Vzor zkušebních otázek a seznam témat určených k přezkoušení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzor zkušebních otázek a seznam témat určených k přezkoušení"

Transkript

1 Vzor zkušebních otázek a seznam témat určených k přezkoušení Seznam témat určených k přezkoušení 1. Právní předpisy a souvislosti 1.1. Občanskoprávní vztahy a jejich účastníci 1.2. Právní úkony 1.3. Poskytování služeb dle zákona na ochranu spotřebitele I Základní informace o novém občanském zákoníku č. 89/2012 s účinností od Základní informace o zákoně o obchodních korporacích č. 90/2012 s účinností od Obchodní závazkové vztahy 1.7. Právní předpisy z oblasti finančního trhu 1.8. Penzijní připojištění právní východiska a úprava 1.9. Kapitálový trh právní úprava Pojistné smlouvy Cenné papíry právní úprava Systém státního dozoru nad finančním trhem v ČR 2. Principy a fungování důchodového spoření 2.1. Důchodový systém České republiky a důchodové spoření jako jeho součást, systém tří pilířů Problematika důchodové reformy, systém opt-out, podmínky pro vstup do důchodového spoření Penzijní společnosti, strategie spoření, typy fondů a způsob, jakým mohou být prostředky účastníka rozloženy v důchodových fondech, princip investování 2.4. Rizika, která mohou být spojena s důchodovým spořením, diverzifikace rizika důchodového fondu na základě teorie portfolia, oddělení majetku penzijní společnosti, povinný autopilot Podmínky pro vstup do důchodového spoření Přechodné období prvního pololetí roku 2013 specifika Zvolení vhodné investiční strategie fondu v závislosti na finanční analýze klienta Osobní důchodový účet a důchodová jednotka, využití účastnických prostředků Pravidla jednání s účastníky podle zákona o důchodovém spoření, regulace zprostředkovatelů, zastropování nákladů na propagaci. 1

2 2.10. Poplatky spojené se systémem důchodového spoření, podmínky pro převod prostředků účastníka mezi fondy či společnostmi, poplatky s tím spojené Sdělení klíčových informací pro účastníky a statut důchodového fondu Centrální registr, evidenční povinnost, daňové aspekty důchodového spoření. 3. Principy a fungování doplňkového penzijního spoření 3.1. Důchodový systém České republiky a doplňkové penzijní spoření jako jeho součást (tzv. třetí pilíř) 3.2. Podmínky vzniku a zániku účasti na doplňkovém penzijním spoření, zejména pak odlišnosti oproti systému Penzijního připojištění 3.3. Struktura důchodu nyná a po reformě 3.4. Strategie spoření, statut penzijního fondu, definice penzijních společností (dosud penzijní fondy) 3.5. Rizika, která mohou být spojena s účastnickým fondem, záruky a regulace vyplývající ze zákona o PP 3.6. Osobní penzijní účet a penzijní jednotka, oddělení majetku penzijní společnosti od účastnických fondů 3.7. Pravidla jednání s účastníky podle zákona o doplňkovém penzijním spoření, oznamování o hospodaření fondu 3.8. Poplatky spojené se systémem doplňkového penzijního spoření 3.9. Sdělení klíčových informací pro účastníky a statut účastnického fondu, Podmínky příspěvku účastníka, zaměstnavatele a státního příspěvku, Způsoby plnění z doplňkového penzijního spoření, převod prostředků z DPS do systému důchodového spoření daňové aspekty doplňkového penzijního spoření pro účastníka a zaměstnavatele. 4. Investiční nástroje, jejich druhy a vlastnosti 4.1. Základní produkty finančního trhu, základní rozdíly mezi dluhopisy, a akciemi 4.2. Akcie - jejich charakteristika, druhy (prioritní a kmenové), forma (na jméno a na majitele), podoba (listinné a zaknihované) a význam, zatímní list a poukázka akcie, informační povinnost a zveřejňování výsledků. Dividenda Dluhopisy, jejich charakteristika, jejich druhy (státní a České národní banky, komunální, hypoteční zástavní list, prioritní, vyměnitelný, podřízený), forma (na jméno a na majitele), podoba (listinné a zaknihované), význam Vztah mezi výnosem a cenou dluhopisu, výnosový křivka 4.5. Rozdíl mezi bezkuponovým a kuponovým dluhopisem 4.6. Deriváty (futures, opce, swapy), jejich využití ke spekulaci, zajištění a arbitráži. Efekt páky Základní charakteristika komoditních a měnových trhů Certifikáty - charakteristika, typy, rozdíly, důvody volby určitého typu produktu 2

3 před jiným. Efekt páky u určitých certifikátů ETF - charakteristika, typy, rozdíly, důvody volby určitého typu produktu před jiným. Efekt páky u určitých ETF Měnová a úroková arbitráž Operace na volném trhu, repo a reverzní repo operace Podílové listy a další investiční produkty nabízené investičními fondy a jinými finančními institucemi. Charakteristika a srovnání s certifikáty a ETF. 5. Principy finančního trhu včetně teorie financí 5.1. Finanční trh, jeho definice, úloha a význam, 5.2. Účastníci finančního trhu (emitenti, investoři, finanční zprostředkovatelé), 5.3. Struktura finančního trhu (primární a sekundární trh, peněžní a kapitálový trh), základní rozdíl mezi peněžním a kapitálovým trhem. Rozdíl mezi primárním a sekundárním trhem Trhy dluhových instrumentů: peněžní trhy, dluhopisové trhy a hypoteční trh Burzovní a neburzovní trhy s cennými papíry. Regulace. Informační povinnost na různých trzích Základy teorie financí (časová hodnota peněz, vztah mezi výnosem, rizikem a likviditou), 5.7. Základy finanční matematiky, výnos, úročitel, odúročitel, budoucí hodnota, současná hodnota Základní odlišnosti domácích a zahraničních trhů investičních nástrojů a obchodování na nich 5.9. Vliv centrální banky a na finanční trh. Měnová politika, regulace a dohled Investiční fondy, základní typy (podílový, penzijní, zajištěný, hedge fond, fond soukromého kapitálu) a rozdíly mezi nimi Nedokonalé trhy. Vliv existence nedokonalých trhů na vznik finančních zprostředkovatelů Instituce neakceptující vklady. Rozdíl mezi finančními společnostmi, pojišťovnami a penzijními fondy. Rozdíl ve zdrojích financí a jejich využití. 6. Investice, investiční strategie a související rizika 6.1. Vztah mezi rizikovostí, likviditou a výnosem (investiční trojúhelník). Averze a sklon k riziku Základní investiční terminologie (krátká a dlouhá pozice, spread atd.) 6.3. Vztah úvěru v cenných papírech a krátké pozice. Úrok na úvěr v cenných papírech Souvislosti a rozdíly mezi akciovým indexem, akciovým portfoliem podílového listu a certifikátu na stejné množství stejných akcií Hlavní rizika spojená s obchodováním na finančních rzích (tržní riziko, měnové riziko, úrokové riziko, likviditní riziko, úvěrové riziko, operační riziko). Jejich 3

