Městská část Praha - Zbraslav

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městská část Praha - Zbraslav"

Transkript

1 Městská část Praha - Zbraslav Zápis 18. řádné jednání rady městské části, konané dne v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Kobylková, Vejvodová, Jungbauer Vogl, Hofmeisterová Nedoma Kobylková, Vejvodová Hofmeisterová Schválený program: 1 (1) Zahájení, kontrola zápisu 2 (2) Schválení odměn pro vedoucí odborů a tajemníka ÚMČ 3 (3) Změna nájemce pozemku pod stavbou - garáží Nad Parkem paní Jana Břížďalová 4 (4) Žádost MHMP o stanovisko k předvánočnímu prodeji ryb - p. Brejcha 5 (5) Rozšíření Urnového háje v Praze Zbraslavi - výběr dodavatele 6 (8) Jiří Kinkor zpětvzetí výpovědi nájemní smlouvy, zvýšení nájemného 7 (9) Prodloužení nájmů školních bytů v domech U Lékárny 592 a (10) Prodloužení nájmu školního bytu v domě u Lékárny (7) Rekonstrukce zdroje tepla ZŠ Vl. Vančury, budova Nad Parkem 10 (12) Smlouva o zřízení věcného břemene s firmou PREdistribuce, a.s. k pozemkům parc.č. 1314/89, 2875/2, 2877/1, 2884/3, 2884/20, 2884/21, 2884/23, 2912/22 v k.ú. Zbraslav 11 (6) Stavební úpravy rodinného domu Pod Havlínem (13) Smlouva o zřízení věcného břemene s firmou Telefónica 02 Czech Republic, a.s. k pozemku parc.č. 2430/1 v k.ú. Zbraslav 13 (14) Výpůjčka části pozemku parc.č. 2312/1 v k.ú. Zbraslav 14 (15) Změna rozpočtu - nebytové hospodářství - plyn 15 (16) Změna rozpočtu - SDH 16 (17) Žádost o povolení prodeje na Zbraslavském nám. 17 (18) Žádost o povolení prodeje na Zbraslavském nám. 18 (11) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s panem Pavlem Furchem k pozemkům v k.ú. Zbraslav 19 (11) Výsledek výběrového řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Rekonstrukce teras ve a I NP v bytovém domě Nad Parkem (10) Zvýšení rozpočtu - volby do PS Parlamentu ČR 1

2 21 (19) Různé K jednotlivým bodům programu: 1. Zahájení, kontrola zápisu 2. Schválení odměn pro vedoucí odborů a tajemníka ÚMČ Předkladatel: Ing. Milan Vogl RMČ projednala dle návrhu a zdůvodnění tajemníka ÚMČ odměny pro vedoucí odborů a dále pro tajemníka ÚMČ Praha - Zbraslav. Usnesení č. R s c h v a l u j e odměny vedoucím odborů a tajemníkovi ÚMČ ve výši dle neveřejné přílohy. 3. Změna nájemce pozemku pod stavbou - garáží Nad Parkem paní Jana Břížďalová, Ing. Milan Vogl RMČ projednala žádost paní J. Břížďalové o uzavření nájemní smlouvy na pozemek pod stavbou, garáží parc.č. 1314/9 v k.ú. Zbraslav, kterou získala do svého vlastnictví v rámci dědické dohody. Usnesení č. R I. b e r e n a v ě d o m í informaci o změně vlastníka stavby umístěné na pozemku parc.č.1314/9 v.ú. Zbraslav KS vyvěsit sdělení záměru pronájmu. Termín: Žádost MHMP o stanovisko k předvánočnímu prodeji ryb - p. Brejcha, Karel Nedoma RMČ projednala žádost z odboru obchodních aktivit MHMP o stanovisko k předvánočnímu prodeji ryb na pozemku parc.č. 2909/15, k.ú. Zbraslav, který je v majetku hl. m. Prahy. Pan M. 2

