U N I V E R Z I T A O B R A N Y

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U N I V E R Z I T A O B R A N Y"

Transkript

1 U N I V E R Z I T A O B R A N Y VNITŘNÍ PŘEDPIS STIPENDIJNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY OBRANY ve znění 1., 2. a 3. změny B r n o

2 2 Obsah: ČÁST PRVNÍ... 3 ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1 Působnost... 3 Čl. 2 Obecná ustanovení... 3 Čl. 3 Rozhodování ve stipendijních věcech... 4 ČÁST DRUHÁ... 5 STIPENDIA PRO STUDENTY PREZENČNÍHO STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH... 5 Čl. 4 Druhy stipendií... 5 Čl. 5 Prospěchové stipendium... 5 Čl. 6 Tvůrčí stipendium... 6 Čl. 6a Výzkumné stipendium... 6 Čl. 7 Mimořádné stipendium... 7 Čl. 8 Sociální stipendium... 7 Čl. 9 Ubytovací stipendium... 8 Čl. 10 Stipendium na podporu studia... 8 ČÁST TŘETÍ... 9 STIPENDIA PRO STUDENTY PREZENČNÍHO STUDIA V DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH... 9 Čl. 11 Druhy stipendií... 9 Čl. 12 Doktorandské stipendium... 9 Čl. 13 Prospěchové stipendium Čl. 13a Výzkumné stipendium Čl. 14 Sociální stipendium Čl. 15 Ubytovací stipendium Čl. 16 Stipendium na podporu studia ČÁST ČTVRTÁ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Čl. 17 Vyplácení stipendií Čl. 18 Opravné prostředky Čl. 19 Výkon působností Čl. 20 Přechodné ustanovení Čl. 21 Závěrečná ustanovení... 12

3 STIPENDIJNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY OBRANY 3 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Působnost (1) Stipendijní řád pro studenty Univerzity obrany (dále jen řád ) je ve smyslu ustanovení 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), (dále jen zákon ) vnitřním předpisem Univerzity obrany (UO). (2) Řád stanoví pravidla pro přiznávání stipendií studentům zapsaným do studia v prezenční formě v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech, které jsou uskutečňovány na UO. Čl. 2 Obecná ustanovení (1) Na UO se v souladu s ustanovením 95 odst. 1 zákona nezřizuje stipendijní fond. (2) Stipendia přiznávaná podle tohoto řádu jsou hrazena zejména z prostředků přidělených UO ze státního rozpočtu z kapitol Ministerstva obrany a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nebo z prostředků Evropské unie. (3) Stipendium zahraničního studenta, který na UO studuje na základě mezinárodní smlouvy, stanoví tato smlouva. (4) Stipendia jsou studentům přiznávána a vyplácena podle tohoto řádu v rozsahu daném přidělenými finančními prostředky. Student má nárok na přiznání stipendia podle čl. 5, čl. 6 odst. 5, čl. 6a, čl. 8 odst. 3, čl. 9, čl. 12, čl. 13, čl. 13a, čl. 14 ve spojení s čl. 8 odst. 3 a čl. 15, jestliže splní podmínky pro jeho přiznání stanovené tímto řádem; na přiznání ostatních stipendií nemá student nárok. (5) Stipendium podle čl. 5, čl. 8 odst. 3, čl. 9, čl. 10 odst. 2, odst. 3 písm. a) a odst. 9, čl. 12, čl. 13, čl. 14 ve spojení s čl. 8 odst. 3, čl. 15 a čl. 16 ve spojení s čl. 10 odst. 2, odst. 3 písm. a) a odst. 9 může být přiznáno pouze studentovi, který není vojákem v činné službě; vynikající studijní výsledky studentů, kteří jsou vojáky v činné službě, se oceňují formou osobního příplatku. (6) Stipendium se přiznává jako: a) jednorázová částka (dále jen jednorázové stipendium ), b) pravidelně opětující se částka (dále jen pravidelné stipendium ). (7) Nárok na přiznané stipendium studentovi zaniká posledním dnem měsíce, ve kterém studium přerušil nebo ukončil, nebo posledním dnem posledního semestru standardní doby studia.

