V Lipníku n. Bečvou 2. září 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Lipníku n. Bečvou 2. září 2012"

Transkript

1 V Lipníku n. Bečvou 2. září 2012 List farností: Lipník nad Bečvou, Hlinsko, Týn nad Bečvou BUDEŠ JIM VYSVĚTLOVAT NAŘÍZENÍ A ŘÁDY, UČIT JE ZNÁT CESTU, PO KTERÉ MAJÍ CHODIT, I SKUTKY, KTERÉ MAJÍ ČINIT. Milí farníci, Exodus 18,20 máme po prázdninách, opět jsme se mohli přesvědčit (hlavně školáci a studenti), jak je čas relativní. Jsou dva měsíce hodně nebo málo? Odpověď bude různá podle toho, koho se zeptáme; zda člověka na nemocničním lůžku, nebo právě toho školáka. Čas běží nezadržitelně dál, nic s tím nenaděláme. Jaké byly ty uplynulé prázdniny? Asi málokdo z dětí na ně bude nadávat. Bezstarostné dny volna - bez budíku, hry, výlety, pobyty u babičky nebo daleko v zahraničí, spousta zážitků Kdysi jsem našel krátký článek, jak jedno děvče prožilo své prázdniny: Mladá dívka je na prázdninách u vzdálených příbuzných. Ta rodina je pevná ve víře, pravidelná návštěva bohoslužeb je radostnou samozřejmostí a nejen v neděli. Dívenka jde všude s nimi. Mlčí. Poprvé se setkává s Kristem a Jeho církví. Nic nezná, nic neumí, ale po týdnu najednou řekne: Ani jsem nevěděla, že budu mít tak krásné prázdniny! Za čtrnáct dní si pro ni přijíždí její maminka. A tu jsou domácí udiveni a překvapeni dívka se postaví před nejdražší bytost na světě a hořce, trpce na ni volá: Proč jsi mne nikdy nezavedla do kostela? Proč jsi mi nikdy nic nevyprávěla? Proč jsem nemohla už dříve vědět, jak je to krásné věřit!? Oči rozšířené, srdce buší jako Lotova žena stojí matka proti dceři. Milí přátelé, chceme, aby z našich dětí něco bylo. Proto je posíláme do školy, aby se učily a získávaly nové vědomosti. Nezapomeňme ale, že není to nejdůležitější, aby dítě mělo samé jedničky. Nejvyšší hodnotou je víra v Boha, život s Ježíšem Kristem, naším Pánem a Spasitelem. Bez něho by byla k ničemu i ta nejkrásnější vysvědčení, bez Krista ztrácí všechno smysl, nakonec i titul z nejprestižnější univerzity. Dbejme na to, aby se děti učily, ale ještě víc se snažme vést je k víře, svým životem jim ukazovat, jak je krásné věřit. To je to největší, co pro ně můžeme tady na zemi udělat. Přeji vám, ať se vám to daří. P. Martin FARNÍ LISTY 5/2012 1

