Tímto krokem se umožnilo občanům vyřizovat

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tímto krokem se umožnilo občanům vyřizovat"

Transkript

1 Zpravodaj městské části Brno-Černovice č. 4 / 2011 srpen Slovo starosty Vážení spoluobčané, doba prázdnin a dovolených se chýlí ke konci a opět nastanou zaběhnuté všední povinnosti pro děti a jejich rodiče. Doufám, že jste si všichni dostatečně odpočinuli a načerpali dostatek sil ke každodenním povinnostem. Jako každoročně nastoupí do základních škol prvňáčci, kterým tímto nastanou školní povinnosti. Na ZŠ Kneslova nastoupí dle zápisu do dvou tříd 46 žáků, ZŠ Řehořova přivítá 36 žáků rovněž ve dvou třídách. V poprázdninových Černovinách si Vás dovolím seznámit s investičními akcemi, které realizujeme v tomto roce. Městská část má záměr přemístit pobočku knihovny Jiřího Mahena (KJM) ze současného sídla Charbulova 86 (Sociální dům) do uvolněných nebytových prostor Charbulova 38, které se uvolnily po přestěhování bytového odboru do budovy radnice. Tímto krokem se umožnilo občanům vyřizovat všechny úřední záležitosti na jednom místě. Důvodem přemístění pobočky KJM je rozšíření zdravotní péče pro občany, kterou zajišťuje Ambulantní chirurgie, s.r.o., Charbulova 86 v jednom koncentrovaném místě. Určitým problémem je uzlový bod metropolitní sítě Internet pro veřejnost, který je instalován ve stávající pobočce KJM a slouží i pro další MČ (Líšeň, Vinohrady) a jeho přeložení by bylo finančně dosti nákladné. Po jednání s odborem městské informatiky MMB bylo rozhodnuto, že uzlový bod zůstane nadále v Sociálním domě a přenos dat bude zajištěn po určitých úpravách optickým propojením z budovy radnice Bolzanova 1 při zachování současné kvality přenosu dat. Stavební úpravy nového sídla pobočky KJM zajistí naše MČ. Kolaudace prostor se předpokládá v prosinci Pobočka KJM v novém sídle získá větší prostory a zvýší se i komfort pro občany klienty KJM. Druhou akcí je provedení stavebních prací a úprav stávajících prostor pro archivaci úředních listin naší radnice. Současný archiv nevyhovuje zejména z důvodu vlhkostních poměrů, kde zvýšená vlhkost značně znehodnocuje archiválie. Dojde k odstranění vlhkosti, výměně oken a dveří, zajištění automatické ventilace, provedení sanačních omítek apod. Provedenými pracemi se zlepší vlhkostní poměry a tím i podmínky pro uchovávání archiválií. Také tato akce bude dokončena do konce kalendářního roku. V minulém roce po dokončení parkovacích stání za Psychiatrickou léčebnou se plánovala obnova povrchu přilehlé komunikace. Z důvodu nedostatku finančních prostředků se práce přesunuly na letošní rok. Odstraní se stávající živičná vrstva obrusem, vyrovná se podloží a položí nová vrstva finišerem včetně výměny některých poškozených obrubníků. Opravíme také výtluky na této účelové komunikaci. Pokračování na straně 2 Zastupitelstvo městské části Brno-Černovice pořádá ve dnech září 2011 tradiční Černovické hody 2011 P r o g r a m : 9. září (pátek) 9.00 hod. pozvání na hody stárci a stárky s drožkou a hudbou hod. Předhodová zábava, nádvoří Kulturního domu Faměrovo náměstí, k tanci a poslechu hraje skupina Tom Sawyer Band Vstupné 50 Kč 10. září (sobota) hod. předání hodového práva před radnicí Černovice, Bolzanova 1 Krojovaný průvod do Starých Černovic Hodová zábava nádvoří Kulturního domu Faměrovo nám. Vystoupí stárci a stárky, soubor Mužáci z Komína, Májek, Májíček, Řečkovická 13 Hraje dechová hudba VLKOŠÁCI Vstupné 50 Kč 11. září (neděle) hod. Slavnostní hodová mše v parku na Faměrově náměstí Slovo starost y Pozvánk a Občerstvení po všechny dny zajišťuje Hostinec Slunečnice grilované speciality na dřevěném uhlí, vepřové speciality na rožni, velký výběr nápojů. Pořadatelé a černovičtí stárci Vás srdečně zvou k účasti na této tradiční akci! 1

2 Dokončení ze strany 1 V červnu letošního roku se realizovala pokládka živičné vrstvy na cestě podél zahrádek u železničního náspu při řece Svitavě. Jde o spojnici od spodního sídliště do Starých Černovic. Cesta slouží nejen zahrádkářům, ale i ostatním občanům k procházkám. Cesta byla osazena značkami zákaz vjezdu motorových vozidel (výjimky povoluje ÚMČ), aby nebyla používána jako běžná komunikace. V letošním roce také dokončíme parkové úpravy plochy při ulici Stinné. V současné době Teplárna, a.s. Brno dokončuje stavební úpravy povrchu vlastního objektu a okolí, na které navážou úpravy povrchu zbývajících ploch včetně výsadby živého plotu v podzimních měsících. Současně stavební úřad řeší absenci dokladů, svědčících o povolení stavby, která se nachází na přilehlém pozemku. S ohledem na to, že Statutární město Brno je vlastníkem pozemku, na kterém je stavba postavena, byla záležitost řešení případného odstranění stavby postoupena MMB. Některé uvedené investiční akce se realizují s finanční účastí Statutárního města Brna. Váš starosta J. Hladík Slovo místostarostky Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás opět krátce seznámila s některými akcemi, které spadají do mé působnosti. Letošní léto bylo tzv. podivné neboť se střídaly krásné dny s těmi deštivými. Snad jste si Vy i děti odpočali a budete opět připraveni jak na pracovní povinnosti tak i povinnosti školní. Ač byla doba dovolených, tak v mateřské školce Kneslova 7 se pracovalo a probíhala rekonstrukce sociálního zařízení. Akci prováděla na základě výběrového řízení firma SIDO s.r.o., která vše zvládla v daném termínu. Každá třída má nové sociální zařízení, které je barevně rozlišeno pro každou třídu jinak. Snad se dětem budou líbit a pro nás jako zřizovatele MŠ je důležité, že jsou splněny všechny hygienické normy a předpisy. V souvislosti s touto školkou bych chtěla poděkovat za spolupráci dnes již odešlé paní ředitelce Haně Josefiové za její dlouholetou práci pro školku a nově popřát nové paní ředitelce paní Haně Susové, ať se jí ve funkci ředitelky líbí a i nadále pokračuje dobrá spolupráce s touto školkou. Pro oblast školství se snažíme získat pro rok 2012 z úrovně města Brna finanční prostředky ve výši 5,5 mil. Kč na dokončení 3. etapy v ZŠ Řehořova, což znamená vybudovat v půdní nástavbě prostor k volnočasovým aktivitám školy s dělící stěnou na 2 části, popř. i pro možnost využití k výuce školy. Koncem srpna oslaví Mateřská školka El. Krásnohorské 15, Brno 30. výročí založení školky. Tímto celému kolektivu i paní ředitelce školky paní Věře Vaňorkové přejeme do další práce hodně úspěchů a ať školka i nadále vzkvétá. V oblasti bytové politiky jednou z větších akcí bude zateplení nájemního domu Cornovova 49. V současné době je vypsáno výběrové řízení. V příštím roce v jarním období by celá akce měla být zahájena. Zateplením se snad vyřeší i některé problémy s plísní v tomto domě. Nebytový prostor Olomoucká 148 byl přidělen na základě vyvěšeného záměru a rozhodnutí Rady MČ Brno-Černovice firmě Korčian s.r.o. ke zřízení prodejny masa a uzenin a teplých uzenářských specialit za splnění podmínek hygieny ke zřízení této provozovny. Tímto by se rozšířil okruh služeb pro občany, které zde chybějí. Na webových stránkách MČ Brno-Černovice byla zveřejněna anketa ke stavu areálu Kneslova. Na základě vyplnění této ankety a celkové analýzy stavu areálu Kneslova se bude Rada MČ Brno Černovice na svém zářijovém zasedání touto problematikou zabývat. O dalším postupu Vás budu informovat v dalším čísle Černovin. Závěrem bych Vás všechny chtěla pozvat na tradiční černovické hody, které proběhnou ve dnech Přeji Vám všem hezké babí léto. Místostarostka Petra Quittová Slovo místostarosty Vážení čtenáři Černovin, poslední zasedání zastupitelstva bylo především ve znamení projednávání územního plánu. Na pořadu jednání byla především žádost skupiny občanů, kteří žádali změnu funkčního využití pozemků při ulici Vinohradská na předměstské bydlení. Svoji žádost zdůvodňovali skutečností, že pokud by v této oblasti bylo možné bydlet, snížila by se kriminalita a zlepšila možnost hlídání zde postavených objektů. Zastupitelé této žádosti nevyhověli, protože se oprávněně domnívali, že charakter pozemků v této oblasti nenaplňuje podstatu předměstského bydlení. Zastupitelstvo dále projednalo připomínky městské části k plánovanému konceptu Územního plánu města Brna. Je to dokument, který ovlivní podobu města Brna i naší městské části na další desetiletí. Připomínky k územnímu plánu prodiskutovala rada naší městské části i stavební komise, zástupci radnice se účastnili diskuzí na celoměstské úrovni a proběhla i diskuze s architekty přímo v Černovicích. I proto je překvapující malý zájem občanů, ale i zastupitelů o tuto problematiku. A jaké změny tedy Černovice v budoucnu čekají? Tou asi největší je plánovaná výstavba bydlení v oblasti mezi ulicemi Oloumoucká a Havraní. Ta už je ostatně i v dnešním územním plánu. Zastupitelé se především zabývali dopravní infrastrukturou v této oblasti a podpořili řešení, které by spočívalo ve vyústění na ulici Černovická. Zastupitelé také vyjádřili nesouhlas se stavbou brněnského Pratru v oblasti Černovických teras. Domníváme se, že Černovice jsou už nyní spoutány silnicemi na ulici Černovická či Olomoucká a v okolí bychom spíše rádi viděli přírodu než zábavní park. Dále bych Vás chtěl informovat o změnách v oblasti webových stránek. V průběhu září bude spuštěna nová verze stránek, která by měla být přehlednější a obsahovat i více informací. Jakékoliv připomínky uvítám na adrese Na závěr mi dovolte, abych vás jménem TOP 09 pozval na Farmářské trhy, které opět uspořádáme v parku před ZŠ Řehořova. Ladislav Kotík, místostarosta TOP 09 Brno-Černovice Vás zve na Farmářské trhy Sobota 1. října 2011 od 8.00 do hodin Park před Základní školou Řehořova Bohatá nabídka výrobců a pěstitelů z jižní Moravy Možnost prodávat také vlastí produkty z Vašich zahrádek Skákací hrad pro děti 2 Slovo místostarostů Pozvánk a

