Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení"

Transkript

1 Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: Sídlo: Bystřice 334, PSČ Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále jen MAS Jablunkov nebo také spolek ) je právnickou osobou, spolkem dle 214 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Organizace byla v roce 2012 založena jako Místní akční skupina Jablunkovsko zájmové sdružení právnických osob podle ustanovení 20f a následujících ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů. V roce 2014 byla nejvyšším orgánem schválena změna právní formy na spolek v souladu s 174 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Čl. III. Účel spolku Účelem spolku je sdružovat osoby ke komunitě vedenému místnímu rozvoji a vytvářet tak podmínky pro realizaci rozvojových strategií a strategických plánů na území Jablunkovska v rámci iniciativy LEADER Evropské unie nebo jiných aktivit, které podporují rozvoj venkova. Územím Jablunkovska se rozumí území působnosti MAS Jablunkovsko tvořené správním územím obcí, které schválily či souhlasily se zařazením svého území do území působnosti MAS Jablunkovska v příslušeném programovém období Evropské unie. Komunitně vedený místní rozvoj se uskutečňuje na základě integrované a víceodvětvové strategie místního rozvoje území, tj. strategie komunitně vedeného místního rozvoje (zkratka SCLLD). Komunitně vedený místní rozvoj je založen na konsenzu osob zúčastněných na místním rozvoji. Je koncipován s ohledem na místní potřeby, potenciál a zahrnuje inovativní prvky v místních souvislostech, vytváření sítí a spolupráci. Spolek vede seznam obcí, jejichž správní území je zařazeno do území MAS Jablunkovsko v příslušném programovém období Evropské unie v rámci hlavní činnosti spolku. V případě, že se členem spolku stane obec nebo svazek obcí s územím mimo uvedený region, rozšiřuje se územní působnosti spolku také na území těchto nových členů spolku při splnění podmínky celistvého území působnosti MAS Jablunkovsko. 1

2 Čl. IV. Poslání a předmět činnosti spolku Posláním MAS Jablunkovsko je podpora kulturního, společenského, sociálního a ekonomického rozvoje území Jablunkovska na bázi využití vnitřních lidských, přírodních a ekonomických potenciálů tohoto venkovského regionu a na principu vytváření členství mezi subjekty veřejného a soukromého sektoru včetně neziskového. Činnost MAS Jablunkovsko se dělí na hlavní činnost, která slouží k naplňování účelu a poslání spolku a vedlejší činnost, výhradně za účelem podpory hlavní činnosti nebo k hospodárnému využití spolkového majetku s dodržením podmínky o tom, že zisk z vedlejší hospodářské činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku. 1. Předmětem hlavní činnosti MAS Jablunkovsko je uspokojování a ochrana těch zájmů, k jejichž naplňování je spolek založen (čl. III), přičemž MAS Jablunkovsko bude zejména provádět: a) zpracování a realizaci (vč. monitoringu a evaluace) strategie komunitně vedeného místního rozvoje území Jablunkovska (dále jen strategie ), b) zapojení do programů (nebo jejich částí) určených pro realizaci komunitně vedeného místního rozvoje nebo metody LEADER a přispívajících k naplňování strategie a v rámci této hospodářské činnosti realizovat zejména vyhlašování výzev k podávání žádostí o podporu projektů resp. dotace, výběr projektů pro financování z programů (nebo jejich částí), administrace a monitoring těchto projektů, c) zapojení do programů (nebo jejich částí) a projektů určených pro místní akční skupiny (nebo obdobné organizace) a realizace aktivit (či projektů) zaměřených na poskytování poradenství, vytváření absorpčních kapacit a animace území a dalších aktivit v kontextu daných programů, které přispívají k naplňování strategie, d) příprava a realizace vlastních rozvojových projektů, které naplňují strategii, e) spolupráce na přípravě a realizaci rozvojových projektů a aktivit svých členů, které naplňují strategii, f) základní dotační poradenství pro právnické a fyzické osoby působící na území Jablunkovska v rámci aktivit, které naplňují strategii, g) vyhledávání rozvojového potenciálu, animace území a iniciace vzniku rozvojových projektů, které naplňují strategii, h) propagace strategie, spolku a jeho členů, i) pořádání seminářů, konferencí a jiných vzdělávacích a osvětových aktivit, j) lektorská činnost, k) pořádání (spolupořádání) společenských, kulturních, sportovních či obdobných akcí a soutěží, l) zpracovávání analýz, studií, průzkumů a realizace obdobné výzkumné a vývojové činnosti, m) účast na aktivitách výměny zkušeností a rozvojových projektech svých tuzemských a zahraničních partnerů, n) zapojení do sítí organizací a zájmových uskupení zabývajících se rozvojem venkova, územním rozvojem apod. a realizace související činnosti. 2

