Vyhlášené fiche v 1. výzvě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyhlášené fiche v 1. výzvě"

Transkript

1

2 Program semináře 1. Základní údaje o 1. výzvě 2. Postup podání žádosti o dotaci 3. Společné podmínky 4. Povinné přílohy 5. Představení vyhlašovaných Fichí 6. Výklad preferenčních kritérií

3 Základní údaje Vyhlášení výzvy: 23. ledna 217 Příjem žádostí: března h, 13 15h Registrace na SZIF: 5. května 217 Místo podání žádosti: kancelář MAS Min. výše způsobilých výdajů: 5 Kč Max. výše způsobilých výdajů: 5 Kč Územní vymezení: celé území MAS

4

5 Vyhlášené fiche v 1. výzvě číslo Název fiche Vazba na článek Alokace F1 F2 Konkurenceschopné zemědělství Konkurenceschopné potravinářství a krmivářství 17.1.a 17.1.b 8 Kč 2 Kč F3 Zakládání a rozvoj podniků 19.1.b 6 Kč F4 Ochrana přírodního dědictví 25 (NIL) 2 Kč F5 Konkurenceschopné lesnictví Kč

6 Postup podání žádosti o dotaci Žádost žadatel vygeneruje z vlastního účtu na Portálu farmáře Vyplněný formulář v elektronické podobě donese na MAS, včetně příloh, termín: března 217 MAS žádost vytiskne a žadatel podepíše Administrativní kontrola MAS (kontrola obsahové správnosti), kontrola přijatelnosti Možnost vyzvání k opravě žádosti, max. 2x, termín 5 pracovních dní Věcné hodnocení výběrové komise MAS

7 Postup podání žádosti o dotaci Vybrané žádosti MAS elektronicky podepíše a vrátí žadateli Žadatel posílá žádost přes Portál farmáře na SZIF Brno (do !) Administrativní kontrola SZIF, lhůta 56, resp. 126 kalendářních dní Opravy nejdříve prostřednictvím MAS Schválení žádostí průběžně, nejdříve žádosti bez výběrového/zadávacího řízení U schválených projektů bude žadatel vyzván prostřednictvím Portálu farmáře k podpisu dohody Dokumenty k výběrovému řízení odevzdat na MAS do 7. července 217! Poté na SZIF Brno do 14. července 217!

8 Financování projektu Financování realizace projektu si žadatel zabezpečuje nejprve z vlastních zdrojů Hotovostní platba max. do 1 Kč Bezhotovostní platba pouze prostřednictvím vlastního bankovního účtu Katalog stavebních prací a materiálu: ÚRS PRAHA a.s., RTS, a.s., Callida s.r.o. Zakázka do 2 Kč (bez DPH): nákup přímo (max. do výše 1 Kč/projekt) Zakázka do 4 Kč (veřejný a dotovaný zadavatel), resp. do 5 Kč: cenový marketing Zakázka rovna nebo vyšší 4 Kč, resp. 5 Kč: výběrové řízení (Příručka pro zadávání veřejných zakázek!)

9 Dotaci nelze poskytnout na: Pořízení použitého movitého majetku Nákup zvířat, jednoletých rostlin a jejich vysazování Daň z přidané hodnoty u plátců DPH za předpokladu, že si mohou DPH nárokovat u finančního úřadu Prosté nahrazení investice Kotle na biomasu a bioplynové stanice Výdaje na včelařství Zpracování produktů rybolovu a akvakultury a medu Nákup vozidel kategorie L a M a N Pořízení technologií k výrobě el. energie

10 Společné podmínky Nákup nemovitosti do 1 % výdajů Výdaje související s marketingem max. 1 Kč Vznik výdajů (vystavení objednávky nebo uzavření smlouvy) nejdříve ke dni podání žádosti o dotaci na MAS, uhrazeny nejpozději do data předložení žádosti o platbu Místo realizace projektu: všechny dotčené pozemky Realizace projektu max. 24 měsíců od podpisu dohody Vázanost projektu na účel 5 let od převedení dotace na účet příjemce dotace

11 Společné podmínky Žádost musí získat minimální počet bodů v rámci preferenčních kritérií Vznik nových pracovních míst: vytvoření do 6 měsíců od převedení dotace na účet příjemce; udržitelnost 3 roky (malý nebo střední podnik) / 5 let (velký podnik) Posouzení finančního zdraví: způsobilé výdaje 1 Kč (vyjma obce, DSO, příspěvkové organizace, spolky, ŠLP, církevní organizace)

12 Portál farmáře podání žádosti

13 Povinné přílohy Projekt podléhá řízení stavebního úřadu: pravomocné a platné povolení stavebního úřadu k datu podání žádosti o dotaci na MAS Projekt podléhá řízení stavebního úřadu: projektová dokumentace předkládaná k řízení stavebního úřadu Půdorys stavby/dispozice technologie s vyznačením rozměrů Katastrální mapa s vyznačením lokalizace předmětu dotace Kategorie podniku podle velikosti: Příloha 5 Pravidel Nákup nemovitosti: znalecký posudek max. 6 měsíců před podání žádosti o dotaci na MAS Posouzení finančního zdraví Soulad se SCLLD MAS Moravský kras z.s.

14 Fiche 1: Konkurenceschopné zemědělství Žadatel: zemědělský podnikatel Dotace: 5 % +1 % LFA; + 1 % mladý začínající zemědělec Způsobilé výdaje: 1. Stavby, stroje a technologie v živočišné výrobě 2. Stavby, stroje a technologie pro rostlinnou a školkařskou výrobu 3. Peletárny, jejichž veškerá produkce bude spotřebována přímo v zemědělském podniku 4. Nákup nemovitosti (do 1 % výdajů)

15 Popis výdaje Stáje pro skot skupinové ustájení Stáje pro plemenné býky v produkci individuální ustájení stáje pro prasnice nebo plemenné kance stáje pro výkrm prasat nebo odchov selat stáje pro ovce a kozy dojírny pro krávy dojírny pro ovce a kozy Sklady pro potřeby RV Sklady pro potřeby ŽV nosné konstrukce chmelnic nosné konstrukce sadů samojízdné zemědělské stroje na sklizeň zeleniny traktor a samojízdné stroje Zem. stroje - přívěsné Zem. stroje - nesené Maximální hodnota max. 4 Kč/ustajovací místo max. 22 Kč/ustajovací místo max. 8 Kč/ustajovací místo max. 12 Kč/ustajovací místo max. 1 Kč/ustajovací místo max. 4 Kč/místo v dojírně max. 15 Kč/místo v dojírně max. 8 Kč/m3 (limit se nevztahuje na technologie ČOV) max. 4 Kč/m3 max. 1 Kč/ha max. 33 Kč/ha (limit se nevztahuje na protikroup. systémy) max. 4 Kč/ks max. 2 Kč/ks max. 1 2 Kč/ks max. 5 Kč/ks

16 Preferenční kritérium Vliv projektu na zvýšení zaměstnanosti žádné pracovní místo 1 pracovní místo 2 pracovní místa 3 pracovní místa 4 a více pracovních míst Velikost obce na území, kde je projekt realizován -1 obyvatel 11-5 obyvatel 51-1 obyvatel 11 a více obyvatel Finanční náročnost projektu výdaje do 2 Kč včetně výdaje Kč výdaje Kč Body Realizací projektu nedojde k odnětí pozemků ze zemědělského půdního fondu nedojde/nedošlo k odnětí pozemků dojde/došlo k odnětí pozemků Minimální počet bodů:

17 Preferenční kritérium Velikost podniku mikropodnik malý podnik střední podnik velký podnik Žadatel je zpracovatelem zemědělských produktů žadatel je zpracovatelem žadatel není zpracovatelem Body Součástí celkových výdajů projektu je i zpracování vlastní zemědělské produkce, a/nebo uvedení vlastní produkce na trh konečnému spotřebiteli součástí je zpracování součástí není zpracování Minimální počet bodů: 16

18 Fiche 2: Konkurenceschopné potravinářství a krmivářství Žadatel: zemědělský podnikatel výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu výrobce krmiv jiný subjekt aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů Dotace: 5 % - výstup v příloze I Smlouvy o fungování EU 45 % - výstup není v příloze I, mikro + malý podnik 35 % - výstup není v příloze I, střední podnik

