Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí"

Transkript

1 Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí Podmínky: Obec může poskytnout ze svých rozpočtových prostředků vlastníku nemovitosti na území Městské památkové rezervace Kadaň (výnos Ministerstva kultury ze dne č.j /78 VI/1 o prohlášení historického jádra města Kadaně za památkovou rezervaci) příspěvek na zvýšené náklady spojené se zachováním nebo obnovou nemovitosti. Příspěvky jsou určeny zejména na statické a celkové stavební zajištění nemovitostí; na opravy krovů a střech, obnovy fasád, oken, dveří a výkladců při použití tradičního materiálu (dřevo, cihelná krytina) a dále na restaurátorské práce. Nejsou určeny na modernizaci objektů a zřizování nových bytových jednotek, na technické zařízení budov, zřizování obytných podkroví; terénní úpravy a na pořízení projektové dokumentace, stavebně-historického průzkumu a restaurátorského průzkumu. Příspěvek se poskytuje na obnovu prováděnou v daném kalendářním roce. Příspěvek se poskytuje na základě Smlouvy o poskytnutí účelového finančního příspěvku uzavřené mezi žadatelem (příjemcem příspěvku) a Městem Kadaní. Výše příspěvku bude činit max. 50% z celkových nákladů. Příspěvek nebude poskytnut žadateli, který má závazky vůči městu Kadani po lhůtě splatnosti. Postup při realizaci finanční podpory: Žádosti přijímá, realizaci a kontrolu využití příspěvků provádí Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče Městského úřadu Kadaň (dále jen odbor). Po schválení rozpočtu města pro příslušný kalendářní rok Zastupitelstvem města zveřejní odbor finanční kvótu a nejzazší termín pro podání žádostí na oficiálních internetových stránkách města (http://www.mesto-kadan.cz/). Žádost se podává na předepsaném tiskopise (viz příloha č.1). Podané žádosti odbor posoudí z hlediska jejich úplnosti a podle potřeby vyzve žadatele k jejich doplnění. Budou li u žádosti ke stanovenému termínu chybět doklady nebo budou li neúplné, žádost nebude dále projednávána. Komise MPR posoudí shromážděné žádosti, navrhne priority z hlediska jejich naléhavosti a v rámci finanční kvóty doporučí Radě města výši příspěvku pro jednotlivé žadatele. Žádost a navržená výše příspěvku bude dále projednána v Radě města a předložena k rozhodnutí Zastupitelstvu města. Příspěvek bude vyplacen na základě Smlouvy o poskytnutí účelového finančního příspěvku (viz příloha č. 2) uzavřené mezi Městem Kadaní a vlastníkem nemovitosti. Priority: Při posuzování naléhavosti zohlední Komise MPR zejména, zda nemovitost nebo její část: - je ve špatném technickém stavu, pokud tento stav nebyl zaviněn vlastníkem nemovitosti - je využívána a zpřístupněna veřejnosti pro kulturně vzdělávací účely - nalézá se na pohledově významné poloze - je ojedinělou kulturní památkou nacházející se na území MPR Příloha č. 1: Tiskopis žádosti o poskytnutí příspěvku Příloha č. 2: Vzor smlouvy o poskytnutí účelového finančního příspěvku Tyto zásady nabývají účinnosti dnem schválení zastupitelstva t.j a ruší Zásady pro poskytování příspěvků na zachování a obnovu nemovitostí v Městské památkové rezervaci Kadaň schválené usnesením Zastupitelstva města č. 232/2003 ze dne a upravené usnesením č. 96/2007 ze dne

