ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a v souladu s příručkou pro žadatele a příjemce v platném znění, VÝZVA č. 28. Regionálního operačního programu ROP NUTS II Severovýchod, Prioritní osa 2.2, rozvoj měst Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení dle 27 zákona, nadlimitní, významná veřejná zakázka

2 1 Obsah 1 Obsah Preambule Základní údaje Předmět zakázky a předpokládaná hodnota Doba a místo plnění veřejné zakázky Požadavky na kvalifikaci Základní kvalifikační předpoklady Profesní kvalifikační předpoklady Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku Technické kvalifikační předpoklady Seznam významných dodávek Prokázání kvalifikace prostřednictvím subdodavatele a v případě společné nabídky několika dodavatelů Prokázání kvalifikace zahraničním dodavatelem Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, výpisem ze seznamu certifikovaných dodavatelů nebo výpisem ze seznamu zahraničních dodavatelů Další požadavky k formě a způsobu prokazování kvalifikace Hodnocení nabídek Platební, obchodní a jiné podmínky Platební podmínky Požadavky na vypracování návrhu Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny Požadavky na zpracování nabídky Lhůta a místo pro podání nabídek Zadávací lhůta Otevírání obálek Přílohy k zadávací dokumentaci... 9

3 2 Preambule Tato ZD je vypracována jako podklad pro zpracování a podání nabídek do otevřeného řízení k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky a spolu se všemi svými přílohami představuje soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele. Všechny části a položky předmětu této veřejné zakázky budou použity v Pardubické krajské nemocnici, a.s. v rámci nového multioborového pavilonu, vybudovaného a vybaveného z finančních prostředků Regionálního operačního programu ROP NUTS II Severovýchod a finančních prostředků Pardubického kraje. 3 Základní údaje Tato ZD je zpracována na podkladě dokumentace k projektu Pardubická krajská nemocnice, a.s. multioborový pavilon, pořízení nábytku a kuchyňského vybavení (reg. číslo projektu : CZ.1. 13/2.2.00/ ), který je realizován v rámci Regionálního operačního programu ROP NUTS II Severovýchod a je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Pardubickým kraje. Jedná se o nadlimitní významnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení dle 27 zákona. Veřejná zakázka je koncipována tak, aby zadavatel získal jednoho dodavatele jak požadovaného nábytku, tak kuchyňského a ostatního vybavení. Výběr jednoho dodavatele je nutný pro zajištění příslušné kompatibility dodávaných položek (rozměry, připojení atd.), a to s ohledem na projektovou dokumentací, konkrétní zaměření nábytku a ostatního vybavení na místě samém. Základní identifikační údaje zadavatele Zadavatel Jednající Kontaktní údaje pro dodatečné informace Profil zadavatele Systémové č. zakázky Název Pardubický kraj Právní forma Veřejnoprávní korporace Sídlo Komenského náměstí 125, Pardubice Zapsána IČ Bankovní spojení ČSOB, č.ú /0300 JUDr. Martin Netolický Ph.D., hejtman Pardubického kraje Kontaktní údaje Mgr. Pavel Menšl Mgr. Michaela Mocková Tel./fax: Tel.: Tel.: P13V

4 4 Předmět zakázky a předpokládaná hodnota Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení do zdravotnického zařízení zejména zdravotnického nábytku a kuchyňského a ostatního vybavení, jeho příslušenství, související montáže, instalace, uvedení do plného provozu včetně: zajištění dopravy všech položek věcného plnění dodávky do místa plnění - areál Pardubické krajské nemocnice, a.s., instalace všech položek dodávky v místě plnění a montáž (ustavení, sestavení a propojení položek dodávky), usazení v místě plnění, napojení na zdroje, zejména připojení k místním elektrickým rozvodům, k slaboproudým rozvodům, rozvodu vody, plynu (je-li funkce položek dodávky - pořizovaných přístrojů podmíněna takovým připojením), uvedení všech položek dodávky do plného provozu, odzkoušení a ověření správné funkčnosti, případně seřízení, předvedení plné funkčnosti, poskytování záruky s minimální dobou trvání 60 měsíců dle závazného návrhu smlouvy, likvidace obalů a odpadu souvisejících s dodávkou a instalací předmětu plnění, vítězný uchazeč bude povinen dodat příslušný doklad. Nábytek musí být omyvatelný, desinfikovatelný prostředky používanými ve zdravotnictví. Použité materiály a výrobky musí splňovat požadavky na bezpečný výrobek ve smyslu zákona č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků). Nábytek a čalounické materiály musí vyhovovat z hlediska zápalnosti platným technickým normám (vyhl. 23/2008 Sb. v platném znění). Před dodáním položek dodávky musí být na místě provedeno zaměření nábytku a ostatního vybavení. Za účelem zpracování nabídky je pro uchazeče v příloze č. 2 smlouvy přiložen výkaz výměr a v příloze č. 3 specifikace předmětu plnění. Součástí dodávky požadovaného nábytku a kuchyňského vybavení musí být: zpracování a předání instrukcí a návodů k obsluze a údržbě dodaného zařízení (manuálů) v českém jazyce, a to 1 x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na CD, poskytnutí záruky v délce 60 měsíců. Veškeré činnosti musí být prováděny v souladu s platnou legislativou ĆR vztahující se na předmět veřejné zakázky z hlediska jeho charakteru a způsobu užití. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena na částku ,-- Kč bez DPH. 5 Doba a místo plnění veřejné zakázky Doba plnění Zadavatel předpokládá termín plnění veřejné zakázky v období Místo plnění areál Pardubické krajské nemocnice, a.s., Kyjevská 44, Pardubice 6 Požadavky na kvalifikaci Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je uchazeč, který: a) splní základní kvalifikační předpoklady dle bodu 6.1 a 53 odst. 1 zákona, b) splní profesní kvalifikační předpoklady dle bodu 6.2 a 54 písm. a), b),

5 c) předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku dle bodu 6.3 a 50 odst. 1 písm. c), d) splní technické kvalifikační předpoklady dle bodu 6.4. a 56 odst. 1 písm. a). Veškeré doklady prokazující splnění kvalifikace postačí předložit zadavateli v prosté kopii. Zadavatel je oprávněn vyzvat dle 57 odst. 1 zákona před podpisem smlouvy vybraného uchazeče, se kterým má být uzavřena smlouva, aby předložil originály nebo úředně ověřené kopie dokladů, jejichž prostými kopiemi dodavatel prokazoval splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek a uchazeč je povinen tyto doklady předložit ve lhůtě určené zákonem popřípadě zadavatelem. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být v souladu s 57 odst. 2 zákona ke dni podání nabídky starší 90 dnů. 6.1 Základní kvalifikační předpoklady Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel: a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) který není v likvidaci, f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče,

6 g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče, h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče, a i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud uchazeč vykonává tuto činnost, prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost uchazeče, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu. Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů postupem dle 53 odst. 3 zákona předložením: a) výpisu z evidence Rejstříku trestů [bod 6.1 písm. a) a b)], b) potvrzení příslušného finančního úřadu a čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani [bod 6.1 písm. f)], c) potvrzení příslušného orgánu či instituce (od příslušného pracoviště České správy sociálního zabezpečení) [bod 6.1 písm. h)], d) čestného prohlášení [bod 6.1 písm. c) až g), i) až k)]. Zadavatel nabízí uchazeči ke splnění tohoto požadavku vzorové čestné prohlášení, které tvoří přílohu č. 1 ZD 6.2 Profesní kvalifikační předpoklady Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který: a) předloží výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. 6.3 Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku Dodavatel předloží čestné prohlášené o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku, a to zejména v rozsahu požadavků vyplývajících z obchodních podmínek. Čestné prohlášení bude podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Zadavatel nabízí uchazeči ke splnění tohoto požadavku vzorové čestné prohlášení, které tvoří přílohu č. 2 ZD. 6.4 Technické kvalifikační předpoklady Seznam významných dodávek a) rozsah požadovaných informací a dokladů: K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů podle 56 odst. 1 písm. a) zákona dodavatel doloží seznam významných dodávek (referencí) realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech ode dne podání nabídky s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí. b) způsob prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu: Dodavatel předloží formou čestného prohlášení seznam významných dodávek. Přílohou tohoto čestného prohlášení musí být:

7 - osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli, nebo - osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, - nebo smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení dle odrážek shora od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. c) minimální úroveň tohoto kvalifikačního předpokladů: Požadovaná minimální úroveň předmětné veřejné zakázky je stanovena následovně: Uchazeč prokáže, že v posledních 3 letech ode dne podání nabídky realizoval (zahájil a ukončil, zahájil a dosud provádí a ke dni podání nabídky provedl v požadovaném rozsahu nebo zahájil před požadovanou lhůtou a ukončil a provedl v požadovaném rozsahu ve lhůtě) minimálně 2 dodávky obdobného charakteru v celkové hodnotě dodávky (v jejich součtu) ve výši minimálně ,-- Kč bez DPH, Za dodávku obdobného charakteru zadavatel považuje dodávku druhově shodného věcného plnění nebo oborově shodného věcného plnění s podobným určením. 6.5 Prokázání kvalifikace prostřednictvím subdodavatele a v případě společné nabídky několika dodavatelů Prostřednictvím subdodavatele (subdodavatelů) může dodavatel prokázat kvalifikaci v souladu s ustanovením 51 odst. 4 ZVZ. V případě podání společné nabídky několika dodavateli, prokazují tito dodavatelé kvalifikaci podle ustanovení 51 odst. 5 a 6 ZVZ. 6.6 Prokázání kvalifikace zahraničním dodavatelem Zahraniční dodavatel prokazuje kvalifikaci podle ustanovení 51 odst. 7 ZVZ. 6.7 Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, výpisem ze seznamu certifikovaných dodavatelů nebo výpisem ze seznamu zahraničních dodavatelů Dodavatelé mohou k prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle 53 ZVZ a profesních kvalifikačních předpokladů dle 54 ZVZ předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle 127 ZVZ. Dodavatelé mohou k prokázání kvalifikačních předpokladů předložit certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů podle 134 ZVZ. Zahraniční dodavatelé mohou k prokázání kvalifikačních předpokladů předložit výpis ze zahraničního seznamu kvalifikovaných dodavatelů či příslušný zahraniční certifikát podle 143 ZVZ. 6.8 Další požadavky k formě a způsobu prokazování kvalifikace Je-li zadavatelem vyžadováno čestné prohlášení, musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. V případě podpisu jinou osobou na základě plné moci, musí být originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění této osoby součástí dokladů, kterými uchazeč prokazuje splnění kvalifikace. 7 Hodnocení nabídek Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.

8 8 Platební, obchodní a jiné podmínky 8.1 Platební podmínky Uchazeč je povinen respektovat obchodní a platební podmínky uvedené ve vzorovém návrhu smlouvy a obchodních podmínkách zadavatele, které tvoří přílohu č. 3 této ZD. Pokud uchazeč nebude respektovat shora uvedené obchodní a platební podmínky a do svého návrhu smlouvy zařadí obchodní a platební podmínky méně výhodné (např. nedodrží stanovené minimální, popř. maximální hodnoty), popř. některou z obchodních či platebních podmínek do svého návrhu smlouvy vůbec neuvede nebo doplní shora uvedené obchodní a platební podmínky o ustanovení jakkoliv zhoršující postavení zadavatele, posoudí toto jednání zadavatel jako nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení příslušného uchazeče ze zadávacího řízení. 8.2 Požadavky na vypracování návrhu Uchazeč předkládá vyplněný návrh smlouvy. Uchazeč je povinen ve své nabídce předložit návrh smlouvy dle přílohy č. 3 této ZD v souladu s nabídkou a požadavky zadavatele. Uchazeč doplní v návrhu smlouvy místa označená červeně slovy doplní uchazeč. Návrh smlouvy musí být podepsán statutárním orgánem nebo osobou příslušně zmocněnou; originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí nabídky uchazeče. Zadavatel je povinen zveřejnit plné znění uzavřených smluvních vztahů. Dodavatel plně souhlasí se zveřejněním všech náležitostí tohoto smluvního vztahu a případně též smluvních vztahů s touto smlouvou souvisejících. 9 Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny Uchazeč je povinen stanovit celkovou nabídkovou cenu veřejné zakázky absolutní částkou uvedenou v českých korunách v členění cena bez DPH, DPH a cena s DPH. Nabídková cena za plnění veřejné zakázky musí obsahovat veškeré dále uvedené položky a musí se jednat o cenu konečnou. Jedná se o cenu základní v Kč, clo, dopravu do místa určení, instalaci, uvedení do provozu, likvidaci odpadu a obalů, zaškolení obsluhy a další dle návrhu smlouvy. Nabídková cena uchazeče musí být stanovena jako cena nejvýše přípustná a obsahující veškeré náklady uchazeče nutné pro plnění předmětu veřejné zakázky ke dni zahájení plnění této zakázky, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky. 10 Požadavky na zpracování nabídky Nabídka bude obsahovat zejména tyto požadované náležitosti: a) krycí list nabídky podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče (viz příloha č. 4 této ZD), b) smlouvu o sdružení (je-li nabídka podána více subjekty společně), c) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, případně prohlášení, že takové osoby nejsou. Zadavatel nabízí uchazeči ke splnění tohoto požadavku vzorové čestné prohlášení, které tvoří přílohu č. 5 této ZD, d) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálů, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek. Zadavatel nabízí uchazeči ke splnění tohoto požadavku vzorové čestné prohlášení, které tvoří přílohu č. 5 této ZD,

