Výsledky přijímacího řízení na Západočeskou univerzitu v Plzni pro akademický rok 2010/2011

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výsledky přijímacího řízení na Západočeskou univerzitu v Plzni pro akademický rok 2010/2011"

Transkript

1

2 Výsledky přijímacího řízení na Západočeskou univerzitu v Plzni pro akademický rok 2010/2011 Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s. Ing. Pavel Beneš Květen 2011

3 Obsah Úvod Výsledky přijímacího řízení na fakulty ZČU v Plzni pro akademický rok 2010/ Výsledky přijímacího řízení podle fakult a studijních programů pro akademický rok 2010/ Fakulta aplikovaných věd Fakulta ekonomická Fakulta elektrotechnická Fakulta filozofická Fakulta pedagogická Fakulta právnická Fakulta strojní Fakulta zdravotnických studií Ústav umění a designu...12 Výsledky přijímacího řízení na Západočeskou univerzitu v Plzni pro akademický rok 2010/2011 2

4 Úvod Cílem studie Výsledky přijímacího řízení na Západočeskou univerzitu v Plzni pro akademický rok 2010/2011 je poskytnout těm, kteří uvažují o studiu na této vysoké škole informace o výsledcích přijímacího řízení ve stručné, ale přehledné formě. Zdrojem použitých dat je průběžně aktualizovaná databáze ZČU v Plzni přehledové informace o přijímacím řízení na ZČU. Studie má dvě hlavní části. V první jsou nejprve shrnuty výsledky přijímacího řízení na úrovni fakult v několika posledních letech podle osob. Následně je podrobně vyhodnocen průběh přijímacího řízení na fakulty v roce 2010 pro akademický rok 2010/2011, a to podle uchazečů (přihlášek) i podle osob. Srovnání fakult je provedeno v tabelární podobě nejen na základě absolutních počtů, ale také s využitím analytických údajů. Ukazatel Úspěšnost je na 100. Ukazatel je zapsaných na 100 celkově. Rozdíl mezi přijatými a celkově přijatými tvoří přijatí na základě odvolání. Oba výše uvedené ukazatele provazuje ukazatel přihlášek na zapsané, který shrnuje celkový výsledek přijímacího procesu. Kromě fakult je sledováno také přijímací řízení na Ústavu umění a designu (UUD), další součásti ZČU v Plzni, která se věnuje především počátečnímu vzdělávání. Druhá, obsáhlejší část studie je rozdělena podle fakult a zabývá se výsledky přijímacího řízení v roce 2010 podrobněji, tj. na úrovni studijním programů. Důraz je kladen na programy určené absolventům středních škol, tj. na bakalářské, popř. magisterské programy vyjma navazujících. Z tohoto důvodů jsou navazující magisterské a doktorské studijní programy v tabulkách výsledků pro každou fakultu uváděny méně výrazně (šedě) a pod tabulkami je zpravidla uveden pouze Přehled oborů bakalářských studijních programů dané fakulty. Magisterské (nenavazující) studijní programy zůstávají na ZČU už jen dva. Jeden na pedagogické a jeden na právnické fakultě. Také ve druhé části studie jsou použity absolutní počty i analytické údaje. Pro přehlednost se však tato data týkají pouze osob a nikoliv uchazečů (podle přihlášek), jako tomu bylo v první části. Také analytické ukazatele byly použity pouze dva úspěšnost a serióznost. Z důvodu přehlednosti nebyla analyzována úroveň studijních oborů. Pro úplnost jsou v tabulkách podle fakult uvedeny také plánované počty pro rok 2011, tj. akademický rok 2011/2012 dle na úrovni studijních programů a fakult. V případě některých fakult nejsou tyto kvóty uvedeny za všechny studijní programy. Výsledky přijímacího řízení na Západočeskou univerzitu v Plzni pro akademický rok 2010/2011 3

5 1 Výsledky přijímacího řízení na fakulty ZČU v Plzni Průběh a výsledky přijímacích řízení na ZČU v Plzni za poslední roky stručně shrnuje soubor grafy 1. V grafech jsou uvedeny osoby bez ohledu na to, kolik přihlášek na danou fakultu podaly. Z vývoje počtu osob vyplývá, že největší osob (minimálně 2,5 tisíce) se v letech hlásil na Fakultu pedagogickou (FPE), Fakultu filozofickou (FF), Fakultu právnickou (FPR) a Fakultu ekonomickou (FEK). U některých z těchto fakult je v posledních letech patrný klesající trend počtu. Velmi stabilní byl osob, které se hlásily na technické fakulty Fakultu aplikovaných věd (FAV), Fakultu elektrotechnickou (FEL) a Fakultu strojní (FST). Počty na těchto fakultách i na Fakultě zdravotnických studií, která byla v roce otevřena v roce 2009, se pohybovaly od 1,1 do 1,6 tisíc osob. na Ústav umění a designu (UUD) v letech kolísal kolem 500. Počty byly nejvyšší u FEK, FF a FPE. V roce 2010 se však na FPE meziročně snížil o ¼, což tuto fakultu posunulo na 5. místo za dvě technické fakulty, FAV a FEL. na těchto technických fakultách vykazoval rostoucí trend. Podobně Výsledky přijímacího řízení na Západočeskou univerzitu v Plzni pro akademický rok 2010/2011 4

6 jako na FPE také na FF mezi roky 2008 a 2010 klesl (o 30 %). Nejmenší byl ve sledovaném období na FPR, FZS a UUD, kde až na jedinou výjimku počty osob rostly. Pro úplnost je v souboru grafů 1 uveden také graf vývoje celkových počtů osob, např. na základě přezkumu děkanem, popř. rektorem. Tento graf se příliš neliší od předchozího, neboť k výraznějším změnám v počtech na základě odvolání dochází jen u některých fakult. Bezpochyby nejdůležitějším výstupem přijímacího řízení je osob zapsaných na fakulty ZČU v Plzni. Do počtu zapsaných se kromě celkového počtu promítá také skutečný zájem uchazečů se po přijetí zapsat na danou fakultu ZČU v Plzni (viz dále analytické údaje). Ve sledovaném období se především výrazně zvýšil zapsaných FEL (na osob v roce 2010). Tato fakulta se tak zařadila těsně na druhé místo za FF, kde byl v posledních dvou letech nejvíce omezen, což se projevilo i na počtu zapsaných. Na FPR zapsaných v letech klesl o ⅓. Na čtyřech fakultách (FEK, FPE, FST, FAV) se výraznější pokles počtu zapsaných osob projevil až mezi roky 2009 a Počty zapsaných na FZS a UUD, o které je velký zájem, se zřejmě drží na svých maximech (viz dále). Podrobněji výsledky přijímacího řízení na fakulty ZČU v Plzni pro akademický rok 2010/2011, a to z hlediska absolutních čísel i analytických údajů, shrnují tabulky 2 a 3. Tabulka 2: Přijímací řízení na fakulty ZČU v Plzni pro akademický rok 2010/ absolutní počty uchazečů osob uchazečů osob uchazečů osob zapsaných uchazečů zapsaných osob FF FEL FPE FEK FAV FST FZS FPR UUD ZČU Tabulka 3: Přijímací řízení na fakulty ZČU v Plzni pro akademický rok 2010/2011 analytické údaje Úspěšnost uchazečů uchazečů přihlášek na zapsané uchazeče Úspěšnost osob osob osob na zapsané osoby roce 2011 FF 40,6 66,8 3,56 44,5 79,1 2, FEL 43,1 94,2 2,41 74,9 94,2 1, FPE 24,4 65,7 4,58 28,8 74,1 3, FEK 48,1 71,1 2,92 55,9 71,8 2, Poznámka k " přijato v " FAV 41,8 33,2 3,37 85,2 69,5 1, bez doktorského studia FST 76,2 82,2 1,55 79,5 84,6 1, FZS 20,3 65,1 6,17 20,1 80,0 4, FPR 16,9 58,0 8,83 17,8 60,2 8, UUD 32,1 79,6 3,86 35,6 82,4 3, bez navazujícího studia ZČU 35,8 63,5 3,55 49,3 81,1 2, neúplné - viz výše Výsledky přijímacího řízení na Západočeskou univerzitu v Plzni pro akademický rok 2010/2011 5

