ZPRÁVA. o činnosti na úseku veřejné zeleně a dětských hřišť v Sokolově v roce 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA. o činnosti na úseku veřejné zeleně a dětských hřišť v Sokolově v roce 2013"

Transkript

1 ZPRÁVA o činnosti na úseku veřejné zeleně a dětských hřišť v Sokolově v roce 2013 Město Sokolov zajišťuje rozvoj veřejné zeleně prostřednictvím odboru rozvoje města, ve kterém je začleněn úsek rozvoje veřejné zeleně a dětských hřišť, spravovaný pracovnicí úřadu p. Petrou Němečkovou. Vzhledem k rozsáhlosti činnosti tohoto úseku by se dal rozdělit na 2 základní činnosti: 1) veřejná zeleň a hřiště ve městě řešení běžných problémů, žádostí a připomínek občanů, akce, soutěže 2) nové projekty na úseku zeleně a hřišť dotační i hrazené z prostředků města 1. Činnost v oblasti zeleně První oblast činnosti zahrnuje řešení požadavků občanů, kácení stromů, nové výsadby a úpravy zeleně, určení náhradních výsadeb, činnost komise životního prostředí, zajištění soutěží a akcí (Kvetoucí okno, Zelená školní zahrada, Evropský den bez aut), zajištění odborných posudků, studií, cenových poptávek, veřejné zakázky, pasporty zeleně v technické mapě města. Žádosti v oblasti zeleně Na úsek zeleně se občané obrací zejména se žádostmi o kácení dřevin, výsadby dřevin, terénní úpravy. Některé žádosti se týkají ošetření a prořezávek keřů a stromů. Tyto žádosti jsou předány k přímému vyřízení správci zeleně SOTESU Sokolov, spol. s.r.o., který má správu a ošetřování dřevin ve své kompetenci. V roce 2013 obdržel úsek zeleně 52 žádostí či návrhů na řešení celkem 119 ks dřevin. Žadatelé jsou společenství vlastníků bytových jednotek, domovní samosprávy, majitelé domů, chat, občané, školní zařízení, investoři projektů, majitelé sítí. Další podněty v počtu 45 ks dřevin vzešly od správce zeleně SOTESu Sokolov, městského dendrologa či z vlastního šetření, na řešení problematických stromů ve městě. Všechny požadované dřeviny byly změřeny a nafoceny. Požadavky na kácení stromů byly předkládány komisi životního prostředí, která v zápise předložila své doporučení radě města. Rada města schválila podání žádosti o pokácení dřevin u orgánu ochrany přírody nebo žádost o kácení zamítla. Všem žadatelům se písemně sděloval průběžně stav jejich žádosti a konečný výsledek. Zamítnutých žádostí v roce 2013 bylo celkem na 47 ks dřevin. Žádosti byly zamítnuty buď rovnou po provedeném místním šetření, kdy nebyl zjištěn řádný důvod ke kácení, nebo došlo k zamítnutí radou města na návrh komise. Při místním šetření se u 3 požadavků přišlo na to, že problémový strom neroste na pozemcích města Sokolov. V těchto případech byl písemně vyzván vlastník stromu k provedení nápravy. Největší počet žádostí na kácení dřevin byl z oblasti sídliště Michal, kde začíná být vysazená zeleň přestárlá a zdravotně poškozená. Řešením je kácení a nové výsadby či ošetření dřevin. Nejvíce žádostí se opakovalo z ulic Švabinského, Jelínkova, Heyrovského, Poláčkova, Slovenská, Mánesova. Odbor rozvoje města navrhuje zjistit v roce 2014 předpokládané náklady na zpracování inventarizace stromů na sídlišti pro zjištění poškozených a nebezpečných stromů a návrhy na řešení pro zajištění bezpečnosti našich občanů a jejich majetku. Zjištěné náklady pak nárokovat do rozpočtu na rok 2015 a zajistit zpracování inventarizace stromů. Kácení a ošetřování dřevin Schválené žádosti byly v případě dřevin s obvodem do 80ti cm předány k provedení Sotesu Sokolov, spol. s.r.o., v případě vyššího obvodu dřevin byla podána žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les u orgánu ochrany přírody. Vydaná rozhodnutí byla v případě povolení kácení předána k vykonání správci zeleně Sotesu Sokolov, spol. s.r.o., který zároveň provádí náhradní výsadbu uloženou v rozhodnutí. Nájemcům městských pozemků bylo vydáno celkem 10 souhlasů vlastníka ke kácení požadovaných dřevin. Počty kácených stromů za rok 2013 jsou uvedeny ve zprávě zpracované SOTESEM Sokolov, spol. s.r.o. Výsadby zeleně Výsadby zeleně na základě uložené náhradní výsadby ve vydaných Rozhodnutích orgánu ochrany přírody provádí správce zeleně Sotes Sokolov, spol. s.r.o. z vlastního rozpočtu. Ve spolupráci s městským krajinářským architektem (Ing. Novákovou) jsou navrhována místa k náhradní výsadbě stromů a určovány druhy stromů k novým výsadbám na pozemcích města. 1

2 V rámci udržitelnosti projektů byly odborem objednány tyto výsadby: 15 stromů do areálu Bohemia, 10 ks keřů do živého plotu za MDK, 66 ks dřevin na Gsteinigt. Dále odbor rozvoje města objednal provedení výsadby habrového plotu v areálu Bohemia k odclonění chodníku od fotbalového hřiště. Došlo k výsadbě celkem 740 ks habrů. Další živý plot vyrostl v ulici Vítězná, kdy vysazený plot z různých druhů svíd oddělil komunikaci Vítězná od bytových domů. Dva nové javory byly vysazeny na Staré náměstí. Před sokolovským zámečkem došlo k výsadbě 2 kulovitých buxusů. Pro výzdobu zelení vnitřních prostor budovy Městského úřadu Sokolov byla zakoupena nová mobilní zeleň. Spolupráce probíhala i při výzdobě zelení obnovené obřadní síně v zámečku. Komise ŽP Je zajišťována činnost komise životního prostředí. V roce 2013 zasedala komise celkem 10x, komisi byly předloženy k seznámení a projednání tyto projekty: Jižní lom regenerace území, k.ú. Sokolov, Obnova relaxační zahrady a teras v Husových sadech, Psí útulek, studie Revitalizace náměstí Budovatelů a ulice 5. května. Komise životního prostředí v roce 2013 navštívila záchytné zařízení pro psy na ranči Vránov, provedla prohlídku včelínů v Josefově a nových prostor kroužku mladých včelařů a jejich úlů v ulici Lipová, sbírku dřevin v areálu Báňské stavební společnosti Sokolov. Komise pravidelně jedná o všech návrzích na kácení. 2. Činnost v oblasti dětských hřišť Další oblast činnosti zahrnuje budování nových hřišť, doplňování stávajících hřišť novými prvky, obnovu dožilých hřišť, demolice a vyřazování dožilých herních prvků z majetku, namátkové kontroly dětských hřišť, zajištění ročních odborných revizí, pasport dětských hřišť a jeho aktualizace v technické mapě města. V roce 2013 došlo k rozšíření náplně v oblasti hřišť, kdy úsek začal zajišťovat nejenom dětská hřiště, ale také hřiště pro dospělé (seniory), hřiště pro psy a sportoviště. Na úseku se zajišťují výběrová řízení na nákup herních prvků, jejich nainstalování a vybudování dopadových ploch. Herní prvky jsou předávány do správy SOTESU Sokolov, spol. s.r.o. Další péči, správu a kontroly dětských hřišť provádí správce (mimo DH U Koupaliště správce Makroinvest, a DH U Děťátka p. Šlechta). Odborem rozvoje města jsou prováděny každý měsíc namátkové kontroly vybraných hřišť. Zápis z kontrol je předán Sotesu k odstranění zjištěných závad. Každoročně jsou zajišťovány dle ČSN 1176 roční odborné revize všech vybudovaných dětských hřišť v Sokolově. Vybudovaná dětská hřiště jsou zanesená v pasportu dětských hřišť. V roce hřišť, kde došlo k odcizení či zničení návštěvních řádů, bylo vybaveno novými návštěvními řády. Nová hřiště vybudovaná v roce 2013: Fitness hřiště Háječek V roce 2013 se podařilo městu Sokolov vybudovat již druhé fitness hřiště pro dospělé a seniory. Byly vyslyšeny požadavky seniorů o umístění hřiště i na sídlišti. Pro občany v centru již funguje od roku 2010 fitness hřiště v areálu Bohemia. Jako vhodná plocha pro umístění hřiště byla vybrána v nově zrevitalizovaném lesoparku Pod Háječkem, kde se nachází i bytový dům pro seniory. Proběhlo výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku fitness hřiště Háječek. Vítězem se stala firma KARIM Europe s.e.o. z Hulína. Hřiště je vybaveno 5 oboustrannými prvky na procvičení všech svalů, jedná se o šlapací zařízení, zdvihací zařízení, surfovací zařízení, procvičování chůze, procvičování kloubů a ramen. Lesopark byl pro potřeby občanů dále vybaven betonovou plastikou obsahující lehátko a stoleček s 2 křesílky. Psí hřiště Po uspokojení poptávky po dětských hřištích, sportovištích a hřišť pro dospělé se město Sokolov zaměřilo také na potřeby pejskařů a jejich psích přátel. V roce 2013 byl schválen záměr na vybudování prvního psího hřiště v Sokolově. Umístění bylo vybráno v areálu Zdraví, kde se pohybuje velké množství pejskařů. 2

