DRUHY ZÁSOB. OCEŇOVÁNÍ ZÁSOB. ÚČTOVÁNÍ MATERIÁLU, ZBOŽÍ, NEDOKONČENÉ VÝROBY, VÝROBKŮ.

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DRUHY ZÁSOB. OCEŇOVÁNÍ ZÁSOB. ÚČTOVÁNÍ MATERIÁLU, ZBOŽÍ, NEDOKONČENÉ VÝROBY, VÝROBKŮ."

Transkript

1 Druhy zásob ZÁSOBY 2 2 ZÁSOBY DRUHY ZÁSOB. OCEŇOVÁNÍ ZÁSOB. ÚČTOVÁNÍ MATERIÁLU, ZBOŽÍ, NEDOKONČENÉ VÝROBY, VÝROBKŮ. Právní úprava: Vymezení zásob Vyhláška 9 Oceňování, postup účtování, analytické a podrozvahové účty ZoÚ 25, Vyhláška 49, ČÚS č. 015 Inventarizace zásob ZoÚ 29, 30 - Zásady pro provádění inventarizací ČÚS č Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob (obsahové vymezení, postup účtování) ZDP 24, 25 - Zjištěné rozdíly při inventarizaci a vazba na daň z příjmů Opravné položky ČÚS č. 005 OPAKOVACÍ ÚLOHA Počáteční zásoba materiálu je kg, pořizovací cena je 10 Kč / 1 kg. Úkol č. 1: Zaúčtujte jednotlivé účetní případy. b Č. Obsah účetního případu Kč MD Dal 1. Dodavatelská faktura za materiál kg po 9,50 Kč Přepravné za materiál zaplaceno hotově Příjemka na materiál převzatý na sklad v pořizovací ceně. 4. Výdejka na materiál vydaný ze skladu do výroby kg. 5. Úhrada dodavatelské faktury za materiál (výpis z BÚ). Úkol č. 2: Zjistěte konečný zůstatek materiálu na skladě, a to jak v naturálních, tak v peněžních jednotkách DRUHY ZÁSOB Charakteristika zásob Zásoby patří do oběžného majetku, tzn. jedná se o takové složky majetku, u nichž dochází k jednorázové spotřebě nebo se z příslušné činnosti získávají a přeměňují v jiné majetkové složky. Zásoby se zahrnují do nákladů v souladu s účetními předpisy jednorázově, a to v okamžiku jejich spotřeby, prodeje, darování a v dalších případech, kdy dochází k jejich úbytku. 13

2 2 ZÁSOBY Oceňování zásob Členění zásob V účtové osnově pro podnikatele je pro účtování zásob vyhrazena 1. účtová třída se členěním do těchto účtových skupin: materiál - účtová skupina 11 Patří sem zejména: a) suroviny (základní materiál) vchází do výrobku a tvoří jeho podstatu (např. dřevo u nábytku) b) pomocné látky přechází do výrobku, ale netvoří jeho podstatu (např. lak na výrobky) c) provozovací látky - látky, které jsou potřeba pro zajištění provozu účetní jedotky jako celku (např. mazadla, paliva, čisticí prostředky, kancelářský materiál) d) náhradní díly e) obaly (pokud nejsou účtovány jako dlouhodobý majetek nebo zboží) f) další movité věci s dobou použitelnosti do jednoho roku bez ohledu na výši ocenění g) drobný hmotný majetek (tj. hmotné movité věci s dobou použitelnosti delší než jeden rok, jejichž ocenění nepřevyšuje limit stanovený pro zařazení do dlouhodobého hmotného majetku, o kterém účetní jednotka rozhodla, že o něm nebude účtovat jako o dlouhodobém majetku). zásoby vytvořené vlastní činností (včetně zvířat patřících do zásob) - účtová skupina 12 Do této skupiny patří: a) nedokončená výroba b) polotovary vlastní výroby c) hotové výrobky d) zvířata patří sem např. mladá a jatečná zvířata zboží - účtová skupina 13 Zahrnují se sem zejména movité věci, které účetní jednotka pořizuje za účelem dalšího prodeje. Zbožím jsou také nemovité věci, které účetní jednotka, jejímž předmětem činnosti je nákup a prodej nemovitých věcí, nakupuje za účelem prodeje a sama je nepoužívá, nepronajímá a neprovádí na nich technické zhodnocení OCEŇOVÁNÍ ZÁSOB Oceňování zásob při pořízení Podle zákona o účetnictví se při pořízení zásob používají tyto způsoby ocenění:! 1. Pořizovací cena - u nakupovaných zásob Pořizovací cenou se rozumí cena, za kterou jsou zásoby skutečně pořízeny včetně nákladů souvisejících s jejich pořízením. Vedlejší pořizovací náklady zahrnují zejména: a) přepravné externí (vyúčtované jinými účetními jednotkami) b) přepravné interní (vyúčtované jako vnitropodniková služba) c) clo d) provize e) pojistné při přepravě f) náklady na zpracování materiálu (může být provedeno externě nebo jako vnitropodniková služba) UPOZORNĚNÍ Pro účetní jednotky z výše uvedeného vyplývá, že náklady jako například přepravné, provize, pojistné, clo nelze zahrnout do nákladů v momentu jejich vynaložení, ale až v momentu úbytku příslušné zásoby, k níž se věcně vztahují (tj. v okamžiku vynaložení se účtují na kalkulační účet 111 Pořízení materiálu, resp. 131 Pořízení zboží). Součástí pořizovací ceny zásob nejsou zejména úroky z úvěrů a zápůjček poskytnutých na jejich pořízení, kurzové rozdíly, smluvní pokuty, úroky z prodlení a jiné sankce ze smluvních vztahů, které se účtují přímo na příslušné nákladové účty. 14

3 Oceňování zásob ZÁSOBY 2 Podnikatel nakoupil materiál s těmito náklady: fakturovaná cena za nákup 100 m materiálu po 280 Kč/1 m hotově zaplacena provize za zprostředkování nákupu faktura za přepravu materiálu Kč Kč Kč Řešení: Pořizovací cena nakoupeného materiálu Kč Jednotková pořizovací cena materiálu 315 Kč /1 m Účtování: Faktura za nákup materiálu Kč 111 / 321 Hotově zaplacena provize Kč 111 / 211 Faktura za přepravu materiálu Kč 111 / 321 Převzetí materiálu na sklad Kč 112 / Vlastní náklady - u zásob, které jsou výsledkem vlastní činnosti Vlastními náklady se rozumí přímé náklady spojené s výrobou (např. přímý materiál - spotřeba základního materiálu, přímé mzdy - mzdy výrobních dělníků za odpracovaný čas), popřípadě i přiřaditelné nepřímé náklady, které se vztahují k výrobě nebo jiné činnosti. Přímé náklady jsou takové, které se vztahují k určitému druhu výrobků nebo službě a jsou na ně přímo zjistitelné. Nepřímé náklady jsou pak společné více druhům výkonů a souvisí s obsluhou a řízením výroby (výrobní režie). Zjištěné celkové nepřímé náklady za určité období se potom rozpočítávají na jednotlivé druhy výkonů. Zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují buď ve skutečné výši, nebo v předem stanovených nákladech podle předběžných kalkulací Oceňování zásob při výdeji ze skladu Při nákupu materiálu dochází často k tomu, že ceny jednoho druhu materiálu jsou rozdílné jak od různých dodavatelů, tak i od jednoho dodavatele v různé době dodání. Tím mohou vznikat různé komplikace, zejména při oceňování vydaného materiálu ze skladu. Úbytek materiálu se uskutečňuje v pořizovacích cenách, ve kterých je materiál evidován na skladě. Tohoto způsobu lze použít jen tehdy, když je skutečně známo, ze kterého přírůstku zásob došlo k výdeji. Proto ČÚS uvádějí tyto možnosti oceňování výdeje u zásob stejného druhu materiálu: ocenění v cenách zjištěných váženým aritmetickým průměrem Vážený aritmetický průměr je nutné počítat nejméně jednou za měsíc. Z toho vyplývá, že lze zvolit dvě varianty ocenění vydaných zásob pomocí váženého aritmetického průměru. První varianta (vážený průměr proměnlivý) spočívá v tom, že po každém novém přírůstku určitého druhu materiálu se zjišťuje i nový průměr. Vypočítá se podle vzorce: materiál na skladě v Kč + poslední přírůstek v Kč vážený průměr proměnlivý = materiál na skladě v množství + poslední přírůstek v množství Druhá varianta (vážený průměr periodický) spočívá v tom, že se průměr nezjišťuje po každém jednotlivém přírůstku materiálu, ale vypočítá se jediný průměr za určité období ne delší než 1 měsíc. Takto zjištěná pořizovací cena se použije pro ocenění vydaného materiálu v dalším období. Vypočítá se podle vzorce: materiál na skladě v Kč na počátku období + přírůstek za období v Kč vážený průměr periodický = množství materiálu na skladě na poč. období + přírůstky v množství za období 15

