KURIKULÁRNÍ REFORMA Z POHLEDU ŠETŘENÍ KALIBRO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KURIKULÁRNÍ REFORMA Z POHLEDU ŠETŘENÍ KALIBRO"

Transkript

1 KURIKULÁRNÍ REFORMA Z POHLEDU ŠETŘENÍ KALIBRO Jana Straková Anotace: Článek se zabývá postoji učitelů, ředitelů a rodičů žáků základních škol ke školnímu vzdělávání a k zahájené kurikulární reformě a představami o její realizaci. Podkladem pro analýzy je datový soubor z šetření Škola a já, který byl získán v rámci autoevaluační aktivity projektu Kalibro ve školním roce 2004/2005. Údaje získané v šetření Škola a já jsou srovnány s poznatky z dalších výzkumných šetření v této oblasti. Klíčová slova: kurikulární reforma, klíčové kompetence, spokojenost se školou, učitelé ZŠ, ředitelé ZŠ, rodiče žáků ZŠ. Úvod Školský zákon č. 561/2004 Sb. s účinností od oficiálně zahajuje na základních školách kurikulární reformu. Zpráva Dlouhodobé záměry vzdělávání a rozvoje výchovně-vzdělávací soustavy krajů, 1 která byla projednána vládou ČR v únoru 2004 (Dlouhodobý, 2002, 2005), vymezuje zacílení reformy takto: Kurikulární reforma se projeví ve třech oblastech: ve vícestupňovém mechanismu pedagogických dokumentů (rámcové vzdělávací programy závazné pro určitý stupeň a obor a školní vzdělávací programy, které umožní výraznou individuální profilaci škol a přizpůsobení potřebám jejich žáků); v posílení určitých oblastí kurikula (jako jsou ICT, cizí jazyky, environmentální výchova EVVO aj.); především však v jeho celkovém pojetí a nově stanovených cílech (kdy se zdůrazňuje utváření kompetencí žáků, ovšem vyvážených se získáváním znalostí, a dále i zajištění individuálního přístupu). V současné době se kurikulární reforma dostává na základní školy a připravuje se pro školy střední. Její úspěch bude záviset především na tom, jak budou učitelé připraveni na změnu pojetí vzdělávání. Školy mají dle zákona povinnost v průběhu školního roku 2005/2006 a 2006/2007 vytvořit školní vzdělávací program, který bude v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Od září 2007 mají podle tohoto programu začít vyučovat v 1. a 6. ročníku. Nový školský zákon nově definuje cíle vzdělávání. Základní škola má vybavit žáky klíčovými kompetencemi, jimiž jsou kompetence k učení, k řešení problému, kompetence komunikativní, sociální a interpersonální, občanská a pracovní (Rámcový, 2004). Reforma kopíruje současné trendy vzdělávací politiky zemí OECD: vychází z potřeby reagovat na rychlé změny současné společnosti a na požadavky globálního pracovního trhu (The integrated, 2004). Česká veřejnost nicméně nedostatky současného stavu ve vztahu k měnící se společnosti nevnímá a potřeby reformy nepociťuje (Matějů; Straková 2003, Straková; Basl; Veselý 2006). Tvůrcům vzdělávací politiky se nepodařilo objasnit, jaké jsou nedostatky současného stavu vzdělávacího systému a jaká rizika představují pro další vývoj české společnosti, a nepodařilo se jim veřejnost pro reformu získat (Simonová; Straková 2005, Straková; 1 Zpráva je přístupná na: < PEDAGOGIKA roč. LVII,

2 Basl; Veselý 2006). Z hlediska postupu při realizaci reformy je důležité vědět, jak vnímá potřebnost reformy rodičovská veřejnost a jaké představy o ní mají pedagogové. Jedním z mála informačních zdrojů, které nám mohou pomoci si o této otázce učinit nějakou představu, je datový soubor získaný v rámci šetření Škola a já projektu Kalibro. 2 (Botlík; Souček 2005a, 2005b). I když byl koncipován primárně nikoli jako výzkumné šetření, ale jako služba školám, obsahuje řadu zajímavých údajů vztahujících se ke sledované problematice, které jsou zcela ojedinělé. Otázky a hypotézy V souvislosti s problematikou kurikulární reformy je zajímavé se dozvědět, jaká je spokojenost zainteresovaných skupin (žáků, učitelů, ředitelů a rodičů) se současným stavem vzdělávání na českých základních školách, neboť lze předpokládat, že vyšší spokojenost bude mít za následek menší tlak na realizaci reformy, případně její odmítání. Druhý okruh otázek zjišťuje, do jaké míry jsou učitelé a ředitelé základních škol a rodiče žáků přesvědčeni, že cíle reformy jsou již v českém vzdělávacím systému naplňovány, například do jaké míry rozvíjí česká škola jednotlivé klíčové kompetence. Opět se domníváme, že panuje-li přesvědčení, že klíčové kompetence jsou v současném systému výuky rozvíjeny dostatečně, nebude reforma vnímána jako žádoucí a nezbytná. Poslední okruh otázek souvisí s informovaností učitelů a ředitelů základních škol o cílech reformy a s představami o její konkrétní realizaci. Vzhledem k tomu, že informace o reformě poskytnutá pedagogickým pracovníkům základních škol byla velmi kusá a že vzdělání, které by je vybavilo vědomostmi a dovednostmi k její realizaci, je nabízeno s velkým zpožděním (Simonová; Straková 2005), hrozí nebezpečí, že učitelé a ředitelé základních škol nebudou mít jednotnou představu o cílech reformy a nebudou na její realizaci odborně připraveni. To by samozřejmě značně komplikovalo jejich práci v pedagogických sborech jednotlivých škol. Na základě výše uvedených úvah jsme formulovali následující hypotézy: H1. Učitelé a ředitelé základních škol jsou se současným stavem vzdělávání spokojeni. Spokojenost učitelů a ředitelů základních škol je jednou z příčin, proč je jejich vztah ke kurikulární reformě negativní. H2. Učitelé a ředitelé základních škol i rodiče žáků v povinném vzdělávání se domnívají, že současná škola rozvíjí v dostatečné míře klíčové kompetence. 2 Tvůrci a realizátory projektu Kalibro jsou matematici RNDr. Oldřich Botlík, CSc., a RNDr. David Souček. Od roku 1995 nabízejí školám testy z matematiky, českého, anglického a německého jazyka, přírodovědného a společenskovědního základu. Testy jsou koncipovány tak, aby žáci při řešení úloh nevystačili s pouhou aplikací osvojených vědomostí, ale aby museli prokázat porozumění probíranému učivu. Školy tak kromě informace o srovnání s ostatními školami dostávají i zpětnou vazbu o jevech, které žákům činí problémy. Od školního roku 2003/2004 nabízí projekt Kalibro školám rovněž tzv. testy dovednostní, ve kterých žáci pracují ve dvojicích a vypracovávají obsáhlejší odpovědi na zadané otázky. Ve školním roce 2004/2005 nabídlo Kalibro školám v rámci projektu Škola a já dotazníky pro žáky, rodiče, učitele a ředitele škol, které zjišťovaly názory respondentů na různé aspekty práce školy. Pomocí těchto dotazníků mají školy příležitost získat informace o situaci ve své škole v porovnání se situací dalších několika set škol z celé ČR. Sběr dat v projektu Kalibro probíhá tak, že školy na základě objednávky obdrží příslušný počet testů, respektive dotazníků a vyplněné formuláře zasílají zpět organizátorům, kteří je centrálně zpracují. Školy obdrží zprávu o tom, jak obstála jejich škola v porovnání s ostatními školami a detailní komentář k jednotlivých otázkám, respektive testovým úlohám. 22

