30. května 2005 Ročník XI. Číslo 5 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "30. května 2005 Ročník XI. Číslo 5 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma"

Transkript

1 30. května 2005 Ročník XI. Číslo 5 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Mgr. Edita Vaňková, Mgr. Vasil Biben a Ing. Jiří Rain uctili památku padlých položením věnců na nábřeží Jiřího Wolkera a u památníku ZŠ 5. května. 60. výročí druhé světové války Začátkem měsíce května si Město Dvůr Králové nad Labem připomnělo 60. výročí druhé světové války. Oslavy byly zahájeny ve čtvrtek 5. května 2005 položením věnců před Základní školou 5. května. V pondělí 9. května uctil starosta Ing. Jiří Rain společně s místostarosty, Mgr. Vasilem Bibenem a Mgr. Editou Vaňkovou, za zpěvu hymny sboru Základní školy Komenského, památku padlých ve druhé světové válce, položením věnců u památníku na místním hřbitově a u Památníku obětí druhé světové války a květnové revoluce 1945 na Nábřeží Jiřího Wolkera. Tohoto aktu byli účastni i zástupci Tělocvičné jednoty Sokol a skautského oddílu. Tento den byl pořádán ve Staré radnici slavnostní akt pro aktivní účastníky domácího a zahraničního odboje. Starosta města Ing. Jiří Rain při předávání pamětních listů aktivním účastníkům odboje ve Staré radnici. Foto: I. Ságnerová Slavnostní předávání zahájila úvodní řečí Ing. Ivana Holubcová, vedoucí Odboru školství, kultury a sociálních věcí Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, která předala slovo starostovi města Ing. Jiřímu Rainovi. Ten svým projevem ocenil aktivní zapojení přítomných do odboje proti zvůli okupantů, do bojů na frontách západních i východních, v domácím i zahraničním odboji a peklo bojů na Dukle. Pamětní listy a stříbrné pamětní medaile z rukou starosty města a místostarostů osobně převzali členové Českého svazu bojovníků za svobodu, paní a pánové: Rozálie Benčeková, Andrej Babka, Dalibor Hlavsa, František Jelínek, MUDr. Ilja Kopřiva, Nina Ledvinová, Josef Loduha, Alexandr Malák, Rostislav Vlačiha, František Vyskočil, Bedřich Makeš (ocenění převzala manželka), a dále Antonín Kačaba. Po skončení slavnostního předávání účastníci slavnostního aktu poseděli ve Staré radnici při pohoštění. Těm, kteří se nemohli dostavit ze zdravotních důvodů do Staré radnice, bylo ocenění předáno druhý den v místě bydliště, paní Sylvě Noskové a pánům Bedřichu Weiglovi, Alexandru Grejcarovi, Josefu Czerkiesovi. Oslavy výročí druhé světové války byly zakončeny vernisáží výstavy Ve stínu války a okupace v Městském muzeu. Irena Ságnerová DiS., odbor ŠKS Pozvánka na zasedání zastupitelstva města 19. zasedání Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem se bude konat dne 14. června 2005 od hod. ve velkém sále Hankova domu. Nová ambulance Městské nemocnice, a. s., Dvůr Králové n. L. Dnem bude zahájen provoz nové urologické ambulance Městské nemocnice, a. s. ve Dvoře Králové n. L. Ambulance je umístěna v přízemí nové polikliniky v Rooseveltově ulici čp Zdravotní péče bude prozatím poskytována v úterý a čtvrtek od 8,00 do 12,00 hod., tel.: Ambulanci lze v případě potřeby navštívit bez předchozího objednání. Vedení nemocnice tak usnadňuje dostupnost pacientům, kteří nemusejí absolvovat cestu až do areálu nemocnice. Provoz urologické ambulance v areálu nemocnice zůstává beze změny. Ing. Miroslav Vávra, CSc., ředitel MěN DKnL Výběr z obsahu čísla Odbory městského úřadu informují Park Schulzovy sady - anketa Slovo kronikáře Informace z královédvorských škol Zahájení turistické sezóny Sport Příloha Královédvorské Kdeco Foto: I. Ságnerová, A. Jäger strana 1

2 Představitelé města položili věnce u památníku na místním hřbitově. Foto: I. Ságnerová strana 2 Odbory městského s úřadu informují Koncepce základního školství ve Dvoře Králové nad Labem pod palbou neoprávněné stížnosti Dne 4. listopadu 2004 bylo svoláno 14. zastupitelstvo města Dvora Králové n/l, které se mělo výhradně zabývat problematikou základního školství v našem městě. Tehdejší vedoucí odboru školství, kultury a sociálních věcí Mgr. Kubica zpracoval podrobnou a všestrannou studii, jejímž výstupem byl celkový názorový konsensus ředitelů základních škol. Z jejich vyjádření vyplývalo, že vzhledem ke stávající situaci naplněnosti škol v centru města nepovažují za nutné a ani účelné řešit ji radikálním způsobem, tedy rušením některé školy. Ředitelé se dále shodli na tom, že vytváření velkých školních subjektů (500 a více dětí), resp. slučování škol s sebou přináší celou řadu negativních jevů, a proto není žádoucí. K připravované koncepci základního školství se mohla vyjádřit a spolupodílet se na jejím vzniku i široká veřejnost. Pro většinu občanů je zřejmě síť základních škol v našem městě optimální, tudíž neměli důvod do této struktury zasahovat. Usnesení, tak jak bylo navrženo (Schválení koncepce základního školství varianta 6.2 tj. Zachování stávajícího stavu počtu základních škol, ZŠ Schulzovy sady, ZŠ Komenského a ZŠ R. A. Dvorského budou samostatné subjekty, včetně stanovení kapacit základních škol uvedených v kapitole 8) bylo posléze, i přes vznesené námitky pana zastupitele Mgr. Vojtěcha, schváleno. Na následném zastupitelstvu dne používal pan Mgr. Vojtěch při argumentaci ke znovuotevření problematiky koncepce základního školství emotivní výrazy: - zastupitelstvo rozhodlo v rozporu se zákonem, - zastupitelstvo schválilo nesmysl, - zastupitele nazval: skupinou lidí, která navíc vůbec nechápe, o čem se jedná, a chce někomu nařizovat, kam má jít (míněno zřejmě ke spádovosti škol a stanovení jejich kapacity) - rozhodnutí zastupitelstva nazval: komunistickým manýrem. Zastupitelé jeho snahu o znovuotevření této problematiky nepodpořili. V Krkonošských novinách se dne objevila první zmínka o zaslané stížnosti výše uvedeným zastupitelem na Krajský úřad Královéhradeckého kraje ve článku pod názvem Stížnost putuje na krajský úřad. Další zmínka o Stížnosti na porušení zákona se objevila v místním měsíčníku vydaném Tentýž stěžovatel a zároveň autor uzavírá svůj tendenční článek slovy: Přiznám se, že nevím, co zde napsat. Aby město dodržovalo zákony? Nebo aby krajský úřad městu dodržování zákonů nařídil? Pokládám situaci ohledně základního školství ve Dvoře Králové nad Labem za tragickou a dále neudržitelnou. To, že si školské zákony vykládá tzv. po svém právě on, potvrdila ředitelka Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, JUDr. Křečková, která celou stížnost přešetřila a vyjádřila se k jednotlivým částem stížnosti takto: V prvé části podání odkazujete na usnesení Zastupitelstva města Dvůr Králové n/l č. 317/ ZM - v písm. a) ze dne , jímž byla schválena Koncepce základního školství ve Dvoře Králové n/l varianta 6.2., včetně stanovení kapacit základních škol uvedených v kapitole 8. máte za to, že došlo k porušení zákona č. 564/1990 Sb., dále zákona č. 561/2004 Sb. a prováděcích vyhlášek k těmto zákonům. Porušení uvedených právních předpisů spatřujete v tom, že zastupitelstvo města není oprávněno stanovovat počet tříd v jednotlivých školách, stanovení kapacity škol neodpovídá vyhláškám MŠMT, tj. alespoň 30 žáků na třídu a z tohoto důvodu považujete i žádosti ředitelů škol o snížení kapacity za neplatné. V případě Vámi uváděného se tedy nejednalo o stanovení počtu jednotlivých tříd ve školách zřizovaných městem, nýbrž o stanovení kapacity školy. Pokud se jedná o stanovení počtu žáků ve třídách, v žádném případě nelze dovodit, že každá třída musí mít 30 žáků na třídu, jak uvádíte. S ohledem na shora uvedené skutečnosti lze dojít k závěru, že usnesení Zastupitelstva města Dvůr králové n/l č. 317/ ZM- v odst. a) ze dne není v rozporu s právními předpisy. Navíc optimalizace kapacit základních škol ve městě formou postupného snižování kapacit jednotlivých škol ve městě byla schválena zastupitelstvem města jako koncepce základního školství ve Dvoře Králové n/l. V závěru svého podání tvrdíte, že Město Dvůr Králové n/l porušilo ust. 178 odst. 2 školského zákona a nestanovilo obecně závaznou vyhláškou školské obvody spádové školy. V této souvislosti žádáte o sdělení, zda kraj bude postupovat dle ust. 178 odst. 3 školského zákona. Jak bylo u Města Dvůr Králové n/l ověřeno, Zastupitelstvo města Dvůr Králové n/l schválilo usnesením č. 467/2005 ze dne obecně závaznou vyhlášku č. 2/2005 o stanovení školských obvodů spádových škol zřízených městem Dvůr Králové n/l. Vzhledem k této skutečnosti lze považovat tuto část stížnosti za bezpředmětnou. Jak vyplývá z uvedených ustanovení, k tomu, aby krajský úřad přistoupil k postupu dle ust. 178 odst. 3 školského zákona je nezbytné splnění dvou podmínek, a to, že obec jednak nevydá obecně závaznou vyhlášku, kterou by stanovila školské obvody spádových škol a dále je fakticky ohroženo plnění povinné školní docházky žáků. V daném případě podmínky pro aplikaci ust. 178 odst. 3 školského zákona naplněny nejsou. Takto skončila tolik avizovaná stížnost jednoho ze zastupitelů, který by se vzhledem ke své původní profesi v této problematice měl pohybovat obezřetněji. Mgr. Edita Vaňková, místostarostka Sběr zahradního odpadu Ve dnech a uspořádalo naše město ve spolupráci s technickými službami svoz zahradního odpadu. Občané odevzdali 278 m 3 rostlinného materiálu, zejm. větví z prořezů. Nejvíce odpadu bylo na zastávkách v ul. Slunečná, Čechova a Smetanova na každé 3 velkoobjemové kontejnery. Sebraný rostlinný materiál bude naštěpkován a zkompostován. Příští sběr zahradního odpadu (tráva, větve, listí) připravujeme na podzim letošního roku. Ing. Eva Šírková, odbor ŽP Městské informační centrum otevřeno 7 dní v týdnu Od června zahajuje Městské informační centrum letní sezónu, kdy bude jako každý rok otevřeno 7 dní v týdnu. Tato otevírací doba bude platit až do září. Návštěvníci tak mohou využít našich služeb po pá 8 17 h, so 8 15 h, ne 9 13 h. Že je o služby zde poskytované opravdu zájem, dokazuje i počet návštěvníků, který informační centrum využívá. Denně nás navštíví několik desítek osob a v letní sezóně našich služeb využívá i řada turistů ze zahraničí. Turisté často potřebují pomoci s orientací ve městě nebo se zajímají o upomínkové předměty. Mezi nejvíce využívané služby u místních obyvatel bezesporu patří informace o autobusových, vlakových spojích a kopírování. Ale nesmíme opomenout ani informace o kulturních, sportovních a jiných akcí ve městě a blízkém okolí. Pro turisty nabízíme i obsáhlý seznam ubytovacích a stravovacích možností. To ale zdaleka není vše. Přijďte a pokud to bude v našich možnostech, rádi Vám pomůžeme! Jana Vítová a Jana Mikysková, MIC

