PROTOKOL MĚRNÉ ROČNÍ POTŘEBY TEPLA NA VYTÁPĚNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROTOKOL MĚRNÉ ROČNÍ POTŘEBY TEPLA NA VYTÁPĚNÍ"

Transkript

1 PROTOKOL MĚRNÉ ROČNÍ POTŘEBY TEPLA NA VYTÁPĚNÍ Návrhový stav Způsob výpočtu SFŽP ČR NZÚ Nová zelená úsporám Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Prakšice, Prakšice, Katastrální území: Parcelní číslo: 46/2 Datum uvedení budovy do provozu (nebo předpokládané datum uvedení do provozu): Vlastník nebo stavebník: Adresa: 2020 Stanislava Lekešová Nivnická Vlčnov IČ: Tel./ / Typ budovy Rodinný dům Bytový dům Budova pro ubytování a stravování Administrativní budova Budova pro zdravotnictví Budova pro vzdělávání Budova pro sport Budova pro obchodní účely Budova pro kulturu Jiné druhy budovy: 1) Výčet norem použitých při výpočtu: ČSN EN ISO : Tepelné chování budov - Měrné tepelné toky prostupem tepla a větráním - Výpočtová metoda ČSN EN ISO : Energetická náročnost budov - Výpočet spotřeby na vytápění a chlazení TNI : Energetická náročnost budov - Typické hodnoty pro výpočet ČSN :2005 Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin ČSN :2005 Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody ČSN EN ISO : Tepelné chování budov - Přenos tepla zeminou - Výpočtová metoda Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek pro podprogram Nová zelená úsporám RODINNÉ DOMY v rámci 3. Výzvy k podávání žádostí (oblast podpory A, B a C.2) /10 DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol měrné potřeby tepla - NZÚ - návrhový stav 1

2 2 ) Jméno zpracovatele protokolu měrné roční potřeby tepla na vytápění a měrné neobnovitelné, protokolu průměrného součinitele prostupu tepla Uem: název zpracovatele: Adam Běťák ulice zpracovatele: - město zpracovatele Pašovice jméno oprávněné osoby: Bc. Adam Běťák - kontakt - telefon: - kontakt Identifikační označení protokolu Identifikační označení protokolu 3) Datum zpracování výpočtu: 4) Okrajové klimatické podmínky: měsíc počet dnů teplota v exteriéru [ C] intenzita slunečního záření I sol měsíc] dopadajícího kolmo na plochu výplně -1,30-0,10 3,70 8,10 13,30 16,10 18,00 17,90 13,50 8,30 3,20 0,50 Hodnoty intenzity slunečního záření podle orientace ke světovým stranám, úhlu sklonu plochy a měsíce v roce použité při výpočtu jsou převzaty z přílohy C.1.1 v TNI : Energetická náročnost budov - Typické hodnoty pro výpočet VYP-4, VYP-5, VYP-6, VYP-7, VYP-8, VYP-9, VYP-16 azimut normály výplně a vyp = ±45 sklon výplně 90 36,0 61,0 87,0 120,0 124,1 121,9 115,1 127,0 96,0 81,0 46,9 31,0 VYP-10, VYP-11, VYP-12, VYP-13, VYP-14, VYP-15, VYP-17, VYP-18 azimut normály výplně a vyp = ±135 sklon výplně 90 11,0 22,0 40,1 70,0 88,0 98,1 89,0 75,9 49,0 29,0 13,1 8,1 Poznámka: Azimut výplně je odklon normály na plochu výplně od jižního směru (J=0, JZ=+45, JV=-45, Z=+90, V=-90, SZ=+135, SV=-135, S=±180. Hodnoty solárního záření pro JZ a JV, pro Z a V, pro SZ a SV jsou shodné. Poznámka: Sklon výplně je odklon plochy výplně od vodorovné roviny. 0 = vodorovná výplň, 90 = svislá výplň. Poznámka: *Tyto výplně náleží nevytápěným prostorům, u nichž není v tepelné bilanci uvažováno se solárními tepelnými zisky. 5) Počet zón v budově: 1 6) Celková energeticky vztažná podlahová plocha A c : 170,0 DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol měrné potřeby tepla - NZÚ - návrhový stav 2

3 7) Celková podlahová plocha A f,int z vnitřních rozměrů pro potřeby výpočtu dodané ve vztahu k měrným parametrům vyjádřeným k podlahové ploše: 131,2 8) Vnitřní návrhové teploty: Profil užívání přiřazení k zóně 1 název profilu (m) Rodinné domy - obytné prostory (NZÚ) teplotní parametry požadovaná teplota pro režim vytápění v provozní době θ int,h,set,i 20 C požadovaná teplota pro režim vytápění mimo provozní dobu θ int,h,set,ii 18 C požadovaná teplota pro režim chlazení v provozní době θ int,c,set,i 22 C požadovaná teplota pro režim chlazení mimo provozní dobu θ int,c,set,ii 30 C 9) Vnitřní tepelná kapacita: Tepelná kapacita zóny 1 tepelná kapacita těžká vnitřní tepelná kapacita zóny (vztaženo k A f,ext ) C m 260 kj/m 2 K účinná plocha akumulační hmoty zóny (vztaženo k A f,ext ) A m 3 m 2 /m 2 10) Vnitřní tepelné zisky: Vnitřní tepelné zisky zóny 1 vnitřní tepelné zisky (osoby, spotřebiče, umělé osvětlení) vnitřní tepelné zisky od osob ɸ int,oc 1,50 W/m 2 časový podíl přítomnosti osob F Oc 0,7 - vnitřní tepelné zisky od zařizovacích předmětů ɸ int,a 3 W/m 2 časový podíl provozu zařizovacích předmětů f A 0,2 - požadavek na udržovanou osvětlenost E m 90 lx účinnost světelných zdrojů umělého osvětlení η L 15 % měrný příkon umělého osvětlení p L,lx 0,05 W/m 2 lx doba provozu umělého osvětlení při denním světle t D 900 h doba provozu umělého osvětlení bez denního světla t N 600 h činitel závislosti umělého osvětlení na denním světle F D 1,00 - přímé zadání měrné spotřeby elektřiny na umělé osvětlení NE zadaná měrná spotřeba na umělé osvětlení (vztaženo k podlahové ploše A f,int ) W L - kwh/m 2 rok DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol měrné potřeby tepla - NZÚ - návrhový stav 3

4 11) Počet osob: Počet osob v zóně 1 provozní parametry podíl připadající čisté podlahové plochy A f,int [m 2 ] na jednu osobu f osoba 40 m 2 /os podíl připadající čisté podlahové plochy A f,int [m 2 ] na jednu osobu 3,3 os 12) Objem vzduchu v zóně V int : Objem vzduchu v zóně 1 Objem vzduchu v zóně V int 328,0 m 3 13) Typ větrání: Typ větrání zóny 1 zóna řízeně větrána objemový tok větraného vzduchu (vztaženo k V int ) v provozní dobu VZT V nd,i 0,3 1/h objemový tok větraného vzduchu (vztaženo k V int ) v neprovozní dobu VZT V nd,ii - 1/h násobnost výměny vzduchu v zóně při tlakovém rozdílu 50 Pa mezi interiérem a exteriérem n 50 0,50 1/h činitel infiltrace pro zónu e 0,01 - činitel větrné expozice f 20 - VZT 1 Vzduchotechnika procento časového úseku s nuceným větráním - 70,83 % podíl větrání této VZT jednotky z požadovaného objemu větrání zóny % měrný příkon ventilátorů VZT jednotky SFP ahu 500 Ws/m 3 elektrický příkon ostatních prvků systému nuceného větrání P el,v,aux 65,00 W váhový činitel regulace ventilátorů systému nuceného větrání f v,vent,ctrl 1,00 - účinnost zpětného získávání tepla η V,H,hr 77 % Popis VZT jednotky: DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol měrné potřeby tepla - NZÚ - návrhový stav 4

