30. května 2005 Ročník XI. Číslo 5 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "30. května 2005 Ročník XI. Číslo 5 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma"

Transkript

1 30. května 2005 Ročník XI. Číslo 5 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Mgr. Edita Vaňková, Mgr. Vasil Biben a Ing. Jiří Rain uctili památku padlých položením věnců na nábřeží Jiřího Wolkera a u památníku ZŠ 5. května. 60. výročí druhé světové války Začátkem měsíce května si Město Dvůr Králové nad Labem připomnělo 60. výročí druhé světové války. Oslavy byly zahájeny ve čtvrtek 5. května 2005 položením věnců před Základní školou 5. května. V pondělí 9. května uctil starosta Ing. Jiří Rain společně s místostarosty, Mgr. Vasilem Bibenem a Mgr. Editou Vaňkovou, za zpěvu hymny sboru Základní školy Komenského, památku padlých ve druhé světové válce, položením věnců u památníku na místním hřbitově a u Památníku obětí druhé světové války a květnové revoluce 1945 na Nábřeží Jiřího Wolkera. Tohoto aktu byli účastni i zástupci Tělocvičné jednoty Sokol a skautského oddílu. Tento den byl pořádán ve Staré radnici slavnostní akt pro aktivní účastníky domácího a zahraničního odboje. Starosta města Ing. Jiří Rain při předávání pamětních listů aktivním účastníkům odboje ve Staré radnici. Foto: I. Ságnerová Slavnostní předávání zahájila úvodní řečí Ing. Ivana Holubcová, vedoucí Odboru školství, kultury a sociálních věcí Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, která předala slovo starostovi města Ing. Jiřímu Rainovi. Ten svým projevem ocenil aktivní zapojení přítomných do odboje proti zvůli okupantů, do bojů na frontách západních i východních, v domácím i zahraničním odboji a peklo bojů na Dukle. Pamětní listy a stříbrné pamětní medaile z rukou starosty města a místostarostů osobně převzali členové Českého svazu bojovníků za svobodu, paní a pánové: Rozálie Benčeková, Andrej Babka, Dalibor Hlavsa, František Jelínek, MUDr. Ilja Kopřiva, Nina Ledvinová, Josef Loduha, Alexandr Malák, Rostislav Vlačiha, František Vyskočil, Bedřich Makeš (ocenění převzala manželka), a dále Antonín Kačaba. Po skončení slavnostního předávání účastníci slavnostního aktu poseděli ve Staré radnici při pohoštění. Těm, kteří se nemohli dostavit ze zdravotních důvodů do Staré radnice, bylo ocenění předáno druhý den v místě bydliště, paní Sylvě Noskové a pánům Bedřichu Weiglovi, Alexandru Grejcarovi, Josefu Czerkiesovi. Oslavy výročí druhé světové války byly zakončeny vernisáží výstavy Ve stínu války a okupace v Městském muzeu. Irena Ságnerová DiS., odbor ŠKS Pozvánka na zasedání zastupitelstva města 19. zasedání Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem se bude konat dne 14. června 2005 od hod. ve velkém sále Hankova domu. Nová ambulance Městské nemocnice, a. s., Dvůr Králové n. L. Dnem bude zahájen provoz nové urologické ambulance Městské nemocnice, a. s. ve Dvoře Králové n. L. Ambulance je umístěna v přízemí nové polikliniky v Rooseveltově ulici čp Zdravotní péče bude prozatím poskytována v úterý a čtvrtek od 8,00 do 12,00 hod., tel.: Ambulanci lze v případě potřeby navštívit bez předchozího objednání. Vedení nemocnice tak usnadňuje dostupnost pacientům, kteří nemusejí absolvovat cestu až do areálu nemocnice. Provoz urologické ambulance v areálu nemocnice zůstává beze změny. Ing. Miroslav Vávra, CSc., ředitel MěN DKnL Výběr z obsahu čísla Odbory městského úřadu informují Park Schulzovy sady - anketa Slovo kronikáře Informace z královédvorských škol Zahájení turistické sezóny Sport Příloha Královédvorské Kdeco Foto: I. Ságnerová, A. Jäger strana 1

2 Představitelé města položili věnce u památníku na místním hřbitově. Foto: I. Ságnerová strana 2 Odbory městského s úřadu informují Koncepce základního školství ve Dvoře Králové nad Labem pod palbou neoprávněné stížnosti Dne 4. listopadu 2004 bylo svoláno 14. zastupitelstvo města Dvora Králové n/l, které se mělo výhradně zabývat problematikou základního školství v našem městě. Tehdejší vedoucí odboru školství, kultury a sociálních věcí Mgr. Kubica zpracoval podrobnou a všestrannou studii, jejímž výstupem byl celkový názorový konsensus ředitelů základních škol. Z jejich vyjádření vyplývalo, že vzhledem ke stávající situaci naplněnosti škol v centru města nepovažují za nutné a ani účelné řešit ji radikálním způsobem, tedy rušením některé školy. Ředitelé se dále shodli na tom, že vytváření velkých školních subjektů (500 a více dětí), resp. slučování škol s sebou přináší celou řadu negativních jevů, a proto není žádoucí. K připravované koncepci základního školství se mohla vyjádřit a spolupodílet se na jejím vzniku i široká veřejnost. Pro většinu občanů je zřejmě síť základních škol v našem městě optimální, tudíž neměli důvod do této struktury zasahovat. Usnesení, tak jak bylo navrženo (Schválení koncepce základního školství varianta 6.2 tj. Zachování stávajícího stavu počtu základních škol, ZŠ Schulzovy sady, ZŠ Komenského a ZŠ R. A. Dvorského budou samostatné subjekty, včetně stanovení kapacit základních škol uvedených v kapitole 8) bylo posléze, i přes vznesené námitky pana zastupitele Mgr. Vojtěcha, schváleno. Na následném zastupitelstvu dne používal pan Mgr. Vojtěch při argumentaci ke znovuotevření problematiky koncepce základního školství emotivní výrazy: - zastupitelstvo rozhodlo v rozporu se zákonem, - zastupitelstvo schválilo nesmysl, - zastupitele nazval: skupinou lidí, která navíc vůbec nechápe, o čem se jedná, a chce někomu nařizovat, kam má jít (míněno zřejmě ke spádovosti škol a stanovení jejich kapacity) - rozhodnutí zastupitelstva nazval: komunistickým manýrem. Zastupitelé jeho snahu o znovuotevření této problematiky nepodpořili. V Krkonošských novinách se dne objevila první zmínka o zaslané stížnosti výše uvedeným zastupitelem na Krajský úřad Královéhradeckého kraje ve článku pod názvem Stížnost putuje na krajský úřad. Další zmínka o Stížnosti na porušení zákona se objevila v místním měsíčníku vydaném Tentýž stěžovatel a zároveň autor uzavírá svůj tendenční článek slovy: Přiznám se, že nevím, co zde napsat. Aby město dodržovalo zákony? Nebo aby krajský úřad městu dodržování zákonů nařídil? Pokládám situaci ohledně základního školství ve Dvoře Králové nad Labem za tragickou a dále neudržitelnou. To, že si školské zákony vykládá tzv. po svém právě on, potvrdila ředitelka Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, JUDr. Křečková, která celou stížnost přešetřila a vyjádřila se k jednotlivým částem stížnosti takto: V prvé části podání odkazujete na usnesení Zastupitelstva města Dvůr Králové n/l č. 317/ ZM - v písm. a) ze dne , jímž byla schválena Koncepce základního školství ve Dvoře Králové n/l varianta 6.2., včetně stanovení kapacit základních škol uvedených v kapitole 8. máte za to, že došlo k porušení zákona č. 564/1990 Sb., dále zákona č. 561/2004 Sb. a prováděcích vyhlášek k těmto zákonům. Porušení uvedených právních předpisů spatřujete v tom, že zastupitelstvo města není oprávněno stanovovat počet tříd v jednotlivých školách, stanovení kapacity škol neodpovídá vyhláškám MŠMT, tj. alespoň 30 žáků na třídu a z tohoto důvodu považujete i žádosti ředitelů škol o snížení kapacity za neplatné. V případě Vámi uváděného se tedy nejednalo o stanovení počtu jednotlivých tříd ve školách zřizovaných městem, nýbrž o stanovení kapacity školy. Pokud se jedná o stanovení počtu žáků ve třídách, v žádném případě nelze dovodit, že každá třída musí mít 30 žáků na třídu, jak uvádíte. S ohledem na shora uvedené skutečnosti lze dojít k závěru, že usnesení Zastupitelstva města Dvůr králové n/l č. 317/ ZM- v odst. a) ze dne není v rozporu s právními předpisy. Navíc optimalizace kapacit základních škol ve městě formou postupného snižování kapacit jednotlivých škol ve městě byla schválena zastupitelstvem města jako koncepce základního školství ve Dvoře Králové n/l. V závěru svého podání tvrdíte, že Město Dvůr Králové n/l porušilo ust. 178 odst. 2 školského zákona a nestanovilo obecně závaznou vyhláškou školské obvody spádové školy. V této souvislosti žádáte o sdělení, zda kraj bude postupovat dle ust. 178 odst. 3 školského zákona. Jak bylo u Města Dvůr Králové n/l ověřeno, Zastupitelstvo města Dvůr Králové n/l schválilo usnesením č. 467/2005 ze dne obecně závaznou vyhlášku č. 2/2005 o stanovení školských obvodů spádových škol zřízených městem Dvůr Králové n/l. Vzhledem k této skutečnosti lze považovat tuto část stížnosti za bezpředmětnou. Jak vyplývá z uvedených ustanovení, k tomu, aby krajský úřad přistoupil k postupu dle ust. 178 odst. 3 školského zákona je nezbytné splnění dvou podmínek, a to, že obec jednak nevydá obecně závaznou vyhlášku, kterou by stanovila školské obvody spádových škol a dále je fakticky ohroženo plnění povinné školní docházky žáků. V daném případě podmínky pro aplikaci ust. 178 odst. 3 školského zákona naplněny nejsou. Takto skončila tolik avizovaná stížnost jednoho ze zastupitelů, který by se vzhledem ke své původní profesi v této problematice měl pohybovat obezřetněji. Mgr. Edita Vaňková, místostarostka Sběr zahradního odpadu Ve dnech a uspořádalo naše město ve spolupráci s technickými službami svoz zahradního odpadu. Občané odevzdali 278 m 3 rostlinného materiálu, zejm. větví z prořezů. Nejvíce odpadu bylo na zastávkách v ul. Slunečná, Čechova a Smetanova na každé 3 velkoobjemové kontejnery. Sebraný rostlinný materiál bude naštěpkován a zkompostován. Příští sběr zahradního odpadu (tráva, větve, listí) připravujeme na podzim letošního roku. Ing. Eva Šírková, odbor ŽP Městské informační centrum otevřeno 7 dní v týdnu Od června zahajuje Městské informační centrum letní sezónu, kdy bude jako každý rok otevřeno 7 dní v týdnu. Tato otevírací doba bude platit až do září. Návštěvníci tak mohou využít našich služeb po pá 8 17 h, so 8 15 h, ne 9 13 h. Že je o služby zde poskytované opravdu zájem, dokazuje i počet návštěvníků, který informační centrum využívá. Denně nás navštíví několik desítek osob a v letní sezóně našich služeb využívá i řada turistů ze zahraničí. Turisté často potřebují pomoci s orientací ve městě nebo se zajímají o upomínkové předměty. Mezi nejvíce využívané služby u místních obyvatel bezesporu patří informace o autobusových, vlakových spojích a kopírování. Ale nesmíme opomenout ani informace o kulturních, sportovních a jiných akcí ve městě a blízkém okolí. Pro turisty nabízíme i obsáhlý seznam ubytovacích a stravovacích možností. To ale zdaleka není vše. Přijďte a pokud to bude v našich možnostech, rádi Vám pomůžeme! Jana Vítová a Jana Mikysková, MIC