4 4 Čl. 3 Rozhodování ve stipendijních věcech (1) Stipendia se přiznávají na základě písemné žádosti studenta nebo bez této žádosti. Žádost o přiznání stipendia se podává na studijní referát nebo školský referát příslušné fakulty (dále jen studijní referát ). K žádosti o přiznání stipendia musí být přiloženy doklady o splnění podmínek pro přiznání daného stipendia. Pokud podaná žádost o přiznání stipendia není úplná, vyzve studijní referát studenta, aby žádost doplnil nebo podal potřebné vysvětlení; k provedení těchto úkonů studijní referát poskytne studentovi přiměřenou lhůtu. (2) Dnem podání žádosti o přiznání stipendia se rozumí den doručení této žádosti na studijní referát. (3) Tiskopis žádosti o přiznání stipendia si student vyzvedne na studijním referátu. (4) O podané žádosti o přiznání stipendia musí příslušný orgán rozhodnout bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího podání. Do této lhůty se nezapočítává doba poskytnutá k doplnění podané žádosti o přiznání stipendia nebo k podání potřebného vysvětlení. (5) Rozhodnutí o přiznání stipendia musí být vyhotoveno písemně, musí obsahovat údaje o výši a výplatě stipendia, odůvodnění a poučení o možnosti podat žádost o přezkoumání a musí být studentovi doručeno do vlastních rukou. Obdobným způsobem se postupuje v případě rozhodnutí o odejmutí stipendia podle odstavců 7 a 8. (6) Student, kterému bylo přiznáno stipendium podle tohoto řádu, je povinen bez zbytečného odkladu písemně informovat studijní referát o všech skutečnostech, které mají vliv na přiznání stipendia nebo jeho výši. (7) V případě dodatečného zjištění nepravdivých, neúplných, zkreslených nebo studentem zatajených údajů v žádosti o přiznání stipendia nebo nesplnění oznamovací povinnosti uvedené v odstavci 6 příslušný orgán rozhodne o odejmutí přiznaného stipendia, a pokud v souvislosti s tím došlo k neoprávněné výplatě stipendia, je student povinen částky neprávem přijaté vrátit. (8) Příslušný orgán rozhodne o odejmutí přiznaného stipendia, jestliže student, kterému bylo přiznáno stipendium, přestane splňovat podmínky pro přiznání stipendia. (9) Orgán, který rozhodl o přiznání stipendia, o odejmutí přiznaného stipendia nebo o zastavení vyplácení přiznaného stipendia podle čl. 17 odst. 7, zveřejní tuto skutečnost ve svém rozkazu.

5 STIPENDIJNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY OBRANY 5 ČÁST DRUHÁ STIPENDIA PRO STUDENTY PREZENČNÍHO STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH Čl. 4 Druhy stipendií (1) Stipendium může být přiznáno studentům v prezenční formě studia v bakalářských a magisterských studijních programech jako: a) prospěchové stipendium - za vynikající studijní výsledky podle 91 odst. 2 písm. a) zákona, b) tvůrčí stipendium - za vynikající tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí podle 91 odst. 2 písm. b) zákona, c) výzkumné stipendium - za podíl na výzkumné, vývojové a inovační činnosti podle 91 odst. 2 písm. c) zákona, d) mimořádné stipendium - za mimořádné činnosti konané ve prospěch UO nebo reprezentující UO na veřejnosti a v případech hodných zvláštního zřetele podle 91 odst. 2 písm. e) zákona, e) sociální stipendium - v tíživé sociální situaci studenta podle 91 odst. 2 písm. d) zákona, f) ubytovací stipendium - k částečné úhradě nákladů spojených s ubytováním podle 91 odst. 2 písm. e) zákona, g) stipendium na podporu studia - jako příspěvek na zvýšené náklady v průběhu určité části studia podle 91 odst. 4 písm. a) nebo b) zákona. (2) Prospěchové, výzkumné a ubytovací stipendium a stipendium na podporu studia podle čl. 10 odst. 2 a 3 přiznává studentovi děkan, sociální stipendium a stipendium na podporu studia podle čl. 10 odst. 9 přiznává studentovi rektor a tvůrčí a mimořádné stipendium přiznává studentovi rektor na návrh. (3) Prospěchové, tvůrčí, výzkumné a mimořádné stipendium a stipendium na podporu studia podle čl. 10 odst. 3 písm. b) se studentovi přiznává bez jeho žádosti, sociální a ubytovací stipendium a stipendium na podporu studia podle čl. 10 odst. 2, odst. 3 písm. a) a odst. 9 na jeho žádost. Čl. 5 Prospěchové stipendium (1) Prospěchové stipendium se přiznává podle čl. 2 odst. 6 písm. b) na období následujícího semestru za studijní výsledky dosažené v uplynulém semestru studentovi, který do konce uplynulého semestru splnil všechny studijní povinnosti stanovené studijním plánem pro tento semestr.

