VYHLÁŠENÍ Programu pro poskytnutí finanční podpory z Fondu kultury Zlínského kraje v oblasti: neinvestiční finanční podpora kulturních aktivit a akcí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYHLÁŠENÍ Programu pro poskytnutí finanční podpory z Fondu kultury Zlínského kraje v oblasti: neinvestiční finanční podpora kulturních aktivit a akcí"

Transkript

1 VYHLÁŠENÍ Programu pro poskytnutí finanční podpory z Fondu kultury Zlínského kraje v oblasti: neinvestiční finanční podpora kulturních aktivit a akcí I. Vyhlašovatel programu Zlínský kraj, Tř. T. Bati 21, Zlín II. Podporované období Akce konané v roce 2015 III. Důvody podpory stanoveného programu Program je vyhlašován v souladu se Strategií rozvoje Zlínského kraje a s Koncepcí rozvoje místní kultury Zlínského kraje na léta IV. Účel dotací Dotace jsou určeny na podporu kulturních aktivit a akcí, tj. na realizaci mimořádných kulturních akcí regionálního a nadregionálního významu zejména v oblastech: - Estetická výchova dětí a mládeže, - Rozvoj amatérské a místní kultury, zájmové umělecké činnosti, - Podpora profesionálních kulturních aktivit, - Podpora lidových tradic, řemesel, výstav. Vymezení okruhů příjemců a lokalizace projektu Žadatelem může být fyzická nebo právnická osoba. Dotaci nelze poskytnout: a) politickým stranám a politickým hnutím dle zákona č. 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, b) příspěvkovým organizacím dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jejichž zřizovatelem je Zlínský kraj, c) organizačním složkám státu, zařízením státu, majících obdobné postavení jako organizační složky státu, příspěvkovým organizacím zřízeným organizačními složkami státu a státním podnikům. Posuzovány budou pouze projekty či akce KONAJÍCÍ se na území Zlínského kraje. Projekty či akce konající se MIMO území Zlínského kraje nebudou dále posuzovány. V. Podmínky pro poskytování dotací 1. Poskytovatel dotace (tj. Zlínský kraj) se finančně bude spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných v průběhu projektu v maximální výši 60% celkových nákladů na danou aktivitu či akci. 2. Žadatel je oprávněn předložit maximálně dva projekty v daném programu v jednom kalendářním roce. 3. Žadatelem požadovaná výše dotace z Fondu kultury Zlínského kraje bude zaokrouhlena na celé stokoruny. 1

2 4. O přidělení dotací z Fondu kultury Zlínského kraje rozhodují v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích orgány Zlínského kraje. 5. Jednotlivé orgány Zlínského kraje mohou rozhodnout o krácení dotace. 6. V případě krácení dotace bude výsledná přidělená dotace zaokrouhlena na celou stokorunu směrem dolů. 7. U posledního podpořeného projektu může být dotace zkrácena tak, aby nebyla překročena celková alokovaná částka dotačního programu. Dojde-li k takovémuto zkrácení výše dotace, bude návrh výše dotace s žadatelem projednán. 8. Realizace projektu ani případná dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost. 9. Žádosti podepsané osobou neoprávněnou jednat jménem žadatele nebudou dále posuzovány. 10. V případě přidělení dotace budou žadatelé informování ovou poštou na uvedený v žádosti o dotaci (Kontaktní osoba zodpovědná za projekt). 11. V případě nepřidělení dotace budou žadatelé informování dopisem na adresu uvedenou v žádosti, nebo budou výsledky vyvěšeny na webových stránkách 12. Poskytnutím dotace z Fondu kultury Zlínského kraje v uplynulých letech se nezakládá nárok na poskytnutí dotace v obdobích následujících. 13. Na poskytnutí dotace není právní nárok, zaslané žádosti se nevracejí. 14. Vyhlašovatel žadatelům nehradí náklady spojené s vypracováním a podáním žádostí o dotace. 15. Žádosti zaslané v první výzvě (uzávěrka do 11:00 hod.), které splnily podmínky vyhlášené výzvy a nebyly již finančně podpořeny z Fondu kultury Zlínského kraje či jiného dotačního titulu zřízeného Zlínským krajem, budou automaticky zařazené do současného výběrového řízení (pokud s tím žadatel v žádosti souhlasil). 16. Dotace budou vyplaceny až po kontrole zaslaného vyúčtování daného projektu. VI. Finanční rámec programu Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rámci Programu na poskytnutí finanční podpory z Fondu kultury Zlínského kraje v oblasti neinvestiční finanční podpory kulturních aktivit a akcí v podporovaném období činí ,-Kč. Minimální výše dotace na jeden projekt je ,- Kč a maximální výše dotace ,- Kč. VII. Způsob podání žádosti Žádost musí být předložena v elektronické podobě a v jednom tištěném provedení s povinnými přílohami následovně: 1. Elektronická forma žadatel si nejprve stáhne program 602XML Filler, následně žádost vyplní a elektronicky odešle do systému Krajského úřadu Zlínského kraje (do do 12:00 hod.) VZOR žádosti ve formátu PDF není určen k vyplnění, je pouze informativního charakteru! Pro vyplnění žádosti použijte elektronickou žádost zveřejněnou ode dne Formulář elektronické žádosti spolu s návodem na použití je uveden na webových stránkách Zlínského kraje: v sekci KULTURA-DOTACE A GRANTY-FOND KULTURY ZLÍNSKÉHO KRAJE 2