7 Fakulty v tabulkách 2 a 3 jsou řazeny podle počtu zapsaných osob. V tabulkách jsou uvedeny údaje podle uchazečů (přihlášek) i osob. V tabulce 3 jsou shrnuty analytické údaje za uchazeče i osoby a dále jsou zde uvedeny plánované počty pro rok 2011 (akademický rok 2011/2012). V případě, že za fakultu nejsou uvedeny plánované počty pro všechny studijní programy, je tato skutečnost uvedena v poznámce. Úspěšnost je podíl počtu na 100. je podíl počtu zapsaných na 100 celkově. Úplný výsledek přijímacího řízení postihuje třetí ukazatel, tj. podíl k zapsaným. Rozdíly v analytických údajích za uchazeče postihují různou praxi fakult při přijímacím řízení ( oborů uvedených na 1 přihlášce), viz např. nízká serióznost u FAV. Z tohoto důvodu je pro srovnání fakult ZČU lépe využít analytické údaje za osoby. Nejvyšší úspěšnosti v roce 2010 dosahovali zájemci o všechny 3 technické fakulty (přibližně od 75 % výše). Nejmenší šanci na přijetí (přibližně do 20 %) měli zájemci o Fakultu právnickou (FPR) a Fakultu zdravotnických studií (FZS). Relativně menší šanci (29 % osob) měli také zájemci o Fakultu pedagogickou (FPE), o kterou byl v roce 2010 největší zájem jak z hlediska počtu uchazečů-přihlášek (4,7 tisíc), tak z hlediska počtu osob (3,5 tisíce). Druhá z hlediska (počtu uchazečů i osob) byla Fakulta filozofická (FF), která přijala méně než polovinu osob (45 %). Ještě menší šanci na přijetí měli zájemci o studium na Ústavu umění a designu (36 %). Naopak lépe na tom byli přihlášení na Fakultu ekonomickou (FPE 56 %). Fakulty se také lišily seriózností osob, který činil v roce 2010 přibližně 80 % za celou ZČU v Plzni, tj. z 5 osob se zapsaly 4. Nejmenší byl tento podíl u FPR (60 % - 3 zapsaní z 5 ). Naopak výrazně největší byl tento podíl na FEL (94 %), tj. zapsaly se téměř všechny osoby celkově přijaté. I to ovlivnilo posun této fakulty na 2. místo podle počtu zapsaných v rámci ZČU (viz výše). Také v má FEL naplánovaný největší studentů (1 225) ze všech fakult ZČU v Plzni (viz tabulka 3). Porovnáme-li plánované počty v se zapsanými (skutečně nastupujícími ) v roce 2010 a zohledníme-li přitom počty v roce 2010 na FAV a UUD, u kterých nebyly pro některé stupně plánované počty uvedeny (řádově desítky), je zřejmé, že k mírnému navýšení počtu přijímaných v může dojít jen na některých fakultách. Nejvíce je to na FAV (o více než 200 osob) a na FST (přibližně o 150 osob). 2 Výsledky přijímacího řízení podle fakult a studijních programů pro akademický rok 2010/1011 V této kapitole bude analyzován průběh a výsledky přijímacího řízení na ZČU v Plzni pro akademický rok 2010/2011 podle fakult na úrovni studijních programů, která umožňuje mimo jiné sledovat výsledky i podle osob. V tabulce pro každou fakultu jsou vybrány údaje, vč. analytických, jako v případě fakult v předchozí kapitole, avšak pouze podle osob. Studijní obory jsou opět řazeny podle konečného výsledku přijímacího řízení, tj. počtu zapsaných osob. Pro vytvoření jasnější představy o nabídce studia na ZČU v Plzni pro absolventy středních škol bude podrobněji komentován bakalářský, popř. magisterský stupeň, i když Výsledky přijímacího řízení na Západočeskou univerzitu v Plzni pro akademický rok 2010/2011 6

8 v tabulkách jsou uvedeny všechny studijní programy všech stupňů. Ze stejného důvodu je u bakalářských studijních programů v textu uváděn také přehled příslušných studijních oborů. 2.1 Fakulta aplikovaných věd FAV má širokou oborovou nabídku bakalářského studia. Ze 6 studijních programů byl v roce 2010 největší zájem o Inženýrskou informatiku. Na ní byl také přijat a zapsán největší studentů do 1. ročníku. Zájemci o tento obor dosáhli poměrně vysoké úspěšnosti (69 %) a mezi bakalářskými programy měli také nejvyšší serióznost (viz tabulka 4). Podobných hodnot analytických ukazatelů dosahoval nejnovější studijní program bakalářského stupně Stavební inženýrství (úspěšnost 77 %, serióznost 49 %). Větší zájem byl také o programy Aplikovaná věda a informatika a Matematika. Počty zapsaných na tyto studijní programy však byly nižší než v případě stavebních oborů. Tabulka 4: Přijímací řízení na FAV pro akademický rok 2010/2011 (osoby) Inženýrská informatika Bakalářský ,7 54,7 300 Aplikované vědy a informatika Bakalářský ,1 31,5 120 Stavební inženýrství Bakalářský ,3 49,4 120 Matematika Bakalářský ,7 30,9 90 Geomatika Bakalářský ,6 41,0 60 Počítačové modelování v technice Bakalářský ,6 27,0 60 Inženýrská informatika Navazující ,7 84,8 130 Aplikované vědy a informatika Navazující ,9 76,9 70 Matematika Navazující ,5 78,3 30 Geomatika Navazující ,7 83,3 20 Aplikované vědy a informatika Doktorský ,2 47,5 Inženýrská informatika Doktorský ,7 50,0 Matematika Doktorský ,3 100,0 Geomatika Doktorský ,0 100,0 Aplikovaná matematika Doktorský ,0 0,0 Fakulta aplikovaných věd ,2 69, Přehled oborů bakalářských studijních programů na FAV Aplikované vědy a informatika Matematika Aplikovaná a inženýrská fyzika Matematické výpočty a modelování Finanční informatika a statistika Matematika a finanční studia Kybernetika a řídicí technika Matematika a management Mechanika Matematika pro přírodní vědy Geomatika Obecná matematika Geomatika Počítačové modelování v technice Inženýrská informatika Počítačové modelování Informační systémy Výpočty a design Informatika Stavební inženýrství Inteligentní komunikace člověk - stroj Stavitelství Počítačové řízení strojů a procesů Územní plánování Systémy pro identifikaci, bezpečnost a komunikaci Výní technika Výsledky přijímacího řízení na Západočeskou univerzitu v Plzni pro akademický rok 2010/2011 7

