Usnesení z 85. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení z 85. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 12. 2. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín"

Transkript

1 K jednotlivým bodům programu: Usnesení z 85. jednání Rady MČ Praha-, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha- 1. Pietní park pro zvířata chovaná v zájmových chovech v Praze ě - oznámení o zahájení řízení o povolení připojení sousední nemovitosti pozemku parc. č. 674/4 k.ú. k místní komunikaci Halenkovská 1.I. vzala na vědomí 1. oznámení o zahájení řízení o povolení připojení sousední nemovitosti parc. č. 674/4 k.ú. k místní komunikaci Halenkovská 1.II. nesouhlasí 1. s připojením sousední nemovitosti parc. č. 674/4 k.ú. k místní komunikaci Halenkovská 1.III. rozhodla 1. předat právnímu zástupci MČ k vypracování právního stanoviska 2. Návrh nařízení hl. m. Prahy, kterým se mění nařízení č. 11/2007 Sb. hl. m. Prahy 2.I. vzala na vědomí 1. návrh nařízení hl. m. Prahy, kterým se mění nařízení č. 11/2007 Sb. hl. m. Prahy a informace o novém systému parkování na Praze 5 3. Aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy 3.I. vzala na vědomí 1. pozvánku Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy na seminář týkající se postupu prací na aktualizaci Strategického plánu hl. m. Prahy a informační workshop 3.II. pověřila 1. místostarostu M.Muzikáře, Ing. Egermajerovou a Ing. Hindovou účastí na semináři 4. Zelený - k realizaci chodníku v ulici Křivatcová 4.I. projednala 1. návrh nového chodníku v ulici Křivatcová (vpravo ve směru od pošty) 4.II. konstatovala, že 1. opět není splněn požadavek Rady MČ na zachování současného kolmého parkování před DPS 2. v případě, že investor splní požadavky bude o tento bod rozšířen program ZMČ dne III.rozhodla 1. o nutnosti dopracování studie a její nové předložení radě dne Bytový soubor Hrozenkovská, parc. č. PK 52/1 k.ú. žádost o vyjádření pro účely územního rozhodnutí 5.I. vzala na vědomí Stránka 1 z 5

2 1. žádost Gwe, s.r.o. o vyjádření k návrhu stavby Bytový soubor Hrozenkovská, parc. č. PK 52/1k.ú. 5.II. uložila 1. komisi územního rozvoje a dopravy a komisi životního prostředí připravit připomínky k návrhu uvedené stavby 6. Majetkoprávní vypořádání mezi MČ Praha a M.T. A: Záměr prodeje pozemku parc.č. 766/3 o výměře 81 m2 k.ú. B: Návrh na koupi pozemku parc.č. 135/9 o výměře 65 m2 k.ú. 6.I. souhlasí 1. se záměrem prodeje pozemku parc.č. 766/3 k.ú., ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 81 m2, za cenu ve výši ,00 Kč, dle znaleckého posudku č. 8015/2014, vypracovaného Ing. Václavem Myslíkem dne s návrhem koupit pozemek parc.č. 135/9 k.ú., ostatní plocha, zeleň, o výměře 65 m2, za cenu ve výši ,00 Kč, dle znaleckého posudku č. 8015/2014, vypracovaného Ing. Václavem Myslíkem dne II. doporučila 1. předložit ZMČ na zasedání dne záměr prodeje pozemku parc.č. 766/3 k.ú., ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 81 m2, za cenu ve výši ,00 Kč, dle znaleckého posudku č. 8015/2014, vypracovaného Ing. Václavem Myslíkem dne předložit ZMČ na zasedání dne návrh na koupi pozemku parc.č. 135/9 k.ú., ostatní plocha, zeleň, o výměře 65 m2, za cenu ve výši ,00 Kč, dle znaleckého posudku č. 8015/2014, vypracovaného Ing. Václavem Myslíkem dne Žádost o poskytnutí součinnosti za účelem odstranění nesouladu pro zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí od DP HMP - převod pozemku pod větrací šachtou u stanice metra 7.I. vzala na vědomí 1. výzvu Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu k odstranění nedostatků návrhu na povolení vkladu vlastnického práva ve věci převodu pozemku pod větrací šachtou u stanice metra mezi MČ Praha a DP HMP 7.II. projednala 1. žádost o poskytnutí součinnosti od DP HMP za účelem odstranění nesouladu pro zápis vlastnického práva k předmětnému pozemku do katastru nemovitostí a to formou uzavření dodatku ke kupní smlouvě 7.III. souhlasí 1. s řešením vzniklé situace formou uzavření Dodatku č. 1 ke kupní smlouvě, uzavřené mezi MČ Praha a DP HMP dne (změna předmětu převodu - přečíslování pozemku, změna výměry, dle GP /2014 k.ú., doplatek kupní ceny) 7.IV. uložila 1. odboru VSE zveřejnit na úřední desku záměr změny kupní smlouvy ve věci prodeje pozemku pod větrací šachtou u stanice metra, uzavřené mezi MČ Praha a DP HMP dne ( změna předmětu převodu, změna výměry, doplatek kupní ceny) 1. odboru VSE připravit ve spolupráci s DP HMP návrh Dodatku č. 1 ke kupní smlouvě, uzavřené mezi MČ Praha a DP HMP dne ( změna předmětu převodu, změna výměry, doplatek kupní ceny) 8. Návrh kupní smlouvy prodej pozemků parc.č. 281/6 a 281/7 k.ú. ( MČ, M.M. a M.J., BD Granát) Stránka 2 z 5

