Peněžité pokuty za provinění klubů a rozhodčích jsou stanoveny Pokutovým řádem OFS, který byl schválen řídícím orgánem soutěží OFS.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Peněžité pokuty za provinění klubů a rozhodčích jsou stanoveny Pokutovým řádem OFS, který byl schválen řídícím orgánem soutěží OFS."

Transkript

1 E. NÁLEŽITOSTI DISCIPLINÁRNÍHO ŘÍZENÍ Čl. 36 Disciplinární komise DK OFS DK projednává všechna disciplinární provinění v rámci soutěží OFS. DK posuzuje a ukládá svoje rozhodnutí podle Disciplinárního řádu (DŘ) ČMFS a Příkladových sazebníků provinění a trestů. Peněžité pokuty za provinění klubů a rozhodčích jsou stanoveny Pokutovým řádem OFS, který byl schválen řídícím orgánem soutěží OFS. Čl. 37 Pravomoci DK OFS Přestupky družstev hráčů jednotlivých kategorií (dospělí, dorost, žáci), kteří startují pouze v soutěžích řízených OFS, řeší a rozhoduje o nich DK OFS Při postupu a zařazení družstev do soutěží OFS rozhoduje o všech přestupcích družstva v klubu v kategorii, která postoupila do DK MSKFS (o přestupcích hráčů B družstva, které hraje soutěže OFS bude rozhodovat DK MSKFS). Ostatní kategorie řeší a patří nadále do kompetence DK OFS Provinění rozhodčích, delegátů a funkcionářů klubů působících v soutěžích řízených OFS řeší a rozhoduje o nich DK OFS Provinění rozhodčích, delegátů a funkcionářů klubů působících v soutěžích MSKFS budou předány k řešení a rozhodnutí DK MSKFS. Čl. 38 Povinnosti kapitána a vedoucího družstva Kapitán družstva nebo jeho zástupce, v utkáních mládeže i vedoucí družstva, jsou povinni ihned po skončení utkání odejít s HR do kabiny a podepsat v zápise o utkání převzetí RP a totožnost vyloučených hráčů. Pokud kapitán, nebo vedoucí družstva nepodepíše zápis o utkání, bude HR postupovat podle SŘ, čl. 48. nepředá registrační průkazy a tyto zašle s uvedením všech skutečností na řídící orgán soutěže Námitky uplatnění námitek je uvedeno v tomto RS OFS, čl a Čl. 39 Podmínky disciplinárního řízení pro kluby 39.1.

2 Za každý projednávaný případ v DK OFS bude klubu odečtena částka Kč z vkladu do soutěže. Tento poplatek je shodný a týká se všech hráčů klubu (dospělí, dorost, žáci), klubových funkcionářů a vynesení trestu pro klub K vzniklé situaci má klub právo se vyjádřit písemně podle SŘ, čl a anebo jiným vyjádřením a popisem události Při vyloučení anebo jiné vzniklé situaci má hráč nebo zástupce klubu právo se dostavit na nejbližší zasedání DK OFS, kde bude přestupek projednáván. Při účasti na jednání DK chceme dle získaných zkušeností kluby důrazně upozornit na způsob jednání a vystupování přítomných členů klubu. Jejich projevy ve smyslu urážek, vyhrožování apod. budou trestány dle DŘ a PŘ OFS V případě zjištěných nejasností DK OFS případ odročí a přizve si k následujícímu zasedání osoby, které mohou případ náležitě objasnit Do vynesení rozhodnutí DK nesmí hráč startovat v žádném mistrovském, pohárovém nebo přátelském utkání Na základě popisu přestupku R v zápise o utkání vynese DK své rozhodnutí i bez účasti hráče nebo zástupce klubu Hráči i zástupci klubů jsou povinni při jednání v DK na požádání předložit průkaz totožnosti Pokud byl hráč vyloučen (2xŽK, nebo přímo ČK) uloží DK hráči trest dle příslušných ustanovení DŘ, vždy však nejméně nepodmíněný trest zastavení závodní činnosti na 1 soutěžní utkání. Čl. 40 Disciplinární provinění hráčů a funkcionářů Nesportovního chování v souvislosti s utkáním se dopustí ten, kdo svým jednáním narušuje řádný průběh hry, zejména jestliže neslušně pokřikuje na hřišti, zdržuje hru, nedodržuje předepsané postavení při standartních situacích, předstírá zranění, zakopne míč, bezdůvodně opustí hrací plochu, nedodržuje předepsanou výstroj a její úpravu, zmaří brankovou příležitost zastavením hráče soupeře přestupkem proti pravidlům, zabrání dosažení branky úmyslnou hrou rukou, opouští technickou zónu a dopouští se jiných podobných činů nebo se jinak neukázněně chová ve hře i mimo ni.