3 2. Předmětem vedlejší hospodářské činnosti spolku je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců. Čl. V. Majetkové poměry spolku 1. Zdroji příjmu spolku jsou zejména: a) účelové dotace z veřejných prostředků a fondů EU, b) dary a příspěvky od fyzických a právnických osob, c) úroky z bankovních účtů spolku, d) roční členské příspěvky členů spolku, e) výnosy z vlastní činnosti spolku. 2. Výše ročního členského příspěvku pro rok 2015 činí Kč (slovy: pět tisíc korun českých) pro svazky obcí, obce a pro podnikatelské subjekty (tj. obchodní společnosti a družstva), a 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) pro ostatní právnické osoby z neziskového sektoru (tj. občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti apod.). Roční členský příspěvek 2015 je splatný do , pro nově přijaté členy do dvou měsíců ode dne vstupu do spolku. Výši a splatnost ročního členského příspěvku pro každý následující kalendářní rok stanoví valná hromada spolku, přičemž může být stanovena různá výše příspěvku pro výše uvedené skupiny členů spolku. 3. Získané finanční prostředky uvedené v bodu 1. tohoto článku případně jiné věci a hodnoty, se stávají majetkem spolku a jeho zdrojem a tyto mohou být použity pouze k realizaci hlavní činnosti spolku. Čl. VI. Hospodaření spolku 1. Spolek sestavuje svůj rozpočet a hospodaří podle něj. Rozpočet se sestavuje na příslušný kalendářní rok a vyúčtování výsledků hospodaření se provádí do 6 měsíců po skončení kalendářního roku. 2. Spolek vede účetnictví o stavu a pohybu majetku, o svých příjmech a výdajích, dále vede řádnou a průkaznou evidenci zaplacených ročních členských příspěvků. 3. Předseda programového výboru spolku každoročně předkládá valné hromadě ke schválení roční účetní závěrku, případně výroční zprávu a to nejpozději do 6 měsíců od konce řádného účetního období. Čl. VII. Členství ve spolku 1. Členství osob zapsaných v seznamů členů vzniklo způsobem určeným stanovami. O přijetí dalších členů rozhoduje valná hromada. Při přijetí musí nový člen prohlásit, že souhlasí se stanovami spolku a musí splňovat podmínku, že má sídlo nebo provozovnu v území působnosti spolku, nebo se jeho vstupem toto území rozšiřuje (platí pro obce a svazky obcí), nebo prokazatelně na daném území místně působí. Působnost lze prokázat např. stanovami, zakládací listinou nebo 3

4 obdobnými dokumenty člena, ze kterých je patrná působnost na území Jablunkovska (v jedné či více obcí); vlastnictvím nemovitosti na území Jablunkovka (v jedné či více obcí); dlouhodobým pronájem prostor (ploch) na území Jablunkovska (v jedné či více obcí), ve kterých člen působí apod. Při změně faktoru, který dokládá, že člen prokazatelně na daném území místně působí, je člen povinen tuto skutečnost neprodleně a prokazatelně nahlásit spolku. Nový člen musí splňovat další podmínky, které vyplývají z legislativy a z pravidel určenými státní správou, v rámci systému podpory místních akčních skupin. 2. Člena, který je právnickou osobu, ve spolku zastupuje statutární orgán (člen statutárního orgánu) nebo jim pověřený zástupce. Zástupcem je vždy fyzická osoba. Člen, který je fyzickou osobou, může zmocnit ke svému zastupování ve spolku jinou fyzickou osobu. 3. Spolek vede seznam svých členů. V seznamu se uvádí minimálně tyto údaje o členech: název/jméno a příjmení, právní forma, sídlo/bydliště, identifikační číslo organizace (IČ)/datum narození. Dále spolek vede seznam členů orgánů spolku s uvedením zastupující nebo k zastupování zmocněné fyzické osoby v rozsahu jméno, příjmení, bydliště a datum narození. Seznam členů spolku a členů orgánů spolku je zpřístupněn v sídle spolku a dle potřeby zveřejněn na internetových stránkách spolku. Každý přistupující člen souhlasí se zveřejňováním výše uvedených informací o své osobě a osobách, které ho zastupují v příslušných orgánech. 4. Členství ve spolku zaniká: a) dobrovolným vystoupením člena, přičemž lhůta pro vystoupení člena je měsíční a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemného oznámení o vystoupení, které člen doručí programovému výboru spolku nebo do sídla spolku, b) vyloučením člena ze spolku na základě rozhodnutí valné hromady z důvodu závažného porušení povinnosti vyplývající z členství (viz čl. VII), nezaplacení členského příspěvku, závažného porušení dobrých mravů a z dalších důvodů vyplývajících z porušení platných právních předpisů. O možném vyloučení musí být člen písemně informován statutárním orgánem spolku a to výzvou k nápravě, pokud je možno porušení odčinit a nebyla spolku způsobena zvlášť závažná újma. Členství zaniká prvním dnem měsíce následujícího po odeslání oznámení o vyloučení příslušnému členovi. Člen spolku může do 15 dnů od doručení písemného rozhodnutí o svém vyloučení navrhnout, aby rozhodnutí o vyloučení přezkoumal programový výbor. c) zánikem právnické osoby jako člena spolku, d) smrtí fyzické osoby jako člena spolku, e) zánikem spolku. Zánikem členství ve spolku nevznikají členovi žádné majetkové nároky vůči spolku. 5. Pro programové období Evropské unie , pokud bude spolek podpořen nebo bude usilovat o podporu z příslušných operačních programů či programu rozvoje venkova v rámci činnosti uvedených v článku III. bodě 3. písm. b) těchto stanov, musí být splněna podmínka, že počet členů spolku musí být minimálně 35. Pokud by vystoupením nebo vyloučením člena mělo dojít k porušení této podmínky, musí být neprodleně přijat nový člen. V tomto konkrétním případě přijetí nového člena bude v kompetenci programového výboru, kdy přijetí tohoto nového člena musí následně schválit nejbližší řádná valná hromada. 4

