V Lipníku n. Bečvou 2. září 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Lipníku n. Bečvou 2. září 2012"

Transkript

1 V Lipníku n. Bečvou 2. září 2012 List farností: Lipník nad Bečvou, Hlinsko, Týn nad Bečvou BUDEŠ JIM VYSVĚTLOVAT NAŘÍZENÍ A ŘÁDY, UČIT JE ZNÁT CESTU, PO KTERÉ MAJÍ CHODIT, I SKUTKY, KTERÉ MAJÍ ČINIT. Milí farníci, Exodus 18,20 máme po prázdninách, opět jsme se mohli přesvědčit (hlavně školáci a studenti), jak je čas relativní. Jsou dva měsíce hodně nebo málo? Odpověď bude různá podle toho, koho se zeptáme; zda člověka na nemocničním lůžku, nebo právě toho školáka. Čas běží nezadržitelně dál, nic s tím nenaděláme. Jaké byly ty uplynulé prázdniny? Asi málokdo z dětí na ně bude nadávat. Bezstarostné dny volna - bez budíku, hry, výlety, pobyty u babičky nebo daleko v zahraničí, spousta zážitků Kdysi jsem našel krátký článek, jak jedno děvče prožilo své prázdniny: Mladá dívka je na prázdninách u vzdálených příbuzných. Ta rodina je pevná ve víře, pravidelná návštěva bohoslužeb je radostnou samozřejmostí a nejen v neděli. Dívenka jde všude s nimi. Mlčí. Poprvé se setkává s Kristem a Jeho církví. Nic nezná, nic neumí, ale po týdnu najednou řekne: Ani jsem nevěděla, že budu mít tak krásné prázdniny! Za čtrnáct dní si pro ni přijíždí její maminka. A tu jsou domácí udiveni a překvapeni dívka se postaví před nejdražší bytost na světě a hořce, trpce na ni volá: Proč jsi mne nikdy nezavedla do kostela? Proč jsi mi nikdy nic nevyprávěla? Proč jsem nemohla už dříve vědět, jak je to krásné věřit!? Oči rozšířené, srdce buší jako Lotova žena stojí matka proti dceři. Milí přátelé, chceme, aby z našich dětí něco bylo. Proto je posíláme do školy, aby se učily a získávaly nové vědomosti. Nezapomeňme ale, že není to nejdůležitější, aby dítě mělo samé jedničky. Nejvyšší hodnotou je víra v Boha, život s Ježíšem Kristem, naším Pánem a Spasitelem. Bez něho by byla k ničemu i ta nejkrásnější vysvědčení, bez Krista ztrácí všechno smysl, nakonec i titul z nejprestižnější univerzity. Dbejme na to, aby se děti učily, ale ještě víc se snažme vést je k víře, svým životem jim ukazovat, jak je krásné věřit. To je to největší, co pro ně můžeme tady na zemi udělat. Přeji vám, ať se vám to daří. P. Martin FARNÍ LISTY 5/2012 1