4 charakteristika a význam Investičních doporučení, jejich rizikovost, spolehlivost a důvěryhodnost Role ČNB jakožto regulátora trhu 6.8. Investiční společnosti, jejich povinnosti dané regulátorem, ověřování kvality IS 6.9. Výhody a nevýhody investiční strategie založené na pravidlech (např. algoritmizované či diskreční obchodování) se strategií buy and hold (nakup a drž) Kontrariánská a trend-následující strategie. Uveďte výhody a nevýhody obou strategií a srovnejte je z pohledu rizikovosti Měření rizikovosti aktiva. Rozptyl, směrodatná odchylka, volatilita, implicitní volatilita, VIX index. Význam diverzifikace portfolia a snížení rizikovosti portfolia Určení rizikového profilu klienta, investiční dotazník 4

5 II. Vzor odborné zkoušky TEORETICKÁ ČÁST (minimum pro splnění teoretické části je 75% správných odpovědí z celého testu a 60% z jednotlivých částí) 1. Právní předpisy a souvislosti 1.1. Které zákony v ČR upravují tzv. 3. pilíř důchodového systému (dobrovolný systém)? a) zákon o doplňkovém penzijním spoření a zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem b) zákon o důchodovém spoření a zákon o doplňkovém penzijním spoření c) zákon o důchodovém spoření a zákon o důchodovém pojištění d) zákon o doplňkovém penzijním spoření a zákon o důchodovém pojištění 1.2. Základním pramenem upravující veřejnoprávní ochranu spotřebitele je: a) Ústava b) Listina základních práv a svobod c) správní zákoník d) zákon o ochraně spotřebitele 1.3. Může povinný konzervativní fond podle zákona o doplňkovém penzijním spoření investovat do akcií? a) Nemůže. b) Jen 10 % hodnoty majetku v tomto fondu. c) Jen do akcií emitentů s ratingem v investičním stupni. d) Jen do akcií investičních fondů, které investují výlučně do nástrojů peněžního trhu Kdo může omezit či úplně zbavit fyzickou osobu způsobilosti: a) obecní úřad b) soud c) rozhodce d) starosta 5

6 1.5. Který z následujících není dávkou podle zákona o doplňkovém penzijním spoření? a) Odbytné. b) Starobní penze na určenou dobu. c) Úhrada prostředků účastníka v souvislosti s převodem důchodových práv do důchovodého systému Evropských společenství. d) Jednorázové vyrovnání Pokud účastník odmítne penzijní společnosti poskytnou nezbytné informace o sobě a trvá na uzavření smlouvy, pak: a) penzijní společnost zájemce poučí o rizicích tohoto postupu a vyhoví mu b) penzijní společnost odmítne s účastníkem uzavřít smlouvu c) penzijní společnost doporučí účastníkovi uzavření smlouvy s jinou penzijní společností d) penzijní společnost uzavře s účastníkem smlouvu, ale je oprávněna od této smlouvy odstoupit ve lhůtě 30 dnů od jejího uzavření 1.7. Co znamená umoření cenných papírů? a) Jde o řízení, které řeší situaci, kdy je cenný papír ztracen či znehodnocen. b) Jedná se o formální zničení cenného papíru. c) Cenný papír je tímto řízením zanesen do centrální evidence. d) Jde o vydání cenného papíru Který zákon upravuje smlouvy o cenných papírech? a) zákon o cenných papírech b) občanský zákoník c) obchodní zákoník d) zákon o podnikání na kapitálovém trhu 1.9. Může být pojistná smlouva uzavřená na dálku? a) Ne, nemůže být takto uzavřena. b) Ano, ale pouze skrze faxový přístroj. c) Ano, pokud Česká národní banka udělí předchozí souhlas. d) Ano, skrze jakýkoliv prostředek komunikace na dálku Co nepatří mezi hlavní investiční služby podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu? a) Přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů. b) Provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka. c) Obchodování s investičními nástroji na vlastní účet. d) Poradenská činnost týkající se struktury kapitálu. 6

7 2. Principy a fungování důchodového spoření 2.1. Životní pojišťovna vyplácí účastníkovi doživotní starobní důchod. Výplata končí: a) podáním výpovědi b) vypršením sjednané doby c) úmrtím účastníka d) výpovědí ze strany pojišťovny 2.2. Mohu si zvolit výši spořené částky v důchodovém spoření? a) Nemohu, je pevně daná. b) Ano, mohu si ji svobodně zvolit. c) Ano, mohu si ji svobodně zvolit, ale minimální hranice je 300 Kč měsíčně. d) Ano, mohu si ji svobodně zvolit, aktuálně je minimální částka 100 Kč, od bu navýšena na 300 Kč měsíčně Co označujeme spojením "první pilíř"? a) systém průběžného financování důchodového systému b) systém doplňkového penzijního spoření c) systém důchodového spoření d) investiční nástroj Penzijní připojištění 2.4. Který z důvodů byste neuvedli jako opodstatnění penzijní reformy (2012)? a) Zabezpečení fiskální udržitelnosti důchodového systému. b) Vyšší diverzifikace zdrojů financování důchodového systému. c) Posílení motivace k odpovědné přípravě na seniorský věk. d) Snížení osobní zodpovědnosti přípravy na penzi Konzervativní důchodový fond: a) Může investovat spravované prostředky pouze do aktiv emitovaných v České republice. b) Může investovat spravované prostředky také do zahraničních aktiv (bez dalších omezení). c) Může investovat spravované prostředky jen do aktiv emitovaných v zemích EU a členů MMF. d) Může investovat spravované prostředky pouze do aktiv emitovaných v ČR a SR. 7