3 2. Tištěná forma vyplněnou elektronickou žádost je nutné po odeslání vytisknout. Jeden originál tištěné a statutárním zástupcem (nebo jinou oprávněnou osobou) podepsané verze spolu s povinnými přílohami v prosté kopii odešle žadatel na adresu Zlínský kraj, odbor kultury a památkové péče, Tř. T. Bati 21, Zlín. a) Žádosti podané pouze v elektronické či tištěné podobě nesplní kritérium přijatelnosti žádosti tzn., že budou vyřazeny z dalšího hodnocení. b) Žádosti, které budou předány osobně, je nutno předat prostřednictvím podatelny Krajského úřadu Zlínského kraje (2. poschodí 21. budovy Baťova mrakodrapu). c) Nepřijímají se žádosti zaslané faxem, nebo doručené na jiné adresy. d) Rozhoduje datum doručení nikoliv datum na poštovním razítku. e) Žádosti doručené po termínu pro předložení žádosti nebudou posuzovány. VIII. Časový harmonogram Termín vyhlášení: Termín uzávěrky příjmu žádostí: do 12:00 hodin. V této lhůtě je nutné doručit žádost v obou formách (elektronické a tištěné) na adresu uvedenou výše. IX. Lhůty pro rozhodnutí v orgánech Zlínského kraje o ne/přidělení finanční podpory Zasedání Rady Zlínského kraje Zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje* *V souladu s článkem 3 odst. 3 bodu b) Statutu ST/02/03/12 Statut Fondu kultury Zlínského kraje je nutné projednat v Zastupitelstvu Zlínského kraje žádosti subjektů, u kterých celková výše finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2015 převyšuje limitní hranici Kč. X. Povinné přílohy k žádosti Kromě vytištěné žádosti ve formátu 602XML Filler jsou vyžadovány následující doklady: a) Pokud je žadatelem právnická osoba: - výpis z obchodního nebo obdobného rejstříku pokud právnická osoba není v takovém rejstříku zapsána, jiný doklad o právní subjektivitě (např. stanovy s vyznačením registrace) nevztahuje se na obce, (prostá kopie), - formulář Identifikace osob (s podílem v právnické osobě, či přímý podíl) originál formuláře (vztahuje se na a. s., s. r. o., družstva, k. s., v. o. s.), - AKTUÁLNÍ doklad o volbě nebo jmenování statutárního zástupce současně s dokladem osvědčujícím oprávnění zástupce jednat jménem subjektu navenek, pokud to nevyplývá z výše uvedených dokladů nevztahuje se na obce, (prostá kopie), - doklad o přidělení IČ, pokud tento údaj nevyplývá z výše uvedených dokladů nevztahuje se na obce, (prostá kopie), - smlouvu o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele, u příspěvkových organizací obcí rovněž potvrzení o čísle běžného účtu zřizovatele, na který může být dotace zaslána, (prostá kopie), - plnou moc v případě zastoupení žadatele na základě plné moci (originál dokladu). b) Pokud je žadatelem podnikající fyzická osoba: - výpis z živnostenského rejstříku nebo výpis z obchodního rejstříku, (prostá kopie), - doklad o přidělení IČ, pokud tento údaj nevyplývá z výše uvedených dokladů, (prostá kopie), 3