3 8.I. souhlasí 1. s návrhem kupní smlouvy mezi MČ Praha, M.M., M.J. (prodávající) a BD Granát (kupující) prodej pozemků parc.č. 281/6 (zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 182 m 2 ) a parc.č. 281/7 (zastavěná plocha a nádvoří, ovýměře 204 m 2 ), vše k.ú., za kupní cenu ,00 Kč, dle znaleckého posudku č. 7633/2013, vypracovaného Ing. Myslíkem dne II. doporučila 1. předložit návrh kupní smlouvy mezi MČ Praha, M.M., M.J. (prodávající) a BD Granát (kupující) prodej pozemků parc.č. 281/6 (zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 182 m 2 ) a parc.č. 281/7 (zastavěná plocha a nádvoří, ovýměře 204 m 2 ), vše k.ú., za kupní cenu ,00 Kč, dle znaleckého posudku č. 7633/2013, vypracovaného Ing. Myslíkem dne , ZMČ na zasedání dne Nabídka koupě budovy č.p. 397 k.ú. od Telefónica Czech republic, a.s. 9.I. vzala na vědomí 1. informace o podmínkách prodeje budovy č.p. 397 k.ú. od vlastníka objektu společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. 2. informace Ing. Jarouše z prohlídky předmětného objektu 9.II. nemá zájem 1. koupit budovu č.p. 397 a ani jednat o prodeji pozemku parc.č. 226/2 a 226/4 k.ú. 10. Opakovaná žádost o zkrácení (úpravu) jehličnanů rostoucích na pozemku parc.č. 802/11, k.ú. ve vlastnictví městské části. 10.I. projednala 1. opakovanou žádost o zakrácení vzrostlých jehličnatých stromů rostoucích u jeho nemovitosti v ulici K Třešňovce na pozemku parc.č. 802/11, k.ú., ve vlastnictví městské části. 10.II. rozhodla 1. zajistit dendrologický posudek na stav jehličnanů rostoucí na pozemku parc.č. 802/11, k.ú. ulice K Třešňovce 10.III. pověřila 1. starostku podpisem odpovědi 11. Návrh Dohody o poskytnutí dotace pro rok 2014 mezi MČ Praha a MČ Praha 17 na zajišťování sociálních služeb 11.I. vzala na vědomí 1. informaci o poskytování sociálních a pečovatelských služeb občanům MČ v roce II. souhlasila 1. s návrhem Dohody o poskytnutí dotace pro rok 2014 mezi MČ Praha a MČ Praha 17 na sociální a pečovatelské služby 11.III. doporučila 1. předložit návrh dohody s MČ Praha 17 ke schválení Zastupitelstvu 12. Rozpočtový výhled MČ Praha- na roky Stránka 3 z 5

