Univerzální seznam archivů a fondů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzální seznam archivů a fondů"

Transkript

1 362 Univerzální seznam archivů a fondů Níže se uvádějí názvy archivů a fondů, ze kterých editoři čerpali (stav v září 2010). Jednotlivé pramenné díly (svazky) obsahují v referenční části přehled archivů a fondů, které byly v jejich rámci využity. 1 Archiv Akademie věd, Praha (AAV) f. Zdeněk Nejedlý (ZN) 2 Archiv bezpečnostních složek, Praha (ABS-P) archivní číslo (a.č.) ZV-4, svazek (sv.) II, B (zvláštní skupinový vyšetřovací svazek k osobám O. Závodského, B. Pokorného, M. Picha-Tůmy, K. Černého, O. Valeše a dalších) f. Hlavní správa vojenské kontrarozvědky (302) f. Internační tábory pro Němce (137) f. Očistná komise, Jihlava (OK Jihlava) f. Odbor politického zpravodajství ( Z ) MV ( Dvoumilionka ) (2M) f. Různé bezpečnostní spisy po roce 1945 (304) f. Sbírka různých písemností (S) f. Ústředna StB po roce 1945 (305) f. Velitelství StB (310) f. Vrchní očistná komise pro veřejné zaměstnance (312) f. Vytříděné spisy sekretariátu Ministerstva vnitra (319) f. Zemský odbor bezpečnosti, Praha (300) 3 Archiv bezpečnostních složek, pobočka Kanice u Brna (ABS-Ka) f. Okresní oddělení MV, Jeseník (B 7/9 1) f. Bezpečnostní složky MV (A 12) f. Hlavní velitelství SNB (A 17) f. Krajská správa SNB, Brno (B 6) f. Fond rozkazů a nařízení (4 2) f. Krajská správa ministerstva vnitra, Olomouc (B 7 5) f. Krajská správa ministerstva vnitra, Ostrava (B 7) f. Krajská správa SNB, Brno (N 6) f. Krajská správa SNB, České Budějovice (B 2) f. Krajská správa SNB, Ostrava (O 3/3) f. Krajská správa SNB, Ústí nad Labem (B 4) f. Ministerstvo spravedlnosti Sbor vězeňské stráže (E/1) f. Ministerstvo vnitra, Správa internačních, sběrných a pracovních táborů (E 6) f. Oblastní sběrné středisko, Liberec (E 4 5) f. Oblastní úřadovna StB, Brno (B 6 5) f. Oblastní úřadovna StB, Olomouc (B 7 5 1) f. Okresní oddělení MV, Jeseník (B 7/9 1) f. Okresní oddělení MV, Mikulov (N 6/3) f. Okresní oddělení MV, Nový Jičín (B 7 4) f. Okresní oddělení MV, Zábřeh na Moravě (B 7/9 2) f. Operativní svazky (H 255) f. Pobočka Oblastní úřadovny StB, Břeclav (B 6 7) f. Pobočka Oblastní úřadovny StB, Mikulov (B 6 8) f. Ředitelství národní bezpečnosti, Brno (N 16)

2 363 f. Ředitelství národní bezpečnosti, Moravská Ostrava (O 3/7) f. Sekretariát ministra vnitra (A 2/1) f. Statisticko-evidenční odbor (A 31) f. Zemské velitelství SNB, Brno (A 15) f. Zemské velitelství SNB, Praha (A 14) f. Zemský národní výbor Praha Zemské velitelství internačních středisek v Čechách (E 7) f. Odbočka ZOB, Jihlava (B 6 2) f. Zemský odbor bezpečnosti, Brno (B 6 1) 4 Archiv České strany sociálně demokratické, Praha (A ČSSD) f. Československá sociální demokracie ( ) (71) (fond je od roku 2005 dočasně uložen v NA Praha) 5 Archiv hlavního města Praha (AHMP) sondážní rešerše, inventáře fondů ÚNV Praha 6 Archiv Kanceláře prezidenta republiky, Praha (AKPR) f. Kancelář prezidenta republiky (KPR) 7 Archiv Masarykova ústavu AV ČR, Praha (AMÚ) f. Edvard Beneš III ( ) (EB III) f. Jaromír Smutný (JS) f. Vladimír Klecanda (VK) 8 Archiv města Brna (AMB) f. Korespondence předsedů a primátorů Národního výboru města Brna (B 1/2) f. Sbírka zápisů o schůzích Národního výboru města Brna a jeho složek (B 1/1) f. Ústřední národní výbor, Brno Prezidiální spisovna ( ) (B 1/3) f. Ústřední národní výbor, Brno Pracovní střediska, Maloměřice (B 1/42b) f. Ústřední národní výbor, Brno referát XIV (stavovský, matriční, vojenský), oddělení pro odsun Němců (B 1/11) 9 Archiv města Ostravy (AMO) f. Internační, pracovní a sběrná střediska města Ostrava (IPSS Ostrava) f. Velitelství střediska pro vysídlení Němců v Ostravě-Kunčicích ( ) (VSSN Ostrava-Kunčice) f. ÚNV Ostrava ( ) (ÚNV Ostrava) 10 Archiv města Ústí nad Labem (AMÚL) f. Jednotný národní výbor, Ústí nad Labem (JNV Ústí n.l.) f. Městský národní výbor, Ústí n.l. (MěNV Ústí n.l.) 11 Archiv Ministerstva spravedlnosti, Praha (AMS) Archiv náměstka ministra dr. K. Klose ( Klosův archiv ) (spisy byly mezitím předány do NA Praha) 12 Archiv Ministerstva zahraničních věcí, Praha (AMZV) f. Generální sekretariát odbor A (kabinet) (GS A) f. Generální sekretariát Žourek (GS Ž) f. Teritoriální odbor Německo ( ) (TO Německo) 13 Archiv Národního muzea, Praha (ANM) f. Edvard Beneš (EB)

