V Lipníku n. Bečvou 2. září 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Lipníku n. Bečvou 2. září 2012"

Transkript

1 V Lipníku n. Bečvou 2. září 2012 List farností: Lipník nad Bečvou, Hlinsko, Týn nad Bečvou BUDEŠ JIM VYSVĚTLOVAT NAŘÍZENÍ A ŘÁDY, UČIT JE ZNÁT CESTU, PO KTERÉ MAJÍ CHODIT, I SKUTKY, KTERÉ MAJÍ ČINIT. Milí farníci, Exodus 18,20 máme po prázdninách, opět jsme se mohli přesvědčit (hlavně školáci a studenti), jak je čas relativní. Jsou dva měsíce hodně nebo málo? Odpověď bude různá podle toho, koho se zeptáme; zda člověka na nemocničním lůžku, nebo právě toho školáka. Čas běží nezadržitelně dál, nic s tím nenaděláme. Jaké byly ty uplynulé prázdniny? Asi málokdo z dětí na ně bude nadávat. Bezstarostné dny volna - bez budíku, hry, výlety, pobyty u babičky nebo daleko v zahraničí, spousta zážitků Kdysi jsem našel krátký článek, jak jedno děvče prožilo své prázdniny: Mladá dívka je na prázdninách u vzdálených příbuzných. Ta rodina je pevná ve víře, pravidelná návštěva bohoslužeb je radostnou samozřejmostí a nejen v neděli. Dívenka jde všude s nimi. Mlčí. Poprvé se setkává s Kristem a Jeho církví. Nic nezná, nic neumí, ale po týdnu najednou řekne: Ani jsem nevěděla, že budu mít tak krásné prázdniny! Za čtrnáct dní si pro ni přijíždí její maminka. A tu jsou domácí udiveni a překvapeni dívka se postaví před nejdražší bytost na světě a hořce, trpce na ni volá: Proč jsi mne nikdy nezavedla do kostela? Proč jsi mi nikdy nic nevyprávěla? Proč jsem nemohla už dříve vědět, jak je to krásné věřit!? Oči rozšířené, srdce buší jako Lotova žena stojí matka proti dceři. Milí přátelé, chceme, aby z našich dětí něco bylo. Proto je posíláme do školy, aby se učily a získávaly nové vědomosti. Nezapomeňme ale, že není to nejdůležitější, aby dítě mělo samé jedničky. Nejvyšší hodnotou je víra v Boha, život s Ježíšem Kristem, naším Pánem a Spasitelem. Bez něho by byla k ničemu i ta nejkrásnější vysvědčení, bez Krista ztrácí všechno smysl, nakonec i titul z nejprestižnější univerzity. Dbejme na to, aby se děti učily, ale ještě víc se snažme vést je k víře, svým životem jim ukazovat, jak je krásné věřit. To je to největší, co pro ně můžeme tady na zemi udělat. Přeji vám, ať se vám to daří. P. Martin FARNÍ LISTY 5/2012 1

