Archiv Národní galerie v Praze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Archiv Národní galerie v Praze"

Transkript

1 Archiv Národní galerie v Praze 1922) 1848 ) JOSEF VÁCLAV MYSLBEK (1950) Inventář Značka fondu: 1 Číslo fondu (JAF): 33 Jméno zpracovatele: Pavlína Pyšná Praha

2 Původce fondu Sochař JOSEF VÁCLAV MYSLBEK se narodil 20. června 1848 v Praze na Smíchově jako syn malíře pokojů Václava Myslbeka ( ) a Antonie Adamcové ( ). Vedle nejstaršího Josefa vyrůstali ještě dva sourozenci, František a Anna. Jejich strýc Petr Mislbeck ( 1810 ) se kromě malování pokojů živil rovněž jako portrétní malíř a restaurátor obrazů. V letech 1864 až 1866 se J. V. Myslbek učil v sochařské dílně Tomáše Seidana, s nímž odjel do Vídně jako jeho pomocník na zakázce pro Arzenál. Ve Vídni se seznámil se sochařem Václavem Levým a po návratu obou do Prahy pokračoval Myslbek v letech 1867 až 1870 v učení v Levého dílně. Zároveň mezi lety 1868 až 1872 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze u Josefa Matyáše Trenkwalda. Po odchodu z Akademie podnikl studijní cestu Německem a déle pobyl v Drážďanech v ateliéru Ernsta Julia Hähnela. Roku 1873 si v Praze zřídil vlastní sochařskou dílnu ve Spálené ulici č. 35. Téhož roku se oženil s Karolinou Brožovou ( ), s níž se mu narodilo osm dětí: Karel ( ), Julius ( ), Milada,( 1878 ) Josef,( 1884 ) Marie ( ), Zdeněk ( ), Jiří ( 1891 ) a Božena ( ). Dva ze synů - Karel a Josef - dále rozvíjeli výtvarné nadání zděděné po otci a studovali malířství na Akademii výtvarných umění v Praze. V roce 1878 J. V. Myslbek navštívil Paříž v době světové výstavy a stýkal se zde s Vojtěchem Hynaisem, svým celoživotním přítelem. V letech 1885 až 1896 byl činný na Uměleckoprůmyslové škole v Praze, nejprve jako profesor a od roku 1893 jako ředitel. Poté až do roku 1919 působil na Akademii výtvarných umění v Praze, kde byl roku 1897, 1900 a 1906 zvolen rektorem. Mezi jeho četné žáky mj. patřil Josef Mařatka, Bohumil Kafka, Quido Kocián, Jan Štursa, Otakar Španiel či Karel Pokorný. V roce 1871 se Myslbek stal členem Umělecké besedy, v letech 1890 až 1899 byl členem Krasoumné jednoty a od roku 1898 Jednoty umělců výtvarných. Obdržel mnoho cen a medailí i čestný doktorát Karlo- Ferdinandovy univerzity. Zemřel 2. června 1922 v Praze a pohřben byl ve Slavíně na Vyšehradě. Josef Václav Myslbek je považován za zakladatele českého novodobého sochařství. Hlavní tvůrčí úsilí soustředil na volnou sochu a pomník, ovšem realizoval i řadu reliéfních děl. Myslbekova tvorba byla velmi početná. Propojil v ní počáteční romantismus s neorenesančním tvaroslovím, jež usilovalo o ideální krásu, i odkaz antiky s realismem. Zahájil přímé styky s francouzským uměním, které ho poutalo dovedností vyjádřit citový prožitek a vyhraněnými výrazovými prostředky. Myslbek byl obdivuhodně pracovitým umělcem, budícím svou ukázněností a přísností respekt, strávil nad většinou děl několik let a zcela zaslouženě si vydobyl přední místo v českém sochařství. Svými monumentálně realistickými 1

3 pracemi výrazně obohatil exteriér Prahy a dalších měst a jako vynikající portrétista zachytil a přesně vystihl podoby řady osobností své doby. CHRONOLOGICKÝ VÝBĚROVÝ SEZNAM DĚL J. V. MYSLBEKA Český pomník v Gräfenbergu Drama a Opera pro postranní nábřežní vchod Národního divadla pomník Jana Žižky v Táboře Krucifix na hrobce Stupeckých na Olšanských hřbitovech, na hrobce rodiny Ringhofferovy v Kamenici a v kostele Sacré-Coeur v Paříži sarkofág Václava Švagrovského pomník Jana Žižky v Čáslavi Oddanost a Stálost ve smýšlení pro atiku Parlamentu ve Vídni sochařská výzdoba městského chudobince v Praze sousoší Lumír a Píseň, Přemysl a Libuše, Záboj a Slavoj, Ctirad a Šárka pro Palackého most v Praze náhrobek Karla Sladkovského na Olšanských hřbitovech podobizna Františka Palackého jezdecký pomník sv. Václava na Václavském náměstí v Praze podobizna Františka hraběte Thun-Hohensteina podobizna Ervína hraběte Nostic-Rienecka podobizna Vojtěcha hraběte Kounice pomník kardinála Bedřicha Schwarzenberga v chrámu sv. Víta na Hradčanech sochařská výzdoba průčelí chrámu sv. Ludmily na Vinohradech Hudba ve foyeru Národního divadla podobizna Bedřicha Smetany sochařská výzdoba přístavby České spořitelny v Praze busta Lva Thuna a Jindřicha Clam-Martinice pro síň Parlamentu ve Vídni Benešova hrobka na Olšanských hřbitovech Vlastní podobizna hrobka Františka Ladislava Riegra na Vyšehradě dekorativní skupiny pro Hofburg ve Vídni podobizna Vojtěcha rytíře Lanny pomník Karla Hynka Máchy na Petříně pamětní plaketa arcivévody Františka Ferdinanda d Este 2

4 pomník Františka Ladislava Riegra v Riegrových sadech podobizny manželů Waldesových a návrh hrobky pomník biskupa Jana Valeriána Jirsíka v Českých Budějovicích Vedle nejvýznamnějších děl jsou přednostně uvedena ta sochařská díla, k nimž se vztahují dokumenty uložené v archivním fondu J. V. Myslbek. Výběr z literatury o původci fondu Alois Lodr, Josef Václav Myslbek. Korespondence. Praha Karel Boromejský Mádl, Jos. V. Myslbek. Praha Jiří Mašín, Josef Václav Myslbek. Praha Václav Vilém Štech, Jos. V. Myslbek. Praha Václav Vilém Štech, Josef Václav Myslbek. Praha Václav Vilém Štech, J. V. Myslbek. Praha Vojtěch Volavka, Josef Václav Myslbek. Praha Vojtěch Volavka - Hana Frankensteinová, Soupis sochařského díla Josefa Václava Myslbeka. Praha Jan Wagner, Josef Václav Myslbek [inventář LA PNP]. Praha Petr Wittlich, Sochařství. In: Emanuel Poche (ed.), Praha národního probuzení. (Čtvero knih o Praze). Praha 1980, s Petr Wittlich, Sochařství historismu: kult pomníků. In: Dějiny českého výtvarného umění III/2. Praha 2001, s František Žákavec, K věrnému přátelství Hynaise s Myslbekem. (Úsek : léta vyzdobování Národního divadla.) In: Sborník k sedmdesátým narozeninám Karla B. Mádla. Praha 1929, s František Žákavec, Tři přátelé z Umělecké besedy. (Z korespondence malíře Hynaise, sochaře Myslbeka a profesora Stupeckého.) In: Lumír LVI, 1930, s. 349, 422, 483, 538. Obsah a rozbor fondu Osobní pozůstalost Josefa Václava Myslbeka je reprezentována bohatým souborem písemných a obrazových dokumentů, které výstižně ilustrují umělcův plodný život v oblasti soukromé, umělecké i pedagogické. Archiválie dokumentují časové období od 70. let 19. století, kdy už měl Myslbek vlastní sochařskou dílnu a prožíval první úspěchy, a sahají až do samého závěru sochařova života. Pouze doba umělcova dětství, dospívání a studií tu není archivními materiály zastoupena. 3

