Kempinkový plynový vařič

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kempinkový plynový vařič"

Transkript

1 Kempinkový plynový vařič cs Návod k použití Tchibo GmbH D Hamburg 85059HB32XVIZSMIT

2 Vážení zákazníci, existuje něco krásnějšího než léto, slunce a společná zábava při vaření třeba v kempu či na pláži? Kempinkový plynový vařič lze prostorově úsporně složit, takže se velmi pohodlně přenáší. Věříme, že Vám bude tento výrobek dlouho sloužit k Vaší spokojenosti. Váš tým Tchibo Obsah 2 K tomuto návodu 2 Bezpečnostní pokyny 3 Opatření při vzniku požáru 3 Opatření první pomoci 4 Pokyny pro přepravu a uchovávání 4 Umístění 4 Tipy k použití 4 Před smontováním zařízení 5 Montáž / zapojení 7 Použití 7 Zapnutí kempinkového plynového vařiče 7 Vypnutí kempinkového plynového vařiče 7 Odmontování plynové kartuše 7 Čištění kempinkového plynového vařiče 8 Uchovávání kempinkového plynového vařiče 8 Likvidace 8 Technické parametry K tomuto návodu Pozorně si přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod. Symboly uvedené v tomto návodu: Tento symbol varuje před nebezpečím poranění. Upozornění NEBEZPEČÍ varuje před možným těžkým poraněním a ohrožením života. Upozornění VÝSTRAHA varuje před poraněním a značnými věcnými škodami. Upozornění POZOR varuje před lehkým poraněním nebo poškozením. Takto jsou označeny doplňující informace. Bezpečnostní pokyny Účel použití Kempinkový plynový vařič je určen k vaření, příp. opékání vhodných potravin. Je koncipován pro množství běžná v soukromé domácnosti a není vhodný ke komerčním účelům. Kempinkový plynový vařič smí být používán výhradně k vaření a opékání venku. NEBEZPEČÍ pro děti Kempinkový plynový vařič nesmějí používat děti a osoby, které jej na základě svých fyzických, smyslových či duševních schopností nebo nedostatku zkušeností či z neznalosti nejsou schopny používat bezpečně. Děti musí být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si nebudou s kempinkovým plynovým vařičem hrát. 2

