V Lipníku n. Bečvou 2. září 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Lipníku n. Bečvou 2. září 2012"

Transkript

1 V Lipníku n. Bečvou 2. září 2012 List farností: Lipník nad Bečvou, Hlinsko, Týn nad Bečvou BUDEŠ JIM VYSVĚTLOVAT NAŘÍZENÍ A ŘÁDY, UČIT JE ZNÁT CESTU, PO KTERÉ MAJÍ CHODIT, I SKUTKY, KTERÉ MAJÍ ČINIT. Milí farníci, Exodus 18,20 máme po prázdninách, opět jsme se mohli přesvědčit (hlavně školáci a studenti), jak je čas relativní. Jsou dva měsíce hodně nebo málo? Odpověď bude různá podle toho, koho se zeptáme; zda člověka na nemocničním lůžku, nebo právě toho školáka. Čas běží nezadržitelně dál, nic s tím nenaděláme. Jaké byly ty uplynulé prázdniny? Asi málokdo z dětí na ně bude nadávat. Bezstarostné dny volna - bez budíku, hry, výlety, pobyty u babičky nebo daleko v zahraničí, spousta zážitků Kdysi jsem našel krátký článek, jak jedno děvče prožilo své prázdniny: Mladá dívka je na prázdninách u vzdálených příbuzných. Ta rodina je pevná ve víře, pravidelná návštěva bohoslužeb je radostnou samozřejmostí a nejen v neděli. Dívenka jde všude s nimi. Mlčí. Poprvé se setkává s Kristem a Jeho církví. Nic nezná, nic neumí, ale po týdnu najednou řekne: Ani jsem nevěděla, že budu mít tak krásné prázdniny! Za čtrnáct dní si pro ni přijíždí její maminka. A tu jsou domácí udiveni a překvapeni dívka se postaví před nejdražší bytost na světě a hořce, trpce na ni volá: Proč jsi mne nikdy nezavedla do kostela? Proč jsi mi nikdy nic nevyprávěla? Proč jsem nemohla už dříve vědět, jak je to krásné věřit!? Oči rozšířené, srdce buší jako Lotova žena stojí matka proti dceři. Milí přátelé, chceme, aby z našich dětí něco bylo. Proto je posíláme do školy, aby se učily a získávaly nové vědomosti. Nezapomeňme ale, že není to nejdůležitější, aby dítě mělo samé jedničky. Nejvyšší hodnotou je víra v Boha, život s Ježíšem Kristem, naším Pánem a Spasitelem. Bez něho by byla k ničemu i ta nejkrásnější vysvědčení, bez Krista ztrácí všechno smysl, nakonec i titul z nejprestižnější univerzity. Dbejme na to, aby se děti učily, ale ještě víc se snažme vést je k víře, svým životem jim ukazovat, jak je krásné věřit. To je to největší, co pro ně můžeme tady na zemi udělat. Přeji vám, ať se vám to daří. P. Martin FARNÍ LISTY 5/2012 1