5 V oddílu OSOBNÍ DOKLADY převažují písemnosti vypovídající o Myslbekově pedagogické působnosti a jeho finančních poměrech. Jako jedinečný pramen se tu jeví obsáhlé smlouvy, uzavřené mezi Myslbekem a příslušnými objednavateli na provedení sochařských děl pro Prahu i Vídeň, a s nimi částečně související skupina účetních záznamů, jež přináší informace o výši honorářů jednoho z nejžádanějších umělců své doby. Nejrozsáhlejší část archivního fondu představuje KORESPONDENCE. Mezi pisateli z okruhu vlastní rodiny dominují Myslbekem milovaní potomci. K Boženě, Karlovi, Josefovi i Jiřímu choval starostlivý otec velmi vřelé city, pečoval o jejich blaho a snažil se vyhovět všem jejich přáním a potřebám. Zato však v dochovaných písemnostech chybí jakákoli zmínka o Myslbekově manželce, jejíž životní názory a osobnost tak zůstávají navždy utajeny. Podstatnou část Myslbekovy korespondence tvoří dopisy objednavatelů uměleckých děl - soukromníků, korporací i institucí. Tyto písemnosti podávají ucelený obraz o historii vzniku jednotlivých sochařských děl, osvětlují okolnosti jejich zrodu a přibližují komplikované hledání jejich definitivní podoby. Početně a obsahově nejbohatší korespondenci týkající se sochařských zakázek vedl Myslbek s Libuší Bráfovou, která toužila po důstojné hrobce svého otce Františka Ladislava Riegra na Vyšehradě, dále též se svým častým spolupracovníkem architektem Antonínem Wiehlem, s profesorem brněnské techniky Karlem Hugem Kepkou, jenž objednal medaili pro rektorský řetěz, s Jindřichem Waldesem a jeho chotí Hedvikou, kteří sochaře hojně zaměstnávali v závěru jeho života, nebo i s Janem Ripperem, a sice v záležitosti návrhů na polský pomník v Gräfenbergu. Mezi korporacemi vystupovaly jako štědrý mecenáš a podporovatel umění městská rada v Praze, která mj. objednala sochařskou výzdobu Palackého mostu a městského chudobince u sv. Bartoloměje, nebo i Ministerstvo kultu a vyučování, vedoucí po několik let složitá jednání o konečné podobě sochy Hudby pro foyer Národního divadla, či vídeňské ministerstvo vnitra, hledající kvalitní sochařské výtvory pro budovu Parlamentu. Menší soubor tematicky příbuzných dopisů utvořily listy Myslbeka a žáků jeho speciální školy sochařské na Akademii výtvarných umění v Praze. Mladí horliví studenti jako Josef Axmann, Otto Birma či Václav Drobník svého učitele hluboce ctili, a to jak pro jeho umělecké nadání, tak i pro jeho přátelsky otevřenou duši. Ocitnuvši se uprostřed válečných bojů let 1915 a 1916, věnovali řadu vzpomínek nejen svému domovu, ale i svému učiteli a soužili se steskem po sochařské činnosti. Bližší kontakt Myslbek navázal i s umělci generačně spjatými, jako např. se sochařem Josefem Maudrem, jehož pomoc při zapůjčování studijních materiálů často a rád vítal. Protože Myslbek prováděl jen málo svých prací v definitivním 4

6 materiálu, objevují se mezi pisateli dopisů také různí kameníci a kovolitci, na něž připadl úkol provést sochu podle Myslbekova modelu v kameni či bronzu. Výjimečné postavení v rámci oddílu korespondence zaujímají dopisy, které Myslbek adresoval v letech 1907 až 1922 svému právnímu poradci Leopoldu Katzovi. Náplň 281 listů dovoluje poznat proměnu podstaty vztahu mezi oběma muži, kteří zprvu byli k sobě poutáni pouze záležitostmi úředního charakteru. Záhy se však zemský advokát stal blízkým přítelem významného umělce a prožíval s ním všechna jeho radostná, ale i smutnější a vážnější vnitřní rozpoložení. Kromě přijímání honorářů za sochařská díla, placení účtů, zajišťování reprodukčních práv, vyřizování daňových záležitostí a dalších úředních postupů se Katze velmi úzce dotýkaly i ryze rodinné záležitosti a osobní prožitky, zejména tragický skon Myslbekova syna Karla a starosti s transportem ve válce zraněného syna Jiřího ze zahraničí do pražské nemocnice. Stejně přátelsky laděné dopisy, navíc plné jadrných slov a nezvykle ostrých výrazů, si Myslbek vyměňoval i s Josefem Stupeckým, profesorem Právnické fakulty pražské univerzity. Oddíl RUKOPISŮ obsahuje bohatý soubor archiválií přinášející informace jak k Myslbekově umělecké činnosti tak k jeho učitelské působnosti. Zvýšenou pozornost zasluhují Myslbekovy rukopisné poznámky o vlastních sochařských dílech, jako např. stručné soupisy prací, rozpočtové výměry, rozpisy rozměrů soch nebo záznamy o historii vzniku jednotlivých prací. Dále se v umělcově pozůstalosti zachoval konvolut rukopisných záznamů, jenž vydal důležité svědectví o Myslbekově pedagogické činnosti na Akademii výtvarných umění v Praze v letech 1896 až Bohatým zdrojem informací o jednotlivých posluchačích Akademie, včetně údajů o jejich rodinných poměrech a jejich prospěchu, se staly obsáhlé katalogy studentů a množství seznamů žadatelů o umělecká stipendia. Myslbekovy vlastní VÝTVARNÉ PRÁCE reprezentují kresby a skici, jež se váží k jednotlivým sochařským dílům a velmi často jsou doprovázeny vlastnoručními písemnými poznámkami. Různé náčrty téhož tématu dokumentují složitý proces vzniku definitivní varianty sochy, a připomínají, jak těžce se každé dílo v Myslbekově ateliéru rodilo. Nadto byly v umělcově pozůstalosti uloženy i architektonické plány, mj. plán situování Myslbekovy pomníkové práce v Riegrových sadech v Praze. V rozsáhlém oddílu FOTOGRAFIÍ se kromě osobních a rodinných podobizen či pohledů do Myslbekova ateliéru na Akademii zachovala série fotografií významných osobností, které náležely k přímému okruhu zájemců o zhotovení portrétu předním umělcem své doby. Ateliérové podobizny i amatérské snímky a různě zvětšené fotografie Myslbek hojně využíval jako pomocný dokumentační materiál a věrně je studoval do nejmenších 5

7 podrobností. Skupina fotografií a reprodukcí vlastních sochařských děl J. V. Myslbeka vydává svědectví o sochařově osobní pracovní metodě, jež byla velmi namáhavá a časově náročná. Kreslení a vpisování do fotografií díla se u Myslbeka stalo častým způsobem korekce a každá jeho socha tak vznikala pozvolnou cestou postupných změn a trpělivého zdokonalování. Fotografie prací Myslbekových žáků, kteří museli velmi často řešit stejný úkol jako jejich mistr, doplňují fotografie a reprodukce děl cizích umělců českých i zahraničních, činných v oboru sochařství, malířství i grafiky. Z nich lze usuzovat na přímé popudy Myslbekovy tvorby a druhy jeho ideálů a vzorů, z nichž čerpal poučení. Oddíl NOVIN A VÝSTŘIŽKŮ dokládá Myslbekův detailní zájem o politické a kulturní dění na domácí i zahraniční scéně. Objemný svazek článků se věnuje osobnosti Františka Ladislava Riegra, jenž byl sochařovým častým modelem, a dále též Myslbekově osobě a rané fázi jeho sochařské tvorby konce 19. a počátku 20. století. Archivní charakteristika fondu Fond se nachází v dobrém fyzickém stavu, pouze několik jednotlivin je poškozeno přelomením, trhlinami (inv. č. 6, 7, 125, 243, 245) a vodou (inv. č. 91). Dokumenty fondu jsou uloženy v 10 kartonech a 2 zásuvkách mapových skříní, což odpovídá 319 inventárním číslům a 12 evidenčním jednotkám. Celková délka fondu činí 1,3 bm. Časové rozpětí fondu je (1950). Záznam o zpracování fondu Umělecká pozůstalost Josefa Václava Myslbeka byla v roce 1922 zakoupena státem a deponována v Moderní galerii v Praze. Spolu s uměleckými díly byla rovněž převzata část Myslbekovy písemné pozůstalosti a prozatím uložena v téže instituci. V roce 1928 byly získané dokumenty (mj. fotografie, zápisníky, úřední spisy Akademie výtvarných umění, časopisy a noviny, korespondence) předběžně roztříděny. Soubor korespondence byl přitom vyčleněn a uložen do zvláštní zapečetěné bedny, která byla předána do úschovy Národnímu muzeu v Praze s nařízením po dobu 10 let ji neotevírat. Když došlo v roce 1942 ke zrušení Moderní galerie, byla osobní pozůstalost J. V. Myslbeka převedena do Českomoravské zemské (Národní) galerie. Tyto v roce 1922 státem získané dokumenty utvořily jádro osobního fondu Josef Václav Myslbek uloženého v Archivu NG. Fond byl postupně mezi lety 1953 až 2004 obohacován o další přírůstky, ať už obsáhlé soubory dokumentů či jednotliviny. Velmi bohatý celek písemností byl předán do Archivu NG numismatickým oddělením Národního muzea v 6