4 12.I. projednala 1. návrh na rozpočtový výhled MČ Praha- na roky II. souhlasila 1. s návrhem a a doporučila předložit rozpočtový výhled MČ Praha- na r ZMČ ke schválení 13. Granty 2014 návrh grantové komise 13.I. projednala 1. návrh na poskytnutí grantů žadatelům v rámci programu podpory činnosti pro volný čas dětí a mládeže pro rok II. souhlasila 1. s poskytnutím grantů rozdělených do dvou skupin sportovní granty v celkové hodnotě ,- Kč a doporučila předložit ZMČ ke schválení 13.III. nedoporučila 1. vzhledem k finančním možnostem poskytnutí grantu č. 23 k žádosti FC na Zahradní traktor John Deere v částce ,- Kč 14. Návrh rozpočtu na r I. souhlasí 1. s návrhem rozpočtu na r s úhrnem příjmů ,5 tis. Kč, úhrnem výdajů tis. Kč a financováním ve výši 6 270,5 tis. Kč 14.II. doporučuje 1. předložit návrh rozpočtu MČ ke schválení ZMČ 15. Program zastupitelstva dne I. doporučila 1. Program zastupitelstva MČ dne , které se bude konat od hod. na ÚMČ Praha Plán činnosti komisí Rady MČ 16.I. schválila 1. plán činnosti komise životního prostředí a komise územního rozvoje a dopravy 16.II. uložila 1. komisím Rady MČ předložit plány činnosti v termínu do Návrh smlouvy o spolupráci při poskytování tísňové péče v MČ Praha mezi poskytovatelem ŽIVOT 90 a MČ Praha 17.I. souhlasila 1. s návrhem smlouvy při poskytování tísňové péče v MČ Praha mezi poskytovatelem ŽIVOT 90 a doporučila předložit ZMČ ke schválení 18. Odměňování členů zastupitelstva a) návrh novely vnitřní směrnice pro odměňování, Stránka 4 z 5

5 b) návrh odměn neuvolněným členům zastupitelstva ve smyslu nařízení vlády č. 37/2003 Sb., ve znění nař. vlády č. 459/2013 Sb. 18.I. souhlasila 1. s návrhem novely vnitřní směrnice pro poskytování odměn členům zastupitelstva a občanům za jejich práci jako členům v komisích, výborech a zvláštních orgánech 2. s návrhem na poskytování odměn neuvolněným členům zastupitelstva ve smyslu nařízení vlády č. 37/2003 Sb., ve znění nař. vlády č. 459/2013 Sb. dle návrhu 18.II. doporučila 1. předložit návrh novely vnitřní směrnice pro poskytování odměn členům zastupitelstva a občanům za jejich práci jako členům v komisích, výborech a zvláštních orgánech a návrh na poskytování odměn neuvolněným členům zastupitelstva do ZMČ 19. Návrh nařízení RHMP, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hl. m. Praze ( Pražské stavební předpisy ) Rada městské části Praha - 19.I. nemá připomínky 1. k návrhu nařízení RHMP, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hl. m. Praze ( Pražské stavební předpisy ) 20. Žádost spol. BigBoard 20.I. vzala na vědomí 1. žádost spol. BigBoard ve věci návrhu Pražských stavebních předpisů 20.II. konstatovala, že 1. nepodporuje stanovisko spol. BigBoard, protože má zájem o odstranění všech reklamních panelů 21. Vojenský materiál 21.I. žádá 1. Ministerstvo obrany ČR, Agenturu pro nakládání s nepotřebným majetkem, o darování nepotřebného majetku pro Jednotku SDH dle návrhu 22. Oznámení o zahájení řízení Buseness Center 22.I. žádá 1. přiznání postavení účastníka řízení při stavebních úpravách skladové haly č.4 investora Amesbury-PZ Stavinvest 22.II. pověřila 1. starostku podpisem žádosti V Praze ě dne: JUDr. Marta Koropecká starostka MČ Ing. Miroslav Jarouš zástupce starosty MČ Stránka 5 z 5

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 21.5.

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 21.5. Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 21.5.2014 21/2014 Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín Ad 1. Zpráva kontrolního

Více

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2.

