KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k soutěži o návrh vyhlášené podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k soutěži o návrh vyhlášené podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů"

Transkript

1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k soutěži o návrh vyhlášené podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů název přidělený soutěži zadavatelem: Návrh zábavně vzdělávacích webových stránek České televize určených dětem evidenční číslo (dle ISVZ): druh veřejné soutěže: užší zadavatel název: Česká televize IČ zadavatele: Kvalifikační dokumentace_strana 1 (celkem 13)

2 obsah kvalifikační dokumentace preambule 1. Identifikační údaje zadavatele a pověřené osoby 2. Předmět a účel soutěže o návrh 3. Prokazování splnění kvalifikace 4. Základní kvalifikační předpoklady 5. Profesní kvalifikační předpoklady 6. Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady 7. Technické kvalifikační předpoklady 8. Dodatečné informace 9. Podmínky a požadavky na zpracování žádosti o účast 10. Lhůta pro doručení žádosti o účast 11. Posouzení kvalifikace 12. Nesplnění kvalifikace 13. Výběr zájemců při omezení jejich počtu 14. Další postup zadavatele v soutěži o návrh 15. Další podmínky a práva zadavatele Kvalifikační dokumentace_strana 2 (celkem 13)

3 preambule V oznámení soutěže o návrh /= Oznámení o veřejné soutěži na určitý výkon, uveřejněné v Informačním systému o veřejných zakázkách uveřejňovacím subsystému: (dále jen ISVZ )/ zadavatel, mimo jiné, stanovil požadavky na prokázání splnění kvalifikace. Oznámení soutěže o návrh je výzvou k podání žádosti o účast v soutěži a k prokázání splnění kvalifikace. Zájemci podávají písemnou žádost o účast v soutěži a prokazují splnění kvalifikace ve stanovené lhůtě. Zadavatel poskytl neomezený a přímý dálkový přístup ke kvalifikační dokumentaci na své internetové adrese: Tato kvalifikační dokumentace obsahuje souhrn všech údajů a informací nezbytných pro řádné zpracování žádosti o účast v soutěži o návrh, včetně dokladů a informací k prokázání splnění kvalifikace (dále také žádost o účast ). 1. Identifikační údaje zadavatele a pověřené osoby název zadavatele: Česká televize (dále také ČT ) sídlo: Kavčí hory, Praha 4 právní forma: Veřejnoprávní instituce IČ: osoba oprávněná jednat: Mgr. Jiří Janeček, generální ředitel kontaktní osoba zadavatele: Bc. David Zadražil, vedoucí útvaru přípravy investic Zadavatel se v souladu s ust. 151 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ), při výkonu práv a povinností podle ustanovení Zákona, souvisejících s touto soutěží o návrh, nechal zastoupit jinou osobou. Tato osoba splňuje požadavek nepodjatosti podle 74 odst. 7 Zákona a neúčastní se této soutěže o návrh. Osobě zastupující zadavatele v soutěži o návrh zadavatel neudělil zmocnění k vyloučení dodavatele z účasti v řízení, rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu, zrušení soutěže o návrh či rozhodnutí o způsobu vyřízení námitek. Pověřená osoba je zmocněna ke všem úkonům souvisejícím se zajištěním této soutěž o návrh s výjimkou rozhodování. Identifikační údaje osoby zastupující zadavatele v soutěži o návrh (= pověřená osoba): obchodní firma: tender pro s.r.o. sídlo: Zbraslavice, Ostrov 1, okres Kutná Hora, PSČ právní forma: Společnost s ručením omezeným IČ: osoba oprávněná jednat: Ing. Rostislav Matyska, jednatel tender pro s.r.o. korespondenční adresa: Ostrov čp. 1 CZ Zruč nad Sázavou 1 kontaktní osoba: Ing. Rostislav Matyska tel.: gsm: Předmět a účel soutěže o návrh 2.1. Účel a poslání soutěže Účelem a posláním soutěže je získat nejvhodnější návrh zábavně vzdělávacích webových stránek České televize určených dětem, který bude zpracován do nezbytných podrobností tak, aby mohl být následně zadán vybranému účastníkovi podle 23 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v jednacím řízení bez uveřejnění a byl realizován v níže uvedené předpokládané době plnění Druh soutěže Tato soutěž o návrh je vyhlášena jako užší řízení. Kvalifikační dokumentace_strana 3 (celkem 13)