3 364 f. Jaromír Smutný (JS) f. Prokop Drtina (PD) f. Zdeněk Fierlinger (ZF) 14 Archiv Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Praha (APS) f. Prozatímní národní shromáždění ( ) (PNS) f. Ústavodárné národní shromáždění ( ) (ÚNS) 15 Archiv správy uranových ložisek DIAMO odštěpný závod, Příbram (DIAMO) f. Jáchymovské doly n.p. (JD) 16 Ministerstvo financí ČR depozitář Kladno (MF Kladno) f. Osidlovací úřad Fond národní obnovy (OÚ-FNO) 17 Moravský zemský archiv, Brno (MZA) f. Biskupská konzistoř, Brno (E 82) f. Československá strana národně socialistická Zemský sekretariát, Brno (ČSNS ZS Brno) f. Krajská odborová rada, Brno (KOO Brno) f. Krajský národní výbor, Brno (KNV Brno) f. KSČ Krajský výbor, Brno (KV KSČ Brno) f. Oblastní osidlovací úřadovna, Brno (OOÚ Brno) f. Zemský národní výbor, Brno Všeobecná registratura (ZNV Brno VR) f. Zemský národní výbor, Brno Presidium (ZNV Brno P) f. Zemský národní výbor, Brno Volené orgány a sekretariát (ZNV Brno VOS) f. Zemský úřad ochrany práce, Brno (ZÚOP Brno) 18 Moravský zemský archiv pobočka Kunštát (MZA Kunštát) f. Zemský úřad ochrany práce, Brno Presidium (ZÚOP Brno) 19 Národní archiv, Praha (NA) a) Ústřední orgány státní správy f. Fond národní obnovy (FNO) f. Ministerstvo dopravy ( ) (MD) f. Ministerstvo dopravy Výstřižkový archiv (MD VA) f. Ministerstvo informací (MI) f. Ministerstvo informací Dodatky (MI D) f. Ministerstvo kultury ( ) (MK) f. Ministerstvo národní bezpečnosti (MNB) f. Ministerstvo práce a sociální péče ( ) (MPSP) f. Ministerstvo práce a sociální péče Repatriace (MPSP R) f. Ministerstvo pracovních sil ( ) (MPS) f. Ministerstvo pro sjednocení zákonů ( ) (MSZ) f. Ministerstvo pro sjednocení zákonů Tajné ( ) (MSZ T) f. Ministerstvo průmyslu ( ) (MP) f. Ministerstvo spravedlnosti ( ) (MS) f. Ministerstvo spravedlnosti Dodatky ( ) (MS D) f. Ministerstvo školství a osvěty (nezpracovaný materiál) (MŠO) f. Ministerstvo vnitra Dodatky (MV D) f. Ministerstvo vnitra Noskův archiv ( ) (MV N) f. Ministerstvo vnitra Nová registratura ( ) (MV NR) f. Ministerstvo vnitra Tajné ( ) (MV T) f. Ministerstvo zahraničních věcí Výstřižkový archiv (MZV VA)

