Městský úřad Veselí nad Moravou odbor Stavební úřad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský úřad Veselí nad Moravou odbor Stavební úřad"

Transkript

1 Městský úřad Veselí nad Moravou odbor Stavební úřad tř. Masarykova 119, pracoviště tř. Masarykova 119, PSČ Spisová značka: S-MVNM/12587/2018 SÚ Č.j.: MVNM/12617/2018 JID: MVNMX0089GQ0 Vyřizuje: Ing. Ludmila Baladová Telefon Datum: VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor Stavební úřad, jako příslušný orgán státní správy podle ust. 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů v platném znění (dále jen zákon o silničním provozu), ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci a užití zařízení pro provozní informace na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci, postupem v souladu s ust. 171 a násl. části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád), na základě žádosti právnické osoby OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno, IČ a Doprastav, a.s., se sídlem Drieňová 27, Bratislava, IČO: , které zastupuje na základě doložených plných mocí právnická osoba GEFAB CS, spol. s r.o., Švédská 5, Brno, IČ (dále jen žadatel), ze dne , po písemném vyjádření Policie ČR, Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územního odboru Hodonín, Dopravního inspektorátu (dotčený orgán) ze dne pod č.j. KRPB /ČJ , podle ust. 77 odst. 1 písm. c) v souladu s ust. 77 odst. 5 zákona o silničním provozu stanovuje přechodnou úpravu provozu silnice: - II/427 hr. UH Moravský Písek křiž. I/54 v místě před křiž. se sil. I/54 v k.ú. Moravský Písek - II/426 hr. UH Bzenec Strážnice v místě km cca 18,350 18,950, tj. ul. Bzenecká, Rybářská, náměstí Svobody, Panská, Předměstí v k.ú. Strážnice na Moravě - III/4995 křiž. I/55 Tvarožná Lhota Hroznová Lhota v místě před křiž. se sil. I/55 v k.ú. Strážnice na Moravě

2 - III/4992 křiž. I/55 Žeraviny- Hroznová Lhota Tasov Louka v místě před křiž. se sil. I/55 v k.ú. Vnorovy - III/4994 Veselí nad Moravou Hroznová Lhota v místě km cca 0,550 0,600, tj. ul. Kollárova před vjezdem do průmyslového areálu k.ú. Veselí-Předměstí - místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací ve městě Veselí nad Moravou (k.ú. Veselí-Předměstí a k.ú. Zarazice) důvod: termín: provedení dopravního opatření a vyznačení objízdné trasy v době uzavírky silnice I/55 v úseku km 88,890 90,140, tj. ul. Masarykova od č.p. 119 MěÚ Veselí nad Moravou po železniční přejezd Zarazice v rámci realizace stavby I/55 Veselí - Zarazice a v rámci realizaci stavby Rekonstrukce SZZ Veselí nad Moravou železniční přejezd ev.č dle vykonatelného rozhodnutí ve věci povolení uzavírky silnice I/55 a dle vykonatelného rozhodnutí ve věci povolení uzavírky místních komunikací podle situací přechodného dopravního značení zpracovaných (3/2018) právnickou osobou GEFAB CS, spol. s r.o., Švédská 5, Brno, IČ , které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto stanovení přechodné úpravy provozu. Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu 1. Provedení a umístění dopravních značek na místních komunikacích a silnicích II. a III. třídy musí být v souladu s vyhláškou vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích v platném znění, příslušnými platnými normami a technickými podmínkami TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích. Veškeré dopravní značení bude provedeno základní velikosti podle příslušných platných norem a TP 66 v reflexním provedení. 2. Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu, přičemž na jednom sloupku budou umístěny max. 2 dopravní značky. Přenosné svislé dopravní značky budou umístěny na červenobíle pruhovaném sloupku. 3. Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodnou úpravou provozu, bude zneplatněno a po ukončení akce uvedeno do původního stavu. 4. Dopravní značení musí být odpovídajícím způsobem aktualizováno v souladu s postupem prací a po jejich ukončení neprodleně odstraněno. V případě zkrácení termínu prací (uzavírky) bude neprodleně přechodné dopravní značení odstraněno. 5. Značky, světelné signály a dopravní zařízení musí být po celou dobu prací udržovány ve funkčním stavu a v čistotě a správně umístěny. 6. Při realizaci místní úpravy provozu na pozemní komunikaci nesmí dojít k znečištění nebo poškození dotčené pozemní komunikace. 7. Dopravní značky a dopravní zařízení musí být těmi účastníky, pro které jsou určeny, viditelné z dostatečné vzdálenosti. Musí být zajištěna stabilita dopravních značek podkladními deskami, příp. vhodným ukotvením. 8. Realizace přechodné úpravy provozu na výše uvedených komunikacích je podmíněna existencí rozhodnutí ve věci povolení uzavírky silnice I/55, které vydává příslušný silniční správní úřad, v tomto případě Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy a dále podmíněna existencí vykonatelného rozhodnutí ve věci povolení uzavírky místních komunikací (objízdná trasa autobusů linkové osobní dopravy), které vydává příslušný silniční správní úřad, v tomto případě Městský úřad Veselí nad Moravou. Termínově musí být obě uzavírky zkoordinovány a probíhat současně. 2