2 JUBILEJNÍ ROK SV. CYRILA A METODĚJE Misijní činnost soluňských bratří je otevřena Cyrilovým Proglasem slovy: Slyšte slovo od Boha přišlo. Slovo Boží, Písmo svaté, je první, o čem z jejich odkazu musíme uvažovat. V této souvislosti můžeme také uvažovat o jeho významu v liturgii. Morava před příchodem slovanských věrozvěstů viděla zpřítomnění Krista výhradně ve svátosti oltářní. Přítomnost Boží ve slovech Písma vidět nemohli. I kdyby bylo evangelium přinášeno s okázalou úctou, okuřováno, čteno s rozžatými svícemi a opět v průvodu odnášeno, nemohli věřící víc, než mít bezmeznou úctu k předmětu knihy skrývající nepřístupné tajemství. Že při četbě Písma mluví sám Bůh, který stojí uprostřed naslouchajících, bylo nám dáno až překladem do našeho jazyka. Tato skutečnost musela mohutně zapůsobit. Lidé pozorně naslouchali, co jim, právě jim a právě teď Bůh říká. Odnášeli si s sebou domů vždy něco, o čem mohli přemýšlet. Snažili se zapamatovat si co nejvíc. Lačněli po Božím slově. Nedělní průvod s evangeliem se změnil z přinesení knihy v příchod toho, jehož slovo je tvůrčí. Promítneme-li si tyto věci do naší dnešní liturgické praxe a poměříme-li svůj vztah k Písmu svatému, mělo by nás to vyburcovat a vést k hlubšímu prožívání liturgických čtení a k častější četbě Písma. Mělo by nás to inspirovat, abychom se také v rodinách uměli shromáždit kolem promlouvajícího Boha při společné četbě. (Petr Piťha: Svatí Cyril a Metoděj) TŘI JAZYKY? V předminulém čísle jsme upozornili na knihu P. Piťhy Slyšte slovo a zpívejte píseň. Vybíráme z ní ukázku, jak Konstantin obhájil slovanskou liturgii před biskupy a učenými teology, kteří prohlašovali, že jsou jen tři jazyky, jimiž je dovoleno číst mši svatou, protože jen třemi jazyky napsal Pilát nápis na Kristově kříži, latinsky, řecky a hebrejsky. Slovanský jazyk nepřibyl jako nezvaný čtvrtý k vašim třem. Vždyť svým jazykem Boha chválí Arméni a Syřané. Arabové a v Egyptě Koptové, Chazaři, Gruzínci a na západě Gótové. Je věru dobré, aby to tak bylo, protože stojí v Písmu: Ať tě velebí všechny národy, ať tě velebí kdekterý národ. Konečně při svém odchodu do nebes dal Kristus příkaz: Jděte ke všem národům a křtěte je ve jménu Otce, i Syna, i Ducha Svatého. Když pak Bůh vylil na apoštoly svého svatého Ducha, hned všichni ze všech národů slyšeli, jak v jejich jazyku zvěstují veliké věci Boží. Zvažte tedy, zda se protivím Božímu příkazu já, když učím Slovany jejich jazykem, nebo spíše vy, pilátníci, kteří věříte, že o jazycích rozhoduje Pilát a ne Bůh, a chcete kdekoho umlčet a ponechat v temnotě. Je-li tu nějaký bludař, pak jen ten, který jako trojjazyčník chce Bohu odepřít, aby ho chválilo celé jeho stvoření. Myslím však, že tu již žádného není a necháte mne jít v pokoji. Shromáždění zůstalo němé a stáli tam jako okřiknutí slovem Božím. VÝROČÍ PATRONA KOSTELA SV. FRANTIŠKA V italské Umbrii se 4. října 1182 narodil kupecký synek Francesco. Nikdo netušil, že z tohoto dítěte vyroste jedna z největších postav lidských i církevních dějin. Zanedlouho po Františkově smrti ho papež Řehoř IX. prohlásil za svatého s přídomkem Serafínský. Svatý František Serafínský byl horoucí opěvovatel přírody, ve které zejména viděl velikost, krásu a dobrotu Boží. František básník způsobil svým zpěvem ohlas v mnoha srdcích i myslích. Sluneční píseň zhudebnil kromě jiných i J. B. Foerster. Františkova myšlenka zpřítomnit o vánoční noci narození Páně uprostřed skal a volné přírody v umbrijském Grecciu dala podnět ke stavění jesliček v celém křesťanském světě. Připomínáme si 830 let od jeho narození. (z myšlenek CM kalendáře 1992) PANNA MARIA V KOSTELE SV. FRANTIŠKA Piaristé, kteří přišli do Lipníka na pozvání kardinála Františka Ditrichštejna, svěřili i klášterní kostel z úcty k panu kardinálu sv. Františku Serafínskému. Jako Řád řeholních kleriků chudých Matky Boží Zbožných škol, který od samého počátku ctí Matku Boží Pannu Marii jako patronku a vzor pro vychovatele, šířili ze své koleje mariánskou úctu v Lipníku i okolí. Magistr noviců P. Kazimír nechal v Olomouci vymalovat obraz Matky Boží po vzoru italské Madony z Tuscula-Frascati. Tato Madona byla velmi uctívána, její obraz býval na hlavním oltáři o velkých svátcích. Teprve r byl vystaven k veřejnému uctívání trvale, když byla z darů pořízena zasklená zlatem zdobená schrána. Kopie milostného lipenského obrazu byla poslána i do Říma. Boční oltář Panny Marie Bolestné ve skleněné skříni je z roku Nad oltářem je sousoší Kalvárie od sochaře Jana Schuberta. Roku 1766 maluje kroměřížský malíř Josef Pilc do bohatých plastických rámů obrazy růžencových tajemství, jejichž cyklus zakončil sochař Schubert plastikou korunování Panny Marie v nadoltářním štítě. Obrazy růžencových tajemství nejsou původní, ty byly roku 1769 vybíleny. SEMAFORKY O.M. V nebi nebudeme za vytažené třísky z oka bližních, ale za trámy vytažené ze svých očí. Buďme s Ježíšem, neříkejme: odejdi, Pane, ale: zůstaň, Pane. Každý pozemský otec by měl být odleskem Otce nebeského. Bůh působí v tichu. Prožívejme radost z ticha a z modlitby! Potřebujeme samotu, ticho, modlitbu, abychom mohli být světlem světa. Pane, věřím. Když jsi stvořil tento krásný svět, dokážeš měnit i tento oplatek ve své Tělo. FARNÍ LISTY 5/2012 2