3 H3. Informovanost učitelů a ředitelů základních škol o reformě není dostatečná, s reformou nespojují představu o zásadní proměně vzdělávacího procesu. Data, proměnné, metody Pro ověření výše uvedených hypotéz byl využit datový soubor z dotazníkového šetření Škola a já, které zrealizovala v jarních měsících 2005 společnost Kalibro. 3 Šetření bylo provedeno mezi žáky základních a středních škol a jejich rodiči, učiteli a řediteli. Dotazníky administrovala sama škola, žáci prvního stupně vyplňovali dotazníky se svými rodiči. Šetření mělo poskytnout školám informaci o názorech a postojích jejich klientů a zaměstnanců a mělo autoevaluační charakter. Z toho důvodu je informace obsažená v datech jednoduchá 4 a neumožňuje sofistikovanější analýzy. Vzhledem k tomu, že šetření Škola a já bylo jedním z mála plošných šetření, která se zabývala problematikou kurikulární reformy, považujeme i tuto deskriptivní informaci za cennou. Pro účely této analýzy jsme využili pouze data ze základních škol a baterie otázek, které se dotazovaly na spokojenost se školou a na kurikulární reformu (použité baterie otázek jsou uvedeny v příloze 2). Datový soubor s údaji ze základních škol obsahoval odpovědi 609 ředitelů, učitelů, 7910 žáků a 8191 rodičů. Složení souboru je uvedeno v příloze 1. Výběr škol a žáků do šetření Škola a já nebyl náhodný, školy se přihlašovaly na základě svého zájmu. Přestože složení vzorku z hlediska sledovaných kontextuálních proměnných velikost sídla školy, délka praxe učitelů, vzdělání rodičů dobře popisuje příslušné populace, nelze vzorek považovat za reprezentativní. Služeb společnosti Kalibro tradičně využívají školy aktivní, které mají potřebu reflektovat svoji práci a nebojí se volit nástroje, které nezůstávají na povrchu, ale snaží se poskytnout realistický obraz o vědomostech žáků a zejména o míře porozumění danému učivu. Je pravděpodobné, že kdyby bylo šetření provedeno na reprezentativním souboru, byly by výsledky k reformě méně vstřícné, než je tomu v případě škol zapojených do projektu Kalibro. Tam, kde je to možné, porovnáváme poznatky z projektu Kalibro se zjištěními realizovanými na reprezentativních vzorcích. Výsledky analýzy Spokojenost se současným stavem a ochota ke změně Žáci a rodiče Rodiče dotazovaní v projektu Kalibro byli se školou, kterou navštěvuje jejich dítě, spokojeni % rodičů bylo spokojeno s prostředím, 80 % s výukou, s oběma faktory 3 Datový soubor byl k analýzám poskytnut realizátory projektu. 4 Jedním z nedostatků datového souboru je omezené množství kontextuálních proměnných. K dispozici je proměnná udávající velikost místa, ve které sídlí škola (velké město, malé město, vesnice), u ředitelů a učitelů je k dispozici délka ředitelské, respektive učitelské praxe, u rodičů nevyšší dosažené vzdělání. Autoevaluační povaha dotazníku (zaměření otázek na praxi v dané škole) dále neumožnily hlubší zjišťování profesních přesvědčení a priorit učitelů a ředitelů, které by potenciálně mohly lépe osvětlit postoj pedagogických pracovníků základních škol k reformě. 5 Dotazník v některých případech nevyplňovali pouze ředitelé, ale rovněž další členové vedení školy. Hovoříme-li o ředitelích, máme na mysli i tyto členy vedení, kteří byli respondenty ředitelského dotazníku. 6 Spokojenost zjišťovaly otázky 1A a 1B rodičovského dotazníku (viz příloha 2). PEDAGOGIKA roč. LVII,

4 bylo spokojeno 71 % rodičů. Spokojenost se školou 7 mírně klesá se vzděláním rodičů. 8 Nespokojenost je dále poněkud vyšší u rodičů, kteří mají dítě na 2. stupni. Na vyšším stupni dítě podle mínění rodičů například častěji zažívá strach a učí se zbytečnosti. Graf 1: Spokojenost rodičů dítěte 1. a 2. stupně se školou (procentuální podíl rodičů, kteří jsou spokojeni se školou svých dětí) 2. stupe 1. stupe % Výsledky šetření Kalibro ukazují, že méně spokojeni se školou, kterou navštěvují, jsou sami žáci. 58 % žáků uvedlo, že jsou spokojeni s prostředím školy, s výukou bylo spokojeno méně než 50 % žáků. Ředitelé a učitelé Dle šetření Škola a já bylo se školou, ve které působí, spokojeno 85 % ředitelů, 9 69 % učitelů bylo spokojeno s prostředím školy a nebo se svými žáky. 10 S prostředím i s žáky bylo spokojeno 48 % učitelů. U ředitelů se spokojenost mírně zvyšovala s délkou působení na dané škole ve funkci ředitele. 11 Učitelé byli dále dotázáni, zda by opět zvolili povolání učitele. Kladně odpovědělo 75 % dotazovaných učitelů, přičemž vůle k opětovné volbě učitelského povolání mírně klesala s délkou praxe. 12 Uvedené poznatky podporují první část hypotézy H1. Analýza ukázala souvislost mezi spokojeností ředitelů a učitelů. 13 Na školách, kde bylo vedení školy nespokojeno, bylo pouze ve 30 % sledovaných škol spokojena nadpoloviční většina pedagogického sboru. Na školách, kde bylo vedení školy spokojeno, byla spojenost nadpoloviční většiny sboru shledána v 56 % případů. 7 Pro účely analýzy byl rodič považovaný za spokojeného, pokud vyjádřil spokojenost s prostředím školy i s výukou. 8 Korelační koeficient 0,26 významný na hladině 0,05. Vzdělání rodičů bylo měřeno na čtyřstupňové škále: základní, střední bez maturity, střední s maturitou, vysokoškolské. 9 Spokojenost byla zjišťována otázkou 1A ředitelského dotazníku (viz příloha 2). 10 Otázky 1A a 1B učitelského dotazníku (viz příloha 2). 11 Zatímco mezi začínajícími řediteli bylo spokojeno 76 % respondentů, u ředitelů, kteří působili ve své funkci déle než 5 let, již uvedlo spokojenost 89 % respondentů. 12 Zatímco mezi začínajícími učiteli by volilo povolání učitele opětovně 85 % respondentů, mezi učiteli s délkou praxe delší než 16 let už by toto rozhodnutí učinilo pouze 70 % respondentů. 13 U ředitelů se jednalo o kladnou odpověď na otázku 1A, u učitelů o kladnou odpověď na otázku 1A a zároveň 1B (spokojenosti s žáky a zároveň s prostředím školy). 24