4 2 ZÁSOBY Oceňování zásob ocenění podle zásady první do skladu, první ze skladu (neboli metoda FIFO, tj. first in, first out - první dovnitř, první ven ) b Výdeje se oceňují od nejstarší zásoby k zásobě novější podle toho, jak se materiál postupně ze skladu odebírá. Společnost CESAR zabývající se výrobou motorů nakoupila: - dne první dodávku ks součástek do motorů, jejichž celková pořizovací cena činila Kč (220 Kč/1 ks), - dne druhou dodávku ks součástek do motorů, jejichž celková pořizovací cena činila Kč (180 Kč/1 ks). Podle výdejek za duben bylo ze skladu vydáno do spotřeby 900 kusů těchto součástek. Řešení u metody FIFO: Spotřeba zásob za duben bude oceněna takto: Spotřeba 1. dodávky 800 ks po 220 Kč/1 ks Kč Částečná spotřeba 2. dodávky 100 ks po 180 Kč/1 ks Kč Spotřeba součástek za duben celkem (zaúčtovaná do nákladů) Kč Účtování: MD Dal Nákup 1. dodávky součástek Kč Nákup 2. dodávky součástek Kč Spotřeba materiálu za duben Kč Řešení u metody ocenění úbytku zásob váženým aritmetickým průměrem: Spotřeba zásob za duben bude oceněna následovně: Hodnota součástek na skladě (800 ks * 220 Kč/1 ks ks * 180 Kč/1 ks) Kč Množství součástek na skladě (800 ks ks) ks Průměrná cena zásob na skladě v dubnu... ( Kč/1 000 ks) 212 Kč Spotřeba součástek za duben celkem... (900 ks * 212 Kč/1 ks) Kč Účtování u metody ocenění úbytku zásob váženým aritmetickým průměrem bude stejné jako u metody FIFO, jen spotřeba materiálu zúčtovaná na účet 501 nebude činit Kč, ale Kč. ÚLOHA 2. 1 K 1. lednu byla počáteční zásoba materiálu 200 kg v pořizovací ceně po 18 Kč/kg. Ve sledovaném období byly převzaty na sklad zásoby materiálu téhož druhu v několika dodávkách za různé ceny (viz níže uvedená tabulka). V lednu bylo spotřebováno 280 kg materiálu a v únoru 400 kg materiálu. Úkol č. 1: Zaúčtujte jednotlivé účetní případy a vypočítejte chybějící částky za předpokladu, že výdej materiálu se oceňuje váženým aritmetickým průměrem proměnlivým (průměrnou cenu zaokrouhlete na dvě desetinná místa). Datum Obsah účetního případu Kč MD Dal Příjemka na 200 kg materiálu po 16 Kč Příjemka na 500 kg materiálu po 19 Kč Výdejka na 280 kg materiálu Příjemka na 350 kg materiálu po 17 Kč Výdejka na 400 kg materiálu. Úkol č. 2: Jak by se změnily částky u výdeje materiálu, jestliže by se použilo oceňování metodou FIFO? 16

5 Účtování materiálu podle způsobu A ZÁSOBY ÚČTOVÁNÍ MATERIÁLU PODLE ZPŮSOBU A Všechny druhy zásob je možné účtovat podle způsobu A nebo B. Způsob A - nakupované zásoby se v průběhu roku zaúčtovávají na příslušný rozvahový účet zásob v 1. účtové třídě a do nákladů se dostávají až při jejich spotřebě (na základě výdejek). Způsob B - nakupované zásoby se v průběhu roku zúčtovávají přímo do nákladů a na majetkových účtech v 1. účtové třídě se účtuje až při roční uzávěrce, kdy se zaúčtují zůstatky materiálu na skladě. Při tomto způsobu je nutné vést skladovou evidenci na analytických účtech běžně, aby bylo možno zjistit a prokázat stav zásob v průběhu účetního období. Účetní jednotka může účtovat zásoby způsobem A i způsobem B. V rámci analytických účtů podle míst uskladnění (odpovědných osob) však může být uplatněn pouze jeden z uvedených způsobů. Způsob A Při účtování materiálu se vyskytují tyto účetní případy: dodavatelské faktury za nákup materiálu poskytnuté zálohy na nákup materiálu *) náklady související s pořízením (vedlejší náklady pořízení) příjemky vyhotovené ve skladech při přejímce materiálu úhrady dodavatelských faktur výdejky na materiál vydaný ze skladů *) Účtování poskytnutých záloh bude vysvětleno v rámci kapitoly 5 Zúčtovací vztahy. Kromě základního účtování, se kterým jste se seznámili v 1. díle učebnice, mohou při pořízení zásob nastat dále tyto účetní případy: Vnitropodnikové přepravné Přepravné za dopravu materiálu při nákupu provedené vlastními dopravními prostředky se považuje za vnitropodnikovou službu (vnitropodnikové přepravné), jež je součástí pořizovací ceny materiálu. Účtuje se na vrub účtu Pořízení materiálu se souvztažným zápisem ve prospěch účtu Aktivace vnitropodnikových služeb (toto zaúčtování tedy zajistí, že náklady na přepravu neovlivní v okamžiku pořízení materiálu výsledek hospodaření účetní jednotky). Schéma účtování: 586 Aktivace vnitropodnikových služeb 111 Pořízení materiálu převodka za přepravné Podnikatel nakoupil materiál za Kč. Doprava byla prováděna ve vlastní režii s tím, že hodnota spotřebovaného benzínu činila Kč a odpovídající mzda řidiče Kč. Řešení: Pořizovací cena materiálu celkem = Kč Účtování: MD Dal Faktura za nákup materiálu Kč Nákup benzínu spotřebováného při dopravě materiálu Kč Mzda řidiče Kč Aktivace vnitropodnikové dopravy Kč Převzetí materiálu na sklad Kč

