Archiv Národní galerie v Praze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Archiv Národní galerie v Praze"

Transkript

1 Archiv Národní galerie v Praze 1922) 1848 ) JOSEF VÁCLAV MYSLBEK (1950) Inventář Značka fondu: 1 Číslo fondu (JAF): 33 Jméno zpracovatele: Pavlína Pyšná Praha

2 Původce fondu Sochař JOSEF VÁCLAV MYSLBEK se narodil 20. června 1848 v Praze na Smíchově jako syn malíře pokojů Václava Myslbeka ( ) a Antonie Adamcové ( ). Vedle nejstaršího Josefa vyrůstali ještě dva sourozenci, František a Anna. Jejich strýc Petr Mislbeck ( 1810 ) se kromě malování pokojů živil rovněž jako portrétní malíř a restaurátor obrazů. V letech 1864 až 1866 se J. V. Myslbek učil v sochařské dílně Tomáše Seidana, s nímž odjel do Vídně jako jeho pomocník na zakázce pro Arzenál. Ve Vídni se seznámil se sochařem Václavem Levým a po návratu obou do Prahy pokračoval Myslbek v letech 1867 až 1870 v učení v Levého dílně. Zároveň mezi lety 1868 až 1872 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze u Josefa Matyáše Trenkwalda. Po odchodu z Akademie podnikl studijní cestu Německem a déle pobyl v Drážďanech v ateliéru Ernsta Julia Hähnela. Roku 1873 si v Praze zřídil vlastní sochařskou dílnu ve Spálené ulici č. 35. Téhož roku se oženil s Karolinou Brožovou ( ), s níž se mu narodilo osm dětí: Karel ( ), Julius ( ), Milada,( 1878 ) Josef,( 1884 ) Marie ( ), Zdeněk ( ), Jiří ( 1891 ) a Božena ( ). Dva ze synů - Karel a Josef - dále rozvíjeli výtvarné nadání zděděné po otci a studovali malířství na Akademii výtvarných umění v Praze. V roce 1878 J. V. Myslbek navštívil Paříž v době světové výstavy a stýkal se zde s Vojtěchem Hynaisem, svým celoživotním přítelem. V letech 1885 až 1896 byl činný na Uměleckoprůmyslové škole v Praze, nejprve jako profesor a od roku 1893 jako ředitel. Poté až do roku 1919 působil na Akademii výtvarných umění v Praze, kde byl roku 1897, 1900 a 1906 zvolen rektorem. Mezi jeho četné žáky mj. patřil Josef Mařatka, Bohumil Kafka, Quido Kocián, Jan Štursa, Otakar Španiel či Karel Pokorný. V roce 1871 se Myslbek stal členem Umělecké besedy, v letech 1890 až 1899 byl členem Krasoumné jednoty a od roku 1898 Jednoty umělců výtvarných. Obdržel mnoho cen a medailí i čestný doktorát Karlo- Ferdinandovy univerzity. Zemřel 2. června 1922 v Praze a pohřben byl ve Slavíně na Vyšehradě. Josef Václav Myslbek je považován za zakladatele českého novodobého sochařství. Hlavní tvůrčí úsilí soustředil na volnou sochu a pomník, ovšem realizoval i řadu reliéfních děl. Myslbekova tvorba byla velmi početná. Propojil v ní počáteční romantismus s neorenesančním tvaroslovím, jež usilovalo o ideální krásu, i odkaz antiky s realismem. Zahájil přímé styky s francouzským uměním, které ho poutalo dovedností vyjádřit citový prožitek a vyhraněnými výrazovými prostředky. Myslbek byl obdivuhodně pracovitým umělcem, budícím svou ukázněností a přísností respekt, strávil nad většinou děl několik let a zcela zaslouženě si vydobyl přední místo v českém sochařství. Svými monumentálně realistickými 1

3 pracemi výrazně obohatil exteriér Prahy a dalších měst a jako vynikající portrétista zachytil a přesně vystihl podoby řady osobností své doby. CHRONOLOGICKÝ VÝBĚROVÝ SEZNAM DĚL J. V. MYSLBEKA Český pomník v Gräfenbergu Drama a Opera pro postranní nábřežní vchod Národního divadla pomník Jana Žižky v Táboře Krucifix na hrobce Stupeckých na Olšanských hřbitovech, na hrobce rodiny Ringhofferovy v Kamenici a v kostele Sacré-Coeur v Paříži sarkofág Václava Švagrovského pomník Jana Žižky v Čáslavi Oddanost a Stálost ve smýšlení pro atiku Parlamentu ve Vídni sochařská výzdoba městského chudobince v Praze sousoší Lumír a Píseň, Přemysl a Libuše, Záboj a Slavoj, Ctirad a Šárka pro Palackého most v Praze náhrobek Karla Sladkovského na Olšanských hřbitovech podobizna Františka Palackého jezdecký pomník sv. Václava na Václavském náměstí v Praze podobizna Františka hraběte Thun-Hohensteina podobizna Ervína hraběte Nostic-Rienecka podobizna Vojtěcha hraběte Kounice pomník kardinála Bedřicha Schwarzenberga v chrámu sv. Víta na Hradčanech sochařská výzdoba průčelí chrámu sv. Ludmily na Vinohradech Hudba ve foyeru Národního divadla podobizna Bedřicha Smetany sochařská výzdoba přístavby České spořitelny v Praze busta Lva Thuna a Jindřicha Clam-Martinice pro síň Parlamentu ve Vídni Benešova hrobka na Olšanských hřbitovech Vlastní podobizna hrobka Františka Ladislava Riegra na Vyšehradě dekorativní skupiny pro Hofburg ve Vídni podobizna Vojtěcha rytíře Lanny pomník Karla Hynka Máchy na Petříně pamětní plaketa arcivévody Františka Ferdinanda d Este 2

4 pomník Františka Ladislava Riegra v Riegrových sadech podobizny manželů Waldesových a návrh hrobky pomník biskupa Jana Valeriána Jirsíka v Českých Budějovicích Vedle nejvýznamnějších děl jsou přednostně uvedena ta sochařská díla, k nimž se vztahují dokumenty uložené v archivním fondu J. V. Myslbek. Výběr z literatury o původci fondu Alois Lodr, Josef Václav Myslbek. Korespondence. Praha Karel Boromejský Mádl, Jos. V. Myslbek. Praha Jiří Mašín, Josef Václav Myslbek. Praha Václav Vilém Štech, Jos. V. Myslbek. Praha Václav Vilém Štech, Josef Václav Myslbek. Praha Václav Vilém Štech, J. V. Myslbek. Praha Vojtěch Volavka, Josef Václav Myslbek. Praha Vojtěch Volavka - Hana Frankensteinová, Soupis sochařského díla Josefa Václava Myslbeka. Praha Jan Wagner, Josef Václav Myslbek [inventář LA PNP]. Praha Petr Wittlich, Sochařství. In: Emanuel Poche (ed.), Praha národního probuzení. (Čtvero knih o Praze). Praha 1980, s Petr Wittlich, Sochařství historismu: kult pomníků. In: Dějiny českého výtvarného umění III/2. Praha 2001, s František Žákavec, K věrnému přátelství Hynaise s Myslbekem. (Úsek : léta vyzdobování Národního divadla.) In: Sborník k sedmdesátým narozeninám Karla B. Mádla. Praha 1929, s František Žákavec, Tři přátelé z Umělecké besedy. (Z korespondence malíře Hynaise, sochaře Myslbeka a profesora Stupeckého.) In: Lumír LVI, 1930, s. 349, 422, 483, 538. Obsah a rozbor fondu Osobní pozůstalost Josefa Václava Myslbeka je reprezentována bohatým souborem písemných a obrazových dokumentů, které výstižně ilustrují umělcův plodný život v oblasti soukromé, umělecké i pedagogické. Archiválie dokumentují časové období od 70. let 19. století, kdy už měl Myslbek vlastní sochařskou dílnu a prožíval první úspěchy, a sahají až do samého závěru sochařova života. Pouze doba umělcova dětství, dospívání a studií tu není archivními materiály zastoupena. 3