5 Postoj učitelů a ředitelů ZŠ ke kurikulární reformě Položili jsme si otázku, do jaké míry spokojenost ředitelů škol a učitelů se současnou situací na jejich škole podmiňuje nechuť ke změnám. Podpora reformy z pohledu ředitelů a učitelů v závislosti na jejich celkové spokojenosti se školou je uvedena v grafech 2 a 3. Graf 2: Postoj ředitelů ke kurikulární reformě podle jejich spokojenosti se současnou situací ve škole % spokojen nespokojen vítá vítá přesun p esun zodpovědnosti zodpov dnosti spokojen spojen s obsahem RVP RVP ZV ZV Graf 3: Postoj učitelů ke kurikulární reformě podle jejich spokojenosti se současnou situací ve škole spokojen nespokojen vítá přenesení p enesení zodpovědnosti zodpov dnosti na na školy je je ochoten/tna ochten/tna obhajovat změnu zm nu má schopnost a chu chuť ovlivnit ŠVP PEDAGOGIKA roč. LVII,

6 Grafy ukazují, že naše dílčí hypotéza, že pedagogové reformu odmítají, byla v případě respondentů projektu Škola a já mylná. Zhruba polovina učitelů a 60 % ředitelů ze škol zapojených do projektu vítá alespoň nějaký aspekt reformy. Naše analýza rovněž nepotvrdila druhou část hypotézy 1, že spokojenost se současným stavem podmiňuje u pedagogů negativní vztah k reformě a neochotu se na ní aktivně podílet. Naopak, data z projektu Kalibro ukazují, že učitelé a ředitelé, kteří jsou na svých školách spokojeni, mají pozitivnější přístup i ke kurikulární reformě. Rozvíjení kompetencí v současné škole Kompetence z pohledu ředitelů a rodičů Abychom si učinili představu o tom, do jaké míry jsou pedagogové motivováni k realizaci kurikulární reformy, která je založena primárně na důrazu na rozvoj kompetencí, zajímali jsme se o to, jak je vnímáno jejich rozvíjení v současné škole. V šetření Kalibro byly zařazeny otázky k tomuto tématu v ředitelských a rodičovských dotaznících. Ředitelé byli dotazováni, zda jejich škola rozvíjí vymezené kompetence. Rodiče byli dotázáni, zda škola rozvíjí uvedené kompetence u jejich dětí. Kromě kompetencí byli rodiče dotázáni i na výuku v hlavních oblastech vzdělávání (matematika, mateřský jazyk, cizí jazyk). Procentuální zastoupení souhlasných odpovědí pro obě skupiny respondentů je uvedeno v grafech 4 a 5. Z odpovědí ředitelů je zřejmé, že se domnívají, že všechny uvedené kompetence jsou na našich školách rozvíjeny. Nejméně rozvíjena je z pohledu ředitelů kompetence ke spolupráci, nejvíce pak svobodný a zodpovědný přístup k životu, který spadá do kompetencí občanských. Graf 4: Rozvoj kompetencí v současné škole z pohledu ředitelů (% ředitelů, kteří souhlasí, že škola rozvíjí uvedené kompetence) svoboda a zodpov dnost vyjad ování a porozum ní zvládat nové situace podnikavost a tvo ivost um ní u it umění se a zájem učit se o a u ení zájem o učení sebed v ru sebedůvěra spolupráce % 26

7 Graf 5: Rozvíjení kompetencí v současné škole z pohledu rodičů (% rodičů, kteří souhlasí, že škola rozvíjí uvedené kompetence) mate ský jazyk matematika p íprava na další vzd lávání/zam stnání cizí jazyk svoboda a zodpov dnost vyjad ování a porozum ní podnikavost a tvo ivoat sebed v ra zvládání nových situací um ní u it se a zájem o u ení estetické cítění cít ní spolupráce % Z grafu je zřejmé, že i rodiče se domnívají, že klíčové kompetence jsou ve školách rozvíjeny. Stejně jako ředitelé, i oni hodnotí nejhůře rozvoj kompetence ke spolupráci. Nejlépe pak hodnotí výuku v hlavních předmětech, tedy v matematice a v českém jazyce. Kompetence z pohledu učitelů a žáků Dotazy v učitelském dotazníku nezjišťovaly, co si učitelé o rozvíjení kompetencí myslí, ale jak konkrétně postupují ve výuce. Podle dotazovaných učitelů mají skoro všichni žáci možnost samostatně objevovat v hodinách (58,7 % učitelů), což by mělo podporovat rozvoj kompetencí k řešení problému. Drtivá většina učitelů (96,1 %) vypověděla, že se snaží dodávat žákům sebedůvěru. Z pohledu žáků se výuka jeví méně optimisticky než z pohledu pedagogů základních škol. Časté samostatné objevování nových poznatků uvedla ve výuce pouze čtvrtina dotázaných žáků, pouze pětina žáků se domnívala, že jim většina učitelů dodává sebedůvěru. PEDAGOGIKA roč. LVII, 2007 Data z šetření Škola a já potvrzují naši druhou hypotézu. Ředitelé i rodiče se domnívají, že jsou klíčové kompetence ve výuce značnou měrou rozvíjeny. Učitelé věří tomu, že ve výuce provozují činnosti, které k rozvoji klíčových kompetencí vedou. Učení se zbytečnostem Ve vztahu k problematice vymezení obsahu vzdělávání je zajímavé dozvědět se, zda z pohledu respondentů ve výuce něco přebývá, zda se děti učí ve škole zbytečné věci. Zhruba čtvrtina dotázaných rodičů se domnívala, že se děti učí ve škole zbytečnosti, nicméně většina z nich si myslí, že výuka má odpovídající náročnost (78 %). Učitelé se měli vyjádřit k tomu, jak často učí děti něco, co budou potřebovat leda u přijímaček. 10 % učitelů přiznalo, že často, 36 % učitelů že občas. Dotázaní ředitelé se oproti tomu domnívali, že se tak děje častěji. 18 % ředitelů si myslelo, že se žáci často učí něco, čemu nerozumějí a využijí to maximálně u přijímaček, pouze 20 % ředitelů předpokládá, že se tak děje zřídka. 27