3 Roční přehled přestupků na úseku VVS Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor všeobecné vnitřní správy, úsek přestupky, věcně a místně příslušný správní orgán podle ust. 53/1 a 55/1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o přestupcích) obdržel za rok 2004 celkem 304 přestupků a z roku 2003 jich přecházelo k vyřízení 76. Jednalo se zejména o přestupky na úseku ochrany před alkoholismem jinými toxikomaniemi (s výjimkou ust. 30/1 j) zákona o přestupcích), přestupky na úseku všeobecné vnitřní správy (např. porušení předpisů na úseku zbraní a střeliva), proti pořádku ve státní správě a v územní samosprávě (např. porušení obecně závazných vyhlášek), přestupky křivého vysvětlení, přestupky proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití a přestupky proti majetku Dále bylo 84 návrhových (možnost projednání jen na základě podaného návrhu postiženou osobou, což činilo celkem 8 případů). Pojem přestupku projednaného na návrh je ustanoven v 68 zákona o přestupcích, ve zkratce řečeno, že přestupky podle 49/1 b,c (občanské soužití) a 50 (proti majetku) spáchané mezi osobami blízkými a 49/1 a) (urážka na cti) lze projednat jen na základě zmíněného návrhu. V případě přestupků projednávaných z úřední povinnosti: činnost správního orgánu před zahájením řízení může být ukončena těmito způsoby: postoupení věci (jinému správnímu orgánu), což v roce 2004 bylo učiněno v 51 případech, odložení věci (taxativně stanovené důvody), v roce 2004 tak bylo učiněno v 182 případech. Zahájení řízení (pokud nebyly shledány důvody pro postoupení, příp. odložení věci se řízení se zahajuje bezodkladně dle ust. 67/3 zákona o přestupcích). Přestupek je možný vyřešit také v tzv. zkráceném řízení, což laicky řečeno znamená uložení písemné pokuty, tzv. příkazu, bez nutnosti svolání ústního jednání, což bylo učiněno v 9 případech. Nenič mě, sloužím všem! Tento slogan si jistě většina z nás pamatuje z autobusových zastávek, kde zdobil jízdní řády. Určitě by se ale hodil i na jiná veřejně přístupná místa. V tomto konkrétním případě mám na mysli park Schulzovy sady. V neposlední řadě byly udělovány i blokové pokuty, a to v 67 případech. Toto číslo ovšem zahrnuje i možnost projednání přestupku domluvou. V ustanovení 11 zákona o přestupcích jsou taxativně stanovené sankce za přestupky. Jsou jimi: a) napomenutí (v 5 případech) b) pokuta (v 8 případech) c) zákaz činnosti (0) d) propadnutí věci (1) V celkovém součtu bylo uloženo na pokutách za rok Kč. Z toho zaplaceno ,61 Kč. Pro informaci, jen na blokových pokutách bylo uloženo Kč. Jana Lejsková, Magda Vimrová, odbor VVS Základy práce s počítačem Ministerstvo informatiky a školicí střediska PCstorm pořádají Národní program počítačové gramotnosti. Během tří dvouhodinových kurzů se účastníci seznámí se základními počítačovými pojmy, ovládáním počítače pomocí myši a klávesnice, ve stručnosti jsou obeznámeni také s textovým editorem MS Word a samozřejmě nechybí ani práce s internetem, založení vlastní ové schránky a její používání. Kurzy jsou dotované, účastníci hradí pouze poplatek 100 Kč za jeden kurz. Všichni obdrží tištěnou příručku, výukové CD a certifikát o absolvování. Výukové prostory jsou k dispozici v Trutnově v areálu ZŠ V Domcích (vchod od parkoviště z boku školy) a ve Dvoře Králové nad Labem v budově bývalého Strojtexu. V průběhu června bude otevřena další učebna ve Vrchlabí. Prostory jsou k dispozici i po absolvování výuky, lektoři firmy poradí účastníkům s výběrem počítačového příslušenství a pomohou s dalším vzděláváním v oboru. Pro termíny a přihlášení na kurzy volejte bezplatnou linku nebo , Založen byl jako místo odpočinku, procházek a relaxace v roce Jméno nese po svém zakladateli, soudním radovi Antonínu Schulzovi. Upraven byl v anglickém stylu, kdy stromy a keře mají své přirozené tvary. V době první republiky a krátce ještě po II. světové válce měl park dokonce svého hlídače, který dohlížel na pořádek a správu parku. Tato doba byla asi dobou jeho nejkrásnější podoby a největšího rozkvětu. Altánek, v letních měsících městská hudba s promenádními koncerty, lavičky k odpočinku a tichá zákoutí navštěvovaná mladší generací, to byla podle pamětníků atmosféra tehdejší doby. Minula desetiletí a park postupně pustl. Mezi původní výsadbou se rozšiřovaly náletové dřeviny. Neudržované cesty postupně zarůstaly, nové byly naopak vyšlapávány. Není tomu tak dávno, co bylo po téměř devadesáti letech přikročeno k potřebné a dlouho očekávané celkové rekonstrukci parku. Do té se investovaly nemalé finanční prostředky. V roce 2000 začala být za více než 2 miliony korun (asi 80 % hrazeno z dotace Státního fondu životního prostředí) realizována obnova a doplnění zeleně. Na místo asi pětiset odstraněných napadených, nevhodných a starých náletových dřevin bylo osázeno zhruba osmset nových. Z toho bylo asi 130 stromů, zbylou část pak tvořily keře. Po následné kontrole zdraví a vitality bylo zjištěno, že velká část z osázených keřů byla rozkradena. Nenechavcům se nejvíce hodily rododendrony a jalovce. Postupně se pak pokračovalo rekonstrukcí systému stezek a úpravou jejich povrchu. Odvodněna byla spodní louka, instalováno osvětlení a upravené cesty byly doplněny lavičkami a odpadovými koši. Projektové a stavební práce přišli bezmála na 2 miliony korun, nové osvětlení na téměř milion. A jak vypadá park v současné době? Keře rozkradeny, altánek zdemolován, osvětlení zničeno. Právě osvětlení je nečastějším terčem vandalů. Po jeho první instalaci byla prakticky většina lamp během několika týdnů rozbita. Následná oprava a osazení nových lamp přišlo na zhruba 30 tisíc korun. Výsledek však byl stejný. V průběhu několika týdnů byly i nové lampy zničeny. Tato alarmující situace by neměla nechat chladným nikoho z nás. Otázkou ale zůstává, jak ji řešit? Nabízí se několik možných způsobů. Městská policie kontroluje park pravidelně alespoň dvakrát v průběhu dne. Většinou v nejrizikovějších hodinách, tedy odpoledne a v noci. Pochopitelně však nemůže být v parku stále. Novým opatřením může být například zbu- Noviny královédvorské radnice Komunitní plánování sociálních služeb Dne se konaly schůzky komunitního plánování sociálních služeb. Sešli se členové pracovních skupin zabývajících se problematikou seniorů a zdravotně postižených. Mezi zúčastněnými byli místostarostka Města Dvůr Králové nad Labem Mgr. Edita Vaňková, vedoucí odboru školství, kultury a sociálních věcí Ing. Ivana Holubcová, vedoucí Pečovatelské služby Marcela Janečková, ředitelka ÚSP Hajnice Bc. Lenka Alešová, ředitelka občanského sdružení Nový les Mgr. Jolana Šopovová, zástupkyně Svazu postižených civilizačními chorobami Jitka Šmelhausová, ředitel Diakonie ČCE Mgr. Zdeněk Hojný, vedoucí Domova sv. Josefa Mgr. et Mgr. Lukáš Holub, zástupce občanského sdružení Malý princ Bc. Jaroslav Prouza a zástupkyně obce Nemojov Mgr. Zumrová, obce Vilantice Jaroslava Borůvková a obce Vítězná Věra Marelová. Společným programem schůzek bylo zhodnocení plnění priorit Komunitního plánu sociálních služeb, který Rada města Dvůr Králové n. L. schválila v květnu loňského roku. Mezi stanovené priority patří - pokrytí území Královédvorska pečovatelskou službou, souběh zdravotních a sociálních služeb v DPS, vybudování chráněného bydlení a denního stacionáře pro osoby se zdravotním postižením. Dalším bodem programu bylo předání informací o činnosti jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb na území Královédvorska a jejich připravovaných projektech. Chystané projekty jsou v souladu s Komunitním plánem, tedy v souladu s potřebami místní komunity, neboť stanovené potřeby vzešly z průzkumu mezi obyvatelstvem města Dvůr Králové nad Labem a spádových obcí. Jedná se o projekty chráněné bydlení, chráněné dílny, denní stacionář pro zdravotně postižené či projekt počítačové gramotnosti pro seniory. Bližší informace o procesu komunitního plánování najdete na v sekci sociální služby. Kateřina Pištorová, odbor ŠKS dování oplocení a uzamykání parku v nočních hodinách nebo vyčlenění finančních prostředků na opětovné zavedení hlídače a správce parku. Místo těchto velice nákladných řešení je však možné přestat park bezmyšlenkovitě ničit a chovat se v něm tak, aby mohl dlouhodobě sloužit svému účelu a využívat ho mohli i další generace. Proto se na Vás, občany Dvora Králové nad Labem, obracíme s anketními otázkami, které jsou uvedeny na straně 7. Mgr. Dušan Kubica, oddělení STM Park Schulzovy sady. Foto: D. Kubica strana 3