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2. Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín Zastupitelstvo Městské části Praha Zličín dne 26.2.2014 Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které

Více

Usnesení ze 42. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 1. 8. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 42. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 1. 8. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 42. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 1. 8. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu : 1. Rodinný dům na pozemku parc. č. 135/6 k.ú. Zličín, ul. Tylovická

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2018 na Úřadě MČ Praha - Zličín 93.1. Bytový soubor Hrozenkovská oznámení o pokračování řízení 93.1.1. nesouhlasí 1. nadále s umístěním

Více

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Podnět nájemce Sobínského rybníka. 1.I. vzala na vědomí 1. podnět

Více

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Akce Revitalizace autobusové zastávky Halenkovská - výběrové řízení

Více

Usnesení z 12. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 12. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 12. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 8. 6. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 12.1. Žádost o souhlas s dopravně inženýrským opatřením v ul. Tylovická

Více

Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Program zastupitelstva MČ Praha Zličín, které se bude konat dne 18.9.2013

Více

Městská část Praha Zličín. Usnesení z 21. zasedání Rady MČ Praha Zličín dne Usnesení

Městská část Praha Zličín. Usnesení z 21. zasedání Rady MČ Praha Zličín dne Usnesení Usnesení z 21. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne 26. 8. 2019 na Úřadě MČ Praha Zličín 21.1. Novostavba bytového domu na pozemcích parc. č. 496 a 497 k.ú. Třebonice - žádost o souhlas s

Více

Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 4.1. Návrh rozpočtu MČ Praha Zličín na rok 2015, návrh investičních akcí

Více

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Stavba Prodloužení autobusové zastávky Sídliště Zličín návrh Dodatku

Více

Usnesení ze 74. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 74. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 74. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Místní úprava silničního provozu na komunikacích Nedašovská, Tasovská,

Více

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo dne 7. 3.

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo dne 7. 3. Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo 07/2016 7/1. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha - Zličín o plnění usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení ze 107. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 12. 11. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 107. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 12. 11. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 107. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 12. 11. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Program Letiště Praha, a. s. Dobré sousedství 1.I. souhlasila 1.

Více

Usnesení z 23. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 23. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 23. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 7. 12. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 23.1. Provedení jednorázové seče pozemků parc.č. 802/1 (část), 776/7

Více

Usnesení ze 32. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 15. 2. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 32. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 15. 2. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 32. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 15. 2. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Narovnání vlastnických vztahů pozemky při ulici Hrozenkovská A: SJM

Více

Usnesení ze 101. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 3. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 101. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 3. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 101. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 3. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Usnesení č. 23/3 jednání ZMČ Praha Zličín, konaného dne 27. 8. 2014

Více

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo dne 25.2.

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo dne 25.2. Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo 02/2015 2/1. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha Zličín o plnění usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení z 20. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 26. 10. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 20. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 26. 10. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 20. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 26. 10. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 20.1. Program podpory využití volného času dětí a mládeže na území MČ

Více

Usnesení z 99. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 7. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 99. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 7. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 99. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 7. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Návrh na zapůjčení historické požární stříkačky Stratílek pro výstavní

Více

Usnesení ze 52. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 7. 1. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 52. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 7. 1. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 52. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 7. 1. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. ávrh směny pozemku zrušení smlouvy kupní 1.I. nesouhlasila 1. se zrušením

Více

Usnesení z 2. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha Zličín

Usnesení z 2. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha Zličín Usnesení z 2. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne 19. 11. 2018 na Úřadě MČ Praha Zličín K jednotlivým bodům programu: 2.0. Rekonstrukce sportovní haly 2.0.1. rozhodla 1. zesílení nosné ocelové

Více

Usnesení z 5. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 5. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 5. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu 5.1. Aktualizace č. 3 Územně analytických podkladů hl. m. Prahy 5.1.1.

Více

Usnesení z 89. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 89. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 89. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 12. 3. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Seminář k Metropolitnímu plánu 1.I. vzala na vědomí 1. pozvánku Institutu

Více

Usnesení ze 6. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha Zličín

Usnesení ze 6. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha Zličín Usnesení ze 6. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne 21. 1. 2019 na Úřadě MČ Praha Zličín K jednotlivým bodům programu: 6.1. Žádost o umístění dětských atrakcí na pozemku parc.č. 670/3 k.ú.