2 JUBILEJNÍ ROK SV. CYRILA A METODĚJE Misijní činnost soluňských bratří je otevřena Cyrilovým Proglasem slovy: Slyšte slovo od Boha přišlo. Slovo Boží, Písmo svaté, je první, o čem z jejich odkazu musíme uvažovat. V této souvislosti můžeme také uvažovat o jeho významu v liturgii. Morava před příchodem slovanských věrozvěstů viděla zpřítomnění Krista výhradně ve svátosti oltářní. Přítomnost Boží ve slovech Písma vidět nemohli. I kdyby bylo evangelium přinášeno s okázalou úctou, okuřováno, čteno s rozžatými svícemi a opět v průvodu odnášeno, nemohli věřící víc, než mít bezmeznou úctu k předmětu knihy skrývající nepřístupné tajemství. Že při četbě Písma mluví sám Bůh, který stojí uprostřed naslouchajících, bylo nám dáno až překladem do našeho jazyka. Tato skutečnost musela mohutně zapůsobit. Lidé pozorně naslouchali, co jim, právě jim a právě teď Bůh říká. Odnášeli si s sebou domů vždy něco, o čem mohli přemýšlet. Snažili se zapamatovat si co nejvíc. Lačněli po Božím slově. Nedělní průvod s evangeliem se změnil z přinesení knihy v příchod toho, jehož slovo je tvůrčí. Promítneme-li si tyto věci do naší dnešní liturgické praxe a poměříme-li svůj vztah k Písmu svatému, mělo by nás to vyburcovat a vést k hlubšímu prožívání liturgických čtení a k častější četbě Písma. Mělo by nás to inspirovat, abychom se také v rodinách uměli shromáždit kolem promlouvajícího Boha při společné četbě. (Petr Piťha: Svatí Cyril a Metoděj) TŘI JAZYKY? V předminulém čísle jsme upozornili na knihu P. Piťhy Slyšte slovo a zpívejte píseň. Vybíráme z ní ukázku, jak Konstantin obhájil slovanskou liturgii před biskupy a učenými teology, kteří prohlašovali, že jsou jen tři jazyky, jimiž je dovoleno číst mši svatou, protože jen třemi jazyky napsal Pilát nápis na Kristově kříži, latinsky, řecky a hebrejsky. Slovanský jazyk nepřibyl jako nezvaný čtvrtý k vašim třem. Vždyť svým jazykem Boha chválí Arméni a Syřané. Arabové a v Egyptě Koptové, Chazaři, Gruzínci a na západě Gótové. Je věru dobré, aby to tak bylo, protože stojí v Písmu: Ať tě velebí všechny národy, ať tě velebí kdekterý národ. Konečně při svém odchodu do nebes dal Kristus příkaz: Jděte ke všem národům a křtěte je ve jménu Otce, i Syna, i Ducha Svatého. Když pak Bůh vylil na apoštoly svého svatého Ducha, hned všichni ze všech národů slyšeli, jak v jejich jazyku zvěstují veliké věci Boží. Zvažte tedy, zda se protivím Božímu příkazu já, když učím Slovany jejich jazykem, nebo spíše vy, pilátníci, kteří věříte, že o jazycích rozhoduje Pilát a ne Bůh, a chcete kdekoho umlčet a ponechat v temnotě. Je-li tu nějaký bludař, pak jen ten, který jako trojjazyčník chce Bohu odepřít, aby ho chválilo celé jeho stvoření. Myslím však, že tu již žádného není a necháte mne jít v pokoji. Shromáždění zůstalo němé a stáli tam jako okřiknutí slovem Božím. VÝROČÍ PATRONA KOSTELA SV. FRANTIŠKA V italské Umbrii se 4. října 1182 narodil kupecký synek Francesco. Nikdo netušil, že z tohoto dítěte vyroste jedna z největších postav lidských i církevních dějin. Zanedlouho po Františkově smrti ho papež Řehoř IX. prohlásil za svatého s přídomkem Serafínský. Svatý František Serafínský byl horoucí opěvovatel přírody, ve které zejména viděl velikost, krásu a dobrotu Boží. František básník způsobil svým zpěvem ohlas v mnoha srdcích i myslích. Sluneční píseň zhudebnil kromě jiných i J. B. Foerster. Františkova myšlenka zpřítomnit o vánoční noci narození Páně uprostřed skal a volné přírody v umbrijském Grecciu dala podnět ke stavění jesliček v celém křesťanském světě. Připomínáme si 830 let od jeho narození. (z myšlenek CM kalendáře 1992) PANNA MARIA V KOSTELE SV. FRANTIŠKA Piaristé, kteří přišli do Lipníka na pozvání kardinála Františka Ditrichštejna, svěřili i klášterní kostel z úcty k panu kardinálu sv. Františku Serafínskému. Jako Řád řeholních kleriků chudých Matky Boží Zbožných škol, který od samého počátku ctí Matku Boží Pannu Marii jako patronku a vzor pro vychovatele, šířili ze své koleje mariánskou úctu v Lipníku i okolí. Magistr noviců P. Kazimír nechal v Olomouci vymalovat obraz Matky Boží po vzoru italské Madony z Tuscula-Frascati. Tato Madona byla velmi uctívána, její obraz býval na hlavním oltáři o velkých svátcích. Teprve r byl vystaven k veřejnému uctívání trvale, když byla z darů pořízena zasklená zlatem zdobená schrána. Kopie milostného lipenského obrazu byla poslána i do Říma. Boční oltář Panny Marie Bolestné ve skleněné skříni je z roku Nad oltářem je sousoší Kalvárie od sochaře Jana Schuberta. Roku 1766 maluje kroměřížský malíř Josef Pilc do bohatých plastických rámů obrazy růžencových tajemství, jejichž cyklus zakončil sochař Schubert plastikou korunování Panny Marie v nadoltářním štítě. Obrazy růžencových tajemství nejsou původní, ty byly roku 1769 vybíleny. SEMAFORKY O.M. V nebi nebudeme za vytažené třísky z oka bližních, ale za trámy vytažené ze svých očí. Buďme s Ježíšem, neříkejme: odejdi, Pane, ale: zůstaň, Pane. Každý pozemský otec by měl být odleskem Otce nebeského. Bůh působí v tichu. Prožívejme radost z ticha a z modlitby! Potřebujeme samotu, ticho, modlitbu, abychom mohli být světlem světa. Pane, věřím. Když jsi stvořil tento krásný svět, dokážeš měnit i tento oplatek ve své Tělo. FARNÍ LISTY 5/2012 2