9 2.2 Fakulta ekonomická Dominantním studijním programem bakalářského stupně na FEK je Ekonomika a management, který tvoří 2 obory. Z nich dvoutřetinový podíl má obor Podniková ekonomika a management (viz tabulka 5). Výuka obou těchto oborů probíhá v Plzni i v Chebu. Zájemci o studijní program Ekonomika a management dosahují relativně vysoké úspěšnosti (57 %) i serióznosti (69 %). Úspěšnost zájemců o studijní program Systémové inženýrství a informatika, jehož výuka probíhá jen v Plzni, byla v roce 2010 nižší (45 %). Hospodářská politika a správa (obor Veřejná ekonomika), který probíhá jen kombinovanou formou v Chebu, nebude v otevřen. Tabulka 5: Přijímací řízení na FEK pro akademický rok 2010/2011 (osoby) Ekonomika a management Bakalářský ,3 66,8 680 Systémové inženýrství a informatika Bakalářský ,0 66,7 120 Hospodářská politika a správa Bakalářský ,4 100,0 Ekonomika a management Navazující ,3 87,6 200 Systémové inženýrství a informatika Navazující ,6 70,0 20 Ekonomika a management Doktorský ,6 100,0 15 Fakulta ekonomická ,9 71, Přehled oborů bakalářských studijních programů na FEK Ekonomika a management Systémové inženýrství a informatika Management obchodních činností Informační management Podniková ekonomika a management Systémy projektového řízení Hospodářská politika a správa Veřejná ekonomika 2.3 Fakulta elektrotechnická Na FEL převažuje zájem i využití nabídky u studijního programu Elektrotechnika a informatika, který tvoří 5 oborů. Aplikovaná elektrotechnika tvoří pouze 1 stejnojmenný obor (viz přehled za tabulkou 6). Tabulka 6: Přijímací řízení na FEL pro akademický rok 2010/2011 (osoby) Elektrotechnika a informatika Bakalářský ,8 92,0 600 Aplikovaná elektrotechnika Bakalářský ,7 95,7 185 Elektrotechnika a informatika Navazující ,5 97,2 295 Aplikovaná elektrotechnika Navazující ,1 100,0 90 Elektrotechnika a informatika Doktorský ,9 96,5 55 Fakulta elektrotechnická ,9 94, Přehled oborů bakalářských studijních programů na FEL Aplikovaná elektrotechnika Elektrotechnika a informatika Aplikovaná elektrotechnika Elektronika a telekomunikace Elektrotechnika Elektrotechnika a energetika Komerční elektrotechnika Technická ekologie Výsledky přijímacího řízení na Západočeskou univerzitu v Plzni pro akademický rok 2010/2011 8

10 Analytické ukazatele jsou u obou studijních programů bakalářského stupně velmi podobné (viz tabulka 6). Úspěšnost se v roce 2010 blížila 70 % a serióznost přesahovala 90 %. V by měly být přijaty velmi podobné počty studentů jako v roce předchozím. 2.4 Fakulta filozofická Filozofická fakulta má poměrně širokou nabídku oborů bakalářského studia v 7 studijních programech. Zájem o tyto programy byl v roce 2010 relativně vyrovnaný (285 až 644 osob). Největší zapsaných má program Humanitní studia (obor Humanistika). Větší osob se však hlásil do programu Mezinárodní teritoriální studia se 3 obory (viz tabulka 7). Největší úspěšnosti (nad 50 %) dosahovali zájemci o studium programů Historické vědy, Humanitní studia a Filologie. Nejmenší pravděpodobnost přijetí (25 %) měl studijní program Politologie s 1 stejnojmenným oborem. v roce 2010 se ve všech bakalářských studijních programech pohybovala od 57 % do 73 %. Tabulka 7: Přijímací řízení na FF pro akademický rok 2010/2011 (osoby) Humanitní studia Bakalářský ,1 73,5 188 Mezinárodní teritoriální studia Bakalářský ,4 71,6 144 Historické vědy Bakalářský ,0 58,8 137 Filologie Bakalářský ,1 57,5 124 Antropologie Bakalářský ,5 70,3 80 Sociologie Bakalářský ,1 72,0 78 Politologie Bakalářský ,4 66,1 79 Humanitní studia Navazující ,9 73,6 86 Historické vědy Navazující ,8 92,6 34 Politologie Navazující ,5 66,7 59 Antropologie Navazující ,6 68,3 31 Mezinárodní teritoriální studia Navazující ,1 95,7 13 Sociologie Navazující ,0 60,0 13 Učitelství pro střední školy Navazující ,1 73,3 Filozofie Navazující ,7 50,0 6 Historické vědy Doktorský ,4 100,0 14 Humanitní studia Doktorský ,9 100,0 7 Politologie Doktorský ,5 100,0 14 Fakulta filozofická ,5 79, Přehled oborů bakalářských studijních programů na FF Antropologie Mezinárodní teritoriální studia Sociální a kulturní antropologie Blízkovýchodní studia Filologie Mezinárodní vztahy - britská a americká studia Cizí jazyky pro komerční praxi Mezinárodní vztahy a východoevropská studia Historické vědy Politologie Archeologie Politologie České dějiny Sociologie Obecné dějiny Sociologie Humanitní studia Humanistika Výsledky přijímacího řízení na Západočeskou univerzitu v Plzni pro akademický rok 2010/2011 9

