Tímto krokem se umožnilo občanům vyřizovat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tímto krokem se umožnilo občanům vyřizovat"

Transkript

1 Zpravodaj městské části Brno-Černovice č. 4 / 2011 srpen Slovo starosty Vážení spoluobčané, doba prázdnin a dovolených se chýlí ke konci a opět nastanou zaběhnuté všední povinnosti pro děti a jejich rodiče. Doufám, že jste si všichni dostatečně odpočinuli a načerpali dostatek sil ke každodenním povinnostem. Jako každoročně nastoupí do základních škol prvňáčci, kterým tímto nastanou školní povinnosti. Na ZŠ Kneslova nastoupí dle zápisu do dvou tříd 46 žáků, ZŠ Řehořova přivítá 36 žáků rovněž ve dvou třídách. V poprázdninových Černovinách si Vás dovolím seznámit s investičními akcemi, které realizujeme v tomto roce. Městská část má záměr přemístit pobočku knihovny Jiřího Mahena (KJM) ze současného sídla Charbulova 86 (Sociální dům) do uvolněných nebytových prostor Charbulova 38, které se uvolnily po přestěhování bytového odboru do budovy radnice. Tímto krokem se umožnilo občanům vyřizovat všechny úřední záležitosti na jednom místě. Důvodem přemístění pobočky KJM je rozšíření zdravotní péče pro občany, kterou zajišťuje Ambulantní chirurgie, s.r.o., Charbulova 86 v jednom koncentrovaném místě. Určitým problémem je uzlový bod metropolitní sítě Internet pro veřejnost, který je instalován ve stávající pobočce KJM a slouží i pro další MČ (Líšeň, Vinohrady) a jeho přeložení by bylo finančně dosti nákladné. Po jednání s odborem městské informatiky MMB bylo rozhodnuto, že uzlový bod zůstane nadále v Sociálním domě a přenos dat bude zajištěn po určitých úpravách optickým propojením z budovy radnice Bolzanova 1 při zachování současné kvality přenosu dat. Stavební úpravy nového sídla pobočky KJM zajistí naše MČ. Kolaudace prostor se předpokládá v prosinci Pobočka KJM v novém sídle získá větší prostory a zvýší se i komfort pro občany klienty KJM. Druhou akcí je provedení stavebních prací a úprav stávajících prostor pro archivaci úředních listin naší radnice. Současný archiv nevyhovuje zejména z důvodu vlhkostních poměrů, kde zvýšená vlhkost značně znehodnocuje archiválie. Dojde k odstranění vlhkosti, výměně oken a dveří, zajištění automatické ventilace, provedení sanačních omítek apod. Provedenými pracemi se zlepší vlhkostní poměry a tím i podmínky pro uchovávání archiválií. Také tato akce bude dokončena do konce kalendářního roku. V minulém roce po dokončení parkovacích stání za Psychiatrickou léčebnou se plánovala obnova povrchu přilehlé komunikace. Z důvodu nedostatku finančních prostředků se práce přesunuly na letošní rok. Odstraní se stávající živičná vrstva obrusem, vyrovná se podloží a položí nová vrstva finišerem včetně výměny některých poškozených obrubníků. Opravíme také výtluky na této účelové komunikaci. Pokračování na straně 2 Zastupitelstvo městské části Brno-Černovice pořádá ve dnech září 2011 tradiční Černovické hody 2011 P r o g r a m : 9. září (pátek) 9.00 hod. pozvání na hody stárci a stárky s drožkou a hudbou hod. Předhodová zábava, nádvoří Kulturního domu Faměrovo náměstí, k tanci a poslechu hraje skupina Tom Sawyer Band Vstupné 50 Kč 10. září (sobota) hod. předání hodového práva před radnicí Černovice, Bolzanova 1 Krojovaný průvod do Starých Černovic Hodová zábava nádvoří Kulturního domu Faměrovo nám. Vystoupí stárci a stárky, soubor Mužáci z Komína, Májek, Májíček, Řečkovická 13 Hraje dechová hudba VLKOŠÁCI Vstupné 50 Kč 11. září (neděle) hod. Slavnostní hodová mše v parku na Faměrově náměstí Slovo starost y Pozvánk a Občerstvení po všechny dny zajišťuje Hostinec Slunečnice grilované speciality na dřevěném uhlí, vepřové speciality na rožni, velký výběr nápojů. Pořadatelé a černovičtí stárci Vás srdečně zvou k účasti na této tradiční akci! 1

2 Dokončení ze strany 1 V červnu letošního roku se realizovala pokládka živičné vrstvy na cestě podél zahrádek u železničního náspu při řece Svitavě. Jde o spojnici od spodního sídliště do Starých Černovic. Cesta slouží nejen zahrádkářům, ale i ostatním občanům k procházkám. Cesta byla osazena značkami zákaz vjezdu motorových vozidel (výjimky povoluje ÚMČ), aby nebyla používána jako běžná komunikace. V letošním roce také dokončíme parkové úpravy plochy při ulici Stinné. V současné době Teplárna, a.s. Brno dokončuje stavební úpravy povrchu vlastního objektu a okolí, na které navážou úpravy povrchu zbývajících ploch včetně výsadby živého plotu v podzimních měsících. Současně stavební úřad řeší absenci dokladů, svědčících o povolení stavby, která se nachází na přilehlém pozemku. S ohledem na to, že Statutární město Brno je vlastníkem pozemku, na kterém je stavba postavena, byla záležitost řešení případného odstranění stavby postoupena MMB. Některé uvedené investiční akce se realizují s finanční účastí Statutárního města Brna. Váš starosta J. Hladík Slovo místostarostky Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás opět krátce seznámila s některými akcemi, které spadají do mé působnosti. Letošní léto bylo tzv. podivné neboť se střídaly krásné dny s těmi deštivými. Snad jste si Vy i děti odpočali a budete opět připraveni jak na pracovní povinnosti tak i povinnosti školní. Ač byla doba dovolených, tak v mateřské školce Kneslova 7 se pracovalo a probíhala rekonstrukce sociálního zařízení. Akci prováděla na základě výběrového řízení firma SIDO s.r.o., která vše zvládla v daném termínu. Každá třída má nové sociální zařízení, které je barevně rozlišeno pro každou třídu jinak. Snad se dětem budou líbit a pro nás jako zřizovatele MŠ je důležité, že jsou splněny všechny hygienické normy a předpisy. V souvislosti s touto školkou bych chtěla poděkovat za spolupráci dnes již odešlé paní ředitelce Haně Josefiové za její dlouholetou práci pro školku a nově popřát nové paní ředitelce paní Haně Susové, ať se jí ve funkci ředitelky líbí a i nadále pokračuje dobrá spolupráce s touto školkou. Pro oblast školství se snažíme získat pro rok 2012 z úrovně města Brna finanční prostředky ve výši 5,5 mil. Kč na dokončení 3. etapy v ZŠ Řehořova, což znamená vybudovat v půdní nástavbě prostor k volnočasovým aktivitám školy s dělící stěnou na 2 části, popř. i pro možnost využití k výuce školy. Koncem srpna oslaví Mateřská školka El. Krásnohorské 15, Brno 30. výročí založení školky. Tímto celému kolektivu i paní ředitelce školky paní Věře Vaňorkové přejeme do další práce hodně úspěchů a ať školka i nadále vzkvétá. V oblasti bytové politiky jednou z větších akcí bude zateplení nájemního domu Cornovova 49. V současné době je vypsáno výběrové řízení. V příštím roce v jarním období by celá akce měla být zahájena. Zateplením se snad vyřeší i některé problémy s plísní v tomto domě. Nebytový prostor Olomoucká 148 byl přidělen na základě vyvěšeného záměru a rozhodnutí Rady MČ Brno-Černovice firmě Korčian s.r.o. ke zřízení prodejny masa a uzenin a teplých uzenářských specialit za splnění podmínek hygieny ke zřízení této provozovny. Tímto by se rozšířil okruh služeb pro občany, které zde chybějí. Na webových stránkách MČ Brno-Černovice byla zveřejněna anketa ke stavu areálu Kneslova. Na základě vyplnění této ankety a celkové analýzy stavu areálu Kneslova se bude Rada MČ Brno Černovice na svém zářijovém zasedání touto problematikou zabývat. O dalším postupu Vás budu informovat v dalším čísle Černovin. Závěrem bych Vás všechny chtěla pozvat na tradiční černovické hody, které proběhnou ve dnech Přeji Vám všem hezké babí léto. Místostarostka Petra Quittová Slovo místostarosty Vážení čtenáři Černovin, poslední zasedání zastupitelstva bylo především ve znamení projednávání územního plánu. Na pořadu jednání byla především žádost skupiny občanů, kteří žádali změnu funkčního využití pozemků při ulici Vinohradská na předměstské bydlení. Svoji žádost zdůvodňovali skutečností, že pokud by v této oblasti bylo možné bydlet, snížila by se kriminalita a zlepšila možnost hlídání zde postavených objektů. Zastupitelé této žádosti nevyhověli, protože se oprávněně domnívali, že charakter pozemků v této oblasti nenaplňuje podstatu předměstského bydlení. Zastupitelstvo dále projednalo připomínky městské části k plánovanému konceptu Územního plánu města Brna. Je to dokument, který ovlivní podobu města Brna i naší městské části na další desetiletí. Připomínky k územnímu plánu prodiskutovala rada naší městské části i stavební komise, zástupci radnice se účastnili diskuzí na celoměstské úrovni a proběhla i diskuze s architekty přímo v Černovicích. I proto je překvapující malý zájem občanů, ale i zastupitelů o tuto problematiku. A jaké změny tedy Černovice v budoucnu čekají? Tou asi největší je plánovaná výstavba bydlení v oblasti mezi ulicemi Oloumoucká a Havraní. Ta už je ostatně i v dnešním územním plánu. Zastupitelé se především zabývali dopravní infrastrukturou v této oblasti a podpořili řešení, které by spočívalo ve vyústění na ulici Černovická. Zastupitelé také vyjádřili nesouhlas se stavbou brněnského Pratru v oblasti Černovických teras. Domníváme se, že Černovice jsou už nyní spoutány silnicemi na ulici Černovická či Olomoucká a v okolí bychom spíše rádi viděli přírodu než zábavní park. Dále bych Vás chtěl informovat o změnách v oblasti webových stránek. V průběhu září bude spuštěna nová verze stránek, která by měla být přehlednější a obsahovat i více informací. Jakékoliv připomínky uvítám na adrese Na závěr mi dovolte, abych vás jménem TOP 09 pozval na Farmářské trhy, které opět uspořádáme v parku před ZŠ Řehořova. Ladislav Kotík, místostarosta TOP 09 Brno-Černovice Vás zve na Farmářské trhy Sobota 1. října 2011 od 8.00 do hodin Park před Základní školou Řehořova Bohatá nabídka výrobců a pěstitelů z jižní Moravy Možnost prodávat také vlastí produkty z Vašich zahrádek Skákací hrad pro děti 2 Slovo místostarostů Pozvánk a

