PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014"

Transkript

1 STŘEDNÍ ŠKOLA, BOHUMÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Sídlo školy: Husova 283, Bohumín IČO: IZO: Telefon: Webové stránky: [Zadejte text.]

2 OBSAH Obsah Obsah I. Úvod II. Hlavní úkoly teoretického vyučování III. Hlavní úkoly praktického vyučování IV. Hlavní úkoly provozně ekonomického úseku V. Vedení Střední školy, příspěvkové organizace, Bohumín VI. Přehled oborů VII. Přehled tříd, třídních učitelů, učitelů odborného výcviku a praxe VIII. Organizace školního roku 2013/ IX. Pedagogické rady a třídní schůzky X. Maturitní a závěrečné zkoušky XI. Hospitační a kontrolní činnost XII. Předmětové komise XIII. Školní poradenské pracoviště XIV. Minimální preventivní program ve školním roce 2013/ XV. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty XVI. Plán DVPP XVII. Prezentace školy PŘÍLOHY SEZNAM PLÁNŮ PRÁCE JEDNOTLIVÝCH PK PK humanitní PK Přírodovědná, ICT a EVVO PK tělesné výchovy PK elektro strojní PK služeb PK sociálně ekonomická MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

3 ÚVOD I. Úvod Plán práce školy pro školní rok 2013/2014 vychází z dlouhodobé koncepce rozvoje školy na léta V letošním školním roce budeme vyučovat šest oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou, z toho dva kategorie M a čtyři kategorie L, deset oborů středního vzdělání s výučním listem kategorie H, jeden obor středního vzdělání s výučním listem kategorie E a jeden obor nástavbového studia zakončeného maturitní zkouškou v denní, večerní a dálkové formě studia. Pokračovat bude výuka oboru Obráběč kovů v dálkové formě studia. Nově máme otevřeno denní 1-lete pomaturitní studium ve dvou učebních oborech - Kadeřník a Elektrikář. Výuka ve všech oborech, čtyřletých, tříletých i ve dvouletém učebním oboru ve všech ročnících bude probíhat podle školních vzdělávacích programů. Ve školním roce 2013/2014 se škola aktivně zapojí do projektové činnosti, bude pokračovat realizace projektu Peníze středním školám Interaktivně ke své budoucnosti a také další projekty zaměřené na vzdělávání žáků ve strojírenských a elektro oborech a projekty zaměřené na vzdělávání dospělých v rámci získání dílčích kvalifikací. V plánu práce školy jsou zahrnuty stěžejní úkoly pro oblast teoretického a praktického vyučování, školního poradenského pracoviště, předmětových komisí, minimální preventivní program, plán EVVO, DVPP, plán ICT rozvoje školy a také pro provozně technický úsek. Jejich vyhodnocení po ukončení školního roku bude sloužit jako podklad pro výroční zprávu školy

4 II. Hlavní úkoly teoretického vyučování HLAVNÍ ÚKOLY TEORETICKÉHO VYUČOVÁNÍ 1. S maximální důsledností realizovat jednotný postup při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postih záškoláctví s návazností na zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 2. DVPP realizovat především účastí pedagogických pracovníků na akcích organizovaných v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost financovaného ze zdrojů EU a využívat nabídky KVIC. Zajistit přípravu na funkce hodnotitel a zadavatel společné části maturitní zkoušky. 3. Analyzovat činnost předmětových komisí a prostřednictvím učitelů iniciovat žáky k aktivnímu zapojení do SOČ, olympiád a odborných soutěží. Propagovat nejlepší ročníkové práce studentů a vést všechny učitele k jejich zadávání a využívání ve výuce. 4. V mimoškolních aktivitách podporovat činnost školního sportovního klubu a tím vést žáky k pravidelné sportovní činnosti. Organizovat pro žáky lyžařský výcvikový zájezd a kurzy pobytu v přírodě. 5. Systémově zlepšit oblast výchovného poradenství. Na pedagogických radách seznamovat zaměstnance s problematikou a aktuálním stavem ve škole. Sledovat a vést evidenci negativních jevů a dodržovat etické zásady a práva občanů na ochranu osobních dat a skutečností při projednávání problémů s rodiči, pedagogy, poradnami, policií České republiky apod. Oblast výchovného poradenství se systematicky bude rozvíjet a zkvalitňovat pomocí Výchovné komise. 6. Systematicky začleňovat žáky ze sociálně slabších rodin do aktivního života školy, vštěpovat jim každodenní studijní a pracovní návyky a zlepšovat komunikaci s rodiči těchto žáků. 7. Ve spolupráci se sociálními partnery zajišťovat prezentaci školy v rámci města a regionu zejména v rámci akcí: - Dny otevřených dveří - Den řemesel - Burza povolání - Příprava článků do místních periodik a televizního kanálu TIK 8. Organizovat přijímací řízení žáků budoucích prvních ročníků ve spolupráci s výchovnými poradci a řediteli spádových základních škol s důrazem na tradiční obory strojírenství a elektrotechniku. 9. Organizovat mezinárodní spolupráci školy a výměnu zkušeností s polskou školou. Vytvořit podmínky pro aktivní zapojení učitelů do přípravy a realizace projektu v rámci EU a v resortních programech

