M STYS!DRNHOLEC. "l.1 P'edm(t!a!p)sobnost!vyhlášky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "M STYS!DRNHOLEC. "l.1 P'edm(t!a!p)sobnost!vyhlášky"

Transkript

1 M STYS!DRNHOLEC OBECN!ZÁVAZNÁ!VYHLÁŠKA ". 2/2013 O!STANOVENÍ!SYSTÉMU!SHROMAŽ#OVÁNÍ,!SB RU,!P$EPRAVY,! T$ÍD NÍ,!VYUŽÍVÁNÍ!A ODSTRA%OVÁNÍ!KOMUNÁLNÍCH!ODPAD&. Zastupitelstvo mìstyse Drnholec se na svém 16. zasedání dne usnesením è. 16/5, usneslo vydat na základì 17 odst. 2 zákona è. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a v souladu s 84 odst. 2 písmeno i) zákona è. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zøízení), ve znìní pozdìjších pøedpisù, tuto obecnì závaznou vyhlášku. "l.1 P'edm(t!a!p)sobnost!vyhlášky 1. Tato obecnì závazná vyhláška zavádí systém shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování komunálních odpadù vznikajících na území mìstyse Drnholec (dále jen systém ), systém nakládání se stavebním odpadem na území mìstyse Drnholec (dále jen mìstys ). 2. Úèastníky systému jsou fyzické osoby pobývající na území mìstyse. 3. Pùvodci, kteøí produkují odpad zaøazený podle Katalogu odpadù jako odpad podobný komunálnímu z èinnosti právnických osob a fyzických osob oprávnìných k podnikání, mohou na základì smlouvy s mìstysem systému zavedeného touto vyhláškou využít. Pro úèely této vyhlášky: "lánek!2 Základní!pojmy a) komunální!odpad 1 je veškerý odpad vznikající na území mìstyse pøi èinnosti fyzických osob, s výjimkou odpadù vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávnìných k podnikání, b) objemný! odpad je složka komunálního odpadu, která vzhledem ke svým rozmìrùm nemùže být odkládána do sbìrných nádob na smìsný odpad, s výjimkou odpadu dle písmene d). c) sm(sný!odpad je složka komunálního odpadu, která zùstává po vytøídìní složek odpadu dle èlánku 3, d) stavební!odpad je odpad vzniklý pøi stavební èinnosti fyzických osob, právnických osob a fyzických osob oprávnìných k podnikání, 1 4 písm. b) zákona!. 185/2001 Sb., o odpadech a o zm"n" n"kterých dalších zákon#, ve zn"ní zákona!. 188/2004 Sb. Stránka 1 z 7

2 e) biologicky! rozložitelný! odpad je složka komunálního odpadu, která je schopna biologického rozkladu aerobním nebo anaerobním zpùsobem (dále jen bioodpad ), f) odpad z údržby!zelen( je odpad pøevážnì biologického pùvodu z údržby zelenì èi zahrad ve vlastnictví fyzických osob, g) nebezpe*ný! odpad 2 je odpad vykazující jednu nebo více nebezpeèných vlastností uvedených v pøíloze è. 2 zákona o odpadech, druhy nebezpeèného odpadu s katalogovými èísly 3 jsou uvedeny v Pøíloze è. 1 k této vyhlášce, h) svoz! nebezpe*ného! odpadu je svoz zajištìný v pravidelných intervalech na urèených místech osádkou speciálního vozidla 4 svozové spoleènosti, i) shromaž+ovací!místo nebezpeèných odpadù 5 je místo zajištìné mìstysem pro odkládání nebezpeèného odpadu, j) sb(rná! nádoba je typizovaná nádoba urèená k odložení komunálního odpadu (tzv. popelnice, kontejner, nebo velkoobjemový kontejner) nebo zvláštní sbìrná nádoba pro oddìlenì vytøídìné složky komunálního odpadu. Ve sbìrné nádobì je komunální odpad pøechodnì shromažïován do doby svozu, k) sb(rné!místo je místo, kde jsou sbìrné nádoby trvale nebo pøechodnì umístìny, l) okolí!sb(rných!nádob je prostor vymezený vzdáleností 2 m (všemi smìry) od sbìrných nádob, m) svozová!spole*nost je oprávnìná osoba 6, se kterou uzavøel mìstys smlouvu na zajištìní systému nebo její subdodavatel, n) sb(rný! dv)r je zaøízení, ve kterém mohou fyzické osoby odkládat vytøídìné složky komunálního odpadu a stavební odpad pod dozorem obsluhy ; sbìrný dvùr slouží také jako shromažïovací místo nebezpeèných odpadù, o) objekt je bytový a rodinný dùm nebo stavba, ve které je alespoò jeden byt, nebo stavba pro individuální rekreaci, p) vlastník!objektu je fyzická nebo právnická osoba, která vlastní 7 objekt, 2 4 písm. a) zákona è. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmìnì nìkterých dalších zákonù. 3 Vyhláška è. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadù, Seznam nebezpeèných odpadù a seznamy odpadù a státù pro úèely vývozu, dovozu, tranzitu odpadù a postup pøi udìlování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadù (Katalog odpadù), ve znìní vyhlášky è. 503/2004 Sb. 4 napø. Evropská dohoda o mezinárodní silnièní pøepravì nebezpeèných vìcí - ADR (Ženeva 1957), vyhlášená ve Sbírce zákonù pod è. 64/1987 Sb odst. 6 zákona è. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmìnì nìkterých dalších zákonù, ve znìní zákona è. 320/2002 Sb. a zákona è. 188/2004 Sb. 6 4 písm. r) zákona è. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmìnì nìkterých dalších zákonù a násl. zákona è. 40/1964 Sb., obèanský zákoník, ve znìní zákona è. 509/1991 Sb. Stránka 2 z 7