4 - smlouvu o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele, (prostá kopie), - plnou moc v případě zastoupení žadatele na základě plné moci (originál dokladu). c) Pokud je žadatelem nepodnikající fyzická osoba: - smlouvu o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele, (prostá kopie), - plnou moc v případě zastoupení žadatele na základě plné moci (originál dokladu). 1. Pokud příjemce nedoloží aktuální doklad o volbě nebo jmenování statutárního zástupce současně s dokladem osvědčujícím oprávnění zástupce jednat jménem subjektu navenek, bude žadatel vyzván elektronickou nebo písemnou formou k písemnému doplnění aktuálního dokladu do 7 dnů ode dne zaslání výzvy. V případě, že žadatel nedodá do stanoveného termínu požadované písemnosti, nebude žádost dále posuzována. 2. V rámci vyhlášeného programu budou přijaty pouze žádosti, které budou předloženy ve stanovené lhůtě pro příjem žádostí. K hodnocení budou postoupeny pouze žádosti, které budou předloženy se všemi požadovanými přílohami a splní podmínky věcné způsobilosti, územní způsobilosti a způsobilosti žadatele. Žádost, která nesplní uvedené podmínky, bude vyřazena z dalšího hodnocení a nebude předložena k posouzení orgánům kraje. XI. Uznatelné, neuznatelné náklady Dotaci lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů v souladu s obsahem projektu, smlouvou a podmínkami daného dotačního programu. a) UZNATELNÉ NÁKLADY projektu jsou náklady, které lze v rámci realizace projektu spolufinancovat z dotace poskytovatele za současného splnění všech níže uvedených podmínek: - vyhovují zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, - byly vynaloženy v souladu s podmínkami smlouvy a podmínkami vyhlášeného dotačního programu, - vznikly příjemci v období realizace projektu, - byly příjemcem uhrazeny v období realizace projektu, - jedná se o neinvestiční náklady. V případě následujících nákladů je uznatelný pouze níže uvedený náklad: - osobní náklady ve formě dohod o provedení práce včetně zákonných odvodů a ve formě honorářů, - doprava fakturačně, - v případě platby v cizí měně přepočet na Kč kurzem ČNB platným ke dni úhrady. b) NEUZNATELNÉ jsou jakékoli jiné, než uznatelné náklady projektu, zejména pak: - úhrada cestovních náhrad nad rámec vymezený zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, - externě zajišťované administrativní služby a práce, poradenské služby, konzultace, auditorské služby, - úhrada výdajů na pohoštění (rauty, diety, stravování atd.) 4

5 - úhrada ztráty z minulých let, tvorba rezerv, - pořízení investičního majetku, - akontace leasingu, leasingové splátky a nájem věcí s následným odkupem, - poskytování finančních darů, - pokuty, úroky z prodlení a penále, manka a škody, - dotace jiným fyzickým nebo právnickým osobám, - úhrada mezd a ostatních osobních nákladů a odvodů na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců příjemce dotace, - provozní náklady (nájem, telefonní účty, bankovní poplatky, účetnictví, pořízení a opravy mobilních telefonů, internet, atp.), - pořízení CD, DVD, případně dalších nosičů a jejich nahrávání, pořízení videoklipů, pořízení knih, - nákup a opravy hudebních nástrojů, krojů či krojových doplňků, - pronájem hygienického zařízení (TOI TOI), - provoz webových stránek, webové domény, webmastering, webdesign, - nákup výtvarného a jiného materiálu, - náklady na opravy. 1. Uznatelné náklady projektu v rámci všech druhů dotací budou přesně specifikovány ve smlouvě o poskytnutí dotace dle individuálních potřeb. 2. Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost. 3. Příjemce dotace je povinen oznámit do 15 dnů případný zánik, transformaci, sloučení organizace, apod. 4. Příjemce se zavazuje v souvislosti s realizací projektu prezentovat Zlínský kraj za podmínek uvedených ve smlouvě. XII. Kritéria pro hodnocení žádosti 1. Hodnocení kredibility žadatele max. 20 bodů 1.1. Tato rovina zahrnuje především kredibilitu, tedy kvalitu a důvěryhodnost činnosti žadatele, její odborný i společenský ohlas, u obnovy památek dosavadní péči. Tato rovina posouzení zahrnuje i hodnocení případného předchozího realizovaného projektu/činnosti. 2. Kvalita předkládaného projektu max. 40 bodů 2.1. V této rovině se hodnotí soulad s koncepčními dokumenty Zlínského kraje dle těchto kritérií: U kulturních aktivit a akcí a vydavatelské činnosti se posuzuje zejména umělecká a odborná kvalita: původnost, nezaměnitelnost a význam. Dále se posuzují předpoklady zprostředkovat téma na vysoké umělecké úrovni, vzdělávací a sociálně-společenské aspekty projektu (začleňování specifických skupin obyvatel do uměleckých a kulturních aktivit, a to jako realizátorů či jako diváků, posluchačů nebo návštěvníků) 3. Ekonomické parametry projektu max. 40 bodů 3.1. V této rovině se hodnotí především splnění kritéria přiměřenosti nákladů projektu a zdůvodnění žádosti, celkové srozumitelnosti a přesvědčivosti projektu, posouzení výdajové a příjmové stránky. Toto kriterium váží především ekonomické aspekty projektu srozumitelnost a účelnost rozpočtu, přiměřenost nákladů na jeho realizaci, transparentnost, hospodárnost plánovaného rozpočtu, přiměřenost jeho výnosů, schopnost zajistit pro financování projektu i další zdroje. Součástí tohoto posouzení je také návrh hodnotitele na úpravu výše požadované dotace, případně na účelovou specifikaci dotace. 5

