Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Provozní řád

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Provozní řád"

Transkript

1 Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Provozní řád Vytvořeno dne: Aktualizováno: Platnost od: Verze: MVČR MV /REG/ Uveřejnění jakékoli části tohoto dokumentu podléhá schválení příslušných pracovníků Ministerstva vnitra České republiky.

2 Obsah 1 Úvod Účel dokumentu Úvod Zkratky a definice Základní informace o projektu Komponenty informačního systému Seznamu OVM a připojených systémů Správce informačního systému Provozovatel systému Připojené systémy Evidovaná data v Seznamu OVM Evidovaná data Pravidla zveřejňování dat Role v Seznamu OVM Procesy v Seznamu OVM Používání veřejného rozhraní Seznamu OVM Správa subjektů Správa datových schránek subjektů Správa lokálních administrátorů subjektu Správa uživatelů subjektu Krizové řízení Přístup do Seznamu OVM Veřejný, anonymní přístup Autorizovaný přístup Bezpečnost systému Důvěrnost informací Údržba systému Zabezpečení přihlašovacích prostředků Zabezpečení komunikace Propojení Seznamu OVM s externími systémy Externí systémy připojené k Seznamu OVM Externí systémy využívané Seznamem OVM Služby poskytované Seznamem OVM Helpdesk Základní provozní parametry Odpovědnost provozovatele Kontakty Související právní předpisy Závěrečná ustanovení / 14

3 1 Úvod 1.1 Účel dokumentu Tento provozní řád stanovuje základní pravidla provozu systému Seznam orgánů veřejné moci (dále jen Seznam OVM nebo SOVM), stanovuje odpovědnosti jednotlivých subjektů zúčastněných na přenosu dat a základní bezpečnostní pravidla. Provozní řád sjednocuje pojmy a vyrovnává terminologickou nejednotnost, která je dána přesahem funkce systému SOVM do oblastí, které již používají vlastní terminologii (tj. smluvní a provozní dokumenty Provozovatele, legislativa a pojmy v oblasti informačních technologií). Provozní parametry jsou převzaty z dokumentace poskytovatelů dat. 1.2 Úvod Provozní řád Seznamu OVM je souhrn ustanovení a pravidel vybraných z dokumentů, kterými se řídí Ministerstvo vnitra ČR a spolupracující subjekty a které jsou závazné pro provoz Seznamu OVM. Účelem Seznamu OVM je zveřejnit seznam orgánů veřejné moci a fyzických a právnických osob vykonávajících působnost v oblasti veřejné správy, včetně jejich organizační struktury, jak to předepisuje 20 odst. 1 písm. j) zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném a účinném znění. Jako takový tvoří SOVM součást komplexu služeb provozovatele informačního systému datových schránek (dále ISDS), kterým je ze zákona Česká pošta, s.p. Seznam OVM je rovněž výsledkem úsilí o konsolidaci roztříštěných datových zdrojů s informacemi o subjektech státní a veřejné správy. Pro některé externí systémy představuje SOVM primární zdroj dat o orgánech veřejné moci. Seznam OVM je informačním systémem ve smyslu zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, v platném a účinném znění. 1.3 Zkratky a definice AKR CMS ČR HZS ISDS ISUI ISVS Zkratka Význam Administrátor krizového řízení Centrální místo služeb Česká republika Hasičský záchranný sbor Informační systém datových schránek Informační systém územní identifikace Informační systém veřejné správy 3 / 14

4 KIVS MV ČR Zkratka Orgán veřejné moci OVM ProKR Provozovatel SOVM Seznam OVM SOVM Správce SOVM Subjekt UIR-ADR Význam Komunikační infrastruktura veřejné správy (někdy též Intranet veřejné správy) Ministerstvo vnitra České republiky Státní orgány, orgány územních samosprávných celků, Pozemkový fond České republiky a jiné státní fondy, zdravotní pojišťovny, Český rozhlas, Česká televize, samosprávné komory zřízené zákonem, notáři a soudní exekutoři. Orgán veřejné moci Prohlížeč krizového řízení uživatel s právem ke čtení dat krizového řízení Česká pošta, s.p. Sezžnam orgánů veřejné moci Seznam orgánů veřejné moci Ministerstvo vnitra České republiky Orgán státní správy nebo územní samosprávy, fyzická osoba nebo právnická osoba působící v oblasti veřejné správy. Územně identifikační registr adres Poznámka: Seznam komponent Seznamu OVM je vyjmenován v kapitole 2. Poznámka: Seznam uživatelských rolí v Seznamu OVM je vyjmenován v kapitole 4. 4 / 14

5 2 Základní informace o projektu 2.1 Komponenty informačního systému Seznamu OVM a připojených systémů Informační systém Seznamu OVM se skládá z těchto komponent: Veřejné rozhraní Seznamu OVM webové rozhraní, které publikuje informace o subjektech evidovaných v Seznamu OVM; Správa dat administrační webové rozhraní pro správu subjektů a jejich uživatelů; Elektronické formuláře Seznamu OVM formuláře aplikace 602XML Filler slouží pro správu lokálních administrátorů subjektu a aktualizaci údajů subjektu; Webové služby Seznamu OVM slouží pro připojení externích systémů. 2.2 Správce informačního systému Správcem Seznamu OVM ve smyslu ustanovení 2 písm. c) zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy je Ministerstvo vnitra ČR. 2.3 Provozovatel systému Provozovatelem Seznamu OVM ve smyslu ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů je držitel poštovní licence. 2.4 Připojené systémy Seznam OVM využívá nebo poskytuje služby vybraným externím informačním systémům. Mezi ty nejvýznamnější patří: Czech POINT Informační systém datových schránek Aktivační portál epusa ISUI 5 / 14

6 3 Evidovaná data v Seznamu OVM 3.1 Evidovaná data Seznam OVM eviduje následující informace: údaje o subjektech definované v 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacím, v platném a účinném znění; údaje o datových schránkách subjektu; údaje o úřadovnách subjektu; údaje o struktuře krizového řízení subjektů; údaje o kontaktních osobách; uživatelské role připojených externích systémů (Czech POINT, ISUI a další). 3.2 Pravidla zveřejňování dat Následující tabulka upřesňuje způsob zveřejňování dat podle typů subjektů a popisuje vazby Seznamu OVM na informační systémy Czech POINT a ISDS: Orgán veřejné moci Zveřejnění dat na Seznamu OVM Autoritativní zdroj dat pro ISDS? Správa údajů pro potřeby Czech POINT? Státní správa Ano Ano Ano Územní samospráva Ano Ano Ano Ostatní OVM Ano Ano Ano Ostatní subjekty Pouze s datovou schránkou povýšenou na schránku OVM Notáři Ano Ne Ano Advokáti Pouze s datovou schránkou povýšenou na schránku OVM Exekutoři Ano Ne Ano Ne Ne Ano Ne 6 / 14

