MASARYKOVA UNIVERZITA. Návykové chování a závislost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA. Návykové chování a závislost"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Návykové chování a závislost Diplomová práce Brno 2010 Autor práce: Bc. Dagmar Hubáčková Vedoucí práce: PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.

2 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci vypracovala samostatně, s vyuţitím pouze citovaných literárních pramenů, dalších informací a zdrojů v souladu s Disciplinárním řádem pro studenty Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. V Brně dne Bc. Dagmar Hubáčková 2

3 Obsah ÚVOD TERMINOLOGIE DEFINICE ZÁVISLOSTI ZNAKY ZÁVISLOSTI OSTATNÍ POJMY NÁVYKOVÉ CHOVÁNÍ A ZÁVISLOST V OSOBNOSTI DÍTĚTE ODKÁZANOST, SMĚŘOVÁNÍ A POTENCIALITY DÍTĚTE BIODROMÁLNÍ VÝVOJ A SOCIALIZACE DÍTĚTE NĚKTERÉ DRUHY ZÁVISLOSTI POČÍTAČE A INTERNET PATOLOGICKÉ HRÁČSTVÍ ZÁVISLOST NA SEXU ZAVISLOST NA PRÁCI PATOLOGICKÉ NAKUPOVÁNÍ (ONIOMÁNIE) PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY PŘEHLED NEJČASTĚJI UŢÍVANÝCH NÁVYKOVÝCH LÁTEK MOŢNOSTI ŘEŠENÍ PREVENCE PRIMÁRNÍ PREVENCE SEKUNDÁRNÍ PREVENCE TERIÁRNÍ PREVENCE LÉČBA ZÁVISLOSTI SEBEOVLÁDÁNÍ POSILOVÁNÍ MOTIVACE METODIKA VÝZKUMU METODOLOGIE PRŮBĚH ŠETŘENÍ VÝZKUMNÁ ZJIŠTĚNÍ A INTERPRETACE DAT ZÁVĚR VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ ZÁVĚR.51 RESUME..52 SUMMARY.52 POUŢITÁ LITERATURA.53 PŘÍLOHY

4 Úvod Statistiky dokazují, ţe marihuanu v České republice alespoň jednou uţilo 44% jedinců mladších 24 let. Z této statistiky vyplývá, ţe téma návykového chování a závislosti je velice aktuální. Cílem diplomové práce je ukázat, jak se projevují vybrané typy závislostí; popsat zdravotní a sociální rizika; rozdělit návykové látky dle typů. Hlavním cílem je provést výzkum mezi třemi druhy vybraných středních škol u studentů ve druhém ročníku v Brně a zjistit jejich vztahy k návykovým látkám a závislostem. Návykové chování a závislosti jsou jevy, se kterými se kaţdý z nás setkává denně. Práce se zabývá nejznámějšími a nejčastějšími typy závislostí jako jsou návykové látky, alkoholismus, patologické hráčství nebo počítač a internet. I kdyţ některé závislosti nejsou pro okolí tolik nápadné, můţou být jedinci také velmi nebezpečné, a proto je třeba na ně rovněţ upozornit. Jako nejnebezpečnější a nejrozšířenější jsou závislosti na nealkoholických návykových látkách, kterým je v práci věnován velký prostor. Je zde přehled nejčastěji uţívaných návykových látek a popsán jejich účinek. Další částí práce je prevence návykového chování a závislosti, a to jak primární, sekundární tak i terciáni, posilování motivace a sebeovládání. Tyto postupy by měly vést k menšímu vzniku rizika jakékoliv závislosti, je to jedna z nejdůleţitějších věcí v této problematice. Teoretickou část práce uzavírá léčba závislosti, která odráţí názory odborníků, jak s touto problematikou bojovat a případně i zvítězit. 4

5 1. Terminologie Na drogovou závislost je třeba pohlížet komplexně, a to ve směru biologickém, psychologickém i sociálním. K závislosti zpravidla dochází, pokud se jedinec s dispozicí k závislosti setká s drogou v různých sociálních situacích a je v něm vyvolávána touha a nutkání opakovaně drogu užívat. Droga, prostředí a člověk to jsou tři faktory, které se podílejí na vzniku závislosti (Kachlík, P., 2009, s. 4). 1.1 Definice závislosti Závislost je stav vyplývající z opakovaného uţívání drogy návykové látky projevuje se změnami v proţívání a chování. Z těchto změn je typická neodolatelnost nutkání uţívat návykovou látku stále nebo periodicky pro její účinky na psychiku. Závislost psychická je tam, kde si osoba myslí, ţe potřebuje pokračovat v uţívání drogy, aby se vypořádala se svým ţivotem. Závislost fyzická je tam, kde si tělo zvykne na přítomnost drogy a osoba musí dodrţovat její braní, aby zabránila abstinenčnímu syndromu (Nešpor, K., 2005). Definice závislosti dle 10. revize Mezinárodní klasifikace nemocí: Syndrom závislosti: Je to skupina fyziologických, behaviorálních a kognitivních fenoménů, v nichž užívání nějaké látky nebo třídy látek má u daného jednice mnohem větší přednost než jiné jednání, kterého si kdysi cenil více. Centrální popisnou charakteristikou syndromu závislosti je touha (často silná, někdy přemáhající) brát psychoaktivní látky (které mohou, avšak nemusí být lékařsky předepsány), alkohol nebo tabák. Návrat k užívání látky po období abstinence často vede k rychlejšímu znovuobjevení jiných rysů syndromu, než je tomu u jedinců, u nichž se závislost nevyskytuje (Nešpor, K., 2005, s.10). Jinou definici uvádí P. Kachlík: Drogová závislost (dle WHO, 1969) je duševní stav periodické nebo chronické intoxikace, která škodí jedinci i společnosti, vyvolán opakovaným užíváním drogy přírodní nebo syntetické (Kachlík, P., 2004). 5

6 1.2 Znaky závislosti O závislosti hovoříme tehdy, pokud během jednoho roku dojde k minimálně třem těmto znakům závislosti (dle K. Nešpor): 1. craving (baţení) Craving je silná touha po uţívání návykové látky. Nejčastěji se vyskytuje v závislosti na alkoholu, návykových látkách, pří patologickém hráčství nebo chorobném nakupování. Carving při abstinenci slábne, ale můţe se objevit i po několika letech abstinence. Symptomy, které mohou carving doprovázet jsou například poruchy pozornosti, paměti, zvýšený tep a pocení, svírání ţaludku, bolesti hlavy, únava, podráţděnost, poruchy spánku a jiné. 2. problémy se sebeovládáním pří uţití návykové látky Sebeovládání je zhoršeno, pokud dochází ke cravingu. Aby ke zhoršování nedocházelo, je třeba se vyhýbat spouštěčům, které baţení vyvolává. Důleţité je, aby si klient uvědomoval sám sebe a chápal své emoce, kdyţ má k baţení blízko. Na místě je také změna ţivotního stylu - předcházení únavě a vyčerpání. Nutné je vyhýbat se jiným návykovým látkám, které by mohly nahradit ty, na kterých je jedinec závislý. Nejvíce důleţitým prvkem je vyhýbat se rizikovému prostředí, v kterém k uţívání docházelo (herny). 3. somatický odvykací stav Návyková látka je uţita s úmyslem zmenšit příznaky, které byly vyvolány předešlým uţitím návykové látky Pro diagnózu odvykacího stavu musí být splněna následující kritéria: - nedávné vysazení či redukce látky po opakovaném nebo dlouhodobém užívání - příznaky jsou v souladu se známými známkami odvykacího syndromu - příznaky nejsou vysvětlitelné tělesným onemocněním nezávislým na užívání látky a nejsou lépe vysvětlitelné jinou psychickou či behaviorální poruchou (Nešpor, K., 2005, s.16). 4. rostoucí tolerance - člověk závislý na droze snese, případně k odstranění abstinenčních příznaků potřebuje, stále větší a větší mnoţství drogy 5. nezájem o jiné aktivity volný čas zabírá získávání nebo uţívání návykové látky 6. i přes prokazatelně škodlivé následky dochází k pokračování uţívání návykové látky, pro platnost tohoto příznaku je třeba, aby byl jedinec seznámen se škodlivostí uţívání dané látky. Pokud i potom s uţíváním pokračuje, jedná se o znak závislosti (Nešpor, K., 2005). 6

7 Pro srovnání jsou zde uvedeny znaky dle P. Kachlíka: Růst tolerance; odvykací příznaky po vysazení; potíže s kontrolou začátku a konce užívání, dávek; dlouhodobá snaha nebo 1 či více pokusů o kontrolu užívání; trávení velkého množství času obstaráváním a užíváním látky nebo zotavováním se z jejích účinků; zanedbávání pracovních, sociálních a rekreačních aktivit; pokračující užívání látky navzdory povědomosti o její škodlivosti (tělesné, psychické, sociální) (Kachlík, P., 2004). Stádia uţívání jsou: experiment - jedinec bere drogy, pouze pokud jsou mu nabídnuty, je ovlivněn zvědavostí stádium aktivního vyhledávání - jedinec se sdruţuje s jinými uţivateli, vyčleňuje se od původního okruhu lidí stádium zaujetí drogou - jedinec mění své ţivotní postoje, zhoršuje se pracovní výkonnost stádium závislosti - jedinec nezná jiné lidi, neţ kteří uţívají stejnou drogu jako on sám, případně drogu uţívá i pokud je sám, dochází k duševním a fyzickým problémům, je zcela zaujat drogami (Nešpor, K., 2005). 1.3 Ostatní pojmy Návykové chování Za návykové chování se povaţuje takový stav, kdy dochází při provádění určité činnosti k nezdolatelné touze po opakování, k poruchám proţívání reality a k abstinenčním příznakům, pokud není moţné činnost opakovat. Abstinenčními příznaky mohou být například nervozita, hysterie, nevolnost, závratě, zaţívací potíţe, agresivita, pocení, problémy s tlakem, dušnost, návaly horka a jiné (Nešpor, K., 2005). 7