5 V oddílu OSOBNÍ DOKLADY převažují písemnosti vypovídající o Myslbekově pedagogické působnosti a jeho finančních poměrech. Jako jedinečný pramen se tu jeví obsáhlé smlouvy, uzavřené mezi Myslbekem a příslušnými objednavateli na provedení sochařských děl pro Prahu i Vídeň, a s nimi částečně související skupina účetních záznamů, jež přináší informace o výši honorářů jednoho z nejžádanějších umělců své doby. Nejrozsáhlejší část archivního fondu představuje KORESPONDENCE. Mezi pisateli z okruhu vlastní rodiny dominují Myslbekem milovaní potomci. K Boženě, Karlovi, Josefovi i Jiřímu choval starostlivý otec velmi vřelé city, pečoval o jejich blaho a snažil se vyhovět všem jejich přáním a potřebám. Zato však v dochovaných písemnostech chybí jakákoli zmínka o Myslbekově manželce, jejíž životní názory a osobnost tak zůstávají navždy utajeny. Podstatnou část Myslbekovy korespondence tvoří dopisy objednavatelů uměleckých děl - soukromníků, korporací i institucí. Tyto písemnosti podávají ucelený obraz o historii vzniku jednotlivých sochařských děl, osvětlují okolnosti jejich zrodu a přibližují komplikované hledání jejich definitivní podoby. Početně a obsahově nejbohatší korespondenci týkající se sochařských zakázek vedl Myslbek s Libuší Bráfovou, která toužila po důstojné hrobce svého otce Františka Ladislava Riegra na Vyšehradě, dále též se svým častým spolupracovníkem architektem Antonínem Wiehlem, s profesorem brněnské techniky Karlem Hugem Kepkou, jenž objednal medaili pro rektorský řetěz, s Jindřichem Waldesem a jeho chotí Hedvikou, kteří sochaře hojně zaměstnávali v závěru jeho života, nebo i s Janem Ripperem, a sice v záležitosti návrhů na polský pomník v Gräfenbergu. Mezi korporacemi vystupovaly jako štědrý mecenáš a podporovatel umění městská rada v Praze, která mj. objednala sochařskou výzdobu Palackého mostu a městského chudobince u sv. Bartoloměje, nebo i Ministerstvo kultu a vyučování, vedoucí po několik let složitá jednání o konečné podobě sochy Hudby pro foyer Národního divadla, či vídeňské ministerstvo vnitra, hledající kvalitní sochařské výtvory pro budovu Parlamentu. Menší soubor tematicky příbuzných dopisů utvořily listy Myslbeka a žáků jeho speciální školy sochařské na Akademii výtvarných umění v Praze. Mladí horliví studenti jako Josef Axmann, Otto Birma či Václav Drobník svého učitele hluboce ctili, a to jak pro jeho umělecké nadání, tak i pro jeho přátelsky otevřenou duši. Ocitnuvši se uprostřed válečných bojů let 1915 a 1916, věnovali řadu vzpomínek nejen svému domovu, ale i svému učiteli a soužili se steskem po sochařské činnosti. Bližší kontakt Myslbek navázal i s umělci generačně spjatými, jako např. se sochařem Josefem Maudrem, jehož pomoc při zapůjčování studijních materiálů často a rád vítal. Protože Myslbek prováděl jen málo svých prací v definitivním 4

6 materiálu, objevují se mezi pisateli dopisů také různí kameníci a kovolitci, na něž připadl úkol provést sochu podle Myslbekova modelu v kameni či bronzu. Výjimečné postavení v rámci oddílu korespondence zaujímají dopisy, které Myslbek adresoval v letech 1907 až 1922 svému právnímu poradci Leopoldu Katzovi. Náplň 281 listů dovoluje poznat proměnu podstaty vztahu mezi oběma muži, kteří zprvu byli k sobě poutáni pouze záležitostmi úředního charakteru. Záhy se však zemský advokát stal blízkým přítelem významného umělce a prožíval s ním všechna jeho radostná, ale i smutnější a vážnější vnitřní rozpoložení. Kromě přijímání honorářů za sochařská díla, placení účtů, zajišťování reprodukčních práv, vyřizování daňových záležitostí a dalších úředních postupů se Katze velmi úzce dotýkaly i ryze rodinné záležitosti a osobní prožitky, zejména tragický skon Myslbekova syna Karla a starosti s transportem ve válce zraněného syna Jiřího ze zahraničí do pražské nemocnice. Stejně přátelsky laděné dopisy, navíc plné jadrných slov a nezvykle ostrých výrazů, si Myslbek vyměňoval i s Josefem Stupeckým, profesorem Právnické fakulty pražské univerzity. Oddíl RUKOPISŮ obsahuje bohatý soubor archiválií přinášející informace jak k Myslbekově umělecké činnosti tak k jeho učitelské působnosti. Zvýšenou pozornost zasluhují Myslbekovy rukopisné poznámky o vlastních sochařských dílech, jako např. stručné soupisy prací, rozpočtové výměry, rozpisy rozměrů soch nebo záznamy o historii vzniku jednotlivých prací. Dále se v umělcově pozůstalosti zachoval konvolut rukopisných záznamů, jenž vydal důležité svědectví o Myslbekově pedagogické činnosti na Akademii výtvarných umění v Praze v letech 1896 až Bohatým zdrojem informací o jednotlivých posluchačích Akademie, včetně údajů o jejich rodinných poměrech a jejich prospěchu, se staly obsáhlé katalogy studentů a množství seznamů žadatelů o umělecká stipendia. Myslbekovy vlastní VÝTVARNÉ PRÁCE reprezentují kresby a skici, jež se váží k jednotlivým sochařským dílům a velmi často jsou doprovázeny vlastnoručními písemnými poznámkami. Různé náčrty téhož tématu dokumentují složitý proces vzniku definitivní varianty sochy, a připomínají, jak těžce se každé dílo v Myslbekově ateliéru rodilo. Nadto byly v umělcově pozůstalosti uloženy i architektonické plány, mj. plán situování Myslbekovy pomníkové práce v Riegrových sadech v Praze. V rozsáhlém oddílu FOTOGRAFIÍ se kromě osobních a rodinných podobizen či pohledů do Myslbekova ateliéru na Akademii zachovala série fotografií významných osobností, které náležely k přímému okruhu zájemců o zhotovení portrétu předním umělcem své doby. Ateliérové podobizny i amatérské snímky a různě zvětšené fotografie Myslbek hojně využíval jako pomocný dokumentační materiál a věrně je studoval do nejmenších 5

7 podrobností. Skupina fotografií a reprodukcí vlastních sochařských děl J. V. Myslbeka vydává svědectví o sochařově osobní pracovní metodě, jež byla velmi namáhavá a časově náročná. Kreslení a vpisování do fotografií díla se u Myslbeka stalo častým způsobem korekce a každá jeho socha tak vznikala pozvolnou cestou postupných změn a trpělivého zdokonalování. Fotografie prací Myslbekových žáků, kteří museli velmi často řešit stejný úkol jako jejich mistr, doplňují fotografie a reprodukce děl cizích umělců českých i zahraničních, činných v oboru sochařství, malířství i grafiky. Z nich lze usuzovat na přímé popudy Myslbekovy tvorby a druhy jeho ideálů a vzorů, z nichž čerpal poučení. Oddíl NOVIN A VÝSTŘIŽKŮ dokládá Myslbekův detailní zájem o politické a kulturní dění na domácí i zahraniční scéně. Objemný svazek článků se věnuje osobnosti Františka Ladislava Riegra, jenž byl sochařovým častým modelem, a dále též Myslbekově osobě a rané fázi jeho sochařské tvorby konce 19. a počátku 20. století. Archivní charakteristika fondu Fond se nachází v dobrém fyzickém stavu, pouze několik jednotlivin je poškozeno přelomením, trhlinami (inv. č. 6, 7, 125, 243, 245) a vodou (inv. č. 91). Dokumenty fondu jsou uloženy v 10 kartonech a 2 zásuvkách mapových skříní, což odpovídá 319 inventárním číslům a 12 evidenčním jednotkám. Celková délka fondu činí 1,3 bm. Časové rozpětí fondu je (1950). Záznam o zpracování fondu Umělecká pozůstalost Josefa Václava Myslbeka byla v roce 1922 zakoupena státem a deponována v Moderní galerii v Praze. Spolu s uměleckými díly byla rovněž převzata část Myslbekovy písemné pozůstalosti a prozatím uložena v téže instituci. V roce 1928 byly získané dokumenty (mj. fotografie, zápisníky, úřední spisy Akademie výtvarných umění, časopisy a noviny, korespondence) předběžně roztříděny. Soubor korespondence byl přitom vyčleněn a uložen do zvláštní zapečetěné bedny, která byla předána do úschovy Národnímu muzeu v Praze s nařízením po dobu 10 let ji neotevírat. Když došlo v roce 1942 ke zrušení Moderní galerie, byla osobní pozůstalost J. V. Myslbeka převedena do Českomoravské zemské (Národní) galerie. Tyto v roce 1922 státem získané dokumenty utvořily jádro osobního fondu Josef Václav Myslbek uloženého v Archivu NG. Fond byl postupně mezi lety 1953 až 2004 obohacován o další přírůstky, ať už obsáhlé soubory dokumentů či jednotliviny. Velmi bohatý celek písemností byl předán do Archivu NG numismatickým oddělením Národního muzea v 6

