TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES"

Transkript

1 Návod k obsluze TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES design předmětů v Paříži Design: CREA CREA 1

2 Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženou fyzickou, senzorickou nebo mentální způsobilostí a nebo s nedostatečnými zkušenostmi a poznatky pouze za dohledu jiné osoby nebo pokud obdržely pokyny k bezpečnému používání tohoto přístroje a pokud chápou nebezpečí, které přístroj představuje. Děti si nesmějí s přístrojem hrát. Děti nesmějí provádět čištění a údržbu přístroje, ledaže jim je minimálně 8 let a jsou pod dohledem. Dbejte na to, aby přístroj a jeho napájecí kabel nebyl v dosahu dětí mladších 8 let. Tyto přístroje nejsou určeny k používání s externím minutovníkem nebo s odděleným systémem dálkového ovládání. Těleso přístroje čistěte vlhkým hadříkem s trochou jemného čistícího prostředku. Nechte zcela vyschnout. Ze spodní části přístroje vysuňte přihrádku na drobky a drobky vysypte. Vnější povrch může být během opékání horký. Riziko požáru! Chléb se může spálit! Přístroj se nesmí dostat do kontaktu se snadno hořlavými materiály nebo jimi být přikryt, jako jsou závěsy, textilie, příčky, atd. Dbejte vždy na to, aby přístroj byl umístěn v dostatečné bezpečnostní vzdálenosti od hořlavých materiálů. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 1. Přečtěte si pozorně tento návod před tím, než začnete přístroj používat. Obsahuje důležité informace o vaší bezpečnosti a také o používání přístroje a jeho údržbě. 2. Dodržujte tyto bezpečnostní pokyny, abyste předešli jakékoliv škodě, kterou by mohlo způsobit nesprávné používání! Dodržujte všechna upozornění vyznačená na tomto přístroji. 3. Uschovejte tento návod, abyste do něj mohli později nahlédnout. Pokud předáte přístroj třetí osobě, dejte mu také tento návod k obsluze. 4. Odmítáme jakoukoliv odpovědnost v případě škod způsobených nesprávným používáním tohoto přístroje a nedodržováním těchto pokynů. 5. Tento přístroj není určen k obchodnímu používání, je určen pouze k domácímu používání. 6. Než připojíte přístroj ke zdroji napájení, zkontrolujte, že napětí zdroje napájení a nominální napětí odpovídá specifikacím uvedeným na typovém štítku přístroje. 7. Nikdy nepoužívejte poškozený přístroj! Pokud je přístroj poškozen, odpojte ho ze zásuvky a kontaktujte prodejce. 8. Nepokoušejte se opravovat přístroj sami. V případě poruchy svěřte opravu pouze autorizovanému technikovi. 9. Chcete-li se vyhnout poškození napájecího kabelu, nestlačujte jej, nedeformujte, ani jej neotírejte o ostré hrany. Dbejte na to, aby nebyl v blízkosti horkých ploch či otevřeného plamene. 10. Napájecí kabel umístěte tak, aby za něj nikdo nemohl zatáhnout nebo nedopatřením o něj zakopnout. 11. V případě použití prodlužovacího kabelu musí specifikace tohoto kabelu odpovídat specifikacím přístroje. 12. Během čištění či používání přístroje neponořujte elektrické součásti přístroje do vody či jiné kapaliny. Nikdy přístroj nevystavujte tekoucí vodě. 13. Nedotýkejte se přístroje mokrýma rukama nebo jste-li na mokré podlaze. Nedotýkejte se mokrýma rukama zástrčky napájení. 14. V žádném případě neotvírejte těleso přístroje. Do tělesa přístroje nevkládejte žádné cizí předměty. 2

