Archiv Národní galerie v Praze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Archiv Národní galerie v Praze"

Transkript

1 Archiv Národní galerie v Praze 1922) 1848 ) JOSEF VÁCLAV MYSLBEK (1950) Inventář Značka fondu: 1 Číslo fondu (JAF): 33 Jméno zpracovatele: Pavlína Pyšná Praha

2 Původce fondu Sochař JOSEF VÁCLAV MYSLBEK se narodil 20. června 1848 v Praze na Smíchově jako syn malíře pokojů Václava Myslbeka ( ) a Antonie Adamcové ( ). Vedle nejstaršího Josefa vyrůstali ještě dva sourozenci, František a Anna. Jejich strýc Petr Mislbeck ( 1810 ) se kromě malování pokojů živil rovněž jako portrétní malíř a restaurátor obrazů. V letech 1864 až 1866 se J. V. Myslbek učil v sochařské dílně Tomáše Seidana, s nímž odjel do Vídně jako jeho pomocník na zakázce pro Arzenál. Ve Vídni se seznámil se sochařem Václavem Levým a po návratu obou do Prahy pokračoval Myslbek v letech 1867 až 1870 v učení v Levého dílně. Zároveň mezi lety 1868 až 1872 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze u Josefa Matyáše Trenkwalda. Po odchodu z Akademie podnikl studijní cestu Německem a déle pobyl v Drážďanech v ateliéru Ernsta Julia Hähnela. Roku 1873 si v Praze zřídil vlastní sochařskou dílnu ve Spálené ulici č. 35. Téhož roku se oženil s Karolinou Brožovou ( ), s níž se mu narodilo osm dětí: Karel ( ), Julius ( ), Milada,( 1878 ) Josef,( 1884 ) Marie ( ), Zdeněk ( ), Jiří ( 1891 ) a Božena ( ). Dva ze synů - Karel a Josef - dále rozvíjeli výtvarné nadání zděděné po otci a studovali malířství na Akademii výtvarných umění v Praze. V roce 1878 J. V. Myslbek navštívil Paříž v době světové výstavy a stýkal se zde s Vojtěchem Hynaisem, svým celoživotním přítelem. V letech 1885 až 1896 byl činný na Uměleckoprůmyslové škole v Praze, nejprve jako profesor a od roku 1893 jako ředitel. Poté až do roku 1919 působil na Akademii výtvarných umění v Praze, kde byl roku 1897, 1900 a 1906 zvolen rektorem. Mezi jeho četné žáky mj. patřil Josef Mařatka, Bohumil Kafka, Quido Kocián, Jan Štursa, Otakar Španiel či Karel Pokorný. V roce 1871 se Myslbek stal členem Umělecké besedy, v letech 1890 až 1899 byl členem Krasoumné jednoty a od roku 1898 Jednoty umělců výtvarných. Obdržel mnoho cen a medailí i čestný doktorát Karlo- Ferdinandovy univerzity. Zemřel 2. června 1922 v Praze a pohřben byl ve Slavíně na Vyšehradě. Josef Václav Myslbek je považován za zakladatele českého novodobého sochařství. Hlavní tvůrčí úsilí soustředil na volnou sochu a pomník, ovšem realizoval i řadu reliéfních děl. Myslbekova tvorba byla velmi početná. Propojil v ní počáteční romantismus s neorenesančním tvaroslovím, jež usilovalo o ideální krásu, i odkaz antiky s realismem. Zahájil přímé styky s francouzským uměním, které ho poutalo dovedností vyjádřit citový prožitek a vyhraněnými výrazovými prostředky. Myslbek byl obdivuhodně pracovitým umělcem, budícím svou ukázněností a přísností respekt, strávil nad většinou děl několik let a zcela zaslouženě si vydobyl přední místo v českém sochařství. Svými monumentálně realistickými 1

3 pracemi výrazně obohatil exteriér Prahy a dalších měst a jako vynikající portrétista zachytil a přesně vystihl podoby řady osobností své doby. CHRONOLOGICKÝ VÝBĚROVÝ SEZNAM DĚL J. V. MYSLBEKA Český pomník v Gräfenbergu Drama a Opera pro postranní nábřežní vchod Národního divadla pomník Jana Žižky v Táboře Krucifix na hrobce Stupeckých na Olšanských hřbitovech, na hrobce rodiny Ringhofferovy v Kamenici a v kostele Sacré-Coeur v Paříži sarkofág Václava Švagrovského pomník Jana Žižky v Čáslavi Oddanost a Stálost ve smýšlení pro atiku Parlamentu ve Vídni sochařská výzdoba městského chudobince v Praze sousoší Lumír a Píseň, Přemysl a Libuše, Záboj a Slavoj, Ctirad a Šárka pro Palackého most v Praze náhrobek Karla Sladkovského na Olšanských hřbitovech podobizna Františka Palackého jezdecký pomník sv. Václava na Václavském náměstí v Praze podobizna Františka hraběte Thun-Hohensteina podobizna Ervína hraběte Nostic-Rienecka podobizna Vojtěcha hraběte Kounice pomník kardinála Bedřicha Schwarzenberga v chrámu sv. Víta na Hradčanech sochařská výzdoba průčelí chrámu sv. Ludmily na Vinohradech Hudba ve foyeru Národního divadla podobizna Bedřicha Smetany sochařská výzdoba přístavby České spořitelny v Praze busta Lva Thuna a Jindřicha Clam-Martinice pro síň Parlamentu ve Vídni Benešova hrobka na Olšanských hřbitovech Vlastní podobizna hrobka Františka Ladislava Riegra na Vyšehradě dekorativní skupiny pro Hofburg ve Vídni podobizna Vojtěcha rytíře Lanny pomník Karla Hynka Máchy na Petříně pamětní plaketa arcivévody Františka Ferdinanda d Este 2