8 2.6. Který z důchodových subsystémů bude od roku 2013 umožňovat snížení základu daně z příjmu? a) doplňkové penzijní spoření b) důchodové spoření c) penzijní připojištění d) žádný, daňová subvence bude vyjmuta 2.7. Kam může zaměstnavatel za účastníka zasílat příspěvek v podobě benefitu pro zaměstnance jakožto daňově uznatelný náklad? a) do důchodového spoření b) do doplňkového penzijního spoření c) do důchodového fondu d) jako vklad na komerční investice v konzervativních investičních strategiích 2.8. Jaká je plánovaná výše odvodů, které bude možné přesměrovat z povinné platby sociálního a důchodového pojištění do dobrovolného důchodového spoření (druhý pilíř)? a) 5 % z odvodů na důchodové pojištění. b) 5 % z odvodů na důchodové pojištění za podmínky dalších 3% z hrubé mzdy. c) 5 % z odvodů na důchodové pojištění za podmínky dalších 2% z hrubé mzdy. d) 3 % z odvodů na důchodové pojištění za podmínky dalších 2% z hrubé mzdy Pomocí principu "opt-out" se vyvede částka ve výši tří procent hrubé mzdy účastníka na jeho individuální účet vedený u penzijní společnosti. Další častka, ve výši dvou procent hrubé mzdy, která tam bude připisována je: a) státní dotací b) investiční pobídkou penzijní společnosti c) je to část peněz, které původně směřovaly do průběžného důchodového systému d) je to vklad účastníka (strženo z čisté mzdy) Věkovou podmínkou pro vstup do důchodového spoření je: a) Věk alespoň osmnáct let a ne více než 35 let (počítáno ke konci kalendářního roku, ve kterém účastík dosáhne 35 let), upraveno vyjímkou v prvním pololetí b) Věk alespoň patnáct let a ne více než 35 let (počítáno ke konci kalendářního roku, ve kterém účastík dosáhne 35 let), upraveno vyjímkou v prvním pololetí c) Věk alespoň osmnáct let, horní hranice není stanovena ale nesmí být již přiznán starobní důchod. d) Věk alespoň osmnáct let a ne více než 65 let. 8

9 2.11. Rozhodnutí o vstupu do důchodového spoření je: a) Dobrovolné, tedy je možné ho kdykoliv vzít zpět. b) Trvalé, není možné z "druhého pilíře" vystoupit. c) Trvalé, dokud platí podmínky spoření, například dokud účastník neztratí zaměstnání. d) Dobrovolné a jednorázové, v případě vystoupení ze systému již není možno znova začít spořit v důchodovém spoření V případě úmrtí účastníka se naspořené prostředky (druhý pilíř) stávají předmětem dědictví? a) Není to pravda, prostředky v druhém pilíři nepodléhají dědictví. b) Ano, ale dědictví je omezeno jen na první dědickou skupinu. c) Ano je to pravda, dědí se bez omezení. d) Ano je to pravda, pokud dojde k úmrtí účastníka ve spořící době, tak jsou nashromážděné prostředky předmětem dědictví Který z následujících důchodových fondů se vyznačuje nejnižší mírou investičního rizika? a) nemovitostní fond b) fond státních dluhopisů c) vyvážený fond d) dynamický fond Jaké nesou (budoucí) penzijní společnosti, které budou spravovat plánovaný druhý pilíř garance vůči vkladatelům? a) Fond (společnost) negarantuje kladné zhodnocení vkladů, zhodnocení odpovídá vývoji kapitálových trhů a hospodaření konkrétního fondu. b) Stejně jako v systému penzijního připojištění (aktuální stav) fond garantuje nulové nebo kladné zhodnocení vkladu na roční bázi. c) Minimální roční zhodnocení musí alespoň vyrovnat oficiálně stanovenou míru inflace. d) Záleží na zvolené investiční strategii. Konzervativní strategie musí mít garantované kladné zhodnocení vkladů Z pojištění důchodu nelze nárokovat tento druh důchodu: a) doživotní starobní důchod b) sirotčí důchod na 5 let c) vdovský důchod d) starobní důchod na 20 let 9

10 3. Principy a fungování doplňkového penzijního spoření 3.1. Vyberte podmínku podmiňující nárok na invalidní penzi na určenou dobu z doplňkového penzijního spoření: a) Dosažení 60 let věku účastníka b) Přiznání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně z důchodového pojištění c) Trvání smlouvy v délce alespoň 72 kalendářních měsíců d) Dosažení 65 let věku účastníka 3.2. Mohu souběžně spořit v transformovaném fondu a v účastnickém fondu Doplňkového penzijního připojištění? a) Ne, to nelze. b) Ano, samozřejmě. c) Ano, ale v rámci jedné penzijní společnosti. d) Ne, s výjimkou prvního pololetí 2013, kdy to bude přechodně možné Jaká je minimální hranice měsíčního účastnického příspěvku pro uznání státní dotace pro spoření v transformovaném penzijním fondu? a) 50,00 Kč b) 100,00 Kč c) 300,00 Kč d) 500,00 Kč 3.4. Garantuje transformovaný penzijní fond nejméně nulové meziroční zhodnocení prostředků? a) Ano, řídí se zákonem o penzijním připojištění. b) Ano, ale za podmínky, že průměrné zhodnocení všech fondů penzijní společnosti je také nezáporné. c) Ne, tato garance pro transformované penzijní fondy neplatí. d) Ne, v případě, že není uzavřen speciální dodatek ke smlouvě o penzijním připojištění Je možné změnit penzijní společnost, u které je účastníkův transformovaný penzijní fond veden? a) Ano, neboť se řídí zákonem o penzijním připojištění. b) Ne, řídí se sice zákonem o penzijním připojištění, ale právo přechodu je vyjmuto. c) Je to možné, ale je zapotřebí souhlas původní penzijní společnosti. d) Přechod je možný, ale je zatížen poplatkem. 10

11 3.6. Pokud účastník doplňkového penzijního spoření hradí příspěvky na čtvrtletní bázi, pak: a) Nemá nárok na státní dotaci. b) Státní dotace se vypočítá dle speciálního vzorce, který je odlišný od výpočtu měsíčních příspěvků. c) Státní dotace bude připisována jednou za kvartál dle zaslané čtvrtletní splátky. d) Státní příspěvek bude odpovídat měsíčnímu podílu zaslané částky Kolik smluv o doplňkovém penzijním spoření může mít účastník? a) Pouze jednu. b) Maximálně dvě. c) Více, ale jen jedna je "běžíci" (tj. datum vzniku nového spoření nesmí předcházet datu ukončení dřívějšího). Například za situace, kdy účastník přechází k jiné penzijní společnosti. d) Zákon počet smluv neomezuje Může penzijní společnost vypovědět smlouvu o doplňkovém penzijním spoření? a) Nemůže. b) Může, ale jen v situacích daných zákonem, například, pokud účastník minimálně šest po sobě jdoucích měsíců nezaplatil účastnický příspěvek. c) Může, jedná se o běžný smluvní vztah. d) Může, ale jen se souhlasem Centrální registru Jaký je minimální měsíční příspěvek účastníka doplňkového penzijního spoření? a) není stanoveno b) 100 Kč c) 300 Kč d) 500 Kč Jakou formu dávek nelze nárokovat z doplňkového penzijního spoření? a) Starobní penze na určenou dobu b) Jednorázové vyrovnání c) Konsolidace dluhu s účelem zajištění bytové potřeby. d) Odbytné Co je povinný konzervativní fond? a) Jeden z fondů důchodového spoření. b) Jediný fond, ve kterém byly uloženy prostředky penzijního připojištění. Na konci roku 2012 bude transformován. c) Povinný fond, který musí založit každá penzijní společnost poskytující doplňkové penzijní spoření. d) Nic z uvedeného 11