3 15. Nikdy nepoužívejte příslušenství, které není doporučeno výrobcem. Takové příslušenství může být pro uživatele rizikové a může poškodit přístroj. Používejte pouze originální díly a příslušenství. 16. Dbejte na to, aby přístroj nebyl v blízkosti horkých povrchů a otevřeného plamene. Přístroj používejte vždy na rovné, pevné, čisté a suché ploše. Chraňte přístroj před teplem, prachem, slunečními paprsky, vlhkostí a před postříkáním či zalitím vodou. 17. Na přístroj nepokládejte žádný těžký předmět. Na přístroj nebo blízko něj nepokládejte předměty s otevřeným plamenem, jako je například svíčka. Na přístroj nebo blízko něj nepokládejte žádný předmět naplněný vodou, jako je například váza. 18. Je třeba hlídat děti, aby si s přístrojem nehrály. 19. Pravidelně kontrolujte stav napájecího kabelu a zástrčky napájení. Pokud je napájecí kabel poškozen, nechte jej vyměnit výrobcem, jeho zástupcem nebo osobou se stejnou kvalifikací, abyste se vyhnuli jakémukoliv nebezpečí či zranění. 20. Neodpojujte zástrčku napájení ze zásuvky taháním za napájecí kabel a nenavíjejte tento kabel kolem přístroje. 21. Zapojte zástrčku napájení do snadno přístupné zásuvky, abyste v případě nutnosti mohli přístroj rychle odpojit. Chcete-li, aby přístroj nebyl pod napětím, odpojte zástrčku napájení ze zásuvky. Používejte zástrčku napájení pro odpojení přístroje. 22. Odpojte zástrčku napájení ze zásuvky, jestliže přístroj nepoužíváte a před čištěním. 23. Přístroj vždy vypněte před odpojením zástrčky napájení ze zásuvky. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VZTAHUJÍCÍ SE K TOMUTO PŘÍSTROJI: 24. Riziko popálenin! Nedotýkejte se přístroje během používání, protože je velmi horký. Na topinkovači se dotýkejte pouze jeho rukojetí nebo tlačítek. 25. Chcete-li se vyhnout svému poranění a poškození přístroje, nevytahujte chléb z topinkovače během jeho chodu. 26. Neopékejte příliš sladký či pocukrovaný chléb. Neopékejte namazaný chléb. 27. Nebezpečí požáru nebo zasažení elektrickým proudem! Do topinkovače nevkládejte příliš tlusté krajíčky chleba, hliníkové fólie nebo příbory (nůž). 28. Nezakrývejte přístroj během jeho chodu nebo ihned po používání, pokud je ještě teplý. Před uložením nechte přístroj zcela vychladnout. 29. Během chodu nenechávejte přístroj bez dozoru. ČÁSTI PŘÍSTROJE 1. Opékací otvory 5. Ovládání stupně opékání (stupeň opékání: 1-5) 2. Páčka opékání (zahájení opékání) 3. Napájecí kabel se zástrčkou napájení 6. Tlačítko STOP (vypnutí) 4. Přihrádka na drobky 7. Nástavec na pečivo PŘED PRVNÍM POUŽITÍM 1. Opatrně odstraňte všechny obalové materiály a uschovejte je k případnému pozdějšímu použití. 2. Umístěte topinkovač na stabilní, rovnou plochu odolnou proti teplu. 3. Odviňte zcela napájecí kabel (3) z mechanismu pro uložení kabelu, který je pod topinkovačem. 4. Ujistěte se, že přihrádka na drobky (4) je na místě. 3