19 Způsobilé výdaje: 1. Pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků 2. Výstavba, modernizace a rekonstrukce budov 3. Investice související se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin vznikajících při zpracování s výjimkou odpadních vod 4. Investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů 5. Investice související s uváděním vlastních produktů na trh včetně marketingu 6. Pořízení užitkových vozů kategorie N1 a N2 7. Investice do zařízení na ČOV ve zpracovatelském průmyslu 8. Nákup nemovitosti (do 1 % výdajů)

20 F2 další podmínky Projekt se musí týkat výroby potravin nebo krmiv Zpracování a uvádění na trh pouze surovin/výrobků uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU Výstupní produkt nemusí být v této příloze uveden (pokud není nemůže se jednat o velké podniky)

21 Popis výdaje Investice ke zvyšování a monitorování kvality produktů Maximální hodnota - provozní laboratoře a související hardware a software 1,- Kč - dopravní prostředek, jehož největší přípustná hmotnost (vč. chladící/mrazící jednotky) nepřevyšuje 3,5 t 7,- Kč je v rozmezí 3,5 12 t 1 5,- Kč - chladící jednotka 5,- Kč Investice související s uváděním vlastních produktů na trh včetně marketingu - mrazící jednotka 7,- Kč - dopravní prostředek, jehož největší přípustná hmotnost (vč. chladící/mrazící jednotky) nepřevyšuje 3,5 t 7,- Kč je v rozmezí 3,5 12 t 1 5,- Kč - pojízdná prodejna 1 5,- Kč

22 Preferenční kritérium Vliv projektu na zvýšení zaměstnanosti žádné pracovní místo 1 pracovní místo 2 pracovní místa 3 pracovní místa 4 a více pracovních míst Velikost obce na území, kde je projekt realizován -1 obyvatel 11-5 obyvatel 51-1 obyvatel 11 a více obyvatel Finanční náročnost projektu výdaje do 2 Kč včetně výdaje Kč výdaje Kč Realizací projektu se zkrátí dodavatelský řetězec nově pořízená investice do zkrácení zrekonstruovaná investice do zkrácení projekt bez investice do zkrácení Minimální počet bodů: 22 Body

23 Preferenční kritérium Body Realizací projektu nedojde k odnětí pozemků ze zemědělského půdního fondu nedojde/nedošlo k odnětí pozemků dojde/došlo k odnětí pozemků Žadatel je zpracovatelem vlastních zemědělských produktů, nebo realizace projektu zavede zpracování vlastních zemědělských produktů. žadatel je zpracovatelem žadatel zavede zpracování žadatel není zpracovatelem Žadatel má registrovanou značku kvality KLASA u některého ze svých výrobků, nebo je některý z jeho produktů označen jako produkt s chráněných zeměpisným označením nebo označením původu nebo jako zaručená tradiční specialita, či získal ocenění Regionální potravina žadatel má registrovanou značku žadatel nemá registrovanou značku Velikost podniku mikropodnik malý podnik střední podnik velký podnik Minimální počet bodů:

24 Fiche 3: Zakládání a rozvoj podniků Žadatel: podnikatelské subjekty (FO a PO) mikropodniky a malé podniky, zemědělci Dotace: 45 % malé podniky 35 % střední podniky (pouze zemědělci) 25 % velké podniky (pouze zemědělci)

25 Způsobilé výdaje: 1. Stavební obnova či nová výstavba provozovny, kanceláře, či malokapacitního ubytovacího zařízení (vč. stravování) 2. Pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost 3. Doplňující výdaje jako součást projektu (parkovací stání, oplocení, úprava povrchů apod.) 4. Nákup nemovitosti (do 1 % výdajů)

26 Podporované oblasti (CZ NACE): C zpracovatelský průmysl (vyjma 12., 25.4) F stavebnictví (vyjma 41.1) G velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel (vyjma 46, 47.3) I ubytování, stravování, pohostinství J informační a komunikační činnost (vyjma 6, 61) M profesní, vědecké technické činnosti (vyjma 7) N81 činnosti související se stavbami a úpravou krajiny (vyjma 81.1) N82.1 administrativní a kancelářská činnost N82.3 pořádání konferencí a hospodářských výstav N82.92 balicí činnost P85.59 ostatní vzdělávání R93 sportovní, zábavní, rekreační činnost S95 opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost S96 poskytování ostatních osobních služeb

27 F3 další podmínky Činnosti R93 (sportovní, zábavní, rekreační činnost) a I56 (stravování a pohostinství) pouze ve vazbě na venkovskou turistiku nebo ubytovací kapacitu Dotaci nelze poskytnout na nákup zemědělských a lesnických strojů, fotovoltaických panelů pouze k výrobě el. energie do sítě Ubytovací zařízení s kapacitou 6 4 lůžek V případě zpracování produktů výstupem produkty neuvedené v příloze I Smlouvy o fungování EU

28 Preferenční kritérium Vliv projektu na zvýšení zaměstnanosti žádné pracovní místo 1 pracovní místo 2 pracovní místa 3 pracovní místa 4 a více pracovních míst Velikost obce na území, kde je projekt realizován -1 obyvatel 11-5 obyvatel 51-1 obyvatel 11 a více obyvatel Finanční náročnost projektu výdaje do 2 Kč včetně výdaje Kč výdaje Kč Body Projekt je realizován subjektem, který dosud nediverzifikoval do podporované hospodářské činnosti žadatel dosud nediverzifikoval žadatel diverzifikoval Minimální počet bodů:

29 Preferenční kritérium Body Realizací projektu nedojde k odnětí pozemků ze zemědělského půdního fondu nedojde/nedošlo k odnětí pozemků dojde/došlo k odnětí pozemků Velikost podniku mikropodnik malý podnik střední podnik velký podnik Součástí projektu je ubytovací zařízení Součástí je ubytovací zařízení Součástí není ubytovací zařízení Minimální počet bodů: 17

30 Fiche 4: Ochrana přírodního dědictví Žadatel: vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů PUPFL Dotace: 1 % Projekt nelze realizovat na území CHKO Moravský kras a oblastí NATURA 2

31 Způsobilé výdaje: 1. Opatření k posílení rekreační funkce lesa, značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2 m), značení významných přírodních prvků, výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků 2. Opatření k usměrňování návštěvnosti území, zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, závory 3. Opatření k údržbě lesního prostředí, zařízení k odkládání odpadků 4. Opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa 5. Nákup pozemku (do 1 % výdajů)

32 Projekty lze realizovat na PUPFL Dotaci nelze poskytnout na: stezky širší než 2 metry a lesní cesty, které budou využívány převážně pro účely lesního hospodářství, novou výsadbu/obnovu zeleně, provozní výdaje, následnou údržbu a péči PUPFL jsou zařízený platným lesním hospodářským plánem nebo platnou lesní hospodářskou osnovou

33 Preferenční kritérium Velikost obce na území, kde je projekt realizován -1 obyvatel 11-5 obyvatel 51-1 obyvatel 11 a více obyvatel Finanční náročnost projektu výdaje do 2 Kč včetně výdaje Kč výdaje Kč Realizace projektu v lesích zařazených do kategorií lesů zvláštního určení (tj. lázeňské, příměstské a další lesy se zvýšenou rekreační funkcí) realizace v lesích zvláštního určení realizace mimo lesy zvláštního určení Body Návaznost na stávající turistické značené trasy, cyklotrasy a další návštěvnickou infrastrukturu v lesích Projekt navazuje na turistickou infrastrukturu Projekt nenavazuje na turistickou infrastrukturu Minimální počet bodů: 1

34 Fiche 5: Konkurenceschopné lesnictví Žadatel: 1. V případě investic do techniky a technologií pro lesní hospodářství: držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů, kteří jsou soukromými osobami, jejich sdruženími s právní subjektivitou nebo spolky, VŠ se ŠLP, SŠ nebo učilišti se školním polesím, obcemi, PO zřízenými nebo založenými obcemi nebo kraji, DSO 2. V případě způsobilého výdaje kůň a vyvážecí vlek za koně: rovněž FO nebo PO poskytující služby v lesnictví (malý nebo střední podnik) 3. V případě technického vybavení dřevozpracujících provozoven: FO nebo PO podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví (malý nebo střední podnik), obce a PO založené nebo zřízení obcemi, DSO.

