BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 6 ROČNÍK XIV. červen 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 6 ROČNÍK XIV. červen 2008"

Transkript

1 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 6 ROČNÍK XIV. červen 2008

2 Všechny procházející po buchlovickém náměstí upoutával po několik dní čáp, který měl zřejmě v úmyslu vybudovat si hnízdo v korunce P. Marie. (Foto: Pavel Ondrůšek)

3 Informace městyse Buchlovice Rada městyse Buchlovice č. 28/2008 dne Žádost o podporu při organizaci 10. ročníku Buchlovského hudebního léta, Vítězslav Chromek, Traplice, ze dne Rada s potěšením přijala návrh 10. ročníku Buchlovského léta, předložený agenturou VICHR production a rozhodla, že o výši poplatků bude znovu jednat po klíčové akci roku 2008, po koncertu britské skupiny Smokie. Rada klade velký důraz na zajištění pořadatelské služby a především vyřešení parkování při akcích agentury. Žádost o odkoupení pozemku městyse Buchlovice, parcela č v k.ú. Buchlovice, Eva Blahová, Staré Město, ze dne Rada podmínečně doporučila prodej pozemku na Smraďavce, parcela č v k.ú. Buchlovice s tím, že pověřila starostu ing. Jiřího Černého návštěvou prostoru a zjištěním, zda se nejedná o cestu či spojovací chodník a reakci souseda pana Zdeňka Poláška z Uherského Hradiště, majitele sousední parcely č. 2499, jemuž je třeba zaslat oznámení o návrhu prodeje parcely. Žádost o udělení výjimky z nočního klidu při akcích pořádaných na parkovišti do hodin viz akce v BZ 03/08 country skupiny k poslechu i k tanci, Petr Špalek, Uherské Hradiště Mařatice, ze dne Rada zvažovala prodloužení doby produkcí na parkovišti pod hradem Buchlovem, dle rozpisu se jedná o produkce 3. 5., , , , , a rozhodnutí odložila po vyjádření LČR, s.p. Návrh nájemní smlouvy mezi městysem Buchlovice a A.S.B. FRUKT a.s., se sídlem Buchlovice pronájem pozemků pěstování ovocných stromků Připravený návrh smlouvy na pronájem pozemků městyse firmě A.S.B. FRUKT a.s. Buchlovice v tzv. hruškovém sadě nebude možno uskutečnit, protože ostatní majitelé pozemků pronájem ani prodej firmě nezamýšlí realizovat. Přesto bylo domluveno, že firma bude část pozemků městyse udržovat v dobrém pořádku tak, aby je bylo možno v určitém časovém horizontu využít jako sady. Žádost o možnost uspořádání okrskové soutěže na ploše centrální louky na Smraďavce (majetku městyse Buchlovice) dne 17. května 2008 od do hodin, SDH Buchlovice, Antonín Zelinka, starosta, ze dne Rada nemá námitek proti uspořádání okrskové soutěže mateřskou SDH, připomínka platí jen k vhodnému uspořádání soutěže tak, aby nedošlo k devastaci centrálního prostoru louky na Smraďavce. Žádost o zrušení platby za svoz a likvidaci TKO za rok 2008 za dlouhodobě nepřítomnou Petru Šimčíkovou Bailey, žádá Jaroslava Rašticová, Buchlovice, ze dne Rada nerevokovala svá předchozí rozhodnutí o placení poplatků za svoz a likvidaci TKO s tím, že pravidla pro rok 2008 jsou již nastavena. O případných změkčeních bude možno mluvit až po vyhodnocení roku 2008 a při diskuzi okolo tohoto problému na rok 2009.

4 Slavnosti bratrstva Čechů a Slováků Javorina 2008, Klub kultury a sportu Uherské Hradiště možnost finanční podpory formou daru návrh smlouvy připojen, ze dne Rada odložila na příští zasedání rozhodnutí o případné finanční podpoře Slavností bratrstva Čechů a Slováků - Javorina Žádost o souhlas s konáním letního stanového tábora, Zdenka Miklíčková, Středisko Junáka Uherský Brod, ze dne Rada nemá námitek (vzhledem k dobrým zkušenostem z let minulých) proti organizaci tábora Junáků Uherský Brod, jak psáno v dopise žádosti ze dne O technických záležitostech (odpady, voda) je třeba komunikovat s panem místostarostou Bořkem Žižlavským. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2, Komenského 500, Buchlovice, Eva Hrušková, ze dne Rada vzala na vědomí důvody žádosti a rozhodla se prodloužit nájemní vztah paní Evy Hruškové na domě čp. 500 v ulici Komenského o dalších 12 měsíců, tj. do Žádost o odkoupení pozemku ve vlastnictví městyse Buchlovice část parcely č. 1036/9 o výměře cca 182 m² v k.ú. Buchlovice, ing. Waldemar Válek, Buchlovice, Rada se po zvážení rozhodla doporučit prodej části pozemku parcela č. 1036/9 o výměře cca 182 m² žadatelům ing. Waldemaru a ing. Haně Válkovým, Buchlovice. Doporučená částka pro schvalovací proces Zastupitelstva městyse Buchlovice bude ve výši znaleckého posudku předmětného pozemku. Starosta městyse dohodne umístnění popelnic pro obyvatele Chrastí vedle nově zbudované parkovací plochy (točny pro svozové vozidlo firmy O T R a.s. Uherské Hradiště). Výběrové řízení Československé kulturní centrum Buchlovice Soutěže na výběru partnera Československého kulturního centra Buchlovice na ulici Brněnská 16 se zúčastnily 3 firmy: 1. SEWACO, Brno; 2. RAVEN EU Advisory, a.s., Brno; 3. AQE advisors, s.r.o., Brno. Rozhodujícím kritériem byla stanovena cena produktu. Z tohoto hlediska byla vybrána jako nejvýhodnější nabídka č. 2 RAVEN EU Advisory, a.s., Brno. Zastoupení městyse Buchlovice na oslavách 140. výročí položení základního kamene Národního divadla v Praze K návštěvě slavnosti k položení základního kamene dne v Národním divadle v Praze byl delegován pan starosta Ing. Jiří Černý s chotí a pan místostarosta Bořek Žižlavský. Organizátorům slavnosti byla nabídnuta účast Mužského sboru Folklorního studia Buchlovice. Výdaje na dopravu všech účastníků slavnosti budou kryty městysem Buchlovice. Přednáška V rámci Týdne pro rodinu proběhla ve středu 14. května přednáška na téma Adaptace dítěte na 1. třídu. Paní Šmídková z Pedagogicko psychologické poradny v Uherském Hradišti podala velmi zajímavou a poučnou přednášku. Poděkování všech zúčastněných maminek patří hlavně slečně Marušce Jochymkové za hlídání dětí během přednášky. 2