11 2.5 Fakulta pedagogická Fakulta pedagogická nabízí pro absolventy středních škol kromě bakalářských studijních oborů také 1 magisterský. Ve studijním programu Učitelství pro základní školy je to obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. V široké nabídce bakalářských oborů převažují ty se zaměřením na (18 z 27). Po jejich absolvování je možné pokračovat v navazujícím magisterském studiu především v programech Učitelství pro základní školy a Učitelství pro střední školy, které v současné době nabízí velmi širokou nabídku zejména dvouoborových aprobací. Z bakalářských studijních programů byl v roce 2010 výrazně nejvyšší osob přihlášen do studijního programu Specializace v pedagogice, který má největší oborů (15). Zde však zájemci dosahovali velmi nízké úspěšnosti (18 %). Výrazně lépe na tom byli zájemci o studium v programu Přírodovědná studia, kde byla šance na přijetí 50 % (viz tabulka 8). Tabulka 8: Přijímací řízení na FPE pro akademický rok 2010/2011 (osoby) Specializace v pedagogice Bakalářský ,2 69,1 280 Přírodovědná studia Bakalářský ,8 59,1 200 Tělesná výchova a sport Bakalářský ,5 75,9 100 Geografie Bakalářský ,3 46,8 50 Historická studia Bakalářský ,0 74,5 25 Sociální péče Bakalářský ,2 56,8 25 Předškolní a mimoškolní pedagogika Bakalářský ,6 52,5 25 Učitelství pro základní školy Magisterský ,2 70,5 30 Učitelství pro střední školy Navazující ,1 84,4 150 Učitelství pro základní školy Navazující ,6 72,7 200 Sociální politika a sociální práce Navazující ,4 85,7 25 Specializace v pedagogice Doktorský ,0-15 Fakulta pedagogická ,8 74, Přehled oborů bakalářských studijních programů na FPE Geografie Specializace v pedagogice Ekonomická a regionální geografie Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání Historická studia Český jazyk se zaměřením na vzdělávání Historie se zaměřením na vzdělávání Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání Předškolní a mimoškolní pedagogika Hra na hudební nástroj akordeon Učitelství pro mateřské školy Hudba se zaměřením na vzdělávání Přírodovědná studia Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání Biologie se zaměřením na vzdělávání Popularizace hudební kultury Fyzika se zaměřením na vzdělávání Psychologie se zaměřením na vzdělávání Geografie se zaměřením na vzdělávání Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání Chemie se zaměřením na vzdělávání Sbormistrovství Informatika se zaměřením na vzdělávání Učitelství odborných předmětů Matematická studia Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku Sociální péče Vizuální kultura se zaměřením na vzdělávání Sociální práce Výchova ke zdraví Tělesná výchova a sport Zpěv Tělesná výchova a sport Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání Výsledky přijímacího řízení na Západočeskou univerzitu v Plzni pro akademický rok 2010/

12 Velmi malou úspěšnost měli zájemci o programy Sociální péče (6 %), Předškolní a mimoškolní pedagogika (10 %) a Historická studia (15 %). Nabídka míst byla v těchto programech velmi omezená a v se ještě sníží (na 25 míst pro každý z nich). v roce 2010 byla u programů s největšími počty přijímaných a také u Historických studií na solidní úrovni (přibližně 60 % až 75 %). Nejmenší, méně než poloviční, byla u programu Geografie. Zájemci o jediný magisterský (nenavazující) studijní obor dosáhli v roce 2010 nižší úspěšnosti (jen 22 %), ale v případě, že byli přijati, měli poměrně velký zájem studovat (71 %). 2.6 Fakulta právnická Fakulta právnická také nabízí absolventům SŠ kromě 1 oboru bakalářského (Veřejná správa) 1 obor magisterský nenavazující (Právo). Oba obory se vyznačují relativně malou šancí na přijetí (21 resp. 15 %). V roce 2010 se na obor Právo zapsala jen necelá polovina celkově studentů (viz tabulka 9). Tabulka 9: Přijímací řízení na FPR pro akademický rok 2010/2011 (osoby) Právní specializace Bakalářský ,1 74,2 100 Právo a právní věda Magisterský ,1 49,4 300 Fakulta právnická ,8 60, Fakulta strojní Fakulta strojní poskytuje bakalářské studium ve dvou studijních oborech, Strojírenství a Strojní inženýrství, které patří do dvou stejnojmenných programů. V roce 2010 se oba obory příliš nelišily z hlediska absolutních počtů ani podle hodnot použitých ukazatelů. Úspěšnost zájemců se pohybovala kolem 75 % a serióznost kolem 80 % (viz tabulka 10). V se předpokládá přijetí větší části zájemců do bakalářského oboru Strojní inženýrství, který je možné studovat i v navazujícím magisterském, popř. doktorském studiu. Tabulka 10: Přijímací řízení na FST pro akademický rok 2010/2011 (osoby) Strojírenství Bakalářský ,7 83,3 200 Strojní inženýrství Bakalářský ,4 78,4 500 Strojní inženýrství Navazující ,4 87,8 150 Strojní inženýrství Doktorský ,7 100,0 50 Fakulta strojní ,5 84,6 900 Přehled oborů bakalářských studijních programů na FST Strojírenství Strojní inženýrství Strojírenství Strojní inženýrství Výsledky přijímacího řízení na Západočeskou univerzitu v Plzni pro akademický rok 2010/

13 2.8 Fakulta zdravotnických studií Fakulta zdravotnických studií je součástí ZČU v Plzni od akademického roku 2009/2010. V roce 2010 nabízela ve 4 bakalářských programech 7 studijních oborů. Podobně tomu bylo i v předchozím akademickém roce (viz tabulka 11). Největší počty zájemců byly v programu Specializace ve zdravotnictví, který zahrnuje 4 bakalářské obory. Nejmenší úspěšnost (18,5 %) měli zájemci o studijní program Ošetřovatelství (obor Všeobecná sestra). V tomto oboru se téměř ¾ také zapsalo. Největší šance na přijetí byla v programu Veřejné zdravotnictví (32 %). Počty přijímaných pro akademický rok 2011/2012 budou podobné jako v předchozím roce. Tabulka 11: Přijímací řízení na FZS pro akademický rok 2010/2011 (osoby) Specializace ve zdravotnictví Bakalářský ,7 70,3 140 Ošetřovatelství Bakalářský ,5 73,9 100 Porodní asistence Bakalářský ,3 61,5 30 Veřejné zdravotnictví Bakalářský ,0 56,5 20 Fakulta zdravotnických studií ,1 80,0 290 Přehled oborů bakalářských studijních programů na FZS Ošetřovatelství Specializace ve zdravotnictví Všeobecná sestra Ergoterapie Porodní asistentka Fyzioterapie Porodní asistence Radiologický asistent Veřejné zdravotnictví Zdravotnický záchranář Ochrana veřejného zdraví 2.9 Ústav umění a designu Ústav umění a designu má poměrně bohatou nabídku bakalářských studijních oborů ve dvou programech Design a Výtvarná umění. Dva obory ve studijním programu Výtvarná umění probíhají také v němčině v Regensburgu. Větší i a zapsaných osob byl v roce 2010 ve studijním programu Design. Také úspěšnost zájemců v tomto programu byla vyšší než v případě Výtvarných umění (35 % a 26 %). I v by mělo být přijato více osob do programu Design (viz tabulka 12). v obou programech byla nad 80 %, tj. více než 4 z 5 celkově se zapsali. Tabulka 12: Přijímací řízení na UUD pro akademický rok 2010/2011 (osoby) Design Bakalářský ,9 81,6 84 Výtvarná umění Bakalářský ,2 82,8 47 Design Navazující ,7 74,1 Výtvarná umění Navazující ,7 91,7 Ústav umění a designu ,6 82,4 131 Výsledky přijímacího řízení na Západočeskou univerzitu v Plzni pro akademický rok 2010/