5 10. Zapojovat školu do projektové činnosti, jejímž cílem je získávání nových poznatků, rozvoje jazykových schopností, rozšíření odborných dovedností žáků a pedagogů. 11. Zajistit podmínky pro úspěšný průběh maturitních a závěrečných zkoušek v řádném termínu po technické i personální stránce. 12. Zkvalitnit péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

6 III. Hlavní úkoly praktického vyučování HLAVNÍ ÚKOLY PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ 1. Zajistit prezentaci školy v rámci přijímacího řízení žáků základních škol a na burzách povolání pořádaných ÚP Karviná. Podílet se na náborových akcích školy, provádět besedy se žáky ZŠ, účastnit se třídních schůzek na ZŠ, připravit soutěže na DOD pro žáky ZŠ. 2. Organizovat soutěže odborných vědomostí a dovedností pro všechny obory a žáky dle příslušných metodických doporučení z odborných cechů a sdružení. Připravit žáky na regionální, popřípadě celostátní kola těchto soutěží. 3. Důsledně zajišťovat požární ochranu, bezpečnost a hygienu práce na žákovských pracovištích. 4. Zajistit výběr vhodných pracovišť pro výuku žáků v provozním výcviku s důrazem na jmenování zkušených instruktorů. Rozvíjet spolupráci se zaměstnavateli, reagovat na podněty a připomínky ze strany zástupců firem týkajících se zvyšování kvality a odbornosti praktických dovedností žáků. 5. Rozvíjet vlastní hospodářskou činnost dílen a pracovišť. 6. Realizovat na komerční bázi přípravné kurzy ke zkouškám a zkoušky profesních kvalifikací. 7. Zabezpečit rekvalifikaci uchazečů dle požadavků úřadů práce a firem. Přizpůsobit výuku potřebám firem. 8. Realizovat odborný výcvik všech učebních a studijních oborů dle školního vzdělávacího programu, připomínkovat jejich formální a obsahové chyby v průběhu školního roku 2013/ Zapojit se do projektové činnosti školy

7 HLAVNÍ ÚKOLY PROVOZNĚ EKONOMICKÉHO ÚSEKU IV. Hlavní úkoly provozně ekonomického úseku 1. Měsíčně hodnotit hospodářskou činnost a navrhovat případné změny. 2. Aktualizovat vnitřní kontrolní systém hospodaření a financování - zpracovat detailní plán kontrolní činnosti v součinnosti s ostatními úseky, - prohloubit kontrolní činnost na hospodářskou oblast organizace. 3. Aktualizovat pokyny ředitelky školy v ekonomické oblasti. 4. Pravidelně informovat zaměstnance o aktuálním stavu hospodaření a výsledcích hospodářské činnosti. 5. Racionalizovat a optimalizovat nepedagogické činnosti a navrhovat úsporná opatření provozu školy. 6. Zpracovat návrh plánu modernizace a oprav budov a investičního majetku

8 VEDENÍ STŘEDNÍ ŠKOLY V. Vedení Střední školy, příspěvkové organizace, Bohumín Ve školním roce 2012/2013 pracuje vedení střední školy v tomto složení: Ředitelka školy Zástupce pro teoretické vyučování Výchovný poradce Školní psycholog Metodik prevence Metodik EVVO Metodik ICT Koordinátor ŠVP Vedoucí odborného výcviku Vedoucí učitelka odborného výcviku Vedoucí ekonomického úseku Vedoucí provozního úseku Vedoucí Restaurace a kavárny Vedoucí ubytovacího zařízení Předsedové předmětových komisí: Komise humanitní Komise přírodovědná, ICT a EVVO Komise tělesné výchovy Komise elektro strojní Komise služeb Komise sociálně ekonomická Ing. Zuzana Serbousková Ing. Tomáš Cedivoda (zástupce statutárního orgánu) Mgr. Monika Horvátová Mgr. Alena Hloušková Mgr. Alena Mikulová Mgr. Magdalena Wojnarová Ing. Milada Fabiánová Ing. Renáta Horáková Mgr. Marta Bernatíková Václav Uherek Jana Murová, DiS. Ing. Martina Pešatová Ing. Adam Neumann Miroslav Vrbka Alena Bracháčková Mgr. Marta Bernatíková Ing. Robert Hejduk Mgr. Eva Funková Marek Fismol Jana Murová, Dis. Ing. Liběna Orságová - 8 -