3 Nenechávejte děti s plynovým kempinkovým vařičem bez dozoru. VÝSTRAHA! Děti a domácí zvířata se musí zdržovat v dostatečné vzdálenosti od kempinkového vařiče! Obalový materiál se nesmí dostat do rukou dětem. Ihned jej zlikvidujte. NEBEZPEČÍ požáru/popálení Plynové kartuše, které jsou nezbytné pro provoz kempinkového plynového vařiče, nejsou součástí dodávky. Používejte pouze plynové kartuše splňující normu EN 417, opatřené závitem UNEF 7/16 x28 a ventilem. Vhodné plynové kartuše zakoupíte ve specializovaných prodejnách nebo na internetu. Plynové kartuše musejí být připojeny tak, jak je popsáno v návodu. Před připojením plynové kartuše vždy zkontrolujte šroubové závity a všechna těsnění na kempinkovém plynové vařiči i na samotné kartuši, zda nevykazují známky poskození. Pokud je některý ze šroubových závitů nebo některé z těsnění poškozené, nesmí se plynová kartuše připojovat, resp. nesmí se kempinkový plynový vařič používat. Plynovou kartuši připojujte vždy venku. Dbejte na to, aby se v blízkém okolí nezdržovaly žádné děti ani jiné osoby. Při připojování nebo vyměňování plynové kartuše dbejte na to, aby se v blízkém okolí nenacházely žádné zápalné zdroje, otevřený oheň apod. VÝSTRAHA! Kempinkový plynový vařič je během používání velmi horký a nesmí se s ním během používání manipulovat! Než začnete kempinkový plynový vařič rozmontovávat, čistit, převážet nebo přenášet, musíte jej vypnout a nechat úplně vychladnout. Nikdy nenechávejte kempinkový plynový vařič bez dohledu, když je v provozu. Při práci s kempinkovým plynovým vařičem nikdy nekuřte. Nikdy neodkládejte plynovou kartuši v blízkosti otevřeného ohně. Během používání udržujte bezpečnou vzdálenost minimálně 1 m od hořlavých materiálů a materiálů citlivých na teplo. Používejte kempinkový plynový vařič výhradně venku. V žádném případě jej nepoužívejte v uzavřených nebo zastřešených prostorách. Tato zásada se vztahuje i na stany, besídky apod. Kempinkový plynový vařič je sice vybaven ochranným krytem proti větru, i přesto ale dbejte na to, aby stál na místě chráněném proti větru. Chraňte kempinkový plynový vařič před působením vlhkosti, stříkající vody apod. Umísťujte kempinkový plynový vařič na rovnou, stabilní a žáruvzdornou plochu. Používejte kempinkový plynový vařič pouze tehdy, pokud je kompletně a správně smontovaný. Před každým použitím zařízení zkontrolujte, že na hořáku nejsou žádné nánosy. Případné nánosy odstraňte. Nevystavujte plynové kartuše teplotám přesahujícím 50 C. Chraňte je i před intenzivním slunečním zářením. Dbejte na to, aby se nad kempinkovým plynovým vařičem nenacházely žádné předměty, části budov, stromy nebo keře. Je zakázáno měnit, resp. upravovat díly zaplombované výrobcem nebo jeho dodavatelem. Opravy a údržbu kempinkového plynového vařiče smí provádět výhradně odborný personál autorizovaný pro takové úkony. Neprovádějte na kempinkovém plynovém vařiči žádné změny či úpravy. Plyn tvoří s olejem výbušnou směs. Nikdy se nepokoušejte řešit těžký chod ventilů nebo regulačních knoflíků aplikací oleje, resp. penetračního oleje. Používejte výhradně hrnce s průměrem dna mm. Nepoužívejte žádné ploché předměty nebo kuchyňské příslušenství, které by překračovalo výše uvedený průměr. Nepoužívejte žádné předměty, které by současně překrývaly oba hořáky. Nepoužívejte žádné hořlavé čisticí prostředky. Opatření při vzniku požáru Odveďte okolostojící osoby do bezpečí! Pokud je to možné, uzavřete plynovou kartuši krytkou. Ochlaďte plynovou kartuši vodou. Dbejte přitom na svou bezpečnost! Může dojít ke spontánnímu opakovanému vzplanutí explozivního typu. V případě požáru musejí být plné plynové kartuše odstraněny z oblasti ohrožené požárem. Pokud to není možné, je třeba zabránit přehřátí plynové kartuše postřikováním vodou nebo jinými vhodnými prostředky (z bezpečné pozice). Opatření první pomoci Opatření proti vdechnutí plynu Vysoké koncentrace mohou mít za následek udušení. Příznakem může být ztráta schopnosti pohybu a vědomí. Postižená osoba si neuvědomuje, že se dusí. Při nízkých koncentracích může docházet k závratím, bolestem hlavy, nevolnosti a poruchám koordinace. Postiženou osobu odveďte dále od plynového vařiče na čerstvý vzduch. Vyhledejte lékařskou pomoc nebo zavolejte záchrannou službu. V případě zástavy dechu proveďte umělé dýchání. 3