4 pomník Františka Ladislava Riegra v Riegrových sadech podobizny manželů Waldesových a návrh hrobky pomník biskupa Jana Valeriána Jirsíka v Českých Budějovicích Vedle nejvýznamnějších děl jsou přednostně uvedena ta sochařská díla, k nimž se vztahují dokumenty uložené v archivním fondu J. V. Myslbek. Výběr z literatury o původci fondu Alois Lodr, Josef Václav Myslbek. Korespondence. Praha Karel Boromejský Mádl, Jos. V. Myslbek. Praha Jiří Mašín, Josef Václav Myslbek. Praha Václav Vilém Štech, Jos. V. Myslbek. Praha Václav Vilém Štech, Josef Václav Myslbek. Praha Václav Vilém Štech, J. V. Myslbek. Praha Vojtěch Volavka, Josef Václav Myslbek. Praha Vojtěch Volavka - Hana Frankensteinová, Soupis sochařského díla Josefa Václava Myslbeka. Praha Jan Wagner, Josef Václav Myslbek [inventář LA PNP]. Praha Petr Wittlich, Sochařství. In: Emanuel Poche (ed.), Praha národního probuzení. (Čtvero knih o Praze). Praha 1980, s Petr Wittlich, Sochařství historismu: kult pomníků. In: Dějiny českého výtvarného umění III/2. Praha 2001, s František Žákavec, K věrnému přátelství Hynaise s Myslbekem. (Úsek : léta vyzdobování Národního divadla.) In: Sborník k sedmdesátým narozeninám Karla B. Mádla. Praha 1929, s František Žákavec, Tři přátelé z Umělecké besedy. (Z korespondence malíře Hynaise, sochaře Myslbeka a profesora Stupeckého.) In: Lumír LVI, 1930, s. 349, 422, 483, 538. Obsah a rozbor fondu Osobní pozůstalost Josefa Václava Myslbeka je reprezentována bohatým souborem písemných a obrazových dokumentů, které výstižně ilustrují umělcův plodný život v oblasti soukromé, umělecké i pedagogické. Archiválie dokumentují časové období od 70. let 19. století, kdy už měl Myslbek vlastní sochařskou dílnu a prožíval první úspěchy, a sahají až do samého závěru sochařova života. Pouze doba umělcova dětství, dospívání a studií tu není archivními materiály zastoupena. 3

5 V oddílu OSOBNÍ DOKLADY převažují písemnosti vypovídající o Myslbekově pedagogické působnosti a jeho finančních poměrech. Jako jedinečný pramen se tu jeví obsáhlé smlouvy, uzavřené mezi Myslbekem a příslušnými objednavateli na provedení sochařských děl pro Prahu i Vídeň, a s nimi částečně související skupina účetních záznamů, jež přináší informace o výši honorářů jednoho z nejžádanějších umělců své doby. Nejrozsáhlejší část archivního fondu představuje KORESPONDENCE. Mezi pisateli z okruhu vlastní rodiny dominují Myslbekem milovaní potomci. K Boženě, Karlovi, Josefovi i Jiřímu choval starostlivý otec velmi vřelé city, pečoval o jejich blaho a snažil se vyhovět všem jejich přáním a potřebám. Zato však v dochovaných písemnostech chybí jakákoli zmínka o Myslbekově manželce, jejíž životní názory a osobnost tak zůstávají navždy utajeny. Podstatnou část Myslbekovy korespondence tvoří dopisy objednavatelů uměleckých děl - soukromníků, korporací i institucí. Tyto písemnosti podávají ucelený obraz o historii vzniku jednotlivých sochařských děl, osvětlují okolnosti jejich zrodu a přibližují komplikované hledání jejich definitivní podoby. Početně a obsahově nejbohatší korespondenci týkající se sochařských zakázek vedl Myslbek s Libuší Bráfovou, která toužila po důstojné hrobce svého otce Františka Ladislava Riegra na Vyšehradě, dále též se svým častým spolupracovníkem architektem Antonínem Wiehlem, s profesorem brněnské techniky Karlem Hugem Kepkou, jenž objednal medaili pro rektorský řetěz, s Jindřichem Waldesem a jeho chotí Hedvikou, kteří sochaře hojně zaměstnávali v závěru jeho života, nebo i s Janem Ripperem, a sice v záležitosti návrhů na polský pomník v Gräfenbergu. Mezi korporacemi vystupovaly jako štědrý mecenáš a podporovatel umění městská rada v Praze, která mj. objednala sochařskou výzdobu Palackého mostu a městského chudobince u sv. Bartoloměje, nebo i Ministerstvo kultu a vyučování, vedoucí po několik let složitá jednání o konečné podobě sochy Hudby pro foyer Národního divadla, či vídeňské ministerstvo vnitra, hledající kvalitní sochařské výtvory pro budovu Parlamentu. Menší soubor tematicky příbuzných dopisů utvořily listy Myslbeka a žáků jeho speciální školy sochařské na Akademii výtvarných umění v Praze. Mladí horliví studenti jako Josef Axmann, Otto Birma či Václav Drobník svého učitele hluboce ctili, a to jak pro jeho umělecké nadání, tak i pro jeho přátelsky otevřenou duši. Ocitnuvši se uprostřed válečných bojů let 1915 a 1916, věnovali řadu vzpomínek nejen svému domovu, ale i svému učiteli a soužili se steskem po sochařské činnosti. Bližší kontakt Myslbek navázal i s umělci generačně spjatými, jako např. se sochařem Josefem Maudrem, jehož pomoc při zapůjčování studijních materiálů často a rád vítal. Protože Myslbek prováděl jen málo svých prací v definitivním 4

6 materiálu, objevují se mezi pisateli dopisů také různí kameníci a kovolitci, na něž připadl úkol provést sochu podle Myslbekova modelu v kameni či bronzu. Výjimečné postavení v rámci oddílu korespondence zaujímají dopisy, které Myslbek adresoval v letech 1907 až 1922 svému právnímu poradci Leopoldu Katzovi. Náplň 281 listů dovoluje poznat proměnu podstaty vztahu mezi oběma muži, kteří zprvu byli k sobě poutáni pouze záležitostmi úředního charakteru. Záhy se však zemský advokát stal blízkým přítelem významného umělce a prožíval s ním všechna jeho radostná, ale i smutnější a vážnější vnitřní rozpoložení. Kromě přijímání honorářů za sochařská díla, placení účtů, zajišťování reprodukčních práv, vyřizování daňových záležitostí a dalších úředních postupů se Katze velmi úzce dotýkaly i ryze rodinné záležitosti a osobní prožitky, zejména tragický skon Myslbekova syna Karla a starosti s transportem ve válce zraněného syna Jiřího ze zahraničí do pražské nemocnice. Stejně přátelsky laděné dopisy, navíc plné jadrných slov a nezvykle ostrých výrazů, si Myslbek vyměňoval i s Josefem Stupeckým, profesorem Právnické fakulty pražské univerzity. Oddíl RUKOPISŮ obsahuje bohatý soubor archiválií přinášející informace jak k Myslbekově umělecké činnosti tak k jeho učitelské působnosti. Zvýšenou pozornost zasluhují Myslbekovy rukopisné poznámky o vlastních sochařských dílech, jako např. stručné soupisy prací, rozpočtové výměry, rozpisy rozměrů soch nebo záznamy o historii vzniku jednotlivých prací. Dále se v umělcově pozůstalosti zachoval konvolut rukopisných záznamů, jenž vydal důležité svědectví o Myslbekově pedagogické činnosti na Akademii výtvarných umění v Praze v letech 1896 až Bohatým zdrojem informací o jednotlivých posluchačích Akademie, včetně údajů o jejich rodinných poměrech a jejich prospěchu, se staly obsáhlé katalogy studentů a množství seznamů žadatelů o umělecká stipendia. Myslbekovy vlastní VÝTVARNÉ PRÁCE reprezentují kresby a skici, jež se váží k jednotlivým sochařským dílům a velmi často jsou doprovázeny vlastnoručními písemnými poznámkami. Různé náčrty téhož tématu dokumentují složitý proces vzniku definitivní varianty sochy, a připomínají, jak těžce se každé dílo v Myslbekově ateliéru rodilo. Nadto byly v umělcově pozůstalosti uloženy i architektonické plány, mj. plán situování Myslbekovy pomníkové práce v Riegrových sadech v Praze. V rozsáhlém oddílu FOTOGRAFIÍ se kromě osobních a rodinných podobizen či pohledů do Myslbekova ateliéru na Akademii zachovala série fotografií významných osobností, které náležely k přímému okruhu zájemců o zhotovení portrétu předním umělcem své doby. Ateliérové podobizny i amatérské snímky a různě zvětšené fotografie Myslbek hojně využíval jako pomocný dokumentační materiál a věrně je studoval do nejmenších 5