3 NA ŽĎÁR! KÉŽ POZNAJÍ NÁS PO OVOCI Takové přání vyslovovalo téměř šest tisíc mladých slovy refrénu své hymny při celostátním setkání ve Žďáru nad Sázavou. Mezi nimi i dvacítka našich: Duchu Boží, dej nám sílu růst tak jako strom, tvojí mocí v dobrém růst, své dary daruj nám. Kéž poznají nás po ovoci. Do Žďáru přijeli v úterý 14. srpna odpoledne, po zahájení v 19:30 prožili modlitbu nešpor. Ve středu 15. srpna o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie měli bohatý program jako i následující dny, které vyvrcholily v neděli 19. srpna závěrečnou mší svatou s udílením svátosti biřmování sedmi zástupcům diecézí. Biskupové našich diecézí po celý čas setkání mladé provázeli. Velkým zážitkem bylo svědectví o bl. Chiaře Luce Badano za účasti jejích rodičů. Domů se vrátili v neděli večer vybaveni nepřebernými zážitky i sborníčky, které jim nedají hned tak zapomenout. Například Zpěvník nebo Programový průvodce. V něm hned v úvodu čteme: Nebojte se věřit Kristu Pánu a nebudete muset věřit pitomostem. To vás osvobodí od balastu světa. Je zde i návod, jak vytěžit ze setkání maximum: konat drobné skutky lásky pro druhé, navazovat nová kamarádství, učit se tichu, mít odvahu setrvat jen tak s Ježíšem - v naslouchání. Zapomenout na koloběh života a spočinout v náručí milujícího Boha. 4. CELOSTÁTNÍ FÓRUM MLÁDEŽE pravidelné modlitby, znalosti Písma a osobního vztahu s Kristem nemáme co předávat a nemůžeme být hodnověrnými svědky evangelia.- Je důležité převzít odpovědnost za tu farnost, do které nás Pán Bůh poslal.- Mějme odvahu přijít za knězem a sdělit mu své názory a podněty k životu ve farnosti. Buďme pro kněze oporou. Nechtějme jen vymýšlet nové věci. Zapojme se v tom, čemu rozumíme.-všímejme si více mladších kamarádů ze základních škol. CHIARA LUCE BADANO se narodila 29. října 1971 v Sasselu v Itálii. Boha poznala jako Lásku a zvolila si ho za ideál svého života. Snila o tom, že bude jednou pracovat jako lékařka pro děti v Africe. V 17 letech ji postihl nádor kostí. Nemoci, o které věděla, že je neléčitelná, čelila s důvěrou v Boží lásku. Často opakovala modlitbu: Chceš-li to Ty, chci to i já. Lidem kolem sebe předávala klid, pokoj a radost. Chiara Lubichová, zakladatelka Hnutí fokoláre, jehož členkou Chiara Badano byla, ji nazvala pro její úsměv i uprostřed bolestné nemoci Chiara Luce. (Luce - Světlo). Dívka zemřela 7. října Očekávala tento moment jako setkání se Ženichem. Proměnila své utrpení ve svatební zpěv. Místní biskup ji znal osobně a když viděl hodnotu jejího svědectví pro mladé i pro církev, zahájil proces blahořečení. 25. října 2010 byla papežem Benediktem XVI. prohlášena blahoslavenou. (Podle Programového průvodce CSM) POTĚŠENÍ NEJEN PRO OKO Návštěvníci se tak mohou při prohlídkách vzdělávat v oblasti botaniky. Pozornosti neunikne i to, že bylinkový labyrint v zadní části zahrady skýtá potěšení nejen pro oko. Své čichové orgány si můžete cvičit při poznávání levandule, máty, rozmarýnu, kopru a dalších skvostů domácí lékárny. Velké divizny a objemné trsy křenových listů se tu střídají s malými polštářky mateřídoušky a vonící květy lákají létající hmyz. Mnohé vůně nás vracejí do časů, kdy jsme trávili léto u svých babiček. Uprostřed labyrintu měří čas malé deskové sluneční hodiny. Naměřenou hodnotu si můžete porovnat s údajem na kostelní věži, nebo s časem na průčelí zvonice. K návštěvě zahrady jste zváni každý den. Téměř od nevidím do nevidím :-) Brána zahrady se zvlášť ochotně otevírá i těm, kteří by se chtěli zapojit do péče o vysázené záhony. Další informace u P. Šaňkové tel.: Těšíme se na viděnou v naší zahradě. P Š HODY 2012 Jako každý rok, tak i letos jsme oslavili svátek našeho patrona, svatého Jakuba Staršího. V kostele, který stále září novou výmalbou, jsme se sešli na slavnostní bohoslužbu. S radostí jsme uvítali našeho rodáka, pana kanovníka Svatovítské kapituly a faráře v kostele Panny Marie před Týnem v Praze, P. Mgr. Vladimíra Kelnara. Byl velice potěšen, že se náš kostel opravuje, poděkoval všem, kteří se o to zasloužili - farníkům, kněžím i představitelům města, kteří také byli přítomni. Jeho slova o městě, kde vidí stále více pěkného, nás zahřála. Ve svém kázání také připomněl se konalo ve Žďáru v únoru a bylo součástí 5. celostátního setkání. Z Meditační zahrada sv. Jakuba je od diskuzí fóra vybíráme: června roku 2012 i zahradou Nemůžeme být dobrými křesťany, naučnou. Ve spolupráci s pokud nejprve nejsme dobrými Gymnáziem Lipník nad Bečvou jsme lidmi.-aby si nevěřící mohli vážit umístili do záhonů popisné štítky s církve, musí si nejprve vážit nás českým a latinským názvem rostlin. samotných jako lidí a křesťanů.- Bez FARNÍ LISTY 5/2012 3