3 Brejcha by prodával ryby v termínu před prodejnou Albert, kde měl prodej již v minulých letech povolen. Usnesení č. R I. s o u h l a s í se záměrem pronajmout část pozemku parc.č. 2909/15 v k.ú. Zbraslav v místě před prodejnou Albert panu Michalovi Brejchovi za účelem předvánočního prodeje ryb v termínu s tím, že odtok vody bude zajištěn kanálem nacházejícím se v přilehlé zeleni KS zaslat stanovisko MČ Praha - Zbraslav na MHMP odbor obchodních aktivit. Termín: Rozšíření Urnového háje v Praze Zbraslavi - výběr dodavatele Předkladatel: Zuzana Vejvodová RMČ rozhodla na základě doporučení výběrové komise o výběru dodavatele stavebních prací v rámci investiční akce "Rozšíření UH v Praze-Zbraslavi", kterým se stala společnost SP, s.r.o., stavební a obchodní firma, s nabídkovou cenou Kč, včetně DPH. souhlasí 3, nesouhlaí 0, zdrželo se 0 Usnesení č. R I. b e r e n a v ě d o m í a) protokol o otevírání obálek s nabídkami b) zprávu o posouzení a hodnocení nabídek r o z h o d u j e a) na základě doporučení hodnotící komise o vyloučení uchazeče: Stavby Holík, Ing. Petr Holík a uchazeče: SW MONT, s. r. o., stavební a obchodní společnost 3

4 b) na základě doporučení hodnotící komise o výběru nabídky uchazeče: SP, s. r. o., stavební a obchodní firma, 1. pluku 320/17, Praha 8; nabídková cena Kč, včetně 20 % DPH I a) starostce podepsat oznámení o výběru dle bodu II b) tohoto usnesení Termín: b) starostce podepsat oznámení o vyloučení uchazečů dle bodu II a) tohoto usnesení Termín: c) OMH ve spolupráci s OMP připravit smlouvu o dílo Termín: d) starostce podepsat smlouvu s vybraným uchazečem. 6. Jiří Kinkor zpětvzetí výpovědi nájemní smlouvy, zvýšení nájemného RMČ projednala žádost pana J. Kinkora o zpětvzetí výpovědi nájemní smlouvy na pozemek parc.č. 1309/17 v k.ú. Zbraslav, s podmínkou úhrady dlužného nájemného včetně příslušenství, ve výši Kč do a sjednání dodatku o zvýšení nájemného. souhlaí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0 Usnesení č. R I. s c h v a l u j e zpětvzetí výpovědi nájemní smlouvy mezi MČ a Ing. Jiřím Kinkorem na pozemek parc.č. 1309/17, k. ú. Zbraslav, a to za podmínky úhrady veškerého dlužného nájemného včetně příslušenství nájemcem do a sjednáním dodatku o zvýšení nájemného na 85 Kč/m 2 /rok od a) starostce podepsat dodatek smlouvy o zvýšení nájemného Termín:

5 b) OMP a FO zajistit realizaci tohoto usnesení. Termín: Prodloužení nájmů školních bytů v domech U Lékárny 592 a 593 RMČ projednala prodloužení nájmu u školních bytů v domě U Lékárny 592 a 593 pro zaměstnance školy - pana P. Káše a slečnu E. Petružálkovou do za současně zvýšení nájemného. Usnesení č. R I. s c h v a l u j e a) prodloužení nájmu školního (služebního) bytu č. 1 v domě U Lékárny 592 panu Petrovi Kášovi do b) prodloužení nájmu školního (služebního) bytu č. 3 v domě U Lékárny 593 slečně Evě Petružálkové do a) starostce podepsat dodatky k nájemním smlouvám dle tohoto usnesení Termín: b) OMP zabezpečit realizaci tohoto usnesení. Termín: Prodloužení nájmu školního bytu v domě u Lékárny 592 RMČ projednala žádost paní D. Meisnerové (ředitelky MŠ) o prodloužení nájemní smlouvy na služební byt U Lékárny 592 od Usnesení č. R I. s c h v a l u j e 5