4 Dne se na náměstí T. G. Masaryka uskutečnil Den spolků. Památky našeho města a jejich ochrana Jako dobrovolný pracovník na úseku památkové péče bych vám chtěl říci několik slov k ochraně historických památek v našem městě. Historické jádro našeho města je vyhlášeno památkovou zónou a jako takové podléhá v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči zvláštním režimu. Dále tomuto zvláštnímu režimu podléhají i ostatní historické lokality mimo historického jádra města. Jedná se například o prostor u tzv. malého kostelíčka (kostel Povýšení sv. Kříže), historické jádro městské části Žireč, včetně areálu zámku. Barokní areál Betlém podléhá pak, jako význačný architektonický celek přísným opatřením památkové ochrany a vztahují se na něj zvláštní předpisy. Městská památková zóna a další uvedené lokality kladou na vlastníky nemovitostí a firmy, které zde provádějí stavební a výkopové práce zvýšené nároky. Stavební práce a architektonické zásahy v památkové zóně nesmějí, až na nezbytně nutné úpravy narušit historickou charakteristiku lokality. Aby se tak nestalo je nutná konzultace s orgány památkové péče a Městským úřadem. Amatérské zásahy jak do exteriérů tak interiérů objektů mohou způsobit nenahraditelné škody. V památkově chráněných lokalitách může být tato činnost prováděna vyloženě profesionální formou a pod odborným dozorem. V otázce prováděných zemních prací ve výše uvedených památkových lokalitách bych chtěl upozornit, že jejich provádění je nutné předem ohlásit orgánům památkové péče a to nejvhodněji přes referát kultury Městského úřadu. Při provádění zemních prací je třeba věnovat pozornost i navenek bezvýznamným archeologickým nálezům, jako jsou zbytky zdiva, keramika, kovové předměty a podobně. Tyto, na první pohled bezvýznamné nálezy mohou po odborném posouzení značně doplnit dějiny našeho města. V závěru bych chtěl říci. Nejenom já, ale i mnozí z vás jsou pamětníky objektů jako byla městská solnice naproti Šindelářské věži, Plichtova restaurace, tzv. katovna ve Valové uličce, synagoga a další méně významné historické objekty. Byly a to v převážné většině zbourány zcela zbytečně ke škodě nás všech. Historické památky našeho města nepatří jenom nám, ale jsou i když jen malou součástí kulturního dědictví národa. Naší morální povinností je k nim přistupovat s úctou a ne jako tzv. barbaři. Miroslav Hirsch Upozornění Celní správy ČR pro obchodníky a prodejce lihovin o povinné inventarizaci zásob Celní správa České republiky ve snaze vyjít vstříc obchodní a podnikatelské veřejnosti upozorňuje na některé povinnosti spojené s aplikací zákona č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu, resp. kolkování lihovin, jenž nabývá účinnosti dne 1. července Právnické a fyzické osoby, které dovážejí, skladují a prodávají lihoviny ve spotřebitelském balení o obsahu 0,2 l a větším (s obsahem alkoholu 15 % vol. a vyšším), mají povinnost provést ve svých provozovnách (výrobní podniky, velkoobchody, maloobchody, ale i místa, kde jsou lihoviny rozlévány ke konzumaci restaurace, pohostinství, bufety apod.) ke dni 1. července 2005 inventarizaci jejich zásob. Výsledky této inventury - inventurní soupis - mají povinnost následně předat místně příslušnému celnímu úřadu (dle místa, kde byl líh inventarizován), a to nejpozději do 31. července Celní úřad potvrdí převzetí inventurního seznamu na jeho kopii, kterou je osoba podnikatel povinna uschovat pro případnou kontrolu. Inventurní soupis by měl obsahovat následující informace: druh - značka lihoviny, výrobce, obsah lihu v % vol., objem balení, počet balení, identifikace dodavatele, datum vyhotovení inventurního seznamu, razítko, podpis odpovědné osoby. Od lze prodávat pouze líh značený kontrolní páskou a doprodávat líh neznačený kontrolní páskou z inventarizovaných zásob do 31. prosince 2005 Podrobnější informace o inventarizaci a její formě, resp. struktuře písemné inventurní sestavy, mohou povinné subjekty získat prostřednictvím speciálního odkazu na internetu Celní správy ČR (www.cs.mfcr.cz), případně na místně příslušném celním úřadu. (Celní úřad Trutnov, Lužická 10, telefon , ) Mgr. Ivan Horochovský, ředitel celního úřadu Slovo kronikáře V prvé řadě bych chtěl poděkovat dalším dárcům, kteří přispěli k obohacení kroniky města a sbírky pana Geislera. Stali se jimi už i občané žijící mimo naše město, také rodáci, kteří mají k našemu městu vřelý vztah. Foto: A. Jäger Kronika tedy děkuje panu Karlu Kudrnáčovi z Vrchlabí za fotografie dělníků a účastníků slavnostního předání Masarykovy nemocnice v roce 1927 a dalších zdařilých snímků, dále panu Františku Vaculíkovi, z ulice Karoliny Světlé, za písemnosti se vztahem k Městským lesům a jejich historii. Pan Josef Šturma doplnil kroniku svojí fotografií z osmdesátých narozenin, sloužící k ocenění jeho dlouholeté, celoživotní práce ve skautském hnutí. Ing. Jan Neruda, z Huntířova, doplnil kroniku textem vyžádané písně. Řadu fotografií, souvisejících se stavbou domů v okruhu ulic Roháčova, Poděbradova a Rokycanova, věnovala kronice paní Olga Mühlsteinová z domova důchodců našeho města. Z Prahy nám zaslala řadu vzpomínek bývalá žákyně zdejšího gymnázia, paní Prof. Helena Rašková, M. D., D. S. c. rozená Hellerová. Ta nám ještě věnovala řadu odkazů na řadu dosud žijících i zesnulých občanů, rodáků našeho města, kteří se do kronik minulých let jaksi nedostali. Poděkování patří také panu Janečkovi, který jako autor vydané knihy Dvůr Králové a okolí ve starých pohlednicích, svolil s vložením zdařilých reprodukcí do kroniky. O vkusnou vazbu kronik se zasloužila paní Jarmila Krausová z Knihařství Hrubý. Všem dárcům a spolupracovníkům děkuji, vše je zaznamenáno a nebo předáno. Čas nám život neúprosně ukrajuje, bez rozdílu všem, proto si musíme pospíšit, pokusit se ještě něco pro drobnou, regionální historii a kroniku udělat. V dubnu došlo také k předání a podepsání Městské kroniky 2004, do rukou pana starosty Ing. Jiřího Raina a tajemnice MěÚ JUDr. Simony Motlové. Přítomni byli dále pracovníci MěÚ, kteří se o její zpracování zasloužili. Jsou to Jan Černík, Mgr. Edita Vaňková, Arnošt Jäger DiS. a Martin Záruba. Kronika se snaží na svých 350 stránkách zaznamenat dění města a hlavně jeho obyvatel. Přispěla tomu celá řada našich spoluobčanů, jejichž jména se do článků nevešla a oni mě jistě odpustí, že je nemohu jmenovat. Děkuji Vám všem, a zároveň se obracím na všechny spoluobčany, kteří by měli o kroniku zájem, aby mne vyhledali, rád jim podám jakoukoliv informaci. Uvítal bych případného nástupce a předal kronikaření do dobrých rukou. Pavel Janoušek, kronikář města strana 4