6 2 ZÁSOBY Pořízení materiálu ze zahraničí Zaúčtováním aktivace vnitropodnikové přepravy byly dosaženy dva cíle: a) pořizovací cena materiálu zahrnuje i přepravu materiálu b) přeprava materiálu nemůže být ponechána v nákladech, pokud materiál nebyl ještě spotřebován (viz tučně vytištěné účty - jedná se o výsledkové účty, přičemž účtování na nich dá v součtu nulu, tj. neovlivní výsledek hospodaření.) Pořízení materiálu vlastní výrobou V některých případech si podnik vyrábí druhy materiálu, jako např. obaly, náhradní díly apod. Jde zpravidla o takové předměty, které patří do jiného oboru než hlavní výrobní program a nahrazují externí dodávky. Při výrobě těchto předmětů vzniknou účetní jednotce náklady, proto musí být jejich předání na sklad materiálu účtováno naopak jako snížení nákladů, aby bylo zajištěno, že v konečném důsledku se do výsledku hospodaření náklady promítnou až při spotřebě materiálu. Materiál vlastní výroby se účtuje obdobně jako aktivace vnitropodnikových služeb (viz předchozí kapitola), tedy ve prospěch účtu Aktivace materiálu a zboží. Materiál vlastní výroby se oceňuje ve vlastních nákladech. Schéma účtování: Aktivace materiálu a zboží 112 Materiál na skladě převodka na vyrobený materiál Podnik vyrábí obaly ve vlastní režii. Na výrobu obalů byly vynaloženy tyto náklady: hrubé mzdy Kč, pojistné podniku z mezd Kč, spotřebovaný materiál Kč. Vyrobené obaly byly převzaty na sklad. Účtování: Md Dal 1. Hrubé mzdy dle výplatní listiny Kč Pojistné podniku z mezd Kč Výdejky na spotřebovaný základní materiál Kč Převod obalů na sklad Kč Do konce roku 2015 se aktivace účtovala prostřednictvím účtové skupiny 62, která od byla ze směrné účtové osnovy pro podnikatele vypuštěna a její obsah byl přesunut do účtové skupiny 58. MD MD D D MD D INTERAKTIVNÍ VÝUKA - SCHÉMATA ÚČTOVÁNÍ POŘÍZENÍ MATERIÁLU ZE ZAHRANIČÍ Při nákupu majetku ze zahraničí se musí rozlišovat, zda se jedná o pořízení materiálu z jiného členského státu Evropské unie (dále jen EU) nebo zda se jedná o dodávku ze zemí mimo EU Pořízení materiálu z jiného členského státu EU Faktura od zahraničního dodavatele je účtována obdobně jako faktura od českého dodavatele, pouze s tím rozdílem, že částka bude zpravidla v zahraniční měně a česká účetní jednotka ji musí přepočítat na české koruny. Pro přepočet se může použít buď pevný kurz, nebo denní kurz dle ČNB, a to dle vnitropodnikových směrnic účetní jednotky. 18

7 Pořízení materiálu ze zahraničí ZÁSOBY 2 Výpočet a zaúčtování DPH z pořízeného materiálu Společnost z členského státu EU, dodávající české firmě materiál (zboží), nebude tento materiál zdaňovat daní z přidané hodnoty na výstupu, pokud jí česká firma sdělí svoje daňové identifikační číslo (DIČ). Česká firma (kupující) si sama vypočte DPH z přijaté dodávky materiálu (zboží) a má povinnost tuto vypočtenou daň odvést finančnímu úřadu (účet 343 na straně Dal). Tato povinnost přiznat daň se v praxi označuje jako přidanění nebo samovyměření. V případě, že má česká firma od prodávajícího z členského státu EU daňový doklad (tzn. fakturu o nákupu), bude mít zpravidla i nárok na odpočet daně (účet 343 na straně MD). Bude-li mít česká firma (kupující) plný nárok na odpočet, bude daň na vstupu i na výstupu stejná a odvod finančnímu úřadu v konečném důsledku bude nulový (rozdíl mezi zaúčtováním DPH na účtu 343 na straně MD a Dal). Společnost Holub a spol., a.s., pořídila materiál od německého dodavatele za EUR. S touto dodávkou obdržela zároveň fakturu. Účetní jednotka má ve vnitropodnikové směrnici pevný kurz ve výši 26 Kč/1. Řešení: MD Dal 1. Faktura od německého dodavatele Kč Výpočet povinnosti přiznat daň: Kč * sazba DPH 21 % Kč Nárok na odpočet Kč Pro účtování přidanění a odpočtu je vhodné použít pomocný účet, např. 349 Spojovací účet k DPH. Číselné označení i název účtu je ale samozřejmě v pravomoci účetní jednotky. V případě, že účetní jednotka má současně k dispozici daňový doklad, lze přidanění i nárok na odpočet zaúčtovat jedním zápisem (343 / 343). Povinnost přiznat daň a nárok na odpočet Firma pořizující materiál si nemůže uplatnit odpočet DPH v případě, že ještě neobdržela daňový doklad (fakturu) od společnosti z členského státu EU na dodávku materiálu. V takovém případě by vznikla české firmě povinnost odvést daň na výstupu, ale nárok na odpočet by nemohl být uplatněn. Povinnost odvést DPH z nákupu má česká firma dnem vystavení dokladu, nejpozději však do patnáctého dne měsíce, který následuje po měsíci, v němž byl materiál pořízen. Ve výše uvedeném příkladě byl materiál od německého dodavatele dodán Doklad německou firmou bude vystaven: a) b) c) Řešení: ad a) přiznání daně na výstupu je v květnu 2017, nárok na odpočet také v květnu 2017 ad b) přiznání daně na výstupu v červnu 2017 (k ), nárok na odpočet v červnu 2017 ad c) přiznání daně na výstupu v červnu 2017 (k ), nárok na odpočet v srpnu 2017 Daň na výstupu i nárok na odpočet se vypočítává dle kurzu ke dni, kdy byl vystaven daňový doklad (pokud byl vystaven před 15. dnem měsíce, který následuje po měsíci, v němž byl materiál pořízen). V případě, že nebyl daňový doklad k tomuto dni vystaven, vypočítává se daň na výstupu dle kurzu k 15. dni měsíce následujícího po pořízení materiálu. 19

8 2 ZÁSOBY Pořízení materiálu ze zahraničí b ÚLOHA 2. 2 Společnost CENTRUM, s.r.o., pořídila od slovenského dodavatele materiál za S dodávkou materiálu obdržela zároveň fakturu. Pro přepočet byl použit kurz 26 Kč/1. Společnost CENTRUM sdělila slovenské firmě svoje DIČ. Úkol č 1: Zaúčtujte níže uvedené účetní případy. Datum Obsah účetního případu Kč MD Dal FAP za materiál od slovenského dodavatele Povinnost přiznat daň - sazba DPH 21 % Nárok na odpočet DPH - sazba DPH 21 %. Úkol č. 2: Určete, v jakém období by společnost CENTRUM, s.r.o. měla povinnost přiznat daň na výstupu a kdy by si mohla uplatnit nárok na odpočet, jestliže by daňový doklad (fakturu) obdržela až Dovoz materiálu ze zemí mimo EU V případě dovozu materiálu ze zemí mimo EU vyúčtovává clo příslušný celní orgán (na základě jednotného správního dokladu), což účetní jednotka eviduje na účtu Jiné závazky (jedná se o závazek firmy vůči celnímu úřadu) a souvztažný zápis bude na účtu Pořízení materiálu (clo je součástí ceny pořízených zásob). V případě DPH je postup obdobný jako při pořízení zásob z jiného členského státu, tj. účetní jednotka má povinnost přiznat daň a zpravidla má zároveň nárok na odpočet daně. Základ pro výpočet DPH v takovém případě obsahuje kromě hodnoty nakoupených zásob také clo. Schéma účtování: 379 Jiné závazky 111 Pořízení materiálu Clo vyúčtované celním úřadem Spojovací účet k DPH DPH Povinnost přiznat daň, tzv. přidanění Nárok na odpočet DPH Podnikatel (plátce DPH) nakoupil ve Švýcarsku materiál za CHF (kurz 25 Kč/1 CHF). Na základě jednotného správního dokladu byl materiál propuštěn do volného oběhu a clo činilo Kč. DPH si vypočítal podnikatel sám (21 % ze základu Kč, tj. z ceny materiálu + cla). Řešení: MD Dal Faktura přijatá od švýcarského dodavatele Kč Jednotný správní doklad clo Kč DPH povinnost přiznat daň Kč DPH nárok na odpočet daně Kč b ÚLOHA 2. 3 Společnost ALFA CD, a.s., nakoupila v USA náhradní díly na opravu strojů kusů celkem za USD (kurz 24 Kč/1 USD). Vyúčtování od celního úřadu (tj. jednotného správního dokladu) - clo Kč, DPH činí 21 % ze základu (na základě hodnoty materiálu + cla). 20