3 9. Pokud pominou důvody pro umístění přechodného dopravního značení před termínem stanoveným v rozhodnutí silničního správního úřadu jako termínu ukončení uzavírky, musí být dopravní značení okamžitě odstraněno, součásti a příslušenství silnic uvedeny do původního stavu a tato skutečnost neprodleně oznámena Městskému úřadu Veselí nad Moravou, odboru Stavební úřad a Policii ČR, KŘP JMK, Územnímu odboru Hodonín, dopravnímu inspektorátu, Svatopluka Čecha 7, Hodonín. 10. Instalace dopravního značení bude provedena v součinnosti s příspěvkovou organizací kraje Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 449/3, Brno, IČ (právnická osoba pověřená výkonem vlastnických práv k dotčeným silnicím II. a III. třídy) a s městem Veselí nad Moravou (vlastník místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikacích). 11. Odpovědná osoba za řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření, instalaci dopravního značení, jeho udržování a včasné odstranění je právnická osoba: - OHL ŽS, a.s., sídlem Burešova 938/17, Veveří, Brno, IČ , kontaktní osoba Ing. Marcel Navrátil, tel Doprastav, a.s., se sídlem Drieňová 27, Bratislava, IČ , kontaktní osoba Bc. Pavel Kuba, tel Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu na silnicích v souvislosti s uzavírkou může Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor Stavební úřad, z vlastního podnětu nebo z podnětu příslušného orgánu Policie ČR, stanovit další dopravní značení, případně stanovenou přechodnou úpravu provozu změnit. Povinností žadatele je zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení. Předmětem tohoto stanovení není přechodná úprava provozu na silnicích I. třídy. Tímto stanovením přechodné úpravy provozu nejsou dotčeny předpisy o územním plánování a stavebním řádu (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů dále jen stavební zákon ). Odůvodnění Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor Stavební úřad obdržel dne od žadatele žádost ve věci umístění přechodného dopravního značení na silnicích II. a III. třídy, dále a místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích ve městě Veselí nad Moravou dle předložených situací z důvodu uzavírky silnice č. I/55 v rámci realizace stavby I/55 Veselí - Zarazice a v rámci realizaci stavby Rekonstrukce SZZ Veselí nad Moravou železniční přejezd ev.č Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor Stavební stanovil přechodnou úpravu provozu na základě návrhu žadatele po písemném stanovisku Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Hodonín, Dopravní inspektorát ze dne pod č.j. KRPB /ČJ Návrh přechodné úpravy provozu obsahuje zákazové a příkazové dopravní značky, a proto Městský úřad Veselí nad Mopravou, odbor Stavební úřad vydal stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy, a místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích ve městě Veselí nad Moravou opatřením obecné povahy postupem podle ust. 171 a následujících části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ). Toto stanovení není použitelné samostatně, ale jako součást příslušného rozhodnutí o povolení uzavírky silnice č. I/55, které bude vydávat příslušný silniční správní úřad, tj. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy a dále příslušného rozhodnutí o povolení uzavírky místních komunikací (objízdná trasa autobusů linkové osobní dopravy), které bude vydávat příslušný silniční správní úřad, v tomto případě Městský úřad Veselí nad Moravou. 3

4 Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, správní úřad v souladu s ust. 77 odst. 5 zákona o silničním provozu (zvláštní zákon), nedoručuje návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek a opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení. Poučení o odvolání Proti opatření obecné povahy dle 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný prostředek. otisk úředního razítka Ing. Vítězslav Petřík, v.r. vedoucí odboru Stavební úřad Za správnost vyhotovení: Ing. Ludmila Baladová Příloha - Situace přechodného dopravního značení 3x Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Veselí nad Moravou, a rovněž způsobem umožňující dálkový přístup po dobu nejméně 15 dnů. V souladu s ust. 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nabývá opatření obecné povahy účinnosti pátým dnem po vyvěšení. Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Městského úřadu Veselí nad Moravou. Zveřejněno na úřední desce Městského úřadu Veselí nad Moravou a též způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese Vyvěšeno dne: Datum, razítko a podpis oprávněné osoby Sňato dne: Datum, razítko a podpis oprávněné osoby 4

5 Doručí se Účastníci řízení OHL ŽS, a.s., sídlem Burešova 938/17, Veveří, Brno, IČ Doprastav, a.s., sídlem Drieňová 27, Bratislava, IČ v z. GEFAB CS, spol. s r.o., sídlem Švédská 5, Brno, IČ D Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo nám. 499/3, Brno, IČ D Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Správa dopravní cesty Brno, Kounicova 26, Brno, IČ: D Město Veselí nad Moravou, tř. Masarykova 119, Veselí nad Moravou, IČ L Dotčené osoby V souladu s ust. 173 odst. 1 správního řádu doručuje Městský úřad Veselí nad Moravou toto opatření obecné povahy dotčeným osobám veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s ust. 25 správního řádu tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce Městského úřadu Veselí nad Moravou, a současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Toto opatření obecné povahy nabývá v souladu s ust. 77 odst. 5 zákona o silničním provozu účinnosti pátým dnem po vyvěšení. Dotčený orgán Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Hodonín, Dopravní inspektorát, Svatopluka Čecha 7, Hodonín (stanovisko č.j. KRPB /ČJ ) - D 5