8 Praze v roce Jednalo se o část pozůstalosti Myslbekova blízkého přítele a rodinného právníka Leopolda Katze, která obsahovala nejen korespondenci mezi oběma zmíněnými muži, ale i umělcovy dopisy vyměněné s řadou dalších zajímavých osobností, jeho rukopisné poznámky či skici. Archivní fond byl dále doplňován nákupy od soukromých osob (v roce 1953 a 1954), dary (v roce 1954, 1973 a 1987), zisky z pozůstalosti Emila Filly (v roce 1961) a od státní instituce (v roce 1953). Fond se rozrůstal také prostřednictvím nákupů z antikvariátu (v roce 1963, 1964, 1965, 1967, 1975 a 1995) a prostřednictvím převodů ze sbírky sochařství NG (v roce 1990 a 1991) a z oddělení dokumentace NG (v roce 1965, 1995 a 2004). Menší soubor dokumentů byl získán blíže nespecifikovaným způsobem (v roce 1981). Dokumenty fondu byly zapsány pod přírůstkovými čísly AA 1, AA 4, AA 8-10, AA 29, AA , AA , AA 877, AA , AA , AA 1445, AA , AA 1572, AA 1609, AA 1710, AA 2101, AA 2417, AA 2782, AA 2849, AA , AA 3047, AA 3077, AA 3113, AA 3202, AA , AA 3480, AA 3598, AA Uspořádání a evidence fondu v Archivu NG se řídily zásadami pro zpracování osobních pozůstalostí s přihlédnutím ke specifice fondu. Zpracování korespondence J. V. Myslbeka s Jindřichem Waldesem a jeho manželkou, uložené ve třech albech, provedl již v roce 1997 Mgr. Roman Musil, ovšem jednalo se o pouhý soupis jednotlivých po sobě jdoucích dopisů bez jejich rozřazení do skupin podle odesílatele respektive příjemce. Při pořádání fondu v roce 2004 bylo kvůli lepší orientaci přikročeno k roztřídění dopisů do jednotlivých oddílů podle odesílatele respektive příjemce a k místnímu a časovému údaji pak byla připojena poznámka ve které knize a na které straně se daný dopis nachází. V důsledku tohoto postupu je porušena vzestupná řada čísel kartonů. Při inventarizaci fondu J. V. Myslbek byly dokumenty v rámci jednotlivých oddílů řazeny chronologicky nebo na základě svého rozsahu a míry výpovědní hodnoty. V inventárním záznamu je původce fondu uváděn pouze iniciálami J. V. M., aby nedocházelo ke zbytečnému opakování celého jména. Dodatek viz s inventárním číslem upozorňuje na další písemnosti, které se k dané archiválii obsahově pojí a doplňují informace v ní obsažené, nebo poukazuje na dokumenty, jež se sice bezprostředně vztahují k uvedené osobě či korporaci, avšak byly přiřazeny pro svou obsahovou různorodost k jiné skupině materiálů. Řada dopisů z archivního fondu byla publikována v roce 1960 v knize Aloise Lodra J. V. Myslbek. Korespondence. Na tyto písemnosti je v inventárním seznamu odkazováno zkrácenou citací Korespondence spolu s údajem čísla strany. Rovněž v oddílu Fotografie 7

9 sochařských děl J. V. Myslbeka bylo kvůli rychlé identifikaci žádoucí uvádět u názvu jednotlivých děl také číslo, pod kterým jsou katalogizovány v publikaci Soupis sochařského díla J. V. Myslbeka, sestavené v roce 1929 Vojtěchem Volavkou. Celkem 26 dokumentů z archivního fondu bylo prezentováno v rámci výstavního projektu Za zrcadlem, Čeští sochaři ve fotografiích a dokumentech, připraveného v roce 1993 Archivem Národní galerie v Praze pod vedením Víta Vlnase. Dokumenty vztahující se k původci fondu uložené v jiných fondech ANG Fond Václav Brožík, značka fondu 9, AA 3234 (1 dopis Václava Brožíka J. V. Myslbekovi z roku fotokopie dopisu z LA PNP) Fond Ferdinand Engelmüller, značka fondu 11, AA 186 (1 dopis J.V.M. Ferdinandu Engelmüllerovi b.d.) Fond Vojtěch Hynais, značka fondu 18, AA 2888, 2925 (123 dopisů J.V.M. Vojtěchu Hynaisovi z let ) Fond Ladislav (Láďa) Novák, značka fondu 28, AA 1021 (1 dopis J.V.M. Ladislavu Novákovi z roku 1918), AA 1022 (2 dopisy J.V.M. Emanuelu Novákovi z roku 1891 a 1896) Fond Viktor Oliva, značka fondu 38 (9 dopisů J.V.M. Viktoru Olivovi z let , inv. č , karton 1) Fond Artur Schauer - Jaroslav Novák, značka fondu 126, AA 3310 (4 dopisy J.V.M. Arturu Schauerovi z roku 1916) Fond Václav Sochor, značka fondu 8, AA 30/18 (1 navštívenka J.V.M. s přípisem pro Václava Sochora z roku 1890) Fond Topičovo nakladatelství, značka fondu 111, AA 3111 (6 dopisů J.V.M. Františku Topičovi z let , 19 dopisů cizích ohledně sochařských děl J.V.M. z let , 5 listů dokumentačního materiálu o J.V.M. z roku 1890) Fond Krasoumná jednota (korespondence z roku č.j. 617, z roku č.j. 598, z roku č.j. 892, z roku č.j. 24, 32, 83) Fond Moderní galerie, AA 1327/M, složka J. V. Myslbek č. 344 (korespondence a jiné dokumenty o ziscích sochařských děl J.V.M. pro Moderní galerii - český odbor kuratoria), AA 1330/1 (převzetí umělecké pozůstalosti J.V.M. státem), AA 3242 (6 fotografií z převozu jezdecké sochy sv. Václava z Výstaviště v Praze na zámek Zbraslav v roce 1943) Fond Společnost vlasteneckých přátel umění, AA 1051 (výpisy ze 2 dopisů Václava Brožíka J. V. Myslbekovi z roku 1892) 8

10 Sbírka Bohuše Foita, značka sbírky 102, AA 124 (1 dopis J.V.M. Obchodní a živnostenské komoře v Praze z roku 1916) Sbírka Františka Macháčka, značka sbírky 104, AA 921 (1 dopis J.V.M. Adolfu Donathovi z roku 1911) Sbírka Lva Nerada - Rudolfa Ryšavého, značka sbírky 94, AA3051 (soubor dokumentačních materiálů o J.V.M.) Sbírka Jindřicha Waldese, značka sbírky 101, AA 896 (2 kresebné návrhy J.V.M. na hrobku rodiny Waldesovy) Sbírka medailí, AA 2750 (stříbrná pamětní mince 50 Kčs, vydaná k výročí J.V.M. v roce 1972) Sbírka úmrtních oznámení, AA 871/87, 871/442, 808/12 (6 kusů) Sbírka Varia, AA 1498 (skicář Rudolfa Myslbeka, bratra J.V.M., s podpisem J.V.M.), AA 2399 (2 fotografie sochy sv. Jana Křtitele od J.V.M. na náhrobku rodiny Skramlíků na Olšanech), AA 2400 (3 fotografie soch atlantů od J.V.M. na portále domu čp XVI. v Praze), AA 3610/2 (1 pohlednice Hanuše Schwaigera J. V. Myslbekovi z roku 1910) Dokumenty vztahující se k původci fondu uložené v jiných archivech Literární archiv Památníku národního písemnictví v Praze: Fond Josef Václav Myslbek, č. inv. 166 ( , 7 kartonů - korespondence, rukopisy vlastní, varia / kresby) I. Osobní doklady OBSAH I.1 Smlouvy I.1.a Smlouvy vlastní I.1.b Smlouvy cizí I.2 Vyúčtování honorářů II. Korespondence II.1 Korespondence rodinná II.1.a Korespondence přijatá od členů rodiny II.1.b Korespondence odeslaná členům rodiny II.2 Korespondence přijatá II.2.a Korespondence přijatá od jednotlivců 9

11 II.2.b Korespondence přijatá od korporací II.3 Korespondence odeslaná II.3.a Korespondence odeslaná jednotlivcům II.3.b Korespondence odeslaná korporacím III. Rukopisy III.1 Rukopisy a poznámky vlastní Rukopisy a poznámky k vlastním sochařským dílům Rukopisy a poznámky z působení na Akademii výtvarných umění v Praze v letech III.2 Rukopisy a poznámky cizí IV. Výtvarné práce IV.1 Kresby a skici vlastní IV.2 Architektonické plány V. Tisky VI. Fotografie VI.1 Fotografie osobní VI.2 Fotografie rodinné VI.3 Fotografie žáků J. V. Myslbeka na Akademii výtvarných umění v Praze VI.4 Fotografie ateliéru J. V. Myslbeka na Akademii výtvarných umění v Praze VI.5 Fotografie výstav VI.6 Fotografie osob a koní materiál studijní a dokumentační VI.7 Fotografie sochařských děl J. V. Myslbeka VI.8 Fotografie sochařských děl žáků J. V. Myslbeka VI.9 Fotografie a reprodukce cizích děl VII. Noviny a výstřižky VII.1 Soubor novin VII.2 Soubor výstřižků VIII. Dokumentace IX. Varia Inv.č. Obsah Časový rozsah Přír.č. Ev.j I. OSOBNÍ DOKLADY 1 Křestní list, ověřený opis z , něm AA8/1 1 10

12 2 Zápisy z matriky Akademie výtvarných umění z let , něm. (4 fotokopie) 3 Legitimace pro slevu na jízdné rakouských drah v letech 1913 až AA AA Členský list Zemského spolku Zlatého kříže 1908 AA8/1 1 5 Členské listy Krasoumné jednoty, 2 kusy 1908, 1911 AA8/1 AA Osobní výkazy z Uměleckoprůmyslové školy v Praze pro školní rok 1891/1892 a 1893/1894, 3 kusy (1 poškozen) AA808 AA775 AA Přehledy platů v letech 1890 až 1893 a v roce 1914, 2 kusy (1 poškozen) AA1011 AA Daňová přiznání, něm., 4 kusy AA1011 AA773 AA Diplom ze III. mezinárodní umělecké výstavy v Mnichově (zlatá medaile I. třídy za sochu Oddanost) NENALEZENO 10 Doklad o udělení ceny za bystu Františka hraběte Thun- Hohensteina, , ang AA AA Podpis J. V. M., (fotokopie) 1901 AA Životopisné údaje J.V.M., autograf, [po 1901], něm., 4 listy [1901] AA Úmrtní oznámení J.V.M., 2 kusy 1922 AA Úmrtní oznámení J.V.M., kn.ii. č AA Úmrtní oznámení Antonie Myslbekové, matky J.V.M., , č. a něm AA802 1 I.1 SMLOUVY 11

