Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo"

Transkript

1 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. objednatele 05/14/2162/16 č. zhotovitele 21/16/S uzavřené dne uzavřené dne dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), za předpokladu dodržení především těchto závazných ustanovení: Článek I - SMLUVNÍ STRANY Objednatel: Město Třebíč Se sídlem: Karlovo nám. 104/55, Třebíč Zastoupené: Vladimírem Malým, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č. 40/2/ZM/2015 ze dne IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Třebíč Číslo účtu: /0100 Telefon: (dále jen objednatel a nebo též zadavatel ) Zhotovitel: SOBOS CZ spol. s r. o. Se sídlem: Na Klinkách 414, Třebíč Zastoupen: Vítězslavem Sochorem, jednatelem Miroslavem Sochorem, jednatelem IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: Zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka (dále jen zhotovitel ) I. Nad rámec sjednaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce, které byly odsouhlaseny oběma smluvními stranami. Jedná se o vícepráce na objektu SO 01 Komunikace, chodníky a zpevněné plochy. Vzhledem k výškovým úpravám terénu a následně i úpravám chodníků, ke kterým došlo při realizaci stavby, bylo nutné upravit napojení na stávající chodníky v jižní části území regenerace. K další úpravě chodníků spočívající k výměně obrubníků, podkladních vrstev, pochůzné vrstvy ze zámkové betonové dlažby a prací s tím souvisejících, došlo v severozápadní části území a to rovnoběžně s ulicí Kubišova a ulicí Znojemská směrem před vchod bytového domu č..p Na objektu SO 02 Veřejné osvětlení se zamění původní sodíková svítidla za led osvětlení. Na objektu SO 03 Sadové úpravy bylo nad rámec požadováno dodání 3 kusů líp a 6 ks keřů. Dále se smluvní strany dohodly, že nebudou provedeny práce na objektu SO 01 Komunikace propojovací chodník za a na objektu SO 02 Veřejné osvětlení nebude proveden propoj veřejného osvětlení do ulice Kubišova a osvětlení přechodu (bude řešeno v etapě B2). 1

2 V článku IV Cena díla se dosavadní text odst. IV.1 ruší a nahrazuje se tímto textem: II. IV.1 Cena díla je stanovena v souladu s 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná bez DPH: Rekapitulace Cena dle smlouvy o dílo bez DPH Cena po uzavření dodatku č. 1 bez DPH Cena víceprací a méněprací dle dodatku č. 2 bez DPH Cena celková bez DPH ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Slovy: šestmilionůtřistašedesátšesttisícčtyřistašedesátosm (cena bez DPH) korun českých. 1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti. III. 2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým obsahem souhlasí. 4. Tento dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. 5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je: příloha č. 1 - přehled víceprací a méněprací. 6. O uzavření tohoto dodatku rozhodla za objednatele rada města dne svým usnesením č. 41/27/RM/2016. V Třebíči, dne V Třebíči, dne Objednatel: Zhotovitel: Město Třebíč SOBOS CZ spol. s r. o. Vladimír Malý místostarosta Vítězslav Sochor jednatel Miroslav Sochor jednatel 2

3 Stavba: 16025v3 Položkový rozpočet stavby REGENERACE SÍDLIŠTĚ - TŘEBÍČ, UL. ČELOUDOVA, ET. B1 - VÍCEPRÁCE + MÉNĚPRÁCE 2 Objednatel: Město Třebíč IČO: DIČ: Zhotovitel: SOBOS CZ spol.s.r.o. IČO: Vypracoval: Na Nivkách 277 Třebíč Ing. Helena Tomšíčková DIČ: CZ Rozpis ceny HSV PSV MON Vedlejší náklady Ostatní náklady Celkem Celkem , ,00 0,00 0,00 0, ,83 Rekapitulace daní Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK Základ pro základní DPH 21 % ,83 CZK Zaokrouhlení Cena celkem bez DPH 0, ,00 CZK CZK v Třebíči dne Ing. Helena Tomšíčková Za zhotovitele Za objednatele Zpracováno programem BUILDpower S, RTS, a.s. Stránka 1 z 2

4 Rekapitulace dílčích částí Číslo Název Základ pro sníženou DPH Základ pro základní DPH DPH celkem Cena celkem % SO01 KOMUNIKACE, CHODNÍKY A ZPEVNĚ Napojení stávajících chodníků Chodník Znojemská Chodník Kubišova Okapový chodník Zábradlí Odvodnění stříšek vchodů Propojovací chodník za mén SO02 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Vícepráce a méněpráce SO03 SADOVÉ ÚPRAVY Sadové úpravy Celkem za stavbu Rekapitulace dílů Číslo Název Typ dílu Celkem % 1 Kácení HSV 462, Zemní práce HSV , Výsadby dřevin HSV , Komunikace HSV , Trubní vedení HSV 5 286, Doplňující práce na komunikaci HSV , Staveništní přesun hmot HSV 3 077,26 1 M01 Méněpráce - Elektromontáže HSV , M02 Vícepráce - Elektromontáže HSV , Konstrukce zámečnické PSV ,00 12 D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU ,27 11 Cena celkem , Zpracováno programem BUILDpower S, RTS, a.s. Stránka 2 z 2

5 S: 16025v3 R: 01 Položkový rozpočet Napojení stávajících chodníků Díl: 1 Zemní práce 2 890, R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 68, , , R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.25 cm m2 68, , , R00 Vytrhání obrub chodníkových m 85, ,00 850,00 Díl: 5 Komunikace , R00 Podklad ze štěrkodrti 4-8 po zhutnění tloušťky 4 cm m2 68, , , R00 Podklad ze štěrkodrti 0-63 po zhutnění tloušťky 15 cm m2 68, , , R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 68, , ,00 Díl: 8 Trubní vedení 5 286,60 N RT1 Osazení betonových dílců šachet, skruže rovné, na kus 3, , ,50 kroužek, do 0,5 t N R00 Osazení poklopu s rámem do 150 kg kus 1, ,10 557,10 N6 R01 Poklop D 400 Begu BO beton/litina, bez odvětrání kus 1, , ,00 N7 R02 ŠACHTY ARV 10 vyrovnávací prstenec kus 3, ,00 711,00 Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 8 500, R00 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou m 85, , ,00 Díl: 99 Staveništní přesun hmot 432, R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt betonový t 43, ,00 432,64 Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 5 991, R00 Naložení a složení suti t 64, ,00 966, R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 64, ,00 644, R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 837, , , R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 64, ,00 193,29