35 Dotace: 5 % Způsobilé výdaje: 1. Stroje a technologie (vč. koně) pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů vč. přibližování 2. Stroje ke zpracování potěžebních zbytků 3. Stroje pro přípravu půdy před zalesněním 4. Stroje, technologie, zařízení a stavby pro lesní školkařskou činnost 5. Stroje a zařízení pro údržbu a opravy lesních cest 6. Mobilní stroje pro sortimentaci a pořez dříví 7. Výstavba či modernizace dřevozpracujícího provozu stavba a technologické vybavení 8. Nákup nemovitosti v případě dřevozpracujícího provozu (do 1 % výdajů)

36 F5 další podmínky Min. výměra lesních pozemků 3 ha Žadatel hospodaří podle platného LHP nebo podle převzaté platné LHO Pouze plemena chladnokrevných koní Pouze stroje určené pro hospodaření na PUPFL Pouze stroje a technologie šetrné z životnímu prostředí, zejména z hlediska ochrany půdy Lesní školkařská činnost: evidovány v systému evidence reprodukčního materiálu Provozovny s Ø ročním pořezem do 1 m 3

37 F5 další podmínky Dřevozpracující provozovny: použití dřeva jako suroviny omezeno na všechny pracovní operace před průmyslovým zpracováním; za prům. zpracování se nepovažuje mechanické zpracování dřeva na různé polotovary; a dále sušení a impregnace masivního dřeva Dotaci nelze poskytnout na: zaškolení obsluhy nakoupeného zařízení, CNC stroje, velkoplošné dělicí a formátovací pily, technologie na zpracování energetických plodin a rychle rostoucích dřevin, fotovoltaické panely sloužící pro výrobu el. energie k dodávkám do veřejné sítě

38 Popis výdaje Speciální lesnický traktor (SLKT) Univerzální kolový traktor (UKT) pouze s lesnickou nástavbou* s maximálním výkonem motoru vyšším než 5 kw a provozní hmotností do 1 t Malotraktor s prvky lesnické nástavby s maximálním výkonem motoru do 5 kw (včetně) kůň Vyvážeč (forwarder) Klanicový vyvážecí vlek za traktor (s hydraulickým jeřábem) stroje ke zpracování potěžebních zbytků (štěpkovače, drtiče, shrnovače, štípače, krátiče) Maximální hodnota (bez DPH) 5 Kč 4 Kč 1 5 Kč 1 Kč 5 Kč 3 Kč 1 Kč * Povinné prvky lesnické nástavby UKT: rampovač, ochrana obsluhy podle standardů FOPS a OPS, ochranná vana podvozku, ochrana nádrže traktoru, ochrana výfuku traktoru, bubnový naviják montovaný na pevno nebo nesený v trojbodovém závěsu (nebo ekvivalent navijáku např. svěrný rám).

39 Preferenční kritérium Velikost obce na území, kde je projekt realizován -1 obyvatel 11-5 obyvatel 51-1 obyvatel 11 a více obyvatel V souvislosti s projektem nedojte k odnětí pozemků ze ZPF nebo z kategorie pozemků určených k plnění funkcí lesa nedojde/nedošlo k odnětí pozemků dojde/došlo k odnětí pozemků Žadatel zpracovává vlastní dřevní hmotu žadatel zpracovává vlastní dřevní hmotu žadatel nezpracovává vlastní dřevní hmotu Body Minimální počet bodů: 7

40 Preferenční kritérium Body Velikost investice v závislosti na velikosti obhospodařovaného lesního majetku majetek 3-1 ha, investice do Kč majetek 3-1 ha, investice Kč majetek 3-1 ha, investice 2 Kč a více majetek ha, investice do Kč majetek ha, investice Kč majetek ha, investice 2 Kč a více majetek 26-1 ha, investice do Kč majetek 26-1 ha, investice Kč majetek 26-1 ha, investice 2 Kč a více majetek 11-5 ha, investice do Kč majetek 11-5 ha, investice Kč majetek 11-5 ha, investice 2 Kč a více majetek 51 ha a více, investice do Kč majetek 51 ha a více, investice Kč majetek 51 ha a více, investice 2 Kč a více Minimální počet bodů: 7

41 Důležité dokumenty Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období Registrace žadatele do portálu farmáře Návod na vygenerování žádosti v Portálu farmáře Příručka pro zadávání veřejných zakázek Příručka pro publicitu PRV Metodika posuzování finančního zdraví vše na webu MAS:

42 kontakt: Michaela Chmelová tel.:

INFORMAČNÍ SEMINÁŘ K VYHLÁŠENÉ 1.VÝZVĚ programu rozvoje venkova (PRV) pondělí 26. června 2017 zasedací místnost MěÚ Mohelnice MAS Mohelnicko, z.s.

INFORMAČNÍ SEMINÁŘ K VYHLÁŠENÉ 1.VÝZVĚ programu rozvoje venkova (PRV) pondělí 26. června 2017 zasedací místnost MěÚ Mohelnice MAS Mohelnicko, z.s. INFORMAČNÍ SEMINÁŘ K VYHLÁŠENÉ 1.VÝZVĚ programu rozvoje venkova (PRV) pondělí 26. června 2017 zasedací místnost MěÚ Mohelnice MAS Mohelnicko, z.s. OBSAH obecné informace Fiche 1,2,4 portál farmáře Výzva

Více

Seminář pro žadatele

Seminář pro žadatele Seminář pro žadatele Příjem žádostí v MAS a další administrativní postupy od 16. 4. 4. 5. 2018 Program rozvoje venkova ČR 2014 2020 Výzva č. 2 Obecné podmínky Základním komunikačním kanálem je Portál Farmáře

Více

2. výzva MAS Moravský kras Program rozvoje venkova. seminář pro žadatele. 30. ledna 2018 Sloup

2. výzva MAS Moravský kras Program rozvoje venkova. seminář pro žadatele. 30. ledna 2018 Sloup 2. výzva MAS Moravský kras Program rozvoje venkova seminář pro žadatele 30. ledna 2018 Sloup Program semináře 1. Základní údaje o 2. výzvě 2. Postup podání žádosti o dotaci 3. Společné podmínky 4. Povinné

Více

VÝZVA MAS Č. 1 PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA. Seminář pro žadatele

VÝZVA MAS Č. 1 PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA. Seminář pro žadatele VÝZVA MAS Č. 1 PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Seminář pro žadatele 11. 7. 2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Termín vyhlášení výzvy 1. 7. 2017 Příjem žádostí od 17. 7. 2017 do 1. 8. 2017 (12:00) Termín registrace na RO SZIF

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Výzva č. 1 MAS Modernizace zemědělských podniků Obecné podmínky o poskytnutí dotace rozhoduje SZIF na základě Žádosti o dotaci a rozhodnutí Výběrové komise MAS žadatel dotace zabezpečuje

Více

VÝZVA MAS Č. 2 PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA. Seminář pro žadatele

VÝZVA MAS Č. 2 PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA. Seminář pro žadatele VÝZVA MAS Č. 2 PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Seminář pro žadatele 13. 2. 2018 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Termín vyhlášení výzvy 13. 2. 2018 Příjem žádostí od 13. 2. 2018 do 31. 3. 2018 Termín registrace na RO SZIF 16.