4 Univerzální seznam archivů a fondů 365 f. Ministerstvo zemědělství IX. odbor ( ) (MZ IX. odbor) f. Ministerstvo zemědělství IX. odbor po roce 1945 (MZ IX. odbor po r. 1945) f. Ministerstvo zemědělství Jednotná zemědělská družstva (MZ JZD) f. Ministerstvo zemědělství Kabinet a sekretariát ministrů ( ) (MZ S) f. Ministerstvo zemědělství Schůze kolegia ministrů ( ) (MZ KOL) f. Ministerstvo zemědělství Tisková dokumentace ( ) (MZ TD) f. Ministerstvo železnic ( ) (MŽ) f. Národní pozemkový fond (NPF) Sbírka č. 83 Výběr ze zápisů schůzí československé vlády ( ) (83) f. Správa Sboru nápravné výchovy (SSNV) f. Státní plánovací úřad (SPÚ) f. Státní úřad statistický ( ) (SÚS) f. Úřad předsednictva vlády Běžná spisovna ( ) (ÚPV B) f. Úřad předsednictva vlády Předsednictvo vlády ( ) (ÚPV P) f. Úřad předsednictva vlády Schůze vlády ( ) (ÚPV SV) f. Úřad předsednictva vlády Sekretariáty ( ) (ÚPV S) f. Úřad předsednictva vlády Tajné ( ) (ÚPV T) f. Ústřední akční výbor NF ( ) (ÚAV NF) f. Ústřední výbor NF ( ) (ÚV NF) f. Vládní komise pro otázky osídlení pohraničí ( ) (VKOOP) b) Zemské orgány pro Čechy f. Zemská rada osvětová, Praha (ZRO) f. Zemská školní rada, Praha (ZŠR) f. Zemský národní výbor, Praha Prezidium (ZNV P) f. Zemský úřad, Praha Dodatky (ZÚ D) f. Zemský úřad, Praha Oddělení církevní, nadační a školské (ZÚ OCNŠ) f. Zemský úřad, Praha Policejní a bezpečnostní záležitosti (ZÚ PBZ) f. Zemský úřad, Praha Referáty dopravní, průmyslový, pro pozemkovou reformu, pro vnitřní osídlení a správu nepřátelského majetku (ZÚ R) f. Zemský úřad, Praha Sociální, zdravotní a veterinární záležitosti (ZÚ SZVZ) f. Zemský úřad, Praha Státní občanství a matriční věci (ZÚ SOMV) f. Zemský úřad, Praha Záležitosti finanční, vojenské, plánovací, právní, kontrolní a personální f. Zemský úřad, Praha Volební a obecní záležitosti (ZÚ VOZ) f. Zemský úřad ochrany práce, Praha (ZÚOP Praha) c) Stranické orgány (podle politických stran) f. Branné a bezpečnostní oddělení ÚV KSČ (05/11) f. Bulletiny ÚV KSČ (14/8) f. Generální sekretariát ÚV KSČ ( ) (100/1) f. Hospodářská rada ÚV KSČ ( ) (100/17) f. Ideologické oddělení ÚV KSČ ( ) (05/3) f. Kádrové oddělení ÚV KSČ ( ) (100/5) f. Klub poslanců KSČ ( ) (21) f. Krajské, městské a okresní konference KSČ, zasedání a plány práce KV KSČ a MV KSČ ( ) (19/1) f. Mezinárodní oddělení ÚV KSČ ( ) (100/3) f. Monitory ( ) (Monitory) f. Národohospodářská komise ÚV KSČ ( ) (100/12) f. Organizační oddělení Marie Švermové ÚV KSČ ( ) (100/4) f. Organizační sekretariát ÚV KSČ ( ) (02/3) f. Osidlovací komise ÚV KSČ ( ) (23) f. Pohraniční oddělení ÚV KSČ ( ) (19/8) f. Právnická komise ÚV KSČ ( ) (29)

5 366 f. Předsednictvo ÚV KSČ ( ) (02/1) f. Sekretariát ÚV KSČ ( ) (02/4) f. Ústřední komise a oddělení pro lidovou správu ÚV KSČ ( ) (19/4) f. Ústřední kulturně propagační komise ÚV KSČ (ÚKPK) f. VIII. sjezd KSČ (1946) (10) f. Zasedání ÚV KSČ ( ) (01) f. Zemědělské oddělení ÚV KSČ ( ) (78) f. Živnostenská komise ÚV KSČ ( ) (24) f. Archiv České strany národně sociální ( ) (AČSNS) f. Československá strana národně socialistická ( ) (ČSNS) Ústřední sekretariát Národně socialistické strany (35) Klub poslanců sociální demokracie (KPSD) d) Jiné celostátní organizace a svazy f. Akční výbor národních jednot (AVNJ) f. Česká sociální pomoc (ČSP) f. České zemské ústředí obcí, měst a okresů (ČZÚOMO) f. Československé doly Generální ředitelství (ČD GŘ) f. Československý ústav zahraniční (ČÚZ) f. Český svaz mládeže Ústřední výbor (ČSM) f. Hospodářská skupina báňského průmyslu ( ) (HS BP) f. Hospodářská skupina průmyslu železa a kovů ( ) (HS PŽK) f. Jednota nabyvatelů půdy (JNP) f. Jednotný svaz českých zemědělců (JSČZ) f. Národní jednota severočeská (NJS) f. Reemigrační kancelář rakouských Čechů a Slováků (RKRČS) f. Svaz Čechů z Volyně (SČzV) f. Ústřední matice školská (ÚMŠ) f. Ústřední svaz československého průmyslu ( ) (ÚSČP) e) Osobní fondy f. Antonín Zápotocký ( ) (100/35) f. Hubert Ripka (Hubert Ripka) f. Jan Šrámek (Jan Šrámek) f. Jaroslav Stránský (Jaroslav Stránský) f. Július Ďuriš (Július Ďuriš) f. Klement Gottwald ( ) (100/24) f. Květoslav Innemann (108) f. Otakar Machotka (OM) f. Rudolf Slánský (100/50) f. Václav Kopecký ( ) (100/45) f. Vilém Schaffer (Vilém Schaffer) 20 Osobní archiv Tomáše Staňka, Ostrava Kopie dokumentů z provenience vojenských justičních orgánů 21 Public Record Office, London (PRO) f. Foreign Office 371 (FO 371) 22 Rossijskij gosudarstvennyj vojennyj archiv, Moskva (RGVA) f. 1p f. 408p