4 5. Zapojte zástrčku napájení (3) do příslušné zásuvky. 6. Proveďte několik cyklů opékání na prázdno, dokud přístroj nebude vydávat žádný zápach/kouř. Během testovacího chodu zajistěte dostatečné větrání a zvolte nastavení na nejvyšší stupeň (stupeň opékání 5). 7. Vyčistěte přístroj ( Čištění a údržba). POZNÁMKY: Při prvním použití může topinkovač vydávat lehký zápach spáleniny jako důsledek výrobního procesu. Tento zápach je normální. Neznamená ani poruchu, ani nebezpečí. FUNKCE 1. Do opékacích otvorů (1) vložte krajíčky chleba běžné velikosti (obr. 2). 2. Zvolte požadovaný stupeň opékání pomocí ovládání stupně opékání (5). Volte mezi stupni 1 až 5, podle chuti (1 je nejnižší stupeň; 5 je nejvyšší stupeň). RADY: Zvolte nízký stupeň pro opékání jediného krajíčku chleba nebo lehce suchého chleba. Zvolte vyšší stupeň pro opékání čerstvého chleba nebo celozrnného chleba. Než vložíte chléb s rozinkami nebo jakýkoliv jiný ovocný chléb do topinkovače, odstraňte všechno uvolněné ovoce z povrchu chleba. 3. Zapojte zástrčku napájení (3) do příslušné zásuvky. 4. Stiskněte dolů páčku opékání (2) tak, aby zůstala v této poloze (obr.3). POZNÁMKA: Páčka opékání (2) nezůstane v této poloze, pokud přístroj není zapojen do příslušné zásuvky. 5. Jakmile je dosaženo daného stupně opékání, páčka opékání (2) vyskočí nahoru a přístroj se automaticky vypne. 6. Stiskněte tlačítko STOP (6) kdykoliv, v jakémkoliv režimu, chcete-li ručně zastavit chod přístroje. POZOR: 1. Chcete-li zabránit přehřátí přístroje, nechte ho zchlazovat minimálně 15 vteřin mezi jednotlivými cykly opékání. 2. Pokud zůstane v přístroji kousek chleba, stiskněte tlačítko STOP (6) a odpojte napájecí kabel (3) ze zásuvky. Až přístroj zchladne, opatrně odstraňte kousek opečeného chleba. OHŘÍVÁNÍ PEČIVA 1. Umístěte nástavec na pečivo (7) (obr. 1). 2. Rozložte pečivo na nástavec (7). Ujistěte se, že právě neopékáte chleba. 3. Pro zahájení ohřívání postupujte stejně jako pro opékání chleba. 4. Pečivo občas obracejte. Vzhledem k tomu, že pečivo může být horké, doporučujeme vám používat kuchyňské kleště pro sejmutí pečiva z nástavce (7) nebo počkat několik minut, až zchladne. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 1. Před každým čištěním se ujistěte, že přístroj je vypnutý a vypojený ze zásuvky. 2. Nechte přístroj zcela zchladnout. 3. Vysuňte přihrádku na drobky (4) z přístroje a vyhoďte drobky (obr. 4). 4. Opláchněte přihrádku na drobky (4) roztokem z čisté vody s trochou jemného čistícího prostředku, nebo ji umyjte v myčce nádobí. Nechte zcela vyschnout, potom ji zasuňte zpět do přístroje. 4

5 5. Otočte přístroj a lehce s ním zatřeste, abyste odstranili zbývající drobky. 6. Vyčistěte těleso přístroje pomocí vlhkého hadříku a jemného čistícího prostředku. Nechte zcela vyschnout. POZNÁMKA: K čištění přihrádky na drobky (4) nebo tělesa přístroje nikdy nepoužívejte drsné čistící prostředky, kovové kartáče, abrazivní drátěnky nebo kovové či ostré nástroje. ULOŽENÍ PŘÍSTROJE 1. Než přístroj uložíte, vždy se ujistěte, že je odpojen ze zásuvky a zcela ochlazen. 2. Stočte napájecí kabel (3) kolem mechanismu pro uložení kabelu, který se nachází pod přístrojem. 3. Uložte přístroj na chladné a suché místo, nejlépe do původního obalu. TECHNICKÉ ÚDAJE Vstupní napětí: V~, 50 Hz Výkon: W OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Tato značka znamená, že ve všech zemích EU tento výrobek nesmí být vyhozen společně s ostatními domácími odpadky. Aby se předešlo nekontrolované likvidaci odpadu a případnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví, recyklujte odpovědně, abyste podpořili opětovné využívání recyklovatelných materiálů. Při vracení použitého přístroje, využijte laskavě systémy vracení a sběru výrobků nebo kontaktujte obchodníka, u kterého byl výrobek zakoupen. Ten může převzít tento výrobek a nechat jej zrecyklovat bez rizika pro životní prostředí. ZÁRUKA Záruka(záruky): podle zákonných podmínek. Každá reklamace musí být podána ihned po zjištění závady. Reklamaci může podat kupující nebo třetí osoba. Právo na záruku nelze uplatnit v následujících případech: špatné používání nebo nesprávná manipulace, nedbalé skladování či uložení, špatné připojení či montáž, násilné zacházení s přístrojem nebo jakékoliv venkovní působení. Doporučujeme přečíst si pozorně návod k obsluze, kde naleznete důležité informace. POZNÁMKA: 1. Jestliže Váš přístroj již nepracuje správně, ověřte prosím nejprve, zda porucha není způsobena špatnou manipulací. 2. V každém případě laskavě předejte následující dokumenty o svém vadném výrobku: - Doklad o nákupu - Sériové číslo začínající na G nalepené na spodní části výrobku - Stručný popis poruchy či závady. 5