7 4 Role v Seznamu OVM V Seznamu OVM jsou rozlišovány tyto role: Návštěvník osoba s anonymním přístupem, přistupující k veřejnému rozhraní SOVM; Statutární zástupce osoba jednající jménem subjektu; Pověřená osoba osoba s přístupem do datové schránky subjektu, definovaná v 8 odst. 6 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů; Lokální administrátor (LA) osoba s oprávněním spravovat účty uživatelů subjektu ve Správě dat; Uživatel osoba subjektu se zřízeným účtem v Seznamu OVM; Administrátor krizového řízení (AKR) osoba s oprávněním spravovat krizové řízení v rámci vlastního subjektu a podřízených subjektů 1 ; Prohlížeč krizového řízení (ProKR) osoba s oprávněním pouze prohlížet krizová řízení všech subjektů v Seznamu OVM; Schvalovatel MV ČR osoba na MV ČR, schvalující žádosti od subjektů, které nebyly zaslány prostřednictvím elektronických formulářů SOVM; Národní administrátor osoba na MV ČR s oprávněním spravovat všechny subjekty a jejich uživatele v Seznamu OVM; Provozovatel systému osoba zajišťující provoz a údržbu informačního systému Seznamu OVM. 1 Např. krajský AKR spravuje krizová řízení všech obcí v rámci daného kraje. 7 / 14

8 5 Procesy v Seznamu OVM V následujících kapitolách se nachází stručný přehled procesů v Seznamu OVM. Podrobný popis procesů se nachází v interní projektové dokumentaci. 5.1 Používání veřejného rozhraní Seznamu OVM Návštěvník může procházet strukturou subjektů, která je rozdělena na orgány státní správy, orgány územní samosprávy a ostatní subjekty. Návštěvník si může zobrazit detail subjektu a detail kontaktní osoby. Návštěvník může vyhledat subjekt podle jeho názvu, IČ, ulice či města v integrovaném vyhledávači. 5.2 Správa subjektů Statutární zástupce nebo pověřená osoba provádí aktualizaci údajů vlastního subjektu prostřednictvím elektronického formuláře SOVM, který je automaticky zpracován po dodání do datové schránky Seznam orgánů veřejné moci (Ministerstvo vnitra). Výjimka: Právnické a fyzické osoby, působící v oblasti veřejné správy (advokáti, exekutoři, notáři), neprovádí aktualizaci svých údajů prostřednictvím formuláře SOVM (viz kapitola 3.2). Zdrojem těchto údajů pro Seznam OVM je systém ISDS. Automatická aktualizace údajů je zajištěna snychronizací dat mezi těmito systémy. Lokální administrátor spravuje úřadovny subjektu prostřednictvím Správy dat. Národní administrátor zřizuje nové subjekty a ruší stávající subjekty v Seznamu OVM prostřednictvím Správy dat. Národní administrátor má oprávnění editovat údaje všech subjektů v Seznamu OVM. 5.3 Správa datových schránek subjektů Statutární zástupce nebo pověřená osoba zašle žádost o zřízení další datové schránky, znepřístupnění další datové schránky nebo zpřístupnění znepřístupněné datové schránky ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Žádost je odeslána datovou zprávou do datové schránky MV ČR, e-maílem se zaručeným elektronickým podpisem do elektronické podatelny MV ČR, nebo doporučeným dopisem na adresu MV ČR. Žádost schvaluje schvalovatel MV ČR. Vyřízení žádosti provádí národní administrátor ve Správě dat. V případě zřízení další datové schránky systém ISDS automaticky zajistí odeslání přístupových údajů oprávněné osobě. 5.4 Správa lokálních administrátorů subjektu Statutární zástupce nebo pověřená osoba provádí správu lokálních administrátorů vlastního subjektu (zřízení účtu, změna údajů účtu, reset hesla, deaktivace účtu) prostřednictvím elektronického 8 / 14

9 formuláře SOVM, který je automaticky zpracován po dodání do další datové schránky Seznam orgánů veřejné moci (Ministerstvo vnitra). V případě zřízení nového účtu nebo resetu hesla si lokální administrátor vyzvedne přihlašovací údaje k účtu (uživatelské jméno a heslo) na Aktivačním portálu za použití aktivačních údajů. 5.5 Správa uživatelů subjektu Lokální administrátor provádí prostřednictvím Správy dat správu uživatelů (zřízení účtu, změna údajů účtu, reset hesla, deaktivace účtu) s právem přístupu k datům vlastního subjektu. V případě zřízení nového účtu nebo resetu hesla lokální administrátor osobně sdělí uživateli přístupové údaje k účtu (uživatelské jméno a heslo). Národní administrátor může v případě potřeby provádět správu uživatelů ve všech subjektech v Seznamu OVM (zřízení účtu, změna údajů účtu, reset hesla, deaktivace účtu) prostřednictvím Správy dat. 5.6 Krizové řízení Správu účtu Administrátora krizového řízení (zřízení účtu, změna údajů účtu, reset hesla, deaktivace účtu) zajišťuje lokální administrátor daného subjektu. Rozsah oprávnění AKR je automaticky stanoven podle typu subjektu, ve kterém byl zřízen 2. V případě zřízení nového účtu nebo resetu hesla lokální administrátor osobně sdělí osobě v roli AKR přístupové údaje k účtu (uživatelské jméno a heslo). Generální ředitelství HZS zasílá žádost o zřízení účtu osoby v roli ProKR, změnu údajů účtu, reset hesla nebo deaktivaci účtu této osoby datovou zprávou do datové schránky MV ČR, e-maílem se zaručeným elektronickým podpisem do elektronické podatelny MV ČR, nebo doporučeným dopisem na adresu MV ČR. Schvalovatel MV ČR schválí žádost a postoupí ji národnímu administrátorovi, který provede správu účtu ProKR ve Správě dat. V případě zřízení účtu nebo resetu hesla jsou přístupové údaje ProKR zaslány doporučeným dopisem na adresu Generálního ředitelství HZS. AKR spravuje krizové řízení (zřízení, editace a zrušení složek krizového řízení včetně kontaktních osob) ve vlastním subjektu, případně i v podřízených subjektech v rozsahu svěřených oprávnění 2. ProKR má právo prohlížet data o krizovém řízení všech subjektů v Seznamu OVM. 2 Např. krajský AKR spravuje krizová řízení všech obcí v rámci daného kraje. 9 / 14