3 q) inteligentní!systém!nakládání!s odpady (dále jen ISNO ) je systém nakládání s odpady založený na adresném odkládání odpadù, r) adresné! odkládání odpad) je odkládání odpadù do èipem popø. èárovým kódem oznaèených nádob pøiøazených ke konkrétnímu stanovišti, s) stanovišt( je skupina úèastníkù systému (jeden a více úèastníkù), kteøí odkládají odpady do spoleèných nádob. Nádoby jsou na základì identifikaèního èísla nádoby pøiøazeny k daným úèastníkùm systému. Stanovištì je zejména rodina i bytový dùm. t) identifika*ní!*íslo!nádoby (dále jen ID nádoby ) je èíselný kód (napø. STKO ) uvedený na èárovém kódu popø. èipu pøipevnìném na sbìrné nádobì, u) identifika*ní!*íslo!stanovišt( (dále jen ID stanovištì ) je èíselný kód, který je danému stanovišti pøiøazen po odeslání inventury stanovištì, v) kontaktní! osoba! stanovišt( je zástupce stanovištì, který za své stanovištì jedná se svozovou firmou popø. s úøadem mìstyse ve vìcech odpadového hospodáøství. Vyplòuje registraèní formuláø a inventuru stanovištì, w) registra*ní!formulá' je formuláø, do kterého kontaktní osoba uvede, jak dané stanovištì nakládá s jednotlivými druhy odpadù. Vzor registraèního formuláøe tvoøí Pøílohu è. 2 této vyhlášky, x) inventura!stanovišt( je formuláø, do kterého kontaktní osoba uvede úèastníky systému a sbìrné nádoby tvoøící dané stanovištì. Vzor inventury stanovištì tvoøí Pøílohu è. 3 této vyhlášky, y) bonus!za!t'íd(ní!odpad) je bonus udìlován za tøídìní jednotlivých druhù odpadù, jako je plast, papír, bioodpad, sklo atd. z) bonus!za!efektivní!využívání!sb(rných!nádob je bonus udìlován za efektivní využívání sbìrných nádob, aa) bonus!za!snižování!produkce!odpad) je bonus udìlován za zpùsoby, kterými se snižuje produkce odpadù, napø. ekologické nakupování a jiné zpùsoby. Seznam nejèastìjších zpùsobù snižování produkce odpadù tvoøí Pøílohu è. 4 této vyhlášky, bb) celkový!objem!obsloužených!nádob je souètem objemù vyprázdnìných sbìrných nádob na smìsný odpad, na plast a na papír, cc) maximální ro*ní bonus je hodnota bonusu, který úèastník systému mùže získat na základì roèního celkového objemu obsloužených nádob pøepoèteného na jednoho úèastníka systému užívajícího dané nádoby (litry/úèastník systému/rok) a procentuálního zastoupení objemu obsloužených nádob na plast a na papír v celkovém objemu obsloužených nádob 8. 8 Jako sbìrné nádoby jsou brány i pytle. Objem svezeného pytle je poèítán jako 120 litrù a to i v pøípadì, použije-li uživatel systému jiný pytel než dodává svozová spoleènost. Stránka 3 z 7

4 "lánek!3 T'íd(ní!komunálního!odpadu 1. Komunální odpad (dále jen odpad ) se tøídí na následujíc í složky: a) papír, b) sklo, c) plasty, d) bioodpad, e) odpad z údržby zelenì, f) kovy, g) døevo, h) textil, i) jedlý olej a tuk, j) objemný odpad, k) nebezpeèný odpad. "lánek!4 Místa ur*ená!pro!odkládání!odpadu K odložení odpadù se urèují sbìrná místa: a) dle Pøílohy è. 5 pro papír, sklo, plasty, b) Sbìrný dvùr Drnholec na ulici Na Rybníèku pro nebezpeèný odpad, objemný odpad, jedlý olej a tuk, textil, døevo, kovy, odpad z údržby zelenì, bioodpad, plasty, sklo, papír, c) ZŠ Drnholec pro papír a plast, d) místo pøed nemovitostí obývanou nebo jinak užívanou úèastníkem systému u veøejné komunikace v den pravidelného mobilního svozu pro plast, papír, bioodpad, smìsný odpad v pøíslušné sbìrné nádobì a textil v prùhledném pytli dodaném od svozové spoleènosti. "lánek!5 Pravidla!pro!shromaž+ování!odpadu 1. V rámci systému lze odkládat pouze odpad vzniklý v územním obvodu mìstyse Drnholec. 2. Složky odpadu se odkládají oddìlenì na urèených sbìrných místech do sbìrných nádob dle jejich oznaèení druhem odpadu. 3. Odpad se odkládá do sbìrných nádob tak, aby pøi manipulaci s nimi nevypadával a nedocházelo ke zneèiš ování sbìrných míst, pøístupových cest k nim a okolí. 4. Odpad odložený do sbìrných nádob nesmí být žádným zpùsobem hutnìn (napø. sešlapáváním) ani nesmí být zaléván vodou. 5. Je zakázáno: a) odkládat do sbìrných nádob žhavý popel, tekutý odpad, stavební odpad nebo odpad, který sbìrnou nádobu mùže poškodit, popøípadì znemožnit její vyprázdnìní, b) odkládat do sbìrné nádoby jiný druh èi složku odpadu, než pro který je urèena. 6. Neumožòuje-li stav komunikace svozové technice pøíjezd k nemovitosti, od které je svážen odpad, mìstys Drnholec po dohodì se svozovou spoleèností a úèastníkem systému urèí Stránka 4 z 7