5 INFORMACE Z KRÁLOVÉDVORSKÝCH V O R K ŠKOL Měsíc duben na naší škole Tento krásný jarní měsíc patřil letos na ZŠ 5. května k jedněm z nejrušnějších. Blížily se termíny přijímacích zkoušek, žáci společně se svými učiteli a vychovatelkami nadšeně připravovali školní akademii a účastnili se uměleckých aktivit školní družiny. Nejdříve nás potěšili vycházející žáci, neboť se všichni dostali na vybrané obory již v prvním kole. K tomu jim samozřejmě blahopřejeme. V pátek uspořádala školní družina Slet čarodějnic. A to byste se podivili, kolik se jich sešlo. Kolem naší školy se prohánělo 50 čarodějnic a jedna byla krásnější než druhá. I nějaký ten čaroděj a černokněžník by se našel. O organizaci celé akce se obětavě postaraly paní vychovatelky a učitelky prvního stupně. Vrcholem naší činnosti v měsíci dubnu však přece jen byla školní akademie. Konala se v Hankově domě a žáci i rodiče se na ni jistě velmi těšili, neboť lístky byly vyprodány už předem. Vystoupení se zúčastnili téměř všichni žáci. Celý program byl rozdělen do tří bloků. Někdy vystupovaly děti podle tříd, někde se malí spojili se svými velkými kamarády. Nejdříve nám ti mladší zazpívali, zatančili čardáš, na scéně se objevil dokonce celý indiánský kmen i se zajatou bledou tváří. Zajímavé bylo i show Jahodové kočičky. Starší žáci nám předvedli, jak se nemá zachraňovat princezna. I všechna další vystoupení byla velmi hezká. O vrchol večera se postaraly osmé třídy působivou tanečním koláží a pásmem večerníčků, při kterém jim velmi účinně pomáhali žáčci druhé třídy. Na závěr se s diváky rozloučili opět prvňáčci společně s žáky deváté třídy. ZŠ Schulzovy sady překonala oceán by byl krásný nadpis pro článek o cestě do Ameriky, my jsme se museli spokojit s jeho menší částí - Lamanšským průlivem. Po plavbě z francouzského Calais do anglického Doveru strávila na přelomu dubna a května skupina žáků další čtyři dny poznáváním zajímavých míst, historie i života britských rodin. Zalíbil se jim Londýn s pevností Tower, kde zhlédli korunovační klenoty. Hrad Hever připomněl příběh Jindřicha VIII. a jeho šesti žen a krásné sídlo W. Churchilla Chartwell zase upozorňovalo na nadcházející výročí konce 2. světové války. Velký dojem v cestovatelích zanechal malebný venkov v hrabství Kent i expozice o životě v moři ve městě Brighton. A s večerem se účastníci zájezdu rozjížděli do britských rodin za ubytováním. Tady se pak každý při konverzaci snažil uplatnit své znalosti cizího jazyka. Mgr Ivan Jugl, ZŠ Schulzovy sady ZŠ Schulzovy sady na zájezdu v Anglii. Chtěli bychom poděkovat všem účinkujícím i zaměstnancům školy, že věnovali nácviku a organizaci celé akce svůj čas a úsilí. Nesmíme ovšem zapomenout ani na rodiče, kteří čekali na malé herce, když se zkouška protáhla, a obětavě pomáhali s přípravou kostýmů. Ještě jednou děkujeme. Mgr. M. Urbánková, ZŠ 5. května,, Máme rádi zvířata toto heslo nás provázelo v naší školičce po celý měsíc duben. Na začátku měsíce jsme se zaměřili na domácí zvířata, kde jsme si vyprávěli o jejich způsobu života, děti znají a umí pojmenovat mláďata a seznámily se s jejich užitkem. Protože se snažíme o předávání informací dětem hlavně prožitkem, navštívili jsme naší ZOO, kde se děti při první návštěvě zúčastnily vzdělávacího programu - Domácí zvířata. Děti si zasoutěžily a zapojily se všechny. Při druhé návštěvě jsme prošli pavilony a nakonec jsme se těšili do Safari. Asi největším zážitkem byla pro děti jízda vláčkem. Stali jsme se prvními návštěvníky této sezóny, kdy autobus vyjel do Safari letos poprvé svoji okružní jízdu za zvířátky. Pozvání do MŠ přijaly členky kynologického klubu ZKO 138, Pavlína Stříbrná, Oluše Lukášová a nejmladší Klárka Grátzbachová. Překvapením pro nás byla i účast redaktorky Světlany Lavičkové z Českého rozhlasu 2, která s dětmi natočila reportáž do ranního vysílání. Děti se seznámily se základním výcvikem psů s bulteriérem, bíglem Endíkem a dobrmanem. Respekt v nás všech budil mastif, který vše pozoroval z patřičné vzdálenosti, ale nakonec Máme je rády Přání potěšit své maminky, které v květnu slaví svátek, se splnilo dětem 1. stupně. Všichni zájemci se v odpoledních hodinách sesedli u předem připravených stolků, kde na ně již čekaly ukázkově nazdobené květináče a ubrousky s veselými zvířátky, kytičkami, srdíčky. Děti si nejdříve prohlédly hotový výrobek, seznámily se s ubrouskovou technikou zdobení a potřebnými pomůckami, aby se vzápětí pustily do pečlivého vystřihování. Obrázky přikládaly na květináč, lepily a lakovaly. Pod jejich rukama vznikaly krásné výrobky, které by si nejraději hned odnesly domů. Dočkaly se však až za několik dní, aby spolu s plastickými srdíčky popřály maminkám k svátku. Ze srdíček zdobených přírodninami usmívaly se na každou z nich pro pohlazení duše i osobní portréty jejich ratolestí. ŠD a tř. ZŠ Podharť Foto: ZŠ Schulzovy sady Noviny královédvorské radnice všichni překonali strach a tohoto psího obra jsme si také pohladili. Děti se seznámily se základními povely poslušnosti, zdolávání překážek, nakonec se seznámily, jak se k pejskům chovat, aby nám neublížili. Děkuji členkám kynologického klubu za příjemné dopoledne plné zážitků. Staňková Ivana, MŠ Lipnice Díky za pohádku Dubnový pátek a sobotu se za tímto názvem a tedy i za pohádkou vypravili prvňáci ZŠ Podharť spolu s podobně starými dětmi ZŠ RAD do Hrochova Týnce. Celou akci, na které se sjely i děti z jiných měst východních Čech, aby si zasoutěžily, zahrály divadlo a poznaly spoustu nových věcí, prožili všichni zúčastnění opravdu pohádkově. V sále kina v Hrochově Týnci nás nejdříve rozesmál humorista Jan Lušovský, který dětem kreslil zapeklité hádanky a za odměnu si děti odnesly drobné obrázky, dárky a diplomy. Součástí programu byl také křest klubácké vlajky. Vlajka byla pokřtěna našimi východočeskými řekami, takže i my ze Dvora Králové nad Labem jsme přispěli malou kapičkou. Náš den končil Velkou noční hrou, při které si děti vyzkoušely svou odvahu a znalosti českých pohádek. Vše bylo umocněno krásnou atmosférou večera i městem, jímž jsme procházeli a divadelními výkony všech účastníků, kteří pro nás hru připravili. Sobota byla pro nás dnem koní a loutek. Navštívili jsme zámek ve Slatiňanech a tamní hřebčín, kde se děti dozvěděly zajímavé věci o historii a chovu koní. Poslední zastávka v Chrudimi byla v loutkářském muzeu. S pomocí ochotných pracovnic si děti odvezly domů vlastnoručně vyrobené loutky. Zkusily si zahrát i divadlo, které nás opět vtáhlo do pohádky. Celý poloviční víkend se velmi vydařil a to díky spolupráci a zapálenosti kantorů a knihovnic, kteří s dětmi jejich krásné zážitky sdíleli. Těšíme se na další akci a tímto děkujeme knihovně SLAVOJ, že nám umožnila prožít pěkný víkend. Mgr. Šárka Ruprichová, ZŠ Podharť Stálé úspěchy v matematických soutěžích Stejně jako každý rok i letos si žáci ze ZŠ Schulzovy sady vedli velmi dobře v okresních kolech matematických olympiád. Již v kategorii 5. tříd náš žák Jan Prokůpek obsadil vynikající 1. místo. V 6. třídě příjemně překvapila 2. místem Barbora Poláková, 3. místem Adéla Machková a 5. místem David Coufal. Za 7. třídy nás úspěšně reprezentovali Kateřina Jirková a David Král, kteří se umístili na místě a Drahomír Dvorský na 10. místě. V 8. třídě se mezi nejlepší matematiky zařadil Jiří Vacek na 8. místě. Opravdu kvalitním výsledkem nás potěšil Tomáš Sommer z 9. B třídy, který si svým 2. místem v okresním kole zajistil současně i postup mezi nejlepší matematiky z celého kraje a byl zde úspěšným řešitelem. Další úspěšní žáci z 9. B jsou Daniel Pelíšek na 6. místě a Adam Brentner na 10. místě. Úspěchy nepřišly samy. Jsou za nimi skryté hodiny řešení přípravných úloh pod vedením zkušených učitelek Mgr. Aleny Zlámalové a Ing. Ivy Tlamichové. Obě věnovaly olympiádám mnoho svého volného času. Úspěšní řešitelé jsou z matematických tříd, kde se velmi kladně projevuje vyšší časová dotace předmětu i intenzivní a náročnější práce v hodinách. Žáci z těchto tříd své znalosti a pracovní návyky každoročně uplatní i v bezproblémovém zvládnutí přijímacích zkoušek a také v úspěšném studiu na středních školách. Všem žákům, kteří pokračují ve více než dvacetileté tradici dobrých matematických výsledků ZŠ Schulzovy sady patří můj obdiv i poděkování. Mgr. Josef Sedláček, ZŠ Schulzovy sady strana 5

