Zapomenutý básník Emil Šubrt

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zapomenutý básník Emil Šubrt"

Transkript

1 Orlické hory a Podorlicko 18: (2011) 2012 MGOH Rychnov n. Kn., ISSN Zapomenutý básník Emil Šubrt Michal Hofman Orlické muzeum v Chocni, Pardubická 1, Choceň 56501, Jsou lidé, kteří odešli z tohoto světa příliš brzy, aniž by se stačili hlouběji vrýt do paměti zdejších obyvatel. Mnozí z nich byli velmi talentovaní. Takovým příkladem byl i básník Emil Šubrt ( ). Pokusil jsem se tu proto vytvořit jeho medailon. Při sestavování článku jsem vycházel z archivních pramenů, dobového tisku i literatury. Nutno podotknout, že informací k němu nebylo mnoho. Po téměř detektivním pátrání se mi podařilo sestavit alespoň přibližnou mozaiku tohoto pozoruhodného mladého umělce. Emil Šubrt se narodil dne 20. února 1893 v Hradci Králové. V letech studoval na tamním gymnáziu a po jeho absolvování odešel do Prahy na univerzitu, kde byl posluchačem filozofie. 1/ Svá studia bohužel nemohl pro nepřízeň osudu dokončit. Začala světová válka a mladý Šubrt byl odvelen na italskou frontu Jeho otec Josef Šubrt byl učitelem. Narodil se v roce 1870 v Hradci Králové a stejně jako syn tam vystudoval tehdejší c. k. gymnázium. Po vystudování C. k. učitelského ústavu v Hradci Králové a po několika místech (Nekoř, Vysoký Újezd, České Meziříčí, kde působil 14 let) nastoupil do jednotřídní školy v Hlinném v září roku O1913. Učil tu po celou dobu první světové války až do léta roku / Rodina Obr. 1. Rodina Šubrtova na školní zahradě v Hlinném, fotografováno v průběhu 1. světové války. Foto: archiv autora. 1/. Verše Emila Šubrta. Vydal Max Leonier-Pavlík. Hradec Králové 1927, s. 5. 2/. SOkA Rychnov nad Kněžnou: Fond Národní škola Hlinné, Školní kronika, inv. č. 33, sign 1, karton č. 295.

2 Hofman M.: Zapomenutý básník Emil Šubrt Šubrtova bydlela ve školní budově, v bytě pro učitele. Jeho syn ho v Hlinném rád navštěvoval. Básník Emil Šubrt byl mírné, tiché a plaché povahy. Bylo pro něj charakteristické skromné až nenápadné vystupování. Už při studiu na gymnáziu začal literárně tvořit. Své básně uveřejňoval ve studentských časopisech Jen náš a Slavoj. Většinu básní z let vydal v roce 1927 v Hradci Králové Max Leonier-Pavlík ve sbírce Verše Emila Šubrta. Tato básnická sbírka byla vydána v 50 výtiscích na ručním papíře při příležitosti otevření budovy nového gymnázia v Hradci Králové v roce Z této sbírky zde uveřejňuji autorovu báseň s názvem Štěstí. Štěstí Co je to štěstí? tak se lidé ptali a budou ptát se, co svět bude světem. Je květ to divný, pohádky, jejž stkaly a dřímá kdesi zámku v zakletém? Je-li to pravdou, pohádkou je žití. Já zřetel své Štěstí v plném pláti lesku a obraz jeho v moji duši svítí, co srdce plno divného je stesku. Vždyť štěstí prý je ptáče stěhovavé a prchne, by se nevrátilo zpátky. Zda pomine i moje štěstí smavé? Je teprv poznalo mé srdce dosud chudé a s bázní budoucna zří do pohádky: To moje štěstí, zdali stálé bude? Šubrt psal verše především pro svoje potěšení. Původně nebyly určeny pro veřejnost a dlouho zůstávaly jeho tajemstvím. Jeho důvěrní přátelé ho přemluvili, aby některé z nich otiskl pod různými pseudonymy jako K. Slabý, Planý či Sylvanus. 3/ Jeho tvorba nebyla původně určena pro knihkupecký trh. Několik výtisku vyšlo v roce 1927 pro úzký kruh jeho přátel a pouze deset neprodejných výtisků vyhradil vydavatel pro širší veřejnost. 4/ Šubrtova nadání si brzy všimli i jeho gymnaziální profesoři. Především dr. Ladislav Brtnický ( ), který tu vyučoval klasickou filologii. Bolestně potom vzpomínal na každého žáka, kterého skosila světová válka. Zvláště litoval brzké smrti Šubrta, neboť se k němu pro jeho mimořádný talent choval více než otcovsky. 5/ Ve své literární činnosti pokračoval Šubrt, co by narukovaný voják, i daleko od domova na italském bojišti. Při odpočinku na polním tažení sedával většinou stranou, ve svých volných chvílích na frontě se věnoval psaní přátelům a vedl si deník. Z listů jeho deníku vanula vždy palčivá touha po domovu. V chmurných okamžicích 3/ Verše Emila Šubrta. Vydal Max Leonier-Pavlík. Hradec Králové 1927, s. 6. 4/. Tamtéž. 5/ Feuilleton dr. Josef Pešek: Za profesorem dr. Ladislavem Brtnickým. In: Národní listy. Praha, úterý 8. září 1936, s