5 stanovištì sbìrné nádoby na nejbližším pøístupovém místì. V pøípadì, že shody není možno dosáhnout, rozhoduje o místu sbìrné nádoby mìst ys Drnholec. "lánek!6 Oprávn(ní!a!povinnosti!ú*astník)!systému 1. Úèastníci systému jsou oprávnìni: a) používat sbìrné nádoby na odpad rozmístìné na území mìstyse Drnholec, b) používat sbìrné nádoby na oddìlenì vytøídìné druhy odpadu, c) odevzdávat urèené složky odpadu pøi provádìném mobilním svozu, d) zapojit se do ISNO. 2. Úèastníci systému jsou povinni: a) øídit se pravidly pro shromažïování odpadu, b) provádìt tøídìní odpadu dle systému zavedeného mìstysem Drnholec, c) vytøídìné složky odpadu ukládat pouze do urèených sbìrných nádob nebo na urèená místa, d) sbìrné nádoby nepøeplòovat nebo neukládat odpad volnì vedle nich. "lánek!7 Inteligentní!systém!nakládání!s!odpady 1. V rámci ISNO jsou stanoveny tøi bonusy: a) bonus za tøídìní odpadù (zkrácenì-bonus tøídìní BT), b) bonus za efektivní využívání sbìrných nádob (zkrácenì-bonus využívání BV), c) bonus za snižování produkce odpadù (zkrácenì-bonus snižování BS). 2. Podmínkou pro udìlení tøí výše uvedených bonusù je vyplnìný a na svozovou firmu odeslaný registraèní formuláø a inventura stanovištì. 3. Registraèní formuláø: a) je možné odeslat celkem dvakrát do roka - nap.! pokud! v! lednu! kontaktní! osoba! stanovišt"! uvede,! že! na! daném! stanovišti není! t íd"n! jedlý olej! a! v! srpnu! se! za#ne! t ídit,!m$že!být!registra#ní!formulá!odeslán!znovu!již!s!pozm"n"nými!údaji, b) je pro dané ètvrtletí platný, je-li odeslán bìhem první poloviny daného ètvrtletí - nap.! je-li! registra#ní! formulá! odeslaný! až! v! b eznu! (#ili! v! druhé! polovin"! 1.! #tvrtletí),!bude!platný!až!pro!druhé!#tvrtletí. 4. Inventura stanovištì: a) musí obsahovat pravdivé identifikaèní údaje o všech sbìrných nádobách, které jsou na daném stanovišti používány, a o všech úèastnících systému daného stanovištì, b) musí být opakovanì odeslána nejpozdìji do 30 dnù ode dne, kdy došlo k jakékoli zmìnì identifikaèních údajù. 5. Podmínkou pro výpoèet tøí výše uvedených bonusù je obsloužená minimálnì jedna sbìrná nádoba se smìsným odpadem a zároveò minimálnì jedna sbìrná nádoba s tøídìným plastem. Stránka 5 z 7