9 e) čestné prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. Zadavatel nabízí uchazeči ke splnění tohoto požadavku vzorové čestné prohlášení, které tvoří přílohu č. 5 této ZD. f) závazný návrh smlouvy včetně příloh (viz příloha č. 3 této ZD) podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, g) prohlášení o počtu listů, h) doklady prokazující splnění kvalifikace nejsou součástí nabídky ve smyslu 68 odst. 2 zákona, uchazeč však tyto doklady vloží v samostatné složce do totožné obálky s nabídkou. Nabídka musí být předložena v českém jazyce. Nabídku včetně dokladů k prokázání splnění kvalifikace je uchazeč povinen podat v listinné podobě a 1x na CD v souladu se zadávacími podmínkami, a to včetně požadovaného řazení nabídky i dokladů k prokázání splnění kvalifikace. Listinná nabídka a doklady k prokázání splnění kvalifikace musí být, včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh, svázány do samostatných svazků. Svazek musí být na první straně označen názvem veřejné zakázky a obchodní firmou a sídlem uchazeče. 11 Lhůta a místo pro podání nabídek Lhůta pro podání nabídek končí dne ve 10:00 hod. Místem pro podání nabídek je: a) doporučeně poštou na adresu: Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice b) osobně do podatelny Krajského úřadu Pardubického kraje (prostory Czech POINT) na adresu: Komenského náměstí 120, Pardubice ve dnech pondělí a středa 7 17 hodin, úterý, čtvrtek a pátek 7-15:30 hodin Obálka musí být označena plným názvem a sídlem uchazeče včetně adresy, na níž je možné zaslat oznámení dle 71 odst. 6, 7 zákona a dále názvem zadavatele a názvem veřejné zakázky: NEOTVÍRAT VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Pardubická krajská nemocnice, a.s. multioborový pavilon, dodávka nábytku a kuchyňského vybavení 12 Zadávací lhůta Zadávací lhůta činí 90 kalendářních dnů ode dne následujícího po skončení lhůty pro podání nabídek. 13 Otevírání obálek Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne v 10:00 hodin v sídle zadavatele v zasedací místnosti č. B Přílohy k zadávací dokumentaci Příloha č. 1 - čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů Příloha č. 2 - čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti

10 Příloha č. 3 - návrh smlouvy Příloha č. 4 - krycí list Příloha č. 5 - čestné prohlášení dle 68 zákona V Pardubicích dne PhDr. Jana Haniková vedoucí kanceláře ředitele úřadu pověřená hejtmanem schváleno usnesením Rady Pk dne , č. R/417/13

11 Příloha č. 1 ZD Čestné prohlášení dodavatele o splnění základních kvalifikačních předpokladů dle ust. 53 odst. 3 písm.b, d) z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název veřejné zakázky Pardubická krajská nemocnice, a.s. multioborový pavilon dodávka nábytku a kuchyňského vybavení Identifikační údaje zadavatele Název: Pardubický kraj IČ: Sídlo: Pardubice, Komenského náměstí 125, PSČ Identifikační údaje uchazeče Obchodní firma/název: IČ: Sídlo: Osoba oprávněná za uchazeče jednat: Kontaktní osoba: telefon / fax: (doplní uchazeč) (doplní uchazeč) (doplní uchazeč) (doplní uchazeč) (doplní uchazeč) (doplní uchazeč) (doplní uchazeč) Ke dni podání nabídky do veřejné zakázky na Pardubická krajská nemocnice, a.s. multioborový pavilon dodávka nábytku a kuchyňského vybavení prohlašuji, že shora uvedený uchazeč je dodavatelem, - který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu ( 53 odst. 1 písm. c), - vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů ( 53 odst. 1 písm. d), - který není v likvidaci ( 53 odst. 1 písm. e), - který nemá ve vztahu ke spotřební dani v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele ( 53 odst. 1 písm. f),

12 - který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele ( 53 odst. 1 písm. g), - který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby ( 53 odst. 1 písm. i), - který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek ( 53 odst. 1 písm. j), - který nebyl v posledních 3 letech pravomocně potrestán uložením pokuty za umožnění výkonu nelegální práce podle z. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ( 53 odst. 1 písm. k). V (doplní uchazeč) dne dd. mm. rrrr Jméno, příjmení jednající/zastupující osoby: Podpis:

13

14 Příloha č. 2 zadávací dokumentace Čestné prohlášení dodavatele o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku dle ust. 50 odst. 1 písm. c) z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název veřejné zakázky Pardubická krajská nemocnice, a.s. multioborový pavilon dodávka nábytku a kuchyňského vybavení Identifikační údaje zadavatele Název: Pardubický kraj IČ: Sídlo: Pardubice, Komenského náměstí 125, PSČ Identifikační údaje uchazeče Obchodní firma/název: IČ: Sídlo: Osoba oprávněná za uchazeče jednat: Kontaktní osoba: telefon / fax: (doplní uchazeč) (doplní uchazeč) (doplní uchazeč) (doplní uchazeč) (doplní uchazeč) (doplní uchazeč) (doplní uchazeč) Ke dni podání nabídky do veřejné zakázky na Pardubická krajská nemocnice, a.s. multioborový pavilon dodávka nábytku a kuchyňského vybavení prohlašuji, že shora uvedený dodavatel je ekonomicky a finančně způsobilý splnit výše uvedenou veřejnou zakázku. V (doplní uchazeč) dne dd. mm. rrrr Jméno, příjmení jednající/zastupující osoby: Podpis:

15 2

16 Příloha č. 3 zadávací dokumentace Smlouva č. doplní zadavatel Pardubická krajská nemocnice, a.s. multioborový pavilon -dodávka nábytku a kuchyňského vybavení uzavřená podle 262 odst. 1 a 269 odst. 2 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany 1. Objednatel: Pardubický kraj Komenského náměstí Pardubice IČ: DIČ: CZ jednající: JUDr. Martin Netolický, hejtman Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a k předání místa plnění: (doplní zadavatel) Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí díla: (doplní zadavatel) Bankovní spojení: (doplní zadavatel) 2. Dodavatel: (doplní uchazeč obchodní firma/ jméno a příjmení, sídlo) zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským/Městským soudem v (doplní uchazeč), spis. zn. (doplní uchazeč) IČ: (doplní uchazeč) DIČ: (doplní uchazeč) Jednající: (doplní uchazeč) Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a k předání místa plnění: (doplní uchazeč) Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí díla: (doplní uchazeč) Bankovní spojení: (doplní uchazeč) č. účtu (doplní uchazeč) uzavírají tuto smlouvu o dodání neinvestiční vybavení pro projekt Pardubická krajská nemocnice, a.s. multioborový pavilon (dále jen smlouva ), kterou se dodavatel zavazuje dodat neinvestiční vybavení specifikované v článku I. smlouvy a v jejích přílohách. Objednatel se zavazuje zaplatit cenu podle článku II. smlouvy za řádné a včasné dodání, a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka dodavatele předložená v rámci otevřeného nadlimitního řízení na veřejnou zakázku Pardubická krajská nemocnice, a.s. multioborový pavilon dodávka nábytku a kuchyňského vybavení realizovaného v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. 1

17 Článek I. Předmět smlouvy 1. Předmětem smlouvy je dodávka neinvestičního vybavení nově budovaného multioborového pavilonu Pardubická krajská nemocnice, a.s. nábytkem (zejména se jedná o čekárenské lavice, botníky, kartotékové skříně, konferenční křesla, konferenční stoly a stolky, čalouněná křesla, polohovatelná křesla, kuchyňské linky, odkládací stolky, police, regály, skříně, válendy, židle) doplněného o elektrozařízení (zejména se jedná o vestavěné chladničky, lednice, mikrovlnné trouby, myčky nádobí, rychlovarné konvice, a dále o svítidla stolní, či volně stojící) (dále vše též jako neinvestiční vybavení, dílo nebo předmět smlouvy ). 2. Dodávka bude realizována v rozsahu dle přílohy č. 2 výkazu výměr a přílohy č. 3 specifikace předmětu plnění a zahrnuje rovněž veškeré montážní práce vč. dopravy nutné k řádnému splnění smlouvy. Článek II. Cena 1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit dodavateli za dodání neinvestičního vybavení, činí dle dohody smluvních stran: cena bez DPH (doplní uchazeč),-- Kč DPH 21 % (doplní uchazeč),-- Kč cena celkem včetně DPH (doplní uchazeč),-- Kč. 2. Cena včetně DPH je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady dodavatele vzniklé v souvislosti s realizací dodávek neinvestičního vybavení popsaného v čl. I. této smlouvy a v jejích přílohách. Cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících prokazatelný vliv na uvedenou cenu. 3. Objednatel se zavazuje uhradit dodavateli celkovou cenu uvedenou v odstavci 1 tohoto článku na základě faktury vystavené v souladu s dalšími podmínkami uvedenými v této smlouvě a způsobem uvedeným v ustanovení I. přílohy č. 1 této smlouvy (obchodní podmínky). 4. Lhůta splatnosti faktury je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli. Článek III. Termín plnění, místo plnění 1. Předmět smlouvy bude dodán, nainstalován a uveden do provozu nejpozději do 8 týdnů ode dne, který bude dohodnut oprávněnými zástupci obou stran uvedenými v záhlaví této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že den, od kterého započne lhůta dodavatele pro plnění smlouvy, bude dohodnut nejpozději do Dodavatel je povinen oznámit objednateli nejméně 10 dnů předem termín instalace a montáže předmětu této smlouvy na místo plnění. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout dodání předmětu této smlouvy na místo plnění, pokud nebudou dokončeny současně probíhající stavební úpravy. Pouze z tohoto důvodu lze o nezbytně nutnou dobu prodloužit termín dodání předmětu této smlouvy bez následné smluvní pokuty za prodlení dodavatele. 2

18 3. Místem splnění předmětu smlouvy je areál Pardubické krajské nemocnice, a.s. 4. Předmět smlouvy je splněn okamžikem podepsání předávacího protokolu, a to bezodkladně po dodání předmětu smlouvy, montáži, instalaci, uvedení do provozu. 5. Převzetí předmětu smlouvy jinými než oprávněnými a oběma stranám známými osobami, nebude považováno za řádné. 6. Vlastnické právo přechází na objednatele podpisem předávacího protokolu. S přechodem vlastnického práva přechází na objednatele současně i nebezpečí škody na zboží. Článek IV. Součásti smlouvy 1. Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy: Příloha č. 1: Obchodní podmínky obsažené ve výzvě k podání nabídky ze dne Příloha č. 2: Výkaz výměr, který dodavatel uvedl ve své nabídce Příloha č. 3: Specifikace předmětu ze dne , R. Štursa 2. Tyto přílohy jsou chápány jako vzájemně se vysvětlující a doplňující. V případě nejednoznačnosti nebo rozporů mají přednost ustanovení této smlouvy před ustanoveními výše uvedených příloh. Článek V. Závěrečná ustanovení 1. Objednatel předá dodavateli příslušnou dokumentaci nezbytnou k provádění díla nejpozději při podpisu smlouvy smluvními stranami. 2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 3. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 4. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním řádem obecnými soudy. 5. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísni, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 6. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. V případě rozporu textu smlouvy a příloh, má vždy přednost text smlouvy. 3

19 7. Jakékoliv změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Tyto dodatky budou tvořit nedílnou součást smlouvy. Změny kontaktních osob se považují za provedené dnem doručení doporučeného dopisu druhé smluvní straně. 8. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a dodavateli vyhotovení dvě. 9. Návrh smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne (doplní zadavatel) a schválen usnesením číslo (doplní zadavatel). V Pardubicích dne: Za objednatele: Za dodavatele: Pardubický kraj (Doplní uchazeč) JUDr. Martin Netolický, Ph.D. hejtman 4

20 Příloha č. 1 smlouvy č. Obchodní podmínky Ustanovení I. Platební a fakturační podmínky 1. Právo dodavatele na vystavení faktury vzniká až po podpisu protokolu o předání dodávky neinvestičního vybavení oběma smluvními stranami, pokud není dohodnuto jinak. Přílohou faktury bude i soupis provedených dodávek, prací a služeb, který bude odpovídat oceněnému výkazu výměr. 2. Faktura bude adresována: Pardubický kraj Komenského náměstí Pardubice 3. Faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a zvyklostmi. Objednatel je oprávněn vrátit dodavateli bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti uvedené v tomto ustanovení nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením faktury sdělí objednatel dodavateli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je dodavatel povinen fakturu včetně jejích příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky smlouvy. 4. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele. Ustanovení II. Způsob provádění díla 1. Dodavatel bude při zajišťování dodávek neinvestičního vybavení postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby, které jsou předmětem smlouvy, dodavatel provede v takovém rozsahu a jakosti, aby dodávka neinvestičního vybavení odpovídala podmínkám stanoveným smlouvou a obvyklému účelu použití. 2. Dodavatel je povinen dodat neinvestiční vybavení ve sjednané době v požadovaném množství, jakosti a provedení a v souladu s dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Dodavatel se zavazuje zajistit v rámci dodávky neinvestičního vybavení především veškeré práce dle požadavků objednatele a úplné a včasné provedení všech prací nutných pro řádné dodání neinvestičního vybavení bez vad a další plnění, jejichž provedení je pro řádné a včasné dodání neinvestičního vybavení nezbytné. 3. Objednatel si vyhrazuje právo vyžádat po dodavateli vzorek dodávaného materiálu pro výrobu/dodání nábytkového vybavení. Bez objednatelova písemného odsouhlasení vzorku materiálu nesmí dodavatel činit v rámci té části řádného plnění, kterého se vzorky týkají, navazující kroky, pokud jsou tyto právě podmíněny volbou materiálu (zejm. barva, typ, složení apod.). Nečinnost dodavatele způsobená nedáním souhlasu objednatelem není považována za naplnění podmínek čl. VIII bod 1 těchto obchodních podmínek. 4. Dodavatel je povinen při zajišťování dodávek neinvestičního vybavení dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, pokud se vztahují 5