3 Roční přehled přestupků na úseku VVS Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor všeobecné vnitřní správy, úsek přestupky, věcně a místně příslušný správní orgán podle ust. 53/1 a 55/1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o přestupcích) obdržel za rok 2004 celkem 304 přestupků a z roku 2003 jich přecházelo k vyřízení 76. Jednalo se zejména o přestupky na úseku ochrany před alkoholismem jinými toxikomaniemi (s výjimkou ust. 30/1 j) zákona o přestupcích), přestupky na úseku všeobecné vnitřní správy (např. porušení předpisů na úseku zbraní a střeliva), proti pořádku ve státní správě a v územní samosprávě (např. porušení obecně závazných vyhlášek), přestupky křivého vysvětlení, přestupky proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití a přestupky proti majetku Dále bylo 84 návrhových (možnost projednání jen na základě podaného návrhu postiženou osobou, což činilo celkem 8 případů). Pojem přestupku projednaného na návrh je ustanoven v 68 zákona o přestupcích, ve zkratce řečeno, že přestupky podle 49/1 b,c (občanské soužití) a 50 (proti majetku) spáchané mezi osobami blízkými a 49/1 a) (urážka na cti) lze projednat jen na základě zmíněného návrhu. V případě přestupků projednávaných z úřední povinnosti: činnost správního orgánu před zahájením řízení může být ukončena těmito způsoby: postoupení věci (jinému správnímu orgánu), což v roce 2004 bylo učiněno v 51 případech, odložení věci (taxativně stanovené důvody), v roce 2004 tak bylo učiněno v 182 případech. Zahájení řízení (pokud nebyly shledány důvody pro postoupení, příp. odložení věci se řízení se zahajuje bezodkladně dle ust. 67/3 zákona o přestupcích). Přestupek je možný vyřešit také v tzv. zkráceném řízení, což laicky řečeno znamená uložení písemné pokuty, tzv. příkazu, bez nutnosti svolání ústního jednání, což bylo učiněno v 9 případech. Nenič mě, sloužím všem! Tento slogan si jistě většina z nás pamatuje z autobusových zastávek, kde zdobil jízdní řády. Určitě by se ale hodil i na jiná veřejně přístupná místa. V tomto konkrétním případě mám na mysli park Schulzovy sady. V neposlední řadě byly udělovány i blokové pokuty, a to v 67 případech. Toto číslo ovšem zahrnuje i možnost projednání přestupku domluvou. V ustanovení 11 zákona o přestupcích jsou taxativně stanovené sankce za přestupky. Jsou jimi: a) napomenutí (v 5 případech) b) pokuta (v 8 případech) c) zákaz činnosti (0) d) propadnutí věci (1) V celkovém součtu bylo uloženo na pokutách za rok Kč. Z toho zaplaceno ,61 Kč. Pro informaci, jen na blokových pokutách bylo uloženo Kč. Jana Lejsková, Magda Vimrová, odbor VVS Základy práce s počítačem Ministerstvo informatiky a školicí střediska PCstorm pořádají Národní program počítačové gramotnosti. Během tří dvouhodinových kurzů se účastníci seznámí se základními počítačovými pojmy, ovládáním počítače pomocí myši a klávesnice, ve stručnosti jsou obeznámeni také s textovým editorem MS Word a samozřejmě nechybí ani práce s internetem, založení vlastní ové schránky a její používání. Kurzy jsou dotované, účastníci hradí pouze poplatek 100 Kč za jeden kurz. Všichni obdrží tištěnou příručku, výukové CD a certifikát o absolvování. Výukové prostory jsou k dispozici v Trutnově v areálu ZŠ V Domcích (vchod od parkoviště z boku školy) a ve Dvoře Králové nad Labem v budově bývalého Strojtexu. V průběhu června bude otevřena další učebna ve Vrchlabí. Prostory jsou k dispozici i po absolvování výuky, lektoři firmy poradí účastníkům s výběrem počítačového příslušenství a pomohou s dalším vzděláváním v oboru. Pro termíny a přihlášení na kurzy volejte bezplatnou linku nebo , Založen byl jako místo odpočinku, procházek a relaxace v roce Jméno nese po svém zakladateli, soudním radovi Antonínu Schulzovi. Upraven byl v anglickém stylu, kdy stromy a keře mají své přirozené tvary. V době první republiky a krátce ještě po II. světové válce měl park dokonce svého hlídače, který dohlížel na pořádek a správu parku. Tato doba byla asi dobou jeho nejkrásnější podoby a největšího rozkvětu. Altánek, v letních měsících městská hudba s promenádními koncerty, lavičky k odpočinku a tichá zákoutí navštěvovaná mladší generací, to byla podle pamětníků atmosféra tehdejší doby. Minula desetiletí a park postupně pustl. Mezi původní výsadbou se rozšiřovaly náletové dřeviny. Neudržované cesty postupně zarůstaly, nové byly naopak vyšlapávány. Není tomu tak dávno, co bylo po téměř devadesáti letech přikročeno k potřebné a dlouho očekávané celkové rekonstrukci parku. Do té se investovaly nemalé finanční prostředky. V roce 2000 začala být za více než 2 miliony korun (asi 80 % hrazeno z dotace Státního fondu životního prostředí) realizována obnova a doplnění zeleně. Na místo asi pětiset odstraněných napadených, nevhodných a starých náletových dřevin bylo osázeno zhruba osmset nových. Z toho bylo asi 130 stromů, zbylou část pak tvořily keře. Po následné kontrole zdraví a vitality bylo zjištěno, že velká část z osázených keřů byla rozkradena. Nenechavcům se nejvíce hodily rododendrony a jalovce. Postupně se pak pokračovalo rekonstrukcí systému stezek a úpravou jejich povrchu. Odvodněna byla spodní louka, instalováno osvětlení a upravené cesty byly doplněny lavičkami a odpadovými koši. Projektové a stavební práce přišli bezmála na 2 miliony korun, nové osvětlení na téměř milion. A jak vypadá park v současné době? Keře rozkradeny, altánek zdemolován, osvětlení zničeno. Právě osvětlení je nečastějším terčem vandalů. Po jeho první instalaci byla prakticky většina lamp během několika týdnů rozbita. Následná oprava a osazení nových lamp přišlo na zhruba 30 tisíc korun. Výsledek však byl stejný. V průběhu několika týdnů byly i nové lampy zničeny. Tato alarmující situace by neměla nechat chladným nikoho z nás. Otázkou ale zůstává, jak ji řešit? Nabízí se několik možných způsobů. Městská policie kontroluje park pravidelně alespoň dvakrát v průběhu dne. Většinou v nejrizikovějších hodinách, tedy odpoledne a v noci. Pochopitelně však nemůže být v parku stále. Novým opatřením může být například zbu- Noviny královédvorské radnice Komunitní plánování sociálních služeb Dne se konaly schůzky komunitního plánování sociálních služeb. Sešli se členové pracovních skupin zabývajících se problematikou seniorů a zdravotně postižených. Mezi zúčastněnými byli místostarostka Města Dvůr Králové nad Labem Mgr. Edita Vaňková, vedoucí odboru školství, kultury a sociálních věcí Ing. Ivana Holubcová, vedoucí Pečovatelské služby Marcela Janečková, ředitelka ÚSP Hajnice Bc. Lenka Alešová, ředitelka občanského sdružení Nový les Mgr. Jolana Šopovová, zástupkyně Svazu postižených civilizačními chorobami Jitka Šmelhausová, ředitel Diakonie ČCE Mgr. Zdeněk Hojný, vedoucí Domova sv. Josefa Mgr. et Mgr. Lukáš Holub, zástupce občanského sdružení Malý princ Bc. Jaroslav Prouza a zástupkyně obce Nemojov Mgr. Zumrová, obce Vilantice Jaroslava Borůvková a obce Vítězná Věra Marelová. Společným programem schůzek bylo zhodnocení plnění priorit Komunitního plánu sociálních služeb, který Rada města Dvůr Králové n. L. schválila v květnu loňského roku. Mezi stanovené priority patří - pokrytí území Královédvorska pečovatelskou službou, souběh zdravotních a sociálních služeb v DPS, vybudování chráněného bydlení a denního stacionáře pro osoby se zdravotním postižením. Dalším bodem programu bylo předání informací o činnosti jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb na území Královédvorska a jejich připravovaných projektech. Chystané projekty jsou v souladu s Komunitním plánem, tedy v souladu s potřebami místní komunity, neboť stanovené potřeby vzešly z průzkumu mezi obyvatelstvem města Dvůr Králové nad Labem a spádových obcí. Jedná se o projekty chráněné bydlení, chráněné dílny, denní stacionář pro zdravotně postižené či projekt počítačové gramotnosti pro seniory. Bližší informace o procesu komunitního plánování najdete na v sekci sociální služby. Kateřina Pištorová, odbor ŠKS dování oplocení a uzamykání parku v nočních hodinách nebo vyčlenění finančních prostředků na opětovné zavedení hlídače a správce parku. Místo těchto velice nákladných řešení je však možné přestat park bezmyšlenkovitě ničit a chovat se v něm tak, aby mohl dlouhodobě sloužit svému účelu a využívat ho mohli i další generace. Proto se na Vás, občany Dvora Králové nad Labem, obracíme s anketními otázkami, které jsou uvedeny na straně 7. Mgr. Dušan Kubica, oddělení STM Park Schulzovy sady. Foto: D. Kubica strana 3