5 Posvěcení památného kříže ve Velehradské ulici V neděli 27. dubna byl P. Rudolfem Chmelařem vysvěcen obnovený kamenný kříž na konci Velehradské ulice ve směru na Břestek. Slavnostní události se zúčastnilo několik desítek spoluobčanů. Jak jsme již před časem psali, kříž z roku 1836 byl obnoven a o několik metrů přesunut v loňském roce na náklady městyse Buchlovice. Jeho opravy se ujal boršický kameník Vít Bilík. (Foto - bž -) Informace místní knihovny Z nových knih: Naučná literatura pro dospělé D. Dugas: 500 nejlepších receptů lidové medicíny G. F. L. Stanglmeier: Tutanchamonovo tajemství J. Kovařík: Královské vraždění (příběhy z franc. dějin) L. Budinský: Deset prezidentů P. Říčan: Psychologie P. Jazairiová: Jiná Afrika Na plovárně 3 (další rozhovory Marka Ebena) V. Tetera: Ovoce Bílých Karpat P. Brycz: Mé ztracené město P. Doherty: Travič z Ptahova chrámu S. Hassel: Gestapo M. H. Clarková: Tentokrát naposledy N. C. Vosseler: Nebe nad Darjeelingem M. Nathan: Kdo s koho A. Pasternak: Rozvod podle Daisy L. Vaňková: Příběh mladšího bratra V. Vondruška: Vládcové ostatků Naučná literatura pro děti a mládež Hsi-Huey Liang: Hamptifongovy ilustrované dějiny moderní Evropy Krásná literatura pro dospělé T. Kubátová: Co je v domě Z. Francková: Smolařka J. Hofmanová: Láska není minulost P. Lázničková: Hra o Milana I. Obermannová: Normální zázraky K. Janouchová: Ukradené dětství Krásná literatura pro děti a mládež T. Brezina: Jsem superstar! D. Shan: Lovci z přítmí J. K. Rowlingová: Harry Potter a relikvie smrti V. Svobodová: Když se máma s tátou berou M. Drijverová: Kouzelná zvířátka knihovnice 3

6 Dne 30. dubna 2008 uplynulo 63 let od osvobození Buchlovic vojáky rumunské armády. Při příležitosti tohoto výročí položili představitelé městyse věnec k pomníku padlým na náměstí. (Foto Mgr. Lenka Rašticová) Starosta Buchlovic ing Jiří Černý se starostou Horného Hričova na Slovensku ing. Jozefem Trizuljakem podepsali začátkem května partnerskou smlouvu mezi oběma obcemi. (Foto -bž-) 4

7 Rekonstrukce venkovní kanalizace pro bytový dům č. 500 Bývalý dům s pečovatelskou službou a zdravotním střediskem č. 500 (vedle Základní školy) na ul. Komenského na první pohled vypadá přiměřeně zachovale. Při podrobnější prohlídce je však zřejmé, že tento objekt již také hodně pamatuje. Jedním z problémů tohoto domu byl špatný stav venkovní kanalizace a předpokládaná souvislost s trvalým průsakem vod do sklepa. Rozhodnutím zastupitelstva městyse byla do plánu investičních akcí v roce 2008 zařazena i rekonstrukce kanalizace a zajištění kvalitního odtoku splaškových a dešťových vod. Následný krok pro letošní rok bylo vyprojektování a realizace nové kanalizace kolem domu tak, aby se přepojily všechny stávající odbočky. Po skončení letošní zimy pracovníci Služeb městyse zlikvidovali nefunkční domovní čistírnu odpadních vod (ČOV), protože veřejná kanalizace je již několik let napojena na centrální ČOV. Částečná příprava staveniště pak sloužila i pro stavbu kanalizace. V prvních májových dnech jsme provedli přípravu a vyměření trasy a výšek včetně nutného odstranění betonového povrchu. K překvapení všech bylo třeba zapůjčení velkého kompresoru k rozbití betonového lože na celou hloubku výkopu v délce 5 m! Po zahájení výkopu 12. května se zakrátko narazilo na zapomenutý základ betonového schodiště (pod terénem), který opět stál v trase. Pro urychlení práce bylo třeba rozbít i část zámkové dlažby uličky vedle školy. Přes uvedené drobné těžkosti šla nakonec práce rychle vpřed a do pěti pracovních dní byla vykopaná trasa dle projektu zapískovaná, uloženo potrubí a výkop zahrnutý. Rozdíl prvního napojení odbočky a posledního zaústění do připravené šachty na pozemku školy činí 4% spádu. Pozemek bude po ukončení stavby uvedený do původního i lepšího stavu. Ing. Josef Motyčka, Foto - bž - 5