21 k zajišťování dodávek neinvestičního vybavení a týkají se činnosti dodavatele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Pokud porušením těchto předpisů dodavatelem vznikne škoda, nese náklady dodavatel. 5. Dodané neinvestičního vybavení musí vyhovovat všem normám a právním předpisům platným v České republice. 6. Dodavatel prohlašuje, že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se dodávka neinvestičního vybavení realizovat. Ustanovení III. Místo plnění 1. Pro účely plnění smlouvy dá objednatel protokolárně dodavateli k dispozici místo plnění za následujících podmínek: a) Dodavatel prověří místo plnění a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou dokumentací, které tvoří součást smlouvy. b) Podmínky pro zahájení prací na smluveném díle dohodnou smluvní strany při jednání o předání místa plnění. 2. V průběhu realizace prací je dodavatel povinen udržovat místo plnění v rozumném rozsahu uklizené bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dodavatel uskladní nebo odstraní jakýkoli přebytečný materiál, odstraní z místa plnění jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo dočasné objekty, které již nepotřebuje pro zajišťování dodávek neinvestičního vybavení. S jakýmikoli nebezpečnými nebo rizikovými odpady nebo materiály použitými dodavatelem bude dodavatel zacházet dle platných předpisů. 3. Dodavatel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené místo plnění v den předání neinvestičního vybavení. Do termínu předání neinvestičního vybavení odstraní dodavatel z místa plnění všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály a zařízení používané pro dočasné účely. Ustanovení IV. Průběžná kontrola Objednatel je oprávněn kontrolovat zajišťování dodávek neinvestičního vybavení prostřednictvím pověřených osob. Ustanovení V. Bezpečnost práce, jakost díla, zabezpečení a prověření jakosti 1. Dodavatel ručí za to, že veškeré dodávky a související služby budou provedeny v jakosti sjednané smlouvou. 2. Dodavatel bude odpovídat za jakost a kompletnost dodaného neinvestičního vybavení v rozsahu smlouvy, za použitý materiál. Bude odpovídat za to, že předmět plnění bude mít vlastnosti stanovené zadávací dokumentací, platnými právními předpisy, všeobecně závaznými technickými předpisy, veškerými platnými technickými normami, které se vztahují k činnosti dodavatele v rámci plnění smlouvy, dále vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventuálně vlastnosti obvyklé. 6

22 3. Dodavatel je povinen objednateli nebo jeho zástupci umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu dodávaného neinvestičního vybavení a jakékoliv jeho části, aby se objednatel mohl ujistit, že jsou v souladu se smlouvou. 4. Pokud by jakákoliv zkontrolovaná část dodávaného neinvestičního vybavení nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, může ji objednatel odmítnout a dodavatel musí buď odmítnutou část dodávaného neinvestičního vybavení nahradit novým nezávadným plněním, nebo v případě souhlasu objednatele provést všechny úpravy (změny) nezbytné pro splnění specifikovaných požadavků, a to bezúplatně. Ustanovení VI. Záruky, odpovědnost za vady 1. Dodavatel odpovídá za správnost a úplnost neinvestičního vybavení dodaného podle této smlouvy, zadávací dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů. 2. Dodavatel poskytuje objednateli záruku, že veškeré neinvestiční vybavení (a každá jeho část) bude prosto jakýchkoliv věcných vad. Neinvestiční vybavení nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé. 3. Dodavatel poskytuje po určenou záruční dobu záruku za bezvadnost dodaného neinvestičního vybavení, tj. záruku za všechny vlastnosti, které má mít neinvestiční vybavení zejména dle smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na neinvestiční vybavení vztahují. Dodavatel prohlašuje, že dodané neinvestiční vybavení si po tuto dobu zachová všechny takové vlastnosti, funkčnost a stanovenou účelovou způsobilost. Po dobu záruční doby je tedy rozsah záruky neomezený, což znamená zejména, že neinvestiční vybavení dodané podle smlouvy bude prosto jakýchkoliv vad. 4. Dodavatel odpovídá za vady neinvestičního vybavení uvedené v bodě 1., 2. a 3. tohoto ustanovení, které budou zjištěny v záruční době. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí neinvestičního vybavení oběma smluvními stranami. 5. Vada na neinvestičním vybavení, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem oznámena bez zbytečného odkladu písemně dodavateli a tento zahájí práce na odstranění vady bezodkladně, pokud se objednatel s dodavatelem nedohodnou písemně jinak. 6. Dodavatel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu činnost v míře potřebné k odstranění vad zjištěných objednatelem během záruční doby. 7. Dodavatel je povinen vadu odstranit na vlastní náklady. 8. Neodstraní-li dodavatel vady neinvestičního vybavení ve lhůtě podle bodu 2. ustanovení VII. nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny neinvestičního vybavení nebo po předchozím vyrozumění dodavatele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady dodavatele, aniž by tím objednatel omezil jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou. Dodavatel je 7

23 povinen nahradit objednateli výdaje a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaným objednatelem, a to do 30 (třiceti) dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele. 9. Pokud by objednatel převzal neinvestiční vybavení, i když nebylo řádně provedeno (neinvestiční vybavení vykazuje vady), počíná záruční doba běžet až řádným dodáním neinvestičního vybavení. 10. V případě opravy vadných částí neinvestičního vybavení se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být neinvestičního vybavení nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle smlouvy. 11. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 12. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči dodavateli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla. Ustanovení VII. Zajištění plnění povinností V případě porušení povinností daných dodavateli smlouvou má objednatel nárok, aniž by tím omezil svá ostatní práva vyplývající ze smlouvy, včetně práva na náhradu škody, vůči dodavateli uplatnit a dodavatel má povinnost zaplatit smluvní pokutu. Povinnosti podléhající smluvní pokutě, podmínky a výše smluvní pokuty jsou, kromě ostatních ujednání o smluvních pokutách uvedených na jiných místech smlouvy nebo obchodních podmínek, následující: 1. Bude-li dodavatel v prodlení s dodáním neinvestičního vybavení dle čl. III. smlouvy, zavazuje se dodavatel zaplatit objednateli za každý i započatý týden prodlení smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny díla uvedené v odstavci 1. článku II. smlouvy. 2. Neodstraní-li dodavatel vadu dodávaného neinvestičního vybavení, která se vyskytne v průběhu záruční doby, ve lhůtě 10 dnů ode dne jejího oznámení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, zavazuje se dodavatel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. 3. Pokud dodavatel nepředá objednateli řádně uklizené místo plnění v den předání dodávky neinvestičního vybavení dle článku III. smlouvy, zavazuje se dodavatel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. 4. Dodavatel zaplatí smluvní pokutu podle smlouvy na účet objednatele do 14 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy dodavatel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých závazků vůči dodavateli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou dodavateli vyúčtuje. 5. Zaplacením smluvní pokuty dodavatelem není dotčen nárok objednatele na náhradu případných škod vzniklých prodlením či vadným plněním dodavatele. 6. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty dodavatelem objednateli nezbavuje dodavatele závazku splnit povinnosti dané mu smlouvou. 7. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele. 8

24 8. Ustanovení těchto obchodních podmínek o smluvních pokutách se nedotýkají nároku na náhradu způsobené škody, tj. objednatel je oprávněn požadovat náhradu případné škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši. Ustanovení VIII. Odstoupení od Smlouvy 1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy dodavatelem, kterým kromě případů odstoupení objednatele výslovně uvedených v ostatních ustanoveních je, když: a) Dodavatel přenese v rozporu s bodem 1. ustanovení XI. svá práva nebo povinnosti plynoucí dodavateli ze smlouvy na jiný subjekt. b) I přes opakovaná upozornění objednatele dodavatel brání nebo jinak znemožní provádění kontrol průběhu zajišťování dodávek neinvestičního vybavení nebo jeho částí. c) Dodavatel nebo jeho subdodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší v místě plnění pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla. d) Dodavatel se přes opakované upozornění objednatelem zpozdil o více než 20 (dvacet) dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností (zejména nedodržel termín předání neinvestičního vybavení uvedený v bodu 2. článku III. této smlouvy) stanovených smlouvou, pokud pro danou povinnost tato smlouva výslovně nestanoví jinak. e) Dodavatel opakovaně nezajišťuje dodávky neinvestičního vybavení podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou. f) Dodavatel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil technologickou kázeň. g) Dodavatel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na zajištění dodávek neinvestičního vybavení v souladu se smlouvou. h) Objednatel zjistí v záruční době neshodu mezi dodaným neinvestičním vybavením a specifikací požadovanou objednatelem v zadávací dokumentaci a dodavatel ji neodstraní do 2 měsíců od dne, kdy byl na ni objednatelem prokazatelně upozorněn. Objednatel má právo v takovém případě uplatnit vůči dodavateli náhradu škody vzniklé nedodáním neinvestičního vybavení dle specifikace. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dodávku neinvestičního vybavení nebo jeho části dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující cenu díla dle této smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí dodavatel na účet objednatele do 14 (čtrnácti) dnů po obdržení platebního dokladu objednatele. Objednatel je oprávněn odečíst ze svých finančních závazků vůči dodavateli své finanční nároky na úhradu výše uvedených nákladů, které dodavateli účtuje. Pokud si to dodání neinvestičního vybavení nebo uvedení 9

25 neinvestičního vybavení nebo jeho části do souladu se smlouvou bude vyžadovat, dodavatel na své náklady a v rozsahu požadovaném objednatelem odstraní neinvestiční vybavení nebo jeho část - jestliže tak ve lhůtě stanovené objednatelem neučiní, budou součástí nákladů, které dodavatel uhradí objednateli i náklady na částečné či úplné odstranění dodavatelem dodaného neinvestičního vybavení nebo jeho části. Tímto ustanovením nejsou dotčeny ostatní nároky objednatele dané mu smlouvou. 2. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má dodavatel nárok na zaplacení poměrné části ceny neinvestičního vybavení, odpovídající rozsahu dodaného neinvestičního vybavení. 3. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy dodavatelem nemá dodavatel nárok na zaplacení ceny podle článku II. této smlouvy, a to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel se dodavatelem nedohodnou písemně jinak. Dodavatel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zajišťováním dodávek neinvestičního vybavení obohatil. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty. 4. V případě odstoupení dodavatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy objednatelem, má dodavatel nárok na zaplacení poměrné části ceny neinvestičního vybavení odpovídající rozsahu realizovaných dodávek neinvestičního vybavení. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok dodavatele na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty. Ustanovení IX. Přechod vlastnického práva, péče o neinvestiční vybavení, přechod rizika 1. Vlastnické právo k neinvestičnímu vybavení, nebezpečí škody neinvestičním vybavení, odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy, přechází z dodavatele na objednatele po předání neinvestičního vybavení podpisem předávacího protokolu (viz ustanovení X). 2. Vznikne-li na neinvestičním vybavení nebo jakékoliv části škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, dodavatel na své náklady odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede neinvestiční vybavení nebo jeho části, včetně věcí ve všech ohledech do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy. 3. Dodavatel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na neinvestičním vybavení či majetku objednatele či třetích osob způsobené dodavatelem nebo jeho subdodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle této smlouvy. Ustanovení X. Předání a převzetí neinvestičního vybavení 1. Neinvestiční vybavení bude předáno objednateli v místě plnění uvedeném v článku III. smlouvy. 2. Dodavatel je povinen včas objednatele vyzvat k převzetí neinvestičního vybavení. Důkazní břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí a prokazující včasnost takové výzvy nese dodavatel. 10