9 PŘEHLED OBORŮ VI. Přehled oborů Obory středního vzdělání ukončené maturitní zkouškou KÓD OBORU NÁZEV OBORU NÁZEV ŠVP L/01 Mechanik seřizovač MECHATRONIK L/01 Mechanik elektrotechnik MECHANIK ELEKTROTECHNIK M/01 Provoz a ekonomika dopravy PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY L/01 Gastronomie GASTRONOMIE M/01 Sociální činnost SOCIÁLNÍ ČINNOST Obory středního vzdělání ukončené závěrečnou zkouškou KÓD OBORU NÁZEV OBORU NÁZEV ŠVP/UČEBNÍ OSNOVA H/01 Strojní mechanik ZÁMEČNÍK H/01 Obráběč kovů denní forma studia OBRÁBĚČ KOVŮ H/01 Obráběč kovů dálková forma studia OBRÁBĚČ KOVŮ H/01 Mechanik opravář motorových vozidel AUTOMECHANIK H/01 Elektrikář ENERGETIKA H/01 Elektrikář, zkrácené studium ENERGETIKA H/01 Autoelektrikář AUTOELEKTRIKÁŘ H/01 Kuchař - číšník KUCHAŘ - ČÍŠNÍK H/01 Kadeřník VLASY A VIZÁŽ H/01 Kadeřník, zkrácené studium VLASY A VIZÁŽ E/01 Provozní služby PROVOZNÍ SLUŽBY Obory nástavbového studia ukončené maturitní zkouškou KÓD OBORU NÁZEV OBORU NÁZEV ŠVP L/51 Podnikání denní forma PODNIKÁNÍ L/51 Podnikání večerní forma PODNIKÁNÍ L/51 Podnikání dálková forma PODNIKÁNÍ - 9 -

10 PŘEHLED TŘÍD, TŘÍDNÍCH UČITELŮ, UČITELŮ ODBORNÉHO VÝCVIKU VII. Přehled tříd, třídních učitelů, učitelů odborného výcviku a praxe Obory středního vzdělání ukončené maturitní zkouškou TŘÍDA TŘÍDNÍ UČITEL UČITEL OV - PRAXE PSČ1 Ing. Ivana Mudrová Mgr. Věra Jarošková MPD2 Mgr. Věra Kerlínová J. Schwarz, V. Uherek, Ing. L. Václavík PD3 Mgr. Marcela Horváthová Mgr. Marcela Horváthová MPD4 Ing. Liběna Orságová Mgr. Marcela Horváthová, Jiří Schwarz MES3 Mgr. Petr Langer M. Fismol, V. Uherek, P Sýkora GAS2 Mgr. Blanka Buchalová I. Zikmundová, Mgr. Věra Jarošková GA3 Mgr. Jana Šangalová J. Murová, DiS., Irena Zikmundová SČ3 Mgr. Jaroslav Thér Mgr. Věra Jarošková SČ4 Mgr. Magdaléna Wojnarová Mgr. Věra Jarošková Obory středního vzdělání ukončené závěrečnou zkouškou TŘÍDA TŘÍDNÍ UČITEL UČITEL OV - PRAXE MO1 Ing. Robert Hejduk Břetislav Kurka, Jaromír Brož OK1 Mgr. Miroslav Kraus Svatoslav Bogumski, Mgr. Jiří Gorný ESM1 Mgr. Aleš Rozsíval Josef Wagner, Jiří Schwarz ELZ1 Ing. Petr Komenda Zdislav Pala, Václav Uherek KD1 Ing. Milada Fabiánová Mgr. Darina Timková, Bc. Milena Kulasová KDZ1 Mgr. Alena Hloušková Alena Šeligová KUČ1 Mgr. Jana Šnyrchová Nataša Jiroutová, Bronislava Viceníková PSL1 Mgr. Jana Michalská Jana Murová, DiS., Marie Zučková, Irena Zikmundová EOK2 Ing. Lešek Václavík Zdislav Pala, Svatoslav Bogumski, Petr Sýkora MO3 Mgr. Vladimír Kališ Josef Wagner KČM2 Mgr. Radim Kozel Nataša Jiroutová, Bronislava Viceníková, Břetislav Kurka, Jaromír Brož KD2 Ing. Ivana Teichmannová Mgr. Darina Timková, Bc. Milena Kulasová AOK3 Mgr. Pavlína Blažková Mgr. Jiří Gorný, Marek Fismol KD3 Mgr. Eva Funková Alena Šeligová, Marie Zučková KČS3 Mgr. Petr Sobota Irena Zikmundová, Petr Sýkora OKD3 Ing. Tomáš Cedivoda Petr Sýkora, Mgr. Jiří Gorný Obory nástavbového studia ukončené maturitní zkouškou TŘÍDA POD1 POD2 POE1 POV2 POV3 POE3 TŘÍDNÍ UČITEL Mgr. Marta Bernatíková Ing. Hana Cmielová Ing. Renáta Horáková Ing. Renáta Horáková Mgr. Alena Březinová Mgr. Alena Březinová

11 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU VIII. Organizace školního roku 2013/2014 Období školního vyučování ve školním roce 2013/2014 začne v pondělí 2. září Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 27. června Volno připadá na dobu prázdnin a státních svátků. PRÁZDNINY TERMÍN Podzimní prázdniny 29. a Vánoční prázdniny Pololetní prázdniny Jarní prázdniny Velikonoční prázdniny 17. a Hlavní prázdniny STÁTNÍ SVÁTEK DATUM VOLNA DEN V TÝDNU Den české státnosti sobota Den vzniku samostatného československého státu Den boje za svobodu a demokracii Den obnovy samostatného českého státu pondělí neděle středa Velikonoční pondělí pondělí Svátek práce čtvrtek Den vítězství čtvrtek Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje sobota Den upálení mistra Jana Husa neděle Ve školním roce 2013/2014 bude organizován Lyžařský výcvikový zájezd v únoru Sportovní kurzy určené 1. ročníkům se uskuteční v termínu od 16. do 20. června