3 Proběhlo výběrové řízení, kdy se vítězem stala firma Tomovy parky s.r.o. z Turnova. Dle uzavřené smlouvy proběhne předání nového hřiště začátkem roku Dětské hřiště Karla Čapka Z bezpečnostních důvodů došlo v roce 2013 k odstranění nebezpečného dřevěného prvku herní sestavy z dětského hřiště Karla Čapka. Na přání občanů o obnovu tohoto hřiště bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele nového dětského hřiště v ulici Karla Čapka. První kolo muselo být z důvodu vyloučení uchazečů zrušeno. V prosinci 2013 proběhlo druhé kolo výběrového řízení. Samotná realizace hřiště se tím proto opozdila a proběhne až v jarních měsících v roce Nové herní prvky doplněné na stávající dětská hřiště: Na základě požadavků občanů či na základě vlastního zjištění došlo v roce 2013 k obnově či doplnění níže uvedených dětských hřišť o nové prvky. Sportoviště Vítězná 2 nové basketbalové koše Hřiště Švabinského 1 nový basketbalový koš Dětské hřiště Mičurinova skluzavka, vahadlová houpačka, pružina Motorka, dvoupružina Myš Dětské hřiště Odboje skluzavka, vahadlová houpačka, pružina Motorka, dvoupružina Myš Dětské hřiště Děťátko 3D pryžové prvky Beruška, Včelka, dopadová plocha pod stávající herní sestavu Dětské hřiště Husovy sady 3D pryžové prvky 3 ks Dětské hřiště Šenvert houpadlo na pružině, vahadlová houpačka Fitness hřiště Bohemia trojhrazda vysoká, sepping Pod 3. Soutěže a akce vyhlašované úsekem zeleně Kvetoucí okno V Sokolově již tradiční soutěž zapsaná do podvědomí občanů. Koná se již 10 let od roku 2003 (nultý ročník). Cílem je zapojit občany města do zvelebení a ozelenění našeho města. Během let konání soutěže docházelo průběžně ke změnám a inovacím podmínek i cen ve prospěch soutěžících. V roce 2013 došlo k další novince rozšíření okruhu soutěžících. Nově lze do soutěže přihlásit i předzahrádky u panelových domů. Rada města vybírá celkem 16 výherců, z toho 10 výherců z bytových a panelových domů, 5 výherců z rodinných domků a 1 výherce předzahrádky u panelového domu. Každý výherce obdrží poukaz v hodnotě 1000 Kč na výběr zboží dle vlastního výběru v květinářství Týna v Sokolově, v zahradnictví PE-REZA v Citicích, v zahradnictví Hrdlička v Třebeni a v Zahradním centru Smaragd v Sokolově. Dalšího vítěze soutěže si vybírají sami občané města, a to z fotografií přihlášených oken umístěných na portále rozkvetlemesto.sokolov.cz. Vítězí soutěžící, který obdrží nejvíce bodů od svých spoluobčanů a obdrží stejnou cenu jako výherci vybraní radou města tj. poukaz v hodnotě 1000 Kč. V roce 2013 se do soutěže přihlásilo celkem 35 občanů, z toho 19 z panelových domů, 14 z rodinných domů a 2 předzahrádky. Přihlášená okna i výsledky soutěže jsou uveřejněny na stránkách Rozkvetlého města Sokolov ( a na informační tabuli na náměstí Budovatelů. Vítězům předal ceny starosta města dne na slavnostním předávání cen Kvetoucí okno Zelená školní zahrada Tato již tradiční soutěž, vyhlašovaná městem Sokolov každoročně od roku 2008 se v roce 2013 nevyhlašovala. Důvodem bylo vyhlášení výzvy o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životního prostředí v rámci prioritní osy 7, oblast podpory 7.1 Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmetálních vzdělávacích programů, poskytování environmentálního poradenství a environmentálních informací. Jedná se o jedinou výzvu na danou prioritní osu v současném programovém období, která umožňuje hradit náklady, jako jsou terénní úpravy zahrady při mateřských školách, vybudování chodníků, vysazení nové vegetace, zajištění oplocení, naučné herní prvky (např. dětské hřiště, prolézačky, sluneční hodiny, ruční vodní pumpa) a s tím související pomůcky, vybudování venkovní třídy (např. stavba altánu), zahradní a sadové úpravy. Město Sokolov využilo této nabídky a nechalo zpracovat projekty Úpravy školních zahrad mateřských škol v Sokolově pro všech 7 mateřských škol dle požadavků jejich ředitelek. Město Sokolov podalo žádost o poskytnutí dotace, která byla schválena k financování. Tato možnost, díky 3

