Městský úřad Vimperk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský úřad Vimperk"

Transkript

1 Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, Vimperk Odbor dopravy a silničního hospodářství pracoviště: Nad Stadiónem 199, Vimperk Číslo jednací: MUVPK-OD 38618/18-NOV Spisová značka: 6875/2018 Vyřizuje: Petr Nový Telefon: Elektronická podatelna: Datová schránka: 9ydb7vm Datum: VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI Městský úřad Vimperk, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o silničním provozu), na základě žádosti Města Vimperk, IČ , Steinbrenerova 6, Vimperk, ze dne , podle 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu stanovuje přechodnou úpravu provozu na místních komunikacích ul. Svornosti, nám. Svobody, Pivovarská, Kaplířova a Rožmberská ve Vimperku formou umístění přenosných dopravních značek podle přiloženého dopravně inženýrského opatření v termínu od 06:00 hod. do 19:00 hod. Přenosné dopravní značky budou umístěny dle přiloženého a odsouhlaseného dopravně inženýrského opatření. Důvod stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích ul. Svornosti, nám. Svobody, Pivovarská, Kaplířova a Rožmberská ve Vimperku je konání akcí Vánoční trhy a Rozsvícení vánočního stromu. Přechodná úprava bude provedena za dodržení těchto podmínek: 1. Přenosné svislé dopravní značení bude umístěno na červenobílé pruhované sloupky a musí být zabezpečeno proti pootočení. Spodní hrana svislé dopravní značky musí být ve výšce min. 60 cm nad vozovkou, její nejbližší hrana musí být umístěna minimálně 50 cm od zpevněného kraje komunikace a maximálně 200 cm. 2. Žadatel odpovídá za správné umístění dopravního značení dle TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích schválených Ministerstvem dopravy a jeho údržbu po celou dobu trvání akce. Po jejím skončení bude přechodné dopravní značení neprodleně odstraněno a uvedeno do původního stavu. 3. Dopravní značení bude osazeno odbornou firmou před zahájením prací. Pracovníci zhotovitele musí být řádně proškoleni, poučeni a označeni dle platné vyhlášky.

2 4. V případě potřeby si Městský úřad Vimperk, odbor dopravy a silničního hospodářství, a Policie ČR vyhrazují právo dopravní značení doplnit nebo pozměnit. 5. Odpovědnou osobou za provedení dopravního značení je za žadatele Renata Lešková, tel ODŮVODNĚNÍ Městský úřad Vimperk, odbor dopravy a silničního hospodářství, obdržel žádost Města Vimperk, IČ , Steinbrenerova 6, Vimperk, ze dne o stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích ul. Svornosti, nám. Svobody, Pivovarská, Kaplířova a Rožmberská ve Vimperku v termínu od 06:00 hod. do 19:00 hod. K žádosti bylo přiloženo kladné stanovisko Policie ČR, KŘP Jčk, DI Prachatice č.j. KRPC /Čj Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích provedené formou umístění přenosných dopravních značek se realizuje formou opatření obecné povahy podle části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k uvedeným skutečnostem správní orgán stanovil na místních komunikacích ul. Svornosti, nám. Svobody, Pivovarská, Kaplířova a Rožmberská ve Vimperku přechodnou úpravu provozu formou umístění přenosných dopravních značek, tak jak je uvedeno ve výroku tohoto stanovení. POUČENÍ Podle 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen správní řád) nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek. V souladu s ustanovením 77 odst. 5 zákona o silničním provozu se návrh opatření obecné nedoručuje a opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení. otisk úředního razítka Petr Nový v. r. zástupce vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů. A. Údaje o zveřejnění na úřední desce a elektronické úřední desce MěÚ Vimperk Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Čj.: MUVPK-OD 38618/18-NOV strana 2 (celkem 3)

3 Obdrží: Účastníci: Město Vimperk, odbor školství, kultury a cestovního ruchu Město Vimperk, odbor investic a údržby (IV) (IV) Dotčené osoby: V souladu s ustanovením 173 odst. 1 správního řádu doručuje Městský úřad Vimperk toto opatření obecné povahy dotčeným osobám veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s ustanovením 25 správního řádu tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce Městského úřadu Vimperk a současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení bude písemnost považována za doručenou. Dotčené orgány: Policie ČR, KŘP Jčk, DI Prachatice, IČ (KRPC /Čj-2018) (DS) Obdrží k vyvěšení na úřední desce: Městský úřad Vimperk, odbor HB Čj.: MUVPK-OD 38618/18-NOV strana 3 (celkem 3)

4

5