6 Položkový rozpočet S: 16025v3 R: 02 Chodník Znojemská Díl: 1 Zemní práce , R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 299, , , R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.20 cm m2 299, , , R00 Vytrhání obrub chodníkových m 132, , , R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 5, ,00 50, R00 Úprava pláně komunikace se zhutněním m2 299, , ,00 Díl: 5 Komunikace , R00 Podklad ze štěrkodrti 4-8 po zhutnění tloušťky 4 cm m2 299, , , R00 Podklad ze štěrkodrti 0-63 po zhutnění tloušťky 15 cm m2 299, , , R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 299, , , R Dlažba zámková 20x20x6 cm červená, dlažba pro m2 1, ,50 578,25 nevidomé R Dlažba zámková přírodní 20x20x6 m2 233, , ,00 Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci , R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 m 137, , ,00 N R Obrubník chodníkový ABO /100/250, přírodní kus 100, , , R Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý kus 3, ,00 183, R Obrubník silniční přechodový L 1000/150/ kus 1, ,00 191, R Obrubník silniční přechodový P 1000/150/ kus 1, ,00 191,00 Díl: 99 Staveništní přesun hmot 2 025, R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt betonový t 202, , ,19 Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot , R00 Naložení a složení suti t 195, , , R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 195, , , R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 2 541, , , R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 195, ,00 586,61

7 S: 16025v3 R: 03 Položkový rozpočet Chodník Kubišova Díl: 1 Zemní práce 2 475, R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 61, ,00 915, R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.20 cm m2 61, ,00 610, R00 Vytrhání obrub chodníkových m 29, ,00 290, R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 5, ,00 50, R00 Úprava pláně komunikace se zhutněním m2 61, ,00 610,00 Díl: 5 Komunikace , R00 Podklad ze štěrkodrti 4-8 po zhutnění tloušťky 4 cm m2 61, , , R00 Podklad ze štěrkodrti 0-63 po zhutnění tloušťky 15 cm m2 61, , , R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 61, , , R Dlažba zámková 20x20x6 cm červená, dlažba pro nevidomé m2 1, ,50 578,25 Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 8 771, R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 m 34, , ,00 N R Obrubník chodníkový ABO /100/250, přírodní kus 18, , , R Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý kus 3, ,00 183, R Obrubník silniční přechodový L 1000/150/ kus 1, ,00 191, R Obrubník silniční přechodový P 1000/150/ kus 1, ,00 191,00 Díl: 99 Staveništní přesun hmot 431, R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt betonový t 43, ,00 431,92 Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 3 435, R00 Naložení a složení suti t 36, ,00 554, R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 36, ,00 369, R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 480, , , R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 36, ,00 110,81

8 Položkový rozpočet S: 16025v3 R: 04 Okapový chodník Díl: 1 Zemní práce 1 680, R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 21, ,00 315, R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.25 cm m2 21, ,00 315, R00 Vytrhání obrub chodníkových m 70, ,00 700, R00 Úprava pláně komunikace se zhutněním m2 35, ,00 350,00 Díl: 5 Komunikace 9 275, R00 Podklad ze štěrkodrti 4-8 po zhutnění tloušťky 4 cm m2 35, , , R00 Podklad ze štěrkodrti 0-63 po zhutnění tloušťky 15 cm m2 35, , , R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 35, , ,00 Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 7 000, R00 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou m 70, , ,00 Díl: 99 Staveništní přesun hmot 310, R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt betonový t 31, ,00 310,89 Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 2 786, R00 Naložení a složení suti t 29, ,00 449, R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 29, ,00 299, R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 389, , , R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 29, ,00 89,88

9 S: 16025v3 R: 05 Položkový rozpočet Zábradlí Díl: 767 Konstrukce zámečnické ,00 N10 R2 Úprava stávajících zábradlí kpl 1, , ,00

10 S: 16025v3 R: 06 Položkový rozpočet Odvodnění stříšek vchodů Díl: 767 Konstrukce zámečnické 7 500,00 N12 R3 Odvodnění stříšek vchodů kpl 3, , ,00

11 Položkový rozpočet S: 16025v3 R: 07 Propojovací chodník za méněpráce Díl: 5 Komunikace , R00 Podklad ze štěrkodrti 4-8 po zhutnění tloušťky 4 cm m2-15, ,00-450, R00 Podklad ze štěrkodrti 0-32 po zhutnění tloušťky 15 cm m2-15, , , R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2-15, , , R Dlažba zámková přírodní 20x20x6 m2-15, , ,00 Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci , R00 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou m -20, , , R Obrubník záhonový 100-5/ x50x250 mm kus -20, ,00-800,00 Díl: 99 Staveništní přesun hmot -123, R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt betonový t -12, ,00-123,38