8 Rizikové skupiny Za rizikovou skupinu můţe být povaţován jedinec od předškolního věku do střední školy. Jinou skupinou mohou být vyčleňovaní jedinci jako bezdomovci, romské etnikum, nezaměstnaní, vězní, prostitutky a jiní. Ohroţená je i skupina dětí, které ţijí v nevhodných sociálních podmínkách - rozvedení rodiče, rodiče alkoholici, narkomani Další skupinou jsou děti s ADD a ADHD, které mívají problémy ve škole, tyto problémy mohou vést dítě aţ k záškoláctví nebo experimentům s drogami (Střední odborná škola Otrokovice, 2008). Rizikovými skupinami jsou také odborníky povaţování všechny děti a mladiství na ZŠ, SOŠ, SOU; jedinci, kteří se s drogami setkávají ve své profesi (lékaři, farmaceuti, barmani); pacienti; jedinci s niţším intelektem (Kachlík, P., 2004). Úzus Za úzus se povaţuje mírné uţívání látky a to v přijatelných společenských mezích. Nejčastěji tolerovanými látkami jsou tabák, alkohol, kofein a léky, které jedinec bere na doporučení lékaře. Bývá označováno jako mírné poţívání látky, obvykle ve společensky přijatelných mezích (alkohol, káva, čaj, nikotin) či podle doporučení lékaře nebo farmaceuta (léky) (Kachlík, P., 2004). Abúzus Jedná se o nadměrné uţívání, ale i zneuţívání a naduţívání návykových látek, ale také o uţívání těchto látek v nevhodnou dobu jako je práce nebo těhotenství ţeny. Abúzus můţe být stav jednorázový, ale také trvalý či pravidelný. Nejčastěji uţívanými látkami jsou alkohol, tabák, kofein a léky (Kachlík, P., 2004). T. Zábranksý uvádí tuto definici: Zneužívání (návykové) látky nastává, pokud je relevantní přiřaditelný podíl (statisticky vyjádřena souvislost mezi noxou, rizikovým chováním atd. na straně jedné a vznikem patologického stavu na straně druhé) větší než nula, tj. pokud užívání takové látky negativně ovlivňuje uživatelovo zdraví (medicínská definice). (Zábranský, J., 2003) 8

9 Misúzus Misúzus je zneuţívání (nejčastěji) léků, které jsou uţívány pro vyvolávání příjemných stavů nebo úlevy a nemají ţádné lékařské opodstatnění. (Kachlík, P., 2004) Droga Za drogu je povaţována kaţdá látka, která by mohla mít psychické účinky a mohla by vyvolat závislost a být škodlivá pro jedince i okolí (Kotulán, J., 2005). Drogu lze také definovat: Droga je každá látka, ať už přírodní nebo syntetická, která splňuje dva základní požadavky: 1. má tzv. psychotropní účinek, tj. ovlivňuje určitým způsobem naše prožívání okolní reality, mění naše vnitřní naladění 2. může vyvolat závislost; má tedy tzv. závislostní potenciál, ten je u různých drog různě vyjádřen a může být menší nebo větší, ale přítomen je vždy (Zábranský, T.,2003, s. 18). 9

10 2 Návykové chování a závislost v osobnosti dítěte Osobnost lze chápat jako celistvou individualitu konkrétního jedince, která je zaměřena na realizaci svých životních cílů; zaujímá své postavení mezi lidmi, s nimiž integruje a komunikuje; vyjadřuje svou identitu a ovládá sama sebe (Helus, Z., 2004). Na osobnost dítěte je třeba nahlíţet pohledem vývojovým. Zabývat se, jak kvality dítěte vznikají a vyvíjejí se, nebo jak jsou naopak ve svém rozvoji deformovány. Negativní vývoj osobnosti můţe vést osobnost dítěte ke zranitelnosti, traumatizaci, zklamání a nedůvěře. Při pozitivním dětství, pokud dochází k negativnímu vývoji, se tyto kvality nemohou rozvinout. U dětí se špatným dětstvím dochází při negativních emocích ke spouštění mechanismu obrany, které nepříznivě působí na vývoj osobnosti. Traumata v dětství způsobují, ţe dítě vnímá svět jako nebezpečný a nudný, proto hledá změnu, která vede ke špatnému vývoji osobnosti. Osobnostní pojetí dítěte je charakterizováno třemi předpoklady (dle Heluse): 2.1 Odkázanost, směřování a potenciality dítěte Odkázanost Dítě je odkázáno na druhé lidi, kteří uspokojují jeho: biologické potřeby; potřeby lásky - pokud dítě v tomto aspektu strádá, je sníţené jeho působení v citové oblasti k jiným lidem, ale i ke svým vlastním citům; potřeba začlenění se do mezilidských vztahů; edukační potřeby, které pomáhají v orientaci v problémech ţivota. Cílem odkázanosti je, aby dítě nestrádalo jak fyzicky, tak i psychicky. Rozlišují se dva nejhlavnější přístupy k odkázanosti dítěte: a) chápání odkázanosti jako pasivity dítěte - to je objektem, který je nutno tvarovat, aby se stal tím, čím vychovatel chce. Tento přístup je obvykle autoritativní a omezuje perspektivy rozvoje jako realizace potencialit. b) chápání odkázanosti jako aktivního projevu - dítě projevuje zájem na interakci a podněty, které mu pomáhají v jeho rozvoji. Vychovatel nabízí své cíle tak, aby se dítě mohlo co nejvíce a nejlépe rozvíjet. Jedná se o přístup dialogický. 10

11 Směřování Směřování velice úzce souvisí s odkázaností. Dítě se manifestuje třemi základními podobami směřování: a) směřování k dospívání a dospělosti - dítě napodobuje často dospělé, jejich svět ho fascinuje b) směřování k sebepojetí a autentickému sebevyjádření - dítě se snaţí zorientovat kým je, co si o sobě má myslet a co si o něm myslí jiní. Sebepojetí se vyvíjí sebehledáním, sebezkoušením, sebeprosazováním. Dítě je i v tomto bodě odkázáno na podporu z okolí. c) směřování ke svébytné nezávislosti - dítě se učí přijímat zodpovědnost za své chování. Potenciality V raném vývoji je dítě omezené v tom co ví a umí. Proto je charakterizováno mínus znaky - nedostačivost v porovnání s dospělými. Zároveň je dětství bohaté na potenciality rozvoje a růstu. Hovoříme-li o bohatství potencialit dítěte, pak máme na mysli i takové kvality jeho osobnosti, jako je být šťasten; vnímat lásku a sympatii druhých a odpovídat jim vlastními projevy láskyplnosti a sympatie; vymanit se ze zúženého nahlížení na věci a pokoušet se o nahlédnutí širších a hlubších souvislostí; vyvinout úsilí ke kultivaci vlastního svérázu a být ušlechtilým způsobem sám sebou; přijmout výzvy otevřené budoucnosti a usilovat o vytyčené cíle; brát na sebe odpovědnost a dostát ji i v konfrontaci s obtížemi. Z úhrnu potencialit, vlastních každé dětské osobnosti, jich však bývá realizována jen malá část. Zpravidla vyvolává v dítěti okolí nejrůznější zábrany, bloky a bariéry. Ty zprvu znemožňují, aby se potenciality realizovaly, a posléze mohou vést k jejich úplnému zániku (Helus, Z., 2004, s.95). 11

12 2.2 Biodromální vývoj a socializace dítěte Socializace Socializace je jedna z nejvýznamnější části ve vývoji jedince. Připravuje dítě na plnění úloh a rolí, které ve svém ţivotě má. Schopnost uvědomit si, jaké chování je přiměřené určité situaci a dovednost realizovat je, patří k základům sociální inteligence. Schopnost reagovat za jakékoliv situace tak, aby jednání respektovalo potřeby a práva druhých lidí a přitom nedevalvovalo mravní stránku osobnosti, patří k základům pevného charakteru (Řezáč, J., 1998, s. 4). Socializace probíhá jak doma tak ve škole a rovněţ v mnoha jiných prostředích, které jedince více či méně záměrně vedou ke správnému začlenění do společnosti. Socializační programy jsou v některých případech pro téměř všechny jedince shodné (nástup do školy), v jiných velmi individuální (prostředí rodiny). Dle P. Říčana dělíme socializační programy vývoje na dva proudy. Jedná se o: Aktuální program, který se řídí společností, která nás záměrně vede k určitým normám, které by měl kaţdý jedinec dodrţovat (respektování autorit, péče o zdraví, dosaţení úspěchu legálními prostředky, ). Historický program, který je nezáměrný a jednici bývá přijímán bezděčně. Jedná se o dodrţování zvyků a tradic v dané kultuře, ale i vypravování pohádek, coţ je pro děti velice důleţité (Říčan, J., 2004). Biodromální vývoj (zpracováno dle J. Říčana) Bidromální vývoj probíhá po celý ţivot a to v jeho sedmi hlavních částech: 1.) Tělesný vývoj Není vţdy nejdůleţitější determinantou psychického vývoje. K poškození tělesného vývoje můţe dojít, pokud dojde k rozvrácení společenských poměrů, které nejsou napraveny nebo v případě dezintegrace jedince, který nemá ţádný nosný cíl. V dnešní době je díky rychlému tempu ţivota zanedbán správný ţivotní styl. Například stresem bez kompenzace dochází k takovému duševnímu stavu, který můţe zhoršovat spánek, trávení a jiné tělesné funkce. 12