12 3.12. Prostředky transformovaného účastnického fondu spadají pod investiční strategii, která odpovídá: a) Fondu státních dluhopisů b) Konzervativnímu fondu c) Vyváženému fondu d) Dynamickému fondu Státní příspěvek 230 Kč odpovídá jakému měsíčnímu účastnickému příspěvku doplňkového penzijního spoření? a) 100 Kč b) 300 Kč c) 500 Kč d) Kč Penzijní společnost může požadovat poplatek za změnu strategie spoření v jaké nejvyšší částce? a) Tato změna nesmí být zpoplatněna. b) Až 500 Kč. c) Až 300 Kč, ale po pěti letech spoření je to bez poplatku. d) Až 800 Kč Účastník transformovaného penzijního fondu se může rozhodnout pro investování v: a) V konzervativním, vyváženém a dynamickém fondu. b) V jakémkoliv fondu spravovaném penzijní společností pod účastnickým fondem. c) Účastník nemá tuto volbu a musí směřovat příspěvky pouze do povinného konzervativního fondu. d) Jakémkoliv fondu zvolené penzijní společnosti. 12

13 4. Investiční nástroje, jejich druhy a vlastnosti 4.1. Dluhopisy jsou cenné papíry, pod kterými rozumíme a) fyzicky existující cenné papíry a jejich podstata je zachycena na konkrétním nosiči (listině). Jméno majitele na nich být může, ale nemusí. b) cenné papíry nesoucí na své listině jméno majitele. c) cenné papíry na řad. Jsou s nimi spojená stejná práva jako u akcií + nutnost splatit emisní kurz, k čemuž ještě nedošlo. d) cenné papíry jejichž podkladovým aktivem je dluh 4.2. Dividenda se týká a) Futures b) Akcie c) Opce d) žádné z uvedených 4.3. Hypoteční zástavní list a) je dluhopis vydávaný hypoteční bankou s cílem získat finanční prostředky na poskytování hypotečních úvěrů. b) jedná o dluhopis dávající jeho držiteli právo směnit dluhopis na akcie (stejné firmy) ve specifikovaném poměru c) je dluhopis, s nímž je spojeno právo na jeho splacení a vyplacení výnosu z dluhopisu, jakož i právo na přednostní upisování akcií, které jeho emitent vydá podle zvláštního právního předpisu. d) má svůj kupon a výplatní nominální hodnotu nebo někdy také jen jednu z těchto hodnot vázanou na vývoj specifického indexu. Např. TIPS dluhopisy 4.4. Klesající výnosová křivka ukazuje a) na situaci, kdy v krátkém období jsou úrokové sazby na úvěry vyšší než na úvěry v delším období b) na situaci, kdy v krátkém období jsou úrokové sazby na úvěry nižší než na úvěry v delším období c) na situaci, kdy v krátkém období jsou úrokové sazby na úvěry stejně vysoké jako na úvěry v delším období d) poukazuje na klesající výnos dluhopisů v minulosti 4.5. Spočítejte absolutní výnos do 100 akcií při nákupní ceně 24,58 USD, prodejní ceně 31,69, nákladem na transakci 12 USD a dividendou 0,25 USD na akcii. Výnos před zdaněním bude činit v USD: a) 712 USD b) 687 USD c) 736 USD d) 711 USD 13

14 4.6. Vypočítejte teoretickou cenu dluhopisu s pevnou úrokovou sazbou (výnos kupónu k nom.ceně) 10% p.a., s nominální hodnotou Kč, se splatností 3 roky a to při tržní úrokové míře 12%. a) 951,96 Kč b) 966,19 Kč c) 939,25 Kč d) 927,91 Kč 4.7. Při nákupu opce a) získává kupující povinnost k nákupu nebo prodeji jiného aktiva, nejčastěji akcie b) získává kupující právo k nákupu nebo prodeji jiného aktiva, nejčastěji akcie c) dochází k k uzavření termínovaného obchodu s povinným plněním d) získává kupující povinnost k nákupu nebo prodeji další opce 4.8. Nejlikvidnějším trhem obecně je a) měnový trh b) akciový trh c) komoditní trh d) opční trh 4.9. ETF je obchodováno obvykle a) na burzách jako akcie b) na mimoburzovních trzích jako dluhopisy c) na měnových trzích jako speciální produkty d) na OTC trzích Investiční fond je fondem a) neregulovaným b) regulovaným c) regulovaným a musí být otevřený d) regulovaným a musí být uzavřený 14

15 5. Principy finančního trhu včetně teorie financí 5.1. Na privátních finančních trzích obchodují a) účastníci přímo bez zprostředkovatele a obchodují primární finanční instrumenty b) účastníci nepřímo se zprostředkovatelem (privátní společností) a obchodují primární finanční instrumenty c) účastníci přímo bez zprostředkovatele a obchodují sekundární finanční instrumenty d) účastníci nepřímo se zprostředkovatelem (privátní společností) a obchodují sekundární finanční instrumenty 5.2. Která aktivita je spojena s využíváním cenových rozdílů na jednom trhu ve dvou různých časových okamžicích? a) spekulace b) arbitráž c) zajištění d) všechny výše uvedené aktivity 5.3. Úrokové sazby budou příští 2 roky 3,75 %, na další 3 vzrostou na konstatních 4,45 %. Jaký výnos (rozdíl mezi koncovou a investovanou částkou) budete mít za 5 let, pokud nyní investujete ,- Kč? Po zaokrouhlení na celá čísla: a) Kč b) Kč c) Kč d) Kč 5.4. Kolik bude činit inflace [v procentech], pokud je nominální úroková sazba 6 % a reálná úroková sazba 2 % a) 4,00% b) -4,00% c) 8,00% d) 2,00% 5.5. Zahraniční peněžní trhy jsou trhy, a) které slouží zpravidla potřebám vypořádání zahraničně obchodních operací, zejména pak úvěrování exportu, ať již v rámci obchodních či bankovních úvěrů. b) na kterých jsou obchodovány především dlouhodobé obligace, jejichž emitenty jsou zejména obchodní banky, velké společnosti, ale také centrální banky či vlády c) na kterých se obchodují tuzemské a zahraniční banky včetně centrálních bank, ale i další subjekty. Převažujícími finančními instrumenty jsou krátkodobé cenné papíry. d) žádná odpověď není správná 15