2 JUBILEJNÍ ROK SV. CYRILA A METODĚJE Misijní činnost soluňských bratří je otevřena Cyrilovým Proglasem slovy: Slyšte slovo od Boha přišlo. Slovo Boží, Písmo svaté, je první, o čem z jejich odkazu musíme uvažovat. V této souvislosti můžeme také uvažovat o jeho významu v liturgii. Morava před příchodem slovanských věrozvěstů viděla zpřítomnění Krista výhradně ve svátosti oltářní. Přítomnost Boží ve slovech Písma vidět nemohli. I kdyby bylo evangelium přinášeno s okázalou úctou, okuřováno, čteno s rozžatými svícemi a opět v průvodu odnášeno, nemohli věřící víc, než mít bezmeznou úctu k předmětu knihy skrývající nepřístupné tajemství. Že při četbě Písma mluví sám Bůh, který stojí uprostřed naslouchajících, bylo nám dáno až překladem do našeho jazyka. Tato skutečnost musela mohutně zapůsobit. Lidé pozorně naslouchali, co jim, právě jim a právě teď Bůh říká. Odnášeli si s sebou domů vždy něco, o čem mohli přemýšlet. Snažili se zapamatovat si co nejvíc. Lačněli po Božím slově. Nedělní průvod s evangeliem se změnil z přinesení knihy v příchod toho, jehož slovo je tvůrčí. Promítneme-li si tyto věci do naší dnešní liturgické praxe a poměříme-li svůj vztah k Písmu svatému, mělo by nás to vyburcovat a vést k hlubšímu prožívání liturgických čtení a k častější četbě Písma. Mělo by nás to inspirovat, abychom se také v rodinách uměli shromáždit kolem promlouvajícího Boha při společné četbě. (Petr Piťha: Svatí Cyril a Metoděj) TŘI JAZYKY? V předminulém čísle jsme upozornili na knihu P. Piťhy Slyšte slovo a zpívejte píseň. Vybíráme z ní ukázku, jak Konstantin obhájil slovanskou liturgii před biskupy a učenými teology, kteří prohlašovali, že jsou jen tři jazyky, jimiž je dovoleno číst mši svatou, protože jen třemi jazyky napsal Pilát nápis na Kristově kříži, latinsky, řecky a hebrejsky. Slovanský jazyk nepřibyl jako nezvaný čtvrtý k vašim třem. Vždyť svým jazykem Boha chválí Arméni a Syřané. Arabové a v Egyptě Koptové, Chazaři, Gruzínci a na západě Gótové. Je věru dobré, aby to tak bylo, protože stojí v Písmu: Ať tě velebí všechny národy, ať tě velebí kdekterý národ. Konečně při svém odchodu do nebes dal Kristus příkaz: Jděte ke všem národům a křtěte je ve jménu Otce, i Syna, i Ducha Svatého. Když pak Bůh vylil na apoštoly svého svatého Ducha, hned všichni ze všech národů slyšeli, jak v jejich jazyku zvěstují veliké věci Boží. Zvažte tedy, zda se protivím Božímu příkazu já, když učím Slovany jejich jazykem, nebo spíše vy, pilátníci, kteří věříte, že o jazycích rozhoduje Pilát a ne Bůh, a chcete kdekoho umlčet a ponechat v temnotě. Je-li tu nějaký bludař, pak jen ten, který jako trojjazyčník chce Bohu odepřít, aby ho chválilo celé jeho stvoření. Myslím však, že tu již žádného není a necháte mne jít v pokoji. Shromáždění zůstalo němé a stáli tam jako okřiknutí slovem Božím. VÝROČÍ PATRONA KOSTELA SV. FRANTIŠKA V italské Umbrii se 4. října 1182 narodil kupecký synek Francesco. Nikdo netušil, že z tohoto dítěte vyroste jedna z největších postav lidských i církevních dějin. Zanedlouho po Františkově smrti ho papež Řehoř IX. prohlásil za svatého s přídomkem Serafínský. Svatý František Serafínský byl horoucí opěvovatel přírody, ve které zejména viděl velikost, krásu a dobrotu Boží. František básník způsobil svým zpěvem ohlas v mnoha srdcích i myslích. Sluneční píseň zhudebnil kromě jiných i J. B. Foerster. Františkova myšlenka zpřítomnit o vánoční noci narození Páně uprostřed skal a volné přírody v umbrijském Grecciu dala podnět ke stavění jesliček v celém křesťanském světě. Připomínáme si 830 let od jeho narození. (z myšlenek CM kalendáře 1992) PANNA MARIA V KOSTELE SV. FRANTIŠKA Piaristé, kteří přišli do Lipníka na pozvání kardinála Františka Ditrichštejna, svěřili i klášterní kostel z úcty k panu kardinálu sv. Františku Serafínskému. Jako Řád řeholních kleriků chudých Matky Boží Zbožných škol, který od samého počátku ctí Matku Boží Pannu Marii jako patronku a vzor pro vychovatele, šířili ze své koleje mariánskou úctu v Lipníku i okolí. Magistr noviců P. Kazimír nechal v Olomouci vymalovat obraz Matky Boží po vzoru italské Madony z Tuscula-Frascati. Tato Madona byla velmi uctívána, její obraz býval na hlavním oltáři o velkých svátcích. Teprve r byl vystaven k veřejnému uctívání trvale, když byla z darů pořízena zasklená zlatem zdobená schrána. Kopie milostného lipenského obrazu byla poslána i do Říma. Boční oltář Panny Marie Bolestné ve skleněné skříni je z roku Nad oltářem je sousoší Kalvárie od sochaře Jana Schuberta. Roku 1766 maluje kroměřížský malíř Josef Pilc do bohatých plastických rámů obrazy růžencových tajemství, jejichž cyklus zakončil sochař Schubert plastikou korunování Panny Marie v nadoltářním štítě. Obrazy růžencových tajemství nejsou původní, ty byly roku 1769 vybíleny. SEMAFORKY O.M. V nebi nebudeme za vytažené třísky z oka bližních, ale za trámy vytažené ze svých očí. Buďme s Ježíšem, neříkejme: odejdi, Pane, ale: zůstaň, Pane. Každý pozemský otec by měl být odleskem Otce nebeského. Bůh působí v tichu. Prožívejme radost z ticha a z modlitby! Potřebujeme samotu, ticho, modlitbu, abychom mohli být světlem světa. Pane, věřím. Když jsi stvořil tento krásný svět, dokážeš měnit i tento oplatek ve své Tělo. FARNÍ LISTY 5/2012 2