2 JUBILEJNÍ ROK SV. CYRILA A METODĚJE Misijní činnost soluňských bratří je otevřena Cyrilovým Proglasem slovy: Slyšte slovo od Boha přišlo. Slovo Boží, Písmo svaté, je první, o čem z jejich odkazu musíme uvažovat. V této souvislosti můžeme také uvažovat o jeho významu v liturgii. Morava před příchodem slovanských věrozvěstů viděla zpřítomnění Krista výhradně ve svátosti oltářní. Přítomnost Boží ve slovech Písma vidět nemohli. I kdyby bylo evangelium přinášeno s okázalou úctou, okuřováno, čteno s rozžatými svícemi a opět v průvodu odnášeno, nemohli věřící víc, než mít bezmeznou úctu k předmětu knihy skrývající nepřístupné tajemství. Že při četbě Písma mluví sám Bůh, který stojí uprostřed naslouchajících, bylo nám dáno až překladem do našeho jazyka. Tato skutečnost musela mohutně zapůsobit. Lidé pozorně naslouchali, co jim, právě jim a právě teď Bůh říká. Odnášeli si s sebou domů vždy něco, o čem mohli přemýšlet. Snažili se zapamatovat si co nejvíc. Lačněli po Božím slově. Nedělní průvod s evangeliem se změnil z přinesení knihy v příchod toho, jehož slovo je tvůrčí. Promítneme-li si tyto věci do naší dnešní liturgické praxe a poměříme-li svůj vztah k Písmu svatému, mělo by nás to vyburcovat a vést k hlubšímu prožívání liturgických čtení a k častější četbě Písma. Mělo by nás to inspirovat, abychom se také v rodinách uměli shromáždit kolem promlouvajícího Boha při společné četbě. (Petr Piťha: Svatí Cyril a Metoděj) TŘI JAZYKY? V předminulém čísle jsme upozornili na knihu P. Piťhy Slyšte slovo a zpívejte píseň. Vybíráme z ní ukázku, jak Konstantin obhájil slovanskou liturgii před biskupy a učenými teology, kteří prohlašovali, že jsou jen tři jazyky, jimiž je dovoleno číst mši svatou, protože jen třemi jazyky napsal Pilát nápis na Kristově kříži, latinsky, řecky a hebrejsky. Slovanský jazyk nepřibyl jako nezvaný čtvrtý k vašim třem. Vždyť svým jazykem Boha chválí Arméni a Syřané. Arabové a v Egyptě Koptové, Chazaři, Gruzínci a na západě Gótové. Je věru dobré, aby to tak bylo, protože stojí v Písmu: Ať tě velebí všechny národy, ať tě velebí kdekterý národ. Konečně při svém odchodu do nebes dal Kristus příkaz: Jděte ke všem národům a křtěte je ve jménu Otce, i Syna, i Ducha Svatého. Když pak Bůh vylil na apoštoly svého svatého Ducha, hned všichni ze všech národů slyšeli, jak v jejich jazyku zvěstují veliké věci Boží. Zvažte tedy, zda se protivím Božímu příkazu já, když učím Slovany jejich jazykem, nebo spíše vy, pilátníci, kteří věříte, že o jazycích rozhoduje Pilát a ne Bůh, a chcete kdekoho umlčet a ponechat v temnotě. Je-li tu nějaký bludař, pak jen ten, který jako trojjazyčník chce Bohu odepřít, aby ho chválilo celé jeho stvoření. Myslím však, že tu již žádného není a necháte mne jít v pokoji. Shromáždění zůstalo němé a stáli tam jako okřiknutí slovem Božím. VÝROČÍ PATRONA KOSTELA SV. FRANTIŠKA V italské Umbrii se 4. října 1182 narodil kupecký synek Francesco. Nikdo netušil, že z tohoto dítěte vyroste jedna z největších postav lidských i církevních dějin. Zanedlouho po Františkově smrti ho papež Řehoř IX. prohlásil za svatého s přídomkem Serafínský. Svatý František Serafínský byl horoucí opěvovatel přírody, ve které zejména viděl velikost, krásu a dobrotu Boží. František básník způsobil svým zpěvem ohlas v mnoha srdcích i myslích. Sluneční píseň zhudebnil kromě jiných i J. B. Foerster. Františkova myšlenka zpřítomnit o vánoční noci narození Páně uprostřed skal a volné přírody v umbrijském Grecciu dala podnět ke stavění jesliček v celém křesťanském světě. Připomínáme si 830 let od jeho narození. (z myšlenek CM kalendáře 1992) PANNA MARIA V KOSTELE SV. FRANTIŠKA Piaristé, kteří přišli do Lipníka na pozvání kardinála Františka Ditrichštejna, svěřili i klášterní kostel z úcty k panu kardinálu sv. Františku Serafínskému. Jako Řád řeholních kleriků chudých Matky Boží Zbožných škol, který od samého počátku ctí Matku Boží Pannu Marii jako patronku a vzor pro vychovatele, šířili ze své koleje mariánskou úctu v Lipníku i okolí. Magistr noviců P. Kazimír nechal v Olomouci vymalovat obraz Matky Boží po vzoru italské Madony z Tuscula-Frascati. Tato Madona byla velmi uctívána, její obraz býval na hlavním oltáři o velkých svátcích. Teprve r byl vystaven k veřejnému uctívání trvale, když byla z darů pořízena zasklená zlatem zdobená schrána. Kopie milostného lipenského obrazu byla poslána i do Říma. Boční oltář Panny Marie Bolestné ve skleněné skříni je z roku Nad oltářem je sousoší Kalvárie od sochaře Jana Schuberta. Roku 1766 maluje kroměřížský malíř Josef Pilc do bohatých plastických rámů obrazy růžencových tajemství, jejichž cyklus zakončil sochař Schubert plastikou korunování Panny Marie v nadoltářním štítě. Obrazy růžencových tajemství nejsou původní, ty byly roku 1769 vybíleny. SEMAFORKY O.M. V nebi nebudeme za vytažené třísky z oka bližních, ale za trámy vytažené ze svých očí. Buďme s Ježíšem, neříkejme: odejdi, Pane, ale: zůstaň, Pane. Každý pozemský otec by měl být odleskem Otce nebeského. Bůh působí v tichu. Prožívejme radost z ticha a z modlitby! Potřebujeme samotu, ticho, modlitbu, abychom mohli být světlem světa. Pane, věřím. Když jsi stvořil tento krásný svět, dokážeš měnit i tento oplatek ve své Tělo. FARNÍ LISTY 5/2012 2