6 6 (2) Pro hodnocení studijních výsledků při výpočtu výše prospěchového stipendia se používá vážený průměr. 1) (3) Prospěchové stipendium může být přiznáno studentovi: a) který studuje daný ročník studia poprvé, b) kterému nebyla v posledních dvanácti měsících uložena sankce za disciplinární přestupek podle 65 odst. 1 zákona. (4) Studentovi, který pokračuje ve studiu po přerušení studia nebo který byl přijat ke studiu ve studijním programu a dříve již studoval v jiném bakalářském (magisterském) studijním programu, se vážený průměr stanovuje ze známek z uznaných zkoušek a klasifikovaných zápočtů z předchozího studia v posledním uzavřeném semestru včetně rozdílových zkoušek a klasifikovaných zápočtů předepsaných pro dokončení semestru. (5) Prospěchové stipendium se přiznává ve výši: Dosažený vážený průměr m m = 1 Měsíční částka 1500 Kč 1 < m 1, Kč 1,2 < m 1,5 500 Kč (6) Pokud studentovi, kterému bylo přiznáno prospěchové stipendium, byla uložena sankce za disciplinární přestupek podle 65 odst. 1 zákona, rozhodne děkan o odejmutí přiznaného prospěchového stipendia. Čl. 6 Tvůrčí stipendium (1) Tvůrčí stipendium se přiznává podle čl. 2 odst. 6 písm. a) nebo b) nejvýše na období 8 měsíců (listopad až červen) v akademickém roce. (2) Jednorázové tvůrčí stipendium lze přiznat za podíl na vědecké činnosti příslušného pracoviště UO. Maximální výše jednorázového tvůrčího stipendia činí 8000 Kč. (3) Jednorázové tvůrčí stipendium lze přiznat za úspěšnou obhajobu vědecké práce na fakultní studentské konferenci organizované v rámci soutěže studentské tvůrčí činnosti. Maximální výše jednorázového tvůrčího stipendia činí 2000 Kč. (4) Jednorázové tvůrčí stipendium lze přiznat za mimořádné výsledky při reprezentaci UO na veřejnosti v soutěžích s celoarmádní nebo celostátní působností anebo s mezinárodní účastí. Maximální výše jednorázového tvůrčího stipendia činí 3000 Kč za výsledky v celoarmádních soutěžích, 4000 Kč za výsledky v celostátních soutěžích a 5000 Kč za výsledky v mezinárodních soutěžích. (5) Pravidelné tvůrčí stipendium lze přiznat za podíl na pedagogické činnosti. Maximální výše pravidelného tvůrčího stipendia činí 700 Kč měsíčně. (6) Pravidelné tvůrčí stipendium podle odstavce 5 lze vyplatit pouze po odevzdání a schválení výsledku pedagogické činnosti za daný měsíc. 1 ) Článek 28 Studijního a zkušebního řádu Univerzity obrany.

7 STIPENDIJNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY OBRANY 7 Čl. 6a Výzkumné stipendium (1) Výzkumné stipendium se přiznává podle čl. 2 odst. 6 písm. b) na období semestru nebo jeho části. (2) Výzkumné stipendium se přiznává za účast na výzkumu prováděném studenty při uskutečňování akreditovaných doktorských nebo magisterských studijních programů, který je bezprostředně spojen s jejich vzděláváním (dále jen specifický vysokoškolský výzkum ); za účast na specifickém vysokoškolském výzkumu se považuje činnost řešitele nebo člena řešitelského týmu projektu specifického vysokoškolského výzkumu. Maximální výše výzkumného stipendia činí 3000 Kč měsíčně. Čl. 7 Mimořádné stipendium (1) Mimořádné stipendium se přiznává podle čl. 2 odst. 6 písm. a) nebo b) nejvýše na období 10 měsíců (říjen až červenec) v akademickém roce. (2) Jednorázové mimořádné stipendium lze přiznat za mimořádné výsledky ve společensky prospěšných aktivitách konaných nad rámec studijních povinností, v soutěžích sportovního charakteru, na kulturních a společenských akcích reprezentujících UO na veřejnosti, případně z jiných důvodů hodných zvláštního zřetele. Maximální výše jednorázového mimořádného stipendia činí 5000 Kč. (3) Pravidelné mimořádné stipendium lze přiznat za dlouhodobější účast na aktivitách konaných ve prospěch UO. Maximální výše pravidelného mimořádného stipendia činí 1000 Kč měsíčně. Čl. 8 Sociální stipendium (1) Sociální stipendium se přiznává podle čl. 2 odst. 6 písm. a) nebo b) po stanovenou část příslušného akademického roku. (2) Jednorázové sociální stipendium lze přiznat maximálně dvakrát po dobu studia, pokaždé do částky nepřesahující trojnásobek částky životního minima studenta. (3) Pravidelné sociální stipendium (podle 91 odst. 3 zákona) se přiznává studentovi, který má nárok na přídavek na dítě podle právního předpisu, jestliže rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5. Nárok na stipendium prokazuje student písemným potvrzením vydaným na jeho žádost orgánem státní sociální podpory, který o přiznání přídavku na dítě rozhodl. (4) Pravidelné sociální stipendium v zákonem stanovené výši se přiznává po standardní dobu studia na období 10 měsíců (říjen až červenec) v akademickém roce. Nárok na pravidelné sociální stipendium může student uplatnit za určité časové období pouze jednou.