10 6 Přístup do Seznamu OVM 6.1 Veřejný, anonymní přístup Přístup na webové stránky veřejného rozhraní Seznamu OVM probíhá po protokolu HTTP. Návštěvník se neautentizuje žádnými přihlašovacími prostředky. Návštěvník může pouze prohlížet publikované informace, není oprávněn provádět jejich modifikaci. 6.2 Autorizovaný přístup Přístup do Správy dat probíhá po zabezpečeném protokolu HTTPS (více viz kapitola 7.4) a je omezen pouze pro oprávněné uživatele. Uživatel se autentizuje svým uživatelským jménem a heslem. Úspěšně přihlášenému uživateli Správa dat zpřístupní pouze ty funkce, které může používat na základě přidělené uživatelské role. Uživatel může mít přiděleno více uživatelských rolí, mezi nimiž se může přepínat. 7 Bezpečnost systému Bezpečnost Seznamu OVM se řídí relevantními právními předpisy ČR, zejména autorským zákonem, obchodním zákoníkem, zákonem č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č.140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů a mezinárodními smlouvami na ochranu práv duševního vlastnictví, kterými je Česká republika vázána. Z technologického pohledu je bezpečnost systému zajištěna použitými technologiemi (HW i SW). Součástí zabezpečení Seznamu OVM je průběžné monitorování a auditování systému, včetně logování přístupu všech uživatelů. 7.1 Důvěrnost informací Veřejné rozhraní Seznamu OVM zveřejňuje pouze nezbytně nutné údaje o subjektech a kontaktních osobách, které nařizuje zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném a účinném znění. Přístup k informacím, uloženým v Seznamu OVM, je řízen na základě uživatelských rolí, které jsou přiděleny přihlašujícím se uživatelům. 7.2 Údržba systému Údržba Seznamu OVM může být učiněna kdykoliv během provozu, nejvýše však jednou v kalendářním týdnu, a to zpravidla každou středu. Provozovatel systému informuje o plánovaných výlukách systému na adrese: 10 / 14

11 7.3 Zabezpečení přihlašovacích prostředků Přihlašovací údaje k účtu, sloužícímu pro přihlášení do Správy dat, jsou vlastníkovi účtu předávány některým z těchto způsobů: osobní sdělení osobou, která účet zřídila, zaslání doporučeným dopisem, vyzvednutí na Aktivačním portálu za použití aktivačních údajů, jejichž jedna polovina je zaslána na ovou adresu vlastníka účtu a druhá polovina je zsalána do datové schránky subjektu. Heslo k účtu musí splňovat tyto podmínky, jež jsou vynucovány informačním systémem: Minimální délka hesla je 8 znaků. Heslo musí obsahovat alespoň jednu číslici. Heslo musí obsahovat alespoň čtyři různé znaky (např. kombinace ababab11 je nepřípustná). Heslo nesmí být shodné se jménem účtu, křestním jménem a příjmením osoby. 7.4 Zabezpečení komunikace Komunikace se Správou dat probíhá po zašifrovaném SSL kanálu. SSL certifikát serveru je vydán komerční certifikační autoritou, kterou provozuje akreditovaný poskytovatel kvalifikovaných certifikačních služeb. Elektronické vyzvednutí přístupových údajů na Aktivačním portálu probíhá po zašifrovaném SSL kanálu. SSL certifikát serveru je vydán komerční certifikační autoritou, kterou provozuje akreditovaný poskytovatel kvalifikovaných certifikačních služeb.. Elektronické formuláře SOVM jsou přenášeny Informačním systémem datových schránek. 11 / 14

12 8 Propojení Seznamu OVM s externími systémy 8.1 Externí systémy připojené k Seznamu OVM Následující externí systémy nebo aplikace třetích stran využívají služby Seznamu OVM: Czech POINT epusa ISUI Externí systém Využívané služby Seznamu OVM Autentizace a autorizace uživatelů Autentizace a autorizace uživatelů Synchronizace dat Autentizace a autorizace uživatelů 8.2 Externí systémy využívané Seznamem OVM Seznam OVM komunikuje s těmito externími systémy: ISDS UIR-ADR Externí systém Využívané služby externího systému Aktualizace údajů o vlastníkovi datové schránky Správa datových schránek subjektu Stahování seznamu datových schránek povýšených na OVM Synchronizace dat Kontrola kontaktních adres 8.3 Služby poskytované Seznamem OVM Seznam OVM poskytuje tyto služby pro externí systémy: Název služby Autentizace a autorizace uživatelů Typ služby webová služba Ověření přihlašovacích údajů uživatele externího systému a předání seznamu přidělených uživatelských rolí do externího systému. Synchronizace dat replikace dat Replikace vybraných dat z externího systému do Seznamu OVM a/nebo naopak. 12 / 14

13 9 Helpdesk Uživatelskou podporu pro komponenty Seznamu OVM zajišťují následující pracoviště helpdesku: Podpora pro veřejné rozhraní Seznamu OVM: Popis Telefonní kontakt Elektronický kontakt Doba poskytování podpory Doba dostupnosti služeb 99,9% Podpora veřejnosti při vyhledávání údajů o subjektech či kontaktních osobách ve veřejném rozhraní Seznamu OVM. Formulář na adrese: pracovní dny od 8:00 do 18:00 hodin Podpora pro Správu dat a elektronické formuláře Seznamu OVM: Popis Telefonní kontakt Elektronický kontakt Doba poskytování podpory Doba dostupnosti služeb 99,9% Podpora statutárních zástupců nebo jimi pověřených osob a lokálních administrátorů subjektů při správě subjektu nebo jeho uživatelů ve Správě dat nebo prostřednictvím elektronických formulářů Seznamu OVM. pracovní dny od 8:00 do 18:00 hodin 10 Základní provozní parametry Provozní doba: Doba dostupnost služeb: 99,9% Nepřetržitá 365 dní v roce 11 Odpovědnost provozovatele Způsob komunikace prostřednictvím Seznamu OVM je v souladu s podmínkami zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. 12 Kontakty Správce systému: Ministerstvo vnitra České republiky Odbor rozvoje projektů a služeb egovernment náměstí Hrdinů 1634/3, Praha 4 13 / 14

14 Provozovatel systému: Česká pošta, s.p. Politických vězňů 909/4, Praha 1 13 Související právní předpisy Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy ve znění pozdějších předpisů 14 Závěrečná ustanovení Dnem počátku platnosti této verze provozního řádu končí platnost všech předchozích verzí. Provozní řád schválil: vedoucí oddělení rozvoje a implementace projektů egovernment Platnost nabývá: V Praze dne: / 14

Seznam orgánů veřejné moci

Seznam orgánů veřejné moci Seznam orgánů veřejné moci Prezentace 27. 6. 2011 Ing. Pavel Tesař, MV pavel.tesar@smartadministration.cz 1 Obsah prezentace Co je Seznam OVM Účel, komponenty, role Komponenty Seznamu OVM Veřejné rozhraní,

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Formuláře. Vytvořeno dne: 22. 4. 2011 Aktualizováno: 18. 7. 2011 Verze: 1.

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Formuláře. Vytvořeno dne: 22. 4. 2011 Aktualizováno: 18. 7. 2011 Verze: 1. Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Formuláře Vytvořeno dne: 22. 4. 2011 Aktualizováno: 18. 7. 2011 Verze: 1.3 2011 MVČR Obsah 1 Úvod...3 1.1 Cíl dokumentu...3 1.2 Zkratky a definice...3 1.3

Více

Účel dokumentu. Uveřejnění jakékoli části tohoto dokumentu podléhá schválení příslušných pracovníků Ministerstva vnitra České republiky.