3 Viděno z druhé strany Areál zdraví jak se vám líbí? Lze se domnívat, že málokterý z černovických obyvatel někdy v životě nezavítal do Areálu zdraví na Kneslově ulici. Toto zařízení městská část před léty vybudovala zejména jako místo pro sportovní (tenisové kurty, asfaltové hřiště) i kulturně-společenské (pořádání různých akcí) vyžití občanů doplněné o možnost občerstvení. Již od minulého volebního období se radniční koalice vydala cestou pronájmu tohoto areálu soukromému subjektu. První takto instalovaný nájemce areál koncem loňského roku opustil a nutno dodat, že jej rozhodně nezanechal v optimálním stavu. Od jara letošního roku má areál ve správě nový nájemce a nejsem si úplně jist, zda se stav prostranství ubírá správným směrem. Jako příklad zmíním již delší dobu zanesený odtokový kanálek na vydlážděné ploše, který způsobuje při dešti tvorbu kaluží, dlažba v jeho okolí je narušená, v jednom místě je propadlá ochranná mřížka tak, že je jen otázkou času, kdy si zde někdo zlomí nohu. Dalším problémem dle mého názoru je, že radnice umožnila (již v éře prvního nájemce) vznik druhého pohostinského zařízení v areálu, přičemž léta zde postačovala jedna fungující restaurace. Areál zdraví se nám tak pomalu přetváří spíše v Areál alkoholických nápojů. Očekávám proto, že radniční koalice splní svůj slib učiněný na červnovém zasedání zastupitelstva a vypracuje objektivní analýzu stavu Areálu zdraví (třeba i pomocí ankety, která byla zveřejněna na webových stránkách městské části v sekci Úřední deska ), na jejímž základě bude vedena diskuse (i s opozicí) o dalším směřování tohoto zařízení. Všem by nám mělo jít o to, aby areál nerušeně sloužil co nejširšímu spektru černovických občanů. Všem čtenářům Černovin přeji příjemné prožití závěru léta a školákům i jejich rodičům mnoho sil v novém školním roce. Mgr. Pavel Blažík předseda Klubu zastupitelů ČSSD v Zastupitelstvu MČ Brno-Černovice Zahrádkáři se dočkali Nejen zahrádkáři, ale i občané se dočkali. Plných sedm let požadovali zahrádkáři ze zákl. organizace Nové Černovice II. zpevnění povrchu cesty, která spojuje ulici Řehořovu s ulicí Mírovou podél železniční trati. Cesta zde byla blátivá, plná výmolů, v některých úsecích až neprůchodná. Nyní je to již minulostí. Starosta ing. Jiří Hladík, který na únorové výroční schůzi zahrádkářům slíbil, že se s realizací této akce počítá, svůj slib splnil. Z cesty se tedy stala účelová komunikace. Ve výběrovém řízení byla vybrána stavební firma SWIETELSKY s.r.o., která dokázala za neuvěřitelných Kč propojit již zmiňované ulice. Na komunikaci se jako materiál použil asfaltový recyklát, který tak umožňuje klidnou a bezpečnou chůzi, jízdu na kole a splňuje požadavek i obslužné účelové komunikace. Pro zklidnění provozu této trasy, která byla v minulosti využívána jako pěší zóna, bylo komisí dopravy navrženo dopravní značení se zákazem vjezdu motorových vozidel v obou směrech. Je samozřejmé, že místní odbor dopravy ÚMČ uděluje mimořádné výjimky vjezdu (např. pro invalidní občany Černovic). Výjimky vydává referentka ODMŽP paní Marcela Juráková, Dis. Požadavek a přání občanů i zahrádkářů byl vyslyšen. A je teď na nás, abychom dokázali, že si obnovení vozovky budeme vážit. Že ji nebudeme zneužívat k různým cyklistickým závodům, ale hlavně ne jako zrychlenou spojovací dopravní tepnu mezi Komárovem, Novými i Starými Černovicemi. Sluší se poděkovat všem, kteří se o tento záměr zasloužili, již zmíněnému starostovi, ale také radě MČ Černovice, místostarostovi Ludvíkovi Kadlecovi, referentce M. Jurákové a všem zastupitelům, kteří stavbu účelové komunikace podpořili. Poděkování samozřejmě za všechny zahrádkáře přikládá předseda ČZS ZO Nové Černovice II. pan František Vaněk. Přeji všem spoluobčanům krásný závěr léta a ještě lepší podzim. Jiří Vítek člen zastupitelstva MČ Černovice, za KSČM V i d ě n o z d r u h é s t r a n y Černovické lízátko Jako tradičně každý rok konal se i letos při příležitosti Mezinárodního dne dětí závod v moderní gymnastice O Černovické lízátko. Tentokráte jsme museli posunout termín konání z důvodů velkého počtu závodů. Zúčastnilo se 134 dětí v šesti kategoriích ZP ze Zlína, Břeclavi a brněnských oddílů. Děvčátka od 4 let až po 18leté slečny si přišla zazávodit a ještě doladit formu před oblastním a republikovým přeborem. Výsledky závodu: 0. kategorie: 4 5 let 1. místo Ciprysová Alma Břeclav 2. místo Milotová Alice TJ Tesla 3. místo Měřínská Anežka TJ Tesla 10. místo Trňáková Denisa SK Černovice 0. kategorie B: 6 let 1. místo Gumenyuk Veronika TJ Tesla 2. místo Líbalová Marta SK Břeclav 3. místo Jírová Lucie TJ Tesla 10. místo Sobotková Michaela SK Černovice I. kategorie: 8 9 let 1.místo Madarászová Barbora SK Břeclav 2. místo Gližová Denisa SK Břeclav 3. místo Kührová Veronika BCVČ 18. místo Šlosarová Marie SK Černovice 20. místo Reichertová Lucie SK Černovice II. kategorie: let 1.místo Dudová Natálie SK Zlín 2. místo Špatková Sára SK Břeclav 3. místo Gližová Natálie SK Břeclav 5. místo Zelená Natálie SK Černovice 17. místo Česalová Barbora SK Černovice 21. místo Boháčová Martina SK Černovice III. kategorie: 12 13let 1. místo Žáčková Aneta SK Černovice 2. místo Brunclíková Anna SK Zlín místo Nečasová Barbora SK Černovice Trčková Lucie TGK Zlín 9. místo Nesvadbová Denisa SK Černovice 11. místo Nejaschlebová Šárka SK Černovice IV. kategorie: 14 a starší 1. místo Javorská Veronika SK Zlín 2.místo Gábová Věra TGK Zlín 3. místo Gazdíková Šárka SK Břeclav 5. místo Tomková Kateřina SK Černovice 10. místo Česalová Barbora SK Černovice Dívky byly za své výkony odměněny. Medaile, diplomy, plyšové hračky pro ty nejmenší závodnice a jiné věcné ceny nesměly chybět jako poděkování za jejich výkony. Pro mnohé to byl první závod. Odměnou pro nás byla spokojenost gymnastek a jejich trenérů i rozhodčích, kteří se na náš závod každoročně těší. SK MG Černovice děkuje radnici městské části za sponzorování tohoto závodu. Spokojenost dětí i rodičů je naši největší odměnou. Těšíme se na další ročník a doufáme, že se sejdeme ještě v hojnějším počtu. Za SK MG Černovice Lenka Strnadová 3

4 Informace z Odboru dopravy, majetku a životního prostředí Podzim se kvapem blíží a já připomínám, že nastává vhodná příležitost pro podávání žádostí na kácení dřevin rostoucích mimo les dle z.č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších novel. O povolení musí žádat vlastník pozemku, na kterém dřevina roste a to v případě, že dřevina dosahuje obvodu kmene přes 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí. Řízení o povolení kácení dřevin je současně řízením o uložení náhradní výsadby. Je zadáno zpracování Inventarizace dřevin v MČ Černovice. V současné době chodí po terénu pracovníci firmy a zaměřují dřeviny, které budou vkládány do databáze. Ve spoustě zahrad vidím neošetřené dřeviny, které někdy i zbytečně ohrožují kolemjdoucí občany. Vzpomeňte si na podzim na jejich údržbu! Odpadky a skládky se stále vynořují se stejnou pravidelností jako se ráno probouzíme. Na začátku srpna byla celá MČ vyčištěna, jeden pracovník ÚMČ Brno-Černovice se stále donekonečna zabývá úklidem veřejných prostranství. Z jeho činnosti musím vyzdvihnout vyčištění spojovacího chodníku mezi ulicí Charbulovou a Olomouckou podél železničního náspu, což jistě někteří z Vás již uvítali. Za znečištění veřejného prostranství, ať už odpadky nebo psím trusem, hrozí pokuta od Kč až do Kč. Z činnosti silničního úřadu jistě jste se již prošli po spojovací účelové komunikaci Řehořova Mírová podél zahrádkářské kolonie, která je nově opravená a zanedlouho se započne na opravě komunikace Cornovova v úseku od ulice Húskova po středisko sběrných odpadů. Upozorňuji občany, že od do bude probíhat oprava povrchu ul. Ostravská, objízdná trasa bude vedena po ulici Olomoucká. Blokové čištění ulic je již celkem zaběhnuté pro občany i pro novou firmu, takže II. cyklus proběhl již bez větších zmatků, termíny třetího cyklu naleznete na jiném místě těchto novin. K odevzdání objemného odpadu využijte naše shromažďovací místa odpadu: Húskova a Mírová. Je odebírán pouze omezený sortiment odpadů, SMO Húskova neodebírá kovy a elektroodpad, tyto odpady můžete odevzdat na SMO Mírová. SMO Húskova SMO Mírová Po Po Út Pá Út Pá 9 17 So 9 14 So 8 12 Ne 9 13 Za ODMŽP ÚMČ Brno-Černovice Juráková Marcela, DiS Letní čištění komunikací 2011 III. cyklus městská část Brno-Černovice (Vše včetně parkovacích míst, zálivů, odstavných ploch a chodníků) Cyklus III Ulice Cornovova, Krausova + parkoviště Olomoucká zástavba, Kneslova sídliště, komunikace k bytovému domu a Areálu zdraví Spáčilova, Bolzanova, Slámova, Kotkova Klíčova, Zvěřinova, Ferrerova, Churého Řehořova, Vít. Kaprálové Stinná, Spojka, Přední, Blatouchova spojky Kovácká spojky, El. Krásnohorské celá po Hladíkovu Pahrbek, Smutná, Šestákova, Havraní, Skřivánčí Mírová, Faměrovo náměstí Weinerovo nám., Charbulova v úseku KO Černovická Jiránkova, Štolcova Húskova + 2 x k domům + ul. PL o areál ZŠ, Charbulova od KO po Hladíkovu, kom. ke KD Charbulova Tržní, Olomoucká po hranice MČ Turgeněvova + parkoviště Hladíkova, Ostravská Černovická Vinohradská po hranice MČ Řipská, Průmyslová III. cyklus od do MČ Černovice si vyhrazuje právo změn v tomto harmonogramu, termín umístění přenosných dopravních značek je 7 dní před prováděným čištěním. Případné změny, náměty a připomínky na tel. č , mobil p. Juráková. Odtahy vozidel fa. ČERNÝ, Drážní 9, Brno-Slatina, telefon , mobil p. Pilman Stížnosti na kvalitu prováděné práce, připomínky k provádějící firmě Odtahová firma po odtažení vozidla nahlašuje tuto skutečnost na číslo 158 Česká policie, po 16 h se v den blokového čištění vrací odtažená vozidla zpět na místo odtahu za úplatu. Separovaný sběr textilu Vážení občané, firma E+B TEXTIL s.r.o., která pod záštitou Magistrátu města Brna provádí již několik let sběr, separaci a další ekologické zpracování použitého textilu, pro Vás připravila ve spolupráci s naší radnicí odborem dopravy, majetku a životního prostředí, již potřetí separovaný sběr textilu v Černovicích. Pro Vaše pohodlí jsme zorganizovali sběr použitého textilu přímo od Vašich dveří tzv. DOOR. Nepotřebný textil můžete vložit do igelitové tašky (stejné jako v minulosti), která bude k vyzvednutí na ÚMČ Brno Černovice, II patro, dveře č.16, Juráková Marcela, DiS. (vlastní tašky se nebudou vracet) a tu dne (úterý) v době mezi 17:00 hod. až 18:00 hod. umístit před své domovní dveře, u oplocených RD před branky domů. Po 18. hodině budou tašky sesbírány a použitý textil odvezen k dalšímu zpracování. Seznam ulic, na kterých sběr textilu proběhne: Mírová, Havraní, Skřivánčí, Pahrbek (včetně sídl. Dvouřádky), Charbulova (celá), Elišky Krásnohorské, Stinná, Přední, Blatouchova, Churého, Ferrerova, Jiránkova, Štolcova, Kotkova, Slámova, Spáčilova, Bolzanova, Cornovova, Kneslova, Húskova. Sběr je nyní upraven o další ulice, v případě zájmu se bude opakovat v dalším termínu v brzké době. Tato služba platí pouze v tento den, textil jindy odkládejte do sběrných nádob na ulicích Húskova, Mírová a za prodejnou Albert. Pokud nebydlíte na výše uvedené ulici a máte o sběr textilu přesto zájem, můžete se obrátit na referát životního prostředí, kde Vám bude sděleno náhradní místo odložení textilu. Proč separovaný sběr textilu? Přes 80 % textilního odpadu z domácností je možné dále zužitkovat. Snažme se proto o maximální ekologické využití textilního odpadu! Co můžete nosit (nechávat přede dveřmi)? funkční oblečení (pomoc lidem v zemích tzv. třetího světa) textilie z přírodních materiálů např. bavlna, pletenina (určené k dalšímu zpracování na čistící textil, výrobu koberců, jako izolační materiál) Co recyklovat nelze? oděvy znečištěné a poškozené, matrace, koberce, obuv Vážení občané, děkujeme za Vaši účast na snaze maximálně ekologicky využít textilní odpad. Při sběru textilu v MČ Černovice v květnu 2011 bylo díky Vám shromážděno 578 kg použitého textilu k recyklaci. Firma E+B textil s.r.o. a ODMŽP ÚMČ Brno-Černovice (tel.: M. Juráková, DiS) 4 I n f o r m ac e z O D M Ž Z P