3 Za toto provinění bude potrestán důtkou nebo trestem zastavení závodní činnosti či zákazu výkonu funkce na 1 až 4 týdny nebo peněžitou pokutou Nesportovní chování vůči soupeři, spoluhráči, trenéru, funkcionáři, pořadateli nebo diváku se dopustí ten kdo jim nadává, používá hanlivých posuňků a gest nebo se dopuoští jiného jednání, které má napadeného ponížit či zesměšnit. Čl. 40 Podmínky disciplinárního řízení pro rozhodčí a delegáty Rozhodčí a delegáti za každý projednávaný případ uhradí správní poplatek Kč Vzhledem k odborné specializaci rozhodčích a delegátů předá DK nejprve požadavek na KR OFS o prošetření vzniklého případu. Konečné rozhodnutí ale zůstává plně v pravomoci DK OFS Posuzování provinění rozhodčích a delegátů vychází ze znění DŘ ČMFS a PŘ OFS pro rozhodčí a delegáty V případě prodlouženého jednání o vzniklé situaci je rozhodčí nebo delegát povinen se po pozvání zúčastnit jednání DK OFS. Neomluvena neúčast bude potrestána dle DŘ a PŘ OFS Úhradu správního poplatku dle RS OFS, čl a s tím spojené úhrady přidělené pokuty je rozhodčí nebo delegát povinen uhradit do 15 dnů osobně nebo jiným způsobem. V případě nedodržení termínu úhrady bude proti rozhodčím a delegátům postupováno dle DŘ a PŘ OFS. Čl. 41 Odvolání proti rozhodnutí DK Proti rozhodnutí DK OFS má klub právo se odvolat podle RS, čl. 18 a DŘ ČMFS, čl Poplatek proti odvolání nebude klubu odepisován ze soutěžního vkladu. Čl. 42 Změna trestu 42.1.

4 Po uplynutí nejméně poloviny trestu zastavení činnosti, zákazu výkonu funkce a uzavření hřiště lze zbytek trestu prominout nebo podmínečně odložit na zkušební dobu od 2 měsíců do 1 roku. Netýká se trestů uložených za urážky rozhodčích Žádost o změnu trestu jednotlivce je třeba podat písemně s doporučením a vyjádřením klubu. Žádost o změnu trestu klubu s vyjádřením k vzniklé situace a předpokladu do další činnosti potvrdí dva zodpovědní funkcionáři klubu Poplatek za žádost o změnu trestu je jednotný pro všechny hráče, funkcionáře a kluby postižené v disciplinárním řízení. Ve stávajícím soutěžním ročníku je tento poplatek stanoven na Kč a bude odečten z vkladu do soutěže Poplatek za žádost o změnu trestu v částce Kč jsou povinni rozhodčí a delegáti spolu s poplatkem za disciplinární řízení uhradit před zasedáním DK OFS. Bez zaplacení poplatku nebude jejich žádost projednávána O změně trestu rozhoduje orgán, který o něm rozhodl s konečnou platností (DK nebo odvolací orgán) Při posouzení žádosti o změnu trestu bude DK OFS přihlížet ke změní DŘ FAČR, čl a k závažnosti přestupku, za který byl trest uložen. Čl. 43 Úhrada pořádkových pokut a poplatků pro kluby OFS Ve znění RS, čl. 49/2 jsou uvedeny pokuty a poplatky, které se budou odepisovat z klubového vkladu do soutěže na příslušný soutěžní ročník Zbývající pořádkové pokuty je klub povinen uhradit do data splatnosti dle platebního výměru bude vůči klubu postupováno dle DŘ ČMFS, Příklad. sazebník II, čl. 10. Čl. 44 Sdělení DK OFS Za napomínání hráče ( ŽK) se v soutěžích OFS Nový Jičín nebude zastavovat hráči závodní činnost. Po udělení ŽK v počtu 10, 20, 30 atd. v součtu za jednotlivé družstvo v soutěžích mužů a dorostu se klubu odečítá ze soutěžní zálohy po každých 10 ŽK Kč.