12 S: 16025v3 O: SO02 R: 01 Položkový rozpočet VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Vícepráce a méněpráce Díl: M01 Méněpráce - Elektromontáže ,00 2-uzn ESI2 Výkop rýhy pro kabel v chodníku (hornina tř. 3-4 do m -40, , ,00 hloubky 0,8 m, š=0,4m) vč. sejmutí původní, dlažby 4-uzn ESI4 Pískové lože ve výkopech pro VO vč. materiálu bm -40, , ,00 5-uzn ESI5 Zához rýhy se zhutněním výkopů VO bm -40, , ,00 13-neuz ESI7 Chránička kopoflex prům 75 mm vč. zatažení kabelu m -615, , ,00 14-neuz ESI8 Chránička kopoflex prům 110 mm vč. uložení do výkpu m -64, , ,00 9-uzn ESI9 Chránička HDPE prům. 40 mm vč. uložení do výkpu m -343, , ,00 18-neuz ESI13 Provedení uzemnění m -6, ,00-378,00 28-neuz ESI28 Dvojitý výložník vč. Montáže ks -1, , ,00 36-neuz ESI37 Stožár přechodový, včetně montáže ks -1, , ,00 38-neuz ESI39 Výložník pro svítidlo, 1,5 m vč. montáže ks -1, , ,00 31-neuz ESI31 Kabel CYKY-J 4x16 včetně montáže m -79, , ,00 32-neuz ESI33 Kabel CYKY-J 4x4 včetně montáže m -121, , ,00 29-uzn ESI29 Kabel CYKY-J 3x1,5, včetně montáže m -60, , ,00 36-neuz ESI36 Svítidlo, sodíkový zdroj, pouliční osvětlení, 50W ks -4, , ,00 40-neuz ESI41 Demontáž stávajícího výložníku KUB 45 a montáž na 6/2 kpl -1, ,00-371,00 33-uzn ESI33 Úprava výložníku - zámečnická úprava, demontáž a montáž ks -1, , ,00 42-neuz ESI42 Přechodové svítidlo, LED 75 W, 6000 K včetně montáže ks -3, , ,00 34-uzn ESI34 Přechodové svítidlo, LED 75 W, 6000 K včetně montáže ks -1, , ,00 32-uzn ESI32 Svítidlo, sodíkový zdroj, pouliční osvětlení, 50W ks -12, , ,00 Díl: M02 Vícepráce - Elektromontáže ,00 12-neuz ESI12 Chránička kopoflex prům 50 mm vč. zatažení kabelu m 14, ,00 588,00 9-uzn ESI9 Chránička HDPE prům. 40 mm vč. uložení do výkpu m 20, ,00 800,00 16-uzn ESI16 Fólie varovná m 116, , ,00 17-neuz ESI17 Výkop základu pro stožáry a pojist. skříň m3 3, , ,00 19-neuz ESI39 Pojistková skříň (SP-VOb, SP-VO1, SP-CED) 12x160 A vč. montáže a jisticích prvků ks 1, , ,00 N13 N1 Svítidlo SIBT 30W ks 13, , ,00 23-uzn ESI23 Parkový stožár 5 m, pozinkovaný s termoplastovou ochranou spodní části, včetně montáže ks 1, , ,00 24-uzn ESI24 Výložník na parkový stožár pro svítidlo VO, 0,5 m včetně montáže ks 1, ,00 479,00 N14 N2 Svítidlo SLBT 43W ks 3, , ,00 N15 N3 Trubka HDPE m 343, , ,00 N16 N4 Přechodové svítidlo LED 75W 6000K MEGIN ks 2, , ,00 42-uzn ESI42 Ostatní montážní materiál kpl 1, , ,00 N17 N5 Drát FeZn 8mm kg 3, ,00 177,00 N18 N6 Kopoflex 63 m 5, ,00 260,00 26-uzn ESI26 Kabel CYKY-J 4x10 včetně montáže m 15, , ,00 N19 N7 Kabel AYKY 4x25 m 65, , ,00

13 S: 16025v3 O: SO03 R: 01 Položkový rozpočet SADOVÉ ÚPRAVY Sadové úpravy Díl: 1 Kácení 462, R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m. t 2, ,00 462,50 Díl: 2 Výsadby dřevin , R00 Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou půdy na 50% (s případným, naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvozem na na vzdálenost do 20 km a složení kus 3, ,00 927, R00 Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při, průměru balu přes 400 do 500 mm Ukotvení dřeviny třemi kůly (včetně ochrany proti poškození kmene v místě vzepření) délky přes 2 do, 3 m Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5, - 1 m Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty ve dvou vrstvách v rovině nebo na svahu, do 1: R00 Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou půdy na 50% (s případným, naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvozem na na vzdálenost do 20 km a složení kus 3, ,00 927,00 kus 3, ,00 309,00 kus 3, ,00 108,00 m2 3, ,00 78,00 kus 20, ,00 260, R00 Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, výšky do, 1 m v terénu kus 20, ,00 260, Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 m2 13, ,00 403,00 v rovině nebo na svahu do 1:5 17 Pol 17 Mulčovací kůra m3 2, , ,00 18 Pol 18 Hadice flexibilní pro zálivku kus 3, ,00 156,00 19 Pol 19 Univerzální hnojivo NPK kus 9, ,00 189,00 20 Pol 20 Kůl 2,5 m, průměr 9 cm, s fazetou na špici, impregnovaný kus 9, ,00 882,00 21 Pol 21 Juta na obalení kmene 7bm x strom bm 10, ,00 31,50 22 Pol 22 Úvazky ke stromům 2bm x strom bm 6, ,00 24,00 23 Pol 23 Zahradnický substrát na výměnu do jam m3 1, ,00 453,20 27 Pol 27 Tilia tomentosa 'BRABANT', Vk, ok 14-16, bal kus 3, , ,00 31 Pol 31 Cornus alba 'Elegantissima', v kus 10, ,00 270,00 32 Pol 32 Forsythia intermedia, v kus 10, ,00 310,00

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 05/14/2140/18 č. zhotovitele 18-23 podle 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále jen občanský zákoník ) I. SMLUVNÍ STRANY Objednatel: Město Třebíč

Více

DODATEK Č. 3. ke SMLOUVĚ O DÍLO. č. objednatele 05/14/2349/17 č. zhotovitele H3178/18

DODATEK Č. 3. ke SMLOUVĚ O DÍLO. č. objednatele 05/14/2349/17 č. zhotovitele H3178/18 DODATEK Č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 05/14/2349/17 č. zhotovitele H3178/18 uzavřené dne 18.01.2018 na základě dohody smluvních stran podle ustanovení 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO Parkování na ul. Hybešova

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO Parkování na ul. Hybešova ?-. ^ A to lu o - DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO Parkování na ul. Hybešova Číslo zhotovitele: 841/NCAB/003/076/2016 MUBOP00CED8L Objednatel: Město Boskovice, se sídlem: Masarykovo nám. 4/2, 680 18 BOSKOVICE

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : Park, vozovka, odvodnění, osvětlení,chodník Stavba : Název stavby : SKP : REVITALIZACE NÁVSI v Dolních Chvatlinách Projektant : Počet měrných jednotek

Více

Slepý rozpočet stavby Datum:

Slepý rozpočet stavby Datum: stavby Datum: 24.10.2016 146c Oprava chod. tělesa Boletice,ul. Čsl.part. Objednatel : Statutární město Děčín IČO : Mírové nám. 1175/5 DIČ : 40502 Děčín Zhotovitel : Bajger s.r.o. IČO : 2701101 DIČ : CZ2701101

Více

DODATEK Č. 3. ke Smlouvě o dílo ze dne pro zhotovení stavby Rekonstrukce ulice Kroková 2. etapa, Třeboň"

DODATEK Č. 3. ke Smlouvě o dílo ze dne pro zhotovení stavby Rekonstrukce ulice Kroková 2. etapa, Třeboň DODATEK Č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 08.06.2018 pro zhotovení stavby Rekonstrukce ulice Kroková 2. etapa, Třeboň" Číslo smlouvy objednatele: 750/4708/18 Číslo zakázky zhotovitele: 2018-022 Smluvní strany