Více

Dle: Operace Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Dle: Operace Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje Dle: Operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje V samotné výzvě MAS může být okruh aktivit a příjemců upraven. Oblasti podpory, typ příjemce a výše dotace,

Více

seminář pro žadatele PRV Výzva MAS č

seminář pro žadatele PRV Výzva MAS č seminář pro žadatele PRV Výzva MAS č. 1 21.7.2017 VÝZVA MAS Č. 1 PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Seminář pro žadatele 21.7.2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Termín vyhlášení výzvy 17. 7. 2017 Příjem žádostí od 31. 7. 2017

Více

Seminář pro žadatele

Seminář pro žadatele Seminář pro žadatele Příjem žádostí v MAS a další administrativní postupy od 14. 3. 4. 4. 2019 Program rozvoje venkova ČR 2014 2020 Výzva č. 3 Obecné podmínky Základním komunikačním kanálem je Portál Farmáře

Více

PRV (Program rozvoje venkova) Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER. Ing. Radim Petr

PRV (Program rozvoje venkova) Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER. Ing. Radim Petr PRV (Program rozvoje venkova) Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER Ing. Radim Petr Operace 19.2.1 rozdělení dle článků Čl. 14 Předávání znalostí a informační akce Čl. 17.1.a) Investice

Více

INFORMAČNÍ SEMINÁŘ K VYHLÁŠENÉ 3.VÝZVĚ programu rozvoje venkova (PRV) čtvrtek 5. dubna 2018 společenská místnost OÚ Moravičany MAS Mohelnicko, z.s.

INFORMAČNÍ SEMINÁŘ K VYHLÁŠENÉ 3.VÝZVĚ programu rozvoje venkova (PRV) čtvrtek 5. dubna 2018 společenská místnost OÚ Moravičany MAS Mohelnicko, z.s. INFORMAČNÍ SEMINÁŘ K VYHLÁŠENÉ 3.VÝZVĚ programu rozvoje venkova (PRV) čtvrtek 5. dubna 2018 společenská místnost OÚ Moravičany MAS Mohelnicko, z.s. OBSAH obecné informace/pravidla vyhlášené Fiche Portál

Více

1. výzva 2017 Programu rozvoje venkova Místní akční skupiny Hlinecko, z.s.

1. výzva 2017 Programu rozvoje venkova Místní akční skupiny Hlinecko, z.s. 1. výzva 2017 Programu rozvoje venkova Místní akční skupiny Hlinecko, z.s. Základní údaje: Vyhlášení výzvy: 15. 6. 2017 Příjem žádostí: od 30. 6. 2017 do 14. 7. 2017 do 12:00 hodin. V pracovních dny v

Více

Seminář k 5. výzvě MAS z Programu rozvoje venkova. Jaroslava Hájková MAS Havlíčkův kraj E mail:

Seminář k 5. výzvě MAS z Programu rozvoje venkova. Jaroslava Hájková MAS Havlíčkův kraj E mail: Seminář k 5. výzvě MAS z Programu rozvoje venkova Jaroslava Hájková MAS Havlíčkův kraj E mail: hajkova@havlickuvkraj.cz Harmonogram výzvy Číslo výzvy 5 Datum vyhlášení výzvy 28. 5. 2019 Datum přijetí žádostí

Více

Výzva MAS č. 3 PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA. Seminář pro žadatele

Výzva MAS č. 3 PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA. Seminář pro žadatele Výzva MAS č. 3 PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Seminář pro žadatele 12. 06. 2018 Základní údaje: Termín vyhlášení výzvy: 04. 06. 2018 Příjem žádostí: 18. 06. 2018 03. 07. 2018 Termín registrace na RO SZIF: 28.

Více

1. Výzva MAS Mezi Hrady, z.s. Program rozvoje venkova

1. Výzva MAS Mezi Hrady, z.s. Program rozvoje venkova 1. Výzva MAS Mezi Hrady, z.s. Program rozvoje venkova Program semináře 1) Základní údaje o výzvě 2) Podmínky výzvy 3) Financování 4) Povinné přílohy 5) Vyhlášené fiche 6) Postup příjmu žádostí 7) Diskuze

Více

Výzva MAS č. 1 Programu rozvoje venkova

Výzva MAS č. 1 Programu rozvoje venkova . Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví Výzva MAS č. 1 Programu rozvoje venkova - Seminář pro žadatele 15. 3. 2018 1 Základní charakteristika výzvy Výzva MAS č. 1 k předkládání žádostí o podporu

Více

Lípa pro venkov i pro město

Lípa pro venkov i pro město 1 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Lípa pro venkov z.s. Lípa pro venkov i pro město Programový rámec PRV a oblasti podpory (fiche) Název fiche CLLD 7: Zemědělství Vazba na článek

Více

3. výzva PRV MAS Šumavsko, z. s.

3. výzva PRV MAS Šumavsko, z. s. 3. výzva PRV MAS Šumavsko, z. s. SEMINÁŘ PRO ŽADATELE, MALENICE, 5. 6. 2018 REŽIJNÍ VÝDAJE MAS ŠUMAVSKO, Z.S. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001852 Program semináře Úvod Představení SCLLD MAS Šumavsko, z.s..

Více

1. výzva PRV MAS Třeboňsko, o. p. s.

1. výzva PRV MAS Třeboňsko, o. p. s. 1. výzva PRV MAS Třeboňsko, o. p. s. SEMINÁŘ PRO ŽADATELE, DVORCE U TŘEBONĚ, 25. 7. 2017 PROVOZNÍ A ANIMAČNÍ VÝDAJE MAS TŘEBOŇSKO, REG. Č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001894 Program semináře Úvod Představení

Více

Seminář k podání žádostí o dotace v rámci SCLLD- Rozvojová strategie MAS Rozkvět CZ /0.0/0.0/15_003/

Seminář k podání žádostí o dotace v rámci SCLLD- Rozvojová strategie MAS Rozkvět CZ /0.0/0.0/15_003/ Seminář k podání žádostí o dotace v rámci SCLLD- Rozvojová strategie MAS Rozkvět 2014-2020 CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001615 V rámci PRV Program rozvoje venkova 4. výzva PRV MAS Rozkvět, z.s. SEMINÁŘ PRO

Více

Programový rámec PRV

Programový rámec PRV Programový rámec PRV V programovém rámci PRV se ze 13 podporovatelných článků vzhledem k charakteru, potřebám a absorpční kapacitě území podporují prostřednictvím fichí 4 články. Navržena je rovněž podpora

Více

2. výzva PRV MAS Třeboňsko, o. p. s.

2. výzva PRV MAS Třeboňsko, o. p. s. 2. výzva PRV MAS Třeboňsko, o. p. s. SEMINÁŘ PRO PŘÍJEMCE, DUKELSKÁ 145, TŘEBOŇ, 3. 4. 2018 REŽIJNÍ VÝDAJE MAS TŘEBOŇSKO, O. P. S. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001894 Program semináře Úvod Představení SCLLD

Více

2. výzva PRV MAS Šumavsko, z. s.

2. výzva PRV MAS Šumavsko, z. s. 2. výzva PRV MAS Šumavsko, z. s. SEMINÁŘ PRO ŽADATELE, MALENICE, 8. 2. 2018 REŽIJNÍ VÝDAJE MAS ŠUMAVSKO, Z.S. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001852 Program semináře Úvod Představení SCLLD MAS Šumavsko, z.s.

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova 26. 3. 2018 / Dyjice M Í S T N Í A K Č N Í S K U P I N A M I K R O R E G I O N U T E L Č S K O Informace o výzvách Vyhlášení výzvy: 28. 3. 2018 seminář k výzvě: 10. 4. 2018 příjem

Více

2. výzva PRV MAS Blatensko, o. p. s.

2. výzva PRV MAS Blatensko, o. p. s. 2. výzva PRV MAS Blatensko, o. p. s. SEMINÁŘ PRO ŽADATELE, BLATNÁ, 6. 3. 2018 REŽIJNÍ VÝDAJE MAS BLATENSKO, O.P.S. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001893 Program semináře Úvod Představení SCLLD MAS Blatensko,

Více

Výzva MAS Radbuza č. 4 k předkládání žádosti o podporu v rámci operace Programu rozvoje venkova na období

Výzva MAS Radbuza č. 4 k předkládání žádosti o podporu v rámci operace Programu rozvoje venkova na období SEMINÁŘ PRO ŽADATELE Výzva MAS Radbuza č. 4 k předkládání žádosti o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014 2020 6. 2. 2019 (nám. ČSA 24, Stod kancelář MAS) HARMONOGRAM SEMINÁŘE

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA. Fiche Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností - podnikání, agroturistika

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA. Fiche Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností - podnikání, agroturistika PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Fiche Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností - podnikání, agroturistika Představení výzvy Termín příjmu žádostí: 19. 2. 30. 3. 2018 12:00 hod. Termín registrace

Více

Seminář k podání žádostí o dotace v rámci SCLLD- Rozvojová strategie MAS Rozkvět CZ /0.0/0.0/15_003/

Seminář k podání žádostí o dotace v rámci SCLLD- Rozvojová strategie MAS Rozkvět CZ /0.0/0.0/15_003/ Seminář k podání žádostí o dotace v rámci SCLLD- Rozvojová strategie MAS Rozkvět 2014-2020 CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001615 V rámci PRV Program rozvoje venkova 2. výzva PRV MAS Rozkvět, z.s. SEMINÁŘ PRO

Více

seminář pro žadatele PRV Výzva MAS č

seminář pro žadatele PRV Výzva MAS č seminář pro žadatele PRV Výzva MAS č. 4 25.2.2019 VÝZVA MAS Č. 2 PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Seminář pro žadatele 25.2.2019 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Termín vyhlášení výzvy 15. 2. 2019 Příjem žádostí a příloh od 1.