4 Dne se na náměstí T. G. Masaryka uskutečnil Den spolků. Památky našeho města a jejich ochrana Jako dobrovolný pracovník na úseku památkové péče bych vám chtěl říci několik slov k ochraně historických památek v našem městě. Historické jádro našeho města je vyhlášeno památkovou zónou a jako takové podléhá v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči zvláštním režimu. Dále tomuto zvláštnímu režimu podléhají i ostatní historické lokality mimo historického jádra města. Jedná se například o prostor u tzv. malého kostelíčka (kostel Povýšení sv. Kříže), historické jádro městské části Žireč, včetně areálu zámku. Barokní areál Betlém podléhá pak, jako význačný architektonický celek přísným opatřením památkové ochrany a vztahují se na něj zvláštní předpisy. Městská památková zóna a další uvedené lokality kladou na vlastníky nemovitostí a firmy, které zde provádějí stavební a výkopové práce zvýšené nároky. Stavební práce a architektonické zásahy v památkové zóně nesmějí, až na nezbytně nutné úpravy narušit historickou charakteristiku lokality. Aby se tak nestalo je nutná konzultace s orgány památkové péče a Městským úřadem. Amatérské zásahy jak do exteriérů tak interiérů objektů mohou způsobit nenahraditelné škody. V památkově chráněných lokalitách může být tato činnost prováděna vyloženě profesionální formou a pod odborným dozorem. V otázce prováděných zemních prací ve výše uvedených památkových lokalitách bych chtěl upozornit, že jejich provádění je nutné předem ohlásit orgánům památkové péče a to nejvhodněji přes referát kultury Městského úřadu. Při provádění zemních prací je třeba věnovat pozornost i navenek bezvýznamným archeologickým nálezům, jako jsou zbytky zdiva, keramika, kovové předměty a podobně. Tyto, na první pohled bezvýznamné nálezy mohou po odborném posouzení značně doplnit dějiny našeho města. V závěru bych chtěl říci. Nejenom já, ale i mnozí z vás jsou pamětníky objektů jako byla městská solnice naproti Šindelářské věži, Plichtova restaurace, tzv. katovna ve Valové uličce, synagoga a další méně významné historické objekty. Byly a to v převážné většině zbourány zcela zbytečně ke škodě nás všech. Historické památky našeho města nepatří jenom nám, ale jsou i když jen malou součástí kulturního dědictví národa. Naší morální povinností je k nim přistupovat s úctou a ne jako tzv. barbaři. Miroslav Hirsch Upozornění Celní správy ČR pro obchodníky a prodejce lihovin o povinné inventarizaci zásob Celní správa České republiky ve snaze vyjít vstříc obchodní a podnikatelské veřejnosti upozorňuje na některé povinnosti spojené s aplikací zákona č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu, resp. kolkování lihovin, jenž nabývá účinnosti dne 1. července Právnické a fyzické osoby, které dovážejí, skladují a prodávají lihoviny ve spotřebitelském balení o obsahu 0,2 l a větším (s obsahem alkoholu 15 % vol. a vyšším), mají povinnost provést ve svých provozovnách (výrobní podniky, velkoobchody, maloobchody, ale i místa, kde jsou lihoviny rozlévány ke konzumaci restaurace, pohostinství, bufety apod.) ke dni 1. července 2005 inventarizaci jejich zásob. Výsledky této inventury - inventurní soupis - mají povinnost následně předat místně příslušnému celnímu úřadu (dle místa, kde byl líh inventarizován), a to nejpozději do 31. července Celní úřad potvrdí převzetí inventurního seznamu na jeho kopii, kterou je osoba podnikatel povinna uschovat pro případnou kontrolu. Inventurní soupis by měl obsahovat následující informace: druh - značka lihoviny, výrobce, obsah lihu v % vol., objem balení, počet balení, identifikace dodavatele, datum vyhotovení inventurního seznamu, razítko, podpis odpovědné osoby. Od lze prodávat pouze líh značený kontrolní páskou a doprodávat líh neznačený kontrolní páskou z inventarizovaných zásob do 31. prosince 2005 Podrobnější informace o inventarizaci a její formě, resp. struktuře písemné inventurní sestavy, mohou povinné subjekty získat prostřednictvím speciálního odkazu na internetu Celní správy ČR (www.cs.mfcr.cz), případně na místně příslušném celním úřadu. (Celní úřad Trutnov, Lužická 10, telefon , ) Mgr. Ivan Horochovský, ředitel celního úřadu Slovo kronikáře V prvé řadě bych chtěl poděkovat dalším dárcům, kteří přispěli k obohacení kroniky města a sbírky pana Geislera. Stali se jimi už i občané žijící mimo naše město, také rodáci, kteří mají k našemu městu vřelý vztah. Foto: A. Jäger Kronika tedy děkuje panu Karlu Kudrnáčovi z Vrchlabí za fotografie dělníků a účastníků slavnostního předání Masarykovy nemocnice v roce 1927 a dalších zdařilých snímků, dále panu Františku Vaculíkovi, z ulice Karoliny Světlé, za písemnosti se vztahem k Městským lesům a jejich historii. Pan Josef Šturma doplnil kroniku svojí fotografií z osmdesátých narozenin, sloužící k ocenění jeho dlouholeté, celoživotní práce ve skautském hnutí. Ing. Jan Neruda, z Huntířova, doplnil kroniku textem vyžádané písně. Řadu fotografií, souvisejících se stavbou domů v okruhu ulic Roháčova, Poděbradova a Rokycanova, věnovala kronice paní Olga Mühlsteinová z domova důchodců našeho města. Z Prahy nám zaslala řadu vzpomínek bývalá žákyně zdejšího gymnázia, paní Prof. Helena Rašková, M. D., D. S. c. rozená Hellerová. Ta nám ještě věnovala řadu odkazů na řadu dosud žijících i zesnulých občanů, rodáků našeho města, kteří se do kronik minulých let jaksi nedostali. Poděkování patří také panu Janečkovi, který jako autor vydané knihy Dvůr Králové a okolí ve starých pohlednicích, svolil s vložením zdařilých reprodukcí do kroniky. O vkusnou vazbu kronik se zasloužila paní Jarmila Krausová z Knihařství Hrubý. Všem dárcům a spolupracovníkům děkuji, vše je zaznamenáno a nebo předáno. Čas nám život neúprosně ukrajuje, bez rozdílu všem, proto si musíme pospíšit, pokusit se ještě něco pro drobnou, regionální historii a kroniku udělat. V dubnu došlo také k předání a podepsání Městské kroniky 2004, do rukou pana starosty Ing. Jiřího Raina a tajemnice MěÚ JUDr. Simony Motlové. Přítomni byli dále pracovníci MěÚ, kteří se o její zpracování zasloužili. Jsou to Jan Černík, Mgr. Edita Vaňková, Arnošt Jäger DiS. a Martin Záruba. Kronika se snaží na svých 350 stránkách zaznamenat dění města a hlavně jeho obyvatel. Přispěla tomu celá řada našich spoluobčanů, jejichž jména se do článků nevešla a oni mě jistě odpustí, že je nemohu jmenovat. Děkuji Vám všem, a zároveň se obracím na všechny spoluobčany, kteří by měli o kroniku zájem, aby mne vyhledali, rád jim podám jakoukoliv informaci. Uvítal bych případného nástupce a předal kronikaření do dobrých rukou. Pavel Janoušek, kronikář města strana 4