5 14) Neprůsvitné konstrukce: Neprůsvitné konstrukce zóny 1 STN 1 OSZ1 plocha konstrukce A 198,30 m 2 součinitel prostupu tepla konstrukce U 0,180 W/m 2 K požadovaný součinitel prostupu tepla konstrukce dle ČSN 73 U N 0,300 W/m 2 K redukční činitel konstrukce b 1,00 - měrný tepelný tok prostupem tepla konstrukcí H tr,ie 35,69 W/K PDL( z) 2 PDL plocha konstrukce A 89,12 m 2 součinitel prostupu tepla konstrukce U 0,140 W/m 2 K požadovaný součinitel prostupu tepla konstrukce dle ČSN 73 U N 0,450 W/m 2 K redukční činitel konstrukce b viz 16) - měrný tepelný tok prostupem tepla konstrukcí H tr,ig viz 16) W/K STR 3 STR1 plocha konstrukce A 92,07 m 2 součinitel prostupu tepla konstrukce U 0,090 W/m 2 K požadovaný součinitel prostupu tepla konstrukce dle ČSN 73 U N 0,300 W/m 2 K redukční činitel konstrukce b 1,00 - měrný tepelný tok prostupem tepla konstrukcí H tr,ie 8,29 W/K 15) Nevytápěné prostory: DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol měrné potřeby tepla - NZÚ - návrhový stav 5

6 16) Výpis konstrukcí ve styku se zeminou: Výpis konstrukcí ve styku se zeminou zóny 1 činitel tepelné vodivosti zeminy λ gr 1,50 W/mK Činitel vlivu spodní vody G w 1,00 - Výpočet uvažován s kolísáním měrných tepelných toků během roku Měrná objemová tepelná kapacita zeminy ρ * c 2940 kj/m 3 K konstrukce podlahy charakterizující podlahu na terénu PDL(z)-2 PDL exponovaný obvod podlahy P 40,97 m plocha podlahy na terénu A f,gr 89,12 m 2 charakteristický rozměr podlahy B 4,35 m průměrná tloušťka obvodové stěny w 0,36 m tepelný odpor podlahy charakterizující podlahu na terénu R f 6,973 m 2 K/W návrhový součinitel tepelné vodivosti použité u svislé okrajové tepelné izolace λ u 0,03 W/mK hloubka svislé okrajové tepelné izolace D 0,65 m tloušťka svislé okrajové tepelné izolace d n 0,08 m návrhový součinitel tepelné vodivosti použité u vodorovné okrajové tepelné izolace λ u 0,00 W/mK šířka vodorovné okrajové tepelné izolace D - m tloušťka vodorovné okrajové tepelné izolace d n - m ekvivalentní součinitel prostupu tepla konstrukcí přilehlých k zemině bez zahrnutí vlivu okrajových tepelných izolací doplňkový lineární činitel tepelné vodivosti prostupu tepla při umístění okrajové tepelné izolace U 0 0,114 W/m 2 K ΔΨ -0,012 W/mK činitel teplotní redukce konstrukcí přilehlých k zemině stanovený pomocí ČSN EN b 0,78 - ekvivalentní součinitel prostupu tepla konstrukcí přilehlých k zemině včetně zahrnutí vlivu okrajových tepelných izolací U 0,109 W/m 2 K ustálený měrný tepelný tok prostupem konstrukcí přilehlých k zemině H tr,ig 9,69 W/K Poznámka: Činitel teplotní redukce b, ekvivalentní součinitele prostupu tepla podlahy na terénu U a U 0, a měrná tepelná ztráta H tr,ig podlahy na terénu jsou zde uvedeny bez zahrnutí vlivu paušální přirážky na tepelné mosty. Vnitřní periodický měrný tepelný tok zeminou H pi 10,85 W/K Vnější periodický měrný tepelný tok zeminou H pe 3,79 W/K Měsíc měsíční měrné tepelné toky zeminou H g,m [W/K] 6,98 7,17 7,95 9,49 13,92 21,20 37,73 36,12 14,23 9,59 7,83 7,27 DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol měrné potřeby tepla - NZÚ - návrhový stav 6

7 17) Průsvitné konstrukce: Průsvitné konstrukce zóny 1 VYP 4 O-T1 jihozápad plocha konstrukce A 3,13 m 2 součinitel prostupu tepla konstrukce U 0,670 W/m 2 K požadovaný součinitel prostupu tepla konstrukce dle ČSN 73 U N 1,500 W/m 2 K celkový činitel prostupu solární g gl, kolmá 0,62 - korekční činitel neprůsvitných částí výplně (rámu) f F 0,22 - měrný tepelný tok prostupem tepla konstrukcí H tr,ie 2,10 W/K VYP 5 O-T2 jihozápad plocha konstrukce A 5,68 m 2 součinitel prostupu tepla konstrukce U 0,660 W/m 2 K požadovaný součinitel prostupu tepla konstrukce dle ČSN 73 U N 1,500 W/m 2 K celkový činitel prostupu solární g gl, kolmá 0,62 - korekční činitel neprůsvitných částí výplně (rámu) f F 0,22 - měrný tepelný tok prostupem tepla konstrukcí H tr,ie 3,75 W/K VYP 6 O-T16 jihozápad plocha konstrukce A 3,75 m 2 součinitel prostupu tepla konstrukce U 0,680 W/m 2 K požadovaný součinitel prostupu tepla konstrukce dle ČSN 73 U N 1,500 W/m 2 K celkový činitel prostupu solární g gl, kolmá 0,62 - korekční činitel neprůsvitných částí výplně (rámu) f F 0,31 - měrný tepelný tok prostupem tepla konstrukcí H tr,ie 2,55 W/K VYP 7 O-T3 jihovýchod plocha konstrukce A 5,11 m 2 DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol měrné potřeby tepla - NZÚ - návrhový stav 7