9 Analytická evidence materiálu ZÁSOBY 2 Úkol: Zaúčtujte níže uvedené účetní případy. Č. Obsah účetního případu Kč MD Dal 1. FAP za nákup náhradních dílů od amerického dodavatele. 2. Jednotný správní doklad clo. 3. DPH povinnost přiznat daň. 4. DPH - nárok na odpočet daně. 5. Převzetí náhradních dílů na sklad. 6a) Výpis z BÚ úhrada americkému dodavateli *). 6b) Výpis z BÚ úhrada celnímu úřadu. *) Pro zjednodušení předpokládejte, že byla uhrazena částka ve stejném kurzu jako vyfakturovaná. INTERAKTIVNÍ VÝUKA - SCHÉMATA ÚČTOVÁNÍ, TESTOVÉ OTÁZKY MD MD D D MD D 2. 5 ANALYTICKÁ EVIDENCE MATERIÁLU Na syntetických účtech musí být účtováno o materiálu zásadně v pořizovacích cenách. Při pořizování materiálu mohou být nejen různé ceny materiálu od různých dodavatelů, ale v různé výši mohou být také vedlejší pořizovací náklady, které jsou závislé na způsobu dopravy, vzdálenosti, cenách jednotlivých dopravců apod. V analytické evidenci umožňují postupy účtování účetním jednotkám účtovat různým způsobem, který nejlépe vyhovuje konkrétním podmínkám. Nejčastěji používaným v praxi je následující způsob: Pořizovací cena se rozdělí na cenu pořízení a vedlejší pořizovací náklady Ve finančním účetnictví se účtuje na dvou analytických účtech: Materiál na skladě - cena pořízení Materiál na skladě - vedlejší pořizovací náklady Součet částek na obou analytických účtech udává skutečnou pořizovací cenu, která je uvedena na syntetickém účtu Materiál na skladě. Schéma účtování: 211 Pokladna 321 Dodavatelé MNS cena pořízení 501 Spotřeba materiálu nákup mat. v cenách pořízení úbytek mat. v cenách pořízení MNS vedl. poř. nákl. přírůstek vedlejších poř. nákladů úbytek poměrné části vedlejších pořizovacích nákladů Důležitým úkolem je správně vypočítat poměrnou část vedlejších pořizovacích nákladů, které lze v daném roce rozpustit do 5. účtové třídy. 21

10 2 ZÁSOBY Analytická evidence materiálu Částku lze vypočítat pomocí vzorce: UZ Poměrná část vedlejších pořizovacích nákladů = * N PSZ +PŘZ UZ... úbytky zásob v ceně pořízení účtovaných na účtu na straně Dal PSZ + PŘZ... počáteční stav + přírůstky zásob v ceně pořízení účtovaných na účtu na straně MD N... suma vedlejších pořizovacích nákladů účtovaných na účtu V podstatě lze daný vzorec vysvětlit tak, že do 5. třídy se vedlejší pořizovací náklady dostanou ve stejném poměru jako poměr mezi úbytkem zásob v ceně pořízení a hodnotou zásob na skladě před tímto úbytkem. V účetním období byly uskutečněny dvě dodávky materiálu A: dodávka kg materiálu v ceně pořízení po 7 Kč, přepravné 250 Kč dodávka kg materiálu v ceně pořízení po 10 Kč, přepravné 290 Kč Podle výdejky bylo vydáno ze skladu kg materiálu Výdej materiálu do spotřeby se oceňuje váženým aritmetickým průměrem, vedlejší výdaje se zúčtovávají do nákladů poměrnou částí, a to dle výše uvedeného vzorce. Řešení: MD Dal Dodávka kg materiálu Kč Přepravné materiálu 250 Kč Dodávka kg materiálu Kč Přepravné materiálu 290 Kč Výdej materiálu kg Kč Výpočet průměrné ceny pořízení dle váženého aritmetického průměru: Průměrná cena pořízení na 1 kg: Kč / kg = 9 Kč / 1 kg Průměrná cena pořízení na vydané množství: kg * 9 Kč = Kč b Podíl vedlejších pořizovacích nákladů 216 Kč Výpočet podílu vedlejších pořizovacích nákladů: Průměrné procento... ( / ) * 100 = 40 % Poměrná část pořizovacích nákladů připadající na vydaný materiál: (540 * 40) / 100 = 216 Kč ÚLOHA 2. 4 Společnost DŘEVOVÝROBA, s.r.o., eviduje zásoby materiálu na těchto analytických účtech: Materiál na skladě - cena pořízení Materiál na skladě - vedlejší pořizovací náklady Úkol: Zaúčtujte níže uvedené účetní případy v oblasti zásob materiálu. Č. Obsah účetního případu Kč MD Dal 1. FAP za nákup dřeva 100 m po Kč/ 1 m. 2. V hotovosti zaplacena přeprava za nákup dřeva 4 000,- 3. Výdej dřeva do výroby v ceně pořízení 60 m po Kč. 4. Úbytek vedlejších nákladů pořízení připadajících na spotřebu. 22