7 podrobností. Skupina fotografií a reprodukcí vlastních sochařských děl J. V. Myslbeka vydává svědectví o sochařově osobní pracovní metodě, jež byla velmi namáhavá a časově náročná. Kreslení a vpisování do fotografií díla se u Myslbeka stalo častým způsobem korekce a každá jeho socha tak vznikala pozvolnou cestou postupných změn a trpělivého zdokonalování. Fotografie prací Myslbekových žáků, kteří museli velmi často řešit stejný úkol jako jejich mistr, doplňují fotografie a reprodukce děl cizích umělců českých i zahraničních, činných v oboru sochařství, malířství i grafiky. Z nich lze usuzovat na přímé popudy Myslbekovy tvorby a druhy jeho ideálů a vzorů, z nichž čerpal poučení. Oddíl NOVIN A VÝSTŘIŽKŮ dokládá Myslbekův detailní zájem o politické a kulturní dění na domácí i zahraniční scéně. Objemný svazek článků se věnuje osobnosti Františka Ladislava Riegra, jenž byl sochařovým častým modelem, a dále též Myslbekově osobě a rané fázi jeho sochařské tvorby konce 19. a počátku 20. století. Archivní charakteristika fondu Fond se nachází v dobrém fyzickém stavu, pouze několik jednotlivin je poškozeno přelomením, trhlinami (inv. č. 6, 7, 125, 243, 245) a vodou (inv. č. 91). Dokumenty fondu jsou uloženy v 10 kartonech a 2 zásuvkách mapových skříní, což odpovídá 319 inventárním číslům a 12 evidenčním jednotkám. Celková délka fondu činí 1,3 bm. Časové rozpětí fondu je (1950). Záznam o zpracování fondu Umělecká pozůstalost Josefa Václava Myslbeka byla v roce 1922 zakoupena státem a deponována v Moderní galerii v Praze. Spolu s uměleckými díly byla rovněž převzata část Myslbekovy písemné pozůstalosti a prozatím uložena v téže instituci. V roce 1928 byly získané dokumenty (mj. fotografie, zápisníky, úřední spisy Akademie výtvarných umění, časopisy a noviny, korespondence) předběžně roztříděny. Soubor korespondence byl přitom vyčleněn a uložen do zvláštní zapečetěné bedny, která byla předána do úschovy Národnímu muzeu v Praze s nařízením po dobu 10 let ji neotevírat. Když došlo v roce 1942 ke zrušení Moderní galerie, byla osobní pozůstalost J. V. Myslbeka převedena do Českomoravské zemské (Národní) galerie. Tyto v roce 1922 státem získané dokumenty utvořily jádro osobního fondu Josef Václav Myslbek uloženého v Archivu NG. Fond byl postupně mezi lety 1953 až 2004 obohacován o další přírůstky, ať už obsáhlé soubory dokumentů či jednotliviny. Velmi bohatý celek písemností byl předán do Archivu NG numismatickým oddělením Národního muzea v 6

8 Praze v roce Jednalo se o část pozůstalosti Myslbekova blízkého přítele a rodinného právníka Leopolda Katze, která obsahovala nejen korespondenci mezi oběma zmíněnými muži, ale i umělcovy dopisy vyměněné s řadou dalších zajímavých osobností, jeho rukopisné poznámky či skici. Archivní fond byl dále doplňován nákupy od soukromých osob (v roce 1953 a 1954), dary (v roce 1954, 1973 a 1987), zisky z pozůstalosti Emila Filly (v roce 1961) a od státní instituce (v roce 1953). Fond se rozrůstal také prostřednictvím nákupů z antikvariátu (v roce 1963, 1964, 1965, 1967, 1975 a 1995) a prostřednictvím převodů ze sbírky sochařství NG (v roce 1990 a 1991) a z oddělení dokumentace NG (v roce 1965, 1995 a 2004). Menší soubor dokumentů byl získán blíže nespecifikovaným způsobem (v roce 1981). Dokumenty fondu byly zapsány pod přírůstkovými čísly AA 1, AA 4, AA 8-10, AA 29, AA , AA , AA 877, AA , AA , AA 1445, AA , AA 1572, AA 1609, AA 1710, AA 2101, AA 2417, AA 2782, AA 2849, AA , AA 3047, AA 3077, AA 3113, AA 3202, AA , AA 3480, AA 3598, AA Uspořádání a evidence fondu v Archivu NG se řídily zásadami pro zpracování osobních pozůstalostí s přihlédnutím ke specifice fondu. Zpracování korespondence J. V. Myslbeka s Jindřichem Waldesem a jeho manželkou, uložené ve třech albech, provedl již v roce 1997 Mgr. Roman Musil, ovšem jednalo se o pouhý soupis jednotlivých po sobě jdoucích dopisů bez jejich rozřazení do skupin podle odesílatele respektive příjemce. Při pořádání fondu v roce 2004 bylo kvůli lepší orientaci přikročeno k roztřídění dopisů do jednotlivých oddílů podle odesílatele respektive příjemce a k místnímu a časovému údaji pak byla připojena poznámka ve které knize a na které straně se daný dopis nachází. V důsledku tohoto postupu je porušena vzestupná řada čísel kartonů. Při inventarizaci fondu J. V. Myslbek byly dokumenty v rámci jednotlivých oddílů řazeny chronologicky nebo na základě svého rozsahu a míry výpovědní hodnoty. V inventárním záznamu je původce fondu uváděn pouze iniciálami J. V. M., aby nedocházelo ke zbytečnému opakování celého jména. Dodatek viz s inventárním číslem upozorňuje na další písemnosti, které se k dané archiválii obsahově pojí a doplňují informace v ní obsažené, nebo poukazuje na dokumenty, jež se sice bezprostředně vztahují k uvedené osobě či korporaci, avšak byly přiřazeny pro svou obsahovou různorodost k jiné skupině materiálů. Řada dopisů z archivního fondu byla publikována v roce 1960 v knize Aloise Lodra J. V. Myslbek. Korespondence. Na tyto písemnosti je v inventárním seznamu odkazováno zkrácenou citací Korespondence spolu s údajem čísla strany. Rovněž v oddílu Fotografie 7