3 NA ŽĎÁR! KÉŽ POZNAJÍ NÁS PO OVOCI Takové přání vyslovovalo téměř šest tisíc mladých slovy refrénu své hymny při celostátním setkání ve Žďáru nad Sázavou. Mezi nimi i dvacítka našich: Duchu Boží, dej nám sílu růst tak jako strom, tvojí mocí v dobrém růst, své dary daruj nám. Kéž poznají nás po ovoci. Do Žďáru přijeli v úterý 14. srpna odpoledne, po zahájení v 19:30 prožili modlitbu nešpor. Ve středu 15. srpna o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie měli bohatý program jako i následující dny, které vyvrcholily v neděli 19. srpna závěrečnou mší svatou s udílením svátosti biřmování sedmi zástupcům diecézí. Biskupové našich diecézí po celý čas setkání mladé provázeli. Velkým zážitkem bylo svědectví o bl. Chiaře Luce Badano za účasti jejích rodičů. Domů se vrátili v neděli večer vybaveni nepřebernými zážitky i sborníčky, které jim nedají hned tak zapomenout. Například Zpěvník nebo Programový průvodce. V něm hned v úvodu čteme: Nebojte se věřit Kristu Pánu a nebudete muset věřit pitomostem. To vás osvobodí od balastu světa. Je zde i návod, jak vytěžit ze setkání maximum: konat drobné skutky lásky pro druhé, navazovat nová kamarádství, učit se tichu, mít odvahu setrvat jen tak s Ježíšem - v naslouchání. Zapomenout na koloběh života a spočinout v náručí milujícího Boha. 4. CELOSTÁTNÍ FÓRUM MLÁDEŽE pravidelné modlitby, znalosti Písma a osobního vztahu s Kristem nemáme co předávat a nemůžeme být hodnověrnými svědky evangelia.- Je důležité převzít odpovědnost za tu farnost, do které nás Pán Bůh poslal.- Mějme odvahu přijít za knězem a sdělit mu své názory a podněty k životu ve farnosti. Buďme pro kněze oporou. Nechtějme jen vymýšlet nové věci. Zapojme se v tom, čemu rozumíme.-všímejme si více mladších kamarádů ze základních škol. CHIARA LUCE BADANO se narodila 29. října 1971 v Sasselu v Itálii. Boha poznala jako Lásku a zvolila si ho za ideál svého života. Snila o tom, že bude jednou pracovat jako lékařka pro děti v Africe. V 17 letech ji postihl nádor kostí. Nemoci, o které věděla, že je neléčitelná, čelila s důvěrou v Boží lásku. Často opakovala modlitbu: Chceš-li to Ty, chci to i já. Lidem kolem sebe předávala klid, pokoj a radost. Chiara Lubichová, zakladatelka Hnutí fokoláre, jehož členkou Chiara Badano byla, ji nazvala pro její úsměv i uprostřed bolestné nemoci Chiara Luce. (Luce - Světlo). Dívka zemřela 7. října Očekávala tento moment jako setkání se Ženichem. Proměnila své utrpení ve svatební zpěv. Místní biskup ji znal osobně a když viděl hodnotu jejího svědectví pro mladé i pro církev, zahájil proces blahořečení. 25. října 2010 byla papežem Benediktem XVI. prohlášena blahoslavenou. (Podle Programového průvodce CSM) POTĚŠENÍ NEJEN PRO OKO Návštěvníci se tak mohou při prohlídkách vzdělávat v oblasti botaniky. Pozornosti neunikne i to, že bylinkový labyrint v zadní části zahrady skýtá potěšení nejen pro oko. Své čichové orgány si můžete cvičit při poznávání levandule, máty, rozmarýnu, kopru a dalších skvostů domácí lékárny. Velké divizny a objemné trsy křenových listů se tu střídají s malými polštářky mateřídoušky a vonící květy lákají létající hmyz. Mnohé vůně nás vracejí do časů, kdy jsme trávili léto u svých babiček. Uprostřed labyrintu měří čas malé deskové sluneční hodiny. Naměřenou hodnotu si můžete porovnat s údajem na kostelní věži, nebo s časem na průčelí zvonice. K návštěvě zahrady jste zváni každý den. Téměř od nevidím do nevidím :-) Brána zahrady se zvlášť ochotně otevírá i těm, kteří by se chtěli zapojit do péče o vysázené záhony. Další informace u P. Šaňkové tel.: Těšíme se na viděnou v naší zahradě. P Š HODY 2012 Jako každý rok, tak i letos jsme oslavili svátek našeho patrona, svatého Jakuba Staršího. V kostele, který stále září novou výmalbou, jsme se sešli na slavnostní bohoslužbu. S radostí jsme uvítali našeho rodáka, pana kanovníka Svatovítské kapituly a faráře v kostele Panny Marie před Týnem v Praze, P. Mgr. Vladimíra Kelnara. Byl velice potěšen, že se náš kostel opravuje, poděkoval všem, kteří se o to zasloužili - farníkům, kněžím i představitelům města, kteří také byli přítomni. Jeho slova o městě, kde vidí stále více pěkného, nás zahřála. Ve svém kázání také připomněl se konalo ve Žďáru v únoru a bylo součástí 5. celostátního setkání. Z Meditační zahrada sv. Jakuba je od diskuzí fóra vybíráme: června roku 2012 i zahradou Nemůžeme být dobrými křesťany, naučnou. Ve spolupráci s pokud nejprve nejsme dobrými Gymnáziem Lipník nad Bečvou jsme lidmi.-aby si nevěřící mohli vážit umístili do záhonů popisné štítky s církve, musí si nejprve vážit nás českým a latinským názvem rostlin. samotných jako lidí a křesťanů.- Bez FARNÍ LISTY 5/2012 3