5 ŽK se načítají za jednotlivá družstva postupně v průběhu SR a po jeho ukončení se evidence ŽK uzavírá a nepřevádí do nového SR. Vedoucí družstva má právo po skončení zápasu a podpisu zápisu oběma kapitány si opsat počet napomínaných hráčů a je jeho povinností vést si evidenci napomínaných hráčů u svého klubu. Při udělení druhé ŽK a ČK se tato ŽK do celkového počtu nezapočítává. Udělené ŽK v Poháru OFS se započítávat nebudou, pouze z mistrovských utkání. Za správný součet a evidenci ŽK, jakož i upozornění na odpisy ze soutěžní zálohy odpovídá DK OFS NJ a HK OFS NJ Při vyloučení ani při inzultaci nebude HR odebírat registrační průkaz hráče. Výjimku tvoří události uvedené v SŘ, čl. 48 (nepodepsání zápisu), čl. 42, odst. 6 (poškozený registrační průkaz nebo průkaz s nedostatky), při odmítnutí kontroly totožnosti a při vznesená námitky proti startu hráče dle SŘ, čl. 35/2 b, c Zasedání DK bude v průběhu stávajícího soutěžního ročníku probíhat každý čtvrtek od do hodin na OFS Nový Jičín. Po dobu jednání nebudou vyřizovány žádné telefonické hovory Kluby se mohou informovat o vyneseném disciplinárním opatření na případně osobně nebo telefonicky bezprostředně po skončení jednání DK OFS, nebo u předsedy DK tel

Český svaz ledního hokeje SOUTĚŽNÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD

Český svaz ledního hokeje SOUTĚŽNÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD Český svaz ledního hokeje SOUTĚŽNÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD Schváleno konferencí ČSLH dne 26.6.2010 OBSAH Článek Hlava I. Základní ustanovení 101-104 Hlava II. Organizace soutěží části : Řízení soutěží 201-202

Více

ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 1

ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 1 ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 1 ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 2 ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 10.7.2012 7:21 StrÆnka 3 Fotbalová asociace České republiky o.s. ROZPIS

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 2.3.2014

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 2.3.2014 SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 2.3.204 Obsah: VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...4. Forma činnosti...4.2 Organizace a řízení soutěží...4.3 Kategorie soutěží...4.4 Druhy

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Základní ustanovení 1. Fotbalová asociace České republiky (dále FAČR ), jakožto organizátor soutěží fotbalu

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD STOLNÍHO TENISU

SOUTĚŽNÍ ŘÁD STOLNÍHO TENISU Česká asociace stolního tenisu SOUTĚŽNÍ ŘÁD STOLNÍHO TENISU (včetně Registračního, Přestupního a Disciplinárního řádu) platný od 15. května 2012 1 Česká asociace stolního tenisu vydává novelizovaný Soutěžní

Více

Změny a doplňky v Pravidlech fotbalu FAČR platných od 1.7.2013

Změny a doplňky v Pravidlech fotbalu FAČR platných od 1.7.2013 Fotbalová asociace České republiky Pravidlová komise Diskařská 2431/4, 160 17, Praha 6 Strahov Změny a doplňky v Pravidlech fotbalu FAČR platných od 1.7.2013 Uvedeny jsou zde stručně pouze podstatnější

Více

C. ROZHODČÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD, PRAVOMOC ROZHODČÍCH ORGÁNŮ

C. ROZHODČÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD, PRAVOMOC ROZHODČÍCH ORGÁNŮ C. ROZHODČÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD, PRAVOMOC ROZHODČÍCH ORGÁNŮ 1.1 Práva a povinnosti všech držitelů licencí vydaných Federací automobilového sportu Autoklubu České republiky (dále jen FAS AČR nebo ASN ),

Více

Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ

Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ nabývá účinnosti dne 5. 10. 2009 SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ Doplňky schváleny Valnou hromadou oddílů sekce plavání Nabývá účinnosti dnem 5. 10. 2009 Článek 1