6 XIII. Kontaktní osoba dotačního titulu Mgr. Roman Foltýn, tel , Návod na vyplnění a odeslání žádosti je k dispozici na internetové stránce: nebo na odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, Zlín. Na stejné adrese jsou k dispozici dokumenty Fondu kultury Zlínského kraje Statut Fondu kultury Zlínského kraje, Pravidla pro vyúčtování dotací z Fondu kultury Zlínského kraje, které obsahují podrobné informace a tabulka vyúčtování dotace z Fondu kultury Zlínského kraje. PhDr. Romana Habartová, v. r. vedoucí odboru kultury a památkové péče Vyvěšeno: Sejmuto: 6

Zásady pro program Podpora v oblasti kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu města Třince na rok 2014

Zásady pro program Podpora v oblasti kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu města Třince na rok 2014 MĚSTO TŘINEC Zásady pro program Podpora v oblasti kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu města Třince na rok 2014 Účinnost od: 18.11.2013 Účinnost do: 31.12.2014 Schváleno: Radou města Třince dne

Více

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015 MĚSTSKA ČAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: Poslední den zveřejnění: Počet Hstů:.10 ';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna

Více

Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na území statutárního města Ostrava v letech 2012 2016

Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na území statutárního města Ostrava v letech 2012 2016 Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na území statutárního města Ostrava v letech 2012 2016 1. Název programu Název programu je: Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na

Více

1. Základní informace

1. Základní informace Zadávací dokumentace veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích dle ustanovení zákona č. 130/2002Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, a o změně některých

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

ROZVOJ PODNIKATELŮ 2013

ROZVOJ PODNIKATELŮ 2013 FOND VYSOČIN Y Výzva k předkládání projektů vyhlášená v souladu se Statutem účelového Fondu Vysočiny 1) Název programu: ROZVOJ PODNIKATELŮ 2013 Grantový program na zvýšení konkurenceschopnosti podniků

Více

ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA VYHLAŠUJE VÝZVU K PODÁVÁNÍ NÁMĚTŮ NA PROJEKTY V DOTAČNÍM TITULU

ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA VYHLAŠUJE VÝZVU K PODÁVÁNÍ NÁMĚTŮ NA PROJEKTY V DOTAČNÍM TITULU ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA VYHLAŠUJE VÝZVU K PODÁVÁNÍ NÁMĚTŮ NA PROJEKTY V DOTAČNÍM TITULU EVROPSKÝ ROK ROZVOJE 2015 PŘÍPRAVNÁ FÁZE (GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTA) PREAMBULE PŘEDLOŽENÝCH NESTÁTNÍMI

Více

PREAMBULE I. PŘEDMĚT DOTACE

PREAMBULE I. PŘEDMĚT DOTACE ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ DOTAČNÍ ŘÍZENÍ V RÁMCI DOTAČNÍHO TITULU VYSÍLÁNÍ ČESKÝCH UČITELŮ DO ROZVOJOVÝCH ZEMÍ - PODPORA ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ V PARTNERSKÝCH ROZVOJOVÝCH