12 PEDAGOGICKÉ RADY A TŘÍDNÍ SCHŮZKY IX. Pedagogické rady a třídní schůzky DATUM AKCE ČAS pedagogická rada 14: třídní schůzky 16: pedagogická rada 13: konzultace s rodiči 15: pedagogická rada 14: třídní schůzky 16: konzultace s rodiči 15: třídní schůzky budoucích 1. ročníků 16: pedagogická rada 12:30 Porady úseku teoretického vyučování DATUM AKCE ČAS budova Husova, zasedací místnost 15: budova Husova, zasedací místnost 15: budova Husova, zasedací místnost 15: budova Husova, zasedací místnost 15: budova Husova, zasedací místnost 15: budova Husova, zasedací místnost 15: budova Husova, zasedací místnost 15: budova Husova, zasedací místnost 15: budova Husova, zasedací místnost 15: budova Husova, zasedací místnost 15:00 Porady úseku odborného výcviku DATUM AKCE ČAS budova Husova, zasedací místnost 12: budova Husova, zasedací místnost 14: budova Husova, zasedací místnost 14: budova Husova, zasedací místnost 14: budova Husova, zasedací místnost 14: budova Husova, zasedací místnost 14: budova Husova, zasedací místnost 14:

13 budova Husova, zasedací místnost 14: budova Husova, zasedací místnost 14: budova Husova, zasedací místnost 14: budova Husova, zasedací místnost 14:

14 X. Maturitní a závěrečné zkoušky MATURITNÍ A ZÁVĚREČNÉ SCHŮZKY Termíny maturitních zkoušek Ústní zkoušky: do Didaktické testy a písemné práce: do Praktická zkouška profilové části Praktické zkoušky z odborného výcviku konají žáci třídy: ME4 Praktické zkoušky z odborných předmětů konají žáci těchto tříd: POD 2 POV 3 POE 3 SČ4 PD 4 Termíny závěrečných zkoušek písemná praktická ústní

15 HOSPITAČNÍ ČINNOST XI. Hospitační a kontrolní činnost Zaměřit hospitační činnost na: ověřování a plnění ŠVP v rámci jednotlivých oborů, plnění učebních osnov a tematických plánů a aplikací všeobecné přípravy na klíčové odborné vědomosti a dovednosti, přípravu žáků studijních oborů na státní maturitní zkoušku, přípravu žáků tříletých oborů na jednotné závěrečné zkoušky, dodržování zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a pracovního řádu pro pedagogické pracovníky, sledování celkového klimatu třídy, projevy šikany, xenofobie a vzájemné nesnášenlivosti žáků, aktivitu žáků a jejich vytíženost v učebním procesu, průběh učebního dne, kontrola pedagogické dokumentace, dodržování zásad BOZP a PO, vedení žáků na provozních pracovištích. Zaměřit kontrolní činnost na dodržování platných právních předpisů, vnitřních směrnic a pokynů vydaných organizací v oblastech: používání OOPP, pronájmy majetku cizím osobám, dodržování finančních limitů, evidenci zásob materiálu, evidenci ubytovaných, čerpání samostudia, řádné dovolené evidenci spotřebního materiálu, projektovou činnost archivace dokladů, dodržování pracovní doby, vymáhání pohledávek za odběrateli a zaměstnanci, čerpání FKSP, vyúčtování akcí školy, hospodaření jednotlivých žákovských středisek, vedení evidence služebních vozidel, oprávněnost odběru stravy

16 PŘEDMĚTOVÉ KOMISE XII. Předmětové komise KOMISE PŘEDSEDA/PŘEDSEDKYNĚ ČLENOVÉ KONTAKTY Mgr. Blanka Buchalová Mgr. Ivana Srnská Mgr. Pavlína Blažková Mgr. Markéta Miková KOMISE HUMANITNÍ Mgr. Marta Bernatíková Mgr. Jan Konvička Mgr. Jana Michalská Ing., Mgr. Ivana Teichmannová Mgr. Marie Winklerová Ing. Simona Merthová Mgr. Magdaléna Wojnarová Mgr. Petr Langer Mgr. Monika Horvátová KOMISE PŘÍRODOVĚDNÁ, ICT A EVVO Ing. Robert Hejduk Mgr. Věra Kerlínová, Ph.D. Mgr. Aleš Rozsíval Ing. Renáta Horáková Mgr. Darina Timková Ing. Milada Fabiánová Mgr. Radim Kozel Mgr. Jaroslav Thér KOMISE TĚLESNÉ VÝCHOVY Mgr. Eva Funková Mgr. Vladimír Kališ Ing. Milada Fabiánová Ing. Tomáš Cedivoda Mgr. Petr Sobota Mgr. Jana Michalská Ing. Ivana Mudrová Mgr. Alena Březinová KOMISE SOCIÁLNĚ EKONOMICKÁ Ing. Liběna Orságová Ing. Hana Cmielová Mgr. Marcela Horváthová Mgr. Věra Jarošková Mgr. Helena Plačková Mgr. Jana Šnyrchová Ing. Tomáš Cedivoda Ing. Lešek Václavík Ing. Petr Komenda KOMISE ELEKTRO STROJNÍ Marek Fismol Mgr. Miroslav Kraus Václav Uherek Jiří Schwarz Zdislav Pala Josef Wagner