13 2.) Vyrovnávání se se světem věcí a symbolů: poznávání, hra, tvorba, práce Tato část začíná hned během prvních dnů ţivota, kdy se dítě dostane do kontaktu s vnějším světem a potřebuje prosadit své potřeby a tuţby. Rozvíjí se koordinace těla, vrozených reflexů, vnímání a jiţ naučené pohyby. Z tohoto rozvoje jedince dochází k vývoji inteligentního jednání, řeči a logického myšlení. Všechny způsoby vyrovnávání se se světem jsou nástroji k dosahování cílů, k uspokojování potřeb. Zároveň jsou však tyto činnosti samy sobě velkou potřebou a radostí. Provádíme je z vlastní iniciativy, někdy přímo náruživě, žijeme v nich. Těmito činnostmi se orientujeme a uplatňujeme i ve společnosti a dokonce, i když jednáme vůči vlastní osobě (Říčan, P, 2004). 3.) Nejbližší sociální vztahy Jedná se o vztahy, které máme k rodině, přátelům, případně spolupracovníkům. Vytváří se zde psychická blízkost, kterou jsme si sami vytvořili, ale kterou jsme i museli přijmout (spolupracovníci). Sociální vztahy jsou velice důleţité pro psychický vývoj jedince a jsou stále přítomným aspektem, který se vtiskuje do naší osobnosti. Během ţivota se tyto vztahy rovněţ mění a to ve velké míře. Během ţivota se stáváme součástí mnoha druhů vztahů, které také opouštíme, ale při interakci na nás mají určitým způsobem trvalý vliv. V sociálních vztazích máme různé role, ve kterých se jinak projevujeme, učíme se zastupovat jak role podřadné, tak role vedoucí. Prostředí: Patří též mezi rizikové faktory, jde zejména o nevšímavost, nedostatečnou pozornost a péči rodičů, adolescentní fetující party, rozvrácené rodiny s kriminálním základem. Pravidly poptávky i nabídky se řídí tzv. nelegální drogy, jejich distribuce je většinou vázána na kriminální prostředí (Kachlík, P., 2009, s.4). 4.) Širší sociální vztahy Během ţivota se jedinec ocitne kromě blízkých sociálních vztahů i ve vzdálenějších, anonymních vztazích. K těm patří aktivní podíl na životě obce, širší nebo užší polis, ať už v roli toho, kdo se podílí na vedení, nebo kdo se loajálně, se souhlasem a rád dává vést, i když se v případě potřeby také kriticky ozve. Zapojení do rozvětvené sítě pracovních vztahů, sledování kulturního života, politické vzdělá vání, cestování s hlubšími zájmy, než je prostá rekreace to vše je důležitou součástí života a faktorem biodromálního vývoje (Říčan, P., 2004, s.55 srov. Řezáč, J., 1998). 13

14 5.) Vztah k minulosti, přítomnosti a budoucnosti Tato část je velice důleţitá v ţivotě jedince. Je třeba pochopit téma smrti a minulosti, ţe věci, které někdy byly, jiţ nejsou, někteří lidé se jiţ nevrátí. Díky těmto determinantům dochází ke vzniku obav a nadějí. Smrt se povaţuje za tragédii, jiţ není chápána jako zrušitelné odloučení, to se projevuje do jedincovy přítomnosti i jeho budoucnosti. 6.) Vztah k vlastní sobě Vztahem k vlastní osobě se rozumí svědomí, tedy pohled do vlastního nitra (introspekce). Je doprovázen pocitem důleţitosti vlastního já a sebehodnocením. Během socializace se jedinec vytváří obraz sebe sama, který je závislý na vlivu ostatních a na vlivu prostředí. I přes tyto vlivy si jedinec je schopen eliminovat to, co narušuje představu o jeho vlastním já a co by mohlo vést ke měnám v sebepojetí (Řezáč, J., 1998). 7.) Svět ducha Jedinec hledá svět pravdy v něčem vyšším, neţ je kaţdodenní ţivot, člověk tím směřuje nad svou běţnou existenci, přemýšlí o smyslu člověka a světa (Říčan, P., 2004). 14

15 2.3 Přehled nejčastějších druhů závislostí Počítače a internet Tato závislost je velice návyková a impulzivní. Rizikovými faktory jsou především, pokud je počítač a internet jako součást náplně práce - můţe dojít nejen k závislosti samotné, ale také k workoholismu; hraní počítačových her - zde je nejvíce ohroţenou skupinou dětská populace, jedinci zanedbávají školní povinnosti, hraním nevhodných her, jim můţe virtuální svět splývat s reálným, kde hrozí nebezpečí napodobování záporných hrdinů. Děti mohou být rovněţ na niţší sociální úrovni díky častému hraní a mohou mít i somatické problémy například nevolnosti. Rovněţ internet můţe být zdrojem patologického hráčství, je dostupný a rychlý. Jiným nebezpečím internetu je takzvané chatování, kde spolu lidé písemně komunikují, coţ kromě závislosti jako takové má i další nebezpečná rizika. Tím je například naivita dětí, které mohou jít s osobou, s kterou komunikují přes internet, na skutečnou schůzku, aniţ by mohly znát pravou totoţnost této osoby. (Nešpor, K., 2005) Závislost a dítě: Nebezpečí dětí a mladistvých na této závislosti je v dnešní době velké. Nejen z výše míněného důvodu, kdy při chatování můţe dojít k reálné schůzce dítěte s nebezpečným jedincem, ale také samotné trávení volného času na internetu. V dnešní uspěchané době není tolik moţností rodičů hlídat dítě během dne, jak tráví svůj volný čas. Lze samozřejmě tomuto riziku předjít, ale většinou se daný problém začne v rodinách řešit, aţ je jiţ závislost v určitém stádiu rozvoje Patologické hráčství Dle Mezinárodní klasifikace nemocí není patologické hráčství zařazeno v závislostech, ale patří mezi návykové a impulzivní poruchy. Důvodem, proč lidé hrají, je pocit vzrušení nebo pokus o peněţní výhru. Patologické hráčství není řazeno jako duševní porucha, ale spadá do faktorů, které ovlivňují zdraví. Pro srovnání je v práci uvedeno, jaké znaky závislosti uvádí Světová zdravotnická organizace a jaké Americká psychiatrická asociace (dle Nešpor): Hlavními znaky závislosti dle Světové zdravotnické organizace jsou: 1. Objeví se alespoň dvě epizody hráčství běhen jednoho roku 2. Tyto epizody nepřinášejí jedinci ţádný výnos, ale i přes to se opakují, i kdyţ člověku přinášejí tíseň a narušují běţný ţivot 15

16 3. Jedinec nedokáţe silou vůle odolat touze ke hře, protoţe pociťuje velké puzení 4. Člověk je neustále zaujat myšlenkami, které souvisí s představami hraní a věcmi, které s ním souvisí (výhra). Hlavními znaky závislosti na hře dle Americké psychiatrické asociace jsou: A. Trvající a opakující se nepřizpůsobivé chování ve vztahu k hazardní hře, jak ukazuje pět (nebo více) z následujících znaků: 1. Zaměstnává se hazardní hrou (např. znovu prožívá minulé zážitky související s hazardní hrou, plánuje další hazardní hru, uvažuje o tom, jak si opatřovat prostředky k další hazardní hře). 2. Aby docílil žádoucího vzrušení, musí zvyšovat množství peněz vkládaných do hazardní hry. 3. Opakovaně a neúspěšně se pokoušel hazardní hru ovládat, redukovat nebo s ní přestat. 4. Když se pokouší snížit hazardní hru nebo s ní přestává, cítí neklid a podrážděnost. 5. Používá hazardní hru jako prostředek jak uniknout problémům nebo mírnit dysforickou náladu (např. pocit bezmocnosti, viny, úzkosti, deprese) 6. Po ztrátě peněz pří hazardní hře se následujícího dne k hazardní hře vrací, aby je vyhrál zpět. 7. Lže příbuzným, terapeutovi nebo jiným lidem, aby tak zakryl rozsah svého zaujetí hazardní hrou. 8. Dopustil se ilegálních činů jako padělání, podvodů, krádeži nebo zpronevěry kvůli hazardní hře. 9. Ohrozil nebo ztratil kvůli hazardní hře signifikantní vztahy, zaměstnání, vzdělání nebo kariéru. 10. Spoléhá na druhé, aby mu poskytovali finanční prostředky a mírnili tak zoufalou finanční situaci, do které se dostal kvůli hazardní hře (Nešpor, 2005, str. 28). Patologické hráčství, ač není pravou závislosti, má se závislostí mnoho společných prvků - zhoršené sebeovládání, abstinenční příznaky, zvyšování tolerance a trávení většiny svého času hraním. 16

17 2.3.3 Závislost na sexu Lidé, závislí na sexu, jsou velice různorodá skupina. Jsou zde jedinci, kteří trpí hypersexualitou, u ţen se jedná o nymfomanii, u muţů o satyriázu. Hypersexualita není stejná, jako odchylky v sexu (transsexualita). Nelze přesně určit, jaké mnoţství sexu lze jiţ povaţovat za hypersexualitu. Jedná se o rozdílný názor jak u jednotlivců, partnerů, tak i u různých kultur. Lidé sexem mohou také unikat před určitými problémy ve svém ţivotě nebo jim nahrazuje uspokojení jiných citových a emočních tuţeb. V tomto případě je nutné zjistit hlavní poruchu. Léčba: léčba je podobná jako u jiných druhů závislostí a to zejména psychoterapie individuální a skupinová. Pokud problém i přesto přetrvává, měla by se doplit léky a dále je vhodné nastoupit ústavní léčbu (Nešpor, K, 2005). Tato závislost je rovněţ spojena s dětmi a to především s poruchami chování, kdy dítě neumí ovládat své pudy, chce být za kaţdou cenu středem pozornosti. Je mnoho případů, kdy je lepší čtrnáctileté dívce předepsat antikoncepci, neţ riskovat její těhotenství, vláště pokud ji nebylo patnáct let Závislost na práci Přestoţe nejde o závislost zapsanou v Mezinárodní klasifikaci nemocí, jedná se rovněţ o závaţný problém. Závislost na práci lze rozdělit do několika skupin: 1. Opečovávač - člověk se příliš stará o pocity ostatních, to můţe v ostatních začít vyvolávat pocity viny, coţ není vhodné pro pracovní kolektiv. 2. Záchvatový typ - člověk pracuje velice nadměrně, ale pouze nárazově, tento stav se střídá s pracovní apatií a absolutního nezájmu, coţ můţe vést k úplnému zhoršení 3. Pracovní labuţník - jsou jedinci, kteří se svojí prací zabývají příliš pečlivě a zbytečně se tímto vyčerpávají. Jedná se především o perfekcionalisty. 4. Urputný dříč - člověk téměř neustále pracuje, i kdyţ to není třeba. Pracuje i v situacích, kdy to není vhodné, vyčerpává se a můţe si díky únavě způsobit pracovní úraz nebo zdravotní problémy. 5. Hyperaktivní typ s poruchami pozornosti - člověk s hyperaktivitou není schopen delšího soustředění na jednu práci a není schopen dokončovat zadané úkoly. Rovněţ také narušuje celý pracovní kolektiv, díky šíření zmatků a rozruchu (Nešpor, K., 2005). 17