6 Zájezd do Anglie Ve dnech uspořádala Základní škola Komenského ve Dvoře Králové nad Labem v rámci projektu SOCRATES týdenní zájezd k naší partnerské škole v severoanglickém Lynemouthu. Zúčastnili se ho žáci čtvrtých až osmých tříd se svými učiteli. Odjezd autobusem společnosti Osnado byl naplánován na hodin a postupně jsme projížděli čtyřmi zeměmi - Německem, Holandskem, Belgií a Francií. Přes kanál La Manche jsme se přepravili eurotunelem a cesta v něm trvala asi 20 minut. Po příjezdu do Anglie se čas posunul o jednu hodinu zpět. První den jsme v Londýně během devítihodinové přestávky viděli spoustu zajímavých památek. Obdivovali jsme Tower Bridge, Tower of London, St. Paul s Cathedral, nultý poledník, zdolali jsme 311 schodů vysoký Monument a viděli jsme i jiné zajímavosti a světoznámé věci. Okolo 23. hodiny večer jsme dorazili do campu, který se nacházel nedaleko města Newcastle. Ubytováni jsme byli v prostorných karavanech pro 6-7 osob. Každý den jsme se mohli jít podívat na moře, které bylo vzdáleno asi 150 m za campem. V průběhu celého týdne jsme měli možnost zhlédnout ptačí rezervaci a tuleně na Farne Islands, hrad Alnwick, kde se natáčely filmy o Harry Potterovi, ale i první dům na světě, ve kterém byla zavedena elektřina. O stravování se nám z větší části postarala naše hostitelská škola z malé vesničky Lynemouth. Na zpáteční cestě jsme se opět asi na 10 hodin zastavili v Londýně a tentokrát jsme si prohlédli Big Ben, Buckingham Palace a navštívili jsme St. James s Park. Večer jsme se přepravili do Doveru, kde jsme se nalodili na trajekt do francouzského Calais a pokračovali vstříc našim domovům. Zájezd se všem moc líbil a všichni na něj budeme ještě dlouho vzpomínat. Adam Branný, žák 7. A Zazvonil zvonec a turistická sezóna v Podzvičinsku byla zahájena. Na Zvičině, která je symbolem turistické oblasti Podzvičinsko, byla zahájena v sobotu 7. května letošní turistická sezóna. Za slunečného a větrného počasí proudily po poledni k Raisově chatě desítky pěších i cykloturistů. Organizátoři pro ně připravili hvězdicovou cyklojízdu ze šesti členských měst: ze Dvora Králové nad Labem, Holovous, Hořic, Miletína, Pecky a Šárovcovi Lhoty. Po náročném výšlapu čekalo na všechny malé překvapení ve formě upomínkových předmětů, které dostali v novém prezentačním stánku sdružení. Zájemci si mohli koupit i mapu cyklotras Podzvičinska. Právě 400 km značených cykloturistických tras patří ke chloubám této turistické oblasti. Otevřeny byly v červnu roku Jejich tratě vedou nejčastěji po klidných silnicích, místních a účelových komunikacích. V sedlech svého kola tak mohou vyznavači cykloturistiky navštívit například Babičino údolí, Kuks nebo hrad Pecku. Nadcházející turistickou sezónu zahájili zástupci Sdružení obcí Podzvičinsko ve hodin zazvoněním na zvon v kapli sv. Jana Nepomuckého. Slavnostního zahájení se zúčastnil i vedoucí oddělení cestovního ruchu Královéhradeckého kraje PhDr. Čestmír Jung. Všichni společně věří, že sezóna bude úspěšná a turisté se budou do Pozvičinska stále a hlavně rádi vracet. Bližší informace o sdružení naleznete na Mgr. Dušan Kubica, oddělení STM strana 6 MC Žirafa Květen byl v Mateřském centru Žirafa ve znamení akademií. Maminky s dětmi secvičily několik písniček a pohádku O veliké řepě. S tímto programem vystoupily v Diakonii na Benešově nábřeží a v LDN v Městské nemocnici ve Dvoře Králové nad Labem. Na těchto místech jsme vždy vřele vítáni a těší nás, že můžeme nemocným a seniorům zpříjemnit jejich jednotvárný (někdy i trochu smutný) život. Do domu sv. Josefa v Žírči se z časových důvodů chystáme v červnu. Akademii jsme předvedli také v obchodním domě Tesco v Hradci Králové, kde proběhla prezentace mateřských center. Jedná se o celorepublikovou akci, kterou připravila Síť mateřských center partner projektu Tesco Charita roku Mateřská centra umožňují Foto: MC Žirafa Čaje, knihy, časopisy a hudba mnoha vůní a barev Od začátku letošního března je součástí Městské knihovny Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem Literární čajovna. Knihovna tak svým návštěvníkům umožňuje knihy, časopisy a CD, které si zde vyberou, také v klidu nad šálkem čaje prolistovat a pročíst. Od května se zde také půjčují CD a DVD s hudbou new age a relaxační a etnickou hudbou. Knihy nabízené v čajovně jsou zaměřené na filozofii, psychologii, náboženství, etnografii, zdravou výživu, alternativní medicínu, hermetismus, hlubinnou ekologii, tvorbu krajiny, tajemství a záhady. Fond se neustále doplňuje a rozšiřuje, a tak si zde každý zájemce jistě najde to své. Pro někoho to tak může být první setkání s tituly a časopisy pro něho dosud neznámými. Čaje, které nabízíme v naší čajovně, zastupují všechny země produkující čaj a na své si přijde jak náhodný návštěvník, tak čajový gurmán. Čaje jsou dováženy přímo ze skladu Dobré čajovny a o jejich kvalitě se již mnozí přesvědčili. Na stěnách čajovny se budou pravidelně měnit výstavy fotografií. V současnosti jsou vystavovány fotografie Jiřího Šimsy z Cest za čajem. Návštěvníci mohou obdivovat zajímavosti a krásy Vietnamu. Poslechové pořady o hudbě new age, které jsou pravidelným doplněním činnosti čajovny, si rovněž nachází své posluchače. Pořady budou do budoucna koncipované jako profily jednotlivých autorů a budou doplňovány ukázkami z DVD. Do budouc- seberealizaci maminkám na mateřské dovolené, rozvíjejí vzájemnou pomoc rodin s malými dětmi, starají se o zřizování dětských hřišť a zajišťují zázemí pro rodiny s dětmi. I vy můžete přispět na rozvoj Sítě mateřských center v České republice: - příspěvkem do sbírkové kasičky v obchodním domě Tesco (od do ) - zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS MC na číslo (jedna SMS = 30,- Kč) - příspěvkem na účet /2400. Za Vaši pomoc předem děkujeme. Děkujeme velmi těm, kteří podporují přímo naše mateřské centrum: díky velkorysému finančnímu daru paní Lukešové Carla spol. s r.o., jsme mohly zakoupit báječnou barevnou megastavebnici, ze které měly děti opravdu radost. Dále děkujeme panu Kočímu Drogerie Kočí, který nás pravidelně zásobuje drogistickými výrobky a panu Tomáši Osobovi Catbury, který nám věnoval sladkosti pro děti. Info: Pavlína Rückerová, tel , Dana Bohutínská, Výstava kníračů V sobotu se na kynologickém cvičišti Základní kynologické organizace 138 konala jubilejní 10. výstava kníračů. Štěstí nám přálo, a tak za pěkného počasí předvedli majitelé 63 zúčastněných psů. Věříme, že návštěvníci prožili příjemnou sobotu v pěkném prostředí Hrubých luk i v našem městě. Nejkrásnějším psem oblastní výstavy se stala fena velkého knírače Natty Bitt Box Andrey a Martina Ryskových z Hradce Králové. Ing. Jitka Šenkýřová na by se měly stát pravidelnou součástí programu Literární čajovny i komornější, diskusně koncipované pořady na různá téma. Součástí výchovně vzdělávací činnosti Literární čajovny jsou nejrůznější přednášky a koncerty. Návštěvníci tak mohli v nedávné době slyšet Vlastu Marka a jeho tibetské mísy nebo si pohovořit s Marcelem Vanekem o jeho knížkách. Mgr. Lenka Antošová, ředitelka Městské knihovny Slavoj Chci ještě žít! Od středy 1. června do pátku 17. června bude v prostorách Městské knihovny Slavoj probíhat výstava s názvem Chci ještě žít! Výstava představuje kolekci šokujících fotografií fotoreportéra časopisu Reflex Jana Šibíka, který celý rok dokumentoval těžkou situaci, ve které nemocní AIDS v ukrajinské Oděse žijí. Součástí výstavy je finanční sbírka na pomoc nemocným. Smyslem sbírky je získat finanční prostředky pro regionální centrum AIDS v Oděse a použít je na zajištění dostatku léků, diagnostických pomůcek a kvalitní stravu, což mnoha pacientům prodlouží život o mnoho let a ostatním zmírní strádání v těžkých chvílích před smrtí. Věříme, že se na výstavu přijdete podívat a podpoříte svým příspěvkem humanitární akci Jana Šibíka na pomoc lidem nemocným AIDS. Více informací lze získat přímo v naší knihovně nebo na webové adrese Mgr. Lenka Antošová, ředitelka Městské knihovny Slavoj