8 17) Průsvitné konstrukce: součinitel prostupu tepla konstrukce U 0,670 W/m 2 K požadovaný součinitel prostupu tepla konstrukce dle ČSN 73 U N 1,500 W/m 2 K celkový činitel prostupu solární g gl, kolmá 0,62 - korekční činitel neprůsvitných částí výplně (rámu) f F 0,23 - měrný tepelný tok prostupem tepla konstrukcí H tr,ie 3,42 W/K VYP 8 O-T4 jihovýchod plocha konstrukce A 1,75 m 2 součinitel prostupu tepla konstrukce U 0,680 W/m 2 K požadovaný součinitel prostupu tepla konstrukce dle ČSN 73 U N 1,500 W/m 2 K celkový činitel prostupu solární g gl, kolmá 0,62 - korekční činitel neprůsvitných částí výplně (rámu) f F 0,29 - měrný tepelný tok prostupem tepla konstrukcí H tr,ie 1,19 W/K VYP 9 O-T6 jihovýchod plocha konstrukce A 0,73 m 2 součinitel prostupu tepla konstrukce U 0,700 W/m 2 K požadovaný součinitel prostupu tepla konstrukce dle ČSN 73 U N 1,500 W/m 2 K celkový činitel prostupu solární g gl, kolmá 0,54 - korekční činitel neprůsvitných částí výplně (rámu) f F 0,48 - měrný tepelný tok prostupem tepla konstrukcí H tr,ie 0,51 W/K VYP 10 O-T7 severozápad plocha konstrukce A 1,81 m 2 součinitel prostupu tepla konstrukce U 0,630 W/m 2 K požadovaný součinitel prostupu tepla konstrukce dle ČSN 73 U N 1,500 W/m 2 K DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol měrné potřeby tepla - NZÚ - návrhový stav 8

9 17) Průsvitné konstrukce: celkový činitel prostupu solární g gl, kolmá 0,54 - korekční činitel neprůsvitných částí výplně (rámu) f F 0,27 - měrný tepelný tok prostupem tepla konstrukcí H tr,ie 1,14 W/K VYP 11 O-T8 severozápad plocha konstrukce A 1,08 m 2 součinitel prostupu tepla konstrukce U 0,660 W/m 2 K požadovaný součinitel prostupu tepla konstrukce dle ČSN 73 U N 1,500 W/m 2 K celkový činitel prostupu solární g gl, kolmá 0,54 - korekční činitel neprůsvitných částí výplně (rámu) f F 0,36 - měrný tepelný tok prostupem tepla konstrukcí H tr,ie 0,71 W/K VYP 12 D-T10 severovýchod plocha konstrukce A 2,47 m 2 součinitel prostupu tepla konstrukce U 0,690 W/m 2 K požadovaný součinitel prostupu tepla konstrukce dle ČSN 73 U N 1,700 W/m 2 K celkový činitel prostupu solární g gl, kolmá 0,62 - korekční činitel neprůsvitných částí výplně (rámu) f F 0,90 - měrný tepelný tok prostupem tepla konstrukcí H tr,ie 1,70 W/K VYP 13 O-T9 severovýchod plocha konstrukce A 1,68 m 2 součinitel prostupu tepla konstrukce U 0,650 W/m 2 K požadovaný součinitel prostupu tepla konstrukce dle ČSN 73 U N 1,500 W/m 2 K celkový činitel prostupu solární g gl, kolmá 0,54 - korekční činitel neprůsvitných částí výplně (rámu) f F 0,31 - měrný tepelný tok prostupem tepla konstrukcí H tr,ie 1,09 W/K VYP 14 O-T5 DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol měrné potřeby tepla - NZÚ - návrhový stav 9

10 17) Průsvitné konstrukce: severovýchod plocha konstrukce A 0,60 m 2 součinitel prostupu tepla konstrukce U 0,700 W/m 2 K požadovaný součinitel prostupu tepla konstrukce dle ČSN 73 U N 1,500 W/m 2 K celkový činitel prostupu solární g gl, kolmá 0,54 - korekční činitel neprůsvitných částí výplně (rámu) f F 0,50 - měrný tepelný tok prostupem tepla konstrukcí H tr,ie 0,42 W/K VYP 15 O-T17 severovýchod plocha konstrukce A 0,90 m 2 součinitel prostupu tepla konstrukce U 0,670 W/m 2 K požadovaný součinitel prostupu tepla konstrukce dle ČSN 73 U N 1,500 W/m 2 K celkový činitel prostupu solární g gl, kolmá 0,54 - korekční činitel neprůsvitných částí výplně (rámu) f F 0,38 - měrný tepelný tok prostupem tepla konstrukcí H tr,ie 0,60 W/K VYP 16 O-T16 jihozápad plocha konstrukce A 3,75 m 2 součinitel prostupu tepla konstrukce U 0,680 W/m 2 K požadovaný součinitel prostupu tepla konstrukce dle ČSN 73 U N 1,500 W/m 2 K celkový činitel prostupu solární g gl, kolmá 0,62 - korekční činitel neprůsvitných částí výplně (rámu) f F 0,31 - měrný tepelný tok prostupem tepla konstrukcí H tr,ie 2,55 W/K VYP 17 O-T8 severozápad plocha konstrukce A 1,08 m 2 součinitel prostupu tepla konstrukce U 0,660 W/m 2 K požadovaný součinitel prostupu tepla konstrukce dle ČSN 73 U N 1,500 W/m 2 K DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol měrné potřeby tepla - NZÚ - návrhový stav 10

11 17) Průsvitné konstrukce: celkový činitel prostupu solární g gl, kolmá 0,54 - korekční činitel neprůsvitných částí výplně (rámu) f F 0,36 - měrný tepelný tok prostupem tepla konstrukcí H tr,ie 0,71 W/K VYP 18 O-T17 severovýchod plocha konstrukce A 0,90 m 2 součinitel prostupu tepla konstrukce U 0,670 W/m 2 K požadovaný součinitel prostupu tepla konstrukce dle ČSN 73 U N 1,500 W/m 2 K celkový činitel prostupu solární g gl, kolmá 0,54 - korekční činitel neprůsvitných částí výplně (rámu) f F 0,38 - měrný tepelný tok prostupem tepla konstrukcí H tr,ie 0,60 W/K Pro níže uvedené koeficienty zastínění pevnými překážkami platí: F sh,o = F sh,o,hor I. F sh,o,hor II. F sh,o,ver Pro níže uvedené koeficienty zastínění pohybllivými překážkami platí: F sh,gl = (1.00. (100-Sh) + F sh,gl,type. Sh ) / 100 Pro výsledný koeficient zastínění výplně platí: F sh = F sh,gl. F sh,o Dolní index "H" značí uvažované zastínění pro režim vytápění, dolní index "C" značí uvažované zastínění pro režim chlazení F sh,o - průměrný roční podíl zastínění výplně pevnými překážkami pro cca 50 s.š., hodnota 1.00 = bez zastínění, 0.00 = plně stíněná F sh,o,hor I - průměrný roční podíl zastínění výplně pevnou průběžnou horizontální překážkou pro cca 50 s.š. na základě úhlu α F sh,o,hor II - průměrný roční podíl zastínění výplně pevnou průběžnou horizontální překážkou pro cca 50 s.š. na základě úhlu γ F sh,o,ver - průměrný roční podíl zastínění výplně pevnou průběžnou vertikální překážkou pro cca 50 s.š. na základě úhlu β F sh,gl - průměrný podíl zastínění výplně pohyblivými překážkami pro daný měsíc, hodnota 1.00 = bez zastínění, 0.00 = plně stíněná F sh,gl,type - podíl solární tepelné propustnosti použitého stínícího prvku, hodnota 1.00 = bez stínění (plně propustná), 0.00 = plně nepropustná sh - průměrný procentání podíl (%) pokrytí výplně pohyblivým stínícím prvkem pro daný měsíc úhel horizontu svislý řez vodorovný řez VÝPIS ZASTÍNĚNÍ VÝPLNÍ - měsíce VÝPIS ZASTÍNĚNÍ VÝPLNÍ HODNOCENÉ BUDOVY DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol měrné potřeby tepla - NZÚ - návrhový stav 11