Více

4. výzva PRV MAS Sdružení Růže, z.s. SEMINÁŘ PRO PŘÍJEMCE, BOROVANY,

4. výzva PRV MAS Sdružení Růže, z.s. SEMINÁŘ PRO PŘÍJEMCE, BOROVANY, 4. výzva PRV MAS Sdružení Růže, z.s. SEMINÁŘ PRO PŘÍJEMCE, BOROVANY, 2.7.2018 Základní informace Vyhlášení výzvy: 24.6.2018 Termín příjmu žádostí: od 10.7. do 24.7.2018 přes PF Termín příjmu příloh k žádosti

Více

V rámci PRV Program rozvoje venkova

V rámci PRV Program rozvoje venkova Seminář k podání žádostí o dotace v rámci SCLLD- Rozvojová strategie MAS Rozkvět 2014-2020 CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001615 Finanční rámec a zaměření projektů ve 2. výzvě V rámci PRV Program rozvoje venkova

Více

I. výzva PRV MAS Hlubocko Lišovsko o.p.s. Seminář pro žadatele, Lišov

I. výzva PRV MAS Hlubocko Lišovsko o.p.s. Seminář pro žadatele, Lišov I. výzva PRV MAS Hlubocko Lišovsko o.p.s Seminář pro žadatele, Lišov 8. 3. 2018 1 I. výzva PRV Vyhlášení výzvy: 26. 2. 2018 Začátek příjmu žádostí: 12. 3. 2018 Ukončení příjmu žádostí: 13. 4. 2018 (do

Více

Seminář pro žadatele. 2. Výzva PRV MAS Vyškovsko, z.s. Ludmila Kolářová Tel

Seminář pro žadatele. 2. Výzva PRV MAS Vyškovsko, z.s. Ludmila Kolářová Tel Seminář pro žadatele 2. Výzva PRV MAS Vyškovsko, z.s. Ludmila Kolářová masvyskovsko@seznam.cz Tel. 725 137 764 Rostěnice-Zvonovice, 9. července 2019 Program 1) Zahájení semináře 2) Zaměření projektové

Více

Výzva č. 1 MAS Rozvoj Tanvaldskaz.s. z Program rozvoje venkova. Úvodní seminář pro žadatele Jiřetín pod Bukovou

Výzva č. 1 MAS Rozvoj Tanvaldskaz.s. z Program rozvoje venkova. Úvodní seminář pro žadatele Jiřetín pod Bukovou Výzva č. 1 MAS Rozvoj Tanvaldskaz.s. z Program rozvoje venkova Úvodní seminář pro žadatele Jiřetín pod Bukovou 17.1.2018 Obsah prezentace 1) Představení Fichí Programového rámce PRV 2) Obecné podmínky

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA. Fiche Investice do zemědělských podniků

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA. Fiche Investice do zemědělských podniků PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Fiche Investice do zemědělských podniků Představení výzvy Termín příjmu žádostí: 19. 2. 30. 3. 2018 12:00 hod. Termín registrace žádostí na RO SZIF: do 18. 5. 2018 Alokace pro danou

Více

1. výzva MAS Moravská cesta Program rozvoje venkova Seminář pro žadatele

1. výzva MAS Moravská cesta Program rozvoje venkova Seminář pro žadatele 1. výzva MAS Moravská cesta Program rozvoje venkova Seminář pro žadatele 10.1.2017, Náklo Základní informace Datum vyhlášení výzvy 19. 12. 2016 Časové rozmezí příjmu žádosti 2. 3. 2017 od 8:00 hod 17.

Více

5. výzva Místní akční skupiny Podhostýnska, z. s.

5. výzva Místní akční skupiny Podhostýnska, z. s. 5. výzva Místní akční skupiny Podhostýnska, z. s. Program rozvoje venkova Seminář pro žadatele Bystřice pod Hostýnem 26.3.2019 Základní informace Datum vyhlášení výzvy: 22. 3. 2019 Časové rozmezí příjmu

Více

Výzva č. 2 PRV v rámci SCLLD MAS Podještědí, z.s.

Výzva č. 2 PRV v rámci SCLLD MAS Podještědí, z.s. Výzva č. 2 PRV v rámci SCLLD MAS Podještědí, z.s. Vyhlášené fiche 1,2,3,4 Proseč pod Ještědem Základní údaje o výzvě Datum vyhlášení výzvy MAS 26.6.2018 Datum zahájení příjmu žádostí o podporu na Portálu

Více

3. výzva PRV. MAS Skutečsko, Košumberskoa Chrastecko, z.s. Seminář pro žadatele, , Luže

3. výzva PRV. MAS Skutečsko, Košumberskoa Chrastecko, z.s. Seminář pro žadatele, , Luže 3. výzva PRV MAS Skutečsko, Košumberskoa Chrastecko, z.s. Seminář pro žadatele, 5. 2. 2019, Luže Program semináře 1. Úvod 2. Základní informace o 3. výzvě PRV 3. Představení Fichí 4. Způsob podání ŽoD

Více

2. výzva PRV MAS Skutečsko, Košumberskoa Chrastecko, z.s.

2. výzva PRV MAS Skutečsko, Košumberskoa Chrastecko, z.s. 2. výzva PRV MAS Skutečsko, Košumberskoa Chrastecko, z.s. Seminář pro žadatele, 23. 1. 2018, Luže Program semináře 1. Úvod 2. Základní informace o 2. výzvě PRV 3. Představení Fichí 4. Způsob podání ŽoD

Více

2. výzva MAS Moravská cesta Program rozvoje venkova Seminář pro žadatele

2. výzva MAS Moravská cesta Program rozvoje venkova Seminář pro žadatele 2. výzva MAS Moravská cesta Program rozvoje venkova Seminář pro žadatele 9.1.2018, Náklo Základní informace Datum vyhlášení výzvy 13. 12. 2017 Časové rozmezí příjmu žádosti od 15.2.2018 do 2.3.2018 do

Více

PRV (Program rozvoje venkova) Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER. Ing. Radim Petr

PRV (Program rozvoje venkova) Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER. Ing. Radim Petr PRV (Program rozvoje venkova) Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER Ing. Radim Petr Operace 19.2.1 rozdělení dle článků Čl. 14 Předávání znalostí a informační akce Čl. 17.1.a) Investice

Více

Výzva MAS č. 3 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace Programu rozvoje venkova na období

Výzva MAS č. 3 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace Programu rozvoje venkova na období Výzva MAS č. 3 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 Seminář pro žadatele/příjemce 1.3.2018 Základní informace Vyhlášení výzvy: 28.2.2018 Termín

Více

4. výzva Místní akční skupiny Podhostýnska, z. s.

4. výzva Místní akční skupiny Podhostýnska, z. s. 4. výzva Místní akční skupiny Podhostýnska, z. s. Program rozvoje venkova Seminář pro žadatele Bystřice pod Hostýnem 13.2.2018 Základní informace Datum vyhlášení výzvy: 12. 2. 2018 Časové rozmezí příjmu

Více

1. výzva Místní akční skupiny Podhostýnska, z. s.