8 8 (5) Žádost o přiznání pravidelného sociálního stipendia student podává nejpozději do jednoho měsíce ode dne zápisu do studia nebo ode dne přiznání přídavku na dítě, pokud přídavek na dítě byl přiznán až po dni zápisu do studia; v případě, že žádost o přiznání pravidelného sociálního stipendia bude podána po uplynutí uvedených lhůt, lze pravidelné sociální stipendium přiznat nejdříve od prvního dne měsíce, ve kterém byla žádost podána. Čl. 9 Ubytovací stipendium (1) Ubytovací stipendium se přiznává podle čl. 2 odst. 6 písm. b) po stanovenou část příslušného akademického roku. (2) Ubytovací stipendium se přiznává studentovi, který: a) studuje v prvním studijním programu nebo ve studijním programu na něj navazujícím nebo přestoupil z jednoho studijního programu do jiného a předchozí studium mu bylo uznáno; v případě souběžně studovaných programů je studentovi přiznáno nejvýše jednou, a to v tom studijním programu, ve kterém byl do studia zapsán dříve, b) nepřekročil standardní dobu studia v žádném ze souběžně studovaných studijních programů, c) nemá trvalý pobyt na území okresu, v němž je místo jeho studia. (3) Splnění podmínek nároku na ubytovací stipendium podle odstavce 2 se ověřuje na základě údajů v matrice studentů. Při ověření splnění podmínky podle odstavce 2 písm. a) se nepřihlíží ke studiu ve studijním programu, do něhož se uchazeč zapsal a které ukončil v období od 1. května do 30. října téhož kalendářního roku. (4) Ubytovací stipendium se přiznává po standardní dobu studia na období 10 měsíců (říjen až červenec) (dále jen stipendijní období ) v akademickém roce. Studentům zapsaným do studia v průběhu stipendijního období lze ubytovací stipendium přiznat také jen na část stipendijního období po jejich zápisu do studia, aniž by to mělo vliv na výši přiznaného ubytovacího stipendia. (5) Žádost o přiznání ubytovacího stipendia student podává nejpozději do 31. října daného stipendijního období nebo do jednoho měsíce ode dne splnění podmínek stanovených pro přiznání ubytovacího stipendia, pokud tyto podmínky student splnil až v průběhu stipendijního období; v případě, že žádost o přiznání ubytovacího stipendia bude podána po uplynutí uvedených lhůt, lze ubytovací stipendium přiznat nejdříve od prvního dne měsíce, ve kterém byla žádost podána. (6) Výši ubytovacího stipendia stanoví rektor po vyjádření Akademického senátu Univerzity obrany. Čl. 10 Stipendium na podporu studia (1) Stipendium na podporu studia se poskytuje na podporu určité části studia v České republice nebo v zahraničí.

9 STIPENDIJNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY OBRANY 9 (2) Stipendium na podporu studia v České republice může být přiznáno studentovi, který byl v rámci plnění studijních povinností vyslán k prezentaci výsledků studijní a vědecké činnosti nebo k výkonu odborné praxe mimo území obce, v němž je místo jeho studia (dále jen studijní vyslání ). (3) Stipendium na podporu studia v zahraničí může být přiznáno studentovi, který byl: a) v rámci plnění studijních povinností vyslán k prezentaci výsledků studijní a vědecké činnosti nebo k výkonu odborné praxe v zahraničí, b) v souladu s kvalifikačními podmínkami příslušného schváleného programu na podporu celoživotního učení vybrán pro studijní pobyt nebo pracovní stáž v zahraničí. (4) Stipendium na podporu studia podle odstavce 2 a odstavce 3 písm. a) se poskytuje jako jednorázové stipendium na celou dobu studijního vyslání. (5) Jednorázové stipendium na podporu studia podle odstavce 2 a odstavce 3 písm. a) lze přiznat do výše součtu předpokládaných jízdních výdajů, výdajů za ubytování, stravného a konferenčních a jiných poplatků, které bude nezbytné vynaložit v souvislosti se studijním vysláním. Pro stanovení výše jízdních výdajů, výdajů za ubytování a stravného a podmínek jejich poskytnutí se použijí ustanovení právního předpisu 2). (6) O konkrétní výši možného stipendia na podporu studia podle odstavce 2 a odstavce 3 písm. a) informuje orgán, který rozhoduje o přiznání stipendia, studenta v dostatečném předstihu před vydáním rozhodnutí o přiznání stipendia. (7) Stipendium na podporu studia podle odstavce 3 písm. b) se poskytuje jako paušální částky na měsíc pobytu v zahraničí. (8) Podmínky pro přiznání, výše a vyplácení stipendia na podporu studia podle odstavce 3 písm. b) se řídí příslušným schváleným programem na podporu celoživotního učení. (9) Ke stipendiu na podporu studia podle odstavce 3 písm. b) lze přiznat v závislosti na nezbytnosti zvýšených životních nákladů během pobytu v zahraničí jednorázový příplatek v maximální výši 4000 Kč. ČÁST TŘETÍ STIPENDIA PRO STUDENTY PREZENČNÍHO STUDIA V DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH Čl. 11 Druhy stipendií (1) Stipendium může být přiznáno studentovi v prezenční formě studia v doktorském studijním programu jako: a) stipendium na podporu studia v doktorském studijním programu (dále jen doktorandské stipendium ) - k zabezpečení přiměřeného sociálního postavení studenta podle 91 odst. 4 písm. c) zákona, 2 ) 173 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