9 sochařských děl J. V. Myslbeka bylo kvůli rychlé identifikaci žádoucí uvádět u názvu jednotlivých děl také číslo, pod kterým jsou katalogizovány v publikaci Soupis sochařského díla J. V. Myslbeka, sestavené v roce 1929 Vojtěchem Volavkou. Celkem 26 dokumentů z archivního fondu bylo prezentováno v rámci výstavního projektu Za zrcadlem, Čeští sochaři ve fotografiích a dokumentech, připraveného v roce 1993 Archivem Národní galerie v Praze pod vedením Víta Vlnase. Dokumenty vztahující se k původci fondu uložené v jiných fondech ANG Fond Václav Brožík, značka fondu 9, AA 3234 (1 dopis Václava Brožíka J. V. Myslbekovi z roku fotokopie dopisu z LA PNP) Fond Ferdinand Engelmüller, značka fondu 11, AA 186 (1 dopis J.V.M. Ferdinandu Engelmüllerovi b.d.) Fond Vojtěch Hynais, značka fondu 18, AA 2888, 2925 (123 dopisů J.V.M. Vojtěchu Hynaisovi z let ) Fond Ladislav (Láďa) Novák, značka fondu 28, AA 1021 (1 dopis J.V.M. Ladislavu Novákovi z roku 1918), AA 1022 (2 dopisy J.V.M. Emanuelu Novákovi z roku 1891 a 1896) Fond Viktor Oliva, značka fondu 38 (9 dopisů J.V.M. Viktoru Olivovi z let , inv. č , karton 1) Fond Artur Schauer - Jaroslav Novák, značka fondu 126, AA 3310 (4 dopisy J.V.M. Arturu Schauerovi z roku 1916) Fond Václav Sochor, značka fondu 8, AA 30/18 (1 navštívenka J.V.M. s přípisem pro Václava Sochora z roku 1890) Fond Topičovo nakladatelství, značka fondu 111, AA 3111 (6 dopisů J.V.M. Františku Topičovi z let , 19 dopisů cizích ohledně sochařských děl J.V.M. z let , 5 listů dokumentačního materiálu o J.V.M. z roku 1890) Fond Krasoumná jednota (korespondence z roku č.j. 617, z roku č.j. 598, z roku č.j. 892, z roku č.j. 24, 32, 83) Fond Moderní galerie, AA 1327/M, složka J. V. Myslbek č. 344 (korespondence a jiné dokumenty o ziscích sochařských děl J.V.M. pro Moderní galerii - český odbor kuratoria), AA 1330/1 (převzetí umělecké pozůstalosti J.V.M. státem), AA 3242 (6 fotografií z převozu jezdecké sochy sv. Václava z Výstaviště v Praze na zámek Zbraslav v roce 1943) Fond Společnost vlasteneckých přátel umění, AA 1051 (výpisy ze 2 dopisů Václava Brožíka J. V. Myslbekovi z roku 1892) 8

10 Sbírka Bohuše Foita, značka sbírky 102, AA 124 (1 dopis J.V.M. Obchodní a živnostenské komoře v Praze z roku 1916) Sbírka Františka Macháčka, značka sbírky 104, AA 921 (1 dopis J.V.M. Adolfu Donathovi z roku 1911) Sbírka Lva Nerada - Rudolfa Ryšavého, značka sbírky 94, AA3051 (soubor dokumentačních materiálů o J.V.M.) Sbírka Jindřicha Waldese, značka sbírky 101, AA 896 (2 kresebné návrhy J.V.M. na hrobku rodiny Waldesovy) Sbírka medailí, AA 2750 (stříbrná pamětní mince 50 Kčs, vydaná k výročí J.V.M. v roce 1972) Sbírka úmrtních oznámení, AA 871/87, 871/442, 808/12 (6 kusů) Sbírka Varia, AA 1498 (skicář Rudolfa Myslbeka, bratra J.V.M., s podpisem J.V.M.), AA 2399 (2 fotografie sochy sv. Jana Křtitele od J.V.M. na náhrobku rodiny Skramlíků na Olšanech), AA 2400 (3 fotografie soch atlantů od J.V.M. na portále domu čp XVI. v Praze), AA 3610/2 (1 pohlednice Hanuše Schwaigera J. V. Myslbekovi z roku 1910) Dokumenty vztahující se k původci fondu uložené v jiných archivech Literární archiv Památníku národního písemnictví v Praze: Fond Josef Václav Myslbek, č. inv. 166 ( , 7 kartonů - korespondence, rukopisy vlastní, varia / kresby) I. Osobní doklady OBSAH I.1 Smlouvy I.1.a Smlouvy vlastní I.1.b Smlouvy cizí I.2 Vyúčtování honorářů II. Korespondence II.1 Korespondence rodinná II.1.a Korespondence přijatá od členů rodiny II.1.b Korespondence odeslaná členům rodiny II.2 Korespondence přijatá II.2.a Korespondence přijatá od jednotlivců 9

11 II.2.b Korespondence přijatá od korporací II.3 Korespondence odeslaná II.3.a Korespondence odeslaná jednotlivcům II.3.b Korespondence odeslaná korporacím III. Rukopisy III.1 Rukopisy a poznámky vlastní Rukopisy a poznámky k vlastním sochařským dílům Rukopisy a poznámky z působení na Akademii výtvarných umění v Praze v letech III.2 Rukopisy a poznámky cizí IV. Výtvarné práce IV.1 Kresby a skici vlastní IV.2 Architektonické plány V. Tisky VI. Fotografie VI.1 Fotografie osobní VI.2 Fotografie rodinné VI.3 Fotografie žáků J. V. Myslbeka na Akademii výtvarných umění v Praze VI.4 Fotografie ateliéru J. V. Myslbeka na Akademii výtvarných umění v Praze VI.5 Fotografie výstav VI.6 Fotografie osob a koní materiál studijní a dokumentační VI.7 Fotografie sochařských děl J. V. Myslbeka VI.8 Fotografie sochařských děl žáků J. V. Myslbeka VI.9 Fotografie a reprodukce cizích děl VII. Noviny a výstřižky VII.1 Soubor novin VII.2 Soubor výstřižků VIII. Dokumentace IX. Varia Inv.č. Obsah Časový rozsah Přír.č. Ev.j I. OSOBNÍ DOKLADY 1 Křestní list, ověřený opis z , něm AA8/1 1 10