5 Veřejným sektorem je myšlen stát, kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, orgány státní správy a právnické osoby, které jsou zřízeny či vlastněny min. z 50 % obcemi, dobrovolnými svazky obcí, kraji či státem bez ohledu na jejich právní formu. Zájmové skupiny jsou cíleně zaměřené na určitou problematiku SCLLD a každý člen definuje příslušnost k dané zájmové skupině podle své převažující činnosti. Každý člen může být příslušný pouze k jedné zájmové skupině. Členové MAS Jablunkovsko mohou vytvářet zájmové skupiny. Určení člena do zájmových skupin je v kompetenci programového výboru. Seznam členů zájmových skupin vede statutární orgán. Čl. VIII. Práva a povinnosti členů spolku 1. Člen spolku má právo: a) volit a být volen do orgánů spolku, b) být informován o celkové činnosti spolku, c) navrhovat a rozvíjet aktivity směřující k naplnění cílů a předmětu činnosti spolku, d) požadovat uvedení své značky a jména v souvislosti s projekty týkajícími se spolku, které člen aktivně podporuje, e) uvádět v materiálech vydávaných členem své členství ve spolku, f) nahlížet do zápisů a protokolů z jednání orgánů spolku (podmínkou je zachování mlčenlivosti o citlivých a důvěrných informacích a o informacích souvisejících s výběrem a hodnocením projektů a podpis dohody o zachování mlčenlivosti, apod.), g) navrhovat změny stanov a jiných vnitřních předpisů spolku. 2. Člen spolku má povinnost: a) dodržovat stanovy spolku a další závazné předpisy a dokumenty spolku, b) nahlásit všechny relevantní skutečnosti o své osobě, zejména změny statutárního orgánu člena, kontaktních údajů apod., c) účastnit se jednání valné hromady, d) aktivně se podílet na činnosti spolku, e) platit roční členský příspěvek v předepsané výši a v termínu splatnosti, f) v případě zvolení do orgánů spolku řádně plnit úkoly související s výkonem této funkce, g) vysvětlovat zájmy a záměry spolku v území, slaďovat zájmy člena se zájmy spolku. 3. Práva a povinnosti členové spolku realizují u právnických osob svým statutárním orgánem nebo zmocněncem, u fyzických osob osobně nebo zmocněncem. Čl. IX. Orgány spolku Orgány sdružení jsou: - valná hromada, jež je nejvyšším orgánem spolku (členská schůze), - programový výbor (statutární orgán spolku), - výběrová komise, - kontrolní komise, 5