4 2.3. Účastníci soutěže Osoby vyloučené ze soutěže Osoby vyloučené ze soutěže jsou ty: - které se bezprostředně účastnily na vypracování soutěžního úkolu a na vyhlášení soutěže, - jsou členy soutěžní poroty, odbornými znalci přizvanými soutěžní porotou nebo pomocnými orgány soutěžní poroty, - jsou manželi, příbuznými, bezprostředními nadřízenými nebo spolupracovníky výše uvedených osob Omezená účast v soutěži Veřejná soutěž o návrh je vyhlašována jako užší. Zadavatel omezil počet zájemců o účast, které vyzve k účasti v soutěži o návrh, a to stanovením minimálního počtu účastníků soutěže o návrh (minimálně 3 účastníci), přičemž definoval jasná a nediskriminační kritéria pro jejich výběr. Maximální počet účastníků soutěže o návrh zadavatel nestanovil. Zadavatel vyzve k účasti v soutěži o návrh všechny zájemce, kteří prokážou splnění zadavatelem stanovených požadavků na kvalifikaci Klasifikace předmětu soutěže Předmět soutěže: SLUŽBY popis: hlavní předmět kód CPV: další předměty kód CPV: Návrh webových (www) stránek Vymezení předmětu soutěže Předmětem soutěže je nalezení návrhu zábavně vzdělávacích webových stránek České televize určených dětem. Zadavatel stanovuje pro plnění následující požadavky: Obsah a aktivní prvky Dětský web bude rozdělen na tři věkové kategorie (4-7 let, 8-11 let, 12 14let), pro každou je určeno specifické prostředí (země, voda, vesmír) a je nutné vycházet z grafických návrhů, které jsou již připraveny zadavatelem (budoucí příloha soutěžních podmínek). Grafika vloženého obsahu by pak měla vycházet z grafiky konkrétních pořadů. Intuitivní a jednoduchá orientace dětí ve struktuře webu. Navigace musí respektovat věkové kategorie. Obsah dětského webu musí vycházet z pořadů ČT pro dané věkové kategorie: účastník soutěže na vybraných pořadech určených zadavatelem (viz příloha č. 1 této zadávací dokumentace) popíše co nejpřesněji svou představu využití potenciálu těchto pořadů na internetu včetně rozpracování principu všech navržených aktivních prvků (her, animací, interaktivních částí) na úrovni konkrétního popisu fungování prvku, grafické skici prvku včetně jeho případného rozfázování, storyboardu, způsobu a logického schématu (vývojového diagramu) ovládání apod., tedy vše co vyžaduje povaha prvku tak, aby se jednalo o případné kompletní ucelené zadání pro grafika i programátora před vlastní realizací prvku. U každého prvku je rovněž nutné popsat jeho edukativní/zábavný/tvůrčí přínos. Obsah musí být zpracován s důrazem na vysoký stupeň interaktivity, komunikativnosti, zábavy (hry, chat, schránky, diskuse, poradny, blogy atd.), vždy s ohledem na danou věkovou kategorii. Cílem jednotlivých aktivit musí být rozvoj myšlenkového a citového světa dítěte (NE jen hry pro hry). Vítáme inovativní řešení! Zadavatel vyžaduje dodržování zásad netikety a bezpečnosti pohybu na webu odpovídajícím způsobem pro danou věkovou kategorii včetně poučení. Dětský web musí obsahovat (upozaděný) oddělený prostor/stránku pro rodiče základní informace o projektu a jeho fungování apod. Administrace Dětský web musí být plně administrovatelný prostřednictvím webového rozhraní s příslušnou autentifikací správců a možnost definovat úroveň práv i s ohledem na sekce webu. Administrace musí umožnit snadnou správu registrovaných uživatelů včetně přehledu statistik jejich chování na webu (výsledků používání aktivních prvků apod.). Práce s obsahem a jeho formátování musí být možná i bez znalosti html (kvalitní html editor, který dokáže filtrovat nepovolené formátování např. i při přenosu obsahu z MS Word přes clipboard). Administrace musí řešit také upload případných příloh a obrázků (včetně jejich zmenšování do rozměrů užitých na webu). Kvalifikační dokumentace_strana 4 (celkem 13)