10 10 b) prospěchové stipendium - za vynikající studijní výsledky podle 91 odst. 2 písm. a) zákona, c) výzkumné stipendium - za podíl na výzkumné, vývojové a inovační činnosti podle 91 odst. 2 písm. c) zákona, d) sociální stipendium - v tíživé sociální situaci studenta podle 91 odst. 2 písm. d) zákona, e) ubytovací stipendium - k částečné úhradě nákladů spojených s ubytováním podle 91 odst. 2 písm. e) zákona, f) stipendium na podporu studia - jako příspěvek na zvýšené náklady v průběhu určité části studia podle 91 odst. 4 písm. a) nebo b) zákona. (2) Doktorandské, prospěchové, výzkumné a ubytovací stipendium a stipendium na podporu studia podle čl. 10 odst. 2 a 3 přiznává studentovi děkan, sociální stipendium a stipendium na podporu studia podle čl. 10 odst. 9 přiznává studentovi rektor. (3) Doktorandské, prospěchové a výzkumné stipendium a stipendium na podporu studia podle čl. 10 odst. 3 písm. b) se studentovi přiznává bez jeho žádosti, sociální a ubytovací stipendium a stipendium na podporu studia podle čl. 10 odst. 2, odst. 3 písm. a) a odst. 9 na jeho žádost. Čl. 12 Doktorandské stipendium (1) Doktorandské stipendium se přiznává podle čl. 2 odst. 6 písm. b) po standardní dobu studia po dobu příslušného akademického roku. (2) Výše doktorandského stipendia je závislá na ročníku studia a činí: Ročník studia Měsíční částka Kč Kč Kč Kč (3) Doktorandské stipendium lze přiznat nejdříve od prvního dne kalendářního měsíce, ve kterém byl student zapsán do příslušného ročníku. (4) Pokud student neplní studijní povinnosti vyplývající z individuálního studijního plánu, může děkan, na návrh školitele doporučený oborovou radou, studentovi přiznané doktorandské stipendium snížit až o 50 %. Čl. 13 Prospěchové stipendium (1) Prospěchové stipendium se přiznává podle čl. 2 odst. 6 písm. b) na období následujícího semestru za studijní výsledky dosažené v uplynulém semestru studentovi, který do zahájení následujícího semestru splnil všechny studijní povinnosti uplynulého semestru

11 STIPENDIJNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY OBRANY 11 stanovené individuálním studijním plánem pro tento semestr. Věta první se nevztahuje na prospěchové stipendium za studijní výsledky dosažené při státní doktorské zkoušce. (2) Pro hodnocení studijních výsledků při výpočtu výše prospěchového stipendia se započítávají známky z úspěšně vykonaných zkoušek a klasifikovaných zápočtů z předmětů stanovených individuálním studijním plánem. (3) Prospěchové stipendium může být přiznáno studentovi: a) který studuje daný ročník studia poprvé, b) kterému nebyla v posledních dvanácti měsících uložena sankce za disciplinární přestupek podle 65 odst. 1 zákona. (4) Studentovi, který pokračuje ve studiu po přerušení studia nebo který byl přijat ke studiu ve studijním programu a dříve již studoval v jiném doktorském studijním programu, se průměr stanovuje ze známek z uznaných zkoušek a klasifikovaných zápočtů z předchozího studia v posledním uzavřeném semestru včetně rozdílových zkoušek a klasifikovaných zápočtů předepsaných pro dokončení semestru (5) Prospěchové stipendium se přiznává ve výši: Dosažený průměr m Měsíční částka 1 m 1, Kč 1,5 < m Kč (6) Za složení státní doktorské zkoušky se přiznává prospěchové stipendium ve výši 3000 Kč měsíčně. Prospěchové stipendium podle věty první se přiznává od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po složení státní doktorské zkoušky. (7) V případě souběhu nároků na prospěchové stipendium podle odstavců 1 a 6 se vyplácí pouze prospěchové stipendium podle odstavce 6. (8) Pokud studentovi, kterému bylo přiznáno prospěchové stipendium, byla uložena sankce za disciplinární přestupek podle 65 odst. 1 zákona, rozhodne děkan o odejmutí přiznaného prospěchového stipendia. Čl. 13a Výzkumné stipendium Pro výzkumné stipendium se použije ustanovení čl. 6a obdobně. Čl. 14 Sociální stipendium Pro sociální stipendium se použije ustanovení čl. 8 obdobně.