3 NA ŽĎÁR! KÉŽ POZNAJÍ NÁS PO OVOCI Takové přání vyslovovalo téměř šest tisíc mladých slovy refrénu své hymny při celostátním setkání ve Žďáru nad Sázavou. Mezi nimi i dvacítka našich: Duchu Boží, dej nám sílu růst tak jako strom, tvojí mocí v dobrém růst, své dary daruj nám. Kéž poznají nás po ovoci. Do Žďáru přijeli v úterý 14. srpna odpoledne, po zahájení v 19:30 prožili modlitbu nešpor. Ve středu 15. srpna o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie měli bohatý program jako i následující dny, které vyvrcholily v neděli 19. srpna závěrečnou mší svatou s udílením svátosti biřmování sedmi zástupcům diecézí. Biskupové našich diecézí po celý čas setkání mladé provázeli. Velkým zážitkem bylo svědectví o bl. Chiaře Luce Badano za účasti jejích rodičů. Domů se vrátili v neděli večer vybaveni nepřebernými zážitky i sborníčky, které jim nedají hned tak zapomenout. Například Zpěvník nebo Programový průvodce. V něm hned v úvodu čteme: Nebojte se věřit Kristu Pánu a nebudete muset věřit pitomostem. To vás osvobodí od balastu světa. Je zde i návod, jak vytěžit ze setkání maximum: konat drobné skutky lásky pro druhé, navazovat nová kamarádství, učit se tichu, mít odvahu setrvat jen tak s Ježíšem - v naslouchání. Zapomenout na koloběh života a spočinout v náručí milujícího Boha. 4. CELOSTÁTNÍ FÓRUM MLÁDEŽE pravidelné modlitby, znalosti Písma a osobního vztahu s Kristem nemáme co předávat a nemůžeme být hodnověrnými svědky evangelia.- Je důležité převzít odpovědnost za tu farnost, do které nás Pán Bůh poslal.- Mějme odvahu přijít za knězem a sdělit mu své názory a podněty k životu ve farnosti. Buďme pro kněze oporou. Nechtějme jen vymýšlet nové věci. Zapojme se v tom, čemu rozumíme.-všímejme si více mladších kamarádů ze základních škol. CHIARA LUCE BADANO se narodila 29. října 1971 v Sasselu v Itálii. Boha poznala jako Lásku a zvolila si ho za ideál svého života. Snila o tom, že bude jednou pracovat jako lékařka pro děti v Africe. V 17 letech ji postihl nádor kostí. Nemoci, o které věděla, že je neléčitelná, čelila s důvěrou v Boží lásku. Často opakovala modlitbu: Chceš-li to Ty, chci to i já. Lidem kolem sebe předávala klid, pokoj a radost. Chiara Lubichová, zakladatelka Hnutí fokoláre, jehož členkou Chiara Badano byla, ji nazvala pro její úsměv i uprostřed bolestné nemoci Chiara Luce. (Luce - Světlo). Dívka zemřela 7. října Očekávala tento moment jako setkání se Ženichem. Proměnila své utrpení ve svatební zpěv. Místní biskup ji znal osobně a když viděl hodnotu jejího svědectví pro mladé i pro církev, zahájil proces blahořečení. 25. října 2010 byla papežem Benediktem XVI. prohlášena blahoslavenou. (Podle Programového průvodce CSM) POTĚŠENÍ NEJEN PRO OKO Návštěvníci se tak mohou při prohlídkách vzdělávat v oblasti botaniky. Pozornosti neunikne i to, že bylinkový labyrint v zadní části zahrady skýtá potěšení nejen pro oko. Své čichové orgány si můžete cvičit při poznávání levandule, máty, rozmarýnu, kopru a dalších skvostů domácí lékárny. Velké divizny a objemné trsy křenových listů se tu střídají s malými polštářky mateřídoušky a vonící květy lákají létající hmyz. Mnohé vůně nás vracejí do časů, kdy jsme trávili léto u svých babiček. Uprostřed labyrintu měří čas malé deskové sluneční hodiny. Naměřenou hodnotu si můžete porovnat s údajem na kostelní věži, nebo s časem na průčelí zvonice. K návštěvě zahrady jste zváni každý den. Téměř od nevidím do nevidím :-) Brána zahrady se zvlášť ochotně otevírá i těm, kteří by se chtěli zapojit do péče o vysázené záhony. Další informace u P. Šaňkové tel.: Těšíme se na viděnou v naší zahradě. P Š HODY 2012 Jako každý rok, tak i letos jsme oslavili svátek našeho patrona, svatého Jakuba Staršího. V kostele, který stále září novou výmalbou, jsme se sešli na slavnostní bohoslužbu. S radostí jsme uvítali našeho rodáka, pana kanovníka Svatovítské kapituly a faráře v kostele Panny Marie před Týnem v Praze, P. Mgr. Vladimíra Kelnara. Byl velice potěšen, že se náš kostel opravuje, poděkoval všem, kteří se o to zasloužili - farníkům, kněžím i představitelům města, kteří také byli přítomni. Jeho slova o městě, kde vidí stále více pěkného, nás zahřála. Ve svém kázání také připomněl se konalo ve Žďáru v únoru a bylo součástí 5. celostátního setkání. Z Meditační zahrada sv. Jakuba je od diskuzí fóra vybíráme: června roku 2012 i zahradou Nemůžeme být dobrými křesťany, naučnou. Ve spolupráci s pokud nejprve nejsme dobrými Gymnáziem Lipník nad Bečvou jsme lidmi.-aby si nevěřící mohli vážit umístili do záhonů popisné štítky s církve, musí si nejprve vážit nás českým a latinským názvem rostlin. samotných jako lidí a křesťanů.- Bez FARNÍ LISTY 5/2012 3