2 Žádost o poskytnutí příspěvku Příloha č. 1 dle Zásad pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí Městský úřad Kadaň kontaktní osoba: Ing. Kateřina Ezrová Odbor regionálního rozvoje, tel. č.: územního plánování a památkové péče Mírové náměstí Kadaň 1. Identifikace nemovitosti název, umístění: číslo popisné: čislo parcelní: rejstříkové číslo Ústředního seznamu kulturních památek ČR: vlastník: 2. Název akce obnovy (účel obnovy, rozsah a charakter prací): 3. Žadatel jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého bydliště fyzické osoby, resp. název, IČ a adresa sídla právnické osoby: jiná adresa pro doručování: kontaktní tel. číslo: bankovní spojení (číslo účtu, kód banky, název banky): 4. Plátce DPH*: ANO NE 5. Uplatní odpočet DPH*: ANO NE 6. Nemovitost* slouží - neslouží k ekonomické činnosti (nabízení zboží a služeb na trhu) 7. K datu podání žádosti* mám nemám dluhy vůči městu Kadaň 8. Celkové náklady na akci obnovy dle přiloženého rozpočtu nebo odborného odhadu ceny: 9. Předpokládaný termín zahájení a dokončení akce: Jakákoliv změna údajů bude neprodleně písemně oznámena odboru regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče Městského úřadu Kadaň.. Datum * nehodící se škrtněte. Podpisy vlastníků, případně razítko

3 Přílohy k žádosti: 1. Doklad osvědčující vlastnické právo k nemovitosti; originál výpisu z katastru nemovitostí nebo jeho úředně ověřená kopie, který není starší než 6 měsíců. 2. Kopie závazného stanoviska k provedení prací, na které je žádán příspěvek, vydaného podle 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění popř. jiné správní rozhodnutí tohoto orgánu. 3. Kopie stavebního povolení nebo jiného správního aktu stavebního úřadu, pokud jej zákon č. 183/2006 Sb. v platném znění (stavební zákon) vyžaduje. 4. Doklad o výběru zhotovitele díla v souladu se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, vznikla-li taková povinnost. (Týká se zakázky hrazené z více než 50% z peněžních prostředků z veřejných zdrojů). 5. Odborné stanovení ceny stavebních prací a dodávek, případně restaurátorských prací včetně specifikace prací, k nimž se váže tato žádost. Při provádění obnovy svépomocí odborný odhad na nákup materiálu s členěním podle jednotlivých druhů materiálů a uvedením potřebného množství včetně jednotkových cen položek a celkové ceny. (Může vyhotovit stavební technik nebo odborná firma.) 6. Fotodokumentace současného technického stavu kulturní památky nebo jejích částí podle druhu a rozsahu prací, ke kterým se váže žádost o příspěvek. 7. Záměr prezentace nemovitosti zpřístupněné veřejnosti pro kulturně vzdělávací účely, pokud se jedná o nemovitost využívanou tímto způsobem anebo k tomuto využití uvažovanou.

4 Vzor smlouvy Příloha č. 2 Smlouva o poskytnutí účelového finančního příspěvku Smluvní strany: 1. Město Kadaň Sídlo městského úřadu: Mírové nám. čp. 1, Kadaň IČ: DIČ: CZ Jehož jménem jedná: Bankovní spojení: Číslo účtu: (dále jako Poskytovatel ) a 2. (u fyz. osoby jméno a příjmení, u práv. osoby název) Bydliště: (u fyz. osoby), Se sídlem: (u práv. osoby), Místo podnikání: (u fyz. osoby podnikatele) IČ: (u práv. osoby nebo fyz. osoby podnikatele) DIČ: (je-li příjemce plátce DPH) Jejímž jménem jedná: (u práv. osoby) Zapsána u: (u práv. osoby název soudu, kde je u OR zapsána a pod jakou sp. značkou) Bankovní spojení: Číslo účtu: (dále jako Příjemce) uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tuto smlouvu o poskytnutí účelového finančního příspěvku za dále dohodnutých podmínek I. Předmět smlouvy 1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelového finančního příspěvku na obnovu památkově chráněné nemovitosti (dále jen příspěvek ). 2. Příspěvek je určen na úhradu nákladů spojených s obnovou.nemovitosti na adrese., která je ve vlastnictví Příjemce (Příjemců, pokud bude ve spoluvlastnictví nebo ve SJM). 3. Příspěvek je poskytován na rok.. II. Výše poskytnutého příspěvku a jeho splatnost 1. Poskytovatel se touto smlouvu zavazuje poskytnout Příjemci příspěvek ve výši...,- Kč (slovy..) dle usnesení Zastupitelstva Města Kadaně č... ze dne.; příspěvek bude zároveň činit max...% (zaokrouhleno nahoru na celých 5% z celkových nákladů vynaložených na akci obnovy v daném roce. 2. Příspěvek bude Příjemci proplacen na základě předložených kopií faktur vystavených zhotovitelem prací, jejichž přílohou musí být rozpis fakturovaných prací a předložení -1-