6 6. O výši bonusù rozhoduje: a) roèní celkový objem obsloužených nádob pøepoètený na jednoho úèastníka systému užívajícího dané nádoby (litry/úèastník systému/rok) a procentuální zastoupení objemu obsloužených nádob na plast a na papír v celkovém objemu obsloužených nádob, b) individuální podmínky níže uvedených bonusù, c) èasové období plnìní individuálních podmínek (jiný bo nus za tøídìní odpadù bude pøipsán stanovišti, které tøídí napø. bioodpad celý rok, a jiný bonus bude pøipsán stanovišti, které tøídí bioodpad napø. jen pùl roku) d) èasové období platného registraèního formuláøe (jiné bonusy budou pøipsány stanovišti, které má platný registraèní formuláø celý rok, a jiné bonusy budou pøipsány stanovišti, které má platný registraèní formuláø napø. jen pùl roku) 7. Bonus za tøídìní odpadù je udìlen do výše 23% za tøídìní plastu, 20% za tøídìní papíru, 30% za tøídìní bioodpadu, 13% za tøídìní skla, 8% za tøídìní textilu, 2% za tøídìní nápojového kartonu, 2% za tøídìní jedlého oleje a tuku a 2% za tøídìní drobného elektrozaøízení z hodnoty maximálního roèního bonusu uvedeného v tabulce s názvem Maximální roèní bonusy za tøídìní odpadù, která tvoøí Pøílohu è. 6 této vyhlášky. Zda je tøídìn plast se posuzuje dle obsloužených nádob na plast a dle platného registraèního formuláøe, ostatní druhy odpadù jsou posuzovány na základì platného registraèního formuláøe a namátkových kontrol nádob se smìsným odpadem. 8. Bonus za efektivní využívání sbìrných nádob je udìlen do výše 100% z hodnoty maximálního roèního bonusu uvedeného v tabulce s názvem Maximální roèní bonusy za efektivní využívání sbìrných nádob, která tvoøí Pøílohu è. 7 této vyhlášky. 9. Bonus za snižování produkce odpadù je udìlen do výše 20% za každý zpùsob snižování produkce odpadù uvedený v registraèním formuláøi z hodnoty maximálního roèního bonusu uvedeného v tabulce s názvem Maximální roèní bonusy za snižování produkce odpadù, která tvoøí Pøílohu è. 8 této vyhlášky. Do registraèního formuláøe je možné uvést celkem pìt zpùsobù snižování produkce odpadù (5 zpùsobù =100% bonus z maximálního roèního bonusu). 10. Záporná hodnota souètu výše uvedených bonusù je nahrazena nulou. Souèet maximálních roèních bonusù tvoøí Pøílohu è. 9 této vyhlášky. Na bonusy pøipsané na uživatelský odpadový úèet stanovištì mají právo všichni úèastníci systému daného stanovištì ve stejné výši. 11. Pøipsané bonusy za daný rok budou uživateli systému pøidìleny formou úlevy na místním poplatku v následujícím roce. 12. Každý úèastník systému má právo nahlížet na uživatelský odpadový úèet svého stanovištì prostøednictvím webových stránek "lánek!8 Vlastník!objektu Vlastník objektu pøevezme nebo vrátí na výzvu sbìrné nádoby svozové spoleènosti (tuto povinnost, je-li to nutné, mùže pøevzít kontaktní osoba stanovištì). Stránka 6 z 7

7 "lánek!9 Nakládání!se!stavebním!odpadem 1. Stavební odpad musí být ukládán do kontejnerù na stavební odpad, zajištìného na náklady zhotovitele stavby, pokud není tento odpad pøímo nakládán a vyvážen z místa vzniku k využití nebo k odstranìní. Stavební odpad musí být po celou dobu pøistavení kontejneru na stavební odpad zajištìn proti nežádoucímu znehodnocení nebo úniku. Zhotovitel stavby zajistí, aby ze stavebního odpadu byly vytøídìny nebezpeèné složky odpadu a využitelné složky odpadu. 2. Fyzické osoby mohou pøedat stavební odpad v množství do 1 m 3 mìsíènì ve sbìrném dvoøe mìstyse. Toto množství nelze kumulovat. "lánek!10 Právní!postih Porušení povinností stanovených v této obecnì závazné vyhlášce se postihuje podle obecnì závazných právních pøedpisù. "lánek!11 Záv(re*ná!ustanovení 1. Podmínky stanovené touto obecnì závaznou vyhláškou pro nakládání s odpadem se vztahují i na odpad podobný komunálnímu odpadu. 2. Zrušuje se Obecnì závazná vyhláška mìstyse Drnholec è. 2/2011, kterou se stanoví systém shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem. 3. Souèástí této obecnì závazné vyhlášky je Pøíloha è.1 Nebezpeèný odpad, Pøíloha è.2 Registraèní formuláø ISNO, Pøíloha è.3 Inventura stanovištì ISNO, Pøíloha è.4 Zpùsoby snižování produkce odpadù, Pøíloha è.5 Sbìrná místa na tøídìný odpad, Pøíloha è. 6 Maximální roèní bonusy za tøídìní odpadù, Pøíloha è. 7 Maximální roèní bonusy za efektivní využívání sbìrných nádob, Pøíloha è. 8 Maximální roèní bonusy za snižování produkce odpadù, Pøíloha è. 9 Souèet maximálních roèních bonusù. 4. Tato obecnì závazná vyhláška nabývá úèinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. Ing. Bronislav Kocman v.r. místostarosta Jan Ivièiè v.r. starosta Vyvìšeno na úøední desce dne: Sejmuto z úøední desky dne: Stránka 7 z 7

8 Pesticidy

9 Tel.: 10. ano ne /2

10 V dne Podpis - * 2/2

11 Tel.:

12 Druh odpadu Velikost Druh odpadu Velikost Druh odpadu Velikost Druh odpadu Velikost Druh odpadu Velikost Druh odpadu Velikost Druh odpadu Velikost Druh odpadu Velikost Druh odpadu Velikost V dne Podpis

13 k 2/2013 Drnholec Z Nekupujeme plechovky (konzervy). 9. Nekupujeme noviny 10. au 11. Nakupujeme v 12. Nakupujeme v second handech a v bazarech V obchodech preferujeme praseti, psovi). ). 1. Kompostujeme odpad.