26 3. Objednatel je povinen převzít pouze řádně (bezvadně) dodané neinvestiční vybavení. O předání neinvestičního vybavení se sepíše protokol o předání, který podepíší obě smluvní strany. Jestliže objednatel odmítl neinvestičního vybavení převzít, neboť při převzetí zjistil, že neinvestiční vybavení nebylo dodáno řádně, v požadovaném množství a jakosti, protokol o předání a převzetí díla nepodepíše, ale pouze zaznamená důvody odmítnutí převzetí do protokolu. Pokud objednatel požaduje odstranění vad neinvestičního vybavení, opakuje se předávací řízení v nezbytně nutném rozsahu po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítnul předmět díla převzít. 4. Dodávka neinvestičního vybavení se považuje za dokončenou v okamžiku podpisu protokolu o předání předmětu smlouvy oběma smluvními stranami. Předpokladem pro vystavení protokolu o předání neinvestičního vybavení je řádné dodání neinvestičního vybavení dle článku I. smlouvy. 5. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného neinvestičního vybavení a jeho části prokáže dodavatel předáním dokladů potřebných k řádnému užívání a neinvestičního vybavení nejpozději v rámci předání neinvestičního vybavení. Ustanovení XI. Ostatní ujednání 1. Dodavatel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu úplně ani částečně práva nebo povinnosti, které pro dodavatele vyplývají ze smlouvy, pokud z některého ustanovení smlouvy nevyplývá jinak. Při nedodržení této povinnosti dodavatelem má objednatel právo odstoupit od smlouvy. 2. Ustanovení smlouvy o smluvních pokutách se nedotýká nároku na náhradu způsobené škody, tj. smluvní strany jsou oprávněny požadovat náhradu případné škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši. 3. Pokud činností dodavatele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, zákona, technických či jiných norem a předpisů, je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese dodavatel. 4. Pokud nesplněním některé z povinností dodavatele vzniknou objednateli náklady nebo vůči dodavateli finanční nároky, je objednatel oprávněn započíst takové nároky, tj. od částky fakturované dodavatelem takové náklady, případně vzniklé finanční nároky, odečíst a dodavateli uhradit částku takto upravenou (sníženou). 5. Dodavatel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost místa plnění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO) od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců (včetně zaměstnanců subdodavatelů) a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této souvislosti zejména: a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením, b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany (např. zákon č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů), c) odpovídá za každodenní čistotu místa plnění po skončení pracovní činnosti, včetně závěrečného úklidu. 11

27 6. Dodavatel vytvoří nezbytné podmínky pro své zaměstnance a pro zaměstnance svých subdodavatelů působící v místě plnění. Náklady na zajištění a vytvoření takovýchto podmínek nese dodavatel. 7. Zaměstnanci dodavatele a jeho subdodavatelů v souvislosti s plněním smlouvy jsou povinni dodržovat zákony a předpisy, včetně zákonů a předpisů týkajících se bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví a podobně. Dodavatel odpovídá za to, že zaměstnanci dodavatele a jeho subdodavatelů budou seznámeni a při pobytu a práci v místě plnění budou dodržovat obecně platné předpisy, pokyny orgánů státního dozoru České republiky pro dané oblasti, jakož i předpisy a pokyny objednatele týkající se výše uvedených oblastí. 8. Dodavatel musí kdykoliv učinit všechna rozumná opatření k zamezení jakýchkoliv protiprávních nebo svévolných akcí svých zaměstnanců nebo takového chování mezi nimi a k zabezpečení klidu a ochrany osob a majetku v místě plnění i v jeho okolí. Tato povinnost dodavatele se vztahuje i na zaměstnance jeho subdodavatelů. 9. Objednatel je oprávněn provádět namátkové dechové kontroly (DETALKOL, či jiný obdobný prostředek) požívání alkoholu u zaměstnanců dodavatele (včetně zaměstnanců jeho subdodavatelů). 10. Na žádost objednatele je dodavatel povinen neprodleně a na své náklady odvolat z místa plnění své zaměstnance nebo zaměstnance svých subdodavatelů, kteří nepostupují v souladu s tímto ustanovením nebo se ukáží jako nekompetentní nebo nevhodní k provádění díla podle smlouvy. V takovém případě je dodavatel povinen bez odkladu a na své náklady a riziko nahradit tyto pracovníky novými pracovníky, aniž by tím byly dotčeny ostatní povinnosti dané dodavateli smlouvou. 11. Dodavatel plně odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci (včetně zaměstnanců subdodavatelů) při provádění prací a dalších činností v místě plnění budou dodržovat zákaz donášení a požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek a nebudou docházet do místa plnění pod jejich vlivem. 12. Bude-li objednateli ze strany orgánů činných v oblasti životního prostředí, případně jiných orgánů státní správy, udělena finanční pokuta za porušení platných zákonů a předpisů, bude tato pokuta při prokazatelném zavinění dodavatele dodavatelem uhrazena, a to srážkou z pohledávky dodavatele vůči objednateli. V případě, že uloženou pokutu nebude dodavatel schopen uhradit objednateli započtením jeho pohledávky, zavazuje se tento rozdíl uhradit do 14 (čtrnácti) dnů od obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě. 13. Dodavatel odpovídá za veškeré odpady vzniklé v souvislosti se zajišťováním dodávky neinvestičního vybavení. Bude s nimi nakládat v souladu s platnými právními předpisy (např. v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady). Dále je povinen v souladu s právními předpisy zabezpečit jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Ustanovení XII. Náhrada škody 1. Objednatel je oprávněn požadovat na dodavateli a dodavatel je povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou dodavatel nebo jeho subdodavatelé způsobili objednateli, jakož i třetím stranám porušením povinností daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním smlouvy, včetně případu, kdy se jedná o takové porušení povinnosti dané smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta. 12

28 2. Dodavatel je povinen mít po celou dobu plnění uvedenou v čl. III. smlouvy, uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě v minimální výši pojistného plnění ,-- Kč. Dodavatel je povinen předložit objednateli kopii pojistné smlouvy případně potvrzení pojistitele při podpisu této smlouvy. Porušení povinnosti dle věty první je považováno za podstatné porušení smlouvy. 13

29 LEGENDA: Vyplní uchazeč o zakázku Příloha č. 2 smlouvy Číslo položky ve výkazu výměr CPV Název položky ve výkazu výměr Ks , Příloha č.1 Nábytek, kuchyňské vybavení Měrná jednotka Kč bez DPH za 1 Ks Cena v Kč bez DPH Cellkem DPH ve výši 21% Cena v Kč včetně DPH Cellkem 1. Botník na operační obuv 1 ks 0,- 0,- 0,- Kovový, nerezový, otevřený pro 12 párů operační obuvi, ilustrační foto k ZADÁVACÍ DOKUMENTACI 2. Čekárenská lavice - 2 sedáky 2 ks 0,- 0,- 0,- 2 sedáky, omyvatelné, ocelový rám, kluzáky výškově nastavitelné, nosnost min. 100 kg/ 1 místo, (plastové) ilustrační foto 3. Čekárenská lavice - 3 sedáky 23 ks 0,- 0,- 0,- 3 sedáky, omyvatelné, ocelový rám, kluzáky výškově nastavitelné, nosnost min. 100 kg/ 1 místo, (plastové) ilustrační foto 7. Chladnička min.250 l 12 ks 0,- 0,- 0,- Samoodmrazovací, s výparníkem, energetická třída min A+, 0,- vč. kalibrovaného teploměru

30 8. Chladnička min 125 l 1 ks 0,- 0,- 0,- Samoodmrazovací, s výparníkem, ergetická třída min A+, vč. kalibrovaného teploměru 9. Chladnička min.300 l 12 ks 0,- 0,- 0,- Samoodmrazovací, s výparníkem, energetická třída min A+, vč. kalibrovaného teploměru 10. Chladnička s mrazničkou min.125 l 1 ks 0,- 0,- 0,- Samoodmrazovací, s výparníkem, energetická třída min A+ 11. Chladnička s zásuvkovým mrazákem min. 300 l, 1 ks 0,- 0,- 0,- Samoodmrazovací, s výparníkem, s jedním chladicím agregátem, energetická třída min A+, vč. kalibrovaného teploměru 12. Kanape trojsed 1 ks 0,- 0,- 0,- S úložným prostorem, spodní část lamino, vrchní část čalouněná, matrace kvalitní polyuretanová nebo latexová pěna min. 15 cm. ilustrační foto 13. Kanape trojsed, rozkládací 1 ks 0,- 0,- 0,- S úložným prostorem, spodní část lamino, vrchní část čalouněná, matrace kvalitní polyuretanová nebo latexová pěna min. 15 cm. ilustrační foto 14. Kartotéční skříně, jeden sloupec, 4 zásuvky 25 ks 0,- 0,- 0,-

31 S místem pro popisování, úchopem pro vytahování, s pojistkou proti vytažení, teleskopické ocelové provedení, nosnost zásuvky 40kg, formát karet A4 ilustrační foto 17. Konferenční křeslo s područkami 8 ks 0,- 0,- 0,- Celočalouněné, odolná konstrukce, nosnost min, 120 kg/1 místo, odolná konstrukce čalounění s vysokou odolností ilustrační foto 18. Konferenční stolek 600/600 1 ks 0,- 0,- 0,- Stolové desky lamino tl.25 mm, ABS hrany tl. 2 mm, nohy masiv. dřevo 19. Konferenční stolek 800/ ks 0,- 0,- 0,- Stolové desky lamino tl.25 mm, ABS hrany tl. 2 mm, nohy masiv. dřevo 20. Konferenční stůl 1.500/700 2 ks 0,- 0,- 0,- Stolové desky lamino tl.25 mm, ABS hrany tl. 2 mm, nohy masiv. dřevo 26. Křesílko čalouněné 34 ks 0,- 0,- 0,- Celočalouněné, odolná konstrukce, nosnost min, 120 kg/1 místo, odolná konstrukce čalounění s vysokou odolností

32 ilustrační foto 27. Křeslo polohovatelné, odpočinkové (typ pro kardiaky) 36 ks 0,- 0,- 0,- Polohování pomocí plynové pístnice dřevěná lakovaná konstrukce nepojízdné synchronní pohyb opěradla a podnožníku čalouněno zdravotnickou koženkou nebo mikroplyšem poloha pro snadné vstávání nosnost min 150 kg ilustrační foto 28. Kuchyňská linka s horními skříňkami, korpus lamino, ABS hrany, pracovní deska postforming, kvalitní kování pro intenzivní užívání, horní skříňky policové, spodní skříňky police, zásuvky, dl. 900, hl.600, v. prac. plochy 850 Korpus lamino, pracovní deska postforming, sokl z plastu, přední část dekor nerez, těsnící lišty nerez, nerezové dřezy (odpad a baterie v ZTI), horní skříňky policové, spodní skříňky police, zásuvky, skříňky s plnými dvířky. Elektrické spotřebiče samonosné budou umístěny v nikách linky. Omyvatelné desinfekčnímí prostředky používanými ve zdravotnictví. 29. Kuchyňská linka s horními skříňkami, korpus lamino, ABS hrany, pracovní deska postforming, kvalitní kování pro intenzivní užívání, nerezový dřez, horní skříňky policové, spodní skříňky police, zásuvky, dl , hl.600, v. prac. plochy ks 0,- 0,- 0,- 3 ks 0,- 0,- 0,-

33 Korpus lamino, pracovní deska postforming, sokl z plastu, přední část dekor nerez, těsnící lišty nerez, nerezové dřezy (odpad a baterie v ZTI), horní skříňky policové, spodní skříňky police, zásuvky.skříňky s plnými dvířky. Elektriské spotřebiče samonosné budou umístěny v nikách linky. Omyvatelné desinfekčními prostředky požívanými ve zdravotnictví. 30. Kuchyňská linka s horními skříňkami, korpus lamino, ABS hrany, pracovní deska postforming, kvalitní kování pro intenzivní užívání, nerezový dřez, horní skříňky policové, spodní skříňky police, zásuvky, dl. 900, hl.600, v. prac. plochy 850 Korpus lamino, pracovní deska postforming, sokl z plastu, přední část dekor nerez, těsnící lišty nerez, nerezové dřezy (odpad a baterie v ZTI), horní skříňky policové, spodní skříňky police, zásuvky. Skříňky s plnými dvířky.elektrické spotřebiče samonosné budou umístěny v nikách linky. Omyvatelné desinfekčnímí prostředky používanými ve zdravotnictví. 31. Kuchyňská linka s horními skříňkami, korpus lamino, ABS hrany, pracovní deska postforming, kvalitní kování pro intenzivní užívání, nerezový dřez, horní skříňky policové, spodní skříňky police, zásuvky, nika pro samostatě stojící chladničku pod pracovní deskou Korpus lamino, pracovní deska postforming, sokl z plastu, přední část dekor nerez, těsnící lišty nerez, nerezové dřezy (odpad a baterie v ZTI), horní skříňky policové, spodní skříňky police, zásuvky. Skříňky s plnými dvířky.elektrické spotřebiče samonosné budou umístěny v nikách linky. Omyvatelné desinfekčnímí prostředky používanými ve zdravotnictví. 32. Kuchyňská linka s horními skříňkami, korpus lamino, ABS hrany, pracovní deska postforming, kvalitní kování pro intenzivní užívání, nerezový dřez, horní skříňky policové, spodní skříňky police, zásuvky, nika pro samostatě stojící chladničku pod pracovní deskou Korpus lamino, pracovní deska postforming, sokl z plastu, přední část dekor nerez, těsnící lišty nerez, nerezové dřezy (odpad a baterie v ZTI), horní skříňky policové, spodní skříňky police, zásuvky. Skříňky s plnými dvířky.elektrické spotřebiče samonosné budou umístěny v nikách linky. Omyvatelné desinfekčnímí prostředky používanými ve zdravotnictví. 1 ks 0,- 0,- 0,- 1 ks 0,- 0,- 0,- 1 ks 0,- 0,- 0,-