8 CYKLOPUTOVÁNÍ 2008 Buchlovice Boršice Staré Město Modrá Velehrad Břestek Středa 7. května 2008 začala pro většinu starostů našeho mikroregionu netradičně a to tak, že se museli (pokud možno na kolech) přesunout do Buchlovic, kde už v 9.00 hodin probíhalo za jejich účasti slavnostní vyhlášení soutěže Strašák do zelí (nebo do česneku). Starostové i ostatní přítomní tak mohli popřát vítězům ze škol Zlechova a Polešovic. Hlavní náplní další části dne pak byla kontrola části cyklostezek na části mikroregionu Buchlov. A tak jen heslovitě: Buchlovice Muzeum Podhradí Buchlovice start. Boršice krátká prohlídka novinek na obecním úřadě, dále pak soukromé muzeum památník plk. Mikuly s krátkou, ale se znalostí věci i souvislostí podanou řečí synem, panem pplk. v záloze Vlastislavem Mikulou, díky. Po delším přesunu pak vítání na radnici ve Starém Městě, vedení města ve šlajfkách, hovořilo se o nových cestách pro cykloturisty vedoucích po březích Moravy, pokračování cesty na Modrou, kde peleton nikdo nečekal, protože 6

9 starosta Miroslav se právě vžíval do role knížete Svatopluka, připravovala se vernisáž nové výstavy v Archeoskanzenu. Poslední postupný cíl Břestek, v závěru na cílové pásce byli všichni, kdo přijeli, vítězi, bylo pozdní odpoledne a tedy nejvyšší čas oslavovat padesátiny pana starosty RNDr. Jindřicha Krušiny. I tato část dne byla velmi vydařená, v Břestku bylo o nás všechny jako vždy velmi dobře postaráno a Jindřich už ukrajuje z druhé půlky, tož, na jeho zdraví živijó! Jak to U krtka vypadalo v pozdějších hodinách, nebylo možno zaznamenat, protože došla batérka. Miloslav Hrdý V polovině května byla zahájena firmou Správa a údržba silnic Slovácka, s.r.o. rekonstrukce chodníku v úseku od Muzea Podhradí Buchlovice ke kostelu, naproti vchodu do zámecké zahrady. Po létech tak bude odstraněn neutěšený stav této části chodníku v nejfrekventovanějším místě městečka. (Foto -bž-) 7

10 Reprodukcí akvarelu Karla Žádníka (tzv. Čardášův domek na Zahradách, 1913) Vás zveme na výstavu Náš Karel Žádník do Muzea Podhradí Buchlovice, která bude trvat do 1. července Měj oči otevřené a uvidíš Jsem jehlice trnitá. Nezní to dost vznešeně? Vždyť jsem jedna z těch, které se již vidí málo. Latinsky se jmenuji Ononis spinosa. Jsem malý keříček zdobený růžovými květy. Růstávala jsem u cest a zdobila meze, často i v sousedství mateřídoušky a všelijakých jiných bylinek. Nevím, který drzý člověk mě nazval babí hněv. Snad proto, že mezi mými lístečky vybíhá úzký jehlicovitý trn, kterým se bráním proti tomu, kdo mně chce ublížit. V léčitelství moc slavná nejsem, ale přesto můj kořen přece jen něco umí. Pomáhám při poruchách látkové výměny, často v kombinaci s jinými bylinkami. Zevně jako koupel při kožních vyrážkách. Můžete se se mnou setkat od června do září. A když se vám podaří uvidět mé květy ozdobené kapkami rosy, které září jako diamanty, skloníte se před krásou v přírodě. H. S.

11 Zpívání ze srdíčka V neděli 11. května se konal II. ročník akce Zpívání ze srdíčka. Program byl i letos věnován všem maminkám, babičkám i tetičkám. Svoji šikovnost předvedly děti z MŠ Buchlovice, taneční soubor Děcka z Buchlovic, cimbálová muzička FS Buchlovice pod vedením Martina Crly a taneční kroužek Buchlovjánek. Celá akce probíhala pod záštitou Zlínského kraje. Velké poděkování patří šikovným dětem ze školní družiny při ZŠ Buchlovice za výzdobu a sponzorům pojišťovně AVIVA, panu Vladimíru Obdržálkovi a manželům Vráblíkovým. Věříme, že program splnil účel a potěšil všechna srdíčka. (Foto: Lumír Svoboda) 9

12 Otevření výstavy Týdne pro rodinu V pátek 9. května byla v Muzeu Podhradí Buchlovice otevřena ekologická výstava k Týdnu pro rodinu, kterou uspořádali učitelé a učitelky ZŠ a MŠ se svými dětmi. Poděkování patří rovněž dalším spolupořadatelům. Vybraná komise vyhodnotila při této příležitosti nejlepší ekologický dětský projekt. (Foto: -bž-) 10

13 Májové odpoledne seniorů Vážení a milí senioři, Rada městyse Buchlovice Vás co nejsrdečněji zve na setkání seniorů, které je organizováno v rámci Týdne pro rodinu, ve čtvrtek v restauraci U Páva, začátek je ve hodin. Na programu odpoledne, které je malým poděkováním za všechny Vaše předchozí činnosti a přínosy mateřské obci, je vystoupení dnes už velmi známého sboru Domova důchodců v Buchlovicích BuDu, poté bude následovat hra k tanci i poslechu skupiny LCR Buchlovice. Společná zábava Vám jistě vydrží až do příjemného jarního podvečera. Babičky a dědečkové, přijďte se společně pobavit a potěšit! Tímto pozváním, které se ozývalo několikrát z rozhlasu, po roce opět Rada městyse Buchlovice pozvala seniory městečka na setkání. Musím říci, že se naň určitě těšili, dědečci a babičky byli připraveni a také o čtrnácté hodině skoro všichni v sále. Program a také úvodní slovo tajemníka neslibovaly žádné projevy, přesto došlo alespoň ke chvilce poezie, tentokrát na domácí buchlovské téma. Z tvorby místních básnířek přednesl ing. Miloslav Hrdý verše, které jsou oslavou života v městečku. Přestože jsme je už někteří slyšeli i četli, asi se sluší je připomenout. 11