6 - ředitel. Čl. X. Valná hromada 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku. 2. Valná hromada se schází se nejméně 1x ročně a dále tehdy, požádá-li o to kterýkoliv člen spolku. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li na ní přítomna nejméně 1/2 členů spolku. Valná hromada je tvořena všemi přítomnými členy spolku na valné hromadě, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nesmí na valné hromadě mít více než 49 % hlasovacích práv. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů všech přítomných členů, pokud není stanoveno jinak. Ke schválení přijetí nového člena nebo vyloučení člena spolku je třeba souhlas 2/3 dosavadních členů spolku. K rozhodnutí o zrušení spolku nebo o vstupu spolku do další právnické osoby je třeba souhlas 2/3 většiny hlasů všech členů spolku. Každý člen má jeden hlas. Zasedání valné hromady se dále účastní členové programového výboru, a to bez hlasovacího práva (pokud nezastupují zároveň člena na valné hromadě). 3. Valná hromada se schází nejméně jedenkrát ročně nebo z podnětu třetiny členů spolku nebo kontrolní komise, nebo programového výboru. Jednání valné hromady se svolává nejméně 14 dnů před jeho konáním. Svolávání a jednání valné hromady je upraveno jednacím řádem. Jednání (dále také zasedání ) valné hromady se účastní člen osobně (u fyzické osoby) nebo člen statutárního orgánu člena spolku (u právnické osoby) nebo člen spolku zmocní fyzickou osobu, která ho na jednání valné hromady bude zastupovat, přičemž jedna fyzická osoba může zastupovat na jednání valné hromady pouze jednoho člena. Zmocnění osoby k zastupování člena spolku na valné hromadě musí být uděleno na základě písemné plné moci. Toto zmocnění může člen spolku kdykoliv odvolat. 4. Do působnosti valné hromady patří: a) rozhodovat o přeměně (fúzi, rozdělení, změně právní formy) a zrušení spolku, b) rozhodovat o změně stanov spolku na návrh člena nebo orgánu spolku, c) schvalovat jednací řád valné hromady, d) schvalovat další vnitřní předpisy spolku, pokud tato pravomoc není právním řádem nebo rozhodnutím valné hromady svěřena jinému orgánu spolku, e) schvalovat výroční zprávu o činnosti a hospodaření spolku, f) schvalovat roční účetní závěrku spolku, g) schvalovat rozpočet spolku, h) stanovovat výši a termín splatnosti ročních členských příspěvků, i) zřizovat orgány spolku: programový výbor, kontrolní komisi, výběrovou komisi, j) volit a odvolávat členy programového výboru, výběrové komise a kontrolní komise a určovat počet jejich členů, pokud jej neuvádí tyto stanovy. k) rozhodovat o vstupu a vystoupení spolku do/z jiné právnické osoby, l) rozhodovat o přijetí a vyloučení členů s výjimkou uvedenou v čl. VII bodu 5. těchto stanov, kdy přijetí nového člena bude v kompetenci programového výboru a valná hromada následně přijetí tohoto člena programovým výborem schválí, m) schvalovat strategii komunitně vedeného místního rozvoje a její změny, n) schvalovat způsob hodnocení a výběru projektů, zejména výběrová kritéria pro výběr projektů, 6

7 o) brát na vědomí zprávy programového výboru, výběrové komise a kontrolní komise, p) distribuovat veřejné finanční prostředky a nést odpovědnost za distribuci veřejných prostředků a provádění SCLLD na území Jablunkovska, 5. Z rozhodnutí valné hromady mohou být jmenováni čestní členové spolku z řad významných osobností, které souhlasí a podporují cíle programovým výborem spolku. Čestní členové mají právo se účastnit jednání valné hromady spolku bez hlasovacího práva. Čl. XI. Programový výbor 1. Programový výbor je kolektivním statutárním orgánem spolku. Pro zajištění realizace účelu spolku programový výbor zejména odpovídá za přípravu Strategického plánu Leader MAS Jablunkovsko (pro programové období ) a dozor u zajištění nad jeho realizací. 2. Programový výbor má 5 členů. Členy programového výboru volí valná hromada z členů spolku. Zvoleného člena spolku, který je právnickou osobou, zastupuje fyzická osoba, která musí být svéprávná a bezúhonná (ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání) a která je členem statutárního orgánu člena spolku nebo je fyzickou osobou zmocněnou členem spolku. Zvolený člen spolku, který je fyzickou osobou, musí být svéprávný a bezúhonný (ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání). Členové programového výboru nesmí být současně členy kontrolní komise nebo členy výběrové komise, nebo fyzické osoby zastupující členy kontrolní komise nebo fyzické osoby zastupující členy výběrové komise. 3. Složení členů programového výboru musí splňovat podmínku, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv v programovém výboru. Při rozhodování má každá člen jeden hlas. Programový výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných. 4. Funkční období členů programového výboru je tříleté. Opakované zvolení je možné. 5. Programový výbor ze svých členů na prvním zasedání zvolí předsedu a místopředsedu programového výboru. Předseda svolává a řídí zasedání programového výboru. V jeho nepřítomnosti jej zastupuje místopředseda. Pokud není obsazena funkce předsedy či místopředsedy, svolává a řídí zasedání programového výboru jeden z jeho členů do doby zvolení předsedy či místopředsedy. Zasedání programového výboru se svolává nejméně 7 dnů před jeho konáním a minimálně 1x za 2 měsíce. 6. Předseda nebo místopředseda programového výboru zastupují spolek navenek a jednají jménem spolku každý samostatně v souladu se stanovami spolku, usneseními valné hromady a programového výboru. Podepisování za spolek se děje následujícím způsobem, že k názvu spolku připojí svůj podpis předseda programového výboru nebo místopředseda programového výboru. Při rozhodnutí, jehož předmětem je vznik závazků s plněním ve finančním vyjádření přesahujícím částku ,- Kč, k platnosti právních úkonů je třeba podpisu minimálně dvou členů programového výboru, v tom jeden podpis musí připojit předseda nebo místopředseda programového výboru. 7