3 Viděno z druhé strany Areál zdraví jak se vám líbí? Lze se domnívat, že málokterý z černovických obyvatel někdy v životě nezavítal do Areálu zdraví na Kneslově ulici. Toto zařízení městská část před léty vybudovala zejména jako místo pro sportovní (tenisové kurty, asfaltové hřiště) i kulturně-společenské (pořádání různých akcí) vyžití občanů doplněné o možnost občerstvení. Již od minulého volebního období se radniční koalice vydala cestou pronájmu tohoto areálu soukromému subjektu. První takto instalovaný nájemce areál koncem loňského roku opustil a nutno dodat, že jej rozhodně nezanechal v optimálním stavu. Od jara letošního roku má areál ve správě nový nájemce a nejsem si úplně jist, zda se stav prostranství ubírá správným směrem. Jako příklad zmíním již delší dobu zanesený odtokový kanálek na vydlážděné ploše, který způsobuje při dešti tvorbu kaluží, dlažba v jeho okolí je narušená, v jednom místě je propadlá ochranná mřížka tak, že je jen otázkou času, kdy si zde někdo zlomí nohu. Dalším problémem dle mého názoru je, že radnice umožnila (již v éře prvního nájemce) vznik druhého pohostinského zařízení v areálu, přičemž léta zde postačovala jedna fungující restaurace. Areál zdraví se nám tak pomalu přetváří spíše v Areál alkoholických nápojů. Očekávám proto, že radniční koalice splní svůj slib učiněný na červnovém zasedání zastupitelstva a vypracuje objektivní analýzu stavu Areálu zdraví (třeba i pomocí ankety, která byla zveřejněna na webových stránkách městské části v sekci Úřední deska ), na jejímž základě bude vedena diskuse (i s opozicí) o dalším směřování tohoto zařízení. Všem by nám mělo jít o to, aby areál nerušeně sloužil co nejširšímu spektru černovických občanů. Všem čtenářům Černovin přeji příjemné prožití závěru léta a školákům i jejich rodičům mnoho sil v novém školním roce. Mgr. Pavel Blažík předseda Klubu zastupitelů ČSSD v Zastupitelstvu MČ Brno-Černovice Zahrádkáři se dočkali Nejen zahrádkáři, ale i občané se dočkali. Plných sedm let požadovali zahrádkáři ze zákl. organizace Nové Černovice II. zpevnění povrchu cesty, která spojuje ulici Řehořovu s ulicí Mírovou podél železniční trati. Cesta zde byla blátivá, plná výmolů, v některých úsecích až neprůchodná. Nyní je to již minulostí. Starosta ing. Jiří Hladík, který na únorové výroční schůzi zahrádkářům slíbil, že se s realizací této akce počítá, svůj slib splnil. Z cesty se tedy stala účelová komunikace. Ve výběrovém řízení byla vybrána stavební firma SWIETELSKY s.r.o., která dokázala za neuvěřitelných Kč propojit již zmiňované ulice. Na komunikaci se jako materiál použil asfaltový recyklát, který tak umožňuje klidnou a bezpečnou chůzi, jízdu na kole a splňuje požadavek i obslužné účelové komunikace. Pro zklidnění provozu této trasy, která byla v minulosti využívána jako pěší zóna, bylo komisí dopravy navrženo dopravní značení se zákazem vjezdu motorových vozidel v obou směrech. Je samozřejmé, že místní odbor dopravy ÚMČ uděluje mimořádné výjimky vjezdu (např. pro invalidní občany Černovic). Výjimky vydává referentka ODMŽP paní Marcela Juráková, Dis. Požadavek a přání občanů i zahrádkářů byl vyslyšen. A je teď na nás, abychom dokázali, že si obnovení vozovky budeme vážit. Že ji nebudeme zneužívat k různým cyklistickým závodům, ale hlavně ne jako zrychlenou spojovací dopravní tepnu mezi Komárovem, Novými i Starými Černovicemi. Sluší se poděkovat všem, kteří se o tento záměr zasloužili, již zmíněnému starostovi, ale také radě MČ Černovice, místostarostovi Ludvíkovi Kadlecovi, referentce M. Jurákové a všem zastupitelům, kteří stavbu účelové komunikace podpořili. Poděkování samozřejmě za všechny zahrádkáře přikládá předseda ČZS ZO Nové Černovice II. pan František Vaněk. Přeji všem spoluobčanům krásný závěr léta a ještě lepší podzim. Jiří Vítek člen zastupitelstva MČ Černovice, za KSČM V i d ě n o z d r u h é s t r a n y Černovické lízátko Jako tradičně každý rok konal se i letos při příležitosti Mezinárodního dne dětí závod v moderní gymnastice O Černovické lízátko. Tentokráte jsme museli posunout termín konání z důvodů velkého počtu závodů. Zúčastnilo se 134 dětí v šesti kategoriích ZP ze Zlína, Břeclavi a brněnských oddílů. Děvčátka od 4 let až po 18leté slečny si přišla zazávodit a ještě doladit formu před oblastním a republikovým přeborem. Výsledky závodu: 0. kategorie: 4 5 let 1. místo Ciprysová Alma Břeclav 2. místo Milotová Alice TJ Tesla 3. místo Měřínská Anežka TJ Tesla 10. místo Trňáková Denisa SK Černovice 0. kategorie B: 6 let 1. místo Gumenyuk Veronika TJ Tesla 2. místo Líbalová Marta SK Břeclav 3. místo Jírová Lucie TJ Tesla 10. místo Sobotková Michaela SK Černovice I. kategorie: 8 9 let 1.místo Madarászová Barbora SK Břeclav 2. místo Gližová Denisa SK Břeclav 3. místo Kührová Veronika BCVČ 18. místo Šlosarová Marie SK Černovice 20. místo Reichertová Lucie SK Černovice II. kategorie: let 1.místo Dudová Natálie SK Zlín 2. místo Špatková Sára SK Břeclav 3. místo Gližová Natálie SK Břeclav 5. místo Zelená Natálie SK Černovice 17. místo Česalová Barbora SK Černovice 21. místo Boháčová Martina SK Černovice III. kategorie: 12 13let 1. místo Žáčková Aneta SK Černovice 2. místo Brunclíková Anna SK Zlín místo Nečasová Barbora SK Černovice Trčková Lucie TGK Zlín 9. místo Nesvadbová Denisa SK Černovice 11. místo Nejaschlebová Šárka SK Černovice IV. kategorie: 14 a starší 1. místo Javorská Veronika SK Zlín 2.místo Gábová Věra TGK Zlín 3. místo Gazdíková Šárka SK Břeclav 5. místo Tomková Kateřina SK Černovice 10. místo Česalová Barbora SK Černovice Dívky byly za své výkony odměněny. Medaile, diplomy, plyšové hračky pro ty nejmenší závodnice a jiné věcné ceny nesměly chybět jako poděkování za jejich výkony. Pro mnohé to byl první závod. Odměnou pro nás byla spokojenost gymnastek a jejich trenérů i rozhodčích, kteří se na náš závod každoročně těší. SK MG Černovice děkuje radnici městské části za sponzorování tohoto závodu. Spokojenost dětí i rodičů je naši největší odměnou. Těšíme se na další ročník a doufáme, že se sejdeme ještě v hojnějším počtu. Za SK MG Černovice Lenka Strnadová 3