5 INFORMACE Z KRÁLOVÉDVORSKÝCH V O R K ŠKOL Měsíc duben na naší škole Tento krásný jarní měsíc patřil letos na ZŠ 5. května k jedněm z nejrušnějších. Blížily se termíny přijímacích zkoušek, žáci společně se svými učiteli a vychovatelkami nadšeně připravovali školní akademii a účastnili se uměleckých aktivit školní družiny. Nejdříve nás potěšili vycházející žáci, neboť se všichni dostali na vybrané obory již v prvním kole. K tomu jim samozřejmě blahopřejeme. V pátek uspořádala školní družina Slet čarodějnic. A to byste se podivili, kolik se jich sešlo. Kolem naší školy se prohánělo 50 čarodějnic a jedna byla krásnější než druhá. I nějaký ten čaroděj a černokněžník by se našel. O organizaci celé akce se obětavě postaraly paní vychovatelky a učitelky prvního stupně. Vrcholem naší činnosti v měsíci dubnu však přece jen byla školní akademie. Konala se v Hankově domě a žáci i rodiče se na ni jistě velmi těšili, neboť lístky byly vyprodány už předem. Vystoupení se zúčastnili téměř všichni žáci. Celý program byl rozdělen do tří bloků. Někdy vystupovaly děti podle tříd, někde se malí spojili se svými velkými kamarády. Nejdříve nám ti mladší zazpívali, zatančili čardáš, na scéně se objevil dokonce celý indiánský kmen i se zajatou bledou tváří. Zajímavé bylo i show Jahodové kočičky. Starší žáci nám předvedli, jak se nemá zachraňovat princezna. I všechna další vystoupení byla velmi hezká. O vrchol večera se postaraly osmé třídy působivou tanečním koláží a pásmem večerníčků, při kterém jim velmi účinně pomáhali žáčci druhé třídy. Na závěr se s diváky rozloučili opět prvňáčci společně s žáky deváté třídy. ZŠ Schulzovy sady překonala oceán by byl krásný nadpis pro článek o cestě do Ameriky, my jsme se museli spokojit s jeho menší částí - Lamanšským průlivem. Po plavbě z francouzského Calais do anglického Doveru strávila na přelomu dubna a května skupina žáků další čtyři dny poznáváním zajímavých míst, historie i života britských rodin. Zalíbil se jim Londýn s pevností Tower, kde zhlédli korunovační klenoty. Hrad Hever připomněl příběh Jindřicha VIII. a jeho šesti žen a krásné sídlo W. Churchilla Chartwell zase upozorňovalo na nadcházející výročí konce 2. světové války. Velký dojem v cestovatelích zanechal malebný venkov v hrabství Kent i expozice o životě v moři ve městě Brighton. A s večerem se účastníci zájezdu rozjížděli do britských rodin za ubytováním. Tady se pak každý při konverzaci snažil uplatnit své znalosti cizího jazyka. Mgr Ivan Jugl, ZŠ Schulzovy sady ZŠ Schulzovy sady na zájezdu v Anglii. Chtěli bychom poděkovat všem účinkujícím i zaměstnancům školy, že věnovali nácviku a organizaci celé akce svůj čas a úsilí. Nesmíme ovšem zapomenout ani na rodiče, kteří čekali na malé herce, když se zkouška protáhla, a obětavě pomáhali s přípravou kostýmů. Ještě jednou děkujeme. Mgr. M. Urbánková, ZŠ 5. května,, Máme rádi zvířata toto heslo nás provázelo v naší školičce po celý měsíc duben. Na začátku měsíce jsme se zaměřili na domácí zvířata, kde jsme si vyprávěli o jejich způsobu života, děti znají a umí pojmenovat mláďata a seznámily se s jejich užitkem. Protože se snažíme o předávání informací dětem hlavně prožitkem, navštívili jsme naší ZOO, kde se děti při první návštěvě zúčastnily vzdělávacího programu - Domácí zvířata. Děti si zasoutěžily a zapojily se všechny. Při druhé návštěvě jsme prošli pavilony a nakonec jsme se těšili do Safari. Asi největším zážitkem byla pro děti jízda vláčkem. Stali jsme se prvními návštěvníky této sezóny, kdy autobus vyjel do Safari letos poprvé svoji okružní jízdu za zvířátky. Pozvání do MŠ přijaly členky kynologického klubu ZKO 138, Pavlína Stříbrná, Oluše Lukášová a nejmladší Klárka Grátzbachová. Překvapením pro nás byla i účast redaktorky Světlany Lavičkové z Českého rozhlasu 2, která s dětmi natočila reportáž do ranního vysílání. Děti se seznámily se základním výcvikem psů s bulteriérem, bíglem Endíkem a dobrmanem. Respekt v nás všech budil mastif, který vše pozoroval z patřičné vzdálenosti, ale nakonec Máme je rády Přání potěšit své maminky, které v květnu slaví svátek, se splnilo dětem 1. stupně. Všichni zájemci se v odpoledních hodinách sesedli u předem připravených stolků, kde na ně již čekaly ukázkově nazdobené květináče a ubrousky s veselými zvířátky, kytičkami, srdíčky. Děti si nejdříve prohlédly hotový výrobek, seznámily se s ubrouskovou technikou zdobení a potřebnými pomůckami, aby se vzápětí pustily do pečlivého vystřihování. Obrázky přikládaly na květináč, lepily a lakovaly. Pod jejich rukama vznikaly krásné výrobky, které by si nejraději hned odnesly domů. Dočkaly se však až za několik dní, aby spolu s plastickými srdíčky popřály maminkám k svátku. Ze srdíček zdobených přírodninami usmívaly se na každou z nich pro pohlazení duše i osobní portréty jejich ratolestí. ŠD a tř. ZŠ Podharť Foto: ZŠ Schulzovy sady Noviny královédvorské radnice všichni překonali strach a tohoto psího obra jsme si také pohladili. Děti se seznámily se základními povely poslušnosti, zdolávání překážek, nakonec se seznámily, jak se k pejskům chovat, aby nám neublížili. Děkuji členkám kynologického klubu za příjemné dopoledne plné zážitků. Staňková Ivana, MŠ Lipnice Díky za pohádku Dubnový pátek a sobotu se za tímto názvem a tedy i za pohádkou vypravili prvňáci ZŠ Podharť spolu s podobně starými dětmi ZŠ RAD do Hrochova Týnce. Celou akci, na které se sjely i děti z jiných měst východních Čech, aby si zasoutěžily, zahrály divadlo a poznaly spoustu nových věcí, prožili všichni zúčastnění opravdu pohádkově. V sále kina v Hrochově Týnci nás nejdříve rozesmál humorista Jan Lušovský, který dětem kreslil zapeklité hádanky a za odměnu si děti odnesly drobné obrázky, dárky a diplomy. Součástí programu byl také křest klubácké vlajky. Vlajka byla pokřtěna našimi východočeskými řekami, takže i my ze Dvora Králové nad Labem jsme přispěli malou kapičkou. Náš den končil Velkou noční hrou, při které si děti vyzkoušely svou odvahu a znalosti českých pohádek. Vše bylo umocněno krásnou atmosférou večera i městem, jímž jsme procházeli a divadelními výkony všech účastníků, kteří pro nás hru připravili. Sobota byla pro nás dnem koní a loutek. Navštívili jsme zámek ve Slatiňanech a tamní hřebčín, kde se děti dozvěděly zajímavé věci o historii a chovu koní. Poslední zastávka v Chrudimi byla v loutkářském muzeu. S pomocí ochotných pracovnic si děti odvezly domů vlastnoručně vyrobené loutky. Zkusily si zahrát i divadlo, které nás opět vtáhlo do pohádky. Celý poloviční víkend se velmi vydařil a to díky spolupráci a zapálenosti kantorů a knihovnic, kteří s dětmi jejich krásné zážitky sdíleli. Těšíme se na další akci a tímto děkujeme knihovně SLAVOJ, že nám umožnila prožít pěkný víkend. Mgr. Šárka Ruprichová, ZŠ Podharť Stálé úspěchy v matematických soutěžích Stejně jako každý rok i letos si žáci ze ZŠ Schulzovy sady vedli velmi dobře v okresních kolech matematických olympiád. Již v kategorii 5. tříd náš žák Jan Prokůpek obsadil vynikající 1. místo. V 6. třídě příjemně překvapila 2. místem Barbora Poláková, 3. místem Adéla Machková a 5. místem David Coufal. Za 7. třídy nás úspěšně reprezentovali Kateřina Jirková a David Král, kteří se umístili na místě a Drahomír Dvorský na 10. místě. V 8. třídě se mezi nejlepší matematiky zařadil Jiří Vacek na 8. místě. Opravdu kvalitním výsledkem nás potěšil Tomáš Sommer z 9. B třídy, který si svým 2. místem v okresním kole zajistil současně i postup mezi nejlepší matematiky z celého kraje a byl zde úspěšným řešitelem. Další úspěšní žáci z 9. B jsou Daniel Pelíšek na 6. místě a Adam Brentner na 10. místě. Úspěchy nepřišly samy. Jsou za nimi skryté hodiny řešení přípravných úloh pod vedením zkušených učitelek Mgr. Aleny Zlámalové a Ing. Ivy Tlamichové. Obě věnovaly olympiádám mnoho svého volného času. Úspěšní řešitelé jsou z matematických tříd, kde se velmi kladně projevuje vyšší časová dotace předmětu i intenzivní a náročnější práce v hodinách. Žáci z těchto tříd své znalosti a pracovní návyky každoročně uplatní i v bezproblémovém zvládnutí přijímacích zkoušek a také v úspěšném studiu na středních školách. Všem žákům, kteří pokračují ve více než dvacetileté tradici dobrých matematických výsledků ZŠ Schulzovy sady patří můj obdiv i poděkování. Mgr. Josef Sedláček, ZŠ Schulzovy sady strana 5