4 osobu sv. Jakuba a jeho příklad pro nás. Odpoledne následovalo požehnání a po něm jsme se sešli na farním dvoře při hudbě a v otevřeném společenství. Pro děti vystoupili v meditační zahradě herci ze Studia Bez kliky s pohádkou O princezně a drakovi. Skvělou atrakcí byl i jejich kolotoč vyřezaný ze dřeva. Jako doplněk si děti mohly tisknout obrázky s motivy květin. Všem se odpoledne určitě moc líbilo, radost jsme měli také z dobrého počasí. Ranní déšť nás sice nepotěšil, ale sluníčko bylo silnější a z vyhlídkové věže kostela sv. Jakuba se dobře pozorovalo všechno hodové hemžení. PŠ POUŤ NA STAROU VODU V sobotu v 5.30 ráno jsme v tradiční sestavě - s doplněním o přespolní - dali sbohem kostelu sv. Jakuba a auta nás vyvezla k Zelenému kříži. Tam jsme zahájili putování na Starou Vodu u Libavé. Směrovky ve vojenském újezdu nejsou k mání, a tak se stalo, že jsme minuli odbočku na bývalé Olejovice. Pánové měli delší krok, takže naše "zakufrování" jsme měly - my ženy - na koho svést. Naše podrážky se potýkaly celou cestu s asfaltem. Při cestě Velkou Střelnou už docela stoupalo slunce a my jsme se začínali smažit ve vlastní šťávě. Museli jsme konstatovat, že pravidelná překvapení a adrenalinové zážitky se nám nevyhnuly ani při této pouti. Čtyři kilometry navíc - to jsme opravdu nečekali. Do Staré Vody jsme dorazili se zpožděním, zdatní jedinci se snažili o olympijské výkony a na úseku Libavá - Stará Voda se jim podařilo nabrat náskok 10 minut. Tradičně jsme nestihli začátek bohoslužby v kostele, který jako jediný zbyl z vesnice Stará Voda. Před zpáteční cestou jsme načerpali duchovně, dopřáli si odpočinek. Ke shlédnutí byly i historické fotografie z tohoto místa. Stánek s knihami a upomínkami zde měli i skauti, kteří se léta snaží o obnovu tohoto kostela a jeho okolí. Jejich práce je vidět na každém kroku. Letos jsme obdivovali probíhající rekonstrukci ambitů a zdi kolem kostela. Nechyběla ani návštěva Královské studánky, která byla znovu postavena podle dochovaných fotografií. Tam jsme se také naposledy rozloučili s těmi, kteří se odvážili na zpáteční cestu po svých a doufali jsme, že přežijí. Bylo jich pět a přežili - zdolaných 42 kilometrů nás nutí, abychom před nimi smekli. Určitě všichni dnes s odstupem rádi vzpomínají a mají pokušení příště překonat sami sebe. Tak se máme na co těšit. Prostě - pojďte příště s námi. Je to POHODA. Za Okrašlovací spolek Lípa Pavla Šaňková SVATOJAKUBSKÉ HODY OČIMA POŘADATELŮ V neděli 22. července jsme společně oslavili patrocinium lipenské farnosti tedy svátek apoštola Jakuba Staršího, který připadá na 25. července. Oslavy jsme zahájili myslím velice důstojně hodovou mší svatou, kterou celebroval lipenský rodák P. Vladimír Kelnar, jehož pro tuto příležitost pozval náš otec schola, která se před dvěma dny vrátila ze svého letního soustředění, kde jsme mimo jiné hodně zpívaly. Chtěly bychom zase o trochu vylepšit náš hudební doprovod nedělních bohoslužeb, třeba i nácvikem některých zpěvů latinské mše svaté Missa Mundi, kterou jsme na svém soustředění mohli společně zažít. Po požehnání nás na faře čekalo již tradiční odpoledne plné pohody, pěkné muziky (letos se o ni postarala cimbálová muzika Lučina z Přerova) a dobrého jídla, za jehož přípravu patří velký dík paní Ing. Zapletalové a jejímu týmu ochotných žen, které po celé odpoledne pomáhaly i jídlo chystat a vydávat. Letos jsme si mohli pochutnat na trochu pikantnějších špekáčcích pečených na pivu v troubě, ale došlo i na klasiku hodů grilování, kterého se letos ujal pan Jurášek. Svůj prostor v programu měly i děti, pro které bylo připraveno divadelní vystoupení herců divadla BEZ KLIKY, kteří v Meditační zahradě rozbalili i úžasný dřevěný kolotoč pro nejmenší. Velkým překvapením pro děti i rodiče byl skákací hrad, který na hody zapůjčila KDU-ČSL. Tyto Martin, který mši svatou spolu aktivity byly pro děti zdarma nebo za s otcem Janem koncelebroval. Věřím, dobrovolný příspěvek, což se již že mše svatá byla nejen pro mě dneska moc často nevidí. obohacujícím duchovním zážitkem, Já samotná jsem faru opouštěla něco možná i proto, že schola včetně mě málo po sedmé hodině večer, kdy už měla zasloužené prázdniny a při mši si mě žádaly obě mé děti, ale farní zpíval sbor pod vedením paní dvůr i zahrada byly stále plné lidí, učitelky Věry Nosálové za kteří, jak věřím, se bavili stejně tak doprovodu žesťů, které trénují pod dobře jako já. Všem svým vedením pana Marka Domese. spoluorganizátorům ještě jednou Trochu nám náladu mohl pokazit jen jménem celé farnosti děkuji a těším déšť, který poznamenal i dopolední se na další podobné pohodové akce program hodů na náměstí v Lipníku. prožité ve farním společenství. O to větší radost nám pak udělalo počasí, které se docela vybralo a Za tým organizátorů Gábina odpolední program pak mohl Němčáková nerušeně začít slavnostním požehnáním od 15 hodin. Při něm opět hrály žestě, ale zazpívala i FARNÍ LISTY 5/2012 4