5 Péče o bezpečnost a veřejný pořádek si žádá spolupráci a všímavost občanů Jako jeden z poradních a iniciativních orgánů Rady MČ Brno-Černovice byla zřízena též Komise bezpečnosti a veřejného pořádku. Tato komise si klade za cíl usilovat spolu s Vámi, občany, o to, aby Černovice i nadále zůstaly městskou částí s jedním z nejnižších výskytů kriminality v Brně. K dosažení tohoto cíle je však zapotřebí součinnost a hlavně všímavost občanů. Řada přestupků nebo i trestných činů je totiž dokonána právě vinou lhostejnosti okolí. Proto neváhejte a v případě zjištění jednání, které by mohlo naplňovat znaky přestupku nebo trestného činu (např. vandalismus, pohyb podezřelých osob apod.), kontaktujte Městskou policii Brno na tísňové lince 156. Jak známo, volání na toto číslo je stejně jako volání Výtah z usnesení na linku 158 (Policie České republiky) zdarma. V poslední době byly i v Černovicích zaznamenány osoby, které obcházely byty zejména starších lidí a vydávaly se za pracovníky radnice. Vyzýváme proto především seniory, aby byli obezřetní a po lidech, kteří zazvoní u jejich dveří a prezentují se jako pracovníci radnice, energetické společnosti, vodáren, plynáren a podobných institucí, ještě před vpuštěním do bytu vyžadovali legitimaci, případně si jejich totožnost telefonicky prověřili u organizace, jejímž jménem neznámá osoba vystupuje. V celé republice již bylo zaznamenáno mnoho případů, kdy příliš důvěřivý senior vpustil takovou nezvanou návštěvu do svého obydlí a po jejím odchodu zjistil, že přišel o nemalou částku peněz, kterou měl doma uschovánu. Pozor je třeba si dávat i na různé podomní prodejce, kteří se taktéž pod různými záminkami (především nabídky prodeje pochybného zboží) snaží vetřít do domácností starších občanů. Opět platí, že pokud na podobné podezřelé osoby narazíte, volejte linku 156 Městskou policii Brno. Komise bezpečnosti a veřejného pořádku samozřejmě uvítá jakékoliv další podněty ze strany občanů. Za tímto účelem můžete kontaktovat jednotlivé členy komise (jejich seznam lze zjistit na radnici MČ, je k dispozici též na webových stránkách městské části), a to prostřednictvím radnice nebo i osobně. Za Komisi bezpečnosti a veřejného pořádku RMČ Vlastimil Laška předseda Mgr. Pavel Blažík člen 4. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Černovice konaného dne v Sociálním domě, Charbulova 86 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje jsou v souladu s 16, 17 a 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), k nahlédnutí v zápisu na úřadu městské části Zastupitelstvo MČ Brno-Černovice schvaluje: program 4. zasedání ZMČČ. /2/ ověřovatele zápisu p. Königa, Mgr. Kubíka a p. Vítka. /3/ závěrečný účet MČ Brno Černovice za rok 2010 a souhlasí s celoročním hospodařením MČ Brno Černovice za rok 2010 bez výhrad. /6/ RO č. 11/2011 /7/ doplnění materiálu Žádosti o poskytnutí dotací na rok 2012 text o nezbytných dokladech k předložení jak u právnických i fyzických osob doplnit údaj o počtu osob, pro které bude dotace určena a z toho počet mladších 15 let. /8/ vymezení okruhu oprávněných žadatelů a vymezení projektů k poskytnutí dotací z rozpočtu MČ Brno Černovice na rok /9/ návrh Obecně závazné vyhlášky č. / 2011, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve městě Brně se zněním přílohy: MČ Brno-Černovice celoročně úterý, sobota hod. /9/ Smlouvu o postoupení pohledávky Kč s postupníkem pí S. S. /12/ souhlasí: se stanoviskem komise stavební a územního plánování (zápis č. 8/2011 ze dne ) k jednotlivým námitkám vlastníků pozemků či staveb ke konceptu Územního plánu města Brna, kromě bodu č.2 námitek Ing.Miroslava Jursy a Ing.Dagmar Jursové (připojeno v příloze). doporučuje ZMB: schválit Obecně závaznou vyhlášku č. /2011, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve městě Brně se zněním přílohy: MČ Brno-Černovice celoročně úterý, sobota hod. /9/ neschvaluje: návrh změny Územního plánu města Brna změnu funkčního využití z ploch zemědělského půdního fondu, pozemků určených k plnění funkcí lesa a z krajinné zeleně všeobecné na plochy předměstského bydlení (BP) pozemky dotčené plánovanou změnou územního plánu p.č. 2467, p.č. 2468, p.č. 2470/1, p.č. 2482/1, p.č. 2484/1, p.č. 2483,p.č. 2485/1, p.č. 2486, p.č. 2488, p.č. 2489/1, p.č. 2490/1, p.č. 2493, p.č. 2496, p.č. 2578, p.č. 2580/2, p.č. 2584, p.č. 2591/1, p.č. 2602/1, p.č. 2603/1, p.č. 2604, p.č. 2606/1, p.č. 2478, p.č. 2479, p.č. 2480/1, p.č. 2481/1, p.č. 2571, vše v k.ú. Černovice, při ulici Vinohradská. /11/ nesouhlasí: s návrhem konceptu nového ÚP pořizovat Regulační plány (RP) na rozvojových územích MČ. /10/1 s pozměňovacím návrhem usnesení zpracovat variantu s vypuštěním zaústění páteřní komunikace do ulice Húskova s napojením na ul. Charbulova /10/2 s návrhem Ing. Miroslava Jursy a Ing. Dagmar Jursové, týkající se ploch městské zeleně, bod č.2 námitek ke konceptu ÚPmB (v příloze) a požaduje zapracovat ponechat plochy městské zeleně (Z) mezi areálem Mosilany (ve všech variantách značena jako E/v3) a ulicí Řehořovou orientačně na pozemcích 1691/1, 1691/99, 1691/100, 1691/101, 1691/102, 1691/103, 1691/104, 1691/105, 1691/106 vše v k.ú. Černovice dle platného ÚPmB. /10 požaduje: zapracovat variantu I ve vedení páteřní komunikace územím(c-7, C-8) se zapracováním kruhového objezdu v napojení na ulici Charbulovu a ukončením vstřícnou křižovatkou na ulici Černovické naproti křižovatce u areálu firmy AAA. Požadujeme zapracovat takové podmínky využití území C-7, které respektují výše zmíněnou zastavovací studii. Dále pro celé území požadujeme regulativy takové, aby bylo možno navrhovat strukturovanou zástavbu s přihlédnutím i k indexům podlažních ploch (IPP) dle stávajícího platného Územního plánu města Brna (ÚPmB) /10/2 zapracovat změnu ÚPmB u lokality Smutná na parcelách č. 2346, 2348/1, 2348/2,2349/1, 2350/1,2351/1, 2353/2, 2353/1, 2354/2, 2355/2, 2356/2, 2357/5, 2357/10, 2356/3 a 2357/9 v k.ú. Černovice z ploch bydlení čistého (BC) na plochy ostatní městské zeleně (ZO) do všech variant konceptu s tím, že budou zachovány stávající smíšené plochy obchodu a služeb (SO) u pozemků při Fáměrově náměstí. /10/3 zapracovat variantu I s následujícími úpravami. Plochy sídliště Turgeněvova požadujeme změnit z plochy smíšené obytné (C/v3) na plochy bydlení (B/v3). Plochu mezi ulicí Turgeněvova, Olomoucká a Ostravská ponechat na (C/v3). /10/4 zapracovat zachování funkčního využití území v intencích stávajícího platného ÚPmB, plochy smíšené výroby a služeb (SV) a plochy pro technickou vybavenost (TK). /10/5 zapracovat do všech variant-změnit městskou zeleň (Z) na plochy pro bydlení (B) na pozemcích 1693/5, 1691/134, 1691/107, 1691/133, 1693/1, 1691/108, 1691/135, vše v k.ú. Černovice a respektovat stávající platný ÚPmB. /10/6 zapracovat ponechat plochy městské zeleně (Z) mezi areálem Mosilany (ve všech variantách značena jako E/v3) a ulicí Řehořovou orientačně na pozemcích 1691/1, 1691/99, 1691/100, 1691/101, 1691/102, 1691/103, 1691/104, 1691/105, 1691/106 vše v k.ú. Černovice dle platného ÚPmB. /10/7 zapracovat při ul. Vinohradská dodržení varianty III. Plochy E/a2 nahradit plochou P/a2. Na uvedené ploše jsou areály výrobních firem. /10/8 zapracovat při ulici Černovické na Dvouřádcích ponechat plochu zahrádek vyznačené ve variantě II I/-/Z /10/9 zapracovat při ulici Charbulova před areálem Nové Mosilany změnit ve všech variantách navrhované podmínky využití územní plochy komerční vybavenosti W/v3 na plochu veřejné vybavenosti (V) V/v3 /10/10 zapracovat, aby plocha C2 (X/a3 dle varianty I a III) při ulici Černovické byla řešena dle varianty II, plocha městské zeleně (Z) a požadovat nahradit přiléhající plochu rekreace v této variantě (R/dz) za plochu městské zeleně. /10/11 zapracování dopravního řešení napojení ulice Vinohradské u tunýlku, u Černovického hájku na Černovickou terasu dle platného ÚPmB. /10/12 zapracovat zamítnout funkční využití T/ o1/e navržené ve variantě I uvnitř křižovatky Černovická-Faměrovo náměstí. /10/13 bere na vědomí: provedenou kontrolu úkolů. /3/ zápis z finančního výboru ze dne /5/ zápis ze 3. schůze kontrolního výboru ze dne a zápis ze 4. schůze kontrolního výboru ze dne /14/ Péče o bezpečnost Vý tah z usnesení 5