7 Zveřejněno na základě získání souhlasu. Noví občánci města Dodatečně uveřejňujeme za únor 2005 narozené občánky Pavlínu a Markétu Žižkovou. V březnu 2005 se nám narodili tito občánci: Barbora Neumanová, Karolína Bartošová, Štěpán Horáček, Matouš Kovačka, Matyáš Vobořil, Tereza Antonová, David Horák, Simon Rajsner, Jan Vancl, Rostislav Jež a Jan Jarolím. Jana Náhlovská, evidence obyvatel V dubnu uzavřely manželství v obřadní síni na Staré radnici tyto páry: Martin Záruba a Vladimíra Vojířová Robert Tomanec a Petra Hrnčířová Milan Farbár a Emília Zubajová Mychajlo Olos a Šárka Plančíková Jiří Pelák a Jarmila Kňourková Jan Fiala a Eva Javorská René Broum a Pavla Mittáková Ladislav Hrubý a Monika Jarolímová Jan Zummer a Martina Tluková V barokní lékárně na zámku Kuks vstoupili do manželství: David Skřivan a Markéta Krejčí Pavel Michl a Magdalena Španielová Jaroslav Hušek a Jana Mitášová Ve stejném měsíci z našich řad odešli: Fedor Nedošinský Jitka Vydrová Margita Kubicová Josef Žabka Milada Vávrová Jiří Pavelka Štefan Vašek Zdeněk Kopecký Na přání pozůstalých zveřejňujeme dodatečně úmrtí paní Anny Müllerové Simona Vykouřilová, matrikářka Městský psí útulek na výstavě voříšků Druhou květnovou neděli se 12 členů Pejskařského kroužku a 10 psů z místního útulku vypravilo již popáté na akci pořádanou ZKO Žernov Rýzmburk Rýzmburský voříšek. Mohli jste tu vidět psy všelijakého zbarvení i velikosti šlo o výstavu psů bez průkazu původu. Sice akci nepřálo počasí, ale i přesto se sešla skoro stovka pejsků, aby soutěžili o titul nejkrásnějšího voříška. Našemu útulku se podařilo vyhrát v soutěži O nejkrásnější skupinu, kde se předvedli černobílí psi Turbo, Asar, Flíček a Dino a spolu se svými černobíle oděnými psovody tak nejvíce zaujali porotu složenou např. ze Zdeňka Srstky nebo režiséra p. Moskalyka. Úspěchem byla i účast 5 psů v semifinále soutěže o rýzmburského voříška a dokonce účast Turba ve finále o 6 psech. Potěšil nás i zájem zástupců firmy Bono, kteří by si měli přijet nafotit velkého křížence kolie - Tarzana na své reklamní materiály. Jeden pejsek přímo na výstavě našel novou paničku a vloni osvojená fenka Káča se letos této výstavy také zúčastnila. Moc bychom chtěli poděkovat pořadatelům za pěkné zážitky a za krmení, které nám přibalili na cestu a také Janu Čapkovi z Musher clubu Zvičina, který nás na výstavu dovezl. Fotky z Rýzmburského voříška můžete vidět na internetových stránkách Daniela Hoblová Poděkování Základní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu Dvůr Králové nad Labem děkuje tímto za spolupráci s Městským úřadem. Zároveň děkuje představitelům města za zajištění důstojného průběhu oslavy 60. výročí ukončení druhé světové války spojeného s vyznamenáním žijících účastníků, vojáků i politických vězňů, členů Českého svazu bojovníků. Poděkování patří i Městskému muzeu Dvůr Králové nad Labem za výstavu k událostem týkajících se druhé světové války. Výbor ČSBS Dvůr Králové nad Labem Poděkování Děkuji ředitelce školy R. A. Dvorského za blahopřání k mým sedmdesátinám a ocenění mé práce ve škole. Přeji všem hodně sil, zdraví a úspěchů ve výchově a vyučování žáků i v soukromém životě. Ať se Vám daří! Emilie Halamková Vzpomínka 27. května 2005 vzpomínáme na první výročí úmrtí mého manžela Jaroslava Haka. Vzpomíná celá rodina, děti a kamarádi. Dvorští basketbalisté poprvé ve finále Krkonošské ligy Ve sportovní hale trutnovského gymnázia skončil finálovými zápasy 12. ročník Krkonošské basketbalové ligy neregistrovaných hráčů. Až na devátý pokus se hráčům TJ Dvůr Králové nad Labem podařilo probojovat do finále celé soutěže. V něm však podlehli zkušenému týmu obhájce loňského prvenství Ambaře Trutnov 75:61. První finálovou účastí tak Dvoráci důstojně uctili památku dlouholetého člena basketbalového oddílu Zdeňka Neumanna, který letos po vážné nemoci zemřel. V základní části se Dvoráci umístili dosud nejlépe v celé historii soutěže a do bojů v play off postoupili pouze s jednou porážkou z druhého místa. Ve čtvrtfinále hladce vyřadili soupeře z Vrchlabí. V semifinálových duelech narazili na Fan s Trutnov. Po vyrovnaných zápasech nakonec zvítězili Dvoráci 2:1 na zápasy. Tímto vítězstvím si zajistili historicky první účast ve finálovém večeru. V něm se nejdříve v souboji o třetí místo utkaly týmy Fan s Trutnov a Chaos Jevany (rovněž z Trutnova). Hráčům Fansu se nakonec podařilo po velmi dramatickém průběhu utkání dovést zápas do vítězného konce a po výsledku 77:70 70 obsadili v soutěži třetí příčku. K vyvrcholení celé soutěže nastoupili i hráči Dvora Králové nad Labem před asi stovko kou diváků proti loňskému vítězi soutěže Ambaře Trutnov. V průběhu celého utkání byla znát velká zkušenost trutnovských basketbalistů. Od začátku finále si udržovali potřebný náskok. V závěru Dvoráci zkoušeli finále ještě zdramatizovat, ale na méně než čtrnáctibodový rozdíl se svému soupeři nepřiblížili. Konečný výsledek tak vyzněl jasně pro tým z Trutnova. S celkovým působením v letošním ročníku však i po prohraném finále panovala velká spokojenost. Ta byla znásobena i úspěchem v individuálních soutěžích. Nejlepším hráčem celé soutěže byl vyhlášen hráč Dvora Králové Pavel Herman. Z našich hráčů se do All star týmu dostal ještě Pavel Jánský. Všichni společně věříme, že v příští sezóně se podaří letošní finálovou účast přinejmenším zopakovat. Basketbalový oddíl ANKETA 1. Souhlasíte s oplocením parku Schulzovy sady a jeho uzamykání v nočních hodinách? ANO NE 2. Souhlasíte se zavedením stálého hlídače a správce parku Schulzovy sady? ANO NE 3. Máte jiný nápad, jak situaci v parku Schulzovy sady řešit? Anketní lístek můžete vhodit do připravené schránky na recepci městského úřadu nebo v Městském informačním centru. Posílat je můžete poštou na adresu Městské informační centrum, náměstí T. G. Masaryka 2, Dvůr Králové nad Labem, em na adresu Hlasovat můžete i na internetových stránkách města Mgr. Dušan Kubica, kancelář STM Výherci soutěže Znáte své město? 1. místo - Dagmar Vítová (kniha + pexeso) 2. místo - Stanislava Kolmanová (tričko + puzzle) 3. místo - Miroslav Čech (reklamní předměty) Liga tenisu Nešťastně vstoupili do nové sezony ve druhé lize královédvorští tenisté. Ti po loňském čtvrtém místě budou zřejmě letos mít velké problémy s udržením soutěže. V premiéře se Dvůr představil na půdě favorizovaných Letovic, kde podlehl 3:6. V dalším kole se čekal vyrovnaný souboj s nováčkem z Trutnova. Hosté ale přijeli do areálu Hrubá louka značně posíleni o polské sportovce a domácím nedali žádnou šanci. Porážka 1:8 byla velmi krutá a naznačila, že druhá sezona ve druhé lize bude opravdu velmi náročná. O týden později potřeboval tým zabodovat proti druhému nováčkovi TC EURO- REGION NISA. Opět se ale nepodařilo zvítězit a porážka 3:6 znamenala posun na poslední sedmé místo. V boji o záchranu budou zřejmě klíčové dva duely a oba sehrají Dvoráci na domácích kurtech. 5. června proti Pelhřimovu a 11. června proti LTC Pardubice B. Příznivci tenisu by si jistě obě střetnutí neměli nechat ujít. Fotbalisté útočí na skvělé druhé místo! T. Otradovský Tři vítězství tví a pouhou jednu porážku si v uplynulém měsíci připsali královédvorští fotbalisté. Ti se nejprve dostali z herní i výsledkové krize, která trvala celých pět kol. Porazili doma silnou Chrudim 1:0, když se trefil Martin Kruliš. Zklamáním byla porážka na hřišti průměrné rné Skutče. Svěřenci kouče Cellera si ale ev vše vynahradili v duelu s Českým Dubem (3:0) a poté také v Českém Brodě, kde po velmi 77:70 dobrém výkonu zvítězili 2:0. Střelecky se v obou uz zápasech hprosadil Martin Růžička, další trefy obstarali Kamitz, Kilevník a Višňovský. s Našim hráčům tak čtyři kola před koncem soutěže patřila druhá příčka a cílem mužstva je její udržení, což by znamenalo v pozici nováčka obrovský úspěch. Na druhé místo má spadeno také rezerva mužů v 1. B třídě.ta po vítězství nad prvním Žacléřem 4:1 výsledkově polevila a remízové ztráty na Pecce i v Lánově byly z kategorie zbytečných. Výhrou 6:2 nad Mostkem se ale béčko vrátilo na druhé místo a také by zde rádo vydrželo do konce jara. Daří se ale také mládeži. Ve skvělých výkonem a v atakování čelních příček pokračují jak mladší dorostenci, tak i mladší dorost. Obrovský pokrok udělali v posledním období starší žáci a starší dorostenci. Nejen že se konečně odlepili ode dna tabulky, připsali si ale několik výborných výsledků v řadě a hlavně předvádí oba týmy dobré výkony. U obou těchto mužstev se jasně projevilo, že ani za nepříznivých podmínek se tým nepoložil a hráči společně se svými trenéry dokazují sílu kolektivu. V neposlední řadě lze říci, že se daří také nejmladším zástupcům oddílu. Mladší přípravka je ve své skupině na skvělém druhém místě, starším se daří o něco méně, ale spokojenost panuje u obou družstev. T. Otradovský strana 7