6 Univerzální seznam archivů a fondů Státní oblastní archiv, Litoměřice (SOA Litoměřice) f. Krajský národní výbor, Liberec (zasedání rady) (KNV Liberec) f. Krajský národní výbor, Ústí n.l. (zasedání rady) (KNV Ústí n.l.) f. Krajský výbor KSČ, Liberec (KV KSČ Liberec) f. Krajský výbor KSČ, Ústí n.l. (KV KSČ, Ústí n.l.) 24 Státní oblastní archiv, Litoměřice pobočka Most (SOA Litoměřice Most) f. Krajský akční výbor NF, Liberec (KAV Liberec) f. Krajský akční výbor NF, Ústí n.l. (KAV Ústí n.l.) f. Krajský národní výbor, Liberec (KNV Liberec) f. Krajský národní výbor, Ústí n.l. (KNV Ústí n.l.) f. Severočeské hnědouhelné doly (SHD) 25 Státní oblastní archiv, Plzeň (SOA Plzeň) f. Krajský národní výbor, Plzeň (KNV Plzeň) f. Krajský sekretariát ČSNS, Karlovy Vary (KS ČSNS Karlovy Vary) f. Oblastní osidlovací úřadovna, Plzeň (OOÚ Plzeň) f. Revoluční garda Československa velitelství Plzeň (RG Plzeň) 26 Státní oblastní archiv, Plzeň pobočka Žlutice (SOA Plzeň Žlutice) f. Krajský národní výbor, Karlovy Vary (KNV Karlovy Vary) 27 Státní okresní archiv Brno-venkov, Rajhrad (SOkA Brno-venkov) f. Okresní národní výbor Brno-venkov (ONV Brno-venkov) 28 Státní okresní archiv, Bruntál (SOkA Bruntál) f. Okresní národní výbor, Bruntál (ONV Bruntál) f. Okresní národní výbor, Krnov (ONV Krnov) f. Okresní národní výbor, Krnov Dodatky (ONV Krnov D) 29 Státní okresní archiv Břeclav v Mikulově (SOkA Břeclav) f. Okresní národní výbor, Mikulov (ONV Mikulov) 30 Státní okresní archiv, Děčín (SOkA Děčín) f. Městský národní výbor, Děčín (MěNV Děčín) f. Okresní národní výbor, Šluknov (ONV Šluknov) 31 Státní okresní archiv, Česká Lípa (SOkA Česká Lípa) f. Okresní národní výbor, Česká Lípa (ONV Česká Lípa) 32 Státní okresní archiv, Český Krumlov (SOkA Český Krumlov) f. Okresní národní výbor, Český Krumlov (ONV Český Krumlov) 33 Státní okresní archiv, Děčín (SOkA Děčín) f. Městský národní výbor, Česká Kamenice (MěNV Česká Kamenice) f. Okresní národní výbor, Děčín (ONV Děčín) f. Okresní národní výbor, Rumburk (ONV Rumburk) f. Okresní národní výbor, Šluknov (ONV Šluknov) f. Okresní národní výbor, Varnsdorf (ONV Varnsdorf) 34 Státní okresní archiv Domažlice v Horšovském Týně (SOkA Domažlice) f. Okresní národní výbor, Domažlice (ONV Domažlice)

7 Státní okresní archiv Chomutov v Kadani (SOkA Chomutov) f. Městský národní výbor, Vejprty (MěNV Vejprty) f. Místní národní výbor, Ervěnice (MNV Ervěnice) f. Místní národní výbor, Kovařská (MNV Kovářská) f. Okresní akční výbor NF, Chomutov (OAV NF Chomutov) f. Okresní akční výbor NF, Kadaň (OAV NF Kadaň) f. Okresní národní výbor, Chomutov (ONV Chomutov) f. Okresní národní výbor, Kadaň (ONV Kadaň) f. Okresní národní výbor, Vejprty (ONV Vejprty) f. Okresní výbor KSČ, Chomutov (OV KSČ Chomutov) f. Okresní výbor KSČ, Kadaň (OV KSČ Kadaň) 36 Státní okresní archiv, Jablonec nad Nisou (SOkA Jablonec n.n.) f. Městský národní výbor, Jablonec nad Nisou (MěNV Jablonec n.n.) f. Okresní národní výbor, Jablonec nad Nisou (ONV Jablonec n.n.) f. Předsednictvo Okresního výboru KSČ, Jablonec nad Nisou (POV KSČ Jablonec n.n.) 37 Státní okresní archiv, Jeseník (SOkA Jeseník) f. Okresní národní výbor, Jeseník (ONV Jeseník) 38 Státní okresní archiv, Jihlava (SOkA Jihlava) f. Okresní národní výbor, Jihlava (ONV Jihlava) f. Okresní úřad, Jihlava (OkÚ Jihlava) f. Okresní úřad Okresní národní výbor, Jihlava (OkÚ ONV Jihlava) 39 Státní okresní archiv, Jindřichův Hradec (SOkA Jindřichův Hradec) f. Okresní národní výbor, Dačice (ONV Dačice) f. Okresní národní výbor, Třeboň (ONV Třeboň) f. Okresní úřad, Jindřichův Hradec (OÚ Jindřichův Hradec) 40 Státní okresní archiv, Karlovy Vary (SOkA Karlovy Vary) f. Okresní národní výbor, Jáchymov (ONV Jáchymov) 41 Státní okresní archiv, Kutná Hora (SOkA Kutná Hora) f. Okresní národní výbor, Čáslav (ONV Čáslav) f. Okresní národní výbor, Kutná Hora (ONV Kutná Hora) f. Okresní úřad, Čáslav (OÚ Čáslav) f. Okresní úřad, Kutná Hora (OÚ Kutná Hora) 42 Státní okresní archiv, Liberec (SOkA Liberec) Kronika města Liberec (KML) f. Městský národní výbor, Liberec (MěNV Liberec) f. Obchodní a živnostenská komora, Liberec (OŽK Liberec) f. Oblastní sběrné středisko, Liberec (OSS Liberec) f. Okresní národní výbor, Frýdlant (ONV Frýdlant) f. Okresní národní výbor, Liberec (ONV Liberec) 43 Státní okresní archiv Litoměřice v Lovosicích (SOkA Litoměřice) f. Okresní národní výbor, Litoměřice (ONV Litoměřice) 44 Státní okresní archiv, Louny (SOkA Louny) f. Městský národní výbor, Postoloprty (MěNV Postoloprty) f. Okresní národní výbor, Louny (ONV Louny)