1. výzva Místní akční skupiny Podhostýnska, z. s. 1. výzva Místní akční skupiny Podhostýnska, z. s. Program rozvoje venkova Seminář pro žadatele Bystřice pod Hostýnem 25.7.2017 Základní informace Datum vyhlášení výzvy: 13. 7. 2017 Časové rozmezí příjmu

Více

Seminář pro žadatele. 1. Výzva PRV MAS Vyškovsko, z.s. Ludmila Kolářová Tel ,

Seminář pro žadatele. 1. Výzva PRV MAS Vyškovsko, z.s. Ludmila Kolářová Tel , Seminář pro žadatele 1. Výzva PRV MAS Vyškovsko, z.s. Ludmila Kolářová masvyskovsko@seznam.cz Tel. 723 000 640, 725 137 764 Rostěnice-Zvonovice, 2. srpna 2018 Program 1) Zahájení semináře 2) Zaměření projektové

Více

Výzva MAS č. 4 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace Programu rozvoje venkova na období

Výzva MAS č. 4 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace Programu rozvoje venkova na období Výzva MAS č. 4 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 Seminář pro žadatele/příjemce 28.2.2019 Základní informace Vyhlášení výzvy: 25.2.2019

Více

Programový rámec PROGRAM ROZVOJE VENKOVA PŘEDÁVÁNÍ ZNALOSTÍ A INFORMAČNÍ AKCE

Programový rámec PROGRAM ROZVOJE VENKOVA PŘEDÁVÁNÍ ZNALOSTÍ A INFORMAČNÍ AKCE Programový rámec PROGRAM ROZVOJE VENKOVA PŘEDÁVÁNÍ ZNALOSTÍ A INFORMAČNÍ AKCE Vazba na článek Nařízení PRV Článek 14 Vazba na cíle SCLLD Podpora je zaměřena na činnosti v oblasti odborného vzdělávání a

Více

Realizace strategie MAS Hlinecko (2017 a výhled)

Realizace strategie MAS Hlinecko (2017 a výhled) Realizace strategie MAS Hlinecko (217 a výhled) První výzvy Místní akční skupiny Hlinecko, z.s. Programový rámec Název opatření SCLLD Popis aktivit Kvalita z regionu Hlinecka Konkurenceschopný zemědělec

Více

1. výzva MAS Moravská cesta Program rozvoje venkova

1. výzva MAS Moravská cesta Program rozvoje venkova 1. výzva MAS Moravská cesta Program rozvoje venkova Veškerá dokumentace k výzvě je zveřejněna zde: http://www.moravska-cesta.cz/vyzvy-prv/ Datum vyhlášení výzvy 19. 12. 2016 Časové rozmezí příjmu žádosti

Více

3. výzva MAS Brána do Českého ráje. Fiche č. 9,10,11,12

3. výzva MAS Brána do Českého ráje. Fiche č. 9,10,11,12 3. výzva MAS Brána do Českého ráje Fiche č. 9,10,11,12 Lomnice nad Popelkou, 23.4.2018 1 Základní údaje o výzvě Datum vyhlášení výzvy MAS 16.4.2018 Datum zahájení příjmu žádostí o podporu na Portálu farmáře

Více

PRV (Program rozvoje venkova) Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER. Ing. Radim Petr

PRV (Program rozvoje venkova) Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER. Ing. Radim Petr PRV (Program rozvoje venkova) Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER Ing. Radim Petr Použité pojmy a zkratky SZIF - Státní zemědělský intervenční fond je akreditovanou platební agenturou

Více

1. Programový rámec Programu rozvoje venkova

1. Programový rámec Programu rozvoje venkova 1. Programový rámec Programu rozvoje venkova Program rozvoje venkova (PRV) umožňuje přerozdělit finanční prostředky prostřednictvím 5 Opatření CLLD, tzv. Fichí: Grafické znázornění struktury programového

Více

Výzva MAS č. 2 PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA. Seminář pro žadatele Fiche 2 a 3

Výzva MAS č. 2 PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA. Seminář pro žadatele Fiche 2 a 3 Výzva MAS č. 2 PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Seminář pro žadatele 6. 3. 2018 Fiche 2 a 3 Základní údaje: Termín vyhlášení výzvy: 01. 03. 2018 Příjem žádostí: 15. 03. 2018 03. 04. 2018 Termín registrace na RO

Více

2. Výzvu MAS Královská stezka o.p.s. k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace Programu rozvoje venkova na období

2. Výzvu MAS Královská stezka o.p.s. k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace Programu rozvoje venkova na období Místní akční skupina Královská stezka o.p.s. vyhlašuje Výzvu MAS v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem Zemědělství (ŘO Programu rozvoje venkova) 2. Výzvu MAS Královská stezka

Více

VÝZVA MAS Č. 3 PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

VÝZVA MAS Č. 3 PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA VÝZVA MAS Č. 3 PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Seminář pro žadatele 21. 02. 2019 SLOVNÍK MAS Místní akční skupina SZIF Státní zemědělský intervenční fond PRV Program rozvoje venkova Fiche opatření/směr, které

Více

Výzva č. 1 Programový rámec Program rozvoje venkova. SCLLD MAS Dolnobřežansko o.p.s.

Výzva č. 1 Programový rámec Program rozvoje venkova. SCLLD MAS Dolnobřežansko o.p.s. Výzva č. 1 Programový rámec Program rozvoje venkova SCLLD MAS Dolnobřežansko o.p.s. Výzva Vyhlašovatel výzvy: MAS Dolnobřežansko o.p.s. Vyhlášení výzvy: 16.6.2017 Příjem žádostí: 17.7. 31.7.2017 do 12

Více

OPS pro Český ráj SPOLEČNÉ PODMÍNKY ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ - ČLÁNEK 17.1.A

OPS pro Český ráj SPOLEČNÉ PODMÍNKY ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ - ČLÁNEK 17.1.A OPS pro Český ráj 1 SPOLEČNÉ PODMÍNKY A FICHE 1 INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ - ČLÁNEK 17.1.A S O B O T K A, 1 0. 4. 2 0 1 8 H T T P : / / W W W. C R A J - O P S. C R A J. C Z / Administrace žádosti

Více

Program rozvoje venkova Operace Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Program rozvoje venkova Operace Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje Program rozvoje venkova 2014 2020 Operace 19.2.1.Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje Společné podmínky 19.2.1. Minimální výše způsobilých výdajů na projekt,

Více

Program rozvoje venkova 5. kolo příjmu žádostí. Ing. Václav Včelák

Program rozvoje venkova 5. kolo příjmu žádostí. Ing. Václav Včelák Program rozvoje venkova 5. kolo příjmu žádostí Ing. Václav Včelák Přední poradenská společnost zaměřená na oblast zemědělství, lesnictví a rybářství Svou pozici lídra zemědělského poradenství potvrzuje

Více

Výzva MAS č. 1 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace Programu rozvoje venkova na období

Výzva MAS č. 1 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace Programu rozvoje venkova na období Výzva MAS č. 1 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 Seminář pro žadatele/příjemce 9.3.2017 Základní informace Vyhlášení výzvy: 1.3.2017 Termín

Více

INFORMAČNÍ SEMINÁŘ K VYHLÁŠENÉ 4.VÝZVĚ programu rozvoje venkova (PRV) čtvrtek 16. května 2019 kancelář MAS Mohelnicko, z.s.

INFORMAČNÍ SEMINÁŘ K VYHLÁŠENÉ 4.VÝZVĚ programu rozvoje venkova (PRV) čtvrtek 16. května 2019 kancelář MAS Mohelnicko, z.s. INFORMAČNÍ SEMINÁŘ K VYHLÁŠENÉ 4.VÝZVĚ programu rozvoje venkova (PRV) čtvrtek 16. května 2019 kancelář MAS Mohelnicko, z.s. Moravičany 330 OBSAH obecné informace/pravidla vyhlášená Fiche Portál farmáře

Více

Výzva MAS č. 5 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace Programu rozvoje venkova na období

Výzva MAS č. 5 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace Programu rozvoje venkova na období Místní akční skupina Zubří země, o.p.s. vyhlašuje Výzvu MAS v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem Zemědělství (ŘO Programu rozvoje venkova) Výzva MAS č. 5 k předkládání Žádostí

Více

Vazba Fiche na článek Nařízení EP a Rady (EU) č. 1305/2013

Vazba Fiche na článek Nařízení EP a Rady (EU) č. 1305/2013 Místní akční skupina Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s. vyhlašuje avízo výzvy MAS v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem zemědělství (ŘO Programu rozvoje venkova) POZOR!