3 NA ŽĎÁR! KÉŽ POZNAJÍ NÁS PO OVOCI Takové přání vyslovovalo téměř šest tisíc mladých slovy refrénu své hymny při celostátním setkání ve Žďáru nad Sázavou. Mezi nimi i dvacítka našich: Duchu Boží, dej nám sílu růst tak jako strom, tvojí mocí v dobrém růst, své dary daruj nám. Kéž poznají nás po ovoci. Do Žďáru přijeli v úterý 14. srpna odpoledne, po zahájení v 19:30 prožili modlitbu nešpor. Ve středu 15. srpna o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie měli bohatý program jako i následující dny, které vyvrcholily v neděli 19. srpna závěrečnou mší svatou s udílením svátosti biřmování sedmi zástupcům diecézí. Biskupové našich diecézí po celý čas setkání mladé provázeli. Velkým zážitkem bylo svědectví o bl. Chiaře Luce Badano za účasti jejích rodičů. Domů se vrátili v neděli večer vybaveni nepřebernými zážitky i sborníčky, které jim nedají hned tak zapomenout. Například Zpěvník nebo Programový průvodce. V něm hned v úvodu čteme: Nebojte se věřit Kristu Pánu a nebudete muset věřit pitomostem. To vás osvobodí od balastu světa. Je zde i návod, jak vytěžit ze setkání maximum: konat drobné skutky lásky pro druhé, navazovat nová kamarádství, učit se tichu, mít odvahu setrvat jen tak s Ježíšem - v naslouchání. Zapomenout na koloběh života a spočinout v náručí milujícího Boha. 4. CELOSTÁTNÍ FÓRUM MLÁDEŽE pravidelné modlitby, znalosti Písma a osobního vztahu s Kristem nemáme co předávat a nemůžeme být hodnověrnými svědky evangelia.- Je důležité převzít odpovědnost za tu farnost, do které nás Pán Bůh poslal.- Mějme odvahu přijít za knězem a sdělit mu své názory a podněty k životu ve farnosti. Buďme pro kněze oporou. Nechtějme jen vymýšlet nové věci. Zapojme se v tom, čemu rozumíme.-všímejme si více mladších kamarádů ze základních škol. CHIARA LUCE BADANO se narodila 29. října 1971 v Sasselu v Itálii. Boha poznala jako Lásku a zvolila si ho za ideál svého života. Snila o tom, že bude jednou pracovat jako lékařka pro děti v Africe. V 17 letech ji postihl nádor kostí. Nemoci, o které věděla, že je neléčitelná, čelila s důvěrou v Boží lásku. Často opakovala modlitbu: Chceš-li to Ty, chci to i já. Lidem kolem sebe předávala klid, pokoj a radost. Chiara Lubichová, zakladatelka Hnutí fokoláre, jehož členkou Chiara Badano byla, ji nazvala pro její úsměv i uprostřed bolestné nemoci Chiara Luce. (Luce - Světlo). Dívka zemřela 7. října Očekávala tento moment jako setkání se Ženichem. Proměnila své utrpení ve svatební zpěv. Místní biskup ji znal osobně a když viděl hodnotu jejího svědectví pro mladé i pro církev, zahájil proces blahořečení. 25. října 2010 byla papežem Benediktem XVI. prohlášena blahoslavenou. (Podle Programového průvodce CSM) POTĚŠENÍ NEJEN PRO OKO Návštěvníci se tak mohou při prohlídkách vzdělávat v oblasti botaniky. Pozornosti neunikne i to, že bylinkový labyrint v zadní části zahrady skýtá potěšení nejen pro oko. Své čichové orgány si můžete cvičit při poznávání levandule, máty, rozmarýnu, kopru a dalších skvostů domácí lékárny. Velké divizny a objemné trsy křenových listů se tu střídají s malými polštářky mateřídoušky a vonící květy lákají létající hmyz. Mnohé vůně nás vracejí do časů, kdy jsme trávili léto u svých babiček. Uprostřed labyrintu měří čas malé deskové sluneční hodiny. Naměřenou hodnotu si můžete porovnat s údajem na kostelní věži, nebo s časem na průčelí zvonice. K návštěvě zahrady jste zváni každý den. Téměř od nevidím do nevidím :-) Brána zahrady se zvlášť ochotně otevírá i těm, kteří by se chtěli zapojit do péče o vysázené záhony. Další informace u P. Šaňkové tel.: Těšíme se na viděnou v naší zahradě. P Š HODY 2012 Jako každý rok, tak i letos jsme oslavili svátek našeho patrona, svatého Jakuba Staršího. V kostele, který stále září novou výmalbou, jsme se sešli na slavnostní bohoslužbu. S radostí jsme uvítali našeho rodáka, pana kanovníka Svatovítské kapituly a faráře v kostele Panny Marie před Týnem v Praze, P. Mgr. Vladimíra Kelnara. Byl velice potěšen, že se náš kostel opravuje, poděkoval všem, kteří se o to zasloužili - farníkům, kněžím i představitelům města, kteří také byli přítomni. Jeho slova o městě, kde vidí stále více pěkného, nás zahřála. Ve svém kázání také připomněl se konalo ve Žďáru v únoru a bylo součástí 5. celostátního setkání. Z Meditační zahrada sv. Jakuba je od diskuzí fóra vybíráme: června roku 2012 i zahradou Nemůžeme být dobrými křesťany, naučnou. Ve spolupráci s pokud nejprve nejsme dobrými Gymnáziem Lipník nad Bečvou jsme lidmi.-aby si nevěřící mohli vážit umístili do záhonů popisné štítky s církve, musí si nejprve vážit nás českým a latinským názvem rostlin. samotných jako lidí a křesťanů.- Bez FARNÍ LISTY 5/2012 3