Účel dokumentu. Uveřejnění jakékoli části tohoto dokumentu podléhá schválení příslušných pracovníků Ministerstva vnitra České republiky. Czech POINT Účel dokumentu Tento PŘ stanovuje základní pravidla provozu systému Czech POINT v prostředí CMS, stanovuje odpovědnosti jednotlivých subjektů zúčastněných na přenosu dat a základní bezpečnostní

Více

Provozní dokumentace. Seznam datových schránek. Příručka pro statutárního zástupce

Provozní dokumentace. Seznam datových schránek. Příručka pro statutárního zástupce Provozní dokumentace Seznam datových schránek Příručka pro statutárního zástupce Vytvořeno dne: 2. 8. 2011 Aktualizováno: 28. 11. 2011 Verze: 1.2 2011 MVČR Obsah Příručka pro statutárního zástupce 1 Úvod...3

Více

Jednotný identitní prostor Provozní dokumentace

Jednotný identitní prostor Provozní dokumentace Jednotný identitní prostor Provozní dokumentace Vytvořeno dne: 21. 2. 2012 Aktualizováno: 23. 5. 2017 Verze: 1.2 2017 MVČR Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Účel provozní dokumentace... 3 1.2. Související dokumenty...

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro lokálního administrátora Vytvořeno dne: 15. 4. 2011 Aktualizováno: 17. 6. 2011 Verze: 1.0 2011 MVČR Obsah 1 Úvod...4 1.1 Cíl dokumentu...4 1.2

Více

Provozní dokumentace. Seznam datových schránek. Formuláře. Vytvořeno dne: 22. 4. 2011 Aktualizováno: 14. 12. 2011 Verze: 1.

Provozní dokumentace. Seznam datových schránek. Formuláře. Vytvořeno dne: 22. 4. 2011 Aktualizováno: 14. 12. 2011 Verze: 1. Provozní dokumentace Seznam datových schránek Formuláře Vytvořeno dne: 22. 4. 2011 Aktualizováno: 14. 12. 2011 Verze: 1.9 2011 MVČR Obsah 1 Úvod...3 1.1 Cíl dokumentu...3 1.2 Zkratky a definice...3 1.3

Více

Provozní dokumentace. Seznam datových schránek. Příručka pro statutárního zástupce

Provozní dokumentace. Seznam datových schránek. Příručka pro statutárního zástupce Provozní dokumentace Seznam datových schránek Příručka pro statutárního zástupce Vytvořeno dne: 2. 8. 2011 Aktualizováno: 16. 10. 2018 Verze: 1.6 2011-2018 MVČR Obsah Příručka pro statutárního zástupce

Více

Provozní řád. www.mvcr.cz. Czech POINT: Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál. Czech POINT

Provozní řád. www.mvcr.cz. Czech POINT: Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál. Czech POINT Provozní řád Czech POINT: Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál www.mvcr.cz Czech POINT Czech POINT strana 2 Účel dokumentu Tento PŘ stanovuje základní pravidla provozu systému Czech POINT

Více

Datové schránky konec obálek s pruhy. László Hajnal PMO MV Ministerstvo vnitra ČR, Česká pošta s. p.

Datové schránky konec obálek s pruhy. László Hajnal PMO MV Ministerstvo vnitra ČR, Česká pošta s. p. Datové schránky konec obálek s pruhy László Hajnal PMO MV Ministerstvo vnitra ČR, Česká pošta s. p. Zákon o egovernmentu Zákon č. 300/2008 Sb. O elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

Více

Co je a k čemu slouží epusa

Co je a k čemu slouží epusa Company LOGO Co je a k čemu slouží epusa Materiál HZS ČR pro setkání se starosty obcí ČR nprap. Věra Ševčíková MV GŘ HZSČR Obsah Co je to epusa epusa a Czech POINT Cíle epusa Proč epusa Kontakty pro krizové

Více

Datové schránky. únor Jana Kratinová SIKS a.s.

Datové schránky. únor Jana Kratinová SIKS a.s. Datové schránky únor 2009 Jana Kratinová SIKS a.s. Obsah Základní informace Datové schránky Informační systém datových schránek Informace o datových schránkách Základní informace Strategie rozvoje služeb

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 18. 7. 2011 Verze: 1.1 2011 MVČR Obsah 1 Úvod...3 1.1 Cíl dokumentu...3 1.2 Zkratky

Více

Přidělení rolí a přihlášení do ISÚI pro obecní a stavební úřady

Přidělení rolí a přihlášení do ISÚI pro obecní a stavební úřady Přidělení rolí a přihlášení do ISÚI pro obecní a stavební úřady Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK Aktualizace k datu

Více

Datové schránky konec obálek s pruhy

Datové schránky konec obálek s pruhy Datové schránky konec obálek s pruhy Petr Stiegler Ředitel sekce rozvoje služeb a e-governmentu Česká pošta s.p. Zákon o egovernmentu Zákon č. 300/2008 Sb. O elektronických úkonech a autorizované konverzi

Více

Datové schránky. školení NKČR. Hradec Králové 2.6.2009. Mgr. Jan Dytrych

Datové schránky. školení NKČR. Hradec Králové 2.6.2009. Mgr. Jan Dytrych školení NKČR Mgr. Jan Dytrych Právní úprava Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů účinnost 1.7.2009 Parlamentem schválené změny sněmovní tisk č. 704 (novela

Více

Aktuální stav ISDS. e-government 20:10, Mikulov. Česká pošta, s.p. 6.9.2011

Aktuální stav ISDS. e-government 20:10, Mikulov. Česká pošta, s.p. 6.9.2011 Aktuální stav ISDS e-government 20:10, Mikulov Česká pošta, s.p. 6.9.2011 Informační systém datových Aktuální data k 31. 8. 2011 442 124 aktivních datových schránek v druhé polovině 2012 očekáváme 500

Více

Provozní dokumentace. Seznam datových schránek. Příručka pro statutárního zástupce

Provozní dokumentace. Seznam datových schránek. Příručka pro statutárního zástupce Provozní dokumentace Seznam datových schránek Příručka pro statutárního zástupce Vytvořeno dne: 2. 8. 2011 Aktualizováno: 14. 5. 2012 Verze: 1.4 2012 MVČR Obsah Příručka pro statutárního zástupce 1 Úvod...3

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 11. 2. 2015 Verze: 2.2 2015 MVČR Obsah Příručka pro běžného uživatele 1 Úvod...3

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Přihlášení do Agendového informačního systému Registru práv a povinností

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Přihlášení do Agendového informačního systému Registru práv a povinností Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Přihlášení do Agendového informačního systému Registru práv a povinností Vytvořeno dne: 15. 11. 2011 Aktualizováno: 15. 11. 2011 Verze: 0.2 2011 MVČR Obsah

Více

Projekt Datové schránky. Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra

Projekt Datové schránky. Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra Projekt Datové schránky Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra ZÁKON O egovernmentu Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Schválen PS PČR 25.6. 2008 Schválen

Více

DATOVÉ SCHRÁNKY. Petr Stiegler ředitel sekce egovernmentu Česká pošta, s.p.