5 Provázání s webem ČT Dětský web musí integrovat určité existující části a funkcionality mateřského webu ČT, jako je unifikovaná hlavička/patička, napojení na službu ivysílání pro přehrávání pořadů (videa a audia) přímo v rámci dětského webu, dále funkce nabízené v rámci on-line TV programu ČT apod. Veškeré tyto součásti bude možné vkládat prostřednictvím standardních rozhraní (webová služba, XML, RSS kanál apod.), popř. přímý INCLUDE a zadavatel je podrobně popíše ve fázi realizace projektu. Technické požadavky Html/CSS beztabulkový layout vyhovující standardům W3C (není nutná absolutní strikce) se splněním standardů použitelnosti a přístupnosti webu. Zadavatel požaduje pevnou šířku stránky 980px. Grafika pozadí může tuto šířku přesahovat, obsah samotný však nikoliv. Web projektu musí být odladěn pro prohlížeče IE 6+, FireFox, Googole Chrome, Opera, Safari; (neplatí nutně pro administrační část). Zadavatel vyžaduje užití ModRewrite pro srozumitelná URL (SEO). U stránek s předpokladem větších nároků na databázi zadavatel vyžaduje vytvoření systému cachován. Veškeré obrázky musí být umístěny v oddělené složce a z webu odkazovány na základě definované konstanty tak, aby mohly být snadno přesunuty do jiného umístění (server s LightHttpd). Části webu kde dochází k práci s osobními údaji uživatelů a dále pak celá administrační část projektu musí mít odpovídající úroveň zabezpečení uchazeč v nabídce popíše způsob autentifikace a zabezpečení. Web projektu nesmí být vázán na žádné externí technologie vyžadující licence, registrace ani žádná další protiplnění Místo plnění Česká televize, Kavčí hory, Praha 4, Česká republika Navazující veřejná zakázka Účastníka, jehož návrh bude vybrán zadavatelem jako nejvhodnější, vyzve následně zadavatel v souladu s ust. 23 odst. 6 Zákona k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění. Předmětem této navazující veřejné zakázky, která bude zadána v jednacím řízení bez uveřejnění, bude vlastní realizace a správa zábavně vzdělávacích webových stránek České televize určených dětem v souladu s návrhem, který předložil vybraný účastník v soutěži o návrh Předpokládaný harmonogram průběhu soutěže o návrh a doby plnění dokončení soutěže o návrh: do ; zadání veřejné zakázky na realizaci a správu zábavně vzdělávacích webových stránek České televize určených dětem vybranému účastníkovi v jednacím řízení bez uveřejnění: podpis smlouvy s vybraným uchazečem: do ; zahájení plnění: ; spuštění dětských webových stránek v níže uvedeném rozsahu: o v každé věkové kategorii musí být zpracovány alespoň tři pořady, o musí být funkční všechny naplánované interaktivní prvky (hry, diskuse, blogy, apod.), o musí být funkční služba redaktora - moderátora webového prostoru, o musí být funkční registrace a správa profilů uživatelů; spuštění dětských webových stránek v celém rozsahu dle projektu vybraného účastníka): ; správa webových stránek: od do Veškeré shora uvedené termíny jsou předpokládané Způsob financování Tato zakázka je financována z vlastních zdrojů zadavatele. Zadavatel stanovuje, že max. přípustná cena za realizaci a správu zábavně vzdělávacích webových stránek České televize určených dětem činí 3,6 mil. Kč bez DPH. 3. Prokazování splnění kvalifikace 3.1. Obecně k prokázání splnění kvalifikace Požadavky na prokázání splnění kvalifikace stanovil veřejný zadavatel v oznámení soutěže o návrh. Podrobná specifikace těchto požadavků je uvedena v této kvalifikační dokumentaci. Kvalifikační dokumentaci veřejný zadavatel zpřístupnil na své internetové adrese. Prokázání splnění kvalifikace podle požadavků veřejného zadavatele stanovených v souladu s ustanoveními Zákona je Kvalifikační dokumentace_strana 5 (celkem 13)