6 Škola s úsměvem škola pro všechny Dlouho očekávaný fotbalový zápas Každý školní rok na konci června se opakuje stejný scénář. Po splnění všech školních úkolů a povinností dojde ke sblížení dvou stavů, učitelů a žáků natolik, že obě strany zorganizují fotbalový zápas: učitelé versus žáci. Letos se toto utkání konalo za pěkného slunného počasí ve čtvrtek Diváci netrpělivě očekávali, kdo bude příslušné stavy zastupovat. V učitelském týmu kralovali dva muži (ředitel školy a pan učitel Tv), mužskou složku ještě podpořil žák 6. třídy, který chytal v bráně jako profesionál. Paní učitelky i paní sekretářka, které se rozhodly do zápasu nastoupit, udělaly velkou radost panu řediteli. Ani žáci se nedali zahanbit. Kromě vypracovaných atletických těl žáků 8. a 9. třídy nastoupily i dívky ve slušivých dresech. Boj byl neúprosný, ale diváci oceňovali akce obou stran potleskem i hlasitým povzbuzováním. Konečný výsledek 4:2 pro učitele odpovídal všem předpokladům i skutečným výkonům. Mgr. Vilém Nejezchleb Jak daleko je do Vídně? V rámci projektu EdTWIN, kde spolupracujeme s partnerskou školou Sir Karl Popper Schule ve Vídni, jsme tuto školu navštívili v počtu 37 žáků a tří učitelů dne Cesta trvala pouhé 4 hodiny, pak následovalo přivítání a občerstvení v partnerské škole. Potom nás vídenští žáci provedli svou školou, mluvili anglicky a částečně i německy. Kolem dvanácté hodiny jsme společně s rakouskou třídou a učiteli odjeli metrem do centra města. Pro některé naše žáky to byl velký zážitek, protože byli nejen poprvé ve Vídni, ale dokonce i poprvé jeli vídeňským metrem. Byla také příležitost srovnávat, v čem je jejich metro jiné než naše metro v Praze. Přijeli jsme do samého centra, srdce Vídně, ke gotickému chrámu Sv. Štěpána. Paní učitelka Karin nám pověděla několik slov o jeho historii. Chrám jsme si prohlédli zvenčí i zevnitř. Potom jsme společně vystoupali nahoru do věže, kde se nám naskytl krásný pohled na město. Výstup byl náročný, neboť jsme museli zdolat více než 370 schodů. Nahoře na ochozu věže jsme se mohli podívat i dalekohledem do širokého okolí. Většina dětí si zde zakoupila i drobné suvenýry a upomínkové předměty. Všem se návštěva této významné památky líbila a při výstupu i sestupu jsme si rovněž užili spoustu legrace. Po návratu do školy následovalo sportovní utkání ve vybíjené. Hrálo se v počtu 20 proti 20 a podle rakouských pravidel. Naši hráči se drželi statečně, ale zápas vyhráli žáci rakouské školy. Všem nám již vyhládlo, a tak jsme uvítali výborný oběd Wiener Schnitzel (vídeňský řízek), hranolky a po obědě typické vídeňské sladkosti. Na závěr jsme si rozdali dárečky a rozloučili jsme se. Setkání ve Vídni se všem účastníkům velmi líbilo a domů jsme si odvezli spoustu zážitků a také poznatků o životě v Rakousku. Budeme se těšit na další rok naší spolupráce v projektu EdTWIN. Odpověď na úvodní otázku je jasná: Do Vídně je blízko. Mgr. Miroslava Žáková, koordinátorka porjektu Oslava léta Letos se Letní slavnost konala 20. června jako už tradičně na hřišti a zahradě naší školy. Tradice konání Letních slavností se datuje od roku 2005, kdy byla uspořádána na naší škole poprvé. Dopolední část slavnosti probíhala v režii žáků 9. třídy, kteří si pečlivě a s časovým předstihem připravili netradiční soutěže pro žáky 1. až 5. ročníku. A v čem byly netradiční? Skoro na každém stanovišti byl nachystán úkol s vodou. Ať už šlo o dostříknutí vody na cíl, strefování se do kbelíku s vodou, tančení v páru s igelitovým sáčkem plným vody nebo strefování se mokrou houbou na zajímavý cíl. Děti dostaly za své výkony sladkou odměnu. Odpoledne se na týchž místech sešli příznivci školy, ať už z řad rodičů, učitelů, žáků současných i bývalých, starších i mladších. Atmosféra byla příjemná díky počasí, které se přes dopolední vyhrožování vybralo do příjemně slunečného dne, i díky předprázdninové náladě, která účastníky akce spojila při míčových hrách i při opékání špekáčků. Letní slavnost je neklamným znamením blížících se prázdnin. Vedení školy Černovická liga žáků ve futsalu V úterý naše škola pořádala XVIII. ročník futsalového turnaje žáků základních škol, který proběhl za podpory MČ Černovice. Turnaje se zúčastnilo 6 základních škol (ZŠ Tuháčkova, ZŠ Kneslova, ZŠ Merhautova, ZŠ Antonínská, ZŠ Gajdošova a domácí ZŠ Řehořova). Systém turnaje byl nastaven tak, že jednotlivé týmy byly rozlosovány do dvou základních skupin, z nichž postoupila do semifinále úspěšná mužstva z prvních a druhých pozic. Naši borci postoupili z druhého místa ze skupiny po jediné těsné porážce od ZŠ Kneslova. Nezachytili jsme bohužel úvod utkání, kdy jsme si naší nekoncentrovaností nechali nasázet 3 rychlé branky. Třígólové manko jsme již nestačili zvrátit, a tak i přes náš závěrečný drtivý tlak jsme podlehli v těsném rozdílu 3:2. V semifinále jsme poté narazili na vítěze 1. skupiny ZŠ Gajdošovu. Naši kluci se z předchozího zápasu nepoučili, a proto se opakoval stejný scénář. Dva rychlé góly v úvodu po našich hrubých chybách v obraně nás stály dvoubrankové vedení soupeře. V druhém poločase se naše mužstvo nadechlo díky gólu Ondřeje Herůdka, který tímto snížil doposud nepříznivý stav, přesto na vítězství borci už nedosáhli a byli nuceni bojovat o bronz. Poslední zápas o 3. místo jsme zvládli a vyhráli nad ZŠ Merhautova 2:1. Ve finále si to mezi sebou rozdali minulý vítěz ZŠ Kneslova a ZŠ Gajdošova. Více fotbalového umění prokázalo mužstvo Židenic a zaslouženě zvítězilo 1:0. Blahopřeji vítězům a děkuji všem zúčastěným hráčům a trenérům za vydařené fotbalové dopoledne. Na závěr bych ještě rád poděkoval paní místostarostce Bc. Petře Quittové za návštěvu našeho turnaje. Paní místostarostka se ujala závěrečného slova a předala vítězům slavnostní pohár. Poděkování patří i zřizovateli naší školy MČ Brno Černovice za finanční podporu tohoto turnaje. Mgr. Vilém Nejezchleb, učitel Tv Přírodovědná soutěž pro ročník V pátek se děti tříd vydaly do přírody za Řečkovicemi na pozvání Lesů města Brna. Po slavnostním zahájení za zvuků trubek se děti pod vedením lesních pedagogů rozběhly do lesa, kde sledovaly ukázku kácení stromů motorovou pilou a stahování dřeva kobylou Bárou. Poté byly rozděleny do deseti družstev a plnily úkoly přírodovědné soutěže. Družstva postupovala po žlutých fáborcích na jednotlivá stanoviště rozmístěná po lese. Úkoly byly velmi pestré, např. poznávání dřevin, určování přírodnin podle hmatu a vůně nebo střelba na cíl. Každý úspěšný účastník dostal malé občerstvení, lesní pexeso a rozvrh hodin. Dětem se program velmi líbil, počasí nám přálo a do školy jsme odjížděli se spoustou zážitků, nových poznatků a s úsměvem. Děkujeme panu Ing. Neshybovi, řediteli Lesů města Brna, za pozvání a panu místostarostovi Kadlecovi za zprostředkování této příjemné akce. tř. učitelky tříd Tablo deváté třídy Každým rokem na jaře začínáme s žáky devátých tříd přemýšlet, jaké uděláme tablo. Ne jinak tomu bylo letos. Návrhy přicházely a odcházely, diskuze nabírala na obrátkách. Nakonec se všichni shodli na tématu cestování po světě. Každý žák si vybral zemi, kterou bude představovat. Někdo na základě vizuální podobnosti, jiný podle oblíbenosti Kam všude jsme se podívali? Do Egypta, Číny, Ameriky, Austrálie Do tvoření se zapojili všichni, někdo více, jiný méně. Ale největší šikulky byly Leila a imka, které fotky upravily a Kika H., která to všechno měla na starost. Fotili jsme se v prostorách školy v rámci výtvarné výchovy. Naše tablo Každý máme jinou cestu je vystaveno ve žlutém patře. Mgr. Tereza Friedl Putování po stopách Krakonoše Vybraným žákům 6., 7. a 8. třídy se těsně před vysvědčením podařilo získat Krakonošův poklad. Cesta za pokladem nebyla vůbec snadná, žáci museli prokázat nebývalou fyzickou zdatnost, důvtip i širokou paletu vědomostí, aby získali indicie vedoucí k pokladu. První zatěžkávací zkouškou prošli žáci hned v neděli, kdy za nepříznivého počasí museli zdolat černou sjezdovku opačným směrem, než je běžným zvykem. Síly sice po pokoření nejvyšší hory České republiky rychle ubývaly, avšak ani to nikoho neodradilo od plnění náročných úkolů. Třetí den večer žáky čekala Černovicko-krkonošská rallye ve vlastnoručně vyrobených vozech, proto pilně dopoledne posilovali svou fyzickou zdatnost v okolních kopcích. Přestože většina vozidel po skončení rallye byla vhodná přímo k recyklaci, děti si celý závod patřičně užily. Poslední den konečně nadešel čas najít poklad. Krakonoš ovšem nechtěl vydat své poklady tak snadno a při sestupu do údolí nám nastražil překážky ve formě spadlých stromů přes cestu. Přestože žáci získali spoustu indicií, nebylo snadné rozluštit jejich souvislost. Obohaceni o zážitky a ochuzeni o nějaká ta kila se všichni v pořádku vrátili i s pokladem domů. Vilém, Marťa, Zuzka a Krakonošovi hledači Okénko do školní družiny Dne 27. dubna uspořádala naše školní družina obvodní kolo v atletické olympiádě školních družin pro oblast Brno-jih. Celkem se zúčastnilo šedesát čtyři dětí z osmi základních škol. Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách: v hodu kriketovým míčkem, skoku z místa a běhu na 60 a 150 metrů. Naši školní družinu reprezentovali tito žáci: 1. tř. Tomáš Šafránek 13. místo Edita Pokorná místo 2. tř. Šimon Šťasta 7. místo Eliška Jakoubková 3. místo 3. tř. Tomáš Hamala 7. místo Petr Marek místo Jana Follerová 2. místo Eliška Jíčínská 3. místo Všem gratulujeme! Také děkujeme všem vychovatelkám za organizaci a zdárný průběh závodů. Radka Preslová 6 Z á k l a d n í š ko l a Ř e h o ř o va