16 6. Investice, investiční strategie a související rizika 6.1. Výnosnost je a) podíl výnosu na investované částce b) podíl investované částky na výnosu c) podíl nákladů na investici a investovanou částkou d) žádná z uvedených odpovědí není správná 6.2. Averze k riziku a) znamená, že čím je větší, tím méně chce investor riskovat b) znamená, že čím je menší, tím méně chce investor riskovat c) s investicí nesouvisí d) souvisí s výnosností investice, ale nikoliv s vůlí investora investovat 6.3. Inflační riziko (pozor, inflační riziko není inflace) a) zvyšuje reálnou výnosnost jakéhokoliv aktiva b) vždy snižuje výnosnost reálných aktiv c) představuje nejistotu ohledně reálného výnosu d) snižuje nominální výnostnost aktiva 6.4. Diverzifikace slouží a) ke zvýšení výnosu b) ke snížení rizika (očekávané volatility hodnoty portfolia) c) ke splnění regulatorních povinností fondu d) ke zvýšení likvidity portfolia 6.5. Investiční dotazník slouží a) k získání představy o rizikovém profilu klienta A b) k ziskovějším investičním doporučením investiční společnosti c) regulátorovi neb jej vyplňuje investiční společnost d) k jiným zde neuvedeným účelům 16

17 PRAKTICKÁ ČÁST (minimum pro splnění praktické části je 75% správných odpovědí z celkového počtu otázek obsažených v případových studiích) Případová studie 1 Pan Karásek má hrubou mzdu Kč. Jeho čistá mzda činní Kč. Aktuálně spoří na penzijní připojištění 100 Kč měsíčně. Na svém penzijním účtu má naspořeno Kč. 1A Spočítejte, prosím, kolik činní aktuální povinné pojistné na důchodové pojištění, kolik se z této částky vyvede na individuální účet v případě, že vstoupí do druhého pilíře (opt-out) a jakou částkou bude muset povinně na tento individuální účet přispívat ze své čisté mzdy. a) 9800 Kč, 1050 Kč, 700 Kč b) Kč, 1200 Kč, 480 Kč c) 9800 Kč, 1200 Kč, 700 Kč d) Kč, 1050 Kč, nelze spočítat 1B Spočítejte, prosím, kolik je aktuálně měsíční státní dotace, kterou pan Karásek získává k penzijnímu připojištění, jaký by byl celkový roční vklad na účtu (příspěvek účastníka, zaměstnavatele a odpovídající státní dotace) a jak by se tato (roční) úložka změnila dle pravidel platných od a) 50 Kč, Kč, rozdíl -600 Kč b) 50 Kč, Kč, rozdíl +600 Kč c) 100 Kč, Kč, rozdíl -600 Kč d) 100 Kč, Kč, rozdíl +600 Kč 1C Pan Karásek stojí před rozhodnutím, zda uspořené prostředky dalších 5 let ponechat ve stávajícím fondu (varianta 1), u kterého se předpokládá průměrné roční zhodnocení 4 % nebo změnit investiční strategii a přejít k jinému fondu (varianta 2), u kterého je předpoklad 4,3 % průměrného ročního zhodnocení. V případě změny by však bylo nutné zaplatit poplatek za změnu strategie (fondu) činí 800 Kč, který se strhává z investované částky při vstupu; ostatní poplatky jsou stejné. Označte prosím správnou odpověď z pohledu ekonomické výhodnosti pro klienta. a) stávající varianta 1 je výhodnější než varianta 2 (o méně než 200 Kč) b) stávající varianta 1 je výhodnější než varianta 2 (o více než 200 Kč) c) varianta 2 je výhodnější než stávající varianta 1 (o méně než 200 Kč) d) varianta 2 je výhodnější než stávající varianta 1 (o více než 200 Kč) 17

18 1D V daném roce zhodnotil fond pana Karáska vklady podílníků (7,84 mil. Kč) o 5,84 % p.a. Za stejné období byla ČNB vyhlášena míra inflace 2,3 % (pro účely našeho příkladu budeme vyhlášenou míru inflace považovat I za reálnou). Spočítejte prosím, jaké bylo reálné zhodnocení vkladů podílníků v daném penzijním fondu za sledované období. Zanedbejte další faktory, jako jsou například poplatky fondu, apod. a) 2,3 % p.a. b) 5,84 % p.a. c) 8,14 % p.a. d) 3,54 % p.a. 1E Fond zhodnotil vklady účastníků v předchozích pěti letech následovně: 1. rok: 4 %, 2. rok: 2 %, 3. rok: 1,9 %, 4. rok: 2 %, 5. rok: 2,2 %. Pan Karásek na začátku každého roku pravidelně do tohoto fondu investoval částku Kč. Kolik bude mít ve fondu na konci pátého roku (zaokrouhlenou částku na celé koruny; bez započítání dalších poplatků) označte prosím správnou odpověď a) b) c) d) F Paní Karásková (36 let) je na rodičovské dovolené do 23. září 2013 a plánuje se vrátit zpět na pozici ředitelky marketingu. Proto by ráda využila možnosti vstoupit do důchodového spoření (2. pilíře). Které z následujících tvrzení JE správné? a) Vzhledem k tomu, že se nestihne vrátit do zaměstnání do nebude moci vstoupit do důchodového spoření (2. pilíře) a automaticky tak zůstane ve stávajícím systému (1. pilíři). b) Bude moci vstoupit do důchodového spoření (2. pilíře), ale musí tak učinit do Do doby nástupu do zaměstnání pak bude muset platit 2 % z rodičovského příspěvku. c) Bude moci vstoupit do důchodového spoření (2. pilíře), ale musí tak učinit do Do doby nástupu do zaměstnání pak za ni příspěvek bude platit stát. d) Bude moci vstoupit důchodového spoření (2. pilíře) do 6 měsíců po nástupu do prvního zaměstnání po mateřské dovolené, i když bude starší 35 let. 18