8 Praze v roce Jednalo se o část pozůstalosti Myslbekova blízkého přítele a rodinného právníka Leopolda Katze, která obsahovala nejen korespondenci mezi oběma zmíněnými muži, ale i umělcovy dopisy vyměněné s řadou dalších zajímavých osobností, jeho rukopisné poznámky či skici. Archivní fond byl dále doplňován nákupy od soukromých osob (v roce 1953 a 1954), dary (v roce 1954, 1973 a 1987), zisky z pozůstalosti Emila Filly (v roce 1961) a od státní instituce (v roce 1953). Fond se rozrůstal také prostřednictvím nákupů z antikvariátu (v roce 1963, 1964, 1965, 1967, 1975 a 1995) a prostřednictvím převodů ze sbírky sochařství NG (v roce 1990 a 1991) a z oddělení dokumentace NG (v roce 1965, 1995 a 2004). Menší soubor dokumentů byl získán blíže nespecifikovaným způsobem (v roce 1981). Dokumenty fondu byly zapsány pod přírůstkovými čísly AA 1, AA 4, AA 8-10, AA 29, AA , AA , AA 877, AA , AA , AA 1445, AA , AA 1572, AA 1609, AA 1710, AA 2101, AA 2417, AA 2782, AA 2849, AA , AA 3047, AA 3077, AA 3113, AA 3202, AA , AA 3480, AA 3598, AA Uspořádání a evidence fondu v Archivu NG se řídily zásadami pro zpracování osobních pozůstalostí s přihlédnutím ke specifice fondu. Zpracování korespondence J. V. Myslbeka s Jindřichem Waldesem a jeho manželkou, uložené ve třech albech, provedl již v roce 1997 Mgr. Roman Musil, ovšem jednalo se o pouhý soupis jednotlivých po sobě jdoucích dopisů bez jejich rozřazení do skupin podle odesílatele respektive příjemce. Při pořádání fondu v roce 2004 bylo kvůli lepší orientaci přikročeno k roztřídění dopisů do jednotlivých oddílů podle odesílatele respektive příjemce a k místnímu a časovému údaji pak byla připojena poznámka ve které knize a na které straně se daný dopis nachází. V důsledku tohoto postupu je porušena vzestupná řada čísel kartonů. Při inventarizaci fondu J. V. Myslbek byly dokumenty v rámci jednotlivých oddílů řazeny chronologicky nebo na základě svého rozsahu a míry výpovědní hodnoty. V inventárním záznamu je původce fondu uváděn pouze iniciálami J. V. M., aby nedocházelo ke zbytečnému opakování celého jména. Dodatek viz s inventárním číslem upozorňuje na další písemnosti, které se k dané archiválii obsahově pojí a doplňují informace v ní obsažené, nebo poukazuje na dokumenty, jež se sice bezprostředně vztahují k uvedené osobě či korporaci, avšak byly přiřazeny pro svou obsahovou různorodost k jiné skupině materiálů. Řada dopisů z archivního fondu byla publikována v roce 1960 v knize Aloise Lodra J. V. Myslbek. Korespondence. Na tyto písemnosti je v inventárním seznamu odkazováno zkrácenou citací Korespondence spolu s údajem čísla strany. Rovněž v oddílu Fotografie 7

9 sochařských děl J. V. Myslbeka bylo kvůli rychlé identifikaci žádoucí uvádět u názvu jednotlivých děl také číslo, pod kterým jsou katalogizovány v publikaci Soupis sochařského díla J. V. Myslbeka, sestavené v roce 1929 Vojtěchem Volavkou. Celkem 26 dokumentů z archivního fondu bylo prezentováno v rámci výstavního projektu Za zrcadlem, Čeští sochaři ve fotografiích a dokumentech, připraveného v roce 1993 Archivem Národní galerie v Praze pod vedením Víta Vlnase. Dokumenty vztahující se k původci fondu uložené v jiných fondech ANG Fond Václav Brožík, značka fondu 9, AA 3234 (1 dopis Václava Brožíka J. V. Myslbekovi z roku fotokopie dopisu z LA PNP) Fond Ferdinand Engelmüller, značka fondu 11, AA 186 (1 dopis J.V.M. Ferdinandu Engelmüllerovi b.d.) Fond Vojtěch Hynais, značka fondu 18, AA 2888, 2925 (123 dopisů J.V.M. Vojtěchu Hynaisovi z let ) Fond Ladislav (Láďa) Novák, značka fondu 28, AA 1021 (1 dopis J.V.M. Ladislavu Novákovi z roku 1918), AA 1022 (2 dopisy J.V.M. Emanuelu Novákovi z roku 1891 a 1896) Fond Viktor Oliva, značka fondu 38 (9 dopisů J.V.M. Viktoru Olivovi z let , inv. č , karton 1) Fond Artur Schauer - Jaroslav Novák, značka fondu 126, AA 3310 (4 dopisy J.V.M. Arturu Schauerovi z roku 1916) Fond Václav Sochor, značka fondu 8, AA 30/18 (1 navštívenka J.V.M. s přípisem pro Václava Sochora z roku 1890) Fond Topičovo nakladatelství, značka fondu 111, AA 3111 (6 dopisů J.V.M. Františku Topičovi z let , 19 dopisů cizích ohledně sochařských děl J.V.M. z let , 5 listů dokumentačního materiálu o J.V.M. z roku 1890) Fond Krasoumná jednota (korespondence z roku č.j. 617, z roku č.j. 598, z roku č.j. 892, z roku č.j. 24, 32, 83) Fond Moderní galerie, AA 1327/M, složka J. V. Myslbek č. 344 (korespondence a jiné dokumenty o ziscích sochařských děl J.V.M. pro Moderní galerii - český odbor kuratoria), AA 1330/1 (převzetí umělecké pozůstalosti J.V.M. státem), AA 3242 (6 fotografií z převozu jezdecké sochy sv. Václava z Výstaviště v Praze na zámek Zbraslav v roce 1943) Fond Společnost vlasteneckých přátel umění, AA 1051 (výpisy ze 2 dopisů Václava Brožíka J. V. Myslbekovi z roku 1892) 8

10 Sbírka Bohuše Foita, značka sbírky 102, AA 124 (1 dopis J.V.M. Obchodní a živnostenské komoře v Praze z roku 1916) Sbírka Františka Macháčka, značka sbírky 104, AA 921 (1 dopis J.V.M. Adolfu Donathovi z roku 1911) Sbírka Lva Nerada - Rudolfa Ryšavého, značka sbírky 94, AA3051 (soubor dokumentačních materiálů o J.V.M.) Sbírka Jindřicha Waldese, značka sbírky 101, AA 896 (2 kresebné návrhy J.V.M. na hrobku rodiny Waldesovy) Sbírka medailí, AA 2750 (stříbrná pamětní mince 50 Kčs, vydaná k výročí J.V.M. v roce 1972) Sbírka úmrtních oznámení, AA 871/87, 871/442, 808/12 (6 kusů) Sbírka Varia, AA 1498 (skicář Rudolfa Myslbeka, bratra J.V.M., s podpisem J.V.M.), AA 2399 (2 fotografie sochy sv. Jana Křtitele od J.V.M. na náhrobku rodiny Skramlíků na Olšanech), AA 2400 (3 fotografie soch atlantů od J.V.M. na portále domu čp XVI. v Praze), AA 3610/2 (1 pohlednice Hanuše Schwaigera J. V. Myslbekovi z roku 1910) Dokumenty vztahující se k původci fondu uložené v jiných archivech Literární archiv Památníku národního písemnictví v Praze: Fond Josef Václav Myslbek, č. inv. 166 ( , 7 kartonů - korespondence, rukopisy vlastní, varia / kresby) I. Osobní doklady OBSAH I.1 Smlouvy I.1.a Smlouvy vlastní I.1.b Smlouvy cizí I.2 Vyúčtování honorářů II. Korespondence II.1 Korespondence rodinná II.1.a Korespondence přijatá od členů rodiny II.1.b Korespondence odeslaná členům rodiny II.2 Korespondence přijatá II.2.a Korespondence přijatá od jednotlivců 9