17 Jaromír Brož Svatoslav Bogumski Mgr. Jiří Gorný Petr Sýkora Břetislav Kurka Mgr. Alena Hloušková Mgr. Irena Vichová Marie Zučková Alena Šeligová KOMISE SLUŽEB Jana Murová, Dis. Mgr. Darina Timková Bc. Milena Kulasová Irena Zikmundová Bronislava Viceníková Mgr. Jana Šangalová Nataša Jiroutová

18 VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ XIII. Školní poradenské pracoviště Plán práce výchovného poradce na školní rok 2013/2014 Září - Startovací kursy tříletých oborů - Spolupráce s třídními učiteli a učiteli OV - Schůzka ŠPP - Žáci s SPUCH - Depistáž problémových žáků - Aktuální řešení případů Říjen - Spolupráce se školním psychologem - Spolupráce s PPP v Bohumíně - Výchovné komise - Preventivní pohovory s žáky a jejich rodiči - Aktuální řešení případů Listopad - Výchovné komise - Třídní schůzky s rodiči - Dotazníková šetření žáků - Pohovory se žáky - Spolupráce s třídními učiteli - Aktuální řešení případů Prosinec - Spolupráce s učiteli OV - Spolupráce se školním metodikem preventistou - Výchovné komise - Aktuální řešení případů Leden - Příprava pololetní zprávy - Spolupráce s klinickým psychologem a psychiatrem - Pohovory se žáky - Výchovné komise - Kariérové poradenství - Aktuální řešení případů Únor - Výchovné komise - Pohovory se žáky - Spolupráce s třídními učiteli a učiteli OV - Aktuální řešení případů

19 Březen - Výchovné komise - Spolupráce se školním metodikem preventistou - Dotazníková šetření žáků - Pohovory se žáky - Aktuální řešení případů Duben - Spolupráce s OSPOD - Výchovné komise - Aktuální řešení případů - Spolupráce s PPP v Bohumíně Květen - Poradenství pro žáky s SPUCH k maturitám - Výchovné komise - Spolupráce se školním psychologem - Spolupráce s třídními učiteli a učiteli OV Červen - Vyhodnocení školního roku a příprava závěrečné zprávy - Pohovory se žáky - Výchovné komise

20 Plán práce školního psychologa na školní rok 2013/2014 Září - Organizace a vedení adaptačního kurzu pro žáky 1. ročníků maturitních oborů. - Metodická schůzka pracovníků ŠPP. - Spolupráce s třídními učiteli předání informací o žácích se speciálně vzdělávacími potřebami. - Skupinová práce s žáky pomoc při adaptaci na školní prostředí a výuku. - Podpora žákům se speciálně vzdělávacími potřebami vytipování žáků, kteří budou potřebovat odborné poradenské vedení. - Konzultace pro žáky, pedagogy, zákonné zástupce. - Koordinace činnosti pracovníků školního poradenského pracoviště. Říjen - Spolupráce s třídními učiteli, převzetí podkladů a informací o žácích se specifickými potřebami jak ve vzdělávání, tak i ve výchově a spolupráce s učiteli na tvorbě vyrovnávacích a podpůrných opatřeních pro tyto žáky. - Spolupráce s vedením školy na dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. - Vzdělávací seminář pro pedagogy. - Metodické vedení pedagogů. - Skupinová práce s žáky podpora motivace a rozvoj učebních strategií. - Podpora žáků se speciálně vzdělávacími potřebami spolupráce s učiteli při tvorbě vyrovnávacích a podpůrných opatření pro tyto žáky. - Konzultace pro žáky, pedagogy, zákonné zástupce. - Koordinace činnosti pracovníků školního poradenského pracoviště. - Spolupráce s institucemi PPP, SPC, lékaři a další odborníci. Listopad - Spolupráce s třídními učiteli a metodické vedení pedagogů vytipování žáků ohrožených školní neúspěšností a záškoláctvím. - Účast na třídních schůzkách, odborná poradenská pomoc rodičům při řešení výukových a výchovných potížích žáků. - Spolupráce s výchovnou poradkyní v rámci výchovného poradenství. - Výchovné komise. - Skupinová práce s žáky podpora motivace k učení a rozvoj učebních strategií. - Podpora žákům se speciálně vzdělávacími potřebami. - Preventivní program pro žáky (spolupráce se školní metodičkou prevence). - Konzultace pro žáky, pedagogy, zákonné zástupce. - Koordinace činnosti pracovníků školního poradenského pracoviště. Prosinec - Spolupráce s třídními učiteli a metodické vedení pedagogů v rámci péče o žáky s výukovými a výchovnými obtížemi. - Besedy s žáky na aktuální témata. - Skupinová práce s žáky podpora motivace k učení a rozvoj učebních strategií. - Výchovné komise. - Podpora žáků se speciálně vzdělávacími potřebami