Více

Usnesení ze 77. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 20. 11. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 77. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 20. 11. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 77. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 20. 11. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního

Více

Usnesení ze 78. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín

Usnesení ze 78. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín Usnesení ze 78. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne 20. 11. 2017 na Úřadě MČ Praha - Zličín K jednotlivým bodům programu: 78.1. Poskytování dotací z rozpočtu MČ Praha Zličín, Program podpory

Více

Usnesení z 65. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín

Usnesení z 65. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín Usnesení z 65. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne 29. 5. 2017 na Úřadě MČ Praha - Zličín K jednotlivým bodům programu: 65.1. Vyfrézování pařezů u Zličínského hřiště 65.1.1. souhlasila

Více

Usnesení ze 43. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 22. 8. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 43. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 22. 8. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 43. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 22. 8. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům: 1. ávrh aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy 1.I. projednala

Více

Usnesení ze 17. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 9. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 17. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 9. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 17. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 9. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 17.1. Dopravně inženýrská opatření na komunikacích na území MČ Praha

Více

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne 30. 5. 2018 na Úřadě MČ Praha - Zličín 95.1. Smlouva o výpůjčce části pozemku 668/13, k.ú. Zličín 95.1.1. souhlasila 1. s návrhem smlouvy

Více

Usnesení z 18. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha Zličín

Usnesení z 18. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha Zličín Usnesení z 18. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne 19.6.2019 na Úřadě MČ Praha Zličín K jednotlivým bodům programu 18.1. Dětské hřiště v parku v Sobíně 18.1.1. souhlasila 1. s návrhem dovybavení

Více

Usnesení z 10. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha Zličín

Usnesení z 10. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha Zličín Usnesení z 10. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne 4. 3. 2019 na Úřadě MČ Praha Zličín 10.1. Stavba 3 rodinných domů Sobín, při ul. Hostivická, parc. č. 225/72 k.ú. Sobín - žádost o stanovisko

Více

Usnesení z 63. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín

Usnesení z 63. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín Usnesení z 63. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne 24. 4. 2017 na Úřadě MČ Praha - Zličín K jednotlivým bodům programu: 63.1. Stanovisko městské části k návrhu obecně závazné vyhlášky,

Více

Usnesení z 56. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 3. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 56. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 3. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 56. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 3. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Stanovení místní úpravy v ul. Křivatcová 1.I. souhlasila 1. s objednáním

Více

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Park a prameništi, spojovací chodník do Metropole 1.I. vzala na vědomí informaci o projednávání souhlasů

Více

Zastupitelstvo Městské části Praha Zličín. U S E S E Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín které se konalo dne 6. 6.

Zastupitelstvo Městské části Praha Zličín. U S E S E Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín které se konalo dne 6. 6. Zastupitelstvo Městské části Praha Zličín U S E S E Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín které se konalo dne 6. 6. 2012 09/2012 1. Zpráva o činnosti Rady MČ Praha Zličín usnesení č.9/1 1. zprávu

Více

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1.A.Stanovení místní úpravy silničního provozu v ul. Křivatcová při č.p.

Více

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 15. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 15. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 15. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

Usnesení z 21. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 11. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 21. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 11. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 21. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 11. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 21.1. Chodník u MŠ 21.1.1 vzala na vědomí 1. stanovisko PČR k návrhu

Více

Usnesení z 22. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha Zličín

Usnesení z 22. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha Zličín Usnesení z 22. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne 11. 9. 2019 na Úřadě MČ Praha Zličín 22.1. Návrh na změnu ÚP pro pozemky 416 418, 691/1, 691/5, 691/17, 691/19, 691/32, 692,694/18, 694/20,

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

Usnesení ze 7. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 3. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 7. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 3. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 7. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 3. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

Usnesení z 51. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín

Usnesení z 51. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín Usnesení z 51. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne 28. 11. 2016 na Úřadě MČ Praha - Zličín K jednotlivým bodům programu: 51.1. Žádost občanů o úpravu stromořadí borovic 51.1.1. vzala na