8 Univerzální seznam archivů a fondů 369 f. Okresní národní výbor, Podbořany (ONV Podbořany) f. Okresní národní výbor, Žatec (ONV Žatec) f. Okresní národní výbor, Žatec Dodatek (ONV Žatec D) 45 Státní okresní archiv, Most (SOkA Most) f. Okresní národní výbor, Most (ONV Most) 46 Státní okresní archiv, Olomouc (SOkA Olomouc) f. Internační středisko Olomouc Nové Hodolany a odsuvné středisko Lutín-Olšany (M 1 32) f. Ústřední národní výbor, Olomouc (ÚNV Olomouc) 47 Státní okresní archiv, Opava (SOkA Opava) f. Okresní národní výbor, Hlučín (ONV Hlučín) f. Okresní národní výbor, Opava-venkov (ONV Opava-venkov) 48 Státní okresní archiv, Pardubice (SOkA Pardubice) f. Okresní národní výbor, Pardubice (ONV Pardubice) 49 Státní okresní archiv, Prachatice (SOkA Prachatice) f. Okresní národní výbor, Prachatice (ONV Prachatice) 50 Státní okresní archiv, Přerov (SOkA Přerov) f. Trestní spisy 51 Státní okresní archiv, Přerov pobočka Lipník nad Bečvou (SOkA Přerov-Lipník) f. Okresní národní výbor, Přerov (ONV Přerov) 52 Státní okresní archiv, Prachatice (SOkA Prachatice) f. Okresní národní výbor, Prachatice (ONV Prachatice) 53 Státní okresní archiv Sokolov v Jindřichovicích (SOkA Sokolov) f. Městský národní výbor, Kraslice (MěNV Kraslice) f. Místní národní výbor, Rotava (MNV Rotava) f. Okresní národní výbor, Kraslice (ONV Kraslice) f. Okresní národní výbor, Loket (ONV Loket) f. Okresní národní výbor, Sokolov (ONV Sokolov) 54 Státní okresní archiv Svitavy v Litomyšli (SOkA Svitavy) f. Městský národní výbor, Svitavy (MěNV Svitavy) f. Okresní národní výbor, Moravská Třebová (ONV Moravská Třebová) f. Okresní národní výbor, Svitavy (ONV Svitavy) 55 Státní okresní archiv, Teplice (SOkA Teplice) f. Okresní národní výbor, Bílina (ONV Bílina) f. Okresní národní výbor, Duchcov (ONV Duchcov) f. Okresní národní výbor, Teplice (ONV Teplice) 56 Státní okresní archiv, Trutnov (SOkA Trutnov) f. Okresní národní výbor, Trutnov (ONV Trutnov) 57 Státní okresní archiv, Ústí nad Orlicí (SOkA Ústí nad Orlicí) f. Okresní národní výbor, Lanškroun (ONV Lanškroun)