7 Škola v pohybu Základní škola Kneslova 28 Výlet do Vídně Dne 17. května 2011 se již tradičně konal jednodenní výlet do císařské Vídně. Jako první jsme navštívili ZOO v Schönbrunnu. Další zastávka byla v centru města, kde jsme se prošli po Štěpánském náměstí, po třídě Graben a přes Hofburg. Poté jsme autobusem přejeli k Hundertwasserhausu, kde jsme si prošli obchůdky, vyfotili si vše, co se nám líbilo, a jeli jsme do Prateru. Moje volba moje budoucnost 5 Dne od 9.00 do hod. se konala beseda z oblasti strojírenství. Pro osmáky to byla první akce projektu Moje volba moje budoucnost. Po první hodině je v naší interaktivní třídě čekal pan učitel Horký, který učí na ISŠ Olomoucká. K úvodu a k seznámení s tímto oborem byla pro nás připravena prezentace právě oboru strojírenství, která byla zábavná a poučná. Po prezentaci následovaly ukázky výtvorů žáků ze třídy pana učitele, které se všem moc líbily. Po ukázce se žáci rozdělili do jednotlivých skupinek, do kterých dostali kufříky s částmi skládačky a úkolem bylo skládačku podle návodu znovu sestavit. Moje volba moje budoucnost 6 Dne se s paní učitelkou Floryčkovou vypravila na exkurzi do firmy DAIKIN, opět 7. a 8. třída dohromady. Byli překvapení, že hned na vrátnici byli označeni visačkami pro návštěvníky. Dál v zasedací místnosti hlavní budovy zaměstnanec firmy, který je prováděl, pustil prezentaci o firmě a jejích výrobcích klimatizačních zařízeních. Exkurze se nám velmi líbila, bylo poučné vidět, jak se pracuje na pásu, jak se postupně skládají dohromady jednotlivé části, až je z toho hotový výrobek. Fotbalový turnaj Ve středu 15. června 2011 se konal fotbalový turnaj O pohár ředitele ZŠ Vejrostova, ze kterého si naši fotbalisti pod vedením Vítka Kysely přinesli pohár za hezké 3. místo. Turnaje se zúčastnili: Lukáš Fürst, Vítek Nejezchleba, David Škrdla, Honza Klanica, Kuba Procházka, Martin Sedlák, Igor Harna a jako jediná dívka v týmu Lucka Hanušová. Noc duchů V podvečer 9. června 2011 bylo kolem naší školy neobvykle rušno. Přicházeli rodiče a děti s batůžky, spacáky, karimatkami. Najednou se otevřely dveře a v nich se objevily čarodějnice, které zvaly děti na 4. ročník Tajemné noci duchů. Skupiny dětí se odebraly do svých jeskyní, zde si nachystaly pelíšky na spaní a začaly se převlékat do karnevalových kostýmů. Osmdesát strašidýlek, ježibab, princezen, vil, bubáčků, kovbojů a dalších postaviček v čele s čarodějnicemi vyšlo do ulic Černovic a všichni zazpívali v parku veselé písničky kolemjdoucím. Někteří z nich si legrační průvod fotili a natáčeli, atmosféra byla senzační. Po veselé strašidelné vycházce se konal v jídelně školy velký karneval s písničkami a soutěžemi, u kterých všechna strašidýlka ochutnávala napečené dobroty, které nám nachystaly maminky a babičky. Pak nastal velký okamžik, kdy tajemný mnich odvedl děti na stezku odvahy. Všechny děti ji zdárně přečkaly a ještě dlouho do noci si ve svých pelíšcích sdělovaly své zážitky z celého večera. Ráno paní kuchařky nachystaly dobrou snídani a po ní se všichni rozdělili do svých tříd trošku unaveni, ale plni bezva zážitků. Olympiáda ŠD V úterý se konalo na ZŠ Mutěnická městské kolo olympiády ŠD. Naši školní družinu úspěšně reprezentovali tito sportovci: Markétka Gajdová, která získala krásné 2. místo, Honza Klanica, který obsadil 3. místo a Silvinka Gabrielová, která získala pěkné 5. místo v lehkoatletickém trojboji. Rozmisťovací řízení 9. třída Ze 31 žáků bylo přijato v prvním kole přijímacího řízení 29 žáků, ve druhém kole 2. Z toho 24 žáků do SOŠ, zakončených maturitou, 2 žáci do gymnázií a 5 žáků do SOŠ, zakončených výučním listem. 7. třída 2 žáci byli přihlášeni na víceletá gymnázia, oba byli přijati, ale odchází pouze 1 žák na státní gymnázium. 5. třída 3 žáci přihlášeni na víceletá gymnázia a uměleckou školu, přijata a odchází 1 žákyně na taneční konzervatoř. Pan Abbas Dne a nás v rámci projektu Jsme lidé jedné Země navštívil pan Abbas. Dnes občan České republiky, pocházející však z Afghánistánu, ze kterého byl asi před deseti lety vyhnán hnutím Talibán. Hned na začátku nám vyvrátil naši představu, že Afghánec=terorista. Afghánci jsou totiž velmi pohostinní lidé. Pan Abbas ovládá oba dva hlavní afghánské jazyky dárí (perštinu) a pastuj. Dále nás seznámil s národním sportem buskhasi, tradičními pokrmy a rodinnými zvyky. Náš svět tady a tam Organizace pro pomoc uprchlíkům vyhlásila 21. února 2011 tvůrčí soutěž na téma Můj život tady a tam pro děti a základní školy, které jsou zapojeny v několikaletém projektu Jsme lidé jedné Země. Do soutěže mohli přispívat žáci tříd z 15 základních škol z celé České republiky a to v kategoriích: 1. Nejlepší individuální práce, 2. Nejlepší skupinová práce Soutěže se nakonec účastnilo 9 z 15 základních škol a byly poslány výtvory, které zpracovalo více než 100 žáků. Nás velmi potěšilo, že práce Jiřího Martenka obsadila v individuální kategorii druhé místo. Z á k l a d n í š ko l a K n e s lo va Projektový den Vietnam, Mongolsko V úterý a ve středu vybraní žáci 9. tříd připravili malý projektový den Vietnam, Mongolsko pro 5. až 8. třídu. V rámci projektu Jsme lidé jedné Země, kterého se v uplynulém roce účastnili žáci 8. a 9. třídy, jsme poznali určité možnosti výuky, které jsme pro náš projekt využili. Naši školu navštěvují žáci jiných národností. Letos opustí naší devátou třídu Telmen (původem z Mongolska), Hanka, Karel a Dáša (původem z Vietnamu). Všichni si připravili povídání o své zemi, propojené s videoprojekcí pořadů z České televize (Kosmopolit, Na cestě). Také jsme využili novinových titulků, abychom vyvrátili některé chybné informace, které zkreslují pohled na některé minority v České republice. Každá třída tak navštívila jeden a půl hodiny trvající blok. Máme super vzpomínky V pondělí 13. června vyrazila sedmá a osmá třída na ŠVP a již tradičně se ubytovala v rekreačním středisku Kutiny které leží nedaleko města Tišnov. Bylo to v tomto seskupení kromě obměn zdravotníků a vychovatelů a nových žáků už POTŘETÍ!!! Všichni se moc těšili a doufali, že si užijí skvělý týden. Jejich naděje se vyplnily. Tato ŠVP se vydařila a nikomu, ani dospělým se nechtělo domů. Všichni byli rádi, že se jí zúčastnili. Škola v přírodě třídy III. B v Radešíně Na závěr letošního školního roku jsme s dětmi odjeli do obce Radešín, kde jsme strávili týden plný her, zábavy a soutěží. Byli jsme ubytování v Balonovém hotelu Radešín, kde se o nás výborně starali. Týden uběhl rychleji, než jsme chtěli. Bylo to moc hezké. Závěrečné vystoupení 5. tř. V pondělí 27. června 2011 se v tělocvičně naší školy konalo velké závěrečné vystoupení 5. třídy a tanečního souboru Seskupeníčko. Nejprve pro celou školu děti a učitele, odpoledne pro veřejnost. Děkujeme tímto všem, kteří se na akci podíleli a zasloužili se o to, že byla tak podařená. Atletická olympiáda 2011 V pátek si opět změřili své síly starší žáci obou černovických škol na již tradičním X. ročníku atletické olympiády. Počasí nám tentokrát přálo, a tak v průběhu vzájemného klání nebyla nouze o kvalitní výkony, osobní rekordy a napínavé sportovní souboje. Jako vždy byla závěrečným vyvrcholením exhibice ve skoku vysokém. Svá prvenství obhájili jak chlapci ze ZŠ Kneslova, tak i děvčata ze ZŠ Řehořova. Děkujeme všem, kteří tuto akci připravili a zároveň děkujeme za morální i finanční podporu ÚMČ Černovice. Podrobnější informace na webových stránkách Vedení školy,pedagogičtí pracovníci a žáci. 7