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015 Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem Září 2015 O čem si přečtete: Zahájení školního roku 2015/2016 Plavání Návštěva útulku

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Zápis z 7. jednání Sociální komise konané dne 02.06.2015, 8.00 10.30 hodin

Zápis z 7. jednání Sociální komise konané dne 02.06.2015, 8.00 10.30 hodin Zápis z 7. jednání Sociální komise konané dne 02.06.2015, 8.00 10.30 hodin MěÚ, Masarykovo náměstí 128, Rožnov pod Radhoštěm Přítomni: předseda: Petr Jelínek, Ing. Rudolf Konečný, Bc. Klára Maňáková, Bc.

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE

NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE Česká pojišťovna Play off 2009 Představení HC Energie Karlovy Vary s.r.o. HC Energie Karlovy Vary se postupnými kroky zařadila mezi elitu extraligových klubů v českém hokeji.

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008. Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ. Asociace školních sportovních klubů České republiky

LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008. Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ. Asociace školních sportovních klubů České republiky Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008 Základní škola Litomyšl, T.G.Masaryka 1145 Propozice republikového finále AŠSK ČR ve stolním tenisu základních škol Litomyšl 7.12.-9.12.2008

Více

340/2006-102. RM V n e s c h v a l u j e žádost o posílení rozpočtu ZŠ 5. května na rok 2006 na dofinancování platu jednoho správního zaměstnance,

340/2006-102. RM V n e s c h v a l u j e žádost o posílení rozpočtu ZŠ 5. května na rok 2006 na dofinancování platu jednoho správního zaměstnance, RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 102. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 18.04.2006 333/2006-102. RM V bere na vě domí plnění usnesením č. 51/2006-92. RM b), 334/2006-102. RM V

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Sankt Gallen Švýcarsko

Sankt Gallen Švýcarsko Sankt Gallen Švýcarsko - Mateřská škola Barevný klíček Vítězná 725 35601 Sokolov Endyšová Jana Hned po příjezdu jsme byly ubytované: v centru města. V průběhu naší stáže jsme vykonávaly hospitace v Primars

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Za výborné výkony ji získali: ročník 2004 Tomáš Trunda 1. místo ročník 2003 Vojta Procházka 3. místo Tomáš Strachota 2. místo Honza Trunda

Více

Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581. Marie Smolíková. Datum: 25. 01. 2012. Ročník: 7.

Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581. Marie Smolíková. Datum: 25. 01. 2012. Ročník: 7. VY_42_INOVACE_1SMO44 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Marie Smolíková Datum: 25. 01. 2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický

Více

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají LIBEREC HANDBALL ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON a za podpory Města Liberec pořádají 14. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE PRO MINIŽÁKOVSKOU KATEGORII LIBEREC, 20.6. 22.6.2014 TURNAJOVÝ BULLETIN

Více

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ EVVO DUHA, DOLNÍ DVŮR Realizační tým v rámci projektu ŽVP

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Statutární město Liberec

Statutární město Liberec 1 of 6 13/09/2011 00:47 Statutární město Liberec Město a samospráva Magistrát a radnice Praktické informace Turista Média Kontakty Domovská stránka OFICIÁLNÍ WEBOVÉ STRÁNKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC.

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití.

EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití. DEN SE PSY EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití. Letos jsme se zaměřili na lepší informovanost veřejnosti a hlavně dětí o tom,

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Počet týmů: 74 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Chlumec nad Cidlinou za laskavé podpory. III. ročník Celostátní soutěže malých plemen dle NZŘ

Chlumec nad Cidlinou za laskavé podpory. III. ročník Celostátní soutěže malých plemen dle NZŘ 127. Základní kynologická organizace Chlumec nad Cidlinou za laskavé podpory Klubu výcviku malých plemen ČR Staffordshire Bull Terier Clubu CZ Beagle Clubu ČR Vás srdečně zve na III. ročník Celostátní

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2012 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE STAVBA ROKU 2011 Královéhradeckého kraje STAVBA ROKU 2011 Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov Autor architektonického

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová (kvarta) Daniel Jančařík (prima) Filip Mašek

12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová (kvarta) Daniel Jančařík (prima) Filip Mašek Soukromé reálné gymnázium Přírodní škola, o.p.s. Upgrade internetových stránek www.ceska-kanada.info 12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.03.2011

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.03.2011 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.03.2011 R/206/2011-9. Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1.1. harmonogram všech úkonů včetně zpracování

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Reg.č. 3201237 IČO: 66132878 Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Dne 9.1.2004 byl náš sbor pověřen organizací Výročního okrskového aktivu. Aktiv byl uspořádán v hotelu U Novotných. Na aktivu

Více

NÁZEV AKCE: (i několikařádkový) Mistrovství Evropy veteráni (masters) SOUBOR KE STAŽENÍ (možnost přiložit soubor/y např.

NÁZEV AKCE: (i několikařádkový) Mistrovství Evropy veteráni (masters) SOUBOR KE STAŽENÍ (možnost přiložit soubor/y např. KARTA AKCE (Admin) DATUM A ČAS AKCE: 29.9. 31.9. 2009 (popř. interval od XY do ZŽ) možnost volby intervalu myší v kalendáři MÍSTO AKCE: Lignano, Itálie NÁZEV AKCE: (i několikařádkový) Mistrovství Evropy

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 O veřejném pořádku, ve znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009, účinné od 1. ledna 2014 Zastupitelstvo

Více

Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002)

Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002) Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002) Mladší žáci nedokázali na jaře vylepšit své postavení z podzimu tabulky a zůstali na jedenáctém místě tabulky, když jaro mělo skoro stejný průběh jako podzim, dokážeme

Více

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky Domácí řád je vnitřním předpisem, který podrobněji upravuje poskytování pobytové sociální služby chráněné bydlení

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

Bilance za rok 2013 Odbor vnitřních věcí

Bilance za rok 2013 Odbor vnitřních věcí Bilance za rok 2013 Odbor vnitřních věcí Odbor tvoří matrika, evidence obyvatel, oddělení přestupkové agendy, sekretariát a informační středisko. Vedoucí odboru je paní Anna Klímová, spolu s ní na odboru

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Tak je tady červen a do konce školního roku zbývá už jenom měsíc. To znamená, že zanedlouho přijdou letní prázdniny, na které se těší každý z nás. Nejen děti, ale i učitelé si určitě rádi odpočinou.

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

" Poznáváme svět našich přátel" Fotokniha projektu

 Poznáváme svět našich přátel Fotokniha projektu Mikroprojekt Regionu Bílé Karpaty Realizace 9/2013-6/2014 " Poznáváme svět našich přátel" CZ/FMP.10/0293 Spolufinancován EU, celkový rozpočet 7 743,- Eur. Fotokniha projektu FOND MIKROPROJEKTŮ Projekt

Více

OLMA Národní finále mladších minižákyň

OLMA Národní finále mladších minižákyň INFORMAČNÍ BULLETIN OLMA Národní finále mladších minižákyň pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France Úvodní slovo Vážení hosté, účastníci, diváci, dovolte mi tímto Vás přivítat

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství MĚSTO NOVÝ JIČÍN Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Nový Jičín se na svém zasedání dne 19.9.2011 usneslo vydat na základě

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže:

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže: Soutěžní kategorie: A) Jazz, moderna, scénický tanec B) Disko C) Street dance D) Plesová choreografie E) Roztleskávačky Věkové kategorie: 1) mini - do 6 let 2) děti - do 10 let 3) junioři - do 15 let 4)

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny!

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny! Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 25. číslo léto 2015 Hurá na prázdniny! 1 Slovo úvodem Rok se s rokem sešel a už se zase blíží obávaná doba vysvědčení

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 27. února 2014 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina,

Více

Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická Choustníkovo Hradiště 161. Evropa otevřená všem, škola otevřená všem

Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická Choustníkovo Hradiště 161. Evropa otevřená všem, škola otevřená všem Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická Choustníkovo Hradiště 161 544 42 tel.: 499 392 806, mobil 777 005 791 e-mail:zslogo@specskola.cz www.specskola.cz ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU Evropa

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Informace www.gtmskola.cz Pozvánka na divadelní představení Damals in Berlin

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

7. vydání - listopad 2007

7. vydání - listopad 2007 7. vydání - listopad 2007. Ve druhém kole soutěžilo 13 žáků. Čekaly na ně příklady z učiva 6. třídy, násobení, sčítání, zaokrouhlování, slovní úloha a jeden úkol z geometrie. Většina z nich prokázala velmi

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-7-2015 Termín jednání 2. února 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 číslo: 48

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 číslo: 48 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 číslo: 48 Obsah: Slovo ředitele školy. Zahájení školního roku. vystoupení v domově důchodců vyhodnocení sběru, bludiště a malování.

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Pražský inspektorát. Mateřská škola Motýlek. Arabská 10/684 160 66 Praha 6. Identifikátor školy: 600 038 688

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Pražský inspektorát. Mateřská škola Motýlek. Arabská 10/684 160 66 Praha 6. Identifikátor školy: 600 038 688 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Motýlek Arabská 10/684 160 66 Praha 6 Identifikátor školy: 600 038 688 Termín konání inspekce: 14. prosince 2006 Čj: ČŠI 693/06-01

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

Soutěž je organizována odborem školství MHMP pod záštitou náměstkyně primátora HMP Hany Žižkové.

Soutěž je organizována odborem školství MHMP pod záštitou náměstkyně primátora HMP Hany Žižkové. Praha plná památek Soutěž Praha plná památek je zaměřena na seznámení a bližší poznání památek, pamětních a zajímavých míst Prahy, jejíž starobylé centrum bylo pro své mimořádné hodnoty zapsáno na Seznam

Více

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Zpráva o činnosti Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Informace o provozu: v roce 2014 Středisko ekologické výchovy Český ráj zahájilo provoz informačního střediska (dále jen IS) ke dni 1. 8.

Více

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Zřizovatel: Název: Charakteristika školy: Město Janské Lázně ZŠ a MŠ Janské Lázně dvoupodlažní budova, kapacita 50 dětí Vzdělávací program: MŠ pracuje dle vlastního

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 Vážení návštěvníci, obchodní partneři, dovolujeme si Vám představit program prohlídek, který jsme pro Vás připravili na rok 2013, rozdělený

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Věc : Zápis z pracovní schůzky ze dne 4.9.2013

Věc : Zápis z pracovní schůzky ze dne 4.9.2013 MILETÍN nám. Karla Jaromíra Erbena č.p 99 507 71, e-mail:nosek@miletin.cz č.j. 529/2013 Zpracoval : Nosek M. Dne: 5.9. 2013 Věc : Zápis z pracovní schůzky ze dne 4.9.2013 Přítomni : Nosek Miroslav,Hlavatý

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH

PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH 2013 / 2014 0 1. CÍL PROJEKTU Předškolní vzdělávání

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Zpracoval: Bc. Tomáš Žák koordinátor prevence kriminality Dne: 30. 11. 2014 Od poloviny září do 10.listopadu 2014 probíhal sběr

Více

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS Okresní nohejbalový svaz Praha západ Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS 1. Předpis Hraje se dle platných Pravidel nohejbalu, Soutěžního řádu, tohoto rozpisu a jeho případných

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více