4 osobu sv. Jakuba a jeho příklad pro nás. Odpoledne následovalo požehnání a po něm jsme se sešli na farním dvoře při hudbě a v otevřeném společenství. Pro děti vystoupili v meditační zahradě herci ze Studia Bez kliky s pohádkou O princezně a drakovi. Skvělou atrakcí byl i jejich kolotoč vyřezaný ze dřeva. Jako doplněk si děti mohly tisknout obrázky s motivy květin. Všem se odpoledne určitě moc líbilo, radost jsme měli také z dobrého počasí. Ranní déšť nás sice nepotěšil, ale sluníčko bylo silnější a z vyhlídkové věže kostela sv. Jakuba se dobře pozorovalo všechno hodové hemžení. PŠ POUŤ NA STAROU VODU V sobotu v 5.30 ráno jsme v tradiční sestavě - s doplněním o přespolní - dali sbohem kostelu sv. Jakuba a auta nás vyvezla k Zelenému kříži. Tam jsme zahájili putování na Starou Vodu u Libavé. Směrovky ve vojenském újezdu nejsou k mání, a tak se stalo, že jsme minuli odbočku na bývalé Olejovice. Pánové měli delší krok, takže naše "zakufrování" jsme měly - my ženy - na koho svést. Naše podrážky se potýkaly celou cestu s asfaltem. Při cestě Velkou Střelnou už docela stoupalo slunce a my jsme se začínali smažit ve vlastní šťávě. Museli jsme konstatovat, že pravidelná překvapení a adrenalinové zážitky se nám nevyhnuly ani při této pouti. Čtyři kilometry navíc - to jsme opravdu nečekali. Do Staré Vody jsme dorazili se zpožděním, zdatní jedinci se snažili o olympijské výkony a na úseku Libavá - Stará Voda se jim podařilo nabrat náskok 10 minut. Tradičně jsme nestihli začátek bohoslužby v kostele, který jako jediný zbyl z vesnice Stará Voda. Před zpáteční cestou jsme načerpali duchovně, dopřáli si odpočinek. Ke shlédnutí byly i historické fotografie z tohoto místa. Stánek s knihami a upomínkami zde měli i skauti, kteří se léta snaží o obnovu tohoto kostela a jeho okolí. Jejich práce je vidět na každém kroku. Letos jsme obdivovali probíhající rekonstrukci ambitů a zdi kolem kostela. Nechyběla ani návštěva Královské studánky, která byla znovu postavena podle dochovaných fotografií. Tam jsme se také naposledy rozloučili s těmi, kteří se odvážili na zpáteční cestu po svých a doufali jsme, že přežijí. Bylo jich pět a přežili - zdolaných 42 kilometrů nás nutí, abychom před nimi smekli. Určitě všichni dnes s odstupem rádi vzpomínají a mají pokušení příště překonat sami sebe. Tak se máme na co těšit. Prostě - pojďte příště s námi. Je to POHODA. Za Okrašlovací spolek Lípa Pavla Šaňková SVATOJAKUBSKÉ HODY OČIMA POŘADATELŮ V neděli 22. července jsme společně oslavili patrocinium lipenské farnosti tedy svátek apoštola Jakuba Staršího, který připadá na 25. července. Oslavy jsme zahájili myslím velice důstojně hodovou mší svatou, kterou celebroval lipenský rodák P. Vladimír Kelnar, jehož pro tuto příležitost pozval náš otec schola, která se před dvěma dny vrátila ze svého letního soustředění, kde jsme mimo jiné hodně zpívaly. Chtěly bychom zase o trochu vylepšit náš hudební doprovod nedělních bohoslužeb, třeba i nácvikem některých zpěvů latinské mše svaté Missa Mundi, kterou jsme na svém soustředění mohli společně zažít. Po požehnání nás na faře čekalo již tradiční odpoledne plné pohody, pěkné muziky (letos se o ni postarala cimbálová muzika Lučina z Přerova) a dobrého jídla, za jehož přípravu patří velký dík paní Ing. Zapletalové a jejímu týmu ochotných žen, které po celé odpoledne pomáhaly i jídlo chystat a vydávat. Letos jsme si mohli pochutnat na trochu pikantnějších špekáčcích pečených na pivu v troubě, ale došlo i na klasiku hodů grilování, kterého se letos ujal pan Jurášek. Svůj prostor v programu měly i děti, pro které bylo připraveno divadelní vystoupení herců divadla BEZ KLIKY, kteří v Meditační zahradě rozbalili i úžasný dřevěný kolotoč pro nejmenší. Velkým překvapením pro děti i rodiče byl skákací hrad, který na hody zapůjčila KDU-ČSL. Tyto Martin, který mši svatou spolu aktivity byly pro děti zdarma nebo za s otcem Janem koncelebroval. Věřím, dobrovolný příspěvek, což se již že mše svatá byla nejen pro mě dneska moc často nevidí. obohacujícím duchovním zážitkem, Já samotná jsem faru opouštěla něco možná i proto, že schola včetně mě málo po sedmé hodině večer, kdy už měla zasloužené prázdniny a při mši si mě žádaly obě mé děti, ale farní zpíval sbor pod vedením paní dvůr i zahrada byly stále plné lidí, učitelky Věry Nosálové za kteří, jak věřím, se bavili stejně tak doprovodu žesťů, které trénují pod dobře jako já. Všem svým vedením pana Marka Domese. spoluorganizátorům ještě jednou Trochu nám náladu mohl pokazit jen jménem celé farnosti děkuji a těším déšť, který poznamenal i dopolední se na další podobné pohodové akce program hodů na náměstí v Lipníku. prožité ve farním společenství. O to větší radost nám pak udělalo počasí, které se docela vybralo a Za tým organizátorů Gábina odpolední program pak mohl Němčáková nerušeně začít slavnostním požehnáním od 15 hodin. Při něm opět hrály žestě, ale zazpívala i FARNÍ LISTY 5/2012 4