8 Informovanost pedagogických pracovníků základních škol o kurikulární reformě Názory učitelů Následující graf zachycuje názory učitelů základních škol, kteří se zúčastnili šetření Škola a já, na dílčí aspekty kurikulární reformy. 14 Z grafu je zřejmé, že pohled učitelů na kurikulární reformu byl rozporuplný. Přestože polovina učitelů reformu přijímala pozitivně, pouze třetina počítala se změnou učiva a méně než polovina se změnou výukových metod. V této souvislosti je zajímavé zjistit, Graf 6: Názory učitelů ZŠ na kurikulární reformu (% souhlasných odpovědí) prostudoval/a RVP ZV umí odlišit dovednosti od poznatk vítá p enesení přenesení zodpov dnosti zodpovědnosti na školy má schopnost a chu ovlivnit ŠVP je je ochoten/tna ochten/tna obhajovat zm nu změnu p edpokládá výraznou zm nu výukových metod p edpokládá výraznou zm nu u iva v p edm tu % Graf 7: Procentuální podíl učitelů, kteří nevítají přesun zodpovědnosti za obsah vzdělávání na školy dle délky praxe 25 % % % u itel, kte í nesouhlasí se zm nou a více délka praxe 14 Oddíl 7 dotazníku pro učitele. 28

9 jak se liší nedůvěra k reformě v závislosti na délce praxe učitelů. Analýza ukázala, že mezi učiteli s různou délkou praxe nejsou rozdíly v míře ochoty obhajovat reformu a v míře ochoty a vnímané schopnosti ovlivňovat podobu ŠVP. Učitelé se však odlišují v míře, s jakou vítají přesun kompetencí týkající se výběru učiva ze státu na školu. Učitelé s nižší délkou praxe vnímají přesun zodpovědnosti pozitivněji. Následující graf ukazuje, jak se lišily názory na očekávané změny ve výuce u učitelů, kteří aktivně podporují reformu, 15 od názorů ostatních učitelů. Graf 8: Očekávané změny ve vzdělávacím procesu z pohledu učitelů dle míry podpory reformy aktivn podporuje reformu aktivn nepodporuje reformu p edpokládá výraznou zm nu u iva v p edm tu p edpokládá výraznou zm nu výukových metod Je zajímavé, že i mezi učiteli, kteří reformu podporují, je nezanedbatelný podíl těch, kteří s ní nespojují očekávání změn v obsahu vzdělávání a výukových metodách. Názory ředitelů základních škol Analýza dat z ředitelského dotazníku ukazuje relativně vysokou podporu ředitelů základních škol dílčím aspektům reformy. 60 % dotázaných ředitelů vítalo přesun zodpovědnosti za výběr učiva ze státu na školy, stejný podíl ředitelů byl spokojen s obsahem RVP ZV. S oběma aspekty zároveň bylo ovšem spokojeno pouze 43 % ředitelů. Následující graf ukazuje, jak se lišily názory ředitelů, kteří souhlasili s oběma výše uvedenými aspekty od názorů ředitelů, kteří souhlas nevyjádřili. 16 Největší rozdíl mezi řediteli, kteří vyjádřili reformě podporu, a kteří tak neučinili, je v hodnocení formy RVP ZV a přijetí klíčových kompetencí jako smysluplných cílů vzdělávání. Přesto je podpora klíčovým kompetencím mezi řediteli ZŠ poměrně vysoká. Celkem se pro ně vyslovilo celých 15 Aktivní podpora reformy byla definována jako souhlas s tvrzeními 7B, 7E a 7G (vítá reformu, je ochoten/ochotna veřejně obhajovat změnu a má chuť a erudici ovlivnit ŠVP). 16 Otázky z oddílu 7 ředitelského dotazníku. PEDAGOGIKA roč. LVII,

10 60 % ředitelů. Zarážející je, že pouze 24 % ředitelů očekává změnu učiva ve většině předmětů a pouze 35 % ředitelů se domnívá, že většina učitelů bude schopna změnit své výukové metody. Zarážející je rovněž malá víra ředitelů v dovednosti učitelů odlišit poznatky od dovedností (30 %). Výše uvedené poznatky podporují naši třetí hypotézu. Odpovědi v dotaznících dále ukázaly, že řada ředitelů vnímá reformu jako byrokratickou povinnost: 86 % dotázaných ředitelů se domnívalo, že díky reformě budou mít vedení školy trvale více práce, než měla doposud. Ředitelé se dále domnívají, že reforma není dobře připravena. Na otázku, zda je reforma dobře připravena, odpovědělo kladně pouze 7 % ředitelů, záporně odpovědělo 69 % ředitelů. O pochybnostech ředitelů svědčí i jejich malá víra v dovednosti učitelů rozlišovat mezi poznatky a dovednostmi. Graf 9: Názory ředitelů na kurikulární reformu dle míry její podpory vítá reformu nevítá reformu spokojenost s formou RVP ZV p edpoklad zm ny u iva p edpoklad spolupráce u itel p edpoklad zm ny metod u v tšiny u itel klí ové kopmetence jako dobré cíle u itelé um jí odlišit poznatky od dovedností Zjištění šetření Škola a já ve světle dalších výzkumů v této oblasti Spokojenost se vzděláváním V ČR je k dispozici řada výzkumných zjištění, která podporují poznatky šetření Škola a já v oblasti spokojenosti s českým vzdělávacím systémem. V longitudinálním výzkumu PISA-L navazujícím na projekt OECD PISA vyjádřilo více než 80 % rodičů spokojenost s celkovým chodem školy svého dítěte, výukou, kázní, přípravou na budoucí studium. Ve výzkumu CVVM z roku 2003 zaměřeném na problematiku 17 Výzkum PISA-L je realizován Oddělením sociologie vzdělání a stratifikace Sociologického ústavu AV ČR. Cílem výzkumu je mapovat vzdělávací dráhu žáků a sledovat míru jejího ovlivnění rozmanitými faktory (rodinným zázemím, vědomostmi a dovednostmi žáků apod.). V rámci výzkumu obdrželi všichni žáci zapojení do výzkumu PISA 2003 (téměř respondentů) doplňkové dotazníky a dotázáni byli rovněž rodiče těchto žáků. Rodičovské dotazníky zodpovědělo 7019, 4000 respondentů poskytlo souhlas s dalším sledováním. Druhá vlna šetření proběhla na podzim