21 - Konzultace pro žáky, pedagogy, zákonné zástupce. - Koordinace činnosti pracovníků školního poradenského pracoviště Leden - Spolupráce s třídními učiteli pololetní klasifikace vytipování žáků k individuálním konzultacím z důvodu školní neúspěšnosti. - Spolupráce s institucemi PČR, OSPOD, PPP, psychiatr, klinický psycholog koordinace vzájemné spolupráce. - Skupinová práce s žáky podpora motivace k učení a rozvoj učebních strategií. - Podpora žáků se speciálně vzdělávacími potřebami návrhy na úpravy ve vyrovnávacích a podpůrných opatřeních. - Konzultace pro žáky hlásící se na VŠ - kariérové poradenství. - Spolupráce s výchovnou poradkyní v rámci výchovného poradenství. - Výchovné komise. - Konzultace pro žáky, pedagogy, zákonné zástupce. - Metodická schůzka pracovníků ŠPP- vyhodnocení 1. pololetí práce ŠPP, zpracování pololetní zprávy. - Koordinace činnosti pracovníků školního poradenského pracoviště. Únor - Spolupráce s třídními učiteli převzetí podkladů a informací o žácích se specifickými potřebami jak ve vzdělávání, tak i ve výchově aktualizace informací. - Skupinová práce s žáky podpora motivace k učení a rozvoj učebních strategií. - Podpora žáků se speciálně vzdělávacími potřebami spolupráce s učiteli na úpravách vyrovnávacích a podpůrných opatřeních pro tyto žáky. - Spolupráce s výchovnou poradkyní v rámci výchovného poradenství. - Výchovné komise. - Konzultace pro žáky, pedagogy, zákonné zástupce. - Koordinace činnosti pracovníků školního poradenského pracoviště Březen - Spolupráce s třídními učiteli a metodické vedení pedagogů v rámci péče o žáky s výukovými a výchovnými obtížemi. - Skupinová práce s žáky podpora motivace k učení a rozvoj učebních strategií. - Podpora žáků se speciálně vzdělávacími potřebami. - Spolupráce s výchovnou poradkyní v rámci výchovného poradenství. - Výchovné komise. - Preventivní program pro žáky (spolupráce se školní metodičkou prevence). - Konzultace pro žáky, pedagogy, zákonné zástupce. - Koordinace činnosti pracovníků školního poradenského pracoviště. Duben - Spolupráce s třídními učiteli účast na třídních schůzkách, odborná poradenská pomoc rodičům žáků s výukovými a výchovnými obtížemi. - Skupinová práce s žáky podpora motivace k učení a rozvoj učebních strategií. - Podpora žáků se speciálně vzdělávacími potřebami. - Spolupráce s výchovnou poradkyní v rámci výchovného poradenství

22 - Výchovné komise. - Seminář pro pedagogy. - Konzultace pro žáky, pedagogy, zákonné zástupce. - Koordinace činnosti pracovníků školního poradenského pracoviště. Květen - Spolupráce s třídními učiteli a metodické vedení pedagogů, aktualizace podkladů, informací o žácích s výukovými a výchovnými obtížemi. - Skupinová práce s žáky podpora motivace k učení a rozvoj učebních strategií. - Podpora žákům maturitních ročníků. - Podpora žákům se speciálně vzdělávacími potřebami. - Spolupráce s výchovnou poradkyní v rámci výchovného poradenství. - Výchovné komise. - Konzultace pro žáky, pedagogy, zákonné zástupce. - Koordinace činnosti pracovníků školního poradenského pracoviště. Červen - Spolupráce s třídními učiteli a dalšími pedagogy při organizaci letních výcvikových kurzů. - Účast na letním výcvikovém kurzu žáků 1. ročníků. - Podpora žáků se speciálně vzdělávacími potřebami zhodnocení efektivity vyrovnávacích a podpůrných opatření, návrhy na opatření v následujícím školním roce. - Konzultace pro žáky, pedagogy, zákonné zástupce. - Metodická schůzka pracovníků ŠPP - vyhodnocení práce ŠPP za uplynulý školní rok,vyhodnocení spolupráce s institucemi, zpracování závěrečné zprávy