14 Přehled oborů bakalářských studijních programů na UUD Bildende Künste Design Illustration und Grafik - Grafikdesign Design - Produktový design Illustration und Grafik - Mediale und didaktische Illustration Design - Průmyslový design Výtvarná umění Design kovu a šperku Ilustrace a grafika - Animovaná tvorba Fashion design Ilustrace a grafika - Grafický design Keramický design Ilustrace a grafika - Knižní vazba Multimediální design - Meziprostředkové dialogy Ilustrace a grafika - Mediální a didaktická ilustrace Multimediální design - Multimédia Multimediální design - Prostorová tvorba Sochařství Výsledky přijímacího řízení na Západočeskou univerzitu v Plzni pro akademický rok 2010/

15 Použité podklady: ZČU. Přehledové informace o přijímacím řízení. Plzeň [online]. Dostupné z: Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce INFOABSOLVENT. Praha [online]. Dostupné z: Výsledky přijímacího řízení na Západočeskou univerzitu v Plzni pro akademický rok 2010/

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 30. 1. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP Název Název Typ a forma studia 1) Platnost akreditace do:

Více

Zaměstnanost 2014 Partnerství ZČU a Karlovarského kraje

Zaměstnanost 2014 Partnerství ZČU a Karlovarského kraje Partnerství ZČU a Karlovarského kraje Jaroslav Dokoupil Cheb, 02.10.2014 Na ZČU bylo v roce 2013 celkem 128 akreditovaných studijních programů, z toho je 55 bakalářských, 5 magisterských, 37 navazujících

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 22.11.2018 Kód studijního Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 Název studijního Hospodářská politika

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 24. 08. 2016 Kód programu Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 B 6731 N 6202 N 6208 N 6731 P

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 23.7.2019 Kód studijního Fakulta sociálně ekonomická UJEP Studijní programy akreditované Narodním akreditačním

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 3.1.2019 Kód studijního Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 Název studijního Hospodářská politika

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 31.5.2019 Kód studijního Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 Název studijního Hospodářská politika

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 31.08.2018 Kód studijního Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 Název studijního Hospodářská politika

Více

Vyhláška děkana č. 24VD/2016 o podmínkách přijímání ke studiu v akademickém roce 2017/2018

Vyhláška děkana č. 24VD/2016 o podmínkách přijímání ke studiu v akademickém roce 2017/2018 Děkan Fakulty pedagogické Veleslavínova 42, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 e-mail: randam@kmt.zcu.cz V Plzni 19. října 2016 ZCU 028363/2016/DFPE/For Vyhláška děkana č. 24VD/2016 o podmínkách přijímání

Více

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016 Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni 3. prosince 2015 ZCU 036656/2014/DFPE/Pel Vyhláška děkanky č. 22VD/2014

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 6.3.2019 Kód studijního Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 Název studijního Hospodářská politika

Více

Vyhláška děkana č. 19VD/2015 o přijímání ke studiu v akademickém roce 2016/2017

Vyhláška děkana č. 19VD/2015 o přijímání ke studiu v akademickém roce 2016/2017 Děkan Fakulty pedagogické Veleslavínova 42, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: randam@kmt.zcu.cz V Plzni 7. října 2015 ZCU 029200/2015/DFPE/For Vyhláška děkana č. 19VD/2015

Více

Vyhláška děkanky č. 6/2009

Vyhláška děkanky č. 6/2009 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni Vyhláška děkanky č. 6/2009 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2010/2011 Děkanka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje podle 49 Zákona č. 111/1998

Více

Vyhláška děkana č. 15VD/2017 o podmínkách přijímání ke studiu pro akademický rok 2018/2019

Vyhláška děkana č. 15VD/2017 o podmínkách přijímání ke studiu pro akademický rok 2018/2019 Děkan Fakulty pedagogické Veleslavínova 42, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 e-mail: randam@kmt.zcu.cz V Plzni 1. listopadu 2017 ZCU 030692/2017/DFPE/For Vyhláška děkana č. 15VD/2017 o podmínkách přijímání

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 22.10.2018 Kód studijního Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 Název studijního Hospodářská politika

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 15.12.2016 Kód studijního Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 Název studijního Hospodářská politika

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

Bakalářské studijní obory

Bakalářské studijní obory termíny podávání přihlášek do 14. 8. 2017 bakalářské, magisterské, doktorské studium Interkulturní germanistika Kulturní historie Historie Dokumentace památek Archivnictví a spisová služba Základy humanitní

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Název studijního oboru. P 3942 Nanotechnologie 3942V001 Nanotechnologie P, K FAKULTA STROJNÍ

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Název studijního oboru. P 3942 Nanotechnologie 3942V001 Nanotechnologie P, K FAKULTA STROJNÍ SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ TUL (modře označené studijní programy / studijní obory pouze na dostudování stávajících studentů) * Uchazeči o studium mohou být přijímáni nejpozději do 31. prosince

Více

studijní obor čas místnost Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport 9:00 A10

studijní obor čas místnost Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport 9:00 A10 Bakalářské a magisterské studijní obory B7310 Filologie Cizí jazyky pro cestovní ruch - anglický jazyk Cizí jazyky pro cestovní ruch - francouzský jazyk A23 Cizí jazyky pro cestovní ruch - německý jazyk

Více

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1 IČO KKOV Název oboru Celkem Dosud nepracovali ŠKODA AUTO a.s., Vysoká škola 177041 62-08-R/088 1 0 Přírodovědecká fakulta UK Praha 00216208 12-01-T/000 Geologie 3 1 00216208 14-07-R/000 Biochemie 1 1 00216208

Více

Seznam studijních programů uskutečňovaných na OU včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia

Seznam studijních programů uskutečňovaných na OU včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia fakulta Kód studijního programu (STUD PROG) Název studijního programu Seznam studijních programů uskutečňovaných na OU včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia Kód studijního oboru (KKOV)