6 prodloužení nájmu školního (služebního) bytu č. 2 v domě U Lékárny 592 paní Dagmar Meisnerové do a) starostce podepsat dodatek k nájemní smlouvě dle tohoto usnesení b) OMP zabezpečit realizaci tohoto usnesení. Termín: Rekonstrukce zdroje tepla ZŠ Vl. Vančury, budova Nad Parkem Předkladatel: Zuzana Vejvodová RMČ projednala materiál ve věci návrhu přípravy investiční akce pro rok 2011 "Rekonstrukce zdroje tepla ZŠ Vladislavy Vančury - budova Nad Parkem 1180", seznámila se s možnostmi řešení rekonstrukce výměníkové stanice, která je v havarijním stavu a uložila OMH do příštího zasedání RMČ prověřit další možnosti řešení. Usnesení č. R I. s o u h l a s í s přípravou investiční akce "Rekonstrukce zdroje tepla ZŠ Vl. Vančury budova Nad Parkem instalace tepelného čerpadla" do rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok 2011 OMH podniknout potřebné kroky k zařazení investiční akce do rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok Termín: Smlouva o zřízení věcného břemene s firmou PREdistribuce, a.s. k pozemkům parc.č. 1314/89, 2875/2, 2877/1, 2884/3, 2884/20, 2884/21, 2884/23, 2912/22 v k.ú. Zbraslav RMČ projednala materiál ve věci zřízení úplatného věcného břemene na pozemcích parc.č. 1314/89, 2875/2, 2877/1, 2884/3, 2884/20, 2884/21, 2884/23, 2912/22 v k.ú. Zbraslav s firmou PREdistribuce, a.s., která ma v uvedených pozemcích uloženo kabelové vedení pro napětí 22 kv v celkové délce 119 m. 6

7 Usnesení č. R I. s c h v a l u j e smlouvu o zřízení věcného břemene mezi MČ Praha - Zbraslav a PREdistribucí, a.s. k pozemkům parc.č. 1314/89, 2875/2, 2877/1, 2884/3, 2884/20, 2884/21, 2884/23, 2912/22 v k.ú. Zbraslav a) starostce podepsat smlouvu o zřízení úplatného věcného břemene Termín: b) OMP zabezpečit realizaci tohoto usnesení. Termín: Stavební úpravy rodinného domu Pod Havlínem 217, Zuzana Vejvodová RMČ projednala po obdržení projektové dokumentace žádost o vydání stanoviska ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení při úpravách rodinného domu Pod Havlínem 217, k.ú. Zbraslav. Usnesení č. R I. s o u h l a s í s předloženou projektovou dokumentací týkající se stavebních úprav rodinného domu v ul. Pod Havlínem 217, v k.ú. Zbraslav KS odpovědět žadateli. Termín: Smlouva o zřízení věcného břemene s firmou Telefónica 02 Czech Republic, a.s. k pozemku parc.č. 2430/1 v k.ú. Zbraslav 7

8 RMČ projednala materiál ve věci zřízení úplatného břemene na pozemku parc.č. 2430/1 v k.ú. Zbraslav s firmou Telefónica O2 Czech Republic, a.s., která má v tomto pozemku uloženo podzemní komunikační vedení veřejné sítě. Usnesení č. R I. s c h v a l u j e smlouvu o zřízení věcného břemene mezi MČ Praha-Zbraslav a Telefónica 02 Czech Republic, a.s. k pozemku parc.č. 2430/1 v k.ú. Zbraslav a) starostce podepsat smlouvu o zřízení úplatného věcného břemene Termín: b) OMP zabezpečit realizaci tohoto usnesení. Termín: Výpůjčka části pozemku parc.č. 2312/1 v k.ú. Zbraslav RMČ projednala materiál ve věci výpůjčky části pozemku parc.č. 2312/1 v k.ú. Zbraslav paní R. Skramuské a paní R. Hrabákové v k.ú. Zbraslav o výměře 637 m 2 s využitím jako přístupové cesty k přilehlým nemovitostem. souhlasí 3, nesouhlaí 0, zdrželo se 0 Usnesení č. R I. s o u h l a s í se záměrem výpůjčky části pozemku parc.č. 2312/1 v k.ú. Zbraslav o výměře 637 m 2 předem určeným zájemcům paní Radce Skramuské a paní Renátě Hrabákovém KS vyvěsit záměr. Termín:

9 14. Změna rozpočtu - nebytové hospodářství - plyn RMČ projednala rozpočtovou změnu ve výši Kč, z důvodu potřeby plateb záloh na plyn za rok 2010 za divadlo, knihovnu a budovu ÚMČ. Společnost Pražská plynárenská a.s. zavedla nový systém vyúčtování a nepředepsané zálohy nebyly zohledněny při sestavování rozpočtu na rok Usnesení č. R s o u h l a s í s rozpočtovou změnou ve výši Kč, a to snížením rozpočtu o částku Kč z OdPa 6112 zastupitelstva obcí položka 5023 odměny členů zastupitelstva obcí a zvýšením rozpočtu o tuto částku na OdPa 3613 nebytové hospodářství položka 5153 plyn. 15. Změna rozpočtu - SDH RMČ projednala žádost Sboru dobrovolných hasičů o provedení rozpočtové změny ve výši Kč v rámci rozpočtu SDH. Usnesení č. R s o u h l a s í s rozpočtovou změnou ve výši Kč, a to snížením rozpočtu o částku Kč z OdPa 5512 požární ochrana položka 5171 opravy a udržování a zvýšením rozpočtu o částku ve výši Kč na OdPa 5512 požární ochrana položka 5153 plyn a o částku ve výši Kč na OdPa 5512 požární ochrana položka 5156 pohonné hmoty a maziva. 16. Žádost o povolení prodeje na Zbraslavském nám., Karel Nedoma RMČ projednala žádost paní S. Illkové o povolení prodeje upomínkových předmětů a BIO zemědělských přebytků na Zbraslavském nám. na stánku o vel. 2 m 2 od do , vždy 1 x týdně za cenu pronájmu místa 40 Kč/m 2 /den. Usnesení č. R

10 I. s o u h l a s í s povolením prodeje upomínkových předmětů na Zbraslavském nám. paní Soňou Illkovou na stánku o velikosti 2 m 2 od do vždy 1 x týdně na tržním místě č. 8 n e s o u h l a s í s povolením prodeje BIO zemědělské přebytky I s t a n o v u j e cenu za pronájem místa 40 Kč/m 2 /den IV. KS informovat žadatelku. Termín: Žádost o povolení prodeje na Zbraslavském nám., Karel Nedoma RMČ projednala žádost pana D. Veroňka o povolení prodeje proutěného zboží na Zbraslavském nám. od do , vždy 1 x týdně za cenu pronájmu 40 Kč/m 2 /den. Usnesení č. R I. s o u h l a s í s povolením prodeje proutěného zboží na Zbraslavském nám. panem Veroňkem od do vždy 1 x týdně na tržním místě č. 4 s t a n o v u j e cenu za pronájem místa 40 Kč/m 2 /den 10

11 11 I KS informovat žadatele na . Termín: Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s panem Pavlem Furchem k pozemkům v k.ú. Zbraslav RMČ projednala materiál ve věci schválení Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s panem Pavlem Furchem na pozemcích parc.č. 2883/2, 2883/6, 2884/28 v k.ú. Zbraslav. Pan Furch je investorem stavby "Administrativně dílenský objekt" v ulici Nad Kamínkou a k uvedené stavbě žádá o zřízení věcného břemene z důvodu uložení inženýrských sítí. Radní Z. Vejvodová upozornila, že by v tomto bodě mohla být ve střetu zájmů. Usnesení č. R I. s c h v a l u j e smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene mezi MČ Praha - Zbraslav a panem Pavlem Furchem k pozemkům parc.č. 2884/46, 2884/28 v k.ú. Zbraslav a) starostce podepsat smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene Termín: b) OMP zabezpečit realizaci tohoto usnesení. Termín: Výsledek výběrového řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Rekonstrukce teras ve a I NP v bytovém domě Nad Parkem 874 RMČ na základě doporučení hodnotící komise rozhodla o výběru nabídky uchazeče o veřejnou zakázku malého rozsahu "Rekonstrukce teras ve a I NP v bytovém domě Nad Parkem 874", kterým se stala společnost Poldinka s.r.o. s nabídkou cenou Kč včetně DPH.

12 Usnesení č. R I. b e r e n a v ě d o m í a) Protokol o otevírání obálek s nabídkami b) Zprávu o hodnocení nabídek r o z h o d u j e na základě doporučení hodnotící komise o výběru nabídky uchazeče: Poldinka s. r. o., Děčínská 3228, Kladno Nabídková cena: Kč včetně 10 % DPH I a) starostce podepsat smlouvu s vybraným uchazečem b) OMP zajistit realizaci tohoto usnesení. 20. Zvýšení rozpočtu - volby do PS Parlamentu ČR RMČ vzala na vědomí poskytnutí účelové neinvestiční dotace Magistrátem HMP ve výši Kč na zajištění výdajů souvisejících s konáním voleb do PS Parlamentu ČR. Usnesení č. R s o u h l a s í se zvýšením rozpočtu o účelovou neinvestiční dotaci ve výši Kč na zajištění výdajů souvisejících s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Příjem dotace bude zaúčtován v příjmech na pol. 4111, výdaje na OdPa 6114 volby do Parlamentu ČR položka 5021 ostatní osobní výdaje Kč položka 5032 povinné poj. na ZP Kč položka 5139 nákup materiálu Kč 12