4 osobu sv. Jakuba a jeho příklad pro nás. Odpoledne následovalo požehnání a po něm jsme se sešli na farním dvoře při hudbě a v otevřeném společenství. Pro děti vystoupili v meditační zahradě herci ze Studia Bez kliky s pohádkou O princezně a drakovi. Skvělou atrakcí byl i jejich kolotoč vyřezaný ze dřeva. Jako doplněk si děti mohly tisknout obrázky s motivy květin. Všem se odpoledne určitě moc líbilo, radost jsme měli také z dobrého počasí. Ranní déšť nás sice nepotěšil, ale sluníčko bylo silnější a z vyhlídkové věže kostela sv. Jakuba se dobře pozorovalo všechno hodové hemžení. PŠ POUŤ NA STAROU VODU V sobotu v 5.30 ráno jsme v tradiční sestavě - s doplněním o přespolní - dali sbohem kostelu sv. Jakuba a auta nás vyvezla k Zelenému kříži. Tam jsme zahájili putování na Starou Vodu u Libavé. Směrovky ve vojenském újezdu nejsou k mání, a tak se stalo, že jsme minuli odbočku na bývalé Olejovice. Pánové měli delší krok, takže naše "zakufrování" jsme měly - my ženy - na koho svést. Naše podrážky se potýkaly celou cestu s asfaltem. Při cestě Velkou Střelnou už docela stoupalo slunce a my jsme se začínali smažit ve vlastní šťávě. Museli jsme konstatovat, že pravidelná překvapení a adrenalinové zážitky se nám nevyhnuly ani při této pouti. Čtyři kilometry navíc - to jsme opravdu nečekali. Do Staré Vody jsme dorazili se zpožděním, zdatní jedinci se snažili o olympijské výkony a na úseku Libavá - Stará Voda se jim podařilo nabrat náskok 10 minut. Tradičně jsme nestihli začátek bohoslužby v kostele, který jako jediný zbyl z vesnice Stará Voda. Před zpáteční cestou jsme načerpali duchovně, dopřáli si odpočinek. Ke shlédnutí byly i historické fotografie z tohoto místa. Stánek s knihami a upomínkami zde měli i skauti, kteří se léta snaží o obnovu tohoto kostela a jeho okolí. Jejich práce je vidět na každém kroku. Letos jsme obdivovali probíhající rekonstrukci ambitů a zdi kolem kostela. Nechyběla ani návštěva Královské studánky, která byla znovu postavena podle dochovaných fotografií. Tam jsme se také naposledy rozloučili s těmi, kteří se odvážili na zpáteční cestu po svých a doufali jsme, že přežijí. Bylo jich pět a přežili - zdolaných 42 kilometrů nás nutí, abychom před nimi smekli. Určitě všichni dnes s odstupem rádi vzpomínají a mají pokušení příště překonat sami sebe. Tak se máme na co těšit. Prostě - pojďte příště s námi. Je to POHODA. Za Okrašlovací spolek Lípa Pavla Šaňková SVATOJAKUBSKÉ HODY OČIMA POŘADATELŮ V neděli 22. července jsme společně oslavili patrocinium lipenské farnosti tedy svátek apoštola Jakuba Staršího, který připadá na 25. července. Oslavy jsme zahájili myslím velice důstojně hodovou mší svatou, kterou celebroval lipenský rodák P. Vladimír Kelnar, jehož pro tuto příležitost pozval náš otec schola, která se před dvěma dny vrátila ze svého letního soustředění, kde jsme mimo jiné hodně zpívaly. Chtěly bychom zase o trochu vylepšit náš hudební doprovod nedělních bohoslužeb, třeba i nácvikem některých zpěvů latinské mše svaté Missa Mundi, kterou jsme na svém soustředění mohli společně zažít. Po požehnání nás na faře čekalo již tradiční odpoledne plné pohody, pěkné muziky (letos se o ni postarala cimbálová muzika Lučina z Přerova) a dobrého jídla, za jehož přípravu patří velký dík paní Ing. Zapletalové a jejímu týmu ochotných žen, které po celé odpoledne pomáhaly i jídlo chystat a vydávat. Letos jsme si mohli pochutnat na trochu pikantnějších špekáčcích pečených na pivu v troubě, ale došlo i na klasiku hodů grilování, kterého se letos ujal pan Jurášek. Svůj prostor v programu měly i děti, pro které bylo připraveno divadelní vystoupení herců divadla BEZ KLIKY, kteří v Meditační zahradě rozbalili i úžasný dřevěný kolotoč pro nejmenší. Velkým překvapením pro děti i rodiče byl skákací hrad, který na hody zapůjčila KDU-ČSL. Tyto Martin, který mši svatou spolu aktivity byly pro děti zdarma nebo za s otcem Janem koncelebroval. Věřím, dobrovolný příspěvek, což se již že mše svatá byla nejen pro mě dneska moc často nevidí. obohacujícím duchovním zážitkem, Já samotná jsem faru opouštěla něco možná i proto, že schola včetně mě málo po sedmé hodině večer, kdy už měla zasloužené prázdniny a při mši si mě žádaly obě mé děti, ale farní zpíval sbor pod vedením paní dvůr i zahrada byly stále plné lidí, učitelky Věry Nosálové za kteří, jak věřím, se bavili stejně tak doprovodu žesťů, které trénují pod dobře jako já. Všem svým vedením pana Marka Domese. spoluorganizátorům ještě jednou Trochu nám náladu mohl pokazit jen jménem celé farnosti děkuji a těším déšť, který poznamenal i dopolední se na další podobné pohodové akce program hodů na náměstí v Lipníku. prožité ve farním společenství. O to větší radost nám pak udělalo počasí, které se docela vybralo a Za tým organizátorů Gábina odpolední program pak mohl Němčáková nerušeně začít slavnostním požehnáním od 15 hodin. Při něm opět hrály žestě, ale zazpívala i FARNÍ LISTY 5/2012 4