4 Informace z Odboru dopravy, majetku a životního prostředí Podzim se kvapem blíží a já připomínám, že nastává vhodná příležitost pro podávání žádostí na kácení dřevin rostoucích mimo les dle z.č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších novel. O povolení musí žádat vlastník pozemku, na kterém dřevina roste a to v případě, že dřevina dosahuje obvodu kmene přes 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí. Řízení o povolení kácení dřevin je současně řízením o uložení náhradní výsadby. Je zadáno zpracování Inventarizace dřevin v MČ Černovice. V současné době chodí po terénu pracovníci firmy a zaměřují dřeviny, které budou vkládány do databáze. Ve spoustě zahrad vidím neošetřené dřeviny, které někdy i zbytečně ohrožují kolemjdoucí občany. Vzpomeňte si na podzim na jejich údržbu! Odpadky a skládky se stále vynořují se stejnou pravidelností jako se ráno probouzíme. Na začátku srpna byla celá MČ vyčištěna, jeden pracovník ÚMČ Brno-Černovice se stále donekonečna zabývá úklidem veřejných prostranství. Z jeho činnosti musím vyzdvihnout vyčištění spojovacího chodníku mezi ulicí Charbulovou a Olomouckou podél železničního náspu, což jistě někteří z Vás již uvítali. Za znečištění veřejného prostranství, ať už odpadky nebo psím trusem, hrozí pokuta od Kč až do Kč. Z činnosti silničního úřadu jistě jste se již prošli po spojovací účelové komunikaci Řehořova Mírová podél zahrádkářské kolonie, která je nově opravená a zanedlouho se započne na opravě komunikace Cornovova v úseku od ulice Húskova po středisko sběrných odpadů. Upozorňuji občany, že od do bude probíhat oprava povrchu ul. Ostravská, objízdná trasa bude vedena po ulici Olomoucká. Blokové čištění ulic je již celkem zaběhnuté pro občany i pro novou firmu, takže II. cyklus proběhl již bez větších zmatků, termíny třetího cyklu naleznete na jiném místě těchto novin. K odevzdání objemného odpadu využijte naše shromažďovací místa odpadu: Húskova a Mírová. Je odebírán pouze omezený sortiment odpadů, SMO Húskova neodebírá kovy a elektroodpad, tyto odpady můžete odevzdat na SMO Mírová. SMO Húskova SMO Mírová Po Po Út Pá Út Pá 9 17 So 9 14 So 8 12 Ne 9 13 Za ODMŽP ÚMČ Brno-Černovice Juráková Marcela, DiS Letní čištění komunikací 2011 III. cyklus městská část Brno-Černovice (Vše včetně parkovacích míst, zálivů, odstavných ploch a chodníků) Cyklus III Ulice Cornovova, Krausova + parkoviště Olomoucká zástavba, Kneslova sídliště, komunikace k bytovému domu a Areálu zdraví Spáčilova, Bolzanova, Slámova, Kotkova Klíčova, Zvěřinova, Ferrerova, Churého Řehořova, Vít. Kaprálové Stinná, Spojka, Přední, Blatouchova spojky Kovácká spojky, El. Krásnohorské celá po Hladíkovu Pahrbek, Smutná, Šestákova, Havraní, Skřivánčí Mírová, Faměrovo náměstí Weinerovo nám., Charbulova v úseku KO Černovická Jiránkova, Štolcova Húskova + 2 x k domům + ul. PL o areál ZŠ, Charbulova od KO po Hladíkovu, kom. ke KD Charbulova Tržní, Olomoucká po hranice MČ Turgeněvova + parkoviště Hladíkova, Ostravská Černovická Vinohradská po hranice MČ Řipská, Průmyslová III. cyklus od do MČ Černovice si vyhrazuje právo změn v tomto harmonogramu, termín umístění přenosných dopravních značek je 7 dní před prováděným čištěním. Případné změny, náměty a připomínky na tel. č , mobil p. Juráková. Odtahy vozidel fa. ČERNÝ, Drážní 9, Brno-Slatina, telefon , mobil p. Pilman Stížnosti na kvalitu prováděné práce, připomínky k provádějící firmě Odtahová firma po odtažení vozidla nahlašuje tuto skutečnost na číslo 158 Česká policie, po 16 h se v den blokového čištění vrací odtažená vozidla zpět na místo odtahu za úplatu. Separovaný sběr textilu Vážení občané, firma E+B TEXTIL s.r.o., která pod záštitou Magistrátu města Brna provádí již několik let sběr, separaci a další ekologické zpracování použitého textilu, pro Vás připravila ve spolupráci s naší radnicí odborem dopravy, majetku a životního prostředí, již potřetí separovaný sběr textilu v Černovicích. Pro Vaše pohodlí jsme zorganizovali sběr použitého textilu přímo od Vašich dveří tzv. DOOR. Nepotřebný textil můžete vložit do igelitové tašky (stejné jako v minulosti), která bude k vyzvednutí na ÚMČ Brno Černovice, II patro, dveře č.16, Juráková Marcela, DiS. (vlastní tašky se nebudou vracet) a tu dne (úterý) v době mezi 17:00 hod. až 18:00 hod. umístit před své domovní dveře, u oplocených RD před branky domů. Po 18. hodině budou tašky sesbírány a použitý textil odvezen k dalšímu zpracování. Seznam ulic, na kterých sběr textilu proběhne: Mírová, Havraní, Skřivánčí, Pahrbek (včetně sídl. Dvouřádky), Charbulova (celá), Elišky Krásnohorské, Stinná, Přední, Blatouchova, Churého, Ferrerova, Jiránkova, Štolcova, Kotkova, Slámova, Spáčilova, Bolzanova, Cornovova, Kneslova, Húskova. Sběr je nyní upraven o další ulice, v případě zájmu se bude opakovat v dalším termínu v brzké době. Tato služba platí pouze v tento den, textil jindy odkládejte do sběrných nádob na ulicích Húskova, Mírová a za prodejnou Albert. Pokud nebydlíte na výše uvedené ulici a máte o sběr textilu přesto zájem, můžete se obrátit na referát životního prostředí, kde Vám bude sděleno náhradní místo odložení textilu. Proč separovaný sběr textilu? Přes 80 % textilního odpadu z domácností je možné dále zužitkovat. Snažme se proto o maximální ekologické využití textilního odpadu! Co můžete nosit (nechávat přede dveřmi)? funkční oblečení (pomoc lidem v zemích tzv. třetího světa) textilie z přírodních materiálů např. bavlna, pletenina (určené k dalšímu zpracování na čistící textil, výrobu koberců, jako izolační materiál) Co recyklovat nelze? oděvy znečištěné a poškozené, matrace, koberce, obuv Vážení občané, děkujeme za Vaši účast na snaze maximálně ekologicky využít textilní odpad. Při sběru textilu v MČ Černovice v květnu 2011 bylo díky Vám shromážděno 578 kg použitého textilu k recyklaci. Firma E+B textil s.r.o. a ODMŽP ÚMČ Brno-Černovice (tel.: M. Juráková, DiS) 4 I n f o r m ac e z O D M Ž Z P

5 Péče o bezpečnost a veřejný pořádek si žádá spolupráci a všímavost občanů Jako jeden z poradních a iniciativních orgánů Rady MČ Brno-Černovice byla zřízena též Komise bezpečnosti a veřejného pořádku. Tato komise si klade za cíl usilovat spolu s Vámi, občany, o to, aby Černovice i nadále zůstaly městskou částí s jedním z nejnižších výskytů kriminality v Brně. K dosažení tohoto cíle je však zapotřebí součinnost a hlavně všímavost občanů. Řada přestupků nebo i trestných činů je totiž dokonána právě vinou lhostejnosti okolí. Proto neváhejte a v případě zjištění jednání, které by mohlo naplňovat znaky přestupku nebo trestného činu (např. vandalismus, pohyb podezřelých osob apod.), kontaktujte Městskou policii Brno na tísňové lince 156. Jak známo, volání na toto číslo je stejně jako volání Výtah z usnesení na linku 158 (Policie České republiky) zdarma. V poslední době byly i v Černovicích zaznamenány osoby, které obcházely byty zejména starších lidí a vydávaly se za pracovníky radnice. Vyzýváme proto především seniory, aby byli obezřetní a po lidech, kteří zazvoní u jejich dveří a prezentují se jako pracovníci radnice, energetické společnosti, vodáren, plynáren a podobných institucí, ještě před vpuštěním do bytu vyžadovali legitimaci, případně si jejich totožnost telefonicky prověřili u organizace, jejímž jménem neznámá osoba vystupuje. V celé republice již bylo zaznamenáno mnoho případů, kdy příliš důvěřivý senior vpustil takovou nezvanou návštěvu do svého obydlí a po jejím odchodu zjistil, že přišel o nemalou částku peněz, kterou měl doma uschovánu. Pozor je třeba si dávat i na různé podomní prodejce, kteří se taktéž pod různými záminkami (především nabídky prodeje pochybného zboží) snaží vetřít do domácností starších občanů. Opět platí, že pokud na podobné podezřelé osoby narazíte, volejte linku 156 Městskou policii Brno. Komise bezpečnosti a veřejného pořádku samozřejmě uvítá jakékoliv další podněty ze strany občanů. Za tímto účelem můžete kontaktovat jednotlivé členy komise (jejich seznam lze zjistit na radnici MČ, je k dispozici též na webových stránkách městské části), a to prostřednictvím radnice nebo i osobně. Za Komisi bezpečnosti a veřejného pořádku RMČ Vlastimil Laška předseda Mgr. Pavel Blažík člen 4. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Černovice konaného dne v Sociálním domě, Charbulova 86 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje jsou v souladu s 16, 17 a 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), k nahlédnutí v zápisu na úřadu městské části Zastupitelstvo MČ Brno-Černovice schvaluje: program 4. zasedání ZMČČ. /2/ ověřovatele zápisu p. Königa, Mgr. Kubíka a p. Vítka. /3/ závěrečný účet MČ Brno Černovice za rok 2010 a souhlasí s celoročním hospodařením MČ Brno Černovice za rok 2010 bez výhrad. /6/ RO č. 11/2011 /7/ doplnění materiálu Žádosti o poskytnutí dotací na rok 2012 text o nezbytných dokladech k předložení jak u právnických i fyzických osob doplnit údaj o počtu osob, pro které bude dotace určena a z toho počet mladších 15 let. /8/ vymezení okruhu oprávněných žadatelů a vymezení projektů k poskytnutí dotací z rozpočtu MČ Brno Černovice na rok /9/ návrh Obecně závazné vyhlášky č. / 2011, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve městě Brně se zněním přílohy: MČ Brno-Černovice celoročně úterý, sobota hod. /9/ Smlouvu o postoupení pohledávky Kč s postupníkem pí S. S. /12/ souhlasí: se stanoviskem komise stavební a územního plánování (zápis č. 8/2011 ze dne ) k jednotlivým námitkám vlastníků pozemků či staveb ke konceptu Územního plánu města Brna, kromě bodu č.2 námitek Ing.Miroslava Jursy a Ing.Dagmar Jursové (připojeno v příloze). doporučuje ZMB: schválit Obecně závaznou vyhlášku č. /2011, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve městě Brně se zněním přílohy: MČ Brno-Černovice celoročně úterý, sobota hod. /9/ neschvaluje: návrh změny Územního plánu města Brna změnu funkčního využití z ploch zemědělského půdního fondu, pozemků určených k plnění funkcí lesa a z krajinné zeleně všeobecné na plochy předměstského bydlení (BP) pozemky dotčené plánovanou změnou územního plánu p.č. 2467, p.č. 2468, p.č. 2470/1, p.č. 2482/1, p.č. 2484/1, p.č. 2483,p.č. 2485/1, p.č. 2486, p.č. 2488, p.č. 2489/1, p.č. 2490/1, p.č. 2493, p.č. 2496, p.č. 2578, p.č. 2580/2, p.č. 2584, p.č. 2591/1, p.č. 2602/1, p.č. 2603/1, p.č. 2604, p.č. 2606/1, p.č. 2478, p.č. 2479, p.č. 2480/1, p.č. 2481/1, p.č. 2571, vše v k.ú. Černovice, při ulici Vinohradská. /11/ nesouhlasí: s návrhem konceptu nového ÚP pořizovat Regulační plány (RP) na rozvojových územích MČ. /10/1 s pozměňovacím návrhem usnesení zpracovat variantu s vypuštěním zaústění páteřní komunikace do ulice Húskova s napojením na ul. Charbulova /10/2 s návrhem Ing. Miroslava Jursy a Ing. Dagmar Jursové, týkající se ploch městské zeleně, bod č.2 námitek ke konceptu ÚPmB (v příloze) a požaduje zapracovat ponechat plochy městské zeleně (Z) mezi areálem Mosilany (ve všech variantách značena jako E/v3) a ulicí Řehořovou orientačně na pozemcích 1691/1, 1691/99, 1691/100, 1691/101, 1691/102, 1691/103, 1691/104, 1691/105, 1691/106 vše v k.ú. Černovice dle platného ÚPmB. /10 požaduje: zapracovat variantu I ve vedení páteřní komunikace územím(c-7, C-8) se zapracováním kruhového objezdu v napojení na ulici Charbulovu a ukončením vstřícnou křižovatkou na ulici Černovické naproti křižovatce u areálu firmy AAA. Požadujeme zapracovat takové podmínky využití území C-7, které respektují výše zmíněnou zastavovací studii. Dále pro celé území požadujeme regulativy takové, aby bylo možno navrhovat strukturovanou zástavbu s přihlédnutím i k indexům podlažních ploch (IPP) dle stávajícího platného Územního plánu města Brna (ÚPmB) /10/2 zapracovat změnu ÚPmB u lokality Smutná na parcelách č. 2346, 2348/1, 2348/2,2349/1, 2350/1,2351/1, 2353/2, 2353/1, 2354/2, 2355/2, 2356/2, 2357/5, 2357/10, 2356/3 a 2357/9 v k.ú. Černovice z ploch bydlení čistého (BC) na plochy ostatní městské zeleně (ZO) do všech variant konceptu s tím, že budou zachovány stávající smíšené plochy obchodu a služeb (SO) u pozemků při Fáměrově náměstí. /10/3 zapracovat variantu I s následujícími úpravami. Plochy sídliště Turgeněvova požadujeme změnit z plochy smíšené obytné (C/v3) na plochy bydlení (B/v3). Plochu mezi ulicí Turgeněvova, Olomoucká a Ostravská ponechat na (C/v3). /10/4 zapracovat zachování funkčního využití území v intencích stávajícího platného ÚPmB, plochy smíšené výroby a služeb (SV) a plochy pro technickou vybavenost (TK). /10/5 zapracovat do všech variant-změnit městskou zeleň (Z) na plochy pro bydlení (B) na pozemcích 1693/5, 1691/134, 1691/107, 1691/133, 1693/1, 1691/108, 1691/135, vše v k.ú. Černovice a respektovat stávající platný ÚPmB. /10/6 zapracovat ponechat plochy městské zeleně (Z) mezi areálem Mosilany (ve všech variantách značena jako E/v3) a ulicí Řehořovou orientačně na pozemcích 1691/1, 1691/99, 1691/100, 1691/101, 1691/102, 1691/103, 1691/104, 1691/105, 1691/106 vše v k.ú. Černovice dle platného ÚPmB. /10/7 zapracovat při ul. Vinohradská dodržení varianty III. Plochy E/a2 nahradit plochou P/a2. Na uvedené ploše jsou areály výrobních firem. /10/8 zapracovat při ulici Černovické na Dvouřádcích ponechat plochu zahrádek vyznačené ve variantě II I/-/Z /10/9 zapracovat při ulici Charbulova před areálem Nové Mosilany změnit ve všech variantách navrhované podmínky využití územní plochy komerční vybavenosti W/v3 na plochu veřejné vybavenosti (V) V/v3 /10/10 zapracovat, aby plocha C2 (X/a3 dle varianty I a III) při ulici Černovické byla řešena dle varianty II, plocha městské zeleně (Z) a požadovat nahradit přiléhající plochu rekreace v této variantě (R/dz) za plochu městské zeleně. /10/11 zapracování dopravního řešení napojení ulice Vinohradské u tunýlku, u Černovického hájku na Černovickou terasu dle platného ÚPmB. /10/12 zapracovat zamítnout funkční využití T/ o1/e navržené ve variantě I uvnitř křižovatky Černovická-Faměrovo náměstí. /10/13 bere na vědomí: provedenou kontrolu úkolů. /3/ zápis z finančního výboru ze dne /5/ zápis ze 3. schůze kontrolního výboru ze dne a zápis ze 4. schůze kontrolního výboru ze dne /14/ Péče o bezpečnost Vý tah z usnesení 5