ESPRESSO R-967. Návod k použití. česky. Espresso R-967

ESPRESSO R-967. Návod k použití. česky. Espresso R-967 Návod k použití ESPRESSO R-967 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro

Více

AT90 A120786 V5/0613

AT90 A120786 V5/0613 AT90 A120786 V5/0613 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě! 1. Obecné informace... 200

Více

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení NÁVOD K POUŽITÍ V tomto návodu najdete mnoho užitečných rad o tom, jak používat a udržovat vaše klimatizační zařízení. Několik jednoduchých

Více

MX 250 / 130115 V1/0214

MX 250 / 130115 V1/0214 MX 250 / 130115 V1/0214 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě! 1. Obecné informace...

Více

Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere

Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere AKZM 654 Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome. Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome. Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome 16 Čeština Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ 16 CS TYTO POKYNY SI PEČLIVĚ PROČTĚTE, NEŽ ZAČNETE KÁVOVAR POUŽÍVAT.

Více

Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven Mikrobølgeovn elektronisk Forno microondas Mikrovlnná trouba

Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven Mikrobølgeovn elektronisk Forno microondas Mikrovlnná trouba FR EN NL DA PT CS GUIDE D INSTALLATION ET D UTILISATION INSTRUCTIONS FOR USE INSTALLATIE- EN GEBRUIKSGIDS BETJENINGSVEJLEDNING MANUAL DE UTILIZAÇÃO NÁVOD K POUŽITÍ Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven

Více

návod k použití Pračka EWF 10771 W

návod k použití Pračka EWF 10771 W návod k použití Pračka EWF 10771 W 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Obsah Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče 4 Ovládací panel 5 Při prvním

Více

BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou

BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a použití BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek

Více

NÁVOD K OBSLUZE KÁVOVAR model PICOLINO

NÁVOD K OBSLUZE KÁVOVAR model PICOLINO NÁVOD K OBSLUZE KÁVOVAR model PICOLINO Před použitím si pozorně přečtěte následující instrukce a uchovejte je pro budoucí použití. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Před použitím tohoto elektrického přístroje

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8763

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8763 16 Čeština NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8763 Pečlivě jej pročtěte, než začnete kávovar používat. 16 CS Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome 2 ČEŠTINA

Více

Návod k obsluze KOMBINOVANÝ SPORÁK

Návod k obsluze KOMBINOVANÝ SPORÁK Návod k obsluze KOMBINOVANÝ SPORÁK Obsah Instalace Umístění a vyrovnání Elektrické připojení Připojení plynu Přizpůsobení jinému typu plynu Tabulka specifikací hořáků a trysek Tabulka charakteristiky KN6T62SA/I

Více

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INVERTEREM TAC-09CHSA/KAI TAC-18CHSA/KAI NO 05/14 Obsah Základní funkce.3 Bezpečnostní pravidla a varování............4 Stručný popis.6 Displej vnitřní

Více

Návod k použití B-513-01

Návod k použití B-513-01 Návod k použití KGV 26610 FF B-513-01 Obsah Pokyny k likvidaci, 3 Likvidace dosloužilého spotřebiče 3 Likvidace obalu nového spotřebiče 3 Bezpečnostní pokyny 4 Ustanovení 5 Seznámení se spotřebičem 5 Celkový

Více

LI 480. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 480. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 480 Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 480 Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, SpA. Při vybírání

Více

1. Úvod Zvláštní funkce... 1.1 Tiskárna přehled... 1.2 Ovládací panel přehled... 1.3 Další informace... 1.3 Výběr vhodného místa... 1.