12 12 Čl. 15 Ubytovací stipendium Pro ubytovací stipendium se použije ustanovení čl. 9 obdobně. Čl. 16 Stipendium na podporu studia Pro stipendium na podporu studia se použije ustanovení čl. 10 obdobně. ČÁST ČTVRTÁ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Čl. 17 Vyplácení stipendií (1) Přiznané stipendium se vyplácí po vydání rozhodnutí o jeho přiznání. (2) Stipendium podle čl. 4 odst. 1 písm. a) a c), čl. 6 odst. 5, čl. 7 odst. 3, čl. 8 odst. 3 a čl. 11 odst. 1 písm. a) až c) se vyplácí měsíčně, ubytovací stipendium se vyplácí za kalendářní čtvrtletí. Pravidelné stipendium je splatné zpětně, a to k patnáctému dni kalendářního měsíce následujícího po skončení daného období. Jednorázové stipendium je splatné zpětně s výjimkou stipendia na podporu studia, které je splatné předem. (3) Pravidelná stipendia se vyplácejí za celý kalendářní měsíc; naposledy se pravidelné stipendium v přiznané výši vyplácí za měsíc, v němž nastala rozhodná skutečnost uvedená v čl. 2 odst. 7, čl. 3 odst. 8, čl. 12 odst. 4 a čl. 17 odst. 7. (4) Přiznaná stipendia se vyplácejí v české měně s výjimkou stipendia na podporu studia v zahraničí, které lze podle zásad uvedených v odstavci 5 vyplácet také v cizí měně. (5) Přiznané stipendium se poukazuje na účet studenta vedený v české měně u pobočky peněžního ústavu na území České republiky nebo se vyplácí v hotovosti na pokladně UO. Student je povinen v žádosti o přiznání stipendia uvést, kterým z uvedených způsobů má být stipendium vypláceno; v případě poukazování stipendia na účet sdělí student potřebné údaje o bankovním spojení. U stipendií, která jsou přiznávána bez žádosti, je student povinen písemně oznámit způsob vyplácení stipendia, případně i potřebné údaje o bankovním spojení, studijnímu referátu do 30 dnů od doručení rozhodnutí o přiznání stipendia. Za správnost a úplnost údajů o bankovním spojení odpovídá student. (6) Všechna přiznaná stipendia lze poukazovat pouze na jeden účet studenta. (7) Orgán, který rozhodl o přiznání stipendia, může vyplácení stipendia zastavit, jestliže se spolehlivě prokáže, že student má vůči UO peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti.

13 STIPENDIJNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY OBRANY 13 Čl. 18 Opravné prostředky (1) Proti rozhodnutí děkana a rektora ve věcech přiznání stipendia lze podat žádost o přezkoumání. (2) Podání žádosti o přezkoumání rozhodnutí o odejmutí přiznaného stipendia nebo rozhodnutí o snížení doktorandského stipendia nemá odkladný účinek. (3) Žádost o přezkoumání rozhodnutí děkana se podává děkanovi, žádost o přezkoumání rozhodnutí rektora se podává rektorovi, a to do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí. (4) Pokud děkan žádosti o přezkoumání nevyhoví a rozhodnutí nezmění nebo nezruší, postoupí žádost studenta o přezkoumání spolu se spisovým materiálem k rozhodnutí rektorovi, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu byla žádost o přezkoumání doručena. (5) Pokud rektor žádosti o přezkoumání podané podle odstavce 3 nebo postoupené podle odstavce 4 nevyhoví a rozhodnutí nezmění nebo nezruší, žádost o přezkoumání zamítne a napadené rozhodnutí potvrdí. (6) Rozhodnutí rektora musí být přijato do 15 dnů ode dne, kdy mu byla žádost o přezkoumání doručena nebo postoupena, a je konečné. Čl. 19 Výkon působností (1) Působnosti děkana uvedené v tomto řádu vykonává u studijních programů uskutečňovaných přímo na UO rektor. (2) Působnosti studijního referátu uvedené v tomto řádu vykonává u studijních programů uskutečňovaných přímo na UO studijní referát pověřené fakulty. Čl. 20 Přechodné ustanovení Stipendia přiznaná podle dosavadních vnitřních předpisů jsou i po dni účinnosti tohoto řádu vyplácena podle podmínek stanovených v rozhodnutí o jejich přiznání. Čl. 21 Závěrečná ustanovení (1) Tento řád byl schválen podle 9 odst. 1 písm. b) zákona Akademickým senátem UO dne 19. března (2) Tento řád nabývá v souladu s ustanovením 36 odst. 4 zákona platnosti dnem registrace Ministerstvem obrany podle ustanovení 95 odst. 8 písm. a) zákona. (3) Tento řád nabývá účinnosti dnem 1. září Týmž dnem se zrušuje Stipendijní řád pro studenty Univerzity obrany, registrovaný Ministerstvem obrany dne 1. září 2004 pod čj.