12 Zóna Z1 - Rodinný dům Označení - název výplně, orientace výplně, sklon výplně pevné objekty: pohyblivé stínění: F sh,o,hor I α => (-) F sh,o,hor II γ => (-) název stínícího prvku F sh,o,ver β => (-) F sh,o (-) F sh,gl,type (-) ,000 VYP 4 - O-T1, orientace: jihozápad, sklon: 90 bílé žaluzie vnější 3 0,350 sh C (%) F sh,gl,c (-) 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 F sh,c (-) 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 sh H (%) F sh,gl,h (-) 1,000 1,000 1,000 1,000 0,675 0,350 0,350 0,350 0,675 1,000 1,000 1,000 F sh,h (-) 1,000 1,000 1,000 1,000 0,675 0,350 0,350 0,350 0,675 1,000 1,000 1, ,000 VYP 5 - O-T2, orientace: jihozápad, sklon: 90 bílé žaluzie vnější 3 0,350 sh C (%) F sh,gl,c (-) 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 F sh,c (-) 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 sh H (%) F sh,gl,h (-) 1,000 1,000 1,000 1,000 0,675 0,350 0,350 0,350 0,675 1,000 1,000 1,000 F sh,h (-) 1,000 1,000 1,000 1,000 0,675 0,350 0,350 0,350 0,675 1,000 1,000 1, ,000 VYP 6 - O-T16, orientace: jihozápad, sklon: 90 bílé žaluzie vnější 3 0,350 sh C (%) F sh,gl,c (-) 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 F sh,c (-) 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 sh H (%) F sh,gl,h (-) 1,000 1,000 1,000 1,000 0,675 0,350 0,350 0,350 0,675 1,000 1,000 1,000 F sh,h (-) 1,000 1,000 1,000 1,000 0,675 0,350 0,350 0,350 0,675 1,000 1,000 1, ,000 VYP 7 - O-T3, orientace: jihovýchod, sklon: 90 bílé žaluzie vnější 3 0,350 sh C (%) F sh,gl,c (-) 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 F sh,c (-) 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 sh H (%) F sh,gl,h (-) 1,000 1,000 1,000 1,000 0,675 0,350 0,350 0,350 0,675 1,000 1,000 1,000 F sh,h (-) 1,000 1,000 1,000 1,000 0,675 0,350 0,350 0,350 0,675 1,000 1,000 1, ,000 VYP 8 - O-T4, orientace: jihovýchod, sklon: 90 bílé žaluzie vnější 3 0,350 sh C (%) F sh,gl,c (-) 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 F sh,c (-) 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 sh H (%) F sh,gl,h (-) 1,000 1,000 1,000 1,000 0,675 0,350 0,350 0,350 0,675 1,000 1,000 1,000 F sh,h (-) 1,000 1,000 1,000 1,000 0,675 0,350 0,350 0,350 0,675 1,000 1,000 1,000 DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol měrné potřeby tepla - NZÚ - návrhový stav 12

13 ,900 VYP 9 - O-T6, orientace: jihovýchod, sklon: 90 vlastní clona 1,000 sh C (%) F sh,gl,c (-) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 F sh,c (-) 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 sh H (%) F sh,gl,h (-) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 F sh,h (-) 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0, ,900 VYP 10 - O-T7, orientace: severozápad, sklon: 90 bílé žaluzie vnější 3 0,350 sh C (%) F sh,gl,c (-) 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 F sh,c (-) 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 sh H (%) F sh,gl,h (-) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 F sh,h (-) 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0, ,900 VYP 11 - O-T8, orientace: severozápad, sklon: 90 vlastní clona 1,000 sh C (%) F sh,gl,c (-) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 F sh,c (-) 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 sh H (%) F sh,gl,h (-) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 F sh,h (-) 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0, ,000 VYP 12 - D-T10, orientace: severovýchod, sklon: 90 vlastní clona 1,000 sh C (%) F sh,gl,c (-) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 F sh,c (-) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 sh H (%) F sh,gl,h (-) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 F sh,h (-) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1, ,000 VYP 13 - O-T9, orientace: severovýchod, sklon: 90 vlastní clona 1,000 sh C (%) F sh,gl,c (-) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 F sh,c (-) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 sh H (%) F sh,gl,h (-) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 F sh,h (-) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol měrné potřeby tepla - NZÚ - návrhový stav 13

14 ,000 VYP 14 - O-T5, orientace: severovýchod, sklon: 90 vlastní clona 1,000 sh C (%) F sh,gl,c (-) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 F sh,c (-) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 sh H (%) F sh,gl,h (-) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 F sh,h (-) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1, ,000 VYP 15 - O-T17, orientace: severovýchod, sklon: 90 vlastní clona 1,000 sh C (%) F sh,gl,c (-) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 F sh,c (-) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 sh H (%) F sh,gl,h (-) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 F sh,h (-) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1, ,000 VYP 16 - O-T16, orientace: jihozápad, sklon: 90 bílé žaluzie vnější 3 0,350 sh C (%) F sh,gl,c (-) 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 F sh,c (-) 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 sh H (%) F sh,gl,h (-) 1,000 1,000 1,000 1,000 0,675 0,350 0,350 0,350 0,675 1,000 1,000 1,000 F sh,h (-) 1,000 1,000 1,000 1,000 0,675 0,350 0,350 0,350 0,675 1,000 1,000 1, ,900 VYP 17 - O-T8, orientace: severozápad, sklon: 90 vlastní clona 1,000 sh C (%) F sh,gl,c (-) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 F sh,c (-) 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 sh H (%) F sh,gl,h (-) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 F sh,h (-) 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0, ,000 VYP 18 - O-T17, orientace: severovýchod, sklon: 90 vlastní clona 1,000 sh C (%) F sh,gl,c (-) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 F sh,c (-) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 sh H (%) F sh,gl,h (-) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 F sh,h (-) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol měrné potřeby tepla - NZÚ - návrhový stav 14