6 Zájezd do Anglie Ve dnech uspořádala Základní škola Komenského ve Dvoře Králové nad Labem v rámci projektu SOCRATES týdenní zájezd k naší partnerské škole v severoanglickém Lynemouthu. Zúčastnili se ho žáci čtvrtých až osmých tříd se svými učiteli. Odjezd autobusem společnosti Osnado byl naplánován na hodin a postupně jsme projížděli čtyřmi zeměmi - Německem, Holandskem, Belgií a Francií. Přes kanál La Manche jsme se přepravili eurotunelem a cesta v něm trvala asi 20 minut. Po příjezdu do Anglie se čas posunul o jednu hodinu zpět. První den jsme v Londýně během devítihodinové přestávky viděli spoustu zajímavých památek. Obdivovali jsme Tower Bridge, Tower of London, St. Paul s Cathedral, nultý poledník, zdolali jsme 311 schodů vysoký Monument a viděli jsme i jiné zajímavosti a světoznámé věci. Okolo 23. hodiny večer jsme dorazili do campu, který se nacházel nedaleko města Newcastle. Ubytováni jsme byli v prostorných karavanech pro 6-7 osob. Každý den jsme se mohli jít podívat na moře, které bylo vzdáleno asi 150 m za campem. V průběhu celého týdne jsme měli možnost zhlédnout ptačí rezervaci a tuleně na Farne Islands, hrad Alnwick, kde se natáčely filmy o Harry Potterovi, ale i první dům na světě, ve kterém byla zavedena elektřina. O stravování se nám z větší části postarala naše hostitelská škola z malé vesničky Lynemouth. Na zpáteční cestě jsme se opět asi na 10 hodin zastavili v Londýně a tentokrát jsme si prohlédli Big Ben, Buckingham Palace a navštívili jsme St. James s Park. Večer jsme se přepravili do Doveru, kde jsme se nalodili na trajekt do francouzského Calais a pokračovali vstříc našim domovům. Zájezd se všem moc líbil a všichni na něj budeme ještě dlouho vzpomínat. Adam Branný, žák 7. A Zazvonil zvonec a turistická sezóna v Podzvičinsku byla zahájena. Na Zvičině, která je symbolem turistické oblasti Podzvičinsko, byla zahájena v sobotu 7. května letošní turistická sezóna. Za slunečného a větrného počasí proudily po poledni k Raisově chatě desítky pěších i cykloturistů. Organizátoři pro ně připravili hvězdicovou cyklojízdu ze šesti členských měst: ze Dvora Králové nad Labem, Holovous, Hořic, Miletína, Pecky a Šárovcovi Lhoty. Po náročném výšlapu čekalo na všechny malé překvapení ve formě upomínkových předmětů, které dostali v novém prezentačním stánku sdružení. Zájemci si mohli koupit i mapu cyklotras Podzvičinska. Právě 400 km značených cykloturistických tras patří ke chloubám této turistické oblasti. Otevřeny byly v červnu roku Jejich tratě vedou nejčastěji po klidných silnicích, místních a účelových komunikacích. V sedlech svého kola tak mohou vyznavači cykloturistiky navštívit například Babičino údolí, Kuks nebo hrad Pecku. Nadcházející turistickou sezónu zahájili zástupci Sdružení obcí Podzvičinsko ve hodin zazvoněním na zvon v kapli sv. Jana Nepomuckého. Slavnostního zahájení se zúčastnil i vedoucí oddělení cestovního ruchu Královéhradeckého kraje PhDr. Čestmír Jung. Všichni společně věří, že sezóna bude úspěšná a turisté se budou do Pozvičinska stále a hlavně rádi vracet. Bližší informace o sdružení naleznete na Mgr. Dušan Kubica, oddělení STM strana 6 MC Žirafa Květen byl v Mateřském centru Žirafa ve znamení akademií. Maminky s dětmi secvičily několik písniček a pohádku O veliké řepě. S tímto programem vystoupily v Diakonii na Benešově nábřeží a v LDN v Městské nemocnici ve Dvoře Králové nad Labem. Na těchto místech jsme vždy vřele vítáni a těší nás, že můžeme nemocným a seniorům zpříjemnit jejich jednotvárný (někdy i trochu smutný) život. Do domu sv. Josefa v Žírči se z časových důvodů chystáme v červnu. Akademii jsme předvedli také v obchodním domě Tesco v Hradci Králové, kde proběhla prezentace mateřských center. Jedná se o celorepublikovou akci, kterou připravila Síť mateřských center partner projektu Tesco Charita roku Mateřská centra umožňují Foto: MC Žirafa Čaje, knihy, časopisy a hudba mnoha vůní a barev Od začátku letošního března je součástí Městské knihovny Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem Literární čajovna. Knihovna tak svým návštěvníkům umožňuje knihy, časopisy a CD, které si zde vyberou, také v klidu nad šálkem čaje prolistovat a pročíst. Od května se zde také půjčují CD a DVD s hudbou new age a relaxační a etnickou hudbou. Knihy nabízené v čajovně jsou zaměřené na filozofii, psychologii, náboženství, etnografii, zdravou výživu, alternativní medicínu, hermetismus, hlubinnou ekologii, tvorbu krajiny, tajemství a záhady. Fond se neustále doplňuje a rozšiřuje, a tak si zde každý zájemce jistě najde to své. Pro někoho to tak může být první setkání s tituly a časopisy pro něho dosud neznámými. Čaje, které nabízíme v naší čajovně, zastupují všechny země produkující čaj a na své si přijde jak náhodný návštěvník, tak čajový gurmán. Čaje jsou dováženy přímo ze skladu Dobré čajovny a o jejich kvalitě se již mnozí přesvědčili. Na stěnách čajovny se budou pravidelně měnit výstavy fotografií. V současnosti jsou vystavovány fotografie Jiřího Šimsy z Cest za čajem. Návštěvníci mohou obdivovat zajímavosti a krásy Vietnamu. Poslechové pořady o hudbě new age, které jsou pravidelným doplněním činnosti čajovny, si rovněž nachází své posluchače. Pořady budou do budoucna koncipované jako profily jednotlivých autorů a budou doplňovány ukázkami z DVD. Do budouc- seberealizaci maminkám na mateřské dovolené, rozvíjejí vzájemnou pomoc rodin s malými dětmi, starají se o zřizování dětských hřišť a zajišťují zázemí pro rodiny s dětmi. I vy můžete přispět na rozvoj Sítě mateřských center v České republice: - příspěvkem do sbírkové kasičky v obchodním domě Tesco (od do ) - zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS MC na číslo (jedna SMS = 30,- Kč) - příspěvkem na účet /2400. Za Vaši pomoc předem děkujeme. Děkujeme velmi těm, kteří podporují přímo naše mateřské centrum: díky velkorysému finančnímu daru paní Lukešové Carla spol. s r.o., jsme mohly zakoupit báječnou barevnou megastavebnici, ze které měly děti opravdu radost. Dále děkujeme panu Kočímu Drogerie Kočí, který nás pravidelně zásobuje drogistickými výrobky a panu Tomáši Osobovi Catbury, který nám věnoval sladkosti pro děti. Info: Pavlína Rückerová, tel , Dana Bohutínská, Výstava kníračů V sobotu se na kynologickém cvičišti Základní kynologické organizace 138 konala jubilejní 10. výstava kníračů. Štěstí nám přálo, a tak za pěkného počasí předvedli majitelé 63 zúčastněných psů. Věříme, že návštěvníci prožili příjemnou sobotu v pěkném prostředí Hrubých luk i v našem městě. Nejkrásnějším psem oblastní výstavy se stala fena velkého knírače Natty Bitt Box Andrey a Martina Ryskových z Hradce Králové. Ing. Jitka Šenkýřová na by se měly stát pravidelnou součástí programu Literární čajovny i komornější, diskusně koncipované pořady na různá téma. Součástí výchovně vzdělávací činnosti Literární čajovny jsou nejrůznější přednášky a koncerty. Návštěvníci tak mohli v nedávné době slyšet Vlastu Marka a jeho tibetské mísy nebo si pohovořit s Marcelem Vanekem o jeho knížkách. Mgr. Lenka Antošová, ředitelka Městské knihovny Slavoj Chci ještě žít! Od středy 1. června do pátku 17. června bude v prostorách Městské knihovny Slavoj probíhat výstava s názvem Chci ještě žít! Výstava představuje kolekci šokujících fotografií fotoreportéra časopisu Reflex Jana Šibíka, který celý rok dokumentoval těžkou situaci, ve které nemocní AIDS v ukrajinské Oděse žijí. Součástí výstavy je finanční sbírka na pomoc nemocným. Smyslem sbírky je získat finanční prostředky pro regionální centrum AIDS v Oděse a použít je na zajištění dostatku léků, diagnostických pomůcek a kvalitní stravu, což mnoha pacientům prodlouží život o mnoho let a ostatním zmírní strádání v těžkých chvílích před smrtí. Věříme, že se na výstavu přijdete podívat a podpoříte svým příspěvkem humanitární akci Jana Šibíka na pomoc lidem nemocným AIDS. Více informací lze získat přímo v naší knihovně nebo na webové adrese Mgr. Lenka Antošová, ředitelka Městské knihovny Slavoj