14 Vesničko pod hradem Anežka Huťková Vesničko pod hradem Buchlovem stulená, jsi jako družička věncem hor zdobená, pentle rol malebně od věnce splývají, domova vůně z něj v kraj rodný dýchají. Princezno z pohádky, byť prostý byl tvůj šat, zámek ti podnoží, korunou slavný hrad, jaro když kouzelným proutkem se dotkne tě, rouchem se oděješ nejhezčím na světě. Byť mnohé z dítek tvých v dál zašlo do světa, zpět v rodné hnízdečko rádo se rozlétá, po cestách mladosti i když zrá žití klas, věrně nás provázej tvých zvonů milý hlas. Jako svou matičku, jako svoji rodnou zem, my tebe, vesničko, upřímně milujem. Úvaha o štěstí Ludmila Dudešková Rodnému kraji Milada Huťková Jsi teplem domova, náručí maminky, větévka májová, na dětství vzpomínky, hřejivým paprskem, balzámem na duši i něžnou pohádkou, jen dítě netuší, kolik to tajemství v tvém srdci bije, drahokam jiskřivý, líbezná poezie. Jsi mastí hojivou na rány života, radost i touhy žár ti v srdci klokotá, jahoda červená i vonná mateřinka, radost i mladost, sluneční jeřabinka. Kolébka dřevěná hýčkaná zpěvem i slovem, ty květe líbezný, krajino pod Buchlovem. Štěstí není mít, co hrdlo ráčí, ke štěstí jen skromné jídlo stačí. Štěstí není mít světa půl, ke štěstí stačí mít na stole chléb a sůl. Štěstí není mít vše nejlepší v bytě, ke štěstí stačí mít v něm zdravé dítě. Štěstí není mít jedno či dvě auta v garáži, ke štěstí stačí vidět šťastný dětský úsměv na tváři. Štěstí není mít na sobě hodně zlata, ke štěstí stačí i šaty samá záplata. Štěstí není poznat dalekou cizinu, ke štěstí stačí milovat svou rodnou otčinu. 12

15 A bez přechodu končila poetika výzvou: A proto ať voní kytičky a znějí písničky, ať dál nám vyhrává kapela voňavá a pěkně po našem i se svým primášem! Tím primášem byl tentokrát pan Mgr. Antonín Gajdoš a s ním BuDu Buchlovský důchoďák! Byl to rozhodně nejlepší výkon, jaký jsem od nich slyšel i viděl a že rozehřáli do potlesku domácí publikum to je, prosím, mimořádný úspěch (znáte to doma není nikdo prorokem a tak). Závěrem jejich vystoupení už tleskali všichni, přítomní zástupci rady (starosta ing. Jiří Černý a místostarosta Bořek Žižlavský) i pan farář, který se na důchodce také přišel podívat. Opravdu velký potlesk! Rádi také gratulujeme sboru i vedení domova důchodců, těší nás smysluplné využití času, které nabíjí všechny aktéry novou a novou energií. Krátké přestávky před produkcí dalšího seskupení LCR Buchlovice využili přítomný pan farář Rudolf Chmelař ke krátkému pozdravení a přání všeho dobrého a zdraví všem přítomným i rodinám v první řadě, pan starosta pak k podání základních informací o tom, co se v městečku stalo od posledního setkání a také, co se plánuje a požádal přítomné o připomínky a jejich vyjádření k naznačeným záměrům. Pak už začala hrát muzika (to už se moc mluvit nedalo) a po chvíli se i parket zaplnil tanečníky. Nemohl jsem tam pobýt až do samého konce, ale věřím, že radostná nálada všem milým seniorům vydržela a také, že je neopustí alespoň nějaký týden. To jim také přeji a myslím, že to byl ten pravý smysl setkání motivovaného Týdnem pro rodinu. Na Vaše zdraví Ing. Miloslav Hrdý, foto Bořek Žižlavský 13

16 Exkurze do Dukovan Dne jsme se my, žáci 8. a 9. třídy, zúčastnili celodenní exkurze do jaderné elektrárny Dukovany. Exkurze navazuje na učivo o jaderné energii, její výrobě a využití. Součástí výletu byla i zastávka na Mohelské hadcové stepi, která patří k nejznámějším stepím na našem území. Vzhledem ke svému významu je chráněna již od roku Z Mohelské stepi se nám otevřel pohled na nádrže vodního díla Dalešice a mohutné chladicí věže Dukovan, které ovlivnily ráz celé krajiny. Tady jsme si asi ulovili nejhezčí snímky svými fotoaparáty. Pro potřeby jaderné elektrárny bylo vybudováno vodní dílo Dalešice, kam jsme se přesunuli po krátké procházce po stepi. Po příjezdu nás čekala paní průvodkyně, která nás seznámila s různými typy vodních elektráren a následovala prohlídka vlastního zařízení elektrárny. Viděli jsme vodní přivaděče, turbíny, podzemní hráze a řídící středisko. V některých místech jsme se i báli při pomyšlení, že máme nad hlavami 500 tunovou turbínu. Pak následoval hlavní cíl naší exkurze, a to jaderná elektrárna Dukovany. Vzhledem k bezpečnosti jsme se dostali pouze do moderního informačního centra. Pomocí videa jsme si zopakovali, jak to v jadené elektrárně funguje. V modelu jaderného reaktoru ve skutečné velikosti jsme se stali součástí štěpné reakce a vyzkoušeli si jeho spouštění a zastavení. Dukovanská elektrárna patří mezi 13 % nejbezpečnějších jaderných elektráren na světě a patří jí prvenství v produktivitě elektřiny v ČR. Po její návštěvě jsme možná mnozí přehodnotili své názory na jadernou energetiku. Z výletu jsme se vrátili poněkud unavení, ale plní zážitků. Andrea Čožíková a žáci 8. a 9. třídy ZŠ Buchlovice 14