19 Případová studie 2 Pan Procházka má hrubou mzdu Kč. Jeho čistá mzda činní Kč. Pravidelně měsíčně spoří na penzijním připojištění Kč 2A Spočítejte prosím, kolik činí povinné odvody do státního rozpočtu na důchodové pojištění, kolik se z této částky vyvede na individuální účet v případě, že vstoupí do druhého pilíře (opt-out) a jakou částkou bude muset povinně na tento individuální účet přispívat ze své čisté mzdy. a) Kč, Kč, Kč b) Kč, Kč, Kč c) Kč, Kč, Kč d) Kč, Kč, Kč 2B Fond zhodnotil vklady účastníků v předchozích pěti letech následovně: 1. rok: 4 %, 2. rok: 5 %, 3. rok: 4,8 %, 4. rok: 2 %, 5. rok: 3 % Pan Procházka na začátku každého roku pravidelně do tohoto fondu investoval částku Kč. Kolik bude mít ve fondu na konci pátého roku (zaokrouhlenou částku na celé koruny; bez započítání dalších poplatků) označte prosím správnou odpověď? a) b) c) d) C Spočítejte, prosím, kolik je aktuálně měsíční státní dotace, kterou pan Procházka získává k penzijnímu připojištění, jaký by byl celkový roční vklad na účtu (příspěvek účastníka, zaměstnavatele a odpovídající státní dotace) a jak by se tato (roční) úložka změnila dle pravidel platných od a) 150 Kč, Kč, rozdíl +960 Kč b) 150 Kč, Kč, rozdíl +960 Kč c) 150 Kč, Kč, rozdíl -960 Kč d) 150 Kč, Kč, rozdíl +960 Kč 2D Manželé Procházkovi mají hypotéku ve výši Kč s úrokovou sazbou 2,85 % p.a. a s možností přerušení splácení anuity až na 1 rok. Vzhledem k tomu, že se dostali do nepříjemné ekonomické situace, požádali banku o pozastavení splácení anuity. Po dobu 1 roku budou splácet pouze úroky. Spočítejte prosím, kolik bude činit v tomto období měsíční splátka úroku. a) 4570 b) 4670 c) 4750 d) E Paní Procházková uvažuje o zřízení doplňkového penzijního spoření. Až splní zákonné podmínky a dosáhne věku 60ti let bude mít jako účastník nárok výplatu některých dávek. Která odpoveď není správná? 19

20 a) starobní penze na určenou dobu b) invalidní penze na určenou dobu c) úhrada jednorázového pojistného pro doživotní penzi d) sirotčí penzi 2F Pokud by pan Procházka uzavřel pojistnou smlouvu o pojištění důchodu a splnil zákonné podmínky, na jaký druh důchodu nemá nárok? a) doživotní starobní důchod b) doživotní starobní důchod se sjednanou výplatou pozůstalostního důchodu po dobu 3 let c) starobní důchod na dobu 20 let d) starobní důchod na dobu 20 let se sjednanou výplatou pozůstalostního důchodu po dobu 3 let 20

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY JIŘí PĚNKAVA pojišťovací a investiční poradce ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, Agentura 336 Plzeň II, jednatelství Rokycany Bydliště: Iěškovská 557, Mýto, 33805 Tel.: 723 599657, TeIJFax: 371 750126 REFORMA PENZí

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty.

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. 5. Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. PASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY veškeré bankovní produkty, při kterých BANKA od svých klientů přijímá VKLAD DEPOZITUM v bankovní bilanci na straně PASIV

Více

Investování volných finančních prostředků

Investování volných finančních prostředků Investování volných finančních prostředků Rizika investování Lidský faktor Politická rizika Hospodářská rizika Měnová rizika Riziko likvidity Inflace Riziko poškození majetku Univerzální optimální investiční

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři Popis změny V prosinci 2011 byl schválen nový zákon o důchodovém spoření. Tímto zákonem bude vytvořen nový, kapitálově financovaný pilíř důchodového systému (důchodové spoření, tzv. II. pilíř), který bude

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Informační list verze 1 platná k 1.1. 2013

Informační list verze 1 platná k 1.1. 2013 Informační list verze 1 platná k 1.1. 2013 1. Základní údaje o Penzijní společnosti Název: Raiffeisen penzijní společnost a.s. (dále jen Penzijní společnost ) Sídlo: Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 Telefon:

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu

o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu 215/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. června 2012 o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu Česká národní banka stanoví podle 170 odst. 1 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém

Více

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. podle 83 a 84 zákona č. 426 z roku 2011 o důchodovém spoření. Platí od 1. 1. 2013 Aktuální Klíčové informace k důchodovým

Více

Penzijní reforma v České republice leden 2012

Penzijní reforma v České republice leden 2012 Bulletin BBH Penzijní reforma v České republice leden 2012 Obsah 1. Penzijní reforma - obecný přehled... 2 2. Důchodové spoření - nový druhý pilíř penzijního systému... 3 3. Doplňkové penzijní spoření

Více

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami.

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami. POPIS ČÍSELNÍKU : : BA0088 Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Hierarchická klasifikace druhů cenných papírů podle jejich ekonomické formy a obsahu (věcného charakteru) s návazností

Více

Allianz penze. Důchodové spoření Doplňkové penzijní spoření Pojištění Strážce penze. S vámi od A do Z

Allianz penze. Důchodové spoření Doplňkové penzijní spoření Pojištění Strážce penze. S vámi od A do Z Allianz penze Důchodové spoření Doplňkové penzijní spoření Pojištění Strážce penze S vámi od A do Z Tento materiál byl vyhotoven ke dni 1. 1. 2013 Tři penzijní pilíře Od 1. ledna 2013 je důchodový systém

Více

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00, Praha 8 IČ: 47672684 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová Důchodové připojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem Penzijní připojištění Penzijním připojištěním se pro účely tohoto zákona rozumí

Více

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty 6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty VKLADOVÉ BANKOVNÍ PRODUKTY bankovní obchody, při kterých banka získává cizí peněžní prostředky formou vkladů nebo emisí dluhových cenných papírů. Mezi

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Konzultační materiál. Limity poplatků ve 2. pilíři penzijního systému

Konzultační materiál. Limity poplatků ve 2. pilíři penzijního systému Konzultační materiál Úvod Tento dokument slouží jako podklad k veřejné konzultaci problematiky poplatků, které budou účtovány účastníkům v připravovaném 2. pilíři penzijního systému České republiky. Záměrem

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY - specifický trh, na kterém se obchodují peníze - peníze - můžou mít různou podobu hotovost, devizy, cenné papíry - funkce oběživa, platidla, dají se

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Penzijní fondy a penzijní společnosti strana 3 Penzijní fondy Významní

Více

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti IMPERIUM FINANCE

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Investiční produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Investiční produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Investiční produkty datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam zkratek 6 Riziko ztráty

Více

Penzijní připojištění. Co se změní a jak mě to ovlivní?