4 které dojde k úpravám všech školních zahrad mateřských škol najednou, mohla být zafinancována právě z finančních prostředků na Zelenou školní zahradu, která se z těchto důvodů nevyhlásila. Evropský den bez aut Město Sokolov pořádalo dne akci k Evropskému dni bez aut. Program zajistil úsek zeleně ve spolupráci s firmou Makroinvest Sokolov. Program začal v 15,00 hodin srazem před budovou Městského úřadu Sokolov cyklojízdou občanů po sokolovských cyklostezkách s představiteli města. Jízda cyklistů končila před městským koupalištěm v Sokolově. Zde bylo pro účastníky připraveno občerstvení i oheň k opékání špekáčků. Pro všechny cyklisty byl postaven stan odborné firmy (p. Killinger) s poradnou a kontrolou kol zdarma. Opět zde měli všichni možnost zapůjčení značkových kol ke zkušební jízdě. Pro děti byl připraven skákací hrad, bateriové čtyřkolky a motorky, balonky i malování na obličej. Hudební produkce akce byla zajištěna DJ. 4. Projekty v oblasti zeleně Rok 2013 byl pro úsek zeleně úspěšný ve schválení předložených žádostí o dotace. Získali jsme schválení k financování všech 3 podaných žádostí na projekty: Regenerace zeleně v ulici Karla Čapka v Sokolově, Jižní lom regenerace území, k.ú. Sokolov, dále na realizaci 7 projektů Úpravy školních zahrad mateřských škol v Sokolově. Došlo k realizaci projektu Ozelenění Starého náměstí. Pokračovalo se v realizaci projektu Sadové úpravy okolo budovy Městského úřadu. U dokončených projektů, jako jsou Sadovnické úpravy u Městského domu kultury, Revitalizace lesoparku Pod Háječkem, Komplexní řešení obnovy městských parků Husovy sady, Zámecký park, Odbahnění rybníků a úprava břehů, Revitalizace lomu Gsteinigt, Revitalizace areálu Bohemia, Čisté město, jsou prováděny pravidelné kontroly za účelem zajištění udržitelnosti projektů a případných reklamací zjištěných vad na dokončeném díle. I přes velké množství rozpracovaných projektů se stále na úseku zeleně připravují i další, nové projekty. V roce 2013 byl zpracován prováděcí projekt Obnova relaxační zahrady a teras v Husových sadech v Sokolově. Na tento projekt byl zároveň zjištěn dotační program a byla odeslána žádost o financování realizace projektu. Aktuální dotační projekty: Regenerace zeleně v ulici Karla Čapka Projekt řeší kompletně přerostlou, nevhodnou a zanedbanou zeleň v oblasti Karla Čapka na ploše cca 20 ha a povede k moderní a sjednocené úpravě celého okolí. V oblasti Karla Čapka roste 184 ks stromů + 5 skupin stromů. Bylo zjištěno, že zde roste mnoho přestárlých, neperspektivních jedinců nebo jedinců, kde byl proveden necitlivý zmlazovací řez. Stromy byly v minulosti špatně vysazené, v těsné blízkosti domů, a z toho důvodu dochází ke stížnostem obyvatel a žádostem o radikální řešení. Ke kácení bylo v rámci projektu navrženo 53 stromů. Vykácené dřeviny budou nahrazeny novou výsadbou, která již bude koncepční a bere ohled na obyvatele, kteří zde žijí. V rámci projektu bude vysazeno 62 ks nových stromů a 1272 ks keřů. Travní porosty jsou ve špatném stavu. Jsou zde výšlapy, porost je nesourodý, zaplevelený a zamechovaný. Jsou zde terénní nerovnosti. Projekt navrhuje kompletní obnovu travních ploch. Zároveň je v projektu počítáno i s rozšířením možných parkovacích míst, kde k obnově trávníků nedojde (pro budoucí udržitelnost projektu). U několika domů jsou neodborně založeny rozličné záhonové výsadby bez koncepce. Projekt řeší založení nových záhonů s keři (růže, skalník), které budou mulčovány borkou a štěrkem k bezproblémové údržbě. Na realizaci tohoto projektu byla podána žádost o dotaci v rámci 27. výzvy OPŽP priorita 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny již v roce Projekt byl schválen k financování dne Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele akce, kterým se stala společnost KHL-EKO, a.s. Červený Hrádek. Výběrovým řízením byl vybrán i technický dozor stavby, kterým se stal Ing. Tomáš Prinz, DiS, z Chebu. Realizace stavby započala předáním staveniště, které proběhlo dne Termín ukončení je Jižní lom regenerace území, k.ú. Sokolov Území Jižního lomu představuje plochu s výměrou cca 17 ha, která je rozdělena zemním tělesem budoucí komunikace západního obchvatu na západní a východní část. V roce 2013 se ORM zabýval projektem na východní část, kde má vzniknout městský lesopark s plošnými vodními prvky, veřejným osvětlením, cestami, altány. 4

5 Realizací projektu dojde k provedení terénních úprav (rozbití roviny - drobné násypy, 2 vyšší násypy, průlehy), lesnické probírce a celkové kultivaci lesních porostů, vytvoření tůně s mokřadem, lesních cest a pěšin, 3 malých architektonických objektů a výsadeb nových dřevin a křovin. Dne byla podána žádost o dotaci v rámci OPŽP pro projekt Jižní lom regenerace území, k.ú. Sokolov, Prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny, Oblast podpory 6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny a Oblast podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny. Dne došlo ke schválení projektu k financování z OPŽP. Bezodkladně bylo zadáno zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby a následně ke zpracování zadávací dokumentace. V současné době se čeká na schválení zadávací dokumentace poskytovatelem dotace, po kterém bude okamžitě vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Výběrové řízení na technický dozor investora stavby již proběhlo a byla uzavřena Mandátní smlouva s firmou IPM Service, s.r.o. Praha. Smluvně byl zajištěn i autorský dozor, který zajistí Ing. Petr Ontko (autor projektu). Termín zahájení realizace je předpokládán v květnu 2014, zahájení kácení dle rozhodnutí kraje od Dokončení a předání díla je plánováno do Úprava školních zahrad mateřských škol v Sokolově Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR 43. výzvu o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životního prostředí v rámci prioritní osy 7, oblast podpory 7.1 Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmetálních vzdělávacích programů, poskytování environmentálního poradenství a environmentálních informací. V rámci této výzvy bylo možné žádat i o terénní úpravy zahrad při mateřských školách, pořízení naučných herních prvků, vybudování venkovních tříd, zahradní a sadové úpravy. Vzhledem k informaci, že se jedná o jedinou výzvu na danou prioritní osu v současném programovém období a pro následující období nebude již tato osa zařazena do podporovaných oblastí, museli jsme této jedinečné možnosti využít. Došlo k oslovení ředitelek všech 7 mateřských škol zřízených městem a všechny projevily zájem o zapojení do projektu. Byla zpracována projektová dokumentace pro úpravy zahrad všech 7 mateřských škol. Každá škola má svůj specifický projekt dle nabízených možností zahrady a dle požadavků jednotlivých ředitelek. V únoru 2013 byla podána žádost o dotaci a dne došlo ke schválení financování z dotačních prostředků. Následovalo zadání zpracování projektové dokumentace na provedení stavby. Byla zahájena příprava výběrových řízení, na základě kterých byl vybrán technický dozor stavby (IPM Service Praha s.r.o.) a byla schválena zadávací dokumentace na zhotovitele stavby. Došlo k vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele, jehož výsledky budou známy až v roce Smluvně je zajištěn i autorský dozor. Realizace je předpokládána od do Obnova relaxační zahrady a teras v Husových sadech v Sokolově Město Sokolov věnuje velikou péči svým parkům a zeleni. Park Husovy sady a Zámecký park v centru města jsou pravidelně udržovány, proběhly zde nové výsadby v rámci projektu Komplexní řešení obnovy městských parků, rybníky v Husových sadech byly odbahněny a opraveny břehy a nátoky v rámci projektu Odbahnění rybníků. Avšak jedna oblast v parku Husovy sady je stále opomíjena a nachází se ve špatném stavu, který je zapotřebí řešit. Jedná se o terasy pod bazénem a soustavu tůní mezi rybníky. Město Sokolov zadalo prostřednictvím ORM zpracování projektové dokumentace na vyřešení stavu, a to na základě zpracované a schválené studie řešení. Projektovou dokumentaci zpracovali Ing. Arch. Romana Košátková, Ing. Vladimír Dufek a Ing. Tomáš Prinz, Dis. V roce 2013 se naskytla možnost financování tohoto připraveného projektu v rámci vyhlášené I. výzvy Státního fondu životního prostředí ČR z programu Zeleň do měst a jejich okolí. Je zde možnost získat dotační zdroje až do výše 80 % z celkové ceny realizačních nákladů. Dle sdělení poskytovatele dotace všechny plánované aktivity připraveného projektu spadají do uznatelných nákladů v rámci programu Zeleň do města a jejich okolí. Žádost o poskytnutí dotace byla podána v prosinci V současné době čekáme na výsledek. Projekty hrazené z vlastních prostředků města: Sadové úpravy okolo budovy Městského úřadu Sokolov Práce dle projektu probíhají postupně, dle přidělených finančních prostředků na realizaci v rozpočtu města. V roce 2012 byla provedena I. etapa projektu. V roce 2013 následovala II. etapa, ve které byly provedeny sadové úpravy okolo hlavního vstupu do budovy Městského úřadu Sokolov. V rámci předmětu plnění bylo zajištěno zejména založení záhonů, výsadby dřevin (keřů), trvalkových 5