7 Zveřejněno na základě získání souhlasu. Noví občánci města Dodatečně uveřejňujeme za únor 2005 narozené občánky Pavlínu a Markétu Žižkovou. V březnu 2005 se nám narodili tito občánci: Barbora Neumanová, Karolína Bartošová, Štěpán Horáček, Matouš Kovačka, Matyáš Vobořil, Tereza Antonová, David Horák, Simon Rajsner, Jan Vancl, Rostislav Jež a Jan Jarolím. Jana Náhlovská, evidence obyvatel V dubnu uzavřely manželství v obřadní síni na Staré radnici tyto páry: Martin Záruba a Vladimíra Vojířová Robert Tomanec a Petra Hrnčířová Milan Farbár a Emília Zubajová Mychajlo Olos a Šárka Plančíková Jiří Pelák a Jarmila Kňourková Jan Fiala a Eva Javorská René Broum a Pavla Mittáková Ladislav Hrubý a Monika Jarolímová Jan Zummer a Martina Tluková V barokní lékárně na zámku Kuks vstoupili do manželství: David Skřivan a Markéta Krejčí Pavel Michl a Magdalena Španielová Jaroslav Hušek a Jana Mitášová Ve stejném měsíci z našich řad odešli: Fedor Nedošinský Jitka Vydrová Margita Kubicová Josef Žabka Milada Vávrová Jiří Pavelka Štefan Vašek Zdeněk Kopecký Na přání pozůstalých zveřejňujeme dodatečně úmrtí paní Anny Müllerové Simona Vykouřilová, matrikářka Městský psí útulek na výstavě voříšků Druhou květnovou neděli se 12 členů Pejskařského kroužku a 10 psů z místního útulku vypravilo již popáté na akci pořádanou ZKO Žernov Rýzmburk Rýzmburský voříšek. Mohli jste tu vidět psy všelijakého zbarvení i velikosti šlo o výstavu psů bez průkazu původu. Sice akci nepřálo počasí, ale i přesto se sešla skoro stovka pejsků, aby soutěžili o titul nejkrásnějšího voříška. Našemu útulku se podařilo vyhrát v soutěži O nejkrásnější skupinu, kde se předvedli černobílí psi Turbo, Asar, Flíček a Dino a spolu se svými černobíle oděnými psovody tak nejvíce zaujali porotu složenou např. ze Zdeňka Srstky nebo režiséra p. Moskalyka. Úspěchem byla i účast 5 psů v semifinále soutěže o rýzmburského voříška a dokonce účast Turba ve finále o 6 psech. Potěšil nás i zájem zástupců firmy Bono, kteří by si měli přijet nafotit velkého křížence kolie - Tarzana na své reklamní materiály. Jeden pejsek přímo na výstavě našel novou paničku a vloni osvojená fenka Káča se letos této výstavy také zúčastnila. Moc bychom chtěli poděkovat pořadatelům za pěkné zážitky a za krmení, které nám přibalili na cestu a také Janu Čapkovi z Musher clubu Zvičina, který nás na výstavu dovezl. Fotky z Rýzmburského voříška můžete vidět na internetových stránkách Daniela Hoblová Poděkování Základní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu Dvůr Králové nad Labem děkuje tímto za spolupráci s Městským úřadem. Zároveň děkuje představitelům města za zajištění důstojného průběhu oslavy 60. výročí ukončení druhé světové války spojeného s vyznamenáním žijících účastníků, vojáků i politických vězňů, členů Českého svazu bojovníků. Poděkování patří i Městskému muzeu Dvůr Králové nad Labem za výstavu k událostem týkajících se druhé světové války. Výbor ČSBS Dvůr Králové nad Labem Poděkování Děkuji ředitelce školy R. A. Dvorského za blahopřání k mým sedmdesátinám a ocenění mé práce ve škole. Přeji všem hodně sil, zdraví a úspěchů ve výchově a vyučování žáků i v soukromém životě. Ať se Vám daří! Emilie Halamková Vzpomínka 27. května 2005 vzpomínáme na první výročí úmrtí mého manžela Jaroslava Haka. Vzpomíná celá rodina, děti a kamarádi. Dvorští basketbalisté poprvé ve finále Krkonošské ligy Ve sportovní hale trutnovského gymnázia skončil finálovými zápasy 12. ročník Krkonošské basketbalové ligy neregistrovaných hráčů. Až na devátý pokus se hráčům TJ Dvůr Králové nad Labem podařilo probojovat do finále celé soutěže. V něm však podlehli zkušenému týmu obhájce loňského prvenství Ambaře Trutnov 75:61. První finálovou účastí tak Dvoráci důstojně uctili památku dlouholetého člena basketbalového oddílu Zdeňka Neumanna, který letos po vážné nemoci zemřel. V základní části se Dvoráci umístili dosud nejlépe v celé historii soutěže a do bojů v play off postoupili pouze s jednou porážkou z druhého místa. Ve čtvrtfinále hladce vyřadili soupeře z Vrchlabí. V semifinálových duelech narazili na Fan s Trutnov. Po vyrovnaných zápasech nakonec zvítězili Dvoráci 2:1 na zápasy. Tímto vítězstvím si zajistili historicky první účast ve finálovém večeru. V něm se nejdříve v souboji o třetí místo utkaly týmy Fan s Trutnov a Chaos Jevany (rovněž z Trutnova). Hráčům Fansu se nakonec podařilo po velmi dramatickém průběhu utkání dovést zápas do vítězného konce a po výsledku 77:70 70 obsadili v soutěži třetí příčku. K vyvrcholení celé soutěže nastoupili i hráči Dvora Králové nad Labem před asi stovko kou diváků proti loňskému vítězi soutěže Ambaře Trutnov. V průběhu celého utkání byla znát velká zkušenost trutnovských basketbalistů. Od začátku finále si udržovali potřebný náskok. V závěru Dvoráci zkoušeli finále ještě zdramatizovat, ale na méně než čtrnáctibodový rozdíl se svému soupeři nepřiblížili. Konečný výsledek tak vyzněl jasně pro tým z Trutnova. S celkovým působením v letošním ročníku však i po prohraném finále panovala velká spokojenost. Ta byla znásobena i úspěchem v individuálních soutěžích. Nejlepším hráčem celé soutěže byl vyhlášen hráč Dvora Králové Pavel Herman. Z našich hráčů se do All star týmu dostal ještě Pavel Jánský. Všichni společně věříme, že v příští sezóně se podaří letošní finálovou účast přinejmenším zopakovat. Basketbalový oddíl ANKETA 1. Souhlasíte s oplocením parku Schulzovy sady a jeho uzamykání v nočních hodinách? ANO NE 2. Souhlasíte se zavedením stálého hlídače a správce parku Schulzovy sady? ANO NE 3. Máte jiný nápad, jak situaci v parku Schulzovy sady řešit? Anketní lístek můžete vhodit do připravené schránky na recepci městského úřadu nebo v Městském informačním centru. Posílat je můžete poštou na adresu Městské informační centrum, náměstí T. G. Masaryka 2, Dvůr Králové nad Labem, em na adresu Hlasovat můžete i na internetových stránkách města Mgr. Dušan Kubica, kancelář STM Výherci soutěže Znáte své město? 1. místo - Dagmar Vítová (kniha + pexeso) 2. místo - Stanislava Kolmanová (tričko + puzzle) 3. místo - Miroslav Čech (reklamní předměty) Liga tenisu Nešťastně vstoupili do nové sezony ve druhé lize královédvorští tenisté. Ti po loňském čtvrtém místě budou zřejmě letos mít velké problémy s udržením soutěže. V premiéře se Dvůr představil na půdě favorizovaných Letovic, kde podlehl 3:6. V dalším kole se čekal vyrovnaný souboj s nováčkem z Trutnova. Hosté ale přijeli do areálu Hrubá louka značně posíleni o polské sportovce a domácím nedali žádnou šanci. Porážka 1:8 byla velmi krutá a naznačila, že druhá sezona ve druhé lize bude opravdu velmi náročná. O týden později potřeboval tým zabodovat proti druhému nováčkovi TC EURO- REGION NISA. Opět se ale nepodařilo zvítězit a porážka 3:6 znamenala posun na poslední sedmé místo. V boji o záchranu budou zřejmě klíčové dva duely a oba sehrají Dvoráci na domácích kurtech. 5. června proti Pelhřimovu a 11. června proti LTC Pardubice B. Příznivci tenisu by si jistě obě střetnutí neměli nechat ujít. Fotbalisté útočí na skvělé druhé místo! T. Otradovský Tři vítězství tví a pouhou jednu porážku si v uplynulém měsíci připsali královédvorští fotbalisté. Ti se nejprve dostali z herní i výsledkové krize, která trvala celých pět kol. Porazili doma silnou Chrudim 1:0, když se trefil Martin Kruliš. Zklamáním byla porážka na hřišti průměrné rné Skutče. Svěřenci kouče Cellera si ale ev vše vynahradili v duelu s Českým Dubem (3:0) a poté také v Českém Brodě, kde po velmi 77:70 dobrém výkonu zvítězili 2:0. Střelecky se v obou uz zápasech hprosadil Martin Růžička, další trefy obstarali Kamitz, Kilevník a Višňovský. s Našim hráčům tak čtyři kola před koncem soutěže patřila druhá příčka a cílem mužstva je její udržení, což by znamenalo v pozici nováčka obrovský úspěch. Na druhé místo má spadeno také rezerva mužů v 1. B třídě.ta po vítězství nad prvním Žacléřem 4:1 výsledkově polevila a remízové ztráty na Pecce i v Lánově byly z kategorie zbytečných. Výhrou 6:2 nad Mostkem se ale béčko vrátilo na druhé místo a také by zde rádo vydrželo do konce jara. Daří se ale také mládeži. Ve skvělých výkonem a v atakování čelních příček pokračují jak mladší dorostenci, tak i mladší dorost. Obrovský pokrok udělali v posledním období starší žáci a starší dorostenci. Nejen že se konečně odlepili ode dna tabulky, připsali si ale několik výborných výsledků v řadě a hlavně předvádí oba týmy dobré výkony. U obou těchto mužstev se jasně projevilo, že ani za nepříznivých podmínek se tým nepoložil a hráči společně se svými trenéry dokazují sílu kolektivu. V neposlední řadě lze říci, že se daří také nejmladším zástupcům oddílu. Mladší přípravka je ve své skupině na skvělém druhém místě, starším se daří o něco méně, ale spokojenost panuje u obou družstev. T. Otradovský strana 7