Více

ZPRÁVA O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA FAKULTU PEDAGOGICKOU ZČU V PLZNI PRO AKADEMICKÝ ROK 2018/2019. A) Bakalářské obory. B) magisterské obory

ZPRÁVA O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA FAKULTU PEDAGOGICKOU ZČU V PLZNI PRO AKADEMICKÝ ROK 2018/2019. A) Bakalářské obory. B) magisterské obory ZPRÁVA O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA FAKULTU PEDAGOGICKOU ZČU V PLZNI PRO AKADEMICKÝ ROK 2018/2019 A) Bakalářské obory Termín podání přihlášek ke studiu: 31. 3. 2018 Termín přijímacích zkoušek: 4. až 8. 6. 2018

Více

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem Fakulta Počet uchazečů Dostavilo se Uspělo u přijímací zkoušky Právnická 506 442 442 Lékařská 55 49 378 Přírodovědecká 048 896 603 Filozofická 33 2736 2095 Pedagogická 726 585 585 Ekonomicko-správní 224

Více

Informace o přijímacím řízení

Informace o přijímacím řízení Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem STUDIUM NA UJEP Formy studia - prezenční - kombinovaná Studium v prezenční formě se uskutečňuje

Více

AKREDITAČNÍ STRATEGIE ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI NA ROKY

AKREDITAČNÍ STRATEGIE ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI NA ROKY AKREDITAČNÍ STRATEGIE ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI NA ROKY 2017-2019 Obsah Východiska... 2 Popis současného stavu... 2 Postupy tvorby a schvalování žádostí o akreditaci... 3 Postup tvorby a schvalování

Více

ZPRÁVA O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA FAKULTU PEDAGOGICKOU ZČU V PLZNI PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018. A) Bakalářské obory. B) magisterské obory

ZPRÁVA O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA FAKULTU PEDAGOGICKOU ZČU V PLZNI PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018. A) Bakalářské obory. B) magisterské obory ZPRÁVA O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA FAKULTU PEDAGOGICKOU ZČU V PLZNI PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 A) Bakalářské obory Termín podání přihlášek ke studiu: 31. 3. 2017 Termín přijímacích zkoušek: 5. až 9. 6. 2017

Více

Harmonogram promocí Pedagogické fakulty

Harmonogram promocí Pedagogické fakulty Harmonogram promocí Pedagogické fakulty Datum konání: 26. června 2017 a 27.června 2017 Místo konání : Dům kultury Akord, Ostrava-Zábřeh, s.r.o., náměstí SNP 1, 700 30, Ostrava-Jih Pondělí 26. června 2017

Více

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce Otevírané studijní programy a obory v ak. roce 2011-12 Pokud není u studijního oboru uveden počet přijímaných, budou přijati všichni uchazeči, kteří splní nutné podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké

Více

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce Studijní program, kód Přírodovědná B1001 B1301 B1407 Otevírané studijní programy a obory v ak. roce 2011-12 Bakalářské studijní programy Studijní obor Víceoborové studium Typ Délka Forma Přírodovědné vzdělávání

Více

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce Otevírané studijní programy a obory v ak. roce 2015-16 PřF UJEP garantuje minimální počet přijímaných z celkového počtu uchazečů, kteří splní nutné podmínky pro přijetí. Nejvyšší počty uchazečů přijímaných

Více

INFORMACE O STUDIU NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

INFORMACE O STUDIU NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY INFORMACE O STUDIU NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Vzdělávání na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity je založeno na koncepci strukturovaného studia (bakalářské programy navazující

Více

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce (platí pouze pro 2. kolo)

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce (platí pouze pro 2. kolo) Otevírané studijní programy a obory v ak. roce 2015-2016 (platí pouze pro 2. kolo) PřF UJEP garantuje minimální počet přijímaných z celkového počtu uchazečů, kteří splní nutné podmínky pro přijetí. Nejvyšší

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2004

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2004 Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2004 Opava, únor 2005 1. Studijní programy Matematický ústav v Opavě, Slezské univerzity v Opavě, garantuje a zajišťuje

Více

ZMĚNA přílohy č. 6 STATUTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

ZMĚNA přílohy č. 6 STATUTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 21. října 2013

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ TUL

SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ TUL SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ TUL Název TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Název Standardní ba studia ii P 3942 Nanotechnologie 3942V001 Nanotechnologie 31.12.2019 31.12.2024 4 P, K Název FAKULTA

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2003

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2003 Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2003 Opava, únor 2004 1 1. Studijní programy Matematický ústav v Opavě, Slezské univerzity v Opavě, garantuje a zajišťuje

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2006

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2006 Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2006 Opava, leden 2007 1. Studijní programy Matematický ústav v Opavě, Slezské univerzity v Opavě, garantuje a zajišťuje

Více

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Studijní programy a studijní obory uskutečňované na PdF UP v Olomouci v akademickém roce 2015/2016 a podmínky pro přijetí ke studiu v těchto studijních

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ TUL

SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ TUL SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ TUL Název TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Název Standardní ba studia ii P 3942 Nanotechnologie 3942V001 Nanotechnologie 31.12.2019 31.12.2024 4 P, K Název FAKULTA

Více

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce Otevírané studijní programy a obory v ak. roce 2014-15 PřF UJEP garantuje minimální počet přijímaných z celkového počtu uchazečů, kteří splní nutné podmínky pro přijetí. Nejvyšší počty uchazečů přijímaných

Více

OBECNÉ INFORMACE O STUDIU

OBECNÉ INFORMACE O STUDIU OBECNÉ INFORMACE O STUDIU Celkový pětiletý studijní program dvouoborový 5. rok 4. rok 3. rok Magisterský dvouoborový program učitelství 120 2. rok Bakalářský program 180 1. rok Bakalářské studijní obory

Více

Masarykova univerzita Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Podmínky pro přijetí v přijímacím řízení v roce 2013 Informace o studijních oborech Studijní obor Forma studia Bakalářské studium Počet uchazečů Dostavilo se Přijato

Více

ZPRÁVA O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA FAKULTU PEDAGOGICKOU ZČU V PLZNI PRO AKADEMICKÝ ROK 2014/2015

ZPRÁVA O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA FAKULTU PEDAGOGICKOU ZČU V PLZNI PRO AKADEMICKÝ ROK 2014/2015 ZPRÁVA O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA FAKULTU PEDAGOGICKOU ZČU V PLZNI PRO AKADEMICKÝ ROK 2014/2015 Zpráva o přijímacím řízení na fakultu pedagogickou ZČU v Plzni pro akademický rok 2014/2015 A) Bakalářské obory

Více

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Pedagogická fakulta uskutečňuje programy: Bakalářské standardní doba studia 3 roky, přihlásit se mohou všichni