5 POZVÁNKA DO FARNÍ KNIHOVNY V neděli 9. září 2012 bude opět po prázdninové přestávce otevřena FARNÍ KNIHOVNA. Vždy druhou neděli v měsíci (do konce roku to bude 9.9., , a ) je otevřena před mší svatou hodin. Dále je také možné půjčit si nebo vrátit knihy každou neděli po mši sv. v době hod., kdy je otevřena FARNÍ KAVÁRNA. Chtěla bych občas ve Farních listech upozornit na některé knihy, které si zde můžete vypůjčit. Zahajujeme školní rok, proto jsem vybrala životopis významného salesiánského vychovatele, spolupracovníka Dona Boska, Dona Ruy. BM QUARZO, Guido - Don Bosco mi ukazoval cestu: životopis blahoslaveného Dona Ruy Inspirován vlastním životopisem Dona Boska (česky Můj život pro mladé) sepsal italský spisovatel Guido Quarzo vlastní životopis prvního nástupce zakladatele salesiánů. Nejde zcela o fikci, autor vychází z životopisných pamětí hlavního salesiánského kronikáře G. B. Lemoyna, z historických studií a ze salesiánských archivů. Michal Rua byl mezi prvními chlapci, kteří se stali nejbližšími spolupracovníky Dona Boska, asistenty mladých a jeho nepostradatelnými pomocníky. Mnozí z nich zasvětili svůj život salesiánské kongregaci a don Rua se stal po smrti zakladatele hlavním představeným salesiánů. Kniha je inspirujícím úvodem do historie salesiánského díla, ale zároveň splněním dluhu, který hagiografická literatura dosud měla vůči osobnosti Dona Ruy. Guido Quarzo je italský spisovatel. Napsal více než třicet knih, především pro mládež. n-bosco-mi-ukazoval-cestu OBĚTAVÉ PLETAŘKY do pletařské rodiny. Z jejich dopisu přebíráme několik informací: Obvazy pleteme z čisté bavlny bez jakýchkoliv umělých příměsí, nejlépe z příze Sněhurka. Aby byly pružné a šetrné k otevřeným ranám nemocných, využíváme jehlice číslo 1,5 nebo 2. Pleteme po obou stranách hladce, přičemž očka utahujeme. Šířka obvazu je 30 ok včetně okrajových. Na jeden obvaz je zapotřebí jedno klubko příze značky Sněhurka. Za balíky upletených obinadel jsou příjemci velmi vděčni, přesvědčuje o tom i ukázka z děkovného dopisu z nemocnice v Bulubě: Drazí přátelé, jménem správní rady, zaměstnanců a pacientů bulubské nemocnice svatého Františka bych vám chtěl poděkovat za dar obvazů ve dvou balících, které jsme obdrželi. Tyto obvazy jsou používány na rány a zranění obzvláště pro pacienty malomocenství. Nemocnice sv. Františka, nazývána též nemocnice Buluba, je venkovská nemocnice, která slouží velice chudému obyvatelstvu. Nemocnice byla v první řadě založena jako centrum pro malomocné v roce 1934 katolickou sestrou Kevin z Irska. Od r funguje jako všeobecná nemocnice nabízející služby pěti milionům lidí. Stále se drží svého původního poslání boj s leprou. Vlastníkem je katolická diecéze Jinga v Ugandě. Máme zájem o obvazy a budeme velice šťastni alespoň za obdržení ročních zásilek Dr. ZZiwa B. Godfrey. Pletací přízi je možno obdržet u paní Vrbíkové na středisku Charity Hranice v Lipníku n. B. Vážení přátelé, v sobotu 8. září pořádáme poutní výjezd na Svatý Hostýn. Dojedeme až k bazilice Nanebevzetí Panny Marie. Vyjíždíme po 9.00 hodině a vracíme se podle domluvy. Chceme touto cestou poděkovat sponzorovi, který umožnil dobrovolníkovi pracovat o prázdninách na Charitě v Olomouci. Mše svatá za zaměstnance a klienty Charity Hranice, středisko Lipník n. B. bude ve středu 19. září v 18:30 v kostele sv. Jakuba v Lipníku. PODĚKOVÁNÍ Mladí účastníci CSM ve Žďáru n. Sázavou děkují O. Martinovi, KSD a farnosti za modlitební a finanční podporu. KLUB MAMINEK se stále schází, o svém programu informuje na plakátcích ve vývěsní skřínce u vchodu do kostela, zve na své akce i maminky babičky. SVATOKOPECKÉ OSLAVY 380 let od vzniku poutního místa a 280 let od korunovace obrazu Panny Marie Svatokopecké se konají 8. a 9. září. V neděli 9. září půjde průvod kolem baziliky přede mší svatou s doprovodem krojovaných Hanáků. Mši svatou bude přenášet Proglas v 10:15. NÁŠ CHRÁMOVÝ SBOR byl aktivně u toho, když se konala na Svatém Hostýně hlavní pouť u příležitosti stého výročí korunovace Panny Marie s Ježíškem. Bylo to v sobotu 18. srpna, kdy se stalo šestnáct členů našeho sboru členem asi pětisetčlenného svatohostýnského chóru. V neděli ráno u kostela sv. Jakuba na dotaz, jak se jim zpívalo, rozjasnili tváře úsměvem a radostí. 21. ŘÍJEN - MISIJNÍ NEDĚLE Plakátek, který přivezli mladí ze z celé republiky se věnují pletení Žďáru nad Sázavou, upozorňuje na obvazů pro nemocné leprou v Indii a Vrbíková Naďa , potřebnou podporu Papežských v Africe. Patří k nim již mnoho let i misijních děl: Darujme jednodenní ženy našich farností. Dostali jsme do Charita Hranice, Purgešova 1399, výdělek pro misie na šíření víry a na FL příspěvek o této činnosti Hranice, pomoc nejchudším. z Oblastní charity v Uherském středisko Lipník nad Bečvou Hradišti s výzvou o zapojení dalších FARNÍ LISTY 5/2012 5