Více

2. Harmonogram přípravy a realizace Programu

2. Harmonogram přípravy a realizace Programu 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže města Český Krumlov v roce 2012. 1.2. Právní rámec Programu Program je v souladu s Pravidly pro poskytování

Více

PREAMBULE I. PŘEDMĚT DOTACE

PREAMBULE I. PŘEDMĚT DOTACE ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ DOTAČNÍ ŘÍZENÍ V RÁMCI DOTAČNÍHO TITULU TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA SCREENINGOVÉHO CENTRA A ŠÍŘENÍ POVĚDOMÍ O PREVENCI A VČASNÉ DIAGNOSTICE ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 Návrh pro PV MSMT-22479/2015-2 III. Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 NEINVESTIČNÍ PROGRAMY Obsah I. Základní poslání Programů...3 1. Cíle Programů...3

Více

III. Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

III. Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Č. j.: 5515/2011-27 III. Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) vyhlašuje v souladu s nařízením vlády č. 98/2002 Sb.,

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy č. j.: 16 300/2010-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015 Úvod Ministerstvo školství, mládeţe

Více

Podmínky čerpání a vyúčtování dotace (dále jen Podmínky ), která jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové dotace

Podmínky čerpání a vyúčtování dotace (dále jen Podmínky ), která jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové dotace Podmínky čerpání a vyúčtování dotace (dále jen Podmínky ), která jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové dotace A) Úvodní ustanovení 1. Vymezení pojmů: Poskytovatel: Statutární město Ústí nad

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

I. Odůvodnění finanční podpory a kategorie dotací

I. Odůvodnění finanční podpory a kategorie dotací 1/9 I. Odůvodnění finanční podpory a kategorie dotací Podkladem pro směrování dotačních prostředků města do oblasti kultury je znalost problémů, které se zde vyskytují zejména neustále se zvyšující náklady

Více

Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2015

Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora

Více

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY GRANTOVÁ POLITIKA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY V OBLASTI KULTURY A UMĚNÍ Připravili: komise Rady HMP pro posuzování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění, Poradní sbor primátora

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen

Více

Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE

Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE Obsah: I. Úvodní ustanovení II. III. IV. Omezení použití dotačních prostředků Průběh dotačního řízení Podmínky

Více

FOND VYSOČINY INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2013

FOND VYSOČINY INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2013 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání projektů vyhlášená v souladu se Statutem účelového Fondu Vysočiny 1) Název programu: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2013 Grantový program na podporu rozvoje ICT

Více

Program podpory kultury města Český Krumlov pro rok 2011

Program podpory kultury města Český Krumlov pro rok 2011 Program podpory kultury města Český Krumlov pro rok 2011 1. Základní rámec Programu 1.1. Název Programu Program podpory kultury města Český Krumlov v roce 2011 1.2. Zdůvodnění Programu Systém grantů města

Více

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Příloha č. 1 k příkazu ministryně č. 16/2014 Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE Obec Dětmarovice ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice na svém jednání dne 12.12.2007 usnesením číslo 154/7 schválilo Zásady

Více

Město Hranice QI 61-01-10

Město Hranice QI 61-01-10 Město Hranice QI 61-01-10 Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám 1 753 01 Hranice, IČ: 00301311 QI 61-01-10 Zpracoval : MgA Jarmila Vrtalová, referent OŠK Podpis - datum: Ověřil: Mgr Vojtěch Bušina VO

Více

Pro účely těchto pravidel a podmínek: a) žadatelem o dotaci se rozumí poskytovatel sociálních služeb, registrovaný podle

Pro účely těchto pravidel a podmínek: a) žadatelem o dotaci se rozumí poskytovatel sociálních služeb, registrovaný podle Pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace hlavního města Prahy v sociální oblasti pro rok 2010 prostřednictvím Městské části Praha 16 V. Program Podpora městských částí v sociální oblasti Městská část

Více

Zastupitelstvo města Český Brod

Zastupitelstvo města Český Brod Zastupitelstvo města Český Brod vyhlašuje Programy podpory pro kulturu, sport a volnočasové aktivity 1. Úvod 1.1. Nestátní neziskové organizace (dále jen NNO), ostatní právnické subjekty a fyzické osoby

Více

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2. Rozvojový program MŠMT Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2007 Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 20. června

Více