Obsah dokumentu: Výzva k podání nabídky na zhotovení díla OPRAVA CHODNÍK V OBCI ŽÁRAVICE. Zadávací dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah dokumentu: Výzva k podání nabídky na zhotovení díla OPRAVA CHODNÍK V OBCI ŽÁRAVICE. Zadávací dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky"

Transkript

1 Obsah dokumentu: Výzva k podání nabídky na zhotovení díla OPRAVA CHODNÍKŮ V OBCI ŽÁRAVICE. Zadávací dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky Vymezení předmětu zadávané zakázky Obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, případně objektivních podmínek, za nichž je možné překročit výši nabídkové ceny Technické podmínky Záruční podmínky Kvalifikace (- základní kvalifikační předpoklady a profesní kvalifikační předpoklady) Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny Podmínky a požadavky na zpracování nabídky Kritéria hodnocení nabídek Doba a místo plnění zakázky Vyhrazená práva zadavatele a další podmínky zadávacího řízení Prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů Krycí list nabídky

2 Obec ŽÁRAVICE Žáravice Vápno u Přelouče IČ: Telefon: , Kontaktní osoba: Ing. Miroslav Lopatář - starosta, telefon (dále jen zadavatel ) Oprava chodníků v obci Žáravice III. etapa Dovolujeme si Vás, v souladu s naplněním zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace vyzvat k podání nabídky na zhotovení díla OPRAVA CHODNÍKŮ V OBCI ŽÁRAVICE. Jedná se o zakázku malého rozsahu a nejedná se o zadávací řízení dle Zákona o veřejných zakázkách. Předmět zakázky: Předmětem zakázky je oprava chodníků v obci Žáravice III. etapa. Zadávací dokumentace: Zadávací dokumentace s přílohami jsou součástí této výzvy. Předpokládaná hodnota zakázky: ,-- Kč bez DPH. Doba a místo plnění zakázky: Doba plnění: do Místo plnění: Žáravice, místní komunikace směr Vápno u Přelouče Lhůta a místo pro podání nabídek: Lhůta pro podání nabídky končí dnem: Nabídky budou přijímány na adrese Obec Žáravice, Žáravice 29, Vápno u Přelouče. Zájemce může doručit nabídku poštou či osobně, a to v řádně uzavřené obálce označené Oprava chodníků v obci Žáravice III. etapa neotvírat, opatřené razítkem uchazeče. Nabídky budou podány v českém jazyce. Poslední den lhůty je možno nabídku podat do 10,00 hodin. Termín a místo otevírání obálek s nabídkami: Dne v 19,00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Žáravice. Hodnotící kritéria: Hodnotícím kritériem je z 80 % nabídková cena a z 20 % přihlédnutí na reference a záruční lhůtu. Lhůta, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán: Uchazeč je svou nabídkou vázán do V Žáravicích dne Zadavatel

3 Obec ŽÁRAVICE Žáravice Vápno u Přelouče IČ: Telefon: , Kontaktní osoba: Ing. Miroslav Lopatář - starosta, telefon (dále jen zadavatel ) Zadávací dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky: OPRAVA CHODNÍKŮ V OBCI ŽÁRAVICE - III. etapa Zakázka zadávaná dle zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Nejedná se o zakázku zadávanou dle Zákona o veřejných zakázkách. 1. Vymezení předmětu zadávané zakázky Předmětem zakázky je oprava chodníků v obci Žáravice III. etapa. 2. Obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, případně objektivních podmínek, za nichž je možné překročit výši nabídkové ceny - Daňové doklady budou vystavovány uchazečem, a to po předání díla. - Doba splatnosti daňových dokladů bude stanovena na 14 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu zadavateli. - Faktury budou obsahovat předepsané náležitosti daňového dokladu a jejich součástí bude soupis provedených prací. - Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. - Zálohy nebudou poskytovány. Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny: Výši nabídkové ceny je možné překročit za podmínky, že dojde ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro zboží, služby, které jsou předmětem této zakázky. Výši nabídkové ceny je možné dále překročit o míru inflace, vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen zveřejněnou Českým statistickým úřadem za předcházející kalendářní rok. Výše překročení nabídkové ceny bude sjednána dodatkem ke smlouvě. Tento dodatek musí být uzavřen nejpozději do zahájení realizace. Jakékoliv další překročení nabídkové ceny za plnění zakázky vymezené v zadávacích podkladech zadavatel nepřipouští. Objektivní důvody k překročení nabídkové ceny: - Pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednávání smlouvy známy, a uchazeč je nezavinil, ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu. - Změna DPH. 3. Technické podmínky Nabídka bude obsahovat požadavek obce Žáravice: 1) Demontáž stávajících povrchů chodníků a vjezdů. 2) Demontáž stávajících obrub silničních a parkových. 3) Dlažba na vjezdy BEST BEATON 8 cm - červená. 4) Dlažba na chodníky BEST BEATON 6 cm přírodní. 5) Bezbariérové značení chodníků. 6) Likvidace a odvoz stavební suti, 7) Plocha 158m2, 8) Zrušení chodníku u č.p.41, vyasfaltování plochy.