Více

Usnesení ze 7. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha Zličín

Usnesení ze 7. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha Zličín Usnesení ze 7. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2019 na Úřadě MČ Praha Zličín K jednotlivým bodům programu: 7.1. Smlouva o pronájmu části pozemku parc.č. 670/3 k.ú. Zličín dětské

Více

Usnesení ze 70. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín

Usnesení ze 70. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín Usnesení ze 70. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne 7. 8. 2017 na Úřadě MČ Praha - Zličín K jednotlivým bodům programu: 70.1. Akce Rybníčky Na ohrádkách sadové úpravy, zajištění autorského

Více

Usnesení ze 101. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín

Usnesení ze 101. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín Usnesení ze 101. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne 20. 8. 2018 na Úřadě MČ Praha - Zličín K jednotlivým bodům programu: 101.1. Oprava přemostění Zličín - Řepy 101.1.1 vzala na vědomí

Více

Usnesení z 89. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín

Usnesení z 89. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín Usnesení z 89. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne 4. 4. 2018 na Úřadě MČ Praha - Zličín K jednotlivým bodům programu: 89.1. Žádosti o dary 89.1.1. rozhodla 1. poskytnout dar občanskému

Více

Usnesení z 53. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín

Usnesení z 53. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín Usnesení z 53. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne 14. 12. 2016 na Úřadě MČ Praha - Zličín K jednotlivým bodům programu: 53.1. Akce Rybník Sobín oprava bezpečnostního přelivu 53.1.1. souhlasila

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 647 ze dne 09.10.2019 Návrh kupní smlouvy o prodeji pozemku parc.č. 3771/3 v k.ú. Vinohrady, nově vzniklého rozdělením pozemku parc.č. 3771/2

Více

Usnesení z 66. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 27.5.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 66. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 27.5.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Rada MČ Praha Zličín Usnesení z 66. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 27.5.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1.I. rozhodla k návrhům změn vlny 07 uplatnit zásadní připomínku - pokračovat v

Více

Usnesení ze 79. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín

Usnesení ze 79. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín Usnesení ze 79. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne 4. 12. 2017 na Úřadě MČ Praha - Zličín K jednotlivým bodům programu: 79.1. Vypořádání pozemků pod bývalým TESKO objektem 79.1.1. doporučila

Více

Usnesení z 13. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 13. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 13. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 24. 6. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 13.1. Architektonická studie Nízkopodlažní zástavba Zličín, parc. č.

Více

Usnesení z 1. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha Zličín

Usnesení z 1. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha Zličín Usnesení z 1. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne 5. 11. 2018 na Úřadě MČ Praha Zličín K jednotlivým bodům programu: 1.1. Stavba rodinného domu na pozemku parc. č. 41/10 k. ú. Sobín žádost

Více

Usnesení z 59. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 4. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 59. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 4. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 59. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 4. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Zajištění hlavní roční kontroly dětských hřišť a sportovišť provozovaných

Více

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

Usnesení z 62. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín

Usnesení z 62. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín Usnesení z 62. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne 10. 4. 2017 na Úřadě MČ Praha - Zličín K jednotlivým bodům programu: 62.1. Vyhlášení programu ŽIJEME ZDE SPOLEČNĚ 2017 62.1.1. vzala na

Více

Usnesení z 16. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha Zličín

Usnesení z 16. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha Zličín Usnesení z 16. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne 27.5.2019 na Úřadě MČ Praha Zličín K jednotlivým bodům programu. 16.1. Parkování v obytné zóně Jílová Do Blatin 16.1.1. uložila 1. odboru

Více

Usnesení ze 41. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín

Usnesení ze 41. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín Usnesení ze 41. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 15. 8. 2016 na Úřadě MČ Praha - Zličín K jednotlivým bodům programu: 41.1. Provedení zásahu na zeleni rostoucí na pozemku parc.č. 881/5,

Více

Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 5. 2016 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 36.1. Výsadba lípy na návsi 36.1.1. rozhodla 1. o úpravě pozemku a výsadbě

Více

Usnesení z 38. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 38. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 38. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 20. 6. 2016 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 38.1. Obytný soubor Do Zahrádek, Praha 5, k.ú. Zličín, včetně technické