6 Škola s úsměvem škola pro všechny Dlouho očekávaný fotbalový zápas Každý školní rok na konci června se opakuje stejný scénář. Po splnění všech školních úkolů a povinností dojde ke sblížení dvou stavů, učitelů a žáků natolik, že obě strany zorganizují fotbalový zápas: učitelé versus žáci. Letos se toto utkání konalo za pěkného slunného počasí ve čtvrtek Diváci netrpělivě očekávali, kdo bude příslušné stavy zastupovat. V učitelském týmu kralovali dva muži (ředitel školy a pan učitel Tv), mužskou složku ještě podpořil žák 6. třídy, který chytal v bráně jako profesionál. Paní učitelky i paní sekretářka, které se rozhodly do zápasu nastoupit, udělaly velkou radost panu řediteli. Ani žáci se nedali zahanbit. Kromě vypracovaných atletických těl žáků 8. a 9. třídy nastoupily i dívky ve slušivých dresech. Boj byl neúprosný, ale diváci oceňovali akce obou stran potleskem i hlasitým povzbuzováním. Konečný výsledek 4:2 pro učitele odpovídal všem předpokladům i skutečným výkonům. Mgr. Vilém Nejezchleb Jak daleko je do Vídně? V rámci projektu EdTWIN, kde spolupracujeme s partnerskou školou Sir Karl Popper Schule ve Vídni, jsme tuto školu navštívili v počtu 37 žáků a tří učitelů dne Cesta trvala pouhé 4 hodiny, pak následovalo přivítání a občerstvení v partnerské škole. Potom nás vídenští žáci provedli svou školou, mluvili anglicky a částečně i německy. Kolem dvanácté hodiny jsme společně s rakouskou třídou a učiteli odjeli metrem do centra města. Pro některé naše žáky to byl velký zážitek, protože byli nejen poprvé ve Vídni, ale dokonce i poprvé jeli vídeňským metrem. Byla také příležitost srovnávat, v čem je jejich metro jiné než naše metro v Praze. Přijeli jsme do samého centra, srdce Vídně, ke gotickému chrámu Sv. Štěpána. Paní učitelka Karin nám pověděla několik slov o jeho historii. Chrám jsme si prohlédli zvenčí i zevnitř. Potom jsme společně vystoupali nahoru do věže, kde se nám naskytl krásný pohled na město. Výstup byl náročný, neboť jsme museli zdolat více než 370 schodů. Nahoře na ochozu věže jsme se mohli podívat i dalekohledem do širokého okolí. Většina dětí si zde zakoupila i drobné suvenýry a upomínkové předměty. Všem se návštěva této významné památky líbila a při výstupu i sestupu jsme si rovněž užili spoustu legrace. Po návratu do školy následovalo sportovní utkání ve vybíjené. Hrálo se v počtu 20 proti 20 a podle rakouských pravidel. Naši hráči se drželi statečně, ale zápas vyhráli žáci rakouské školy. Všem nám již vyhládlo, a tak jsme uvítali výborný oběd Wiener Schnitzel (vídeňský řízek), hranolky a po obědě typické vídeňské sladkosti. Na závěr jsme si rozdali dárečky a rozloučili jsme se. Setkání ve Vídni se všem účastníkům velmi líbilo a domů jsme si odvezli spoustu zážitků a také poznatků o životě v Rakousku. Budeme se těšit na další rok naší spolupráce v projektu EdTWIN. Odpověď na úvodní otázku je jasná: Do Vídně je blízko. Mgr. Miroslava Žáková, koordinátorka porjektu Oslava léta Letos se Letní slavnost konala 20. června jako už tradičně na hřišti a zahradě naší školy. Tradice konání Letních slavností se datuje od roku 2005, kdy byla uspořádána na naší škole poprvé. Dopolední část slavnosti probíhala v režii žáků 9. třídy, kteří si pečlivě a s časovým předstihem připravili netradiční soutěže pro žáky 1. až 5. ročníku. A v čem byly netradiční? Skoro na každém stanovišti byl nachystán úkol s vodou. Ať už šlo o dostříknutí vody na cíl, strefování se do kbelíku s vodou, tančení v páru s igelitovým sáčkem plným vody nebo strefování se mokrou houbou na zajímavý cíl. Děti dostaly za své výkony sladkou odměnu. Odpoledne se na týchž místech sešli příznivci školy, ať už z řad rodičů, učitelů, žáků současných i bývalých, starších i mladších. Atmosféra byla příjemná díky počasí, které se přes dopolední vyhrožování vybralo do příjemně slunečného dne, i díky předprázdninové náladě, která účastníky akce spojila při míčových hrách i při opékání špekáčků. Letní slavnost je neklamným znamením blížících se prázdnin. Vedení školy Černovická liga žáků ve futsalu V úterý naše škola pořádala XVIII. ročník futsalového turnaje žáků základních škol, který proběhl za podpory MČ Černovice. Turnaje se zúčastnilo 6 základních škol (ZŠ Tuháčkova, ZŠ Kneslova, ZŠ Merhautova, ZŠ Antonínská, ZŠ Gajdošova a domácí ZŠ Řehořova). Systém turnaje byl nastaven tak, že jednotlivé týmy byly rozlosovány do dvou základních skupin, z nichž postoupila do semifinále úspěšná mužstva z prvních a druhých pozic. Naši borci postoupili z druhého místa ze skupiny po jediné těsné porážce od ZŠ Kneslova. Nezachytili jsme bohužel úvod utkání, kdy jsme si naší nekoncentrovaností nechali nasázet 3 rychlé branky. Třígólové manko jsme již nestačili zvrátit, a tak i přes náš závěrečný drtivý tlak jsme podlehli v těsném rozdílu 3:2. V semifinále jsme poté narazili na vítěze 1. skupiny ZŠ Gajdošovu. Naši kluci se z předchozího zápasu nepoučili, a proto se opakoval stejný scénář. Dva rychlé góly v úvodu po našich hrubých chybách v obraně nás stály dvoubrankové vedení soupeře. V druhém poločase se naše mužstvo nadechlo díky gólu Ondřeje Herůdka, který tímto snížil doposud nepříznivý stav, přesto na vítězství borci už nedosáhli a byli nuceni bojovat o bronz. Poslední zápas o 3. místo jsme zvládli a vyhráli nad ZŠ Merhautova 2:1. Ve finále si to mezi sebou rozdali minulý vítěz ZŠ Kneslova a ZŠ Gajdošova. Více fotbalového umění prokázalo mužstvo Židenic a zaslouženě zvítězilo 1:0. Blahopřeji vítězům a děkuji všem zúčastěným hráčům a trenérům za vydařené fotbalové dopoledne. Na závěr bych ještě rád poděkoval paní místostarostce Bc. Petře Quittové za návštěvu našeho turnaje. Paní místostarostka se ujala závěrečného slova a předala vítězům slavnostní pohár. Poděkování patří i zřizovateli naší školy MČ Brno Černovice za finanční podporu tohoto turnaje. Mgr. Vilém Nejezchleb, učitel Tv Přírodovědná soutěž pro ročník V pátek se děti tříd vydaly do přírody za Řečkovicemi na pozvání Lesů města Brna. Po slavnostním zahájení za zvuků trubek se děti pod vedením lesních pedagogů rozběhly do lesa, kde sledovaly ukázku kácení stromů motorovou pilou a stahování dřeva kobylou Bárou. Poté byly rozděleny do deseti družstev a plnily úkoly přírodovědné soutěže. Družstva postupovala po žlutých fáborcích na jednotlivá stanoviště rozmístěná po lese. Úkoly byly velmi pestré, např. poznávání dřevin, určování přírodnin podle hmatu a vůně nebo střelba na cíl. Každý úspěšný účastník dostal malé občerstvení, lesní pexeso a rozvrh hodin. Dětem se program velmi líbil, počasí nám přálo a do školy jsme odjížděli se spoustou zážitků, nových poznatků a s úsměvem. Děkujeme panu Ing. Neshybovi, řediteli Lesů města Brna, za pozvání a panu místostarostovi Kadlecovi za zprostředkování této příjemné akce. tř. učitelky tříd Tablo deváté třídy Každým rokem na jaře začínáme s žáky devátých tříd přemýšlet, jaké uděláme tablo. Ne jinak tomu bylo letos. Návrhy přicházely a odcházely, diskuze nabírala na obrátkách. Nakonec se všichni shodli na tématu cestování po světě. Každý žák si vybral zemi, kterou bude představovat. Někdo na základě vizuální podobnosti, jiný podle oblíbenosti Kam všude jsme se podívali? Do Egypta, Číny, Ameriky, Austrálie Do tvoření se zapojili všichni, někdo více, jiný méně. Ale největší šikulky byly Leila a imka, které fotky upravily a Kika H., která to všechno měla na starost. Fotili jsme se v prostorách školy v rámci výtvarné výchovy. Naše tablo Každý máme jinou cestu je vystaveno ve žlutém patře. Mgr. Tereza Friedl Putování po stopách Krakonoše Vybraným žákům 6., 7. a 8. třídy se těsně před vysvědčením podařilo získat Krakonošův poklad. Cesta za pokladem nebyla vůbec snadná, žáci museli prokázat nebývalou fyzickou zdatnost, důvtip i širokou paletu vědomostí, aby získali indicie vedoucí k pokladu. První zatěžkávací zkouškou prošli žáci hned v neděli, kdy za nepříznivého počasí museli zdolat černou sjezdovku opačným směrem, než je běžným zvykem. Síly sice po pokoření nejvyšší hory České republiky rychle ubývaly, avšak ani to nikoho neodradilo od plnění náročných úkolů. Třetí den večer žáky čekala Černovicko-krkonošská rallye ve vlastnoručně vyrobených vozech, proto pilně dopoledne posilovali svou fyzickou zdatnost v okolních kopcích. Přestože většina vozidel po skončení rallye byla vhodná přímo k recyklaci, děti si celý závod patřičně užily. Poslední den konečně nadešel čas najít poklad. Krakonoš ovšem nechtěl vydat své poklady tak snadno a při sestupu do údolí nám nastražil překážky ve formě spadlých stromů přes cestu. Přestože žáci získali spoustu indicií, nebylo snadné rozluštit jejich souvislost. Obohaceni o zážitky a ochuzeni o nějaká ta kila se všichni v pořádku vrátili i s pokladem domů. Vilém, Marťa, Zuzka a Krakonošovi hledači Okénko do školní družiny Dne 27. dubna uspořádala naše školní družina obvodní kolo v atletické olympiádě školních družin pro oblast Brno-jih. Celkem se zúčastnilo šedesát čtyři dětí z osmi základních škol. Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách: v hodu kriketovým míčkem, skoku z místa a běhu na 60 a 150 metrů. Naši školní družinu reprezentovali tito žáci: 1. tř. Tomáš Šafránek 13. místo Edita Pokorná místo 2. tř. Šimon Šťasta 7. místo Eliška Jakoubková 3. místo 3. tř. Tomáš Hamala 7. místo Petr Marek místo Jana Follerová 2. místo Eliška Jíčínská 3. místo Všem gratulujeme! Také děkujeme všem vychovatelkám za organizaci a zdárný průběh závodů. Radka Preslová 6 Z á k l a d n í š ko l a Ř e h o ř o va