6 Z KALENDÁŘE FARNOSTÍ... ZÁŘÍ 2.9. neděle 22. neděle v mezidobí, žehnání školákům 5.9. středa Bl. Terezie z Kalkaty 7.9. pátek První pátek v měsíci 8.9. sobota Svátek Narození Panny Marie. Výjezd s Charitou na Sv. Hostýn 9.9. neděle 23. neděle v mezidobí. Týnské hody ke cti Jména Panny Marie středa Jména Panny Marie pátek Svátek Povýšení svatého Kříže sobota Panny Marie Bolestné neděle 24. neděle v mezidobí, sv. Ludmily, Den církevních škol pátek Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty neděle 25. neděle v mezidobí čtvrtek Sv. Vincence z Paula, patrona křesťanského charitativního díla, Den charity pátek Slavnost sv. Václava, hlavního patrona českého národa, Den české státnosti sobota Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů. Setkání seniorů na faře neděle 26. neděle v mezidobí, Svatováclavské hody ve Lhotě ŘÍJEN pondělí Sv. Terezie od Dítěte Ježíše. Mezinárodní den hudby úterý Svatých andělů strážných čtvrtek Narození sv. Františka z Assisi ( ) pátek První pátek v měsíci, sv. Faustyny Kowalské neděle 27. neděle v mezidobí, Panny Marie Růžencové, pouť KSD do Uherského Brodu čtvrtek byl zahájen Druhý vatikánský koncil neděle 28. neděle v mezidobí pondělí Sv. Terezie od Ježíše (z Avily) úterý Sv. Hedviky, patronky Slezska. Světový den výživy čtvrtek Svátek svatého Lukáše, evangelisty neděle 29. neděle v mezidobí, Den modliteb za misie misijní neděle sobota Setkání seniorů na faře neděle 30. neděle v mezidobí, svátek Šimona a Judy, apoštolů, Den vzniku samostatného čs. státu. Konec letního času FOTOSOUTĚŽ Přihlas do soutěže jakoukoliv fotografii, která podle Tebe vystihuje soutěžní téma ŽIVOT VE FARNOSTECH LIPNÍK n.b., HLINSKO A TÝN n.b. a vyhraj některou ze super cen. Vyvolanou fotografii doruč do úterý 11. září 2012 do poštovní schránky na faře v Lipníku. Minimální požadovaný formát fotografie je 10 x 15, k fotografii připiš své jméno, rok narození a tel. kontakt na sebe, popř. . Vybrané fotografie budou otištěny v připravovaném farním kalendáři pro rok KATOLICKÁ CHARIS- MATICKÁ KONFERENCE BRNO 2012 Uplynul rok a my jsme jako pramínky z domovských farností spěchali na KCHK, každoročně s velkou obětavostí zajišťovanou některým z velkých měst. Letos, jako již několikátým rokem, jsme se těšili z města moravského - Brna. Naše jednotlivé pramínky se spojily v mohutnou řeku mládeže, mladých rodin i se svými dětmi a těmi dříve narozenými. Někteří hledající, jiní toužící patřit více Bohu, více Ho znát a milovat. Lidé z různých církví a společenství. Den začíná chválami, potom následuje přednáška, oběd a další přednáška. Den je ukončen mší svatou, defilující velkým zástupem kněží, kteří jsou samozřejmě k dispozici i ke svátostem smíření. Ti, kteří mají dar přímluvné modlitby, slouží tímto způsobem. Paralelně probíhá dětská konference, kde péče o nejmenší je svěřena naší mládeži. Konference je zakončena nedělní mší svatou, letos celebrovanou Jeho Eminencí kardinálem MiloslavemVlkem. Dva proudy jako by se propojily- ten náš lidský a ten Ducha Božího. Děkujeme Ti, Hospodine, že si prosazuješ své dílo, že mu žehnáš a dáváš mu sílu a směr, pro svoji čest a chválu. Jarmila Vacková FARNÍ LISTY vydala Římskokatolická farnost Lipník nad Bečvou. Vychází pro vnitřní potřebu farností Lipník nad Bečvou, Týn nad Bečvou, Hlinsko za přispění firmy TRUMF International. Neprodejné! Starší čísla Farních listů a aktuální informace o životě farnosti najdete na internetové adrese Tisk: reklamní agentura VASTAINVEST s.r.o. Příspěvky do Farních listů můžete donést na faru v Lipníku nebo zaslat na FARNÍ LISTY 5/2012 6