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 188 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 188 ze dne č.j.: 153/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 188 ze dne 22.03.2016 Prodej pozemku parc. č. 2183/172 v k.ú. Žižkov, zastavěného stavbou technického vybavení bez čp/č.ev.,

Více

Usnesení ze 104. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín

Usnesení ze 104. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín Usnesení ze 104. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne 1. 10. 2018 na Úřadě MČ Praha - Zličín K jednotlivým bodům programu: 104.1. Žádost o projednání odejmutí pozemků parc. č. 470 a 469/18

Více

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne 2. 10. 2017 na Úřadě MČ Praha - Zličín K jednotlivým bodům programu: 75.1. Rozpočtová opatření za měsíc září 2017 75.1.1. schválila 1.

Více

Usnesení z 14. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne 9. 6. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 14. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne 9. 6. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 14. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne 9. 6. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Vybudování chodníku při ul. Na Radosti a) Nájemní smlouva b) Smlouva o uzavření budoucí

Více

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne 20. 6. 2018 na Úřadě MČ Praha - Zličín 97.1. Rozšíření sítě UPC Praha Zličín /Hrozenkovská Lipovská, pokládka optického kabelu rozhodnutí

Více

Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu 1. Žádost o připojení na komunikaci příjezd k hostinci Na hrázi 1.I.

Více

Usnesení z 88. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín

Usnesení z 88. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín Usnesení z 88. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne 19. 3. 2018 na Úřadě MČ Praha - Zličín K jednotlivým bodům programu: 88.1. Zájezdy pro seniory na rok 2018 88.1.1. schválila 1. smlouvu

Více

Usnesení ze 106. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín

Usnesení ze 106. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín Usnesení ze 106. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne 22. 10. 2018 na Úřadě MČ Praha - Zličín K jednotlivým bodům programu: 106.1. Připojení úřadu městské části k projektu centralizace IT

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 329/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 298 ze dne 13.05.2015 Zrušení usnesení Zastupitelstva městské části Prahy 3 č. 455 ze dne 18.3.2014, ke schválení směny pozemku

Více

Usnesení z 92. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín

Usnesení z 92. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín Usnesení z 92. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne 2. 5. 2018 na Úřadě MČ Praha - Zličín 92.1. Přestavba rodinného domu č.p. 321/1 ul. Jílová - žádost o souhlas s výjimkou z místní úpravy

Více

Usnesení z 64. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 6. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 64. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 6. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 64. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 6. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Návrh na poskytnutí daru ve výši 200.000,- Kč MČ Praha Zbraslav 1.I.souhlasila

Více

Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: Městská část Praha Zličín Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 6. 11. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Spojovací chodník Milotická K Třešňovce

Více

Usnesení z 18. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne 24. 8. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 18. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne 24. 8. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 18. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne 24. 8. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. ávrh investičních akcí v oblasti školství 1.I. souhlasila s odpovědí náměstkovi primátora

Více

Usnesení z 90. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín

Usnesení z 90. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín Usnesení z 90. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2018 na Úřadě MČ Praha - Zličín K jednotlivým bodům programu: 90.1. Zrušení vodovodní přípojky v komunikaci Vratičová žádost o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 370 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 370 ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 370 ze dne 04.06.2018 Prodej pozemku parc.č. 1927 v k.ú. Žižkov Rada městské části I. b e r e n a v ě d o m í II. III. IV. 1. výňatek ze zápisu

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 505 ze dne 08.08.2018 Návrhy kupních smluv k prodeji spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1946/25580, k zastavěnému pozemku parc.č. 2832/2

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 722 ze dne 31.10.2018 Pronájem pozemku parc. č. 976 v k. ú. Křesanov, obec Vimperk, odděleného geometrickým plánem č. 179-271/2017 ze dne 5.1.2018

Více

Usnesení z 94. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 94. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 94. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 23.6.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Pronájem části pozemku parc.č. 708 a části

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 627/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 126 ze dne 22.09.2015 Zrušení usnesení Zastupitelstva městské části Praha 3 č. 455 ze dne 18.3.2014, ke směně pozemku