18 2.3.5 Závislost na nakupování (oniománie) Oniománie není zapsána v Mezinárodní klasifikaci nemocí. Jedná se spíše o impulzivní a návykovou poruchu. Aţ 2-10% dospělé populace má jistou formu závislosti na nakupování nebo alespoň jisté tendence. Nakupování můţe fungovat jako zdroj posilování sebevědomí, to platí především u ţen, které hlavně ve stresujícím období nakupují například kosmetiku nebo oblečení. Je jedno co lidé nakupují, jde hlavně o pocit, ţe si něco koupí. To způsobuje finanční potíţe a dluhy. Léčba: Je třeba zjistit, co je příčinou těchto nakupovacích záchvatů a těmto spouštěčům se vyvarovat. Zároveň je nutné zvýšení sebevědomí a zajištění řešení vzniklé finanční situace (Nešpor, K., 2005) Poruchy příjmů potravy Mentální bulimie Jedná se o poruchu příjmu potravy, kdy jedinec (ve většině případů ţena) trpí opakujícími se záchvaty přejídání a následným hledáním krajního řešení, jak sníţit účinky jiţ snězených potravin. Mentální bulimie je často navázána na mentální anorexii, bývá jejím pokračováním, kdy dívky po dlouhodobém hladovění začnou právě s nárazovým přejídáním. Po takovém záchvatu se trestají zvracením, uţíváním projímadel, aby účinky jiţ snězených potravin, co nejvíce sníţily. Opakující se zvracení můţe vyvolat mnoho dalších nemocí (kromě samotné hubenosti) - zvýšenou svalovou dráţdivost, epileptické záchvaty, srdeční poruchy, svalová slabost, ale i zničené zuby a trávicí trakt díky kyselým ţaludečním šťávám.pro diagnosu je třeba, aby byla splněna následující kritéria: a) Neustálé zabývání se jídlem, neodolatelná touha po jídle a epizody přejídání s konzumací velkých dávek jídla během krátké doby. b) Snaha potlačit výkrmný účinek jídla jedním (nebo více) z následujících způsobů: vyprovokovaným zvracením, zneužíváním projímadel, střídavými obdobími hladovění, užíváním léků, jako jsou anorektika nebo diuretika. Když se bulimie vyskytne u diabetických pacientů, může dojít i k úmyslnému zanedbání inzulínové léčby. c) Psychopatologie spočívá v chorobném strachu z tloušťky - pacient si určí přesně vymezený váhový práh, který je nižší než premorbidní váha, podle názorů lékaře optimální nebo zdravý. Často, ale ne vždy, je v anamnéze dřívější epizoda mentální anorexie, přičemž interval se pohybuje od několika měsíců do několika let (Nešpor, K., 2005, str. 41). 18

19 Mentální anorexie Mentální anorexie je porucha, kdy dochází k úmyslnému sniţování tělesné hmotnosti. Nemoc začíná nenápadně a dlouhou dobu nemusí být nápadná okolí. Toto onemocnění se týká především mladých dívek a ţen. Díky nevhodnému příkladu dokonalé postavy dnešního světa, si plno dívek připadá silných a snaţí se svoji hmotnost redukovat. Jedinci vydávají mnohem více energie neţ přijímají - přestávají jíst, ale mnohem více sportují. Na sportu si mohou vypěstovat aţ nezdravou závislost, zvyšují čas, který cvičením stráví. I přes radikální úbytek váhy se vidí jako silní a snaţí se stále hubnout. Velká redukce hmotnosti a podvýţiva má velice mnoho nebezpečných zdravotních důsledků. Od vypadávání vlasů, lámaní nehtů, řídnutí kostí, osteoporózy, citlivost na chlad, psychické problémy a podráţděnost, aţ po vynechání menstruace a neplodnosti, poškození orgánů a samozřejmě smrtí. Tato nemoc má velké procento sebevraţedných tendencí, lidé s tímto onemocněním si připadají neustále tlustí a nemohou se s tímto pocitem vyrovnat, proto si raději šáhnou na ţivot, neţ ţít tlustý. Léčba je velice zdlouhavá a probíhá ve specializovaných ústavech a léčebnách. I po zvýšení hmotnosti a následném propuštění do domácího léčení, není nikdy jisté, zda je nemoc jiţ zvládnutá. K jejímu navrácení můţe dojít kdykoliv. Přejídání Přejídání bývá spojeno s jinými psychickými poruchami, většinou následují po nějaké traumatizující situaci (ztráta blízké osoby, operace, nehody, úrazy a jiné stresující situace). Přejídání vede k obezitě, která má mnoho zdravotních důsledků. 19

20 2.4 Přehled nejčastěji užívaných návykových látek Uţívání návykových látek je velmi obsáhlé téma, proto bude zmínka jen o takových návykových látkách, se kterými se jedinci mohou setkat nejčastěji, nebo se jedná o velmi nebezpečné návykové látky. Závislost na alkoholu Závislost na alkoholu je jako u tabáku velmi obsáhlé téma, proto pro úplný přehled návykových látek budou rovněţ uvedeny jen základní informace. Díky jednoduchosti chemické struktury alkoholu je průnik do tkání velice rychlý a jednoduchý. Přes sliznici se dostává do trávicího ústrojí a poté do krevního oběhu. Díky krevnímu oběhu se dostane do vnitřností (mozek, plíce, játra, ledviny), kde díky prokrvení alkohol rychle působí. Fáze opilosti: (dle H. Záškodné, srov. J. Kotulán) 1. fáze - dochází k psychické excitaci, jedinec je spokojený, veselý - euforie, zvyšuje se sebevědomí a dochází k přeceňování svých schopností, první fáze podněcuje jedince v pokračování s pitím 2. fáze - pohyby člověka jsou nekoordinované, chůze vrávoravá, dochází k rudnutí a zvýšenému tepu 3. fáze - zde se názory odborníků rozchází, J. Kotulán (2004) uvádí pouze dvě fáze, H Záškodná rozděluje opilost na tři. Při této fázi se dostavuje únava, zvracení- Můţe se jednat jiţ o otravu alkoholem a dojít ke ztrátě vědomí. Dle odborníků se konzumenti alkoholu rozdělují na 4 typy konzumentů: Abstinent - nedochází k ţádné konzumaci alkoholu. Dle H. Záškodné se za abstinenta povaţuje jedinec, který alkoholický nápoj nepil nejméně tři roky a neočekává od jeho pití ţádné příznivé důsledky. Konzument - ke konzumaci alkoholu dochází ve společensky přijatelné míře, konzumuje se pro zahnání ţízně nebo pro chuťové vlastnosti, nikoli pro dosaţení opilosti. Piják - od konzumace se očekávají pocity euforie, jedinec vyhledává společensky přijatelné příčiny, k uţití alkoholu. Alkoholik - přechod z pijáka na alkoholika je velice snadný, jedinec očekává od alkoholu pocity euforie, odstranění duševního napětí a potíţí. Je na něm závislý a má jej jako drogu. 20

21 Typologie alkoholismu: (dle H. Záškodné, 2005 srov. P Kachlík, 2004) Typ alfa - ke konzumaci dochází pro pocity euforie a ulehčení vnitřních konfliktů. Progrese pití je nízká. P. Kachlík dodává, ţe hrozí přechod na typ gama. Typ beta - zvyšuje se frekvence konzumace a tolerance. Můţe docházet k drobným trestným činům. Jedná se o konzumaci bez návyku. Typ gama - jedná se jiţ o závislost, dochází k nekontrolovanému chování, zvyšuje se tolerance, přítomny jsou abstinenční příznaky Typ delta - absence střízlivosti, přichází zdravotní problémy Typ epsilon - liší se od typu gama intervalovým průběhem, alkoholové epizody se pohybují od několika dnů do několika týdnů, poté následují delší období abstinence Dle WHO je definice jedince závislém na alkoholu taková: Alkoholik je člověk, jehož závislost na alkoholu dosáhla takového stupně, že mu to působí zřetelné poruchy a újmu ve společenských vztazích, ve společenské činnosti a na tělesném i duševním zdraví ( Nešpor, Marhounová, 2001, str. 64). Zdravotními důsledky uţívání alkoholu jsou: cirhóza jater, poškození sliznice, záněty nervů a alkoholický stres. Společně s kouřením cigaret ovlivňuje rakovinotvornost jazyka, dutiny ústní, hrtanu, hltanu a jícnu. Konzumace alkoholu má rovněţ psychické důsledky, dochází k tzv. deliriu tremens (halucinace), psychózám coţ vede k zhoršení sociálních ale i rodinných vazeb. Léčba má několik bodů: jedinec se vzdá alkoholu a překoná abstinenční syndrom; následuje psychoterapie, která může být: skupinová, komunitní, partnerská, rodinná ; dochází ke zlepšení tělesného i fyzického stavu díky resocializaci; jedince povzbuzujeme; v alkoholických léčebnách dostávají klienti antabus, který při požití alkoholu vyvolává zvracení, tím dojde k podmíněnému reflexu alkohol = nevolnost; důležité je, aby byl jedinec stále v kontaktu s terapeuty, je zde možnost přihlásit se do klubů anonymních alkoholiků, který má velkou úspěšnost po celém světě; léčbu je nutné doplnit minerály a vitamíny a také vhodnou stravou (Nešpor, K., 2005). 21

22 Opioidy Opioidy jsou vyráběny ze sušené mízy nezralých makovic, ale jedná se i o látky polosyntetické a syntetické. Mají vzhled tablet, roztoků do injekcí nebo prášku. Bývají uţívány nitroţilně, kouřením ze staniolu nebo v cigaretách, či šňupáním a vdechováním. Účinky mohou být euforie, ale hlavně má tlumivé účinky - spavost, pocity dávení a zmatenosti. Závislosti na opiátech jsou ohroţeni i lidé, kteří je uţívají ze zdravotních důvodů. Vyvolávají psychickou i somatickou závislost (Hajný, M., 2001). Heroin Je nejčastěji uţívaný druh opioidu. Jedná se o bílý prášek, který se míchá například s kofeinem, křídou nebo glukózou. Je aplikován nitroţilně, kouřením, nebo inhalací. Jedná se o vysoce návykovou látku a hrozí jak závislost psychická tak i fyzická. Růst tolerance má velmi rychlý nástup a hrozí také riziko předávkování - pokud uţivatelé heroin na nějaký čas vysadí a poté si dají svoje obvyklé mnoţství, zatímco u tolerance došlo k sníţení (Kotulán, J., 2005). Dalšími druhy opiátů jsou kodein, morfin, opium, hydromorfan, braun a metadon (Kachlík, P., 2004). Kanabinoidy Marihuana Je jedna z nejčastěji uţívané návykové látky u nás. Jedná se o přírodní látku, která pochází z indického konopí, ale uţivatelé si ji většinou pěstují sami. Marihuana se získává usušením květenství a horní lístky dané rostliny. Hlavními způsoby uţívání jsou kouření (tzv. jointy, kdy se přidává i tabák; dýmka a vodní dýmka; a přidávání do jídla. Účinky jsou u kaţdé osoby individuální, nejčastějšími bývají euforie, zhoršená koordinace, zkreslené vnímání času a prostoru, zvýšená citlivost na některé podněty, zrychlené anebo naopak zpomalené myšlení, bezpředmětný smích (Hajný, M., 2001 srov. Kotulán, J., 2005). Zdravotními riziky jsou: záněty cest dýchacích (bronchitida), rakovina plic, zhoršení pozornosti a paměti, můţe dojít i k psychotickým příznakům. Doba účinku je různá, trvá od dvou hodin aţ po celý den. Delší dobu trvání má, pokud je uţita v jídle, její nástup je pomalejší, ale o to delší (Kachlík, P., 2004). 22