11 II.2.b Korespondence přijatá od korporací II.3 Korespondence odeslaná II.3.a Korespondence odeslaná jednotlivcům II.3.b Korespondence odeslaná korporacím III. Rukopisy III.1 Rukopisy a poznámky vlastní Rukopisy a poznámky k vlastním sochařským dílům Rukopisy a poznámky z působení na Akademii výtvarných umění v Praze v letech III.2 Rukopisy a poznámky cizí IV. Výtvarné práce IV.1 Kresby a skici vlastní IV.2 Architektonické plány V. Tisky VI. Fotografie VI.1 Fotografie osobní VI.2 Fotografie rodinné VI.3 Fotografie žáků J. V. Myslbeka na Akademii výtvarných umění v Praze VI.4 Fotografie ateliéru J. V. Myslbeka na Akademii výtvarných umění v Praze VI.5 Fotografie výstav VI.6 Fotografie osob a koní materiál studijní a dokumentační VI.7 Fotografie sochařských děl J. V. Myslbeka VI.8 Fotografie sochařských děl žáků J. V. Myslbeka VI.9 Fotografie a reprodukce cizích děl VII. Noviny a výstřižky VII.1 Soubor novin VII.2 Soubor výstřižků VIII. Dokumentace IX. Varia Inv.č. Obsah Časový rozsah Přír.č. Ev.j I. OSOBNÍ DOKLADY 1 Křestní list, ověřený opis z , něm AA8/1 1 10

12 2 Zápisy z matriky Akademie výtvarných umění z let , něm. (4 fotokopie) 3 Legitimace pro slevu na jízdné rakouských drah v letech 1913 až AA AA Členský list Zemského spolku Zlatého kříže 1908 AA8/1 1 5 Členské listy Krasoumné jednoty, 2 kusy 1908, 1911 AA8/1 AA Osobní výkazy z Uměleckoprůmyslové školy v Praze pro školní rok 1891/1892 a 1893/1894, 3 kusy (1 poškozen) AA808 AA775 AA Přehledy platů v letech 1890 až 1893 a v roce 1914, 2 kusy (1 poškozen) AA1011 AA Daňová přiznání, něm., 4 kusy AA1011 AA773 AA Diplom ze III. mezinárodní umělecké výstavy v Mnichově (zlatá medaile I. třídy za sochu Oddanost) NENALEZENO 10 Doklad o udělení ceny za bystu Františka hraběte Thun- Hohensteina, , ang AA AA Podpis J. V. M., (fotokopie) 1901 AA Životopisné údaje J.V.M., autograf, [po 1901], něm., 4 listy [1901] AA Úmrtní oznámení J.V.M., 2 kusy 1922 AA Úmrtní oznámení J.V.M., kn.ii. č AA Úmrtní oznámení Antonie Myslbekové, matky J.V.M., , č. a něm AA802 1 I.1 SMLOUVY 11

13 I.1.a SMLOUVY VLASTNÍ 16 Smlouvy a objednávka na alegorické sochy - Spořivost, Oddanost, Stálost ve smýšlení - pro atiku Parlamentu ve Vídni, něm., 4 kusy AA Smlouva mezi J.V.M. a florentských sochařem Raffaelem Cellai na provedení dvou alegorických soch - Oddanost a Stálost ve smýšlení - pro atiku Parlamentu ve Vídni, květen 1884, něm. 18 Smluvní podmínky a smlouva na sochařskou výzdobu městského chudobince u sv. Bartoloměje v Praze, 2 kusy 19 Smlouva na náhrobek Karla Sladkovského na olšanském hřbitově v Praze, AA AA AA Smlouva na portrétní bystu Jindřicha hraběte Clam- Martinice s postamentem pro sloupovou síň Parlamentu ve Vídni, , něm. Doklad o dodání mramoru z Laasu, , něm., 3 kusy AA I.1.b SMLOUVY CIZÍ 21 Vypsání konkurzu na sochy hrabat Kašpara Šternberka a Jindřicha Clam-Martinice pro Panteon Národního muzea v Praze, viz inv. č Smlouva mezi Zemským výborem království Českého a V. Brožíkem, F. Ženíškem a V. Hynaisem na malířskou výzdobu Panteonu Národního muzea v Praze viz inv. č , inv. č AA AA I.2 VYÚČTOVÁNÍ HONORÁŘŮ 23 Honoráře za sochu Hudby, něm., 4 kusy AA Honoráře za portrétní bysty - hraběte Jindřicha Clam- Martinice a Lva Thun-Hohensteina - pro sloupovou síň Parlamentu ve Vídni, něm., 3 kusy 1896 AA Honorář za model sochy sv. Václava, AA

14 26 Honorář pro Václava Maška za odlitek Myslbekovy sochy sv. Václava, , něm. 27 Honorář za dekorativní skupiny pro Hofburg ve Vídni, , něm. (s obálkou) 1894 AA AA Účty truhlářství Františka Pešty v Praze, 7 kusů AA Účty za sádrové formy Victora Silvestra (s přípisy J.V.M.), 27 kusů a 1 dopis 30 Dodací listy společnosti Pražská Metallurgie v Praze, 3 kusy a 1 dopis AA AA Různé účty (s přípisy J.V.M.), 7 kusů AA1010 AA804 1 II. KORESPONDENCE II.1 KORESPONDENCE RODINNÁ II.1.a KORESPONDENCE PŘIJATÁ OD ČLENŮ RODINY 32 Dlabač, Vojtěch (zeť J.V.M., manžel Boženy Myslbekové) Přelouč, (s obálkou) 1915 AA791 1 Myslbek, Jiří (syn J.V.M.) viz inv. č Myslbeková, Božena (dcera J.V.M.) [Praha], [1904] (s obálkou) b.m., b.m., [Praha], (s obálkou) Hvězdonice, (s obálkou) viz inv. č [1904] AA801 1 II.1.b KORESPONDENCE ODESLANÁ ČLENŮM RODINY 34 Myslbek, Jiří (syn J.V.M.) AA

15 b.m., (fotokopie) b.m., (fotokopie) Myslbek, Josef (syn J.V.M.) b.m., (koncept) b.m., (koncept) AA Myslbek, Karel (syn J.V.M.) b.m., , něm. (koncept telegramu). Připojen dopis Leopoldu Katzovi 1915 AA781 1 II.2 KORESPONDENCE PŘIJATÁ II.2.a KORESPONDENCE PŘIJATÁ OD JEDNOTLIVCŮ 37 Axmann, Josef (sochař) Rusko, (korespondenční lístek, s přípisem Alfreda Justitze, něm.) [Rusko], [ ] (s obálkou) [Rusko], (korespondenční lístek, s přípisem Alfreda Justitze, něm.) [Rusko], (korespondenční lístek) AA Benda, Břetislav (sochař) Praha, (s obálkou s přípisem J.V.M.) 39 Bendelmayer, Karel (majitel umělecké slévárny v Praze) Praha, (s přípisem J.V.M.) Korespondence s Bienerth-Schmerling, Richard hrabě (diplomat) [Vídeň], [ ], něm. (pozvánka, s obálkou) 41 Birma, Otto (sochař) b.m., (korespondenční lístek) 1918 AA AA29/12 1 [1910] AA AA Bráf, Albín (profesor národního hospodářství Karlovy univerzity v Praze, ministr orby) b.m., [ ] (navštívenka s přípisem) Korespondence s.217 Praha, Korespondence s.242 [1909] AA29/ Bráfová, Libuše (dcera Františka Ladislava Riegra, manželka Albína Bráfa) AA29/5 AA29/

16 Praha, (s konceptem odpovědi J.V.M. z ) Korespondence s.214 b.m., Korespondence s.214 Roztoky, Korespondence s.215 Roztoky, (s konceptem odpovědi J.V.M. z , přiložen strojopisný opis dopisu) Korespondence s.216 Praha, Roztoky, (připojen dopis J.V.M. Antonínu Wiehlovi, b.m., , a odpověď Wiehlova, Smolnice, ) Korespondence s Roztoky, Korespondence s.232 b.m., (s přípisem J.V.M.) Korespondence s.234 b.m., (s obálkou) Korespondence s.234 b.m., Korespondence s b.m., Korespondence s.238 Roztoky, Korespondence s Roztoky, b.m., Korespondence s.241 Roztoky, Korespondence s Roztoky, Korespondence s Roztoky, Korespondence s.244 Roztoky, Korespondence s Drobník, Václav (sochař) b.m., [25.] (korespondenční lístek) 45 Ducháček, František (kameník) Praha, Hilbert, Kamil (architekt) Praha, (s obálkou s přípisem J.V.M.) 47 Janota (místodržitelský rada) b.m., (navštívenka s přípisem) 48 Justitz, Alfred (malíř) [Rusko], [ ], něm. (korespondenční lístek) viz inv. č a viz inv. č Kafka, Bohumil (sochař) [Chartres], [ ] (pohlednice) 1916 AA AA AA AA29/17 1 [1916] AA786 1 [1906] AA Katz, Leopold (právník) Praha, (s odpovědí J.V.M. z ) Praha, (s odpovědí J.V.M. z ) Praha, (s odpovědí J.V.M. z ; s AA

17 obálkou) Praha, (s odpovědí J.V.M. z ) 51 Kepka, Karel Hugo (profesor České vysoké školy technické v Brně) Brno, [1912] (s konceptem odpovědi J.V.M. z ) [Brno], [ ] (s konceptem odpovědi J.V.M. z ; s obálkou) Brno, (s 2 koncepty telegramu a dopisu J.V.M. z ) b.m., [červen 1913] (s konceptem odpovědi J.V.M. z ; vložena skica medaile na pausovacím papíře) Brno, (s přípisem J.V.M.; s obálkou) [Brno], [ ] (s obálkou s přípisem J.V.M.) viz inv. č. 84 [1912] AA Kheil, Napoleón Manuel (překladatel španělštiny) Praha, (s obálkou) 1910 AA Klar, Rudolf (místodržitelský rada, správce ústavu slepých) Praha, [ ], něm. (telegram) [ ] AA Klein, Wilhelm (profesor klasické archeologie na Karlově univerzitě v Praze) Praha, , něm. (dopisnice) kn.i. č.4 55 Krupička, Václav (sochař) Kutná Hora, (s přípisem J.V.M.) 1917 AA AA Latour, hrabě (sekční šéf, Ministerstvo kultu a vyučování) Vídeň, [ ], něm. (telegram) [ ] AA Malinský, František b.m., [ ] (korespondenční lístek) [1916] AA Mašek, Václav (majitel umělecké slévárny v Praze - Karlíně) Praha, (s obálkou s přípisem J.V.M.) Praha, (s přípisem J.V.M.) Praha, Praha, Praha, (připojen náčrt pomníku F. L. Riegra od AA1445 AA29/

18 J.V.M.) viz inv. č Miller, Ferdinand (sochař, ředitel Akademie výtvarných umění v Mnichově) Mnichov, , něm. (telegram) kn.i. č Mlejnek, Gustav (účastník incidentu v tramvaji) Praha, Petrovits, Demeter (ředitel Hlavního mincovního úřadu ve Vídni) Vídeň, [před ], něm. (dopisnice, s přípisem J.V.M.) kn.i. č.5 62 Pokorný, Josef (návštěvník výstavy kritizuje sochaře Jana Štursu) [Praha], [ ] (s obálkou) 63 Quattrini, Luigi Buzzi (kameník) Vídeň, , něm. 64 Ringhoffer, Emanuel svobodný pán (průmyslník) Kamenice, , něm. 65 Ripper, Jan (nadporučík, zeť Vincence Priessnitze) Gräfenberg, , něm. (připojeny 2 kresby hlavic sloupů k návrhu polského pomníku k Gräfenbergu) Gräfenberg, , něm. (připojena kresba návrhu polského pomníku v Gräfenbergu) Gräfenberg, , něm. (připojeny kresby návrhu polského pomníku v Gräfenbergu) Gräfenberg, , něm. Gräfenberg, , něm. 66 Řežábek, Karel (správce spořitelny v Jičíně) Jičín, (s konceptem odpovědi J.V.M. z ) 67 Schönborn, Vojtěch Josef hrabě Praha, (s konceptem odpovědi J.V.M. z ) 68 Stupecký, Josef (profesor Právnické fakulty Karlovy univerzity v Praze) [Praha], (s obálkou) Praha, (s obálkou) viz inv. č. 149 b. d AA AA784 1 [1917] AA10 4 [1908] AA AA AA AA29/ AA AA AA Štursa, Jan (sochař) 1921 AA

19 Řím, (pohlednice) 70 Thun-Salm, hrabě a hraběnka pozvánka na soirée, b.r., něm. 71 Töply, Robert rytíř von (lékař) Vídeň, [červenec 1894], něm. (s konceptem odpovědi sepsané J. Stupeckým, s přípisem J.V.M.) 72 Vácha, Rudolf (malíř) navštívenka s přípisem, b.m., b.d. 73 Víšek, Jiří (průmyslník v Praze - Královské Vinohrady) Praha, , kn.i. č Vláčil, František (vojín, přítel Myslbekova syna Zdeňka) b.m., (s obálkou) 75 Vogel (vojín) b.m., [ ] (s obálkou) 76 Waldes, Jindřich (průmyslník, sběratel) Praha, (s obálkou s přípisem J.V.M.), kn.i. č.3 Praha, (s obálkou s přípisem J.V.M.), kn.i. č. 6 b.m., (kopie) kn.i. č.14 Korespondence s.281 b.m., (kopie, přiloženy 2 náčrty epitafu od J.V.M.) kn.i. č.16 Korespondence s.282 b.m., (kopie) kn.i. č.20 b.m., (kopie) kn.i. č.21 b.m., (kopie) kn.i. č.28 b.m., (kopie) kn.i. č.32 b.m., (kopie) kn.i. č.35 b.m., (kopie) kn.i. č.39 b.m., (kopie) kn.i. č.40 b.m., (kopie) kn.i. č.51 b.m., (kopie) kn.i. č.59 b.m., (kopie) kn.i. č.62 b.m., (kopie) kn.i. č.71 b.m., (kopie) kn.i. č.73 b.m., (kopie) kn.i. č.75 b.m., (kopie) kn.i. č.77 b.m., (kopie) kn.i. č.86 b.m., (kopie) kn.i. č.88 b.m., (kopie) kn.i. č.89 b.m., (kopie) kn.i. č.91 b.m., (kopie) kn.ii. č.10 b.m., (kopie) kn.ii. č.17 Praha, (kopie) kn.ii. č.18 b.r. AA [1894] AA b.d. AA AA AA796 1 [1913] AA AA

20 b.m., (kopie) kn.ii. č.31 b.m., (kopie) kn.ii. č.36 Korespondence s.291 b.m., (kopie) kn.ii. č.37 b.m., (kopie) kn.ii. č.40 b.m., (kopie) kn.ii. č.43 b.m., (kopie) kn.ii. č.46 Korespondence s.292 b.m., (kopie) kn.ii. č.47 Korespondence s b.m., (kopie) kn.ii. č.49 b.m., (kopie) kn.ii. č.50 Korespondence s.293 b.m., (kopie) kn.ii. č.55 Korespondence s.295 b.m., (kopie) kn.ii. č.56 b.m., (kopie) kn.ii. č.62 b.m., (kopie) kn.ii. č.65 b.m., (lístek se vzkazem) kn.ii. č Walz Vídeň, [ ], něm. (telegram) Vídeň, [ ], něm. (telegram) [ ] AA Weidlich, Otto (sochař) b.m., , něm. (korespondenční lístek) 1916 AA Wiehl, Antonín (architekt) Smolnice, Korespondence s Smolnice, Korespondence s.219 [Smolnice], [ ] (korespondenční lístek, s přípisem J.V.M.) Korespondence s.222 Smolnice, Korespondence s.232 b.m., Korespondence s.232 [Praha], [ ] (korespondenční lístek, s přípisem J.V.M.) Korespondence s.233 [Praha], [ ] (korespondenční lístek, s přípisem J.V.M.) Korespondence s.240 viz inv. č [1910] AA29/ Wiehlová, Marie (manželka Antonína Wiehla) [Praha], [ ] (korespondenční lístek) [1910] AA29/ Windischgrätz, Alfred kníže (předseda rakouské panské sněmovny) Vídeň, [ ] (telegram) viz inv. č [1916] AA Winter, Zikmund (kulturní historik) [1903] AA

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Kadeřávek František, prof. Ing. Dr. (1920-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 465 evidenční pomůcka č. 172 Honzáková Valerie Praha 1971

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Ing. dr. Josef Rybák (1885-1938) INVENTÁŘ NAD č. 700 evidenční pomůcka č. 257 Miroslav Balcar Praha 2004 Ing. dr. Josef Rybák Od roku 1904 vrchní

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922)

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) (1865-1921 [1977]) INVENTÁŘ NAD č. 756 evidenční pomůcka č. 306 PhDr. Zdeněk Vácha Praha 2008-2009 Obsah:

Více

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE FRANTIŠEK KYSELA (* 1887-1942) Inventář osobního fondu

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE FRANTIŠEK KYSELA (* 1887-1942) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE FRANTIŠEK KYSELA (* 1887-1942) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1887-1942 Značka fondu: 39 Číslo evidenčního listu NAD: 38 Evidenční číslo inventáře: 51 Zpracovala

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Peča Václav, JUDr. (1869-1945) Prozatímní inventární seznam NAD č. 640 evidenční pomůcka č. 198 Honzáková Valerie Praha 1971 JUDr. Václav Peča

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Vetter Quido, prof. (1910-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 577 evidenční pomůcka č. 215 Honzáková Valerie Praha 1971 Prof. Quido Vetter

Více

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 EL NAD 416 209 I. Vývoj původce archivního souboru Před zřízením školy byl Terešov přiškolen k Drahoňově Újezdu, zdejší škola byla založena v roce 1845

Více

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE JAN ŠTURSA (1880 1925) Inventář osobního fondu

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE JAN ŠTURSA (1880 1925) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE JAN ŠTURSA (1880 1925) Inventář osobního fondu Časové rozmezí: 1895-1979 Značka fondu: 3 Číslo evidenčního listu NAD: 15 Zpracovala: Jaromíra Nováková Místo: Praha 1992,

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Procházka Emanuel, Ing.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Procházka Emanuel, Ing. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Procházka Emanuel, Ing. (1869-1909) Prozatímní inventární seznam NAD č. 483 evidenční pomůcka č. 175 Čakrtová Eva Praha 1957 Ing. Emanuel Procházka

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Živanský Bohdan, Dr.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Živanský Bohdan, Dr. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Živanský Bohdan, Dr. (1900-1947) Inventář NAD č. 434 evidenční pomůcka č. 155 Čakrtová Eva Praha 1955 Dr. Bohdan Živanský Narodil se v Brně

Více

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína Václav Fiala pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína v Klatovech Carrarský mramor, 155 x 500 cm Klatovy, Pražská 23 2012 Čeněk Vosmík: Pavel Kristián z Koldína, 1924 umělý kámen, schodiště klatovské

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vydrova továrna na výrobu poživatin

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vydrova továrna na výrobu poživatin Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Vydrova továrna na výrobu poživatin (1896-1938) Prozatímní inventární seznam NAD č. 453 evidenční pomůcka č. 167 Čakrtová Eva Praha 1955 František

Více

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ OSOBNOSTI 1 Jak se jmenoval český jazykovědec, autor první české mluvnice, který svá díla psal německy a latinsky a nevěřil

Více

KNIHY HŘBITOVA V ŽÍŠOVĚ. 1. vydání září 2008

KNIHY HŘBITOVA V ŽÍŠOVĚ. 1. vydání září 2008 KNIHY HŘBITOVA V ŽÍŠOVĚ 1. vydání září 2008 Poznámky na úvod: Hřbitovní knihy se sestávají z: Ze starší knihy, v kterém byly sepsány relativně starší hroby a starší plátci hrobů Z novější knihy (sešitu),

Více

Č.K.V. Král. Vinohrady

Č.K.V. Král. Vinohrady Archiv sportu a tv inventář č. 97 NAD č. 242 Č.K.V. Král. Vinohrady (Cyklistický oddíl: TJ Sokol Vinohrady, TJ Spartak Praha Stalingrad, TJ Bohemians ČKD) 1882 1972 V Praze 2011 Lucie Swierczeková Ú v

Více

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013 Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze za rok 2013 Sídlo archivu a kontakty: Stroupežnického 32, 150 00 Praha 5 tel. +420 222 749 211, + 420 257 311 492 Zřizovatel: Židovské muzeum v Praze, U

Více

VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍ SPOLEK LIDUMIL KOMÁROV

VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍ SPOLEK LIDUMIL KOMÁROV Státní oblastní archiv v Praze Státní okresní archiv Beroun VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍ SPOLEK LIDUMIL KOMÁROV 1882 1950 INVENTÁŘ Číslo listu NAD: 742 Evidenční číslo pomůcky: 822 Kateřina Fryaufová Beroun

Více

Kultura v 2. polovině 19. století

Kultura v 2. polovině 19. století Kultura v 2. polovině 19. století AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP popíše situaci v 2. polovině 19. století v české kultuře a umění, práce s textem čtení s porozuměním FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU

Více

Inventáře Archivu hlavního města Prahy OBECNÁ ŠKOLA PRAHA XI. - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 1932-1948. Inventář. (NAD č.: 2652) (Č.

Inventáře Archivu hlavního města Prahy OBECNÁ ŠKOLA PRAHA XI. - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 1932-1948. Inventář. (NAD č.: 2652) (Č. Inventáře Archivu hlavního města Prahy 090400/03 OBECNÁ ŠKOLA PRAHA XI. - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 1932-1948 Inventář (NAD č.: 2652) (Č. pomůcky: 496) Petra Krátká Praha 2009 Obecná škola Praha XI. Hrdlořezy,

Více

Erbovní sešity 1968 1971

Erbovní sešity 1968 1971 Erbovní sešity 1968 1971 Erbovní sešit č. 1, srpen 1968 Praha Žižkov, U Památníku 2. Redakční rada: Dr. František Beneš, Adolf F. J. Karlovský, Dr. Zdeněk Mareš, Josef Milde, Dr. Alois Přibyl, CSc., Dr.

Více

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část 8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS 4.část Božena Němcová (1820 1862) *Vídeň narodila se jako dcera panského kočího Němce Jana Pankla a české služky Terezie Novotné dětství prožila v ratibořickém údolí u České Skalice

Více

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce proti průmyslové civilizaci Secesi charakterizuje přesycenost

Více

Jeho díla jsou zastoupena v muzeích a soukromích sbírkách v Evropě, zámoří a v Austrálii.

Jeho díla jsou zastoupena v muzeích a soukromích sbírkách v Evropě, zámoří a v Austrálii. Milan Ďuriš Milan Ďuriš se narodil v Toužimi. Od roku 1982 se věnuje malbě. V druhé polovině 80. let absolvoval soukromé studium. Je členem Unie výtvarných umělců, v tvůrčí skupině P89 a v Asociaci Momentary

Více

Československá filmová společnost I

Československá filmová společnost I Československá filmová společnost I 1936 1938 Inventář NFA 2009 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Československá filmová společnost I Časový rozsah pomůcky: 1936 1938

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Tille Jan, ing.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Tille Jan, ing. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Tille Jan, ing. (1861-1931) Prozatímní inventární seznam NAD č. 608 evidenční pomůcka č. 208 Honzáková Valerie, Tille Jan Praha 1971 Tille Jan,

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Oslavy 250. výročí založení ČVUT

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Oslavy 250. výročí založení ČVUT Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Oslavy 250. výročí založení ČVUT (707-957) Prozatímní inventární seznam NAD č. 522 evidenční pomůcka č. 23 Honzáková Valerie Praha 97 ČVUT Praha

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Kavalierovské sklárny

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Kavalierovské sklárny Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Kavalierovské sklárny (1875-1905) Prozatímní inventární seznam NAD č. 187 evidenční pomůcka č. 72 Čmerda Vladimír Praha 1966 inv. č. sign. obsah

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Havlíček Václav Bakovský Jan ((1882) 1898 1969 (1970)) Prozatímní inventární seznam NAD č. 636 evidenční pomůcka č. 201 Honzáková Valerie Praha

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz Cíle projektu: PAMÁTKY A PŘÍRODA KARLOVARSKA Regionální internetová topografická encyklopedie Karlovarského kraje Popularizace Karlovarského kraje a zvýšení zájmu o ochranu

Více

Filmkreditbank, G.m.b.H. filiálka Praha

Filmkreditbank, G.m.b.H. filiálka Praha Filmkreditbank, G.m.b.H. filiálka Praha 1943 1945 Inventář NFA 2009 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Filmkreditbank, G.m.b.H. filiálka Praha Časový rozsah pomůcky: 1943

Více

Nejčastější dotazy k Základním pravidlům pro zpracování archiválií, verze 10. 4. 2014. Dotazy na aplikaci Základních pravidel

Nejčastější dotazy k Základním pravidlům pro zpracování archiválií, verze 10. 4. 2014. Dotazy na aplikaci Základních pravidel Nejčastější dotazy k Základním pravidlům pro zpracování archiválií, verze 10. 4. 2014 Dotazy na aplikaci Základních pravidel Musíme zpětně předělávat starší platné archivní pomůcky podle nových Základních

Více

SMĚRNICE K ARCHIVACI, SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SMĚRNICE K ARCHIVACI, SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice IČ 75000849 Směrnice 0, verze 20 SMĚRNICE K ARCHIVACI, SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD č.j. 2/20-Koc Sestavil: Mgr. Renáta Kočová Platnost.9.20

Více

OBSAH. Dopis 3. Formální úprava německých dopisů vnější stránka 8. Něco málo o stylu 19. Obsah iii. Předmluva 1 Pokyny pro čtenáře 2

OBSAH. Dopis 3. Formální úprava německých dopisů vnější stránka 8. Něco málo o stylu 19. Obsah iii. Předmluva 1 Pokyny pro čtenáře 2 OBSAH Obsah iii Předmluva 1 Pokyny pro čtenáře 2 Dopis 3 Proč psát dopisy? 3 Proč tedy ještě vůbec psát dopisy? 3 Co je vlastně dopis? 3 Různé druhy dopisů 4 Osobní dopis 5 Privátní korespondence 6 Obchodní

Více

Čl. 3 Archivace a skartace písemností

Čl. 3 Archivace a skartace písemností Základní umělecká škola J. B. Foerstera,Valdštejnovo náměstí 1, 506 01 Jičín SPISOVÝ, ARCHIVAČNÍ A SKARTAČNÍ ŘÁD Čl. 1 Úvodní ustanovení Pro zajištění řádného nakládání s písemnostmi ve smyslu zákona č.

Více

Čefid s.r.o. 1930 1931 (1947) Inventář

Čefid s.r.o. 1930 1931 (1947) Inventář Čefid s.r.o. 1930 1931 (1947) Inventář NFA 2006 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Čefid s.r.o. Časový rozsah pomůcky: 1930 1931 (1947) Druh archivní pomůcky: Inventář

Více

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. Jan Eneš, továrna na čepice, Chrudim 1927-1950

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. Jan Eneš, továrna na čepice, Chrudim 1927-1950 STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU Jan Eneš, továrna na čepice, Chrudim 1927-1950 Chrudim 2012 O b s a h Úvod 3 4 4 4 5 5 6 Inventární seznam 7 8 10 11 IV. Obchod 12 13 13 Tiráž 14 Ú v o d Firmu Jan Eneš,

Více

Kinematografické družstvo v Praze s.r.o.

Kinematografické družstvo v Praze s.r.o. Kinematografické družstvo v Praze s.r.o. 1917 1929 Inventář NFA 2006 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Kinematografické družstvo v Praze s.r.o. Časový rozsah pomůcky:

Více

Školní rok 1917.-1918.

Školní rok 1917.-1918. Školní rok 1917.-1918. Sbor učitelský: Na počátku školního roku 1917 sestaven sbor učitelský takto: Jaroslav Meltický, def.řídící učitel Jaroslav Dlabal zat. učitel I. třídy Jindřich Hégr zat. učitel I.

Více

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY říjen prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty HLADÍK Karel sochař, rodák z Královy Lhoty OBEC KRÁLOVA LHOTA Vydáno obcí u příležitosti 100. výročí narození Karla Hladíka Vydavatelství Mgr. Petr Prášil; Zimní 1580, 253 01 Hostivice; tel: +420 603 551

Více

co vás čeká a nemine

co vás čeká a nemine co vás čeká a nemine Systém archivů Ministerstvo vnitra Sekce archivní správy a spisové služby Národní archiv Státní oblastní archivy Státní okresní archivy Legislativa Zákon 499/2004 Sb. o archivnictví

Více

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda Jaroslav Pivoda Procházky životem počet stran 178, plnobarevný tisk vazba pevná běžná cena 499 Kč včetně DPH naše cena 449 Kč včetně DPH cena K M K 399 Kč včetně DPH ISBN 978-80-86930-64-0 Vydal Jaroslav

Více

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán 1. Organizace a řízení Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Archiv sportu a tv. inventář č. 86 NAD č. 219. Josef Šmejkal (1879 1942) 1903 1942 (1947) V Praze 2007 Lucie Swierczeková

Archiv sportu a tv. inventář č. 86 NAD č. 219. Josef Šmejkal (1879 1942) 1903 1942 (1947) V Praze 2007 Lucie Swierczeková Archiv sportu a tv inventář č. 86 NAD č. 219 Josef Šmejkal (1879 1942) 1903 1942 (1947) V Praze 2007 Lucie Swierczeková Ú v o d Josef Šmejkal Zápasník v klasickém i volném stylu. V r. 1899 začal se vzpíráním

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ SPISOVÝ SKRTČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ ORGNIZCÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Tento spisový a skartační řád se vztahuje na základní (místní) organizace a (podnikové) koordinační výbory Odborového

Více

Tobis, půjčovna filmů spol. s r. o., filiálka v Praze

Tobis, půjčovna filmů spol. s r. o., filiálka v Praze Tobis, půjčovna filmů spol. s r. o., filiálka v Praze (1937) 1939 1950 Inventář NFA 2008 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Tobis, půjčovna filmů spol. s r.o., filiálka

Více

VY_32_INOVACE_D 10 14

VY_32_INOVACE_D 10 14 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

I. Vymezení předmětu veřejné zakázky

I. Vymezení předmětu veřejné zakázky Městská část Praha 20, se sídlem Úřad městské části, Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, IČ: 002 40 192, zastoupena Hanou Moravcovou, starostkou, vyzývá k podání nabídky na níže specifikovanou

Více

Akademie výtvarných umění v Praze

Akademie výtvarných umění v Praze Akademie výtvarných umění v Praze studijní obor: Výtvarné umění se zaměřením: malířství, sochařství, kresba a grafika, intermediální tvorba, nová média, restaurování výtvarných děl malířských a polychromované

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Sbírka map a plánů Národního archivu. Mgr. Filip Paulus

Sbírka map a plánů Národního archivu. Mgr. Filip Paulus Sbírka map a plánů Národního archivu Mgr. Filip Paulus Stručný přehled sbírky 1. vznik a historie sbírky 2. současný stav 3. zpracování SMP 4. digitalizace 5. zpřístupnění a využití Vznik a historie sbírky

Více

Společnost Franze Kafky občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA

Společnost Franze Kafky občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA Společnost Franze Kafky občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 2 Přehled činnosti Společnosti Franze Kafky v oblasti kultury a umění v roce 2005 Kulturní pořady: 19. ledna 2005 Literární pořad nad novou

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ3

SADA VY_32_INOVACE_CJ3 SADA VY_32_INOVACE_CJ3 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu:

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Legislativa Na základě zákona má Česká národní banka výhradní právo vydávat bankovky, oběžné mince i mince pamětní. Pamětní mince jsou

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Porgesovi Antonín (1888 1942) a Zdeňka (1921?)