14 k 2/2013 Drnholec SM SM SM SM SM SM SM SM SM SM SM SM ulice Svatoplukova u restaurace Sport ulice Husova ulice Husova konec ulice u u prodejny potravin

15 za bioodpad, 13% za sklo, 8% za textil, 0 % 1-5 % 6-10 % % % % % % % % % % % % % % % % %

16 za bioodpad, 13% za sklo, 8% za textil, 0 % 1-5 % 6-10 % % % % % % % % % % % % % % % % %

17 za bioodpad, 13% za sklo, 8% za textil, 0 % 1-5 % 6-10 % % % % % % % % % % % % % % % % %

18 0 % 1-5 % 6-10 % % % % % % % % % % % % % % % % %

19 0 % 1-5 % 6-10 % % % % % % % % % % % % % % % % %

20 0 % 1-5 % 6-10 % % % % % % % % % % % % % % % % %

21 0 % 1-5 % 6-10 % % % % % % % % % % % % % % % % %

22 Součet maximálních ročních bonusů - Kč/účastník systému (BT + BV + BS) Příloha č. 9 k OZV č. 2/2013 Drnholec Záporná hodnota součtu bonusů (BT + BV + BS) je nahrazena nulou. Roční celkový objem obsloužených nádob přepočtený na jednoho účastníka systému užívajícího dané nádoby (litry/účastník systému/rok) 0 % Procentuální zastoupení objemu obsloužených nádob na plast a na papír v celkovém objemu obsloužených nádob 1-5 % 6-10 % % % % % % % "Třídí málo" "Třídí hodně" % % % % % % % % % více jak 85 %

23 Součet maximálních ročních bonusů - Kč/účastník systému (BT + BV + BS) Příloha č. 9 k OZV č. 2/2013 Drnholec Záporná hodnota součtu bonusů (BT + BV + BS) je nahrazena nulou. Roční celkový objem obsloužených nádob přepočtený na jednoho účastníka systému užívajícího dané nádoby (litry/účastník systému/rok) 0 % Procentuální zastoupení objemu obsloužených nádob na plast a na papír v celkovém objemu obsloužených nádob 1-5 % 6-10 % % % % % % % "Třídí málo" "Třídí hodně" % % % % % % % % % více jak 85 %

24 Součet maximálních ročních bonusů - Kč/účastník systému (BT + BV + BS) Příloha č. 9 k OZV č. 2/2013 Drnholec Záporná hodnota součtu bonusů (BT + BV + BS) je nahrazena nulou. Roční celkový objem obsloužených nádob přepočtený na jednoho účastníka systému užívajícího dané nádoby (litry/účastník systému/rok) 0 % Procentuální zastoupení objemu obsloužených nádob na plast a na papír v celkovém objemu obsloužených nádob 1-5 % 6-10 % % % % % % % "Třídí málo" "Třídí hodně" více jak % % % % % % % % % více jak 85 %

Článek 1 Předmět a působnost vyhlášky. Článek 2 Základní pojmy

Článek 1 Předmět a působnost vyhlášky. Článek 2 Základní pojmy Obecně závazná vyhláška obce Klentnice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Zastupitelstvo obce Klentnice se na svém zasedání

Více

Článek 1 Předmět a působnost vyhlášky. Článek 2 Základní pojmy

Článek 1 Předmět a působnost vyhlášky. Článek 2 Základní pojmy Obecně závazná vyhláška obce Terezín č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním a kovovým

Více

V R A N O V I C E. Předmět a působnost vyhlášky. b) Účastníky systému jsou fyzické osoby pobývající na území obce.

V R A N O V I C E. Předmět a působnost vyhlášky. b) Účastníky systému jsou fyzické osoby pobývající na území obce. O B E C V R A N O V I C E Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním

Více

Obec Uherčice Obecně závazná vyhláška Obce Uherčice č. 2/2015

Obec Uherčice Obecně závazná vyhláška Obce Uherčice č. 2/2015 Obec Uherčice Obecně závazná vyhláška Obce Uherčice č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Stránka 1 z 9 Obecně závazná vyhláška

Více

PRAVIDLA. Programu zodpovědného nakládání s odpady ( PZNsO ) v obci Náklo č. 1/2017

PRAVIDLA. Programu zodpovědného nakládání s odpady ( PZNsO ) v obci Náklo č. 1/2017 PRAVIDLA k Programu zodpovědného nakládání s odpady ( PZNsO ) v obci Náklo č. 1/2017 Pravidla schválena: Radou obce Náklo Schválena dne: 30. 1. 2017 Rada obce Náklo schválila dne 30. ledna 2017 usnesením

Více

Článek 1 Předmět a působnost vyhlášky. Článek 2 Základní pojmy

Článek 1 Předmět a působnost vyhlášky. Článek 2 Základní pojmy Obecně závazná vyhláška obce Šitbořice č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Zastupitelstvo obce Šitbořice se na svém zasedání