5 uzavřené smlouvy o dílo se zhotovitelem prací a dále po předložení dokladu osvědčujícího, že Příjemce zaplatil zhotoviteli částku odpovídající jeho podílu na provedených pracích. 3. Budou-li práce realizovány Příjemcem formou svépomoci, bude příspěvek proplacen po předložení dokladů za nákup materiálu potřebného k provedení prací. 4. Příspěvek bude převeden na účet Příjemce nejpozději do 14 dnů ode dne kontroly provedených prací. 5. Příspěvek nelze použít na úhradu DPH, je-li Příjemce plátcem této daně s nárokem na její odpočet. III. Podmínky poskytnutí příspěvku 1. Práce na zachování nebo obnově nemovitosti budou provedeny v souladu se závazným stanoviskem Odboru regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče Městského úřadu v Kadani vydaného pod sp. zn.:.. dne:.., který byl Příjemci doručen (popř. jiným správním rozhodnutím tohoto orgánu). 2. Příspěvek bude použit výlučně na úhradu prací na obnově nemovitosti. 3. Práce musí být provedeny v celém rozsahu v daném kalendářním roce, nejpozději do 30. listopadu. 4. Příjemce je povinen na základě 34 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění (dále jen zákon ), oznámit pracovníkům pověřeným plněním úkolů státní památkové péče tj. zaměstnancům Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ústí nad Labem a pracovníkům Odboru regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče Městského úřadu Kadaň pověřeným dozorem z hlediska státní památkové péče podle 29 odst. 2 písm. g) zákona, termín zahájení prací na obnově nemovitosti a umožnit jim přístup do objektu za účelem provedení kontroly související s plněním podmínek pro poskytnutí příspěvku. 5. Doklady k proplacení příspěvku budou dle II. 3. budou předloženy nejpozději do.. 6. Příjemce je povinen předložit Poskytovateli nejpozději do roku, na který byl příspěvek poskytnut doklad prokazující, že Příjemce zaplatil zhotoviteli prací částku odpovídající výši Poskytovatelem zaplaceného příspěvku a fotodokumentaci dokončených prací. 7. Příjemce je rovněž povinen oznámit písemně Poskytovateli veškeré změny týkající se rozsahu prováděných prací majících vliv na jejich výši a to bez zbytečného prodlení. 8. Bude-li Poskytovatelem zjištěno porušení podmínek uvedených v tomto ustanovení nebude příspěvek proplacen nebo, pokud již proplacen byl, bude povinností Příjemce jej na výzvu Poskytovatele a ve lhůtě v ní uvedené vrátit. IV. Ostatní ujednání 1. Poskytnutí příspěvku podle této smlouvy nezakládá nárok Příjemce na poskytnutí příspěvku v dalších letech. 2. *Poskytnutí příspěvku je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské unie (Smlouva o založení Evropského společenství). **Příspěvek je poskytován za využití pravidla de minimis ve smyslu Nařízení komise (ES) č. 1998/2006 ze dne o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, které bylo zveřejněno v Ústředním věstníku Evropské unie L 379 dne Poznámka * ** ve smlouvě bude užit odpovídající text. 3. V případě převodu nemovitosti na jiného vlastníka (s výjimkou mezi osobami blízkými nebo spoluvlastníky) v průběhu pěti let bude poskytnutý příspěvek vrácen. -2-

6 V. Závěrečná ustanovení 1. Tato smlouva se uzavírá v souladu se Zásadami na obnovu památkově chráněných nemovitostí schválenými usnesením Zastupitelstva Města Kadaň č.. ze dne 2. Znění této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Města Kadaně č.. ze dne 3. Tato smlouva je vyhotovena v stejnopisech, z nichž Poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a Příjemce jedno vyhotovení. 4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. 5. Účastníci této smlouvy jejím podpisem stvrzují, že si ji před jejím podpisem přečetli, jejímu obsahu rozumí a podepisují ji na základě své pravé a svobodné vůle. V Kadani dne: Poskytovatel: Příjemce:

Program města Česká Lípa pro poskytování dotací na obnovu památkově hodnotných nemovitostí na území městské památkové zóny Česká Lípa pro rok 2015

Program města Česká Lípa pro poskytování dotací na obnovu památkově hodnotných nemovitostí na území městské památkové zóny Česká Lípa pro rok 2015 1/14 Město vyhlašuje v oblasti památkové péče program pro poskytování dotací na městské památkové zóny pro rok 2015. Čl. I. FINANČNÍ PROSTŘEDKY 1. Celkový finanční objem prostředků vyčleněných v rozpočtu

Více

Z á s a d y. Úvodní ustanovení. Čl. I Obecná pravidla

Z á s a d y. Úvodní ustanovení. Čl. I Obecná pravidla Ministerstvo kultury Č. j.: 1990/2008 Z á s a d y pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou

Více

č. OLP/3203/2013 schválená Radou Libereckého kraje dne 13. srpna 2013 usnesením č. 1225/13/RK

č. OLP/3203/2013 schválená Radou Libereckého kraje dne 13. srpna 2013 usnesením č. 1225/13/RK OLP/3203/2013 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, Programu resortu životního prostředí a zemědělství, podprogramu 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty

Více

Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE

Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE Obsah: I. Úvodní ustanovení II. III. IV. Omezení použití dotačních prostředků Průběh dotačního řízení Podmínky

Více

VYHLÁŠKA MINISTERSTVA KULTURY ČESKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY ze dne 26. dubna 1988,

VYHLÁŠKA MINISTERSTVA KULTURY ČESKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY ze dne 26. dubna 1988, 66/1988 Sb. VYHLÁŠKA MINISTERSTVA KULTURY ČESKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY ze dne 26. dubna 1988, kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči Změna: 139/1999 Sb. Změna:

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

Článek I. Vymezení pojmů

Článek I. Vymezení pojmů 1 Pravidla Statutárního města Kladna o použití finančních prostředků z FONDU OBNOVY OBYTNÝCH DOMŮ na opravy a modernizaci obytných domů (dále jen Pravidla) Článek I. Vymezení pojmů 1. Tato Pravidla upravují

Více

ze dne 26. dubna 1988,

ze dne 26. dubna 1988, 66/1988 Sb. VYHLÁŠKA MINISTERSTVA KULTURY ČESKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY ze dne 26. dubna 1988, kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči Změna: 139/1999 Sb. Změna:

Více

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Název smlouvy: XY stavba Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli ve smyslu ust. 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

Více

Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č. 18 /2014. Pravidla pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury

Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č. 18 /2014. Pravidla pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č. 18 /2014 Pravidla pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury 1 Obsah Článek 1 Základní pojmy... 3 Článek 2 Zásady pro

Více

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Zastupitelstvo města Hranice vydává v souladu s ustanovením 35 odst.

Více

S M L O U V A - VZOR

S M L O U V A - VZOR Příloha 11.8. Obecných pravidel S M L O U V A - VZOR o poskytnutí dotace statutárního města České Budějovice na kofinancování projektu podpořeného v rámci Dotačního programu města České Budějovice na podporu

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! MMOPP00BOZ8I SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, zejména dle 536 a následujících Článek I. Smluvní strany Název Adresa: IČ: 00300535

Více

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Příloha č. 4: Návrh Smlouvy o dílo Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění návrhu Smlouvy o dílo, vyjma údajů, u nichž vyplývá z jejich obsahu povinnost doplnění (označené jako či obdobně). Zeleně

Více

(poskytovatel a příjemce každý jednotlivě dále také jen smluvní strana nebo společně jako smluvní strany ) I. Předmět smlouvy

(poskytovatel a příjemce každý jednotlivě dále také jen smluvní strana nebo společně jako smluvní strany ) I. Předmět smlouvy 8 Smlouva o poskytnutí účelové dotace na úhradu sociálních služeb (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s ustanovením 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