11 Reklamace při dodávkách materiálu ZÁSOBY 2 Další možností ocenění zásob v analytické evidenci (v praxi méně používané) je následující způsob: Pořizovací cena se rozdělí na předem stanovenou cenu pořízení a odchylky od skutečné ceny pořízení. Účetní jednotka si stanoví pro jednotlivé druhy materiálu pevnou cenu pořízení a v této ceně účtuje ve skladové evidenci. Dobu platnosti si určuje sama účetní jednotka a měla by ji změnit, jestliže došlo k výrazné změně skutečné ceny pořízení. Tento způsob ocenění materiálu zjednodušuje vedení skladové evidence a hlavně pak ocenění vydaného materiálu ze skladu. Ve finančním účetnictví se účtuje na těchto analytických účtech: Materiál na skladě - pevná cena pořízení Materiál na skladě - cenový rozdíl mezi skutečnou a pevně stanovenou cenou pořízení Společnost EKONSERVICE, v. o. s. nakoupila ve sledovaném období tyto dodávky materiálu: kg ve skutečné ceně pořízení po 50 Kč/1 kg Kč kg ve skutečné ceně pořízení po 60 Kč/1 kg Kč 3. Ze skladu vydáno kg materiálu Předem stanovená cena pořízení (skladní cena) je 52 Kč/1 kg. Odchylka skutečné ceny pořízení se zúčtuje na základě průměrného procenta. Řešení: MD Dal 1. Dodávka 800 kg materiálu: a) předem stanovená cena 800 kg po 52 Kč Kč b) odchylka skutečné ceny od skladní ceny 800 kg po 2 Kč Kč c) skutečná cena pořízení Kč Dodávka 700 kg materiálu: a) předem stanovená cena 700 kg po 52 Kč Kč b) odchylka skutečné ceny od skladní ceny 700 kg po 8 Kč Kč c) skutečná cena pořízení Kč Výdej materiálu ze skladu do spotřeby kg po 52 Kč Kč Odchylka skladní ceny Kč Výpočet poměrné části odchylek: ( / ) * 100 = 66,67 % Částka vztahující se k vydanému materiálu: (4 000 * 66,67) / 100 = Kč 2. 6 REKLAMACE PŘI DODÁVKÁCH MATERIÁLU Při dodávkách materiálu se mohou vyskytnout nesrovnalosti mezi odběratelem a dodavatelem, příp. také mezi přepravcem. Nesrovnalosti se mohou týkat například množství dodaného materiálu. Odběratel uplatňuje své nároky vůči dodavateli za nedodané množství, což označujeme jako reklamaci. Reklamační nárok se účtuje při jeho zjištění jako pohledávka za dodavatelem (v ceně bez daně), a to na účtu Ostatní pohledávky (účtovací předpis 315 / 111, resp. 112). Reklamační nárok může být dodavatelem uznán nebo zamítnut. Účtování uznané reklamace: Dodavatel uzná reklamaci a zašle dobropis na reklamovanou částku. Dobropis je zároveň opravným daňovým dokladem, a proto je nutno vzít v úvahu DPH z reklamované částky jako snížení odpočtu daně na vstupu vůči finančnímu úřadu. Dobropis (opravný daňový doklad) cena bez daně -315 DPH -343 cena s daní -321 Náhrada reklamované částky dodavatelem ve formě náhradní dodávky 111 (112) 315 V případě neuznané reklamace se částka zaúčtuje jako škoda

12 2 ZÁSOBY Reklamace při dodávkách materiálu! UPOZORNĚNÍ V praxi účetní jednotky často o reklamačním nároku vůbec neúčtují. Řešení celé situace je v takovém případě následující: a) Reklamační nárok vůči dodavateli neúčtuje se b) Dodavatel poskytl slevu z ceny a zaslal dobropis - cena bez daně DPH c) Reklamace řešena formou náhradní dodávky d) Neuznaná reklamace Ve firmě PÁJA, s.r.o., se vyskytly tyto účetní případy při účtování reklamací u dodaného materiálu. Fakturováno 600 kg materiálu (cena bez daně 200 Kč / 1 kg, DPH 21 %), dodáno 550 kg materiálu. Reklamováno u dodavatele chybějících 50 kg. Dodavatel uznal polovinu reklamačního nároku, na kterou zaslal opravný daňový doklad (25 kg po 200 Kč + DPH 21 %). Druhá polovina reklamačního nároku (25 kg) nebyla uznána. Účtování: MD Dal 1. Došlá faktura za materiál: cena bez daně Kč 111 DPH 21 % Kč 343 celkem Kč Příjemka materiálu (550 kg po 200 Kč) Kč Vnitřní účetní doklad na reklamační nárok (50 kg po 200 Kč) Kč Opravný daňový doklad na 25 kg cena bez daně Kč 315 DPH 21 % Kč 343 cena s daní Kč Neuznaná reklamace - 25 kg Kč b ÚLOHA 2. 5 Účetní jednotka obdržela dodavatelskou fakturu na kg materiálu po 10 Kč (+ DPH 21 %). Dodáno a převzato na sklad však bylo pouze kg. Dodavatel uznal reklamaci v plné výši. Část reklamované částky byla řešena formou náhradní dodávky (800 kg), na zbývající část (200 kg) zaslal dodavatel opravný daňový doklad. Úkol: Zaúčtujte níže uvedené účetní případy. Č. Obsah účetního případu Kč MD Dal 1. FAP za nákup materiálu - cena bez daně - DPH 21 %. 2. Příjem materiálu na sklad. 3. Reklamační nárok. 4. Uznaná reklamace řešena formou náhradní dodávky (800 kg). 5. Opravný daňový doklad na zbývající část (200 kg) - cena bez daně DPH 21 %

MATERIÁLOVÉ ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob CHARAKTERISTIKA

Více

Následně vydala účetní jednotka do spotřeby 180 t tohoto materiálu.

Následně vydala účetní jednotka do spotřeby 180 t tohoto materiálu. Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

NAKUPOVANÉ, VLASTNÍ VÝROBY U PLÁTCE DPH

NAKUPOVANÉ, VLASTNÍ VÝROBY U PLÁTCE DPH ÚČETNICTVÍ 2 3. KAPITOLA: ZÁSOBY NAKUPOVANÉ, VLASTNÍ VÝROBY U PLÁTCE DPH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Účtování o zásobách. Příklad 1/1

Účtování o zásobách. Příklad 1/1 Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

1. Členění třídy 1. Účtová skupina 11. - Materiál 111,112, 119. Účtová skupina 12. - Zásoby vlastní výroby 121, 122, 123, 124. - Zboží 131, 132, 139

1. Členění třídy 1. Účtová skupina 11. - Materiál 111,112, 119. Účtová skupina 12. - Zásoby vlastní výroby 121, 122, 123, 124. - Zboží 131, 132, 139 Třída 1 - Osnova: 1. Členění třídy 1 2. Oceňování zásob při výdeji 3. Oceňování zásob při inventarizaci 4. Materiál vlastní výroby 5. Nákup materiálu v zahraničí 6. Analytická evidence materiálu 7. Zálohy

Více

2. 1 OCEŇOVÁNÍ MATERIÁLU

2. 1 OCEŇOVÁNÍ MATERIÁLU 2 ZÁSOBY OBSAH: 2. 1 Oceňování materiálu 2. 2 Účtování materiálu 2. 3 Inventarizace materiálu 2. 4 Účtování zboží 2. 5 Účtování výrobků 2. 6 Souhrnný opakovací příklad na zásoby 2. 1 OCEŇOVÁNÍ MATERIÁLU

Více

Účtování nákupu materiálu

Účtování nákupu materiálu Účtování nákupu materiálu MD / D 1. Faktura za materiál 2. Výdajový pokladní doklad (za přepravné) 3. Příjemka za převzatý materiál 4. Výdejka 111 / 321 111 / 211 112 / 111 501 / 112 Účtování nákupu materiálu

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

Zásoby. Charakteristika a účtování I.

Zásoby. Charakteristika a účtování I. Zásoby Charakteristika a účtování I. Obsah 1. Právní úprava 2. Podstata zásob 3. Druhy zásob 4. Oceňování zásob 5. Účtování materiálu zp. A 6. Účtování spotřeby materiálu 7. Účtování prodeje materiálu

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

Výjimku ze zásady, že pohledávky se účtují ve 3. účtové třídě, tvoří tyto případy:

Výjimku ze zásady, že pohledávky se účtují ve 3. účtové třídě, tvoří tyto případy: Otázka: Zúčtovací vztahy v tuzemsku a zahraničí Předmět: Účetnictví Přidal(a): Monie charakteristika pojmu V účtové osnově pro podnikatele je pro účtování o zúčtovacích vztazích vyhrazena 3. účtová třída.