4 osobu sv. Jakuba a jeho příklad pro nás. Odpoledne následovalo požehnání a po něm jsme se sešli na farním dvoře při hudbě a v otevřeném společenství. Pro děti vystoupili v meditační zahradě herci ze Studia Bez kliky s pohádkou O princezně a drakovi. Skvělou atrakcí byl i jejich kolotoč vyřezaný ze dřeva. Jako doplněk si děti mohly tisknout obrázky s motivy květin. Všem se odpoledne určitě moc líbilo, radost jsme měli také z dobrého počasí. Ranní déšť nás sice nepotěšil, ale sluníčko bylo silnější a z vyhlídkové věže kostela sv. Jakuba se dobře pozorovalo všechno hodové hemžení. PŠ POUŤ NA STAROU VODU V sobotu v 5.30 ráno jsme v tradiční sestavě - s doplněním o přespolní - dali sbohem kostelu sv. Jakuba a auta nás vyvezla k Zelenému kříži. Tam jsme zahájili putování na Starou Vodu u Libavé. Směrovky ve vojenském újezdu nejsou k mání, a tak se stalo, že jsme minuli odbočku na bývalé Olejovice. Pánové měli delší krok, takže naše "zakufrování" jsme měly - my ženy - na koho svést. Naše podrážky se potýkaly celou cestu s asfaltem. Při cestě Velkou Střelnou už docela stoupalo slunce a my jsme se začínali smažit ve vlastní šťávě. Museli jsme konstatovat, že pravidelná překvapení a adrenalinové zážitky se nám nevyhnuly ani při této pouti. Čtyři kilometry navíc - to jsme opravdu nečekali. Do Staré Vody jsme dorazili se zpožděním, zdatní jedinci se snažili o olympijské výkony a na úseku Libavá - Stará Voda se jim podařilo nabrat náskok 10 minut. Tradičně jsme nestihli začátek bohoslužby v kostele, který jako jediný zbyl z vesnice Stará Voda. Před zpáteční cestou jsme načerpali duchovně, dopřáli si odpočinek. Ke shlédnutí byly i historické fotografie z tohoto místa. Stánek s knihami a upomínkami zde měli i skauti, kteří se léta snaží o obnovu tohoto kostela a jeho okolí. Jejich práce je vidět na každém kroku. Letos jsme obdivovali probíhající rekonstrukci ambitů a zdi kolem kostela. Nechyběla ani návštěva Královské studánky, která byla znovu postavena podle dochovaných fotografií. Tam jsme se také naposledy rozloučili s těmi, kteří se odvážili na zpáteční cestu po svých a doufali jsme, že přežijí. Bylo jich pět a přežili - zdolaných 42 kilometrů nás nutí, abychom před nimi smekli. Určitě všichni dnes s odstupem rádi vzpomínají a mají pokušení příště překonat sami sebe. Tak se máme na co těšit. Prostě - pojďte příště s námi. Je to POHODA. Za Okrašlovací spolek Lípa Pavla Šaňková SVATOJAKUBSKÉ HODY OČIMA POŘADATELŮ V neděli 22. července jsme společně oslavili patrocinium lipenské farnosti tedy svátek apoštola Jakuba Staršího, který připadá na 25. července. Oslavy jsme zahájili myslím velice důstojně hodovou mší svatou, kterou celebroval lipenský rodák P. Vladimír Kelnar, jehož pro tuto příležitost pozval náš otec schola, která se před dvěma dny vrátila ze svého letního soustředění, kde jsme mimo jiné hodně zpívaly. Chtěly bychom zase o trochu vylepšit náš hudební doprovod nedělních bohoslužeb, třeba i nácvikem některých zpěvů latinské mše svaté Missa Mundi, kterou jsme na svém soustředění mohli společně zažít. Po požehnání nás na faře čekalo již tradiční odpoledne plné pohody, pěkné muziky (letos se o ni postarala cimbálová muzika Lučina z Přerova) a dobrého jídla, za jehož přípravu patří velký dík paní Ing. Zapletalové a jejímu týmu ochotných žen, které po celé odpoledne pomáhaly i jídlo chystat a vydávat. Letos jsme si mohli pochutnat na trochu pikantnějších špekáčcích pečených na pivu v troubě, ale došlo i na klasiku hodů grilování, kterého se letos ujal pan Jurášek. Svůj prostor v programu měly i děti, pro které bylo připraveno divadelní vystoupení herců divadla BEZ KLIKY, kteří v Meditační zahradě rozbalili i úžasný dřevěný kolotoč pro nejmenší. Velkým překvapením pro děti i rodiče byl skákací hrad, který na hody zapůjčila KDU-ČSL. Tyto Martin, který mši svatou spolu aktivity byly pro děti zdarma nebo za s otcem Janem koncelebroval. Věřím, dobrovolný příspěvek, což se již že mše svatá byla nejen pro mě dneska moc často nevidí. obohacujícím duchovním zážitkem, Já samotná jsem faru opouštěla něco možná i proto, že schola včetně mě málo po sedmé hodině večer, kdy už měla zasloužené prázdniny a při mši si mě žádaly obě mé děti, ale farní zpíval sbor pod vedením paní dvůr i zahrada byly stále plné lidí, učitelky Věry Nosálové za kteří, jak věřím, se bavili stejně tak doprovodu žesťů, které trénují pod dobře jako já. Všem svým vedením pana Marka Domese. spoluorganizátorům ještě jednou Trochu nám náladu mohl pokazit jen jménem celé farnosti děkuji a těším déšť, který poznamenal i dopolední se na další podobné pohodové akce program hodů na náměstí v Lipníku. prožité ve farním společenství. O to větší radost nám pak udělalo počasí, které se docela vybralo a Za tým organizátorů Gábina odpolední program pak mohl Němčáková nerušeně začít slavnostním požehnáním od 15 hodin. Při něm opět hrály žestě, ale zazpívala i FARNÍ LISTY 5/2012 4