23 J.X. Doleţal se jako jeden z mála autorů, píšící o této problematice, zabývá ve své knize rovněţ pozitivními důsledky kouření marihuany. Těmi jsou: sniţování nitroočního tlaku (coţ je potřebné při léčbě glaukomu); anxiolytický a antidepresivní účinek (Doleţal, J.X., ). Marihuana je povaţována za vstupní drogu, zvláště u mladistvých je zde velké riziko přechodu k jiným, tvrdším návykovým látkám. S tímto názorem ovšem nesouhlasí J.X. Doleţal, který tvrdí, ţe není jednoznačně prokázáno lékařským výzkumem, zda je uţívání marihuany přechodným stádiem k tvrdým drogám. Říká přímo: Konzumace marihuany může skutečně vést ke konzumaci tvrdých drog - ale jen díky tomu, že společnost bere drogu jako drogu a prezentuje je stejně. Bariéra bránící člověku píchnout si heroin nebo pervitin je proto u kuřáků marihuany snížena (Doleţal, J.X., 1997, s.73) Jako další důvod uvádí, ţe vzhledem k tomu, ţe marihuana je ilegalizovaná, je její konzument nucen nakupovat u dealerů, kteří nabízí i tvrdé drogy. Posledním bodem, který autor uvádí, proč není zcela pravdivé tvrzení, ţe je marihuana přestupní drogou, je studie, která by se měla udělat, aby se toto tvrzení potvrdilo nebo vyvrátilo: Uděláme-li studii problémových uživatelů tvrdých drog, zjistíme, že většina z nich měla ve své osobní historii etapu, kdy kouřila marihuanu. Odvozovat z toho příčinnou souvislost marihuana - tvrdé drogy je ovšem stejné, jako kdybychom zjišťovali, zda problémoví uživatelé tvrdých drog někdy ve své individuální historii konzumovali mléko (Doleţal, J.X., 1997, s. 74). Za seriózní výzkum by autor povaţoval takový: Zvolit dostatečně velký vzorek populace, aby se vyloučila chyba vzniklá tím, že lidé směřující k tvrdým drogám se ve svém vývoji nejdříve setkají s marihuanou, zkusí ji a pak jdou dál (šli by dál, i kdyby trávu nepotkali). Za druhé - spolehlivě zjistit, kolik procent vzorku má individuální zkušenost s marihuanou. Za třetí - zjistit, jaké procento vybraného vzorku má problémy s tvrdými drogami. A konečně - jaký podíl z populace, která má osobní zkušenost s marihuanou, má problémy s tvrdými drogami. (Doleţal, J.X., 1997, s.75). Výzkumný dotazník této diplomové práce se respondentů ptá, zda jsou konzumenti (pravidelní, příleţitostní) marihuany a dále je zjišťováno, zda jsou uţívány i jiné návykové látky. Na malém vzorku můţe být tedy porovnáno, zda uţívání marihuany je přechodné stádium pro uţívání jiných drog. Hašiš Hašiš je tmavohnědá aţ černá, tvrdá (po zahřátí vláčná) hmota, která se vyrábí z usušené pryskyřice indického konopí. Rovněţ se dělá koncentrovaný výluh, kdy vzniká hašišový olej. Uţívání, účinky i zdravotní rizika jsou velmi podobné jako u marihuany (Hajný, M., 2001). 23

24 Stimulancia Kokain Kokain se vyrábí z listů keře koky a bývá uţíván pro lepší fyzickou a psychickou kondici. Jedná se o bílý prášek. Bývá aplikován šňupáním, kouřením, nitroţilně, ale i kapáním do nosu nebo pitím roztoku. Účinky jsou různé, ale krátkodobé (do 30 minut), nejhlavnějšími bývají halucinace - sluchové, hmatové a čichové; tlak na hrudníku. Při dlouhodobém uţívání hrozí zdravotní rizika jako infarkt nebo zástava dechu, deprese, asociální chování pojené s agresí a sebevraţedné jednání, prudký úbytek na váze, impotence a porušení sliznice. Závislost na heroinu je psychická a má velmi rychlý nástup (Kotulán, J., 2005). Jednou z podob kokainu je crack, kde je nástup účinku velice rychlý a to do několika vteřin, rovněţ také velice rychle odezní (do deseti minut). Míchá se většinou s práškem do pečiva ve vodě. Ta se nechá odpařit a vzniklá látka se poté kouří. Díky krátkému trvání účinku jedinec ihned uţívá další dávku, hrozí zde velice prudký zdroj tolerance a vzniku závislosti (Hajný, M., 2001 srov. Kachlík, P., 2004). Extáze Podává se v tabletkách, které mají nespočet tvarů i barev. Její dostupnost je velice snadná a to především na diskotékách a tanečních párty. Extáze způsobuje zvýšenu fyzickou aktivitu, pocity vyrovnanosti a zvýšeného sebevědomí, ale i rovněţ zvýšený tep a teplotu. Jedinci nemají pocity ţízně a únavy, i kdyţ vykonávají velkou fyzickou aktivitu. Díky tomu můţe dojít ke kolapsu, který často vede aţ k smrti. Extáze má velice negativní vliv na játra, mozek i srdce (Hajný, M., 2001). Pervitin a amfetaminy Dříve se uţívali jako antidepresiva, dnes se podávají v případě onemocnění jako bulimie a narkolepsie (náhlé usínání bez příčin), Pervitin se uţívá nitroţilně nebo šupáním. Hlavními účinky bývají euforie, hyperaktivita, nespavost, nechutenství, zrychlené myšlení a řeč. Zdravotními riziky jsou agresivita při odeznění účinku (po třech aţ čtyřech hodinách), kterou následuje spavost a deprese; neurologické a srdeční obtíţe, porucha CNS; zhoršení koncentrace a paměti a hrozí i rozvoj psychotických příznaků. 24

25 Halucinogeny Halucinogenní houby a LSD Jedná se o houby lysohlávky, ty se užívají v syrovém, ale i v tepelně zpracované podobě. LSD je dietamid kyseliny lysergové. Halucinogeny bývají zneužívány pro vyvolání změněného smyslového vnímání, halucinací, jiného pohledu na čas a prostor i vlastní osobu. Po aplikaci dochází k rozšíření zornic, zrudnutí v obličeji, zvýšené pocení, třesu, závratím, suchu v ústech, nevolnosti, k poruchám vnímání, euforii, někdy i k úzkosti a depresím, přeceňováním vlastních schopností, k poruchám soudnosti, bludům, Halucinogeny mohou způsobit i takzvané bad tripy, kdy se objevuje úzkost, zrakové, sluchové i tělesné halucinace, zvýrazňuje se strach ze šílení a z trvalých následků, typický je i stihoman. Vlivem úzkosti se může vyskytnout agrese vůči sobě i okolí. Dochází k přehřátí organismu, neuhasitelné žízni, neklidu. Užívají se formou tablet, tobolek, tripů, čaje, odvarů. Některé halucinogeny je možné také kouřit, čichat nebo šňupat (Kotulán, J., 2005). M. Miovský popisuje průběh intoxikace za značně specifický. Po uţití se nejdříve dostavují somatické příznaky, které se shodují s J. Kotulánem, navíc uvádí pocity vln, které probíhají celým tělem, jedince má pocit aţ elektrických zkratů v těle. Délka intoxikace je přibliţně 4-6 hodin. Poté následují psychické příznaky, při niţších dávkách bývá zachováno vědomí spojené s pocity euforie. K takzvaným bad tripům M. Miovský dodává: Mimo emočního rozpoložení bezprostředně před intoxikací, vstupují v zesílené formě konstituční prvky a sklony v jednání a chování, které jsou obsažené v naší osobnosti dávno před intoxikací. Dále může být stav ovlivněn mírou a charakterem emotivního vztahu k osobám, s nimiž opojení probíhá, a samozřejmě i očekávání dotyčné osoby, se kterým vstupuje do intoxikace (Miovský, M., 1996). Zde je moţné si uvědomit, pokud tuto návykovou látku uţije jedinec s poruchami chování nebo poruchami emocí, je velice pravděpodobné, ţe bude velice podráţděn. Je nepravděpodobné, ţe tento jedinec zaţije pocity euforie. Spíše se bude tedy jednat o negativní pocity z této látky, které mohou být nebezpečné nejen pro samotného uţivatele, ale i pro jeho okolí, pokud u jedince dojde k intoxikaci. Nebezpečí uţití lysohlávek je také neznalost těchto hub u prvotních sběratelů, kteří nejsou znalí, jak tato houba vypadá a můţe dojít k záměně s jinými houbami. 25