11 vzdělávání, kde byl výběr proveden tak, aby dobře reprezentoval dospělou populaci, se respondenti vyjadřovali k různým aspektům svého školního vzdělávání. 70 % respondentů uvedlo, že jim vzdělání poskytlo všeobecný přehled, kvalifikaci v oboru, naučilo je tvořit vlastní názor, posílilo smysl pro odpovědnost, vůli. Respondenti se pozitivně vyjádřili i k fungování českých základních a středních škol (Matějů; Straková 2003). Přetrvávající spokojenost široké veřejnosti s českým vzděláváním potvrdilo i šetření CVVM z jara Zde vyjádřilo spokojenost se základním a středním školstvím 59 % respondentů, nespokojenost pouze 22 % respondentů. Výzkum dále ukázal, že v oblasti základního a středního školství necítí většina občanů potřebu reforem. Pro reformu se vyjádřilo pouze 36 % respondentů, přičemž vnímání potřeby reforem se nelišilo v závislosti na věku, vzdělání ani politické příslušnosti (Straková; Basl; Veselý 2006). Pozitivní hodnocení školy pedagogy základních škol, které ukazuje výzkum Kalibro, podporují i výsledky výzkumu PISA 2003, 18 kde více než 80 % dotazovaných ředitelů uvedlo, že žáci chodí rádi do školy, cení si poskytovaného vzdělání, chovají se zdvořile a jsou na svoji školu hrdí. 50 % ředitelů uvedlo, že se žáci snaží naučit co nejvíce a že pracují s nadšením. Kolem 90 % ředitelů dále uvedlo, že morálka učitelů na jejich škole je vysoká, učitelé pracují s nadšením a jsou na školu hrdí. V dotazníku PISA měli ředitelé uvést, do jaké míry práci jejich školy limitují nejrůznější překážky od materiálních nedostatků přes kázeňské problémy a obtíže se získáním kvalitních pedagogů. U drtivé většiny nedostatků učitelé uvedli, že jejich práci nelimitují. Mezi překážkami, kde 50 % a více učitelů uvedlo, že je limitují alespoň do určité míry, se objevily pouze absence žáků, nedostatek učitelů cizích jazyků a nízký rozpočet na nákup spotřebního materiálu (Learning, 2004). Přístup pedagogů základních škol ke kurikulární reformě Zatímco o postoji široké a rodičovské veřejnosti i o postoji pedagogů základních škol ke stavu vzdělávacího systému máme řadu informací, poznatky o postoji rodičovské veřejnosti a učitelů a ředitelů základních škol ke kurikulární reformě jsou velmi omezené. Jedním z mála informačních zdrojů, s kterým můžeme porovnat zjištění v této oblasti, je průzkum společnosti SCIO Mapa školy, který se uskutečnil ve školním roce 2005/ Tento výzkum potvrzuje naše zjištění, že postoje pedagogů základních škol ke kurikulární reformě jsou značně rozporuplné. V průzkumu společnosti SCIO odpovědělo na otázku Považujete přechod ke školním vzdělávacím programům za krok správným směrem? záporně 44 % učitelů základních škol. Jako krok správným směrem vnímá ŠVP pouze 38 % dotázaných učitelů. Většina ředitelů nicméně uvedla, že od svých učitelů očekává aktivní přístup k tvorbě ŠVP. Za hlavní úkol základní školy dále učitelé považovali cíle odpovídající důrazům kurikulární reformy. Na prvních třech místech (z 9 nabízených) figurovaly cíle naučit se učit 18 Výzkum matematické, přírodovědné a čtenářské gramotnosti OECD proběhl v dubnu 2003 na reprezentativním vzorku žáků narozených v roce 1987 a na reprezentativním vzorku žáků v 9. ročníku školní docházky. Na otázky ve školním dotazníku odpovídalo 109 ředitelů základních škol náhodně vybraných z celé ČR. 19 V rámci tohoto (rovněž autoevaluačního šetření) bylo dotazováno téměř 49 tisíc žáků 1. i 2. stupně základního vzdělávání, více než 38 tisíc rodičů a přes 3300 učitelů a ředitelů. PEDAGOGIKA roč. LVII,

