MĚŘENÍ PŘI OP a OS ELEKTRICKÝCH INSTALACÍ A ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚŘENÍ PŘI OP a OS ELEKTRICKÝCH INSTALACÍ A ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ"

Transkript

1 MĚŘENÍ PŘI OP a OS ELEKTRICKÝCH INSTALACÍ A ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ Ing. Josef Škvařil METRA BLANSKO, a.s. Poříčí Blansko ČR 1 ODBORNÉ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY ELEKTRICKÝCH INSTALACÍ U elektrických instalací jsou odborné prohlídky a zkoušky pro ověřování bezpečnosti velmi aktuální. Domovní instalace nejsou výrobkem a zákon 22/1997 Sb., který ukládá výrobci elektrických zařízení povinnosti z hlediska bezpečnosti výroku, se na se na ně nevztahuje. Navíc existuje hodně starých instalací, které jsou v nevyhovujícím stavu a jsou často trvale přetěžovány. 1.1 Norma Norma ČSN : Elektrické instalace budov, Část 6-61: Revize Výchozí revize - platí v ČR od dubna S účinností od se ruší původní ČSN z roku Znamená to, že do tohoto data budou platit obě normy souběžně. Norma pojednává o Elektrické instalaci budov (místo dosavadního označení Elektrická zařízení ) a není v zásadě určena pro připojená (např. strojní) zařízení, tedy spotřebiče. O revizi veškerých elektrických zařízení pojednává norma ČSN Zde platí definice: Elektrické zařízení je to, které využívá pro svoji činnost působení účinky elektrické energie. Za elektrickou instalaci je považována soustava vzájemně propojených elektrických předmětů, které mají koordinované charakteristiky a které slouží k zejména k rozvodu elektrické energie. To znamená, že ČSN nehovoří o rozsáhlých strojních zařízeních ale o tom, co je pevně nainstalováno, je nepohyblivé - co je uloženo ve zdi. Norma je tedy zaměřena na vymezení rozsahu revize elektrické instalace a neřeší bezpečnost napojených zařízení a spotřebičů to je věcí dalších požadavků podle jiné normy. Revizní technik sleduje elektrickou bezpečnost a náležitosti elektrické instalace, která nesmí: a) ohrožovat lidské zdraví b) ohrožovat užitková zvířata c) poškodit majetek d) ohrozit okolní prostředí Norma zdůrazňuje, že každá instalace musí být před uvedením do provozu revidován nejen po dokončení celé instalace, ale i po dokončení oprav a změn Prohlídky a zkoušky elektrických instalací U elektrických instalací musí být podle normy podrobena prohlídkám a zkouškám ta zařízení na ochranu před účinky elektřiny, které mohou ohrozit lidské zdraví, užitková zvířata nebo majetek. 71

2 Bezpečnosť práce na elektrických inštaláciách a elektrických zariadeniach Výchozí revize Nové elektrické instalace je možno uvádět do provozu jen pokud byl jejich stav ověřen z hlediska bezpečnosti mimo jiné výchozí revizí, která má tři části: Prohlídka vizuální zjištění řádného stavu elektrické instalace je předpokladem pro další postup. Zkoušení činnost za účelem prokázání účinnosti a funkčnosti ochranných a signálních prvků, použitých v elektrické instalaci. Měření zjišťování hodnot pomocí měřicích přístrojů za účelem posouzení účinnosti ochranných zařízení. Pro měření musí revizní technik používat pověřené měřicí přístroje, které mají ověřenou funkčnost a přesnost formou kalibrace a jsou konstruované pro dosažení požadované přesnosti měření. U každého měření musí být proveden odhad možné chyby měření, jak u přístroje, tak také u použité metody měření Pravidelné revize Aby byla záruka bezpečného provozu v čase, musí být elektrická instalace pravidelně revidována.tato povinnost provádět pravidelné revize je stanovena zákoníkem práce, přičemž lhůty jsou určeny normou. Pro zemědělskou výrobu je rozhodující ustanovení pro lhůty pravidelných revizí z pohledu druhu prostředí v němž je elektrická instalace umístěna. Tabulka 1. Lhůty pro provádění pravidelných prohlídek a kontrol instalací. Prostředí Lhůta /rok/ Základní, normální 5 Venkovní, pod přístřeškem, horké, vlhké 3 Se zvýšenou korozní agresivitou, prašné s nehořlavým prachem 1 V revizní zprávě musí být uvedeno, zda je elektrická instalace schopna provozu z hlediska bezpečnosti. Pokud některá závada přímo ohrožuje bezpečnost, je revizní technik povinen ihned na tuto skutečnost upozornit prokazatelnou formou majitele nebo provozovatele zařízení. Majitel je povinen na zjištěné závady reagovat. Zpráva o pravidelné revizi musí být uložena nejméně do doby vystavení další zprávy o pravidelné revizi. 1.3 Odborné zkoušky a měření. V nové versi normy jsou vypuštěny dvě zkoušky: zkouška elektrické pevnosti zkouška tepelných účinků Zkoušky a měření elektrických instalací (od domovního rozvaděče včetně po jednotlivé zásuvky v místnostech) lze rozdělit na: měření odporu a spojitosti ochranného vodiče měření izolačního odporu měření impedance ochranné smyčky měření zemního odporu kontroly proudových a napěťových chráničů měření izolačního odporu stěna podlah U domovních rozvaděčů se kontroluje jejich smontování, seřízení, upevnění a nainstalování. Seřízení ochranných přístrojů, které souvisí s provozem instalace se kontroluje např. zkušebním 72

3 tlačítkem vpínání proudových chráničů. Ověřuje se účinnost a funkčnost bezpečnostních zařízení instalace. Proudové chrániče se ověřují generováním reziduálního proudu až do velikosti jmenovité hodnoty I N. Čas vybavení se přitom nemusí měřit. Norma povoluje po elektrická měření pracovní chybu 30%. S touto nejistotou chybou je třeba počítat při porovnávání výsledku měření s požadavkem normy. 1.4 Měření podle typu sítě Sítě TN: změření impedance ochranné smyčky - při nesplnění hodnoty je třeba provést doplňující pospojování a zkontrolovat jeho účinnost. měření impedance je možné nahradit výpočtem pokud lze impedanci smyčky a odpor ochranného vodiče vypočítat tj. když je možné zjistit délky a průřezy vodičů instalace. spojitost ochranných vodičů je však nutné ověřit měřením vždy. Dále se zkouší funkce odpojovacích přístrojů (jmenovitý proud jističů, jmenovitý proud pojistek a zkouška proudových chráničů) Sítě TT: změření odporu zemničů neživých částí instalace ověření proudových chráničů jako u TN měření odporu a spojitosti ochranných vodičů Pokud nelze měřit zemni odpor (ve městech) je možné změřit impedanci smyčky: fázový vodič - uzemnění neživé části - uzemnění zdroje. Naměřená hodnota je vždy větší než skutečný odpor zemniče neživé části (chyba je ve prospěch bezpečnosti) Sítě IT: ověření, že žádný pracovní vodič není uzemněn ověření, že neživé části jsou spojený ochranným vodičem ověření, že je použit hlídač izolace Měřením nebo výpočtem se zjistí proud první poruchy. 1.5 Měření při odborných zkouškách elektrických instalací Měření izolačního odporu elektrických instalací Měření izolačního odporu v instalacích nn (sítě TN, TT, IT) se provádí: a) vždy mezi dvěma pracovními vodiči (po skončení prací na rozvodech a rozvaděčích) b) mezi každým pracovním vodičem a ochranným vodičem (zemí). Při měření mohou být krajní a neutrální vodiče spojené. U instalací s napětím do 500 V je izolační odpor měřen napětím 500 V a hodnota izolačního odporu má být minimálně 0,5 MΩ. U obvodů s napětím nad 500 V je požadován izolační odpor minimálně 1 MΩ. Použité revizní přístroje mají zdroj stejnosměrného měřicího napětí a musí být schopny toto napětí udržet při zatížení proudem 1 ma po celou dobu měření. 73

4 Bezpečnosť práce na elektrických inštaláciách a elektrických zariadeniach Měření impedance ochranné smyčky Před měřením se ověřuje spojitost ochranných vodičů toto již měřicí přístroje splňují. Platí vzorec pro odpor pospojování: R<50/I a kde R je odpor pospojování mezi neživými částmi I a je vypínací proud ochranného prvku 50 je max. povolené dotykové napětí Při ochraně nadproudovými odpojovacími prvky se z naměřené hodnoty impedance ochranné smyčky vypočtem ověří, zda smyčkou bude protékat dostatečně velký vypínací proud, potřebný pro dosažení požadované vypínací doby pojistky nebo jističe. Impedanci smyčky je třeba s ohledem na ochranu před nebezpečným dotykem měřit mezi: krajním vodičem a ochranným vodičem PE krajním vodičem a vodičem PEN krajním vodičem a neutrálním vodičem N Měření splní svůj účel, když se měří impedance smyčky na nejvzdálenějším místě elektrického rozvodu. Dále je třeba kontrolovat impedanci smyčky také na jednotlivých zásuvkových obvodech a jejich odbočkách, aby byla jistota, že v místě odbočení není odpojen ochranný vodič PE nebo není přerušen vodič PEN. V obvodech s proudovými chrániči se nabízí podle okolností několik řešení: impedanci smyčky vypočítat po změření odporu jednotlivých částí obvodu (pokud to jde), měřit impedanci při vymontovaném proudovém chrániči (může být nebezpečné), použít tzv. znecitlivovače proudových chráničů (jsou na trhu) nebo měřit metodou bez vybavení chrániče (malým proudem) Měření odporu a spojitosti ochranných vodičů a pospojování Spojitost ochranných vodičů, vodičů pospojování a vodičů pro vyrovnání potenciálu je velmi důležitým kriteriem při revizi bezpečnostních opatření elektrických instalací. Měření se provádí přístrojem, který má vnitřní zdroj stejnosměrného nebo střídavého napětí naprázdno od 4 V do 14 V a je schopen dodat proud minimálně 200 ma. Při ochraně samočinným odpojením napájení norma doporučuje spojit neživé části s ochranným vodičem. V každé budově musí vodič hlavního pospojování (vyrovnání potenciálu) spojovat hlavní ochranný vodič, hlavní uzemňovací vodič anebo hlavní ochrannou propojku, potrubí a kovové části rozvodů v budově (plyn, voda), kovové konstrukční části, ústřední topení a klimatizaci a to bez ohledu na to, zda je elektrická instalace v budově realizována v soustavě TN, TT nebo IT. Při výchozí i pravidelné revizi se kontroluje a proměřuje spojitost tohoto ochranného pospojování. Odpor ochranných vodičů se měří mezi kteroukoli neživou částí a nejbližším místem spojení s ochranným vodičem distribuční sítě Měření odporu uzemnění Při zemnění elektrických instalací je snaha dosáhnout co nejmenšího odporu uzemnění, který je fyzicky možný a přitom ekonomicky únosný. Odpor uzemnění se skládá z odporu samotného zemniče, z připojení k zemniči (obecně velmi malý odpor), z přechodového odporu mezi zemničem a okolní půdou (hlavní podíl odporu) a z odporu okolní půdy. S moderní multimetry pro měření zemních odporů lze měřit klasickou čtyřvodičovou metodou, klešťovou metodou nebo měřit jednotlivé zemniče selektivně bez jejich odpojení. 74

5 1.5.5 Měření proudových chráničů Norma předepisuje způsoby měření a kontroly funkčnosti proudových chráničů vyvoláním poruchového proudu na chrániči. Měřením se prokáže, že chránič vypíná při dosažení daného jmenovitého vybavovacího rozdílového proudu. Přitom musí použitý revizní přístroj současně změřit hodnotu trvalého dotykového napětí, které musí být menší, než je hodnota stanovená pro dané zařízení. Moderní revizní multimetry měří také dobu mezi okamžikem vyvolání jmenovitého vypínacího rozdílového proudu a okamžikem vybavení odpojovacího mechanizmu kontrolovaného proudového chrániče. Proudové chrániče zabezpečí nejen odpojení napětí a tím ochranu před úrazem elektrickým proudem, ale dokáží reagovat na poruchy izolace podstatně rychleji než pojistka nebo jistič. Nereagují však na mezifázové zkraty a proto mají nadproudové jisticí prvky (pojistky, jističe) vedle proudových chráničů svůj význam. Při periodických revizích je třeba provádět kontrolu funkčnosti proudových chráničů: kontrola vypnutí při hodnotě jmenovitého vypínacího proudu (50% až 100%) kontrola dotykového napětí U d = I P. R A napětí nesmí překročit stanovenou hodnotu (50 V st, 120 V ss), kde I P je poruchový proud, R A je odpor uzemnění spotřebiče (R A <50 V/I A ) Přezkoušení proudového chrániče musí být provedeno postupně narůstajícím rozdílovým proudem, přičemž musí být změřen vybavovací rozdílový proud chrániče a dotyková napětí, která se při tom vyskytují Měření izolačního odporu stěn a podlah Tento odpor lze měřit megaohmmetrem se zdrojem 500 V DC. Izolační odpor je měřen mezi zkušební elektrodou a ochranným vodičem instalace. Avšak při ochraně nevodivým okolím je dotykový proud u sítí se střídavým napětím omezen nejen odporem stanoviště, ale také impedancí stanoviště. Proto je nutné měřit izolační odpor pomocí střídavého proudu dle STN přílohy A. 2 ODBORNÉ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ Pro výrobce elektrických spotřebičů platí v ČR zákon 22/1997 Sb., který jim ukládá povinnost dodržet normy a vydávat prohlášení o shodě výrobku s příslušnými normami.. Revizní technik potom jen ověřuje, zda je spotřebič bezpečný. Je možné říci, že výrobci se snaží dosáhnout co největší bezpečnost užitím moderních konstrukcí a konstrukčních materiálů, které minimalizují možnost úrazu. Při ověřování stavu izolace spotřebičů se obvykle revizním přístrojem nenaměří konkrétní hodnoty: Hodnota izolačního odporu (pokud je měřen ) přesahuje nejvyšší měřicí rozsah revizního přístroje např. 400 MΩ (což je dobře) a unikající proudy mají při dobré izolaci velmi malé hodnoty, běžným revizní přístrojem neměřitelné. To rovněž dokazuje dobrý stav izolace spotřebiče. 2.1 Norma STN Revize a kontroly elektrických spotřebičů Revizní technik musí: rozhodnout, do které skupiny revidovaný předmět zařadit a jaká měření a jak často má volit. 75

6 Bezpečnosť práce na elektrických inštaláciách a elektrických zariadeniach Postup kontroly elektrického spotřebiče Prohlídka stavu spotřebiče Postup revize elektrického spotřebiče Prohlídka stavu spotřebiče Měření podle třídy ochrany Zkouška chodu Zkouška chodu Vyplnění dokladu o kontrole Kontrola nebo oprava označení Postup kontroly elektrického spotřebiče Zpracování dokladu o revizi 2.2 Měření při odborných zkouškách spotřebičů Měření odporu R PE ochranného vodiče spotřebiče. Měří se odpor mezi ochrannou zdířkou vidlice a přístupnými kovovými částmi spojenými s ochranným vodičem. Princip zapojení při měření odporu u spotřebičů je stejný s měřením odporu ochranného vodiče u ručního nářadí. Měření má prokázat, že spojení neživých částí spotřebiče s ochranným vodičem napájecí sítě je dokonalé a že je ochranný vodič schopen zajistit při poruše izolace včasné odpojení spotřebiče svedení unikajících proudů do země V případě poruchy izolace mezi živou a neživou částí prochází poruchový proud fázovým a ochranným vodičem přičemž způsobí vybavení ochranného prvku. Dostatečně nízký odpor ochranného vodiče dále zajistí odvedení unikajících proudů tak, aby neprotékaly tělem uživatele do země. Podle normy má být při délce přívodu 5 m odpor 0,3 Ω a na každých dalších 7,5 m délky další odpor 0,1 Ω. U spotřebičů s přípojnou vidlicí se musí měřit odpor ochranného vodiče mezi neživými částmi, na nichž se může v případě poruchy objevit napěti a ochranným kontaktem vidlice. Je-li spotřebič pevně připojen k síti, musí se měřit odpor ochranného vodiče mezi neživou částí a připojovací svorkou ochranného vodiče na svorkovnici rozvodu nebo připojením na kolík blízké zásuvky stejného okruhu. Zdroj měřicího přístroje musí dodávat minimální proud 200 ma při zkratu Měření izolačních vlastností spotřebiče Elektrická měření při zjišťování kvality izolace lze rozdělit na měření, kdy spotřebič není v provozu a jsou na něho připojena vnější neprovozní napětí tj : měření izolačního odporu RISO měření náhradního unikajícího proudu ID a na měření, kdy je spotřebič připojen k síti a je zapnutý do svého pracovního režimu. 76

7 Během provozu spotřebiče se posuzují jeho izolační vlastnosti podle:: měření proudu I PE ochranným vodičem měření rozdílového proudu I měření dotykového proudu I PE Tato tři měření za normálního provozu spotřebiče jsou naprosto bezpečná jak pro vlastní spotřebič, tak také pro technika. Kvalita izolace je vyjádřena velmi malými naměřenými unikajícími střídavými proudy mezi živými a neživými částmi Měření izolačního odporu R ISO Vypínač spotřebiče je pokud možno v sepnutém stavu. Mezi živé a neživé části je připojeno napětí 500V DC. Naměřené hodnoty izolačního odporu spotřebiče musí být větší než 2 MΩ u spotřebičů třídy ochrany I držených v ruce 7 MΩ u spotřebičů třídy ochrany II držené v ruce (u svítidel postačí 4 MΩ) 1 MΩ u ostatních spotřebičů třídy ochrany I 2 MΩ u ostatních spotřebičů třídy ochrany II Měření náhradního unikajícího proudu I D Při nezměněném zapojení jako při měření izolačního odporu je mezi živé a neživé části připojeno střídavé napětí do 35 V AC a je měřen náhradní unikající proud I D (údaj na displeji revizního přístroje je v tomto případě přepočten na proud jako by při napětí 230 V AC). Metodu měření náhradních unikajících proudů střídavým napětím lze použít jen když předtím byla naměřena vyhovující hodnota izolačního odporu R ISO Měření proudu I PE ochranným vodičem. Proud ochranným vodičem je unikající nebo poruchový proud, který protéká ochranným vodičem spotřebičů třídy ochrany I. Lze předpokládat, že tento naměřený proud I PE ochranným vodičem by v případě jeho poruchy protékal tělem obsluhy, která by se zapojeného spotřebiče dotýkala. Podle normy musí být proud ochranným vodičem menší než 3,5 ma tak, aby člověku neublížil. U zařízení informační techniky držených v ruce musí být tento proud menší než 0,75 ma Měření rozdílového proudu I Rozdílový proud spotřebiče je součet všech proudů živými vodiči přívodu spotřebiče. U jednofázového spotřebiče je to rozdíl proudu přitékajícího do spotřebiče fázovým vodičem a proudu odtékajícího ze spotřebiče středním vodičem. Metoda nepřímého měření rozdílového proudu (metoda delta) využívá podobný princip jako proudové chrániče. Neměří se tedy jednotlivé proudy z živých částí přes izolace do ochranného vodiče a do země a do uzemnění zdroje. Zjišťuje se rozdíl proudů, které do spotřebiče vstupují a které za spotřebiče vycházejí. Pokud je rozdíl nenulový, vzniká magnetický tok v jádře proudového transformátoru revizního přístroje a v jeho sekundárním vinutí přístroj přímo měří naindukovaný proud. 77

8 Bezpečnosť práce na elektrických inštaláciách a elektrických zariadeniach Měření dotykového proudu I F Vlivem vždy přítomné nepatrné vodivosti isolačních materiálů prochází obsluhou, která se dotýká zapnutého spotřebiče třídy ochrany II určitý malý elektrický proud. Ten proniká z živých částí přes konstrukční a izolační materiály na povrch spotřebiče. Dotykový proud je unikající proud, který z elektrických spotřebičů třídy ochrany II a z těch vodivých částí spotřebičů třídy ochrany I přístupných dotyku, jež nejsou spojeny konstrukčně s ochranným vodičem ( např. ozdobné části), při používání spotřebiče protéká přes osobu obsluhující spotřebič do země. Hodnota IF musí být menší než 0,5 ma Na rozdíl od spotřebičů třídy ochrany I nemá spotřebič třídy II ochranný vodič, který by prosakující proudy sváděl do země. Člověk, který se dotýká částí spotřebiče třídy ochrany I nespojených s ochranným vodičem a elektrického spotřebiče třídy ochrany II působí jako uzemnění povrchu spotřebiče a jeho tělem prochází dotykový unikající proud. Při měření se zjišťuje proud procházející z povrchu elektrického spotřebiče propojovacím měřicím vodičem přes odpor 2 kω (simuluje přibližnou impedanci lidského těla) do země. Naměřená hodnota dotykového proudu z vodivých částí, kterých se lze dotknout rukou, nesmí přesáhnout hodnotu 0,5 ma, což je práh citlivosti lidského těla Shrnutí postupů při OP a OS spotřebičů Postup u elektrických spotřebičů dle ČSN a) Postup kontroly elektrického spotřebiče b) Postup revize elektrického spotřebiče Prohlídka Prohlídka Měření podle třídy ochrany Zkouška chodu Zkouška chodu Kontrola nebo oprava označení Vyplnění dokladu o kontrole Vyplnění dokladu o revizi Měření spotřebičů třídy ochrany I: Rozhoduje revizní technik a) Měření R ISO je proveditelné b) Měření R ISO je neproveditelné Měření odporu ochranného vodiče R PE Měření odporu ochranného vodiče R PE Měření isolačního odporu R ISO Měření proudu ochranným vodičem I PE Měření proudu I PE ochranným vodičem nepovinné Měření náhradního unikajícího proudu I D 78

9 Měření spotřebičů třídy ochrany II (a vodivých částí nespojených s ochranným vodičem u spotřebičů třídy ochrany I): Rozhoduje revizní technik a) Měření R ISO je proveditelné b) Měření R ISO je neproveditelné Měření isolačního odporu R ISO Měření dotykového proudu I F nepovinné Měření náhradního unikajícího proudu I D provádí se pouze Měření dotykového proudu I F Měření spotřebičů třídy ochrany III: Měření spotřebičů třídy ochrany III provádí se pouze Měření izolačního odporu R ISO (Pokud nelze měřit R ISO, měří se dotykový proud I F ) METRA BLANSKO a. s. v souladu se zákonem o metrologii č. 505/1990 Sb. provádí na základě objednávky prvotní kalibraci veškerých vyráběných přístrojů. Zajišťuje také za výhodných podmínek a ve velmi krátkých lhůtách kalibraci jak vlastních výrobků, tak výrobků jiných firem. Současnou produkci měřicích přístrojů METRY BLANSKO a. s. je možné si prohlédnout i objednat prostřednictvím internetu na stránkách: 79

NOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO REVIZNÍ TECHNIKY Z PRODUKCE METRA BLANSKO A.S. SDRUŽENÝ REVIZNÍ PŘÍSTROJ PU 195 REVIZE ELEKTRICKÝCH SÍTÍ

NOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO REVIZNÍ TECHNIKY Z PRODUKCE METRA BLANSKO A.S. SDRUŽENÝ REVIZNÍ PŘÍSTROJ PU 195 REVIZE ELEKTRICKÝCH SÍTÍ NOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO REVIZNÍ TECHNIKY Z PRODUKCE METRA BLANSKO A.S. SDRUŽENÝ REVIZNÍ PŘÍSTROJ PU 195 REVIZE ELEKTRICKÝCH SÍTÍ Přístroj je určen pro rychlá měření silnoproudých elektrických instalací

Více

Revize elektrických zařízení (EZ) Měření při revizích elektrických zařízení. Měření izolačního odporu

Revize elektrických zařízení (EZ) Měření při revizích elektrických zařízení. Měření izolačního odporu Revize elektrických zařízení (EZ) Provádí se: před uvedením EZ do provozu Výchozí revize při zakoupení spotřebiče je nahrazena Záručním listem ve stanovených termínech Periodické revize po opravách a rekonstrukcích

Více

Odborné prehliadky a odborné skúšky (OPaOS) elektrických spotrebičov podľa STN 33 1610. so zameraním na výpočtovú techniku

Odborné prehliadky a odborné skúšky (OPaOS) elektrických spotrebičov podľa STN 33 1610. so zameraním na výpočtovú techniku Odborné prehliadky a odborné skúšky (OPaOS) elektrických spotrebičov podľa STN 33 1610 so zameraním na výpočtovú techniku Ing. Josef Škvařil METRA BLANSKO, a.s. Poříčí 24, 678 46 Blansko, ČR Pro kontroly

Více

13. Značka na elektrickém zařízení označuje a/ zařízení třídy ochrany I b/ zařízení třídy ochrany II c/ zařízení třídy ochrany III

13. Značka na elektrickém zařízení označuje a/ zařízení třídy ochrany I b/ zařízení třídy ochrany II c/ zařízení třídy ochrany III 9. Vzájemné spojení ochranného vodiče, uzemňovacího přívodu, kovového potrubí, kovových konstrukčních částí a kovových konstrukčních výztuží, se nazývá a/ ochrana nevodivým okolím b/ pracovní uzemnění

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava. 2. Měření funkce proudových chráničů.

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava. 2. Měření funkce proudových chráničů. Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 2. Měření funkce proudových chráničů. ing. Jan Vaňuš leden 2008 Měření funkce proudových chráničů. Úkol měření: 1.

Více

B Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ z ochrany před úrazem elektrickým proudem

B Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ z ochrany před úrazem elektrickým proudem B Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ z ochrany před úrazem elektrickým proudem (označené otázky nejsou uplatňovány v testech pro rozsah E4 na nářadí a spotřebiče) 1) Z čeho musí sestávat ochranné opatření?

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava. 4. Měření dotykových a unikajících proudů.

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava. 4. Měření dotykových a unikajících proudů. Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. Měření dotykových a unikajících proudů. Ing. Jan Vaňuš leden 2008 Měření dotykových a unikajících proudů. Úkol

Více

Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních... 4

Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních... 4 Úvod... 1 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních... 4 Hlavní zásady - elektrické instalace nízkého napětí... 23 Základní ochranná opatření k zajištění bezpečnosti před úrazem

Více

10. Jaké napětí nesmí přesáhnout zdroj s jednoduchým oddělením pro ochranné opatření elektrickým oddělením? a/ 400 V b/ 500V c/ 600 V

10. Jaké napětí nesmí přesáhnout zdroj s jednoduchým oddělením pro ochranné opatření elektrickým oddělením? a/ 400 V b/ 500V c/ 600 V 9. Jak musí být provedeno zapojení živých částí v síti IT? a/ živé části musí být spolehlivě spojeny se zemí b/ živé části mohou být spojeny se zemí c/ živé části musí být izolovány od země nebo spojeny

Více

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, Pardubice. Obsah

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, Pardubice. Obsah Obsah IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, 530 02 Pardubice 1. ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY 17 1.1 Základní vztahy v elektrotechnice 17 1.1.1 Elektrické napětí, proud, odpor a výkon 17 1.1.1.1 Jednotky elektrických

Více

IN-EL, spol. s r. o., Lohenická 111/607, Praha 9 - Vinoř. Obsah

IN-EL, spol. s r. o., Lohenická 111/607, Praha 9 - Vinoř. Obsah Obsah IN-EL, spol. s r. o., Lohenická 111/607, 190 17 Praha 9 - Vinoř 1. ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY 17 1.1 Základní vztahy v elektrotechnice 17 1.1.1 Elektrické napětí, proud, odpor a výkon 17 1.1.1.1 Jednotky

Více

Meracie prístroje pre odborné prehliadky a odborné skúšky

Meracie prístroje pre odborné prehliadky a odborné skúšky Nové prístupy riešenia ochrany osôb a majetku Meracie prístroje pre odborné prehliadky a odborné skúšky Ing. Josef Škvařil, METRA BLANSKO a.s. ČR 1 Revize ochranných opatření elektrických sítí ČSN EN 33

Více

Zařízení pro obloukové svařování, kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu podle ČSN EN 60974-4/STN EN 60974-4

Zařízení pro obloukové svařování, kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu podle ČSN EN 60974-4/STN EN 60974-4 Zařízení pro obloukové svařování, kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu podle ČSN EN 60974-4/STN EN 60974-4 Antonín ŠEVČÍK, Rudolf HUNA Platnost ČSN/STN EN 60974-4 od 01/09/2007 je ve všech

Více

14/7.3 ZÁKLADNÍ DRUHY MĚŘENÍ PŘI ZKOUŠENÍ ELEKTRICKÝCH INSTALACÍ A PŘÍPOJEK NÍZKÉHO NAPĚTÍ

14/7.3 ZÁKLADNÍ DRUHY MĚŘENÍ PŘI ZKOUŠENÍ ELEKTRICKÝCH INSTALACÍ A PŘÍPOJEK NÍZKÉHO NAPĚTÍ ELEKTROTECHNICKÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ INSTALACE část 14, díl 7, kapitola 3, str. 1 14/7.3 ZÁKLADNÍ DRUHY MĚŘENÍ PŘI ZKOUŠENÍ ELEKTRICKÝCH INSTALACÍ A PŘÍPOJEK NÍZKÉHO NAPĚTÍ Revize elektrických zařízení je

Více

Revizní technik elektrických zařízení

Revizní technik elektrických zařízení Název typové pozice Revizní technik elektrických zařízení Alternativní název Identifikace Kvalifikační úroveň: Zařazeno do povolání: Příbuzné typové pozice: Obor činnosti: Úplné střední odborné vzdělání

Více

Normální Živých Normální Neživých Nebezpečné Živých 25 60

Normální Živých Normální Neživých Nebezpečné Živých 25 60 Základní pravidlo: nebezpečné živé části nesmějí být za normálních podmínek přístupné, a přístupné vodivé části nesmějí být nebezpečné za normálních podmínek, ani za podmínek jedné poruchy. Důležité pojmy:

Více

BEZPEČNOST PRÁCE V ELEKTROTECHNICE

BEZPEČNOST PRÁCE V ELEKTROTECHNICE BEZPEČNOST PRÁCE V ELEKTROTECHNICE ELEKTROTECHNIKA TO M Á Š T R E J BAL Bezpečnostní tabulky Příklady bezpečnostních tabulek Grafické značky na elektrických předmětech Grafické značky na elektrických předmětech

Více

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM ČSN ed. 2

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM ČSN ed. 2 INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM

Více

Zpráva o revizi elektrického zařízení

Zpráva o revizi elektrického zařízení Zpráva o revizi elektrického zařízení Ev.ozn. - Vzor_705 Revize provedena dle : ČSN 33 1500, čl. 2.5. - dílčí Začátek revize Konec revize : : Datum zpracování : Doporučený termín příští revize - nejpozději

Více

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM 1. Základní názvosloví 2. Druhy (způsoby) ochran 3. Základní

Více

Zpráva o revizi elektrického zařízení

Zpráva o revizi elektrického zařízení Zpráva o revizi elektrického zařízení Ev.ozn. - Vzor_601 Revize provedena dle : ČSN 33 1500, čl. 2.5. - dílčí Začátek revize Konec revize : : Datum zpracování : Revidovaný objekt ABC spol. s r.o. Antilopí

Více

Kontroly elektrického zařízení strojů

Kontroly elektrického zařízení strojů Kontroly elektrického zařízení strojů Ing. Leoš KOUPÝ, ILLKO, s.r.o. Blansko, ČR 1 ÚVOD Stroj nebo strojní zařízení je rozsáhlá skupina technických zařízení používaných především v průmyslu, stavebnictví

Více

Technická zařízení za požáru. 2. Přednáška ČVUT FEL

Technická zařízení za požáru. 2. Přednáška ČVUT FEL Technická zařízení za požáru 2. Přednáška ČVUT FEL Druhy sítí podle způsobu uzemnění jsou označeny písmenovým kódem, kde prvé písmeno vyjadřuje vztah sítě a uzemnění: T I bezprostřední spojení jednoho

Více

Otázky VYHLAŠKA 50/78 Sb

Otázky VYHLAŠKA 50/78 Sb BOZP Vyhláška 50 Otázky VYHLAŠKA 50/78 Sb Školení bezpečnosti práce (BOZP) České vysoké učení technické v Praze, Katedra kybernetiky BOZP Test 50 (1/16) 1. VYHLÁŠKA 50/78 Sb. URČUJE: 1) POVINNOST PRIHLAŠOVAT

Více

Seminární práce. Proudový chránič. Vytvořil: Lukáš Zafer E Lukáš Zafer - 1 -

Seminární práce. Proudový chránič. Vytvořil: Lukáš Zafer E Lukáš Zafer - 1 - Seminární práce Proudový chránič Vytvořil: Lukáš Zafer E.2 2010 Lukáš Zafer - 1 - Obsah: 1... Seminární práce 2... Obsah 3... Proudový chránič.. Konstrukce proudového chrániče 4... Princip funkce 5...

Více

Kontaktní adresa METRA BLANSKO s.r.o. Pražská 2536/ BLANSKO Telefon :

Kontaktní adresa METRA BLANSKO s.r.o.     Pražská 2536/ BLANSKO Telefon : 1 e-mail : mcu@metra.cz Kontaktní adresa METRA BLANSKO s.r.o. http:// www.metra.cz Pražská 2536/7 678 01 BLANSKO Telefon : +420 602 410 258 Platnost: od 1. 1. 2018 Uvedené ceny jsou v CZK bez DPH a bez

Více

Zásady navrhování ochrany před úrazem elektrickým proudem podle platných norem (Revize ČSN )

Zásady navrhování ochrany před úrazem elektrickým proudem podle platných norem (Revize ČSN ) Zásady navrhování ochrany před úrazem elektrickým proudem podle platných norem (Revize ČSN 33 2000-4- 41) Ing. Michal Kříž, IN-EL s.r.o. Praha U veškerých technických zařízení si přejeme, aby byla bezpečná.

Více

MĚŘENÍ NA ELEKTROINSTALACI NÍZKÉHO NAPĚTÍ

MĚŘENÍ NA ELEKTROINSTALACI NÍZKÉHO NAPĚTÍ Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB TU Ostrava MĚŘENÍ NA ELEKTROINSTALACI NÍZKÉHO NAPĚTÍ Návody do měření Říjen 2009 Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. 1 Úkol měření: V tomto laboratorním

Více

Proudový chránič. Definice, značka. Konstrukce

Proudový chránič. Definice, značka. Konstrukce Proudový chránič (autor: Ing. Tomáš Kostka, základní informace pro studenty) Definice, značka Dne 4. 8. 1928 byl přihlášen německo-říšský patent na přístroj s názvem Fehlerstrom Schutzschalter, zkráceně

Více

Kontroloval Soubor tz.doc Měřítko Datum Červen 2012 Obsah Technická zpráva Arch. číslo List/listů (E)-10 1/5

Kontroloval Soubor tz.doc Měřítko Datum Červen 2012 Obsah Technická zpráva Arch. číslo List/listů (E)-10 1/5 Změna Popis Datum Jméno Stavba Zapojení mobilních elektrocentrál pro KKC Objekt Investor POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 30. dubna 24 728 99 Ostrava IČ. 75151502.

Více

Ochrana lidí a zvířat před nežádoucími účinky elektrického proudu

Ochrana lidí a zvířat před nežádoucími účinky elektrického proudu Ochrana lidí a zvířat před nežádoucími účinky elektrického proudu Jištění a ochrana elektrických rozvodů nízkého napětí před požárem Ochrana před nežádoucími účinky elektrického proudu na živý organismus

Více

B - Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ z ochran před NDN

B - Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ z ochran před NDN B - Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ z ochran před NDN 1) Z hlediska velikosti nebezpečí úrazu el. proudem, které může vzniknout při provozu el. zařízení, s ohledem na vnější vlivy a jejich působení

Více

Měření při revizích elektrických instalací měření zemních odporů

Měření při revizích elektrických instalací měření zemních odporů Měření při revizích elektrických instalací měření zemních odporů Ing. Leoš KOUPÝ, ILLKO, s.r.o. Blansko, ČR 1. ÚVOD Zemní odpor je veličina, která má značný vliv na bezpečnost provozu nejrůznějších elektrických

Více

BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PŘED POŠKOZENÍM PŘI VYKONÁVÁNÍ REVIZÍ

BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PŘED POŠKOZENÍM PŘI VYKONÁVÁNÍ REVIZÍ 38 BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PŘED POŠKOZENÍM PŘI VYKONÁVÁNÍ REVIZÍ Ing. Leoš KOUPÝ, ILLKO, s. r. o. Masarykova 2226, Blansko, ČR ÚVOD Každé elektrické zařízení je potenciálním

Více

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Ochrana před úrazem elektrickým proudem Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Ochrana před úrazem elektrickým proudem Ing. Pavel Chmiel, Ph.D. OBSAH VÝUKOVÉHO MODULU 1. Základní pojmy. 2. Prostředky ochrany při

Více

ZPRÁVA O REVIZI ELEKTRICKÉ INSTALACE. Výchozí revize č 5008-E

ZPRÁVA O REVIZI ELEKTRICKÉ INSTALACE. Výchozí revize č 5008-E ZPRÁVA O REVIZI ELEKTRICKÉ INSTALACE Výchozí revize č 08-E Datum zahájení revize: 4.prosince 2008 Podle normy: ČSN 33 10 Datum ukončení revize: 5.prosince 2008 ČSN 33 2000-6-61 d.2 Datum vypracováni revize:

Více

Tel. kalibrace: Platnost: od

Tel. kalibrace: Platnost: od 1 e-mail : obchod@secel.cz http:// www.meraky.eu www.secel.cz Platnost: od 1. 1. 2019 SEC electronic s.r.o. Arnošta z Pardubic 2762 530 02 Pardubice Tel. obchod: + 420 466 301 331 GSM: + 420 603 245 230

Více

ZPRÁVA O VÝCHOZÍ REVIZI ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ č.11/2013 dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6

ZPRÁVA O VÝCHOZÍ REVIZI ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ č.11/2013 dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6 ZPRÁVA O VÝCHOZÍ REVIZI ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ č.11/2013 dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6 Datum revize: 24.6.2013-1.7.2013 Revizní technik: Martin Šťastný Keblov 65 ev.č.osvědčení 2094/2/11/R-EZ-E2/A ev.č.

Více

EurotestXE. Použití Technické parametry Rozsah dodávky Volitelné příslušenství

EurotestXE. Použití Technické parametry Rozsah dodávky Volitelné příslušenství Stránka č. 1 z 6 EurotestXE LLKO Novinky Katalog Ceník Objednávka Kalibrační služby Výstavy+semináře Ke stažení EurotestXE - špičkový multifunkční přístroj pro revize elektrických instalací Použití Technické

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD ZLÍN VÝMĚNA UPS KÚ1 a KÚ2 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA TECHNICKÁ ZPRÁVA

KRAJSKÝ ÚŘAD ZLÍN VÝMĚNA UPS KÚ1 a KÚ2 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA TECHNICKÁ ZPRÁVA KRAJSKÝ ÚŘAD ZLÍN VÝMĚNA UPS KÚ1 a KÚ2 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH 1. Všeobecná část... 2 1.1. Základní údaje... 2 1.2. Rozsah... 2 1.3. Použité podklady... 2 1.4. Předpisy a normy...

Více

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, Pardubice. ČÁST I: JIŠTĚNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ 15 Úvod 15

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, Pardubice. ČÁST I: JIŠTĚNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ 15 Úvod 15 Obsah ČÁST I: JIŠTĚNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ 15 Úvod 15 1. NEJPOUŽÍVANĚJŠÍ JISTICÍ PRVKY 17 1.1 Pojistka 17 1.1.1 Výhody a nevýhody pojistek 19 1.2 Jistič 19 1.2.1 Výhody jističů 20 1.2.2 Nevýhoda jističů

Více

MĚŘENÍ PŘI KUSOVÝCH ZKOUŠKÁCH ROZVÁDĚČŮ

MĚŘENÍ PŘI KUSOVÝCH ZKOUŠKÁCH ROZVÁDĚČŮ ING. LEOŠ KOUPÝ 2017 MĚŘENÍ PŘI KUSOVÝCH ZKOUŠKÁCH ROZVÁDĚČŮ ČSN EN 61439-1 ED.2 1 ÚVOD Jedním ze zařízení používaných v elektrotechnice je rozváděč. Většinou se jedná o plastovou nebo kovovou skříň, ve

Více

Kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu

Kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu Kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu ( ČSN EN 60974-4-platnost od září 2007) Ing. Karel Lokajíček- Solid Team s.r.o. Olomouc www.solidteam.cz Splněním požadavků této normy se považuje za

Více

TEST ke zkouškám podle Vyhlášky č. 50/1978 Sb. pro činnost na elektrickém zařízení do 1000 V

TEST ke zkouškám podle Vyhlášky č. 50/1978 Sb. pro činnost na elektrickém zařízení do 1000 V 1. Jako prostředek základní ochrany v instalacích za normálních podmínek je možné použít: (ČSN 33 2000-4-41, příloha A) A ochrana polohou a izolací B izolací živých částí a přepážky nebo kryty C ochrana

Více

EZRTB3 Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ všeobecné požadavky na elektrická zařízení

EZRTB3 Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ všeobecné požadavky na elektrická zařízení EZRTB3 Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ všeobecné požadavky na elektrická zařízení 1) Jaké hodnoty jmenovitých napětí veřejných distribučních sítí nn 400V/230V AC jsou určeny pro ČR s přechodným obdobím

Více

ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSTROJE

ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSTROJE INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSTROJE

Více

D Elektroinstalace

D Elektroinstalace Obsah 1. ZADÁNÍ... 2 1.1. ROZSAH PROJEKTU... 2 1.2. PROJEKTOVÉ PODKLADY... 2 2. SILNOPROUD... 2 2.1. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE... 2 2.2. ENERGETICKÁ BILANCE... 2 2.3. NAPÁJENÍ... 2 2.4. HLAVNÍ POSPOJENÍ...

Více

ednášky Osnova přednp Základní pojmy Kvalifikace osob Bezpečná činnost na EZ 10. OBSLUHA A PRÁCE NA EZ Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D.

ednášky Osnova přednp Základní pojmy Kvalifikace osob Bezpečná činnost na EZ 10. OBSLUHA A PRÁCE NA EZ Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 10. OBSLUHA A PRÁCE NA EZ Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava Stýskala, 2002 Osnova přednp ednášky Základní pojmy Kvalifikace osob Bezpečná činnost na EZ Základní pojmy Obsluha elektrického

Více

ZPRÁVA O VÝCHOZÍ REVIZI ELEKTRICKÉ INSTALACE Revize provedena v souladu s ČSN 331500 ( Z3/2004 ) a ČSN 332000-6 (9/2007)

ZPRÁVA O VÝCHOZÍ REVIZI ELEKTRICKÉ INSTALACE Revize provedena v souladu s ČSN 331500 ( Z3/2004 ) a ČSN 332000-6 (9/2007) Vzor zprávy o výchozí revizi elektrické instalace Výtisk č. : Počet listů: Počet příloh: ZPRÁVA O VÝCHOZÍ REVIZI ELEKTRICKÉ INSTALACE Revize provedena v souladu s ČSN 331500 ( Z3/2004 ) a ČSN 332000-6

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: ESII-2.8 Rozvaděče Obor: Elektrikář - silnoproud Ročník: 2. Zpracoval(a): Bc. Josef Dulínek Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 OBSAH 1. Rozvaděč...

Více

Použití: Měření přechodových odporů a vodivé spojení Měření izolačních odporů test hlídačů izolačního stavu

Použití: Měření přechodových odporů a vodivé spojení Měření izolačních odporů test hlídačů izolačního stavu Použití: Měření přechodových odporů a vodivé spojení Zkratový proud při měření přechodových odporů je minimálně 200 ma. Měření probíhá s automatickým přepólováním zkušebního proudu. Je možné vykompenzovat

Více

Revizní zpráva. 10. listopadu 2011. Klimša David, Budovatelská 461/17 708 00 Ostrava - Poruba OBSAH. Elektrorevize. Projekční činnost.

Revizní zpráva. 10. listopadu 2011. Klimša David, Budovatelská 461/17 708 00 Ostrava - Poruba OBSAH. Elektrorevize. Projekční činnost. Klimša David, Budovatelská 461/17 708 00 Ostrava - Poruba 10. listopadu 2011 Revizní zpráva OBSAH Rozsah revize Charakteristiky Provedené kontroly Měření instalace v prostorech Měření spotřebičů a zařízení

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY SPRCH KRYTÉHO BAZÉNU V ČESKÉ TŘEBOVÉ

STAVEBNÍ ÚPRAVY SPRCH KRYTÉHO BAZÉNU V ČESKÉ TŘEBOVÉ D.3 - IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZAKÁZKY NÁZEV AKCE : STAVEBNÍ ÚPRAVY SPRCH KRYTÉHO BAZÉNU V ČESKÉ TŘEBOVÉ MÍSTO STAVBY : ČESKÁ TŘEBOVÁ DATUM : 5/2015 INVESTOR : EKO BI s.r.o. KRYTÝ BAZÉN U TEPLÁRNY 617 560 02

Více

Vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních (č. 73/2010 Sb.)

Vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních (č. 73/2010 Sb.) Vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních (č. 73/2010 Sb.) Vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních (č. 73/2010 Sb.) Vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních

Více

TECHNICKÉ SPECIFIKACE systémů, zařízení a výrobků

TECHNICKÉ SPECIFIKACE systémů, zařízení a výrobků Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 č.j. S 40218 SŽDC-O14-2015 TECHNICKÉ SPECIFIKACE systémů, zařízení a výrobků Prosvětlené informační tabule Číslo TS 1/2015

Více

Typy el. zařízení, obsluha, práce, ochrana před úrazem

Typy el. zařízení, obsluha, práce, ochrana před úrazem BOZP Zařízení Typy el. zařízení, obsluha, práce, ochrana před úrazem Školení bezpečnosti práce (BOZP) České vysoké učení technické v Praze, Katedra kybernetiky BOZP Zařízení (1/22) VYHLÁŠKY č. 50/1978

Více

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie REVIZE A KONTROLY ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ PŘENOSOVÉ A DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie REVIZE A KONTROLY ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ PŘENOSOVÉ A DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ČEZ Distribuce, E.ON CZ, E.ON Distribuce, PRE Distribuce, ČEPS, ZSE REVIZE A KONTROLY ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ PŘENOSOVÉ A DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY PNE

Více

ZPRÁVA O REVIZI LPS Revize provedena v souladu s ČSN 331500 a ČSN EN 62305-1 až 4 (11/2006)

ZPRÁVA O REVIZI LPS Revize provedena v souladu s ČSN 331500 a ČSN EN 62305-1 až 4 (11/2006) MOŽNÝ VZOR ZPRÁVY O REVIZI LPS Výtisk č. : Počet listů: Počet příloh: ZPRÁVA O REVIZI LPS Revize provedena v souladu s ČSN 331500 a ČSN EN 62305-1 až 4 (11/2006) Revizní technik : Adresa revizního technika:

Více

Zpráva o revizi elektrického zařízení

Zpráva o revizi elektrického zařízení Zpráva o revizi elektrického zařízení Ev.ozn. - Vzor_805 Revize provedena dle : ČSN 33 1500, čl. 2.5. - dílčí Začátek revize : 22.6.2017 Datum zpracování : Konec revize : 22.6.2017 22.6.2017 Doporučený

Více

Zpráva o revizi elektrického zařízení

Zpráva o revizi elektrického zařízení Zpráva o revizi elektrického zařízení Ev.ozn. - Vzor_403 Revize provedena dle : ČSN 33 1500, čl. 3. - pravidelná Začátek revize Konec revize : : 19.11.2008 19.11.2008 Datum zpracování : 19.11.2008 Revidovaný

Více

ZPRÁVA O VÝCHOZÍ REVIZI ELEKTRICKÉ INSTALACE provedené dle ČSN a ČSN ed.2

ZPRÁVA O VÝCHOZÍ REVIZI ELEKTRICKÉ INSTALACE provedené dle ČSN a ČSN ed.2 21.12.2017 001/005 RE-17-0014 Revizní technik: Petr Sedlák Sadová 7 Ev.č. STUDENT Předmět revize, provozovatel: Ing. Milan Jalový, Vrchlického 1555/1a, Elektrická instalace fotovoltaického systému rodinného

Více

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM aneb samé změny, ale nic nového pod sluncem FEL-A6M33BEZ, LS2010/2011 A. Grošpic 1 Možnosti ochrany lidí a zvířat před úrazem el. proudem jsou po mnoho let ustálené,

Více

IZOLAČNÍ A ZEMNÍ ODPOR (praktická měření s přístroji METRA BLANSKO a.s.)

IZOLAČNÍ A ZEMNÍ ODPOR (praktická měření s přístroji METRA BLANSKO a.s.) METRA BLANSKO a.s. IZOLAČNÍ A ZEMNÍ ODPOR (praktická měření s přístroji METRA BLANSKO a.s.) Ing. Antonín Ševčík 1. Úvod METRA BLANSKO a.s. má dlouholetou tradici ve výrobě měřicích přístrojů.tyto přístroje

Více

Měření při revizích elektrických instalací měření impedance poruchové smyčky

Měření při revizích elektrických instalací měření impedance poruchové smyčky Měření při revizích elektrických instalací měření impedance poruchové smyčky Ing. Leoš KOUPÝ, ILLKO, s.r.o. Blansko, ČR 1. IMPEDANCE PORUCHOVÉ SMYČKY Pokud dochází u sítí TN a TT k průtoku poruchového

Více

Přístroj je vybaven hodinami reálného času (RTC), pamětí až pro 10000 naměřených hodnot a podsvíceným grafickým LCD displejem.

Přístroj je vybaven hodinami reálného času (RTC), pamětí až pro 10000 naměřených hodnot a podsvíceným grafickým LCD displejem. PU 294 DELTA Přístroj pro revize elektrických spotřebičů a zdravotnických elektrických zařízení PŘÍSTROJEM PU 294 DELTA LZE MĚŘIT: izolační odpory odpor ochranného vodiče unikající proudy včetně unikajících

Více

D 1.4g.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D 1.4g.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA Změny dispozice 2NP budovy C Část: D.1.4g Silnoproudá elektrotechnika Stupeň : Dokumentace pro provedení stavby D 1.4g.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA BRNO prosinec 2015 strana 1. Předmět projektu 3 2. Použité podklady

Více

Revizní technik elektrických zařízení

Revizní technik elektrických zařízení Revizní technik elektrických zařízení E1B Revizní technik elektrických zařízení E1B provádí revize elektrických zařízení, strojů, přístrojů, rozváděčů, rozvodných zařízení, rozvoden bez omezení napětí

Více

Zpráva o revizi elektrického zařízení

Zpráva o revizi elektrického zařízení Zpráva o revizi elektrického zařízení Ev.ozn. - Vzor_201 Revize provedena dle : ČSN 33 1500, čl. 3. - periodická Začátek revize Konec revize ABC spol. s r.o. : : Doporučený termín příští revize - do konce

Více

Elektrická vedení druhy, požadavky, dimenzování

Elektrická vedení druhy, požadavky, dimenzování Elektrická vedení druhy, požadavky, dimenzování Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II Jan Dudek leden 2007 Elektrická vedení Slouží k přenosu elektrické energie a signálů

Více

Semerád Petr RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ A JEDNODUCHÉ ELEKTRICKÉ OBVODY Určeno pro studenty 1.ročníků (tj let) oboru Elektrikář.

Semerád Petr RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ A JEDNODUCHÉ ELEKTRICKÉ OBVODY Určeno pro studenty 1.ročníků (tj let) oboru Elektrikář. Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_13_OV_E1 NORMY A PŘEDPISY sítě nn Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Tématický

Více

Ing.Vejdovský ADES, Hledíkova 2, Praha 10,106 00, tel. : +420 602370924

Ing.Vejdovský ADES, Hledíkova 2, Praha 10,106 00, tel. : +420 602370924 ELEKTROINSTALACE A. Průvodní zpráva Projektová dokumentace projekt pro provedení stavby elektroinstalace byl zpracován na základě objednávky fy MCA Atelier s.r.o. Projekt řeší opravy bytu v uvedeném objektu.

Více

Zpráva o revizi elektrického zařízení

Zpráva o revizi elektrického zařízení Zpráva o revizi elektrického zařízení Ev.ozn. - Vzor_702 Revize provedena dle : ČSN 33 1500, čl. 3. - pravidelná ČSN 33 2000-6 /2007 Začátek revize : 14.5.2014 Datum zpracování : Konec revize : 17.5.2014

Více

Revizní technik elektrických zařízení

Revizní technik elektrických zařízení Revizní technik elektrických zařízení E2B Revizní technik elektrických zařízení E2B provádí revize elektrických zařízení do AC 1000 V a DC 1500 V, hromosvodů, strojů, přístrojů a rozváděčů v objektech

Více

VDV Vysoké Chvojno, ÚV rekonstrukce, PS 01.2 elektrotechnologická část Technická zpráva 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE...

VDV Vysoké Chvojno, ÚV rekonstrukce, PS 01.2 elektrotechnologická část Technická zpráva 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... OBSAH 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY... 1 4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE... 1 4.1 Příkon... 1 4.2 Napěťové soustavy... 2 4.3 Předpisy a normy... 2 4.4 Ochrana před

Více

POUČENÍ KE ZKOUŠCE Z VYHLÁŠKY č. 50/1978 Sb.

POUČENÍ KE ZKOUŠCE Z VYHLÁŠKY č. 50/1978 Sb. POUČENÍ KE ZKOUŠCE Z VYHLÁŠKY č. 50/1978 Sb. Vyhláška č. 50/1978 Sb. stanoví stupně odborné způsobilosti (kvalifikaci) pracovníků, kteří obsluhují elektrická zařízení, nebo na nich pracují, práci na nich

Více

Měření při revizích elektrických instalací proudové chrániče

Měření při revizích elektrických instalací proudové chrániče Měření při revizích elektrických instalací proudové chrániče Ing. Leoš KOUPÝ, ILLKO, s.r.o. Blansko, ČR 1. ÚVOD Jedním z nejdůležitějších způsobů ochrany před nepříznivými účinky elektrického proudu je

Více

BEZPEČNOST V ELEKTROTECHNICE 2. http://bezpecnost.feld.cvut.cz

BEZPEČNOST V ELEKTROTECHNICE 2. http://bezpecnost.feld.cvut.cz BEZPEČNOST V ELEKTROTECHNICE 2 http://bezpecnost.feld.cvut.cz Systém bezpečnostních předmětů na ČVUT FEL v Praze Bezpečnostní předmět Symbol Termín Program Studium Základní školení BOZP BPZS Na začátku

Více

Vyhláška 50 1. díl. Třídy elektrických spotřebičů. Třída 0 bez ochrany (u nás zakázáno) Třída 1 má ochrannou svorku označenou. přívod 3(5) žilový

Vyhláška 50 1. díl. Třídy elektrických spotřebičů. Třída 0 bez ochrany (u nás zakázáno) Třída 1 má ochrannou svorku označenou. přívod 3(5) žilový Vyhláška 50 1. díl Třídy elektrických spotřebičů Třída 0 bez ochrany (u nás zakázáno) Třída 1 má ochrannou svorku označenou symbolem přívod 3(5) žilový 2 Třídy elektrických spotřebičů Třída II s dvojitou

Více

ČÁST I: JIŠTĚNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ 15

ČÁST I: JIŠTĚNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ 15 Obsah ČÁST I: JIŠTĚNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ 15 Úvod 15 1. NEJPOUŽÍVANĚJŠÍ JISTICÍ PRVKY 17 1.1 Pojistka 17 1.1.1 Výhody a nevýhody pojistek 19 1.2 Jistič 19 1.2.1 Výhody jističů 20 1.2.2 Nevýhoda jističů

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava POHYBYBLIVÉ PŘÍVODY, ŠŇŮROVÁ VEDENÍ, PŘIPOJOVÁNÍ SPOTŘEBIČŮ Předmět: Prevence elektrických zařízení Určeno pro studenty

Více

Základní podklad pro výpočet zemního odporu zemničů. Udává se v tabulkách pro jednotlivé typy půd. Jednotka je Ωm,

Základní podklad pro výpočet zemního odporu zemničů. Udává se v tabulkách pro jednotlivé typy půd. Jednotka je Ωm, Metody měření zemních odporů Ing. Jiří Ondřík, GHV Trading spol. s r.o. 1. Definice, pojmy Uzemnění Uzemnění elektrického zařízení je provedení spojení, aby dané místo přístroje, zařízení, nebo sítě bylo

Více

Zpráva o ověření pracovních strojů

Zpráva o ověření pracovních strojů Zpráva o ověření pracovních strojů Ev.ozn. Vzor_405 Revize provedena dle : ČSN 33 1500, čl. 3. pravidelná Začátek revize Konec revize ABC spol. s r.o. : : Doporučený termín příští revize do 11.2010 Revidovaný

Více

BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ

BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ (DLE ČSN EN 60204-1) ELEKTRICKÉ POHONY Obsah 1. Všeobecně o normě ČSN EN 60204-1 2. Připojení

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY POSÍLENÍ PROUDOVÉ ZATÍŽITELNOSTI KUCHYNĚ Věznice Světlá nad Sázavou, Rozkoš 990, 582 91 Světlá nad Sázavou ELEKTROINSTALACE INVESTOR Věznice Světlá

Více

1.ÚVOD : 2.VÝCHOZÍ PODKLADY : - stavební výkresy objektu - požadavky investora a architekta 3.TECHNICKÁ DATA :

1.ÚVOD : 2.VÝCHOZÍ PODKLADY : - stavební výkresy objektu - požadavky investora a architekta 3.TECHNICKÁ DATA : 1.ÚVOD : Tato technická zpráva řeší silnoproudý el. rozvod pro akci Oprava fasád, sanace suterénu a přístavba vstupu Domu dětí a mládeže Ulita Broumov, v rozsahu prováděcího projektu a zároveň projektu

Více

Bohuslav Doležal DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY OBSAH: 1.TECHNICKÁ ČÁST 2.VÝKRESOVÁ ČÁST. Urbánkova 617, Moravské Budějovice , tel.

Bohuslav Doležal DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY OBSAH: 1.TECHNICKÁ ČÁST 2.VÝKRESOVÁ ČÁST. Urbánkova 617, Moravské Budějovice , tel. Bohuslav Doležal Urbánkova 617, Moravské Budějovice 676 02, tel. 720108727 AKCE: Elektrické ovládání oken v tělocvičně ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice Místo stavby: Havlíčkova ul. 933, Mor. Budějovice

Více

SVĚTELNÁ DOMOVNÍ INSTALACE

SVĚTELNÁ DOMOVNÍ INSTALACE Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a elektrotechniky, VŠB TU Ostrava SVĚTELNÁ DOMOVNÍ INSTALACE Návod do měření Ing. Ctirad Koudelka Srpen 2001 Úkol měření: Praktické ověření základních

Více

ELEKTRICKÁ INSTALACE V KOUPELNÁCH A SPRCHÁCH

ELEKTRICKÁ INSTALACE V KOUPELNÁCH A SPRCHÁCH VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ELEKTRICKÁ INSTALACE V KOUPELNÁCH A SPRCHÁCH 1. Prostory s vanou nebo sprchou 2. Umývací prostor 3. Ochrana před úrazem

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PD ADAPTÉR PRO REVIZE SVAŘOVACÍCH ZAŘÍZENÍ.

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PD ADAPTÉR PRO REVIZE SVAŘOVACÍCH ZAŘÍZENÍ. NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PD 294.8 ADAPTÉR PRO REVIZE SVAŘOVACÍCH ZAŘÍZENÍ www.metra.cz 1. Základní informace: Přístroj PD 294.8 je zvláštním příslušenstvím přístroje PU294 DELTA. Je určen ke kontrole svařovacích

Více

Sociální zařízení - ženy Masarykova základní škola, Broumov Elektroinstalace

Sociální zařízení - ženy Masarykova základní škola, Broumov Elektroinstalace Sociální zařízení - ženy Masarykova základní škola, Broumov Elektroinstalace SEZNAM PŘÍLOH: Textová část 01.4.1. Protokol o určení vnějších vlivů (Díl 3. zdravotní technika) Výkresová část 01.4.2. 2NP

Více

Sada 1 - Elektrotechnika

Sada 1 - Elektrotechnika S třední škola stavební Jihlava Sada 1 - Elektrotechnika 6. Elektrické přístroje proudový chránič Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284

Více

REVEXprofi II - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed. 2 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1

REVEXprofi II - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed. 2 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1 REVEXprofi II - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed. 2 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1 Měřené veličiny: - odpor ochranného vodiče proudem > 200

Více

Náhradní zdroj pro DPS Elišky Purkyňové, Thákurova 8 12, Praha 6 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Náhradní zdroj pro DPS Elišky Purkyňové, Thákurova 8 12, Praha 6 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: Název akce: DOMOV PRO SENIORY ELIŠKY PURKYŃOVÉ Náhradní zdroj Místo stavby. Thákurova 8, 10, 12 Praha 6 Druh dokumentace: Investor: Vypracoval: Projekt Domov pro

Více

CHLAZENÍ KANCELÁŘÍ ZZSZK V UHERSKÉM BRODĚ

CHLAZENÍ KANCELÁŘÍ ZZSZK V UHERSKÉM BRODĚ Projekt: Stupeň: DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, p.o, Zlín Peroutkovo nábřeží 434 760 01 Zlín Investor: SO / PS: ZZSZK V UHERSKÉM BRODĚ Obsah: Provozní rozvod

Více

INSTALTEST 61557. Měření osvětlení NOVINKA Osvětlení se měří pomocí externí sondy. Podrobnější informace a technické parametry.

INSTALTEST 61557. Měření osvětlení NOVINKA Osvětlení se měří pomocí externí sondy. Podrobnější informace a technické parametry. Stránka č. 1 z 6 INSTALTEST 61557 ILLKO Novinky Katalog Ceník Objednávka Kalibrační služby Výstavy+semináře Ke stažení INSTALTEST 61557 - špičkový multifunkční přístroj pro provádění revizí dle požadavků

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Centrum ENET - Energetické jednotky pro využití netradičních zdrojů energie

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Centrum ENET - Energetické jednotky pro využití netradičních zdrojů energie Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Centrum ENET - Energetické jednotky pro využití netradičních zdrojů energie 17. listopadu 2172/15 708 33 Ostrava Poruba Stanovisko ve věci posouzení bezpečnosti

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA - ELEKTRO

TECHNICKÁ ZPRÁVA - ELEKTRO TECHNICKÁ ZPRÁVA - ELEKTRO Obsah 1. Identifikace stavby...2 2. Předmět projektu...2 3. Obecné informace...2 3.1. Ochrana před nebezpečným dotykem...4 3.2. Ochrana před přepětím...5 3.3. Protipožární opatření...5

Více

Kombinované chrániče Ex9CBL-H, 10 ka

Kombinované chrániče Ex9CBL-H, 10 ka Kombinované chrániče Ex9CBL-H, 10 ka Proudové chrániče s nadproudovou ochranou dle IEC / ČSN EN 61009 Jmenovitá vypínací schopnost I cn 10 ka 1+Npólové provedení Jmenovitý reziduální proud 30, 100, 300

Více

REVEX profi II. Měřené veličiny:

REVEX profi II. Měřené veličiny: REVEX profi II REVEXprofi II - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed. 2 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1 REVEXprofi získal na veletrhu Elektrotechnika

Více

Revize Kdo je odpovědný za provádění revizí?

Revize Kdo je odpovědný za provádění revizí? Revize Kdo je odpovědný provádění revizí? Za provedení výchozí revize nového nebo rekonstruovaného elektrického řízení je po vyhlášky č.20/1979 Sb., kde se určují vyhrazená elektrická řízení a stanoví

Více