5 POZVÁNKA DO FARNÍ KNIHOVNY V neděli 9. září 2012 bude opět po prázdninové přestávce otevřena FARNÍ KNIHOVNA. Vždy druhou neděli v měsíci (do konce roku to bude 9.9., , a ) je otevřena před mší svatou hodin. Dále je také možné půjčit si nebo vrátit knihy každou neděli po mši sv. v době hod., kdy je otevřena FARNÍ KAVÁRNA. Chtěla bych občas ve Farních listech upozornit na některé knihy, které si zde můžete vypůjčit. Zahajujeme školní rok, proto jsem vybrala životopis významného salesiánského vychovatele, spolupracovníka Dona Boska, Dona Ruy. BM QUARZO, Guido - Don Bosco mi ukazoval cestu: životopis blahoslaveného Dona Ruy Inspirován vlastním životopisem Dona Boska (česky Můj život pro mladé) sepsal italský spisovatel Guido Quarzo vlastní životopis prvního nástupce zakladatele salesiánů. Nejde zcela o fikci, autor vychází z životopisných pamětí hlavního salesiánského kronikáře G. B. Lemoyna, z historických studií a ze salesiánských archivů. Michal Rua byl mezi prvními chlapci, kteří se stali nejbližšími spolupracovníky Dona Boska, asistenty mladých a jeho nepostradatelnými pomocníky. Mnozí z nich zasvětili svůj život salesiánské kongregaci a don Rua se stal po smrti zakladatele hlavním představeným salesiánů. Kniha je inspirujícím úvodem do historie salesiánského díla, ale zároveň splněním dluhu, který hagiografická literatura dosud měla vůči osobnosti Dona Ruy. Guido Quarzo je italský spisovatel. Napsal více než třicet knih, především pro mládež. n-bosco-mi-ukazoval-cestu OBĚTAVÉ PLETAŘKY do pletařské rodiny. Z jejich dopisu přebíráme několik informací: Obvazy pleteme z čisté bavlny bez jakýchkoliv umělých příměsí, nejlépe z příze Sněhurka. Aby byly pružné a šetrné k otevřeným ranám nemocných, využíváme jehlice číslo 1,5 nebo 2. Pleteme po obou stranách hladce, přičemž očka utahujeme. Šířka obvazu je 30 ok včetně okrajových. Na jeden obvaz je zapotřebí jedno klubko příze značky Sněhurka. Za balíky upletených obinadel jsou příjemci velmi vděčni, přesvědčuje o tom i ukázka z děkovného dopisu z nemocnice v Bulubě: Drazí přátelé, jménem správní rady, zaměstnanců a pacientů bulubské nemocnice svatého Františka bych vám chtěl poděkovat za dar obvazů ve dvou balících, které jsme obdrželi. Tyto obvazy jsou používány na rány a zranění obzvláště pro pacienty malomocenství. Nemocnice sv. Františka, nazývána též nemocnice Buluba, je venkovská nemocnice, která slouží velice chudému obyvatelstvu. Nemocnice byla v první řadě založena jako centrum pro malomocné v roce 1934 katolickou sestrou Kevin z Irska. Od r funguje jako všeobecná nemocnice nabízející služby pěti milionům lidí. Stále se drží svého původního poslání boj s leprou. Vlastníkem je katolická diecéze Jinga v Ugandě. Máme zájem o obvazy a budeme velice šťastni alespoň za obdržení ročních zásilek Dr. ZZiwa B. Godfrey. Pletací přízi je možno obdržet u paní Vrbíkové na středisku Charity Hranice v Lipníku n. B. Vážení přátelé, v sobotu 8. září pořádáme poutní výjezd na Svatý Hostýn. Dojedeme až k bazilice Nanebevzetí Panny Marie. Vyjíždíme po 9.00 hodině a vracíme se podle domluvy. Chceme touto cestou poděkovat sponzorovi, který umožnil dobrovolníkovi pracovat o prázdninách na Charitě v Olomouci. Mše svatá za zaměstnance a klienty Charity Hranice, středisko Lipník n. B. bude ve středu 19. září v 18:30 v kostele sv. Jakuba v Lipníku. PODĚKOVÁNÍ Mladí účastníci CSM ve Žďáru n. Sázavou děkují O. Martinovi, KSD a farnosti za modlitební a finanční podporu. KLUB MAMINEK se stále schází, o svém programu informuje na plakátcích ve vývěsní skřínce u vchodu do kostela, zve na své akce i maminky babičky. SVATOKOPECKÉ OSLAVY 380 let od vzniku poutního místa a 280 let od korunovace obrazu Panny Marie Svatokopecké se konají 8. a 9. září. V neděli 9. září půjde průvod kolem baziliky přede mší svatou s doprovodem krojovaných Hanáků. Mši svatou bude přenášet Proglas v 10:15. NÁŠ CHRÁMOVÝ SBOR byl aktivně u toho, když se konala na Svatém Hostýně hlavní pouť u příležitosti stého výročí korunovace Panny Marie s Ježíškem. Bylo to v sobotu 18. srpna, kdy se stalo šestnáct členů našeho sboru členem asi pětisetčlenného svatohostýnského chóru. V neděli ráno u kostela sv. Jakuba na dotaz, jak se jim zpívalo, rozjasnili tváře úsměvem a radostí. 21. ŘÍJEN - MISIJNÍ NEDĚLE Plakátek, který přivezli mladí ze z celé republiky se věnují pletení Žďáru nad Sázavou, upozorňuje na obvazů pro nemocné leprou v Indii a Vrbíková Naďa , potřebnou podporu Papežských v Africe. Patří k nim již mnoho let i misijních děl: Darujme jednodenní ženy našich farností. Dostali jsme do Charita Hranice, Purgešova 1399, výdělek pro misie na šíření víry a na FL příspěvek o této činnosti Hranice, pomoc nejchudším. z Oblastní charity v Uherském středisko Lipník nad Bečvou Hradišti s výzvou o zapojení dalších FARNÍ LISTY 5/2012 5