Více

SLEPÝ ROZPOČET. HZS 0 ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

SLEPÝ ROZPOČET. HZS 0 ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0 SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 1 0 JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek PS78-2017 Stavební úpravy chodníků na ul. Vřesinská Náklady na m.j. 0 Projektant Zpracovatel

Více

ROZPOČET. HSV Práce a dodávky HSV ,23 0,002. PSV Práce a dodávky PSV 0,00 0,000. Celkem ,23 0,002

ROZPOČET. HSV Práce a dodávky HSV ,23 0,002. PSV Práce a dodávky PSV 0,00 0,000. Celkem ,23 0,002 ROZPOČET Stavba: Rekonstrukce ulic Poddomí a Novoměstská méněprace Objekt: Dobruška - Rekonstrukce místní komunikace Poddomí - I.etapa Část: Komunikace Objednatel: Zhotovitel: Zpracoval: Místo: Datum:

Více

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č /2017/OIMH

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č /2017/OIMH Statutární město Ostrava Dodatek ke smlouvě Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10421/2017/OIMH uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. 2586 a násl. a 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015

Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015 Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015 Stavba : 035/15 Soběslavská Pahorkatina z.s. Objednatel : IČO : DIČ : Zhotovitel : IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele : Základ pro DPH 15 % DPH 15 %

Více

m ,00 m ,00 m ,00

m ,00 m ,00 m ,00 PŘÍLOHA Č. 10A: Položkový rozpočet - pro regeneraci vegetačních prvků v úseku Krucemburk Vojnův Městec: KÁCENÍ Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmenu a odvětvením, průměru na pařezu: 1 113 15-1113

Více

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na provedení stavby: Rekonstrukce dvora FEI a CEMNAT č. 0704/16

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na provedení stavby: Rekonstrukce dvora FEI a CEMNAT č. 0704/16 Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na provedení stavby: Rekonstrukce dvora FEI a CEMNAT č. 0704/16 Smluvní strany Objednatel: Právní forma: Sídlo: IČO: DIČ: Bankovní spojení: č.ú.: Zastoupená: Univerzita Pardubice

Více

SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č.1

SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č.1 SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č.1 Objednatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor IČ / DIČ: 26069539 / CZ26069539 bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. číslo účtu: 1142002604/5500

Více

D O D A T E K Č. 1 K U P N Í S M L O U V Y

D O D A T E K Č. 1 K U P N Í S M L O U V Y D O D A T E K Č. 1 K U P N Í S M L O U V Y č. kupujícího 05/02/2220/18 o prodeji a koupi věcí movitých uzavřené podle ust. 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoník, v účinném znění (dále též

Více

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV ZADÁNÍ Stavba: Rozšíření parkoviště Na Drážce a v ul. Bezdíčkova v Pardubicích Objekt: SO 01 - Zpevněné plochy - 1. část Datum: Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková

Více

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ. "dlažba"33*2,0+20,5*2,0 107,000

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ. dlažba33*2,0+20,5*2,0 107,000 Strana 1 z 5 P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Cena celkem HSV Práce a dodávky HSV 1 Zemní práce Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo 1 221 113106121 kamenných dlaždic m2 107,000 "dlažba"33*2,0+20,5*2,0

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 204-044 Víceúčelové hřiště Skalice nad SvitaJKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 3 Náklady na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu Zpracovatel

Více

Hrádek nad Nisou. Rekonstrukce komunikace ul. Větrné

Hrádek nad Nisou. Rekonstrukce komunikace ul. Větrné Hrádek nad Nisou Rekonstrukce komunikace ul. Větrné Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 0 0 2. Pozemní komunikace 0 0 3. Trubní vedení 0 0 4. Dokončující konstrukce a práce 0 0 822-1 Součet 0 0

Více

DODATEK Č. 2. Č. objednatele 13/2015/R

DODATEK Č. 2. Č. objednatele 13/2015/R DODATEK Č. 2 S M L O U V Y O D Í L O Č. objednatele 13/2015/R uzavřený podle 2586 až 2622 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže

Více

Dodatek č. 1. Ke smlouvě o dílo č S. v souladu přísl. ustanoveními 2586a násl. zák. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Dodatek č. 1. Ke smlouvě o dílo č S. v souladu přísl. ustanoveními 2586a násl. zák. 89/2012 Sb., občanský zákoník Dodatek č. 1 Ke smlouvě o dílo č. 15190-S v souladu přísl. ustanoveními 2586a násl. zák. 89/2012 Sb., občanský zákoník KG - SERVIS, spol. s.r.o. se sídlem: Dolní Nouzov 415, 281 01 Velím zastoupený: jednatelem

Více

Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací. Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa

Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací. Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem SO 111 Rekonstrukce ul. Bílovecké

Více

REGENERACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ČÁSTI OKOLÍ ULICE DRUŽSTEVNÍ

REGENERACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ČÁSTI OKOLÍ ULICE DRUŽSTEVNÍ RotaGroup, s.r.o. Radyňská 488/8, 326 00 Plzeň IČ: 27967344 www.rotagroup.cz REGENERACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ČÁSTI OKOLÍ ULICE DRUŽSTEVNÍ Slepý rozpočet Vypracoval: Autorizoval: Investor: RotaGroup,

Více

Položkový rozpočet Zakázka: 1 - oprava OK + lapol - nátok - plot u silnice Objednatel: Městys Strážný IČ: 00250694 Strážný 23 Strážný 384 43 DIČ: CZ00250694 Zhotovitel: STAVBY - BOKR s.r.o. IČ: 28154487

Více

Odbor investic a rozvoje V Písku dne: MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

Odbor investic a rozvoje V Písku dne: MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor investic a rozvoje V Písku dne: 30.10.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 12.11.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Komunikace pro pěší a cyklisty, U Hřebčince - návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o

Více

Mateřská škola, Brno, Elišky Krásnohorské 15, Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu

Mateřská škola, Brno, Elišky Krásnohorské 15, Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Mateřská škola, Brno, Elišky Krásnohorské 15, příspěvková organizace Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Více

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č /2017/OIMH

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č /2017/OIMH Statutární město Ostrava Dodatek ke smlouvě Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10535/2017/OIMH uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. 2586 a násl. a 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

REKAPITULACE. "Revitalizace Archlebových sadů - vybavenost parku a oprava chodníku v Opočenské ulici" Zadavatel:

REKAPITULACE. Revitalizace Archlebových sadů - vybavenost parku a oprava chodníku v Opočenské ulici Zadavatel: REKAPITULACE Zakázka : "Revitalizace Archlebových sadů - vybavenost parku a oprava chodníku v Opočenské ulici" Zadavatel: Město Dobruška, náměstí F.L.Věka 11, 518 01 Dobruška Cena bez DPH (Kč) DPH 21 %