14 / , ve znění 1. změny, registrované Ministerstvem obrany dne 28. listopadu 2006 pod čj / plukovník prof. MUDr. Jiří KASSA, CSc. předseda Akademického senátu UO prof. Ing. Rudolf URBAN, CSc. rektor UO

15 STIPENDIJNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY OBRANY 15 *** Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyslovilo podle 95 odst. 8 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 8. června 2009 pod čj / souhlas s registrací Stipendijního řádu pro studenty Univerzity obrany. doc. Ing. Václav VINŠ, CSc. ředitel odboru vysokých škol Ministerstvo obrany registrovalo podle 36 odst. 2 a 95 odst. 8 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. června 2009 pod čj / Stipendijní řád pro studenty Univerzity obrany. Ing. Milan GOL ředitel sekce personální ředitel MO *** 1. změnu Stipendijního řádu pro studenty Univerzity obrany schválil podle 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), Akademický senát Univerzity obrany dne 21. ledna změna Stipendijního řádu pro studenty Univerzity obrany nabyla účinnosti dnem 1. července Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyslovilo podle 95 odst. 8 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 9. června 2010 pod čj. 3595/ souhlas s registrací 1. změny Stipendijního řádu pro studenty Univerzity obrany. doc. Ing. Václav VINŠ, CSc. ředitel odboru vysokých škol Ministerstvo obrany registrovalo podle 36 odst. 2 a 95 odst. 8 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 22. června 2010 pod čj. 44-6/ změnu Stipendijního řádu pro studenty Univerzity obrany. Ing. Milan GOL ředitel sekce personální MO - personální ředitel MO

16 16 *** 2. změnu Stipendijního řádu pro studenty Univerzity obrany schválil podle 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), Akademický senát Univerzity obrany dne 25. září změna Stipendijního řádu pro studenty Univerzity obrany nabyla účinnosti dnem 1. ledna Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyslovilo podle 95 odst. 8 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 31. října 2012 pod čj. MSMT-47386/ souhlas s registrací 2. změny Stipendijního řádu pro studenty Univerzity obrany. Mgr. Karolína GONDKOVÁ ředitelka odboru vysokých škol Ministerstvo obrany registrovalo podle 36 odst. 2 a 95 odst. 8 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 12. listopadu 2012 pod čj. 92-6/ změnu Stipendijního řádu pro studenty Univerzity obrany. Ing. Petr VANČURA ředitel sekce personální MO - personální ředitel MO *** 3. změnu Stipendijního řádu pro studenty Univerzity obrany schválil podle 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), Akademický senát Univerzity obrany dne 20. května změna Stipendijního řádu pro studenty Univerzity obrany nabyla účinnosti dnem 1. září Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyslovilo podle 95 odst. 8 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 11. července 2014 pod čj. MSMT-25489/ souhlas s registrací 3. změny Stipendijního řádu pro studenty Univerzity obrany. Mgr. Karolína GONDKOVÁ ředitelka odboru vysokých škol Ministerstvo obrany registrovalo podle 36 odst. 2 a 95 odst. 8 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 22. července 2014 pod čj / změnu Stipendijního řádu pro studenty Univerzity obrany. Ing. Petr VANČURA ředitel sekce personální MO - personální ředitel MO

III. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ZE DNE 5. ČERVNA 2009

III. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ZE DNE 5. ČERVNA 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 31. března 2006

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE Vnitřní předpis ČVUT v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

STIPENDIJNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ STIPENDIJNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ ze dne 26. dubna 2012 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Čl. 1 Základní ustanovení

STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Čl. 1 Základní ustanovení STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Čl. 1 Základní ustanovení 1. Stipendijní řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen stipendijní

Více

ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRO OBSAZOVÁNÍ MÍST AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ UNIVERZITY OBRANY

ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRO OBSAZOVÁNÍ MÍST AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ UNIVERZITY OBRANY ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRO OBSAZOVÁNÍ MÍST AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ UNIVERZITY OBRANY ve znění 1., 2. a 3. změny Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení... 3 Čl. 2 Vyhlašovatel... 3 Čl. 3 Komise pro výběrové řízení...