6 Z KALENDÁŘE FARNOSTÍ... ZÁŘÍ 2.9. neděle 22. neděle v mezidobí, žehnání školákům 5.9. středa Bl. Terezie z Kalkaty 7.9. pátek První pátek v měsíci 8.9. sobota Svátek Narození Panny Marie. Výjezd s Charitou na Sv. Hostýn 9.9. neděle 23. neděle v mezidobí. Týnské hody ke cti Jména Panny Marie středa Jména Panny Marie pátek Svátek Povýšení svatého Kříže sobota Panny Marie Bolestné neděle 24. neděle v mezidobí, sv. Ludmily, Den církevních škol pátek Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty neděle 25. neděle v mezidobí čtvrtek Sv. Vincence z Paula, patrona křesťanského charitativního díla, Den charity pátek Slavnost sv. Václava, hlavního patrona českého národa, Den české státnosti sobota Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů. Setkání seniorů na faře neděle 26. neděle v mezidobí, Svatováclavské hody ve Lhotě ŘÍJEN pondělí Sv. Terezie od Dítěte Ježíše. Mezinárodní den hudby úterý Svatých andělů strážných čtvrtek Narození sv. Františka z Assisi ( ) pátek První pátek v měsíci, sv. Faustyny Kowalské neděle 27. neděle v mezidobí, Panny Marie Růžencové, pouť KSD do Uherského Brodu čtvrtek byl zahájen Druhý vatikánský koncil neděle 28. neděle v mezidobí pondělí Sv. Terezie od Ježíše (z Avily) úterý Sv. Hedviky, patronky Slezska. Světový den výživy čtvrtek Svátek svatého Lukáše, evangelisty neděle 29. neděle v mezidobí, Den modliteb za misie misijní neděle sobota Setkání seniorů na faře neděle 30. neděle v mezidobí, svátek Šimona a Judy, apoštolů, Den vzniku samostatného čs. státu. Konec letního času FOTOSOUTĚŽ Přihlas do soutěže jakoukoliv fotografii, která podle Tebe vystihuje soutěžní téma ŽIVOT VE FARNOSTECH LIPNÍK n.b., HLINSKO A TÝN n.b. a vyhraj některou ze super cen. Vyvolanou fotografii doruč do úterý 11. září 2012 do poštovní schránky na faře v Lipníku. Minimální požadovaný formát fotografie je 10 x 15, k fotografii připiš své jméno, rok narození a tel. kontakt na sebe, popř. . Vybrané fotografie budou otištěny v připravovaném farním kalendáři pro rok KATOLICKÁ CHARIS- MATICKÁ KONFERENCE BRNO 2012 Uplynul rok a my jsme jako pramínky z domovských farností spěchali na KCHK, každoročně s velkou obětavostí zajišťovanou některým z velkých měst. Letos, jako již několikátým rokem, jsme se těšili z města moravského - Brna. Naše jednotlivé pramínky se spojily v mohutnou řeku mládeže, mladých rodin i se svými dětmi a těmi dříve narozenými. Někteří hledající, jiní toužící patřit více Bohu, více Ho znát a milovat. Lidé z různých církví a společenství. Den začíná chválami, potom následuje přednáška, oběd a další přednáška. Den je ukončen mší svatou, defilující velkým zástupem kněží, kteří jsou samozřejmě k dispozici i ke svátostem smíření. Ti, kteří mají dar přímluvné modlitby, slouží tímto způsobem. Paralelně probíhá dětská konference, kde péče o nejmenší je svěřena naší mládeži. Konference je zakončena nedělní mší svatou, letos celebrovanou Jeho Eminencí kardinálem MiloslavemVlkem. Dva proudy jako by se propojily- ten náš lidský a ten Ducha Božího. Děkujeme Ti, Hospodine, že si prosazuješ své dílo, že mu žehnáš a dáváš mu sílu a směr, pro svoji čest a chválu. Jarmila Vacková FARNÍ LISTY vydala Římskokatolická farnost Lipník nad Bečvou. Vychází pro vnitřní potřebu farností Lipník nad Bečvou, Týn nad Bečvou, Hlinsko za přispění firmy TRUMF International. Neprodejné! Starší čísla Farních listů a aktuální informace o životě farnosti najdete na internetové adrese Tisk: reklamní agentura VASTAINVEST s.r.o. Příspěvky do Farních listů můžete donést na faru v Lipníku nebo zaslat na FARNÍ LISTY 5/2012 6