12 2 Zápisy z matriky Akademie výtvarných umění z let , něm. (4 fotokopie) 3 Legitimace pro slevu na jízdné rakouských drah v letech 1913 až AA AA Členský list Zemského spolku Zlatého kříže 1908 AA8/1 1 5 Členské listy Krasoumné jednoty, 2 kusy 1908, 1911 AA8/1 AA Osobní výkazy z Uměleckoprůmyslové školy v Praze pro školní rok 1891/1892 a 1893/1894, 3 kusy (1 poškozen) AA808 AA775 AA Přehledy platů v letech 1890 až 1893 a v roce 1914, 2 kusy (1 poškozen) AA1011 AA Daňová přiznání, něm., 4 kusy AA1011 AA773 AA Diplom ze III. mezinárodní umělecké výstavy v Mnichově (zlatá medaile I. třídy za sochu Oddanost) NENALEZENO 10 Doklad o udělení ceny za bystu Františka hraběte Thun- Hohensteina, , ang AA AA Podpis J. V. M., (fotokopie) 1901 AA Životopisné údaje J.V.M., autograf, [po 1901], něm., 4 listy [1901] AA Úmrtní oznámení J.V.M., 2 kusy 1922 AA Úmrtní oznámení J.V.M., kn.ii. č AA Úmrtní oznámení Antonie Myslbekové, matky J.V.M., , č. a něm AA802 1 I.1 SMLOUVY 11

13 I.1.a SMLOUVY VLASTNÍ 16 Smlouvy a objednávka na alegorické sochy - Spořivost, Oddanost, Stálost ve smýšlení - pro atiku Parlamentu ve Vídni, něm., 4 kusy AA Smlouva mezi J.V.M. a florentských sochařem Raffaelem Cellai na provedení dvou alegorických soch - Oddanost a Stálost ve smýšlení - pro atiku Parlamentu ve Vídni, květen 1884, něm. 18 Smluvní podmínky a smlouva na sochařskou výzdobu městského chudobince u sv. Bartoloměje v Praze, 2 kusy 19 Smlouva na náhrobek Karla Sladkovského na olšanském hřbitově v Praze, AA AA AA Smlouva na portrétní bystu Jindřicha hraběte Clam- Martinice s postamentem pro sloupovou síň Parlamentu ve Vídni, , něm. Doklad o dodání mramoru z Laasu, , něm., 3 kusy AA I.1.b SMLOUVY CIZÍ 21 Vypsání konkurzu na sochy hrabat Kašpara Šternberka a Jindřicha Clam-Martinice pro Panteon Národního muzea v Praze, viz inv. č Smlouva mezi Zemským výborem království Českého a V. Brožíkem, F. Ženíškem a V. Hynaisem na malířskou výzdobu Panteonu Národního muzea v Praze viz inv. č , inv. č AA AA I.2 VYÚČTOVÁNÍ HONORÁŘŮ 23 Honoráře za sochu Hudby, něm., 4 kusy AA Honoráře za portrétní bysty - hraběte Jindřicha Clam- Martinice a Lva Thun-Hohensteina - pro sloupovou síň Parlamentu ve Vídni, něm., 3 kusy 1896 AA Honorář za model sochy sv. Václava, AA

14 26 Honorář pro Václava Maška za odlitek Myslbekovy sochy sv. Václava, , něm. 27 Honorář za dekorativní skupiny pro Hofburg ve Vídni, , něm. (s obálkou) 1894 AA AA Účty truhlářství Františka Pešty v Praze, 7 kusů AA Účty za sádrové formy Victora Silvestra (s přípisy J.V.M.), 27 kusů a 1 dopis 30 Dodací listy společnosti Pražská Metallurgie v Praze, 3 kusy a 1 dopis AA AA Různé účty (s přípisy J.V.M.), 7 kusů AA1010 AA804 1 II. KORESPONDENCE II.1 KORESPONDENCE RODINNÁ II.1.a KORESPONDENCE PŘIJATÁ OD ČLENŮ RODINY 32 Dlabač, Vojtěch (zeť J.V.M., manžel Boženy Myslbekové) Přelouč, (s obálkou) 1915 AA791 1 Myslbek, Jiří (syn J.V.M.) viz inv. č Myslbeková, Božena (dcera J.V.M.) [Praha], [1904] (s obálkou) b.m., b.m., [Praha], (s obálkou) Hvězdonice, (s obálkou) viz inv. č [1904] AA801 1 II.1.b KORESPONDENCE ODESLANÁ ČLENŮM RODINY 34 Myslbek, Jiří (syn J.V.M.) AA

15 b.m., (fotokopie) b.m., (fotokopie) Myslbek, Josef (syn J.V.M.) b.m., (koncept) b.m., (koncept) AA Myslbek, Karel (syn J.V.M.) b.m., , něm. (koncept telegramu). Připojen dopis Leopoldu Katzovi 1915 AA781 1 II.2 KORESPONDENCE PŘIJATÁ II.2.a KORESPONDENCE PŘIJATÁ OD JEDNOTLIVCŮ 37 Axmann, Josef (sochař) Rusko, (korespondenční lístek, s přípisem Alfreda Justitze, něm.) [Rusko], [ ] (s obálkou) [Rusko], (korespondenční lístek, s přípisem Alfreda Justitze, něm.) [Rusko], (korespondenční lístek) AA Benda, Břetislav (sochař) Praha, (s obálkou s přípisem J.V.M.) 39 Bendelmayer, Karel (majitel umělecké slévárny v Praze) Praha, (s přípisem J.V.M.) Korespondence s Bienerth-Schmerling, Richard hrabě (diplomat) [Vídeň], [ ], něm. (pozvánka, s obálkou) 41 Birma, Otto (sochař) b.m., (korespondenční lístek) 1918 AA AA29/12 1 [1910] AA AA Bráf, Albín (profesor národního hospodářství Karlovy univerzity v Praze, ministr orby) b.m., [ ] (navštívenka s přípisem) Korespondence s.217 Praha, Korespondence s.242 [1909] AA29/ Bráfová, Libuše (dcera Františka Ladislava Riegra, manželka Albína Bráfa) AA29/5 AA29/