8 7. Ke splnění některých úkolů nebo k zajištění dlouhodobé specializované činnosti může programový výbor zřizovat odborné pracovní skupiny a stanovovat způsob jednání, svolávání a přijímání členů apod. 8. Do působnosti programového výboru zejména patří: a) volit a odvolávat předsedu a místopředsedu z řad svých členů, b) jmenovat a odvolávat ředitele, stanovovat mu mzdu a plnit vůči němu zaměstnavatelské funkce vyplývající z pracovně právních předpisů (např. vznik a zánik pracovního poměru), c) zpracovávat návrh způsobu hodnocení a výběru projektů vč. příslušných kritérií (v rámci činnosti spolku dle článku III. odst. 3. písm. b) těchto stanov), který předkládá valné hromadě ke schválení, d) schvalovat výzvy k podávání žádostí o podporu projektů resp. dotace, e) vybírat projekty k realizaci a stanovovat výši alokace finančních prostředků na projekty na základě návrhu výběrové komise (v rámci činnosti spolku dle článku III. odst. 3 písm. b) těchto stanov), f) svolávat valnou hromadu minimálně jedenkrát ročně, g) přijímat nové členy spolku za podmínek článku VII. odst. 5 těchto stanov, h) schvalovat změny strategie komunitně vedeného místního rozvoje, i) zajišťovat obchodní vedení spolku, j) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence a účetnictví a informovat členy o věcech spolku. 9. Působnost programového výboru, jeho postavení, vnitřní uspořádání může být dále specifikováno v jednacím řádu tohoto orgánu. Čl. XII. Výběrová komise 1. Výběrová komise je zvláštním orgánem spolku. Jedná se o kolektivní orgán. Tato komise zabezpečuje vyhodnocení a výběr projektů v rámci činnosti spolku dle článku IV. odst. 3. písm. b) těchto stanov ve formě doporučení pro programový výbor. 2. Výběrová komise má nejméně 7 členů. Počet členů určuje valná hromada spolku. Členy výběrové komise volí valná hromada z členů spolku nebo jiných osob, které na území Jablunkovsko prokazatelně místně působí a byly doporučeny členem spolku. Je-li členem výběrového orgánu právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu. Je-li členem výběrového orgánu fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná (ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání). Je-li členem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat fyzická osoba, která danou právnickou osobu zastupuje. Jedna fyzická osoba může ve výběrové komisi zastupovat pouze jednu osobu tj. sebe nebo jednu právnickou osobu. 3. Funkční období členů je stanoveno na dobu jednoho roku, pokud valná hromada nestanoví kratší dobu. Opakované zvolení je možné. 4. Členy výběrové komise a fyzické osoby zastupující tyto členy nesmí být členové programového výboru nebo členové kontrolní komise nebo fyzické osoby zastupující členy programového výboru nebo fyzické osoby zastupující členy kontrolní komise. 8