Penzijní připojištění. Co se změní a jak mě to ovlivní? Penzijní připojištění Co se změní a jak mě to ovlivní? 2 Současný penzijní systém 1. pilíř státní systém: povinný průběžný systém Binancovaný sazbou 28 % ze superhrubé mzdy 3. pilíř penzijní fondy: penzijní

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem Modul č. 10 Ing. Miroslav Škvára O investicích O investování likvidita výnosnost rizikovost Kam mám investovat? Mnoho začínajících investorů se ptá, kam je nejlepší investovat? Všichni investiční poradci

Více

Škola finanční gramotnosti. Jak správně na rodinné finance Jak se správně pojistit a proč Jak správně na dluhy Jak na důchodovou reformu

Škola finanční gramotnosti. Jak správně na rodinné finance Jak se správně pojistit a proč Jak správně na dluhy Jak na důchodovou reformu Škola finanční gramotnosti Jak správně na rodinné finance Jak se správně pojistit a proč Jak správně na dluhy Jak na důchodovou reformu Jak správně na rodinné finance Co se dneska dozvíme Jak na rodinný

Více

popt. %změna popt. = bohat. %změna bohat. poptávka 1. bohatství elas.popt.po inv. inst.=

popt. %změna popt. = bohat. %změna bohat. poptávka 1. bohatství elas.popt.po inv. inst.= Téma 6: Trhy CP Struktura přednášky: 1. Druhy investičních instrumentů 2. Poptávka po invest. instrumentech 3. Akciové instrumenty 4. Dluhové instrumenty 5. Burzovní trh a jeho regulace 1. Druhy investičních

Více

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková

Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková Obsah Úvod Vývoj produktu I. fáze II. fáze III. fáze IV. fáze? Diskuze Kde pracují pojistní matematici?

Více

Prezentace č. 1. Prezentace. Co musíme znát, abychom mohli prodávat doplňkové penzijní spoření a je požadováno ČNB?

Prezentace č. 1. Prezentace. Co musíme znát, abychom mohli prodávat doplňkové penzijní spoření a je požadováno ČNB? Co musíme znát, abychom mohli prodávat doplňkové penzijní spoření a je požadováno ČNB? 1. Zákonné požadavky + znalosti z finančního trhu Právní předpisy související s činností Zákon 426/2011 Sb., o důchodovém

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

Dotazník Osobní finanční plán. Diskrétní

Dotazník Osobní finanční plán. Diskrétní Dotazník Osobní finanční plán Diskrétní Osobní informace Celá jména Klient Partner/ka Pohlaví muž žena muž žena Rodné číslo Datum narození / / / / Rodinný stav svobodn(ý/á) rozvoden(ý/á) ženat(ý/á) vdov(ec/a)

Více

Allianz kontakt, s.r.o.

Allianz kontakt, s.r.o. Allianz kontakt, s.r.o. Zkouškový řád pro odborné Zkoušky ve smyslu zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, v znění pozdějších předpisů Čl. 1 Základní ustanovení 1. Allianz kontakt, s.r.o.,

Více

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s.

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. 1 Základní údaje 1.1. Penzijní fond České pojišťovny, a. s. (dále jen "Penzijní fond"), je penzijním fondem podle zákona č. 42/1994 Sb. o penzijním

Více

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření?

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? JUDr. Vít Samek PT 1 Praha, MPSV, 21. května 2015 Odborná komise pro důchodovou reformu Mandát 2015 PT1 Odborné komise pro DR Analyzovat efektivitu státní

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Časová hodnota peněz Každou peněžní operaci prováděnou v současnosti a zaměřenou do budoucnosti

Více

Osobní finance. a společenskovědní seminář

Osobní finance. a společenskovědní seminář Osobní finance Občanská nauka Občanská nauka a společenskovědní seminář Zhodnocování finančních prostředků (od r. 2011 pojištění bankovních vkladů ů do výše 100 000 EUR) Běžný účet základní nástroj hotovostního

Více

Strukturované investiční instrumenty

Strukturované investiční instrumenty Ing. Martin Širůček, Ph.D. Strukturované investiční instrumenty Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com strana 2 Základní charakteristika finanční investiční instrumenty slučující

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů AKAT byla vypracována na základě rámcové metodologie ( The European Fund Classification ), kterou vydala Evropská federace fondů

Více

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry vyžadovaný v souladu s 15h a 15i zákona o podnikání na kapitálovém trhu Upozornění pro zákazníky: Vyplnění tohoto dotazníku je dobrovolné.

Více

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond Článek 1 Úvodní

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů.

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. 12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. Kolektivní investování je založeno na sdružení volných finančních prostředků velkého počtu individuálních investorů do společných fondů spravovaných

Více

Jak mohu splnit svá očekávání

Jak mohu splnit svá očekávání Jak mohu splnit svá očekávání Investiční strategie SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Každý z nás má své specifické cíle, kterých může prostřednictvím investování dosáhnout. Pro někoho je důležité

Více

Důchodová reforma. Allianz Akademie

Důchodová reforma. Allianz Akademie Důchodová reforma Allianz Akademie Obsah Důchodová reforma 1 Proč důchodová reforma 2 Jak to bylo a jak je to dnes 3 Změny od 1. 1. 2013 a) Důchodové spoření 2. pilíř b) Doplňkové penzijní spoření 3. pilíř

Více

FINANČNÍ PLÁN. osobní. pro: JAN BOHATÝ

FINANČNÍ PLÁN. osobní. pro: JAN BOHATÝ osobní FINANČNÍ PLÁN pro: JAN BOHATÝ Kontakt na poradce: Ing.Petr Ondroušek, PO Investment Dunajská 17 625 Brno petr.ondrousek@poinvestment.cz +42 63383742 DŮLEŽITÉ INFORMACE K FINANČNÍMU PLÁNOVÁNÍ Finanční

Více

KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu.

KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu. Glosář (čistá) hodnota obchodního jmění Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu. Citlivost na změnu úrokové sazby Riziko, které snižuje hodnotu vaší investice,

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

Zreformujte svoji penzi

Zreformujte svoji penzi Klientské centrum 800 118 844 www.pioneerinvestments.cz info@pioneer.cz Pioneer Investments budova FILADELFIE Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 Předmětné sdělení nepředstavuje nabídku, osobní investiční

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO162

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona VI/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice

Více

4. Vkladové produkty bank

4. Vkladové produkty bank 4. Vkladové produkty bank Výkladová část Vkladové bankovní produkty Vkladové bankovní produkty slouží bankám k získávání cizího kapitálu, tj. banky vystupují jako dlužníci. V rozvaze banky jsou zachyceny

Více

Investiční dotazník. 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství

Investiční dotazník. 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství Investiční dotazník 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství IDENTIFIKACE ZÁKAZNÍKA Jméno a příjmení / Společnost: Rodné číslo /

Více

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Obsah Co je riziko? Rizika dluhových instrumentů Rizika akciových trhů Jak s nimi pracovat? Co je riziko? Riziku se nelze vyhnout!

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 7 6 2 Edice Osobní a rodinné

Více

ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK

ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Pomůžeme vám stanovit investiční profil Vážená paní, vážený pane, před samotným investováním se Vám dostává do rukou investiční dotazník ČSOB, který nám pomůže nalézt pro Vás vhodné

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

Ministerstvo fi nancí

Ministerstvo fi nancí Ministerstvo financí Jaké výhody přinášejí? Spořicí státní dluhopisy jsou cenné papíry, které vydává Česká republika, a jsou evidovány v elektronické podobě v samostatné evidenci Ministerstva financí.