17 Dne 12. května 2008 se buchlovičtí skauti účastnili Hudifestu pořádaného na Modré. Jedná se o divadelní soutěž mezi jednotlivými skautskými středisky. Připravili jsme si scénku s názvem Taková normální rodinka na pět způsobů. Scénku vymyslely a s dětmi nacvičily Tereza Tymrová, Lucka Dvouletá a Míša Borská. V konkurenci dalších šesti středisek se nám podařilo vyhrát spoustu diplomů dostali jsme například Cenu diváka, diplom za nejlepší herecký výkon jak pro všechny, tak i jednotlivě pro Martina Maděru, a také byl náš program oceněn jako nejvtipnější. Junáci 9. května 2008 proběhl na skautských chatkách v Pastvisku slavnostní slib nových vlčat, světlušek a skautů. U slavnostního ohně na svou čest slibovalo celkem 9 chlapců a děvčat. Junáci 15

18 Strašáci do česneku nebo do zelí Muzeum Podhradí Buchlovice vyhlásilo výtvarnou soutěž pro základní a mateřské školy nazvanou Strašáci do česneku nebo do zelí. Do soutěže bylo dodáno 26 dílek ze ZŠ a MŠ Huštěnovice, Jalubí, Uherské Hradiště, Polešovice, Tupesy, Zlechov a Vlčnov. Soutěžní strašáci: č. 01 Strašilka Anynka ŠD, I. odd., ZŠ Polešovice č. 02 Strašidlice ŠD ZŠ Polešovice č. 03 Strašák 6. tř. ZŠ Polešovice č. 04 Strašák 5. tř. holky ZŠ Huštěnovice č. 05 Strašák 5. tř. kluci ZŠ Huštěnovice č. 06 Strašák Filoména žákyně 7. A a 7. B třídy ZŠ a MŠ Uherské Hradiště č. 07 Strašák Elvíra žákyně 7. A a 7. B třídy ZŠ a MŠ Uherské Hradiště č. 08 Strašák Slaměný Hubert žákyně 7. A a 7. B třídy ZŠ a MŠ Uherské Hradiště č. 09 Strašák Fešák Pepa žákyně 7. A a 7. B třídy ZŠ a MŠ Uherské Hradiště č. 10 Strašák v maku ZUŠ Uherské Hradiště č. 11 Strašák 4. tř. ZŠ Jalubí č. 12 Strašák 4. tř. ZŠ Jalubí č. 13 Strašák 5. tř. ZŠ Jalubí Ing. Miloslav Hrdý předává ocenění Ludmile Tihlaříkové ze škol. družiny Polešovice 16

19 Vítězky soutěže Gábina Vlčková a Veronika Belantová se svým Umělínem Ponožkou. č. 14 Strašák 5. tř. ZŠ Jalubí č. 15 Umělín Ponožka Veronika Belantová a Gábina Vlčková 5. tř. ZŠ Tupesy č. 16 Strašák Tománková-Gálová-Churá, 5. tř. ZŠ Zlechov č. 17 Strašák Náplava-Tesař-Šácha-Pelka- Zálešák-Výstup-Přikryl, 5. tř. ZŠ Zlechov č. 18 Strašák Balíček-Velcr, 5. tř. ZŠ Zlechov č. 19 Strašák Opluštilová-Valentová- Belantová, 5. tř. ZŠ Zlechov č. 20 Pan Frňák ZŠ a MŠ Vlčnov Míša+Jirka+Peťa+Petr č. 21 Strašák Blanka Pavelčíková + Tereza Šmídová, 5. tř. ZŠ a MŠ Vlčnov č. 22 Strašák Denisa Navláčilová + Simona Kuželová, 5. tř. ZŠ a MŠ Vlčnov č. 23 Krasavec ZŠ a MŠ Vlčnov č. 24 BÚÚÚ Káťa+Seba+Nikola+Matoušek, ZŠ a MŠ Vlčnov č. 25 BIKART Gabča+Olinka+Natálie+Aďa, ZŠ a MŠ Vlčnov č. 26 Blesk Petr+Danča+Kamil, ZŠ a MŠ Vlčnov Předání cen nejlepším se odehrálo za přítomnosti starostů obcí mikroregionu Buchlov ve středu 7. května 2008 v 9.00 hodin v Muzeu Podhradí Buchlovice. 1. místo získal strašák č. 15 Umělín Ponožka V. Belantové a G. Vlčkové z 5. tř. ZŠ Tupesy (odměna Kč); 2. místo č. 1 Strašilka Anynka, ŠD, I. dd., ZŠ Polešovice (1.000 Kč); 3. místo č. 3 Strašák, 6. třída ZŠ Polešovice (500 Kč). Ke všem výhrám náleží prémie celá třída vítěze má prohlídku Muzea Podhradí Buchlovice zdarma. Muzeum Podhradí Buchlovice a Folklórní agentura Buchlov Foto - bž - Pozvánka na tábor Junák Buchlovice pořádá tradiční skautský letní tábor. Letos jedeme do Aušperku (na Českomoravskou Vysočinu) v termínu od do Cena tábora činí Kč. Tábor je pořádán pro 30 dětí a máme ještě 5 volných míst. Pokud byste měli zájem přihlásit Vaše dítě na tento tábor, kontaktujte pro bližší informace slečnu Veroniku Coplákovou (mob.: ). 17