34 33. Kuchyňská linka s horními skříňkami, korpus lamino, ABS hrany, pracovní deska postforming, nerezový dřez s odkapávací plochou, kvalitní kování pro intenzivní užívání, horní skříňky policové, spodní skříňky police, zásuvky, nika pro samostatně stojící myčku 2 ks 0,- 0,- 0,- Korpus lamino, pracovní deska postforming, sokl z plastu, přední část dekor nerez, těsnící lišty nerez, nerezové dřezy (odpad a baterie v ZTI), horní skříňky policové, spodní skříňky police, zásuvky. Skříňky s plnými dvířky.elektrické spotřebiče samonosné budou umístěny v nikách linky. Omyvatelné desinfekčnímí prostředky používanými ve zdravotnictví. 34. Kuchyňská linka s horními skříňkami, korpus lamino, ABS 1 ks 0,- 0,- 0,- hrany, pracovní deska postforming, nerezový dřez s odkapávací plochou, kvalitní kování pro intenzivní užívání, horní skříňky policové, spodní skříňky police, zásuvky, nika pro samostatně stojící myčku Korpus lamino, pracovní deska postforming, sokl z plastu, přední část dekor nerez, těsnící lišty nerez, nerezové dřezy (odpad a baterie v ZTI), horní skříňky policové, spodní skříňky police, zásuvky. Skříňky s plnými dvířky.elektrické spotřebiče samonosné budou umístěny v nikách linky. Omyvatelné desinfekčnímí prostředky používanými ve zdravotnictví. 37. Lednice min.125 L 11 ks 0,- 0,- 0,- Samoodmrazovací, s výparníkem, ergetická třída min A+, vč. kalibrovaného teploměru 38. Lednice min100 l 3 ks 0,- 0,- 0,- Samoodmrazovací, s výparníkem, jako samostatně stojící spotřebič v nice pod pracovní deskouen, ergetická třída min A+, vč. kalibrovaného teploměru 43. Mikrovlnná trouba 21 ks 0,- 0,- 0,- 600 W, min. 20 ltr., ohřev 44. Myčka nádobí 3 ks 0,- 0,- 0,- Š. 600 samostatně stojící pod pracovní plochou, energetická třída min A+, účinnost mytí A, účinnost sušení A, automatický program, aqua stop, hlučnost max. 46 db, Množství náplně: min.13 jídelních souprav, spotřeba vody méně než 10L, připojení el. 230V 45. Odkládací stolek 900x600 2 ks 0,- 0,- 0,- Stolové desky lamino tl.25 mm, ABS hrany tl. 2 mm, kovová podnož 46. Odkladní stolek 1000/600 5 ks 0,- 0,- 0,- Stolové desky lamino tl.25 mm, ABS hrany tl. 2 mm, kovová podnož 47. Odkladní stolek 500/500 2 ks 0,- 0,- 0,-

35 Stolové desky lamino tl.25 mm, ABS hrany tl. 2 mm, kovová podnož 49. Police dl. 700 mm 12 ks 0,- 0,- 0,- Lamino, š. 300 mm 51. Pracovní linka s horními skříňkami, korpus lamino, ABS 1 ks 0,- 0,- 0,- hrany, pracovní deska nerez, kvalitní kování pro intenzivní užívání, bez horních skříněk, spodní skříňky - nika pro myčku nástrojů, police, zásuvky, dl , hl.600, v. prac. plochy 850 Korpus lamino, pracovní deska postforming, sokl z plastu, přední část dekor nerez, těsnící lišty nerez, nerezové dřezy (odpad a baterie v ZTI), horní skříňky policové, spodní skříňky police, zásuvky. Skříňky s plnými dvířky.elektrické spotřebiče samonosné budou umístěny v nikách linky. Omyvatelné desinfekčnímí prostředky používanými ve zdravotnictví. 52. Pracovní linka s horními skříňkami, korpus lamino, ABS 1 ks 0,- 0,- 0,- hrany, pracovní deska nerez, nerezový dvoudřez, kvalitní kování pro intenzivní užívání, bez horních skříněk, spodní skříňky - nika pro myčku nástrojů, police, zásuvky, dl , hl.600, v. prac. ploch Korpus lamino, pracovní deska postforming, sokl z plastu, přední část dekor nerez, těsnící lišty nerez, nerezové dřezy (odpad a baterie v ZTI), horní skříňky policové, spodní skříňky police, zásuvky. Skříňky s plnými dvířky.elektrické spotřebiče samonosné budou umístěny v nikách linky. Omyvatelné desinfekčnímí prostředky používanými ve zdravotnictví. 53. Pracovní linka s horními skříňkami, korpus lamino, ABS hrany, pracovní deska postforming, kvalitní kování pro intenzivní užívání, horní skříňky policové, spodní skříňky police, zásuvky, dl. 900, hl.600, v. prac. plochy 850 Korpus lamino, pracovní deska postforming, sokl z plastu, přední část dekor nerez, těsnící lišty nerez, nerezové dřezy (odpad a baterie v ZTI), horní skříňky policové, spodní skříňky police, zásuvky. Skříňky s plnými dvířky.elektrické spotřebiče samonosné budou umístěny v nikách linky. Omyvatelné desinfekčnímí prostředky používanými ve zdravotnictví. 54. Pracovní linka s horními skříňkami, korpus lamino, ABS hrany, pracovní deska postforming, nerezový dřez s odkap. plochou, kvalitní kování pro intenzivní užívání, horní skříňky policové, spodní skříňka úprava pro nádoby na separovaný odpad, dl , hl.60 1 ks 0,- 0,- 0,- 3 ks 0,- 0,- 0,-

36 Korpus lamino, pracovní deska postforming, sokl z plastu, přední část dekor nerez, těsnící lišty nerez, nerezové dřezy (odpad a baterie v ZTI), horní skříňky policové, spodní skříňky police, zásuvky. Skříňky s plnými dvířky.elektrické spotřebiče samonosné budou umístěny v nikách linky. Omyvatelné desinfekčnímí prostředky používanými ve zdravotnictví. 55. Pracovní linka s horními skříňkami, korpus lamino, ABS hrany, pracovní deska postforming, nerezový dřez s odkap. plochou, kvalitní kování pro intenzivní užívání, horní skříňky policové, spodní skříňka úprava pro nádoby na separovaný odpad, dl. 900, hl.600, Korpus lamino, pracovní deska postforming, sokl z plastu, přední část dekor nerez, těsnící lišty nerez, nerezové dřezy (odpad a baterie v ZTI), horní skříňky policové, spodní skříňky police, zásuvky. Skříňky s plnými dvířky.elektrické spotřebiče samonosné budou umístěny v nikách linky. Omyvatelné desinfekčnímí prostředky používanými ve zdravotnictví. 56. Pracovní linka s horními skříňkami, korpus lamino, ABS hrany, pracovní deska postforming, nerezový dřez s odkap. plochou, kvalitní kování pro intenzivní užívání, horní skříňky policové, spodní skříňky police, zásuvky, dl , hl.600, v. prac. plochy 850 Korpus lamino, pracovní deska postforming, sokl z plastu, přední část dekor nerez, těsnící lišty nerez, nerezové dřezy (odpad a baterie v ZTI), horní skříňky policové, spodní skříňky police, zásuvky. Elektriské spotřebiče samonosné budou umístěny v nikách linky. 57. Pracovní linka s horními skříňkami, korpus lamino, ABS hrany, pracovní deska postforming, nerezový dřez s odkap. plochou, kvalitní kování pro intenzivní užívání, horní skříňky policové, spodní skříňky police, zásuvky, dl. 900, hl.600, v. prac. plochy 850 Korpus lamino, pracovní deska postforming, sokl z plastu, přední část dekor nerez, těsnící lišty nerez, nerezové dřezy (odpad a baterie v ZTI), horní skříňky policové, spodní skříňky police, zásuvky. Elektriské spotřebiče samonosné budou umístěny v nikách linky. 58. Pracovní linka s horními skříňkami, korpus lamino, ABS hrany, pracovní deska postforming, nerezový dřez s odkap. plochou, kvalitní kování pro intenzivní užívání, horní skříňky policové, spodní skříňky police, zásuvky, v jedné skříňce úprava pro nádoby na separovatelný odpad. 5 ks 0,- 0,- 0,- 1 ks 0,- 0,- 0,- 3 ks 0,- 0,- 0,- 3 ks 0,- 0,- 0,-

37 Korpus lamino, pracovní deska postforming, sokl z plastu, přední část dekor nerez, těsnící lišty nerez, nerezové dřezy (odpad a baterie v ZTI), horní skříňky policové, spodní skříňky police, zásuvky. Skříňky s plnými dvířky.elektrické spotřebiče samonosné budou umístěny v nikách linky. Omyvatelné desinfekčnímí prostředky používanými ve zdravotnictví. 59. Pracovní linka s horními skříňkami, korpus lamino, ABS hrany, pracovní deska postforming, nerezový dřez s odkapávací plochou, kvalitní kování pro intenzivní užívání, horní skříňky policové, spodní skříňky police, dl.900, hl.600, v. prac. plochy 850 Korpus lamino, pracovní deska postforming, sokl z plastu, přední část dekor nerez, těsnící lišty nerez, nerezové dřezy (odpad a baterie v ZTI), horní skříňky policové, spodní skříňky police, zásuvky. Skříňky s plnými dvířky.elektrické spotřebiče samonosné budou umístěny v nikách linky. Omyvatelné desinfekčnímí prostředky používanými ve zdravotnictví. 60. Pracovní linka s horními skříňkami, korpus lamino, ABS hrany, pracovní deska postforming, nerezový dřez, trezorek na opiáty vestavný do nábytku, nika pro samostatě stojící chladničku pod pracovní deskou, kvalitní kování pro intenzivní užívání, horní skříňky policové, spodní skříňky police, zásuvky. Korpus lamino, pracovní deska postforming, sokl z plastu, přední část dekor nerez, těsnící lišty nerez, nerezové dřezy (odpad a baterie v ZTI), horní skříňky policové, spodní skříňky police, zásuvky. Skříňky s plnými dvířky.elektrické spotřebiče samonosné budou umístěny v nikách linky. Omyvatelné desinfekčnímí prostředky používanými ve zdravotnictví. 61. Pracovní linka s horními skříňkami, korpus lamino, ABS hrany, pracovní deska postforming, nerezový dvoudřez, kvalitní kování pro intenzivní užívání, dolní skříňky police, zásuvky, nika pro samostatně stojící myčku endoskopů, horní skříňky policové, dl. 1.8 Korpus lamino, pracovní deska postforming, sokl z plastu, přední část dekor nerez, těsnící lišty nerez, nerezové dřezy (odpad a baterie v ZTI), horní skříňky policové, spodní skříňky police, zásuvky. Skříňky s plnými dvířky.elektrické spotřebiče samonosné budou umístěny v nikách linky. Omyvatelné desinfekčnímí prostředky používanými ve zdravotnictví. 1 ks 0,- 0,- 0,- 1 ks 0,- 0,- 0,- 1 ks 0,- 0,- 0,-

38 62. Pracovní linka s horními skříňkami, korpus lamino, ABS hrany, pracovní deska postforming, nerezový dvoudřez, kvalitní kování pro intenzivní užívání, horní skříňky policové, spodní skříňky police, zásuvky, dl , hl.600, v. prac. plochy ks 0,- 0,- 0,- Korpus lamino, pracovní deska postforming, sokl z plastu, přední část dekor nerez, těsnící lišty nerez, nerezové dřezy (odpad a baterie v ZTI), horní skříňky policové, spodní skříňky police, zásuvky. Skříňky s plnými dvířky.elektrické spotřebiče samonosné budou umístěny v nikách linky. Omyvatelné desinfekčnímí prostředky používanými ve zdravotnictví. 63. Pracovní linka s horními skříňkami, korpus lamino, ABS 5 ks 0,- 0,- 0,- hrany, pracovní deska postforming, nerezový dvoudřez, trezorek na opiáty vestavný do nábytku, kvalitní kování pro intenzivní užívání, horní skříňky policové, spodní skříňky police, zásuvky, dl , Korpus lamino, pracovní deska postforming, sokl z plastu, přední část dekor nerez, těsnící lišty nerez, nerezové dřezy (odpad a baterie v ZTI), horní skříňky policové, spodní skříňky police, zásuvky. Skříňky s plnými dvířky.elektrické spotřebiče samonosné budou umístěny v nikách linky. Omyvatelné desinfekčnímí prostředky používanými ve zdravotnictví. 64. Pracovní linka s horními skříňkami, korpus lamino, ABS 1 ks 0,- 0,- 0,- hrany, pracovní deska postforming, nerezový dvoudřez, trezorek na opiáty vestavný do nábytku, kvalitní kování pro intenzivní užívání, horní skříňky policové, spodní skříňky police, zásuvky, dl , Korpus lamino, pracovní deska postforming, sokl z plastu, přední část dekor nerez, těsnící lišty nerez, nerezové dřezy (odpad a baterie v ZTI), horní skříňky policové, spodní skříňky police, zásuvky. Skříňky s plnými dvířky.elektrické spotřebiče samonosné budou umístěny v nikách linky. Omyvatelné desinfekčnímí prostředky používanými ve zdravotnictví. 65. Pracovní pult, napojení na el. tel. a PC, atyp 4.400/700/750 1 ks 0,- 0,- 0,- Stolové desky lamino tl.25 mm, ABS hrany tl. 2 mm, kovová podnož s přípravou pro kabeláž, ( žlaby pro kabely podélně i ve stojinách), stolní pracovní desky s přípravou pro PC, průchodky pro kabeláž, nábytkové úchytky kovové - srpky eloxovaný hliník, mobilní zásuvkové kontejnery s uzamykatelnými zásuvkami (min. 3 zásuvky) 66. Pracovní stůl, pracovní plocha postforming 1.600/700 1 ks 0,- 0,- 0,-