8 Letní posezení pod lipou se vydařilo Na konci července členové souboru Májek uspořádali 1. podvečerní posezení pod lipou s cimbálovou Muzikou souboru Májek. Všichni organizátoři byli zvědaví, jak tuto akci přijme veřejnost a jestli vyjde počasí. Obojí dopadlo veskrze dobře. Ve stanovenou hodinu se v prostoru pod lipou mezi kulturním domem a tenisovými kurty sešla asi třicítka posluchačů. Sluníčko se pomaloučku sklánělo k obzoru a mladí muzikanti z Májku nechali rozeznít struny na svých nástrojích. Kolem půl deváté, když hřejivé paprsky sluníčka dopadaly na úplně jinou část naší země a na posluchače i účinkující se zvolna snášel noční chlad, se vytrvalci přestěhovali do kulturního domu. Sem dorazila ještě asi desítka mladých lidí z různých brněnských souborů a muzik. Zábava s lidovou písničkou skončila něco po třiadvacáté hodině. Pořadatelé si oddechli, že vše dobře dopadlo a snad se jim tímto počinem v Černovicích podařilo vytvořit novou tradici letních podvečerů u cimbálové muziky. M. Zelinka Blahopřání V červnovou sobotu jsem společně s paní Danou Teinitzer poblahopřála k blížícímu se svátku a k předešlým narozeninám MUDr. Pavlu Princovi, který je pověřen k výkonu kněžské služby. Již 6. rokem působí v Psychiatrické léčebně Černovice, kde každou sobotu od hodin slouží mše svaté. Tímto mu ještě jednou gratuluji a přeji hodně zdraví a spokojenosti v jeho životě. V PL je každou neděli kaple otevřená od 14 do 16 hodin pro pacienty i pro veřejnost bez mše svaté. Při sobotní mši hraje varhaník MUDr. Václav Trmač. Bc. Petra Quittová, místostarostka MČ Brno Černovice Blahopřání U nás v Černovicích se o letošních svatodušních svátcích dožila životního jubilea paní farářka církve Československé husitské Bohumila Bednaříková. Milá Miluško, děkujeme Ti za Tvoji obětavou práci jak v církvi, tak i v osobním životě. Ať Tě náš pán opatruje a chrání při Tvém nelehkém poslání. Ze srdce Ti přejeme ještě dlouhá léta ve zdraví mezi námi. Tvoje moudrost, přehled a morální postoj je pro nás velkým příkladem. Ať se Ti daří, hodně Boží lásky a dary Ducha Svatého Ti vyprošují Manželé Königovi s rodinou a farníci Vzpomínka Milí spoluobčané, čtenáři Černovin, dovolte mi touto cestou zavzpomínat. 6. července roku 2011 uplynulo 10 dlouhých let, co nás navždy opustila paní starostka Ing. Květoslava Říhová. S paní Květou jsem osobně spolupracoval jako zastupitel Černovic i města Brna. Musím jen říci: velká škoda, že nás opustila tak brzy. Vždy skromná, pracovitá, obětavá a laskavá. Zemřela jako jediná žena ve funkci starostky v té době. Odešla, aniž dokončila to, co započala přerod společnosti na demokraticky vyspělou a kultivovanou. Z osobního vztahu vím, že to byla její myšlenka a přání. Obětovala celý svůj život rodině, společnosti a na sebe nemyslela. Milá Květo, Bůh Ti žehnej za Tvoje dílo. Jan König, zastupitel TJ Sokol brno IV informuje Hráč oddílu kuželek TJ Sokola Brno IV Marek Rozsíval získal titul Akademický mistr ČR pro rok V odpoledních hodinách dne odjel Marek Rozsíval do Prahy, kde se v termínu konal jubilejní 10. ročník Českých akademických her (ČAH). V rámci těchto her byly na programu i kuželky, ty se hrály dne a hostila je pražská šestidráhová kuželna Konstruktiva. Na soutěž zavítalo celkem 35 vysokoškoláků, z nich bylo 23 v mužské kategorii a 12 v ženské kategorii. Marek Rozsíval podal ze všech hráčů nejlepší výkon, porazil 578 kuželek. Tímto mu gratuluji za celou TJ Sokol Brno IV. Petra Quittová, starostka TJ Sokol Brno IV Akce Hurá na prázdniny Dne proběhlo na hřišti TJ Sokola Brno IV zábavné odpoledne, na kterém se podílela MČ Brno Černovice, ČSOB (pobočka Spáčilova) a TJ Sokol Brno IV. Den byl plný sluníčka zábavy a věřím, že se všechny atrakce líbily nejen dětem, ale i ostatním. Chtěla bych poděkovat všem, kteří se podíleli na této hezké akci. Petra Quittová, místostarostka Rolnička Od září nás v Rolničce čeká spousta nových zážitků. Kromě stávajících úterních hodin angličtiny, středeční herny pro rodiče s dětmi a čtvrteční a páteční miniškoličky bude zahájena spolupráce se ZUŠ a paní učitelkou Dagmar Nejedlou, která zasvětí naše děti do radosti z pohybu. Pro Vás a Vaše děti chystáme odpolední pohybovou přípravu pro školkové děti do pěti let, ty ještě mladší (1 3 roky) společně s maminkami rádi přivítáme na dopoledních Setkáváních s Kvakem v ZUŠ. Pokračují výtvarné dílny, v odpoledních hodinách pro děti od 4 let, dopoledne pak výtvarné tvoření pro mladší děti společně s rodiči. Funguje už také venkovní hřiště, které je v současné době vybaveno pískovištěm, plastovým domečkem na hraní a trampolínou. Rádi mezi sebou přivítáme všechny aktivní rodiče, kteří by chtěli k chodu dětského klubu jakkoli přispět. V říjnu plánujeme podzimní burzu dětského oblečení a sportovních potřeb. Sledujte naše webové stránky Najdete tam kromě podrobného programu také důležité kontakty, tipy na výlety a aktivity s dětmi a veškeré novinky z Rolničky. Lucie Váňová 8 R ů z n é

9 Malby 14 Kč/m 2, nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken. Tel , mob , www. maliribrno-horak.cz Platba hotově = SLEVA 250 Kč! Koupím pěkný byt nebo RD v Brně i okolí. Mob Malíř pokojů natěrač Zahradníček. Tel.: Stabilní zahraniční společnost hledá pro pobočku v Brně obchodního zástupce. Maturita nutností. Vhodné i pro absolventy. CV zasílejte na: Prodám 1 generační, řadový RD s dvorkem a zahrádkou ve starší zástavbě v N. Černovicích. MHD a občanská vybavenost v docházkové vzdálenosti. Cena k jednání 3, 3 mil. Kč. Jen přímému zájemci, RK neodepisujte, právní servis mám zajištěn. Kontakt: Vyměním byt jdoucí do privatizace v Černovicích za obecní byt Tel.: Pronajmu garáž na ul. Cornovova ( za PL). Tel.: Potřebujete opravit auto a bojíte se, že zůstanete bez auta? Potřebujete přepravit v autě materiál nebo nákup a nechcete na to použít své vozidlo? Autopůjčovna Harnach Nabízíme vozidla: Škoda Felicia, v provedení hatchback i combi VW Golf, v provedení hatchback i combi Z vozidel střední třídy: Mazda 626 combi, Z vozidel vyšší třídy: Mercedes Benz 270 CDI Vozidla 4x4: Honda CRV Kontakt: adresa: Vinohradská 1, Brno-Černovice tlf: mob: www: Očistné + ozdravné + výživné kůry, výživa kloubů, hojivé krémy, osobní hygiena, redukce váhy, ošetřující kosmetika + dekorativní kosmetika ALOE VERA A JEJÍ VYUŽITÍ NA PODPORU ZDRAVÍ + ZKUŠENOSTI Setkání se koná v rámci pravidelných přednášek v Sociálním domě, Charbulova 86, Brno-Černovice 20. září 2011 v hodin Srdečně si dovoluje pozvat Sociální a zdravotní komise MČ Brno-Černovice I n z e r c e 9

10 Sokol Brno IV Černovice Rozpis cvičebních hodin na šk. rok 2011/2012 Přijďte si zacvičit, určitě si z naší nabídky vyberete. Pondělí Cvičení rodičů s dětmi Šmídová, Kovaříková Cvičení rodičů s dětmi (2 5 let) Šafránková Předškolní žactvo (5 8 let) Pilgrová Ženy pomalá forma cvičení Slavíčková, Řehůřková Úterý Jóga Jonášová, Šírová Cvičení na velkém míči Preslová Středa Zdravotní cvičení Volejníková, Alexandrová Step aerobic sudý týden Preslová Aerobic dance lichý týden Preslová Čtvrtek Fotbálek Ivánek Pilates balantes Hladíková Aerobic mix Svobodová Pátek Bodybalance Kučerová Aerobic bodystyling Kučerová Sobota Step aerobic Svobodová Nečlenové Sokola hradí 50 Kč za jednu cvičební hodinu. ZAČÍNÁME OD 5. ZÁŘÍ 2011!!! Statutární město Brno vyhlašuje prostřednictvím Bytového odboru Magistrátu města Brna výběrové řízení pro poskytování návratných účelových půjček na opravu a modernizaci bytových a rodinných domů a bytových jednottek pro I. etapu roku 2012 podle Pravidel poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna. Termín vyhlášení: Termín pro podání žádostí: do Žádosti o půjčku se podávají na předepsaném formuláři v termínu od do na úřadě městské části, na jejímž území se opravovaná nemovitost nachází nebo na Bytovém odboru MMB na Malinovského nám. 3. Formuláře k podání žádosti a Pravidla poskytování návratných účelových půjček jsou k dispozici na úřadech městských částí, v Informačním středisku Magistrátu města Brna a na internetové adrese (Správa města > Magistrát města Brna > Úsek hospodářský > Bytový odbor > Půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Brna). Mgr. Jiří Lahoda, vedoucí bytového odboru MMB PREZENTACE CVIČENÍ V TJ SOKOL BRNO IV datum: sobota místo: Sokolovna TJ Brno IV, Štolcova 8 12, Brno-Černovice program: I.Aerobní cvičení nutná pevná sportovní obuv hod : Step aerobik lektor: Táňa Svobodová hod : Aerobik MIX lektor: Iva Kučerová II. Pomalé formy cvičení komplexní protahovací, posilovací a uvolňovací kompenzační cvičení s pomůckami i bez pomůcek hod: Cvičení s velkými (fit ball) a malými (over ball) míči lektor: Radka Preslová hod: Cvičení s gumou zaměřené na zádové svalstvo a svalstvo horních končetin lektor: Marie Slavíčková hod: Jóga lektor: Broňa Jonášová s sebou : vhodnou obuv, ručník, pití Přijít zacvičit si můžete na jednu i více cvičebních lekcí. Vzhledem k omezenému počtu míst je vhodné se včas předem přihlásit. Kontaktní osoba: Radka Preslová tel.: Turnaj v tenisu o Pohár starosty Černovic 2011 Pořadatel: ÚMČ Brno Černovice a TK Černovice Místo konání: tenisové kurty TJ Sokola Brno IV, 2 dvorce Záštitu nad turnajem převzal starosta MČ Brno-Černovice Ing. Jiří Hladík Termín: 10. září 2011 Kategorie: dvouhra a čtyřhra mužů Účastníci: přihlásit se mohou registrovaní i neregistrovaní hráči Přihlášky: do 9. září 2011 osobně na kurtech TJ Sokola Brno IV (p. Pyš) nebo na telefonu (p.prokop), (p. Pyš) Startovné: 150 Kč bude vybráno při zahájení turnaje Losování: 9. září 2011 v 17 h Sraz všech účastníků: 10. září v 8.00 h Začátek hracího dne: 10. září v 8.15 h Upozornění: všichni účastníci jsou povinni sledovat časový harmonogram zápasů. Čekací doba je 10 minut (jinak hráči riskují, že jim bude vyhlášený zápas skrečován). Systém turnaje: stanoví vedení turnaje při losování podle počtu přihlášek. Povinnosti hráčů: poražený uklidí dvorec pro další zápas. Ceny: poháry pro nejlepší účastníky + věcné ceny Vedení turnaje: Miroslav Prokop a Pavel Pyš i Lékařská a lékárenská pohotovost v Brně Lékařská služba první pomoci pro dospělé Úrazová nemocnice Ponávka 6, Brno Tel.: Ordinační doba: všední den víkendy a svátky nepřetržitě Lékařská služba první pomoci pro děti Dětská nemocnice Černopolní 9, Brno Tel.: Ordinační doba: všední den víkendy a svátky nepřetržitě Stomatologická pohotovost Úrazová nemocnice Ponávka 6, Brno Tel.: Ordinační doba: všední den víkendy a svátky nepřetržitě Lékárenská pohotovostní služba Lékárna a prodejna zdravotnických potřeb Koliště 47, Brno Tel.: nepřetržitý provoz 10 Sokol Brno IV Černovice Inzerce