Více

Článek 1 Předmět a působnost vyhlášky. Článek 2 Základní pojmy

Článek 1 Předmět a působnost vyhlášky. Článek 2 Základní pojmy Příloha č.2 Obecně závazná vyhláška města Mikulov č../2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Zastupitelstvo města Mikulov se na svém

Více

Město Morkovice-Slížany Náměstí 29, Morkovice

Město Morkovice-Slížany Náměstí 29, Morkovice Město Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Městys Velké Poříčí. Směrnice č. 1/2016

Městys Velké Poříčí. Směrnice č. 1/2016 Městys Velké Poříčí Směrnice č. 1/2016 k Obecně závazné vyhlášce č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území městyse Velké

Více

Článek 1 Předmět a působnost vyhlášky. Článek 2 Základní pojmy

Článek 1 Předmět a působnost vyhlášky. Článek 2 Základní pojmy Obecně závazná vyhláška obce Šitbořice č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Zastupitelstvo obce Šitbořice se na svém zasedání

Více

OBEC NIVNICE. Zastupitelstvo obce Nivnice

OBEC NIVNICE. Zastupitelstvo obce Nivnice OBEC NIVNICE Zastupitelstvo obce Nivnice Obecně závazná vyhláška Obce Nivnice č. 1/2017 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010,

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010, Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na správním území města Český Brod a systém

Více

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Stránka č. 1 z 10 Zavřít Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systénm shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

Článek 1 Předmět a působnost vyhlášky. Článek 2 Základní pojmy

Článek 1 Předmět a působnost vyhlášky. Článek 2 Základní pojmy Obecně závazná vyhláška obce Dolní Věstonice č. 01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBEC BŘEZOLUPY Zastupitelstvo obce Březolupy

OBEC BŘEZOLUPY Zastupitelstvo obce Březolupy OBEC BŘEZOLUPY Zastupitelstvo obce Březolupy Obecně závazná vyhláška obce Březolupy č. 1/2017, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 Obec Babice Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Babice

Více

O B E C V CH Y N I C E

O B E C V CH Y N I C E O B E C V CH Y N I C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2007, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Vchynice se na

Více

Článek 1 Předmět a působnost vyhlášky

Článek 1 Předmět a působnost vyhlášky Obecně závazná vyhláška obce Jevišovka č. 1/2018 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Zastupitelstvo obce Jevišovka se na svém zasedání

Více

Obec Komňa Zastupitelstvo obce Komňa. Obecně závazná vyhláška Obce Komňa č. 1/2016,

Obec Komňa Zastupitelstvo obce Komňa. Obecně závazná vyhláška Obce Komňa č. 1/2016, Obec Komňa Zastupitelstvo obce Komňa Obecně závazná vyhláška Obce Komňa č. 1/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se

Více

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně

Více

O B E C C H A L O U P K Y

O B E C C H A L O U P K Y O B E C C H A L O U P K Y Obecnì závazná vyhláška è. 2/2016 ze dne 28.12.2016, o místním poplatku za provoz systému shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování komunálních odpadù

Více

Obec Kelníky Zastupitelstvo obce Kelníky. Obecně závazná vyhláška Obce Kelníky č. 1/2016,

Obec Kelníky Zastupitelstvo obce Kelníky. Obecně závazná vyhláška Obce Kelníky č. 1/2016, Obec Kelníky Zastupitelstvo obce Kelníky Obecně závazná vyhláška Obce Kelníky č. 1/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PAZDERNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Obec Uherčice Zastupitelstvo obce Uherčice Obecně závazná vyhláška Obce Uherčice č. 1/2018

Obec Uherčice Zastupitelstvo obce Uherčice Obecně závazná vyhláška Obce Uherčice č. 1/2018 Obec Uherčice Zastupitelstvo obce Uherčice Obecně závazná vyhláška Obce Uherčice č. 1/2018 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Obec Terezín Zastupitelstvo obce Terezín

Obec Terezín Zastupitelstvo obce Terezín Obec Terezín Zastupitelstvo obce Terezín Obecně závazná vyhláška obce Terezín č.3/2018, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

O B E C K A L E K. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

O B E C K A L E K. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, O B E C K A L E K Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Zastupitelstvo obce se na

Více

Město Rajhrad. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Město Rajhrad. Čl. 1 Úvodní ustanovení Město Rajhrad Obecně závazná vyhláška města č. 1/2017 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Článek 1 Předmět a působnost vyhlášky

Článek 1 Předmět a působnost vyhlášky MĚSTYS POZOŘICE Zastupitelstvo městyse Pozořice Obecně závazná vyhláška městyse Pozořice č. 2/2018, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3 /2015 Statutárního města Hradec Králové

Obecně závazná vyhláška č. 3 /2015 Statutárního města Hradec Králové Obecně závazná vyhláška č. 3 /2015 Statutárního města Hradec Králové o nakládání s komunálním a stavebním odpadem a o systému komunitního kompostování Zastupitelstvo města Hradec Králové se na svém zasedání