26 Tabák Tabák a jeho uţívání je velice diskutované téma, které je velmi obsáhlé, proto jsou zde vybrány jen nejdůleţitější informace pro přehlednost. Jedinou návykovou látkou ze 4-5 tisíc složek tabákového kouře či v tabáku jako takovém je toxický rostlinný alkaloid nikotin. Jedná se o bezbarvou tekutinu, bez zápachu. Smrtelná dávka pro člověka je kolem 80 mg, poměrně rychle však vzniká tolerance. V ČR jsou běžné v zásadě dvě následující formy: bezdýmý tabák nebo tabák, který hoří. Bezdýmý tabák můžeme dále rozdělit na šňupací (aplikace vdechem do nosních dutin) a orální (aplikace do úst). Orální tabák je jednak tabák žvýkací, tedy listy tabáku, které se vkládají do úst a žvýkají (oblíbená forma zejména u horníků, kteří bývají závislí na nikotinu, ale během směny nemohou kvůli metanu kouřit) a moist snuff, doslova vlhký šňupec. Tabák, který hoří, známe především ve formě doutníku, dýmky nebo cigarety. Doutník je jen svinutý tabákový list, obsahuje nejméně přidaných látek. Dýmkový, ale především cigaretový tabák je už různě upravován a doplňován, takže mezi 4-5 tisíci látek cigaretového kouře je dnes kolem 700 aditiv látek přidaných pro různé účely, např. několik desítek chemikálií pro ladné vinutí kouře: to je důležitou součástí psychosociální závislosti. Dále tu najdeme asi 60 kancerogenů a desítky dalších toxických látek (Pospíšil, B.,2006). Kouření způsobuje fyzickou i psychickou závislost. Farmakologickou látkou je alkaloid nikotin. Ten v nízké dávce působí stimulačně a ve vysoké dávce tlumivě a uklidňuje. Nejdříve dochází k závislosti fyzické, ta se vyvíjí přibliţně dva roky, nejdříve je cigareta uţívána kvůli pozitivním účinkům nikotinu, později dochází k fyzické závislosti, kdy je jedinec na nikotinu závislý, zvyšuje se tolerance (Kotulán, J., 2005). Zdravotními riziky kouření jsou: chronická bronchitida, rozedma plic, rakovina plic a průdušek; nádory (vesměs) zhoubné dutiny ústní, hrtanu a jícnu. Kouření také napomáhá vzniku rakoviny ledvin, děloţního čípku, močového měchýře; rozvíjí nemoci srdce, srdeční choroby a cév (infarkt myokardu, ischemické srdeční choroby, mozková mrtvice). Ovlivňuje vývoj plodu při kouření ţeny v těhotenství, neplodnost u muţů. Způsobuje dřívější stárnutí kůţe a sniţuje imunitní systém (Kachlík, P., 2004). 26

27 Organická rozpouštědla Jde o skupinu návykových látek, která bývají rovněţ označená jako těkavé látky nebo inhalační drogy. Řadí se mezi ně rozpouštědla, lepidla, ředidla, plynné látky. Jednotlivými těkavými látkami jsou: toluen - methylbenzen (C6H5 - CH3) jedná se o bezbarvou tekutinu, která se vyrábí z ropy, koksového plynu nebo lehkého oleje. Bývá uţíván hlavně v lakách a ředidlech. trichlorethylen (ClHC=CCl2) bývá pouţíván v průmyslových pracovištích, nejvíce závislými bývají zaměstnanci tohoto odvětví. Způsobuje euforii a halucinace (sluchové i zrakové) aceton - CH3 CO CH3 uţívají především lidé, kteří s acetonem často pracují éter - C2H5 O C2H5 rajský plyn N2O uţívá se ke krátkodobým narkózám, při zneuţití se inhaluje pomocí prázdných tlakových obalů od šlehaček nebo z nafukovacích balónků. Po uţití dochází k opojnému bezstarostnému stavu. benzin (Kachlík, P., 2004) Toluen je volně prodejný v drogeriích a je relativně levný. Může se inhalovat přímo z lahve, ale obvyklejším způsobem je vdechování (sniffing) výparů toluenu z napuštěné tkaniny. Účinná dávka je u toluenu řádově několik mililitrů. Účinek se dostavuje během několika minut a je krátkodobý - odezní během několika desítek minut, pokud inhalace neprobíhá dál nebo se neopakuje. Ke zvýšení účinku si někteří uživatelé přetahují přes hlavu plastový pytlík, pod kterým inhalují. Tento způsob aplikace přináší zvýšené riziko úmrtí K inhalaci dochází za nejrůznějších okolností - buď individuálně, třeba i během chůze po frekventované ulici, nebo velmi často ve skupinách s dodržováním určitého rituálu. Bohužel nestalo se součástí rituálu poskytnout první pomoc spoluuživateli, když ztratí vědomí nebo přestane dýchat (Pospíšil, B.,2006). Těkavé látky vyvolávají pocity euforie, halucinacím, k útlumu a spánku. Při dlouhodobějším uţívání dochází k poruchám emocí a chování, agresivitě a k velkému úbytku mozkových buněk. Dochází k velmi rychlé psychické závislosti. Nebezpečí smrtelného předávkování hrozí jiţ při prvním experimentu (Hajný, M., 2001). 27

28 3 Možnosti řešení 3.1 Prevence Primární prevence Cílem primární prevence je předejít užívání návykových látek včetně alkoholu a tabáku nebo ho oddálit do pozdějšího věku, když už jsou dospívající relativně odolnější. Dalším cílem je omezit nebo zastavit experimentování s návykovými látkami, aby se předešlo škodám na tělesném i duševním zdraví. Cílem prevence není tedy předávání informací nebo to, aby se prevence líbila, ale to, aby se cílová populace chovala zdravěji (Nešpor, K., 2005, s.154). Je třeba, aby primární prevence začínala tak brzy, jak je to jen moţné, aby se děti naučily různými formami odmítat nabízené návykové látky a odolaly závislostem. Měly by se naučit vybudovat ţebříček vlastních hodnot a pozitivní motivaci. V pozdějším věku je moţné, aby se seznámily s nejčastěji uţívanými návykovými látkami, ale takovým způsobem, který je nepřiměje k touze k experimentování. Neprospěšnými výchovnými metodami jsou programy, které jsou zaloţeny jen na předávání informací o drogách, to můţe vzbudit touhu experimentovat; jednorázové nebo krátkodobé a málo intenzivní programy; nevhodné je, pokud skladba neodpovídá cílové skupině, nedostatečná kvalifikovanost vedoucího programu; ale také domluvy, prosby, sliby, hrozby a přednášky o moţných zdravotních rizicích nejsou vhodnou metodou. Efektivní primární prevence musí zahrnovat systém navazujících aktivit a to: programy primární prevence; informační a poradenský servis; koordinační činnost; vzdělávací aktivity pro školní metodiky prevence, pedagogy a rodiče (Úřad vlády ČR, 2007). Výzkum diplomové práce se rovněţ zabývá primární prevencí. Má za úkol zjistit, zda se ţáci ve druhém ročníku střední školy jiţ během svého studia někdy setkali s programem primární prevence. Zároveň zjišťuje, zda byl program pro respondenty zajímavý a jakou měl délku trvání. Primární prevence by měla zahrnovat tyto sloţky: (Nešpor, 2005; Vojtová, 2004) Dostat se do podvědomí dětí a mládeţe a informovat je o návykových látkách a závislostech a případně informovat o jejich zdravotních rizicích a sociálních dopadech Podporovat zdravé postoje a normy, které má dítě získané proti návykovým látkám a závislostem 28

29 Posílit prosociální chování Posílit jednotlivce i skupiny k osvojení sociálních, ale i osobních dovedností, které jsou potřeba k rozvinutí protidrogových postojů Nalezení zdravějších způsobů trávení volného času a ţivotního stylu, aniţ by bylo třeba uţívat návykové látky Moţnosti primární prevence: Programy nespecifické primární prevence - jsou aktivity, které nejsou přímo souvislé s návykovými látkami, ale jsou zaměřeny na zdravý ţivotní styl. Jedná se například o sportovní aktivity a zájmové krouţky. Programy specifické primární prevence se rozdělují na: - Programy všeobecné primární prevence, ty se zabývají běţnou populací. Tyto tematické programy jsou nejčastěji vytvářeny nezávislými organizacemi a pedagogickopsychologickými poradnami, kdy organizátoři dochází přímo do škol. - Programy selektivní primární prevence jsou určeny pro takové skupiny, kde je zvýšena moţnost vzniku závislosti a uţívání návykových látek. Kritérii pro účinnou selektivní primární prevenci by měly být vhodně pouţité strategie, zvýšená intenzita, spolupráce školy s rodiči a jinými organizacemi. - Programy indikované primární prevence jsou zaměřeny na skupiny a jednotlivce, kde jsou jiţ přítomny rizikové faktory a neţádoucí sociální jevy (Úřad vlády ČR, 2007; Kotulán, J., 2005). Nízkoprahová zařízení pro děti a mládeţ (Nízkoprahové kluby) Tato zařízení jsou zaměřena pro děti a mládeţ, kteří tráví svůj volný čas na ulicích nebo v partě. Jejich volný čas není jakkoliv organizován. Nízkoprahové kluby jsou neplacené, není zde určen přesný časový řád příchodů a odchodů. Volba aktivit je zcela v reţii návštěvníků, mohou zde poslouchat vlastní hudbu, sledovat filmy, ve většině klubů se nachází kulečník nebo stolní fotbal, je zde různé sportovní vybaveni nebo hudební nástroje. Důleţitou částí je poradenský a preventivní servis, kde se mohou děti a mládeţ svěřit se svými problémy či pocity nebo si jen popovídat s pracovníky, kteří jim pomáhají řešit jejich situace. 29

A) psychická závislost - dlouhodobá

A) psychická závislost - dlouhodobá David Vanda více významů: konzervovaný produkt z rostlin nebo živočichů látka, která mění jednu nebo více životních funkcí v těle látka, která vyvolává u člověka závislost A) psychická závislost - dlouhodobá

Více

Drogy a jejich účinky. MUDr. Jakub Minařík

Drogy a jejich účinky. MUDr. Jakub Minařík Drogy a jejich účinky MUDr. Jakub Minařík Terminologie Droga Droga je látka, která splňuje dva základní požadavky: 1. Ovlivňuje nějakým způsobem naše prožívání objektivní reality, tedy má psychotropní

Více

POJEM DROGA nervovou soustavu a její funkce . A to jak psychická, tak i fyzická LEGÁLNÍ a NELEGÁLNÍ

POJEM DROGA nervovou soustavu a její funkce . A to jak psychická, tak i fyzická LEGÁLNÍ a NELEGÁLNÍ DROGY POJEM DROGA Společným znakem všech drog je to, že dokáží ovlivnit centrální nervovou soustavu a její funkce V odborném názvosloví hovoříme o omamných a psychotropních látkách Na drogy vzniká závislost.