13 I.1.a SMLOUVY VLASTNÍ 16 Smlouvy a objednávka na alegorické sochy - Spořivost, Oddanost, Stálost ve smýšlení - pro atiku Parlamentu ve Vídni, něm., 4 kusy AA Smlouva mezi J.V.M. a florentských sochařem Raffaelem Cellai na provedení dvou alegorických soch - Oddanost a Stálost ve smýšlení - pro atiku Parlamentu ve Vídni, květen 1884, něm. 18 Smluvní podmínky a smlouva na sochařskou výzdobu městského chudobince u sv. Bartoloměje v Praze, 2 kusy 19 Smlouva na náhrobek Karla Sladkovského na olšanském hřbitově v Praze, AA AA AA Smlouva na portrétní bystu Jindřicha hraběte Clam- Martinice s postamentem pro sloupovou síň Parlamentu ve Vídni, , něm. Doklad o dodání mramoru z Laasu, , něm., 3 kusy AA I.1.b SMLOUVY CIZÍ 21 Vypsání konkurzu na sochy hrabat Kašpara Šternberka a Jindřicha Clam-Martinice pro Panteon Národního muzea v Praze, viz inv. č Smlouva mezi Zemským výborem království Českého a V. Brožíkem, F. Ženíškem a V. Hynaisem na malířskou výzdobu Panteonu Národního muzea v Praze viz inv. č , inv. č AA AA I.2 VYÚČTOVÁNÍ HONORÁŘŮ 23 Honoráře za sochu Hudby, něm., 4 kusy AA Honoráře za portrétní bysty - hraběte Jindřicha Clam- Martinice a Lva Thun-Hohensteina - pro sloupovou síň Parlamentu ve Vídni, něm., 3 kusy 1896 AA Honorář za model sochy sv. Václava, AA

14 26 Honorář pro Václava Maška za odlitek Myslbekovy sochy sv. Václava, , něm. 27 Honorář za dekorativní skupiny pro Hofburg ve Vídni, , něm. (s obálkou) 1894 AA AA Účty truhlářství Františka Pešty v Praze, 7 kusů AA Účty za sádrové formy Victora Silvestra (s přípisy J.V.M.), 27 kusů a 1 dopis 30 Dodací listy společnosti Pražská Metallurgie v Praze, 3 kusy a 1 dopis AA AA Různé účty (s přípisy J.V.M.), 7 kusů AA1010 AA804 1 II. KORESPONDENCE II.1 KORESPONDENCE RODINNÁ II.1.a KORESPONDENCE PŘIJATÁ OD ČLENŮ RODINY 32 Dlabač, Vojtěch (zeť J.V.M., manžel Boženy Myslbekové) Přelouč, (s obálkou) 1915 AA791 1 Myslbek, Jiří (syn J.V.M.) viz inv. č Myslbeková, Božena (dcera J.V.M.) [Praha], [1904] (s obálkou) b.m., b.m., [Praha], (s obálkou) Hvězdonice, (s obálkou) viz inv. č [1904] AA801 1 II.1.b KORESPONDENCE ODESLANÁ ČLENŮM RODINY 34 Myslbek, Jiří (syn J.V.M.) AA

15 b.m., (fotokopie) b.m., (fotokopie) Myslbek, Josef (syn J.V.M.) b.m., (koncept) b.m., (koncept) AA Myslbek, Karel (syn J.V.M.) b.m., , něm. (koncept telegramu). Připojen dopis Leopoldu Katzovi 1915 AA781 1 II.2 KORESPONDENCE PŘIJATÁ II.2.a KORESPONDENCE PŘIJATÁ OD JEDNOTLIVCŮ 37 Axmann, Josef (sochař) Rusko, (korespondenční lístek, s přípisem Alfreda Justitze, něm.) [Rusko], [ ] (s obálkou) [Rusko], (korespondenční lístek, s přípisem Alfreda Justitze, něm.) [Rusko], (korespondenční lístek) AA Benda, Břetislav (sochař) Praha, (s obálkou s přípisem J.V.M.) 39 Bendelmayer, Karel (majitel umělecké slévárny v Praze) Praha, (s přípisem J.V.M.) Korespondence s Bienerth-Schmerling, Richard hrabě (diplomat) [Vídeň], [ ], něm. (pozvánka, s obálkou) 41 Birma, Otto (sochař) b.m., (korespondenční lístek) 1918 AA AA29/12 1 [1910] AA AA Bráf, Albín (profesor národního hospodářství Karlovy univerzity v Praze, ministr orby) b.m., [ ] (navštívenka s přípisem) Korespondence s.217 Praha, Korespondence s.242 [1909] AA29/ Bráfová, Libuše (dcera Františka Ladislava Riegra, manželka Albína Bráfa) AA29/5 AA29/

16 Praha, (s konceptem odpovědi J.V.M. z ) Korespondence s.214 b.m., Korespondence s.214 Roztoky, Korespondence s.215 Roztoky, (s konceptem odpovědi J.V.M. z , přiložen strojopisný opis dopisu) Korespondence s.216 Praha, Roztoky, (připojen dopis J.V.M. Antonínu Wiehlovi, b.m., , a odpověď Wiehlova, Smolnice, ) Korespondence s Roztoky, Korespondence s.232 b.m., (s přípisem J.V.M.) Korespondence s.234 b.m., (s obálkou) Korespondence s.234 b.m., Korespondence s b.m., Korespondence s.238 Roztoky, Korespondence s Roztoky, b.m., Korespondence s.241 Roztoky, Korespondence s Roztoky, Korespondence s Roztoky, Korespondence s.244 Roztoky, Korespondence s Drobník, Václav (sochař) b.m., [25.] (korespondenční lístek) 45 Ducháček, František (kameník) Praha, Hilbert, Kamil (architekt) Praha, (s obálkou s přípisem J.V.M.) 47 Janota (místodržitelský rada) b.m., (navštívenka s přípisem) 48 Justitz, Alfred (malíř) [Rusko], [ ], něm. (korespondenční lístek) viz inv. č a viz inv. č Kafka, Bohumil (sochař) [Chartres], [ ] (pohlednice) 1916 AA AA AA AA29/17 1 [1916] AA786 1 [1906] AA Katz, Leopold (právník) Praha, (s odpovědí J.V.M. z ) Praha, (s odpovědí J.V.M. z ) Praha, (s odpovědí J.V.M. z ; s AA

17 obálkou) Praha, (s odpovědí J.V.M. z ) 51 Kepka, Karel Hugo (profesor České vysoké školy technické v Brně) Brno, [1912] (s konceptem odpovědi J.V.M. z ) [Brno], [ ] (s konceptem odpovědi J.V.M. z ; s obálkou) Brno, (s 2 koncepty telegramu a dopisu J.V.M. z ) b.m., [červen 1913] (s konceptem odpovědi J.V.M. z ; vložena skica medaile na pausovacím papíře) Brno, (s přípisem J.V.M.; s obálkou) [Brno], [ ] (s obálkou s přípisem J.V.M.) viz inv. č. 84 [1912] AA Kheil, Napoleón Manuel (překladatel španělštiny) Praha, (s obálkou) 1910 AA Klar, Rudolf (místodržitelský rada, správce ústavu slepých) Praha, [ ], něm. (telegram) [ ] AA Klein, Wilhelm (profesor klasické archeologie na Karlově univerzitě v Praze) Praha, , něm. (dopisnice) kn.i. č.4 55 Krupička, Václav (sochař) Kutná Hora, (s přípisem J.V.M.) 1917 AA AA Latour, hrabě (sekční šéf, Ministerstvo kultu a vyučování) Vídeň, [ ], něm. (telegram) [ ] AA Malinský, František b.m., [ ] (korespondenční lístek) [1916] AA Mašek, Václav (majitel umělecké slévárny v Praze - Karlíně) Praha, (s obálkou s přípisem J.V.M.) Praha, (s přípisem J.V.M.) Praha, Praha, Praha, (připojen náčrt pomníku F. L. Riegra od AA1445 AA29/