DATOVÉ SCHRÁNKY. Petr Stiegler ředitel sekce egovernmentu Česká pošta, s.p. DATOVÉ SCHRÁNKY Petr Stiegler ředitel sekce egovernmentu Česká pošta, s.p. ČESKÁ POŠTA A DATOVÉ SCHRÁNKY Česká pošta bude provozovatelem systému na základě zákona a na základě smlouvy s Ministerstvem vnitra.

Více

Provozní řád ISDS. Zpracoval: Projektový manažer ISDS Ing. Pavel Tesař. MV ČR, Sekce rozvoje a projektového řízení ICT v oblasti veřejné správy

Provozní řád ISDS. Zpracoval: Projektový manažer ISDS Ing. Pavel Tesař. MV ČR, Sekce rozvoje a projektového řízení ICT v oblasti veřejné správy Provozní řád ISDS Zpracoval: Projektový manažer ISDS Ing. Pavel Tesař MV ČR, Sekce rozvoje a projektového řízení ICT v oblasti veřejné správy 1 Informační systém datových schránek - provozní řád Provozní

Více

Provozní řád. www.mvcr.cz. Czech POINT: Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál. Czech POINT

Provozní řád. www.mvcr.cz. Czech POINT: Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál. Czech POINT Provozní řád Czech POINT: Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál www.mvcr.cz Czech POINT Czech POINT strana 2 Účel dokumentu Tento PŘ stanovuje základní pravidla provozu systému Czech POINT

Více

Czech POINT. RT=Výpis z rejstříku trestů. KN= Výpis z katastru nemovitostí

Czech POINT. RT=Výpis z rejstříku trestů. KN= Výpis z katastru nemovitostí Czech POINT Projekt Czech POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) byl vytvořen pro zjednodušení komunikace občana s úřady. Nyní lze na jednom místě získat ověřené výstupy z informačních

Více

Projekt Datové schránky. Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra

Projekt Datové schránky. Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra Projekt Datové schránky Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra ZÁKON O egovernmentu Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Schválen PS PČR 25.6. 2008 Schválen

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro administrátora zřizované organizace Vytvořeno dne: 30. 6. 2011 Aktualizováno: 17. 10. 2014 Verze: 2.1 2014 MVČR Obsah Příručka pro administrátora

Více

Provozní dokumentace. Seznam datových schránek. Formuláře. Vytvořeno dne: Aktualizováno: Verze: 2.

Provozní dokumentace. Seznam datových schránek. Formuláře. Vytvořeno dne: Aktualizováno: Verze: 2. Provozní dokumentace Seznam datových schránek Formuláře Vytvořeno dne: 22. 4. 2011 Aktualizováno: 16. 10. 2018 Verze: 2.6 2011-2018 MVČR Obsah Formuláře 1 Úvod...3 1.1 Cíl dokumentu...3 1.2 Zkratky a definice...3

Více

Datové schránky na UK

Datové schránky na UK Datové schránky na UK září 2009 zpracovali: J. Douša, M. Maňásek, O. Salava (ÚVT UK) Datová schránka Existence datových schránek vyplývá ze zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované

Více

Schůzka informatiků MČ HMP. Datové schránky

Schůzka informatiků MČ HMP. Datové schránky Schůzka informatiků MČ HMP Datové schránky 7.5.2009 Aktuality 6.5.2009 Novela zákona o archivnictví a spisové službě Ve středu 6.5.2009 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR novelu zákona č. 300/2008

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Příručka pro lokální administrátory v období voleb do obecních zastupitelstev

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Příručka pro lokální administrátory v období voleb do obecních zastupitelstev Dokumentace k projektu Czech POINT Příručka pro lokální administrátory v období voleb do obecních Vytvořeno dne: 1. 7. 2014 Aktualizováno: 1.9.2014 Verze: 1.6 2014 MVČR Obsah 1. Legislativní rámec:...

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 7. 6. 2017 Verze: 2.4 2017 MVČR Obsah Příručka pro běžného uživatele 1 Úvod...3 1.1

Více

Seznam orgánů veřejné moci (egon)

Seznam orgánů veřejné moci (egon) Seznam orgánů veřejné moci (egon) 1 Rozsah: 4 hodin Anotace: Po prostudování se bude absolvent orientovat v Seznamu OVM (Orgánů veřejné moci), bude umět vyhledávat ve veřejné části portálu dle různých

Více

Co jsme si to postavili aneb Sdílené služby ve veřejné správě ČR. Ondřej Felix Hlavní architekt egovernmentu ČR

Co jsme si to postavili aneb Sdílené služby ve veřejné správě ČR. Ondřej Felix Hlavní architekt egovernmentu ČR Co jsme si to postavili aneb Sdílené služby ve veřejné správě ČR Ondřej Felix Hlavní architekt egovernmentu ČR Strategie egon 2007 2013 Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby 2007 Pentagon

Více

Co je Czech POINT? Co to znamená pro občana?

Co je Czech POINT? Co to znamená pro občana? Co je Czech POINT? Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan veřejná správa. V současnosti musí občan

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 3258 Sbírka zákonů č. 263 / 2011 263 ZÁKON ze dne 29. července 2011, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších

Více

Základní změny v architektuře e-governmentu ČR. Ondřej Felix hlavní architekt e-governmentu MV ČR ISSS, duben 2009

Základní změny v architektuře e-governmentu ČR. Ondřej Felix hlavní architekt e-governmentu MV ČR ISSS, duben 2009 Základní změny v architektuře e-governmentu ČR Ondřej Felix hlavní architekt e-governmentu MV ČR ISSS, duben 2009 Současný stav v oblasti dat veřejné správy roztříštěnost, nejednotnost a multiplicity ve

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 1 Zajištění funkcionality "Internetové kontaktní místo veřejné správy Czech POINT" 1. Obecná informace Projekt Czech POINT (dále i CzP) v současné

Více

Příjem a odesílání datových zpráv na UK

Příjem a odesílání datových zpráv na UK Příjem a odesílání datových zpráv na UK 21. září 2016 Obecné informace Datová schránka je součástí ISDS a slouží jako dočasné uložiště obsahu datových zpráv - 90 dnů ISDS je informační systém datových

Více

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více

egovernment Uherské Hradiště Reduta 29. ledna 2009

egovernment Uherské Hradiště Reduta 29. ledna 2009 egovernment Uherské Hradiště Reduta 29. ledna 2009 egon Prsty Czech POINT Oběhová soustava KIVS Srdce zákon 300/2008 Sb. Mozek základní registry Přínosy konec zbytečného obcházení úřadů zrovnoprávnění