3 Orlické hory a Podorlicko 18: (2011) reality války nosíval v kapsách verše svých oblíbených básníků. Poslední verše, které před svou smrtí četl, byl Rostandův hrdinný epos Cyrano z Bergeracu. Srdcem básník padl jako hrdina. 6/ Poslední svou báseň s názvem Ve vzpomínkách vytvořil na počest svého padlého přítele, věrného druha a spolužáka Václava Uhlíře. 7/ Jako by předtucha jeho chtěla, že ho zanedlouho bude následovat. V pouhých 23 letech zhasl nadějný tvůrčí život básníkův daleko od jeho milovaného domova, na který tolik vzpomínal. Zemřel na bojišti dne 28. listopadu Ve stínu vavřínových hájů na vrchu Oslavija nedaleko Gorice byl poté pochován. 8/ O smrti básníka informovaly novinové články až na počátku roku Zprávy z fronty se během 1. světové války běžně dostávaly domů ke krajanům s několika týdenním zpožděním. V tehdejší hojně čtené Národní politice byly otištěny dva následující články: Zemřel ve válce. Dne 28. listopadu zemřel na jihozápadním bojišti ve věku 23 let pan Ph. C. Emil Šubrt z Hlinného, kadet-aspirant c. a k. pěšího pluku. 9/ Národní politika z 9. ledna 1916 Padl na bojišti. Královéhradecký rodák a mladý nadějný spisovatel Emil Šubrt, kandidát profesury z Hlinného u Dobrušky, skonal ve věku 23 let. Pochován je na vrchu Oslavija u Gorice v malém vavřínovém háji. Už od několika let tiskl pod různými pseudonymy (Planý, Slabý aj.) jímavé, hlubokým citem dýšicí básně, které prozrazovaly talent zvlášť pronikavý a jemný. Byl to jinoch krásné, čisté povahy a přátelsky oddaného srdce. 10/ Národní politika z 15. února 1916 Další a podrobnější článek byl otištěn v Národních listech: Nadějný literát padl na bojišti. 28. listopadu 1915 padl na jižním bojišti na Oslaviji u Gorice p. Emil Šubrt, posluchač filosofie, chovanec Hlávkových kolejí, nadějný český literát. Týž s výborným prospěchem absolvoval gymnasium v Král. Hradci a potom věnoval se na české universitě studiu latiny a češtiny jako předmětů hlavních. Již z dob gymnasijních psal menší básně a povídky a jako filosof v práci té pokračoval. Některé svoje práce uveřejnil pod různými pseudonymy, jako: Planý, Slabý ap. Nyní po jeho smrti byla nalezena celá sbírka něžných, často tklivých básní, které snad mínil vydati tiskem. Neúprosná smrt přervala však ideální jeho činnost a nám zbyla jen vzpomínka na předobrou, čistou duši. Byl synem p. Josefa Šubrta, správce školy v Hlinném u Dobrušky. 11/ Národní listy z 9. ledna / Verše Emila Šubrta. Vydal Max Leonier-Pavlík. Hradec Králové 1927, s. 4. 7/. Václav Uhlíř padl u Krašniku roku 1915 a jeho nejlepší spolužák Šubrt mu věnoval na památku verše, které byly otisknuty ve Výroční zprávě hradeckého gymnázia za školní rok 1915/1916 na popud zdejšího profesora Brnického. 8/. Dle sdělení RNDr. Dagmar Chalupové, Ph.D. z Katedry geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze se v současnosti obce Gorizia a Oslavia nacházejí na italském území spadající pod Friuli Venezia Giulia. Na slovinském území vznikla po roce 1947 Nova Gorica tvořící s Gorizií konurbaci. Od května 2011 se tato dvě města spojila a včetně obce Šempeter-Vrtojba na slovinském území vytvořila spojenou příhraniční zónu. 9/. Národní politika, číslo ročníku 34, datum výtisku , s /. Národní politika číslo ročníku 34, datum výtisku , s /. Národní listy, 1916, číslo ročníku 56, datum výtisku , ranní vydání pro Prahu, strana č