7 Škola v pohybu Základní škola Kneslova 28 Výlet do Vídně Dne 17. května 2011 se již tradičně konal jednodenní výlet do císařské Vídně. Jako první jsme navštívili ZOO v Schönbrunnu. Další zastávka byla v centru města, kde jsme se prošli po Štěpánském náměstí, po třídě Graben a přes Hofburg. Poté jsme autobusem přejeli k Hundertwasserhausu, kde jsme si prošli obchůdky, vyfotili si vše, co se nám líbilo, a jeli jsme do Prateru. Moje volba moje budoucnost 5 Dne od 9.00 do hod. se konala beseda z oblasti strojírenství. Pro osmáky to byla první akce projektu Moje volba moje budoucnost. Po první hodině je v naší interaktivní třídě čekal pan učitel Horký, který učí na ISŠ Olomoucká. K úvodu a k seznámení s tímto oborem byla pro nás připravena prezentace právě oboru strojírenství, která byla zábavná a poučná. Po prezentaci následovaly ukázky výtvorů žáků ze třídy pana učitele, které se všem moc líbily. Po ukázce se žáci rozdělili do jednotlivých skupinek, do kterých dostali kufříky s částmi skládačky a úkolem bylo skládačku podle návodu znovu sestavit. Moje volba moje budoucnost 6 Dne se s paní učitelkou Floryčkovou vypravila na exkurzi do firmy DAIKIN, opět 7. a 8. třída dohromady. Byli překvapení, že hned na vrátnici byli označeni visačkami pro návštěvníky. Dál v zasedací místnosti hlavní budovy zaměstnanec firmy, který je prováděl, pustil prezentaci o firmě a jejích výrobcích klimatizačních zařízeních. Exkurze se nám velmi líbila, bylo poučné vidět, jak se pracuje na pásu, jak se postupně skládají dohromady jednotlivé části, až je z toho hotový výrobek. Fotbalový turnaj Ve středu 15. června 2011 se konal fotbalový turnaj O pohár ředitele ZŠ Vejrostova, ze kterého si naši fotbalisti pod vedením Vítka Kysely přinesli pohár za hezké 3. místo. Turnaje se zúčastnili: Lukáš Fürst, Vítek Nejezchleba, David Škrdla, Honza Klanica, Kuba Procházka, Martin Sedlák, Igor Harna a jako jediná dívka v týmu Lucka Hanušová. Noc duchů V podvečer 9. června 2011 bylo kolem naší školy neobvykle rušno. Přicházeli rodiče a děti s batůžky, spacáky, karimatkami. Najednou se otevřely dveře a v nich se objevily čarodějnice, které zvaly děti na 4. ročník Tajemné noci duchů. Skupiny dětí se odebraly do svých jeskyní, zde si nachystaly pelíšky na spaní a začaly se převlékat do karnevalových kostýmů. Osmdesát strašidýlek, ježibab, princezen, vil, bubáčků, kovbojů a dalších postaviček v čele s čarodějnicemi vyšlo do ulic Černovic a všichni zazpívali v parku veselé písničky kolemjdoucím. Někteří z nich si legrační průvod fotili a natáčeli, atmosféra byla senzační. Po veselé strašidelné vycházce se konal v jídelně školy velký karneval s písničkami a soutěžemi, u kterých všechna strašidýlka ochutnávala napečené dobroty, které nám nachystaly maminky a babičky. Pak nastal velký okamžik, kdy tajemný mnich odvedl děti na stezku odvahy. Všechny děti ji zdárně přečkaly a ještě dlouho do noci si ve svých pelíšcích sdělovaly své zážitky z celého večera. Ráno paní kuchařky nachystaly dobrou snídani a po ní se všichni rozdělili do svých tříd trošku unaveni, ale plni bezva zážitků. Olympiáda ŠD V úterý se konalo na ZŠ Mutěnická městské kolo olympiády ŠD. Naši školní družinu úspěšně reprezentovali tito sportovci: Markétka Gajdová, která získala krásné 2. místo, Honza Klanica, který obsadil 3. místo a Silvinka Gabrielová, která získala pěkné 5. místo v lehkoatletickém trojboji. Rozmisťovací řízení 9. třída Ze 31 žáků bylo přijato v prvním kole přijímacího řízení 29 žáků, ve druhém kole 2. Z toho 24 žáků do SOŠ, zakončených maturitou, 2 žáci do gymnázií a 5 žáků do SOŠ, zakončených výučním listem. 7. třída 2 žáci byli přihlášeni na víceletá gymnázia, oba byli přijati, ale odchází pouze 1 žák na státní gymnázium. 5. třída 3 žáci přihlášeni na víceletá gymnázia a uměleckou školu, přijata a odchází 1 žákyně na taneční konzervatoř. Pan Abbas Dne a nás v rámci projektu Jsme lidé jedné Země navštívil pan Abbas. Dnes občan České republiky, pocházející však z Afghánistánu, ze kterého byl asi před deseti lety vyhnán hnutím Talibán. Hned na začátku nám vyvrátil naši představu, že Afghánec=terorista. Afghánci jsou totiž velmi pohostinní lidé. Pan Abbas ovládá oba dva hlavní afghánské jazyky dárí (perštinu) a pastuj. Dále nás seznámil s národním sportem buskhasi, tradičními pokrmy a rodinnými zvyky. Náš svět tady a tam Organizace pro pomoc uprchlíkům vyhlásila 21. února 2011 tvůrčí soutěž na téma Můj život tady a tam pro děti a základní školy, které jsou zapojeny v několikaletém projektu Jsme lidé jedné Země. Do soutěže mohli přispívat žáci tříd z 15 základních škol z celé České republiky a to v kategoriích: 1. Nejlepší individuální práce, 2. Nejlepší skupinová práce Soutěže se nakonec účastnilo 9 z 15 základních škol a byly poslány výtvory, které zpracovalo více než 100 žáků. Nás velmi potěšilo, že práce Jiřího Martenka obsadila v individuální kategorii druhé místo. Z á k l a d n í š ko l a K n e s lo va Projektový den Vietnam, Mongolsko V úterý a ve středu vybraní žáci 9. tříd připravili malý projektový den Vietnam, Mongolsko pro 5. až 8. třídu. V rámci projektu Jsme lidé jedné Země, kterého se v uplynulém roce účastnili žáci 8. a 9. třídy, jsme poznali určité možnosti výuky, které jsme pro náš projekt využili. Naši školu navštěvují žáci jiných národností. Letos opustí naší devátou třídu Telmen (původem z Mongolska), Hanka, Karel a Dáša (původem z Vietnamu). Všichni si připravili povídání o své zemi, propojené s videoprojekcí pořadů z České televize (Kosmopolit, Na cestě). Také jsme využili novinových titulků, abychom vyvrátili některé chybné informace, které zkreslují pohled na některé minority v České republice. Každá třída tak navštívila jeden a půl hodiny trvající blok. Máme super vzpomínky V pondělí 13. června vyrazila sedmá a osmá třída na ŠVP a již tradičně se ubytovala v rekreačním středisku Kutiny které leží nedaleko města Tišnov. Bylo to v tomto seskupení kromě obměn zdravotníků a vychovatelů a nových žáků už POTŘETÍ!!! Všichni se moc těšili a doufali, že si užijí skvělý týden. Jejich naděje se vyplnily. Tato ŠVP se vydařila a nikomu, ani dospělým se nechtělo domů. Všichni byli rádi, že se jí zúčastnili. Škola v přírodě třídy III. B v Radešíně Na závěr letošního školního roku jsme s dětmi odjeli do obce Radešín, kde jsme strávili týden plný her, zábavy a soutěží. Byli jsme ubytování v Balonovém hotelu Radešín, kde se o nás výborně starali. Týden uběhl rychleji, než jsme chtěli. Bylo to moc hezké. Závěrečné vystoupení 5. tř. V pondělí 27. června 2011 se v tělocvičně naší školy konalo velké závěrečné vystoupení 5. třídy a tanečního souboru Seskupeníčko. Nejprve pro celou školu děti a učitele, odpoledne pro veřejnost. Děkujeme tímto všem, kteří se na akci podíleli a zasloužili se o to, že byla tak podařená. Atletická olympiáda 2011 V pátek si opět změřili své síly starší žáci obou černovických škol na již tradičním X. ročníku atletické olympiády. Počasí nám tentokrát přálo, a tak v průběhu vzájemného klání nebyla nouze o kvalitní výkony, osobní rekordy a napínavé sportovní souboje. Jako vždy byla závěrečným vyvrcholením exhibice ve skoku vysokém. Svá prvenství obhájili jak chlapci ze ZŠ Kneslova, tak i děvčata ze ZŠ Řehořova. Děkujeme všem, kteří tuto akci připravili a zároveň děkujeme za morální i finanční podporu ÚMČ Černovice. Podrobnější informace na webových stránkách Vedení školy,pedagogičtí pracovníci a žáci. 7