Více

Project:Úplné elektronické podání

Project:Úplné elektronické podání Project:Úplné elektronické podání Den publikace: 23 Lis 2016 Verze 1.0 Atributy modelu: Obsah 0 Celkovy prehled 1 Vyber, identifikace, autentizace 2 Priprava podani 3 Podani, ukon 4 Ulozeni a potvrzeni

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí:

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 3.1 Úplné elektronické podání Ministerstvo vnitra Správa základních registrů, OSS,

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Příloha č. 1 výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem On-line vyjádření k existenci sítí" Technická dokumentace 1/5 Úvod Tento dokument je nedílnou součástí zadávacích podmínek

Více

egon myslí 30. Den malých obcí

egon myslí 30. Den malých obcí egon myslí 30. Den malých obcí Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra Co všechno egon umí Co všechno egon umí 787 000 ověřených výpisů Co všechno egon umí KIVS Co všechno egon umí Společně šetříme více

Více

Stručný návod pro připojení OVM k základním registrům. Název dokumentu: Příručka pro obce Verze: 1.7

Stručný návod pro připojení OVM k základním registrům. Název dokumentu: Příručka pro obce Verze: 1.7 Příručka pro obce Stručný návod pro připojení OVM k základním registrům Název dokumentu: Příručka pro obce Verze: 1.7 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: 2. 4. 2013 Účel: Stručný návod

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz OBSAH. Rozhodnutí ministra_kubíčková.pdf

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz OBSAH. Rozhodnutí ministra_kubíčková.pdf ROČNÍK XXVI leden 2016 ČÁSTKA 1 VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www.mzp.cz OBSAH Rozhodnutí ministra_kubíčková.pdf METODICKÉ POKYNY A DOKUMENTY Provozní řád Integrovaného systému plnění ohlašovacích

Více

Základní informace k jednotlivým výstupům: 1. Výpis z katastru nemovitostí

Základní informace k jednotlivým výstupům: 1. Výpis z katastru nemovitostí Czech Point, neboli Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, je asistované místo výkonu veřejné správy, kde každý občan může získat informace o údajích, které o něm vede stát v centrálních registrech.

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 3 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 Popis rozhraní egon Service Bus Centrální Místo Služeb 2.0 (dále jen CMS

Více

Sdílené služby ve veřejné správě ČR. Ondřej Felix Hlavní architekt egovermentučr Petr Tiller

Sdílené služby ve veřejné správě ČR. Ondřej Felix Hlavní architekt egovermentučr Petr Tiller Sdílené služby ve veřejné správě ČR Ondřej Felix Hlavní architekt egovermentučr Petr Tiller Strategie egon 2007-2013 Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby 2007 Pentagon Strategie rozvoje

Více

Datové schránky. Obecné podmínky u agend datových schránek

Datové schránky. Obecné podmínky u agend datových schránek Datové schránky V souvislosti s účinností zákona č. 300/2008 o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů se kontaktní místo veřejné správy stává prostředníkem mezi občanem a informačním

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu CZECH POINT Popis použití komerčního a kvalifikovaného certifikátu Vytvořeno dne: 20.5.2008 Aktualizováno: 23.5.2008 Verze: 1.3 Obsah Uživatelská dokumentace...1 Obsah...2

Více

Metodický pokyn k uvedení registru do produkčního provozu

Metodický pokyn k uvedení registru do produkčního provozu Metodický pokyn k uvedení registru do produkčního provozu dokumentace Národního registru hrazených zdravotních služeb (NRHZS) autoři: Černek J., Blaha M. verze: 1.0 datum: 15. 1. 2018 Dokument je vytvořen

Více

Provozní dokumentace. Seznam datových schránek. Datové soubory. Vytvořeno dne: 29. 4. 2013 Aktualizováno: 2.5.2013 Verze: 1.

Provozní dokumentace. Seznam datových schránek. Datové soubory. Vytvořeno dne: 29. 4. 2013 Aktualizováno: 2.5.2013 Verze: 1. Provozní dokumentace Seznam datových schránek Datové soubory Vytvořeno dne: 29. 4. 2013 Aktualizováno: 2.5.2013 Verze: 1.1 2013 MVČR Obsah Datové soubory s údaji držitelů datových schránek 1 Úvod...3 1.1

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro správce AIS. Vytvořeno dne: 23. 1. 2012 Aktualizováno: 16. 2. 2012 Verze: 1.

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro správce AIS. Vytvořeno dne: 23. 1. 2012 Aktualizováno: 16. 2. 2012 Verze: 1. Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro správce AIS Vytvořeno dne: 23. 1. 2012 Aktualizováno: 16. 2. 2012 Verze: 1.1 2012 MVČR Obsah Příručka pro správce AIS 1 Úvod...3 1.1 Cíl dokumentu...3

Více

Informační systém pro vedení živnostenského rejstříku IS RŽP

Informační systém pro vedení živnostenského rejstříku IS RŽP Informační systém pro vedení živnostenského rejstříku IS RŽP Ing. Miloslav Marčan odbor informatiky MPO Praha říjen 2007 Ministerstvo průmyslu a obchodu Agenda Historie projektu Cíle projektu IS RŽP Legislativní

Více

Provozní řád Czech POINT: Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál Czech POINT

Provozní řád Czech POINT: Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál Czech POINT Provozní řád Czech POINT: Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál www.mvcr.cz Czech POINT Czech POINT strana 2 Účel dokumentu Tento PŘ stanovuje základní pravidla provozu systému Czech POINT

Více

Jednotný identitní prostor

Jednotný identitní prostor Jednotný identitní prostor k projektu Czech POINT Testovací prostředí Vytvořeno dne: 2. 12. 2013 Aktualizováno: 13. 7. 2018 Verze: 1.4 2013-2018 MVČR Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Co je to Jednotný identitní

Více

IS RŽP. informační systém pro vedení živnostenského rejstříku a jeho propojení na registry veřejné správy. Ministerstvo průmyslu a obchodu

IS RŽP. informační systém pro vedení živnostenského rejstříku a jeho propojení na registry veřejné správy. Ministerstvo průmyslu a obchodu IS RŽP informační systém pro vedení živnostenského rejstříku a jeho propojení na registry veřejné správy Ing. Bc. Petr Kameník Ing. Miloslav Marčan Praha říjen 2007 Ministerstvo průmyslu a obchodu Program

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Vytvořeno dne: 15. 4. 2011 Aktualizováno: 8. 6. 2012 Verze: 2.3 2012 MVČR Obsah 1 Úvod...5 1.1 Cíl dokumentu...5 1.2 Zkratky a definice...5 1.3 Technické

Více

Centrální místo služeb (CMS) Bezpečná komunikace mezi úřady

Centrální místo služeb (CMS) Bezpečná komunikace mezi úřady Centrální místo služeb (CMS) Bezpečná komunikace mezi úřady Metodická doporučení odboru Hlavního architekta egovernmentu Ministerstva vnitra pro státní správu a samosprávu o přístupu k informačním systémům

Více

VYHLÁŠKA ze dne 2. dubna 2012 o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému

VYHLÁŠKA ze dne 2. dubna 2012 o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému Strana 1796 Sbírka zákonů č. 116 / 2012 116 VYHLÁŠKA ze dne 2. dubna 2012 o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011

Více

Jaké nároky na podniky přinese zákon o egovernmentu. 20.3. 2009 Jan Heisler, CNZ, o.s.