Více

Přednáška č. 9 ZÁSOBY

Přednáška č. 9 ZÁSOBY Přednáška č. 9 ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob 2.1.2013

Více

Evidence zásob. 2. koncentrický okruh

Evidence zásob. 2. koncentrický okruh Evidence zásob 2. koncentrický okruh Obsah učiva účtování materiálu rozšíření znalostí: Způsob A: Vnitropodnikové přepravné Materiál vlastní výroby Pořízení materiálu ze zemí EU, dovoz materiálu Reklamace

Více

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT)

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) 1 Základy účetnictví 8. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,-

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,- PŘÍKLAD Č. 1 Společnost s ručením omezeným Dřevomont, plátce DPH, se zabývá výrobou dřevěného nábytku. Během účetního období nastaly následující účetní případy: 1) VBÚ poskytnuta záloha na nákup dřeva

Více

Příklad č. 1 ZÁSOBY. Číslo studenta: 1.1 NAKUPOVANÉ ZÁSOBY (14 bodů) 20 b.

Příklad č. 1 ZÁSOBY. Číslo studenta: 1.1 NAKUPOVANÉ ZÁSOBY (14 bodů) 20 b. Příklad č. 1 ZÁSOBY 1.1 NAKUPOVANÉ ZÁSOBY (14 bodů) Počet bodů 20 b. Dosaženo Společnost MEDIA, s.r.o. (plátce DPH) se zabývá reklamní činností a dále nákupem a prodejem zboží (zjednodušeně předpokládáme

Více

6.4 Základní účtování zboží

6.4 Základní účtování zboží Základní účtování zboží 6 6.4 Základní účtování zboží 6.4.1 Pojem zboží Zboží jsou movité věci koupené za účelem prodeje. Zbožím mohou být také nemovitosti, ale pouze v případě, že jsou splněny následující

Více

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty 3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty Oběžný majetek - nemusí ho být v podniku mnoho - je v podniku v různých formách (ve věcné podobě jako suroviny, materiál apod., v peněžní podobě jako peníze, pohledávky,

Více

Zásoby. 11201 Materiál na skladě cena pořízení materiálu 11202 Materiál na skladě vedlejší pořizovací náklady

Zásoby. 11201 Materiál na skladě cena pořízení materiálu 11202 Materiál na skladě vedlejší pořizovací náklady Zásoby V účetní jednotce, plátce DPH, se uskutečnily v průběhu účetního období následující účetní případy, které se týkají zásob materiálu A. Účetní jednotka nepoužívá účet 111- Pořízení materiálu, analyticky

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů Základní účtování nákladů a výnosů 6 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například spotřeba

Více

Ing. Eliška Galambicová 1. Maturitní otázky 3, 4 a 5

Ing. Eliška Galambicová 1. Maturitní otázky 3, 4 a 5 Ing. Eliška Galambicová 1 Maturitní otázky 3, 4 a 5 3/ Účtová třída 1- Zásoby. Zásoby, dělení a oceňování zásob, způsoby pořízení, metody účtování, pořízení nákupem a vlastní činností, dokladování (příjemka,

Více

Zásoby patří do oběžného majetku, u kterého dochází k jednorázové spotřebě nebo se přeměňují v jiné majetkové složky.

Zásoby patří do oběžného majetku, u kterého dochází k jednorázové spotřebě nebo se přeměňují v jiné majetkové složky. 5. Účtová třída 1 - zásoby 5.1. Druhy zásob Charakteristika zásob Zásoby patří do oběžného majetku, u kterého dochází k jednorázové spotřebě nebo se přeměňují v jiné majetkové složky. Členění zásob V účtové

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.4 ZÁSOBY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS. Podstata a charakteristika

Více

České účetní standardy 015 Zásoby

České účetní standardy 015 Zásoby České účetní standardy ing. u Vykazování v Vymezení x Odpisování, postup účtování y Inventarizace z Analytická evidence { Podrozvahová evidence Zveřejňování České účetní standardy 2017 2 39 1 u C.I. Vykazování

Více

Finanční účetnictví 1 (Finanční účetnictví) - letní semestr 07/08

Finanční účetnictví 1 (Finanční účetnictví) - letní semestr 07/08 1 Finanční účetnictví 1 (Finanční účetnictví) - letní semestr 07/08 Přednáška č. 1 Účtování zásob specifické problémy účtování zásob (oceňování, reklamace) - účtování operací v závěru období Oblast účtování

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Zásoby

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Zásoby Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 707 Zásoby 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon

Více

7. ZVLÁŠTNÍ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ MATERIÁLOVÝCH ZÁSOB

7. ZVLÁŠTNÍ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ MATERIÁLOVÝCH ZÁSOB 7. ZVLÁŠTNÍ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ MATERIÁLOVÝCH ZÁSOB Reklamace při dodávkách materiálu Odběratel uplatňuje své nároky vůči dodavateli materiálu za nedodané množství, kvalitu atd. Podkladem pro reklamační řízení

Více

Směrnice kvestorky AMU č. 5/2005. Zásoby a jejich evidence

Směrnice kvestorky AMU č. 5/2005. Zásoby a jejich evidence V Praze dne 10.5.2005 Sekr. 5358/2005 Směrnice kvestorky AMU č. 5/2005 Zásoby a jejich evidence S platností od 16.5.2005 vydávám tuto směrnici. Ing.Tamara Čuříková kvestorka AMU Účelem této směrnice je

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Zásoby

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Zásoby Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 707 Zásoby 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon

Více

GOLFRESORT, s.r.o. Cvičení 3 Zásoby. Ing. Gabriela Dlasková

GOLFRESORT, s.r.o. Cvičení 3 Zásoby. Ing. Gabriela Dlasková GOLFRESORT, s.r.o. Cvičení 3 Zásoby Ing. Gabriela Dlasková 1 Příklad 1. GOLF s.r.o. je podnik, který se zabývá výrobou golfových holí, oblečení a bot a je mj. dodavatelem GOLFRESORTu s.r.o. Správně přiřaďte

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech Strana 464 52 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy pro zdravotní pojiš ovny ) 1. Cíl Cílem

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

Pořízení zásob. 5. Pořízení zásob nákupem

Pořízení zásob. 5. Pořízení zásob nákupem Pořízení zásob 5. Pořízení zásob nákupem Tabulka 9 Účtování materiálových zásob dodavatelsky způsob A 1. Faktury dodavatelů za pořízení materiálu 111 321 2. Úhrady faktur za nakoupený materiál 321 241

Více

Téma 10: Zásoby členění, oceňování, způsoby evidence, inventarizace

Téma 10: Zásoby členění, oceňování, způsoby evidence, inventarizace Téma 10: Zásoby členění, oceňování, způsoby evidence, inventarizace Zásoby: Materiál (lidská, zvěcnělá práce) základní pomocný (dotváří vzhled výrobku) technologický (údržba napomáhá hladkému průběhu výroby)

Více

Základy účetnictví 5. přednáška

Základy účetnictví 5. přednáška Základy účetnictví 5. přednáška 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy 2) Kontrola v systému podvojného účetnictví 3) Inventarizace Ad 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy - průkaznost účetních údajů

Více

Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou.

Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou. 2. přednáška 21.2. Opravné položky k zásobám Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou. Výsledkem

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

OBSAH KAPITOLY ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK POLOŽEK POLOŽEK POLOŽEK

OBSAH KAPITOLY ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK POLOŽEK POLOŽEK POLOŽEK OBSAH KAPITOLY ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Ing. Lukáš Kučera změny rozvahových položek účet, druhy a funkce změny rozvahových stavů na účtech obraty, zůstatky a uzavírání účtů podvojný zápis syntetická a analytická

Více

Funkce zásob: zajišťovat plynulou činnost podniku. (představují dočasně nevyužitý majetek, umrtvené prostředky, optimalizace výše zásob)

Funkce zásob: zajišťovat plynulou činnost podniku. (představují dočasně nevyužitý majetek, umrtvené prostředky, optimalizace výše zásob) 1.přednáška : Účtování zásob (1.část) Osnova: 1) charakteristika zásob 2) oceňování zásob 3) pořízení materiálu ( nákupem, vlastní výrobou, bezúplatně) 4) účtování DPH 5) oceňování zásob na skladě 1. Charakteristika

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Osnova Právní úprava a obecná pravidla Oceňování dlouhodobého majetku Odpisování dlouhodobého

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

hospodářská operace účetní doklad účetní případ Neexistuje žádná jiná cesta, kterou by do účetnictví bylo možno vnést

hospodářská operace účetní doklad účetní případ Neexistuje žádná jiná cesta, kterou by do účetnictví bylo možno vnést Přednáška 15.11.06 1. Účetní doklady 2. Účetní zápisy a účetní knihy Účetní doklady - jsou významnou součástí systému účetnictví a jeho metody Význam účetních dokladů - evidují (zaznamenávají) hospodářské

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

DRUHY ZÁSOB. OCEŇOVÁNÍ ZÁSOB. ÚČTOVÁNÍ MATERIÁLU, ZBOŽÍ, NEDOKONČENÉ VÝROBY, VÝROBKŮ.

DRUHY ZÁSOB. OCEŇOVÁNÍ ZÁSOB. ÚČTOVÁNÍ MATERIÁLU, ZBOŽÍ, NEDOKONČENÉ VÝROBY, VÝROBKŮ. Druhy zásob 2 2 DRUHY ZÁSOB. OCEŇOVÁNÍ ZÁSOB. ÚČTOVÁNÍ MATERIÁLU, ZBOŽÍ, NEDOKONČENÉ VÝROBY, VÝROBKŮ. Právní úprava: Vymezení zásob Vyhláška 9 Oceňování, postup účtování, analytické a podrozvahové účty

Více

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 KAPITOLA 1 I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 Jednoduché účetnictví 14 Rozsah vedení účetnictví 14 Schéma účetních soustav 15 KAPITOLA 2 Účetnízáznamy

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ Zúčtování daní a dotací ZÚČTOVACÍ VZTAHY 5 5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ V účtové skupině 34 se zachycují především zúčtovací vztahy k finančnímu orgánu z daňových povinností účetní jednotky jako poplatníka

Více

ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU

ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU Příklad 0/1 Podnikatelský subjekt, akciová společnost XYZ Jičín má ke dni zapsání do obchodního rejstříku dne 11.3.20xx základní kapitál ve výši 2 mil. Kč ve formě vkladu

Více

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM 1. Právní úprava účetnictví Předmět a význam účetnictví Základní právní normy Zákon o účetnictví České účetní standardy - funkce Směrná účtová

Více

Účtování DM pracovní list.notebook

Účtování DM pracovní list.notebook Účtování M pracovní list.notebook Při pořízení dlouhodobého majetku se používají účty: 04. Nedokončený HM a NM a pořizovaný FM Tyto (kalkulační) účty slouží k zaznamenání jednotlivých nákladů spojených

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Bc. Marcela Vlachová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Bc. Marcela Vlachová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Účetnictví Základy účtování na syntetických účtech Téma Účtování pořízení a spotřeby

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Osnova 01. Úvod do předmětu podstata a význam účetnictví, právní úprava účetnictví 02.

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy

Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy Kapitola 2 Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy KAPITOLA 12 Charakteristika a klasifikace zúčtovacích vztahů Zúčtovacími vztahy rozumíme vztahy závazků a pohledávek účtované v účtové třídě 3. Můžeme je rozdělit

Více

Přehled Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen ČÚS )

Přehled Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen ČÚS ) Účetní souvztažnosti v kostce 010 PRAKTICKÉ INFORMACE Ukázka z části 1 Praktické informace Přehled Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/00 Sb., ve znění pozdějších

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

DUM - Digitální Učební Materiál

DUM - Digitální Učební Materiál DUM - Digitální Učební Materiál Název školy : Střední odborná škola obchodní s.r.o. Broumovská 839 460 01 Liberec 6 IČO: 25018507 REDIZO: 600010520 Vzdělávací oblast : Účetnictví Název a číslo DUMu : Zvláštní

Více

1) Inventarizační rozdíly = a) manko (skutečný stav je nižší než účetní) b) přebytek (skutečný stav je vyšší než účetní. 501-spotřeba materiálu

1) Inventarizační rozdíly = a) manko (skutečný stav je nižší než účetní) b) přebytek (skutečný stav je vyšší než účetní. 501-spotřeba materiálu Základy účetnictví 7. přednáška Účtování zásob materiálu: 1) inventarizační rozdíly 2) reklamace dodávky materiálu 3) zásoby zboží (nákup, prodej) 1) Inventarizační rozdíly = a) manko (skutečný stav je

Více

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. (2) Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. (2) Doc. Ing. Hana Březinová, CSc. ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ (2) Doc. Ing. Hana Březinová, CSc. Obsah Dokumentace, oceňování, účetní zápisy, účetní knihy, účetní výkazy Obecné zásady účetnictví Regulace účetnictví v ČR Zásoby Dokumentace Průkazné

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Pracovní list pro téma V.2.21 Daňová evidence a účetnictví

Více

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ 11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy 12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví 12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu o účetnictví

Více

Přehled Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen ČÚS )

Přehled Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen ČÚS ) Účetní souvztažnosti v kostce 009 PRAKTICKÉ INFORMACE Ukázka z části 1 Praktické informace Přehled Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/00 Sb., ve znění pozdějších

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

Účtování zásob. Členění zásob. Oceňování zásob. Junák svaz skautů a skautek ČR

Účtování zásob. Členění zásob. Oceňování zásob. Junák svaz skautů a skautek ČR Účtování zásob Metodický list je věnován problematice účtování zásob. Mohlo by se zdát, že OJ Junáka tuto oblast účtování nebudou potřebovat. Není tomu tak, účtování o zásobách je v určitých situacích

Více

Tematické okruhy z předmětu Účetnictví obor Podnikání

Tematické okruhy z předmětu Účetnictví obor Podnikání Tematické okruhy z předmětu Účetnictví obor Podnikání 1. Právní předpisy upravující účetnictví - funkce účetnictví, evidence podnikatelské činnosti - účtový rozvrh a účtová osnova - druhy účtů 2. Účetní

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Daňová soustava Společná pro celou sadu oblast DUM

Více

Osnovy k rekvalifikačnímu kurzu účetnictví

Osnovy k rekvalifikačnímu kurzu účetnictví Osnovy k rekvalifikačnímu kurzu účetnictví (vyučovací hodina = 5 minut) Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 1 Právní úprava účetnictví 2 podstata, význam a funkce účetnictví právní úprava

Více

Příklad č. 2 DLOUHODOBÝ MAJETEK

Příklad č. 2 DLOUHODOBÝ MAJETEK Příklad č. 2 DLOUHODOBÝ MAJETEK Počet bodů 25 b. Dosaženo 2.1 DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK pořízení a odpisy (15 bodů) Obchodní společnost BARCA, s.r.o.., plátce DPH, pořídila ve sledovaném období

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Vnitropodnikové účetnictví

Vnitropodnikové účetnictví Vnitropodnikové účetnictví Účetnictví finanční poskytuje informace o podniku jako celku, slouží především externím uživatelům manažerské poskytuje podrobnější informace potřebné pro řízení podniku, jedním

Více

Dlouhodobý majetek, zásoby

Dlouhodobý majetek, zásoby , zásoby Č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 5.1. Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 5.1.1. Účetní jednotka účtuje o pořízení dlouhodobého nehmotného majetku k tomuto okamžiku,

Více

Základy účetnictví 2012

Základy účetnictví 2012 2012 5. Pokladna, banka a ceniny 5.1. Pokladna (211) Aktivní účet Eviduje se tu stav a pohyb hotových peněz, dále šek a poukázek např.na odběr zboží y příjmový a výdajový pokladní Povinnost vést pokladní

Více

2. Zásoby. Cenová kalkulace výrobků (ceny jsou uvedeny za 1 ks, bez DPH):

2. Zásoby. Cenová kalkulace výrobků (ceny jsou uvedeny za 1 ks, bez DPH): 2. Zásoby Obsah kapitoly: materiál zásoby vlastní výroby zboží poskytnuté zálohy na zásoby pořízení zásob výdej do spotřeby, prodej oceňování (metoda FIFO, vážený aritmetický průměr) syntetická a analytická

Více

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY.