9 5. Složení členů výběrové komise musí splňovat podmínku, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv ve výběrové komisi. Při rozhodování je hlasovací právo členů výběrové komise rovné. 6. Výběrová komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlasu většiny přítomných. 7. Výběrová komise ze svých řad volí předsedu výběrové komise. Předseda svolává a řídí její zasedání. Pokud není zvolen předseda výběrové komise, svolává a řídí zasedání do okamžiku zvolení předsedy výběrové komise, předseda programového výboru nebo jím nebo programovým výborem pověřená osoba. Zasedání výběrové komise se svolává nejméně 7 dnů před jeho konáním. 8. Hlavními pravomocemi a úkoly výběrové komise je zejména: a) Volit a odvolávat předsedu výběrové komise, b) provádět předvýběr projektů na základě objektivních kritérií, navrhnout jejich pořadí podle přínosu těchto projektů k plnění záměrů a cílů SCLLD. 9. Do působnosti výběrové komise patří také předkládání návrhu způsobu hodnocení a výběrů projektů programovému výboru. 10. Působnost výběrové komise, její postavení, vnitřní uspořádání může být dále specifikováno v jednacím řádu tohoto orgánu. Čl. XIII. Kontrolní komise 1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem spolku. Jedná se o kolektivní orgán. 2. Kontrolní komise má 3 členy. Členy kontrolní komise volí valná hromada z členů spolku. Zvoleného člena spolku, který je právnickou osobu, zastupuje fyzická osoba, která musí být svéprávná a bezúhonná (ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání) a která je členem statutárního orgánu člena spolku nebo fyzickou osobou zmocněnou členem spolku. Zvolený člen spolku, který je fyzickou osobou, musí být svéprávný a bezúhonný (ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání). 3. Funkční období členů kontrolní komise je tříleté. Opakované zvolení je možné. 4. Členy kontrolní komise a fyzické osoby zastupující tyto členy nesmí být členové programového výboru nebo členové výběrové komise nebo fyzické osoby zastupující členy programového výboru nebo fyzické osoby zastupující členy výběrové komise, ředitel a další zaměstnanci spolku. 5. Kontrolní komise ze svých řad volí předsedu kontrolní komise a odvolává ho. Předseda svolává a řídí její zasedání. Pokud není zvolen předseda kontrolní komise, svolává a řídí zasedání do okamžiku zvolení předsedy, předseda programového výboru nebo programovým výborem pověřená osoba. Zasedání kontrolní komise se svolává nejméně 7 dnů před jeho konáním. 6. Kontrolní komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných. 7. Do působnosti kontrolní komise patří zejména: a) projednávat a doporučovat valné hromadě ke schválení výroční zprávu o činnosti a hospodaření spolku, b) dohlížet na to, že spolek vyvíjí činnost v souladu se stanovami, zákony, platnými pravidly, standardy MAS a SCLLD, 9

10 c) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů spolku týkající se činnosti spolku a kontrolovat tam obsažené údaje, d) kontrolovat dodržování stanov a vnitřních předpisů spolku, e) kontrolovat účelné hospodaření spolku, f) svolávat mimořádné jednání valné hromady a programového výboru, jestliže to vyžadují zájmy spolku, g) kontrolovat metodiku způsobu výběru projektů spolku a její dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výběru spolku, h) provádět monitoring a hodnocení SCLLD (zpracovává a předkládá ke schválení rozhodovacímu orgánu indikátorový a evaluační plán SCLLD). 8. Při plnění svých úkolů má kontrolní komise právo požadovat součinnost a spolupráci členů, zaměstnanců spolku a ostatních orgánů spolku. 9. Kontrolní komise předkládá jedenkrát ročně svoji zprávu valné hromadě o výsledcích své kontrolní činnosti. 10. Působnost kontrolní komise, její postavení, vnitřní uspořádání může být dále specifikováno v jednacím řádu tohoto orgánu. Čl. XIV. Ředitel Ředitel je v pracovně právním vztahu ke spolku. Ředitel řídí kancelář MAS Jablunkovsko a zajišťuje: 1. výkon funkce manažera pro realizaci Strategického plánu Leader a vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD, 2. řídí práce na realizaci Strategického plánu Leader a SCLLD, plní věcné úkoly uložené mu usnesením programového výboru a valnou hromadou spolku, 3. jedná za spolek v běžných záležitostech na základě plné moci v rozsahu obvyklém vzhledem k jeho funkci, 4. plní zaměstnavatelské funkce vyplývající z pracovně právních předpisů vůči ostatním zaměstnancům spolku, zejména uzavírá nebo ukončuje pracovní poměr, 5. vede aktuální seznam členů spolku a seznam obcí, jejichž správní území je zařazeno do území Jablunkovsko v rámci hlavní činnosti spolku. Čl. XV. Společná ustanovení k orgánům spolku Každý člen orgánu spolku může rezignovat na svou funkci doporučeným dopisem adresovaným na sídlo spolku, nebo prohlášením do zápisu při jednání příslušného orgánu. Funkce zaniká uplynutím dvou měsíců od dojití rezignace nebo prohlášení do zápisu. Pokud by rezignovala více než polovina členů příslušného orgánu, je předseda programového výboru povinen svolat v co nejkratší době valnou hromadu. Orgány spolku mohou rozhodnout i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků, zejména elektronické pošty (elektronický podpis není vyžadován) nebo datové schránky (elektronický podpis není vyžadován). Tento způsob rozhodování musí schválit předseda programového výboru nebo předseda příslušného orgánu. Výzva k rozhodnutí musí být doručena 10