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: doplňovačka svaté celebrity životopis bl. Chiary Luce Badano mše svatá část III. Bohoslužba slova II. blíží se podzim výroba draka omalovánka soutěžní hádanky, vtípky, pozvánka

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové.

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové. Ohlášky 25.12.2014 Kázání (čtení) : Písně: Varhany: s. f. Mária Jenčová 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové br. Josef Londa.

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016 SBOROVÝ DOPIS Červen 2016 Milí v Kristu, letošní Noc kostelů jsem společně s Danielem Červeňákem strávil v Sedlčanech. Takže to, jak probíhal večer otevřených dveří v naší modlitebně v Ječné, vím pouze

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!.

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!. Vtaženi! V neděli 8. prosince jsme se pilně připravovali na večer na hodinu modlitby, chvály, uctívání Musím říct, že jsem z toho měla opravdu nádherný pocit. Zažila jsem silnou Boží přítomnost a věřím,

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

Rozpis bohoslužeb ve farnosti a okolí od 24. května do 31. května 2015

Rozpis bohoslužeb ve farnosti a okolí od 24. května do 31. května 2015 od 24. května do 31. května 2015 24.5. Seslání Ducha svatého - slavnost Úterý 26.5. 18.00 Mše svatá L. Bělohrad Středa 27.5. 19.00 Mše svatá + Májová pobožnost Červená Třemešná Čtvrtek 28.5. 18.00 Mše

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

Děkanát Uherské Hradiště

Děkanát Uherské Hradiště Děkanát Uherské Hradiště Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Výchozí situace: Situace v jednotlivých farnostech Ne všechny farnosti z děkanátu jsou v animátorech zastoupeny, a proto zde nejsou informace

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Salesiánský domov mladých Denisovo nám. 172, 500 04 Hradec Králové, tel.: 731 625 923, e-mail: sdmhk@volny.cz, web: www.sdmhk.cz. Výroční zpráva 2015

Salesiánský domov mladých Denisovo nám. 172, 500 04 Hradec Králové, tel.: 731 625 923, e-mail: sdmhk@volny.cz, web: www.sdmhk.cz. Výroční zpráva 2015 Salesiánský domov mladých Denisovo nám. 172, 500 04 Hradec Králové, tel.: 731 625 923, e-mail: sdmhk@volny.cz, web: www.sdmhk.cz Výroční zpráva 2015 1. Identifikační údaje Název: Salesiánský domov mladých

Více

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016 POPELEČNÍ STŘEDA Popeleční středa, den přísného postu, letos připadá na 10.2.2016. Mše svaté ve farním kostele v Hranicích budou ráno v 8:00 hodin a večer v 17:30 hodin, v Ústí v 19:00 hodin, v Jindřichově

Více

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 21 září 2014 www.zssv.cz

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 21 září 2014 www.zssv.cz školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 21 září 2014 www.zssv.cz Foto: Filip Rathouský Na adaptační kurz, který probíhal v září, jsme vycestovali do Ždírce nad Doubravou. V dopoledním programu

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

FÍKOVNÍK. Tys sedmi darů studnice, prst Otcovy jsi pravice, tys Bohem přislíbený host, ty dáváš ústům výmluvnost.