8 Letní posezení pod lipou se vydařilo Na konci července členové souboru Májek uspořádali 1. podvečerní posezení pod lipou s cimbálovou Muzikou souboru Májek. Všichni organizátoři byli zvědaví, jak tuto akci přijme veřejnost a jestli vyjde počasí. Obojí dopadlo veskrze dobře. Ve stanovenou hodinu se v prostoru pod lipou mezi kulturním domem a tenisovými kurty sešla asi třicítka posluchačů. Sluníčko se pomaloučku sklánělo k obzoru a mladí muzikanti z Májku nechali rozeznít struny na svých nástrojích. Kolem půl deváté, když hřejivé paprsky sluníčka dopadaly na úplně jinou část naší země a na posluchače i účinkující se zvolna snášel noční chlad, se vytrvalci přestěhovali do kulturního domu. Sem dorazila ještě asi desítka mladých lidí z různých brněnských souborů a muzik. Zábava s lidovou písničkou skončila něco po třiadvacáté hodině. Pořadatelé si oddechli, že vše dobře dopadlo a snad se jim tímto počinem v Černovicích podařilo vytvořit novou tradici letních podvečerů u cimbálové muziky. M. Zelinka Blahopřání V červnovou sobotu jsem společně s paní Danou Teinitzer poblahopřála k blížícímu se svátku a k předešlým narozeninám MUDr. Pavlu Princovi, který je pověřen k výkonu kněžské služby. Již 6. rokem působí v Psychiatrické léčebně Černovice, kde každou sobotu od hodin slouží mše svaté. Tímto mu ještě jednou gratuluji a přeji hodně zdraví a spokojenosti v jeho životě. V PL je každou neděli kaple otevřená od 14 do 16 hodin pro pacienty i pro veřejnost bez mše svaté. Při sobotní mši hraje varhaník MUDr. Václav Trmač. Bc. Petra Quittová, místostarostka MČ Brno Černovice Blahopřání U nás v Černovicích se o letošních svatodušních svátcích dožila životního jubilea paní farářka církve Československé husitské Bohumila Bednaříková. Milá Miluško, děkujeme Ti za Tvoji obětavou práci jak v církvi, tak i v osobním životě. Ať Tě náš pán opatruje a chrání při Tvém nelehkém poslání. Ze srdce Ti přejeme ještě dlouhá léta ve zdraví mezi námi. Tvoje moudrost, přehled a morální postoj je pro nás velkým příkladem. Ať se Ti daří, hodně Boží lásky a dary Ducha Svatého Ti vyprošují Manželé Königovi s rodinou a farníci Vzpomínka Milí spoluobčané, čtenáři Černovin, dovolte mi touto cestou zavzpomínat. 6. července roku 2011 uplynulo 10 dlouhých let, co nás navždy opustila paní starostka Ing. Květoslava Říhová. S paní Květou jsem osobně spolupracoval jako zastupitel Černovic i města Brna. Musím jen říci: velká škoda, že nás opustila tak brzy. Vždy skromná, pracovitá, obětavá a laskavá. Zemřela jako jediná žena ve funkci starostky v té době. Odešla, aniž dokončila to, co započala přerod společnosti na demokraticky vyspělou a kultivovanou. Z osobního vztahu vím, že to byla její myšlenka a přání. Obětovala celý svůj život rodině, společnosti a na sebe nemyslela. Milá Květo, Bůh Ti žehnej za Tvoje dílo. Jan König, zastupitel TJ Sokol brno IV informuje Hráč oddílu kuželek TJ Sokola Brno IV Marek Rozsíval získal titul Akademický mistr ČR pro rok V odpoledních hodinách dne odjel Marek Rozsíval do Prahy, kde se v termínu konal jubilejní 10. ročník Českých akademických her (ČAH). V rámci těchto her byly na programu i kuželky, ty se hrály dne a hostila je pražská šestidráhová kuželna Konstruktiva. Na soutěž zavítalo celkem 35 vysokoškoláků, z nich bylo 23 v mužské kategorii a 12 v ženské kategorii. Marek Rozsíval podal ze všech hráčů nejlepší výkon, porazil 578 kuželek. Tímto mu gratuluji za celou TJ Sokol Brno IV. Petra Quittová, starostka TJ Sokol Brno IV Akce Hurá na prázdniny Dne proběhlo na hřišti TJ Sokola Brno IV zábavné odpoledne, na kterém se podílela MČ Brno Černovice, ČSOB (pobočka Spáčilova) a TJ Sokol Brno IV. Den byl plný sluníčka zábavy a věřím, že se všechny atrakce líbily nejen dětem, ale i ostatním. Chtěla bych poděkovat všem, kteří se podíleli na této hezké akci. Petra Quittová, místostarostka Rolnička Od září nás v Rolničce čeká spousta nových zážitků. Kromě stávajících úterních hodin angličtiny, středeční herny pro rodiče s dětmi a čtvrteční a páteční miniškoličky bude zahájena spolupráce se ZUŠ a paní učitelkou Dagmar Nejedlou, která zasvětí naše děti do radosti z pohybu. Pro Vás a Vaše děti chystáme odpolední pohybovou přípravu pro školkové děti do pěti let, ty ještě mladší (1 3 roky) společně s maminkami rádi přivítáme na dopoledních Setkáváních s Kvakem v ZUŠ. Pokračují výtvarné dílny, v odpoledních hodinách pro děti od 4 let, dopoledne pak výtvarné tvoření pro mladší děti společně s rodiči. Funguje už také venkovní hřiště, které je v současné době vybaveno pískovištěm, plastovým domečkem na hraní a trampolínou. Rádi mezi sebou přivítáme všechny aktivní rodiče, kteří by chtěli k chodu dětského klubu jakkoli přispět. V říjnu plánujeme podzimní burzu dětského oblečení a sportovních potřeb. Sledujte naše webové stránky Najdete tam kromě podrobného programu také důležité kontakty, tipy na výlety a aktivity s dětmi a veškeré novinky z Rolničky. Lucie Váňová 8 R ů z n é

9 Malby 14 Kč/m 2, nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken. Tel , mob , www. maliribrno-horak.cz Platba hotově = SLEVA 250 Kč! Koupím pěkný byt nebo RD v Brně i okolí. Mob Malíř pokojů natěrač Zahradníček. Tel.: Stabilní zahraniční společnost hledá pro pobočku v Brně obchodního zástupce. Maturita nutností. Vhodné i pro absolventy. CV zasílejte na: Prodám 1 generační, řadový RD s dvorkem a zahrádkou ve starší zástavbě v N. Černovicích. MHD a občanská vybavenost v docházkové vzdálenosti. Cena k jednání 3, 3 mil. Kč. Jen přímému zájemci, RK neodepisujte, právní servis mám zajištěn. Kontakt: Vyměním byt jdoucí do privatizace v Černovicích za obecní byt Tel.: Pronajmu garáž na ul. Cornovova ( za PL). Tel.: Potřebujete opravit auto a bojíte se, že zůstanete bez auta? Potřebujete přepravit v autě materiál nebo nákup a nechcete na to použít své vozidlo? Autopůjčovna Harnach Nabízíme vozidla: Škoda Felicia, v provedení hatchback i combi VW Golf, v provedení hatchback i combi Z vozidel střední třídy: Mazda 626 combi, Z vozidel vyšší třídy: Mercedes Benz 270 CDI Vozidla 4x4: Honda CRV Kontakt: adresa: Vinohradská 1, Brno-Černovice tlf: mob: www: Očistné + ozdravné + výživné kůry, výživa kloubů, hojivé krémy, osobní hygiena, redukce váhy, ošetřující kosmetika + dekorativní kosmetika ALOE VERA A JEJÍ VYUŽITÍ NA PODPORU ZDRAVÍ + ZKUŠENOSTI Setkání se koná v rámci pravidelných přednášek v Sociálním domě, Charbulova 86, Brno-Černovice 20. září 2011 v hodin Srdečně si dovoluje pozvat Sociální a zdravotní komise MČ Brno-Černovice I n z e r c e 9