18 J.V.M.) viz inv. č Miller, Ferdinand (sochař, ředitel Akademie výtvarných umění v Mnichově) Mnichov, , něm. (telegram) kn.i. č Mlejnek, Gustav (účastník incidentu v tramvaji) Praha, Petrovits, Demeter (ředitel Hlavního mincovního úřadu ve Vídni) Vídeň, [před ], něm. (dopisnice, s přípisem J.V.M.) kn.i. č.5 62 Pokorný, Josef (návštěvník výstavy kritizuje sochaře Jana Štursu) [Praha], [ ] (s obálkou) 63 Quattrini, Luigi Buzzi (kameník) Vídeň, , něm. 64 Ringhoffer, Emanuel svobodný pán (průmyslník) Kamenice, , něm. 65 Ripper, Jan (nadporučík, zeť Vincence Priessnitze) Gräfenberg, , něm. (připojeny 2 kresby hlavic sloupů k návrhu polského pomníku k Gräfenbergu) Gräfenberg, , něm. (připojena kresba návrhu polského pomníku v Gräfenbergu) Gräfenberg, , něm. (připojeny kresby návrhu polského pomníku v Gräfenbergu) Gräfenberg, , něm. Gräfenberg, , něm. 66 Řežábek, Karel (správce spořitelny v Jičíně) Jičín, (s konceptem odpovědi J.V.M. z ) 67 Schönborn, Vojtěch Josef hrabě Praha, (s konceptem odpovědi J.V.M. z ) 68 Stupecký, Josef (profesor Právnické fakulty Karlovy univerzity v Praze) [Praha], (s obálkou) Praha, (s obálkou) viz inv. č. 149 b. d AA AA784 1 [1917] AA10 4 [1908] AA AA AA AA29/ AA AA AA Štursa, Jan (sochař) 1921 AA

19 Řím, (pohlednice) 70 Thun-Salm, hrabě a hraběnka pozvánka na soirée, b.r., něm. 71 Töply, Robert rytíř von (lékař) Vídeň, [červenec 1894], něm. (s konceptem odpovědi sepsané J. Stupeckým, s přípisem J.V.M.) 72 Vácha, Rudolf (malíř) navštívenka s přípisem, b.m., b.d. 73 Víšek, Jiří (průmyslník v Praze - Královské Vinohrady) Praha, , kn.i. č Vláčil, František (vojín, přítel Myslbekova syna Zdeňka) b.m., (s obálkou) 75 Vogel (vojín) b.m., [ ] (s obálkou) 76 Waldes, Jindřich (průmyslník, sběratel) Praha, (s obálkou s přípisem J.V.M.), kn.i. č.3 Praha, (s obálkou s přípisem J.V.M.), kn.i. č. 6 b.m., (kopie) kn.i. č.14 Korespondence s.281 b.m., (kopie, přiloženy 2 náčrty epitafu od J.V.M.) kn.i. č.16 Korespondence s.282 b.m., (kopie) kn.i. č.20 b.m., (kopie) kn.i. č.21 b.m., (kopie) kn.i. č.28 b.m., (kopie) kn.i. č.32 b.m., (kopie) kn.i. č.35 b.m., (kopie) kn.i. č.39 b.m., (kopie) kn.i. č.40 b.m., (kopie) kn.i. č.51 b.m., (kopie) kn.i. č.59 b.m., (kopie) kn.i. č.62 b.m., (kopie) kn.i. č.71 b.m., (kopie) kn.i. č.73 b.m., (kopie) kn.i. č.75 b.m., (kopie) kn.i. č.77 b.m., (kopie) kn.i. č.86 b.m., (kopie) kn.i. č.88 b.m., (kopie) kn.i. č.89 b.m., (kopie) kn.i. č.91 b.m., (kopie) kn.ii. č.10 b.m., (kopie) kn.ii. č.17 Praha, (kopie) kn.ii. č.18 b.r. AA [1894] AA b.d. AA AA AA796 1 [1913] AA AA

20 b.m., (kopie) kn.ii. č.31 b.m., (kopie) kn.ii. č.36 Korespondence s.291 b.m., (kopie) kn.ii. č.37 b.m., (kopie) kn.ii. č.40 b.m., (kopie) kn.ii. č.43 b.m., (kopie) kn.ii. č.46 Korespondence s.292 b.m., (kopie) kn.ii. č.47 Korespondence s b.m., (kopie) kn.ii. č.49 b.m., (kopie) kn.ii. č.50 Korespondence s.293 b.m., (kopie) kn.ii. č.55 Korespondence s.295 b.m., (kopie) kn.ii. č.56 b.m., (kopie) kn.ii. č.62 b.m., (kopie) kn.ii. č.65 b.m., (lístek se vzkazem) kn.ii. č Walz Vídeň, [ ], něm. (telegram) Vídeň, [ ], něm. (telegram) [ ] AA Weidlich, Otto (sochař) b.m., , něm. (korespondenční lístek) 1916 AA Wiehl, Antonín (architekt) Smolnice, Korespondence s Smolnice, Korespondence s.219 [Smolnice], [ ] (korespondenční lístek, s přípisem J.V.M.) Korespondence s.222 Smolnice, Korespondence s.232 b.m., Korespondence s.232 [Praha], [ ] (korespondenční lístek, s přípisem J.V.M.) Korespondence s.233 [Praha], [ ] (korespondenční lístek, s přípisem J.V.M.) Korespondence s.240 viz inv. č [1910] AA29/ Wiehlová, Marie (manželka Antonína Wiehla) [Praha], [ ] (korespondenční lístek) [1910] AA29/ Windischgrätz, Alfred kníže (předseda rakouské panské sněmovny) Vídeň, [ ] (telegram) viz inv. č [1916] AA Winter, Zikmund (kulturní historik) [1903] AA

FRANTIŠEK MACHÁČEK (* ) Inventář osobního fondu

FRANTIŠEK MACHÁČEK (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE FRANTIŠEK MACHÁČEK (* 1882-1945) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1806 1931 Značka fondu: 104 Číslo evidenčního listu NAD: 122 Evidenční číslo inventáře: 73

Více

VILÍM AMORT (* ) Inventář osobního fondu

VILÍM AMORT (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE VILÍM AMORT (* 1864-1913) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1884-1913 (1970) Značka fondu: 119 Číslo evidenčního listu NAD: 92 Evidenční číslo inventáře: 82 Zpracovala:

Více

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE FRANTIŠEK TAVÍK ŠIMON (* ) Inventář osobního fondu

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE FRANTIŠEK TAVÍK ŠIMON (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE FRANTIŠEK TAVÍK ŠIMON (* 1877-1942) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1904-1937 Značka fondu: 22 Číslo evidenčního listu NAD: 17 Evidenční číslo inventáře: 91

Více

MINKA PODHAJSKÁ (* ) Inventář osobního fondu

MINKA PODHAJSKÁ (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE MINKA PODHAJSKÁ (* 1881 1963) Inventář osobního fondu Časové rozmezí: 1903-1961 Značka fondu: 29 Číslo evidenčního listu NAD: 91 Evidenční číslo inventáře: 112 Zpracovala:

Více

ALMA DE LA VERA (* ) Inventář osobního fondu

ALMA DE LA VERA (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE ALMA DE LA VERA (* 1878-1934) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1895-1934 Značka fondu: 74 Číslo evidenčního listu NAD: 71 Evidenční číslo inventáře: 104 Zpracovala:

Více

ADOLF ZAHEL (* ) Inventář osobního fondu

ADOLF ZAHEL (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE ADOLF ZAHEL (* 1888-1958) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1909-1958 (1959) Značka fondu: 133 Číslo evidenčního listu NAD: 147 Evidenční číslo inventáře: 99

Více

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: Číslo projektu: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_30_Josef Václav Myslbek Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

VIKTOR BARVITIUS (* ) Inventář osobního fondu

VIKTOR BARVITIUS (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE VIKTOR BARVITIUS (* 1834-1902) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1864-1902 (1932) Značka fondu: 118 Číslo evidenčního listu NAD: 69 Evidenční číslo inventáře:

Více

JULIUS MAŘÁK (* ) Inventář osobního fondu

JULIUS MAŘÁK (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE JULIUS MAŘÁK (* 1832-1899) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu:1871 1899 (1960) Značka fondu: 10 Číslo evidenčního listu NAD: 31 Evidenční číslo inventáře: 128 Zpracovala:

Více

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE JAN PROUSEK (* ) Inventář osobního fondu

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE JAN PROUSEK (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE JAN PROUSEK (* 1857-1914) Inventář osobního fondu Časové rozmezí: 1895-1912 Značka fondu: 63 Číslo evidenčního listu NAD: 104 Evidenční číslo inventáře: 113 Zpracovala: Lucie

Více

ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953. Inventář. (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566)

ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953. Inventář. (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566) Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 110200/22 ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953 Inventář (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566) Zora Damová Praha 2015 I. Vývoj původce fondu Václav Štěpánek byl pražský mlynář,

Více

LADISLAV MACHOŇ (* ) Inventář osobního fondu

LADISLAV MACHOŇ (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE LADISLAV MACHOŇ (* 1888-1973) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1906 1973 Značka fondu: 125 Číslo evidenčního listu NAD: 123 Evidenční číslo inventáře: 97 Zpracovala:

Více

JINDŘICH FÜRST (* ) Inventář osobního fondu

JINDŘICH FÜRST (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE JINDŘICH FÜRST (* 1873-1943) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1902 1943 (1944) Značka fondu: 97 Číslo evidenčního listu NAD: 53 Evidenční číslo inventáře: 102

Více

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U Název archivní pomůcky: Nickel Emil Časové rozmezí: 1906-1946 Druh archivní pomůcky: inventář Číslo listu JAF: 718 Evidenční číslo pomůcky: 1386 Zpracovala:

Více

Ladislav Šaloun externí učitel / speciální škola sochařská

Ladislav Šaloun externí učitel / speciální škola sochařská Ladislav Šaloun 1906 1914 externí učitel / speciální škola sochařská 1870 1. 8. narozen v Praze. 1886 1889 navštěvuje kreslířskou školu profesora Reyniera v Praze. 1889 1891 soukromě studuje sochařství

Více

Živnostenská škola pokračovací Čížkov Číslo listu NAD: 632

Živnostenská škola pokračovací Čížkov Číslo listu NAD: 632 Živnostenská škola pokračovací Čížkov 1910-1946 Číslo listu NAD: 632 19 I. Vývoj původce archivního souboru S přípravou otevření Živnostenské školy pokračovací v Čížkově bylo započato již v roce 1910 na

Více

Pedagogická škola pro vzdělání učitelek mateřských škol Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Pedagogická škola pro vzdělání učitelek mateřských škol Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Pedagogická škola pro vzdělání učitelek mateřských škol Stříbro 1950-1959 Inventář Číslo EL NAD: 335 Evidenční číslo pomůcky: 150 Dana Bízová

Více

Rodinný archiv Valentů Inventář

Rodinný archiv Valentů Inventář Státní oblastní archiv v Plzni 5.oddělení Rodinný archiv Valentů 1850 1943 Inventář č. EL NAD: 20254 Číslo AP: 599 Ladislava Váňová Klatovy 2006 2 OBSAH Str. Úvod I. Vývoj původce archivního souboru...