12 se (84 %), naučit se spolupracovat v kolektivu (68 %) a naučit se samostatně řešit problémy (45 %) (Kartouz 2006). Závěr Analýza dat z projektu Kalibro potvrdila zjištění uskutečněná v předchozích výzkumech, že učitelé, ředitelé i rodiče žáků základních škol jsou se stavem situace na našich školách spokojeni. Respondenti vyjádřili přesvědčení, že v rámci výuky jsou rozvíjeny všechny klíčové kompetence a že výuka splňuje i další důležité atributy, jako je podpora sebedůvěry, konkrétní zpětná vazba žákům a podobně. Přestože i hodnocení žáků bylo spíše příznivější, nevyznělo zdaleka tak jednoznačně jako hodnocení rodičů a pedagogů základních škol. Přestože analýza dat z projektu Kalibro potvrdila spokojenost rodičovské i pedagogické veřejnosti se školou, naše hypotéza, že není pociťována potřeba změny, nebyla v případě účastníků projektu Kalibro potvrzena. Kurikulární reformu vítalo 50 % dotázaných učitelů a 60 % ředitelů základních škol. Také se nepotvrdilo, že by nechuť ke změnám byla podmíněna spokojeností se současným stavem. Naopak, dotázaní učitelé, kteří byli v minulém školním roce se svou současnou pracovní situací spokojeni, reformu vítali. Odpovědi týkající se představ o realizaci reformy však svědčí o tom, že názory na to, do jaké míry přinese reforma změny obsahu a forem výuky, se značně různily. Výraznou změnu učiva očekávala třetina učitelů, výraznou změnu výukových metod méně než polovina. Ani dotázaní ředitelé nepočítali s tím, že by nastala výrazná změna učiva. Pouze menšina učitelů vyjádřila přesvědčení, že má schopnosti a chuť aktivně se podílet na tvorbě ŠVP. Důležitý poznatek představuje přesvědčení téměř 70 % dotázaných ředitelů základních škol, že reforma není dobře připravena. Učitelé a ředitelé, kteří reformu podporují, si představují její realizaci razantněji, jejich názory a představy se přesto zásadním způsobem neodlišovaly od jejich méně vstřícných kolegů. I když datový soubor projektu Kalibro Škola a já ve zjišťovaných parametrech (vzdělání rodičů, sídlo školy, délka praxe) dobře reprezentuje populace rodičů žáků základních škol a jejich učitelů a ředitelů, nejedná se o reprezentativní výběr z těchto populací. Při interpretaci získaných výsledků dále musíme mít na paměti, že školy, které využívají služeb projektu Kalibro, jsou školami aktivními, které mají obecně chuť zkoušet nové věci a hledat cesty k hodnocení své práce. U reprezentativního vzorku českých učitelů by bylo možno očekávat postoje méně vstřícné. Přes výše uvedené výhrady odpovídají poznatky šetření Kalibro poznatkům jiných dostupných šetření. Zjištění projektu považujeme za cenná zejména ve vztahu k rozporuplnosti představ učitelů a ředitelů ZŠ v otázkách kurikulární reformy. Zjištěné skutečnosti by měli vzít v úvahu tvůrci vzdělávací politiky při úvahách o opatřeních vedoucích k její úspěšné realizaci. Literatura: BOTLÍK, O.; SOUČEK, D. (2005a). Kalibro 39/RUV. Komentované výsledky rodičovského, učitelského a ředitelského dotazníku Škola a já v projektu Kalibro. Praha : Kalibro, BOTLÍK, O.; SOUČEK, D. (2005b). Kalibro 39/Z. Komentované výsledky žákovského dotazníku Škola a já v projektu Kalibro. Praha : Kalibro, Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně-vzdělávací soustavy České republiky. Praha : MŠMT, Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně-vzdělávací soustavy České republiky (pro 32

Zpracování dotazníku Škola a já firmy Kalibro

Zpracování dotazníku Škola a já firmy Kalibro Zpracování dotazníku Škola a já firmy Kalibro Dotazník pro rodiče studentů, jaro V dubnu až květnu vyplnilo 171 rodičů studentů gymnázia Botičská dotazník, ve kterém hodnotili naší školu. Výsledky dotazníků

Více

Názor na devizové intervence České národní banky

Názor na devizové intervence České národní banky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Názor na devizové intervence České národní

Více

Mapa školy pro SŠ. Analytická zpráva pro rodiče 2010/2011. Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ

Mapa školy pro SŠ. Analytická zpráva pro rodiče 2010/2011. Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ Mapa školy pro SŠ Analytická zpráva pro rodiče 010/011 Vážení rodiče, Mapa školy je dotazníkové šetření zaměřené na

Více

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Zákonní zástupci žáků naší školy byli vyzváni k vyplnění anonymních dotazníků, týkajících se vztahů (v souvislosti se školou), výchovy a vzdělání,

Více

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015 pd15002 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Morálka politiků očima veřejnosti - březen

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

Profesní standard v odborném

Profesní standard v odborném Profesní standard v odborném vzdělávání Potřebujeme profesní standard učitelu itelů odborných předmp edmětů a odborného výcviku? NUOV a TTnet 2007 Strategické cíle pro oblast vzdělávání (Lisabon 2000)

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura ps8050 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Politická kultura Technické parametry Výzkum:

Více

Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Názory obyvatel na přijatelnost půjček er10315b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 8 840 1 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015 pm50 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: +40 86 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 05

Více

Názory občanů na úřad Kanceláře veřejného ochránce práv

Názory občanů na úřad Kanceláře veřejného ochránce práv TISKOVÁ ZPRÁVA Mgr. Naděžda Horáková Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129, 221 183 588 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Názory občanů

Více

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PROSINEC 2002 Úvodem SVČ a občanská sdružení se ve své

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad

Více

Sonda do života manažerů v ČR I.

Sonda do života manažerů v ČR I. Sonda do života manažerů v ČR I. Závěrečná zpráva Říjen 2011 Nobody s Unpredictable Pozadí projektu Česká manažerská asociace ve spolupráci s výzkumnou agenturou Ipsos a Svazem průmyslu a dopravy ČR realizovali

Více

Výsledky šetření Mapa školy

Výsledky šetření Mapa školy Výsledky šetření Mapa školy Květen 2011 Dovolily jsme si zpracovat tento souhrn výsledků šetření společnosti SCIO, které proběhlo během února tohoto roku 2011 na ZŠ Pyšely, jelikož nás zaujaly jeho výstupy.

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

Jak vyvažovat autonomii a odpovědnost škol a učitelů: hodnocení výsledků vzdělávání

Jak vyvažovat autonomii a odpovědnost škol a učitelů: hodnocení výsledků vzdělávání Jak vyvažovat autonomii a odpovědnost škol a učitelů: hodnocení výsledků vzdělávání Jana Straková Ústav pro informace ve vzdělávání a Institut pro sociální a ekonomické analýzy Rozmach plošných testů se

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy Technické parametry Výzkum:

Více

Informace. Jednotné přijímací zkoušky v SŠ s maturitními obory a vybavenost škol prostředky ICT

Informace. Jednotné přijímací zkoušky v SŠ s maturitními obory a vybavenost škol prostředky ICT Jednotné přijímací zkoušky v s maturitními obory Praha, červen 2014 1 Úvod Česká školní inspekce (dále ČŠI ) předkládá výsledky inspekčního elektronického zjišťování na téma Jednotné přijímací zkoušky

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015 pm TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: + E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 05 Technické parametry

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 840 19 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 014

Více

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Vyhodnocení ankety laické veřejnosti Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Hustopeče, říjen 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Cíl anketního šetření... 3 3 Metoda šetření... 3 3.1 Cílová skupina...

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v roce 2012

Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v roce 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 210 310 584 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

FINAL REPORT část I Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

FINAL REPORT část I Bezpečnost a ochrana zdraví při práci FINAL REPORT část I Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Zkušenost zaměstnanců POCIT OHROŽENÍ V PRÁCI Pouze 3/5 zaměstnanců se cítí v práci bezpečně v průběhu celé pracovní doby a u všech pracovních činností.