11 všem členům příslušného orgánu v elektronické podobě. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny členů daného orgánu, kteří se rozhodování zúčastnili, přičemž znění přijatého rozhodnutí a způsob hlasování se dodatečně vyhotoví v písemné formě a ověří podpisem předsedy příslušného orgánů. Tento bod stanov se nevztahuje na ředitele. Čl. XVI. Doba trvání spolku MAS Jablunkovsko, z. s. je zřízena na dobu neurčitou. Čl. XVII. Zrušení spolku 1. Spolek se zrušuje rozhodnutím valné hromady. 2. Spolek zaniká výmazem z veřejného rejstříku. 3. O způsobu majetkového vypořádání rozhodne valná hromada spolku. 4. Zůstatek finančních prostředků, které byly získány z dotací na podporu různých projektů a nejsou ročními členskými příspěvky, a které nebyly plně vyčerpány na realizaci projektů, bude řádně vyúčtován a vrácen poskytovatelům dotace nebo dle dohody s poskytovatelem dotace převeden na právního nástupce. Čl. XVIII. Závěrečná ustanovení 1. Tyto stanovy se v souladu s ustanoveními 3041 odst. 2 a 3042 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník podřizují tomuto zákonu jako celku. 2. Změny nebo doplňky těchto stanov lze provést pouze na základě rozhodnutí valné hromady jako nejvyššího orgánu spolku, a to formou písemného dodatku nebo nového znění stanov. 3. Dnem schválení těchto stanov se zrušuje platnost Stanov Místní akční skupiny Jablunkovsko - zájmového sdružení právnických osob, které byly schváleny valnou hromadou dne 12. července Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou spolku dne a nabývají účinnost Podpis předseda/předsedkyně programového výboru: jméno a příjmení 11

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Dobrotety (dále jen sdružení ) Sídlo: Slávy Horníka 23/200, 150 00 Praha 5 Působnost: celé území České republiky Čl. 2 Statut sdružení Občanské sdružení

Více

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace Statut Nadace Experientia Část první Úvodní ustanovení Čl. I Název a sídlo Nadace 1. Název Nadace zní: Nadace Experientia (dále jen "Nadace"). 2. Sídlo Nadace: Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6. 1. Zřizovateli

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Business Leaders Forum. Čl.1 Obecná ustanovení. Čl. 2 Poslání a předmět činnosti sdružení

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Business Leaders Forum. Čl.1 Obecná ustanovení. Čl. 2 Poslání a předmět činnosti sdružení Stanovy zájmového sdružení právnických osob Business Leaders Forum Čl.1 Obecná ustanovení 1. Název sdružení zní: Business Leaders Forum 2. Sídlem sdružení je Štěpánská 61, Palác Lucerna, 116 02 Praha 1.

Více

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 S T A N O V Y Svazku obcí pro komunální služby se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 Preambule Svazek obcí pro komunální služby je založen za účelem zabezpečení věcí veřejného zájmu, a to zejména vytvoření

Více

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY Část I Základní ustanovení Článek 1 Název organizace Ústřední automotoklub České republiky, dále jen ÚAMK. Symboly organizace jsou znak a vlajka. Článek

Více

S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE

S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE S T A N O V Y POLITICKÉ STRANY S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE Uznávajíce neporušitelnost základních lidských práv a svobod, majíce na zřeteli ústavně zaručené právo svobody sdružování,

Více

Stanovy UNHfree.net z.s.

Stanovy UNHfree.net z.s. Čl. 1. Základní ustanovení Stanovy UNHfree.net z.s. 1. UNHfree.net z.s. (dále jen Spolek) je dobrovolný, nezávislý a neziskový Spolek fyzických a právnických osob. 2. Na spolek se dle zákona č. 89/2012

Více

NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015. Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení

NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015. Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015 Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení Ondřej Surga, předseda legislativní komise 10. května 2015 (A)

Více

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a vznik společnosti Akciová společnost AG Skořenice, akciová společnost (dále jen společnost ) byla založena rozhodnutím 201

Více

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve znění přijatém III. řádným sjezdem, konaným ve dnech 2. a 3. července 2005 v Klatovech a změn přijatých Shromážděním starostů OSH 1814. 104. 20142 Část

Více

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s.