Více

Výzva MAS č. 2 PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA. Seminář pro žadatele Fiche 1

Výzva MAS č. 2 PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA. Seminář pro žadatele Fiche 1 Výzva MAS č. 2 PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Seminář pro žadatele 7. 3. 2018 Fiche 1 Základní údaje: Termín vyhlášení výzvy: 01. 03. 2018 Příjem žádostí: 15. 03. 2018 03. 04. 2018 Termín registrace na RO SZIF:

Více

MAS Pošumaví, z. s. Program rozvoje venkova Výzva č. 3 Lesnická infrastruktura Fiche č. 8 - Podpora rekonstrukce a výstavby lesnické infrastruktury

MAS Pošumaví, z. s. Program rozvoje venkova Výzva č. 3 Lesnická infrastruktura Fiche č. 8 - Podpora rekonstrukce a výstavby lesnické infrastruktury MAS Pošumaví, z. s. Program rozvoje venkova Výzva č. 3 Lesnická infrastruktura Fiche č. 8 - Podpora rekonstrukce a výstavby lesnické infrastruktury včetně obnovy nebo výstavby souvisejících objektů a technického

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) PROGRAMOVÝ RÁMEC PRV FIN. ALOKACE: cca 23 26 Kč Fiche 8 ZEMĚDĚLCI Investice do zemědělských podniků, stavby a technologie v živočišné výrobě

Více

12.3 Programový rámec PRV

12.3 Programový rámec PRV 12.3 Programový rámec PRV B. 1. 2 Podpora podnikání v obcích, spolupráce s podnikateli 17.1.a. Investice do zemědělských podniků Podpora projektů zahrnující hmotné i nehmotné investice v živočišné a rostlinné

Více

Podpora zahájení a rozvoje nezemědělských podnikatelských činností. Podpora zpracování, uvádění na trh nebo vývoje zemědělských produktů

Podpora zahájení a rozvoje nezemědělských podnikatelských činností. Podpora zpracování, uvádění na trh nebo vývoje zemědělských produktů Nepomuk, 6.1. 2019 Podpora zahájení a rozvoje nezemědělských podnikatelských činností Podpora aktivit zvyšování společenského potenciálu lesů Podpora zpracování, uvádění na trh nebo vývoje zemědělských

Více

3. výzva MAS Moravská cesta Program rozvoje venkova

3. výzva MAS Moravská cesta Program rozvoje venkova 3. výzva MAS Moravská cesta Program rozvoje venkova Veškerá dokumentace k výzvě je zveřejněna zde: http://www.moravska-cesta.cz/vyzvy-prv3/ Datum vyhlášení výzvy 7.1.2019 Časové rozmezí příjmu žádosti

Více

3. VÝZVA MASVHV. Vyhlášení výzvy: Příjem žádostí:

3. VÝZVA MASVHV. Vyhlášení výzvy: Příjem žádostí: 3. VÝZVA MAS VHV Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Valašsko Horní Vsacko (SCLLD) pro programové období 2014 2020 Chodíme, chodíme hore po dědině to naše Valašsko pěkně zvelebíme 3. VÝZVA

Více

Programový rámec: PRV

Programový rámec: PRV Integrovaná strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Holicko 2014 2020 Programový rámec: PRV Plánovaná alokace pro období 2016(2017) 2023: 11,241 mil Kč (předběžný výpočet dle zadaného vzorce)

Více

Seminář pro žadatele k 1. výzvě PRV MAS Frýdlantsko Beskydy, z.s.

Seminář pro žadatele k 1. výzvě PRV MAS Frýdlantsko Beskydy, z.s. Seminář pro žadatele k 1. výzvě PRV MAS Frýdlantsko Beskydy, z.s. Obecné a společné podmínky pro všechny aktivity Specifické podmínky pro jednotlivé Fiche Program rozvoje venkova 2014-2020 Operace 19.2.1

Více

OPERAČNÍ PROGRAMY IROP PRV OPZ VÝZVY MAS KRÁLOVSKÁ STEZKA

OPERAČNÍ PROGRAMY IROP PRV OPZ VÝZVY MAS KRÁLOVSKÁ STEZKA OPERAČNÍ PROGRAMY IROP PRV OPZ VÝZVY MAS KRÁLOVSKÁ STEZKA 2017-2018 Integrovaný regionální operační program (IROP) DOPRAVA Výstavba a rekonstrukce bezbariérových chodníků, které ideálně vedou k infrastruktuře

Více

MAS Pošumaví, z.s. SEMINÁŘ PRO ŽADATELE Program rozvoje venkova Květen 2017

MAS Pošumaví, z.s. SEMINÁŘ PRO ŽADATELE Program rozvoje venkova Květen 2017 MAS Pošumaví, z.s. SEMINÁŘ PRO ŽADATELE Program rozvoje venkova Květen 2017 Mapa územní působnosti MAS Pošumaví z.s. Základní informace Vyhlášení výzvy č. 1: 4. 5. 2017 Termín příjmu žádostí: od 22. 5.

Více

VÝZVA Č. 4 PRV MAS LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ. Seminář pro žadatele

VÝZVA Č. 4 PRV MAS LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ. Seminář pro žadatele VÝZVA Č. 4 PRV MAS LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ Seminář pro žadatele 9. 7. 2018 Základní informace: Datum vyhlášení výzvy: 21. 6. 2018 Příjem žádostí na MAS: od 6. 7. 2018 do 21. 7. 2018 Podání žádostí: Přes Portál

Více

8.2 Programový rámec PRV. Zemědělství. Článek 17, odstavec 1, písmeno a) Investice do zemědělských podniků. Vazba na článek Nařízení PRV

8.2 Programový rámec PRV. Zemědělství. Článek 17, odstavec 1, písmeno a) Investice do zemědělských podniků. Vazba na článek Nařízení PRV 8.2 Programový rámec 1. Zemědělství Fiche Zemědělství Článek 17, odstavec 1, písmeno a) Investice do zemědělských podniků Podpora zvýšení celkové životaschopnosti, výkonnosti, konkurenceschopnosti a udržitelnosti

Více

VÝZVA Č. 1 PRV MAS LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ. Seminář pro žadatele

VÝZVA Č. 1 PRV MAS LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ. Seminář pro žadatele VÝZVA Č. 1 PRV MAS LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ Seminář pro žadatele 2. 8. 2017 Základní informace: Datum vyhlášení výzvy: 21. 7. 2017 Příjem žádostí na MAS: od 7. 8. 2017 do 21. 8. 2017 do 14:00 hod. Místo podání

Více

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE MAS Pošumaví, z. s. Program rozvoje venkova

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE MAS Pošumaví, z. s. Program rozvoje venkova SEMINÁŘ PRO ŽADATELE MAS Pošumaví, z. s. Program rozvoje venkova VÝZVA č. 2 Březen 2018 Základní informace Vyhlášení výzvy č. 2: 28. 2. 2018 Termín příjmu žádostí: od 12. 3. 2018 do 3. 4. 2018 Podání Žádosti

Více

Priorita: Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech

Priorita: Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech Programový rámec PRV Program: Program rozvoje venkova Priorita: Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech Prioritní oblast: 6B Posílení místního

Více

Seminář pro žadatele a příjemce 4. výzva PRV rok 2019

Seminář pro žadatele a příjemce 4. výzva PRV rok 2019 Seminář pro žadatele a příjemce 4. výzva PRV rok 2019 Investice do zemědělských podniků Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností Neproduktivní investice v lesích Lázně Bohdaneč,

Více

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE k výzvě MAS č. PRV1

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE k výzvě MAS č. PRV1 SEMINÁŘ PRO ŽADATELE k výzvě MAS č. PRV1 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 14.7.2017, Holovousy PROGRAM SEMINÁŘE 1. Stručné představení SCLLD MAS Podchlumí 2. Seznámení s podmínkami výzvy 3. Informační systém Portál

Více

Výzva č. 4 MAS Buchlov, z.s. Seminář pro žadatele dne Fiche 1 a 2

Výzva č. 4 MAS Buchlov, z.s. Seminář pro žadatele dne Fiche 1 a 2 Výzva č. 4 MAS Buchlov, z.s. Seminář pro žadatele dne 8. 4. 2019 Fiche 1 a 2 Termíny a alokace Výzvy č. 4 Vyhlášení výzvy: 15. 4. 2019 Příjem Žádostí o dotaci na MAS: 15. 4. 15. 5. 2019 Registrace Žádostí

Více

Seminář pro žadatele v rámci CLLD MAS Království Jestřebí hory, o.p.s.