4 Hofman M.: Zapomenutý básník Emil Šubrt V obecní kronice obce Hlinné je jen stručně uvedeno, že ze vsi odešlo k vojenské službě 60 lidí ve věku 18 až 50 let, a je zde vypsán soupis padlých, kde figuruje jméno i Emila Šubrta. 12/ Na hřbitově v Dobrém byl v roce 1935 vztyčen památník padlých 1. světové války, kde je na posledním místě padlých osob u obce Hlinné uvedeno i jméno mladého básníka. 13/ Básnický talent Emila Šubrta však naštěstí ani v současné době zcela neupadl v zapomnění. Jeho báseň Listopad neopomněl uveřejnit Ivan Wernisch v monografii Zapadlo slunce za dnem, který nebyl. 14/ Obr. 2. Současný stav pamětní desky památníku padlých 1. světové války i se jménem básníka Emila Šubrta na hřbitově v Dobrém. Foto: archiv autora. 12/. SOkA Rychnov nad Kněžnou: Fond OÚ Hlinné, Pamětní kniha obce Hlinného ( ), inv. č. 29-1/54, kn. č. 2520, karton č /. SOkA Rychnov nad Kněžnou: Fond Farní úřad Dobré, Pamětní kniha farního úřadu římsko-katolické církve Dobré ( ), sign. C 768/2 překlad, s / WERNISCH, Ivan: Zapadlo slunce za dnem, který nebyl: Zapomenutí, opomíjení a opovrhovaní: z jiné historie české literatury (léta ). Brno 2000, s

5 Orlické hory a Podorlicko 18: (2011) Listopad Den se valem krátí, západ slunce zlatí, vše se chystá k spaní, mně se nechce spát! Stíny dlouhou řadou na zemi se kladou, jako černé vidmo jde v kraj listopad. Větru táhlé pění zní už v ševelení opadalých listí jako v závěji, tmavá noc se chystá, neodvratná, jistá, a v mé duši náhle hned je smutněji. Nad bahnisky v dáli chomáč par se valí, na lučinách holých ocún roste jen. V šedém vlhkém vzduchu mračna jak roj duchů nade krajem plují zkolébaným v sen. Divně v noc se lije bzučná melodie Telegrafních drátů podél vlhkých cest: - Všude je tak chladno a má duše na dno Otrávena, smutna, k smrti smutna jest. Summary Author waken Emil Šubrt ( ), a teacher and poet from eastern Bohemia (Hlinné). Article contains biographic data and two poems. ARCHIVNÍ PRAMENY SOkA Rychnov nad Kněžnou: Fond Národní škola Hlinné, Školní kronika, inv. č. 33, sign 1, karton č SOkA Rychnov nad Kněžnou: Fond Farní úřad Dobré, Pamětní kniha farního úřadu římskokatolické církve Dobré ( ), sign. C 768/2 překlad. SOkA Rychnov nad Kněžnou: Fond Obecní úřad Hlinné, Pamětní kniha obce Hlinného ( ), inv. č. 29-1/54, kn. č. 2520, karton č LITERATURA Feuilleton dr. Josefa Peška: Za profesorem dr. Ladislavem Brtnickým. In: Národní listy. Praha úterý 8. září 1936, s. 2. Národní listy, 1916, číslo ročníku 56, datum výtisku , ranní vydání pro Prahu, strana č. 4. Národní politika, číslo ročníku 34, datum výtisku , s. 5. Národní politika číslo ročníku 34, datum výtisku , s. 6. WERNISCH, Ivan: Zapadlo slunce za dnem, který nebyl: Zapomenutí, opomíjení a opovrhovaní: z jiné historie české literatury (léta ). Brno Verše Emila Šubrta. Vydal Max Leonier-Pavlík. Hradec Králové