6 předpokladem vyzvání zájemce k účasti v soutěži o návrh Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění a) základních kvalifikačních předpokladů podle 53 Zákona (viz dále čl. 4. této kvalifikační dokumentace), b) profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 Zákona (viz dále čl. 5. této kvalifikační dokumentace), c) ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů podle 55 Zákona (viz dále čl. 6. této kvalifikační dokumentace) a d) technických kvalifikačních předpokladů podle 56 Zákona (viz dále čl. 7. této kvalifikační dokumentace) Prokázání splnění kvalifikace prostřednictvím subdodavatele Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným zadavatelem podle 50 odst. 1 písm. b) až d) Zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle 54 písm. a) Zákona Prokázání splnění kvalifikace v případě podání společné nabídky Má-li být předmět (navazující) veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 50 odst. 1 písm. a) Zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) Zákona v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) až d) Zákona musí prokázat všichni dodavatelé společně. V případě, že má být předmět (navazující) veřejné zakázky plněn podle 51 odst. 5 Zákona společně několika dodavateli, jsou veřejnému zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. V této smlouvě dodavatelé musí též stanovit společnou doručovací adresu a kontaktní osobu, včetně jejího telefonického, faxového a ového spojení Prokázání splnění kvalifikace zahraničním dodavatelem Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném ustanoveními Zákona a veřejným zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud zadavatel v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky Prokazování splnění kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (dále jen seznam ) ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání splnění a) základních kvalifikačních předpokladů podle 53 odst. 1 Zákona a b) profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 Zákona v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky. Zadavatel přijme výpis ze seznamu, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, není výpis ze seznamu starší než 3 měsíce Prokazování kvalifikace certifikátem Kvalifikační dokumentace_strana 6 (celkem 13)

7 Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v 139 Zákona, ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace dodavatelem Použití výpisu ze zahraničního seznamu dodavatelů Zadavatel přijme za podmínek uvedených v 143 odst. 2 Zákona výpis ze zahraničního seznamu kvalifikovaných dodavatelů (dále jen zahraniční seznam ), popřípadě příslušný zahraniční certifikát, které jsou vydávány ve státě, který je součástí Evropského hospodářského prostoru nebo jiném státě, stanoví-li tak mezinárodní smlouva uzavřená Evropským společenstvím nebo Českou republikou. Zadavatel může přijmout výpis ze zahraničního seznamu či zahraniční certifikát od zahraničního dodavatele pouze v případě, pokud má zahraniční dodavatel sídlo či místo podnikání, popřípadě bydliště, ve státě, ve kterém byl výpis ze zahraničního seznamu či zahraniční certifikát vydán. Pokud z výpisu ze zahraničního seznamu či zahraničního certifikátu vyplývá, že zahraniční dodavatel prokázal splnění a) základních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladů podle 53 odst. 1 Zákona, b) profesních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladů podle 54 Zákona, c) ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladů podle 55 odst. 1 písm. b) a c) Zákona, nebo d) technických kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladů podle 56 odst. 1 Zákona, jde-li o dodávky, 56 odst. 2 písm. a), c) až i) Zákona, jde-li o služby, a 56 odst. 3 písm. a) až c) a písm. e) a f) Zákona, jde-li o stavební práce, nahrazuje výpis ze zahraničního seznamu či zahraniční certifikát za podmínek stanovených v následujícím odstavci splnění kvalifikace podle výše uvedených ustanovení tohoto odstavce, popřípadě splnění její příslušné části. Výpis ze zahraničního seznamu nesmí být starší 3 měsíců. Zahraniční certifikát musí být platný k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace Doba prokazování splnění kvalifikace V této soutěži o návrh je dodavatel povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro doručení žádosti o účast: Doklady a informace prokazující splnění kvalifikace musí být součástí žádosti o účast v soutěži Pravost a stáří dokladů Dodavatel je povinen předložit doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů výhradně v originále či v úředně ověřené kopii; doklady prokazující splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů a technických kvalifikačních předpokladů mohou být předloženy v neověřené fotokopii. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Posledním dnem, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, je poslední den lhůty pro doručení žádostí o účast /viz Oznámení o veřejné soutěži na určitý výkon, bod IV.4.3)/ Změny v kvalifikaci Dojde-li do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu k jakékoliv změně v kvalifikaci dodavatele, která by jinak znamenala nesplnění kvalifikace podle 60 Zákona, je dodavatel povinen nejpozději do 7 dnů tuto skutečnost veřejnému zadavateli písemně oznámit a současně předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu. Povinnost podle shora uvedeného odstavce se vztahuje obdobně na vybraného účastníka soutěže, který bude vyzván k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění, a to až do doby uzavření smlouvy. V takovém případě musí uchazeč, s nímž veřejný zadavatel uzavírá smlouvu, předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu nejpozději při uzavření smlouvy. 4. Základní kvalifikační předpoklady 4.1. Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, Kvalifikační dokumentace_strana 7 (celkem 13)