5 POZVÁNKA DO FARNÍ KNIHOVNY V neděli 9. září 2012 bude opět po prázdninové přestávce otevřena FARNÍ KNIHOVNA. Vždy druhou neděli v měsíci (do konce roku to bude 9.9., , a ) je otevřena před mší svatou hodin. Dále je také možné půjčit si nebo vrátit knihy každou neděli po mši sv. v době hod., kdy je otevřena FARNÍ KAVÁRNA. Chtěla bych občas ve Farních listech upozornit na některé knihy, které si zde můžete vypůjčit. Zahajujeme školní rok, proto jsem vybrala životopis významného salesiánského vychovatele, spolupracovníka Dona Boska, Dona Ruy. BM QUARZO, Guido - Don Bosco mi ukazoval cestu: životopis blahoslaveného Dona Ruy Inspirován vlastním životopisem Dona Boska (česky Můj život pro mladé) sepsal italský spisovatel Guido Quarzo vlastní životopis prvního nástupce zakladatele salesiánů. Nejde zcela o fikci, autor vychází z životopisných pamětí hlavního salesiánského kronikáře G. B. Lemoyna, z historických studií a ze salesiánských archivů. Michal Rua byl mezi prvními chlapci, kteří se stali nejbližšími spolupracovníky Dona Boska, asistenty mladých a jeho nepostradatelnými pomocníky. Mnozí z nich zasvětili svůj život salesiánské kongregaci a don Rua se stal po smrti zakladatele hlavním představeným salesiánů. Kniha je inspirujícím úvodem do historie salesiánského díla, ale zároveň splněním dluhu, který hagiografická literatura dosud měla vůči osobnosti Dona Ruy. Guido Quarzo je italský spisovatel. Napsal více než třicet knih, především pro mládež. n-bosco-mi-ukazoval-cestu OBĚTAVÉ PLETAŘKY do pletařské rodiny. Z jejich dopisu přebíráme několik informací: Obvazy pleteme z čisté bavlny bez jakýchkoliv umělých příměsí, nejlépe z příze Sněhurka. Aby byly pružné a šetrné k otevřeným ranám nemocných, využíváme jehlice číslo 1,5 nebo 2. Pleteme po obou stranách hladce, přičemž očka utahujeme. Šířka obvazu je 30 ok včetně okrajových. Na jeden obvaz je zapotřebí jedno klubko příze značky Sněhurka. Za balíky upletených obinadel jsou příjemci velmi vděčni, přesvědčuje o tom i ukázka z děkovného dopisu z nemocnice v Bulubě: Drazí přátelé, jménem správní rady, zaměstnanců a pacientů bulubské nemocnice svatého Františka bych vám chtěl poděkovat za dar obvazů ve dvou balících, které jsme obdrželi. Tyto obvazy jsou používány na rány a zranění obzvláště pro pacienty malomocenství. Nemocnice sv. Františka, nazývána též nemocnice Buluba, je venkovská nemocnice, která slouží velice chudému obyvatelstvu. Nemocnice byla v první řadě založena jako centrum pro malomocné v roce 1934 katolickou sestrou Kevin z Irska. Od r funguje jako všeobecná nemocnice nabízející služby pěti milionům lidí. Stále se drží svého původního poslání boj s leprou. Vlastníkem je katolická diecéze Jinga v Ugandě. Máme zájem o obvazy a budeme velice šťastni alespoň za obdržení ročních zásilek Dr. ZZiwa B. Godfrey. Pletací přízi je možno obdržet u paní Vrbíkové na středisku Charity Hranice v Lipníku n. B. Vážení přátelé, v sobotu 8. září pořádáme poutní výjezd na Svatý Hostýn. Dojedeme až k bazilice Nanebevzetí Panny Marie. Vyjíždíme po 9.00 hodině a vracíme se podle domluvy. Chceme touto cestou poděkovat sponzorovi, který umožnil dobrovolníkovi pracovat o prázdninách na Charitě v Olomouci. Mše svatá za zaměstnance a klienty Charity Hranice, středisko Lipník n. B. bude ve středu 19. září v 18:30 v kostele sv. Jakuba v Lipníku. PODĚKOVÁNÍ Mladí účastníci CSM ve Žďáru n. Sázavou děkují O. Martinovi, KSD a farnosti za modlitební a finanční podporu. KLUB MAMINEK se stále schází, o svém programu informuje na plakátcích ve vývěsní skřínce u vchodu do kostela, zve na své akce i maminky babičky. SVATOKOPECKÉ OSLAVY 380 let od vzniku poutního místa a 280 let od korunovace obrazu Panny Marie Svatokopecké se konají 8. a 9. září. V neděli 9. září půjde průvod kolem baziliky přede mší svatou s doprovodem krojovaných Hanáků. Mši svatou bude přenášet Proglas v 10:15. NÁŠ CHRÁMOVÝ SBOR byl aktivně u toho, když se konala na Svatém Hostýně hlavní pouť u příležitosti stého výročí korunovace Panny Marie s Ježíškem. Bylo to v sobotu 18. srpna, kdy se stalo šestnáct členů našeho sboru členem asi pětisetčlenného svatohostýnského chóru. V neděli ráno u kostela sv. Jakuba na dotaz, jak se jim zpívalo, rozjasnili tváře úsměvem a radostí. 21. ŘÍJEN - MISIJNÍ NEDĚLE Plakátek, který přivezli mladí ze z celé republiky se věnují pletení Žďáru nad Sázavou, upozorňuje na obvazů pro nemocné leprou v Indii a Vrbíková Naďa , potřebnou podporu Papežských v Africe. Patří k nim již mnoho let i misijních děl: Darujme jednodenní ženy našich farností. Dostali jsme do Charita Hranice, Purgešova 1399, výdělek pro misie na šíření víry a na FL příspěvek o této činnosti Hranice, pomoc nejchudším. z Oblastní charity v Uherském středisko Lipník nad Bečvou Hradišti s výzvou o zapojení dalších FARNÍ LISTY 5/2012 5