4 2. list. 4. Záruční podmínky Zadavatel požaduje záruku na celý předmět zakázky. Záruční doba bude 36 měsíců. 5. Kvalifikace Zájemce o projekt předloží v nabídce doklady prokazující následující kvalifikační předpoklady: 1) Základní kvalifikační předpoklady splní uchazeč: a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení ze spáchání takového trestního činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatel či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolventního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující, c) který není v likvidaci, d) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, e) který nemá nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, f) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak i v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele. Základní kvalifikační předpoklady prokáže uchazeč doložením čestného prohlášení podepsaným osobou oprávněnou jednat za či jménem uchazeče. 2) Profesní kvalifikační předpoklady splní uchazeč, který předloží: a) Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obchodní evidence, pokud je v ní zapsán. b) Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. c) Nejméně tři referenční zakázky obdobného charakteru. Uchazeč předloží doklady v prosté kopii. 6. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny Uchazeč stanoví nabídkovou cenu, tj. celkovou cenu za provedení celého předmětu plnění zakázky. Nabídková cena bude uvedena v Kč. Nabídková cena bude uvedena ve členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH, samostatně DPH a nabídková cena včetně DPH). Celková nabídková cena v této skladbě bude uvedena na krycím listu nabídky (příloha č. 1). Oceněný výkaz výměr předloží pouze vybraný uchazeč při podpisu smlouvy. Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná.

5 3. list. 7. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky Nabídka bude předložena v jednom originále v písemné formě, v českém jazyce. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Nabídka bude zajištěna proti neoprávněné manipulaci. Uchazeč je povinen ve své nabídce respektovat veškeré zadávací podmínky (výzva k podání nabídky včetně příloh). Uchazeč použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech tohoto článku zadávací dokumentace. - Krycí list nabídky. Pro sestavení krycího listu uchazeč závazně použije přílohu zadávací dokumentace č. 1 Krycí list nabídky. Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název veřejné zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a uchazeče (včetně osob zmocněných k dalším jednáním), nejvýše přípustná nabídková cena v členění podle zadávací dokumentace, datum a podpis osoby oprávněné za uchazeče jednat. - Doklady, jimž uchazeč o zakázku prokazuje kvalifikaci: a) Základní kvalifikační předpoklady (příloha zadávací dokumentace č.2) b) Profesní kvalifikační předpoklady. c) Reference k zakázkám obdobného charakteru a poskytnutá záruka na provedené dílo. d) Další dokumenty předkládané uchazečem při podpisu smlouvy (pojistné min ,- Kč). 8. Kritéria hodnocení nabídek Základním kritériem pro přidělení zakázky je: - z 80 % - nabídková cena - z 20 % - přihlédnutí na reference a záruční lhůta. 9. Doba a místo plnění zakázky Doba plnění: do Místo plnění: Žáravice, místní komunikace směr Vápno u Přelouče 10. Vyhrazená práva zadavatele a další podmínky zadávacího řízení - Zadavatel si vyhrazuje právo změny, upřesnění či doplnění zadávacích podmínek. - Nabídky, kopie ani jednotlivé součásti hodnocených nabídek uchazečů nebo vyloučených uchazečů nebudou vráceny. - Zadavatel zakázky i uchazeč jsou povinni zacházet se všemi informacemi, které jim budou poskytnuty, jako s důvěrnými (s výjimkou informací, které byly veřejně publikovány). - Zadavatel nepřipouští žádné další varianty řešení nabídek. - Uchazeč, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem jiného uchazeče v tomtéž zadávacím řízení. - Uchazeč, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být personálně ani majetkově propojen se zadavatelem nebo jiným dodavatelem. - Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení kdykoliv zrušit bez udání důvodu. 11. Přílohy zadávací dokumentace - Příloha č. 1 - Krycí list nabídky - Příloha č. 2 - Čestné prohlášení uchazeče o splnění základních kvalifikačních předpokladů. Žáravice Zadavatel:

6 Prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů Prohlašuji tímto, že jsem zájemce: a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolventního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující, c) který není v likvidaci, d) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, e) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, f) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele. V dne.. Podpis: (titul, jméno, příjmení):

7 KRYCÍ LIST NABÍDKY Zakázka zadávaná dle transparentnosti a zákazu diskriminace. Název zakázky: OPRAVA CHODNÍKŮ V OBCI ŽÁRAVICE - IIi. ETAPA 1. Základní identifikační údaje 1.1. Zadavatel Název: Sídlo: OBEC ŽÁRAVICE Žáravice 29, Vápno u Přelouče IČ: Uchazeč Název: Sídlo/místo podnikání: Tel./fax: IČ: DIČ: Spisová značka v obchodním rejstříku: Osoba oprávněná jednat za uchazeče: Kontaktní osoba: Tel./fax: 2. Celková nabídková cena v Kč Cena bez DPH Samostatně DPH 21% Cena celkem včetně DPH 3. Oprávněná osoba za uchazeče jednat Podpis oprávněné osoby Titul, jméno, příjmení Funkce