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC HORKA NAD MORAVOU Zastupitelstvo obce Horka nad Moravou Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

OBEC NUČICE sídlem úřadu Kubrova 31, Nučice, IČ

OBEC NUČICE sídlem úřadu Kubrova 31, Nučice, IČ OBEC NUČICE sídlem úřadu Kubrova 31, 252 16 Nučice, IČ 00233668 Obecně závazná vyhláška obce Nučice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Obec Přibice, Přibice 348

Obec Přibice, Přibice 348 Obec Přibice, 691 24 Přibice 348 1 Obecně závazná vyhláška obce Přibice č. 112018 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

O B E C O B R N I C E

O B E C O B R N I C E O B E C O B R N I C E Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem

Více

Obec KLOBUKY, okres Kladno

Obec KLOBUKY, okres Kladno OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Klobuky Zastupitelstvo

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Stochov č. 1/2015 ze dne 23. února 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Stochov č. 1/2015 ze dne 23. února 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Stochov č. 1/2015 ze dne 23. února 2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Obecně závazná vyhláška Města Bojkovice

Obecně závazná vyhláška Města Bojkovice Obecně závazná vyhláška Města Bojkovice č. 2 / 2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Město Železný Brod Obecně závazná vyhláška č. 4/2011

Město Železný Brod Obecně závazná vyhláška č. 4/2011 Město Železný Brod Obecně závazná vyhláška č. 4/2011 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

OBEC ZDĚTÍN Zastupitelstvo obce Zdětín Obecně závazná vyhláška. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Třídění komunálního odpadu

OBEC ZDĚTÍN Zastupitelstvo obce Zdětín Obecně závazná vyhláška. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Třídění komunálního odpadu OBEC ZDĚTÍN Zastupitelstvo obce Zdětín Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním

Více

O B E C V Y S O Č I N A

O B E C V Y S O Č I N A O B E C V Y S O Č I N A Z a s t u p i t e l s t v o o b c e V y s o č i n a O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a o b c e V y s o č i n a č. 1 / 2 0 1 5, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Obecně závazná vyhláška obce Ludslavice č. 1 / 2019

Obecně závazná vyhláška obce Ludslavice č. 1 / 2019 Obecně závazná vyhláška obce Ludslavice č. 1 / 2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Vyhláška obce R o z s o c h a t e c o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Vyhláška obce R o z s o c h a t e c o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Vyhláška obce R o z s o c h a t e c o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecní zastupitelstvo v Rozsochatci se usneslo podle 84 odst. 2 písm. i) zákona è. 128/2000 Sb., o obcích dne 2001 vydat

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

OBEC VŘESINA. Obecně závazná vyhláška obce Vřesina č. 1/2015,

OBEC VŘESINA. Obecně závazná vyhláška obce Vřesina č. 1/2015, OBEC VŘESINA Obecně závazná vyhláška obce Vřesina č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Čl. 1 Základní ustanovení

Čl. 1 Základní ustanovení OBEC SLANÁ Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Slaná

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Obecně závazná vyhláška obce Kostelec nad Vltavou o nakládání s komunálním a stavebním odpadem č.1/2013. Čl.1 Předmět a působnost vyhlášky

Obecně závazná vyhláška obce Kostelec nad Vltavou o nakládání s komunálním a stavebním odpadem č.1/2013. Čl.1 Předmět a působnost vyhlášky Obecně závazná vyhláška obce Kostelec nad Vltavou o nakládání s komunálním a stavebním odpadem č.1/2013 Zastupitelstvo obce Kostelec nad Vltavou se usneslo podle 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb.,

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Článek 2 Základní pojmy

Článek 2 Základní pojmy Město Rájec-Jestřebí Zastupitelstvo města Rájec-Jestřebí Obecně závazná vyhláška města Rájec-Jestřebí č. 3/2018, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

OBEC TUCHLOVICE. Čl.1 Úvodní ustanovení

OBEC TUCHLOVICE. Čl.1 Úvodní ustanovení OBEC TUCHLOVICE Obecně závazná vyhláška Obce Tuchlovice č. 01/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1 / 2019

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1 / 2019 Obec OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1 / 2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Zastupitelstvo

Více

Obec KLOBUKY, okres Kladno

Obec KLOBUKY, okres Kladno OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2018, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Klobuky Zastupitelstvo

Více

OBEC LIBOUCHEC. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

OBEC LIBOUCHEC. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ OBEC LIBOUCHEC OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2007, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2015 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem vznikajícího na katastrálním území obce Petrůvka Petrůvka se na

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov. č. 1/2015,

OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov. č. 1/2015, OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

PRAVIDLA č. 1/2018 k Motivačnímu a evidenčnímu systému pro odpadové hospodářství ( MESOH ) v obci Písečná. Základní pojmy

PRAVIDLA č. 1/2018 k Motivačnímu a evidenčnímu systému pro odpadové hospodářství ( MESOH ) v obci Písečná. Základní pojmy PRAVIDLA č. 1/2018 k Motivačnímu a evidenčnímu systému pro odpadové hospodářství ( MESOH ) v obci Písečná Pravidla schválena: zastupitelstvem obce Písečná Schválena dne: 17. 12. 2018 Zastupitelstvo obce