6 Z KALENDÁŘE FARNOSTÍ... ZÁŘÍ 2.9. neděle 22. neděle v mezidobí, žehnání školákům 5.9. středa Bl. Terezie z Kalkaty 7.9. pátek První pátek v měsíci 8.9. sobota Svátek Narození Panny Marie. Výjezd s Charitou na Sv. Hostýn 9.9. neděle 23. neděle v mezidobí. Týnské hody ke cti Jména Panny Marie středa Jména Panny Marie pátek Svátek Povýšení svatého Kříže sobota Panny Marie Bolestné neděle 24. neděle v mezidobí, sv. Ludmily, Den církevních škol pátek Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty neděle 25. neděle v mezidobí čtvrtek Sv. Vincence z Paula, patrona křesťanského charitativního díla, Den charity pátek Slavnost sv. Václava, hlavního patrona českého národa, Den české státnosti sobota Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů. Setkání seniorů na faře neděle 26. neděle v mezidobí, Svatováclavské hody ve Lhotě ŘÍJEN pondělí Sv. Terezie od Dítěte Ježíše. Mezinárodní den hudby úterý Svatých andělů strážných čtvrtek Narození sv. Františka z Assisi ( ) pátek První pátek v měsíci, sv. Faustyny Kowalské neděle 27. neděle v mezidobí, Panny Marie Růžencové, pouť KSD do Uherského Brodu čtvrtek byl zahájen Druhý vatikánský koncil neděle 28. neděle v mezidobí pondělí Sv. Terezie od Ježíše (z Avily) úterý Sv. Hedviky, patronky Slezska. Světový den výživy čtvrtek Svátek svatého Lukáše, evangelisty neděle 29. neděle v mezidobí, Den modliteb za misie misijní neděle sobota Setkání seniorů na faře neděle 30. neděle v mezidobí, svátek Šimona a Judy, apoštolů, Den vzniku samostatného čs. státu. Konec letního času FOTOSOUTĚŽ Přihlas do soutěže jakoukoliv fotografii, která podle Tebe vystihuje soutěžní téma ŽIVOT VE FARNOSTECH LIPNÍK n.b., HLINSKO A TÝN n.b. a vyhraj některou ze super cen. Vyvolanou fotografii doruč do úterý 11. září 2012 do poštovní schránky na faře v Lipníku. Minimální požadovaný formát fotografie je 10 x 15, k fotografii připiš své jméno, rok narození a tel. kontakt na sebe, popř. . Vybrané fotografie budou otištěny v připravovaném farním kalendáři pro rok KATOLICKÁ CHARIS- MATICKÁ KONFERENCE BRNO 2012 Uplynul rok a my jsme jako pramínky z domovských farností spěchali na KCHK, každoročně s velkou obětavostí zajišťovanou některým z velkých měst. Letos, jako již několikátým rokem, jsme se těšili z města moravského - Brna. Naše jednotlivé pramínky se spojily v mohutnou řeku mládeže, mladých rodin i se svými dětmi a těmi dříve narozenými. Někteří hledající, jiní toužící patřit více Bohu, více Ho znát a milovat. Lidé z různých církví a společenství. Den začíná chválami, potom následuje přednáška, oběd a další přednáška. Den je ukončen mší svatou, defilující velkým zástupem kněží, kteří jsou samozřejmě k dispozici i ke svátostem smíření. Ti, kteří mají dar přímluvné modlitby, slouží tímto způsobem. Paralelně probíhá dětská konference, kde péče o nejmenší je svěřena naší mládeži. Konference je zakončena nedělní mší svatou, letos celebrovanou Jeho Eminencí kardinálem MiloslavemVlkem. Dva proudy jako by se propojily- ten náš lidský a ten Ducha Božího. Děkujeme Ti, Hospodine, že si prosazuješ své dílo, že mu žehnáš a dáváš mu sílu a směr, pro svoji čest a chválu. Jarmila Vacková FARNÍ LISTY vydala Římskokatolická farnost Lipník nad Bečvou. Vychází pro vnitřní potřebu farností Lipník nad Bečvou, Týn nad Bečvou, Hlinsko za přispění firmy TRUMF International. Neprodejné! Starší čísla Farních listů a aktuální informace o životě farnosti najdete na internetové adrese Tisk: reklamní agentura VASTAINVEST s.r.o. Příspěvky do Farních listů můžete donést na faru v Lipníku nebo zaslat na FARNÍ LISTY 5/2012 6