6 a letničkových záhonů s cibulovinami a založení štěrkových ploch. Loňské práce na opravě rabat byly reklamovány a opraveny. V roce 2014 bude provedena závěrečná, III. část projektu a sadové úpravy okolo budovy Městského úřadu Sokolov budou dokončeny. Ozelenění Starého náměstí V r došlo k ozelenění Starého náměstí dle požadavků podnikatelů, občanů i záměru města Sokolov. Na náměstí bylo vysazeno celkem 22 ks vzrostlých stromů, z toho 10 ks Platanus acerofolia (platan javorolistý) a 10 ks Prunus cerasifera (myrobalán červenolistý) ve velkoobjemových žardiniérách, a 2 ks Acer negundo (javor jasanolistý) v záhonu. Jako podsadba žardiniér a záhonu byl použit Cotoneaster dammeri v počtu 190 ks. V ozelenění náměstí plánujeme pokračovat i v r a počet stromů na náměstí zvýšit. Na Starém náměstí byl doplněn městský mobiliář o nové kruhové lavičky. Dokončené dotační projekty s následnou udržitelností: Sadovnické úpravy okolo MDK Za pomoci dotačních prostředků získaných z Operačního programu životního prostředí byly provedeny v roce 2011 úpravy zeleně v okolí Městského domu kultury Sokolov, které zahrnovaly regeneraci travnatých ploch, založení parkového trávníku, odstranění jírovců v havarijním stavu, výsadby nových alejových stromů Sorbus aria Magnifica (jeřáb), nové záhony s živým plotem Prunus laurocerasus Herbergii (bobkovišeň lékařská). Současně zde město Sokolov vybudovalo z vlastních prostředků nové dětské hřiště pro své nejmenší občánky. Dle podmínek OPŽP nyní následuje 10-ti letá udržitelnost projektu, tj. do roku Pro zabránění rozšlapávání a rozjíždění nových trávníků došlo k umístění zábran - sloupků s řetízky. Byly provedeny zahradnické služby v rámci udržitelnosti hnojení, postřik trávníků proti plevelům, ošetření řezem, úpravy úvazků, srovnání stromů. Živý plot byl doplněn novými 10 ks rostlin. Revitalizace lesoparku Pod Háječkem Další projekt zrealizovaný z prostředků Operačního programu životního prostředí, oblast podpory 6.5. Z původně nevyužívaného a zarostlého pozemku byl vytvořen nový lesopark pro občany města. Odstranili se černé skládky, oplocení a porost, vybudovali se nové cestní sítě, trávníky, květinové louky, odpočinková místa, nové záhony a výsadby nových stromů a keřů, zastoupených mnoha různými druhy (44 ks listnatých, 38 ks jehličnatých, 411 ks keřů). Město vybavilo park lavičkami a odpadkovými koši. Realizace projektu probíhala v letech 2010 a Dle podmínek OPŽP nyní následuje 10-ti letá udržitelnost projektu, tedy do roku V roce 2013 byly reklamovány vysazené stromy, které byly zhotovitelem vyměněny. Park byl dovybaven novým hřištěm pro seniory. Náklady hradilo město Sokolov z rozpočtu města. V areálu vyrostlo nové fitness hřiště s pěti novými oboustrannými fitness stroji zahrnující: šlapací zařízení, zdvihací zařízení (protahovací), surfovací zařízení (pastrenér), procvičování chůze (chodec, šlapadlo), procvičování kloubů a ramen (kormidlo, volant). V závěru roku byly v parku umístěny betonové plastiky obsahující lehátko a stolek se 2 křesílky na náklady města. Zde mohou návštěvníci odpočívat, posedět, posvačit, hrát stolní hry, Komplexní řešení obnovy městských parků Husovy sady, Zámecký park Realizační práce byly ukončeny v roce 2009, dotačně byl projekt ukončen v roce 2010 a následuje desetiletá udržitelnost projektu do roku Jsou dosazovány chybějící počty vysazených dřevin a je zajištěna následná péče o zhotovené dílo dle projektu. V roce 2013 bylo zjištěno zničení travnatých ploch revitalizovaných v rámci dotačního projektu v Zámeckém parku. Obnova trávníku byla zajištěna. Odbahnění rybníků a úprava břehů Práce na uvedeném projektu byly dokončeny v roce Jedná se o dotační akci s 10-ti letou udržitelností projektu, tedy do roku V roce 2013 nebyla zjištěna žádná závada. 6

7 Revitalizace lomu Gsteinigt V roce 2009 byla realizace projektu ukončena a následuje 5-ti leté období zajištění udržitelnosti projektu a následné péče do roku Dle projektu došlo k vybudování nové cestní síte a výsadbě 693 stromů, keřů a rostlin, a nových trávníků. V roce 2013 byl zjištěn úhyn vysazených dřevin, které byly nahrazeny a vysadilo se tak 66 ks nových dřevin. Revitalizace areálu Bohemia I.etapa V roce 2013 probíhal poslední rok udržitelnosti projektu. Byly zajištěny nezbytné služby pro bezpečný pobyt v areálu. Byly provedeny nátěry pergol umístěných v areálu v loňském roce, došlo k přemístění laviček, z důvodu kolize s pergolami, k zakopání vyčnívajících želených obrub lemující mlatové cesty, dosypání a dorovnání povrchů mlatových cest. Uhynulé stromy byly nahrazeny novými. Fotbalové hřiště bylo odděleno od cesty pro pěší výsadbou nového habrového plotu v počtu 740 ks habrů. Čisté město Dotační akce (Dispozičního fondu euroregionů Cíl 3 Česká republika-svobodný stát Bavorsko ) byla ukončena v roce Následuje zajištění udržitelnosti projektu do r a pokračování nastavených akcí v rámci tohoto projektu. Projektem vytvořené webové stránky Čistého města jsou využívány Městskou policií Sokolov, zejména pro zajištění úklidu města. Stránky Rozkvetlého města Sokolov jsou využívány pro každoroční sokolovskou soutěž Kvetoucí okno. V r bylo v rámci tohoto projektu dokončeno malování podchodu na vlakovém nádraží, které prováděli žáci Základní umělecké školy v Sokolově. 5. Plán činnosti na rok 2014 na úseku veřejné zeleně a hřišť Realizace a dokončení dotačního projektu Regenerace zeleně v ul. Karla Čapka Realizace a dokončení dotačního projektu Jižní lom regenerace území, k.ú. Sokolov Realizace a dokončení dotačního projektu Úpravy školních zahrad mateřských škol v Sokolově Dokončit poslední úpravy sadových úprav zeleně v okolí budovy Městského úřadu v Sokolově dle připraveného projektu. V případě získání dotačních prostředků zahájit realizaci projektu Obnova relaxační zahrady a teras v Husových sadech v Sokolově Zajistit udržitelnost u hotových projektů: Komplexní řešení obnovy městských parků, Odbahnění rybníků a úprava břehů, Revitalizace lomu Gsteinigt, Revitalizace lesoparku Pod Háječkem, Sadovnické úpravy u MDK, Čisté město Zajišťovat náhradní výsadbu Další ročník soutěže Kvetoucí okno 2014 Další ročník soutěže Zelená školní zahrada Pokračovat v Ozelenění Starého náměstí Uvést do provozu první psí hřiště v Sokolově umístěné v Areálu Zdraví Vybudovat nové dětské hřiště v ulici Karla Čapka 7