5 POZVÁNKA DO FARNÍ KNIHOVNY V neděli 9. září 2012 bude opět po prázdninové přestávce otevřena FARNÍ KNIHOVNA. Vždy druhou neděli v měsíci (do konce roku to bude 9.9., , a ) je otevřena před mší svatou hodin. Dále je také možné půjčit si nebo vrátit knihy každou neděli po mši sv. v době hod., kdy je otevřena FARNÍ KAVÁRNA. Chtěla bych občas ve Farních listech upozornit na některé knihy, které si zde můžete vypůjčit. Zahajujeme školní rok, proto jsem vybrala životopis významného salesiánského vychovatele, spolupracovníka Dona Boska, Dona Ruy. BM QUARZO, Guido - Don Bosco mi ukazoval cestu: životopis blahoslaveného Dona Ruy Inspirován vlastním životopisem Dona Boska (česky Můj život pro mladé) sepsal italský spisovatel Guido Quarzo vlastní životopis prvního nástupce zakladatele salesiánů. Nejde zcela o fikci, autor vychází z životopisných pamětí hlavního salesiánského kronikáře G. B. Lemoyna, z historických studií a ze salesiánských archivů. Michal Rua byl mezi prvními chlapci, kteří se stali nejbližšími spolupracovníky Dona Boska, asistenty mladých a jeho nepostradatelnými pomocníky. Mnozí z nich zasvětili svůj život salesiánské kongregaci a don Rua se stal po smrti zakladatele hlavním představeným salesiánů. Kniha je inspirujícím úvodem do historie salesiánského díla, ale zároveň splněním dluhu, který hagiografická literatura dosud měla vůči osobnosti Dona Ruy. Guido Quarzo je italský spisovatel. Napsal více než třicet knih, především pro mládež. n-bosco-mi-ukazoval-cestu OBĚTAVÉ PLETAŘKY do pletařské rodiny. Z jejich dopisu přebíráme několik informací: Obvazy pleteme z čisté bavlny bez jakýchkoliv umělých příměsí, nejlépe z příze Sněhurka. Aby byly pružné a šetrné k otevřeným ranám nemocných, využíváme jehlice číslo 1,5 nebo 2. Pleteme po obou stranách hladce, přičemž očka utahujeme. Šířka obvazu je 30 ok včetně okrajových. Na jeden obvaz je zapotřebí jedno klubko příze značky Sněhurka. Za balíky upletených obinadel jsou příjemci velmi vděčni, přesvědčuje o tom i ukázka z děkovného dopisu z nemocnice v Bulubě: Drazí přátelé, jménem správní rady, zaměstnanců a pacientů bulubské nemocnice svatého Františka bych vám chtěl poděkovat za dar obvazů ve dvou balících, které jsme obdrželi. Tyto obvazy jsou používány na rány a zranění obzvláště pro pacienty malomocenství. Nemocnice sv. Františka, nazývána též nemocnice Buluba, je venkovská nemocnice, která slouží velice chudému obyvatelstvu. Nemocnice byla v první řadě založena jako centrum pro malomocné v roce 1934 katolickou sestrou Kevin z Irska. Od r funguje jako všeobecná nemocnice nabízející služby pěti milionům lidí. Stále se drží svého původního poslání boj s leprou. Vlastníkem je katolická diecéze Jinga v Ugandě. Máme zájem o obvazy a budeme velice šťastni alespoň za obdržení ročních zásilek Dr. ZZiwa B. Godfrey. Pletací přízi je možno obdržet u paní Vrbíkové na středisku Charity Hranice v Lipníku n. B. Vážení přátelé, v sobotu 8. září pořádáme poutní výjezd na Svatý Hostýn. Dojedeme až k bazilice Nanebevzetí Panny Marie. Vyjíždíme po 9.00 hodině a vracíme se podle domluvy. Chceme touto cestou poděkovat sponzorovi, který umožnil dobrovolníkovi pracovat o prázdninách na Charitě v Olomouci. Mše svatá za zaměstnance a klienty Charity Hranice, středisko Lipník n. B. bude ve středu 19. září v 18:30 v kostele sv. Jakuba v Lipníku. PODĚKOVÁNÍ Mladí účastníci CSM ve Žďáru n. Sázavou děkují O. Martinovi, KSD a farnosti za modlitební a finanční podporu. KLUB MAMINEK se stále schází, o svém programu informuje na plakátcích ve vývěsní skřínce u vchodu do kostela, zve na své akce i maminky babičky. SVATOKOPECKÉ OSLAVY 380 let od vzniku poutního místa a 280 let od korunovace obrazu Panny Marie Svatokopecké se konají 8. a 9. září. V neděli 9. září půjde průvod kolem baziliky přede mší svatou s doprovodem krojovaných Hanáků. Mši svatou bude přenášet Proglas v 10:15. NÁŠ CHRÁMOVÝ SBOR byl aktivně u toho, když se konala na Svatém Hostýně hlavní pouť u příležitosti stého výročí korunovace Panny Marie s Ježíškem. Bylo to v sobotu 18. srpna, kdy se stalo šestnáct členů našeho sboru členem asi pětisetčlenného svatohostýnského chóru. V neděli ráno u kostela sv. Jakuba na dotaz, jak se jim zpívalo, rozjasnili tváře úsměvem a radostí. 21. ŘÍJEN - MISIJNÍ NEDĚLE Plakátek, který přivezli mladí ze z celé republiky se věnují pletení Žďáru nad Sázavou, upozorňuje na obvazů pro nemocné leprou v Indii a Vrbíková Naďa , potřebnou podporu Papežských v Africe. Patří k nim již mnoho let i misijních děl: Darujme jednodenní ženy našich farností. Dostali jsme do Charita Hranice, Purgešova 1399, výdělek pro misie na šíření víry a na FL příspěvek o této činnosti Hranice, pomoc nejchudším. z Oblastní charity v Uherském středisko Lipník nad Bečvou Hradišti s výzvou o zapojení dalších FARNÍ LISTY 5/2012 5