16 Praha, (s konceptem odpovědi J.V.M. z ) Korespondence s.214 b.m., Korespondence s.214 Roztoky, Korespondence s.215 Roztoky, (s konceptem odpovědi J.V.M. z , přiložen strojopisný opis dopisu) Korespondence s.216 Praha, Roztoky, (připojen dopis J.V.M. Antonínu Wiehlovi, b.m., , a odpověď Wiehlova, Smolnice, ) Korespondence s Roztoky, Korespondence s.232 b.m., (s přípisem J.V.M.) Korespondence s.234 b.m., (s obálkou) Korespondence s.234 b.m., Korespondence s b.m., Korespondence s.238 Roztoky, Korespondence s Roztoky, b.m., Korespondence s.241 Roztoky, Korespondence s Roztoky, Korespondence s Roztoky, Korespondence s.244 Roztoky, Korespondence s Drobník, Václav (sochař) b.m., [25.] (korespondenční lístek) 45 Ducháček, František (kameník) Praha, Hilbert, Kamil (architekt) Praha, (s obálkou s přípisem J.V.M.) 47 Janota (místodržitelský rada) b.m., (navštívenka s přípisem) 48 Justitz, Alfred (malíř) [Rusko], [ ], něm. (korespondenční lístek) viz inv. č a viz inv. č Kafka, Bohumil (sochař) [Chartres], [ ] (pohlednice) 1916 AA AA AA AA29/17 1 [1916] AA786 1 [1906] AA Katz, Leopold (právník) Praha, (s odpovědí J.V.M. z ) Praha, (s odpovědí J.V.M. z ) Praha, (s odpovědí J.V.M. z ; s AA

17 obálkou) Praha, (s odpovědí J.V.M. z ) 51 Kepka, Karel Hugo (profesor České vysoké školy technické v Brně) Brno, [1912] (s konceptem odpovědi J.V.M. z ) [Brno], [ ] (s konceptem odpovědi J.V.M. z ; s obálkou) Brno, (s 2 koncepty telegramu a dopisu J.V.M. z ) b.m., [červen 1913] (s konceptem odpovědi J.V.M. z ; vložena skica medaile na pausovacím papíře) Brno, (s přípisem J.V.M.; s obálkou) [Brno], [ ] (s obálkou s přípisem J.V.M.) viz inv. č. 84 [1912] AA Kheil, Napoleón Manuel (překladatel španělštiny) Praha, (s obálkou) 1910 AA Klar, Rudolf (místodržitelský rada, správce ústavu slepých) Praha, [ ], něm. (telegram) [ ] AA Klein, Wilhelm (profesor klasické archeologie na Karlově univerzitě v Praze) Praha, , něm. (dopisnice) kn.i. č.4 55 Krupička, Václav (sochař) Kutná Hora, (s přípisem J.V.M.) 1917 AA AA Latour, hrabě (sekční šéf, Ministerstvo kultu a vyučování) Vídeň, [ ], něm. (telegram) [ ] AA Malinský, František b.m., [ ] (korespondenční lístek) [1916] AA Mašek, Václav (majitel umělecké slévárny v Praze - Karlíně) Praha, (s obálkou s přípisem J.V.M.) Praha, (s přípisem J.V.M.) Praha, Praha, Praha, (připojen náčrt pomníku F. L. Riegra od AA1445 AA29/

18 J.V.M.) viz inv. č Miller, Ferdinand (sochař, ředitel Akademie výtvarných umění v Mnichově) Mnichov, , něm. (telegram) kn.i. č Mlejnek, Gustav (účastník incidentu v tramvaji) Praha, Petrovits, Demeter (ředitel Hlavního mincovního úřadu ve Vídni) Vídeň, [před ], něm. (dopisnice, s přípisem J.V.M.) kn.i. č.5 62 Pokorný, Josef (návštěvník výstavy kritizuje sochaře Jana Štursu) [Praha], [ ] (s obálkou) 63 Quattrini, Luigi Buzzi (kameník) Vídeň, , něm. 64 Ringhoffer, Emanuel svobodný pán (průmyslník) Kamenice, , něm. 65 Ripper, Jan (nadporučík, zeť Vincence Priessnitze) Gräfenberg, , něm. (připojeny 2 kresby hlavic sloupů k návrhu polského pomníku k Gräfenbergu) Gräfenberg, , něm. (připojena kresba návrhu polského pomníku v Gräfenbergu) Gräfenberg, , něm. (připojeny kresby návrhu polského pomníku v Gräfenbergu) Gräfenberg, , něm. Gräfenberg, , něm. 66 Řežábek, Karel (správce spořitelny v Jičíně) Jičín, (s konceptem odpovědi J.V.M. z ) 67 Schönborn, Vojtěch Josef hrabě Praha, (s konceptem odpovědi J.V.M. z ) 68 Stupecký, Josef (profesor Právnické fakulty Karlovy univerzity v Praze) [Praha], (s obálkou) Praha, (s obálkou) viz inv. č. 149 b. d AA AA784 1 [1917] AA10 4 [1908] AA AA AA AA29/ AA AA AA Štursa, Jan (sochař) 1921 AA

19 Řím, (pohlednice) 70 Thun-Salm, hrabě a hraběnka pozvánka na soirée, b.r., něm. 71 Töply, Robert rytíř von (lékař) Vídeň, [červenec 1894], něm. (s konceptem odpovědi sepsané J. Stupeckým, s přípisem J.V.M.) 72 Vácha, Rudolf (malíř) navštívenka s přípisem, b.m., b.d. 73 Víšek, Jiří (průmyslník v Praze - Královské Vinohrady) Praha, , kn.i. č Vláčil, František (vojín, přítel Myslbekova syna Zdeňka) b.m., (s obálkou) 75 Vogel (vojín) b.m., [ ] (s obálkou) 76 Waldes, Jindřich (průmyslník, sběratel) Praha, (s obálkou s přípisem J.V.M.), kn.i. č.3 Praha, (s obálkou s přípisem J.V.M.), kn.i. č. 6 b.m., (kopie) kn.i. č.14 Korespondence s.281 b.m., (kopie, přiloženy 2 náčrty epitafu od J.V.M.) kn.i. č.16 Korespondence s.282 b.m., (kopie) kn.i. č.20 b.m., (kopie) kn.i. č.21 b.m., (kopie) kn.i. č.28 b.m., (kopie) kn.i. č.32 b.m., (kopie) kn.i. č.35 b.m., (kopie) kn.i. č.39 b.m., (kopie) kn.i. č.40 b.m., (kopie) kn.i. č.51 b.m., (kopie) kn.i. č.59 b.m., (kopie) kn.i. č.62 b.m., (kopie) kn.i. č.71 b.m., (kopie) kn.i. č.73 b.m., (kopie) kn.i. č.75 b.m., (kopie) kn.i. č.77 b.m., (kopie) kn.i. č.86 b.m., (kopie) kn.i. č.88 b.m., (kopie) kn.i. č.89 b.m., (kopie) kn.i. č.91 b.m., (kopie) kn.ii. č.10 b.m., (kopie) kn.ii. č.17 Praha, (kopie) kn.ii. č.18 b.r. AA [1894] AA b.d. AA AA AA796 1 [1913] AA AA