11 Nová pobočka ČSOB v Brně Černovicích se představuje U příležitosti svého téměř půlročního působení v městské čtvrti Brno-Černovice připravila pobočka ČSOB na Olomoucké ulici spolu s městskou částí Brno-Černovice a s místní organizací České obce sokolské zábavné odpoledne pro děti. Sobota 25. června se nesla v předprázdninové náladě plné her, atrakcí, písniček a klauniád. Rovněž doprovázejícím rodičům nebo prarodičům byla nabídnuta účast v zajímavé soutěži o ceny. Ti z dospělých, kteří se do řešení kvízu zapojili, se hned v prvním červencovém týdnu dočkali losování a tři šťastlivci převzali ceny z této dospělácké soutěže z rukou ředitelky pobočky. Prázdniny, které jsme spolu s dětmi před několika týdny tak vítali, se rychle blíží ke svému konci. Nastávající dny přinesou všem dětem i dospělým - návrat ke každodenním povinnostem a k řešení nejrůznějších běžných problémů a starostí, mezi něž je nezbytné zahrnout správu rodinného rozpočtu. Finanční poradenství patří mezi základní a bezplatné služby ČSOB. Pro zaměstnance černovické pobočky ČSOB je samozřejmostí vám je poskytnout. A co pro vás má černovická pobočka ČSOB navíc? Celý rok 2011 se nese ve znamení otevření tohoto nového obchodního místa. Právě u této příležitosti platí až do konce roku 2011 pro všechny nové klienty zajímavé benefity, které jim mohou přinést až tisícikorunové úspory v rámci využívání služeb ČSOB, jejíž ceny patří na trhu k těm nejpříznivějším. Konkrétní slevy uvádíme dále, avšak mnohem více se dozvíte přímo v pobočce. S počátkem školního roku je dobré zmínit, že dětem a rodinám s dětmi poslouží nejen ČSOB Dětské konto Slůně, ale také zcela nový produkt, jehož prodej byl právě zahájen - ČSOB Dětské životní pojištění Maxík. Pojištění je určené dětem již od narození. Kromě spořicí části, v níž dětem tvoříte startovací úspory třeba až do jejich 25 let, máte možnost výběru z pestré škály volitelných pojištění např. úhradu za hospitalizaci, pojištění pro případ úrazů nebo vážných nemocí. A navíc může toto pojištění pro dítě uzavřít kdokoli, např. prarodiče nebo jiné blízké osoby. Zastavte se v pobočce ČSOB v Brně-Černovicích, která se nachází přímo u zastávky trolejbusu MHD č. 31 nebo 33, případně autobusu 76. Rovněž s parkováním v blízkosti pobočky není žádný problém. Máte možnost využít těchto mimořádných slev (platí pouze do ): Šestiměsíční 100% poplatkové prázdniny na nově otevřené účty. 50% sleva z poplatku za investice do fondů ČSOB a jednorázového životního pojištění. Zvýhodněné podmínky poskytnutí ČSOB půjček a ČSOB Hypotéky. Bližší informace vám poskytnou a těší se na vás Petra Vodová, ředitelka a všichni pracovníci pobočky Pobočka ČSOB Brno - Černovice, Olomoucká 1257/118, tel.: Výstava sukulentů, kaktusů, tilandsií a jiných exotických rostlin Ve dnech se uskuteční ve sklenících Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Masarykovy university (roh ulic Veveří a Kotlářská) v Brně tradiční výstava sukulentů, kaktusů, tilandsií a dalších exotických rostlin. Otevřeno od 9.00 do hod. Vchod brankou z ulice Veveří. Za blahopřání k významnému životnímu jubileu děkují: Paní Lubora Alexandrová, paní Drahomíra Blokšová, pan Vilém Čoupek, Ivo Hrabec, paní Květa Jedličková, Ludmila Koutná, Jiřina Lisá, pan Vojtěch Nemrichter, paní Vlastimila Novozamská, pan Zdeněk Pospíšil, Miloš Přikryl, paní Růžičková, pan Ludvík Skoupý, paní Jiřina Vrbová Inzerce Oznámení Poděkování 11

12 Černovické střípky Od výstaviště vyrazili tři Brňané pod názvem Czexpedition na dlouhou cestu po Asii a Africe. Dva z nich jsou z Černovic Na ZUŠ na Charbulově ulici se konaly příjmací talentové zkoušky V Sociálním domě se uskutečnilo druhé setkání nejmenších čtenářů pod názvem Sovík si čte rád výročí narození tělovýchovného cvičitele a vedoucí Dětského souboru písní a tanců Adolfa Pištěláka V novém časovém rekordu začaly dozrávat první jahody Na Charbulově ulici před domem č. 101 se propadla vozovka, což vedlo k několikaměsíčnímu omezení silničního provozu V sále ZUŠ se uskutečnil koncert hudebního a literárně dramatického souboru MO ODS uspořádala v areálu zdraví na Kneslově ulici Dětský den. Některé dětské a mladé návštěvnice byly vtipně převlečeny za kočky Začala rekonstrukce části propadlé vozovky na Charbulově ulici V podvečer došlo na konci ulice Vinohradské u železničního viaduktu ke srážce motorky a osobního automobilu, zřejmě bez zranění V sále ZUŠ se konal absolventský koncert žáků. Na Olomoucké ulici přepadli dva bratři vietnamského trhovce. Byli zadrženi Policií ČR Na Štolcově ulici v průběhu bouřky větší výskyt sršňů V parku na Řehořově ulici v poledne zasahovala ZZS, kde ošetřila silně podnapilého pacienta některého zdravotnického zařízení. V obci byl distribuován tiskový materiál s názvem Mateřská loď andělů Nebe s upozorněním, že ještěři pekel chtějí očipovat k zotročení lidstvo a věci. Medard se vydařil během odpoledne tři vlny bouřek V důsledku závady na vodovodním řadu na Charbulově ulici v části domů netekla voda. Byly přistaveny cisterny s vodou. Závada byla do několika hodin odstraněna. V černovických zahrádkách výskyt zlatohlávka zlatého (Cetonia aurata) V důsledku stávky dopraváků byla omezena hromadná doprava Letní rovnodennost v hod. Začátek léta Pod záminkou osobní potřeby vstoupil do bytu starší ženy na Ferrerově ulici starší muž, který v bytě odcizil větší finanční částku Na plotě domu Charbulova 115 u autobusové zastávky byla vyvěšena anonymní výzva k propuštění ing. arch Lubomíra Šimečka z JIP ( zřejmě blízké Psychiatrické léčebny) ÚMČ, Sokol a ČSOB uspořádaly na hřišti Sokola Brno IV Dětský den s názvem Hurá na prázdniny V katastru obce v areálu Černovické terasy v rozmezí ulici Těžební a Švédské valy probíhá výstavba minimálně pěti velkých průmyslových hal Konec školního roku Vyšetřováním lednového požáru vietnamské tržnice na Olomoucké ulici bylo zjištěno, že požár způsobil 53letý Vietnamec, který chtěl přivařit ocelové očko a nedbal toho, že je obklopen textiliemi. Vzniklá škoda činní 50 milionů Kč. Vietnamec byl obžalován z obecného ohrožení a poté odjel do Vietnamu Tři tisíce falsifikátů bylo zjištěno celníky ve vietnamské tržnici Teplota dosáhla v odpoledních hodinách 31 C K ránu 21 C, první tropická noc Oprava kanalizace na Olomoucké ulici, mezi ulicemi Spáčilova a Cornovova Policisté ukryti v odbočce na Řehořovu ulici úspěšně kontrolovali dodržování zákazu průjezdu osobních automobilů v místě prováděných prací na Charbulově ulici Řidiči z prostoru ulice Elišky Krásnohorské se snaží couváním dostat po Řehořově ulici ke kruhovému objezdu, čímž vznikají před školou dopravní problémy. V prostoru vietnamské tržnice na Olomoucké ulici byl celníky nalezen podzemní úkryt maskovaný prázdným kontejnerem. V podzemním úkrytu nalezeno větší množství falešného zboží Po téměř celodenním dešti předchozího dne zvýšená hladina řeky Svitavy V časných ranních hodinách zásah Policie ČR a hasičů v prostoru železničního mostu na ulici Elišky Krásnohorské. Bylo zde údajně nalezeno tělo mrtvého Vietnamce. Po odpolední bouřce v důsledku ucpaných kanalizačních vpustí na ulici Húskové záplava na kruhovém objezdu a přilehlých chodnících před Psychiatrickou léčebnou. Z téhož důvodu bouřky nánosy bahna na konci ulice Vinohradské před železničním viaduktem Deník Rovnost přinesl informaci o přesunu místní pobočky Mahenovy knihovny. V místě dnešní knihovny v Sociálním domě má být rozšířena zdravotnická ambulance. Měsíc červenec byl nejchladnější za několik posledních let. Uzávěrka příštího vydání Černovin bude 13. října Redakční rada si vyhrazuje právo vybrané příspěvky podle potřeby zkrátit a stylisticky upravit, za věcnou správnost odpovídá autor. Vydavatel není zodpovědný za obsah, kvalitu a pravdivost inzerátů a reklam a za případné jimi způsobené škody. Nevyžádané příspěvky se nevracejí a nejsou archivovány. Zpravodaj MČ Brno-Černovice Náklad výtisků Určeno k bezplatné distribuci Komise pro tisk a informatiku: předseda Ladislav Kotík, členové Mgr. Pavel Blažík, Jiří Vítek, Ing. Marie Navrátilová, Mgr. Miroslav Kubík, zapisovatelka Tamara Šikulová, Příjem příspěvků a inzerce na sekretariátu u paní Šikulové osobně v úřední dny (pondělí a středa na ÚMČ, Bolzanova 1, Brno, tel.: ) Sazba: Jonatán, grafické sdružení, Dvořákova 13, Brno, tel.: , Tisk: Arch-polygrafické práce, spol. s r.o., Charbulova 3a, Brno, tel.: MK ČR E Černovické střípky Tiráž

Usnesení 9. schůze Rady městské části Brno Černovice konané dne 24. 3. 2011 v 7.oo hod. v kanceláři starosty na radnici Bolzanova

Usnesení 9. schůze Rady městské části Brno Černovice konané dne 24. 3. 2011 v 7.oo hod. v kanceláři starosty na radnici Bolzanova 1 Usnesení 9. schůze Rady městské části Brno Černovice konané dne 24. 3. 2011 v 7.oo hod. v kanceláři starosty na radnici Bolzanova Rada městské části Brno Černovice schvaluje: * program 9. schůze RMČČ.

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Pracovní text pro členy RMČ a ZMČ Verze 3.2 8. březen 2012: BYTOVÁ KONCEPCE. MČ Brno Černovice

Pracovní text pro členy RMČ a ZMČ Verze 3.2 8. březen 2012: BYTOVÁ KONCEPCE. MČ Brno Černovice Pracovní text pro členy RMČ a ZMČ Verze 3.2 8. březen 2012: BYTOVÁ KONCEPCE MČ Brno Černovice Vypracoval: Bytový odbor, ÚMČ Brno Černovice (27.2.2012) Projednala a upravila: Rada MČ Brno Černovice (29.2.2012)

Více

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají LIBEREC HANDBALL ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON a za podpory Města Liberec pořádají 14. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE PRO MINIŽÁKOVSKOU KATEGORII LIBEREC, 20.6. 22.6.2014 TURNAJOVÝ BULLETIN

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Zápis č. 19/Z6 z 19. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 18. června 2012

Zápis č. 19/Z6 z 19. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 18. června 2012 Zápis č. 19/Z6 z 19. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 18. června 2012 Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 11 zastupitelů dle prezenční listiny p. Ing. Zdeněk Jiroušek, p. Jiří

Více

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2013/2014

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2013/2014 1 ÚVODNÍK Ahoj, milí čtenáři, vítejte u 18. vydání našich Deváťáckých novin. Tentokrát se dozvíte o dění ve škole i mimo ni v období od 12. do 25. května. Toto číslo pro vás připravili: Filip, Yveta, Martin

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna.

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna. OKENSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2010 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo ve středu 5.května 2010 od 17:00 hodin. Jedním z bodů jednání bylo schválení žádosti o slevu a prominutí

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Vyjádření k projektové dokumentaci nazvané Mimoúrovňová křižovatka VMO Rokytova (podklad pro změnu územního plánu města Brna). obsah.