8 Zajistit bezpečnou dopadovou plochu z pryžových kostek na sportoviště v areálu Bohemia a Baník Sokolov Průběžně řešit všechny žádosti a podněty podané od občanů nebo jiných žadatelů Provádět pravidelné kontroly zeleně za účasti SOTESU a Ing. Novákové (odborný konzultant v oblasti dendrologie) Připravit studii či projekt na vybudování lesoparku pod rozhlednou Hard Připravit studii či projekt na záchranu soustavy rybníčků v k.ú. Novina Zajistit cenovou poptávku na zpracování inventarizaci stromů rostoucích na sídlišti a předpokládané náklady nárokovat do návrhu rozpočtu na rok 2015 V Sokolově dne Zpracovala: Petra Němečková, investiční oddělení, odbor rozvoje města 8

ZPRÁVA. o činnosti na úseku veřejné zeleně v Sokolově v roce 2014

ZPRÁVA. o činnosti na úseku veřejné zeleně v Sokolově v roce 2014 ZPRÁVA o činnosti na úseku veřejné zeleně v Sokolově v roce 2014 Město Sokolov zajišťuje rozvoj veřejné zeleně prostřednictvím odboru rozvoje města, ve kterém je začleněn úsek rozvoje veřejné zeleně a

Více

ZPRÁVA. o činnosti na úseku veřejné zeleně v Sokolově v roce 2011

ZPRÁVA. o činnosti na úseku veřejné zeleně v Sokolově v roce 2011 ZPRÁVA o činnosti na úseku veřejné zeleně v Sokolově v roce 2011 1. Projekty v oblasti zeleně V roce 2011 probíhala příprava 5 nových projektů a studií (Regenerace zeleně v ulici K.Čapka, Jižní lom regenerace

Více

Revitalizace sídlištních vnitrobloků

Revitalizace sídlištních vnitrobloků Revitalizace sídlištních vnitrobloků Chalabalova Heranova Bronzová V Hůrkách Bellušova Amforová Dana Céová, odbor životního prostředí, MČ Praha 13 Nová tvář sídliště v Praze 13 Revitalizace sídlištních

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

Výzva. Školní hřiště a zahrada v přírodním stylu Mateřské školy

Výzva. Školní hřiště a zahrada v přírodním stylu Mateřské školy Zlechov, dne 12. 8. 2015 Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace pro veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA. Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA. Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013 Obsah 1. Úvod 2. Rozloha městské zeleně,lesů 3. Správa městské zeleně 4. Údržba městské zeleně 5. Financování 6. Investice

Více

ZPRÁVA. o činnosti na úseku veřejné zeleně v Sokolově v roce 2007

ZPRÁVA. o činnosti na úseku veřejné zeleně v Sokolově v roce 2007 ZPRÁVA o činnosti na úseku veřejné zeleně v Sokolově v roce 2007 Agendu veřejné zeleně zabezpečuje odbor rozvoje města na úseku veřejná zeleň, dětská hřiště, který má na starosti pracovnice p. Němečková.

Více

[2006] STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky. Technické služby Vsetín, s.r.o.

[2006] STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky. Technické služby Vsetín, s.r.o. [2006] Technické služby Vsetín, sro STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky 2 / 9 [ Sídliště ] Studie zpracovaná Technickými službami Vsetín pod názvem Standardy života na sídlištích pro

Více

Ruku v ruce s přírodou. Hřiště v přírodním stylu MŠ Kobylí

Ruku v ruce s přírodou. Hřiště v přírodním stylu MŠ Kobylí Ruku v ruce s přírodou Hřiště v přírodním stylu MŠ Kobylí Název díla: Ruku v ruce s přírodou Stupeň: STUDIE Místo. Školní 722, 691 10 Kobylí Investor: obec Kobylí Projektant: Ing. et Ing. Barbora Májková

Více

Návrh prostranství v centru obce Těškovice. Ing. arch. Ing. Marcel Kupka, 6/2014

Návrh prostranství v centru obce Těškovice. Ing. arch. Ing. Marcel Kupka, 6/2014 Návrh prostranství v centru obce Těškovice Ing. arch. Ing. Marcel Kupka, 6/2014 Klady, zápory a současný stav Letecký pohled rok 2009 Řešené území - Nejednotné, částečně separované zahrady Mš, Zš a zahrada

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

Březovice. Architektonická studie Návrh regenerace dětského hřiště Investor: Město Hořice Vypracoval: Ing. arch. Martin Pour Datum: 12.8.

Březovice. Architektonická studie Návrh regenerace dětského hřiště Investor: Město Hořice Vypracoval: Ing. arch. Martin Pour Datum: 12.8. Architektonická studie Návrh regenerace dětského hřiště Investor: Město Hořice Vypracoval: Ing. arch. Martin Pour Datum: 12.8.2011 Březovice ING.ARCH. MARTIN POUR PROJEKTOVÝ ATELIÉR Barákova 1628, 508

Více

Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny

Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny http://www.dotace.nature.cz/ Péče o dřeviny Opatření je zaměřeno především na péči o památné a jinak významné stromy. Udržení jejich životaschopnosti je významné

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 Prioritní osa 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní 1.1 Snížení znečištění vod 1.2 Zlepšení jakosti pitné vody 1.3 Omezování

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ JIRÁSKOVA MÍSTO PRO VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ JIRÁSKOVA MÍSTO PRO VOLNOČASOVÉ AKTIVITY VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ JIRÁSKOVA MÍSTO PRO VOLNOČASOVÉ AKTIVITY SEZNAM PŘÍLOH: SITUACE - ŠIRŠÍ VZTAHY 1.00 ÚVOD 1.01 SEZNAM PŘÍLOH, SITUACE ŠIRŠÍ VZTAHY 1.02 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE, FOTODOKUMENTACE 2.00 VÝKRESOVÁ

Více

Finanční nástroje ochrany přírody a krajiny - možnosti pro obce. VI.Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 24.