Více

DODATEK Č. 2. ke Smlouvě o dílo ze dne pro zhotovení stavby Rekonstrukce ulice Kroková 2. etapa, Třeboň

DODATEK Č. 2. ke Smlouvě o dílo ze dne pro zhotovení stavby Rekonstrukce ulice Kroková 2. etapa, Třeboň DODATEK Č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 08.06.2018 pro zhotovení stavby Rekonstrukce ulice Kroková 2. etapa, Třeboň Číslo smlouvy objednatele: 750/4708/18 Číslo zakázky zhotovitele: 2018-022 Smluvní strany

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: SOUHRNNÝ LIST STAVBY 2016-8-8 JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: 05.08.2016 Objednavatel: 00300241 Obec Kobeřice Zhotovitel: 60775530 Sates Morava spol. s r.o. Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z

Více

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 23 Součet 7, 12, 19-22. 24 DPH 10,00 % z. 26 Cena s DPH (ř.

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 23 Součet 7, 12, 19-22. 24 DPH 10,00 % z. 26 Cena s DPH (ř. KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Kontejnerové přístřešky, ulice Chemiků JKSO Název objektu EČO Místo IČO Pardubice DIČ Objednatel Projektant Městský obvod Pardubice II. Marcel Vondra, Nábřeží Závodu míru

Více

Dodatek č. 1 uzavřený ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Dodatek č. 1 uzavřený ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 MEDOP001NPAV Dodatek č. 1 uzavřený ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. O z nač e n í s m I u v n í c h str a n 1

Více

Rekonstrukce chodníku v ul. Bystřická od ul. Smetanova k ul. Komenského - Dubí Bystřice. Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00%

Rekonstrukce chodníku v ul. Bystřická od ul. Smetanova k ul. Komenského - Dubí Bystřice. Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00% REKAPITULACE STAVBY Kód: 13-2014 KSO: 822 29 CC-CZ: Zadavatel: Město Dubí Projektant: 74996410 Ing. Michal Urbanský Poznámka: Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické

Více

DODATEK č. 1. ke smlouvě o dílo s názvem: Realizace ÚSES v k.ú. Velká u Hranic mezi smluvními stranami

DODATEK č. 1. ke smlouvě o dílo s názvem: Realizace ÚSES v k.ú. Velká u Hranic mezi smluvními stranami Č.j. objednatele č. : 9-208-520 Č.j. objednatele č. 2: 03 PT-003655 Č.j. zhotovitele:.. DODATEK č. ke smlouvě o dílo s názvem: Realizace ÚSES v k.ú. Velká u Hranic mezi smluvními stranami Objednatel č.

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Stavba: 15/0 Položkový rozpočet stavby Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: IČO: DIČ: Vypracoval: Základ pro sníženou DPH: 15 % 0,00 CZK Snížená DPH 15 % 0,00 CZK Základ pro základní DPH: 21 % 248 144,61

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Položkový rozpočet stavby Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: Statutární město Prostějov IČO: 00288659 nám. T. G. Masaryka 130/14 DIČ: CZ00288659 79601 Prostějov-Prostějov Vypracoval: Iveta Miklíková Základ

Více

Stavební rozpočet. Druh stavby: Začátek výstavby: Projektant: nodum atelier-na,s.r.o.

Stavební rozpočet. Druh stavby: Začátek výstavby: Projektant: nodum atelier-na,s.r.o. Stavební rozpočet Název stavby: Park sanatoria v Jablunkově obnova zpevněných ploch Doba výstavby: Objednatel: Sanatorium Jablunkov, a.s. Druh stavby: Začátek výstavby: Projektant: nodum atelier-na,s.r.o.

Více

DODATEK č. 1 KE SMLOUV NA NÁKUP A VÝSADBU POROSTU A PÉČE O POROST

DODATEK č. 1 KE SMLOUV NA NÁKUP A VÝSADBU POROSTU A PÉČE O POROST DODATEK č. 1 KE SMLOUV NA NÁKUP A VÝSADBU POROSTU A PÉČE O POROST ze dne 03.09.2018 pod č.j. SPU 388278/2018/Hrs, uzavřené podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR celkem HSV Práce a dodávky HSV 0,00 1 Zemní práce 0,00 1 001 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 23,500 0,00 0,00 2 001 122202209 3 001 162201102

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Roudnice nad Labem - polozapuštěné kontejnery na par 1018 v Krábčické ulici. Cena s DPH v CZK ,04. Cena bez DPH ,57

KRYCÍ LIST SOUPISU. Roudnice nad Labem - polozapuštěné kontejnery na par 1018 v Krábčické ulici. Cena s DPH v CZK ,04. Cena bez DPH ,57 KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: CC-CZ: Místo: Datum: 14.06.2016 Zadavatel: Uchazeč: 640 134 30 CZ6204241142 Projektant: Poznámka: Cena bez DPH 317 635,57 Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 317 635,57

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov. Místo: Ostrava - Martinov Datum: Statutární město Ostrava

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov. Místo: Ostrava - Martinov Datum: Statutární město Ostrava KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov JKSO: CC-CZ: Místo: Ostrava - Martinov Datum: 18.09.2015 Objednavatel: Statutární město Ostrava Zhotovitel: SWIETELSKY

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: STASEKO SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: CC-CZ: Objednatel: 00297437 Město Český Těšín D CZ00297437 Zhotovitel: 25853473 STASEKO PLUS s.r.o. D CZ25853473 Projektant: Zpracovatel: D D Poznámka: Náklady z

Více

Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace

Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 0 0 2. Úprava podloží 0 0 3. Pozemní komunikace 0 0 4. Drobná architektura 0 0 5. Cvičební prvky

Více

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O ou.o. 1. SMLUVNí STRANY. Město Veselí nad Moravou tř. Masarykova 119, Veselí nad Moravou

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O ou.o. 1. SMLUVNí STRANY. Město Veselí nad Moravou tř. Masarykova 119, Veselí nad Moravou VESELí IP NAD MRAVU DDATEK Č. 1 SMLUVY ou.o uzavřené dle ustanovení 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., bčanský zákoník Číslo smlouvy objednatele: 08/0105/2015/MI Číslo smlouvy zhotovitele: 15-21 1. SMLUVNí