6 Z KALENDÁŘE FARNOSTÍ... ZÁŘÍ 2.9. neděle 22. neděle v mezidobí, žehnání školákům 5.9. středa Bl. Terezie z Kalkaty 7.9. pátek První pátek v měsíci 8.9. sobota Svátek Narození Panny Marie. Výjezd s Charitou na Sv. Hostýn 9.9. neděle 23. neděle v mezidobí. Týnské hody ke cti Jména Panny Marie středa Jména Panny Marie pátek Svátek Povýšení svatého Kříže sobota Panny Marie Bolestné neděle 24. neděle v mezidobí, sv. Ludmily, Den církevních škol pátek Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty neděle 25. neděle v mezidobí čtvrtek Sv. Vincence z Paula, patrona křesťanského charitativního díla, Den charity pátek Slavnost sv. Václava, hlavního patrona českého národa, Den české státnosti sobota Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů. Setkání seniorů na faře neděle 26. neděle v mezidobí, Svatováclavské hody ve Lhotě ŘÍJEN pondělí Sv. Terezie od Dítěte Ježíše. Mezinárodní den hudby úterý Svatých andělů strážných čtvrtek Narození sv. Františka z Assisi ( ) pátek První pátek v měsíci, sv. Faustyny Kowalské neděle 27. neděle v mezidobí, Panny Marie Růžencové, pouť KSD do Uherského Brodu čtvrtek byl zahájen Druhý vatikánský koncil neděle 28. neděle v mezidobí pondělí Sv. Terezie od Ježíše (z Avily) úterý Sv. Hedviky, patronky Slezska. Světový den výživy čtvrtek Svátek svatého Lukáše, evangelisty neděle 29. neděle v mezidobí, Den modliteb za misie misijní neděle sobota Setkání seniorů na faře neděle 30. neděle v mezidobí, svátek Šimona a Judy, apoštolů, Den vzniku samostatného čs. státu. Konec letního času FOTOSOUTĚŽ Přihlas do soutěže jakoukoliv fotografii, která podle Tebe vystihuje soutěžní téma ŽIVOT VE FARNOSTECH LIPNÍK n.b., HLINSKO A TÝN n.b. a vyhraj některou ze super cen. Vyvolanou fotografii doruč do úterý 11. září 2012 do poštovní schránky na faře v Lipníku. Minimální požadovaný formát fotografie je 10 x 15, k fotografii připiš své jméno, rok narození a tel. kontakt na sebe, popř. . Vybrané fotografie budou otištěny v připravovaném farním kalendáři pro rok KATOLICKÁ CHARIS- MATICKÁ KONFERENCE BRNO 2012 Uplynul rok a my jsme jako pramínky z domovských farností spěchali na KCHK, každoročně s velkou obětavostí zajišťovanou některým z velkých měst. Letos, jako již několikátým rokem, jsme se těšili z města moravského - Brna. Naše jednotlivé pramínky se spojily v mohutnou řeku mládeže, mladých rodin i se svými dětmi a těmi dříve narozenými. Někteří hledající, jiní toužící patřit více Bohu, více Ho znát a milovat. Lidé z různých církví a společenství. Den začíná chválami, potom následuje přednáška, oběd a další přednáška. Den je ukončen mší svatou, defilující velkým zástupem kněží, kteří jsou samozřejmě k dispozici i ke svátostem smíření. Ti, kteří mají dar přímluvné modlitby, slouží tímto způsobem. Paralelně probíhá dětská konference, kde péče o nejmenší je svěřena naší mládeži. Konference je zakončena nedělní mší svatou, letos celebrovanou Jeho Eminencí kardinálem MiloslavemVlkem. Dva proudy jako by se propojily- ten náš lidský a ten Ducha Božího. Děkujeme Ti, Hospodine, že si prosazuješ své dílo, že mu žehnáš a dáváš mu sílu a směr, pro svoji čest a chválu. Jarmila Vacková FARNÍ LISTY vydala Římskokatolická farnost Lipník nad Bečvou. Vychází pro vnitřní potřebu farností Lipník nad Bečvou, Týn nad Bečvou, Hlinsko za přispění firmy TRUMF International. Neprodejné! Starší čísla Farních listů a aktuální informace o životě farnosti najdete na internetové adrese Tisk: reklamní agentura VASTAINVEST s.r.o. Příspěvky do Farních listů můžete donést na faru v Lipníku nebo zaslat na FARNÍ LISTY 5/2012 6