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. Čl. 1 STANOVY A VZNIK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Tyto stanovy jsou dokumentem akciové společnosti (dále společnost ), která vznikla zápisem do obchodního rejstříku

Více

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Hlava I. Úvodní ustanovení ---------------------------------------------------------------------

Více

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA Organizační, jednací a volební řád České komory architektů 2014 ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ v souladu s ustanovením 23 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb.,

Více

STANOVY SPOLKU. Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo

STANOVY SPOLKU. Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo STANOVY SPOLKU Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo Frank Bold Kids z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolným spolkem fyzických a právnických osob ve smyslu ustanovení 214 a násl. zákona č.

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Občanské sdružení. a čeho. Mgr. Josef Šplíchal MV ČR

Občanské sdružení. a čeho. Mgr. Josef Šplíchal MV ČR Občanské sdružení Jak je založit, jak je provozovat a čeho se vyvarovat. aneb Desatero pro občany. Mgr. Josef Šplíchal MV ČR Manuál byl vytvořen jako součást projektu MV ČR Zpřehledňování fungování neziskového

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

K tomuto účelu byly sepsány stanovy sdružení, které jsou uvedeny v příloze č. 1.

K tomuto účelu byly sepsány stanovy sdružení, které jsou uvedeny v příloze č. 1. Vznik SRP V roce 1996 vedení Střední odborné školy v Kloboukách u Brna založilo SRPDŠ (Sdružení rodičů, přátel a dětí školy). Toto sdružení mělo vždy předsedu a členy, kteří byli voleni z řad rodičů na

Více

Statutární město Prostějov Rada města Prostějova

Statutární město Prostějov Rada města Prostějova Statutární město Prostějov Rada města Prostějova ORGANIZAČNÍ ŘÁD Magistrátu města Prostějova od 1. 1. 2015 vydaný v souladu s 102 odst. 2 písm. f), k) a o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více

*** Část druhá * Orgány společnosti

*** Část druhá * Orgány společnosti Stanovy obchodní společnosti SKALIČAN a.s. Část první Základní ustanovení Článek 1 Vznik společnosti a její právní forma 1. SKALIČAN a.s., (dále jen společnost ) vznikla dne 4.5.1992 zápisem do obchodního

Více

Junák svaz skautů a skautek ČR. Organizační řád a systemizace Junáka

Junák svaz skautů a skautek ČR. Organizační řád a systemizace Junáka Junák svaz skautů a skautek ČR Organizační řád a systemizace Junáka Obsah řádu 1. Základní a úvodní ustanovení... 4 1.1. Účel a postavení předpisu... 4 1.2. Související předpisy... 4 1.3. Definice pojmů

Více

PROGRAM PODPORY FILMOVÉHO PRŮMYSLU

PROGRAM PODPORY FILMOVÉHO PRŮMYSLU PROGRAM PODPORY FILMOVÉHO PRŮMYSLU 1 I. OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Program podpory filmového průmyslu (dále jen Program ) 1 definuje pravidla a stanovuje podmínky pro poskytování

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení o organizaci a správě v církvi

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení o organizaci a správě v církvi ORGANIZAČNÍ ŘÁD Církve československé husitské přijatý církevním zastupitelstvem konaným ve dnech 8. a 9. 10. 2004 v Praze a vyhlášený v Úředních z právách č. 2/2004 ze dne 31. 10. 2004. Schválen ve znění

Více

Stanovy Univerzitní Liga, z.s.

Stanovy Univerzitní Liga, z.s. Stanovy Univerzitní Liga, z.s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Univerzitní Liga, z.s. (dále jen,,spolek ) Sídlo: Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno, Česká republika IČO: 02046211 Čl.

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč Čl. I. Úvodní ustanovení Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč (dále jen spolek ) je dobrovolným, nepolitickým, nezávislým spolkem rodičů a

Více

STANOVY spolku. Šaldorfské sklepy z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku

STANOVY spolku. Šaldorfské sklepy z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku STANOVY spolku Šaldorfské sklepy z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Název spolku je: Šaldorfské sklepy z.s. (dále jen spolek). 2) Sídlem spolku je adresa Nový Šaldorf č. ev. 104,

Více

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti Stav k 1. lednu. 2015 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti Změna: 202/2005 Sb. Změna: 168/2005 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 428/2005 Sb. Změna: 350/2005 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna:

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více