Jaké nároky na podniky přinese zákon o egovernmentu. 20.3. 2009 Jan Heisler, CNZ, o.s. Jaké nároky na podniky přinese zákon o egovernmentu 20.3. 2009 Jan Heisler, CNZ, o.s. Obsah prezentace: Úvod Legislativa Datové schránky Dopad na podniky Info o CNZ Úvod Na počátku bylo slovo Snahy o elektronizaci

Více

Datové schránky, změny doručování, autorizovaná konverze, archivní zákon

Datové schránky, změny doručování, autorizovaná konverze, archivní zákon Datové schránky, změny doručování, autorizovaná konverze, archivní zákon Velké Meziříčí, 16.9.2009 Ing. Josef Švec Jiří Kratochvíl Jaroslav Hladík - Současný stav výzev (OPLZZ vzdělávání, IOP technologické

Více

STRATEGIE IMPLEMENTACE egovernmentu V ÚZEMÍ

STRATEGIE IMPLEMENTACE egovernmentu V ÚZEMÍ MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ STRATEGIE IMPLEMENTACE egovernmentu V ÚZEMÍ Ing. Josef Švec svec@mestovm.cz Tel: 566 781 150 MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ Moderní, přátelský a efektivní úřad - egon, symbol

Více

Testování editačních WS

Testování editačních WS Připojení k ISZR Testování editačních WS Verze dokumentu 0.1 Připojení k ISZR 1 Obsah Seznam zkratek a pojmů uvedených v dokumentu... 3 1. Úvod... 4 2. Registrace agendy A123... 4 3. Registrace a správa

Více

Provozní řád ISDS. Zpracoval: Projektový manažer ISDS Ing. Pavel Tesař. MV ČR, Odbor rozvoje projektů a služeb služeb egovernment

Provozní řád ISDS. Zpracoval: Projektový manažer ISDS Ing. Pavel Tesař. MV ČR, Odbor rozvoje projektů a služeb služeb egovernment Provozní řád ISDS Zpracoval: Projektový manažer ISDS Ing. Pavel Tesař MV ČR, Odbor rozvoje projektů a služeb služeb egovernment 1 Informační systém datových schránek - provozní řád Provozní řád Informačního

Více

Role datových schránek v elektronické komunikaci zdravotnických zařízení

Role datových schránek v elektronické komunikaci zdravotnických zařízení Role datových schránek v elektronické komunikaci zdravotnických zařízení Ing. Svetlana Drábková konzultant pro oblast zdravotnictví email: drabkova@datasys.cz Základní fakta o společnosti DATASYS Společnost

Více

Organizační struktura Ing. Josef Řehák, předseda svazku; Ing. Eva Šmoldasová, místopředsedkyně svazku; Ing. Michaela Marks, místopředsedkyně svazku

Organizační struktura Ing. Josef Řehák, předseda svazku; Ing. Eva Šmoldasová, místopředsedkyně svazku; Ing. Michaela Marks, místopředsedkyně svazku Povinně zveřejňované informace dle 5 odst. 4 InfZ. Důvod a způsob založení LOŠBATES, dobrovolný svazek obcí, byl založen v roce 2017 jako dobrovolný svazek obcí a jeho činnost se řídí zákonem č. 128/2000

Více

Registrace a aktivace uživatelského profilu k přístupu do systému erecept pro pacienta

Registrace a aktivace uživatelského profilu k přístupu do systému erecept pro pacienta Registrace a aktivace uživatelského profilu k přístupu do systému erecept pro pacienta 1. Obecné 1.1. Základní informace o aplikacích pro pacienta Pro pacienty je zpřístupněná webová a mobilní aplikace.

Více

Datové schránky a spisové služby ve správním území ORP Jihlava

Datové schránky a spisové služby ve správním území ORP Jihlava Datové schránky a spisové služby ve správním území ORP Jihlava Vladimír Křivánek Vedoucí odboru informatiky Květen 2009 Aktuální informace Výzva Czech Point stav čerpání dotací Czech Point nové funkcionality

Více

Co musí udělat obec srozšířenou působností před spuštěním informačního systému datových schránek (ISDS) Hradec Králov

Co musí udělat obec srozšířenou působností před spuštěním informačního systému datových schránek (ISDS) Hradec Králov Co musí udělat obec srozšířenou působností před spuštěním informačního systému datových schránek (ISDS) Přístup Kladna k implementaci egovernmentu 23.10.2008 setkání tajemníků v Benešově, žádost o spolupráci

Více

k provedení některých ustanovení zákona o léčivech týkajících se elektronických receptů

k provedení některých ustanovení zákona o léčivech týkajících se elektronických receptů 415/2017 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2017 k provedení některých ustanovení zákona o léčivech týkajících se elektronických receptů Ministerstvo zdravotnictví po předchozím projednání s Ministerstvem

Více

Způsob vytváření identifikačních znaků

Způsob vytváření identifikačních znaků 415/2017 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. listopadu 2017 k provedení některých ustanovení zákona o léčivech týkajících se elektronických receptů Ministerstvo zdravotnictví po předchozím

Více

Implementace egovernmentu v území

Implementace egovernmentu v území Implementace u v území Datové schránky a spisové služby Vladimír Křivánek Vedoucí odboru informatiky Září 2009 Aktuální informace Implementace u v území Datové schránky a autorizovaná konverze zákon 300/2008

Více

Autorizovaná konverze dokumentů

Autorizovaná konverze dokumentů Autorizovaná konverze dokumentů Autorizovaná konverze Konverze z pohledu občana a úředníka CzechPOINT@office Principy konverze, centrální evidence doložek Poplatky za konverzi, digitální podpis Zkoušky

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Příručka pro správce AIS. Vytvořeno dne: 23. 1. 2012 Aktualizováno: - Verze: 1.0 2012 MVČR

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Příručka pro správce AIS. Vytvořeno dne: 23. 1. 2012 Aktualizováno: - Verze: 1.0 2012 MVČR Dokumentace k projektu Czech POINT Příručka pro správce AIS Vytvořeno dne: 23. 1. 2012 Aktualizováno: - Verze: 1.0 2012 MVČR Obsah 1. Úvod...3 1.1. Účel dokumentu...3 1.2. Manažerské shrnutí...3 1.3. Definice