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové.

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové. Ohlášky 25.12.2014 Kázání (čtení) : Písně: Varhany: s. f. Mária Jenčová 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové br. Josef Londa.

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730

Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Cíl sdružení Cílem činnosti je vytvoření podmínek pro rozvoj talentu dětí a mládeže, ochrana dětí

Více

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN 2008 LEDEN 1 Út Nový rok-matky Boží PM. Den modl.za mír 2 St sv. Bazil a Řehoř 3 Čt 4 Pá 5 So 6 Ne Návštěvy nemocných Potštát - Živý Betlém Tříkrálová sbírka Zjevení Páně 7 Po Karneval - Drahotuše - únor

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

Dej bůh štěstí tomu domu

Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu. Malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky i trojníčky. Za naše zpívání,

Více

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE?

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? ROČNÍK: IV Vánoční číslo 2010 č. 12 Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? Když se ráno probudíš s přáním milovat Boha a s ním milovat

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc Farní listy Květen 2013 Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz Máj Mariin měsíc Máj měsíc obzvláště zasvěcený Boží Matce. V těchto dnech v českých kostelech a u různých Božích

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

přijmi pečeť daru Ducha svatého.

přijmi pečeť daru Ducha svatého. Christel Holl Úvodní setkání kandidátů k biřmování metodický postup přijmi pečeť daru Ducha svatého. z liturgie biřmování MYŠLENKY K TÉMATU Návrh úvodního setkání chce pomoci v situaci, kdy se k biřmování

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST

ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST III/2010 PRÁZDNINY ÚVODEM Drazí kyjovští farníci, pěkně Vás zdravím a děkuji za již skoro prožitý rok u Vás ve farnosti Kyjov. Jsem velmi rád, že mne zde Pán Bůh poslal jako

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve říjen 2009 3. ročník /10. číslo Děkujeme, ti Bože, náš Otče, za plody naší práce a za úrodu tohoto roku. Děkujeme Ti za to, že ve své dobrotě zachováváš

Více

30. listopadu 2009. Drazí přátelé,

30. listopadu 2009. Drazí přátelé, 30. listopadu 2009 Drazí přátelé, Posíláme Vám srdečné pozdravy z Bala Pragathi Kendra Services. Nejprve dovolte, abychom Vám popřáli veselé Vánoce a nový rok 2010 naplněný Boží milostí. Ať Pán pokoje

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Středisko volného času mládeže při CMG Klub SHM Prostějov Školní klub OÁZA

Středisko volného času mládeže při CMG Klub SHM Prostějov Školní klub OÁZA Animátorské hnutí Téma: Cíl: Realizace: Garanti výcviku: Termín: Organizační forma: Animátorské hnutí Naučit studenty pracovat pro druhé, budovat a vést společenství. Studenti mají možnost získat akreditaci