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Josef František Duda

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Josef František Duda Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Josef František Duda (1810-1916) Prozatímní inventární seznam NAD č. 308 evidenční pomůcka č. 110 M. Vach Praha 1950 inv. č. obsah ks datace

Více

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE ANTONÍN SLAVÍČEK (1870-1910) Inventář osobního fondu

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE ANTONÍN SLAVÍČEK (1870-1910) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE ANTONÍN SLAVÍČEK (1870-1910) Inventář osobního fondu Časové rozmezí: 1896-1912 Číslo evidenčního listu NAD: 14 Evidenční číslo: 2 Zpracoval: Tomáš Hylmar Místo: Praha 2005

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922)

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) (1865-1921 [1977]) INVENTÁŘ NAD č. 756 evidenční pomůcka č. 306 PhDr. Zdeněk Vácha Praha 2008-2009 Obsah:

Více

ČR Státní oblastní archiv v Plzni S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V C H E B

ČR Státní oblastní archiv v Plzni S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V C H E B ČR Státní oblastní archiv v Plzni S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V C H E B Název archivní pomůcky: Buhl Emil, Ing. Časový rozsah: 1930-1943 Druh archivní pomůcky: inventář Číslo evidenčního listu

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Kadeřávek František, prof. Ing. Dr. (1920-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 465 evidenční pomůcka č. 172 Honzáková Valerie Praha 1971

Více

JOSEF SYROVÝ (* ) Inventář osobního fondu

JOSEF SYROVÝ (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE JOSEF SYROVÝ (* 1879-1956) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1911-1956 Značka fondu: 47 Číslo evidenčního listu NAD: 16 Evidenční číslo inventáře: 124 Zpracovala:

Více

Základní devítiletá škola postupný ročník Nechanice Inventář. Číslo evidenčního listu JAF: 240 Evidenční pomůcka č.

Základní devítiletá škola postupný ročník Nechanice Inventář. Číslo evidenčního listu JAF: 240 Evidenční pomůcka č. Inventáře a katalogy fondů Státního okresního archivu Plzeň - jih v Blovicích Základní devítiletá škola 1. 5. postupný ročník Nechanice 1892-1963 Inventář Číslo evidenčního listu JAF: 240 Evidenční pomůcka

Více

Místní národní výbor Smědčice

Místní národní výbor Smědčice Státní oblastní archiv v Plzni Státní okresní archiv Rokycany Místní národní výbor Smědčice (1915) 1945 1960 (1980) Dílčí inventář EL NAD č.: 160 AP č.: 203 ROKYCANY 2007 Obsah Úvod: II. Vývoj a dějiny

Více

Základní devítiletá škola Žákava (1824 ) Číslo listu NAD: 460

Základní devítiletá škola Žákava (1824 ) Číslo listu NAD: 460 Základní devítiletá škola Žákava (1824 ) 1869-1976 Číslo listu NAD: 460 294 I. Vývoj a původce archivního souboru Kdy přesně škola v Žákavě vznikla, se z dochovaných dokumentů nepodařilo zjistit. Až do

Více

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U Název archivní pomůcky: Rodinný archiv Swetliků, Cheb Časové rozmezí: 1941-1945 Druh archivní pomůcky: inventář Číslo listu JAF: 549 Evidenční číslo pomůcky:

Více

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U Název archivní pomůcky: Bardachzi Franz, MUDr. Časové rozmezí: (1880) 1931-1944 Druh archivní pomůcky: inventář Číslo listu JAF: 817 Evidenční číslo pomůcky:

Více

MARTIN SALCMAN (* ) Inventář osobního fondu

MARTIN SALCMAN (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE MARTIN SALCMAN (* 1896 1979) Inventář osobního fondu Časové rozmezí: 1933 1974 Značka fondu: 71 Číslo evidenčního listu NAD: 111 Evidenční číslo inventáře: 63 Zpracovala:

Více

VÁCLAV NEBESKÝ (* ) Inventář osobního fondu

VÁCLAV NEBESKÝ (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE VÁCLAV NEBESKÝ (* 889-949) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 99-948 Značka fondu: 3 Číslo evidenčního listu NAD: 28 Evidenční číslo inventáře: 80 Zpracovala:

Více

Základní devítiletá škola Maršovy Chody Inventář. Státní okresní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Základní devítiletá škola Maršovy Chody Inventář. Státní okresní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní okresní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Maršovy Chody 1946-1978 Inventář Číslo EL NAD: 877 Evidenční číslo pomůcky: 87 Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Ing. dr. Josef Rybák (1885-1938) INVENTÁŘ NAD č. 700 evidenční pomůcka č. 257 Miroslav Balcar Praha 2004 Ing. dr. Josef Rybák Od roku 1904 vrchní

Více

HUGO BOETTINGER (* ) Inventář osobního fondu

HUGO BOETTINGER (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE HUGO BOETTINGER (* 1880-1934) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1899 1934 (1961) Značka fondu: 20 Číslo evidenčního listu NAD: 97 Evidenční číslo inventáře: 137

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Vetter Quido, prof. (1910-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 577 evidenční pomůcka č. 215 Honzáková Valerie Praha 1971 Prof. Quido Vetter

Více

ČENĚK GUDERA (* ) Inventář osobního fondu

ČENĚK GUDERA (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE ČENĚK GUDERA (* 1885-1954) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1831-1953 Značka fondu: 103 Číslo evidenčního listu NAD: 126 Evidenční číslo inventáře: 78 Zpracovala:

Více

Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Černošín (1924) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Černošín (1924) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Černošín (1924) 1925-1938 Inventář Číslo EL NAD: 212 Evidenční číslo pomůcky: 136 Dana Bízová

Více

Záložna - Kampelička Hřešihlavy EL NAD č.: 455 AP č.: 205

Záložna - Kampelička Hřešihlavy EL NAD č.: 455 AP č.: 205 Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Rokycany Záložna - Kampelička Hřešihlavy 1908-1953 Inventář EL NAD č.: 455 AP č.: 205 Petr Zárobský, Mgr. Hana Hrachová Rokycany 2007 Obsah Úvod:

Více

Místní školní rada Míšov Inventář

Místní školní rada Míšov Inventář Inventáře a katalogy fondů Státního okresního archivu Plzeň - jih v Blovicích Místní školní rada Míšov 1877-1950 Inventář Číslo evidenčního listu JAF: 929 Evidenční pomůcka č. 390 Jana Mašková Blovice

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea BRAUNER BOHUSLAV (1855-1935)

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea BRAUNER BOHUSLAV (1855-1935) [Zadejte text.] Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea BRAUNER BOHUSLAV (1855-1935) Prozatímní inventární seznam NAD č. 583 evidenční pomůcka č. 214 Honzáková Valerie Praha 1971 [Zadejte

Více

Základní devítiletá škola Boněnov

Základní devítiletá škola Boněnov Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Boněnov 1951-1963 Inventář Číslo listu NAD: 868 Evidenční pomůcka č. 29 Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3 I. Vývoj původce fondu...3 II. Vývoj

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Zuman František

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Zuman František Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Zuman František (1890-1950) Prozatímní inventární seznam NAD č. 589 evidenční pomůcka č. 211 Honzáková Valerie Praha 1971 František Zuman (2.