15 VÝPIS ZASTÍNĚNÍ VÝPLNÍ U REFERENČNÍ BUDOVY Referenční výplň, orientace: dtto HOD, sklon: dtto HOD shc,r (%) dtto HOD dtto HOD dtto HOD dtto HOD referenční clona F sh,gl,type,r = 0, F sh,gl,c,r (-) 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 F sh,c,r (-) F sh,gl,c,r. F sh,gl,c,r. F sh,gl,c,r. F sh,gl,c,r. F sh,gl,c,r. F sh,gl,c,r. F sh,gl,c,r. F sh,gl,c,r. F sh,gl,c,r. F sh,gl,c,r. F sh,gl,c,r. F sh,gl,c,r. F sh,o F sh,o F sh,o F sh,o F sh,o F sh,o F sh,o F sh,o F sh,o F sh,o F sh,o F sh,o sh H,R (%) dtto HOD dtto HOD dtto HOD dtto HOD dtto HOD dtto HOD dtto HOD dtto HOD dtto HOD dtto HOD dtto HOD dtto HOD F sh,gl,h,r (-) dtto HOD dtto HOD dtto HOD dtto HOD dtto HOD dtto HOD dtto HOD dtto HOD dtto HOD dtto HOD dtto HOD dtto HOD F sh,h,r (-) dtto HOD dtto HOD dtto HOD dtto HOD dtto HOD dtto HOD dtto HOD dtto HOD dtto HOD dtto HOD dtto HOD dtto HOD VÝPIS ZADANÝCH TEPELNÝCH VAZEB U NOVÉ REFERENČNÍ BUDOVY Referenční výplň, orientace: dtto HOD, sklon: dtto HOD shc,r (%) dtto HOD dtto HOD dtto HOD dtto HOD referenční clona F sh,gl,type,r = 0, F sh,gl,c,r (-) 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 F sh,c,r (-) F sh,gl,c,r. F sh,gl,c,r. F sh,gl,c,r. F sh,gl,c,r. F sh,gl,c,r. F sh,gl,c,r. F sh,gl,c,r. F sh,gl,c,r. F sh,gl,c,r. F sh,gl,c,r. F sh,gl,c,r. F sh,gl,c,r. F sh,o F sh,o F sh,o F sh,o F sh,o F sh,o F sh,o F sh,o F sh,o F sh,o F sh,o F sh,o sh H,R (%) dtto HOD dtto HOD dtto HOD dtto HOD dtto HOD dtto HOD dtto HOD dtto HOD dtto HOD dtto HOD dtto HOD dtto HOD F sh,gl,h,r (-) dtto HOD dtto HOD dtto HOD dtto HOD dtto HOD dtto HOD dtto HOD dtto HOD dtto HOD dtto HOD dtto HOD dtto HOD F sh,h,r (-) dtto HOD dtto HOD dtto HOD dtto HOD dtto HOD dtto HOD dtto HOD dtto HOD dtto HOD dtto HOD dtto HOD dtto HOD 18) Linerární a bodové tepelné vazby Lineární a bodové tepelné vazby nejsou stanoveny podrobným výpočtem. Ve výpočtu je uvažována paušální přirážka na tepelné vazby. Poznámka: Pokud je hodnota nižší < 0,02 W/m2K, je dle požadavku Metodického pokynu pro NZÚ 2015/04 (Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek pro podprogram Nová zelená úsporám - RODINNÉ DOMY v rámci 3. Výzvy k podání žádosti pro oblast podpory A + B) nutno doložit tuto paušální hodnotu podrobným výpočtem tepelných vazeb. Přirážka na tepelné vazby zóny 1 paušální přirážka absolutní hodnotou na tepelné vazby ΔU em 0,02 W/m 2 K 19) Celkové tepelné ztáty po měsících zóna 1 měsíc tepelné ztráty (bez tepelných zisků) po měsících [kwh/měsíc] tepelné ztráty (bez tepelných zisků) po měsících [GJ/měsíc] ,03 4,29 3,89 2,80 1,71 1,03 0,64 0,66 1,61 2,84 3,87 4,62 DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol měrné potřeby tepla - NZÚ - návrhový stav 15

16 20) Celkové solární tepelné zisky po měsících zóna 1 měsíc solární tepelné zisky po měsících [kwh/měsíc] solární tepelné zisky po měsících [GJ/měsíc] ,02 1,58 2,55 3,51 2,82 1,77 1,70 1,72 1,98 2,32 1,28 0,87 21) Celkové vnitřní tepelné zisky po měsících zóna 1 měsíc celkové vnitřní tepelné zisky po měsících [kwh/měsíc] celkové vnitřní tepelné zisky po měsících [GJ/měsíc] ,88 0,75 0,79 0,72 0,72 0,69 0,71 0,72 0,73 0,78 0,80 0,88 22) Celkové tepelné zisky po měsících zóna 1 měsíc celkové tepelné zisky po měsících [kwh/měsíc] celkové vnitřní tepelné zisky po měsících [GJ/měsíc] ,90 2,33 3,34 4,23 3,54 2,46 2,41 2,44 2,71 3,11 2,07 1,75 23) Stupeň využití tepelných zisků zóna 1 měsíc stupeň využití celkových tepelných zisků po měsících [-] 1,000 0,997 0,945 0,652 0,482 0,421 0,264 0,270 0,589 0,845 0,997 1,000 DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol měrné potřeby tepla - NZÚ - návrhový stav 16

17 24) Celkové tepelné ztráty po měsících zóna 1 měsíc potřeba tepla na vytápění po měsících [kwh/měsíc] potřeba tepla na vytápění po měsících [GJ/měsíc] ,13 1,97 0,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 1,81 2,87 25) Měrná roční potřeba tepla na vytápění roční potřeba tepla na vytápění Q H,nd 2982 kwh/rok roční potřeba tepla na vytápění Q H,nd 10,74 GJ/rok měrná roční potřeba tepla na vytápění E A 18 kwh/m 2 rok měrná roční potřeba tepla na vytápění E A 0,06 GJ/m 2 rok 26a) Celkový tepelný tok prostupem obálky budovy celkový tepelný tok prostupem obálky budovy H T 85,00 W/K 26b) Celkový tepelný tok větráním celkový tepelný tok větráním H V 5,83 W/K 27a) Celková plocha obálky budovy celková plocha obálky budovy A 413,91 m 2 27b) Objem budovy objem budovy V 502,43 m 3 27c) Objemový faktor tvaru budovy objemový faktor tvaru budovy A/V 0,82 m 2 /m 3 28) Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy U em 0,21 W/m 2 K 29) Referenční průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy dle vyhlášky 78/2013 Sb. referenční průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy U em,r 0,33 W/m 2 K 29b) Referenční měrná potřeba tepla na vytápění referenční měrná roční potřeba tepla na vytápění E A,R 47 kwh/m 2 rok DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol měrné potřeby tepla - NZÚ - návrhový stav 17

18 PROTOKOL VÝPOČTU MĚRNÉ NEOBNOVITELNÉ PRIMÁRNÍ ENERGIE Návrhový stav HODNOCENÁ BUDOVA 30) Dodaná a pomocná na vytápění, chlazení, úpravu vlhkosti, nucené větrání, osvětlení, přípravu teplé vody výčet dodaných energií vytápění chlazení nucené větrání úprava vlhkosti vzduchu příprava teplé vody osvětlení [kwh/ [kwh/ [kwh/ [kwh/ [kwh/ [kwh/ dodaná pro spotřebu 4 097,8 0,00 84,79 0, ,9 761,19 dodaná pro pomocné systémy dodaná celkem pro místo spotřeby dodaná celkem pro objekt 57,07 0,00 403,32 0,00 202, ,9 0,00 488,11 0, ,2 761, ,4 výčet dodaných měrných energií vytápění chlazení nucené větrání úprava vlhkosti vzduchu příprava teplé vody osvětlení měrná dodaná pro spotřebu měrná dodaná pro pomocné systémy měrná dodaná celkem pro místo spotřeby měrná dodaná celkem pro objekt 24,10 0,00 0,50 0,00 19,13 4,48 0,34 0,00 2,37 0,00 1,19-24,44 0,00 2,87 0,00 20,32 4,48 52,11 DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol měrné potřeby tepla - NZÚ - návrhový stav 18