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009

Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009 Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009 Školní zpráva pro: Základní škola, Kuncova 1580, Praha 5 - Stodůlky Kód vaší školy: ZS 5 Praha prosinec 2009 Úvod Tato zpráva obsahuje předběţné výsledky vaší školy

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al.

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al. KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY et al. 1 VÝCHODISKA ( AXIOMY ) REFORMY a) zvýšení vzdělávací autonomie škol umožnit školám svobodnější rozhodování, pokud jde především o volbu vzdělávacích

Více

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Obsah vzdělávání: RVP pro odborné vzdělávání. Výuková média. 18. 3. 2015 Pavla Zieleniecová, MFF UK 1 Obsah Obsah vzdělávání na projektové úrovni pokrač.:

Více

RVP pro odborné školy. Soulad ŠVP s RVP pro základní vzdělávání, gymnázia a pro odborné školy

RVP pro odborné školy. Soulad ŠVP s RVP pro základní vzdělávání, gymnázia a pro odborné školy Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RVP pro odborné školy Soulad ŠVP s RVP pro základní vzdělávání, gymnázia a pro odborné školy Radmila Hýblová OLOMOUC 2011 Tento projekt je spolufinancován

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EFHO ZŠ, Komenského 163/2 69301 Hustopeče MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2011/12 je určen rodičům

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Izrael a Palestina z pohledu českého veřejného mínění

Izrael a Palestina z pohledu českého veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Izrael a Palestina z pohledu českého veřejného mínění

Více

Graf č.1: Jsem spokojený/á v práci

Graf č.1: Jsem spokojený/á v práci Dotazníkové šetření zaměstnanci DST - Vyhodnocení Pro sběr dat byl použit dotazník. Dotazník byl zaměřen na zaměstnance, na jejich spokojenost s prací, roli v týmu, ocenění jejich práce. Dotazník obsahoval

Více

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza Velcí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Celkem bylo osloveno 75 velkých zemědělských hospodářských jednotek. Většinu (83%) tvořila zemědělská družstva s výrobní specializací na rostlinnou a živočišnou

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009 eu0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 00 Technické

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

Spokojenost s životem červen 2015

Spokojenost s životem červen 2015 ov150730 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost s životem červen 2015 Technické

Více

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance.

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Jitka Pešková (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích) Příspěvek pro seminář Spolupráce? Spolupráce!, 24. 3. 2014, Moravské zemské muzeum

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus.

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. 1. Úvod: krátké shrnutí šetření Dotazníkové šetření probíhalo prostřednictvím

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE PŘEDSTAVILA VÝSLEDKY ŠETŘENÍ O VYUČOVÁNÍ A UČENÍ

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE PŘEDSTAVILA VÝSLEDKY ŠETŘENÍ O VYUČOVÁNÍ A UČENÍ Nizozemsko Švédsko Dánsko Finsko Estonsko Austrálie Vlámsko (Belgie) Portugalsko Slovensko Bulharsko Singapur Anglie (UK) Polsko Průměr TALIS Francie Malajsie Island Norsko Lotyšsko Alberta (Kanada) Srbsko

Více

Analýza posunu školy

Analýza posunu školy DFHOV SOS Analýza posunu školy Tato zpráva zobrazuje, nakolik se názory respondentů k jednotlivým otázkám během opakovaného dotazníkového šetření v oblasti klimatu změnily. Zaznamenána je změna četnosti

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivní kultura v České republice podle hodnocení

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností

Občané o ekonomické situaci svých domácností eu00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností Technické

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Vymezení hlavních problémů ohrožujících realizaci kurikulární reformy. Jaroslava Simonová, Jana Straková

Vymezení hlavních problémů ohrožujících realizaci kurikulární reformy. Jaroslava Simonová, Jana Straková Vymezení hlavních problémů ohrožujících realizaci kurikulární reformy Jaroslava Simonová, Jana Straková SKAV 2005 1. Úvod...4 2. Kurikulární reforma - kontext...5 2.1 Charakteristika reformy...5 2.2 Nedostatky

Více

Ukázka otázek základního dotazníku ŠKOLA A JÁ

Ukázka otázek základního dotazníku ŠKOLA A JÁ otazník pro žáky 1. až 5. ročníku (s vyplněním žákům pomáhají rodiče) Vážení rodiče, vyplňování dotazníku je příležitostí, abyste si popovídali se svým dítětem o škole: co se mu tam líbí a co. udeme rádi,

Více

ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST ČESKÝCH ŽÁKŮ V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ

ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST ČESKÝCH ŽÁKŮ V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST ČESKÝCH ŽÁKŮ V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ Josef Basl, Ústav pro informace ve vzdělávání Praha Čtenářská gramotnost žáků v České republice byla dosud zjišťována v rámci dvou mezinárodních

Více

Žáci na 2. stupni atmosféru hodnotí spíše pozitivně. Hodnotili ji 3,08 bodů ze 4 možných.

Žáci na 2. stupni atmosféru hodnotí spíše pozitivně. Hodnotili ji 3,08 bodů ze 4 možných. Analýza současného stavu ve škole K posouzení problematiky slouží i dotazníková šetření. Scio Mapa školy Tento projekt řeší detailně oblast klimatu školy. Nástrojem pro hodnocení je anonymní dotazníkové

Více

Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020: od schválení k prosazování

Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020: od schválení k prosazování Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020: od schválení k prosazování Praha, Centrum současného umění DOX, 21. 4. 2015 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.:

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Úvod Tato analýza je součástí grantového projektu Metodická podpora pro učitele angličtiny, zkr.

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY A U T O E V A L U A Č N Í Z P R Á V A INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CHEB OBRNĚNÉ BRIGÁDY 6, 350 11 CHEB ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Zpracoval: PhDr. Bc. Miroslav Liška V Chebu dne 31. 10. 2011 Razítko

Více

Občané o americké radarové základně v ČR

Občané o americké radarové základně v ČR TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 2 0 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o americké radarové základně v ČR Technické

Více

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 37.013.74 srovnávací pedagogika studie 37 Výchova a vzdělávání

Více

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014 ev22 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Daně z pohledu veřejného mínění listopad 20 Technické

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Konflikt v Gaze. AV ČR, v.v.i. Naše společnost projekt kontinuálního výzkumu veřejného mínění CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i.