Finanční nástroje ochrany přírody a krajiny - možnosti pro obce. VI.Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 24. Finanční nástroje ochrany přírody a krajiny - možnosti pro obce VI.Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 24. květen 2011 Vybrané programy MŽP vhodné pro obce Operační program Životní prostředí

Více

* * * VÝZVA K PODÁNí NABíDEK A PROKÁZÁNí KVALIFIKACE VČ. TEXTové ČÁSTIZADÁVACí DOKUMENTACE

* * * VÝZVA K PODÁNí NABíDEK A PROKÁZÁNí KVALIFIKACE VČ. TEXTové ČÁSTIZADÁVACí DOKUMENTACE OPERAtNI tlvotni PROGRAM PROSTŘEDí * * * EVROPSKÁ UNIE I Pro vodu VÝZVA K PODÁNí NABíDEK A PROKÁZÁNí KVALIFIKACE VČ. TEXTové ČÁSTIZADÁVACí DOKUMENTACE pro zakázku malého rozsahu 2. kategorie na služby

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 29. 3. 2012. Odbor správy majetku. Bc. Ludmila Bortlová - tajemnice komise

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 29. 3. 2012. Odbor správy majetku. Bc. Ludmila Bortlová - tajemnice komise MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 29. 3. 2012 Bod programu: 6 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Bc. Ludmila Bortlová tajemnice

Více

ÚZEMNÍ STUDIE KARLOVY VARY BOHATICE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

ÚZEMNÍ STUDIE KARLOVY VARY BOHATICE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ ÚZEMNÍ STUDIE KARLOVY VARY BOHATICE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ Řešené území. Řešené území se nachází ve východní části města Karlovy Vary, v k.ú. Bohatice. v jeho jižní části. Tato část je využita převážně pro

Více

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro Karlovy Vary 12.11.2009 Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro další odpovídající investice

Více

STAVBA: MODERNIZACE ZAHARADY A DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY ZADAVATEL: Základní škola a mateřská škola Dolní Bečva okres Vsetín, Dolní Bečva 578,

STAVBA: MODERNIZACE ZAHARADY A DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY ZADAVATEL: Základní škola a mateřská škola Dolní Bečva okres Vsetín, Dolní Bečva 578, STAVBA: MODERNIZACE ZAHARADY A DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY ZADAVATEL: Základní škola a mateřská škola Dolní Bečva okres Vsetín, Dolní Bečva 578, 756 55 OBSAH: Architektonická studie LOKALITA/POZEMEK:

Více

Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace

Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 0 0 2. Úprava podloží 0 0 3. Pozemní komunikace 0 0 4. Drobná architektura 0 0 5. Cvičební prvky

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE projektu

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE projektu PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE projektu Zemní, terénní a arboristické práce v lesoparku Na Sluneční realizované v rámci projektu LESOPARK NA SLUNEČNÍ, CZ.3.22/3.3.01/13.03849 a/ identifikační údaje Název projektu:

Více

Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili.

Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili. Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili. Občan a doprava splněno na 100 % Občan a životní prostředí splněno na 86 % Občan a pocit bezpečí splněno na 83 % Občan a věci veřejné splněno

Více

Příloha č. 1 - Přehled aktivit a projektů, včetně časového a finančního rámce

Příloha č. 1 - Přehled aktivit a projektů, včetně časového a finančního rámce Strategický plán města Sokolov -aktualizace 2014-2018 Aktivita Příloha č. 1 - Přehled aktivit a projektů, včetně časového a finančního rámce Termín realizace Zodpovědnost Odhad nákladů v Kč Indikátor hodnocení

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

Veřejná zeleň problematika nově zakládaných a rekonstruovaných ploch zeleně ve městech a obcích

Veřejná zeleň problematika nově zakládaných a rekonstruovaných ploch zeleně ve městech a obcích Veřejná zeleň problematika nově zakládaných a rekonstruovaných ploch zeleně ve městech a obcích Rozčlenění zeleně: - Intravilán ( zeleň uvnitř obce) - Extravilán ( zeleň v okolí obce) Dále se plochy dají

Více

17. Park Jižní svahy

17. Park Jižní svahy 17. Park Jižní svahy Park Jižní svahy vznikl na místě opuštěných zahrad a pozemků na svazích pod ulicí Hasičskou, které se prudce uklánějí k jihu, směrem k železniční trati a fotbalovému stadiónu. Stará

Více

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu BAŠNÉHO 36, 623 00 BRNO k materiálu R 341 Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu (dále jen výzva) Na základě Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v MČ Brno-Kohoutovice

Více

Úvod do problematiky OPŽP

Úvod do problematiky OPŽP Úvod do problematiky OPŽP Ing. Kamila Lisalová EKOTOXA s.r.o. Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Osnova Návrh projektového

Více

Zápis ze schůze zastupitelstva obce Lhota-Vlasenice č. 4/2015, konané dne 18. 6. 2015 ve Lhotě

Zápis ze schůze zastupitelstva obce Lhota-Vlasenice č. 4/2015, konané dne 18. 6. 2015 ve Lhotě Zápis ze schůze zastupitelstva obce Lhota-Vlasenice č. 4/2015, konané dne 18. 6. 2015 ve Lhotě Přítomni: p. M. Houška, p. O. Dohnal, p. R. Dohnal, p. M. Pechek, pí. M. Kosová, pí. J. Langová Omluveni:

Více

PROPOČET NÁKLADŮ - výkaz výměr mj. mn. Kč/mj celkem Kč. % 0.023 % 0.032 Celkem

PROPOČET NÁKLADŮ - výkaz výměr mj. mn. Kč/mj celkem Kč. % 0.023 % 0.032 Celkem 1 PROPOČET NÁKLADŮ - výkaz výměr mj. mn. Kč/mj celkem Kč Studie rekonstrukce dětského hřiště Fingerova 13-8 Základní rozpočtové náklady Náklady na umístění stavby Zařízení staveniště Území se ztíž. výrob.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Frýdku-Místku sídliště Slezská 1. Identifikace výzvy Operační

Více

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Snížení energetické náročnost veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie organizační složky městské části hl. města Prahy školy

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 39. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 11. 2008 v 8:00 hod. Přítomni: Hůrková, Kobylková, Nedoma, Vejvodová (přišla v 8:40 h) Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

ZADAVATEL: Správa Národního parku Podyjí zastoupená ředitelem, panem Ing. Tomášem Rothröcklem Na Vyhlídce 1581/5, 669 01 Znojmo IČ: 00837971

ZADAVATEL: Správa Národního parku Podyjí zastoupená ředitelem, panem Ing. Tomášem Rothröcklem Na Vyhlídce 1581/5, 669 01 Znojmo IČ: 00837971 DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001 INVESTORSKÁ ČINNOST ŘÍZENÍ PROJEKTŮ PŘÍPRAVA STAVEB STAVEBNÍ ROZPOČTY KALKULACE CEN ORGANIZOVÁNÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA SLUŽBY KOORDINÁTORA

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Regenerace centra obce Rybníky

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Regenerace centra obce Rybníky Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů k podlimitní

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

TECHNICKÉ SLUŽBY Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, Za porážkou 1142, 751 31 Lipník nad Bečvou. Výroční zpráva o činnosti za rok 2 0 0 9

TECHNICKÉ SLUŽBY Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, Za porážkou 1142, 751 31 Lipník nad Bečvou. Výroční zpráva o činnosti za rok 2 0 0 9 TECHNICKÉ SLUŽBY Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, Za porážkou 1142, 751 31 Lipník nad Bečvou Výroční zpráva o činnosti za rok 2 0 0 9 Lipník nad Bečvou 12. února 2010 Popis činnosti organizace

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

Klíčová aktivita Plán mobiliáře

Klíčová aktivita Plán mobiliáře Projekt Přívětivý Český Brod Klíčová aktivita Plán mobiliáře Výsledky dotazníkového průzkumu umístění mobiliáře ve městě Plán umístění mobiliáře Součást projektu Přívětivý Český Brod klíčová aktivita Plán