9 Státní okresní archiv, Znojmo (SOkA Znojmo) f. Městský národní výbor, Moravský Krumlov (MěNV Moravský Krumlov) f. Městský národní výbor, Znojmo (MěNV Znojmo) f. Okresní národní výbor, Moravský Krumlov (ONV Moravský Krumlov) 59 Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha (ÚSD) f. Hubert Ripka (Hubert Ripka) 60 Vojenský ústřední archiv Vojenský historický archiv, Praha (VÚA-VHA) f. Alexej Čepička (Alexej Čepička) f. Česká národní rada (ČNR) f. Domácí odboj (308) f. IV. armádní sbor po r f. Ministerstvo národní obrany (MNO 1945) f. Nejvyšší rada obrana státu (NROS) f. Revoluční garda (RG) f. Sborník důvěrných výnosů (SDV) f. Styční důstojníci (SD) f. Svaz sovětských socialistických republik (SSSR) f. Velitelství VI. sboru (nezpracovaný materiál) f. Útvary skupiny pro odsun Němců (SPON) f. Vojenská kancelář prezidenta republiky (VKPR) f. Vojenská oblast 1 (VO1) f. Vojenská oblast 2 (VO2) f. Vojenská oblast 3 (VO3) f. Vojenská rada ministra národní obrany (VRMNO) f. Vojenská rada při předsednictvu vlády (VRPV) 61 Všeodborový archiv ČMKOS, Praha (VOA) f. Ústřední rada odborů Národohospodářská komise (ÚRO NHK) f. Ústřední rada odborů Organizační oddělení (ÚRO ORG) f. Ústřední rada odborů Představenstvo (ÚRP P) f. Ústřední rada odborů Sekretariát ( ) (ÚRO S) f. Ústřední rada odborů Sociální oddělení (ÚRO SOC) 62 Zemský archiv, Opava (ZA Opava) f. Krajský národní výbor, Ostrava ( ) (KNV Ostrava) f. Krajský výbor KSČ, Ostrava (KNV Ostrava) f. Moravskoslezský Zemský národní výbor expozitura Moravská Ostrava (EZNV) f. Osidlovací úřad Fond národní obnovy, Oblastní úřadovna Opava (OOÚ Opava) f. Státní zastupitelství, Moravská Ostrava (SZMO) 63 Zemský archiv, Opava pobočka Olomouc (ZA Opava Olomouc) f. Osidlovací úřad Fond národní obnovy, Oblastní úřadovna Olomouc (OOÚ Olomouc)

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Od 1. 1. 2013 budou vytvořeny nové finanční úřady, které vykonávají působnost na území kraje, tzn. 14 krajských

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest BENJAMÍN, p.o. Bytová správa MV s.p.o. CENIA - česká informační agentura životního prostředí

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

co vás čeká a nemine

co vás čeká a nemine co vás čeká a nemine Systém archivů Ministerstvo vnitra Sekce archivní správy a spisové služby Národní archiv Státní oblastní archivy Státní okresní archivy Legislativa Zákon 499/2004 Sb. o archivnictví

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Ing. Jiří Lípa, Česká televize Ing. Jan Kracík, MBA, Legal Solutions, a.s. Agenda Historie

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTA PI.1 strana 1 ROZHODNĚ SPÍŠE SPÍŠE ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PI.2 strana 2 SPÍŠE SPÍŠE NEZNÁM NEVÍM DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 8 9 KARTA PO.45 strana

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Přítomni: abecedně, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., doc. MUDr. Alena Černá, CSc.,

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci. (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4.

Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci. (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4. Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4.2011 Obsah: Cíl studie proveditelnosti Postup zpracování studie

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav, 6 tel.: 6 8 e-mail: skola@vraclav.cz www.zsvraclav.cz Číslo projektu CZ..07/..00/.7 Název šablony III/ Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale 2010 2011 Propozice soutěže celostátní soutěž škol ve florbale kategorie III. - 6. a 7. třída ZŠ IV. - 8. a 9. třída ZŠ + odpovídající ročníky víceletých gymnázií Praha, srpen 2010 Základní informace o

Více

IMI system for services

IMI system for services IMI system for services 1. NIMIC Ministerstvo průmyslu a obchodu 2. DIMIC for Services Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministry of Industry and Trade Ministry of Industry and Trade 3. COMPETENT AUTHORITIES

Více

Poradny SON ČR Celostátní informační centrum pro bydlení. Praha. Slaný

Poradny SON ČR Celostátní informační centrum pro bydlení. Praha. Slaný Poradny SON ČR Celostátní informační centrum pro bydlení /CICB/ - Těšnov 5, 110 00 Praha 1, tel: 224 805 125 Vzniklo pod patronací MMR ČR jako projekt služeb pro občany ČR v oblasti bydlení na základě

Více

PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ

PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ Platí od 14. prosince 2014 Z m ě n y Číslo změny Platí od Opravil aktualizace 12. ledna 2015 KANGO 1. 2. února 2015 KANGO 2. 13. dubna 2015

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Seznam dokumentů I. OBECNÉ DOKUMENTY

Seznam dokumentů I. OBECNÉ DOKUMENTY 307 Seznam dokumentů Seznam obsahuje jak dokumenty publikované v tomto knižně vydaném svazku, tak i komplementární dokumenty obsažené pouze v elektronické verzi na přiloženém CD. Dokumenty publikované

Více

Student and Career Institute

Student and Career Institute Nezaměstnanost v ČR listopad 2014 V listopadu celkový počet uchazečů o zaměstnání poklesl o 0,4 % na 517 508, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl o 2,0 % na 59 397 a podíl nezaměstnaných osob

Více

ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ?

ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ? JAK SE DAŘÍ ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ? Tisková konference Praha, 6. 9. 212 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD I Na padesátém 81, 1 82 Praha 1 I czso.cz 1/11 DLOUHODOBÝ VÝVOJ VE STAVEBNICTVÍ Trend indexu stavební produkce

Více

knihovna (upozornění: ne všechny knihovny musí být veřejné ) Věznice Bělušice Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště

knihovna (upozornění: ne všechny knihovny musí být veřejné ) Věznice Bělušice Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště knihovna (upozornění: ne všechny knihovny musí být veřejné ) Věznice Bělušice Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Benešov Městská knihovna Benešov Krajská hygienická stanice

Více

Protože se mi z nich tají dech.

Protože se mi z nich tají dech. www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP315 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 31. 5. 2015. Minimální hodnota

Více

Revoluční 2495/10, Ústí nad Labem Po-Pá 9-18, So 8:30-12:30. Tyršova 173, Benešov Po-Pá 8-18, So 8:30-12. Náměstí 32, Beroun Po-Pá 8-18, So 8-12

Revoluční 2495/10, Ústí nad Labem Po-Pá 9-18, So 8:30-12:30. Tyršova 173, Benešov Po-Pá 8-18, So 8:30-12. Náměstí 32, Beroun Po-Pá 8-18, So 8-12 ÚSTÍ NAD LABEM BENEŠOV BEROUN BRNO BRNO - Avion BRNO - Královo Pole BRNO - Olympia BŘECLAV - Stop Shop CHEB - Dragoun CHOMUTOV DĚČÍN FRÝDEK MÍSTEK HODONÍN HRADEC KRÁLOVÉ HRADEC KRÁLOVÉ HRADEC KRÁLOVÉ -

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín TISKOVÁ ZPRÁVA Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně Čiperova 5182 760 42 Zlín Zlín, 8. 7. 2014 Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014 Tel.: 950 175 411 Červnový vývoj na trhu práce bývá

Více

Protože je chci mít hned. 599.-Kč. 150 Kč Váš slevový kód: CZP115. www.deichmann.com. www.deichmann.com

Protože je chci mít hned. 599.-Kč. 150 Kč Váš slevový kód: CZP115. www.deichmann.com. www.deichmann.com www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP115 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 10. 4. 2015. Minimální hodnota

Více

101 PORODNIC V ČESKÉ REPUBLICE

101 PORODNIC V ČESKÉ REPUBLICE 101 PORODNIC V ČESKÉ REPUBLICE 2008 Kolektiv autorů MindSoft s. r. o. Vydáno společností MindSoft s. r. o. K Rozkoši 326 149 00 Praha, Czech Republic www.fit-porod.cz www.porod-na-videu.cz www.jak-otehotnet.cz

Více

999.-Kč. Podzim v ležérním stylu 25 % 50 % každý model TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013. www.deichmann.com KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR SLEVA KUPTE

999.-Kč. Podzim v ležérním stylu 25 % 50 % každý model TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013. www.deichmann.com KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR SLEVA KUPTE JůůůBILEJNÍ TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013 KUPTE 3 PÁRY & NA NEJLEVNĚJŠÍ PÁR DODATEČNĚ KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR 25 % 50 % SLEVA SLEVA Podzim v ležérním stylu 999.-Kč 1 116 515 vel. 36 42 1 116 517

Více

KARTY (3. 10. 2. 2014)

KARTY (3. 10. 2. 2014) KARTY (3. 10. 2. 2014) KARTA PI.1 strana 2 DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PI.29 strana 3 SPOKOJEN SPOKOJEN NESPOKOJEN NESPOKOJEN KARTA PD.55 strana 4 ÚPLNÁ DIKTATURA ÚPLNÁ DEMOKRACIE 5 6

Více

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj Sreality.cz Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby Inzerát Topování 60 Kč/den 150 Kč/inzerát Platba za soukromou inzerci probíhá strháváním kreditu z Peněženky Seznam.cz (https://penezenka.seznam.cz).

Více

Protože jsou zkrátka in.

Protože jsou zkrátka in. www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP415 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 31. 8. 2015. Minimální hodnota

Více

ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8

ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8 ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8 B Benešov Beroun Blansko Brno PhDr. Věra Tawilová Malé nám. 1700, 256 01 Benešov 317 724 281 tawilova@seznam.cz SPONTE poradenské a terapeutické centrum

Více

1. FÁZE PLOŠNÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ

1. FÁZE PLOŠNÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ Veřejná zakázka Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR 1. FÁZE PLOŠNÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 1 Projekt a jeho cíle Popis

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví Přítomni: abecedně, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA, prof. MUDr. Vladimír

Více

Zápis z jednání Přibyslav 12. 4. 2014

Zápis z jednání Přibyslav 12. 4. 2014 Zápis z jednání Přibyslav 12. 4. 2014 1) zahájení Dana Vilímková 2) zpráva o činnosti úseku mládeže za rok 2013 Josef Bidmon 3) I. informační blok Monika Němečková a) DVD Cesta za zlatem vzpomínka na MS

Více

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST 110 00 Praha 1, Senovážné náměstí 9 Přírodní radioaktivita dodávané pitné vody (informace) Zákon č.18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 7344/ENV/15 Ing. Říčan/l.2486 27. 2. 2015 Věc: Posuzování

Více

1399.-Kč SKVĚLÁ CENA 1199.