39 Stolové desky lamino tl.25 mm, ABS hrany tl. 2 mm, kovová podnož s přípravou pro kabeláž, ( žlaby pro kabely podélně i ve stojinách), stolní pracovní desky s přípravou pro PC, průchodky pro kabeláž, nábytkové úchytky kovové - srpky eloxovaný hliník, mobilní zásuvkové kontejnery s uzamykatelnými zásuvkami 67. Regál lamino 800/400/ ks 0,- 0,- 0,- Korpus i police lamino tloušťka 18 mm, záda pevná, lamino tl. 8 mm, dekor nábytku upřesní projektant doporučujení: barvu přírodního dřeva stejnou ve všech místnostech 68. Regál nerezový - 5 polic, 900/400/ ks 0,- 0,- 0,- Celonerezový oboustranně otevřený regál, max. celoplošné zatížení jedné police 80 kg ilustrační foto 69. Regál nerezový - 6 polic, 900/400/ ks 0,- 0,- 0,- Celonerezový oboustranně otevřený regál, max. celoplošné zatížení jedné police 80 kg 70. Regál nerezový - 6 polic, 700/500/ ks 0,- 0,- 0,- Celonerezový oboustranně otevřený regál, max. celoplošné zatížení jedné police 80 kg 71. Regál nerezový - 6 polic, 800/500/ ks 0,- 0,- 0,- Celonerezový oboustranně otevřený regál, max. celoplošné zatížení jedné police 80 kg 72. Regál skladový, kovový lakovaný - 5 polic, 900/400/ ks 0,- 0,- 0,- Lakované barevné řešení dle architekta, celoplošné zatížení jedné police min. 45 kg

40 ilustrační foto 75. Schůdky 13 ks 0,- 0,- 0,- Kovový rám, 2 plastové stupně ilustrační foto 76. Schůdky dvoustupňové 11 ks 0,- 0,- 0,- Kovový rán, 2 plastové stupně ilustrační foto 77. Skříň na léky a spotřební materiál anesteziologa, horní část prosklená, uzamykatelná, 800/400/1800 Korpus lamino tloušťka 18 mm, nábytkové úchytky kovové - srpky eloxovaný hliník, panty skříní 270 st., záda pevná, lamino tl. 8 mm, prosklený nábytek sklo čiré, dekor nábytku upřesní projektant doporučujení: barvu přírodního dřeva stejnou ve všech místnostech 1 ks 0,- 0,- 0,-

41 78. Skříň na léky a spotřební materiál, horní část prosklená, 800/400/1800 Korpus lamino tloušťka 18 mm, nábytkové úchytky kovové - srpky eloxovaný hliník, panty skříní 270 st., záda pevná, lamino tl. 8 mm, prosklený nábytek sklo čiré, dekor nábytku upřesní projektant doporučujení: barvu přírodního dřeva stejnou ve všech místnostech 79. Skříň na léky a spotřební materiál, horní část prosklená, trezorek na opiáty vestavný do nábytku, 800/400/ ks 0,- 0,- 0,- 14 ks 0,- 0,- 0,- Korpus lamino tloušťka 18 mm, nábytkové úchytky kovové - srpky eloxovaný hliník, panty skříní 270 st., záda pevná, lamino tl. 8 mm, prosklený nábytek sklo čiré, dekor nábytku upřesní projektant doporučujení: barvu přírodního dřeva stejnou ve všech místnostech 80. Skříň na osobní věci, 10 schránek se zámky, 600/300/ ks 0,- 0,- 0,- 600/300/ Skříň na osobní věci, 10 schránek se zámky, 800/400/ ks 0,- 0,- 0,- Korpus lamino tloušťka 18 mm, nábytkové úchytky kovové - srpky eloxovaný hliník, panty skříní 270 st., záda pevná, lamino tl. 8 mm, prosklený nábytek sklo čiré, dekor nábytku upřesní projektant doporučujení: barvu přírodního dřeva stejnou ve všech místnostech 82. Skříň na osobní věci, 10 schránek se zámky místo šatních 1 ks 0,- 0,- 0,- skříněk., 800/400/1.800 Korpus lamino tloušťka 18 mm, nábytkové úchytky kovové - srpky eloxovaný hliník, panty skříní 270 st., záda pevná, lamino tl. 8 mm, prosklený nábytek sklo čiré, dekor nábytku upřesní projektant doporučujení: barvu přírodního dřeva stejnou ve všech místnostech 83. Skříň na uložení bronchoskopů 1 ks 0,- 0,- 0,- Cca.800/400/ Skříň policová, 800/400/ ks 0,- 0,- 0,- Korpus lamino tloušťka 18 mm, nábytkové úchytky kovové - srpky eloxovaný hliník, panty skříní 270 st., záda pevná, lamino tl. 8 mm, prosklený nábytek sklo čiré, dekor nábytku upřesní projektant doporučujení: barvu přírodního dřeva stejnou ve všech místnostech 85. Skříň policová, 400/400/ ks 0,- 0,- 0,- Korpus lamino tloušťka 18 mm, nábytkové úchytky kovové - srpky eloxovaný hliník, panty skříní 270 st., záda pevná, lamino tl. 8 mm, prosklený nábytek sklo čiré, dekor nábytku upřesní projektant doporučujení: barvu přírodního dřeva stejnou ve všech místnostech 86. Skříň policová, dělené dveře, horní dveře prosklené, 800/400/ ks 0,- 0,- 0,-

42 Korpus lamino tloušťka 18 mm, nábytkové úchytky kovové - srpky eloxovaný hliník, panty skříní 270 st., záda pevná, lamino tl. 8 mm, prosklený nábytek sklo čiré, dekor nábytku upřesní projektant doporučujení: barvu přírodního dřeva stejnou ve všech místnostech 87. Skříň policová, dělené dveře, horní dveře prosklené - 2 ks 0,- 0,- 0,- knihovna, zámky, 800/400/1.800 Korpus lamino tloušťka 18 mm, nábytkové úchytky kovové - srpky eloxovaný hliník, panty skříní 270 st., záda pevná, lamino tl. 8 mm, prosklený nábytek sklo čiré, dekor nábytku upřesní projektant doporučujení: barvu přírodního dřeva stejnou ve všech místnostech 88. Skříň šatní, 800/400/ ks 0,- 0,- 0,- Korpus lamino tloušťka 18 mm, nábytkové úchytky kovové - srpky eloxovaný hliník, panty skříní 270 st., záda pevná, lamino tl. 8 mm, prosklený nábytek sklo čiré, dekor nábytku upřesní projektant doporučujení: barvu přírodního dřeva stejnou ve všech místnostech 89. Skříň šatní uzamykatelná, lamino,450/600/ ks 0,- 0,- 0,- Korpus lamino tloušťka 18 mm, nábytkové úchytky kovové - srpky eloxovaný hliník, panty skříní 270 st., záda pevná, lamino tl. 8 mm, prosklený nábytek sklo čiré, dekor nábytku upřesní projektant doporučujení: barvu přírodního dřeva stejnou ve všech místnostech 90. Skříň šatní uzamykatelná, lamino 300/600/ ks 0,- 0,- 0,- Korpus lamino tloušťka 18 mm, nábytkové úchytky kovové - srpky eloxovaný hliník, panty skříní 270 st., záda pevná, lamino tl. 8 mm, prosklený nábytek sklo čiré, dekor nábytku upřesní projektant doporučujení: barvu přírodního dřeva stejnou ve všech místnostech 91. Skříň šatní uzamykatelná, lamino,450/600/ ks 0,- 0,- 0,- Korpus lamino tloušťka 18 mm, nábytkové úchytky kovové - srpky eloxovaný hliník, panty skříní 270 st., záda pevná, lamino tl. 8 mm, prosklený nábytek sklo čiré, dekor nábytku upřesní projektant doporučujení: barvu přírodního dřeva stejnou ve všech místnostech 92. Skříňka šatní, 300/500/ V horní části polička na osobní 4 ks 0,- 0,- 0,- věci, dole oddělená části pro obuv. Korpus lamino tloušťka 18 mm, nábytkové úchytky kovové - srpky eloxovaný hliník, panty skříní 270 st., záda pevná, lamino tl. 8 mm, prosklený nábytek sklo čiré, dekor nábytku upřesní projektant doporučujení: barvu přírodního dřeva stejnou ve všech místnostech 93. Skříňka šatní s lavičkou600/500/ Skříň bude vertikálně rozdělená na čistou a nečistou část se samostatnými, uzamykatelnými dveřmi. V horní části poličky na osobní věci, dole oddělené části pro obuv. 96 ks 0,- 0,- 0,-

43 Korpus lamino tloušťka 18 mm, nábytkové úchytky kovové - srpky eloxovaný hliník, panty skříní 270 st., záda pevná, lamino tl. 8 mm, prosklený nábytek sklo čiré, dekor nábytku upřesní projektant doporučujení: barvu přírodního dřeva stejnou ve všech místnostech 94. Skříňka toaletní se zrcadlem 16 ks 0,- 0,- 0,- Plastová skříňka se zrcadlovýni dvířky, uvnitř poličky ilustrační foto 95. Skříňka toaletní se zrcadlem, závěs na ručník 1 ks 0,- 0,- 0,- Plastová skříňka se zrcadlovýni dvířky, uvnitř poličky, závěs na ručník ilustrační foto 96. Skříňka závěsná, 600/400/800 6 ks 0,- 0,- 0,- Korpus lamino tloušťka 18 mm, nábytkové úchytky kovové - srpky eloxovaný hliník, panty skříní 270 st., záda pevná, lamino tl. 8 mm, dekor nábytku upřesní projektant doporučujení: barvu přírodního dřeva stejnou ve všech místnostech 97. Transportní vozík pro přepravu stravy na tabletových 3 ks 0,- 0,- 0,- podnosech. Celonerezový uzavřený dvouplášťový izolovaný transportní vozík pro přepravu stravy na tabletových podnosech. Počet tabletů - min 24., madla na obou stranách, uzamykatelné dveře 4 kolečka (Ø min 150mm)- 2 pevná a 2 otočná s brzdou, pasivní ohřev (udržení teploty), napětí 230 V, mechanismus zajištění otevřených dveří v úhlu 270, schránka na karty

44 ilustrační foto 98. Stolek na PC 1 ks 0,- 0,- 0,- Stolové desky lamino tl.25 mm, ABS hrany tl. 2 mm, kovová podnož s přípravou pro kabeláž, ( žlaby pro kabely podélně i ve stojinách), stolní pracovní desky s přípravou pro PC, průchodky pro kabeláž, nábytkové úchytky kovové - srpky eloxovaný hliník, mobilní zásuvkové kontejnery s uzamykatelnými zásuvkami 99. Stůl jídelní 800/ ks 0,- 0,- 0,- Stolové desky lamino tl.25 mm, ABS hrany tl. 2 mm, nohy masiv. dřevo 100. Stůl jídelní 800/ ks 0,- 0,- 0,- Stolové desky lamino tl.25 mm, ABS hrany tl. 2 mm, nohy masiv. dřevo 101. Stůl manipulační, 1.800/700 1 ks 0,- 0,- 0,- Stolové desky lamino tl.25 mm, ABS hrany tl. 2 mm, kovová podnož 102. Stůl mycí nerezový1.000/700/850 se dřezem 450/450/280 3 ks 0,- 0,- 0,- Mycí celonerezový stůl s jednou policí, celonerezový ilustrační foto

45 103. Stůl mycí, nerezový, se dvěma dřezy 1.500/600/850 1 ks 0,- 0,- 0,- Mycí celonerezový stůl s jednou policí, celonerezový ilustrační foto 104. Stůl odkladní 1.000/600 1 ks 0,- 0,- 0,- Stolové desky lamino tl.25 mm, ABS hrany tl. 2 mm, kovová podnož 105. Stůl odkladní, nerezová pracovní deska, 1.900/700 1 ks 0,- 0,- 0,- Nerezová pracovní deska, kovová podnož ilustrační foto 106. Stůl odkladní, nerezová pracovní deska, 1.000/600 1 ks 0,- 0,- 0,- Nerezová pracovní deska, kovová podnož 107. Stůl psací s úpravou pod PC, kontejner, 1.200/600 1 ks 0,- 0,- 0,- Stolové desky lamino tl.25 mm, ABS hrany tl. 2 mm, kovová podnož s přípravou pro kabeláž, ( žlaby pro kabely podélně i ve stojinách), stolní pracovní desky s přípravou pro PC, průchodky pro kabeláž, nábytkové úchytky kovové - srpky eloxovaný hliník, mobilní zásuvkové kontejnery s uzamykatelnými zásuvkami (min. 3 zásuvky)