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání Ročník 09, číslo 10, 1.12.2013 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Ztráta svátosti pokání Nedávno jsem četl pěknou studii od kardinála Joachima Meisnera, arcibiskupa z Kolína, který se zamýšlel, proč

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 4 číslo 10 říjen 2011 POUŤ DO ŠTÍPY

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 4 číslo 10 říjen 2011 POUŤ DO ŠTÍPY CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 4 číslo 10 říjen 2011 POUŤ DO ŠTÍPY Dne 22. září uspořádala Charita Nový Hrozenkov pouť pro seniory, tentokrát do méně navštěvovaného, ale velmi pěkného mariánského

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Ježíš Kristus Téma: Cíl: Obsah: Časová dotace: Doporučený věk: Ježíš Kristus uprostřed světa Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Meditace a aktivity vedoucí k nalezení a pochopení

Více

Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/

Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/ Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/ 2 V souladu s novými platnými zákony o neziskových organizacích

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Latinsky: Ordo Baptismi parvulorum, editio typica 1969; editio typica altera 1973; nova reimpressio; nova impressio 2003. Česky: Křestní obřady (křest malých

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň ADVENT 2012 Ejhle, Hospodin přijde

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň ADVENT 2012 Ejhle, Hospodin přijde pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň ADVENT 2012 Ejhle, Hospodin přijde Drazí přátelé, slavností Ježíše Krista Krále nám končí liturgický rok. 1. neděle adventní

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Příprava na Vánoce. Mikuláš

Příprava na Vánoce. Mikuláš Příprava na Vánoce Advent Advent je začátek liturgického roku, období čtyř neděl před vánočními svátky. Je to doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

Výroční zpráva 2004 OBLASTNÍ CHARITA KLATOVY

Výroční zpráva 2004 OBLASTNÍ CHARITA KLATOVY Výroční zpráva 2004 OBLASTNÍ CHARITA KLATOVY Láska se otvírá univerzální sluïbû a vede nás k nasazení úãinné lásky vûãi konkrétnímu ãlovûku. Jan Pavel II. Pán Ježíš často vyhledával samotu v níž rozmlouval

Více

Katedrála Svatého Ducha řím. katol.

Katedrála Svatého Ducha řím. katol. V HRADCI KRÁLOVÉ Katedrála Svatého Ducha řím. katol. Karla Tomana, 500 03 19.00 Zvony zvoní napříč časem Vyzvánění katedrálních zvonů 19.10 Přivítání návštěvníků Noci kostelů 19.15 Duchovní a varhanní

Více

Křest svatým Duchem ho má vybavit podílem na Kristově moci. V bohoslužbě Církve essénsko-křesťanské má pevné místo také uctívání andělů a boží Matky.

Křest svatým Duchem ho má vybavit podílem na Kristově moci. V bohoslužbě Církve essénsko-křesťanské má pevné místo také uctívání andělů a boží Matky. Nové hnutí s mnoha současnými populárními prvky Zdeněk Vojtíšek Církev essénsko-křesťanská je poměrně nový náboženský útvar. Byla založena roku 1971 v Německu a od té doby se rozšířila do více než dvaceti

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé Vyplň následující údaje Věk: datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: poznejbibli biblické příběhy pro mladé Vedoucí skupiny: 1. studie Vánoční zázrak Narodil se Syn další doporučená čtení: izaiáš 7,14 a

Více

Koledové karaoke zpěvníček

Koledové karaoke zpěvníček Koledové karaoke zpěvníček 1. Narodil se Kristus Pán 2. Pásli ovce Valaši 3. Byla cesta ušlapaná 4. Slyšte, slyšte 5. Nesem vám noviny 6. Jak jsi krásné, neviňátko 7. Dej Bůh štěstí tomu domu 8. Zelená

Více

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TROUBKY Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 mail: fatroubky@ado.cz / farní stránky: www.farnosttroubky.

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TROUBKY Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 mail: fatroubky@ado.cz / farní stránky: www.farnosttroubky. ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TROUBKY Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.6. 13. NEDĚLE (kázání o významu oltáře P. Marián Petr Masařík, O Carm.) Pobožnost k srdci Ježíšovu 1.7. 2.7. 3.7. 4.7.

Více

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady září 2012 červen 2013 Naše farnost je typickou pražskou farností, tzn. že kromě katolíků, majících trvalý nebo přechodný pobyt na území

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc!

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc! Hledáš odpovědi na otázky ohledně Boha, víry a smyslu života? Občas se cítíš jak rozkymácená lodička na vlnách tohoto světa? Jsi smutný a potřebuješ povzbuzení? Nenašel jsi ještě živou víru? Toužíš zažít

Více

Z D I V A VELIKONOCE 2013

Z D I V A VELIKONOCE 2013 1 Z D I V A VELIKONOCE 2013 Slavnost Božího milosrdenství Na první neděli po Velikonocích připadá svátek Božího milosrdenství. Neděli Božího milosrdenství stanovil papež Jan Pavel II. dne 30. dubna 2000,

Více