1. Úvod Zvláštní funkce... 1.1 Tiskárna přehled... 1.2 Ovládací panel přehled... 1.3 Další informace... 1.3 Výběr vhodného místa... 1. Tato příručka je poskytována pouze pro informativní účely. Veškeré v ní obsažené informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost Xerox Corporation nenese odpovědnost za žádné škody,

Více

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodome-

Více

Příručka Začínáme. Obsah CES. Kapitola 1 Důležité bezpečnostní pokyny... 1. Kapitola 2 Instalace tiskárny/instalace ovladače tiskárny...

Příručka Začínáme. Obsah CES. Kapitola 1 Důležité bezpečnostní pokyny... 1. Kapitola 2 Instalace tiskárny/instalace ovladače tiskárny... Příručka Začínáme Obsah Kapitola 1 Důležité bezpečnostní pokyny... 1 Kapitola 2 Instalace tiskárny/instalace ovladače tiskárny... 4 Krok 1 Příprava instalace...4 Krok 2 Odstranění obalového materiálu z

Více

Mesh Nebulizer. Návod k použití NE-105

Mesh Nebulizer. Návod k použití NE-105 Mesh Nebulizer Návod k použití NE-105 OBSAH: 1. Úvod 2. Značky a symboly 3. Bezpečnostní informace 4. Důležité informace o zařízení 5. Popis přístroje a příslušenství 6. První použití 7. Obsluha přístroje

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Návod k použití a záruka Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 31302 MO X8-D001G-273490

Návod k použití a záruka Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 31302 MO X8-D001G-273490 Návod k použití a záruka Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 31302 MO X8-D001G-273490 Vážení zákazníci, Váš nový přístroj kombinuje nejmodernější technologii s elegantním designem. Díky zcela nové a jedinečné

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 3880 Běžecký pás insportline Stratosphere

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 3880 Běžecký pás insportline Stratosphere UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 3880 Běžecký pás insportline Stratosphere 1 OBSAH VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ... 4 NAPÁJENÍ... 4 MONTÁŽ... 4 OBSAH BALENÍ... 5 SPOJOVACÍ

Více

Návod k použití HEV 2230250 B-447-01

Návod k použití HEV 2230250 B-447-01 Návod k použití HEV 230250 B-447-01 Obsah Na co musíte dávat pozor.................. 4 Před montáží............................. 4 Bezpečnostní pokyny....................... 5 Takto zabráníte škodám na

Více

DIF 04 DIF 14 DIF 14 A

DIF 04 DIF 14 DIF 14 A DIF 04 DIF 14 DIF 14 A Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze DIF 04 DIF 14 DIF 14 A Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit

Více

Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF

Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF TELECOM Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF Provozní pokyny Než začnete přístroj používat, přečtěte si pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro pozdější použití. Než začnete přístroj

Více

Návod k montáži a provozu

Návod k montáži a provozu MEVA a.s. Roudnice n. L. Návod k montáži a provozu Propan-butanové mobilní zahradní topidlo PYRAMIDA Nerez Typ TZ02003 (H50) Propan-butanové mobilní zahradní topidlo PYRAMIDA Typ TZ02004 (H502) Důležité

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8964

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8964 16 Čeština NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8964 Pečlivě jej pročtěte, než začnete kávovar používat. 16 CS Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome 2 ČEŠTINA

Více

PLNĚ ELEKTRONICKÁ PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ

PLNĚ ELEKTRONICKÁ PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ PLNĚ ELEKTRONICKÁ PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH ČÁST 1: PŘED POUŽITÍM Bezpečnostní upozornění Doporučení ČÁST : INSTALACE Odstranění přepravních šroubů Seřízení nožiček Připojení k elektrické síti Připojení

Více

Návod k obsluze a údržbě. Tyto propan-butanové TEPLOGENERÁTORY (horkovzdušné agregáty) Typ TP13001 a Typ

Návod k obsluze a údržbě. Tyto propan-butanové TEPLOGENERÁTORY (horkovzdušné agregáty) Typ TP13001 a Typ MEVA a.s. Roudnice n. L. Návod k obsluze a údržbě Propan-butanový TEPLOGENERÁTOR GP18MC (horkovzdušný agregát) Typ TP13001 Propan-butanový TEPLOGENERÁTOR GP30MC (horkovzdušný agregát) Typ TP13002 Důležité

Více