Vyjádření k projektové dokumentaci nazvané Mimoúrovňová křižovatka VMO Rokytova (podklad pro změnu územního plánu města Brna). obsah. Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 5/13 ZMČ 5/13.8 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 23.06.2008 Vyjádření k projektové dokumentaci nazvané Mimoúrovňová křižovatka VMO Rokytova

Více

Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem

Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem provázeli budoucí prvňáčky žáci 5. tříd, kteří si připravili pro děti pohádkové úkoly. Letos

Více

ZAKÁZANY JSOU KOPAČKY SE ŠROUBOVACÍMI KOLÍKY!!!

ZAKÁZANY JSOU KOPAČKY SE ŠROUBOVACÍMI KOLÍKY!!! QantoCup 2015 O víkendu 27.6.-28.6.2015 se uskuteční již sedmnácté pokračování QantoCupu. Na hlavním Svitavském stadionu se o tomto víkendu potká 85 týmů v turnaji mužů a 16 týmů v turnaji veteránů. První

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

Zápis č. 6 z Komise bytové konané dne 17. června 2015

Zápis č. 6 z Komise bytové konané dne 17. června 2015 Zápis č. 6 z Komise bytové konané dne 17. června 2015 Přítomni: Iva Havlátová, Mgr. Michal Kudláček, Milena Ševčíková, Eduard Seidl, Michala Dvořáková, Lukáš Iwkovicz Nepřítomni: MUDr. Lea Chroustová,

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Zápis č. 6/2013. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech

Zápis č. 6/2013. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Zápis č. 6/2013 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Ing. Martina Procházková, Ing. Pavel Jelínek, Mgr. Vladimír Libovický,

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ ODBOR DOPRAVY, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO Číslo jednací Spisová značka Vyřizuje/tel. Brno dne MMB/00446154/2014 5400/MMB/00446154/2014 Ing. Iveta Jahnová 2015-04-17 Zn.: 11/10-Z/Jaiv 542 174 215 VEŘEJNÁ

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček Z Á Ř Í Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2014/2015 Nový

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více

PROGRAM SPORT CAMP PONDĚLÍ 14.7.2014 VŠESPORTOVNÍ PRŮPRAVA, ATLETIKA A KOLEKTIVNÍ HRY

PROGRAM SPORT CAMP PONDĚLÍ 14.7.2014 VŠESPORTOVNÍ PRŮPRAVA, ATLETIKA A KOLEKTIVNÍ HRY PROGRAM SPORT CAMP PONDĚLÍ 14.7.2014 VŠESPORTOVNÍ PRŮPRAVA, ATLETIKA A KOLEKTIVNÍ HRY -odevzdání veškerých dokumentů a vyřízení potřebné administrativy s rodiči 8:00 8:45hod. přivítání dětí na Sport Campu

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

Usn.č. 11/02. Usn.č. 11/03. Usn.č. 11/04. schvaluje jednací řád v předloženém znění, jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení. Usn.č.

Usn.č. 11/02. Usn.č. 11/03. Usn.č. 11/04. schvaluje jednací řád v předloženém znění, jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení. Usn.č. USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 11. zasedání konaného dne 25. 3. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli *********************************************************************************************

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Návrh časového postupu rozvoje obce v období let 2014 až 2020.

Návrh časového postupu rozvoje obce v období let 2014 až 2020. Návrh časového postupu rozvoje obce v období let 2014 až 2020. Úvodem : Podkladový materiál je výhledový, je možné jej návrhy zastupitelů, z komisí a výborů do 10.12.2013 / v prosinci schválení základní

Více

Fotbal Atletika Vybíjená Přehazovaná Streetball In-line biatlon

Fotbal Atletika Vybíjená Přehazovaná Streetball In-line biatlon 20.000 dětí 10.000 sportovců 70 základních škol 6 sportovních disciplín 80 rozhodčích 5 sportovních týdnů Slavnostní losování států 8 kvalifikačních dnů 1 velký finálový DEN Mediální podpora projektu Fotbal

Více

ve spolupráci s ParaCENTRUM Fenix, ASTV a ČSTPS pořádá pod záštitou primátora statutárního města Brna Turnaj stolního tenisu vozíčkářů

ve spolupráci s ParaCENTRUM Fenix, ASTV a ČSTPS pořádá pod záštitou primátora statutárního města Brna Turnaj stolního tenisu vozíčkářů P O Z V Á N K A Sportovní klub M O R A V I A B R N O Mikulovská 9 629 00 BRNO ve spolupráci s ParaCENTRUM Fenix, ASTV a ČSTPS pořádá pod záštitou primátora statutárního města Brna Bc. ROMANA ONDERKY,MBA

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

FOTBAL. Dne 20.4.2O15 se na hradištském hřišti odehrál velký fotbalový zápas. Hrálo proti sobě několik třídních týmu.

FOTBAL. Dne 20.4.2O15 se na hradištském hřišti odehrál velký fotbalový zápas. Hrálo proti sobě několik třídních týmu. FOTBAL Dnes dne 20.dubna se na Hradištském hřišti se odehrál fotbalový zápas mezi třídami ZŠ Hradištko.Všichni hráli moc dobře ale vítěz je jen jedan( 1.A > 1.B-2 Mod=2. Oran-3.=4.-6.

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 31. ŘÍJNA 2013

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 31. ŘÍJNA 2013 ZÁPIS A USNESENÍ Z XXII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 31. ŘÍJNA 2013 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil starosta obce Jaroslav KREML v 17.05 hod. - Jednání bylo řádně

Více

NEWSLETTER DUBEN 2015. Hřiště u Domu dětí a mládeže

NEWSLETTER DUBEN 2015. Hřiště u Domu dětí a mládeže NEWSLETTER DUBEN 2015 Hřiště u Domu dětí a mládeže Hřiště u Domu dětí a mládeže je od března opět v provozu. V letošním roce máme nový provozní řád. Hřiště mohou využívat i dospěláci", tedy občané nad

Více

Kongresové Centrum Aldis Hradec Králové

Kongresové Centrum Aldis Hradec Králové Kongresové Centrum Aldis Hradec Králové www.karaterec.com Ing. Jiří Boček / Prezident Českého svazu karate Vážené dámy a pánové, je pro mne velkou ctí pozvat vás na 13. ročník největší soutěže karate v

Více

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Exkluzivní. Kompletní nabídku nemovitostí a poskytovaných služeb naleznete na www.remaxcollection.cz LISTOPAD 2013

Exkluzivní. Kompletní nabídku nemovitostí a poskytovaných služeb naleznete na www.remaxcollection.cz LISTOPAD 2013 Exkluzivní nemovitosti Kompletní nabídku nemovitostí a poskytovaných služeb naleznete na www.remaxcollection.cz Představení kanceláře The RE/MAX Collection Platinum The RE/MAX Collection je prémiová značka

Více

Zpracovali: Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu Ing.

Zpracovali: Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu Ing. Zpracovali: Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu Ing. Nikola Němcová 1. Šestkový volejbal Všeobecná ustanovení: 1.1. Soutěž řídí

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 5.5. 2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. _ Přítomno: 7 členů

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 9 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Zpravodaj se mračí Co s ním? O čem chci psát? O potřebě, kterou vykonávají naši nejlepší přátelé - pejsci. Minulý týden přišel pan. Radoň ml. s ústní stížností

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 Přítomni: Předseda: Místopředseda: Členové: Tajemník: Omluven: Hosté: Ing. Zobal Josef Aleš Mareček

Více

Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 9. 9. 2011 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 7 členů zastupitelstva

Více

ve spolupráci s ParaCENTRUM Fenix, ASTV a ČSTPS pořádá pod záštitou primátora statutárního města Brna Turnaj stolního tenisu vozíčkářů

ve spolupráci s ParaCENTRUM Fenix, ASTV a ČSTPS pořádá pod záštitou primátora statutárního města Brna Turnaj stolního tenisu vozíčkářů P O Z V Á N K A Sportovní klub M O R A V I A B R N O Mikulovská 9 629 00 BRNO ve spolupráci s ParaCENTRUM Fenix, ASTV a ČSTPS pořádá pod záštitou primátora statutárního města Brna Bc. ROMANA ONDERKY,MBA

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Oblastní unie neslyšících Olomouc

Oblastní unie neslyšících Olomouc Oblastní unie neslyšících Olomouc Regional Union of the Deaf Olomouc Jungmannova 25, 77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Tel: 585 225 597,

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt.

Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Masarykovy ZŠ Klatovy, tř.

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

FK Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012

FK Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012 Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012 Mikulášský halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2003 a mladší Účastníci turnaje: BAUMIT Jablonec A,B,C, FC Slovan Liberec,,

Více

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě MŠ Kostička Kronika školka blízká přírodě Mateřská škola Kostička Ředitelka školky Bc. Jana Křišťanová Provozní doba školky 6:00-17:00 MŠ Kostička, příspěvková organizace, Milovice-Mladá, Tyršova 1500,

Více

Z Á P I S. z 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 11.8.2014

Z Á P I S. z 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 11.8.2014 Z Á P I S z 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 11.8.2014 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny, Ing. Lukáš Holeček omluven Dále přítomno: 3 občané, dle prezenční listiny

Více

Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002)

Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002) Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002) Mladší žáci nedokázali na jaře vylepšit své postavení z podzimu tabulky a zůstali na jedenáctém místě tabulky, když jaro mělo skoro stejný průběh jako podzim, dokážeme

Více

(EU PROGRAMM ERASMUS+)

(EU PROGRAMM ERASMUS+) ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (EU PROGRAMM ERASMUS+) Outdoor Education Course OUTDOOR LEADERSHIP PORTUGAL 16/03/2015 20/03/2015 Vypracoval : Mgr. Tomáš Sobotka Příprava na kurz: Příprava spočívala ve studiu materiálů,

Více

Základní škola. Dolní Vilémovice

Základní škola. Dolní Vilémovice Základní škola Dolní Vilémovice Školní rok 2012 2013 SLOVO ÚVODEM Školní rok 2012 2013 pro malou vilémovskou školičku znamenal mnoho nového. Nová paní ředitelka, nová paní učitelka, vychovatelka Jen ty

Více

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015 Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem Září 2015 O čem si přečtete: Zahájení školního roku 2015/2016 Plavání Návštěva útulku

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím

Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím Středa a pátek byli v minulém týdnu u dopravního podniku ve znamení tajných výletů. Tajných a dobrodružných výletů pro školní

Více

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 11. 3. 2015, v budově bývalé školy čp. 104, zahájeno v 19:00 hod. Přítomni:

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

Zápis. Přítomno: 13 členů ZMČ viz.prezenční listina. Nepřítomno: Honzák Marek omluven pozdější příchod; Prokeš Martin omluven.

Zápis. Přítomno: 13 členů ZMČ viz.prezenční listina. Nepřítomno: Honzák Marek omluven pozdější příchod; Prokeš Martin omluven. Zápis o průběhu 21. zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Chrlice, konaného dne 17.2.2010 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Březen duben 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Florbalový turnaj Malý projekt Rybák Luděk Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Popis projektu...3 Cíle projektu...3 Strom cílů...4 Časový harmonogram...5

Více

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS Okresní nohejbalový svaz Praha západ Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS 1. Předpis Hraje se dle platných Pravidel nohejbalu, Soutěžního řádu, tohoto rozpisu a jeho případných

Více

X I. B R N O C U P 2 0 1 2

X I. B R N O C U P 2 0 1 2 I N T E R N A T I O N A L P O L I C E A S S O C I A T I O N S E K C E Č E S K É R E P U B L I K Y ÚZEMNÍ SKUPINA 201 BRNO X I. B R N O C U P 2 0 1 2 v s á l o v é k o p a n é B R N O, Č E S K Á R E P U

Více

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Hosté : Ing. František Sojka, zástupci JSDHO Komárov

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více