KOŠŤÁLOVA FARNÍ KNIHOVNA PRO LID VE SKUHROVĚ 1/

KOŠŤÁLOVA FARNÍ KNIHOVNA PRO LID VE SKUHROVĚ 1/ 2009 MGOH RYCHNOV N. KN., ISSN 0475 0640 KOŠŤÁLOVA FARNÍ KNIHOVNA PRO LID VE SKUHROVĚ 1/ Jana Oppeltová 1/ Věra Slavíková 2/ 1/ Katedry historie FF UP, Na Hradě 5, 771 80 Olomouc, oppeltova.jana@centrum.cz

Více

FRANTIŠEK MACHNÍK život agrárního politika a ministra národní obrany

FRANTIŠEK MACHNÍK život agrárního politika a ministra národní obrany JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Pedagogická fakulta Historický ústav FF Diplomová práce Lukáš Kopecký FRANTIŠEK MACHNÍK život agrárního politika a ministra národní obrany Vedoucí diplomové

Více

ROZUMMĚNÍ. Literatura Romů ve výuce (nejen) romských žáků. Literatura Romů ve výuce (nejen) romských žáků

ROZUMMĚNÍ. Literatura Romů ve výuce (nejen) romských žáků. Literatura Romů ve výuce (nejen) romských žáků ROZUMMĚNÍ Literatura Romů ve výuce (nejen) romských žáků Literatura Romů ve výuce (nejen) romských žáků Praha 2013 ROZUMMĚNÍ Literatura Romů ve výuce (nejen) romských žáků Obsah Jak rozumět ROZUMmění?

Více

Z historie poslední jičínské židovské komunity. aneb. Po stopách zmizelých

Z historie poslední jičínské židovské komunity. aneb. Po stopách zmizelých Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Z historie poslední jičínské židovské komunity aneb Po stopách zmizelých Anna Sedláčková Lepařovo gymnázium, Jiráskova

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Únor 2004 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ...mají se na něm zjevit Boží skutky! Milí farníci! Jedenáctého února slavíme památku Panny Marie Lurdské a současně Světový den modliteb za nemocné. Proč právě tento

Více

MUZEA A MUZEJNÍHO SPOLKU V KOSTELCI NAD ORLICÍ

MUZEA A MUZEJNÍHO SPOLKU V KOSTELCI NAD ORLICÍ Ladislav Hladký Z DĚJIN MUZEA A MUZEJNÍHO SPOLKU V KOSTELCI NAD ORLICÍ Rok 1968 byl mj. také rokem významným pro československé muzejnictví; probíhal ve znamení Jubilejního roku československých muzeí

Více

KNIŽNÍ ZNAČKA 4/2014 4/2014. časopis spolku sběratelů a přátel exlibris. www.sspe.cz

KNIŽNÍ ZNAČKA 4/2014 4/2014. časopis spolku sběratelů a přátel exlibris. www.sspe.cz 4/2014 časopis spolku sběratelů a přátel exlibris www.sspe.cz 109 Petr Alois Hampl, C3+C5, 2014 Vážení přátelé, jsme na počátku nového roku, a tak již tradiční pohled zpět nám přiblíží, jaký byl rok 2014

Více

Orlické hory a Podorlicko, 1994, sv.7. Ladislav Miček

Orlické hory a Podorlicko, 1994, sv.7. Ladislav Miček Orlické hory a Podorlicko, 1994, sv.7 Ladislav Miček JAN RABYŠKA, UČiTEL Z KOSTELCE NAD ORLICí Jan RABYŠKA (1822-1896) byl jedním z mnoha učitelů, kteří v min~lém století šířili po našich vsích a venkovských

Více

Knihovnická Revue Olomouckého Kraje

Knihovnická Revue Olomouckého Kraje 36/2009 Knihovnická Revue Olomouckého Kraje OBSAH ČÍSLA PRVNÍ KROK Úvodník Helena Veličková...1 ROZHOVOR KROKU Jaký je doopravdy Arnošt Lustig? Helena Veličková s Arnoštem Lustigem...3 KNIHOVNICTVÍ DRŽÍ

Více

Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové, Tylovo nábř. 682

Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové, Tylovo nábř. 682 1 Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové, Tylovo nábř. 682 Mozaika ze vzpomínek a vyprávění účastníků sametové revoluce v Hradci Králové (Projekt Naše revoluce společnosti Člověk v tísni) 14. 11. 2014 2