Více

ŘÁDY A PRAVIDLA. 2. Struktura přebornických soutěží jednotlivců

ŘÁDY A PRAVIDLA. 2. Struktura přebornických soutěží jednotlivců ŘÁDY A PRAVIDLA I SOUTĚŽNÍ ŘÁD Platný od 1. 10. 2007 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Soutěžní řád stanoví organizaci a řízení tenisových soutěží hraných na území České republiky (dále jen ČR), včetně mezinárodních,

Více

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Článek 1. - Základní ustanovení 1.1. Soutěžní řád Šachového svazu České republiky (dále jen SŘ) stanoví základní podmínky organizace a řízení šachových soutěží

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČAAF OBSAH

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČAAF OBSAH SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČAAF OBSAH 1. Úvod... 3 1.A. Základní norma... 3 1.B. Tackle fotbal a flag fotbal... 3 2. Členství klubů... 4 2.A. Registrace... 4 2.B. Název klubu... 4 2.C. Změna údajů o klubu... 4 2.D.

Více

Soutěžní, Registrační a Přestupní řád

Soutěžní, Registrační a Přestupní řád Soutěžní, Registrační a Přestupní řád Svaz potápěčů České republiky Vydání 2015/01 Obsah SOUTĚŽNÍ ŘÁD 1. Základní ustanovení... 4 2. Organizace soutěží ve sportovním potápění... 4 3. Plánování soutěží...

Více

Disciplinární řád Junáka

Disciplinární řád Junáka Disciplinární řád Junáka 1. Úvodní ustanovení 1.1. Účel a zásady Disciplinárního řádu Disciplinární řád Junáka stanovuje pravidla pro řešení disciplinárních provinění členů Junáka, v některých případech

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD JKA ČR 2015

SOUTĚŽNÍ ŘÁD JKA ČR 2015 SOUTĚŽNÍ ŘÁD JKA ČR 2015 1 1. Základní ustanovení a) Vyplývají ze schválených stanov. b) Soutěží řízených JKA se zúčastňují členové sportovních oddílů a klubů, kteří jsou registrováni v JKA, pokud není

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD. Článek 451. Přestup

PŘESTUPNÍ ŘÁD. Článek 451. Přestup PŘESTUPNÍ ŘÁD Článek 451. Přestup 451.01 Přestup může podat každý hráč nebo ostatní člen kdykoli během roku s výjimkou období od 15. února do 14. května vč. 451.02 Přestup, ohlášený v období od 15. února

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PŘESTUPNÍ ŘÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY PŘESTUPNÍ ŘÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY I Základní ustanovení článek 1 1. Tento přestupní řád stanoví podmínky, za nichž se uskutečňují změny klubové příslušnosti amatérských a neamatérských fotbalistů

Více

PRAHA WlLSON CUP 2014

PRAHA WlLSON CUP 2014 1 MLD 14 Pražský tenisový svaz vypisuje Přebor Prahy smíšených družstev mládeže na otevřených dvorcích pro rok 2014 PRAHA WlLSON CUP 2014 A. Všeobecná ustanovení 1. Soutěže V rámci Přeboru Prahy smíšených

Více

Všechny otázky bez odpovědí 16.4.2011

Všechny otázky bez odpovědí 16.4.2011 Všechny otázky bez odpovědí 16.4.2011 1 Družstvo, které rozehrává PVK,... 1 nemusí čekat, až se hráči soupeře vzdálí 9,15m. 2 musí vždy vyčkat, až se hráči soupeře vzdálí 9,15m. 3 ve vzdálenosti větší

Více

v závažných případech nebo opakovaně v lehčích případech nebo prvně Přestupek H T R F A. Jednotlivci

v závažných případech nebo opakovaně v lehčích případech nebo prvně Přestupek H T R F A. Jednotlivci A. Jednotlivci Trest pro Přestupek H T R F 1. Přestupky proti registračnímu a přestupnímu řádu např. hlášení přestupu nebo hostování do více klubů, nedodržování ustanovení řádů, úmyslné uvádění nesprávných

Více

REGIONÁLNÍ SVAZ HOKEJBALU MORAVA - SEVER. www.hokejbal-sm.cz. Řídící orgán soutěže MČR SŽ skup. MORAVA - SEVER a MČR MŽ skup.