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury)

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Bleskový výsadek MOA v Anglii (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Rakovník jsme opouštěli ve středu 12. 9. kolem třetí hodiny odpolední. Přijel pro nás zájezdový autobus, kterým jsme po chvíli dorazili

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Odbor vnitřních věcí

Odbor vnitřních věcí Odbor vnitřních věcí Odbor tvoří matrika, evidence obyvatel, oddělení přestupkové agendy. Na těchto úsecích bylo v roce 2012 vyřizováno 2472 podání. Součástí odboru je dále sekretariát a informační středisko.

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016

USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016 USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016 Schvaluje: - zapisovatele pí. L.Chybovou a ověřovatele zápisu p. F. Mičku a O. Berana - program jednání ZO - smlouvu s hudbou na setkání seniorů

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2009 Vítání jara na Vrablovci Bylo to v pátek 24. dubna 2009 v sále místní hospody, pořádal Klub důchodců Vrablovec.

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku Projekt: ERASMUS+: Fiktivní obchodování mezi českou a slovenskou školou, číslo smlouvy 2015-1-CZ01-KA219-013831_1 Datum: 20. 11. 2016 26. 11. 2016 Místo: Název akce: Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMIŘICKÝCH 740 ASPnet UNESCO VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Tel./fax: +420 426 893 E-mail: info@academiamercurii.cz, ptackova@academiamercurii.cz

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ve spolupráci se ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ pořádá 31. května - 1. června 2007 7. ročník REPUBLIKOVÉHO FINÁLE srovnávací soutěže základních škol se zaměřením

Více

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání:

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání: Z á p i s z 33. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. listopadu 2011 od 13 hodin v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Přítomni:

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod. Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od 19.00 hod. Přítomni: Bc. Jiří Bíma, Ing. Tomáš Bláha, Jiřina Bláhová, Ing. Petr Halama,

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Září 29. 8. 31. 8. GO KURZ třídy 1. A 31. 8. 2. 9. GO KURZ třídy 1. C 1. 9. zahájení nového školního roku 5. 9. 11. 9. poznávací zájezd do Anglie

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

Adéla Davidová: K filmu Robinson Crusoe

Adéla Davidová: K filmu Robinson Crusoe Kalendář 9. 13. 5. škola v přírodě, Černý Důl 20. 5. integrační aktivita MŠ a ZŠ 1. 6. dětský den 3. 6. projektový den: Den životního prostředí 10. 6. integrační aktivita MŠ a ZŠ 10. 6. florbalový turnaj

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

Takto byla Polná představena na vyhlášení soutěže ve Španělském sále Pražského hradu.

Takto byla Polná představena na vyhlášení soutěže ve Španělském sále Pražského hradu. Takto byla Polná představena na vyhlášení soutěže ve Španělském sále Pražského hradu. Vážené dámy a pánové, je mojí milou povinností seznámit Vás prostřednictvím velmi stručných charakteristik, řazených

Více

Středisko ve Dvoře Králové n. L.

Středisko ve Dvoře Králové n. L. Středisko ve Dvoře Králové n. L. Poslání Posláním Diakonie ČCE - střediska ve Dvoře Králové nad Labem je pomáhat seniorům a lidem se zdravotním postižením naplňovat jejich základní lidské potřeby a podporovat

Více

Středisko výcviku vodicích psů

Středisko výcviku vodicích psů Středisko výcviku vodicích psů Ve čtvrtek 7. října 2010 jsme navštívili Středisko výcviku vodicích psů v Jinonicích. Tento den je Dnem nevidomých a slabozrakých, proto ve středisku probíhal den otevřených

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 6/2015, o zákazu konzumace alkoholických nápojů a užívání omamných a psychotropních látek na veřejných prostranstvích Zastupitelstvo

Více

Obec LÍBEZNICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2014. o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Líbeznice

Obec LÍBEZNICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2014. o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Líbeznice Obec LÍBEZNICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2014 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Líbeznice Zastupitelstvo obce Líbeznice se na svém zasedání dne 21.05.2014 usnesením č.

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

VYCHÁZÍ 30. ČERVNA Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP

VYCHÁZÍ 30. ČERVNA Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP VOJÁCI SPOLEČNĚ Mediální platforma ASOCIACE Vojáci společně z.s. VYCHÁZÍ 30. ČERVNA 2016 Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP Čestný odznak ASOCIACE Vojáci

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 8/2016 o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel.

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 3.6. Vyhráli jsme :-)) Jako odměnu jsme dostali nanukové dorty :-))) 1.červen Dnešek byl dnem, kdy

Více

Zápis z 3. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 9. prosince 2014 od 17.00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 3. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 9. prosince 2014 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 3. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 9. prosince 2014 od 17.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Ing. Roman Čivrný, Jan Nosek, Ing. Jaroslav

Více

Obec Rozdrojovice. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2013, o veřejném pořádku

Obec Rozdrojovice. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2013, o veřejném pořádku Obec Rozdrojovice OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2013, o veřejném pořádku Zastupitelstvo obce Rozdrojovice se na svém 22. zasedání dne 26.9. 2013 usnesením č. 22/2013 usneslo vydat na základě 10 písm. a)

Více

První školní den. Od všech dostaly děti v 1. třídách i přípravné třídě k zahájení školního roku drobné dárečky.