20 Dětská kuličkiáda Ve čtvrtek 8. května 2008 se na náměstí uskutečnila dětská kuličkiáda. Vítězem se stal Martin Kořínek z Buchlovic (na snímku uprostřed). (Foto: Danuše Ondrůšková) První květnovou sobotu se konalo na parkovišti u hospůdky U Špalka stavění mája. Návštěvníci si mohli podle libosti posedět u táboráku, zazpívat a zatancovat při country muzice Sklerotiků. (Foto: 18

21 Pouť na hoře sv. Klimenta se vydařila Tradiční pouti na Klimentku letos 11. května přálo počasí a bylo to znát i na velké návštěvnosti. Poutníci zaplnili celý vrchol hradiska a kolem stánků s perníkem a občerstvením se to jen hemžilo. Závěr patřil posezení na Nové louce, které se odehrávalo v režii osvětimanského Lesního družstva. K dostání byl výborný bramborák, pivo a káva. Lidé si opekli buřty a poseděli do pozdějších odpoledních hodin. (Foto - bž -) 19

22 Buchlovjané na oslavě 140. výročí založení Národního divadla v Praze Už v časech tuhé poroby českého národa v poutech rakouskouherské monarchie se začala prostřednictvím našich obrozenců šířit myšlenka vybudování rovnocenného divadla, kde z prken jeviště nebude zaznívat nenáviděná němčina, ale kde se budou hrát české hry a zpěvohry obsazované nejlepšími českými herci. S pozvolným zkostnatěním a úpadkem přežité monarchie za vlády Františka Josefa I. se tato myšlenka začala prosazovat i v nejvýše vzdělaných kruzích naší společnosti a začala nabývat konkrétní podobu. Nakonec realizační tým získal po dlouhém boji s německou byrokracií povolení, od kterého byl už krůček k zakoupení pozemku, zpracování projektu a peněžním sbírkám po vlastech českých a moravských. V pátek 16. května 2008 uplynulo 140 let od slavnostního položení základního kamene Národního divadla. Kdo navštívil jeho suterénní prostory, ví, že kámen nebyl jenom jeden. Uvidí jich tam hned několik. Mezi kameny z Blaníku či Řípu zhlédne i ten, který nese nápis Z Buchlova. O jeho zhotovení se zasloužil tehdejší buchlovický obrozenecký farář Josef Dvořák, který jej společně s početnou krojovanou družinou doprovodil na vlakové nádraží do Starého Města, odkud putoval do základů Zlaté kapličky. Tvůrcem kamene byl mistr Jindřich Náplava a vylomil jej s pomocníky v později nazvané tzv. Orlitově skale. V den 140. výročí této události se uskutečnil v exteriéru i interiéru Národního divadla v Praze slavnostní program přenášený televizí a rozhlasem, na který byli pozváni představitelé obcí a měst, z nichž pochází slavné kameny. Za náš městys se zúčastnili starosta ing. Jiří Černý s manželkou MUDr. Jitkou Černou a místostarosta Bořek Žižlavský. Během bohatě navštíveného programu se jednotlivé obce prezen- Společná fotografie představitelů obcí a měst, které se zúčastnily oslav v Národním divadle. (Foto: ND) 20

23 Předání nového základního kamene kameníkem Vítem Bilíkem. (Foto: ing. Josef Motyčka) tovaly tím nejlepším, co mohou nabídnout. Buchlovice důstojně reprezentoval mužský sbor Folklorní studia s písněmi z Buchlovicka, který nasadil opravdu vysokou laťku mezi účinkujícími, za což mu patří velké poděkování. Následovaly hrané výstupy dokumentující rozhodné okamžiky z historie zrodu Národního divadla v podání jeho herců, v čele s Davidem Prachařem. Pro představitele obcí a účinkující byla poté přichystána komentovaná prohlídka divadla, při níž uviděli technické zázemí, scénu, zákulisí, reprezentační prostory i prezidentské salonky. Nakonec se představitelé obcí sešli na společném setkání s ředitelem Národního divadla PhDr. Ondřejem Černým a starostou Prahy I ve vyzdobeném suterénu u základních kamenů, přednesli zdravice a předali své dárky. Patrně nejoriginálnější byl ten náš. Přivezli jsme nový pískovcový základní kámen s nápisem Z Buchlova 2008, jenž zhotovil boršický kamenický mistr Vít Bilík. Slavnost vyvrcholila rozkrojením velkého dortu, který svou podobou symbolizoval původní základní kámen divadla. - bž -, foto Bořek Žižlavský a další Ředitel Národního divadla PhDr. Ondřej Černý Atmosféra před úvodním programem 21

24 Folkloristé k výročí Národního divadla Původních základních kamenů Národního divadla bylo celkem dvacet. Této mimořádné události před 140 lety se tehdy zúčastnilo přes 85 tisíc lidí. Nedávná připomínka výročí již nebyla sice celonárodní manifestací, ale přesto se stala příjemným setkáním lidí z míst původu jednotlivých základních kamenů. Jedněmi z nich byli i členové mužského sboru Foklorního studia Buchlovice, kteří se vypravili do Prahy, podobně jako při pokládání původního kamene, po železnici. K výpravě se připojil i senátor Josef Vaculík, dlouholetý člen kolektivu Folklorního studia Buchlovice. Vystoupení buchlovského sboru nadchlo všechny přítomné návštěvníky a bylo příjemným osvěžením celého programu. Závěrečná inscenace v podání herců Národního divadla připomněla všem přítomným velmi opomíjenou vlastnost hrdost na svoji vlast historii a kulturu našeho národa. Obzvlášť silně to na nás zapůsobilo v kontextu návštěvy historického centra Prahy, kde se mluví více rusky a anglicky než česky. Názvy obchodů a restaurací jsou taktéž mnohdy v jiných jazycích ne Scénky zahráli herci Národního divadla Vystoupení mužského sboru FS češtině a jako suvenýry z České republiky se zde prodávají matrjošky a sovětské vojenské čepice. Myslím, že tento nešvar je důsledkem dlouhodobého zanedbání výchovy k vlastenectví a hrdosti na svůj národ a zemi. Celá delegace z Buchlovic je velmi ráda, že se mohla zúčastnit tak významné akce a všichni z našeho kraje mohou být hrdí na to, že spoluvytvářeli dějiny našeho národa. Kámen z Buchlova není sice největší, ale v základech Národního divadla má své nezastupitelné místo. Ing. Pavel Dvořan, foto Bořek Žižlavský 22