20 b.m., (kopie) kn.ii. č.31 b.m., (kopie) kn.ii. č.36 Korespondence s.291 b.m., (kopie) kn.ii. č.37 b.m., (kopie) kn.ii. č.40 b.m., (kopie) kn.ii. č.43 b.m., (kopie) kn.ii. č.46 Korespondence s.292 b.m., (kopie) kn.ii. č.47 Korespondence s b.m., (kopie) kn.ii. č.49 b.m., (kopie) kn.ii. č.50 Korespondence s.293 b.m., (kopie) kn.ii. č.55 Korespondence s.295 b.m., (kopie) kn.ii. č.56 b.m., (kopie) kn.ii. č.62 b.m., (kopie) kn.ii. č.65 b.m., (lístek se vzkazem) kn.ii. č Walz Vídeň, [ ], něm. (telegram) Vídeň, [ ], něm. (telegram) [ ] AA Weidlich, Otto (sochař) b.m., , něm. (korespondenční lístek) 1916 AA Wiehl, Antonín (architekt) Smolnice, Korespondence s Smolnice, Korespondence s.219 [Smolnice], [ ] (korespondenční lístek, s přípisem J.V.M.) Korespondence s.222 Smolnice, Korespondence s.232 b.m., Korespondence s.232 [Praha], [ ] (korespondenční lístek, s přípisem J.V.M.) Korespondence s.233 [Praha], [ ] (korespondenční lístek, s přípisem J.V.M.) Korespondence s.240 viz inv. č [1910] AA29/ Wiehlová, Marie (manželka Antonína Wiehla) [Praha], [ ] (korespondenční lístek) [1910] AA29/ Windischgrätz, Alfred kníže (předseda rakouské panské sněmovny) Vídeň, [ ] (telegram) viz inv. č [1916] AA Winter, Zikmund (kulturní historik) [1903] AA

Sport na ČVUT kdysi a dnes

Sport na ČVUT kdysi a dnes Sport na ČVUT kdysi a dnes PaedDr. Zdeněk Valjent, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze 2012 Publikace byla vydána při příležitosti výročí 60 let existence katedry tělesné výchovy Českého vysokého

Více

Zpráva o činnosti Národního archivu za rok 2010

Zpráva o činnosti Národního archivu za rok 2010 Zpráva o činnosti Národního archivu za rok 2010 PhDr. Eva Drašarová, CSc. ředitelka Národního archivu, s použitím podkladů ze zpráv o činnosti vedoucích jednotlivých oddělení V Praze 15. 2. 2011 OBSAH

Více

Vláčil František (1924 1999)

Vláčil František (1924 1999) Vláčil František (1924 1999) 1926 1998 Inventář NFA 2004 Název archivu: Národní filmový archiv, Praha Název archivní pomůcky: Vláčil František (1924 1999) Časový rozsah pomůcky: 1926 1998 Druh archivní

Více

FOTOGRAFICKÉ SBÍRKY MUZEÍ UMĚNÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ

FOTOGRAFICKÉ SBÍRKY MUZEÍ UMĚNÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Sdružená uměnovědná studia LUCIE CHOCHOLOVÁ FOTOGRAFICKÉ SBÍRKY MUZEÍ UMĚNÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ (Bakalářská diplomová práce) Vedoucí práce:

Více

Úvod 3 1. Sbírka PNP 5 2. Výzkumná činnost 6 3. Kancelář ředitele 9 4. Sbírková oddělení PNP 13

Úvod 3 1. Sbírka PNP 5 2. Výzkumná činnost 6 3. Kancelář ředitele 9 4. Sbírková oddělení PNP 13 Úvod 3 1. Sbírka PNP 5 2. Výzkumná činnost 6 3. Kancelář ředitele 9 4. Sbírková oddělení PNP 13 A) Literární archiv (OLA) 13 B) Knihovna (OK) 25 C) Umělecké sbírky (OUS) 33 D) Depozitáře 41 5. Prezentace

Více

PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA

PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 1 Obsah: Hlavní úkol PNP.. 3 Sbírka PNP 3 Sbírkotvorná činnost 8 1) shromažďování sbírek a evidence I. stupně.. 8 2) vyřazování sbírkových předmětů z

Více

STÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA VZNIK A VÝVOJ V LETECH 1718 1945

STÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA VZNIK A VÝVOJ V LETECH 1718 1945 STÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA VZNIK A VÝVOJ V LETECH 1718 1945 Eva Sošková Státní technická knihovna e.soskova@stk.cz Státní technická knihovna (STK) patří k nejvýznamnějším českým technickým knihovnám. Shromažďuje

Více

Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2011

Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2011 Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2011 Obsah: ČÁST A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 Údaje o zpracovateli... 3 Muzejní a kulturně-vzdělávací oddělení... 4 Sbírkotvorná

Více

Výroční zpráva Galerie moderního umění v Hradci Králové za rok 2012. ...tváří v tvář modernímu umění

Výroční zpráva Galerie moderního umění v Hradci Králové za rok 2012. ...tváří v tvář modernímu umění Výroční zpráva Galerie moderního umění v Hradci Králové za rok 2012 mu...tváří v tvář modernímu umění Obsah I. Základní údaje o organizaci................... 3 II. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti

Více

západočeské archivy 2011

západočeské archivy 2011 západočeské archivy 2011 Porta fontium Bavorsko-česká síť digitálních historických pramenů Společný přeshraniční projekt je zaměřen na digitalizaci archiválií v západočeských a některých bavorských archivech,

Více

MUZEA A MUZEJNÍHO SPOLKU V KOSTELCI NAD ORLICÍ

MUZEA A MUZEJNÍHO SPOLKU V KOSTELCI NAD ORLICÍ Ladislav Hladký Z DĚJIN MUZEA A MUZEJNÍHO SPOLKU V KOSTELCI NAD ORLICÍ Rok 1968 byl mj. také rokem významným pro československé muzejnictví; probíhal ve znamení Jubilejního roku československých muzeí

Více

2/2007. NAŠI LETOŠNÍ JUBILANTI I. část

2/2007. NAŠI LETOŠNÍ JUBILANTI I. část 2/2007 NAŠI LETOŠNÍ JUBILANTI I. část Než se stal KAREL DEMEL (65) fenomenálním grafikem, urazil tento pražský rodák (28. 2. 1942) od hudebního vzdělání ke grafice dlouhou cestu. Vystudoval konzervatoř

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V ROUDNICI NAD LABEM ZA ROK 2008 2 I. ÚVODEM... 3

VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V ROUDNICI NAD LABEM ZA ROK 2008 2 I. ÚVODEM... 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V ROUDNICI NAD LABEM ZA ROK 2008 2 OBSAH I. ÚVODEM... 3 II. PÉČE O SBÍRKY... 6 SPRÁVA SBÍREK... 6 ARCHIV... 6 DIGITALIZACE... 6 REVIZE / OBRAZY... 7 RESTAUROVÁNÍ

Více

HŘBITOVY V HRANICÍCH A DRAHOTUŠÍCH

HŘBITOVY V HRANICÍCH A DRAHOTUŠÍCH VÁCLAV BEDNÁŘ MIROSLAV ČERNÝ JIŘÍ LAPÁČEK MIROSLAV MARADA HŘBITOVY V HRANICÍCH A DRAHOTUŠÍCH Průvodce Celkový pohled na kapli sv. Antonína Paduánského od severu VÁCLAV BEDNÁŘ MIROSLAV ČERNÝ JIŘÍ LAPÁČEK

Více

Z historie poslední jičínské židovské komunity. aneb. Po stopách zmizelých

Z historie poslední jičínské židovské komunity. aneb. Po stopách zmizelých Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Z historie poslední jičínské židovské komunity aneb Po stopách zmizelých Anna Sedláčková Lepařovo gymnázium, Jiráskova

Více

Nápomocné mi byly nejen tištěné texty, ale i internetové zdroje. Podnětný byl rovněž článek Ing. arch. Evy Rozehnalové, vydaný v upomínku 100.