Více

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem Fakulta Počet uchazečů Dostavilo se Uspělo u přijímací zkoušky Právnická 69 57 50 Lékařská 171 146 140 Přírodovědecká 196 172 156 Filozofická 234 197 166 Pedagogická 63 58 48 Ekonomicko-správní 27 26 20

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Veleslavínova 42, Plzeň, 30614 Tel.: 377 636 010-15 E-mail: vosahlik@fpe.zcu.cz, www stránka: www.fpe.zcu.cz Obecné informace o fakultě Fakulta pedagogická

Více

ZPRÁVA O KO Á Í A VÝSLEDCÍCH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZE Í A PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ U IVERZITY V OSTRAVĚ V ROCE 2011

ZPRÁVA O KO Á Í A VÝSLEDCÍCH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZE Í A PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ U IVERZITY V OSTRAVĚ V ROCE 2011 ZPRÁVA O KO Á Í A VÝSLEDCÍCH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZE Í A PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ U IVERZITY V OSTRAVĚ V ROCE 2011 a) Informace o konání přijímacího řízení: Data konání přijímacích zkoušek, včetně přijímacích

Více

Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Podmínky pro přijetí v přijímacím řízení v roce 2011 Informace o studijních programech a ech Studijní program / studijní Forma studia Počet uchazečů Dostavilo

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI ROZHODNUTÍ REKTORA UP (RR)

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI ROZHODNUTÍ REKTORA UP (RR) B3-09/4-RR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI ROZHODNUTÍ REKTORA UP (RR) B3-09/4-RR Vyhlášení standardu UP pro stanovení výše poplatků při překročení standardní doby studia a poplatky spojené se studiem na

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2008

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2008 Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2008 Opava, leden 2009 1. Studijní programy Matematický ústav v Opavě, Slezské univerzity v Opavě, garantuje a zajišťuje

Více

Pedagogická činnost. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. v roce 2002

Pedagogická činnost. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. v roce 2002 Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2002 Opava, březen 2003 1. Studijní programy Matematický ústav v Opavě, Slezské univerzity v Opavě garantuje a zajišťuje

Více

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Novela Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 9A/2008 Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP 1. Základní ustanovení

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2013

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2013 Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2013 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Dokument schválila Vědecká rada Matematického ústavu v Opavě dne 19. 2. 2014. 1.

Více

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2015/16

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2015/16 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta elektrotechnická Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2015/16 Zpracováno dne 2. 11. 2015 Informace o přijímacím řízení na

Více

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2013/14

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2013/14 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta elektrotechnická Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2013/14 Zpracováno dne 1. 11. 2013 Informace o přijímacím řízení na

Více

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2014/15

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2014/15 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta elektrotechnická Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2014/15 Zpracováno dne 31. 10. 2014 Informace o přijímacím řízení na

Více

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2012/13

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2012/13 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta elektrotechnická Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2012/13 Zpracováno dne 1. 11. 2012 Informace o přijímacím řízení na

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Dokument schválila Vědecká rada Matematického ústavu dne 17. února 2015. 1. Studijní

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 10. ledna 2014 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Vítejte! Čas Téma Fakulta Místnost 8.30 13.00 9.00 Obecné informace Management cestovního ruchu (Bc.) Informační management (Bc. i nav. Mgr.) Aplikovaná informatika

Více

Rozhodnutí děkanky č. 12RD/2013 o rozpisu zápisů v akademickém roce 2013/2014

Rozhodnutí děkanky č. 12RD/2013 o rozpisu zápisů v akademickém roce 2013/2014 Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@kmt.zcu.cz V Plzni 21. června ZCU 020266//DFPE/Pel Rozhodnutí děkanky č. 12RD/ o rozpisu

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ PŘEHLED NABÍZENÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A OBORŮ CO NABÍZÍME? Bakalářské, magisterské, navazující magisterské

Více

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2004/05

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2004/05 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta elektrotechnická Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2004/05 Zpracováno dne 29. 10. 2004 Informace o přijímacích zkouškách

Více

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem Fakulta Počet uchazečů Dostavilo se Uspělo u přijímací zkoušky Právnická 94 88 61 Lékařská 167 142 134 Přírodovědecká 216 200 190 Filozofická 198 161 121 Pedagogická 48 43 33 Ekonomicko-správní 43 40 37

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 BAKALÁŘSKÁ STUDIA (tříleté studium) Jednooborová Filologie Bohemistika v praxi Pedagogika Andragogika

Více

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM 400 96 Ústí nad Labem, Hoření 13 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ČTVRTEK 19. LEDNA 2012 Během Dne otevřených dveří budou uchazečům o studium na Univerzitě Jana

Více

ZPRÁVA O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA FAKULTU PEDAGOGICKOU ZČU V PLZNI PRO AKADEMICKÝ ROK 2013/2014

ZPRÁVA O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA FAKULTU PEDAGOGICKOU ZČU V PLZNI PRO AKADEMICKÝ ROK 2013/2014 ZPRÁVA O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA FAKULTU PEDAGOGICKOU ZČU V PLZNI PRO AKADEMICKÝ ROK 2013/2014 Zpráva o přijímacím řízení na fakultu pedagogickou ZČU v Plzni pro akademický rok 2013/2014 A) Bakalářské obory

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Pasteurova 1 Ústí nad Labem, 400 96 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ UJEP ČTVRTEK 22. LEDNA 2015 Během Dne otevřených dveří budou uchazečům o studium na Univerzitě

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 BAKALÁŘSKÁ STUDIA (tříleté studium) Jednooborová Filologie Bohemistika v praxi Pedagogika Andragogika KS

Více

Evaluace přijímacího řízení Fakulty zdravotnických studií ZČU v Plzni pro akademický rok 2013/2014

Evaluace přijímacího řízení Fakulty zdravotnických studií ZČU v Plzni pro akademický rok 2013/2014 Evaluace přijímacího řízení Fakulty zdravotnických studií ZČU v Plzni pro akademický rok 2013/2014 Ke studiu na FZS pro akademický rok 2013/2014 bylo přijato celkem 1448 přihlášek. Přijímací zkoušky se

Více

Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2013

Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2013 Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2013 a) Informace o konání přijímacího řízení: Data konání přijímacích zkoušek, včetně přijímacích zkoušek v náhradním

Více

Seznam studijních programů uskutečňovaných na OU včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia

Seznam studijních programů uskutečňovaných na OU včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia Seznam studijních programů uskutečňovaných na OU včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia aktualizováno ke dni 18.10. 2016 Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné

Více

Evaluace přijímacího řízení Fakulty zdravotnických studií ZČU v Plzni pro akademický rok 2018/2019

Evaluace přijímacího řízení Fakulty zdravotnických studií ZČU v Plzni pro akademický rok 2018/2019 Evaluace ho řízení Fakulty zdravotnických studií ZČU v Plzni pro akademický rok 2018/2019 Přijímací se konaly dne 12. 6. 2018 pro bakalářské a navazující magisterské obory. Náhradní termín pro ty, kteří