Více

Obecně závazná vyhláška obce Nesvačily. č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Nesvačily. č. 1/2015 Obecně závazná vyhláška obce Nesvačily č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Článek 2 Třídění komunálního odpadu

Článek 2 Třídění komunálního odpadu Z A S T U P I T E L S T V O O B C E P R O V O D O V O B E C N Ě Z Á VA Z N Á V Y H L Á Š K A O B C E P R O V O D O V č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání komunálních

Více

O B E C M A L Š O V I C E

O B E C M A L Š O V I C E O B E C M A L Š O V I C E Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Obec Chlístov. Obecně závazná vyhláška obce Chlístov č. 1/2013

Obec Chlístov. Obecně závazná vyhláška obce Chlístov č. 1/2013 Obec Chlístov Obecně závazná vyhláška obce Chlístov č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Proseč

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 Obec OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Zastupitelstvo

Více

O B E C D E Š T N I C E

O B E C D E Š T N I C E O B E C D E Š T N I C E Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Deštnice Zastupitelstvo

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území města Čáslav Zastupitelstvo města Čáslav se usneslo podle

Více

Obecně závazná vyhláška č. 5/2007 Sb. hl. m. Prahy,

Obecně závazná vyhláška č. 5/2007 Sb. hl. m. Prahy, Obecně závazná vyhláška č. 5/2007 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hlavního města Prahy

Více

Obec Radějovice ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Obec Radějovice ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Obec Radějovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Zastupitelstvo obce Radějovice

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2016. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2016. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání dne 25. února 2016 usneslo vydat na základě 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

MĚSTYS BATELOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

MĚSTYS BATELOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, MĚSTYS BATELOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území městyse Batelova a nakládání

Více

OBEC MIROŠOVICE. Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016

OBEC MIROŠOVICE. Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016 OBEC MIROŠOVICE Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Obec Sedlice Sedlice 19, Rožmitál pod Třemšínem

Obec Sedlice Sedlice 19, Rožmitál pod Třemšínem Obec Sedlice Sedlice 19, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem Zastupitelstvo obce Sedlice Obecně závazná vyhláška Obce Sedlice č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

O B E C V E L K É B Ř E Z N O

O B E C V E L K É B Ř E Z N O O B E C V E L K É B Ř E Z N O Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním

Více

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č.

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. OBEC Chlum Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. 1/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Město Zliv. Čl. 1 Předmět úpravy

Město Zliv. Čl. 1 Předmět úpravy Město Zliv Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Zliv

Více

Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Základní pojmy

Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Základní pojmy Obec TROUBELICE 783 83 Troubelice 352 tel./fax: +420 585 032 108 e mail: starosta@troubelice.cz www.troubelice.cz Obecně závazná vyhláška č: 2 Rok vydání: 2001 Datum účinnosti: 1. ledna 2002 Typ: platná

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem Obec Nedakonice S účinností od:

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu datum nabytí účinnosti: 1. 2. 2013 Magistrát města Brna,

Více

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- Obecně závazná vyhláška městyse Krucemburk č.1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního u a systém nakládání se stavebním em. -------------------------------------------------------------------------------------

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání dne 20. června 2013 usneslo vydat na základě 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. /2016,

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. /2016, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2016 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu datum nabytí účinnosti: Magistrát města Brna, Dominikánské

Více

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBEC RADKOV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2008

OBEC RADKOV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2008 OBEC RADKOV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce, včetně systému nakládání se stavebním

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se

Více

OBEC SVÉPRAVICE. Obecně závazná vyhláška obce Svépravice č. 01/2015

OBEC SVÉPRAVICE. Obecně závazná vyhláška obce Svépravice č. 01/2015 OBEC SVÉPRAVICE Obecně závazná vyhláška obce Svépravice č. 01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 M Ě S T O K U N O V I C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM

Více

odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) OBEC VELICHOVKY Obecně závazná vyhláška obce Velichovky č.5/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 1 MĚSTO MEZIMĚSTÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pátek

Více

O B E C S T A Ň K O V I C E

O B E C S T A Ň K O V I C E O B E C S T A Ň K O V I C E Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním

Více

f) nebezpečné odpady, g) objemný odpad, h) směsný komunální odpad.

f) nebezpečné odpady, g) objemný odpad, h) směsný komunální odpad. Městys Okříšky Obecně závazná vyhláška č. 5/2018, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem, o komunitním kompostování

Více

OBEC PŘIBYSLAVICE. Obecně závazná vyhláška. č. 1/2015

OBEC PŘIBYSLAVICE. Obecně závazná vyhláška. č. 1/2015 Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Přibyslavice Zastupitelstvo

Více

Městys Okříšky. 1 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných

Městys Okříšky. 1 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných Městys Okříšky Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem, o komunitním kompostování

Více

Obec Tuchlovice U Staré školy Tuchlovice

Obec Tuchlovice U Staré školy Tuchlovice OBEC TUCHLOVICE Obecně závazná vyhláška Obce Tuchlovice č. 01/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více