23 Plán práce školního preventisty na školní rok 2013/2014 Září - Seznámení učitelů s plánem MŠP - Konzultace pro žáky, pedagogy a zákonné zástupce - Příprava druhého ročníku Dne prevence - Nespecifická primární prevence (kulturní a sportovní aktivity) - Práce ve skupině Komunitní plánování Městský úřad Bohumín Říjen - Konzultace pro žáky, pedagogy a zákonné zástupce - Realizace třetí ročníku Dne prevence na téma Záchranný systém města Bohumína (celodenní preventivní program formou workshopů ve spolupráci se Záchranným systémem města Bohumína) určeno prvním ročníkům - Nespecifická primární prevence (kulturní a sportovní aktivity) - Práce ve skupině Komunitní plánování Městský úřad Bohumín - Schůzka s okresním metodikem prevence Listopad - Konzultace pro žáky, pedagogy a zákonné zástupce - Prožitkový program Vztahy v kolektivu pro první ročníky pod vedením metodika - prevence a školního psychologa - Renarkon o.p.s. program pro třetí ročníky na téma Péče o toxikomany na Ostravsku - Nespecifická primární prevence (kulturní a sportovní aktivity) - Práce ve skupině Komunitní plánování Městský úřad Bohumín - Den otevřených dveří informace o aktivitách školy v rámci MPP Prosinec - Konzultace pro žáky, pedagogy a zákonné zástupce - Prožitkový program Závislosti pro druhé ročníky pod vedením metodika prevence a - školního psychologa - Nespecifická primární prevence (kulturní a sportovní aktivity) - Práce ve skupině Komunitní plánování Městský úřad Leden - Konzultace pro žáky, pedagogy a zákonné zástupce - Patologické jevy z pohledu Městské policie Bohumín určeno druhým ročníkům - Nespecifická primární prevence (kulturní a sportovní aktivity) - Práce ve skupině Komunitní plánování Městský úřad Bohumín Únor - Konzultace pro žáky, pedagogy a zákonné zástupce - Prožitkový program: Šikana, kyberšikana pro třetím ročníky pod vedením metodiky - prevence a školního psychologa - Renarkon o.p.s. program pro první ročníky na téma: Nebezpečí sekt - Nespecifická primární prevence (kulturní a sportovní aktivity) - Práce ve skupině Komunitní plánování Městský úřad Bohumín

24 Březen - Konzultace pro žáky, pedagogy a zákonné zástupce - Renarkon o.p.s. program pro druhé ročníky na téma: Poruchy příjmu potravy - Nespecifická primární prevence (kulturní a sportovní aktivity) - Práce ve skupině Komunitní plánování Městský úřad Bohumín Duben - Konzultace pro žáky, pedagogy a zákonné zástupce - Nespecifická primární prevence (kulturní a sportovní aktivity) - Práce ve skupině Komunitní plánování Městský úřad Bohumín Květen - Konzultace pro žáky, pedagogy a zákonné zástupce - Prožitkový program školního psychologa na téma: Stres u maturitní a závěrečné zkoušky - - určeno maturitním ročníkům a tříletým výučním ročníkům - Nespecifická primární prevence (kulturní a sportovní aktivity) - Práce ve skupině Komunitní plánování Městský úřad Bohumín Červen - Konzultace pro žáky, pedagogy a zákonné zástupce - Nespecifická primární prevence (kulturní a sportovní aktivity) - Práce ve skupině komunitní plánování Městský úřad Bohumín - Vyhodnocení činnosti ŠMP

25 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM XIV. Minimální preventivní program ve školním roce 2013/14 Minimální preventivní program Střední školy, Bohumín, příspěvkové organizace, je plně v souladu s Metodickým pokynem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k primární prevenci rizikového chování. Je určen všem žákům a pedagogickým pracovníkům školy. Prevence rizikového chování je zaměřena zejména na: - záškoláctví, - šikanu, - rasismus, xenofobii, - užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky), - vandalismus a delikvenci, - rozpoznání a intervenci v případech domácího násilí, - vysledování poruch příjmu potravy (mentální bulimie a anorexie) a následné pomoci. Cílem primární prevence je výchova žáků ke zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování, k zachování integrity osobnosti. Důraz je rovněž kladen na pozitivní klima školy. Nespecifická primární prevence je na SŠ, Bohumín, příspěvková organizace, rozvíjena zájmovými a sportovními kroužky (například kulturní klub Klubko, dramatický kroužek, Školní sportovní klub ). Volnočasovou aktivitou jsou i večerní zájezdová divadelní představení do ostravských divadel. Mezi žáky je rovněž velký zájem o kulturní vystoupení pro širokou veřejnost města Bohumína a pro Ústavy sociální péče. Všechny tyto vyjmenované aktivity přispívají k rozvoji pozitivního sociálního chování a k smysluplnému využívání volného času, dále vedou ke zdravému rozvoji osobnosti. Specifickou primární prevenci se snažíme předcházet a omezovat výskyt jednotlivých forem rizikového chování žáků. Všeobecnou prevencí pro žáky 1.ročníků je program Rady začínajícím milencům, realizátorem je CAT Ostrava. Selektivní prevence proběhne ve třídách, ve kterých se objeví nebo bude předpokládat rizikové chování. Pro tyto případy jsou určeny specifické programy Centra primární prevence Renarkon, o.p.s. Jedná se o programy - Nebezpečí sekt (určeno prvním ročníkům), Poruchy příjmu potravy (pro druhé ročníky) a Systém péče o toxikomany na Ostravsku (třetí ročníky). Ve spolupráci s Městskou policii Bohumín je žákům určen program na téma: Drogy, Šikana (Šikana s rasovým podtextem). Ve spolupráci metodika školy s psychologem školy probíhá v prvních a druhých ročnících a jiných dle aktuální potřeby prožitkový program Vztahy kolektivu. Pro lepší práci třídního učitele se svou třídou jsou zavedeny pravidelné třídní hodiny, které umožní v případě potřeby včas podchytit patologické jevy a jejich následné řešení. Školní metodik prevence koordinuje další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence. V letošním školním roce se ŠMP zaměří na téma: Zdravý životní styl. Na velmi dobré úrovni je spolupráce ŠMP s výchovným poradcem, školním psychologem a vedením školy

Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013 Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Předkládá: Ing. Zuzana Serbousková Zpracovali: vedoucí úseků předsedové předmětových komisí členové školního poradenského

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PLÁN VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI A HOSPODÁŘSKÉHO ZABEZPEČENÍ NA ŠKOLNÍ ROK Havířov, 1. září 2014 Obsah 1. ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ZŠ... 3 1.1 Speciální škola... 3 1.2 Základní škola...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, Č.j.: ZŠ/164/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, p.o. Zahradní 403 340 04 Železná Ruda PLÁN PRÁCE ŠKOLY 1 ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I.Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost

Více

SOUBOR pedagogicko-organizačních informací pro ŠSŠ polytechnickou Prostějov

SOUBOR pedagogicko-organizačních informací pro ŠSŠ polytechnickou Prostějov SOUBOR pedagogicko-organizačních informací pro ŠSŠ polytechnickou Prostějov na školní rok 2014/2015 zpracovala: Ing. Jitka Karhanová schválil: Ing. Radomil Poles Obsah 1. Organizace školního roku 2014/2015

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014 Mgr. Ludmila Falcová Organizační struktura školy Ve školním roce 2013/2014 působí organizační

Více

PLÁN PRÁCE SŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE SŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace

Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2011-2012 V Krnově dne 10. 10. 2012 Zpracoval Karel Handlíř, ředitel školy Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 strana 1 z 53 ČÁST

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy za školní rok 2005/2006. Ing. O l dřich Synek

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy za školní rok 2005/2006. Ing. O l dřich Synek Vyšší odborná škola, Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Ing. O l dřich Synek ředitel VOŠ a SŠA, Zábřeh, U Dráhy 6 Podklady za

Více

Velké Meziříčí dne 8. 10. 2013 Mgr. Marie Paľovová, ředitelka. Školská rada schválila Výroční zprávu dne 8. 10. 2013.

Velké Meziříčí dne 8. 10. 2013 Mgr. Marie Paľovová, ředitelka. Školská rada schválila Výroční zprávu dne 8. 10. 2013. V Ý R OČNÍ Z P R Á V A Š K O L N Í R O K 2 0 1 2 / 2 0 1 3 HOTELOVÁ ŠKOLA SVĚTLÁ A OBCHODNÍ AKADEMIE U Světlé 36, 594 23 Velké Meziříčí, tel.: 566 522 837 Zřizovatel: Kraj Vysočina se sídlem v Jihlavě

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola automobilní Jihlava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval kolektiv pracovníků Střední školy automobilní Jihlava 2 z 25 1. Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA SOKOLNICE 496, příspěvková organizace 664 52 Sokolnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 www.iss-sokolnice.cz 1 Výroční zpráva školy obsahuje podstatné údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2010-2011. Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2010-2011. Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Ve Frýdku-Místku 10.10.2011 Předkládá ředitel školy: Mgr. Petr Solich Výroční

Více

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009-1 - Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30 Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Ostrava: září 2009 Ing.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Střední škola technická a zemědělská Mohelnice V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ZA ROK 203/204 a O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 203 Osnova: Základní údaje o škole 2 Seznam studijních a učebních oborů 3 Přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Název dokumentu Dokument Č. j.: 01.0 /31102013 Počet stran: 31 Počet příloh: 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kontakt 543 424 511-12 sou@jilova.cz www.jilova.cz IČ: 00638013 Č.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, NYMBURK, V KOLONII 1804 V Kolonii 1804, NYMBURK 288 46, tel.325512154, fax 325512764, e-mail: cop@copnb.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 září 2010 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled

Více

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Školní 1610

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Školní 1610 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Školní 1610 Minimální preventivní program ve školním roce 2013/2014 Garanti programu: Mgr. Miroslava

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

2013/2014. ředitel SOŠ Luhačovice

2013/2014. ředitel SOŠ Luhačovice S T Ř E D N Í O D B O R N Á Š K O L A L U H A Č O V I C E PLÁN PRÁCE Š K O L N Í R O K 2013/2014 LUHAČOVICE, 18. ZÁŘÍ 2013 PaedDr. Karel MILIČKA ředitel SOŠ Luhačovice I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Více

za školní rok 2013-2014

za školní rok 2013-2014 2. Z Á K L A D N Í Š K O L A H O L E Š O V S M E T A N O V Y S A D Y 6 2 5, 7 6 9 0 1 H O L E Š O V VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Helena Moravčíková OBSAH I. Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Zpracovala :

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více