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč 7/8 V Polné se otevře církevní muzeum Rozhovor s P. Josefem Kopeckým, SDB Na návštěvě: Farnost Hradec Králové Pražské Předměstí Moje dítě

Více

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu.

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. Advent Jsou to čtyři neděle, během kterých bychom se měli zamyslet sami nad sebou. 4. listopadu

Více

číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011

číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek P. Jan Polák Světových dnů mládeže v Madridu se účastnili

Více

Září/říjen 5/2012. Z cyklu děti malují Chlumeček: Adélka Tesařová. Dvouměsíčník farnosti Luže. Pouť bezdomovců. Mládežnický Žďár.

Září/říjen 5/2012. Z cyklu děti malují Chlumeček: Adélka Tesařová. Dvouměsíčník farnosti Luže. Pouť bezdomovců. Mládežnický Žďár. Září/říjen 5/2012 Pouť bezdomovců Mládežnický Žďár Rytířský tábor Pouť rodin Chiara Luce Z cyklu děti malují Chlumeček: Adélka Tesařová Dvouměsíčník farnosti Luže DaR přestěhován Básnička CHLUMEČEK 5/2012

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu V září se na Sonusu opět rozběhly pravidelné aktivity, mezi které patří výuka náboženství i pravidelná setkávání nad rozličnými tématy duchovního života. Říjen 2013 Číslo 9

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Červenec 2006 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Obsah:! Pravoslavní v Jánu. str. 8! Katechumeni v katedrále... str. 9! Ještě k biřmování..str. 11! Deset dětí z našich farností přistoupilo k prvnímu sv. přijímání......

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado. 7 8 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červenec srpen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz CYRILOMETODĚJSKÉ SLAVNOSTI VELEHRAD 2013 Čtvrtek 4. července

Více

Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. ABY FARNOST BYLA SPOLEČENSTVÍM Rozhovor s P. Markem

Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. ABY FARNOST BYLA SPOLEČENSTVÍM Rozhovor s P. Markem Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Červenec - Srpen 2012 1 ABY FARNOST BYLA SPOLEČENSTVÍM Rozhovor s P. Markem V budově fary se přestavuje. Můžete nám blíže popsat probíhající práce? Kromě dění, která

Více

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY březen 2014 ročník 3 XXIV. Papež František s Mons. Paďourem a Mons. Posádem při návštěvě Ad limina v Římě. Dopis

Více

AKTUALITY. Foto: Člověk a víra. Milovat a sloužit Pánu

AKTUALITY. Foto: Člověk a víra. Milovat a sloužit Pánu D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 6 červen 2015 ročník XXV. Foto: Člověk a víra Milovat a sloužit Pánu (...) S vědomím vlastní nedokonalosti žasnu

Více

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje.

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje. 1/2013 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, vstupujeme do postní doby, ve které máme znovu intenzivněji usilovat o obrácení svého života ke Kristu, o návrat k Lásce (srov.

Více

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 1 Chceme do světa přinášet lásku k bližnímu Rozhovor se sestrou Adrianou Mihovou Gesta víry a zbožnosti: Kráčení jako obraz duchovního putování

Více

Farní zpravodaj. Začíná jubilejní rok 200. výročí narození Dona Boska

Farní zpravodaj. Začíná jubilejní rok 200. výročí narození Dona Boska Farní zpravodaj leden 2015 Začíná jubilejní rok 200. výročí narození Dona Boska Uvnitř tohoto vydání: Úvodník Den farností Teplice v roce 2015 2 Milé setkání 3 Blonďák v Teplicích 4 Jak to viděl Vlastimil

Více

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY 2/2014 duben Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, když řekneme, že Velikonoce jsou největší křesťanské svátky, asi se většina lidí kolem nás bude stále divit. Proč to nejsou Vánoce?

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

Farní občasník. Časopis farního společenství v Otrokovicích a Pohořelicích. Čas odpočinku, čas bohoslužeb. Číslo 4, ročník XVIII. neděle 1.7.