8 a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) který nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu 1), d) vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů 2), e) který není v likvidaci, f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, a i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, a j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek Splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 53 odst. 1 Zákona u této podlimitní veřejné zakázky prokáže dodavatel předložením čestného prohlášení. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady požadované veřejným zadavatelem. 5. Profesní kvalifikační předpoklady Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže v této veřejné zakázce dodavatel, který předloží: a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu této veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. 6. Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady 6.1. Rozsah požadovaných informací a dokladů 1) 2) 49 obchodního zákoníku. Například zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. Kvalifikační dokumentace_strana 8 (celkem 13)

9 K prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění této veřejné zakázky zadavatel požaduje: a) poslední zpracovanou rozvahu podle zvláštních právních předpisů nebo určitou část takové rozvahy; b) údaj o celkovém obratu, zjištěném podle zvláštních právních předpisů, a to za poslední 3 účetní období Způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů Dodavatel prokáže splnění těchto kvalifikačních předpokladů předložením následujících dokladů a informací: a) poslední zpracovanou rozvahou podle zvláštních právních předpisů 3 nebo určitou část takové rozvahy, z níž bude zřejmý hospodářský výsledek dodavatele za poslední účetní období, ve kterém proběhl u dodavatele audit, je-li zákonem uložen, v ostatních případech za poslední uzavřené účetní období; b) prohlášení, podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele s datem ne starším než je datum uveřejnění oznámení soutěže o návrh v ISVZ, o celkovém obratu dodavatele zjištěném podle zvláštních právních předpisů 4) za poslední 3 účetní období, ve kterých proběhl u dodavatele audit, je-li zákonem uložen, v ostatních případech za poslední 3 uzavřená účetní období, a to výhradně v členění po jednotlivých účetních obdobích, tj. celkový obrat dosažený v tom kterém z posledních 3 účetních období. Pokud není dodavatel z objektivních důvodů schopen prokázat splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů způsoby stanovenými shora zadavatelem, je oprávněn je prokázat i jinými rovnocennými doklady, pokud je zadavatel z objektivních důvodů neodmítne. Jestliže dodavatel vznikl později nebo prokazatelně zahájil činnost vztahující se k předmětu veřejné zakázky později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu za všechna účetní období od svého vzniku nebo od zahájení příslušné činnosti Vymezení minimální úrovně těchto kvalifikačních předpokladů, odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky Z informací a dokladů předložených dodavatelem musí být nade vší pochybnost zřejmé, že: a) dodavatel za poslední účetní období, ve kterém proběhl u dodavatele audit, je-li zákonem uložen, v ostatních případech za poslední uzavřené účetní období, dosáhl (kladného) hospodářského výsledku; b) dodavatel dosáhl za poslední 3 účetní období, ve kterých proběhl u dodavatele audit, je-li zákonem uložen, v ostatních případech za poslední 3 uzavřená účetní období, celkového obratu ve výši min. 15 mil. CZK nebo ekvivalentu této částky v cizí měně (tj. úhrnně za poslední 3 auditovaná či uzavřená účetní období). 7. Technické kvalifikační předpoklady 7.1. Rozsah požadovaných informací a dokladů K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění této veřejné zakázky zadavatel požaduje: a) seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí; přílohou tohoto seznam musí být osvědčení vydané veřejným zadavatelem nebo jinou osobou nebo čestné prohlášení dodavatele; b) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo osob odpovědných za poskytování příslušných služeb Způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů Dodavatel prokáže splnění těchto kvalifikačních předpokladů předložením následujících dokladů a informací: a) seznamem významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí; přílohou tohoto seznam musí být: i. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo ii. iii. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo čestné prohlášení dodavatele, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli a není-li současně možné osvědčení podle bodu ii. od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně; Seznam musí být předložen formou prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele s datem ne starším než je datum uveřejnění oznámení soutěže o návrh v ISVZ, ve kterém musí být strukturovaně (např. v podobě tabulky apod.) uvedeny ke každé zakázce min. následující údaje: 3) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 4 ) 1 odst. 2 písm. e) a 20 odst. 1 písm. a) bod 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Kvalifikační dokumentace_strana 9 (celkem 13)