Více

Rodina se závislým partnerem. Vypracovala: Barbora Šindelková Kamila Vébrová

Rodina se závislým partnerem. Vypracovala: Barbora Šindelková Kamila Vébrová Rodina se závislým partnerem Vypracovala: Barbora Šindelková Kamila Vébrová ZÁVISLOST? Definice závislosti dle Světové zdravotnické organizace Když užívání nějaké látky nebo skupiny látek má u daného jedince

Více

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Legální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ Legální drogy Alkohol Léky Tabák Těkavé

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

DROGY A JEJICH ÚČINKY PROJEVY UŽÍVÁNÍ

DROGY A JEJICH ÚČINKY PROJEVY UŽÍVÁNÍ DROGY A JEJICH ÚČINKY PROJEVY UŽÍVÁNÍ KDO JSME A CO DĚLÁME Semiramis, Laxus, Alma Organizace poskytující sociální a adiktologické služby. V současné době probíhá proces jejich spojování. Působnost ve 4

Více

Pokorný Daniel žák si osvojí znalosti o typech a projevech základních drog a o sportovním dopinku Spec. vzdělávací potřeby Stupeň a typ vzdělávání

Pokorný Daniel žák si osvojí znalosti o typech a projevech základních drog a o sportovním dopinku Spec. vzdělávací potřeby Stupeň a typ vzdělávání Subjekt Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost o fin. podporu

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

PERVITIN. Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby.

PERVITIN. Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby. PERVITIN Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby. Užívání především šňupání (účinky se projeví za cca 15 minut), nitrožilní (okamžitý účinek)

Více

Globální problémy Civilizační choroby. Dominika Fábryová Oktáva 17/

Globální problémy Civilizační choroby. Dominika Fábryová Oktáva 17/ Globální problémy Civilizační choroby Dominika Fábryová Oktáva 17/18 18.3.2018 Co jsou civilizační choroby nemoci, které jsou způsobeny špatným životním stylem můžeme označit za nemoci moderní doby hlavní

Více

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Nelegální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ "Jakákoliv závislost je špatná,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Psychoaktivní látky. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoaktivní látky. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoaktivní látky MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 7 Název materiálu: Psychoaktivní

Více

Příloha 1: Rozdělení drog podle účinků na psychiku (Kalina a kol. 2008, str. 340)

Příloha 1: Rozdělení drog podle účinků na psychiku (Kalina a kol. 2008, str. 340) Příloha 1: Rozdělení drog podle účinků na psychiku (Kalina a kol. 2008, str. 340) Látka Psychická závislost Somatická závislost Vzestup tolerance Stimulancia Silná Nevzniká Silný pervitin + + - + + kokain

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Co je to alkoholismus? závažný zdravotní i celospolečenský problém problémy způsobené alkoholem (WHO) kontinuální pití nebo periodická konzumace alkoh

Co je to alkoholismus? závažný zdravotní i celospolečenský problém problémy způsobené alkoholem (WHO) kontinuální pití nebo periodická konzumace alkoh Alkoholismus Barbora Čiklová 363324 Co je to alkoholismus? závažný zdravotní i celospolečenský problém problémy způsobené alkoholem (WHO) kontinuální pití nebo periodická konzumace alkoholu nekontrolované

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Drogy. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 5. 2013. Ročník: devátý

Drogy. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 5. 2013. Ročník: devátý Drogy Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 13. 5. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se seznámí s dělením návykových

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Návykové

Více

VY_32_INOVACE_OV89LE_13_03_20. Kód přílohy vzdělávací materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Mgr.Eva Lepší. Ročník, cílová skupina:

VY_32_INOVACE_OV89LE_13_03_20. Kód přílohy vzdělávací materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Mgr.Eva Lepší. Ročník, cílová skupina: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS14660ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Závislosti

Hygiena a školní zdravotnictví. Závislosti Hygiena a školní zdravotnictví Závislosti Závislost Co je závislost? Neschopnost obejít se bez látky, činnosti, osoby, Nutkavá touha, které je těžké nevyhovět. Rizikové faktory: Osobnost člověka, vlastnosti

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13760NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Specifika užívání návykových látek u dětí a mládeže. Mgr. Martina Brožová brozova@os-prevent.cz Občanské sdružení Prevent, z.s. www.os-prevent.

Specifika užívání návykových látek u dětí a mládeže. Mgr. Martina Brožová brozova@os-prevent.cz Občanské sdružení Prevent, z.s. www.os-prevent. Specifika užívání návykových látek u dětí a mládeže Mgr. Martina Brožová brozova@os-prevent.cz Občanské sdružení Prevent, z.s. www.os-prevent.cz Závislost u dětí a mladistvých V čem je to jiné? Problematický

Více

Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Účinky návykových látek Anotace Pracovní list týkající se problematiky drog a drogové závislosti. Úkoly

Více

Centrum adiktologie. Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE

Centrum adiktologie. Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE Centrum adiktologie Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE Název předmětu: Číslo předmětu: 1376 Klinická adiktologie I Klinická farmakologie návykových látek Semestr: 3. (2. ročník zimní, 2006/2007) Garant

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_13 Název materiálu: Prevence úrazů a nemocí Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém. Cílempráce

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

Drogy a volný čas - porovnání 2007 vs vs vs vs vs vs vs.2014 vs

Drogy a volný čas - porovnání 2007 vs vs vs vs vs vs vs.2014 vs Drogy a volný čas - porovnání vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. - Porovnání výsledků výzkumů provedených na SOŠ a SOU Jičínská 762 - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jičínská 762, 293 01

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola 2. stupeň ZŠ Základní Zdravověda Rizika

Více

Práce s uživateli konopí v kontaktním centru

Práce s uživateli konopí v kontaktním centru Práce s uživateli konopí v kontaktním centru Letní škola HR 2016 Peter Murín, SANANIM z.ú. 10.06.2016 Marihuana a současnost Kdy vyhledají uţivatelé konopí kontaktní centrum a proč? (bio psycho-sociální

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová jedná se o poruchy chování, které se významně odchylují od normy většiny

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 20 31.12.2003 Činnost ambulantních pracovišť AT 1) a psychiatrických oddělení poskytujících

Více

KA02 INKLUZE VE VZDĚLÁNÍ

KA02 INKLUZE VE VZDĚLÁNÍ KA02 INKLUZE VE VZDĚLÁNÍ STUDIUM K VÝKONU SPECIALIZOVANÝCH ČINNOSTÍ PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ SOCIÁLNĚ NEŽÁDOUCÍ JEVY ZÁVISLOSTI, NETOLISMUS, GAMBLING PaedDr. Jiří Knoll 1 poznámka I. DROGOVÁ

Více

Anotace: Autor: Jazyk: Očekávaný výstup: Speciální vzdělávací potřeby: Klíčová slova: Druh učebního materiálu: Druh interaktivity: Cílová skupina:

Anotace: Autor: Jazyk: Očekávaný výstup: Speciální vzdělávací potřeby: Klíčová slova: Druh učebního materiálu: Druh interaktivity: Cílová skupina: Drogy Anotace: Prezentace slouží jako výukový materiál k tématu drog a drogové závislosti. Jsou zde uvedeny základní znaky drog, vysvětleny pojmy závislost, narkoman, abstinenční příznaky. Ve stručnosti

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Statistika Mládež a drogy 2012

Statistika Mládež a drogy 2012 Statistika Mládež a drogy 2012 Jihomoravský kraj Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. JMK 2012 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání návykových

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE JABOK VOŠ SOCIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ A Evangelická teologická fakulta. Černá 9/646, 115 55 Praha 1 Salmovská 8, 120 00 Praha 2

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE JABOK VOŠ SOCIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ A Evangelická teologická fakulta. Černá 9/646, 115 55 Praha 1 Salmovská 8, 120 00 Praha 2 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE JABOK VOŠ SOCIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ A Evangelická teologická fakulta TEOLOGICKÁ Černá 9/646, 115 55 Praha 1 Salmovská 8, 120 00 Praha 2 Pastorační a sociální práce SKUPINOVÁ PRÁCE

Více

Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením

Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. RAKOVINA PLIC Její projevy: kašel tzv.

Více

Internalizované poruchy chování

Internalizované poruchy chování Internalizované poruchy chování VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MSD, 2010 ISBN 978-80-210-5159-1 Internalizované

Více

Statistika Mládež a drogy 2013

Statistika Mládež a drogy 2013 Statistika Mládež a drogy 2013 JMK 2013 Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Matematické praktikum 8. roč. Křížovka pojmy z finanční gramotnosti

Matematické praktikum 8. roč. Křížovka pojmy z finanční gramotnosti Mgr. Erika Chmelířová 8. ročník (VI/2 EU OPVK) 13.10.2011 Matematické praktikum 8. roč. Křížovka pojmy z finanční gramotnosti Výukový materiál je připraven pro 8. ročník. Ţáci pracují s pojmy z finanční

Více

Drogy a volný čas. - porovnání 2007 vs. 2008 vs. 2009 vs. 2010 vs. 2011 vs. 2012 -

Drogy a volný čas. - porovnání 2007 vs. 2008 vs. 2009 vs. 2010 vs. 2011 vs. 2012 - Drogy a volný čas - porovnání vs. vs. vs. vs. vs. - Porovnání výsledků výzkumů provedených na SOŠ a SOU Jičínská 762 Mladá Boleslav ve školních letech 2006/07 až / - Střední odborná škola a Střední odborné

Více

AUTODESTRUKTIVNÍ ZÁVISLOSTI A ZDRAVÍ

AUTODESTRUKTIVNÍ ZÁVISLOSTI A ZDRAVÍ AUTODESTRUKTIVNÍ ZÁVISLOSTI A ZDRAVÍ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Autodestruktivní závislosti a zdraví

Více

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie Možnosti sběru dat o uživatelích MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště ové epidemiologie Základní pojmy - 1 Návykové látky alkohol, omamné látky, psychotropní látky

Více

Drogy a otravy zkušenosti z praxe

Drogy a otravy zkušenosti z praxe EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Drogy a otravy zkušenosti z praxe Mgr. Hana

Více

Alkaloidy. Základní vlastnosti

Alkaloidy. Základní vlastnosti Alkaloidy jsou vesměs jedovaté sloučeniny. Většina z nich náleží k rostlinným alkaloidům, vzácně se však vyskytují i alkaloidy živočichů (hlavně obojživelníků) a hub. V současné době je jich známo již

Více

OŠETŘOVATELSKÁ DOKUMENTACE dle Gordonové (studentský formulář) Katedra ošetřovatelství LF MU