13 položka 5161 služby pošt Kč položka 5162 služby telekomunikací Kč položka 5164 nájemné Kč položka 5169 nákup ostatních služeb Kč položka 5175 pohoštění Kč 21. Různé RMČ se vyjádřila, že nechce rozhodovat o uznání pojistné události ve smyslu odpovědnosti za škody způsobené cizím subjektům. Ing. Zuzana Vejvodová PaedDr. Dagmar Kobylková starostka MČ Praha - Zbraslav 13

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. řádné jednání rady městské části, konané dne 3. 2. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Nedoma, Vejvodová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 33. řádné jednání rady městské části, konané dne 3. 11. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 30. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 9. 2009 v 10:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 37. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 12. 2009 v 8:15 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 32. řádné jednání rady městské části, konané dne 31. 10. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, T. Verner,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 18. řádné jednání rady městské části, konané dne 30. 5. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 1. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 1. 2011 v 15:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Háněl, Klímová, Toušek, Hasenkopfová

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 25. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 9. 2010 v 9:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Kobylková, Vejvodová, Nedoma,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 15. řádné jednání rady městské části, konané dne 28. 4. 2009 v 8:15 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 26. řádné jednání rady městské části, konané dne 31. 8. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 32. řádné jednání rady městské části, konané dne 23. 10. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 8. řádné jednání rady městské části, konané dne 16. 3. 2010 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Kobylková, Vejvodová, Nedoma,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 8. řádné jednání rady městské části, konané dne 3. 3. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 31. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 9. 2011 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, T. Verner,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 25. řádné jednání rady městské části, konané dne 18. 8. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Ryba Vogl

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 46. řádné jednání rady městské části, konané dne 15. 12. 2014 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 10. řádné jednání rady městské části, konané dne 13. 4. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 17. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 5. 2011 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 15. řádné jednání rady městské části, konané dne 25. 5. 2010 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Kobylková, Vejvodová, Nedoma,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 26. řádné jednání rady městské části, konané dne 30. 8. 2012 ve 14:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 5. 2010 v 8:00 hod. Přítomni: Kobylková, Vejvodová (příchod 9:15 h), Jungbauer, Nedoma (odchod 10:20 h) Dále přítomni:

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 20. řádné jednání rady městské části, konané dne 20. 6. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 12. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 20. řádné jednání rady městské části, konané dne 27. 7. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, F. Gaspar, M.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 28. řádné jednání rady městské části, konané dne 24. 8. 2011 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 27. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 9. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 34. řádné jednání rady městské části, konané dne 24. 10. 2011 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 19. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 6. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 13. řádné jednání rady městské části, konané dne 18. 5. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 21. řádné jednání rady městské části, konané dne 16. 6. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 41. řádné jednání rady městské části, konané dne 24. 11. 2008 v 8:00 hod. v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Hůrková, Kobylková, Vejvodová, Nedoma odešel v 9:20 h, Dále

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 10. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 3. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné jednání rady městské části, konané dne 2. 2. 2011 v 15:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Háněl, Klímová, Toušek, Verner,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 16. řádné jednání rady městské části, konané dne 9. 5. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 3. řádné jednání rady městské části, konané dne 2. 2. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, Z. Wildová, M. Bernardová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 8. řádné jednání rady městské části, konané dne 2. 3. 2011 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová. S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 22. řádné jednání rady městské části, konané dne 9. 7. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 11. řádné jednání rady městské části, konané dne 30. 3. 2009 v 8:30 hod. Přítomni: Hůrková, Kobylková, Vejvodová, Nedoma, Ryba (příchod v 10:10 h) Dále přítomni: Hosté:

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 40. řádné jednání rady městské části, konané dne 22. 10. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 42. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 11. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 35. řádné jednání rady městské části, konané dne 27. 11. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek, T. Verner (příchod v 16.20 h) Dále přítomni: Hosté:

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 14. 9. 2010 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Kobylková, Vejvodová, Jungbauer,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 44. řádné jednání rady městské části, konané dne 16. 12. 2008 v 8:00 hod. v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 6. řádné jednání rady městské části, konané dne 15. 2. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, T.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 10. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 3. 2009 v 8:00 hod. v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 44. řádné jednání rady městské části, konané dne 19. 11. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné jednání rady městské části, konané dne 25. 4. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 39. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 11. 2008 v 8:00 hod. Přítomni: Hůrková, Kobylková, Nedoma, Vejvodová (přišla v 8:40 h) Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav 1 Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 4. 12. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová (odchod v 17.15 h), S. Hasenkopfová (příchod v 17.00 h), F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 38. řádné jednání rady městské části, konané dne 8. 10. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 35. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 11. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 29. řádné jednání rady městské části, konané dne 2. 10. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová (příchod v 16.30 h), T. Verner, F. Toušek Dále

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 21. řádné jednání rady městské části, konané dne 27. 6. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 26. řádné jednání rady městské části, konané dne 23. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav 1 Městská část Praha - Zbraslav Zápis 32. řádné jednání rady městské části, konané dne 23. 10. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, T.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 31. řádné jednání rady městské části, konané dne 16. 10. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 29. řádné jednání rady městské části, konané dne 14. 7. 2014 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 3. řádné jednání rady městské části, konané dne 23. 1. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová (příchod v 16.40 h), T. Verner, F. Toušek Dále

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 23. řádné jednání rady městské části, konané dne 22. 6. 2011 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, T. Verner,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 13. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 4. 2013 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 3. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 2. 2017 ve 13:09 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: M. Bernardová, Z. Wildová, R.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 8. 12. 2010 v 15:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Háněl, Klímová, Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 33. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 11. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek, S. Hasenkopfová (příchod v 16.40 h) Dále přítomni:

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 42. řádné jednání rady městské části, konané dne 2. 12. 2008 v 8:00 hod. v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Hůrková, Kobylková, Nedoma (odešel v 10:45 h, přišel v 11:00

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 19. řádné jednání rady městské části, konané dne 13. 6. 2016 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 9. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 26. řádné jednání rady městské části, konané dne 2. 10. 2017 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 27. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 9. 2015 v 7:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 37. řádné jednání rady městské části, konané dne 20. 12. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 22. řádné jednání rady městské části, konané dne 10. 8. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 9. řádné jednání rady městské části, konané dne 14. 3. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 35. řádné jednání rady městské části, konané dne 10. 9. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 13. řádné jednání rady městské části, konané dne 15. 5. 2017 v 9:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: M. Bernardová, Z. Wildová, R.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 1. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 27. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 8. 2011 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné jednání rady městské části, konané dne 25. 1. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 37. řádné jednání rady městské části, konané dne 9. 11. 2011 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 41. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 12. 2011 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, T. Verner,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 29. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 9. 2011 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 23. řádné jednání rady městské části, konané dne 14. 7. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 26. řádné jednání rady městské části, konané dne 20. 7. 2011 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 30. řádné jednání rady městské části, konané dne 13. 11. 2017 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 13. řádné jednání rady městské části, konané dne 18. 4. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová, T. Verner (odchod v 17.30 hod.), F. Toušek

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 2. řádné jednání rady městské části, konané dne 15. 1. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 16. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 5. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, T. Verner,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 1. 8. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, T. Verner,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 28. řádné jednání rady městské části, konané dne 12. 10. 2010 v 10:30 hod. Přítomni: Kobylková, Vejvodová, Nedoma, Jungbauer (odešel v 11:15 h) Dále přítomni: Hosté:

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné jednání rady městské části, konané dne 16. 4. 2018 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 13. řádné jednání rady městské části, konané dne 13. 4. 2011 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová (příchod v 18.00 h), T. Verner, F. Toušek (příchod

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 1. řádné jednání rady městské části, konané dne 8. 1. 2018 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, Z. Wildová, R. Rejna,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné jednání rady městské části, konané dne 15. 5. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 1. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 1. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Nedoma, Ryba

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 21. řádné jednání rady městské části, konané dne 27. 6. 2016 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 2. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 20. 12. 2010 v 17:00 hod. Městský dům, U Malé řeky 3 Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé:

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 11. řádné jednání rady městské části, konané dne 10. 4. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, T. Verner,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 22. řádné jednání rady městské části, konané dne 27. 8. 2010 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Kobylková, Vejvodová, Nedoma,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 19. řádné jednání rady městské části, konané dne 26. 6. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 37. řádné jednání rady městské části, konané dne 1. 10. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 35. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 12. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová

Více