10 název objednatele, název zakázky/projektu, v níž byly služby poskytnuty, popis/rozsah poskytnutých služeb, včetně www adresy stránky, k níž se poskytnuté služby vztahují (je-li relevantní), doba poskytnutí služeb /od (mm.rrrr) do (mm.rrrr)/, údaj o tom, zda je přiloženo osvědčení vydané veřejným zadavatelem nebo jinou osobou o poskytnutí služeb. Osvědčení vydané veřejným zadavatelem nebo jinou osobou nebo čestné prohlášení dodavatele musí zahrnovat min. tyto údaje: název objednatele, název zakázky/projektu, v níž byly služby poskytnuty, cenu (není však podmínkou), dobu poskytnutí služeb a údaj o tom, zda byly tyto služby poskytnuty řádně a odborně. Zadavatel v této souvislosti dále stanoví, že ke splnění kvalifikace požaduje předložit alespoň 3 osvědčení objednatelů o poskytnutých službách (v rozsahu funkčních webových stránek): pro min. jednu zakázku na web podobného rozsahu portál, využívající objektové programování v PHP, s využitím databází a flashových prvků, pro min. dvě zakázky na web s několikastupňovou hierarchií, přičemž min. u jedné z poskytnutých služeb musí být dále prokázána: - zkušenost s vyvíjením aplikací pro velkou zátěž (návštěvnost min unikátních návštěvníků měsíčně, min pageviews měsíčně), předgenerovávání stránek, optimalizace dotazů do databáze, - sémantická struktura webů, - SEO optimalizace. Zadavatel dále stanoví, že při posouzení kvalifikace přihlédne pouze k seznamům a osvědčením, která splňují shora uvedené obsahové podmínky zadavatele. b) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo osob odpovědných za poskytování příslušných služeb, tj. pro osobu vedoucího projektu min. v rozsahu: údaje o zakázkách/projektech realizovaných touto osobou za poslední tři roky v rozsahu: i. název objednatele, ii. název zakázky/projektu, v níž byly služby poskytnuty, iii. popis/rozsah poskytnutých služeb, včetně www adresy stránky, k níž se poskytnuté služby vztahují, iv. doba poskytnutí služeb /od (mm.rrrr) do (mm.rrrr)/, v. údaj o postavení této osoby při realizaci projektu, pro osobu senior programátora min. v rozsahu: údaje o zakázkách/projektech realizovaných touto osobou za poslední tři roky v rozsahu: i. název objednatele, ii. název zakázky/projektu, v níž byly služby poskytnuty, iii. popis/rozsah poskytnutých služeb, včetně www adresy stránky, k níž se poskytnuté služby vztahují (je-li relevantní), iv. doba poskytnutí služeb /od (mm.rrrr) do (mm.rrrr)/, v. údaj o postavení této osoby při realizaci projektu, údaje o zkušenostech této osoby v oblasti projektového programování v PHP, údaje o zkušenostech této osoby s databází MySQL, údaje o zkušenostech této osoby v oblasti Action Script 2.0 a vyšší pro programování ve Flashi, pro osobu redaktora moderátora webového prostoru min. v rozsahu: údaje o zakázkách/projektech realizovaných touto osobou za poslední tři roky v rozsahu: i. název objednatele, ii. název zakázky/projektu, v níž byly služby poskytnuty, iii. popis/rozsah poskytnutých služeb, včetně www adresy stránky, k níž se poskytnuté služby vztahují (je-li relevantní), resp. ukázky vlastní práce, iv. doba poskytnutí služeb /od (mm.rrrr) do (mm.rrrr)/, v. údaj o postavení této osoby při realizaci projektu, doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání této osoby, údaj o úrovni znalosti českého jazyka této osoby. Zadavatel sděluje, že u všech shora uvedených osob je irelevantní, zda tyto služby poskytli jako zaměstnanci Kvalifikační dokumentace_strana 10 (celkem 13)