46 ilustrační foto 108. Stůl psací s úpravou pro počítač, 1.400/600 1 ks 0,- 0,- 0,- Stolové desky lamino tl.25 mm, ABS hrany tl. 2 mm, kovová podnož s přípravou pro kabeláž, ( žlaby pro kabely podélně i ve stojinách), stolní pracovní desky s přípravou pro PC, průchodky pro kabeláž, nábytkové úchytky kovové - srpky eloxovaný hliník, mobilní zásuvkové kontejnery s uzamykatelnými zásuvkami (min. 3 zásuvky) ilustrační foto 109. Stůl psací s úpravou pro počítač, 1.800/600 1 ks 0,- 0,- 0,- Stolové desky lamino tl.25 mm, ABS hrany tl. 2 mm, kovová podnož s přípravou pro kabeláž, ( žlaby pro kabely podélně i ve stojinách), stolní pracovní desky s přípravou pro PC, průchodky pro kabeláž, nábytkové úchytky kovové - srpky eloxovaný hliník, mobilní zásuvkové kontejnery s uzamykatelnými zásuvkami (min. 3 zásuvky) 110. Stůl psací s úpravou pro počítač tvar L, kontejner zásuvkový 2x, 2.000/1.500, š.prac. plochy ks 0,- 0,- 0,-

47 Stolové desky lamino tl.25 mm, ABS hrany tl. 2 mm, kovová podnož s přípravou pro kabeláž, ( žlaby pro kabely podélně i ve stojinách), stolní pracovní desky s přípravou pro PC, průchodky pro kabeláž, nábytkové úchytky kovové - srpky eloxovaný hliník, mobilní zásuvkové kontejnery s uzamykatelnými zásuvkami (min. 3 zásuvky) ilustrační foto 111. Stůl psací s úpravou pro počítač, kontejner zásuvkový 1x, 1.200/700 Stolové desky lamino tl.25 mm, ABS hrany tl. 2 mm, kovová podnož s přípravou pro kabeláž, ( žlaby pro kabely podélně i ve stojinách), stolní pracovní desky s přípravou pro PC, průchodky pro kabeláž, nábytkové úchytky kovové - srpky eloxovaný hliník, mobilní zásuvkové kontejnery s uzamykatelnými zásuvkami (min. 3 zásuvky) 112. Stůl psací s úpravou pro počítač, kontejner zásuvkový 2x, 1.600/700 Stolové desky lamino tl.25 mm, ABS hrany tl. 2 mm, kovová podnož s přípravou pro kabeláž, ( žlaby pro kabely podélně i ve stojinách), stolní pracovní desky s přípravou pro PC, průchodky pro kabeláž, nábytkové úchytky kovové - srpky eloxovaný hliník, mobilní zásuvkové kontejnery s uzamykatelnými zásuvkami 113. Stůl psací s úpravou pro počítač, kontejner zásuvkový 2x, 1.800/700 Stolové desky lamino tl.25 mm, ABS hrany tl. 2 mm, kovová podnož s přípravou pro kabeláž, ( žlaby pro kabely podélně i ve stojinách), stolní pracovní desky s přípravou pro PC, průchodky pro kabeláž, nábytkové úchytky kovové - srpky eloxovaný hliník, mobilní zásuvkové kontejnery s uzamykatelnými zásuvkami (min. 3 zásuvky) 114. Stůl psací s úpravou pro počítač, kontejner zásuvkový 2x, 2.200/700 3 ks 0,- 0,- 0,- 33 ks 0,- 0,- 0,- 1 ks 0,- 0,- 0,- 1 ks 0,- 0,- 0,-

48 Stolové desky lamino tl.25 mm, ABS hrany tl. 2 mm, kovová podnož s přípravou pro kabeláž, ( žlaby pro kabely podélně i ve stojinách), stolní pracovní desky s přípravou pro PC, průchodky pro kabeláž, nábytkové úchytky kovové - srpky eloxovaný hliník, mobilní zásuvkové kontejnery s uzamykatelnými zásuvkami (min. 3 zásuvky) 119. Válenda s úložným prostorem pro lůžkoviny 12 ks 0,- 0,- 0,- S úložným prostorem, spodní část lamino, vrchní část čalouněná, matrace kvalitní polyuretanová nebo latexová pěna min. 15 cm. ilustrační foto 120. Vestavná skříň, 2.700/500/ ks 0,- 0,- 0,- Korpus lamino tloušťka 18 mm, nábytkové úchytky kovové - srpky eloxovaný hliník, panty skříní 270 st., záda pevná, lamino tl. 8 mm, dekor nábytku upřesní projektant doporučujení: barvu přírodního dřeva stejnou ve všech místnostech 121. Věšák nástěnný 5 háčků 127 ks 0,- 0,- 0,- Dřevěná závěsná lišta, kovové háčky ilustrační foto 122. Věšák nástěnný, dl ks 0,- 0,- 0,- Dřevěná závěsná lišta, kovové háčky 123. Věšák nástěnný dl ks 0,- 0,- 0,- Dřevěná závěsná lišta, kovové háčky 126. Automatický výrobník nápojů pro instantní směsi 3 ks 0,- 0,- 0,-

49 4 zásobníky (nápoje min 2 druhy čaje + min 2 druhy mléčných nápojů (kakao/čokoláda, bílá káva)), přímá volba čaj šálek, čaj konvice, káva šálek, káva konvice, horká voda, elektronické počítadlo dávek, procentní programování každého druhu samostatně, doba naplnění 2litrové konvice méně než 1 minuta, automatické odvápnění; provoz 12h denně 7 dní v týdnu, připojení el. 230V ~ 50/60Hz 3500W, energetická třída A+, připojení vody ilustrační foto 128. Zástěna teleskopická 3 ks 0,- 0,- 0,- Upevněná na stěnu, 2 m délka teleskopická, omyvatelná látka, kroužky ilustrační foto 130. Židle čalouněná 64 ks 0,- 0,- 0,- Kovová svařovaná konstrukce,omyvatelné čalounění sedák, opěrka, stohovatelné, se spodním plastovým krytem, nosnost min. 120 kg

50 ilustrační foto 131. Židle čalouněná, omyvatelná 123 ks 0,- 0,- 0,- kovová svařovaná konstrukce omyvatelný sedák a opěrka, područky,nosnost 120 kg ilustrační foto 132. Židle kancelářská, pojízdná, zvýšený sedák 9 ks 0,- 0,- 0,- Vysoký opěrák, synchronní mechanizmus aretací, nastavitelnou silou protiváhy, područky výškově stavitelné, nosnost min. 120 kg., kolečka pogumovaná ilustrační foto

51 133. Židle pojízdná, výšk.stavitelná, desinfikovatelná 3 ks 0,- 0,- 0,- Vysoký opěrák, synchronní mechanizmus aretací, nastavitelnou silou protiváhy, područky výškově stavitelné, nosnost min. 120 kg., kolečka pogumovaná čalounění i kontrukce desinfikovatelné 134. Židle pojízdná, výšk.stavitelná, s područkami, kancelářská 42 ks 0,- 0,- 0,- Vysoký opěrák, synchronní mechanizmus aretací, nastavitelnou silou protiváhy, područky výškově stavitelné, nosnost min. 120 kg., kolečka pogumovaná ilustrační foto Všeobecné položky Mezisoučet 0,- 0,- 0,- 1. Zařízení staveniště 1 ks 0,- 0,- 0,- 2. Realizační dokumentace 1 ks 0,- 0,- 0,- 3. Dozor zpracovatele realizační dokumentace 1 ks 0,- 0,- 0,- 4. Dokumentace skutečného provedení stavby pro potřeby 0,- 0,- 0,- kolaudace 1 ks Mezisoučet 0,- 0,- 0,- Celkem bez DPH 0,- 0,- 0,- Celkem včetně DPH Všeobecné podmínky: Korpusy skříněk: o Materiál oboustranně laminovaný DTD min. tl. 18 mm o Struktura povrchu PE (perlička) nebo BS,ST (kancelářská struktura)v žádném případě ne POR. o Textura povrchu dle vzorníku výrobce o Čela korpusu a hrany dveří a zásuvek opatřeny ABS tl. 2mm o Ostatní hrany korpusu (i skryté) opatřeny ABS o tloušťce 0,5 mm. o Spoje jednotlivých částí korpusu pomocí bukových kolíků, šroubů nebo konfirmátů. o Zadní stěna korpusu SOLOLAK nebo MDF o tloušťce min. 3,5mm, jednostranně laminovaná, fixovaná v drážce o Spodní korpusy musí být opatřeny plastovými rektifikačními nohami.

Pardubický kraj Krajský úřad

Pardubický kraj Krajský úřad Pardubický kraj Krajský úřad Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 SpKrÚ 83266/2013 VÝZVA k předložení nabídky dle ust. 38 z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Zadavatel - Pardubický

Více

Obchodní podmínky. Ustanovení I. Platební a fakturační podmínky

Obchodní podmínky. Ustanovení I. Platební a fakturační podmínky Obchodní podmínky Ustanovení I. Platební a fakturační podmínky 1. Právo zhotovitele na vystavení faktury vzniká až po podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami, pokud není dohodnuto

Více

Kupní smlouva (uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) Čl. 1. Smluvní strany

Kupní smlouva (uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) Čl. 1. Smluvní strany Kupní smlouva (uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) 1.1 Objednatel Čl. 1 Smluvní strany Název objednatele: Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Sídlo:

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V souladu s citovaným ustanovením dodavatel prokazuje zadavatelem požadovanou kvalifikaci čestným prohlášením,

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na dodávky zadávaná podle ustanovení 8, 12 odstavec (2), 14, 21 odstavec (1) písmeno f) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV Výzva k podání nabídky V režimu veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Na služby Výměna oken,

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Pardubický kraj jako veřejný zadavatel vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu *: SPŠE a VOŠ Pardubice oprava

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Více

Obecní dům Kadolec realizace úspor energie

Obecní dům Kadolec realizace úspor energie Obec Kadolec Kadolec 61 794 51 Kadolec IČ: 00599468 v souladu s ustanovením 12 odst. 3, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v y p i s u j e výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem Č.j.: DM-030/1367/2016 Sp.č.: 030/80/04-1/2016 Pardubice 24.06.2016 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem V souladu s ustanoveními 8 odst. 2 zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf. Oprava a zateplení fasády na objektu I. stupně ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf. Oprava a zateplení fasády na objektu I. stupně ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 6 a 12 odst.6 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon): Oprava

Více

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky.

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim IČ 00235482 Veřejná zakázka: Okna Střelnice Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou

Více

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s ustanovením 38 zákona. č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů o veřejných zakázkách zjednodušené podlimitní řízení Tento projekt je spolufinancován

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku Propagace a prezentace důchodové reformy zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Výmalba prostor SPŠPaS Pardubice

Výmalba prostor SPŠPaS Pardubice Příloha č. 4 Výzvy k předložení nabídky na zakázku Výmalba prostor SPŠPaS Pardubice Návrh smlouvy Smlouva o dílo č. /2019 (doplní zadavatel) uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanoveními

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku osobního automobilu pod názvem Obnova vozového parku nákup 1 nového služebního osobního vozidla v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace

Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace Název zakázky: Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace Datum vyhlášení zakázky: 25. 7. 2012 Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, vč. kontaktních

Více

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV, HÁJKY HABROVA SEČ, PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE I. ETAPA

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV, HÁJKY HABROVA SEČ, PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE I. ETAPA FORMULÁŘ NABÍDKY Název veřejné zakázky: BŘECLAV, HÁJKY HABROVA SEČ, PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE I. ETAPA Zadavatel: Město Břeclav Náměstí T. G. Masaryka 42/3 690 81 Břeclav IČ: 00283061 ČERVEN 2013 06/2013 1

Více

Kvalifikační dokumentace dílčí část 1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh

Kvalifikační dokumentace dílčí část 1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh Kvalifikační dokumentace dílčí část 1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh Zadávací řízení je zadáváno dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU FORMULÁŘ NABÍDKY Název veřejné zakázky: BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU Zadavatel: Město Břeclav Náměstí T. G. Masaryka 42/3 690 81 Břeclav IČ: 00283061 ČERVEN 2013 06/2013 1 z 12 OBSAH NABÍDKY:

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace Č.j.: DM-030/1531/2014 Sp.zn.: 030/80/0007-1/2014 Pardubice 12.09.2014 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. c) a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Energetický audit areálu VFU Brno zadávané v souladu s ustanovením 18

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: VÝMĚNA OKEN V Č. P. 1838 VE VARNSDORFU 1. Veřejný zadavatel Úřední název: Město Varnsdorf Poštovní

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY v poptávkovém řízení služby poskytnutí investičního úvěru Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o

Více

Příloha 3a. Čestné prohlášení dle ust. podle 53 odst. 1 zákona č.137/2006sb. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Příloha 3a. Čestné prohlášení dle ust. podle 53 odst. 1 zákona č.137/2006sb. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Příloha 3a Čestné prohlášení dle ust. podle 53 odst. 1 zákona č.137/2006sb. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Název obchodní firmy- uchazeč: D Já, níže podepsaný statutární zástupce uchazeče tímto čestně

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky Počet stran: 8 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU CEITEC - Elektroporátor část název poznámka 1. Úvodní ustanovení strana 2 2. Požadavky zadavatele

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE 1. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE... 2 1.1 Kvalifikační předpoklady... 2 1.2 Prokázání splnění určité části kvalifikace prostřednictvím

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava dětské hřiště Zadavatel

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná podle ustanovení 6, 12 odstavec (3) a 18 odstavec (5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) Pravidelná revize,

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, Snížení energetické náročnosti objektu základní školy v obci Vysočany zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie na stavební práce Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Tvarožná Výběrové řízení je mimo režim zákona o veřejných zakázkách č.