Více

Usnesení z 68. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 1.7.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 68. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 1.7.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 68. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 1.7.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení 68.Rady MČ Praha Zličín Rada MČ Praha Zličín 0.I. projednala aktualizaci návrhu investičních

Více

Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 8 ze dne

Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 8 ze dne Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 8 ze dne 17.07.2019 Jedná se o upravenou (tj. částečně anonymizovanou) verzi z důvodu omezení rozsahu zveřejňovaných informací v souladu s článkem 5 Nařízení

Více

Usnesení z 28. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 22. 2. 2016 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 28. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 22. 2. 2016 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 28. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 22. 2. 2016 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 28.1. Zápach z provozovny VAFO s.r.o. 28.1.1. vzala na vědomí 1. informaci

Více

Usnesení ze 70. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 9. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 70. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 9. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 70. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 9. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Akce Revitalizace břehu u rybníka Sobín 2013 - výběr zhotovitele

Více

Usnesení z 11. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha Zličín

Usnesení z 11. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha Zličín Usnesení z 11. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne 18. 3. 2019 na Úřadě MČ Praha Zličín 11.1. Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 154/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 189 ze dne 22.03.2016 Prodej spoluvlastnického podílu o velikosti id. 22/144 k pozemku parc. č. 84, jehož součástí je

Více

Usnesení ze 77. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 77. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 77. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 18.11.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Program ZMČ, které se bude konat dne 2.12.2009

Více

Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín

Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne 16. 10. 2017 na Úřadě MČ Praha - Zličín K jednotlivým bodům programu: 76.1. Změna užívání požární nástupní plochy u Oregon House 76.1.1.

Více

Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 12 ze dne

Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 12 ze dne Usnesení Zastupitelstva města Moravský č. 12 ze dne 19.10.2016 1. USNESENÍ č. 2016/ 12/283/ZM Program Zastupitelstva města Moravský zařazení bodu dotazy a podněty občanů za bod volba ověřovatelů Celkem

Více

Usnesení z 19. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha Zličín

Usnesení z 19. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha Zličín Usnesení z 19. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne 8.7.2019 na Úřadě MČ Praha Zličín 19.1. Návrh Smlouvy o výpůjčce nebytového prostoru Mateřské centrum Studánka, z.s. 19.1.1. schválila

Více

Usnesení z 82. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 82. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 82. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 20.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. ávrh dodatku smlouvy na údržbu čistoty na

Více

Usnesení ze 74. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 7.10.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 74. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 7.10.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 74. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 7.10.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Oznámení konání společného jednání o návrhu změny č. 3 ÚPnSÚ Chrášťany a výzva k uplatnění stanoviska

Více

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 19. 6.

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 19. 6. Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 19. 6. 2013 15/2013 1. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha Zličín o

Více

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo dne 1. 3.

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo dne 1. 3. Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo 13/2017 13/1. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha Zličín o plnění usnesení ZMČ

Více

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín U S N E S E N Í

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín U S N E S E N Í U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo 03/2019 3/1. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha - Zličín o plnění usnesení zastupitelstva 3/1.1. vzalo na vědomí

Více

Usnesení z 67. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín

Usnesení z 67. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín Usnesení z 67. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne 26. 6. 2017 na Úřadě MČ Praha - Zličín K jednotlivým bodům programu: 67.1. Výběrové řízení Údržba parku Na prameništi 67.1.1. rozhodla

Více

Usnesení z 68. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 31. 7. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 68. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 31. 7. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 68. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 31. 7. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Přístavba MŠ Praha Zličín informace o pokračování stavby 1.I. vzala

Více

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 21.10.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 21.10.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 21.10.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. eocity Group- žaloba 1.000000,- Kč varianty

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 421/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 89 ze dne 16.06.2015 Návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní o prodeji pozemku parc.č. 2624/21 v k.ú. Žižkov,

Více

Usnesení z 13. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha Zličín

Usnesení z 13. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha Zličín Usnesení z 13. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne 8. 4. 2019 na Úřadě MČ Praha Zličín 13.1. Vypracování realizační dokumentace akce Rekonstrukce povrchu hřiště v parku Na prameništi 13.1.1.

Více