19 31) Rozdělení dodané na vytápění, chlazení, úpravu vlhkosti, nucené větrání, přípravu teplé vody a pomocné podle energonositelů, k nim přiřazené faktory a výsledné hodnoty neobnovitelné účel spotřeby rozdělení dodané pro spotřebu a pomocno u energii energonositel Faktor celkové Faktor neobnovitelné Celková Neobnovitelná [kwh/ [-] [-] [-] [kwh/ [kwh/ vytápění 4 097,8 zemní plyn 1,10 1, , ,6 pomocná 57,07 elektrická 3,20 3,00 182,61 171,20 chlazení pomocná nucené větrání 84,79 pomocná 403,32 elektrická elektrická 3,20 3,00 271,32 254,37 3,20 3, , ,0 úprava vlhkosti pomocná příprava teplé vody 1 562,6 Slunce, prostředí 1,00 0, ,6 0, ,3 zemní plyn 1,10 1, , ,3 pomocná 202,34 osvětlení 761,19 elektrická elektrická 3,20 3,00 647,48 607,01 3,20 3, , ,6 pomocná celkem 8 859, Energonositel Dílčí vypočtená spotřeba / Pomocná Faktor celkové Faktor neobnovitelné Celková Neobnovitelná [kwh/ [-] [-] [kwh/ [kwh/ elektrická 1 508,71 3,2 3, , ,12 Slunce, prostředí 1 562,59 1,0 0, ,59 0,00 zemní plyn 5 788,10 1,1 1, , ,91 Celkem 8 859,39 x x , ,03 DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol měrné potřeby tepla - NZÚ - návrhový stav 19

20 Využití obnovitelných zdrojů z hlediska [%] 14,61 32) Měrná neobnovitelná za rok Měrná neobnovitelná E pn,a 64 kwh/m 2 rok Poznámka: Energeticky vztažná podlahová plocha A c hodnocené budovy - viz bod 6) Protokolu měrné potřeby tepla na vytápění DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol měrné potřeby tepla - NZÚ - návrhový stav 20

21 REFERENČNÍ BUDOVA 33) Dodaná a pomocná na vytápění, chlazení, úpravu vlhkosti, nucené větrání, osvětlení, přípravu teplé vody výčet dodaných energií vytápění chlazení nucené větrání úprava vlhkosti vzduchu příprava teplé vody osvětlení [kwh/ [kwh/ [kwh/ [kwh/ [kwh/ [kwh/ dodaná pro spotřebu ,00 296,76 0, ,2 885,47 dodaná pro pomocné systémy dodaná celkem pro místo spotřeby dodaná celkem pro objekt 94,20 0,00 403,32 0,00 106, ,00 700,08 0, ,7 885, výčet dodaných měrných energií vytápění chlazení nucené větrání úprava vlhkosti vzduchu příprava teplé vody osvětlení měrná dodaná pro spotřebu měrná dodaná pro pomocné systémy měrná dodaná celkem pro místo spotřeby měrná dodaná celkem pro objekt 86,91 0,00 1,75 0,00 31,45 5,21 0,55 0,00 2,37 0,00 0,63-87,46 0,00 4,12 0,00 32,07 5,21 128,86 DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol měrné potřeby tepla - NZÚ - návrhový stav 21

22 34) Rozdělení dodané na vytápění, chlazení, úpravu vlhkosti, nucené větrání, přípravu teplé vody a pomocné podle energonositelů, k nim přiřazené faktory a výsledné hodnoty neobnovitelné účel spotřeby rozdělení dodané pro spotřebu a pomocno u energii energonositel Faktor celkové Faktor neobnovitelné Celková Neobnovitelná [kwh/ [-] [-] [-] [kwh/ [kwh/ vytápění pomocná 94,20 referenční energonositel referenční energonositel - 1, ,00-282,61 chlazení pomocná nucené větrání 296,76 pomocná 403,32 referenční energonositel referenční energonositel - 3,00-890,28-3, ,0 úprava vlhkosti pomocná příprava teplé vody 5 346,2 pomocná 106,49 osvětlení 885,47 referenční energonositel referenční energonositel referenční energonositel - 1, ,8-3,00-319,46-3, ,4 pomocná celkem ) Energonositel Dílčí vypočtená spotřeba / Pomocná Faktor celkové Faktor neobnovitelné Celková Neobnovitelná [kwh/ [-] [-] [kwh/ [kwh/ referenční energonositel referenční energonositel 1 786,24-3, ,84 1) ,25-1, ,05 1) Celkem ,49 x x ,89 1) 1) Tyto hodnoty jsou uvedeny včetně zahrnutí redukce neobnovitelné dle druhu budovy a typu referenční budovy dle tab. 5 v příloze 1 vyhlášky o ENB. DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol měrné potřeby tepla - NZÚ - návrhový stav 22

23 35) Měrná neobnovitelná za rok Měrná neobnovitelná E pn,a 146 kwh/m 2 rok Poznámka: Energeticky vztažná podlahová plocha A c hodnocené budovy - viz bod 6) Protokolu měrné potřeby tepla na vytápění 36) Hodnocení a klasifikace budovy dle vyhlášky 78/2013Sb. požadavek na průměrný součinitel prostupu tepla Průměrný součinitel prostupu tepla budovy Budova Vypočtená hodnota U em (U em = H T /A) Referenční hodnota U em,r (U em,r = Σ(V j U em,r,j )/V) Splněno [W/(m 2 K)] [W/(m 2 K)] (/NE) Budova celkem 0,21 0,33 Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy, budovy s téměř nulovou spotřebou a u větší změny dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle 6 odst. 2 písm. a) a písm.b). klasifikace průměrného součinitele prostupu tepla A požadavek na celkovou dodanou energii (6) Referenční budova ,49 [kwh/ (7) Hodnocená budova 8 859,39 (8) Referenční budova 128,86 [kwh/(m 2 rok)] (9) Hodnocená budova 52,11 Splněno (/NE) klasifikace celkové dodané A požadavek na neobnovitelnou energii (10) Referenční budova ,89 [kwh/ (11) Hodnocená budova ,03 (12) Referenční budova (ř.10 / m 2 ) 145,54 [kwh/(m 2 rok)] (13) Hodnocená budova (ř.11 / m 2 ) 64,08 Splněno (/NE) klasifikace neobnovitelné A DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol měrné potřeby tepla - NZÚ - návrhový stav 23

PROTOKOL TEPELNÝCH ZTRÁT

PROTOKOL TEPELNÝCH ZTRÁT PROTOKOL TEPELNÝCH ZTRÁT Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Prakšice, Prakšice, 687 56 Katastrální území: 732826 Parcelní číslo: 46/2 Datum uvedení budovy do provozu

Více

Výpočet potřeby tepla na vytápění

Výpočet potřeby tepla na vytápění Výpočet potřeby tepla na vytápění Výpočty a posouzení byly provedeny při respektování zásad CSN 73 05 40-2:2011, CSN EN ISO 13789, CSN EN ISO 13790 a okrajových podmínek dle TNI 73 029, TNI 73 030. Vytvořeno

Více

program ENERGETIKA verze PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy

program ENERGETIKA verze PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Účel zpracování průkazu PROTOKOL PRŮKAZU Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování:

Více

program ENERGETIKA verze PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy

program ENERGETIKA verze PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Účel zpracování průkazu PROTOKOL PRŮKAZU Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování:

Více

program ENERGETIKA verze PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy

program ENERGETIKA verze PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Účel zpracování průkazu PROTOKOL PRŮKAZU Nová Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Větší změ dokončené budovy Jiný účel zpracování: Základní