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. Rozvaha 5 ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. 5.1 Rozvaha 5.1.1 Aktiva a pasiva Pro účetnictví je charakteristické, že

Více

Přednáška Změny rozvahových stavů. a účet jako základní nástroj jejich evidence. Základní struktura rozvahy Rozvaha firmy.. k.

Přednáška Změny rozvahových stavů. a účet jako základní nástroj jejich evidence. Základní struktura rozvahy Rozvaha firmy.. k. Přednáška 25. 10. Změny rozvahových stavů a účet jako základní nástroj jejich evidence Základní struktura rozvahy A k t i v a Majetek a jeho formy Rozvaha firmy.. k. 200x P a s i v a Kapitál (zdroje) A.

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

SOUHRNNÝ PŘÍKLAD na účtování nakupovaných zásob

SOUHRNNÝ PŘÍKLAD na účtování nakupovaných zásob 6. 2. 3 SOUHRNNÝ PŘÍKLAD na účtování nakupovaných zásob Název firmy: PRAMEN, s.r.o. Sídlo firmy: Znojmo, Dukelská 14 IČO: 18324889 DIČ: CZ18324889 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Znojmo

Více

NÁZEV/TÉMA: Opakování učiva zásoby, aplikace metody FIFO

NÁZEV/TÉMA: Opakování učiva zásoby, aplikace metody FIFO NÁZEV/TÉMA: Opakování učiva zásoby, aplikace metody FIFO Vyučovací předmět: Účetnictví Škola: SŠZZE Vyškov Učitel: Ing. rahomíra Hýžová Třída: 2.L. 2. C (27 žáků) Časová jednotka: 1 vyučovací hodiny (45

Více

Účtová třída 1 Zásoby

Účtová třída 1 Zásoby 3 Účtová třída 1 Zásoby Významnou složkou oběžných aktiv je kategorie zásob. Tyto členíme na: nakupované zásoby materiál aktivum vstupující do výrobního procesu (např. suroviny, pomocné látky, náhradní

Více

Popis účetních operací:

Popis účetních operací: 1. Počáteční zůstatky zásob vlastní výroby jsou následující: -nedokončená výroba 20 000.- (jedná se o hodnotu pšenice ozimé) -polotovary 1 000.- -výrobky 4 000.- - materiál 15 500.- V průběhu účetního

Více

Třetí přednáška z UCPO. TÉMA: Účtová třída 2: Majetek

Třetí přednáška z UCPO. TÉMA: Účtová třída 2: Majetek Třetí přednáška z UCPO TÉMA: Účtová třída 2: Majetek Definice V účtové třídě 2 se účtuje o takovém majetku, jehož zdrojem krytí jsou jiné zdroje než technické rezervy. S takovým majetkem může pojišťovna

Více

Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12

Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12 Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12 Zpracovala: Ing. Iveta Vlčková Finanční gramotnost Korunová pokladna je využitelná v předmětu účetnictví a ekonomika u nástavbového studia Podnikání

Více

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ Zúčtování daní a dotací ZÚČTOVACÍ VZTAHY 5 5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ V účtové skupině 34 se zachycují především zúčtovací vztahy k finančnímu orgánu z daňových povinností účetní jednotky jako poplatníka

Více

Didaktický rozbor vybraných okruhů učiva MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ

Didaktický rozbor vybraných okruhů učiva MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ Didaktický rozbor vybraných okruhů učiva MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ ZAŘAZENÍ UČIVA O MANAŽERSKÉM ÚČETNICTVÍ NA OA Na počátku studia účetnictví (2. ročník): Seznámení s pojmy: FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ souhrnné informace

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Bc. Marcela Vlachová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Bc. Marcela Vlachová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Účetnictví Základy účtování na syntetických účtech Téma Účtování výrobků Ročník

Více

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, Hodonín

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, Hodonín Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační číslo Označení DUM Ročník Tematická oblast a předmět Název učebního materiálu Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0412 VY_32_INOVACE_Úč23.05

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Příklad č. 1 - Zásoby

Příklad č. 1 - Zásoby Příklad č. 1 - Zásoby Počet bodů 15 b. Dosaženo Společnost KABAT, s.r.o., se zabývá výrobní a obchodní činností, je plátcem DPH. V průběhu účetního období se uskutečnily následující hospodářské operace

Více

VZOROVÁ UKÁZKA ODBORNÉHO TESTU V TESTU JE U KAŽDÉ OTÁZKY SPRÁVNÁ PRÁVĚ 1 ODPOVĚĎ!

VZOROVÁ UKÁZKA ODBORNÉHO TESTU V TESTU JE U KAŽDÉ OTÁZKY SPRÁVNÁ PRÁVĚ 1 ODPOVĚĎ! VZOROVÁ UKÁZKA ODBORNÉHO TESTU V TESTU JE U KAŽDÉ OTÁZKY SPRÁVNÁ PRÁVĚ 1 ODPOVĚĎ! ČÁST I. DIDAKTICKÝ TEST 1. Jaký dlouhodobý majetek se neodepisuje? Vyberte správnou kombinaci: a) Hmotné movité věci a

Více

Pořízení zásob. 5. Pořízení zásob nákupem

Pořízení zásob. 5. Pořízení zásob nákupem Pořízení zásob 5. Pořízení zásob nákupem Tabulka 9 Účtování materiálových zásob dodavatelsky způsob A Č. Text MD D 1. Faktury dodavatelů za pořízení materiálu 111 321 2. Úhrady faktur za nakoupený materiál

Více

Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu

Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu Počet bodů 12 b. Dosaženo A - Daňové odpisy dlouhodobého hmotného majetku Společnost FC Znojmo, a.s., v průběhu roku 2007

Více

UČITELSKÁ SBÍRKA PŘÍKLADŮ

UČITELSKÁ SBÍRKA PŘÍKLADŮ PAVEL ŠTOHL UČITELSKÁ SBÍRKA PŘÍKLADŮ k Učebnici účetnictví 2018 2. díl 19. upravené vydání Nakladatelství Ing. Pavel Štohl, s.r.o. Znojmo, listopad 2018 Pavel Štohl UČITELSKÁ SBÍRKA PŘÍKLADŮ k Učebnici

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

Účtování o dlouhodobém nehmotném a hmotném majetku

Účtování o dlouhodobém nehmotném a hmotném majetku Účtování o dlouhodobém nehmotném a hmotném majetku Příklady Zpracoval: Tomáš Líbal 1 Tomáš Líbal: Účtování o dlouhodobém nehmotném a hmotném majetku příklady Příklad 1 Pořízení dlouhodobého nehmotného

Více