Více

Vydává Město Trhový Štěpánov pro Trhový Štěpánov, Dalkovice, Dubějovice, Sedmpány, Střechov nad Sázavou a Štěpánovskou Lhotu

Vydává Město Trhový Štěpánov pro Trhový Štěpánov, Dalkovice, Dubějovice, Sedmpány, Střechov nad Sázavou a Štěpánovskou Lhotu Strana Vydává Město Trhový Štěpánov pro Trhový Štěpánov, Dalkovice, Dubějovice, Sedmpány, Střechov nad Sázavou a Štěpánovskou Lhotu Číslo 1 - únor 2009 Ročník 11 Cena 5,- Kč Zvonička sv. Václava ve Štěpánovské

Více

2/2007. NAŠI LETOŠNÍ JUBILANTI I. část

2/2007. NAŠI LETOŠNÍ JUBILANTI I. část 2/2007 NAŠI LETOŠNÍ JUBILANTI I. část Než se stal KAREL DEMEL (65) fenomenálním grafikem, urazil tento pražský rodák (28. 2. 1942) od hudebního vzdělání ke grafice dlouhou cestu. Vystudoval konzervatoř

Více

LEDEN 2014. Kocour a myši. Kocour Tonda honil myši, ujely mu v mitsubishi. Zkrátka dnes už o vítězi rozhodují rychlé vozy.

LEDEN 2014. Kocour a myši. Kocour Tonda honil myši, ujely mu v mitsubishi. Zkrátka dnes už o vítězi rozhodují rychlé vozy. LEDEN 2014 Kocour a myši Kocour Tonda honil myši, ujely mu v mitsubishi. Zkrátka dnes už o vítězi rozhodují rychlé vozy. Zdeněk SALAVA 88 1 Vážený čtenáři, máme tady nový rok, a tak jej přivítejme pěkně

Více

Historie školství v Chrudimi se zaměřením na střední školy

Historie školství v Chrudimi se zaměřením na střední školy UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPOLEČENSKÝCH VĚD Monika Lupoměská III. ročník prezenční studium Obor: Společenské vědy přírodopis Historie školství v Chrudimi se zaměřením

Více

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 duben Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Zprávy Kronika Poklop Školy Zemřel PhDr. Hladký Dubnová výročí Kronikáři města Náchoda Informace MěÚ Evangelická

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Filozoficko-přírodovědná fakulta Jana Kazíková Obor: Knihovnictví a informatika Dějiny veřejných knihoven ve Studénce Bakalářská práce The history of public libraries in Studénka

Více

VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK. čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska číslo 2 / 2015 / ročník XXV

VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK. čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska číslo 2 / 2015 / ročník XXV VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska číslo 2 / 2015 / ročník XXV STÁLÁ EXPOZICE Historie Mariánské Týnice a mariánský kult - nejnovější archeologické nálezy - Santiniho

Více

SLÁNSKÝ OBZOR ROČENKA SPOLEČNOSTI PATRIA, VLASTIVĚDNÉHO MUZEA VE SLANÉM A STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU V KLADNĚ

SLÁNSKÝ OBZOR ROČENKA SPOLEČNOSTI PATRIA, VLASTIVĚDNÉHO MUZEA VE SLANÉM A STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU V KLADNĚ SLÁNSKÝ OBZOR ROČENKA SPOLEČNOSTI PATRIA, VLASTIVĚDNÉHO MUZEA VE SLANÉM A STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU V KLADNĚ R O Č N Í K 1 1 ŘÍDÍ REDAKČNÍ RADA POD VEDENÍM ZORY DVOŘÁKOVÉ S L A N Ý 2 0 0 4 S L Á N S K

Více

bulletin lormu podzim

bulletin lormu podzim 72 2012 bulletin lormu podzim VERŠE SLOVO ŠÉFREDAKTORA ZPRÁVY Z LORMU Nad dopisy čtenářů rozhovor sociálně PRÁVNÍ PORADNA ZDRAVÍ haf INFORMACE OSOBNOSTI ZE SVĚTA HLUCHOSLEPÝCH ZE SVĚTA SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Více

RUDOLF MEDEK (8. 1. 1890 v Hradci Králové 22. 8. 1940 v Praze)