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Hurbanova 5 1171, k.ú. 727598, p.č. 2869/38 14200, Praha 4 - Krč Bytový dům 2486.99 0.39 2210.6

Hurbanova 5 1171, k.ú. 727598, p.č. 2869/38 14200, Praha 4 - Krč Bytový dům 2486.99 0.39 2210.6 Hurbanova 5 1171, k.ú. 727598, p.č. 2869/38 14200, Praha 4 Krč Bytový dům 2486.99 0.39 2210.6 46.7 83.5 99.1 86.6 125 149 167 198 250 297 334 396 417 495 191.4 103.3 Software pro stavební fyziku firmy

Více

program ENERGETIKA verze STUDNICE 23 , STUDNICE U ROKYTNA Bytový dům DEKSOFT - programy pro stavebnictví 1

program ENERGETIKA verze STUDNICE 23 , STUDNICE U ROKYTNA Bytový dům DEKSOFT - programy pro stavebnictví 1 STUDNICE 23, STUDNICE U ROKYTNA Bytový dům 2112.96 0.30 2223.48 68 115 103 172 126 116 137 229 344 205 344 379 273 459 342 573 281.0 843.1 DEKSOFT - programy pro stavebnictví 1 0.00 0.35 0.35 0.00 51.4

Více

Korunní 1302, p.č , Praha Vinohrady Bytový dům program ENERGETIKA verze 4.2.5

Korunní 1302, p.č , Praha Vinohrady Bytový dům program ENERGETIKA verze 4.2.5 Korunní 1302, p.č. 2930 101 00, Praha Vinohrady Bytový dům 2110.69 0.28 2034.5 61.8 72.6 92.7 109 124 145 185 218 212 247 290 309 363 384 432.3 780.4 Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s. 1 [ ] 0.00

Více

program ENERGETIKA verze 3.1.0 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy

program ENERGETIKA verze 3.1.0 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Účel zpracování průkazu PROTOKOL PRŮKAZU Nová Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Větší změ dokončené budovy Jiný účel zpracování: Základní

Více

program ENERGETIKA verze 3.1.5 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Čáslav, Žitenická 1531, 28601

program ENERGETIKA verze 3.1.5 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Čáslav, Žitenická 1531, 28601 Účel zpracování průkazu PROTOKOL PRŮKAZU Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Větší změ dokončené budovy Jiný účel zpracování: Základní

Více

Vranská 930/29, k.ú , p.č. 1806/ , Praha 4 Rodinný dům

Vranská 930/29, k.ú , p.č. 1806/ , Praha 4 Rodinný dům Vranská 930/29, k.ú. 728438, p.č. 1806/2 14200, Praha 4 Rodinný dům 422.66 0.62 226 65 67 97 101 108 127 129 135 194 202 226 257 258 270 323 337 51.1 58.1 DEKSOFT - programy pro stavebnictví 1 0.00 0.00

Více

PROTOKOL PRŮKAZU. Identifikační číslo dokumentu: 2/3/2018. Evidenční číslo z databáze ENEX: Budova užívaná orgánem veřejné moci

PROTOKOL PRŮKAZU. Identifikační číslo dokumentu: 2/3/2018. Evidenční číslo z databáze ENEX: Budova užívaná orgánem veřejné moci PROTOKOL PRŮKAZU Identifikační číslo dokumentu: 2/3/2018 Evidenční číslo z databáze ENEX: 141741.0 Účel zpracování průkazu Nová Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem

Více

program ENERGETIKA verze PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy

program ENERGETIKA verze PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Účel zpracování průkazu PROTOKOL PRŮKAZU Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování:

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 17 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PROTOKOL PRŮKAZU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PROTOKOL PRŮKAZU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PROTOKOL PRŮKAZU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ÚČEL ZPRACOVÁNÍ PRŮKAZU Nová Větší nebo jiná změna dokončené budovy užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO č. 78/2013 Sb.) Novostavba rodinného domu č.p. 780/31; k.ú. Senec u Plzně [793 612]; obec: Zruč-Senec Zpracoval: Ing. arch. Lubomír Korčák energetický

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 19 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Kociánka, k.ú , p.č. 239/ , Brno Bytový dům

Kociánka, k.ú , p.č. 239/ , Brno Bytový dům Kociánka, k.ú. 611565, p.č. 239/1 61200, Brno Bytový dům 1399.65 0.68 618.1 76.0 78.6 81.6 95.9 114 118 152 157 228 236 304 315 380 393 50.4 59.3 Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s. 1 [ ] 56.5

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 15 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov evid. č.: 9719.0 Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 17 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

program ENERGETIKA verze PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy

program ENERGETIKA verze PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Účel zpracování průkazu PROTOKOL PRŮKAZU Nová Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Větší změ dokončené budovy Jiný účel zpracování: Základní

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní

Více

Čs. armády 154, k.ú , p.č. 2812, , Příbram Příbram IV Bytový dům

Čs. armády 154, k.ú , p.č. 2812, , Příbram Příbram IV Bytový dům Čs. armády 154, k.ú. 735426, p.č. 2812, 2813 261 01, Příbram Příbram IV Bytový dům 2403.4 0.37 2166.9 58 61 75 87 91 102 116 122 161 131 174 182 232 243 291 304 222.1 348.4 DEKSOFT - programy pro stavebnictví

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 19 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 19 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Podle vyhlášky č.78/2013sb. Bytový dům Kotlářská 664/24, Brno Zadavatel: Kotlářská 24, bytové družstvo Kotlářská 24; 602 00 Brno Zpracovatel: Ing. Aleš Novák Oblá 40;

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Lužnická 1586 PSČ, místo: 390 01

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Ing. Eva Šenková Zakázka číslo: 028-2016 Průkaz energetické náročnosti budovy vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov ve znění pozdějších

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Ing. Pavel Dvořák Zakázka číslo: 226431.0 Průkaz energetické náročnosti budovy vydaný podle záko č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov ve znění pozdějších

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Budova

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 15 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Budova

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 15 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 19 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Budova

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Podle vyhlášky č.78/2013sb. Bytový dům Poděbradova 56, Brno Zadavatel: Šťastný Ondřej Optátova 737/15 637 00 Brno Zpracovatel: Ing. Aleš Novák Oblá 40; 634 00 Brno

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní

Více

Pekařova 838/2, k.ú , p.č. 523/ , Praha - Bohnice Bytový dům

Pekařova 838/2, k.ú , p.č. 523/ , Praha - Bohnice Bytový dům Pekařova 838/2, k.ú. 730556, p.č. 523/28 181 00, Praha Bohnice Bytový dům 3035 0.43 2343.04 78 81 116 121 135 129 156 150 155 161 233 241 310 322 388 402 315.8 366.5 DEKSOFT programy pro stavebnictví 1

Více

program ENERGETIKA verze , k.ú , p.č , Klínec Rodinný dům DEKSOFT - programy pro stavebnictví 1

program ENERGETIKA verze , k.ú , p.č , Klínec Rodinný dům DEKSOFT - programy pro stavebnictví 1 174, k.ú. 666343, p.č. 342 25210, Klínec Rodinný dům 950.3 0.67 407 96 98 143 134 144 147 192 196 287 294 383 392 418 392 479 490 58.0 170.1 DEKSOFT - programy pro stavebnictví 1 0.00 0.00 117 13.0 13.0