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už není ten stejný život, neboť my už nejsme tak úplně stejní.

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: doplňovačka svaté celebrity životopis bl. Chiary Luce Badano mše svatá část III. Bohoslužba slova II. blíží se podzim výroba draka omalovánka soutěžní hádanky, vtípky, pozvánka

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI TROUBKY A BOCHOŘ, Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 31.8. 1.9. 2.9. 3.9. 4.9. 5.9. 22. Votivní mše svatá k Duchu svatému 22. týdne Památka sv. Řehoře Velikého 22.

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě.

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě. v týdnu od 3. 7. - 10. 7. 2016 14. týden během roku Díky za úklid kostela, květinovou výzdobu, sbírku na opravu fary, která vynesla 15.670Kč. Začíná nový pořad bohoslužeb v letním čase večerních v 18:30

Více

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016 SBOROVÝ DOPIS Červen 2016 Milí v Kristu, letošní Noc kostelů jsem společně s Danielem Červeňákem strávil v Sedlčanech. Takže to, jak probíhal večer otevřených dveří v naší modlitebně v Ječné, vím pouze

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Legenda o svaté Ane ce České

Legenda o svaté Ane ce České Legenda o svaté Ane ce České Pracovní list k výtvarné soutěži pro děti a mládež (kategorie I, děti ve věku 6 10 let) Život svaté Anežky Anežka Přemyslovna se díky svému příkladnému životu a činům stala

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

základní vzdělávání lehké mentální postižení > Člověk a společnost > Dějepis >čtenářská gramotnost

základní vzdělávání lehké mentální postižení > Člověk a společnost > Dějepis >čtenářská gramotnost Cyril a Metoděj základní vzdělávání lehké mentální postižení > Člověk a společnost > Dějepis >čtenářská gramotnost Anotace : Autor: Jazyk: Očekávaný výstup: Speciální vzdělávací potřeby: Klíčová slova:

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové.

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové. Ohlášky 25.12.2014 Kázání (čtení) : Písně: Varhany: s. f. Mária Jenčová 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové br. Josef Londa.

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!.