Více

BŘEZINY I. ETAPA ZMĚNOVÝ LIST č. 2 REKAPITULACE

BŘEZINY I. ETAPA ZMĚNOVÝ LIST č. 2 REKAPITULACE ZMĚNOVÝ LIST č. 2 REKAPITULACE Část 1B - komunikace Rozšíření počtu parkovacích stání před MŠ (změna z podélného na kolmé stání) a výměna stávajícího betonového lapáku tuků před MŠ. Odpočet podezdívky

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby stavby Datum: Chýnovská, Měšice - oprava vodovodu Objednatel : Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Základ pro DPH 15% DPH 15% Základ pro DPH 21% DPH 21% Cena celkem za stavbu Rozpočtové náklady 0,00

Více

Rekapitulace nákladů. Základní rozpočtové náklady celkem. 0 Kč. Základní rozpočtové náklady celkem (bez DPH)

Rekapitulace nákladů. Základní rozpočtové náklady celkem. 0 Kč. Základní rozpočtové náklady celkem (bez DPH) Revitalizace zeleně v centru obce Martinice Rekapitulace nákladů 1.1 Výsadba - práce a pomocný materiál Počet m.j. M.j. Cena 1.1.1 - Výsadba vzrostlých stromů s balem 38,00 ks Dřeviny - materiál 38,00

Více

č. pol. kod položky popis položky m.j. počet m.j. cena za m.j. cena celkem

č. pol. kod položky popis položky m.j. počet m.j. cena za m.j. cena celkem A. Akce na dopravní infrastruktuře zaměřená na zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupnění osobám s omezenou schopností pohybu a orientace Uznatelné položky v rámci financování SFDI č. pol. kod položky

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R-167-001-14 ze dne 22.7.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R-167-001-14 ze dne 22.7.2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-167-001-14 ze dne 22.7.2014 "Regenerace areálu Modřanské vinice - I. etapa - replika původní stodoly a sadové úpravy" - dodatek č. 2 ke smlouvě o

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba: 1 Objekt: 1 Rozpočet: 1 Zadavatel IČO: DIČ: Zhotovitel: Martina Bednářová IČO: 67166695 DIČ: Rozpis ceny HSV PSV MON Vedlejší náklady Ostatní náklady Celkem

Více

Venkovní sportoviště. Pilinová dráha Pétanque Venkovní posilovací stroje

Venkovní sportoviště. Pilinová dráha Pétanque Venkovní posilovací stroje Venkovní sportoviště Pilinová dráha Pétanque Venkovní posilovací stroje S L E P Ý R O Z P O Č E T S V Ý P O Č T Y ZPRACOVATEL:ING. VLADIMÍR BŘEZNA autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb VĚŠÍN -

Více

VÝKAZ VÝMĚR - POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

VÝKAZ VÝMĚR - POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VÝKAZ VÝMĚR - POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK Stavba : Objekt : KARLŠTEJN - REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ pozemek parc.č.398/1 v k.ú. Budňany, obec Karlštejn P.č. Číslo položky Název položky množství cena / Díl:

Více

Polní cesta A s interakčním prvkem, polní cesta C s nájezdem na polní cestu C1 k.ú. Tupadly (část k.ú. Želízy) krycí list nabídkového ceny příloha č.

Polní cesta A s interakčním prvkem, polní cesta C s nájezdem na polní cestu C1 k.ú. Tupadly (část k.ú. Želízy) krycí list nabídkového ceny příloha č. Polní cesta A s interakčním prvkem, polní cesta C s nájezdem na polní cestu C1 k.ú. Tupadly (část k.ú. Želízy) krycí list nabídkového ceny příloha č.1 Pořadové číslo kód PRV Kód položky Název položky MJ

Více

REKAPITULACE STAVBY Kód:

REKAPITULACE STAVBY Kód: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: KSO: Opravy chodníků Česká Lípa - ul. Pod Hůrkou, Pod Holým vrchem, Okružní, Šluknovská Místo: Datum: 21.8.2017 CC-CZ: Zadavatel: Město Česká Lípa IČ: DIČ: Uchazeč: IČ:

Více

Smluvní strany. bankovní spojení: Komerční banka,a.s. č.ú.: /0100 (dále jen objednatel )

Smluvní strany. bankovní spojení: Komerční banka,a.s. č.ú.: /0100 (dále jen objednatel ) NMNMSML20170404 Dodatek č.2 NMNMSML20170404 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 20.6.2017, ve znění dodatku č.1 ze dne 3.10.2017, na provedení díla Chodník ul.petrovická, Nové Město na Moravě, 1.etapa ( dále

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH PD Protierozní mez Kuřimany. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH PD Protierozní mez Kuřimany. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: 16-64 KSO: 823 26 CC-CZ: 2420 CZ-CPA: 42.99.29 Zadavatel: IČ: 01312774 Česká republika - Státní pozemkový úřad DIČ: CZ01312774 IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj Projektant:

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: ulice Teplého, Pardubice Datum: ÚMO Pardubice V, Češkova 22, Pardubice

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: ulice Teplého, Pardubice Datum: ÚMO Pardubice V, Češkova 22, Pardubice KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objednavatel: ÚMO Pardubice V, Češkova 22, 530 02 Pardubice Zhotovitel: Projektová a inženýrská kancelář, Projektant: Zpracovatel: D D D D Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 9-067/108/02_3 - SO.05 KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY. Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF!

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 9-067/108/02_3 - SO.05 KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY. Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF! Strana 1 z 10 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: #REF! 9-067/108/02_3 - SO.05 KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF! Objednavatel: Ateliér-r,s.r.o., uhelná

Více

Výkaz výměr Park u popraviště - záhon u památníku - SVAH

Výkaz výměr Park u popraviště - záhon u památníku - SVAH ceníky ÚRS Odstranění dřevin a pařezů 111 21-2212 Odstranění nevhodných dřevin pr. kmene do 100 mm, výšky do 1m s odstranění m pařezu do 100 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2 - část porostu za erozní rýhou m

Více

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO KUJIP017JJXV DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO ID o. 103466 uzavřené dne 25. 1. 2017 (ID č. 100294) 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník"),

Více

SO_01: nádraží

SO_01: nádraží SO_01: nádraží 8 889 942 001: Zemní práce 1 908 948 51. H 00572420 Osivo směs travní parková okrasná kg 1,632 115,00 188 55. H 10371500 Substrát zahradnický B VL m3 8,16 950,00 7 752 109. SP 113106511

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: JKSO: CC-CZ: Místo: Jíloviště Datum: 12. 2. 2018 Objednatel: 00241334 Obec Jíloviště, Pražská 81, 252 02 Jíloviště Zhotovitel: Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: 47307218 5/13, 140 00 Praha