117D815 - Podpora obnovy a rozvoje venkova

117D815 - Podpora obnovy a rozvoje venkova 117D815 - Podpora obnovy a rozvoje venkova Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2015 Správce podprogramu: Určená banka: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (dále jen MMR ) Česká národní banka

Více

Zásady pro program Podpora v oblasti kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu města Třince na rok 2014

Zásady pro program Podpora v oblasti kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu města Třince na rok 2014 MĚSTO TŘINEC Zásady pro program Podpora v oblasti kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu města Třince na rok 2014 Účinnost od: 18.11.2013 Účinnost do: 31.12.2014 Schváleno: Radou města Třince dne

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Stěhovací služby Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Více

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Zastupitelstvo Obce Levínská Olešnice se usneslo na vydání této Směrnice č. 1/2014, která stanoví postup

Více

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08. Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.01124, kterou podle ustanovení 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb.,

Více

Zásady zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo města Děčín k věcem nemovitým

Zásady zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo města Děčín k věcem nemovitým Zásady zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo města Děčín k věcem nemovitým Článek I Statutární město Děčín zřizuje v souladu se zákonem o obcích a dalšími platnými právními předpisy věcná

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 V Praze dne 22. října 2012 Č. j.:mf-57477/2012/13-1

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 V Praze dne 22. října 2012 Č. j.:mf-57477/2012/13-1 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 V Praze dne 22. října 2012 Č. j.:mf-57477/2012/13-1 Věc: Výzva k předložení nabídky do veřejné zakázky Komerční

Více

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu Obec Veliny IČ.: 00274542 se sídlem Veliny 60, 534 01 Veliny zastoupena starostou obce Petrem Krejcarem. Tel.: 466 682 187 Bankovní spojení : 192583650257/0100 (dále jen strana Budoucí povinná ) na straně

Více

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o Rámcová smlouva na systémovéé a technické poradenské služby v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti naa zavádění egovernmentu v ČR Dnešního dne uzavřely následující smluvní

Více

Smlouvu o úvěru č. 1875/13/5628 (dále jen "Smlouva").

Smlouvu o úvěru č. 1875/13/5628 (dále jen Smlouva). Smlouva č. 1875/13/5628 - NÁVRH SMLOUVY strana 1 se sídlem: Radlická 333/150, 150 57 Praha 5 IČ: 00001350 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46 (dále

Více

POSKYTOVÁNÍ PODPORY ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ

POSKYTOVÁNÍ PODPORY ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ POSKYTOVÁNÍ PODPORY ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ METODIKA STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ 1 OBSAH: 1 ÚVOD. 3 2 ZÁKLADNÍ POJMY. 3 3 PŘÍJEMCE PODPORY BYTOVÉ DRUŽSTVO... 5 4 PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ A VYUŽITÍ

Více

Podmínky čerpání a vyúčtování dotace (dále jen Podmínky ), která jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové dotace

Podmínky čerpání a vyúčtování dotace (dále jen Podmínky ), která jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové dotace Podmínky čerpání a vyúčtování dotace (dále jen Podmínky ), která jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové dotace A) Úvodní ustanovení 1. Vymezení pojmů: Poskytovatel: Statutární město Ústí nad

Více

^AAAA u ' y^y^a^^ý^^'

^AAAA u ' y^y^a^^ý^^' li ^AAAA u ' y^y^a^^ý^^' KUHSP08G67CG - AAAA:A"A^AKA Aí ý0 SMLOUVA ' ya!a _] ^k 'AZZáb. o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskosiezského kraje I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října

Více

mezi: 1.2. Dotace ve výši 220.000,- Kč je poskytnutá v souladu se schváleným rozpočtem obce na rok 2015.

mezi: 1.2. Dotace ve výši 220.000,- Kč je poskytnutá v souladu se schváleným rozpočtem obce na rok 2015. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Pičín (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) mezi: Poskytovatelem dotace: Obec

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB Návrh Příloha č. 3 k ZD č.j.: MV-125686-6/VZ-2014 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) a podle zákona č. 121/2000

Více