25 Členové mužského sboru FS u základního kamene ND z Buchlova (Foto: FS Buchlovice) Projev starosty (Foto: MUDr. Jitka Černá) Společná prohlídka divadelních interiérů Rozkrojení dortu ve tvaru základního kamene V divadle zhlédnete i obraz s Buchlovem 23

26 Pouť na Barborce Foto: -vlk- a Martin Žižlavský 24

27 neděle 18. května

28 Kalendář akcí červen 2008 DEN AKCE MÍSTO KONTAKT Kosecké písně areál zámeckého parku Buchlovice Výstava fuchsií a dalších květin každoroční stálá prodejní výstava Prezentace činnosti záchranné stanice volně žijících živočichů Vernisáž výstav Na počátku byla hlína vývoj keramika na Uherskohradišťsku Výstava balkónových a kbelíkových květin každoročně Karl Strűmper výběr ze sortimentu současného předního šlechtitele fuchsií Pohádková země V. Klimkové Aneb Pojďte s námi do pohádky na výstavu skřítků, víl, vodníků a pohádkových bytostí Ondřej Havelka a Melody Makers koncert v rámci Buchlovského hudebního léta Za císaře pána výstava k 90. výročí konce 1. světové války zámecké zahradnictví výstavní prostory zámku v Buchlovicích zámek a zámecký park zámek a zámecký park FS Buchlovice, ing. Pavel Dvořan, , ing. Pavel Vlášek Dana Marková (výstava), Karel Tomešek (záchr. stanice) Slovácké muzeum Uherské Hradiště, PhDr. Blanka Rašticová, /14 slovackemuzeum.cz Informace vstupní brána zámku, Výstava info Pohádkový dům Pičín cz amfiteátr v zámku Agentura Vichr, , Zbrojnice u Andělky, hrad Buchlov Antonín Nožička, Chřibský MTB maraton HB Collegium o.s., Josef Šik, , Řemeslnický jarmark hrad Buchlov HB Collegium o.s. Josef Šik Hradní slavnost hrad Buchlov FS Buchlovice, ing. Pavel Dvořan

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 9 ROČNÍK XIV. září 2008

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 9 ROČNÍK XIV. září 2008 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 9 ROČNÍK XIV. září 2008 Hrad Buchlov byl v sobotu 12. července 2008 svědkem dalšího setkání buchlovických stárků a hodařů. Foto -vlk- Informace městyse Buchlovice Rada městyse

Více

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 9 ROČNÍK XVII. září 2011

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 9 ROČNÍK XVII. září 2011 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 9 ROČNÍK XVII. září 2011 Před prázdninami ustaly letošní práce na kapli sv. Kříže na Smraďavce. Byly dokončeny venkovní stavby z kamene, terénní úpravy, příchody k pramenům,

Více

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 6 ROČNÍK XVI. ČERVENEC - SRPEN 2010

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 6 ROČNÍK XVI. ČERVENEC - SRPEN 2010 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 6 ROČNÍK XVI. ČERVENEC - SRPEN 2010 Letní večer na Buchlově (Foto: -bž-) Léto budiž pochváleno Léto, ta doba roční, překrásná, ve které všechna vegetace vrcholí, léto, ta doba

Více

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 4 ROČNÍK XXI. DUBEN 2015. Foto Bořek Žižlavský

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 4 ROČNÍK XXI. DUBEN 2015. Foto Bořek Žižlavský BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 4 ROČNÍK XXI. DUBEN 2015 Foto Bořek Žižlavský Poněkud nezvyklé fotografické pohledy Buchlovicka pořídil Pavel Ondrůšek. Na prvním snímku vidíte pohled na kostel sv. Martina od

Více

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 1 ROČNÍK XIX. LEDEN 2013

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 1 ROČNÍK XIX. LEDEN 2013 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 1 ROČNÍK XIX. LEDEN 2013 Buchlovice osvícené vánočními světly jsme mohli obdivovat ještě na začátku ledna. Foto: Bořek Žižlavský Vážení spoluobčané, srdečně Vás všechny zdravím

Více

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ NEJLEPŠÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ ROKU 2013 VÍTĚZ CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ OBECNÍ A MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ Milí spoluobčané, přijměte od nás, od celého zastupitelstva,

Více

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 7 8 ROČNÍK XII. ČERVENEC SRPEN 2006

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 7 8 ROČNÍK XII. ČERVENEC SRPEN 2006 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 7 8 ROČNÍK XII. ČERVENEC SRPEN 2006 Někdejší cesta v Lipůvce, přelom 50. a 60. let minulého století (foto od paní Kučové) Měsíc Měsíc, ten pastýř hvězdných oveček putuje stále

Více

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 1 ROČNÍK XV. leden 2009

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 1 ROČNÍK XV. leden 2009 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 1 ROČNÍK XV. leden 2009 Království ledu Foto: Oldřich Stránský Vážení občané městyse Buchlovice, chci Vás co nejsrdečněji pozdravit v novém roce 2009. Pro většinu z nás je nový

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

/ 2014 SETKÁNÍ RODÁKŮ A JUBILANTŮ OBCE

/ 2014 SETKÁNÍ RODÁKŮ A JUBILANTŮ OBCE Huštěnovský Podzim / 2014 zpravodaj podzim / 2014 SETKÁNÍ RODÁKŮ A JUBILANTŮ OBCE Stalo se již hezkou tradicí, že kolem dvacátého června se sjíždějí do Huštěnovic rodáci se svými blízkými. Nejinak tomu

Více

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ZÁŘÍ 2012 V y b í r á m e z o b s a h u Charitativní hokejové utkání str. 3 Z radnice str. 5 VOLBY 2012 str. 6 m ě s í č n í k v ě n o v a n ý h o s p o d á ř s k é m u, k u l t u r

Více

Přečtěte si: Vyznamenání Janu Hrubému. www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 6 ČERVEN 2010 CENA 8 Kč. Radniční okénko. str. 2.