Více

Provozní řád ISDS. Zpracoval: Projektový manažer ISDS Ing. Pavel Tesař. MV ČR, Odbor rozvoje projektů a služeb služeb egovernment

Provozní řád ISDS. Zpracoval: Projektový manažer ISDS Ing. Pavel Tesař. MV ČR, Odbor rozvoje projektů a služeb služeb egovernment Provozní řád ISDS Zpracoval: Projektový manažer ISDS Ing. Pavel Tesař MV ČR, Odbor rozvoje projektů a služeb služeb egovernment 1 Informační systém datových schránek - provozní řád Provozní řád Informačního

Více

PŘÍSTUPOVÁ KONTA PRO POVĚŘENÉ OSOBY DRŽITELŮ ZL

PŘÍSTUPOVÁ KONTA PRO POVĚŘENÉ OSOBY DRŽITELŮ ZL PŘÍSTUPOVÁ KONTA PRO POVĚŘENÉ OSOBY DRŽITELŮ ZL (verze 1.00 ze dne 17. 6. 2014) 1. POPISY OPRÁVNĚNÍ Držitelé ZL mají v systému CRZ - subsystému pro držitele ZL oprávnění k procesům v jednotlivých jeho

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Popis použití komerčního a kvalifikovaného certifikátu

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Popis použití komerčního a kvalifikovaného certifikátu Dokumentace k projektu Czech POINT Popis použití komerčního a kvalifikovaného certifikátu Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 19.2.2009 Verze: 3.3 2009 MVČR Obsah 1. Vysvětleme si pár pojmů...3 1.1.

Více

VYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2017 k provedení některých ustanovení zákona o léčivech týkajících se elektronických receptů

VYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2017 k provedení některých ustanovení zákona o léčivech týkajících se elektronických receptů Strana 4730 Sbírka zákonů č. 415 / 2017 415 VYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2017 k provedení některých ustanovení zákona o léčivech týkajících se elektronických receptů Ministerstvo zdravotnictví po předchozím

Více

Datové schránky a Statutární město Brno. Vladimír Halm, OMI MMB 24/2/2009

Datové schránky a Statutární město Brno. Vladimír Halm, OMI MMB 24/2/2009 Datové schránky a Statutární město Brno Vladimír Halm, OMI MMB 24/2/2009 Vliv změny legislativy na IS SMB Základní prvky zákona 300/2008 Sb. Datové schránky a jejich informační systém Autorizovaná konverze

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ RNDr. Ing. Tomáš Ludík, Ing. Jiří Barta Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání

Více

Pracoviště Czech POINT - ověřené výstupy z informačního systému veřejné správy

Pracoviště Czech POINT - ověřené výstupy z informačního systému veřejné správy Pracoviště Czech POINT - ověřené výstupy z informačního systému veřejné správy 03. Pojmenování (název) životní situace Pracoviště Czech POINT - ověřené výstupy z informačního systému veřejné správy 04.

Více

1.1. Základní informace o aplikacích pro pacienta

1.1. Základní informace o aplikacích pro pacienta Registrace a aktivace uživatelského profilu k přístupu do aplikace systému erecept pro pacienta, přihlášení do aplikace systému erecept pro pacienta na základě registrovaného profilu v NIA nebo elektronického

Více

egon myslí Setkání s tajemníky obcí Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra

egon myslí Setkání s tajemníky obcí Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra egon myslí Setkání s tajemníky obcí s rozšířenou působností Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra Co všechno egon umí Co všechno egon umí 822 000 ověř ěřených výpisů Co všechno egon umí KIVS Co všechno

Více

Př ihlaš ova ní do IS etešty př eš JIP

Př ihlaš ova ní do IS etešty př eš JIP Př ihlaš ova ní do IS etešty př eš JIP Aktualizováno: 16.10.2014 OBSAH 1 Úvod... 3 1.1 Účel dokumentu... 3 1.2 Zkratky... 3 1.3 Historie... 3 2 Přístup k aplikaci etesty... 3 3 Lokální administrátor...

Více

ISPOP 2011 DATOVÁ SCHRÁNKA KANÁL PRO PODÁNÍ HLÁŠENÍ

ISPOP 2011 DATOVÁ SCHRÁNKA KANÁL PRO PODÁNÍ HLÁŠENÍ ISPOP 2011 DATOVÁ SCHRÁNKA KANÁL PRO PODÁNÍ HLÁŠENÍ Obsah 1. Co je datová schránka? 4 2. Provázanost ISDS se systémem ISPOP 4 3. Výhody pro využití datové schránky pro podání hlášení do IS ISPOP 5 4. Zřízení

Více

Pracoviště Czech POINT - ověřené výpisy z centrálních registrů

Pracoviště Czech POINT - ověřené výpisy z centrálních registrů Pracoviště Czech POINT - ověřené výpisy z centrálních registrů 03. Pojmenování (název) životní situace Pracoviště Czech POINT - ověřené výpisy z centrálních registrů 04. Základní informace k životní situaci

Více

Datové schránky. Petr Stiegler ředitel sekce egovernmentu, Česká pošta, s.p.

Datové schránky. Petr Stiegler ředitel sekce egovernmentu, Česká pošta, s.p. Datové schránky Petr Stiegler ředitel sekce egovernmentu, Česká pošta, s.p. Aktuální informace V souladu se zákonem č.300/2008 Sb., o elektronických úkonech byla 1. listopadu provedena aktivace datových

Více

Právní důvod zpracování: Oprávněné zájmy správce Článek 6 odst. 1 písm. c) GDPR - splnění právní povinnosti

Právní důvod zpracování: Oprávněné zájmy správce Článek 6 odst. 1 písm. c) GDPR - splnění právní povinnosti ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ODBOR: VNITŘNÍ SPRÁVY Oddělení: oddělení informačních a komunikačních služeb 1. Správa informačních systémů Technická správa (administrace) informačních systémů instalace, zálohování,

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace 1. Název OBEC BOHDÍKOV, adresa 789 64 Bohdíkov 163 2. Důvod a způsob založení Obec Bohdíkov (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávní jednotka v souladu s 1 zákona

Více

Základní registry (kde jsme, kam směřujeme a jak to na sebe navazuje) ing. Ondřej Felix CSc. hlavní architekt egovernmentu MV ČR

Základní registry (kde jsme, kam směřujeme a jak to na sebe navazuje) ing. Ondřej Felix CSc. hlavní architekt egovernmentu MV ČR Základní registry (kde jsme, kam směřujeme a jak to na sebe navazuje) ing. Ondřej Felix CSc. hlavní architekt egovernmentu MV ČR Smysl a účel základních registrů Poskytovat bezpečně vybrané právně závazné

Více

Variace. Datové schránky

Variace. Datové schránky Variace 1 Datové schránky Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Datové schránky Datová schránka je

Více