyhlášení výzvy: 17. b ezna 2008 íjem žádostí: od 17. oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center Dokument Integrovaný plán rozvoje města vyhlášení výzvy: 17. března 2008 příjem žádostí: od 17. března do 30. července 2008 1. Důvod vyhlášení výzvy Čerpání

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha Libuš. C. Realizační část

Strategický plán rozvoje městské části Praha Libuš. C. Realizační část Strategický plán rozvoje městské části Praha Libuš C. Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Datum: červenec-srpen 2009 Obsah OBSAH... 2 1 ÚVOD... 3 2 REALIZACE A MONITORING STRATEGICKÉHO PLÁNU... 4 Realizace

Více

PŘÍLOHA 3. Osnova projektu (stručná charakteristika projektu Spolupráce)

PŘÍLOHA 3. Osnova projektu (stručná charakteristika projektu Spolupráce) PŘÍLOHA 3 Osnova projektu (stručná charakteristika projektu Spolupráce) 1. Název projektu a základní informace 1.1. Název projektu 1.2. Hlavní, příp. vedlejší opatření, na základě kterých bude projekt

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.1 ze dne 15. 5. 2014 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail: nok@mmr.cz Vydáno inisterstvem

Více

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost se zapracováním dosavadních zkušeností s realizací integrovaných plánů rozvoje měst

Více

DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY

DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY ČÍSLO VÝZVY: 63 302-2014-5 NORSKÉ FONDY 2009 2014 NADACE OPEN SOCIETY FUND

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 prováděcí materiál ke Střednědobému plánu rozvoje ch služeb v Jihomoravském kraji na období 2015 2017 Akční plán rozvoje ch služeb

Více

Jak (ne)udržet výsledky projektu Pavel Bouška

Jak (ne)udržet výsledky projektu Pavel Bouška Jak (ne)udržet výsledky projektu Pavel Bouška 1 JAK (NE)UDRŽET VÝSLEDKY PROJEKTU Motto: Obsah: 2 JAK (NE)UDRŽET VÝSLEDKY PROJEKTU Porušení jakéhokoli závazku, ať už jde o doživotní manželský závazek věrnosti

Více

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21 Obsah: PŘÍPRAVA PROJEKTU 2 Nápad na papíře - Projektový záměr/fiche 3 Jak zaplatit realizaci? Vytipování finančních zdrojů 6 Kde a jak zažádat o peníze? Příprava žádosti o grant/dotaci/úvěr 10 Žádost,

Více

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací III. Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 1. Název programu Národní program udržitelnosti I (dále jen Program NPU I ) 2. Identifikační kód

Více

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí Přílohy IV Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků účinné

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

Změny v projektu. Seminář PAAK Řízení projektů

Změny v projektu. Seminář PAAK Řízení projektů Seminář PAAK Řízení projektů Změny projektu jsou možné jen v řádně odůvodněných případech. Nejčastěji: Změny rozpočtu, kontaktní osoby, proj. týmu, výběrových řízení, harmonogramu, termíny žádostí o platbu,

Více

Program semináře. Popis hlavních bloků administrace projektu

Program semináře. Popis hlavních bloků administrace projektu Program semináře Schválen lením žádosti projekt nekončí Hradec Králov lové 22.9.2010 Popis hlavních bloků administrace projektů Podklady pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD) a uzavření smlouvy

Více

Místní akční skupina Orlicko Jednání pro přípravu SPL M A S 05.09.2008. rové komise. výboru a výběrov. REDEA Žamberk s.r.o.

Místní akční skupina Orlicko Jednání pro přípravu SPL M A S 05.09.2008. rové komise. výboru a výběrov. REDEA Žamberk s.r.o. 5.9.8 Společné jednání programového výboru a výběrov rové komise Předseda MAS: Management MAS: Ing. Oldřich Žďárský Ing. Ivana Danielová REDEA Žamberk s.r.o. Program: Program. Informace o programu Leader.

Více

Integrovaný plán rozvoje území města Jihlavy Návrhová část

Integrovaný plán rozvoje území města Jihlavy Návrhová část Integrovaný plán rozvoje území města Jihlavy Návrhová část MEPCO, s.r.o. a Centrum investic, rozvoje a inovací PRACOVNÍ VERZE 1 Srpen 2014 Obsah 1 Úvod... 3 2 Metodika a struktura návrhové části... 4 3

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Č. j.: 23 440/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

Směrnice MŽP č. 12/2009

Směrnice MŽP č. 12/2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 15. října 2009 Č.j.: 3973/M/09 71656/ENV/09 Směrnice MŽP č. 12/2009 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního

Více

PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA

PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA Podrobný popis priorit a oblastí podpory vychází z jednotlivých operačních programů platných v současném programovém

Více