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!. Vtaženi! V neděli 8. prosince jsme se pilně připravovali na večer na hodinu modlitby, chvály, uctívání Musím říct, že jsem z toho měla opravdu nádherný pocit. Zažila jsem silnou Boží přítomnost a věřím,

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Střední

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích.

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. ZNALEC ADVENTU Kvízová hra Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. Obsahuje: Tři sady otázek pro postupné rozšíření hry Tři sady hvězd

Více

FARNÍ LIST SRPEN 2016

FARNÍ LIST SRPEN 2016 FARNÍ LIST SRPEN 2016 Milí farníci, srdečně Vás zdravím i touto cestou. Jsem rád, že již necelé dva měsíce mohu spolu s Vámi putovat na cestě k Bohu. Rád bych Vám poděkoval za to, jak se dáváte k dispozici

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Salesiánský domov mladých Denisovo nám. 172, 500 04 Hradec Králové, tel.: 731 625 923, e-mail: sdmhk@volny.cz, web: www.sdmhk.cz. Výroční zpráva 2015

Salesiánský domov mladých Denisovo nám. 172, 500 04 Hradec Králové, tel.: 731 625 923, e-mail: sdmhk@volny.cz, web: www.sdmhk.cz. Výroční zpráva 2015 Salesiánský domov mladých Denisovo nám. 172, 500 04 Hradec Králové, tel.: 731 625 923, e-mail: sdmhk@volny.cz, web: www.sdmhk.cz Výroční zpráva 2015 1. Identifikační údaje Název: Salesiánský domov mladých

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 KLÍČE: NP Nezávazná památka P Památka SV Svátek SL Slavnost VÝZNAMNÝ DEN: církevní ne církevní MŠE SV.: Zapsány zde jsou jenom výjimky; ostatní mše jsou dle běžného rozvrhu Út

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá.

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá. Markéta 12/2004 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Advent a Vánoce

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016 POPELEČNÍ STŘEDA Popeleční středa, den přísného postu, letos připadá na 10.2.2016. Mše svaté ve farním kostele v Hranicích budou ráno v 8:00 hodin a večer v 17:30 hodin, v Ústí v 19:00 hodin, v Jindřichově

Více

informace polenské farnosti prosinec 2013

informace polenské farnosti prosinec 2013 informace polenské farnosti prosinec 2013 Děkujeme ti, Pane, že nám v době adventního očekávání připomínáš falešnost naší zbožnosti, jsmeli spokojeni sami se sebou. Děkujeme ti za prorocké slovo, které

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

Rozpis bohoslužeb ve farnosti a okolí od 24. května do 31. května 2015

Rozpis bohoslužeb ve farnosti a okolí od 24. května do 31. května 2015 od 24. května do 31. května 2015 24.5. Seslání Ducha svatého - slavnost Úterý 26.5. 18.00 Mše svatá L. Bělohrad Středa 27.5. 19.00 Mše svatá + Májová pobožnost Červená Třemešná Čtvrtek 28.5. 18.00 Mše

Více

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si.

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si. MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Prosinec 201 3 Ročník 9 Číslo 1 3 Milí farníci, sestry a bratři, adventní čas spěje k svému dovršení. Brzy oslavíme narození Ježíše Krista. Žasneme nad velikým tajemstvím, že

Více

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI SOBĚSLAV, CHOUSTNÍK, BUDISLAV, JANOV, DÍRNÁ, NEDVĚDICE, TUČAPY PŘEHLED AKCÍ V ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOBĚ 2016 Adventní hymnus Rorate coeli Rosu dejte nebesa shůry a jako déšť vydejte

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 21 září 2014 www.zssv.cz

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 21 září 2014 www.zssv.cz školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 21 září 2014 www.zssv.cz Foto: Filip Rathouský Na adaptační kurz, který probíhal v září, jsme vycestovali do Ždírce nad Doubravou. V dopoledním programu

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

informace polenské farnosti leden - únor 2014

informace polenské farnosti leden - únor 2014 informace polenské farnosti leden - únor 2014 Ve spěchu a chvatu všedního dne přichází mnoho starostí. Trápí naše srdce a berou nám vnitřní pokoj. Bůh nás však povzbuzuje k důvěře. Tak jako dítě věří milujícím

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

FÍKOVNÍK. Tys sedmi darů studnice, prst Otcovy jsi pravice, tys Bohem přislíbený host, ty dáváš ústům výmluvnost.

FÍKOVNÍK. Tys sedmi darů studnice, prst Otcovy jsi pravice, tys Bohem přislíbený host, ty dáváš ústům výmluvnost. ZPRAVODAJ Římskokatolické farnosti sv. Vojtěcha & Salesiánského střediska mládeže DDM Č. Budějovice 3/2014 květen - červen 23. ROČNÍK FÍKOVNÍK Přijď, Tvůrce, Duchu svatý, k nám, a navštiv myslí našich

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více