Nápomocné mi byly nejen tištěné texty, ale i internetové zdroje. Podnětný byl rovněž článek Ing. arch. Evy Rozehnalové, vydaný v upomínku 100. OBSAH: 1.ÚVOD 2 2.ARCHITEKTURA V MEZIVÁLEČNÉM ČESKOSLOVENSKU 4 2.1.BRNĚNSKÁ MEZIVÁLEČNÁ ARCHITEKTURA 6 3. BEDŘICH ROZEHNAL 9 3.1. OSOBNOST 9 3.2. INSPIRACE A TVORBA 12 4. MĚSTSKÉ NÁJEMNÉ BYTY V BRNĚ 15

Více

Václavské náměstí 68 115 79 Praha 1 tel.: 224 497 111 fax: 224 226 488 NÁRODNÍ MUZEUM. www.nm.cz. víc než dotek historie

Václavské náměstí 68 115 79 Praha 1 tel.: 224 497 111 fax: 224 226 488 NÁRODNÍ MUZEUM. www.nm.cz. víc než dotek historie Václavské náměstí 68 115 79 Praha 1 tel.: 224 497 111 fax: 224 226 488 www.nm.cz NÁRODNÍ MUZEUM víc než dotek historie V Ý R O Č N Í Z P R Á V A A N N U A L R E P O R T 2 0 0 5 Václavské náměstí 68 115

Více

nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum.

nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum. H u s i t s k é m u z e u m v T á b o ř e nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum.cz Výroční zpráva

Více

1. Základní údaje. Adresa Velké náměstí čp. 139-140, 500 03 Hradec Králové Telefon 495 514 893 e-mail info@galeriehk.cz www galeriehk.

1. Základní údaje. Adresa Velké náměstí čp. 139-140, 500 03 Hradec Králové Telefon 495 514 893 e-mail info@galeriehk.cz www galeriehk. Výroční zpráva Galerie moderního umění v Hradci Králové za rok 2013 Obsah 1. Základní údaje............................ 5 2. Úvod................................... 6 3. Hlavní činnosti organizace.....................

Více

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 duben Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Zprávy Kronika Poklop Školy Zemřel PhDr. Hladký Dubnová výročí Kronikáři města Náchoda Informace MěÚ Evangelická

Více

Koncepce rozvoje Národního technického muzea 2013-2020

Koncepce rozvoje Národního technického muzea 2013-2020 Koncepce rozvoje Národního technického muzea 2013-2020 Zpracoval: Bc. Karel Ksandr generální ředitel NTM Praha, 29. listopadu 2012 Č.j.: NTM 2318/12-GŘ 1 OBSAH: OBSAH 2 MOTTO.. 4 I. Údaje o zpracovateli....

Více

Muzeum umění Olomouc. Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012

Muzeum umění Olomouc. Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Muzeum umění Olomouc Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Obsah Muzeum umění Olomouc 2 1. Úvodní slovo ředitele Muzea umění Olomouc 4 2. Sbírkový a expoziční odbor 4 2.1. Uměleckohistorické oddělení

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Filozoficko-přírodovědná fakulta Jana Kazíková Obor: Knihovnictví a informatika Dějiny veřejných knihoven ve Studénce Bakalářská práce The history of public libraries in Studénka

Více

Slezské zemské muzeum v Opavě fotografická sbírka 1960 1969 s důrazem na výtvarnou fotografii

Slezské zemské muzeum v Opavě fotografická sbírka 1960 1969 s důrazem na výtvarnou fotografii Vladimír Meletzký Slezské zemské muzeum v Opavě fotografická sbírka 1960 1969 s důrazem na výtvarnou fotografii TEORETICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta

Více

LEDEN 2010 V NÁRODNÍM MUZEU PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVANÉ INFORMACE: WWW.NM.CZ

LEDEN 2010 V NÁRODNÍM MUZEU PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVANÉ INFORMACE: WWW.NM.CZ str. 3 PŘÍBĚH PLANETY ZEMĚ str. 5 HRADNÍ FOTO- ARCHIV 1918 1933 Václavské náměstí 68 115 79 Praha 1 tel.: 224 497 111 e mail: nm@nm.cz str. 7 VE STÍNU JAGUÁRA LEDEN 2010 V NÁRODNÍM MUZEU Přírodovědecké

Více

Spolkový život v 2. pol. 19. st. v Plasích

Spolkový život v 2. pol. 19. st. v Plasích Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra historie BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Spolkový život v 2. pol. 19. st. v Plasích Zdeňka Říhová Vedoucí práce: PhDr. Jan Kilián, Ph.D. Plzeň 2013 Prohlašuji,

Více

FRANTIŠEK MACHNÍK život agrárního politika a ministra národní obrany

FRANTIŠEK MACHNÍK život agrárního politika a ministra národní obrany JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Pedagogická fakulta Historický ústav FF Diplomová práce Lukáš Kopecký FRANTIŠEK MACHNÍK život agrárního politika a ministra národní obrany Vedoucí diplomové

Více

MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010

MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010 Brno, únor 2011 1 Muzeum města Brna si v roce 2010 připomnělo padesáté výročí své existence na hradě Špilberku. Prvního listopadu roku 1960 se stal kdysi

Více

Emil Weyr a jeho pobyt v Itálii v roce 1870/71

Emil Weyr a jeho pobyt v Itálii v roce 1870/71 Emil Weyr a jeho pobyt v Itálii v roce 1870/71 Život Emila Weyra In: Jindřich Bečvář (author); Martina Bečvářová (author); Jan Škoda (author): Emil Weyr a jeho pobyt v Itálii v roce 1870/71. (Czech). Praha:

Více

SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY

SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY THE CZECH REPUBLIC LIBRARY ASSOCIATION BIBLIOTHEKSVERBAND DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK ROK 2006 ISBN 80-86249-40-9 OBSAH KOLOKVIUM ČESKÝCH, MORAVSKÝCH A SLOVENSKÝCH BIBLIOGRAFŮ

Více