První školní den. Od všech dostaly děti v 1. třídách i přípravné třídě k zahájení školního roku drobné dárečky. První školní den V pondělí 2. září 2013 nastal pro 58 prvňáčků slavnostní den. Před školou je kromě vedení školy a třídních učitelek přivítala Jana Trková, zástupkyně starosty MČ Prahy 15 a Jiří Pařízek,

Více

MĚSTO BRUNTÁL O VEŘEJNÉM POŘÁDKU. Zastupitelstvo města Bruntálu se na svém 19. zasedání dne usnesením

MĚSTO BRUNTÁL O VEŘEJNÉM POŘÁDKU. Zastupitelstvo města Bruntálu se na svém 19. zasedání dne usnesením MĚSTO BRUNTÁL OBECNĚ ZÁ V AZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2013 MĚSTA BRUNT ÁLU O VEŘEJNÉM POŘÁDKU Zastupitelstvo města Bruntálu se na svém 19. zasedání dne 5.11.2013 usnesením č. 727/19Z/2013 usneslo vydat na základě

Více

OCo uvnitř najdete. Oco nového od září. Oprvní zářijové akce. OInformace KZČ eldorádo. Odalší ohlédnutí za letními tábory. Oinformace ze sportu

OCo uvnitř najdete. Oco nového od září. Oprvní zářijové akce. OInformace KZČ eldorádo. Odalší ohlédnutí za letními tábory. Oinformace ze sportu OCo uvnitř najdete Oco nového od září Oprvní zářijové akce OInformace KZČ eldorádo Odalší ohlédnutí za letními tábory Oinformace ze sportu OFoto ohlédnutí za 1. zářím 2008 O Duncan jánské lázně Na naší

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce.

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 79/2014 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Místní Agenda 21 v obci Křižánky. Kaiserštejnský palác Praha

Místní Agenda 21 v obci Křižánky. Kaiserštejnský palác Praha Místní Agenda 21 v obci Křižánky Kaiserštejnský palác Praha 20.11. 2012 Krátké představení obce Křižánky leží u severovýchodní hranice Kraje Vysočina asi 20 km od Nového Města na Moravě Krátké představení

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení

MĚSTO ČESKÁ LÍPA. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 24.02.2016 usnesením č. 282/2016 usneslo

Více

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Počet týmů: 74 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME

Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME Na začátku roku jsme se rozhodli, že vás provedeme naším školním chovákem. O jeho chod se stará parta nadšených dobrovolníků z různých tříd. Scházejí se zde nejen o přestávkách,

Více

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD S TÁBORÁKEM

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD S TÁBORÁKEM e.č. MK ČR A 10345 Vydal: Městský úřad Úsov dne: 30.4. 2010 2/2010 POZVÁNKY V pátek 7. května 2010 se bude konat LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD S TÁBORÁKEM Program: - od 19,00 hodin bude hrát na náměstí dechová hudba

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

Hosté: Mgr.Šmíd ředitel školy Mgr. Jan Čižinský starosta Klára Cibulková předsedkyně Školské rady ZŠ TGM, Ortenovo nám. Usnášení schopná: ANO - NE

Hosté: Mgr.Šmíd ředitel školy Mgr. Jan Čižinský starosta Klára Cibulková předsedkyně Školské rady ZŠ TGM, Ortenovo nám. Usnášení schopná: ANO - NE Zápis z 3. jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání ZMČ Praha 7, (dále jen VVV ZMČ P7) konaného dne 2. 3. 2016 od 17.00 do 19.15 hod. v ZŠ TGM, Ortenovo náměstí, Praha 7 Seznam členů výboru: David Večeřa

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY

KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY KDE NÁS NAJDETE Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkovo náměstí 87 580 02 Havlíčkův Brod 2 Telefon: + 420 569 400 499 GSM: + 420 777 327 844 Fax: + 420 569 400 490 E-mail: knihovna@kkvysociny.cz

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

1. ROČNÍK SETKÁNÍ REGIONALISTŮ V ČESKÉM DUBU 15. 5. 2010

1. ROČNÍK SETKÁNÍ REGIONALISTŮ V ČESKÉM DUBU 15. 5. 2010 1. ROČNÍK SETKÁNÍ REGIONALISTŮ V ČESKÉM DUBU 15. 5. 2010 Vyhodnocení podnětů studentů Vysoké školy regionálního rozvoje ČESKÝ DUB 2010 SOUHRNNÁ ZPRÁVA ŘÍJEN 2010 A. Úvod Národní akademie regionálního managementu,

Více

Obecně závazná vyhláška č. 05/2009, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích

Obecně závazná vyhláška č. 05/2009, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích Obecně závazná vyhláška č. 05/2009, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích Zastupitelstvo města Uherský Brod se na svém 25. zasedání dne 01.07.2009 pod číslem usnesení

Více

Pardubická 78, 533 61 Choltice. Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011

Pardubická 78, 533 61 Choltice. Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011 Pardubická 78, 533 61 Choltice Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011 Knihovna městyse Choltice působí jako středisková pro 6 knihoven obvodu. Jedná se o knihovny: Veselí, Turkovice, Svinčany,

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015 Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem Září 2015 O čem si přečtete: Zahájení školního roku 2015/2016 Plavání Návštěva útulku

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 zapsaný spolek MYGRA-CZ Obsah výroční zprávy: 1) Úvodní slovo 2) Základní údaje 3) Vedení organizace a kontakty 4) Členství v organizacích 5) Přehled činnosti sdružení za rok

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub Zápis z členské schůze občanského sdružení - sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty ze dne 20.04.2008 Účast: počet členů: 12 v čase: 14,40 hod 13 v čase: 14,50 hod 14 v čase: 15,00 hod Kvórum (15% všech

Více

E-názor Výsledky 1. vlny. Kamenice nad Lipou Podzim 2015

E-názor Výsledky 1. vlny. Kamenice nad Lipou Podzim 2015 E-názor Výsledky 1. vlny Kamenice nad Lipou Podzim 2015 Základní informace Projekt E-názor má za cíl pomoci obcím zajistit dostupnost a reprezentativnost názorů obyvatel prostřednictvím elektronického

Více

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 1. ÚVOD Staršovstvo sboru předkládá tuto zprávu společenství sboru. Činí tak v důvěře, že se může stát

Více

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. 1 UR01/50/2012 Schválení programu 50. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

His i to t ri r e i S CHPMT 2000

His i to t ri r e i S CHPMT 2000 Historie S CHPMT 2000 9.1.2000 1. chovatelské besedy v Uhřičicích se zúčastnilo 29 členů. Byla zhodnocena činnost svazu za loňský rok a přednesena náplň činnosti pro rok letošní. 15.1. 2000 Výroční schůze

Více

Zápis z modulu 6 2. část v Chanovicích dne od hodin

Zápis z modulu 6 2. část v Chanovicích dne od hodin Projekt č. CZ.1.04/3.4.04/54.00223 Vytvoření sítě venkovských komunitních škol v Pošumaví místních partnerství zaměřených na prosazování rovných příležitostí žen a mužů Přítomni: viz prezenční listina

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 55 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 82 let Pan Petr Režňák - 23.1. 54 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1.

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 55 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 82 let Pan Petr Režňák - 23.1. 54 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1. Spolek neslyšících Břeclav, z.s., Kapusty 282/12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ DÍLNIČKY

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ DÍLNIČKY Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Vánoční dílničky Vyučující a vychovatelky školní družiny srdečně zvou rodiče a budoucí prvňáčky na TRADIČNÍ VÁNOČNÍ DÍLNIČKY Přijďte si s námi: zazpívat udělat

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství MĚSTO NOVÝ JIČÍN Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Nový Jičín se na svém zasedání dne 19.9.2011 usneslo vydat na základě

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

OBŘÍ LOUTKY V PLZNI

OBŘÍ LOUTKY V PLZNI OBŘÍ LOUTKY V PLZNI 28. 30. 8. 2015 VÝSLEDKY PRŮZKUMU OHLASŮ ÚČASTNÍKŮ Obří loutky Carros De Foc v ulicích Evropského hlavního města kultury 2015 Jako poctu tradici plzeňskému loutkářství, do které spadají

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN SPOLKU NESLYŠÍCÍCH BŘECLAV LEDEN 2017

INFORMAČNÍ BULLETIN SPOLKU NESLYŠÍCÍCH BŘECLAV LEDEN 2017 Spolek neslyšících Břeclav, z.s., Kapusty 282/12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 19. ročník únor 2013 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 Usnesením č. 4/2013 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 6/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Zpráva o konání veřejných fór

Zpráva o konání veřejných fór Zpráva o konání veřejných fór Předkládá: Mgr. Kateřina Bláhová místostarostka politička Zdravého města a MA21 Zpracovala: Ing. Jana Lorencová koordinátorka Zdravého města a MA21 Desáté veřejné Fórum Zdravého

Více

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především historické obce nebo jejich části, na jejichž území jsou zachovány

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 13.5 2013 nejpozději do 11:00 hod., hřiště TJ Spartak Hluk. V kabině bude připraveno,

Více