Přečtěte si: Vyznamenání Janu Hrubému. www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 6 ČERVEN 2010 CENA 8 Kč. Radniční okénko. str. 2. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 6 ČERVEN 2010 CENA 8 Kč Přečtěte si: Radniční okénko Okno roku str. 2 str. 4 Nová dětská hřiště str. 5 Aktuálně ze škol str. 6-7 PIK roste do krásy str. 8-9 Oslavy osvobození str. 10

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

Z mateřské školy Liptál

Z mateřské školy Liptál V dnešním čísle najdete: Květen - červenec 2009 Liptál - vesnice roku 2006 Z jednání zastupitelstva Kanalizace v obci Společenská kronika Informace OÚ Liptál a Lidečko, Vesnice roku... Úspěchy našich občanů

Více

SLOVO STAROSTY Z OBSAHU. Slovo starosty. Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny

SLOVO STAROSTY Z OBSAHU. Slovo starosty. Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny Slovo starosty Z OBSAHU Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny Pro seniory... 7 S - centrum Hodonín Osobnost... 9 Marie Suchánková My všichni

Více

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ. Foto: Antonín Špaček

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ. Foto: Antonín Špaček ZPRAVODAJ NEDVĚDICKÝ VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ 2008 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou letos již třetí číslo Zpravodaje a věřím, že si v něm opět každý z Vás

Více

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 4 ROČNÍK XVIII. duben 2012

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 4 ROČNÍK XVIII. duben 2012 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 4 ROČNÍK XVIII. duben 2012 Každoročně koncem dubna se začínají zelenat bukoví a duboví velikáni v našich lesích. Tohoto abnormálně prohnutého obra byste našli nedaleko skály

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Radniční list Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Starostův sloupek Květen pokládám za jeden z nejkrásnějších měsíců v roce a jak jsem psal v minulém sloupku, toto období vybízí

Více

Zpravodaj města Cvikova listopad 2013

Zpravodaj města Cvikova listopad 2013 Ročník 41 LISTOPAD 2013 Cena 6 Kč Vážení spoluobčané, píši tato slova v období předčasných parlamentních voleb a nemohu se nevyjádřit k volební náladě která, ať chceme nebo nechceme, je kolem nás. Tyto

Více

V pouličních lampách ve městě bliká výstražný maják

V pouličních lampách ve městě bliká výstražný maják 1. listopadu 2012 Ročník 21 Číslo 22 Cena 9 Kč Konference nejen o zdraví Základní škola T. G. Masaryka uspořádala nejen pro kantory pestrý den s přívlastkem zdravá škola. 2 Nové kolostavy Ve městě byla

Více

měsíčník městského úřadu prosinec 2005 cena 10,- Kč

měsíčník městského úřadu prosinec 2005 cena 10,- Kč měsíčník městského úřadu prosinec 2005 cena 10,- Kč Z obsahu Schůze rady.................... 2-3 Zasedání zastupitelstva..................... 3 Kdysi a dnes..................... 8 Školství.....................

Více

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí 7 8 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma Sokol Gymnastika UDG Dobříšský sportovec Vzpomínka na Májovky 24. 5. 2014 www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz Orel Hudba Praha Letos s podtitulem:

Více

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Poplatek za komunální odpad strana 3 5 Informace z radnice strana 6 Ze života naší čtvrti

Více

ŘÍJEN 2012 23. ROČNÍK CENA 10,- Kč

ŘÍJEN 2012 23. ROČNÍK CENA 10,- Kč ŘÍJEN 2012 23. ROČNÍK CENA 10,- Kč Koncert v kostelíčku sv. Jana Křtitele v lázních, sobota 22.9.2012., měsíčník, vydává Městský úřad Deštná, 378 25 Deštná, č. j. MK ČR E 1158 Redakční rada: P. Kučera,

Více

STAROMĚSTSKÉ noviny. Přijďte na vánoční zpívání v neděli 18. prosince. měsíčník Starého Města a okolních obcí

STAROMĚSTSKÉ noviny. Přijďte na vánoční zpívání v neděli 18. prosince. měsíčník Starého Města a okolních obcí STAROMĚSTSKÉ noviny měsíčník Starého Města a okolních obcí ROČNÍK XXII Č. 1 LEDEN 2012 VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO CENA 10 Kč Přijďte na vánoční zpívání v neděli 18. prosince Chlapci a děvčata se opět

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ SRPEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU JMENINY MĚSTA STR. 1. 2. Z RADNICE STR. 5. 7. INCIDENT NA KOSTELNÍ VĚŽI STR. 10. 11. MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

ROK 2011. S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se prakticky každého.

ROK 2011. S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se prakticky každého. ROK 2011 Jaké změny nás čekají v roce 2011? S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se prakticky každého. PLATY Od ledna se zásadně změnilo odměňování

Více

Vyšebrodský zpravodaj

Vyšebrodský zpravodaj ZPRAVODAJ MĚSTA VYŠŠÍ BROD ročník 25 prosinec 2014 (261) náklad 1620 ks zdarma Vyšebrodský zpravodaj www.mestovyssibrod.cz ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ O PŘÍSPĚVKY MĚST A OBCÍ Rožmberk nad Vltavou, Loučovice, Přední

Více