Konflikt v Gaze. AV ČR, v.v.i. Naše společnost projekt kontinuálního výzkumu veřejného mínění CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 840 129 E-mail: michal.veselsky@soc.cas.cz Konflikt v Gaze Technické parametry Výzkum: Naše společnost

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Vyhodnocení dotazníkového šetření, které proběhlo na území MAS Havlíčkův kraj Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o. p. s. Zpracovala: Hana

Více

Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům

Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům Vybrané výsledky aktuálního výzkumu Ipsos Tambor pro Zlatou korunu u příležitosti konání VII. Finančního fóra Zlaté koruny Květen 2010 Nobody

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EHIO1 ZŠ a MŠ, Čs. armády 1026 73581 Bohumín-Nový Bohumín MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2013/14 je

Více

Den finanční gramotnosti. Výzkum: Češi a investice

Den finanční gramotnosti. Výzkum: Češi a investice Výzkum: Češi a investice Výzkum Češi a investice Nese důraz na finanční gramotnost nějaké ovoce? 2 Je éra poučování o RPSN a dluhové pasti za námi? Nechávají finančně gramotní lidé ležet své peníze na

Více

MANAŽERSKÁ ETIKA A ZÍSKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ APLIKOVANÉ V RÁMCI VÝCHODOČESKÉHO REGIONU

MANAŽERSKÁ ETIKA A ZÍSKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ APLIKOVANÉ V RÁMCI VÝCHODOČESKÉHO REGIONU MANAŽERSKÁ ETIKA A ZÍSKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ APLIKOVANÉ V RÁMCI VÝCHODOČESKÉHO REGIONU MARTINA KORNFELDOVÁ ZDENĚK BRODSKÝ Abstrakt Problematika získávání pracovníků je nedílnou a velmi důležitou součástí řízení

Více

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni Anketa pro rodiče dětí od 1 do 3 let Vyhodnocení Vyhodnocení zpracovalo: CpKP západní Čechy Americká 29 301 38 Plzeň Tel./fax: +420 / 377 329 558 Mobil: +420

Více

NÁZORY STUDENTŮ ČVUT V PRAZE NA STUDIUM

NÁZORY STUDENTŮ ČVUT V PRAZE NA STUDIUM NÁZORY STUDENTŮ ČVUT V PRAZE NA STUDIUM (Výsledky průzkumu studentů ČVUT v Praze v roce 2004) Jana Šafránková 1. ÚVOD V procesu vzdělávání na vysoké škole jsou důležití studenti i jejich učitelé. Student

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín

Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín Cílem výzkumu bylo zjistit, jak obyvatelé města Hlučín hodnotí město z hlediska bezpečnosti, kterých negativních jevů

Více

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz Monitorujeme a rozvíjíme kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz O nás Občanské sdružení Společnost pro kvalitu školy vzniklo koncem 90. let 20. století jako občanské sdružení Klíč. Vzhledem k

Více

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Lucie Kelblová PIAAC Mezinárodní výzkum vědomostí

Více

POSTAVENÍ ŽEN V POLITICE OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI

POSTAVENÍ ŽEN V POLITICE OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav Akademie věd České republiky Jilská 1, 110 00 Praha 1 tel/fax: +420 286 840 129 e-mail: cvvm@soc.cas.cz, www.cvvm.cz POSTAVENÍ ŽEN V POLITICE OČIMA

Více

Analýza Mapy školy I. Základní škola Roudnice nad Labem (DGMS) individualizovaná zpráva

Analýza Mapy školy I. Základní škola Roudnice nad Labem (DGMS) individualizovaná zpráva Analýza Mapy školy I Základní škola Roudnice nad Labem (DGMS) individualizovaná zpráva Analýza Mapy školy Následující text obsahuje shrnutí výsledků projektu Mapa školy ZŠ Roudnice nad Labem. Realizátorem

Více

Přeshraniční vlivy působící na místní společenství českého pohraničí

Přeshraniční vlivy působící na místní společenství českého pohraničí Přeshraniční vlivy působící na místní společenství českého pohraničí Výzkum byl realizován na katedře sociální práce v letech 2005-2007, byl dotován z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Více

SMYSLUPLNOST AUTOEVALUACE ŠKOLY OČIMA ČESKÝCH ŘEDITELŮ A UČITELŮ. Mgr. Lucie Procházková Manažerka pro výzkum a analýzy projektu Cesta ke kvalitě

SMYSLUPLNOST AUTOEVALUACE ŠKOLY OČIMA ČESKÝCH ŘEDITELŮ A UČITELŮ. Mgr. Lucie Procházková Manažerka pro výzkum a analýzy projektu Cesta ke kvalitě CESTA KE KVALITĚ SMYSLUPLNOST AUTOEVALUACE ŠKOLY OČIMA ČESKÝCH ŘEDITELŮ A UČITELŮ Mgr. Lucie Procházková Manažerka pro výzkum a analýzy projektu Cesta ke kvalitě Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

1 Technická výchova v podmínkách transformace školství

1 Technická výchova v podmínkách transformace školství Úvod Současná složitá společnost, která je charakterizována vědeckotechnickým vývojem, informační explozí, globalizací atd., je na druhé straně poznamenána také značnými ekologickými, ekonomickými a společenskými

Více

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Josef Trna Pedagogická fakulta MU v Brně Abstrakt: Jádrem příspěvku je problematika konstituování didaktiky přírodovědy jako mezioborové didaktiky, včetně

Více

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Lucie Kelblová PIAAC Mezinárodní výzkum vědomostí

Více

PISA 2012. SPŠ stavební J. Gočára, Družstevní ochoz 3, Praha 4. Kód vaší školy: M 2 VÝSLEDKY ŠETŘENÍ ŠKOLNÍ ZPRÁVA

PISA 2012. SPŠ stavební J. Gočára, Družstevní ochoz 3, Praha 4. Kód vaší školy: M 2 VÝSLEDKY ŠETŘENÍ ŠKOLNÍ ZPRÁVA VÝSLEDKY ŠETŘENÍ PISA 1 ŠKOLNÍ ZPRÁVA SPŠ stavební J. Gočára, Družstevní ochoz 3, Praha Kód vaší školy: M Tato zpráva je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Výsledky dětí v testech, zkouškách a přijímacím řízení na vyšší stupeň

Výsledky dětí v testech, zkouškách a přijímacím řízení na vyšší stupeň Výsledky dětí v testech, zkouškách a přijímacím řízení na vyšší stupeň V rámci celé školy je zaveden systém sledování, jak žáci dosahují očekávaných výstupů. Na konci každého pololetí jsou v každé třídě

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více