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Instituce finančního trhu Regulatorní instituce Komerční instituce strana

Více

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace ÚcFi typové příklady 1. Hotovostní a bezhotovostní operace 1. Přijat vklad na běžný účet klienta 10 000,- 2. Klient vybral z běžného účtu 25 000,- 3. Banka přijala v hot. vklad na termínovaný účet 50 000,-

Více

Téma: Jednoduché úročení

Téma: Jednoduché úročení Téma: Jednoduché úročení 1. Půjčili jste 10 000 Kč. Za 5 měsíců Vám vrátili 11 000 Kč. Jaká byla výnosnost této půjčky (při jaké úrokové sazbě jste ji poskytli)? [24 % p. a.] 2. Za kolik dnů vzroste vklad

Více

Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a.s. Pololetní zpráva k 30. červnu 2013

Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a.s. Pololetní zpráva k 30. červnu 2013 Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a.s. Pololetní zpráva k 30. červnu 2013 Účetní závěrka ROZVAHA k 30. 6. 2013 AKTIVA k 30. 6. 2013 Pohledávky za bankami a družstevními záložnami 310

Více

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. ING Penzijní fond, a. s. (dále jen Fond ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5- Smíchov, IČO 6307 8074 je zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

Vyplatí se vám přejít do II. pilíře?

Vyplatí se vám přejít do II. pilíře? Vyplatí se vám přejít do II. pilíře? Udělali jsme kalkulačku, která vám napoví, jaký je rozdíl v důchodových pilířích. Pomůže vám odpovědět na otázku: Co získám (ztratím) účastí v II. pilíři důchodového

Více

Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13

Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13 Obsah Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13 KAPITOLA I Banka jako podnikatel... 15 1 Pojem a prameny práva... 15 2 Bankovní licence... 17 3 Organizace banky... 19 4 Provozní požadavky... 23 A.

Více

Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy FINANČNÍ GRAMOTNOST orientace na finančním trhu ČR

Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy FINANČNÍ GRAMOTNOST orientace na finančním trhu ČR Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_05 Název materiálu: SPOŘENÍ NA STÁŘÍ Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy Očekávaný výstup:

Více

Doplňkové systémy penzijní připojištění se státním příspěvkem

Doplňkové systémy penzijní připojištění se státním příspěvkem Doplňkové systémy penzijní připojištění se státním příspěvkem Při tvorbě vládního návrhu zákona o penzijním spoření se vycházelo z úvahy, že cílem tohoto návrhu je reformovat stávající penzijní připojištění

Více

Struktura přednášky: 1. Modely alokace 2. Struktura FT 3. Finanční zprostředkovatelé 4. Trendy na světových finančních trzích

Struktura přednášky: 1. Modely alokace 2. Struktura FT 3. Finanční zprostředkovatelé 4. Trendy na světových finančních trzích Téma 2: Finanční trhy Struktura přednášky: 1. Modely alokace 2. Struktura FT 3. Finanční zprostředkovatelé 4. Trendy na světových finančních trzích 1. Modely alokace Nepřímé financování Finanční zprostředkovatelé

Více

Finanční matematika v osobních a rodinných financích

Finanční matematika v osobních a rodinných financích Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Finanční matematika v osobních a rodinných financích Martin Širůček, garant předmětu strana 2 Doktorské

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Global-Aktien podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015

Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015 Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015 1. Vkladové produkty v české měně 2. Vkladové produkty v cizí měně 3. Úvěrové produkty v české měně pro soukromou klientelu 4. Úvěrové produkty v české

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

III) Podle závislosti na celkovém ekonomickém vývoji či na vývoji v jednotlivé firmě a) systematické tržní, b) nesystematické jedinečné.

III) Podle závislosti na celkovém ekonomickém vývoji či na vývoji v jednotlivé firmě a) systematické tržní, b) nesystematické jedinečné. Měření rizika Podnikatelské riziko představuje možnost, že dosažené výsledky podnikání se budou kladně či záporně odchylovat od předpokládaných výsledků. Toto riziko vzniká např. při zavádění nových výrobků

Více

Penzijní připojištění se státním příspěvkem. Stručná metodická příručka prodeje

Penzijní připojištění se státním příspěvkem. Stručná metodická příručka prodeje Penzijní připojištění se státním příspěvkem Stručná metodická příručka prodeje březen 2008 Otázky a odpovědi prodejce Penzijního fondu České pojišťovny Proč právě Penzijní fond České pojišťovny Penzijní

Více

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond.

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond. Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a.s., ŠKODA - otevřený podílový fond: 1. V celém

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Finanční trhy Finanční trh je založený na nabídce relativně

Více

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY Ing. Lukáš Kučera Členění finančních produktů Úvěrové finanční produkty Vkladové finanční produkty Životní pojištění Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

Více

Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s.

Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s. Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2014 1 Účetní závěrka Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a. s. k 30. 6. 2014 2 rozvaha k 30. 6. 2014

Více

PROVIZNÍ ŘÁD. (Obecná část)

PROVIZNÍ ŘÁD. (Obecná část) PROVIZNÍ ŘÁD (Obecná část) PR-OC - O - 20130401/I stránka 1 ze 68 Obsah: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ... 7 2. POSKYTOVÁNÍ PROVIZÍ ZA PENZIJNÍ SPOŘENÍ... 7 2.1. Provize za zprostředkování smlouvy u KB Penzijní

Více

Informační příručka SENIOŘI A FINANCE

Informační příručka SENIOŘI A FINANCE Informační příručka SENIOŘI A FINANCE FINANČNÍ RADY PANA RADY Informační příručka SENIOŘI A FINANCE 1 Základní 2 TOP 3 informace z oblasti financí bankovní subjekty Nabídka finančního trhu TOP produkty

Více

Externí zdroje financování podniku

Externí zdroje financování podniku Externí zdroje financování podniku 1. Charakteristika a struktura Ve srovnání s interními zdroji (spojené s vnitřními činnostmi podniku) jsou to všechny ostatní zdroje. Určení: financování přírůstkem kapitálu

Více

Vše o investičním pojištění 3.díl

Vše o investičním pojištění 3.díl Martin Podávka, FinQ.cz, březen 2005 1. Charakteristika, investování 2. Rizikové pojistné 3. Počáteční poplatky, odbytné 4. Ostatní poplatky 5. Slovníček: splacený stav, odkupy, mimořádné pojistné, alokace,..

Více

krize Babický, M.A. 30. června 2009 Ředitel odboru analýz finančního trhu,

krize Babický, M.A. 30. června 2009 Ředitel odboru analýz finančního trhu, Investování ve světle finanční krize RNDr. Vítězslav V Babický, M.A. Ředitel odboru analýz finančního trhu, Česká národní banka 30. června 2009 Hlavní projevy globáln lní krize 2 Nedostatek důvěry na finančních

Více