4 Opatření při závažném popálení nebo opaření Hrozí akutní nebezpečí podchlazení nebo šoku. Okamžitě volejte záchrannou službu! Případné drobné požáry ihned uhaste vodou, plameny zaduste tlustou dekou. Při opaření: Ihned odstraňte oděv. Při popálení: Nechte oděv na těle. Chlaďte studenou vodou minimálně 15 minut, dokud bolest neodezní. Zakryjte zasažené místo sterilním metalizovaným obvazovým šátkem na popáleniny. Metalizovanou stranu přiložte na poraněnou kůži a volně zafixujte gázou nebo trojcípým šátkem. Nepoužívejte žádné domácí prostředky první pomoci jako masti, pudry, oleje, dezinfekční prostředky apod. Opatření při drobném popálení nebo opaření Při opaření: Ihned odstraňte oděv. Při popálení: Odstraňte oděv pouze v případě, že není přilepený. Chlaďte studenou vodou minimálně 15 minut, dokud bolest neodezní. Drobné popáleniny nebo opaření bez puchýřků nechte zahojit bez krytí; neaplikujte náplast ani obvaz. Pokyny pro přepravu a uchovávání Nepřepravujte, resp. neuchovávejte kempinkový plynový vařič nikdy s našroubovanou plynovou kartuší v autě nebo ve stanu. Nepřepravujte, resp. neuchovávejte plynové kartuše nikdy naležato, ale vždy zásadně nastojato, zajištěné proti pádu nebo sklouznutí. Před přepravou, resp. uložením kempinkového plynového vařiče odpojte plynovou kartuši od plynových přípojek. Nasuňte krytku na plynovou kartuši až na doraz. Uchovávejte plynové kartuše mimo dosah dětí. Plynové kartuše musejí být uchovávány tak, aby k nim neměly přístup nepovolané osoby. Uchovávejte plynové kartuše mimo dosah oxidačních plynů a jiných materiálů podporujících hoření. Neuchovávejte plynové kartuše společně se samozápalnými materiály nebo s materiály podporujícími hoření. Dbejte na to, aby se v blízkosti plynových kartuší nenacházely žádné zápalné zdroje, otevřený oheň apod. V blízkosti plynových kartuší nekuřte. Unikající zkapalněný (LPG) je těžší než vzduch a klesá k zemi. Neuchovávejte plynové kartuše v domě, v podzemí (např. sklepy, šachty, podzemní garáže apod.) ani na nevětraných místech, kde by mohlo docházet k hromadění unikajícího plynu. Chraňte kartuše před přímým slunečním zářením a jinými zdroji tepla. Uchovávejte plynové kartuše při teplotách do 50 C na dobře odvětrávaném, stinném místě chráněném před vlivy počasí. Prázdné plynové kartuše obsahují vždy zbytkové množství zkapalněného plynu. Dodržujte tedy pokyny pro uchovávání i v případě prázdných kartuší. Prázdné plynové kartuše nikdy neprorážejte ani jinak nepoškozujte! Pokud nebudete kempinkový plynový vařič delší dobu používat, uložte jej na suché místo chráněné před mrazem. Kempinkový plynový vařič zakryjte. Umístění Nepoužívejte kempinkový plynový vařič v uzavřených místnostech! Používejte jej výhradně venku. Stavějte jej do dostatečné vzdálenosti od budov, stromů, keřů a všech hořlavých materiálů. Stavějte kempinkový plynový vařič bezpečně a stabilně na rovný a nehořlavý podklad. Podklad musí být odolný vůči rozstřikovanému tuku, protože tomu nelze při vaření a opékání vždy zabránit. Zvolte takové místo, na kterém nikoho nebude obtěžovat kouř nebo pach. Kempinkový plynový vařič nikdy nepřemisťujte, dokud jej ještě používáte, resp. dokud ještě úplně nevychladl. Hořák zapalujte vždy na místě, které je chráněné proti větru. Tipy k použití Zabraňte tomu, aby do plamene kapal tuk. Dbejte na to, aby pánev nebo hrnec byly umístěny vždy správně na středu hořáku. Před smontováním zařízení Přečtěte si důkladně návod k použití a dodržujte bezpečnostní pokyny. Nikdy nepoužívejte kempinkový plynový vařič, pokud některá z nožek není správně vyklopená a zacvaknutá. 4

5 Montáž / zapojení 1 nožka 1. Vyklopte obě nožky směrem nahoru. 2. Zajistěte nožky tak, že zatlačíte na jejich dolním konci na obě současně a zvednete je přes zajišťovací výstupky Postavte kempinkový plynový vařič na nožky. 2. Uchopte kempinkový plynový vařič jak je zobrazeno na obrázku. 3. Vyklopte ochranný kryt proti větru až na doraz. Nikdy neprovozujte kempinkový plynový vařič se zaklopeným ochranným krytem proti větru. Vařič je provozuschopný pouze s ochranným krytem proti větru vyklopeným dozadu. 5

6 Regulátor teploty musí být otočen až na doraz ve směru hodinových ručiček = poloha VYPNUTO (tečka na regulátoru teploty směřuje nahoru). Před připojením plynové kartuše vždy zkontrolujte šroubové závity a všechna těsnění na kempinkovém plynové vařiči i na samotné kartuši, zda nevykazují známky poskození. Pokud je některý ze šroubových závitů nebo některé z těsnění poškozené, nesmí se plynová kartuše připojovat, resp. nesmí se kempinkový plynový vařič používat. regulátor teploty 1. těsnění plynová kartuše upevňovací oko plynová přípojka těsnění Odmontujte krytky z plynových kartuší. Našroubujte kartuše na plynové přípojky ve směru hodinových ručiček (viz obr.). Plynové kartuše našroubovávejte VE VZPŘÍMENÉ POLOZE. Nikdy nesmí dojít k naklonění! Jakmile dojde k otevření ventilu v kartuši, uslyšíte tiché syčení unikajícího plynu. Plynovou kartuši pak rychle našroubujte až na doraz na plynovou přípojku, aby neuniklo příliš mnoho plynu! Pravidelně kontrolujte těsnost plynové přípojky. Nastříkejte na spoj mezi plynovou kartuší a kempinkovým plynovým vařičem, na hrdlo plynové kartuše a regulátor teploty běžný sprej pro vyhledávání úniků nebo je potřete mýdlovou vodou (poměr mýdla a vody 1 : 3). Otáčejte regulátor teploty proti směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte tiché syčení. Na netěsnících místech se objeví bublinky, které signalizují, že uniká plyn. Otočte regulátor teploty opět do polohy VYPNUTO. Úplně vyšroubujte plynovou kartuši a ještě jednou ji našroubujte na plynovou přípojku. Pokud znovu uniká plyn, nesmí se kempinkový plynový vařič uvést do provozu! 6