Seminář pro žadatele v rámci CLLD MAS Království Jestřebí hory, o.p.s. Seminář pro žadatele v rámci CLLD MAS Království Jestřebí hory, o.p.s. Program rozvoje venkova (PRV) F1 Investice do zemědělských podniků Úpice, 14. 5. 2018 Program: 1. představení výzvy včetně příloh

Více

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 ZEMĚDĚLSKÁ PRVOVÝROBA Dotace na stavby a technologie pro rostlinnou a živočišnou výrobu (sila, výrobní linky, skladovací prostory,

Více

Možnosti čerpání dotací pro zemědělské podnikatele z Programu rozvoje venkova prostřednictvím MAS Pošumaví pro plánovací období

Možnosti čerpání dotací pro zemědělské podnikatele z Programu rozvoje venkova prostřednictvím MAS Pošumaví pro plánovací období Možnosti čerpání dotací pro zemědělské podnikatele z Programu rozvoje venkova prostřednictvím MAS Pošumaví pro plánovací období 2014-2020 Podklad pro jednání 27.1.2015 Zpracoval dne 21.1.2015 Ing. Petr

Více

Seminář pro žadatele projektů Výzvy PRV Fiche 2, 3 v MAS České středohoří. Ing. Bohumír Jasanský

Seminář pro žadatele projektů Výzvy PRV Fiche 2, 3 v MAS České středohoří. Ing. Bohumír Jasanský Seminář pro žadatele projektů Výzvy PRV Fiche 2, 3 v MAS České středohoří Ing. Bohumír Jasanský 724 134 539 Program: 1) Představení výzvy včetně příloh výzvy 2) Obecné podmínky 3) Společné podmínky 4)

Více

Ing. Marie Rubišarová Medová

Ing. Marie Rubišarová Medová Ing. Marie Rubišarová Medová » Program rozvoje venkova» Místní akční skupiny» PGRLF» Operační program Životní prostředí» Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Státní zemědělský intervenční

Více

Výzva MAS č. 2 k předkládání žádostí o dotaci v rámci operace Programu rozvoje venkova na období

Výzva MAS č. 2 k předkládání žádostí o dotaci v rámci operace Programu rozvoje venkova na období Místní akční skupina Podbrněnsko, spolek vyhlašuje Výzvu MAS v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem Zemědělství (ŘO Programu rozvoje venkova) Výzva MAS č. 2 k předkládání žádostí

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova 3.1.1.1. Program rozvoje venkova Programový rámec Programu rozvoje venkova je realizovaný prostřednictvím Fichí. Nastavené Fiche, v rámci kterých budou realizovány jednotlivé projekty, vycházejí z potřeb

Více

INFORMAČNÍ SEMINÁŘ K PLÁNOVANÝM VÝZVÁM

INFORMAČNÍ SEMINÁŘ K PLÁNOVANÝM VÝZVÁM INFORMAČNÍ SEMINÁŘ K PLÁNOVANÝM VÝZVÁM Program rozvoje venkova (PRV) úterý 22. listopadu 2016 zasedací místnost MěÚ Mohelnice MAS Mohelnicko, z.s. OBSAH představení MAS Mohelnicko, z.s. harmonogram výzev

Více

Seminář k 1. výzvě Programu rozvoje venkova. Mladoboleslavský venkov z. ú. 24. července 2018

Seminář k 1. výzvě Programu rozvoje venkova. Mladoboleslavský venkov z. ú. 24. července 2018 Seminář k 1. výzvě Programu rozvoje venkova Mladoboleslavský venkov z. ú. 24. července 2018 1 Obsah 1. Základní informace, podmínky a pravidla pro žadatele 2. Výzva, fiche, alokace 3. Harmonogram žádosti

Více

Seminář pro žadatele v rámci realizace SCLLD MAS Český les

Seminář pro žadatele v rámci realizace SCLLD MAS Český les Název projektu: REŽIJNÍ VÝDAJE MAS ČESKÝ LES, Z. S Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001944 Seminář pro žadatele v rámci realizace SCLLD MAS Český les Program rozvoje venkova (PRV)

Více

Seminář ke 3. výzvě Programu rozvoje venkova MAS 21

Seminář ke 3. výzvě Programu rozvoje venkova MAS 21 Seminář ke 3. výzvě Programu rozvoje venkova MAS 21 MAS 21, o. p. s. Sídlo: K Nemocnici 2381/2, 350 02 Cheb www.mas21.cz 4. 1. 2018 OÚ Valy Program semináře Základní informace o 3. výzvě Fiche 1 Neproduktivní

Více

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE k výzvě MAS č. PRV2

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE k výzvě MAS č. PRV2 SEMINÁŘ PRO ŽADATELE k výzvě MAS č. PRV2 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 11.6.2018, Holovousy PROGRAM SEMINÁŘE 1. Stručné představení SCLLD MAS Podchlumí 2. Seznámení s podmínkami výzvy 3. Informační systém Portál

Více

Výzva č. 3 PRV v rámci SCLLD MAS Podještědí, z.s. Společné podmínky

Výzva č. 3 PRV v rámci SCLLD MAS Podještědí, z.s. Společné podmínky Výzva č. 3 PRV v rámci SCLLD MAS Podještědí, z.s. Společné podmínky Vymezení území MAS Podještědí, z.s. v rámci Libereckého kraje Obce MAS Podještědí, z.s. Administrace žádosti 1. Výzva je vyhlášna od

Více

V rámci operace budou z alokace MAS Šumavsko (celkem 53,515 mil. Kč) podpořeny aktivity následujících článků:

V rámci operace budou z alokace MAS Šumavsko (celkem 53,515 mil. Kč) podpořeny aktivity následujících článků: PROGRAMOVÝ RÁMEC PRV Komunitně vedený místní rozvoj v rámci PRV bude podporován z operací 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje a 19.3.1 Příprava a provádění činností

Více

Seminář k 2. výzvě MAS z Programu rozvoje venkova. Jaroslava Hájková MAS Havlíčkův kraj E mail:

Seminář k 2. výzvě MAS z Programu rozvoje venkova. Jaroslava Hájková MAS Havlíčkův kraj E mail: Seminář k 2. výzvě MAS z Programu rozvoje venkova Jaroslava Hájková MAS Havlíčkův kraj E mail: hajkova@havlickuvkraj.cz Harmonogram výzvy Číslo výzvy 2 Datum vyhlášení výzvy 19. 2. 2018 Datum přijetí žádostí

Více

Seminář pro žadatele 1. Výzva PRV. Leden Místní akční skupina. Brána Brněnska, z.s.

Seminář pro žadatele 1. Výzva PRV. Leden Místní akční skupina. Brána Brněnska, z.s. Seminář pro žadatele 1. Výzva PRV Leden 2018 Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. Základní údaje o výzvě. Společné podmínky. Financování projektu. Povinné přílohy všech Fichí. Představení vyhlašovaných

Více

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE. k Výzvě MAS PODBRDSKO, z.s. zaměřené na PROGRAM ROZVOJE VENKOVA. Společenské centrum Rožmitál pod Třemšínem, dne 8.2.

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE. k Výzvě MAS PODBRDSKO, z.s. zaměřené na PROGRAM ROZVOJE VENKOVA. Společenské centrum Rožmitál pod Třemšínem, dne 8.2. SEMINÁŘ PRO ŽADATELE k Výzvě MAS PODBRDSKO, z.s. zaměřené na PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Společenské centrum Rožmitál pod Třemšínem, dne 8.2.2018 1 OBSAH PREZENTACE Úvod Představení Výzvy MAS FICHE Přílohy

Více