Více

PROTOKOL PRŮKAZU. Identifikační číslo dokumentu: RD 1. Evidenční číslo z databáze ENEX: Budova užívaná orgánem veřejné moci

PROTOKOL PRŮKAZU. Identifikační číslo dokumentu: RD 1. Evidenční číslo z databáze ENEX: Budova užívaná orgánem veřejné moci PROTOKOL PRŮKAZU Identifikační číslo dokumentu: 2018-11 RD 1 Evidenční číslo z databáze ENEX: 147672.0 Účel zpracování průkazu Nová Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní

Více

program ENERGETIKA verze 3.0.8 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Praha 10, Mračnická 1053, 1054, 10200

program ENERGETIKA verze 3.0.8 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Praha 10, Mračnická 1053, 1054, 10200 Účel zpracování průkazu PROTOKOL PRŮKAZU Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Větší změ dokončené budovy Jiný účel zpracování: Dle

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

BYTOVÝ DŮM TALICHOVA 3273/ KROMĚŘÍŽ

BYTOVÝ DŮM TALICHOVA 3273/ KROMĚŘÍŽ PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY BYTOVÝ DŮM TALICHOVA 3273/35 767 01 KROMĚŘÍŽ PARC. Č. ST. 7759 Průkaz energetické náročnosti budovy zpracovaný na základě 7a zákona č. 318/2012 Sb. v pozdějším znění

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 17 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Havlíčkova 2209 PSČ, místo: 39002

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 22 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 19 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Ing.arch. Lukáš Svoboda Zakázka číslo: 376 Průkaz energetické náročnosti budovy vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov ve znění

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY tel.: +420 608 824 718 e-mail: info@jiristerba.cz web:www.jiristerba.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY dle zákona o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. vč. pozdějších změn a prováděcí vyhlášky 78/2013

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 17 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změ dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

program ENERGETIKA verze , k.ú , p.č. 283/2 , Třebeň Rodinný dům DEKSOFT - programy pro stavebnictví 1

program ENERGETIKA verze , k.ú , p.č. 283/2 , Třebeň Rodinný dům DEKSOFT - programy pro stavebnictví 1 , k.ú. 769517, p.č. 283/2, Třebeň Rodinný dům 332.51 0.69 155.08 74 78 111 117 113 111 131 128 148 155 221 233 295 311 369 389 17.6 20.4 DEKSOFT - programy pro stavebnictví 1 0.00 0.00 89.6 0.30 0.29 92.3

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Podle vyhlášky č.78/2013 Sb. Rodinný dům Staré nám. 24/25, Brno Přízřenice Vlastník: František Janíček a Dagmar Janíčková Staré náměstí 24/25, 619 00 Brno Zpracovatel:

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Ing. Bořivoj Pšeničný Zakázka číslo: 0218 Průkaz energetické náročnosti budovy vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov ve znění

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Jiná než větší změna dokončené budovy

Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Jiná než větší změna dokončené budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Jiná

Více

Práčov 13, k.ú , p.č. st , Svídnice Rodinný dům

Práčov 13, k.ú , p.č. st , Svídnice Rodinný dům Práčov 13, k.ú. 760706, p.č. st. 98 53821, Svídnice Rodinný dům 559.3 0.78 226.3 151 170 227 255 302 341 453 511 512 600 605 681 747 756 851 859 169.1 194.4 DEKSOFT - programy pro stavebnictví 1 0.00 0.00

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: 9.května 739 PSČ, místo: 390 02

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Podle vyhlášky č.78/2013sb. BD Panorama Kociánka I Bytový dům C1 Zadavatel: UNISTAV Development, s.r.o. Příkop 838/6 602 00 Brno Zpracovatel: Ing. Aleš Novák Oblá 40;

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 21 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 19 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 17 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (vyhláška č. 78/2013 Sb.) Budova: Rodinný dům typ 1BL, 1BP Místo: Ceplechova, Adlerova, Bochníčkova 159 00 Praha 5 Velká Chuchle Objednatel: Vily Chuchle a.s. Římská

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle záko č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 19 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní

Více

program ENERGETIKA verze PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy

program ENERGETIKA verze PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Účel zpracování průkazu PROTOKOL PRŮKAZU Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování:

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy BUILDOG s.r.o. Zakázka číslo: PEN-RD-Karlova_Huť-Smrz Průkaz energetické náročnosti budovy vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 19 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RODINNÝ DŮM LYSÁ NAD LABEM P.Č. 2175/10 Libor Zbojan, Kpt. Stránského 988/20, Praha 9, 198 00 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Dle vyhlášky 78/2013 sb. PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy dle zákona č. 406/2000 Sb., vyhl. č. 78/2013 Sb. a č. 230/2015 Sb Bytový dům Bytový dům Řehořova 961/6 Enerfis s.r.o Drtinova 557/10, Praha 5 www.enerfis.cz Enerfis,

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 21 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní

Více

TOP REZIDENCE ŠÁRECKÉ ÚDOLÍ

TOP REZIDENCE ŠÁRECKÉ ÚDOLÍ PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY EV.Č. 2014-009 TOP REZIDENCE ŠÁRECKÉ ÚDOLÍ Rodinný dům B2 V Šáreckém údolí, 164 00 Praha 6 ENERGETICKÝ SPECIALISTA Ing. Jiří Mazáček číslo oprávnění: 1395 listopad

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změ dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ATEG TEPELNÁ TECHNIKA, s. r. o., V Hájích 384, Praha 4 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy Bytový dům Místo budovy Dunovského 825 Praha, 149 00 Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Ing.arch. Lukáš Svoboda Zakázka číslo: 238 Průkaz energetické náročnosti budovy vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov ve znění

Více

Sulova 1356, k.ú , p.č. 1011/ , Praha 5 -Zbraslav Bytový dům

Sulova 1356, k.ú , p.č. 1011/ , Praha 5 -Zbraslav Bytový dům Sulova 1356, k.ú. 791733, p.č. 1011/15 156 00, Praha 5 Zbraslav Bytový dům 7256.12 0.30 9127.15 39.6 51.5 59.3 77.3 76.2 99.9 79.1 103 119 155 158 206 198 258 695.7 911.6 Software pro stavební fyziku firmy

Více

Benešova 166, k.ú , p.č. 10/1, 10/ , Modřice Budova pro ubytování a stravování

Benešova 166, k.ú , p.č. 10/1, 10/ , Modřice Budova pro ubytování a stravování Benešova 166, k.ú. 697931, p.č. 10/1, 10/3 66442, Modřice Budova pro ubytování a stravování 1530.8 0.52 878.4 187 283 238 281 425 442 374 567 561 850 748 1133 935 1417 208.8 388.0 Software pro stavební

Více

PROTOKOL PRŮKAZU. Evidenční číslo z databáze ENEX: Budova užívaná orgánem veřejné moci. Identifikační údaje budovy. Služeb 609/ Praha

PROTOKOL PRŮKAZU. Evidenční číslo z databáze ENEX: Budova užívaná orgánem veřejné moci. Identifikační údaje budovy. Služeb 609/ Praha Identifikační číslo dokumentu: PROTOKOL PRŮKAZU Evidenční číslo z databáze ENEX: 126408.0 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změ dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 21 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné

Více