Více

Místní školní rada Dnešice. Číslo evidenčního listu NAD: 77

Místní školní rada Dnešice. Číslo evidenčního listu NAD: 77 Místní školní rada Dnešice 1909 1949 Číslo evidenčního listu NAD: 77 18 I. Vývoj původce archivního souboru Existence školy v Dnešicích je doložena archiváliemi uloženými ve fondu ZŠ Dnešice už od roku

Více

Veřejná odborná škola pro ženská povolání Klatovy

Veřejná odborná škola pro ženská povolání Klatovy Veřejná odborná škola pro ženská povolání Klatovy 1912 1949 (1950) Číslo evidenčního listu NAD: 1324-663 - Úvod I. Vývoj původce archivního fondu Z důvodu potřeby výchovy dorůstajících dívek byla v roce

Více

Základní devítiletá škola Benešovice

Základní devítiletá škola Benešovice Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Benešovice 1946-1977 Inventář Číslo listu NAD: 495 Evidenční pomůcka č. 27 Jan Edl, Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3-5 I. Vývoj původce fondu...3-4

Více

TABULKA č do té doby největší bosensko- né předměty z Bosny a Hercegoviny 1901 Vánoční výstava a tržnice řemeslných výrobků

TABULKA č do té doby největší bosensko- né předměty z Bosny a Hercegoviny 1901 Vánoční výstava a tržnice řemeslných výrobků TABULKA č. 4 Výstavy pořádané Průmyslovým muzeem v Chrudimi v letech 1901 1914 rok název výstavy od:-do: lidí poznámka 1901 Výstava kurzových prací 5.5.-12.5. 800 po kurzu zdobení kovů 1901 Výstava obrazů

Více

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE BOŽENA MATĚJOVSKÁ-FIŠÁRKOVÁ (* ) Inventář osobního fondu

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE BOŽENA MATĚJOVSKÁ-FIŠÁRKOVÁ (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE BOŽENA MATĚJOVSKÁ-FIŠÁRKOVÁ (* 1903-1960) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1920-1959 Značka fondu: 40 Číslo evidenčního listu NAD: 30 Evidenční číslo inventáře:

Více

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE FERDINAND ENGELMÜLLER (* ) Inventář osobního fondu

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE FERDINAND ENGELMÜLLER (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE FERDINAND ENGELMÜLLER (* 867-924) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 882-924 (940) Značka fondu: Číslo evidenčního listu NAD: 45 Evidenční číslo inventáře: 90

Více

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 EL NAD 416 209 I. Vývoj původce archivního souboru Před zřízením školy byl Terešov přiškolen k Drahoňově Újezdu, zdejší škola byla založena v roce 1845

Více

Vyobrazení. 1. Mikoláš Aleš: Dva poutníci přicházející do Prahy, pravděpodobně 1869, kresba perem tuší

Vyobrazení. 1. Mikoláš Aleš: Dva poutníci přicházející do Prahy, pravděpodobně 1869, kresba perem tuší Vyobrazení 1. Mikoláš Aleš: Dva poutníci přicházející do Prahy, pravděpodobně 1869, kresba perem tuší 2. Mikoláš Aleš: Zasviť mi ty slunko zlaté na 3. Mikoláš Aleš: Májový triptych poslední z vlasti krok,

Více

FRANTIŠEK TOPIČ (* ) Inventář osobního fondu

FRANTIŠEK TOPIČ (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE FRANTIŠEK TOPIČ (* 1858-1941) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1894 1934 Značka fondu: 111 Číslo evidenčního listu NAD: 76 Evidenční číslo inventáře: 94 Zpracovala:

Více

Kubíček Jan (1908?) Inventář NFA 1996

Kubíček Jan (1908?) Inventář NFA 1996 Kubíček Jan (1908?) 1926 1991 Inventář NFA 1996 Název archivu: Národní filmový archiv, Praha Název archivní pomůcky: Kubíček Jan (1908?) Časový rozsah pomůcky: 1926 1991 Druh archivní pomůcky: Inventář

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Teyssler Vladimír, prof. Ing. Dr.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Teyssler Vladimír, prof. Ing. Dr. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Teyssler Vladimír, prof. Ing. Dr. (1911-1958) Prozatímní inventární seznam NAD č. 542 evidenční pomůcka č. 296 Čakrtová Eva Praha 1958 Prof.

Více

Metamorfózy politiky. Pražské pomníky 19. století. Tisková zpráva

Metamorfózy politiky. Pražské pomníky 19. století. Tisková zpráva Metamorfózy politiky. Pražské pomníky 19. století Tisková zpráva V rámci volné řady výstavních projektů v Clam-Gallasově paláci, věnovaných kulturní historii Prahy, se pořadatelé Archiv hl. m. Prahy a

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Piette von Rivage Eduard Maria Prosper, Julius Stephan, Ludwig Gabriel a Ludwig

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Piette von Rivage Eduard Maria Prosper, Julius Stephan, Ludwig Gabriel a Ludwig Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Piette von Rivage Eduard Maria Prosper, Julius Stephan, Ludwig Gabriel a Ludwig ([1860] - 1943) Prozatímní inventární seznam NAD č. 344 evidenční

Více

KSČ místní výbor Chrást

KSČ místní výbor Chrást Státní okresní archiv Plzeň-sever se sídlem v Plasích KSČ místní výbor Chrást 1950 1964 INVENTÁŘ Číslo listu NAD: 1058 Evidenční číslo pomůcky: 164 Kateřina Nová Plasy 2005 Obsah Obsah 2 Úvod I. Vývoj

Více

Česká státní škola národní Planá (1919) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Česká státní škola národní Planá (1919) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Česká státní škola národní Planá (1919) 1921-1938 Inventář Číslo EL NAD: 864 Evidenční číslo pomůcky: 140 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3

Více

2. devítiletá škola Stříbro

2. devítiletá škola Stříbro Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov 2. devítiletá škola Stříbro 1951-1953 Inventář Číslo EL NAD: 1048 Evidenční číslo pomůcky: 114 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3 I. Vývoj

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Peča Václav, JUDr. (1869-1945) Prozatímní inventární seznam NAD č. 640 evidenční pomůcka č. 198 Honzáková Valerie Praha 1971 JUDr. Václav Peča

Více

Jalovec Václav (1913-?)

Jalovec Václav (1913-?) Jalovec Václav (1913-?) (1912) [1930] 1938 Inventář NFA 2004 Název archivu: Národní filmový archiv, Praha Název archivní pomůcky: Jalovec Václav (1913?) Časový rozsah pomůcky: (1912) [1930] 1938 Druh archivní

Více

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U Název archivní pomůcky: Lippert Walter Časové rozmezí: (1908) 1930 1946 Druh archivní pomůcky: inventář Číslo listu JAF: 827 Evidenční číslo pomůcky: 1369

Více

Národní škola Zvíkovec (1817)

Národní škola Zvíkovec (1817) Národní škola Zvíkovec (1817) 1867-1960 EL NAD 1301 259 I. Vývoj původce archivního souboru První zmínka o škole ve Zvíkovci je z roku 1742, kdy je při křtu Žida Isáka Lébla uveden jako kmotr místní učitel

Více

Příklady autoritních záznamů Příloha k certifikované metodice Tvorba autoritních záznamů pro potřeby muzeí a galerií

Příklady autoritních záznamů Příloha k certifikované metodice Tvorba autoritních záznamů pro potřeby muzeí a galerií Příklady autoritních záznamů Příloha k certifikované metodice Tvorba autoritních záznamů pro potřeby muzeí a galerií Uvedené příklady představují určité typy autoritních záznamů, u nichž chceme upozornit

Více

Česká obecná škola Sulislav Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Česká obecná škola Sulislav Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Česká obecná škola Sulislav 1882-1914 Inventář Číslo EL NAD: 951 Evidenční číslo pomůcky: 142 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3 I. Vývoj

Více

Archiv Národní galerie v Praze

Archiv Národní galerie v Praze Archiv Národní galerie v Praze 1928) 1861 ) VIKTOR OLIVA 1890-1924 Inventář Značka fondu: 38 Číslo fondu (JAF): 27 Jméno zpracovatele: Pavlína Pyšná Praha 2004 Původce fondu Malíř a ilustrátor Viktor Oliva

Více

Jedenáctiletá střední škola Sušice EL NAD č.: AP č.: 564

Jedenáctiletá střední škola Sušice EL NAD č.: AP č.: 564 Státní okresní archiv Klatovy Jedenáctiletá střední škola Sušice 1953-1961 Inventář EL NAD č.: 2463 AP č.: 564 Eva Ulrichová Klatovy 2015 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny

Více

JAROSLAV KAFKA (* ) Inventář osobního fondu

JAROSLAV KAFKA (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE JAROSLAV KAFKA (* 1896-1973) Inventář osobního fondu Časové rozmezí: 1910-1973 (1986) Značka fondu: 114 Číslo evidenčního listu NAD: 74 Evidenční číslo inventáře: 95 Zpracovala:

Více

Společenstvo hostinských a výčepníků Klatovy (1885)

Společenstvo hostinských a výčepníků Klatovy (1885) Společenstvo hostinských a výčepníků Klatovy (1885)1891-1952 EL NAD č.: 1172 24 I. Vývoj původce archivního fondu První poradní schůze hostinských a výčepníků z Klatov a soudního okresu klatovského se

Více

Rodinný archiv Appeltauerů

Rodinný archiv Appeltauerů Státní oblastní archiv v Plzni 5.oddělení Rodinný archiv Appeltauerů 1828 1896 Inventář č. EL NAD: 20255 Číslo AP: 598 Ladislava Váňová Klatovy 2006 2 OBSAH Str. Úvod I. Vývoj původce archivního souboru...