OŠETŘOVATELSKÁ DOKUMENTACE dle Gordonové (studentský formulář) Katedra ošetřovatelství LF MU Vyšetření: (v dobé sběru anamn. +3dni) Vitální funkce: Medikace: OŠETŘOVATELSKÁ DOKUMENTACE dle Gordonové (studentský formulář) Katedra ošetřovatelství LF MU Oddělení: Jméno studenta: Ročník: Datum: VSTUPNÍ

Více

DRUHY DUŠEVNÍCH PORUCH

DRUHY DUŠEVNÍCH PORUCH DRUHY DUŠEVNÍCH PORUCH Mezi typické duševní poruchy patří: stresové poruchy, poruchy přizpůsobení, úzkostné poruchy, neurotické poruchy, obsesivně kompulzivní syndromy, deprese, manické stavy, bipolární

Více

Problematika primární prevence v základních školách

Problematika primární prevence v základních školách Problematika primární prevence v základních školách Co je to primární prevence rizikového chování Základním principem je výchova k předcházení a minimalizaci rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu

Více

SPLBP_ZSE ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY ETOPEDIE. Projevy dítěte s PCHE

SPLBP_ZSE ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY ETOPEDIE. Projevy dítěte s PCHE SPLBP_ZSE ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY ETOPEDIE Projevy dítěte s PCHE Obsah Projevy dítěte s PCHE Charakteristiky vyplývající z definice charakteristiky dle klasifikace školské Internalizovaná, externalizovaná

Více

Martina Štorová Markéta Krejčí

Martina Štorová Markéta Krejčí Historie návykových látek Martina Štorová Markéta Krejčí Co je návyková látka? Pojem zahrnující veškeré látky (zejména omamné a psychotropní), které jsou schopné nepříznivě ovlivnit psychiku člověka, jeho

Více

DROGA. Chemická látka, která ovlivňuje naše chování. Způsobuje závislost psychickou i fyzickou. Drogy ovlivňují mysl - Drogy zamlží paměť a způsobují

DROGA. Chemická látka, která ovlivňuje naše chování. Způsobuje závislost psychickou i fyzickou. Drogy ovlivňují mysl - Drogy zamlží paměť a způsobují Obsah Droga Dělení drog Proč lidé berou drogy? Dělení drog dle účinku Inhalanty Účinky inhalantů Slangové názvy Rizika inhalantů Krátkodobé účinky Dlouhodobé účinky Jsou inhalanty návykové? Dělení inhalantů

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: GE Vyšší kvalita výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Autor: Mgr. Hana Křivánková Téma:

Více

Drogy a volný čas - porovnání 2007 vs vs vs vs vs vs vs.2014 vs vs vs vs.

Drogy a volný čas - porovnání 2007 vs vs vs vs vs vs vs.2014 vs vs vs vs. Zuzana Komínková, Hořovice srpen Drogy a volný čas - porovnání vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. - Porovnání výsledků výzkumů provedených na SOŠ a SOU Jičínská 762 - Střední odborná škola a Střední

Více

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů.

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. I. okruh: Odborné služby v adiktologii (Rozsah předmětů

Více

Alkoholické nápoje a lidský organismus

Alkoholické nápoje a lidský organismus Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Nabídka programů pro střední školy

Nabídka programů pro střední školy Nabídka programů pro střední školy Interaktivní hra více lektorů HRA O AIDS skupinová práce pod vedením lektorů na 5 interaktivních stanovištích výuka, názorné ukázky, plnění úkolů a možnost vyjádřit své

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Stres na pracovišti a jeho důsledky. Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti

Stres na pracovišti a jeho důsledky. Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti Stres na pracovišti a jeho důsledky Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti Stres je individuální, stresová reakce je obecná Stresová

Více

Model. zdraví a nemoci

Model. zdraví a nemoci Model zdraví a nemoci Zdraví SZO (WHO) definovalo zdraví jako:,,celkový stav tělesné, duševní a sociální pohody, a ne pouze nepřítomnost nemoci nebo slabosti". Dále (velmi zjednodušeně): - zdraví je nebýt

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

PORUCHY VYVOLANÉ UŽÍVÁNÍM PSYCHOAKTIVNÍCH LÁTEK ZÁKLADNÍ POJMY

PORUCHY VYVOLANÉ UŽÍVÁNÍM PSYCHOAKTIVNÍCH LÁTEK ZÁKLADNÍ POJMY PORUCHY VYVOLANÉ UŽÍVÁNÍM PSYCHOAKTIVNÍCH LÁTEK ZÁKLADNÍ POJMY Poruchy vyvolané užíváním psychoaktivních látek V MKN-10 zařazeny pod dg. F10 - F19 každá duševní nebo behaviorální porucha, která vznikla

Více

Mládež a drogy Rok 2010 A Kluby ČR Výzkumná zpráva Jihomoravský kraj

Mládež a drogy Rok 2010 A Kluby ČR Výzkumná zpráva Jihomoravský kraj Mládež a drogy Rok 2010 A Kluby ČR Výzkumná zpráva Jihomoravský kraj Průzkum Mládež a drogy JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rok 2010 A Kluby ČR Cílem průzkumu je zjistit stav zneužívání návykových látek na základních

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Úvod. Legenda. Skupina drog

Úvod. Legenda. Skupina drog Úvod Tento stručný přehled slouží pouze jako základní informace o návykových látkách (drogách), vyskytujících se v České republice. Je určen především těm, kteří se nezabývají profesionální péčí o osoby

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

1. Vymezení normality a abnormality 13

1. Vymezení normality a abnormality 13 Úvod 11 1. Vymezení normality a abnormality 13 1.1 Druhy norem 15 Statistická norma 15 Sociokulturní norma 17 Funkční pojetí normality 19 Zdraví jako norma 20 M ediální norma 21 Ontogenetická norma 21

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

"Fatální důsledky pohybové nedostatečnosti pro společnost" Václav Bunc LSM UK FTVS Praha

Fatální důsledky pohybové nedostatečnosti pro společnost Václav Bunc LSM UK FTVS Praha "Fatální důsledky pohybové nedostatečnosti pro společnost" Václav Bunc LSM UK FTVS Praha Studie WHO z roku 2015 dokládá, že 10% úmrtí ve světě je přímo způsobeno nedostatkem pohybu 33% celosvětových úmrtí

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Psychologie Psycholog zdraví ie Stres

Psychologie Psycholog zdraví ie Stres Psychologie zdraví Stres Stres 1. Fyziologie stresu 2. Příznaky stresu a jeho diagnostika 3. Následky stresu Fyziologie stresu Stres je reakcí organismu na zátěž. Selye (1993) pro značení tohoto procesu

Více

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI Program naplňuje výstupy stanovené Rámcovým vzdělávacím programem. Formy působení jsou přizpůsobeny věkovým skupinám dětí. Zaměřuje

Více

Kouření je činnost, při které je skrze spalování nějaké látky, nejčastěji tabáku, uvolňován a následně vdechován či ochutnáván její kouř.

Kouření je činnost, při které je skrze spalování nějaké látky, nejčastěji tabáku, uvolňován a následně vdechován či ochutnáván její kouř. KOUŘENÍ Kouření je činnost, při které je skrze spalování nějaké látky, nejčastěji tabáku, uvolňován a následně vdechován či ochutnáván její kouř. Kouření má jistý společenský význam; zatímco v 19. století

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

Statistika Mládež a drogy

Statistika Mládež a drogy Statistika Mládež a drogy Brněnské školy Vypracoval: A Kluby ČR o.p.s. 1 Statistika Mládež a drogy 2014 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Slovenská Členy

Více

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13 OBSAH Obsah Předmluva................................................. 13 Část první Základní okruhy obecné psychopatologie.............................. 15 1 Úvod..................................................

Více

Rekreační užívání drog a harm reduction současnost a budoucnost. Mgr. Barbora Orlíková MUDr. Viktor Mravčík Mgr. Kateřina Škařupová

Rekreační užívání drog a harm reduction současnost a budoucnost. Mgr. Barbora Orlíková MUDr. Viktor Mravčík Mgr. Kateřina Škařupová Rekreační užívání drog a harm reduction současnost a budoucnost Mgr. Barbora Orlíková MUDr. Viktor Mravčík Mgr. Kateřina Škařupová Užívání drog v prostředí zábavy a existující intervence v ČR Návštěvníci

Více

Výcvikový program. Národní program zdraví projekt podpory zdraví č. 10030

Výcvikový program. Národní program zdraví projekt podpory zdraví č. 10030 Výcvikový program Národní program zdraví projekt podpory zdraví č. 10030 1 Program: Teorie Východiska, definice a význam krátké intervence (KI) Využití v praxi, možnosti a limity Zdravotní, psychologické

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice - nelegální drogy

Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice - nelegální drogy Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.9.2005 46 Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice - nelegální drogy Sample

Více

LEGALIZACE LEHKÝCH DROG

LEGALIZACE LEHKÝCH DROG MATERIÁLY - BIOLOGIE PŘÍRODNÍ VĚDY AKTIVNĚ A INTERAKTIVNĚ CZ.1.07/1.1.24/01.0040 LEGALIZACE LEHKÝCH DROG Mgr. Renata Müllerová, 2012 Úvod Použitá metoda: Název debaty: debata Jste pro legalizaci lehkých

Více

Plán minimálního programu prevence

Plán minimálního programu prevence Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Čemínská 296, Město Touškov 330 33 Plán minimálního programu prevence 2015 / 2016 Mgr. Ivana Mertlová Mgr. Libuše Kalvasová Ředitelka

Více

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI Program naplňuje výstupy stanovené Rámcovým vzdělávacím programem. Formy působení

Více

Poruchy příjmu potravy. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Poruchy příjmu potravy. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Poruchy příjmu potravy Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Psychogenní poruchy příjmu potravy Onemocnění, pro která je charakteristická porucha myšlení a jednání ve vztahu k jídlu a vlastnímu vzhledu

Více

Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) 2015

Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) 2015 Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) 2015 Přehled hlavních výsledků v ČR a v Evropě Mgr. Pavla Chomynová PhDr. Ladislav Csémy XIII. ročník konference PPRCH, 1. listopadu 2016 Praha

Více

Příl. 1 Krizový plán školy

Příl. 1 Krizový plán školy Příl. 1 Krizový plán školy Krizový plán školy je přílohou Preventivního programu školy. Jeho cílem je eliminovat nebo alespoň minimalizovat škody v případě zjištění rizikového chování ve škole. Krizový

Více