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Obnova dětského hřiště U Sparty k.ú. Bubeneč, Praha 7 JKSO Název objektu Sadové úpravy EČO Název části Místo Praha 7 IČ DIČ Objednatel Městská část Praha 7 Projektant Lesprojekt

Více

Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Stavba: Objekt: Část: Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Datum: JKSO: P.Č. předpokládané KC N Kód položky Zkrácený popis MJ množství

Více

Souhrnná rekapitulace stavby

Souhrnná rekapitulace stavby Souhrnná rekapitulace Strana 1 z 9 Souhrnná rekapitulace stavby Stavba: Objednatel: Parkoviště ul. Lipová, Jablunkov Celkem Kč DPH Celkem Kč včetně DPH JKSO Vedlejší a ostatní náklady - Kč 21% - Kč - Kč

Více

REKAPITULACE STAVBY. 2013/20 - SO 02 Loučka. Stavba: Cena s DPH v CZK , ,30. Cena bez DPH. Místo: Podolí u Brna Datum:

REKAPITULACE STAVBY. 2013/20 - SO 02 Loučka. Stavba: Cena s DPH v CZK , ,30. Cena bez DPH. Místo: Podolí u Brna Datum: REKAPITULACE STAVBY Zadavatel: 282332 Obec Podolí, Podolí č.p.1, 664 03 D CZ00282332 25523406 D CZ25523406 Projektant: 25576992 Ing. Ludmila Podracká, AGERIS s.r.o., Jeřábkova 5, 602 00 Brno D CZ25576992

Více

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV) Č.j. objednatele: 576-2018-521101 Č.j. zhotovitele: S19-036-0015 Smluvní strany: Objednatel: Sídlo: DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV) Polní cesty, VHO a výsadba zeleně v k.ú. Skřípov

Více

Celkem Stavební objekt ZRN NUS Celkem bez DPH DPH vč. DPH. SO 01 - Tlaková kanalizace , , , , ,05

Celkem Stavební objekt ZRN NUS Celkem bez DPH DPH vč. DPH. SO 01 - Tlaková kanalizace , , , , ,05 Psáry - kanalizace a vodovod v ul. Nad Cihelnou Sestavení nákladů Celkem Stavební objekt ZRN NUS Celkem bez DPH DPH vč. DPH SO 01 - Tlaková kanalizace 371 407,98 40 854,88 412 262,85 86 575,20 498 838,05

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: Objednavatel: 00300241 Obec Kobeřice SOUHRNNÝ LIST STAVBY 2016-5-4RRRVCP 2016 Chodníky, zpevněná plocha u DPS a přechody pro chodce - Více a méněpráce Zhotovitel: 60775530

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby stavby Stavba: 224-3-0 Objednatel: Město Třinec IČO: 00297313 Jablunkovská 160 73961 TŘINEC DIČ: Zhotovitel: Lesostavby Frýdek-Místek a. s. IČO: 45193118 73832 Vypracoval: Slezská 2766 Frýdek-Místek DIČ:

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet SO03 Vroutek, ul.sadová - Rozšíření kanaljkso 7.11.A1 Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek H 011-00 Náklady na m.j. 0 Projektant Zpracovatel

Více

Místo: Datum: Uchazeč: IČ: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným - divize 3 Plzeňské komunikace DIČ: CZ

Místo: Datum: Uchazeč: IČ: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným - divize 3 Plzeňské komunikace DIČ: CZ KRYCÍ LIST SOUISU olní cesta C 5 v k.ú. Drahotín KSO: CC-CZ: Zadavatel: Státní pozemkový úřad, obočka Domažlice IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: 40233308 Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným - divize

Více

Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č

Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. 80.10.12 Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO ( 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů) Smluvní strany: Objednatel:

Více

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář Číslo zakázky 00151 Komentář Zakázka Krycí list rozpočtu Popis verze DSP Komentář verze Adresa Datum zahájení Rok 2015 Datum dokončení Typ Firmy Název Kontaktní osoba Telefon Význam (funkce) Jméno REKAPITULACE

Více

VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČET K AKCI: REVITALIZACE ZELENĚ V OKOLÍ VODNÍ NÁDRŽE V OBCI PSÁRY

VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČET K AKCI: REVITALIZACE ZELENĚ V OKOLÍ VODNÍ NÁDRŽE V OBCI PSÁRY Náklady za rostlinný materiál latinský název VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČET K AKCI: REVITALIZACE ZELENĚ V OKOLÍ VODNÍ NÁDRŽE V OBCI PSÁRY český název výsadbová velikost počet jednotek cena za kus cena celkem bez

Více

LESPROJEKT Stará Boleslav s.r.o.

LESPROJEKT Stará Boleslav s.r.o. LESPROJEKT Stará Boleslav s.r.o. 250 02 Stará Boleslav, Šarochova č.1328 tel.: 326 912 510, mobil: 602 878 030 e-mail: rausova @ lesprojekt-sb.cz aktualizovaný rozpočet 18.1. 2016 Lesprojekt Stará Boleslav

Více

Dodatek č. 1 S M L O U V A O D Í L O

Dodatek č. 1 S M L O U V A O D Í L O Dodatek č. S M L O U V A O D Í L O č.: SD/079/207/OVR k zakázce uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/202 Sb., občanského zákoníku Uzavřená v souladu s příslušným ustanoveními zákona č. 89/202

Více

D O D A T E K č. 1. ke smlouvě o dílo uzavřené dne

D O D A T E K č. 1. ke smlouvě o dílo uzavřené dne Č.sml. objednatele: 633-2018-521101 Č.sml. zhotovitele: K18054 D O D A T E K č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 29. 5. 2018 Smluvní strany: Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský

Více

Objednatel : Město Úsov IČO : nám. Míru 86 DIČ : Úsov. Zhotovitel : IČO : DIČ :

Objednatel : Město Úsov IČO : nám. Míru 86 DIČ : Úsov. Zhotovitel : IČO : DIČ : Výkaz výměr Datum: Stavba : Objednatel : Město Úsov IČO : 335 nám. Míru 86 DIČ : 789 73 Úsov Zhotovitel : IČO : DIČ : Rozpočtové náklady Základ pro DPH 2 % DPH 2 % Cena celkem za stavbu Rekapitulace rozpočtů

Více

NABÍDKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

NABÍDKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NABÍDKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 101 JKSO 8.59 Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 15074 Božejov - Střeziměřice Náklady na m.j. 0 Projektant Ing.František Stráský - Atelier