Více

FRANTIŠEK BIDLO (* ) Inventář osobního fondu

FRANTIŠEK BIDLO (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE FRANTIŠEK BIDLO (* 1895-1945) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1920 1945 (1959) Značka fondu: 56 Číslo evidenčního listu NAD: 121 Evidenční číslo inventáře:

Více

Jedenáctiletá střední škola Tachov (1945) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Jedenáctiletá střední škola Tachov (1945) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Jedenáctiletá střední škola Tachov (1945) 1958-1961 Inventář Číslo EL NAD: 1028 Evidenční číslo pomůcky: 153 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah

Více

Společenstvo pekařů Sušice (1918) (1950)

Společenstvo pekařů Sušice (1918) (1950) Společenstvo pekařů Sušice (1918)1920-1947(1950) EL NAD č.: 629 63 I. Vývoj původce archivního fondu Odborné společenstvo mistrů pekařů v Sušici vzniklo odloučením od Živnostenského společenstva potravního

Více

Místní školní rada Žerovice (1950)

Místní školní rada Žerovice (1950) Státní okresní archiv Plzeň-jih se sídlem v Blovicích Místní školní rada Žerovice 1937-1949 (1950) Inventář EL NAD č.: 473 AP č.: 400 Jana Mašková Blovice 2003 Obsah Obsah 2 Úvod 3-4 Příloha č. 1 5 Inventární

Více

Společenstvo zahradníků a sadařů Klatovy

Společenstvo zahradníků a sadařů Klatovy Společenstvo zahradníků a sadařů Klatovy 1924-1948 EL NAD č.: 1187 102 I. Vývoj původce archivního fondu Mimořádná ustavující valná hromada spolku zahradnicko-štěpařského o utvoření Společenstva zahradníků-pěstitelů

Více

Základní devítiletá škola Skapce (1936)

Základní devítiletá škola Skapce (1936) Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Skapce (1936) 1945-1978 Inventář Číslo EL NAD: 662 Evidenční číslo pomůcky: 110 Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3

Více

Gymnázium Stříbro II. (1947)

Gymnázium Stříbro II. (1947) Státní oblastní archiv v Plzni Státní okresní archiv Tachov Gymnázium Stříbro II. (1947) 1961-1980 Inventář Číslo EL NAD: 350 Evidenční číslo pomůcky: 149 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3 I. Vývoj

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vojtěch Lanna

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vojtěch Lanna Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Vojtěch Lanna (1828-1840) INVENTÁŘ NAD č. 208 evidenční pomůcka č. 77 Ing. Miroslav Zvoník Praha 1944 Dějiny fondu Dokumenty zařazené do fondu

Více

Státní okresní archiv Tachov. Obecná škola (německá) Benešovice Inventář. Číslo listu NAD: 496 Evidenční pomůcka č. 26

Státní okresní archiv Tachov. Obecná škola (německá) Benešovice Inventář. Číslo listu NAD: 496 Evidenční pomůcka č. 26 Státní okresní archiv Tachov Obecná škola (německá) Benešovice 1918-1945 Inventář Číslo listu NAD: 496 Evidenční pomůcka č. 26 Jan Edl, Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3 I. Vývoj původce fondu...3

Více

Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové

Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 433 č. archivní pomůcky: 8920 Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové 949-952 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 204 O b s a h

Více

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE FRANTIŠEK KYSELA (* 1887-1942) Inventář osobního fondu

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE FRANTIŠEK KYSELA (* 1887-1942) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE FRANTIŠEK KYSELA (* 1887-1942) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1887-1942 Značka fondu: 39 Číslo evidenčního listu NAD: 38 Evidenční číslo inventáře: 51 Zpracovala

Více

MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny

MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny MUDr. Jakub Vetešník ZZS Olomouc Komise pro historii oboru ČSARIM MMXIV Mauric Remeš v době vídeňských studií medicíny, asi 1890 Vědecká knihovna v Olomouci,

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Procházka Emanuel, Ing.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Procházka Emanuel, Ing. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Procházka Emanuel, Ing. (1869-1909) Prozatímní inventární seznam NAD č. 483 evidenční pomůcka č. 175 Čakrtová Eva Praha 1957 Ing. Emanuel Procházka

Více

22. OBRAZOVÁ PŘÍLOHA. 1. Ladislav Šaloun a Alois Dlabač: Soutěžní návrh na pomník Františka Palackého v Praze, 1898

22. OBRAZOVÁ PŘÍLOHA. 1. Ladislav Šaloun a Alois Dlabač: Soutěžní návrh na pomník Františka Palackého v Praze, 1898 22. OBRAZOVÁ PŘÍLOHA 1. Ladislav Šaloun a Alois Dlabač: Soutěžní návrh na pomník Františka Palackého v Praze, 1898 2. Stanislav Sucharda a Alois Dryák: Soutěžní návrh na pomník Františka Palackého v Praze,

Více

F. A. Rotter & synové, jutovna a přádelna, Hořejší Vrchlabí

F. A. Rotter & synové, jutovna a přádelna, Hořejší Vrchlabí STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 443 č. archivní pomůcky: 8863 F. A. Rotter & synové, jutovna a přádelna, Hořejší Vrchlabí 860-940 inventář Alžběta Langová Chrudim 202 O b s a h Úvod

Více

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Státní statek Hlinsko

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Státní statek Hlinsko STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 2244 č. archivní pomůcky: 9025 Revoluční odborové hnutí - základní organizace Státní statek Hlinsko 1970-1990 (1997) inventář Hana Machatová Zámrsk 2016

Více

Pedagogická škola Sušice EL NAD č.: AP č.: 422

Pedagogická škola Sušice EL NAD č.: AP č.: 422 Státní okresní archiv Klatovy Pedagogická škola Sušice 1950-1966 Inventář EL NAD č.: 1390 AP č.: 422 Klatovy 2011 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny archivního fondu 3 III.

Více

Místní školní rada Dolany EL NAD č.: AP č.: 561

Místní školní rada Dolany EL NAD č.: AP č.: 561 Státní okresní archiv Klatovy Místní školní rada Dolany 1870-1949 Inventář EL NAD č.: 1532 AP č.: 561 Eva Ulrichová Klatovy 2015 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archiválií 3 II. Vývoj a dějiny archivního

Více

Místní školní rada Roupov

Místní školní rada Roupov Inventáře a katalogy fondů Státního okresního archivu Plzeň - jih v Blovicích Místní školní rada Roupov 1897-1950 Inventář Číslo evidenčního listu JAF: 344 Evidenční pomůcka č. 392 Jana Mašková Blovice

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Kordovský Adolf

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Kordovský Adolf Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Kordovský Adolf (1926-1958) Prozatímní inventární seznam NAD č. 709 evidenční pomůcka č. 181 Šťovíček Jan Praha 1997 Ing. Adolf Kordovský (1886-1986)

Více

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V C H E B

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V C H E B S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V C H E B Název archivní pomůcky: Sdružení židovské mládeže Techeleth Lavan Cheb Časové rozmezí: 1937 Druh archivní pomůcky: inventář Číslo listu JAF: 1172 Evidenční

Více

BEDŘICH SMETANA. 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha

BEDŘICH SMETANA. 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha BEDŘICH SMETANA 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha významný český hudební skladatel období romantismu Bedřich Smetana se narodil 2. března 1824 v Litomyšli. Jeho otec se jmenoval František

Více

Střední pedagogická škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Střední pedagogická škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Střední pedagogická škola Stříbro 1977-1991 Inventář Číslo EL NAD: 1027 Evidenční číslo pomůcky: 151 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3

Více

Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012

Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012 Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012 Základní a kontaktní údaje instituce Název: Moravská galerie v Brně Adresa: Husova 18, 66226 Brno Zřizovatel: Ministerstvo kultury ČR IČO 00094871

Více

Dodalová Irena (1900 1989)

Dodalová Irena (1900 1989) Dodalová Irena (1900 1989) 1919 1989 (1999) Inventář NFA 004 Název archivu: Národní filmový archiv, Praha Název archivní pomůcky: Dodalová Irena (1900 1989) Časový rozsah pomůcky: 1919 1989 (1999) Druh

Více

JMÉNA ULIC PODLE VÝZNAMNÝCH

JMÉNA ULIC PODLE VÝZNAMNÝCH JMÉNA ULIC PODLE VÝZNAMNÝCH JINDŘICHOHRADECKÝCH OBČANŮ ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je

Více

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE MIKOLÁŠ ALEŠ (1852-1913) Inventář osobního fondu

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE MIKOLÁŠ ALEŠ (1852-1913) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE MIKOLÁŠ ALEŠ (1852-1913) Inventář osobního fondu Časové rozmezí: 1865-1913 (1960) Číslo evidenčního listu NAD: 21 Evidenční číslo: 25 Zpracovala: Pavlína Pyšná Místo: Praha

Více

Místní školní rada Libákovice

Místní školní rada Libákovice Inventáře a katalogy fondů Státního okresního archivu Plzeň - jih v Blovicích Místní školní rada Libákovice 1908 1949 Inventář Číslo evidenčního listu JAF: 846 Evidenční pomůcka č. 382 Jana Mašková Blovice

Více

Odborná škola pokračovací pro ženské živnosti oděvní Klatovy

Odborná škola pokračovací pro ženské živnosti oděvní Klatovy Odborná škola pokračovací pro ženské živnosti oděvní Klatovy 1909 1939 Číslo evidenčního listu NAD: 1323-631 - Úvod I. Vývoj původce archivního fondu Škola byla založena v roce 1909 jako Průmyslová škola

Více

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ OSOBNOSTI 1 Jak se jmenoval český jazykovědec, autor první české mluvnice, který svá díla psal německy a latinsky a nevěřil

Více

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 50 č. archivní pomůcky: 8951 Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice /1935/ 1945-1948 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2015 O b s a

Více