Porgesovi Antonín (1888 1942) a Zdeňka (1921?) Archiv sportu a tv inventář č. 02 NAD č. 25 Porgesovi Antonín (888 942) a Zdeňka (92?) 86 976 V Praze 204 Lucie Swierczeková Ú v o d Antonín Porges Narodil se v r. 888. V r. 906 se začal v SK Slavia věnovat

Více

ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ ZABEZPEČENÍ DOKUMENTŮ V SOUVISLOSTI SE ZÁNIKEM ORGANIZACE A PROHLÁŠENÍM KONKURSU

ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ ZABEZPEČENÍ DOKUMENTŮ V SOUVISLOSTI SE ZÁNIKEM ORGANIZACE A PROHLÁŠENÍM KONKURSU METODICKÝ LIST ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ Sněmovní 1, 746 22 OPAVA ZABEZPEČENÍ DOKUMENTŮ V SOUVISLOSTI SE ZÁNIKEM ORGANIZACE A PROHLÁŠENÍM KONKURSU Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o

Více

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_3.07

Více

OSLAVY 125. VÝROČÍ AKADEMIE VĚD HISTORIE AKADEMIE VĚD NÁZEV AVČR V SOUVISLOSTI S OSLAVAMI

OSLAVY 125. VÝROČÍ AKADEMIE VĚD HISTORIE AKADEMIE VĚD NÁZEV AVČR V SOUVISLOSTI S OSLAVAMI OSLAVY 125. VÝROČÍ AKADEMIE VĚD V roce 2015 Akademie věd slaví 125. výročí svého založení. Při této příležitosti připravuje pro odbornou i laickou veřejnost mnoho kulturních a vzdělávacích doprovodných

Více

Stavby a osobnosti v Jindřichově Hradci na konci 19. a na začátku 20. století

Stavby a osobnosti v Jindřichově Hradci na konci 19. a na začátku 20. století ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Stavby a osobnosti v Jindřichově Hradci na konci 19. a na začátku 20. století Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044

Více

ŽIVOTOPIS. Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice. Autor: PaedDr. Miroslava Křupalová

ŽIVOTOPIS. Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice. Autor: PaedDr. Miroslava Křupalová ŽIVOTOPIS Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Autor: PaedDr. Miroslava Křupalová III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy NÁRODNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 (1932) 1948-1953. Inventář

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy NÁRODNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 (1932) 1948-1953. Inventář Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 090400/03 NÁRODNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 (1932) 1948-1953 Inventář (NAD č.: 2653) (Č. pomůcky: 530) Petra Krátká Praha 2012 I Národní škola

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

Vzor 1. Název obce s rozšířenou působností, která vede válečný hrob (pietní místo) v evidenci [číslo jednací (značka), vyřizuje, spojení]

Vzor 1. Název obce s rozšířenou působností, která vede válečný hrob (pietní místo) v evidenci [číslo jednací (značka), vyřizuje, spojení] Název obce s rozšířenou působností, která vede válečný hrob (pietní místo) v evidenci [číslo jednací (značka), vyřizuje, spojení] Vzor 1 Ministerstvo obrany odbor mimorezortní spolupráce nám. Svobody 471

Více

Císařovna Marie Terezie

Císařovna Marie Terezie Císařovna Marie Terezie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_08 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Mgr. Gabriela

Více

Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011

Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011 Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011 Historie a obsah, uložení negativního a pozitivního materiálu, využití fondu Lepenkové desky na pozitivy,

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

José Juan Verocay, el patólogo de Praga (ke 100. výročí jeho pražské habilitace)

José Juan Verocay, el patólogo de Praga (ke 100. výročí jeho pražské habilitace) KAPITOLY Z HISTORIE esupplementum José Juan Verocay, el patólogo de Praga (ke 100. výročí jeho pražské habilitace) Čech P. Kabinet dějin lékařství 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Elektronické

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Písemná výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Výměna 2 ks vchodových dveří v objektu Státního okresního archivu Rokycany.

Písemná výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Výměna 2 ks vchodových dveří v objektu Státního okresního archivu Rokycany. Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň ČÍSLO JEDNACÍ: SOAP/002-2341/2010 TEL: 377 222 480 FAX: 377 222 486 E-MAIL: podatelna@soaplzen.cz, www.soaplzen.cz DATUM: 14.10.2010 Dle rozdělovníku

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU 2877 1 Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové 1964-1990 OBSAH ÚVOD 3 I 4 4 4 4 5 Seznam zkratek 5 6 INVENTÁRNÍ SEZNAM 7 8 8 II.

Více

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE MILOSLAV BEUTLER (1897-1964) Inventář osobního fondu

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE MILOSLAV BEUTLER (1897-1964) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE MILOSLAV BEUTLER (1897-1964) Inventář osobního fondu Časové rozmezí: 1899-1990 Číslo evidenčního listu NAD: 109 Evidenční číslo: 108 Zpracoval: Tomáš Hylmar Místo: Praha

Více

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Ochrana Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Město Kojetín provádí následující zpracování, které mu ukládá zvláštní zákon,

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI. Odbytové družstvo ebioneta. Člen Odbytového družstva ebioneta - Dodavatel

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI. Odbytové družstvo ebioneta. Člen Odbytového družstva ebioneta - Dodavatel SMLOUVA O SPOLUPRÁCI Odbytové družstvo ebioneta a Člen Odbytového družstva ebioneta - Dodavatel Tato SMLOUVA O SPOLUPRÁCI (dále jen Smlouva ) uzavřená dle zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění

Více

Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení

Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení Účinnost dokumentu od: 24. 5. 2014 Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/7 Uchazeč předloží

Více

Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast. 1. Kdo může žádat o grant

Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast. 1. Kdo může žádat o grant Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast Tato pravidla jsou závazná pro všechny uchazeče. Účelem pravidel je: - poskytnout informace o výběrovém řízení - pomoci předkladatelům

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Suchdol nad Odrou, IČ 00298450 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Suchdol nad Odrou, IČ 00298450 za rok 2014 Elektronický podpis - 23.4.2015 KUMSX01HJO2A Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE I. Obsah seminární práce strana 1: úvodní strana (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 2: prohlášení (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 3: poděkování vedoucímu (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI)

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Smluvní strany č. B 13 7285/2015 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ:

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně čl. I Úvod 1. Tyto zásady stanovují jednotný postup při poskytování finančních prostředků z rozpočtu Města Kadaně za účelem podpory rozvoje činností

Více

NÁSTUP, slovenská filmová akciová společnost 1940 1947. Inventář

NÁSTUP, slovenská filmová akciová společnost 1940 1947. Inventář NÁSTUP, slovenská filmová akciová společnost 1940 1947 Inventář NFA 2011 I Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha NÁSTUP, slovenská filmová akciová společnost Časový rozsah

Více

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy KAVÁRNA ARCO 1884-1938. Inventář. (NAD č.: 1441) (Č. pomůcky: 529)

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy KAVÁRNA ARCO 1884-1938. Inventář. (NAD č.: 1441) (Č. pomůcky: 529) Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 152900/03 KAVÁRNA ARCO 1884-1938 Inventář (NAD č.: 1441) (Č. pomůcky: 529) Jiří Vlasák Praha 2011 Kavárna ARCO INVENTÁŘ KAVÁRNA ARCO I. Dějiny původce Kavárna

Více

STUDIJNÍ OPORA PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU MATURITNÍHO PŘEDMĚTU KNIHOVNICTVÍ

STUDIJNÍ OPORA PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU MATURITNÍHO PŘEDMĚTU KNIHOVNICTVÍ GALERIE STUDIJNÍ OPORA PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU MATURITNÍHO PŘEDMĚTU KNIHOVNICTVÍ GALERIE Existují různé významy pojmu galerie: 1. Dlouhá chodba na ochoz zevně nebo uvnitř budovy ve výši patra, v renesančních

Více

Filmová skupina Praha

Filmová skupina Praha Filmová skupina Praha 1929 1943 Inventář NFA 2005 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Filmová skupina Praha Časový rozsah pomůcky: 1929 1943 Druh archivní pomůcky: Inventář

Více

VY_32_INOVACE_15 Fryderyk Chopin: Básník klavíru_39

VY_32_INOVACE_15 Fryderyk Chopin: Básník klavíru_39 VY_32_INOVACE_15 Fryderyk Chopin: Básník klavíru_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo

Více

32. Administrativní styl Vypracovala: Mgr. Soňa Matůšová, únor 2013

32. Administrativní styl Vypracovala: Mgr. Soňa Matůšová, únor 2013 32. Administrativní styl Vypracovala: Mgr. Soňa Matůšová, únor 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, CZ

Více

Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě. (ve znění platném k 1.

Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě. (ve znění platném k 1. Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě (ve znění platném k 1. lednu 2008) OBSAH První část: Definice Kapitola 1: Zkrácené výrazy,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1

Více

Tobis-Šlechta-kinostroje s.r.o.

Tobis-Šlechta-kinostroje s.r.o. Tobis-Šlechta-kinostroje s.r.o. (1937) 1939 1953 Inventář NFA 2008 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Tobis-Šlechta-kinostroje s.r.o. Časový rozsah pomůcky: (1937) 1939

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j. . CI o~ ~o,::) ::x: '1.0.1..-.. >~-T ~ -"I -.J - :,:). O Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.: KUOK 19125/2013 Počet stejnopisů:

Více

Nakládání s osobními údaji

Nakládání s osobními údaji Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Město Kojetín provádí následující zpracování, které mu ukládá zvláštní zákon, nebo je

Více

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti aktivity ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová Lokalizační faktory rozhodují o konkrétní lokalizaci, o funkčním vyuţití konkrétní oblasti cestovním ruchem z hlediska přírodních moţností nebo z

Více