REGIONÁLNÍ SVAZ HOKEJBALU MORAVA - SEVER. www.hokejbal-sm.cz. Řídící orgán soutěže MČR SŽ skup. MORAVA - SEVER a MČR MŽ skup. PROPOZICE 2013-2014 REGIONÁLNÍ SVAZ HOKEJBALU MORAVA - SEVER IČO: 22769129, Bankovní spojení: Komerční Banka, Číslo účtu: 107-1344600207/0100, www.hokejbal-sm.cz Řídící orgán soutěže MČR SŽ skup. MORAVA

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE ČÁST PRVNÍ DISCIPLINÁRNÍ PROVINĚNÍ A TRESTY 1. článek Působnost disciplinárního řádu 1.1. Disciplinární řád ČJF stanovuje pravomoc disciplinárních orgánů a upravuje

Více

PRAVIDLA STOLNÍHO TENISU Č A S T

PRAVIDLA STOLNÍHO TENISU Č A S T PRAVIDLA STOLNÍHO TENISU Č A S T 2012-2013 OBSAH PRAVIDLA STOLNÍHO TENISU Stůl 2.1 Síťka 2.2 Míček 2.3 Pálka 2.4 Definice některých pojmů 2.5 Správné podání 2.6 Správné vrácení míčku 2.7 Postup hry 2.8

Více

NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015. Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení

NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015. Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015 Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení Ondřej Surga, předseda legislativní komise 10. května 2015 (A)

Více

REGISTRAČNÍ ŘÁD. Článek 401. Základní ustanovení

REGISTRAČNÍ ŘÁD. Článek 401. Základní ustanovení REGISTRAČNÍ ŘÁD Článek 401. Základní ustanovení 401.01 Členy ČAST jsou oddíly stolního tenisu, jejichž příslušníci jsou registrováni podle tohoto řádu. Příslušníci se dělí na: a) závodníky a závodnice

Více

HERNÍ ŘÁD TIPSPORT EXTRALIGY LEDNÍHO HOKEJE - ROZPIS SOUTĚŽE -

HERNÍ ŘÁD TIPSPORT EXTRALIGY LEDNÍHO HOKEJE - ROZPIS SOUTĚŽE - HERNÍ ŘÁD TIPSPORT EXTRALIGY LEDNÍHO HOKEJE - ROZPIS SOUTĚŽE - 2014/2015 1 TIPSPORT EXTRALIGA mistrovství ČR Adresa: Český svaz ledního hokeje Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, 190 93 Praha 9 tel.:

Více

JEDNACÍ ŘÁD. International Police Association sekce Česká republika z.s. Část první Úvodní ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD. International Police Association sekce Česká republika z.s. Část první Úvodní ustanovení Příloha č. 2 Stanov International Police Association, sekce České republiky JEDNACÍ ŘÁD International Police Association sekce Česká republika z.s. Část první Úvodní ustanovení 1 Jednací řád International

Více

JOCKEY CLUB ČESKÉ REPUBLIKY DOSTIHOVÝ ŘÁD. Předpisy pro konání rovinových a překážkových cvalových dostihů

JOCKEY CLUB ČESKÉ REPUBLIKY DOSTIHOVÝ ŘÁD. Předpisy pro konání rovinových a překážkových cvalových dostihů JOCKEY CLUB ČESKÉ REPUBLIKY DOSTIHOVÝ ŘÁD Předpisy pro konání rovinových a překážkových cvalových dostihů Praha 2014 2 DOSTIHOVÝ ŘÁD Obsah Str. Oddíl I... 9 Definice a vysvětlivky... 9 Oddíl II... 25 Rozsah

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení Zákon č. 168/1999 Sb. ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

Více

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA Organizační, jednací a volební řád České komory architektů 2014 ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ v souladu s ustanovením 23 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb.,

Více

ŘÁD ROZHODČÍHO SOUDU PŘI HOSPODÁŘSKÉ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY A AGRÁRNÍ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY

ŘÁD ROZHODČÍHO SOUDU PŘI HOSPODÁŘSKÉ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY A AGRÁRNÍ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY ŘÁD ROZHODČÍHO SOUDU PŘI HOSPODÁŘSKÉ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY A AGRÁRNÍ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky vydává, jako stálý rozhodčí

Více