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4, 41 odst. 2 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva Bratislavská vysoká škola práva stanoví průběh studia tímto studijním řádem jako vnitřním předpisem školy, který přijala podle zákona č. 131/ 2002 Z. z. o vysokých

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení... 3 Čl. 2 Základní ustanovení... 3 Čl. 3 Program celoživotního vzdělávání... 3 Čl. 4 Přijímání ke studiu... 4 Čl. 5 Průběh

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009 Vnitřní předpisy Univerzity Hradec Králové Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 14. dubna 2005

Více

SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK

SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK 2007/2008 Základní ustanovení Studium bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů uskutečňovaných na Hudební

Více

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT K ČLÁNKU 2 AKADEMICKÝ ROK A ČASOVÉ ČLENĚNÍ STUDIA (4) Vytváření

Více

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA Organizační, jednací a volební řád České komory architektů 2014 ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ v souladu s ustanovením 23 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb.,

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. dubna 1999

Více

221/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999. o vojácích z povolání

221/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999. o vojácích z povolání 221/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999 o vojácích z povolání Změna: 155/2000 Sb. Změna: 129/2002 Sb. Změna: 254/2002 Sb. Změna: 254/2002 Sb. (část) Změna: 546/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb. Změna: 261/2007

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Část A Základní ustanovení Článek 1 Obecná ustanovení 1. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu (dále jen Smlouva

Více

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti Stav k 1. lednu. 2015 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti Změna: 202/2005 Sb. Změna: 168/2005 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 428/2005 Sb. Změna: 350/2005 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna:

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE ČÁST PRVNÍ DISCIPLINÁRNÍ PROVINĚNÍ A TRESTY 1. článek Působnost disciplinárního řádu 1.1. Disciplinární řád ČJF stanovuje pravomoc disciplinárních orgánů a upravuje

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení Zákon č. 168/1999 Sb. ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

Více

Materiál zpracovaný Univerzitou Karlovou určeno k diskusi NÁMĚTY PRO NOVELIZACI ZÁKONA O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH 1

Materiál zpracovaný Univerzitou Karlovou určeno k diskusi NÁMĚTY PRO NOVELIZACI ZÁKONA O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH 1 NÁMĚTY PRO NOVELIZACI ZÁKONA O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH 1 A. Typologie vysokých škol 1. Členění vysokých škol na veřejné, státní a soukromé zůstane zachováno. Členění vysokých škol na vysoké školy univerzitní

Více

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program Všem pracovištím AS VŠCHT V Praze dne 2. 6. 2014 Č.j. 961/258/2014 Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015 Oddíl I Bakalářský studijní program V souladu

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vyšší odborné školy zdravotnické. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vyšší odborné školy zdravotnické. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4 ŠKOLNÍ ŘÁD Vyšší odborné školy zdravotnické V Praze dne 16. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne 16. 10. 2013 PhDr.

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Autor: Č.j.: 14 269/2001-26 Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.:

Více

Obory bakalářského studijního programu

Obory bakalářského studijního programu PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU B 2342 TEORETICKÝ ZÁKLAD STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ na Fakultě strojní ČVUT v Praze se zápisem do akademického roku 2015/2016 Ke studiu na Fakultě

Více

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015 MĚSTSKA ČAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: Poslední den zveřejnění: Počet Hstů:.10 ';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna

Více

U IVERZITA OBRA Y. Ev. č. 76/19-S/2008-2994 V Brně dne 30. června 2008 Výtisk číslo: Počet listů: 8. SMĚR ICE REKTORA U IVERZITY OBRA Y č.

U IVERZITA OBRA Y. Ev. č. 76/19-S/2008-2994 V Brně dne 30. června 2008 Výtisk číslo: Počet listů: 8. SMĚR ICE REKTORA U IVERZITY OBRA Y č. U IVERZITA OBRA Y Ev. č. 76/19-S/2008-2994 V Brně dne 30. června 2008 Výtisk číslo: Počet listů: 8 Schvaluji: brigádní generál prof. Ing. Rudolf URBA, CSc. rektor Univerzity obrany SMĚR ICE REKTORA U IVERZITY

Více

V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn

V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 29 (5) Pojištěnec

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva České dráhy, akciová společnost Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz

Více

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA www.koop.cz Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA PERSPEKTIVA Co je důležité vědět: Dovolujeme si Vás upozornit, že ne všechny části tohoto souboru pro Vás musí být relevantní. Vždy se prosím

Více