Více

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů.

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů. Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby dle přílohy č.2 vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Název zakázky Rozvoj kapacity MŠ Pěnčín

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, Snížení energetické náročnosti objektu kulturního domu v obci Černá Voda včetně výměny zdroje vytápění zadávanou ve zjednodušeném

Více

Zpracování digitálního povodňového plánu pro území obce s rozšířenou působností Kopřivnice

Zpracování digitálního povodňového plánu pro území obce s rozšířenou působností Kopřivnice Příloha č. 2 Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby, v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory - Operační program Životní prostředí a dle zákona 137/2006

Více

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, Veřejný zadavatel: Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb.,

Více

Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu

Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Obnova počítačového vybavení dodávka notebooků Datum vyhlášení: 8. 7. 2016 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE 1.1 Zadavatel Instituce:

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Rekonstrukce bytu č.p. 40, Svitávka

Rekonstrukce bytu č.p. 40, Svitávka Výzva k podání cenové nabídky č.j. 155/2014 Veřejná zakázka malého rozsahu dle 18, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na stavební práce, v platném znění, v souladu s ustanovením 6 zákona

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše Varnsdorf. Rekonstrukce mostu v ul. 5. května ve Varnsdorfu

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše Varnsdorf. Rekonstrukce mostu v ul. 5. května ve Varnsdorfu Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Rekonstrukce mostu v ul. 5. května ve Varnsdorfu" 1. Veřejný zadavatel Úřední název: Poštovní adresa:

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Zadavatel: Fakultní nemocnice Brno se sídlem Jihlavská 20, Brno, IČ: ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ

Zadavatel: Fakultní nemocnice Brno se sídlem Jihlavská 20, Brno, IČ: ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27 a násl. zákona

Více

Výzva k podání nabídek na zakázku

Výzva k podání nabídek na zakázku Výzva k podání nabídek na zakázku k zakázce na stavební práce zadávané jako zakázka malého rozsahu 3. kategorie podle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP mimo režim zákona č. 137/2006

Více

pro veřejnou zakázku na dodávku zboží pro projekt TŘÍDĚNÍ BIOODPADU VE MĚSTĚ BŘECLAV I. ETAPA KOMPOSTÉRY FORMULÁŘ NABÍDKY

pro veřejnou zakázku na dodávku zboží pro projekt TŘÍDĚNÍ BIOODPADU VE MĚSTĚ BŘECLAV I. ETAPA KOMPOSTÉRY FORMULÁŘ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku na dodávku zboží pro projekt TŘÍDĚNÍ BIOODPADU VE MĚSTĚ BŘECLAV I. ETAPA KOMPOSTÉRY ODDÍL I ZADÁVACÍ PODMÍNKY FORMULÁŘ NABÍDKY Číslo projektu: CZ.1.02/4.1.00/12.16345

Více

Obec Koválovice - Osíčany

Obec Koválovice - Osíčany Obec Koválovice - Osíčany Koválovice 67 798 29 Tištín IČ: 00600024 v souladu s ustanovením 12 odst. 3, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v y p i s u j e výzvu k podání nabídky a k prokázání

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky vyhlašuje v souladu s ustanovením 18 odst. 3 v návaznosti na 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, následující poptávku: Nákup stroje pro zimní údržbu chodníků komunální

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: evidenční číslo veřejné zakázky (dle IS VZ): druh zadávacího

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Nákup aktivních prvků VZ/2013/1/010/7 veřejná zakázka malého rozsahu dle směrnice SM/24/03/13 Krajského úřadu Zlínského kraje 1. Identifikační

Více

Prokázání kvalifikace

Prokázání kvalifikace Příloha č. 3 ZD k č. j. PPR-28152-/ČJ-2013-990656 Počet listů: 5 Prokázání kvalifikace k veřejné zakázce Technická podpora hardware pro Vízový informační systém a systém VISMAIL ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE k zakázce s názvem výběrové řízení v rámci projektu "Vítejte v Anglii"

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE k zakázce s názvem výběrové řízení v rámci projektu Vítejte v Anglii Příloha č. 2 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE k zakázce s názvem výběrové řízení v rámci projektu "Vítejte v Anglii" Identifikační údaje uchazeče Obchodní firma/název nebo Obchodní firma/jméno a příjmení IČ

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážení, zamýšlíme zadat

Více

14/2014. CZ.1.07/1.5.00/34.1050 Název projektu: Modernizace výuky přírodovědných předmětů pro 21. Století Individualizace a inovace výuky.

14/2014. CZ.1.07/1.5.00/34.1050 Název projektu: Modernizace výuky přírodovědných předmětů pro 21. Století Individualizace a inovace výuky. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vytvoření zázemí pro ubytování

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vytvoření zázemí pro ubytování Č.j.: DM-030/1557/2016 Sp.č.: 030/80/07-1/2016 Pardubice 18.7.2016 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vytvoření zázemí pro ubytování V souladu s ustanoveními 8 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce Identifikační údaje veřejného zadavatele Zadavatel: Obec Hlubyně Statutární zástupce: Pavel Novotný Adresa: Hlubyně 10, 262 72 Březnice IČ: 006 62 836

Více

Výběr zhotovitele a poskytovatele služeb v oblasti montáží, oprav a odečtů bytových vodoměrů SV a TV, RTN KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Výběr zhotovitele a poskytovatele služeb v oblasti montáží, oprav a odečtů bytových vodoměrů SV a TV, RTN KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na služby zadávaná podle ustanovení 10, 12 odstavec (1), 15, 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále rovněž jen Zákon

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem: Poskytnutí kontokorentního úvěru vyhlášená ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Výpočetní technika 2015 zadávané v souladu s ustanovením 18 odst. 5 zákona

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce Zadavatel Zadavatel: Zástupce: Adresa: IČ: 27965911 DIČ: Lesy města Chebu, s.r.o. Ing. Zdeněk Hoferica, jednatel Nám. Krále Jiřího

Více

Svazek č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Svazek č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Město Orlová Osvobození 796, 735 14 Orlová - Lutyně IČ 00297577 Svazek č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané v otevřeném podlimitním zadávacím řízení na stavební práce podle zákona č.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce): Dodávka ICT techniky Dodávka 1 ks PC stanice pro grafiku 1 ks PC stanice 1 ks Notebook pro grafiku 14 ks Notebook

Více

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

REVITALIZACE LOKALITY PODZÁMČÍ A ZÁMECKÁ LOUKA V BŘECLAVI

REVITALIZACE LOKALITY PODZÁMČÍ A ZÁMECKÁ LOUKA V BŘECLAVI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku na služby pro projekty REVITALIZACE LOKALITY PODZÁMČÍ A ZÁMECKÁ LOUKA V BŘECLAVI AKCEPTAČNÍ ČÍSLO: 13143196 ODDÍL 1 ZADÁVACÍ PODMÍNKY FORMULÁŘ NABÍDKY Březen 2014

Více

Výchovný ústav, střední škola, internát a školní jídelna, Olešnice na Moravě, Trpínská 317

Výchovný ústav, střední škola, internát a školní jídelna, Olešnice na Moravě, Trpínská 317 Výchovný ústav, střední škola, internát a školní jídelna, Olešnice na Moravě, Trpínská 317 IČ: 62073079 zasílá výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Více

Název veřejné zakázky: Revitalizace úprava kongresového sálu a recepce vzdělávacího střediska IVS Praha v Benešově

Název veřejné zakázky: Revitalizace úprava kongresového sálu a recepce vzdělávacího střediska IVS Praha v Benešově Kvalifikační dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

MĚSTO KOUŘIM, Mírové náměstí 145, 281 61 KOUŘIM

MĚSTO KOUŘIM, Mírové náměstí 145, 281 61 KOUŘIM MĚSTO KOUŘIM, Mírové náměstí 145, 281 61 KOUŘIM V Kouřimi dne 2.1.2015 Vyřizuje: Ing. Josef Klouda Tel.: 321 783 230 VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Obec Kamenice Sídlo/místo podnikání: Ringhofferovo náměstí 434, Kamenice -Olešovice 25168, CZ IČ: 00240273 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná jednat

Více

Oprava oplocení Kaunicových kolejí - 1. etapa zadávanou pod zn. VZ 1/2015

Oprava oplocení Kaunicových kolejí - 1. etapa zadávanou pod zn. VZ 1/2015 Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Oprava oplocení Kaunicových kolejí - 1. etapa zadávanou pod zn. VZ 1/2015 O B S A H: část Název poznámka 1. Úvodní

Více

Kostel sv. Floriána v Nemochovicích. Zadavatel

Kostel sv. Floriána v Nemochovicích. Zadavatel Výzva více zájemcům k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. Název zakázky: Kostel sv. Floriána v Nemochovicích

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Čj. 404-79/2013/DP ÚVN V Praze dne 11.10.2013 Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, vyhlašuje výběrové řízení na stavební práce, veřejná

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Vzdělávání

Více

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Stavební úpravy sálu brachyterapie kliniky onkologie, 1.np pavilon B v areálu FNKV

Stavební úpravy sálu brachyterapie kliniky onkologie, 1.np pavilon B v areálu FNKV Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Stavební úpravy sálu brachyterapie

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Zhotovení projektové dokumentace stavby NPK, a.s., Svitavská nemocnice, úprava části polikliniky na lékárnu a ambulance, včetně

Více

3. Informace o zadávací dokumentaci, o prohlídce místa plnění, dodatečné informace

3. Informace o zadávací dokumentaci, o prohlídce místa plnění, dodatečné informace Č.j.: 1362/2016 Výzva k podání nabídky na dodávku stavebních prací na akci: Veřejné osvětlení komunikací kolem hřbitova, Zadavatel zasílá výzvu dodavatelům k podání veřejné nabídky podle 27 odst. b zákona

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, Snížení energetické náročnosti objektu staré školy v městysu Ostrov u Macochy zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VODOVOD V OBCÍCH SPÁLENÉ POŘÍČÍ, TĚNOVICE, ČÍČOV, DOLNÍ LIPNICE A HOŘEHLEDY, DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE Preambule Tato výzva k podání nabídky a textová

Více

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 6 a 12 odst.6 zák.č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon): Vybavení

Více

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6.

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6. MĚSTO LETOHRAD Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6.2014 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Výzva k podání nabídky na služby

Výzva k podání nabídky na služby VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Výzva k podání nabídky na služby Úvěr na částečné financování akce Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích ve výši 30.000.000 Kč Město Horažďovice Mírové

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Aneta Burdová Obchodní oddělení. 1. Vymezení předmětu veřejné zakázky

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Aneta Burdová Obchodní oddělení. 1. Vymezení předmětu veřejné zakázky V Praze dne 3. 5. 2016 Čj.: 3680/2016 - ÚVN ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná dle 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Projektová

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích VÝZVA MESTA MNICHOVICE poptávkové řízení č. 6/2012 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Oplocení sportovního areálu u č. p. 2984, na p.p.č. 2832/1,2 ve Varnsdorfu" 1. Veřejný zadavatel Úřední

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie na stavební práce, Snížení energetické náročnosti objektu Školního klubu v Rajhradu Výběrové řízení je mimo režim zákona o veřejných

Více

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Obec Radimovice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) v rámci veřejné zakázky malého rozsahu PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE KOMUNIKACE

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše Varnsdorf. Celoplošné opravy MK technologií lehké penetrace ve Varnsdorfu"

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše Varnsdorf. Celoplošné opravy MK technologií lehké penetrace ve Varnsdorfu Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Celoplošné opravy MK technologií lehké penetrace ve Varnsdorfu" 1. Veřejný zadavatel Úřední název:

Více

Subdodavatelské schéma

Subdodavatelské schéma Příloha č. 1 Subdodavatelské schéma popis část označení výše finančního plnění podíl v % veřejné zakázky jiné osoby (obchodní jméno, sídlo) v Kč s DPH 1. 2. 3. 4. 5. celkový podíl v % (pozn. dodavatel

Více

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice VÝZVA poptávkové řízení č. 13/2013 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na stavební práce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: ŘEŠENÍ DATOVÉHO SKLADU A APLIKACÍ BUSINESS INTELLIGENCE PRO POTŘEBY ČTÚ

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: ŘEŠENÍ DATOVÉHO SKLADU A APLIKACÍ BUSINESS INTELLIGENCE PRO POTŘEBY ČTÚ Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby dle přílohy č.1 vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

VZORY ČESTNÝCH PROHLÁŠENÍ

VZORY ČESTNÝCH PROHLÁŠENÍ Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon): Laboratoř biologického materiálu zhotovitel stavby ve vztahu

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Podlimitní veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na stavbu " Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit v oblasti masivu Sněžníka

Více