RUDOLF MEDEK (8. 1. 1890 v Hradci Králové 22. 8. 1940 v Praze) RUDOLF MEDEK (8. 1. 1890 v Hradci Králové 22. 8. 1940 v Praze) Medailonek učitelé Rudolf Medek se narodil 8. ledna 1890 v chudé ševcovské rodině. Jeho rodným městem byl Hradec Králové, kde prožil i celé

Více

Posa te velitelství kraje do Brandýsa! řekl prezident

Posa te velitelství kraje do Brandýsa! řekl prezident České nezávislé noviny středního Polabí Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Čelákovice, Neratovice, Lysá n. L. Kostelec n. L. a okolí 12. 10. 2005 ČÍSLO 41 ROČNÍK VI CENA 10 Kč Internet: www.zera.cz Oficialit

Více

Z obsahu. ročník 16 září 2006

Z obsahu. ročník 16 září 2006 1 Betlém ve švédské Uppsale. Snímek dr. Vladimír Heger. Vážení čtenáři, náš časopis Betlémy a betlemáři (BaB), který spojuje členy sdružení od jeho založení v roce 1990, tímto. číslem zahajuje sedmou desítku

Více

Obsah O fotografce... 3 Úvod... 5 Anna Surmač.... 16 Elvíra Jumaeva... 30 Irina Kuzmina... 34 Jana Litvinova... 34 Malgorzata Olczak.... 42 Maryna Hordiyenko... 43 Natalia Kolva...51 Sarima K... 52 Sihoko

Více

Sport na ČVUT kdysi a dnes

Sport na ČVUT kdysi a dnes Sport na ČVUT kdysi a dnes PaedDr. Zdeněk Valjent, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze 2012 Publikace byla vydána při příležitosti výročí 60 let existence katedry tělesné výchovy Českého vysokého

Více

almanach ohlédnutí Vysídlení Sedlčanska a Voticka

almanach ohlédnutí Vysídlení Sedlčanska a Voticka Vysídlení Sedlčanska a Voticka Sedlčany bývaly od poloviny 19. století okresním městem a při jejich vysídlení bylo třeba hledat také nové sídlo pro okresní úřad a jiné instituce. Přeložení okresního úřadu

Více

Moravskoslezské Lašsko

Moravskoslezské Lašsko Úvodník Úvodník Vážení a milí čtenáři, přinášíme opět pozdrav z našeho Lašska. Rozhodli jsme se, že bychom vás rádi potěšili Lašským dostavníkem vždy s příchodem ročního období jara, léta, podzimu a zimy.

Více

Muzejní. čtvrtletník. Číslo IV. Ročník 2012 zdarma NAD BETLÉMEM HVĚZDA SVÍTÍ - VÁNOČNÍ VÝSTAVA. Horolezecký kalendář. A muzeum je co?

Muzejní. čtvrtletník. Číslo IV. Ročník 2012 zdarma NAD BETLÉMEM HVĚZDA SVÍTÍ - VÁNOČNÍ VÝSTAVA. Horolezecký kalendář. A muzeum je co? Muzejní Číslo IV. Ročník 2012 zdarma čtvrtletník Vydává: Muzeum Českého ráje, Skálova 71, 511 01 Turnov, www.muzeum-turnov.cz, e-mail: mail@muzeum-turnov.cz Horolezecký kalendář Kalendář s fotografiemi

Více

Bělohradské listy Vydáno 21. 3. 2014 Ročník XIV Cena 16 Kč 2 / 2014

Bělohradské listy Vydáno 21. 3. 2014 Ročník XIV Cena 16 Kč 2 / 2014 Bělohradské listy Vydáno 21. 3. 2014 Ročník XIV Cena 16 Kč 2 / 2014 Objektivem Bělohradských listů Karneval ve školce Hýbánky s dětmi v knihovně Vepřové hody v SOU Foto: Alena Fléglová, Ladislav Stuchlík,

Více

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Založeno roku 1919 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Dny otevřených dveří Sociální služby města Velké Meziříčí 12. 10., 9 16 hodin Domov pro seniory 12. 10., 10 17 hodin Wellmez 12. 10.

Více

List Židovské obce Olomouc

List Židovské obce Olomouc ŽIDOVSKÁ OBEC OLOMOUC חיינו CHAJEJNU Náš život List Židovské obce Olomouc Hlavní témata Tři překladatelky a jejich překlady Virtuální interiér synagogy Ročník 4 / Číslo 1 Leden 2012 Ze života obce Vzpomínka

Více