7 Použití Odmontování plynové kartuše Před prvním použitím kempinkového plynového vařiče nechte oba hořáky hořet 15 minut bez hrnce nebo pánve, aby se odstranily veškeré zbytky z výroby. Přitom může být po krátkou dobu cítit zápach, což je však normální a není to na závadu. Barva hořáků se může mírně změnit. Jde o přirozený proces a není to důvod k reklamaci. Zapnutí kempinkového plynového vařiče 1. Hořáky můžete zapalovat nezávisle na sobě. hořák regulátor teploty elektrický zapalovač Otáčejte regulátor teploty pomalu proti směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte tiché syčení. Plyn uniká. 2. Stiskněte elektrický zapalovač. Pokud ve výjimečných případech nezačne plyn hořet, otočte regulátor teploty až na doraz ve směru hodinových ručiček do polohy VYPNUTO (tečka na regulátoru teploty směřuje nahoru). 3. Počkejte přibližně 5 minut a poté opakujte kroky 1 a Pomocí regulátoru teploty nastavte velikost plamene. 5. V případě potřeby opakujte kroky 1 až 4 pro druhý hořák. Vypnutí kempinkového plynového vařiče m Otočte regulátor teploty až na doraz ve směru hodinových ručiček do polohy VYPNUTO (tečka na regulátoru teploty směřuje nahoru). Ujistěte se, že plamen úplně zhasl. 1. Ujistěte se, že plamen zhasl. Regulátor teploty musí být otočen až na doraz ve směru hodinových ručiček = poloha VYPNUTO (tečka na regulátoru teploty směřuje nahoru). 2. Odšroubujte kartuše z plynových přípojek otáčením ve směru hodinových ručiček (viz obr.). 3. Při přepravě a uchovávání plynových kartuší bezpodmínečně dodržujte také všechny pokyny v kapitole Pokyny pro přepravu a uchovávání. Čištění kempinkového plynového vařiče NEBEZPEČÍ požáru/popálení Nepoužívejte žádné hořlavé čisticí prostředky. Před čištěním počkejte, dokud kempinkový plynový vařič dostatečně nevychladne. m Otřete všechny kovové plochy a mřížky pod hrnce hadříkem navlhčeným teplou vodou. V případě potřeby použijte jemný čisticí prostředek. Poté otřete plochy hadříkem navlhčeným v čisté vodě. Všechny díly pořádně osušte. Dbejte přitom na to, abyste při otírání nenarazili do kartuší mohlo by dojít k poškození šroubového závitu. 7

8 Likvidace m Odstraňte přitom případné zbytky potravin z hořáků měkkým kartáčem. m Pokud při čištění pokládáte plynový vařič na stranu, odmontujte nejprve kartuše z plynových přípojek. Pokud byste to neudělali, plynové kartuše by vlastní vahou visely volně ve vzduchu a na plynové přípojce by mohl začít unikat plyn. Uchovávání kempinkového plynového vařiče Výrobek a jeho obal jsou vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí. Obal roztřiďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů. Likvidace použitých kartuší: Před zlikvidováním musejí být plynové kartuše kompletně vypotřebované tzn. prázdné. Proto je třeba nechat kempinkový plynový vařič hořet, dokud plamen nezhasne. Plynové kartuše se symbolem Zeleného bodu lze likvidovat jako recyklovatelný materiál. Plynové kartuše bez symbolu Zeleného bodu je nutné odevzdat na specializovaných místech pro sběr nebezpečných materiálů. Před uložením kempinkového plynového vařiče odpojte plynové kartuše od plynových přípojek. Nasuňte na plynové kartuše krytky až na doraz. Uchovávejte kempinkový plynový vařič v suchém, nekorodujícím prostředí. Vyklopte ochranný kryt proti větru dopředu (nad hořáky). Zakryjte kempinkový plynový vařič např. plastovou ochrannou fólií, aby byl chráněn před znečištěním a poškozením. Při uchovávání dodržujte všechny pokyny v kapitole Pokyny pro přepravu a uchovávání. Technické parametry Model: Spotřeba plynu: 300 g/h Tepelný příkon: 4,2 kw (2x 2,1 kw) Plynová kartuše: Primus Power Gas 100G/230G/450G kartuše s propanbutanovou směsí Závit pro plynovou kartuši: 7/16 x 28 UNEF Průměr ventilu: 0,22 mm Plynová směs: propan butan Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18, Hamburg, Germany Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn BU1030 Číslo výrobku: