Archiv Národní galerie v Praze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Archiv Národní galerie v Praze"

Transkript

1 Archiv Národní galerie v Praze 1922) 1848 ) JOSEF VÁCLAV MYSLBEK (1950) Inventář Značka fondu: 1 Číslo fondu (JAF): 33 Jméno zpracovatele: Pavlína Pyšná Praha

2 Původce fondu Sochař JOSEF VÁCLAV MYSLBEK se narodil 20. června 1848 v Praze na Smíchově jako syn malíře pokojů Václava Myslbeka ( ) a Antonie Adamcové ( ). Vedle nejstaršího Josefa vyrůstali ještě dva sourozenci, František a Anna. Jejich strýc Petr Mislbeck ( 1810 ) se kromě malování pokojů živil rovněž jako portrétní malíř a restaurátor obrazů. V letech 1864 až 1866 se J. V. Myslbek učil v sochařské dílně Tomáše Seidana, s nímž odjel do Vídně jako jeho pomocník na zakázce pro Arzenál. Ve Vídni se seznámil se sochařem Václavem Levým a po návratu obou do Prahy pokračoval Myslbek v letech 1867 až 1870 v učení v Levého dílně. Zároveň mezi lety 1868 až 1872 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze u Josefa Matyáše Trenkwalda. Po odchodu z Akademie podnikl studijní cestu Německem a déle pobyl v Drážďanech v ateliéru Ernsta Julia Hähnela. Roku 1873 si v Praze zřídil vlastní sochařskou dílnu ve Spálené ulici č. 35. Téhož roku se oženil s Karolinou Brožovou ( ), s níž se mu narodilo osm dětí: Karel ( ), Julius ( ), Milada,( 1878 ) Josef,( 1884 ) Marie ( ), Zdeněk ( ), Jiří ( 1891 ) a Božena ( ). Dva ze synů - Karel a Josef - dále rozvíjeli výtvarné nadání zděděné po otci a studovali malířství na Akademii výtvarných umění v Praze. V roce 1878 J. V. Myslbek navštívil Paříž v době světové výstavy a stýkal se zde s Vojtěchem Hynaisem, svým celoživotním přítelem. V letech 1885 až 1896 byl činný na Uměleckoprůmyslové škole v Praze, nejprve jako profesor a od roku 1893 jako ředitel. Poté až do roku 1919 působil na Akademii výtvarných umění v Praze, kde byl roku 1897, 1900 a 1906 zvolen rektorem. Mezi jeho četné žáky mj. patřil Josef Mařatka, Bohumil Kafka, Quido Kocián, Jan Štursa, Otakar Španiel či Karel Pokorný. V roce 1871 se Myslbek stal členem Umělecké besedy, v letech 1890 až 1899 byl členem Krasoumné jednoty a od roku 1898 Jednoty umělců výtvarných. Obdržel mnoho cen a medailí i čestný doktorát Karlo- Ferdinandovy univerzity. Zemřel 2. června 1922 v Praze a pohřben byl ve Slavíně na Vyšehradě. Josef Václav Myslbek je považován za zakladatele českého novodobého sochařství. Hlavní tvůrčí úsilí soustředil na volnou sochu a pomník, ovšem realizoval i řadu reliéfních děl. Myslbekova tvorba byla velmi početná. Propojil v ní počáteční romantismus s neorenesančním tvaroslovím, jež usilovalo o ideální krásu, i odkaz antiky s realismem. Zahájil přímé styky s francouzským uměním, které ho poutalo dovedností vyjádřit citový prožitek a vyhraněnými výrazovými prostředky. Myslbek byl obdivuhodně pracovitým umělcem, budícím svou ukázněností a přísností respekt, strávil nad většinou děl několik let a zcela zaslouženě si vydobyl přední místo v českém sochařství. Svými monumentálně realistickými 1

3 pracemi výrazně obohatil exteriér Prahy a dalších měst a jako vynikající portrétista zachytil a přesně vystihl podoby řady osobností své doby. CHRONOLOGICKÝ VÝBĚROVÝ SEZNAM DĚL J. V. MYSLBEKA Český pomník v Gräfenbergu Drama a Opera pro postranní nábřežní vchod Národního divadla pomník Jana Žižky v Táboře Krucifix na hrobce Stupeckých na Olšanských hřbitovech, na hrobce rodiny Ringhofferovy v Kamenici a v kostele Sacré-Coeur v Paříži sarkofág Václava Švagrovského pomník Jana Žižky v Čáslavi Oddanost a Stálost ve smýšlení pro atiku Parlamentu ve Vídni sochařská výzdoba městského chudobince v Praze sousoší Lumír a Píseň, Přemysl a Libuše, Záboj a Slavoj, Ctirad a Šárka pro Palackého most v Praze náhrobek Karla Sladkovského na Olšanských hřbitovech podobizna Františka Palackého jezdecký pomník sv. Václava na Václavském náměstí v Praze podobizna Františka hraběte Thun-Hohensteina podobizna Ervína hraběte Nostic-Rienecka podobizna Vojtěcha hraběte Kounice pomník kardinála Bedřicha Schwarzenberga v chrámu sv. Víta na Hradčanech sochařská výzdoba průčelí chrámu sv. Ludmily na Vinohradech Hudba ve foyeru Národního divadla podobizna Bedřicha Smetany sochařská výzdoba přístavby České spořitelny v Praze busta Lva Thuna a Jindřicha Clam-Martinice pro síň Parlamentu ve Vídni Benešova hrobka na Olšanských hřbitovech Vlastní podobizna hrobka Františka Ladislava Riegra na Vyšehradě dekorativní skupiny pro Hofburg ve Vídni podobizna Vojtěcha rytíře Lanny pomník Karla Hynka Máchy na Petříně pamětní plaketa arcivévody Františka Ferdinanda d Este 2

4 pomník Františka Ladislava Riegra v Riegrových sadech podobizny manželů Waldesových a návrh hrobky pomník biskupa Jana Valeriána Jirsíka v Českých Budějovicích Vedle nejvýznamnějších děl jsou přednostně uvedena ta sochařská díla, k nimž se vztahují dokumenty uložené v archivním fondu J. V. Myslbek. Výběr z literatury o původci fondu Alois Lodr, Josef Václav Myslbek. Korespondence. Praha Karel Boromejský Mádl, Jos. V. Myslbek. Praha Jiří Mašín, Josef Václav Myslbek. Praha Václav Vilém Štech, Jos. V. Myslbek. Praha Václav Vilém Štech, Josef Václav Myslbek. Praha Václav Vilém Štech, J. V. Myslbek. Praha Vojtěch Volavka, Josef Václav Myslbek. Praha Vojtěch Volavka - Hana Frankensteinová, Soupis sochařského díla Josefa Václava Myslbeka. Praha Jan Wagner, Josef Václav Myslbek [inventář LA PNP]. Praha Petr Wittlich, Sochařství. In: Emanuel Poche (ed.), Praha národního probuzení. (Čtvero knih o Praze). Praha 1980, s Petr Wittlich, Sochařství historismu: kult pomníků. In: Dějiny českého výtvarného umění III/2. Praha 2001, s František Žákavec, K věrnému přátelství Hynaise s Myslbekem. (Úsek : léta vyzdobování Národního divadla.) In: Sborník k sedmdesátým narozeninám Karla B. Mádla. Praha 1929, s František Žákavec, Tři přátelé z Umělecké besedy. (Z korespondence malíře Hynaise, sochaře Myslbeka a profesora Stupeckého.) In: Lumír LVI, 1930, s. 349, 422, 483, 538. Obsah a rozbor fondu Osobní pozůstalost Josefa Václava Myslbeka je reprezentována bohatým souborem písemných a obrazových dokumentů, které výstižně ilustrují umělcův plodný život v oblasti soukromé, umělecké i pedagogické. Archiválie dokumentují časové období od 70. let 19. století, kdy už měl Myslbek vlastní sochařskou dílnu a prožíval první úspěchy, a sahají až do samého závěru sochařova života. Pouze doba umělcova dětství, dospívání a studií tu není archivními materiály zastoupena. 3

5 V oddílu OSOBNÍ DOKLADY převažují písemnosti vypovídající o Myslbekově pedagogické působnosti a jeho finančních poměrech. Jako jedinečný pramen se tu jeví obsáhlé smlouvy, uzavřené mezi Myslbekem a příslušnými objednavateli na provedení sochařských děl pro Prahu i Vídeň, a s nimi částečně související skupina účetních záznamů, jež přináší informace o výši honorářů jednoho z nejžádanějších umělců své doby. Nejrozsáhlejší část archivního fondu představuje KORESPONDENCE. Mezi pisateli z okruhu vlastní rodiny dominují Myslbekem milovaní potomci. K Boženě, Karlovi, Josefovi i Jiřímu choval starostlivý otec velmi vřelé city, pečoval o jejich blaho a snažil se vyhovět všem jejich přáním a potřebám. Zato však v dochovaných písemnostech chybí jakákoli zmínka o Myslbekově manželce, jejíž životní názory a osobnost tak zůstávají navždy utajeny. Podstatnou část Myslbekovy korespondence tvoří dopisy objednavatelů uměleckých děl - soukromníků, korporací i institucí. Tyto písemnosti podávají ucelený obraz o historii vzniku jednotlivých sochařských děl, osvětlují okolnosti jejich zrodu a přibližují komplikované hledání jejich definitivní podoby. Početně a obsahově nejbohatší korespondenci týkající se sochařských zakázek vedl Myslbek s Libuší Bráfovou, která toužila po důstojné hrobce svého otce Františka Ladislava Riegra na Vyšehradě, dále též se svým častým spolupracovníkem architektem Antonínem Wiehlem, s profesorem brněnské techniky Karlem Hugem Kepkou, jenž objednal medaili pro rektorský řetěz, s Jindřichem Waldesem a jeho chotí Hedvikou, kteří sochaře hojně zaměstnávali v závěru jeho života, nebo i s Janem Ripperem, a sice v záležitosti návrhů na polský pomník v Gräfenbergu. Mezi korporacemi vystupovaly jako štědrý mecenáš a podporovatel umění městská rada v Praze, která mj. objednala sochařskou výzdobu Palackého mostu a městského chudobince u sv. Bartoloměje, nebo i Ministerstvo kultu a vyučování, vedoucí po několik let složitá jednání o konečné podobě sochy Hudby pro foyer Národního divadla, či vídeňské ministerstvo vnitra, hledající kvalitní sochařské výtvory pro budovu Parlamentu. Menší soubor tematicky příbuzných dopisů utvořily listy Myslbeka a žáků jeho speciální školy sochařské na Akademii výtvarných umění v Praze. Mladí horliví studenti jako Josef Axmann, Otto Birma či Václav Drobník svého učitele hluboce ctili, a to jak pro jeho umělecké nadání, tak i pro jeho přátelsky otevřenou duši. Ocitnuvši se uprostřed válečných bojů let 1915 a 1916, věnovali řadu vzpomínek nejen svému domovu, ale i svému učiteli a soužili se steskem po sochařské činnosti. Bližší kontakt Myslbek navázal i s umělci generačně spjatými, jako např. se sochařem Josefem Maudrem, jehož pomoc při zapůjčování studijních materiálů často a rád vítal. Protože Myslbek prováděl jen málo svých prací v definitivním 4

6 materiálu, objevují se mezi pisateli dopisů také různí kameníci a kovolitci, na něž připadl úkol provést sochu podle Myslbekova modelu v kameni či bronzu. Výjimečné postavení v rámci oddílu korespondence zaujímají dopisy, které Myslbek adresoval v letech 1907 až 1922 svému právnímu poradci Leopoldu Katzovi. Náplň 281 listů dovoluje poznat proměnu podstaty vztahu mezi oběma muži, kteří zprvu byli k sobě poutáni pouze záležitostmi úředního charakteru. Záhy se však zemský advokát stal blízkým přítelem významného umělce a prožíval s ním všechna jeho radostná, ale i smutnější a vážnější vnitřní rozpoložení. Kromě přijímání honorářů za sochařská díla, placení účtů, zajišťování reprodukčních práv, vyřizování daňových záležitostí a dalších úředních postupů se Katze velmi úzce dotýkaly i ryze rodinné záležitosti a osobní prožitky, zejména tragický skon Myslbekova syna Karla a starosti s transportem ve válce zraněného syna Jiřího ze zahraničí do pražské nemocnice. Stejně přátelsky laděné dopisy, navíc plné jadrných slov a nezvykle ostrých výrazů, si Myslbek vyměňoval i s Josefem Stupeckým, profesorem Právnické fakulty pražské univerzity. Oddíl RUKOPISŮ obsahuje bohatý soubor archiválií přinášející informace jak k Myslbekově umělecké činnosti tak k jeho učitelské působnosti. Zvýšenou pozornost zasluhují Myslbekovy rukopisné poznámky o vlastních sochařských dílech, jako např. stručné soupisy prací, rozpočtové výměry, rozpisy rozměrů soch nebo záznamy o historii vzniku jednotlivých prací. Dále se v umělcově pozůstalosti zachoval konvolut rukopisných záznamů, jenž vydal důležité svědectví o Myslbekově pedagogické činnosti na Akademii výtvarných umění v Praze v letech 1896 až Bohatým zdrojem informací o jednotlivých posluchačích Akademie, včetně údajů o jejich rodinných poměrech a jejich prospěchu, se staly obsáhlé katalogy studentů a množství seznamů žadatelů o umělecká stipendia. Myslbekovy vlastní VÝTVARNÉ PRÁCE reprezentují kresby a skici, jež se váží k jednotlivým sochařským dílům a velmi často jsou doprovázeny vlastnoručními písemnými poznámkami. Různé náčrty téhož tématu dokumentují složitý proces vzniku definitivní varianty sochy, a připomínají, jak těžce se každé dílo v Myslbekově ateliéru rodilo. Nadto byly v umělcově pozůstalosti uloženy i architektonické plány, mj. plán situování Myslbekovy pomníkové práce v Riegrových sadech v Praze. V rozsáhlém oddílu FOTOGRAFIÍ se kromě osobních a rodinných podobizen či pohledů do Myslbekova ateliéru na Akademii zachovala série fotografií významných osobností, které náležely k přímému okruhu zájemců o zhotovení portrétu předním umělcem své doby. Ateliérové podobizny i amatérské snímky a různě zvětšené fotografie Myslbek hojně využíval jako pomocný dokumentační materiál a věrně je studoval do nejmenších 5

7 podrobností. Skupina fotografií a reprodukcí vlastních sochařských děl J. V. Myslbeka vydává svědectví o sochařově osobní pracovní metodě, jež byla velmi namáhavá a časově náročná. Kreslení a vpisování do fotografií díla se u Myslbeka stalo častým způsobem korekce a každá jeho socha tak vznikala pozvolnou cestou postupných změn a trpělivého zdokonalování. Fotografie prací Myslbekových žáků, kteří museli velmi často řešit stejný úkol jako jejich mistr, doplňují fotografie a reprodukce děl cizích umělců českých i zahraničních, činných v oboru sochařství, malířství i grafiky. Z nich lze usuzovat na přímé popudy Myslbekovy tvorby a druhy jeho ideálů a vzorů, z nichž čerpal poučení. Oddíl NOVIN A VÝSTŘIŽKŮ dokládá Myslbekův detailní zájem o politické a kulturní dění na domácí i zahraniční scéně. Objemný svazek článků se věnuje osobnosti Františka Ladislava Riegra, jenž byl sochařovým častým modelem, a dále též Myslbekově osobě a rané fázi jeho sochařské tvorby konce 19. a počátku 20. století. Archivní charakteristika fondu Fond se nachází v dobrém fyzickém stavu, pouze několik jednotlivin je poškozeno přelomením, trhlinami (inv. č. 6, 7, 125, 243, 245) a vodou (inv. č. 91). Dokumenty fondu jsou uloženy v 10 kartonech a 2 zásuvkách mapových skříní, což odpovídá 319 inventárním číslům a 12 evidenčním jednotkám. Celková délka fondu činí 1,3 bm. Časové rozpětí fondu je (1950). Záznam o zpracování fondu Umělecká pozůstalost Josefa Václava Myslbeka byla v roce 1922 zakoupena státem a deponována v Moderní galerii v Praze. Spolu s uměleckými díly byla rovněž převzata část Myslbekovy písemné pozůstalosti a prozatím uložena v téže instituci. V roce 1928 byly získané dokumenty (mj. fotografie, zápisníky, úřední spisy Akademie výtvarných umění, časopisy a noviny, korespondence) předběžně roztříděny. Soubor korespondence byl přitom vyčleněn a uložen do zvláštní zapečetěné bedny, která byla předána do úschovy Národnímu muzeu v Praze s nařízením po dobu 10 let ji neotevírat. Když došlo v roce 1942 ke zrušení Moderní galerie, byla osobní pozůstalost J. V. Myslbeka převedena do Českomoravské zemské (Národní) galerie. Tyto v roce 1922 státem získané dokumenty utvořily jádro osobního fondu Josef Václav Myslbek uloženého v Archivu NG. Fond byl postupně mezi lety 1953 až 2004 obohacován o další přírůstky, ať už obsáhlé soubory dokumentů či jednotliviny. Velmi bohatý celek písemností byl předán do Archivu NG numismatickým oddělením Národního muzea v 6

8 Praze v roce Jednalo se o část pozůstalosti Myslbekova blízkého přítele a rodinného právníka Leopolda Katze, která obsahovala nejen korespondenci mezi oběma zmíněnými muži, ale i umělcovy dopisy vyměněné s řadou dalších zajímavých osobností, jeho rukopisné poznámky či skici. Archivní fond byl dále doplňován nákupy od soukromých osob (v roce 1953 a 1954), dary (v roce 1954, 1973 a 1987), zisky z pozůstalosti Emila Filly (v roce 1961) a od státní instituce (v roce 1953). Fond se rozrůstal také prostřednictvím nákupů z antikvariátu (v roce 1963, 1964, 1965, 1967, 1975 a 1995) a prostřednictvím převodů ze sbírky sochařství NG (v roce 1990 a 1991) a z oddělení dokumentace NG (v roce 1965, 1995 a 2004). Menší soubor dokumentů byl získán blíže nespecifikovaným způsobem (v roce 1981). Dokumenty fondu byly zapsány pod přírůstkovými čísly AA 1, AA 4, AA 8-10, AA 29, AA , AA , AA 877, AA , AA , AA 1445, AA , AA 1572, AA 1609, AA 1710, AA 2101, AA 2417, AA 2782, AA 2849, AA , AA 3047, AA 3077, AA 3113, AA 3202, AA , AA 3480, AA 3598, AA Uspořádání a evidence fondu v Archivu NG se řídily zásadami pro zpracování osobních pozůstalostí s přihlédnutím ke specifice fondu. Zpracování korespondence J. V. Myslbeka s Jindřichem Waldesem a jeho manželkou, uložené ve třech albech, provedl již v roce 1997 Mgr. Roman Musil, ovšem jednalo se o pouhý soupis jednotlivých po sobě jdoucích dopisů bez jejich rozřazení do skupin podle odesílatele respektive příjemce. Při pořádání fondu v roce 2004 bylo kvůli lepší orientaci přikročeno k roztřídění dopisů do jednotlivých oddílů podle odesílatele respektive příjemce a k místnímu a časovému údaji pak byla připojena poznámka ve které knize a na které straně se daný dopis nachází. V důsledku tohoto postupu je porušena vzestupná řada čísel kartonů. Při inventarizaci fondu J. V. Myslbek byly dokumenty v rámci jednotlivých oddílů řazeny chronologicky nebo na základě svého rozsahu a míry výpovědní hodnoty. V inventárním záznamu je původce fondu uváděn pouze iniciálami J. V. M., aby nedocházelo ke zbytečnému opakování celého jména. Dodatek viz s inventárním číslem upozorňuje na další písemnosti, které se k dané archiválii obsahově pojí a doplňují informace v ní obsažené, nebo poukazuje na dokumenty, jež se sice bezprostředně vztahují k uvedené osobě či korporaci, avšak byly přiřazeny pro svou obsahovou různorodost k jiné skupině materiálů. Řada dopisů z archivního fondu byla publikována v roce 1960 v knize Aloise Lodra J. V. Myslbek. Korespondence. Na tyto písemnosti je v inventárním seznamu odkazováno zkrácenou citací Korespondence spolu s údajem čísla strany. Rovněž v oddílu Fotografie 7

9 sochařských děl J. V. Myslbeka bylo kvůli rychlé identifikaci žádoucí uvádět u názvu jednotlivých děl také číslo, pod kterým jsou katalogizovány v publikaci Soupis sochařského díla J. V. Myslbeka, sestavené v roce 1929 Vojtěchem Volavkou. Celkem 26 dokumentů z archivního fondu bylo prezentováno v rámci výstavního projektu Za zrcadlem, Čeští sochaři ve fotografiích a dokumentech, připraveného v roce 1993 Archivem Národní galerie v Praze pod vedením Víta Vlnase. Dokumenty vztahující se k původci fondu uložené v jiných fondech ANG Fond Václav Brožík, značka fondu 9, AA 3234 (1 dopis Václava Brožíka J. V. Myslbekovi z roku fotokopie dopisu z LA PNP) Fond Ferdinand Engelmüller, značka fondu 11, AA 186 (1 dopis J.V.M. Ferdinandu Engelmüllerovi b.d.) Fond Vojtěch Hynais, značka fondu 18, AA 2888, 2925 (123 dopisů J.V.M. Vojtěchu Hynaisovi z let ) Fond Ladislav (Láďa) Novák, značka fondu 28, AA 1021 (1 dopis J.V.M. Ladislavu Novákovi z roku 1918), AA 1022 (2 dopisy J.V.M. Emanuelu Novákovi z roku 1891 a 1896) Fond Viktor Oliva, značka fondu 38 (9 dopisů J.V.M. Viktoru Olivovi z let , inv. č , karton 1) Fond Artur Schauer - Jaroslav Novák, značka fondu 126, AA 3310 (4 dopisy J.V.M. Arturu Schauerovi z roku 1916) Fond Václav Sochor, značka fondu 8, AA 30/18 (1 navštívenka J.V.M. s přípisem pro Václava Sochora z roku 1890) Fond Topičovo nakladatelství, značka fondu 111, AA 3111 (6 dopisů J.V.M. Františku Topičovi z let , 19 dopisů cizích ohledně sochařských děl J.V.M. z let , 5 listů dokumentačního materiálu o J.V.M. z roku 1890) Fond Krasoumná jednota (korespondence z roku č.j. 617, z roku č.j. 598, z roku č.j. 892, z roku č.j. 24, 32, 83) Fond Moderní galerie, AA 1327/M, složka J. V. Myslbek č. 344 (korespondence a jiné dokumenty o ziscích sochařských děl J.V.M. pro Moderní galerii - český odbor kuratoria), AA 1330/1 (převzetí umělecké pozůstalosti J.V.M. státem), AA 3242 (6 fotografií z převozu jezdecké sochy sv. Václava z Výstaviště v Praze na zámek Zbraslav v roce 1943) Fond Společnost vlasteneckých přátel umění, AA 1051 (výpisy ze 2 dopisů Václava Brožíka J. V. Myslbekovi z roku 1892) 8

10 Sbírka Bohuše Foita, značka sbírky 102, AA 124 (1 dopis J.V.M. Obchodní a živnostenské komoře v Praze z roku 1916) Sbírka Františka Macháčka, značka sbírky 104, AA 921 (1 dopis J.V.M. Adolfu Donathovi z roku 1911) Sbírka Lva Nerada - Rudolfa Ryšavého, značka sbírky 94, AA3051 (soubor dokumentačních materiálů o J.V.M.) Sbírka Jindřicha Waldese, značka sbírky 101, AA 896 (2 kresebné návrhy J.V.M. na hrobku rodiny Waldesovy) Sbírka medailí, AA 2750 (stříbrná pamětní mince 50 Kčs, vydaná k výročí J.V.M. v roce 1972) Sbírka úmrtních oznámení, AA 871/87, 871/442, 808/12 (6 kusů) Sbírka Varia, AA 1498 (skicář Rudolfa Myslbeka, bratra J.V.M., s podpisem J.V.M.), AA 2399 (2 fotografie sochy sv. Jana Křtitele od J.V.M. na náhrobku rodiny Skramlíků na Olšanech), AA 2400 (3 fotografie soch atlantů od J.V.M. na portále domu čp XVI. v Praze), AA 3610/2 (1 pohlednice Hanuše Schwaigera J. V. Myslbekovi z roku 1910) Dokumenty vztahující se k původci fondu uložené v jiných archivech Literární archiv Památníku národního písemnictví v Praze: Fond Josef Václav Myslbek, č. inv. 166 ( , 7 kartonů - korespondence, rukopisy vlastní, varia / kresby) I. Osobní doklady OBSAH I.1 Smlouvy I.1.a Smlouvy vlastní I.1.b Smlouvy cizí I.2 Vyúčtování honorářů II. Korespondence II.1 Korespondence rodinná II.1.a Korespondence přijatá od členů rodiny II.1.b Korespondence odeslaná členům rodiny II.2 Korespondence přijatá II.2.a Korespondence přijatá od jednotlivců 9

11 II.2.b Korespondence přijatá od korporací II.3 Korespondence odeslaná II.3.a Korespondence odeslaná jednotlivcům II.3.b Korespondence odeslaná korporacím III. Rukopisy III.1 Rukopisy a poznámky vlastní Rukopisy a poznámky k vlastním sochařským dílům Rukopisy a poznámky z působení na Akademii výtvarných umění v Praze v letech III.2 Rukopisy a poznámky cizí IV. Výtvarné práce IV.1 Kresby a skici vlastní IV.2 Architektonické plány V. Tisky VI. Fotografie VI.1 Fotografie osobní VI.2 Fotografie rodinné VI.3 Fotografie žáků J. V. Myslbeka na Akademii výtvarných umění v Praze VI.4 Fotografie ateliéru J. V. Myslbeka na Akademii výtvarných umění v Praze VI.5 Fotografie výstav VI.6 Fotografie osob a koní materiál studijní a dokumentační VI.7 Fotografie sochařských děl J. V. Myslbeka VI.8 Fotografie sochařských děl žáků J. V. Myslbeka VI.9 Fotografie a reprodukce cizích děl VII. Noviny a výstřižky VII.1 Soubor novin VII.2 Soubor výstřižků VIII. Dokumentace IX. Varia Inv.č. Obsah Časový rozsah Přír.č. Ev.j I. OSOBNÍ DOKLADY 1 Křestní list, ověřený opis z , něm AA8/1 1 10

12 2 Zápisy z matriky Akademie výtvarných umění z let , něm. (4 fotokopie) 3 Legitimace pro slevu na jízdné rakouských drah v letech 1913 až AA AA Členský list Zemského spolku Zlatého kříže 1908 AA8/1 1 5 Členské listy Krasoumné jednoty, 2 kusy 1908, 1911 AA8/1 AA Osobní výkazy z Uměleckoprůmyslové školy v Praze pro školní rok 1891/1892 a 1893/1894, 3 kusy (1 poškozen) AA808 AA775 AA Přehledy platů v letech 1890 až 1893 a v roce 1914, 2 kusy (1 poškozen) AA1011 AA Daňová přiznání, něm., 4 kusy AA1011 AA773 AA Diplom ze III. mezinárodní umělecké výstavy v Mnichově (zlatá medaile I. třídy za sochu Oddanost) NENALEZENO 10 Doklad o udělení ceny za bystu Františka hraběte Thun- Hohensteina, , ang AA AA Podpis J. V. M., (fotokopie) 1901 AA Životopisné údaje J.V.M., autograf, [po 1901], něm., 4 listy [1901] AA Úmrtní oznámení J.V.M., 2 kusy 1922 AA Úmrtní oznámení J.V.M., kn.ii. č AA Úmrtní oznámení Antonie Myslbekové, matky J.V.M., , č. a něm AA802 1 I.1 SMLOUVY 11

13 I.1.a SMLOUVY VLASTNÍ 16 Smlouvy a objednávka na alegorické sochy - Spořivost, Oddanost, Stálost ve smýšlení - pro atiku Parlamentu ve Vídni, něm., 4 kusy AA Smlouva mezi J.V.M. a florentských sochařem Raffaelem Cellai na provedení dvou alegorických soch - Oddanost a Stálost ve smýšlení - pro atiku Parlamentu ve Vídni, květen 1884, něm. 18 Smluvní podmínky a smlouva na sochařskou výzdobu městského chudobince u sv. Bartoloměje v Praze, 2 kusy 19 Smlouva na náhrobek Karla Sladkovského na olšanském hřbitově v Praze, AA AA AA Smlouva na portrétní bystu Jindřicha hraběte Clam- Martinice s postamentem pro sloupovou síň Parlamentu ve Vídni, , něm. Doklad o dodání mramoru z Laasu, , něm., 3 kusy AA I.1.b SMLOUVY CIZÍ 21 Vypsání konkurzu na sochy hrabat Kašpara Šternberka a Jindřicha Clam-Martinice pro Panteon Národního muzea v Praze, viz inv. č Smlouva mezi Zemským výborem království Českého a V. Brožíkem, F. Ženíškem a V. Hynaisem na malířskou výzdobu Panteonu Národního muzea v Praze viz inv. č , inv. č AA AA I.2 VYÚČTOVÁNÍ HONORÁŘŮ 23 Honoráře za sochu Hudby, něm., 4 kusy AA Honoráře za portrétní bysty - hraběte Jindřicha Clam- Martinice a Lva Thun-Hohensteina - pro sloupovou síň Parlamentu ve Vídni, něm., 3 kusy 1896 AA Honorář za model sochy sv. Václava, AA

14 26 Honorář pro Václava Maška za odlitek Myslbekovy sochy sv. Václava, , něm. 27 Honorář za dekorativní skupiny pro Hofburg ve Vídni, , něm. (s obálkou) 1894 AA AA Účty truhlářství Františka Pešty v Praze, 7 kusů AA Účty za sádrové formy Victora Silvestra (s přípisy J.V.M.), 27 kusů a 1 dopis 30 Dodací listy společnosti Pražská Metallurgie v Praze, 3 kusy a 1 dopis AA AA Různé účty (s přípisy J.V.M.), 7 kusů AA1010 AA804 1 II. KORESPONDENCE II.1 KORESPONDENCE RODINNÁ II.1.a KORESPONDENCE PŘIJATÁ OD ČLENŮ RODINY 32 Dlabač, Vojtěch (zeť J.V.M., manžel Boženy Myslbekové) Přelouč, (s obálkou) 1915 AA791 1 Myslbek, Jiří (syn J.V.M.) viz inv. č Myslbeková, Božena (dcera J.V.M.) [Praha], [1904] (s obálkou) b.m., b.m., [Praha], (s obálkou) Hvězdonice, (s obálkou) viz inv. č [1904] AA801 1 II.1.b KORESPONDENCE ODESLANÁ ČLENŮM RODINY 34 Myslbek, Jiří (syn J.V.M.) AA

15 b.m., (fotokopie) b.m., (fotokopie) Myslbek, Josef (syn J.V.M.) b.m., (koncept) b.m., (koncept) AA Myslbek, Karel (syn J.V.M.) b.m., , něm. (koncept telegramu). Připojen dopis Leopoldu Katzovi 1915 AA781 1 II.2 KORESPONDENCE PŘIJATÁ II.2.a KORESPONDENCE PŘIJATÁ OD JEDNOTLIVCŮ 37 Axmann, Josef (sochař) Rusko, (korespondenční lístek, s přípisem Alfreda Justitze, něm.) [Rusko], [ ] (s obálkou) [Rusko], (korespondenční lístek, s přípisem Alfreda Justitze, něm.) [Rusko], (korespondenční lístek) AA Benda, Břetislav (sochař) Praha, (s obálkou s přípisem J.V.M.) 39 Bendelmayer, Karel (majitel umělecké slévárny v Praze) Praha, (s přípisem J.V.M.) Korespondence s Bienerth-Schmerling, Richard hrabě (diplomat) [Vídeň], [ ], něm. (pozvánka, s obálkou) 41 Birma, Otto (sochař) b.m., (korespondenční lístek) 1918 AA AA29/12 1 [1910] AA AA Bráf, Albín (profesor národního hospodářství Karlovy univerzity v Praze, ministr orby) b.m., [ ] (navštívenka s přípisem) Korespondence s.217 Praha, Korespondence s.242 [1909] AA29/ Bráfová, Libuše (dcera Františka Ladislava Riegra, manželka Albína Bráfa) AA29/5 AA29/

16 Praha, (s konceptem odpovědi J.V.M. z ) Korespondence s.214 b.m., Korespondence s.214 Roztoky, Korespondence s.215 Roztoky, (s konceptem odpovědi J.V.M. z , přiložen strojopisný opis dopisu) Korespondence s.216 Praha, Roztoky, (připojen dopis J.V.M. Antonínu Wiehlovi, b.m., , a odpověď Wiehlova, Smolnice, ) Korespondence s Roztoky, Korespondence s.232 b.m., (s přípisem J.V.M.) Korespondence s.234 b.m., (s obálkou) Korespondence s.234 b.m., Korespondence s b.m., Korespondence s.238 Roztoky, Korespondence s Roztoky, b.m., Korespondence s.241 Roztoky, Korespondence s Roztoky, Korespondence s Roztoky, Korespondence s.244 Roztoky, Korespondence s Drobník, Václav (sochař) b.m., [25.] (korespondenční lístek) 45 Ducháček, František (kameník) Praha, Hilbert, Kamil (architekt) Praha, (s obálkou s přípisem J.V.M.) 47 Janota (místodržitelský rada) b.m., (navštívenka s přípisem) 48 Justitz, Alfred (malíř) [Rusko], [ ], něm. (korespondenční lístek) viz inv. č a viz inv. č Kafka, Bohumil (sochař) [Chartres], [ ] (pohlednice) 1916 AA AA AA AA29/17 1 [1916] AA786 1 [1906] AA Katz, Leopold (právník) Praha, (s odpovědí J.V.M. z ) Praha, (s odpovědí J.V.M. z ) Praha, (s odpovědí J.V.M. z ; s AA

17 obálkou) Praha, (s odpovědí J.V.M. z ) 51 Kepka, Karel Hugo (profesor České vysoké školy technické v Brně) Brno, [1912] (s konceptem odpovědi J.V.M. z ) [Brno], [ ] (s konceptem odpovědi J.V.M. z ; s obálkou) Brno, (s 2 koncepty telegramu a dopisu J.V.M. z ) b.m., [červen 1913] (s konceptem odpovědi J.V.M. z ; vložena skica medaile na pausovacím papíře) Brno, (s přípisem J.V.M.; s obálkou) [Brno], [ ] (s obálkou s přípisem J.V.M.) viz inv. č. 84 [1912] AA Kheil, Napoleón Manuel (překladatel španělštiny) Praha, (s obálkou) 1910 AA Klar, Rudolf (místodržitelský rada, správce ústavu slepých) Praha, [ ], něm. (telegram) [ ] AA Klein, Wilhelm (profesor klasické archeologie na Karlově univerzitě v Praze) Praha, , něm. (dopisnice) kn.i. č.4 55 Krupička, Václav (sochař) Kutná Hora, (s přípisem J.V.M.) 1917 AA AA Latour, hrabě (sekční šéf, Ministerstvo kultu a vyučování) Vídeň, [ ], něm. (telegram) [ ] AA Malinský, František b.m., [ ] (korespondenční lístek) [1916] AA Mašek, Václav (majitel umělecké slévárny v Praze - Karlíně) Praha, (s obálkou s přípisem J.V.M.) Praha, (s přípisem J.V.M.) Praha, Praha, Praha, (připojen náčrt pomníku F. L. Riegra od AA1445 AA29/

18 J.V.M.) viz inv. č Miller, Ferdinand (sochař, ředitel Akademie výtvarných umění v Mnichově) Mnichov, , něm. (telegram) kn.i. č Mlejnek, Gustav (účastník incidentu v tramvaji) Praha, Petrovits, Demeter (ředitel Hlavního mincovního úřadu ve Vídni) Vídeň, [před ], něm. (dopisnice, s přípisem J.V.M.) kn.i. č.5 62 Pokorný, Josef (návštěvník výstavy kritizuje sochaře Jana Štursu) [Praha], [ ] (s obálkou) 63 Quattrini, Luigi Buzzi (kameník) Vídeň, , něm. 64 Ringhoffer, Emanuel svobodný pán (průmyslník) Kamenice, , něm. 65 Ripper, Jan (nadporučík, zeť Vincence Priessnitze) Gräfenberg, , něm. (připojeny 2 kresby hlavic sloupů k návrhu polského pomníku k Gräfenbergu) Gräfenberg, , něm. (připojena kresba návrhu polského pomníku v Gräfenbergu) Gräfenberg, , něm. (připojeny kresby návrhu polského pomníku v Gräfenbergu) Gräfenberg, , něm. Gräfenberg, , něm. 66 Řežábek, Karel (správce spořitelny v Jičíně) Jičín, (s konceptem odpovědi J.V.M. z ) 67 Schönborn, Vojtěch Josef hrabě Praha, (s konceptem odpovědi J.V.M. z ) 68 Stupecký, Josef (profesor Právnické fakulty Karlovy univerzity v Praze) [Praha], (s obálkou) Praha, (s obálkou) viz inv. č. 149 b. d AA AA784 1 [1917] AA10 4 [1908] AA AA AA AA29/ AA AA AA Štursa, Jan (sochař) 1921 AA

19 Řím, (pohlednice) 70 Thun-Salm, hrabě a hraběnka pozvánka na soirée, b.r., něm. 71 Töply, Robert rytíř von (lékař) Vídeň, [červenec 1894], něm. (s konceptem odpovědi sepsané J. Stupeckým, s přípisem J.V.M.) 72 Vácha, Rudolf (malíř) navštívenka s přípisem, b.m., b.d. 73 Víšek, Jiří (průmyslník v Praze - Královské Vinohrady) Praha, , kn.i. č Vláčil, František (vojín, přítel Myslbekova syna Zdeňka) b.m., (s obálkou) 75 Vogel (vojín) b.m., [ ] (s obálkou) 76 Waldes, Jindřich (průmyslník, sběratel) Praha, (s obálkou s přípisem J.V.M.), kn.i. č.3 Praha, (s obálkou s přípisem J.V.M.), kn.i. č. 6 b.m., (kopie) kn.i. č.14 Korespondence s.281 b.m., (kopie, přiloženy 2 náčrty epitafu od J.V.M.) kn.i. č.16 Korespondence s.282 b.m., (kopie) kn.i. č.20 b.m., (kopie) kn.i. č.21 b.m., (kopie) kn.i. č.28 b.m., (kopie) kn.i. č.32 b.m., (kopie) kn.i. č.35 b.m., (kopie) kn.i. č.39 b.m., (kopie) kn.i. č.40 b.m., (kopie) kn.i. č.51 b.m., (kopie) kn.i. č.59 b.m., (kopie) kn.i. č.62 b.m., (kopie) kn.i. č.71 b.m., (kopie) kn.i. č.73 b.m., (kopie) kn.i. č.75 b.m., (kopie) kn.i. č.77 b.m., (kopie) kn.i. č.86 b.m., (kopie) kn.i. č.88 b.m., (kopie) kn.i. č.89 b.m., (kopie) kn.i. č.91 b.m., (kopie) kn.ii. č.10 b.m., (kopie) kn.ii. č.17 Praha, (kopie) kn.ii. č.18 b.r. AA [1894] AA b.d. AA AA AA796 1 [1913] AA AA

20 b.m., (kopie) kn.ii. č.31 b.m., (kopie) kn.ii. č.36 Korespondence s.291 b.m., (kopie) kn.ii. č.37 b.m., (kopie) kn.ii. č.40 b.m., (kopie) kn.ii. č.43 b.m., (kopie) kn.ii. č.46 Korespondence s.292 b.m., (kopie) kn.ii. č.47 Korespondence s b.m., (kopie) kn.ii. č.49 b.m., (kopie) kn.ii. č.50 Korespondence s.293 b.m., (kopie) kn.ii. č.55 Korespondence s.295 b.m., (kopie) kn.ii. č.56 b.m., (kopie) kn.ii. č.62 b.m., (kopie) kn.ii. č.65 b.m., (lístek se vzkazem) kn.ii. č Walz Vídeň, [ ], něm. (telegram) Vídeň, [ ], něm. (telegram) [ ] AA Weidlich, Otto (sochař) b.m., , něm. (korespondenční lístek) 1916 AA Wiehl, Antonín (architekt) Smolnice, Korespondence s Smolnice, Korespondence s.219 [Smolnice], [ ] (korespondenční lístek, s přípisem J.V.M.) Korespondence s.222 Smolnice, Korespondence s.232 b.m., Korespondence s.232 [Praha], [ ] (korespondenční lístek, s přípisem J.V.M.) Korespondence s.233 [Praha], [ ] (korespondenční lístek, s přípisem J.V.M.) Korespondence s.240 viz inv. č [1910] AA29/ Wiehlová, Marie (manželka Antonína Wiehla) [Praha], [ ] (korespondenční lístek) [1910] AA29/ Windischgrätz, Alfred kníže (předseda rakouské panské sněmovny) Vídeň, [ ] (telegram) viz inv. č [1916] AA Winter, Zikmund (kulturní historik) [1903] AA

ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953. Inventář. (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566)

ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953. Inventář. (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566) Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 110200/22 ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953 Inventář (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566) Zora Damová Praha 2015 I. Vývoj původce fondu Václav Štěpánek byl pražský mlynář,

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922)

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) (1865-1921 [1977]) INVENTÁŘ NAD č. 756 evidenční pomůcka č. 306 PhDr. Zdeněk Vácha Praha 2008-2009 Obsah:

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Josef František Duda

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Josef František Duda Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Josef František Duda (1810-1916) Prozatímní inventární seznam NAD č. 308 evidenční pomůcka č. 110 M. Vach Praha 1950 inv. č. obsah ks datace

Více

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE ANTONÍN SLAVÍČEK (1870-1910) Inventář osobního fondu

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE ANTONÍN SLAVÍČEK (1870-1910) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE ANTONÍN SLAVÍČEK (1870-1910) Inventář osobního fondu Časové rozmezí: 1896-1912 Číslo evidenčního listu NAD: 14 Evidenční číslo: 2 Zpracoval: Tomáš Hylmar Místo: Praha 2005

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Kadeřávek František, prof. Ing. Dr. (1920-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 465 evidenční pomůcka č. 172 Honzáková Valerie Praha 1971

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Vetter Quido, prof. (1910-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 577 evidenční pomůcka č. 215 Honzáková Valerie Praha 1971 Prof. Quido Vetter

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Ing. dr. Josef Rybák (1885-1938) INVENTÁŘ NAD č. 700 evidenční pomůcka č. 257 Miroslav Balcar Praha 2004 Ing. dr. Josef Rybák Od roku 1904 vrchní

Více

ČENĚK GUDERA (* ) Inventář osobního fondu

ČENĚK GUDERA (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE ČENĚK GUDERA (* 1885-1954) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1831-1953 Značka fondu: 103 Číslo evidenčního listu NAD: 126 Evidenční číslo inventáře: 78 Zpracovala:

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea BRAUNER BOHUSLAV (1855-1935)

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea BRAUNER BOHUSLAV (1855-1935) [Zadejte text.] Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea BRAUNER BOHUSLAV (1855-1935) Prozatímní inventární seznam NAD č. 583 evidenční pomůcka č. 214 Honzáková Valerie Praha 1971 [Zadejte

Více

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 EL NAD 416 209 I. Vývoj původce archivního souboru Před zřízením školy byl Terešov přiškolen k Drahoňově Újezdu, zdejší škola byla založena v roce 1845

Více

Kubíček Jan (1908?) Inventář NFA 1996

Kubíček Jan (1908?) Inventář NFA 1996 Kubíček Jan (1908?) 1926 1991 Inventář NFA 1996 Název archivu: Národní filmový archiv, Praha Název archivní pomůcky: Kubíček Jan (1908?) Časový rozsah pomůcky: 1926 1991 Druh archivní pomůcky: Inventář

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Zuman František

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Zuman František Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Zuman František (1890-1950) Prozatímní inventární seznam NAD č. 589 evidenční pomůcka č. 211 Honzáková Valerie Praha 1971 František Zuman (2.

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Piette von Rivage Eduard Maria Prosper, Julius Stephan, Ludwig Gabriel a Ludwig

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Piette von Rivage Eduard Maria Prosper, Julius Stephan, Ludwig Gabriel a Ludwig Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Piette von Rivage Eduard Maria Prosper, Julius Stephan, Ludwig Gabriel a Ludwig ([1860] - 1943) Prozatímní inventární seznam NAD č. 344 evidenční

Více

Jalovec Václav (1913-?)

Jalovec Václav (1913-?) Jalovec Václav (1913-?) (1912) [1930] 1938 Inventář NFA 2004 Název archivu: Národní filmový archiv, Praha Název archivní pomůcky: Jalovec Václav (1913?) Časový rozsah pomůcky: (1912) [1930] 1938 Druh archivní

Více

Metamorfózy politiky. Pražské pomníky 19. století. Tisková zpráva

Metamorfózy politiky. Pražské pomníky 19. století. Tisková zpráva Metamorfózy politiky. Pražské pomníky 19. století Tisková zpráva V rámci volné řady výstavních projektů v Clam-Gallasově paláci, věnovaných kulturní historii Prahy, se pořadatelé Archiv hl. m. Prahy a

Více

Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové

Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 433 č. archivní pomůcky: 8920 Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové 949-952 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 204 O b s a h

Více

Jedenáctiletá střední škola Sušice EL NAD č.: AP č.: 564

Jedenáctiletá střední škola Sušice EL NAD č.: AP č.: 564 Státní okresní archiv Klatovy Jedenáctiletá střední škola Sušice 1953-1961 Inventář EL NAD č.: 2463 AP č.: 564 Eva Ulrichová Klatovy 2015 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny

Více

Příklady autoritních záznamů Příloha k certifikované metodice Tvorba autoritních záznamů pro potřeby muzeí a galerií

Příklady autoritních záznamů Příloha k certifikované metodice Tvorba autoritních záznamů pro potřeby muzeí a galerií Příklady autoritních záznamů Příloha k certifikované metodice Tvorba autoritních záznamů pro potřeby muzeí a galerií Uvedené příklady představují určité typy autoritních záznamů, u nichž chceme upozornit

Více

Archiv Národní galerie v Praze

Archiv Národní galerie v Praze Archiv Národní galerie v Praze 1928) 1861 ) VIKTOR OLIVA 1890-1924 Inventář Značka fondu: 38 Číslo fondu (JAF): 27 Jméno zpracovatele: Pavlína Pyšná Praha 2004 Původce fondu Malíř a ilustrátor Viktor Oliva

Více

MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny

MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny MUDr. Jakub Vetešník ZZS Olomouc Komise pro historii oboru ČSARIM MMXIV Mauric Remeš v době vídeňských studií medicíny, asi 1890 Vědecká knihovna v Olomouci,

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vojtěch Lanna

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vojtěch Lanna Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Vojtěch Lanna (1828-1840) INVENTÁŘ NAD č. 208 evidenční pomůcka č. 77 Ing. Miroslav Zvoník Praha 1944 Dějiny fondu Dokumenty zařazené do fondu

Více

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE FRANTIŠEK KYSELA (* 1887-1942) Inventář osobního fondu

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE FRANTIŠEK KYSELA (* 1887-1942) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE FRANTIŠEK KYSELA (* 1887-1942) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1887-1942 Značka fondu: 39 Číslo evidenčního listu NAD: 38 Evidenční číslo inventáře: 51 Zpracovala

Více

F. A. Rotter & synové, jutovna a přádelna, Hořejší Vrchlabí

F. A. Rotter & synové, jutovna a přádelna, Hořejší Vrchlabí STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 443 č. archivní pomůcky: 8863 F. A. Rotter & synové, jutovna a přádelna, Hořejší Vrchlabí 860-940 inventář Alžběta Langová Chrudim 202 O b s a h Úvod

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Peča Václav, JUDr. (1869-1945) Prozatímní inventární seznam NAD č. 640 evidenční pomůcka č. 198 Honzáková Valerie Praha 1971 JUDr. Václav Peča

Více

Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod

Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD:1039 č. archivní pomůcky: 8950 Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod 1925-1948 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2014 O b s a h

Více

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 50 č. archivní pomůcky: 8951 Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice /1935/ 1945-1948 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2015 O b s a

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Procházka Emanuel, Ing.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Procházka Emanuel, Ing. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Procházka Emanuel, Ing. (1869-1909) Prozatímní inventární seznam NAD č. 483 evidenční pomůcka č. 175 Čakrtová Eva Praha 1957 Ing. Emanuel Procházka

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Kordovský Adolf

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Kordovský Adolf Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Kordovský Adolf (1926-1958) Prozatímní inventární seznam NAD č. 709 evidenční pomůcka č. 181 Šťovíček Jan Praha 1997 Ing. Adolf Kordovský (1886-1986)

Více

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE MIKOLÁŠ ALEŠ (1852-1913) Inventář osobního fondu

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE MIKOLÁŠ ALEŠ (1852-1913) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE MIKOLÁŠ ALEŠ (1852-1913) Inventář osobního fondu Časové rozmezí: 1865-1913 (1960) Číslo evidenčního listu NAD: 21 Evidenční číslo: 25 Zpracovala: Pavlína Pyšná Místo: Praha

Více

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ OSOBNOSTI 1 Jak se jmenoval český jazykovědec, autor první české mluvnice, který svá díla psal německy a latinsky a nevěřil

Více

Dodalová Irena (1900 1989)

Dodalová Irena (1900 1989) Dodalová Irena (1900 1989) 1919 1989 (1999) Inventář NFA 004 Název archivu: Národní filmový archiv, Praha Název archivní pomůcky: Dodalová Irena (1900 1989) Časový rozsah pomůcky: 1919 1989 (1999) Druh

Více

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008 Č. Jméno.. Adresa školy.. Adresa bydliště.. (Jméno a adresu vyplňte až po ukončení soutěžního kola, především u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut dětí a mládeže MŠMT, Sámova 3, 101

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Schulz Jan W.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Schulz Jan W. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Schulz Jan W. (1826-1929) Prozatímní inventární seznam NAD č. 186 evidenční pomůcka č. 71 Mrklasová Otylie Praha 1950 inv. č. sign. obsah ks.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

OBČANSKO-DĚLNICKÁ BESEDA KOMÁROV

OBČANSKO-DĚLNICKÁ BESEDA KOMÁROV Státní oblastní archiv v Praze Státní okresní archiv Beroun OBČANSKO-DĚLNICKÁ BESEDA KOMÁROV 1870 1909 INVENTÁŘ Číslo listu NAD: 1254 Evidenční číslo pomůcky: 822 Kateřina Fryaufová Beroun 2010 Úvod I.

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Rott František, Ing.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Rott František, Ing. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Rott František, Ing. ((1858) 1921-1979) Inventář NAD č. 689 evidenční pomůcka č. 187 Šťovíček Jan Praha 1997 Ing. František Rott (1902-1983)

Více

Kultura v 2. polovině 19. století

Kultura v 2. polovině 19. století Kultura v 2. polovině 19. století AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP popíše situaci v 2. polovině 19. století v české kultuře a umění, práce s textem čtení s porozuměním FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU

Více

Č.K.V. Král. Vinohrady

Č.K.V. Král. Vinohrady Archiv sportu a tv inventář č. 97 NAD č. 242 Č.K.V. Král. Vinohrady (Cyklistický oddíl: TJ Sokol Vinohrady, TJ Spartak Praha Stalingrad, TJ Bohemians ČKD) 1882 1972 V Praze 2011 Lucie Swierczeková Ú v

Více

Jandl Ivan (1937 1987)

Jandl Ivan (1937 1987) Jandl Ivan (1937 1987) 1947 1977 Inventář NFA 1997 Název archivu: Národní filmový archiv, Praha Název archivní pomůcky: Jandl Ivan (1937 1987) Časový rozsah pomůcky: 1947 1977 Druh archivní pomůcky: Inventář

Více

Erbovní sešity 1968 1971

Erbovní sešity 1968 1971 Erbovní sešity 1968 1971 Erbovní sešit č. 1, srpen 1968 Praha Žižkov, U Památníku 2. Redakční rada: Dr. František Beneš, Adolf F. J. Karlovský, Dr. Zdeněk Mareš, Josef Milde, Dr. Alois Přibyl, CSc., Dr.

Více

Otto Gutfreund. málo známý a nezvěstný. Deset nově objevených autorských sáder v eantiku a nová edice bronzů.

Otto Gutfreund. málo známý a nezvěstný. Deset nově objevených autorských sáder v eantiku a nová edice bronzů. Otto Gutfreund málo známý a nezvěstný Deset nově objevených autorských sáder v eantiku a nová edice bronzů. Na bechyňské keramické i na Uměleckoprůmyslové škole v Praze studuje bez jakýchkoli úspěchů,

Více

FRANTIŠEK BÍLEK (1872-1914) Inventář osobního fondu

FRANTIŠEK BÍLEK (1872-1914) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE FRANTIŠEK BÍLEK (1872-1914) Inventář osobního fondu Časové rozmezí: 1891-1969 Číslo evidenčního listu NAD: 14 Evidenční číslo: 49 Zpracovala: Jaromíra Nováková Místo: Praha

Více

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY říjen prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZŠ Břežany zpracovala v rámci projektu DUMY: 8. ročník, výtvarná výchova Tematický blok: Výtvarné umění autor: Mgr. Alžběta Sousedíková sousedikova.obl@seznam.cz říjen 2011 Název projektu: Inovace a zkvalitnění

Více

Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš

Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš je jednou z nejvýznamnějších osobností generace Národního divadla. Byl předním malířem českých dějin a bezpochyby se podílel na utváření českého umění. Jeho tvorba byla ovlivněna,zvláště

Více

Prameny a literatura. Prameny:

Prameny a literatura. Prameny: Prameny a literatura Prameny: Horácké listy. 1909, roč. I., č. 5. Horácké listy. 1909, roč. I., č. 8. Horácké listy. 1910, roč. II., č. 52. Horácké listy. 1911, roč. III., č. 14. Horácké listy. 1911, roč.

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Novák Jan

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Novák Jan Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Novák Jan (1858-1910) Prozatímní inventární seznam NAD č. 618 evidenční pomůcka č. 206 Honzáková Valerie Praha 1971 Jan Novák (1837-1910) C.

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Jičínský Vilém

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Jičínský Vilém Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Jičínský Vilém (1843-1898) Prozatímní inventární seznam NAD č. 565 evidenční pomůcka č. 219 Jílek František Praha 1961 inv. č. obsah ks datace

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Kavalierovské sklárny

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Kavalierovské sklárny Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Kavalierovské sklárny (1875-1905) Prozatímní inventární seznam NAD č. 187 evidenční pomůcka č. 72 Čmerda Vladimír Praha 1966 inv. č. sign. obsah

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Rudolf Kopecký

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Rudolf Kopecký Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Ing. dr. Rudolf Kopecký (1869-1984) Prozatímní inventární soupis NAD č. 668 evidenční pomůcka č. 258 Miroslav Balcar Praha 2004 Ing. dr. Rudolf

Více

Revoluční odborové hnutí - základní organizace, Státní statek Hajnice

Revoluční odborové hnutí - základní organizace, Státní statek Hajnice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 4153 č. archivní pomůcky: 8953 Revoluční odborové hnutí - základní organizace, Státní statek Hajnice 1965-1990 (1995) inventář Pavlína Janíková Zámrsk

Více

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Legislativa Na základě zákona má Česká národní banka výhradní právo vydávat bankovky, oběžné mince i mince pamětní. Pamětní mince jsou

Více

Přílohy. Seznam příloh: Příloha č. 3: Ukázky předmětů z osobní pozůstalosti E. Destinnové uchovávané ve sbírkovém fondu Muzea hlavního města Prahy

Přílohy. Seznam příloh: Příloha č. 3: Ukázky předmětů z osobní pozůstalosti E. Destinnové uchovávané ve sbírkovém fondu Muzea hlavního města Prahy - 72 - Přílohy Seznam příloh: Příloha č. 1: Ukázky předmětů z osobní pozůstalosti E. Destinnové uchovávané ve sbírkovém fondu Muzea hlavního města Prahy Příloha č. 2: Doplňující fotografie Příloha č. 3:

Více

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE JAN ŠTURSA (1880 1925) Inventář osobního fondu

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE JAN ŠTURSA (1880 1925) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE JAN ŠTURSA (1880 1925) Inventář osobního fondu Časové rozmezí: 1895-1979 Značka fondu: 3 Číslo evidenčního listu NAD: 15 Zpracovala: Jaromíra Nováková Místo: Praha 1992,

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vydrova továrna na výrobu poživatin

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vydrova továrna na výrobu poživatin Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Vydrova továrna na výrobu poživatin (1896-1938) Prozatímní inventární seznam NAD č. 453 evidenční pomůcka č. 167 Čakrtová Eva Praha 1955 František

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Černý Richard (14. 8. 1885 28. 7. 1923) (1891 1923 (1924)) INVENTÁŘ NAD č. 804 evidenční pomůcka č. 301 Kamila Mádrová Praha 2008 Obsah: I.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. České výtvarné umění na přelomu 19. a 20. století VY_32_INOVACE_21_05

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. České výtvarné umění na přelomu 19. a 20. století VY_32_INOVACE_21_05 Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Emilie Heyduková. narozena 3.10.1859 v Písku. 150. výročí narození

Emilie Heyduková. narozena 3.10.1859 v Písku. 150. výročí narození Emilie Heyduková narozena 3.10.1859 v Písku 150. výročí narození Narodila se v rodině píseckého restauratéra Petra Reinera. Navštěvovala vyšší dívčí školu v Písku, kde působil jako profesor Adolf Heyduk,

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Hůla Josef, Ing.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Hůla Josef, Ing. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Hůla Josef, Ing. (1900-1943) Prozatímní inventární seznam NAD č. 428 evidenční pomůcka č. 151 Čakrtová Eva Praha 1954 Ing. Josef Hůla narodil

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. Jan Eneš, továrna na čepice, Chrudim 1927-1950

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. Jan Eneš, továrna na čepice, Chrudim 1927-1950 STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU Jan Eneš, továrna na čepice, Chrudim 1927-1950 Chrudim 2012 O b s a h Úvod 3 4 4 4 5 5 6 Inventární seznam 7 8 10 11 IV. Obchod 12 13 13 Tiráž 14 Ú v o d Firmu Jan Eneš,

Více

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3079 č. archivní pomůcky: 8987 Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ 1938-1940 inventář Mgr.

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Živanský Bohdan, Dr.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Živanský Bohdan, Dr. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Živanský Bohdan, Dr. (1900-1947) Inventář NAD č. 434 evidenční pomůcka č. 155 Čakrtová Eva Praha 1955 Dr. Bohdan Živanský Narodil se v Brně

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 10. 2015 Bod pořadu jednání: Návrh na udělení čestného občanství města v letech 2015 a 2016 a medaile města v roce

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Novák Ladislav, Ing.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Novák Ladislav, Ing. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Novák Ladislav, Ing. (1899-1942) Prozatímní inventární seznam NAD č. 439 evidenční pomůcka č. 159 Čakrtová Eva Praha 1954 Ing. Ladislav Novák

Více

Očekávaný výstup: Hodnocení:

Očekávaný výstup: Hodnocení: NÁRODNÍ DIVADLO Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_05 Tématický celek: Historie a umění Autor: Mgr. Gabriela Šišková

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy SPOLEČENSTVO HOTOVITELŮ HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ V PRAZE 1851-1949. Inventář. (NAD č.: 312) (Č.

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy SPOLEČENSTVO HOTOVITELŮ HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ V PRAZE 1851-1949. Inventář. (NAD č.: 312) (Č. Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 040601/03 SPOLEČENSTVO HOTOVITELŮ HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ V PRAZE 1851-1949 Inventář (NAD č.: 312) (Č. pomůcky: 537) Jiří Vlasák Praha 2012 Společenstvo hotovitelů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO 1. Základní informace o organizaci 2. Historie a členové 3. Cíle 4. Přehled činností roku 2014 4.1. Jednání Rady 4.2. Přehled realizovaných

Více

KNIHY HŘBITOVA V ŽÍŠOVĚ. 1. vydání září 2008

KNIHY HŘBITOVA V ŽÍŠOVĚ. 1. vydání září 2008 KNIHY HŘBITOVA V ŽÍŠOVĚ 1. vydání září 2008 Poznámky na úvod: Hřbitovní knihy se sestávají z: Ze starší knihy, v kterém byly sepsány relativně starší hroby a starší plátci hrobů Z novější knihy (sešitu),

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. Dr. Oldřich Mirtes

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. Dr. Oldřich Mirtes Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Ing. Dr. Oldřich Mirtes ((1895) 1934 1940 (1958)) INVENTÁŘ NAD č. 815 evidenční pomůcka č. 308 PhDr. Zdeněk Vácha Praha 2009 Ing. Dr. Mirtes

Více

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína Václav Fiala pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína v Klatovech Carrarský mramor, 155 x 500 cm Klatovy, Pražská 23 2012 Čeněk Vosmík: Pavel Kristián z Koldína, 1924 umělý kámen, schodiště klatovské

Více

Zpráva o činnosti Archivu Národního technického muzea v Praze za rok 2013

Zpráva o činnosti Archivu Národního technického muzea v Praze za rok 2013 Zpráva o činnosti Archivu Národního technického muzea v Praze za rok 2013 Sídlo archivu a kontakty: Kostelní 42, 170 78 Praha 7 tel. +420 220 399 196, fax. +420 220 399 200, archiv@ntm.cz, www.ntm.cz/cs/archiv/

Více

Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava

Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava Archivní fond 134: Německé soudy v protektorátě vznikl spojením písemností německý soudů, státních zastupitelství a věznic působících v Protektorátě

Více

Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011

Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011 Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011 Historie a obsah, uložení negativního a pozitivního materiálu, využití fondu Lepenkové desky na pozitivy,

Více

Filmkreditbank, G.m.b.H. filiálka Praha

Filmkreditbank, G.m.b.H. filiálka Praha Filmkreditbank, G.m.b.H. filiálka Praha 1943 1945 Inventář NFA 2009 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Filmkreditbank, G.m.b.H. filiálka Praha Časový rozsah pomůcky: 1943

Více

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán 1. Organizace a řízení Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Zákrejs Vladimír

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Zákrejs Vladimír Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Zákrejs Vladimír (1904-1943) Prozatímní inventární seznam NAD č. 323 evidenční pomůcka č. 114 Holanová Eva Praha 1950 I. Studie a doktorát na

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ SPISOVÝ SKRTČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ ORGNIZCÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Tento spisový a skartační řád se vztahuje na základní (místní) organizace a (podnikové) koordinační výbory Odborového

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Český svaz házené a ženských sportů - severovýchodočeská župa Hradec Králové

Český svaz házené a ženských sportů - severovýchodočeská župa Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 4149 č. archivní pomůcky: 8943 Český svaz házené a ženských sportů - severovýchodočeská župa Hradec Králové 1938-1947 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk

Více

Archiv sportu a tv. inventář č. 88 NAD č. 207. Antonín Bína (1865 1956) V Praze 2007 Lucie Swierczeková

Archiv sportu a tv. inventář č. 88 NAD č. 207. Antonín Bína (1865 1956) V Praze 2007 Lucie Swierczeková Archiv sportu a tv inventář č. 88 NAD č. 207 Antonín Bína (1865 1956) 1891 1952 V Praze 2007 Lucie Swierczeková Ú v o d Antonín Bína Narodil se roku 1865. Spoluzakládal Žižkovský těžkoatletický kroužek

Více

Miloslav KLEMENT (1923 1975)

Miloslav KLEMENT (1923 1975) Archiv Pražského hradu OSOBNÍ FOND Miloslav KLEMENT (923 975) (*886 +969) INVENTÁŘ Č. NAD: 45 Č. Pomůcky: 48 Praha 200 Název fondu: Miloslav Klement Časový rozsah: 923-975 Počet evidenčních jednotek: 7

Více

Pokyn ředitele č. 2/ 2009

Pokyn ředitele č. 2/ 2009 Česká republika - Státní oblastní archiv v Zámrsku Pokyn ředitele č. 2/ 2009 Ceník služeb a úkonů poskytovaných Státním oblastním archivem v Zámrsku z 1. 7. 2009 Oddělení SOA a SOkA vykonávají zpoplatněné

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Nováček Prokop

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Nováček Prokop Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Nováček Prokop (1908-1964 ((1997)) Inventář NAD č. 832 evidenční pomůcka č. 318 PhDr. Zdeněk Vácha Praha 2012 Prokop Nováček (13.04.1877-28.01.1966)

Více

RODOPIsNÁ REvUE 1. Martin Slaboch JARO 2000 Malíř Václav Slaboch

RODOPIsNÁ REvUE 1. Martin Slaboch JARO 2000 Malíř Václav Slaboch RODOPIsNÁ REvUE 1 Martin Slaboch JARO 2000 Malíř Václav Slaboch Dnes téměř neznámý malíř Václav Slaboch pocházel z Úhonic, obce ležící západně nedaleko od Prahy. V době jeho narození žilo v této farní

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

Spisový a skartační rejstřík

Spisový a skartační rejstřík Příloha č. 1 k opatření děkana 31/2014 spisový a skartační řád FSV UK a skartační rejstřík A Organizace, záležitosti vedení UK a jednotlivých pracovišť A I/1 Základní předpisy UK a součástí UK (statuty

Více

Přehled dějin českého umění

Přehled dějin českého umění Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Přehled dějin českého umění české sochařství 19. století přednášející: prof. PhDr. Roman Prahl, CSc. Tento sylabus v sedmi částech stručně

Více

ČESKÁ GOTIKA Raná gotika přemyslovská Vrcholná gotika = lucemburská Matyáš z Arrasu Petr Parléř Pozdní gotika - vladislavská gotika

ČESKÁ GOTIKA Raná gotika přemyslovská Vrcholná gotika = lucemburská Matyáš z Arrasu Petr Parléř Pozdní gotika - vladislavská gotika ČESKÁ GOTIKA 1 ČESKÁ GOTIKA Raná gotika = přemyslovská (13.století) vláda Přemysla Otakara II. a Václava II. - zakládaní měst, hradů a velkých klášterů, kamenný most v Písku Vrcholná gotika = lucemburská

Více

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce proti průmyslové civilizaci Secesi charakterizuje přesycenost

Více

OBSAH. Dopis 3. Formální úprava německých dopisů vnější stránka 8. Něco málo o stylu 19. Obsah iii. Předmluva 1 Pokyny pro čtenáře 2

OBSAH. Dopis 3. Formální úprava německých dopisů vnější stránka 8. Něco málo o stylu 19. Obsah iii. Předmluva 1 Pokyny pro čtenáře 2 OBSAH Obsah iii Předmluva 1 Pokyny pro čtenáře 2 Dopis 3 Proč psát dopisy? 3 Proč tedy ještě vůbec psát dopisy? 3 Co je vlastně dopis? 3 Různé druhy dopisů 4 Osobní dopis 5 Privátní korespondence 6 Obchodní

Více

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK 1. Základní vývojové etapy dějin muzeí (muzejnictví) v Evropě a jejich charakteristika Etika konzervátorské, restaurátorské a preparátorské práce

Více

Zřizovatel MK ČR do 30. června 2001 Krajský úřad Ústeckého kraje od 1. července 2001

Zřizovatel MK ČR do 30. června 2001 Krajský úřad Ústeckého kraje od 1. července 2001 Výroční zpráva Galerie moderního umění v Roudnici n.l. za rok 2001 Galerie moderního umění v Roudnici n.l. Očkova 5, Roudnice n.l., tel. a fax 0411 837301 Zřizovatel MK ČR do 30. června 2001 Krajský úřad

Více

Vzor 1. Název obce s rozšířenou působností, která vede válečný hrob (pietní místo) v evidenci [číslo jednací (značka), vyřizuje, spojení]

Vzor 1. Název obce s rozšířenou působností, která vede válečný hrob (pietní místo) v evidenci [číslo jednací (značka), vyřizuje, spojení] Název obce s rozšířenou působností, která vede válečný hrob (pietní místo) v evidenci [číslo jednací (značka), vyřizuje, spojení] Vzor 1 Ministerstvo obrany odbor mimorezortní spolupráce nám. Svobody 471

Více