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

OPLOCENÍ SOCHY KRAKONOŠE VE SMETANOVÝCH SADECH

OPLOCENÍ SOCHY KRAKONOŠE VE SMETANOVÝCH SADECH INVESTIČNÍ AKCE MĚSTA HOŘICE V ROCE 2014 SEZNAM AKCÍ 2014 Oplocení sochy Krakonoše ve Smetanových sadech Oprava chodníku Pod Lipou Dětská hřiště Nasvícení Masarykovy věže samostatnosti Oprava chodníku

Více

Vyhodnocení projektů 2014

Vyhodnocení projektů 2014 Vyhodnocení projektů 2014 Statutární město Chomutov čerpá finančních prostředků z těchto zdrojů: - ESF (Evropský strukturální fond) - CÍL 3 ČR - Sasko - ROP (Regionální operační program) - Ústecký kraj

Více

Nezpochybnitelný historický potenciál genius loci soudobé požadavky na využití území omezené možnosti následné péče

Nezpochybnitelný historický potenciál genius loci soudobé požadavky na využití území omezené možnosti následné péče Motto: Okolí nádraží nepotřebují mnoho bez udržovací péče není možno zachovat žádný historický odkaz Východiska návrhu: Nezpochybnitelný historický potenciál genius loci soudobé požadavky na využití území

Více

Zápis č. 3/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 6. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích

Zápis č. 3/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 6. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Zápis č. 3/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 6. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Kontakt. Zahradnická činnost. Zahradní architektura Realizace a údržba zeleně Okrasná školka

Kontakt. Zahradnická činnost. Zahradní architektura Realizace a údržba zeleně Okrasná školka Zahradnická činnost výsadba vzrostlých stromů a keřů přesadba vzrostlých stromů zakládání záhonů trvalek, travin a cibulovin zakládání trávníků výsevem pokládka travních koberců zakládání trávníků na problematických

Více

Cena zdraví a bezpečného životního prostředí 2008

Cena zdraví a bezpečného životního prostředí 2008 Přihláška do soutěže 18. ročníku Cena zdraví a bezpečného životního prostředí 2008 (Rok čtyř splněných přání) ZELENÉ KOLO, s. r. o. IČ: 25476793 400 02 Trmice Koštov 112 Společnost ZELENÉ KOLO se zabývá

Více

Velichov dětské hřiště (dále jen Stavba ).

Velichov dětské hřiště (dále jen Stavba ). Obec Velichov zastoupená Ing. Markétou Moravcovou, starostkou obce, v souladu s 18 odst. 5) zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, si Vás dovoluje vyzvat k předložení nabídky na

Více

Veřejná zeleň problematika nově zakládaných a rekonstruovaných ploch zeleně ve městech a obcích

Veřejná zeleň problematika nově zakládaných a rekonstruovaných ploch zeleně ve městech a obcích Veřejná zeleň problematika nově zakládaných a rekonstruovaných ploch zeleně ve městech a obcích Rozčlenění zeleně: - Intravilán ( zeleň uvnitř obce) - Extravilán ( zeleň v okolí obce) Dále se plochy dají

Více

Městys Nehvizdy. 2. Vlastní zpráva. 1. Kvalita života a lidské zdroje. Nástavba MŠ Nehvizdy pro 117 dětí (s třídou pro hendikepované děti v přízemí)

Městys Nehvizdy. 2. Vlastní zpráva. 1. Kvalita života a lidské zdroje. Nástavba MŠ Nehvizdy pro 117 dětí (s třídou pro hendikepované děti v přízemí) Městys Nehvizdy 1. Úvod ZPRÁVA O NAPLŇOVÁNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTYSE NEHVIZDY ZA ROK 2011 V souladu s kapitolou 5.2 strategického plánu (dále také SP ) spočívá kontrola jeho vlastní realizace

Více

Výzva se vztahuje na individuální projekty (celkové náklady projektu do 50 mil. EUR včetně DPH)

Výzva se vztahuje na individuální projekty (celkové náklady projektu do 50 mil. EUR včetně DPH) LXVI. výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Ministerstvo životního prostředí

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. Plánování a význam zeleně v malých městech Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. zeleň v sídle Zeleň je jednou ze základních funkčních složek struktury sídla,

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 2, 662 15 Brno Tel.: 542591111 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně www.skanska.cz Základní informace Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária 23/8/2010 14/7/2011 Zastavěná plocha : 1725 m2 Obestavěný prostor celkem: 17322 m3 Kubatura -

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje od 22. května 2009 7. výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v Integrovaném operačním programu prioritní osa 5 NÁRODNÍ PODPORA ÚZEMNÍHO ROZVOJE oblast

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI. Zápis č. 10 z jednání komise životního prostředí Rady městské části

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI. Zápis č. 10 z jednání komise životního prostředí Rady městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis č. 10 z jednání komise životního prostředí Rady městské části Hlasování per rollam Datum jednání: Místo jednání: Začátek jednání:

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010 1. Úvod Dokument Program rozvoje obce Hukvaldy je materiál zpracovaný radou obce. Dle zákona č. 128/2000 Sb., Díl 2 84 (2a) o obcích (obecní zřízení) program rozvoje obce schvaluje zastupitelstvo. Dokument

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma, Josef Lácha Omluven: Michaela

Více

Zápis z jednání komise životního prostředí ze dne 26.2.2012

Zápis z jednání komise životního prostředí ze dne 26.2.2012 Zápis z jednání komise životního prostředí ze dne 26.2.2012 Přítomni: Ota Dračka, Ing. Josef Kruml, Kateřina Štěpánková, Mgr. Jiří Špička, Mgr. Martina Rejmanová Projednáno bylo: Zdravotní stav aleje pod

Více

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. CENTRAL GROUP 8.investiční a.s. návrh spolupráce nepřijala k tomuto

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU Písemná výzva k podání nabídky PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zakázka: Druh zakázky podle jejího předmětu: Druh zakázky podle předpokládané hodnoty: dodávka investice a terénní úpravy

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

Plán činnosti rozvoje EVVO rok 2015. Strana 1

Plán činnosti rozvoje EVVO rok 2015. Strana 1 Plán činnosti rozvoje EVVO rok 2015 1 Strana 1 2 1. Výsadba stromové aleje z jeřábů - bude vysazena stromová alej z jeřábů jako původního druhu na Vysočině *mají běžné znalosti o životním prostředí našeho

Více

Věc : Zápis z pracovní schůzky ze dne 4.9.2013

Věc : Zápis z pracovní schůzky ze dne 4.9.2013 MILETÍN nám. Karla Jaromíra Erbena č.p 99 507 71, e-mail:nosek@miletin.cz č.j. 529/2013 Zpracoval : Nosek M. Dne: 5.9. 2013 Věc : Zápis z pracovní schůzky ze dne 4.9.2013 Přítomni : Nosek Miroslav,Hlavatý

Více

Multifunkční školní zahrada. aneb. Možný návod, jak tvořit školní zahradu společně s dětmi

Multifunkční školní zahrada. aneb. Možný návod, jak tvořit školní zahradu společně s dětmi Multifunkční školní zahrada aneb Možný návod, jak tvořit školní zahradu společně s dětmi Úvod Vytvořit v areálu základní školy T. G. Masaryka v Písku multifunkční školní zahradu, která bude sloužit jako

Více

REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí

REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Název projektu: Malé školní arboretum Konečný příjemce: Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 (předkladatel projektu) Datum:

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

ZÁZEMÍ TENISOVÉHO KLUBU TŘEBOŇ

ZÁZEMÍ TENISOVÉHO KLUBU TŘEBOŇ Novostavba na pozemku p. č.1026/6, 1026/5, 1026/2 v katastrálním území Třeboň ZÁZEMÍ TENISOVÉHO KLUBU TŘEBOŇ A. Průvodní zpráva B. Orientační odhad nákladů C. Grafická část OBJEMOVÁ STUDIE STAVBY GENERÁLNÍ

Více

ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.8.2014 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00 19.30 HOD.

ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.8.2014 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00 19.30 HOD. ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.8.2014 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00 19.30 HOD. Zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno v souladu s ustanovením par.

Více

Orlické hory pro všechny

Orlické hory pro všechny Místní akční skupina Orlicko Divišova 669, 564 01 Žamberk VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Vyzýváme Vás v souladu s 6 zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném

Více

INVESTIČNÍ AKCE REALIZOVANÉ MĚSTEM VYSOKÉ MÝTO V LETECH 2007-2010

INVESTIČNÍ AKCE REALIZOVANÉ MĚSTEM VYSOKÉ MÝTO V LETECH 2007-2010 INVESTIČNÍ AKCE REALIZOVANÉ MĚSTEM VYSOKÉ MÝTO V LETECH 2007-2010 Vážení spoluobčané, volební období 2006-2010 se kvapem chýlí ke konci. Rozhodli jsme se navázat na zavedenou tradici a předložit veřejnosti

Více

Mgr. Milan Stašek tel. +420 602 704 374, +420 572 549 333 stasek.milan@tiscali.cz www.detskahristestasek.cz

Mgr. Milan Stašek tel. +420 602 704 374, +420 572 549 333 stasek.milan@tiscali.cz www.detskahristestasek.cz Mgr. Milan Stašek tel. +420 602 704 374, +420 572 549 333 stasek.milan@tiscali.cz Čmáralka Sestava obsahuje: kládová konstrukce se dvěma nebo jednou malovací tabulí kotvená do země. Prostor pro prvek včetně

Více

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1.A.Stanovení místní úpravy silničního provozu v ul. Křivatcová při č.p.

Více

TECHNICKÉ SLUŽBY Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, Za porážkou 1142, 751 31 Lipník nad Bečvou. Výroční zpráva o činnosti za rok 2 0 1 0

TECHNICKÉ SLUŽBY Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, Za porážkou 1142, 751 31 Lipník nad Bečvou. Výroční zpráva o činnosti za rok 2 0 1 0 TECHNICKÉ SLUŽBY Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, Za porážkou 1142, 751 31 Lipník nad Bečvou Výroční zpráva o činnosti za rok 2 0 1 0 Lipník nad Bečvou 11. února 2011 Popis činnosti organizace

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Č.j.: Počet listů:8 Počet příloh: 1/1 /2013/Jin NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Návrh tohoto zadání je určen k projednání v souladu s ust. 47, odst.2 stavebního zákona ve znění

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM I. NÁVRH NA USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZM- OR 19/08 MĚSTO KUTNÁ HORA odbor regionálního rozvoje a územního plánování Zpráva pro jednání Zastupitelstva

Více

Výsledky jednání SŽDC s orgány státní správy v oblasti odstraňování stromů ohrožujících bezpečnost železniční dopravy. Ing.

Výsledky jednání SŽDC s orgány státní správy v oblasti odstraňování stromů ohrožujících bezpečnost železniční dopravy. Ing. Výsledky jednání SŽDC s orgány státní správy v oblasti odstraňování stromů ohrožujících bezpečnost železniční dopravy Ing. Radovan Kovařík Osnova přednášky Úvod bezpečnost priorita SŽDC a jak problém vznikl

Více

Organizační směrnice č. 7/07 (úplné znění včetně případných dodatků)

Organizační směrnice č. 7/07 (úplné znění včetně případných dodatků) Organizační směrnice č. 7/07 (úplné znění včetně případných dodatků) PRAVIDLA A POSTUP PŘI ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK NA ZAJIŠTĚNÍ OPRAV, REKONSTRUKCÍ A INVESTIC U SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU ÚVOD Směrnice stanoví závazný

Více

12. 4. 2012. CZ.1.09/2.1.00/30.00752 Cyklostezky po zaniklých obcích Slavkovského lesa a napojení na systémy v sokolovské kotlině

12. 4. 2012. CZ.1.09/2.1.00/30.00752 Cyklostezky po zaniklých obcích Slavkovského lesa a napojení na systémy v sokolovské kotlině Projekt cyklostezek 12. 4. 2012 CZ.1.09/2.1.00/30.00752 Cyklostezky po zaniklých obcích Slavkovského lesa a napojení na systémy v sokolovské kotlině Dopravní stavby a venkovní architektura, s.r.o. Projekční

Více

NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 12. 9. 2013 1

NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 12. 9. 2013 1 NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 12. 9. 2013 1 ANALYTICKÁ ČÁST charakteristika města (informace o městě) východiska pro návrhovou část zpracovaná na základě poznatků z charakteristiky města, SWOT analýzy

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

Plán zdraví a kvality života 2012-2013

Plán zdraví a kvality života 2012-2013 lán zdraví a kvality života 2012-2013 rojekt Zdravé město a místní Agenda 21 Statutární město Karlovy Vary je od roku 2007 členem asociace Národní síť zdravých měst ČR (NSZM). Vstup do projektu Město Karlovy

Více

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ OBEC ŠTARNOV Motto:

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ OBEC ŠTARNOV Motto: DĚTSKÉ HŘIŠTĚ OBEC ŠTARNOV Motto:,,Chceme si hrát v naší vsi Předložil a zpracoval: Martin Šamaj (zástupce předkladatelů) 20. 5. 2013, mar.samaj@seznam.cz, 723 020 000 PROJEKT,,DĚTSKÉ HŘIŠTĚ OBEC ŠTARNOV

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE

STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE nuance - architektonická dílna STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE Studie využití lokality v okolí obecního úřadu a základní školy v Dolních Domaslavicích. Hlavní seznam příloh: A B C D E identifikační

Více

RO 97. VÝTAH z USNESENÍ z 97. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 9. 6. 2014 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 97. VÝTAH z USNESENÍ z 97. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 9. 6. 2014 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 97. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka Vyhodnocení ankety Strategický plán rozvoje obce Lhotka Zastupitelstvo obce Lhotka se rozhodlo v rámci zpracování Strategického rozvoje obce oslovit občany formou anonymního dotazníku, který bude jedním

Více

OBEC ÚHERCE. K Mexiku 94, Úherce, 330 23 Nýřany, tel.lfax: 377931 314, IČO: 00258601

OBEC ÚHERCE. K Mexiku 94, Úherce, 330 23 Nýřany, tel.lfax: 377931 314, IČO: 00258601 OBEC ÚHERCE K Mexiku 94, Úherce, 330 23 Nýřany, tel.lfax: 377931 314, IČO: 00258601 Úherce dne 19.12.2011 Doporučeně - na doručen ku! Věc: Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle

Více

Vlastníci bytových domů mají v současné době právo požádat o dotace z několika dotačních programů:

Vlastníci bytových domů mají v současné době právo požádat o dotace z několika dotačních programů: Poradenská firma DEA ENERGETICKÁ AGENTURA, spol. s. r.o. předkládá vlastníkům bytových domů nabídkový list na odbornou technickou, ekonomickou, organizační a projektovou pomoc pro regeneraci a modernizaci

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb. č.j.: MMJ/KT/4553/2013 JID: 168191/2013/MMJ Zpracoval: Ing. Rostislav Kříž Schváleno usnesením Rady města Jihlavy č. 13/14-RM dne 9.1.2014 ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu 156 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více