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby ------------------------------- MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 ZADAVATEL: se sídlem Praha 4, Antala Staška 2059/80b IČO: 00063584 ZÁSTUPCE ZADAVATELE dle 151 ZVZ ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané dle ust. 27 zákona v otevřeném řízení

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Stavební úpravy za účelem změny užívání domu č.p. 1738

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY. Zadavatel: Město Klobouky u Brna

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY. Zadavatel: Město Klobouky u Brna ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY Zadavatel: Město Klobouky u Brna Obsah 1. Identifikační údaje veřejné zakázky... 3 Identifikační údaje zadavatele... 3 Společnost

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, ředitelem ústavu Telefon: 475 309 222 IČ/DIČ:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) nadlimitní veřejné zakázky na služby Pojištění motorových vozidel Evidenční číslo

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU HA * * GUE * * * ** * r. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka") je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Zhotovení marketingové strategie a související služby

Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby zadanou v otevřeném řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadavatel:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ ZADAVATEL: Město Stříbro Sídlem: Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro Zastoupený: starostou města Bc. Karlem Lukešem IČ: 00260177 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Více

Zajištění zahraničních výukových kurzů pro projekt Výuka angličtiny pro učitele a management středních odborných škol, reg. č. CZ.1.07/1.3.09/01.

Zajištění zahraničních výukových kurzů pro projekt Výuka angličtiny pro učitele a management středních odborných škol, reg. č. CZ.1.07/1.3.09/01. VÝZVA ZAJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Zajištění zahraničních výukových kurzů pro projekt Výuka angličtiny pro učitele a management středních odborných škol, reg. č. CZ.1.07/1.3.09/01.0040

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na služby zadávané dle ust. 27 zákona v otevřeném řízení

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie (VZMR II) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Nejedná o zadávací

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Písemná výzva k podání nabídky PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro obec Kateřinice (MIS) Zakázka: Druh zakázky podle jejího předmětu:

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Písemná výzva k podání nabídky PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro obec Želešice (MIS) Zakázka: Druh zakázky podle jejího předmětu:

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Písemná výzva k podání nabídky PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro obec Úmyslovice (MIS) Zakázka: Druh zakázky podle jejího předmětu:

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH:

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH: ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Písemná výzva k podání nabídky PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro obec Brusné (MIS) Zakázka: Druh zakázky podle jejího předmětu:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zařízení pro

Více

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZPRACOVÁNÍ KATEGORIZACE A STANDARDIZACE PRO OSTATNÍ KOMODITY 2. ZADAVATEL Zadavatel:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Datové centrum Lužice dodávka IT technologií Network a datová úložiště

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Datové centrum Lužice dodávka IT technologií Network a datová úložiště ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce na dodávky a služby Datové centrum Lužice dodávka IT technologií Network a datová úložiště realizované v rámci projektu Vybudování centra pro poskytování cloudcomputingových

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Písemná výzva k podání nabídky PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro Dobrovolný svazek obcí Tolštejn (MIS) Zakázka: Druh zakázky

Více

Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby Poskytnutí uživatelských práv k softwarovým produktům Enterprise

Více