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Vodárenská správa Písek s.r.o. V Písku dne: 22.5.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 5.6.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Odsouhlasení konečné ceny díla Rekonstrukce Erbenovy ulice. NÁVRH USNESENÍ

Více

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O on,o

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O on,o DODATEK Č. 3 SMLOUVY O on,o uzavřený podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník Číslo dodatku č.3 smlouvy o dílo objednatele: DS/0117/2016/MI/3 1. SMLUVNí STRANY Objednatel: Sídlem: Zastoupené:

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko RYCÍ LIST ROZPOČTU JSO: CC-CZ: Objednatel: Statutární město Brno, MČ Tuřany Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená

Více

1. SMLUVNí STRANY 2. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. SMLUVNí STRANY 2. PŘEDMĚT SMLOUVY .tavel... ",'~ i9i.~nosh(něždub. spol. s r. O. Jiřího Z Poděbrad 998 696 62 STRÁlNICE Tel./fax.: 518332004-5 Dodatek č.3 Smlouvy o dílo Č. 23121100 na zhotovení díla v souvislosti s veřejnou zakázkou s

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zn^ní pozdějších předpisů

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zn^ní pozdějších předpisů SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zn^ní pozdějších předpisů Chodník okolo parkoviště za administrativním centrem PIANO čís In smlouvy objednatele:

Více

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. SMLDEU-24-86/2016, uzavřené dne Stavební úpravy čp. 502, Stavidlový vrch

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. SMLDEU-24-86/2016, uzavřené dne Stavební úpravy čp. 502, Stavidlový vrch Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. SMLDEU-24-86/2016, uzavřené dne 13.10.2016 Stavební úpravy čp. 502, Stavidlový vrch který uzavřely smluvní strany: Správa Krkonošského národního se sídlem: IČ: DIČ: zastoupená:

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba : Polní cesta PC8 Vilémovice Zadavatel : Uchazeč: Státní pozemkový úřad - pobočka Kutná Hora Benešova 97 284 01 Kutná Hora Konstrukce a dopravní stavby

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 0162018 Stavba: Místo pro přecházení 1/30 SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: CC-CZ: Místo: Lovosice Datum: 29.1.2019 Objednatel: IČ: DIČ: Zhotovitel: IČ: 25042751 SaM silnice a mosty Děčín a.s. DIČ: CZ25042751

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR Montáž HSV Práce a dodávky HSV 3 253,625 1 Zemní práce 1 561,311 1 221 113107170R Odstranění podkladu pl přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm - vybourání krajníků m2 160,000 0,000 2 221 113107243

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Časť: REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ v Uničově I. - ETAPA SO 102 - VĚTEV 2 JKSO: CC-CZ: Místo: Uničov Datum: 28.01.2015 Objednavatel: Město Uničov Zhotovitel: Vyplň

Více

DODATEK č. i SMLOUVY O DÍLO. ID č

DODATEK č. i SMLOUVY O DÍLO. ID č STAREDO KUJIP012GSU3 DODATEK č. i SMLOUVY O DÍLO ID č. 96671 uzavřené cine 8. 3. 2016 (ID č. 89737) 2586 a nást. zákona č. 89/2012 8b., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský

Více

ze dne Areál Na Zvonici - dodatek č. 1

ze dne Areál Na Zvonici - dodatek č. 1 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-028-018-15 ze dne 13.7.2015 Areál Na Zvonici - dodatek č. 1 Rada městské části 1. s c h v a l u j e dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 13.04.2015

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet JKSO Objekt Název objektu Stupeň PD Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 2799 "Vznik zahrady v přírodním stylu MŠ Revoluční - hurá zpátky k přírodě" Projektant

Více

REVITALIZACE LIPOVÝCH ALEJÍ NA HěBITOVECH V HRÁDKU N. N.

REVITALIZACE LIPOVÝCH ALEJÍ NA HěBITOVECH V HRÁDKU N. N. REVITALIZACE LIPOVÝCH ALEJÍ NA HěBITOVECH V HRÁDKU N. N. hĝbitov Donín a hĝbitov Hrádek HRÁDEK NAD NISOU DOPLNċK AKTUALIZACE þ.1 datum: listopad 2013 vypracovala: ing. arch. Jitka Skalická V Ý K A Z

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR. Návrh místní úpravy provozu na pozemní komunikaci zřízení přechodu pro chodce na Náměstí Míru Rychnov u Jablonce nad Nisou

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR. Návrh místní úpravy provozu na pozemní komunikaci zřízení přechodu pro chodce na Náměstí Míru Rychnov u Jablonce nad Nisou Akce: vypracoval: Ing. Filip Kučera a Jiří Tesař Datum: 12/2016 KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR Návrh místní úpravy provozu na pozemní komunikaci zřízení přechodu pro chodce na Náměstí Míru Rychnov u Jablonce

Více

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: TATRADOMY - KANALIZACE JKSO: REKONSTRUKCE KANALIZAČNÍ STOKY SKP: TATRADOMY - KANALIZACE

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: TATRADOMY - KANALIZACE JKSO: REKONSTRUKCE KANALIZAČNÍ STOKY SKP: TATRADOMY - KANALIZACE Slepý rozpočet Rozpočet: Stavba: Název objektu: Název stavby: JKSO: SKP: Projektant: MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000 Objednatel: Náklady na MJ: Počet listů: 6 Zakázkové číslo: Zpracovatel projektu:

Více

Položkový rozpočet. Přípojka dešťové kanalizace - Altern. napojení přepadu rybník

Položkový rozpočet. Přípojka dešťové kanalizace - Altern. napojení přepadu rybník S: Novostavba O: IO04 B R: IO04a Položkový rozpočet Domu sociálních služeb v Pacově Přípojka dešťové kanalizace - Altern. napojení přepadu rybník Altern. napojení přepadu rybníka P.č. Číslo položky Název

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY. 0 Kč CENA ZA OBJEKT CELKEM

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY. 0 Kč CENA ZA OBJEKT CELKEM SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 0 0 JKSO Objekt Název objektu SKP 05 Domov s pečovatelskou sl. Oldřichovice Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek D052 Bezpečnostní prvky v Třinci - přechody pro chodcenáklady

Více

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo Příloha č. 14 usnesení 26. Rady města Stříbra ze dne 09.11.2015 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. smlouvy zhotovitele.. č. smlouvy objednatele 03/14/05 uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský

Více