10 Sokol Brno IV Černovice Rozpis cvičebních hodin na šk. rok 2011/2012 Přijďte si zacvičit, určitě si z naší nabídky vyberete. Pondělí Cvičení rodičů s dětmi Šmídová, Kovaříková Cvičení rodičů s dětmi (2 5 let) Šafránková Předškolní žactvo (5 8 let) Pilgrová Ženy pomalá forma cvičení Slavíčková, Řehůřková Úterý Jóga Jonášová, Šírová Cvičení na velkém míči Preslová Středa Zdravotní cvičení Volejníková, Alexandrová Step aerobic sudý týden Preslová Aerobic dance lichý týden Preslová Čtvrtek Fotbálek Ivánek Pilates balantes Hladíková Aerobic mix Svobodová Pátek Bodybalance Kučerová Aerobic bodystyling Kučerová Sobota Step aerobic Svobodová Nečlenové Sokola hradí 50 Kč za jednu cvičební hodinu. ZAČÍNÁME OD 5. ZÁŘÍ 2011!!! Statutární město Brno vyhlašuje prostřednictvím Bytového odboru Magistrátu města Brna výběrové řízení pro poskytování návratných účelových půjček na opravu a modernizaci bytových a rodinných domů a bytových jednottek pro I. etapu roku 2012 podle Pravidel poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna. Termín vyhlášení: Termín pro podání žádostí: do Žádosti o půjčku se podávají na předepsaném formuláři v termínu od do na úřadě městské části, na jejímž území se opravovaná nemovitost nachází nebo na Bytovém odboru MMB na Malinovského nám. 3. Formuláře k podání žádosti a Pravidla poskytování návratných účelových půjček jsou k dispozici na úřadech městských částí, v Informačním středisku Magistrátu města Brna a na internetové adrese (Správa města > Magistrát města Brna > Úsek hospodářský > Bytový odbor > Půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Brna). Mgr. Jiří Lahoda, vedoucí bytového odboru MMB PREZENTACE CVIČENÍ V TJ SOKOL BRNO IV datum: sobota místo: Sokolovna TJ Brno IV, Štolcova 8 12, Brno-Černovice program: I.Aerobní cvičení nutná pevná sportovní obuv hod : Step aerobik lektor: Táňa Svobodová hod : Aerobik MIX lektor: Iva Kučerová II. Pomalé formy cvičení komplexní protahovací, posilovací a uvolňovací kompenzační cvičení s pomůckami i bez pomůcek hod: Cvičení s velkými (fit ball) a malými (over ball) míči lektor: Radka Preslová hod: Cvičení s gumou zaměřené na zádové svalstvo a svalstvo horních končetin lektor: Marie Slavíčková hod: Jóga lektor: Broňa Jonášová s sebou : vhodnou obuv, ručník, pití Přijít zacvičit si můžete na jednu i více cvičebních lekcí. Vzhledem k omezenému počtu míst je vhodné se včas předem přihlásit. Kontaktní osoba: Radka Preslová tel.: Turnaj v tenisu o Pohár starosty Černovic 2011 Pořadatel: ÚMČ Brno Černovice a TK Černovice Místo konání: tenisové kurty TJ Sokola Brno IV, 2 dvorce Záštitu nad turnajem převzal starosta MČ Brno-Černovice Ing. Jiří Hladík Termín: 10. září 2011 Kategorie: dvouhra a čtyřhra mužů Účastníci: přihlásit se mohou registrovaní i neregistrovaní hráči Přihlášky: do 9. září 2011 osobně na kurtech TJ Sokola Brno IV (p. Pyš) nebo na telefonu (p.prokop), (p. Pyš) Startovné: 150 Kč bude vybráno při zahájení turnaje Losování: 9. září 2011 v 17 h Sraz všech účastníků: 10. září v 8.00 h Začátek hracího dne: 10. září v 8.15 h Upozornění: všichni účastníci jsou povinni sledovat časový harmonogram zápasů. Čekací doba je 10 minut (jinak hráči riskují, že jim bude vyhlášený zápas skrečován). Systém turnaje: stanoví vedení turnaje při losování podle počtu přihlášek. Povinnosti hráčů: poražený uklidí dvorec pro další zápas. Ceny: poháry pro nejlepší účastníky + věcné ceny Vedení turnaje: Miroslav Prokop a Pavel Pyš i Lékařská a lékárenská pohotovost v Brně Lékařská služba první pomoci pro dospělé Úrazová nemocnice Ponávka 6, Brno Tel.: Ordinační doba: všední den víkendy a svátky nepřetržitě Lékařská služba první pomoci pro děti Dětská nemocnice Černopolní 9, Brno Tel.: Ordinační doba: všední den víkendy a svátky nepřetržitě Stomatologická pohotovost Úrazová nemocnice Ponávka 6, Brno Tel.: Ordinační doba: všední den víkendy a svátky nepřetržitě Lékárenská pohotovostní služba Lékárna a prodejna zdravotnických potřeb Koliště 47, Brno Tel.: nepřetržitý provoz 10 Sokol Brno IV Černovice Inzerce

11 Nová pobočka ČSOB v Brně Černovicích se představuje U příležitosti svého téměř půlročního působení v městské čtvrti Brno-Černovice připravila pobočka ČSOB na Olomoucké ulici spolu s městskou částí Brno-Černovice a s místní organizací České obce sokolské zábavné odpoledne pro děti. Sobota 25. června se nesla v předprázdninové náladě plné her, atrakcí, písniček a klauniád. Rovněž doprovázejícím rodičům nebo prarodičům byla nabídnuta účast v zajímavé soutěži o ceny. Ti z dospělých, kteří se do řešení kvízu zapojili, se hned v prvním červencovém týdnu dočkali losování a tři šťastlivci převzali ceny z této dospělácké soutěže z rukou ředitelky pobočky. Prázdniny, které jsme spolu s dětmi před několika týdny tak vítali, se rychle blíží ke svému konci. Nastávající dny přinesou všem dětem i dospělým - návrat ke každodenním povinnostem a k řešení nejrůznějších běžných problémů a starostí, mezi něž je nezbytné zahrnout správu rodinného rozpočtu. Finanční poradenství patří mezi základní a bezplatné služby ČSOB. Pro zaměstnance černovické pobočky ČSOB je samozřejmostí vám je poskytnout. A co pro vás má černovická pobočka ČSOB navíc? Celý rok 2011 se nese ve znamení otevření tohoto nového obchodního místa. Právě u této příležitosti platí až do konce roku 2011 pro všechny nové klienty zajímavé benefity, které jim mohou přinést až tisícikorunové úspory v rámci využívání služeb ČSOB, jejíž ceny patří na trhu k těm nejpříznivějším. Konkrétní slevy uvádíme dále, avšak mnohem více se dozvíte přímo v pobočce. S počátkem školního roku je dobré zmínit, že dětem a rodinám s dětmi poslouží nejen ČSOB Dětské konto Slůně, ale také zcela nový produkt, jehož prodej byl právě zahájen - ČSOB Dětské životní pojištění Maxík. Pojištění je určené dětem již od narození. Kromě spořicí části, v níž dětem tvoříte startovací úspory třeba až do jejich 25 let, máte možnost výběru z pestré škály volitelných pojištění např. úhradu za hospitalizaci, pojištění pro případ úrazů nebo vážných nemocí. A navíc může toto pojištění pro dítě uzavřít kdokoli, např. prarodiče nebo jiné blízké osoby. Zastavte se v pobočce ČSOB v Brně-Černovicích, která se nachází přímo u zastávky trolejbusu MHD č. 31 nebo 33, případně autobusu 76. Rovněž s parkováním v blízkosti pobočky není žádný problém. Máte možnost využít těchto mimořádných slev (platí pouze do ): Šestiměsíční 100% poplatkové prázdniny na nově otevřené účty. 50% sleva z poplatku za investice do fondů ČSOB a jednorázového životního pojištění. Zvýhodněné podmínky poskytnutí ČSOB půjček a ČSOB Hypotéky. Bližší informace vám poskytnou a těší se na vás Petra Vodová, ředitelka a všichni pracovníci pobočky Pobočka ČSOB Brno - Černovice, Olomoucká 1257/118, tel.: Výstava sukulentů, kaktusů, tilandsií a jiných exotických rostlin Ve dnech se uskuteční ve sklenících Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Masarykovy university (roh ulic Veveří a Kotlářská) v Brně tradiční výstava sukulentů, kaktusů, tilandsií a dalších exotických rostlin. Otevřeno od 9.00 do hod. Vchod brankou z ulice Veveří. Za blahopřání k významnému životnímu jubileu děkují: Paní Lubora Alexandrová, paní Drahomíra Blokšová, pan Vilém Čoupek, Ivo Hrabec, paní Květa Jedličková, Ludmila Koutná, Jiřina Lisá, pan Vojtěch Nemrichter, paní Vlastimila Novozamská, pan Zdeněk Pospíšil, Miloš Přikryl, paní Růžičková, pan Ludvík Skoupý, paní Jiřina Vrbová Inzerce Oznámení Poděkování 11

12 Černovické střípky Od výstaviště vyrazili tři Brňané pod názvem Czexpedition na dlouhou cestu po Asii a Africe. Dva z nich jsou z Černovic Na ZUŠ na Charbulově ulici se konaly příjmací talentové zkoušky V Sociálním domě se uskutečnilo druhé setkání nejmenších čtenářů pod názvem Sovík si čte rád výročí narození tělovýchovného cvičitele a vedoucí Dětského souboru písní a tanců Adolfa Pištěláka V novém časovém rekordu začaly dozrávat první jahody Na Charbulově ulici před domem č. 101 se propadla vozovka, což vedlo k několikaměsíčnímu omezení silničního provozu V sále ZUŠ se uskutečnil koncert hudebního a literárně dramatického souboru MO ODS uspořádala v areálu zdraví na Kneslově ulici Dětský den. Některé dětské a mladé návštěvnice byly vtipně převlečeny za kočky Začala rekonstrukce části propadlé vozovky na Charbulově ulici V podvečer došlo na konci ulice Vinohradské u železničního viaduktu ke srážce motorky a osobního automobilu, zřejmě bez zranění V sále ZUŠ se konal absolventský koncert žáků. Na Olomoucké ulici přepadli dva bratři vietnamského trhovce. Byli zadrženi Policií ČR Na Štolcově ulici v průběhu bouřky větší výskyt sršňů V parku na Řehořově ulici v poledne zasahovala ZZS, kde ošetřila silně podnapilého pacienta některého zdravotnického zařízení. V obci byl distribuován tiskový materiál s názvem Mateřská loď andělů Nebe s upozorněním, že ještěři pekel chtějí očipovat k zotročení lidstvo a věci. Medard se vydařil během odpoledne tři vlny bouřek V důsledku závady na vodovodním řadu na Charbulově ulici v části domů netekla voda. Byly přistaveny cisterny s vodou. Závada byla do několika hodin odstraněna. V černovických zahrádkách výskyt zlatohlávka zlatého (Cetonia aurata) V důsledku stávky dopraváků byla omezena hromadná doprava Letní rovnodennost v hod. Začátek léta Pod záminkou osobní potřeby vstoupil do bytu starší ženy na Ferrerově ulici starší muž, který v bytě odcizil větší finanční částku Na plotě domu Charbulova 115 u autobusové zastávky byla vyvěšena anonymní výzva k propuštění ing. arch Lubomíra Šimečka z JIP ( zřejmě blízké Psychiatrické léčebny) ÚMČ, Sokol a ČSOB uspořádaly na hřišti Sokola Brno IV Dětský den s názvem Hurá na prázdniny V katastru obce v areálu Černovické terasy v rozmezí ulici Těžební a Švédské valy probíhá výstavba minimálně pěti velkých průmyslových hal Konec školního roku Vyšetřováním lednového požáru vietnamské tržnice na Olomoucké ulici bylo zjištěno, že požár způsobil 53letý Vietnamec, který chtěl přivařit ocelové očko a nedbal toho, že je obklopen textiliemi. Vzniklá škoda činní 50 milionů Kč. Vietnamec byl obžalován z obecného ohrožení a poté odjel do Vietnamu Tři tisíce falsifikátů bylo zjištěno celníky ve vietnamské tržnici Teplota dosáhla v odpoledních hodinách 31 C K ránu 21 C, první tropická noc Oprava kanalizace na Olomoucké ulici, mezi ulicemi Spáčilova a Cornovova Policisté ukryti v odbočce na Řehořovu ulici úspěšně kontrolovali dodržování zákazu průjezdu osobních automobilů v místě prováděných prací na Charbulově ulici Řidiči z prostoru ulice Elišky Krásnohorské se snaží couváním dostat po Řehořově ulici ke kruhovému objezdu, čímž vznikají před školou dopravní problémy. V prostoru vietnamské tržnice na Olomoucké ulici byl celníky nalezen podzemní úkryt maskovaný prázdným kontejnerem. V podzemním úkrytu nalezeno větší množství falešného zboží Po téměř celodenním dešti předchozího dne zvýšená hladina řeky Svitavy V časných ranních hodinách zásah Policie ČR a hasičů v prostoru železničního mostu na ulici Elišky Krásnohorské. Bylo zde údajně nalezeno tělo mrtvého Vietnamce. Po odpolední bouřce v důsledku ucpaných kanalizačních vpustí na ulici Húskové záplava na kruhovém objezdu a přilehlých chodnících před Psychiatrickou léčebnou. Z téhož důvodu bouřky nánosy bahna na konci ulice Vinohradské před železničním viaduktem Deník Rovnost přinesl informaci o přesunu místní pobočky Mahenovy knihovny. V místě dnešní knihovny v Sociálním domě má být rozšířena zdravotnická ambulance. Měsíc červenec byl nejchladnější za několik posledních let. Uzávěrka příštího vydání Černovin bude 13. října Redakční rada si vyhrazuje právo vybrané příspěvky podle potřeby zkrátit a stylisticky upravit, za věcnou správnost odpovídá autor. Vydavatel není zodpovědný za obsah, kvalitu a pravdivost inzerátů a reklam a za případné jimi způsobené škody. Nevyžádané příspěvky se nevracejí a nejsou archivovány. Zpravodaj MČ Brno-Černovice Náklad výtisků Určeno k bezplatné distribuci Komise pro tisk a informatiku: předseda Ladislav Kotík, členové Mgr. Pavel Blažík, Jiří Vítek, Ing. Marie Navrátilová, Mgr. Miroslav Kubík, zapisovatelka Tamara Šikulová, Příjem příspěvků a inzerce na sekretariátu u paní Šikulové osobně v úřední dny (pondělí a středa na ÚMČ, Bolzanova 1, Brno, tel.: ) Sazba: Jonatán, grafické sdružení, Dvořákova 13, Brno, tel.: , Tisk: Arch-polygrafické práce, spol. s r.o., Charbulova 3a, Brno, tel.: MK ČR E Černovické střípky Tiráž

Páteční dopoledne bylo vyhrazeno zvaní na hody a to stylově pomocí kočáru taženého koňmi.

Páteční dopoledne bylo vyhrazeno zvaní na hody a to stylově pomocí kočáru taženého koňmi. ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 5/2013 říjen Vážení spoluobčané, Program byl zahájen již ve čtvrtek 5. září, kdy se v prostorách hostince Slunečnice stavěla máje. Páteční večer patřil taneční

Více

ČERNOVICKÉ HODY. srpen. Zastupitelstvo městské části Brno-Černovice pořádá ve dnech 5. 7. září 2014 tradiční

ČERNOVICKÉ HODY. srpen. Zastupitelstvo městské části Brno-Černovice pořádá ve dnech 5. 7. září 2014 tradiční ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 4/2014 www.facebook.com Brno-Černovice/ Oficiální stránky MČ srpen Vážení spoluobčané, jsme v druhé polovině srpna, děti si užívají zbytku prázdnin a dospělí se

Více

Černovický ostatke. Černovická krojovaná skupina. v pátek 20. února 2009 od 20 00 do 01 00 hod. v restauraci Slunečnice na Faměrově náměstí

Černovický ostatke. Černovická krojovaná skupina. v pátek 20. února 2009 od 20 00 do 01 00 hod. v restauraci Slunečnice na Faměrově náměstí ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 1 / 29 leden SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, v minulém čísle Černovin jsem slíbil vyhodnocení Programového prohlášení Rady a Zastupitelstva MČ Brno-Černovice

Více

červen MO ČSSD Brno-Černovice uspořádala dne 30. 4. 2015 v Areálu zdraví tradiční Pálení čarodějnic.

červen MO ČSSD Brno-Černovice uspořádala dne 30. 4. 2015 v Areálu zdraví tradiční Pálení čarodějnic. ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 3/2015 www.facebook.com Brno-Černovice/ Oficiální stránky MČ červen Vážení spoluobčané, jaro je v plném proudu a vy držíte v rukou třetí vydání Černovin v letošním

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

O SLATINĚ AKTUÁLNĚ ZE SLATINY. č. 6 červen 2013

O SLATINĚ AKTUÁLNĚ ZE SLATINY. č. 6 červen 2013 1. Objekt centra služeb na Přemyslově náměstí 2. Projekt Všechny děti jsou naše pokračuje 3. Farmářské trhy ve Slatině 4. Místa pro děti v mateřských školkách 5. Budování nových parkovišť 6. Park Vlnitá

Více

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ NEJLEPŠÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ ROKU 2013 VÍTĚZ CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ OBECNÍ A MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ Milí spoluobčané, přijměte od nás, od celého zastupitelstva,

Více

SLOVO STAROSTY Z OBSAHU. Slovo starosty. Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny

SLOVO STAROSTY Z OBSAHU. Slovo starosty. Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny Slovo starosty Z OBSAHU Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny Pro seniory... 7 S - centrum Hodonín Osobnost... 9 Marie Suchánková My všichni

Více

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3)

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3) www.svinov.ostrava.cz SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané, v říjnu 2014 proběhly volby do obecního zastupitelstva a vy už myslím po půl roce máte právo hodnotit, zda jste volili, či nevolili správně. Nová

Více

Výsledky voleb do PSP ČR v Kojetíně

Výsledky voleb do PSP ČR v Kojetíně Ročník VII Číslo 7-8 červenec-srpen 2006 Výsledky voleb do PSP ČR v Kojetíně Z voleb do Poslanecké sněmovny volební komise na MěDDM na Masarykově náměstí Voliči u uren foto: Jana Šimková MĚSTO KOJETÍN

Více

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Akademie 2012 na ZŠ Kamínky 5 strana 3 Informace z radnice strana 4 Vítání občánků strana

Více

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 28. června 2013

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 28. června 2013 Žamberské LISTY ŽAMBERSKÉ www.zamberk.cz 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 28. června 2013 DNES V LISTECH: foto J. Kulhánek Krásné prožití letních měsíců, vydařenou dovolenou a mnoho zážitků přeje čtenářům

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 6 2011 To je zlaté posvěcení jako poděkování za nové vysvěcení zvonů Tak se jmenoval program skladeb z českých barokních kancionálů, které u

Více

ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE

ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 7 ročník: 33 cena: 10 Kč 8. července 2009 V tomto čísle najdete: Rozpočtový výhled str. 6 ZŠ, MŠ str. 8 12 MO ČRS 1919 2009 str. 20 21 Sport str. 28 32 Carborundum Electrite a.s.

Více

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen NOV I N Y Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma K R ÁLOVÉDVORSK É R A DN ICE Červen 2008 Číslo 6 www.dvurkralove.cz Návštěva velvyslance ze Slovinska Dne 28. května navštívil velvyslanec Slovinské

Více

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí 03 2015 RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí zdarma Den Země 2015 Místostarostka Mgr. Petra Neubergerová s ředitelkou knihovny Mgr. Kateřinou Pechovou slavnostně otevřely přístavbu bezbariérového vstupu a

Více

O SLATINĚ. nekompromisní. Důležitou informací na závěr je také to, že budeme rozhodně pokračovat

O SLATINĚ. nekompromisní. Důležitou informací na závěr je také to, že budeme rozhodně pokračovat A K T U A L I T Y O SLATINĚ č. 1 leden 2014 SLATINA V ROCE 2014 V minulém čísle Aktualit se pan starosta Jiří Ides ohlédl za rokem 2013, zmínil se o změnách v životě Slatiny, o tom, co se podařilo, i o

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV ROČNÍK 20/ Č.5 / 2010 www.jundrov.brno.cz ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV Milí sousedé, čas letí jako voda. Není to tak dlouho, co jedna zima skončila a znovu se blíží Vánoce čas naplněný štěstím

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

číslo 9 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. září 2011

číslo 9 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. září 2011 číslo 9 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. září 2011 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ PŮDNÍ VESTAVBY 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUSOVO NÁMĚSTÍ V BENÁTKÁCH NAD JIZEROU ROZŠÍŘENÍ KAPACITY A MODERNIZACE se uskutečnilo ve čtvrtek 1. září

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 9/2013 1 2 9/2013 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Vážení a milí Strážničané, všichni milí přátelé! Tak už jsme zase po roce znovu všichni zváni k účasti na jedinečné městské slavnosti,

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. Proč se skarta zavádí? Důvodem je kromě lepší kontroly státu (pokračování na str. 6)

BYSTRCKÉ NOVINY. Proč se skarta zavádí? Důvodem je kromě lepší kontroly státu (pokračování na str. 6) BYSTRCKÉ NOVINY ČERVENEC/SRPEN ročník XXII/2012 číslo 7/8 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Bystrcké hody potřinácté Výplata nepojistných dávek Odbor finanční Náplň činnosti odboru je pouze zčásti před

Více

PLES ZASTUPITELSTVA MČ

PLES ZASTUPITELSTVA MČ ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 6/2013 prosinec V pátek 13. prosince 2013 ve 12 hodin bude v Areálu zdraví Kneslova otevřeno mobilní kluziště. Více informací o kluzišti, provozní době a ceníku

Více

Rekonstrukce kanalizace Tuřany

Rekonstrukce kanalizace Tuřany Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, číslo 3, ročník XXI, červen 2012 uzávěrka příštího čísla: 30. srpna 2012 www.turany.cz Brněnské Ivanovice, Dvorska, Holásky, Tuřany Slovo starosty Vážení spoluobčané,

Více

číslo 9 září 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 9 září 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 9 září 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 7 Volný čas dětí v Novém Lískovci strana 2 Ze života naší čtvrti strana 3 5 Informace

Více

û Výsledky voleb do EP û Obsáhlá společenská kronika û Setkání Zbýšovů û Ukončení školního roku

û Výsledky voleb do EP û Obsáhlá společenská kronika û Setkání Zbýšovů û Ukončení školního roku Občasník Zbýšova 2/2009 věnovaný nejnovějším aktualitám KVĚTEN ČERVENEC Z OBSAHU: û Výsledky voleb do EP û Obsáhlá společenská kronika û Setkání Zbýšovů û Ukončení školního roku 1 Foto na titulní straně:

Více

NASE NOVINY NAŠE ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽDÍREC N. D. PROJEKT POKRAČUJE. Turistické informační centrum Ždírecký okruh VII. ÚPRAVNA PITNÉ VODY HAMRY

NASE NOVINY NAŠE ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽDÍREC N. D. PROJEKT POKRAČUJE. Turistické informační centrum Ždírecký okruh VII. ÚPRAVNA PITNÉ VODY HAMRY NASE NOVINY 2014 Děti se konečně dočkaly vytoužených prázdnin a my všichni se již těšíme na letní prosluněné dny, kdy budeme moci svoji duši rozmazlovat sladkým nicneděláním. Je před námi čas her, cestování,

Více