Farní občasník. Časopis farního společenství v Otrokovicích a Pohořelicích. Čas odpočinku, čas bohoslužeb. Číslo 4, ročník XVIII. neděle 1.7. Farní občasník Časopis farního společenství v Otrokovicích a Pohořelicích Číslo 4, ročník XVIII. neděle 1.7. 2007 Čas odpočinku, čas bohoslužeb Začínají prázdniny a s nimi doba dovolených a cestování.

Více

Společenství. Dušičkové

Společenství. Dušičkové 5/11 Dušičkové "Církev je tajemstvím víry a může být žita jedině v lásce" Romano Guardini OBSAH: VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ..2 O DOBROVOLNÉ SLUŽBĚ V BULHARSKU 4 DOVOLENÁ MAMINEK V JABLUNKOVĚ...7

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 1/2009 Ročník XIX Leden 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze První list Soluňanům Tomáš Holub Domov Svatého Josefa v Žirči Letem, světem...mládeže Tříkrálová sbírka 2009 Liturgický oděv

Více

VĚSTNÍK. CO DOSTANE DO VÍNKU NOVÝ ROK Ozvěny koled doznívají již jen v našich vzpomínkách, pozůstatky silvestrovských ČÍSLO 1 LEDEN 2013

VĚSTNÍK. CO DOSTANE DO VÍNKU NOVÝ ROK Ozvěny koled doznívají již jen v našich vzpomínkách, pozůstatky silvestrovských ČÍSLO 1 LEDEN 2013 ČÍSLO 1 LEDEN 2013 VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE CO DOSTANE DO VÍNKU NOVÝ ROK Ozvěny koled doznívají již jen v našich vzpomínkách, pozůstatky silvestrovských petard z lhoteckých ulic odvál

Více

V srpnu si připomeneme 100. výročí korunovace sochy Panny Marie Svatohostýnské. 10. R O Č N Í K - PRÁZDNINY 2012 - Č Í S L O 107

V srpnu si připomeneme 100. výročí korunovace sochy Panny Marie Svatohostýnské. 10. R O Č N Í K - PRÁZDNINY 2012 - Č Í S L O 107 M Ě S Í Č N Í K F R Y Š T Á C K É F A R N O S T I 10. R O Č N Í K - PRÁZDNINY 2012 - Č Í S L O 107 Z OBSAHU HOSTÝNSKÁ KORUNOVACE KNIHA NA PRÁZDNINY ROZHOVOR S GAMBIM ZLÍNSKÉ EXERCICICE V srpnu si připomeneme

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J č. 99 postní doba 2013 Nada te turbe, Nada te espante Ničím se nermuť, ničím se neznepokojuj Z

Více

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 12 ročník XXVI neděle 14. června 2015

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 12 ročník XXVI neděle 14. června 2015 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 12 ročník XXVI neděle 14. června 2015 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek Libuše Jakubíčková Naše farnosti slavily slavnost Božího

Více

Srdečně zveme na výroční

Srdečně zveme na výroční 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 duben 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě květen 2015 Slovo na cestu Dávat dohromady 20 let na cestě Když rozbijeme hrníček, nebude už sloužit původnímu účelu. Totéž platí o narušení

Více

Časopis přerovského děkanátu. Červenec-Srpen 2010 Číslo 7 Ročník 16

Časopis přerovského děkanátu. Červenec-Srpen 2010 Číslo 7 Ročník 16 Časopis přerovského děkanátu Červenec-Srpen 2010 Číslo 7 Ročník 16 Úvodník P. Pavel Hofírek Liturgický kalendář Rozhovory Vezmu kalich spásy Rozhovory s ředitelkami nových mateřských škol - Mgr. Ivetou

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz 6 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Snímek Martin Kučera Důstojnost krásy výstava v kryptě katedrály sv. Václava

Více

AKTUALITY. červenec srpen 2013 ročník XXII.

AKTUALITY. červenec srpen 2013 ročník XXII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY červenec srpen 2013 7-8 ročník XXII. Ohlédnutí za oslavami 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou

Více

Časopis o životě Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna. Ročník XVII. www.farnostslavkov.cz Číslo 1/2014

Časopis o životě Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna. Ročník XVII. www.farnostslavkov.cz Číslo 1/2014 Časopis o životě Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna Ročník XVII. www.farnostslavkov.cz Číslo 1/2014 Papež František: Radost evangelia Evangelii Gaudium (česky Radost evangelia) je apoštolská exhortace,

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Září 2005 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Pastorační plán farnosti? Asi si mnozí dobře pamatujeme, jak se v našem hospodářství v dobách minulých vytvářely jedinečné pětileté plány, které pak zpravidla, rozuměj

Více

IKD. Dvacet let církevního školství v diecézi Rozhovor s Jiřím Vojáčkem Na návštěvě: Farnost Ústí nad Orlicí Šance pro rodinu - nová pomoc pro rodiny

IKD. Dvacet let církevního školství v diecézi Rozhovor s Jiřím Vojáčkem Na návštěvě: Farnost Ústí nad Orlicí Šance pro rodinu - nová pomoc pro rodiny IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč 6 Dvacet let církevního školství v diecézi Rozhovor s Jiřím Vojáčkem Na návštěvě: Farnost Ústí nad Orlicí Šance pro rodinu - nová pomoc pro

Více