FÍKOVNÍK. Tys sedmi darů studnice, prst Otcovy jsi pravice, tys Bohem přislíbený host, ty dáváš ústům výmluvnost. ZPRAVODAJ Římskokatolické farnosti sv. Vojtěcha & Salesiánského střediska mládeže DDM Č. Budějovice 3/2014 květen - červen 23. ROČNÍK FÍKOVNÍK Přijď, Tvůrce, Duchu svatý, k nám, a navštiv myslí našich

Více

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si.

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si. MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Prosinec 201 3 Ročník 9 Číslo 1 3 Milí farníci, sestry a bratři, adventní čas spěje k svému dovršení. Brzy oslavíme narození Ježíše Krista. Žasneme nad velikým tajemstvím, že

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 KLÍČE: NP Nezávazná památka P Památka SV Svátek SL Slavnost VÝZNAMNÝ DEN: církevní ne církevní MŠE SV.: Zapsány zde jsou jenom výjimky; ostatní mše jsou dle běžného rozvrhu Út

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

Vydává Římskokatolický farní úřad v Pardubicích OBSAH:

Vydává Římskokatolický farní úřad v Pardubicích OBSAH: Vydává Římskokatolický farní úřad v Pardubicích OBSAH: ZE ŽIVOTA FARNOSTI... str. 2 Jak dopadly volby nové Pastorační rady ZPRÁVY Z DIECÉZE.. str. 3 Blahopřání Otec biskup opět mezi námi Diecézní setkání

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Kostelníček OMALOVÁNKA

Kostelníček OMALOVÁNKA . OMALOVÁNKA Kostelníček Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov číslo 4 ročník XIV Losovat se bude při dalším vydání Kostelníčku!!! Hodně štěstí!!! Jméno:...Příjmení:... -12- Drazí, Dovolte mi, abych

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve únor 2009 3. ročník/2. číslo Jsi světlem, Kriste, jsi obrazem Otcovy tváře, Tvá láska září nám v temnotách... Slovo úvodem Milí sourozenci v Kristu, není

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti

Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti 1/ Duchovní správa Po celé první pololetí zajišťovali duchovní správu farnosti probošt P. Václav Habart jako její řádný farář, P. Pavel Lev Eliáš OFMCap.

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

mimořádné číslo ŘÍJEN 2011 - informace MODLITBA RŮŽENCE

mimořádné číslo ŘÍJEN 2011 - informace MODLITBA RŮŽENCE MARTiNOViNy mimořádné číslo říjen 2011 FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY ŘÍJEN 2011 - informace MODLITBA RŮŽENCE Jako každoročně tak i letos je měsíc říjen více věnován modlitbě růžence, ke které nás zvláště

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Křesťanství Ročník 2. Datum tvorby 17.9.2012 Anotace

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Milí farníci a poutníci,

Milí farníci a poutníci, 3/1993 Milí farníci a poutníci, denně sledujeme televizní noviny a čteme tištěné. O vánocích přichází novina nejradostnější: Narodil se Kristus Pán, veselme se! Všem Vám posílám od trůnu Panny Marie Křtinské

Více

V Á N E K UŽ ZASE MISIJNÍ NEDĚLE!?

V Á N E K UŽ ZASE MISIJNÍ NEDĚLE!? Ročník 10, číslo 10, 5.10.2014 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K UŽ ZASE MISIJNÍ NEDĚLE!? Misijní neděle je už od roku 1926 světovým dnem podpory misií a modliteb za ně. Slaví se v každé diecézi,

Více

Informátor. sboru Vojkovice

Informátor. sboru Vojkovice Informátor sboru Vojkovice zima 2015 1 Slovo kazatele Kamil Majer Milá vojkovická rodinko. Stojíme na prahu nového roku. A toto období, bývá obdobím, kdy rekapitulujeme a hodnotíme rok přechozí a dáváme

Více

Animátoři farní animátory děkanátní animátoři animátorské spolčo Farnosti scholy a ministranti spolča tábory

Animátoři farní animátory děkanátní animátoři animátorské spolčo Farnosti scholy a ministranti spolča tábory Animátoři - Každá farnost má své farní animátory, kteří vedou scholy, ministranty, spolča apod. - Kromě toho se schází děkanátní animátoři animátorské spolčo Setkání jednou měsíčně ve Vsetíně s kaplanem

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Panna Maria, Prostřednice všech milostí

Panna Maria, Prostřednice všech milostí Květen 2006 Zpravodaj farností Říčany, Kostelec u Křížků, Mukařov, Velké Popovice, Popovičky a Jažlovice Panna Maria, Prostřednice všech milostí Maria je vznešená hvězda vyšlá z Jakuba, její paprsek osvětluje

Více

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther Martin Luther Vize zachráněn pro Boží záměry Izajáš 43,1-4 Nyní chceme společně začít novou sérii témat: Hrdinové víry. Nikoho asi nepřekvapí, že první osoba, kterou chceme blíže prozkoumat je dr. Martin

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více