Více

Fakulta zdravotnických studií Ostravské univerzity v Ostravě Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů

Fakulta zdravotnických studií Ostravské univerzity v Ostravě Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů Fakulta zdravotnických studií Ostravské univerzity v Ostravě Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů Bakalářské studijní programy 1) Studijní program B 5341 Ošetřovatelství prezenční

Více

Seznam studijních programů uskutečňovaných na Ostravné univerzitě včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia

Seznam studijních programů uskutečňovaných na Ostravné univerzitě včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia aktualizováno ke dni 31.10.2018 Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2016

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2016 Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 216 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Dne 2. 2. 217 dokument schválila Vědecká rada Matematického ústavu v Opavě. 1. Studijní

Více

Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2014

Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2014 Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2014 a) Informace o konání přijímacího řízení: Data konání přijímacích zkoušek, včetně přijímacích zkoušek v náhradním

Více

Seznam akreditovaných studijních programů Kód studijního oboru (KKOV)

Seznam akreditovaných studijních programů Kód studijního oboru (KKOV) Název Seznam akreditovaných studijních programů Název Ekonomická fakulta B 1103 Aplikovaná matematika 1103R008 Finanční a pojistná matematika K Fakulta rybářství a ochrany vod B 6202 Hospodářská politika

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ PŘEHLED NABÍZENÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A OBORŮ CO NABÍZÍME? Bakalářské, magisterské, navazující magisterské

Více

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakultní školy Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakulta Filozofická Pedagogická Přírodovědecká Tělesné kultury Lékařská Právnická Cyrilometodějská teologická Zdravotnických

Více

Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Podmínky pro přijetí v přijímacím řízení v roce 2018 Informace o studijních oborech Studijní obor Forma studia Počet uchazečů Dostavilo se Přijato Body posledního

Více

Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2010

Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2010 Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2010 a) Informace o konání přijímacího řízení: Data konání přijímacích zkoušek, včetně přijímacích zkoušek v náhradním

Více

Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Podmínky pro přijetí v přijímacím řízení v roce 2017 Informace o studijních oborech Studijní obor Forma studia Počet uchazečů Dostavilo se Přijato Body posledního

Více

2015 2016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Studijní oblasti. Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory

2015 2016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Studijní oblasti. Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory 015 016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Studijní oblasti Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory Přehled nabízených studijních programů a oborů Bakalářské obory Andragogika

Více

ZPRÁVA O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA FAKULTU PEDAGOGICKOU ZČU V PLZNI PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017. A) Bakalářské obory. B) magisterské obory

ZPRÁVA O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA FAKULTU PEDAGOGICKOU ZČU V PLZNI PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017. A) Bakalářské obory. B) magisterské obory ZPRÁVA O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA FAKULTU PEDAGOGICKOU ZČU V PLZNI PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 A) Bakalářské obory Termín podání přihlášek ke studiu: 31. 3. 2016 Termín podání přihlášek ke studiu pro obor

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Sedláčkova 38, Plzeň, 30614 Tel.: 377 636 010-15,, fax: 377 636 022 E-mail: vosahlik@fpe.zcu.cz, WWW Stránka: www.fpe.zcu.cz Obecné informace o fakultě

Více

Informace o přijímacím řízení

Informace o přijímacím řízení Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2017/2018 na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v STUDIUM NA UJEP Formy studia Studium v prezenční formě se uskutečňuje podle studijního plánu, který studentovi

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2006 2010 pro rok 2006 Aktualizaci Dlouhodobého záměru

Více

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2017/18

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2017/18 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta elektrotechnická Zpráva o přijímacím na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2017/18 Zpracováno dne 31. 10. 2017 Pro všechny bakalářské obory v prezenční

Více

Filozofická fakulta UK v Praze

Filozofická fakulta UK v Praze Filozofická fakulta UK v Praze Seminář pro výchovné poradce 3.12.2013 O FAKULTĚ historie a tradice prestiž - nejširší nabídka humanitních oborů v ČR - výběrová fakulta - výborné uplatnění absolventů -

Více

1. Absolventi a jejich další uplatnění

1. Absolventi a jejich další uplatnění 1. Absolventi a jejich další uplatnění 1.1 Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu Druh/typ školy Počet absolventů celkem na VŠ na VOŠ na jiný typ školy Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium

Více

Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Zpráva o výsledcích přijímacího řízení v roce 2018 Informace o studijních programech a oborech Studijní program / studijní obor Forma Počet Uspělo u Dostavilo

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Pasteurova 1 Ústí nad Labem, 400 96 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ UJEP ČTVRTEK 21. LEDNA 2016 Během Dne otevřených dveří budou uchazečům o studium na Univerzitě

Více

VYHLÁŠENÍ A ZÁSADY PRO PODPORU STUDENTSKÝCH VĚDECKÝCH KONFERENCÍ PRO ROK 2016

VYHLÁŠENÍ A ZÁSADY PRO PODPORU STUDENTSKÝCH VĚDECKÝCH KONFERENCÍ PRO ROK 2016 VYHLÁŠENÍ A ZÁSADY PRO PODPORU STUDENTSKÝCH VĚDECKÝCH KONFERENCÍ PRO ROK 2016 I. VYHLÁŠENÍ Na základě směrnice č. 30R/2012 Grantový systém (dále jen směrnice ) a v souladu s Pravidly pro poskytování účelové

Více

VYHLÁŠKA DĚKANA FAV 8D/2018 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ FAKULTY APLIKOVANÝCH VĚD PRO AKADEMICKÝ ROK 2019/2020

VYHLÁŠKA DĚKANA FAV 8D/2018 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ FAKULTY APLIKOVANÝCH VĚD PRO AKADEMICKÝ ROK 2019/2020 VYHLÁŠKA DĚKANA FAV 8D/2018 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ FAKULTY APLIKOVANÝCH VĚD PRO AKADEMICKÝ ROK 2019/2020 SEZNAM OTEVÍRANÝCH BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A OBORŮ Program

Více

NABÍZENÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY

NABÍZENÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 NABÍZENÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY První

Více

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2018/19

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2018/19 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta elektrotechnická Zpráva o přijímacím na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2018/19 Zpracováno dne 31. 10. 2018 Ke studiu bakalářských studijních gramů

Více

STUDIUM na FST ZČU v Plzni

STUDIUM na FST ZČU v Plzni STUDIUM na FST ZČU v Plzni http://www.fst.zcu.cz Doc. Ing. Jiří Staněk, CSc. Proděkan pro vzdělávací činnost Fakulty strojní ZČU v Plzni 1 HISTORIE FAKULTY STROJNÍ 1949 založena VŠSE v Plzni jako prozatimní

Více