1399.-Kč SKVĚLÁ CENA 1199. Hvězdná obuv na dosah 1399.- 14% 1199. 1 716 437 vel. 7.5 11.5 * Akční nabídka na vybrané druhy obuvi, vyobrazené na této stránce letáku a označené samolepkou Skvělá cena, platí ve všech prodejnách Deichmann

Více

Územně-správní členění ČR

Územně-správní členění ČR Územně-správní členění ČR Vývoj územně-správní členění ČR 1. etapa: počátky od poloviny 13. stol. stavovské zřízení Čechy rozděleny na 12 krajů s rozsáhlými pravomocemi správními i soudními hejtmané zpravidla

Více

Intervenční centra v České republice

Intervenční centra v České republice Intervenční centra v České republice IC Benešov Právnická osoba: profem o.p.s. Adresa: Piaristická kolej Masarykovo nám. 1, 256 01 Benešov Tel: 774 433 034 (osobní konzultace po předchozí telefonické domluvě)

Více

KARTY (6. 13. 6. 2011)

KARTY (6. 13. 6. 2011) KARTY (6. 13. 6. 2011) KARTA PI.1 strana 2 DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PS.5 strana 5 VELMI SPOKOJEN SPOKOJEN TAK NAPŮL NESPOKOJEN VELMI NESPOKOJEN 5 KARTA PO.47 strana 6 VELMI SPOKOJEN

Více

Festival muzejních nocí 2008 IV. ročník

Festival muzejních nocí 2008 IV. ročník Festival muzejních nocí 2008 IV. ročník Zlínský kraj 16. kvě tna 14. č ervna 2008 Časový harmonogram Festivalu muzejních nocí 2008 98 měst, 139 institucí 15. května 2008 Luhačovice Muzeum jihovýchodní

Více

Student and Career Institute

Student and Career Institute Nezaměstnanost v ČR leden 2015 V lednu celkový počet uchazečů o zaměstnání vzrostl o 2,6 % na 556 191, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl o 6,0 % na 62 257 a podíl nezaměstnaných osob vzrostl

Více

Organizace školního roku 2013-2014

Organizace školního roku 2013-2014 Organizace školního roku 2013-2014 Organizace školního roku 2013/2014 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích Období školního vyučování ve školním roce 2013/2014

Více

VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3.

VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3. Okresní města ČR VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3. roč. NG Využití: Učební materiál pro

Více

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost:

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Příloha č. 1 Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Veřejnosprávní činnost 6843M01 (ŠVP) Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, p.o. Cihelní 410, Frýdek-Místek

Více

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Platnost k 03.07.2015 07:54:37 Obchodní firma: Okna Macek a.s. Sídlo: Identifikační číslo osoby: 26906724 Statutární orgán nebo jeho členové: Jméno a příjmení:

Více

Semináře, kurzy a jiné druhy podpory pořádané Sekcí vzdělávání ve školství Občanského sdružení JOB od ledna 2003 do prosince 2011

Semináře, kurzy a jiné druhy podpory pořádané Sekcí vzdělávání ve školství Občanského sdružení JOB od ledna 2003 do prosince 2011 Semináře, kurzy a jiné druhy podpory pořádané Sekcí vzdělávání ve školství Občanského sdružení od ledna 2003 do prosince 2011 ZŠ Vojnovičova, Ústí n. Labem 14.12.2011 Konzultace ZŠ Starý Jičín 14.12.2011

Více

STRUKTURA REGISTRU OVARIA

STRUKTURA REGISTRU OVARIA STRUKTURA REGISTRU OVARIA Vstupní údaje 1. Základní data 1. Datum stanovení diagnózy karcinomu ovarií [dd.mm.rrrr] (datum) 2. Výška v době stanovení diagnózy [cm] (číslo) 3. Váha v době stanovení diagnózy

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

174/1968 Sb. ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 174/1968 Sb. ZÁKON o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 1 Státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení vykonávají organizace státního odborného dozoru zřízené výhradně

Více

PRAHA 2. Vinohrady. Lublaňská 666/44

PRAHA 2. Vinohrady. Lublaňská 666/44 PRAHA 2 Vinohrady Lublaňská 666/44 Dům postavil stavitel Buldra roku 1879. Nacházela se zde ubytovna IV. správy MV (Správa sledování), využívaná plocha činila 544 m 2. FMV objekt uvolnilo v roce 1991.

Více

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 Volejbal kvalifikace A, kraj Karlovarský, Ústecký a Praha - 5. 5. 2015, Ústí nad Labem 1. Gymnázium Na Vítězné pláni,

Více

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012 Příloha č. 1 Českomoravská konfederace odborových svazů Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012 Platnost od 1. 5. 2012 Zpracoval: St. Ševčík (kontakt tel: 234 463 333, 602 161 123)

Více

9. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2010

9. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2010 Věstník NKÚ, plán kontrolní činnosti 343 9. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2010 schválený Kolegiem NKÚ usnesením 7/XVII/2009 na XVII. zasedání, konaném dne 19. 10. 2009 Číslo kontrolní akce: 10/01

Více

KARTY 31. 5. 14. 6. 2010

KARTY 31. 5. 14. 6. 2010 KARTY 31. 5. 14. 6. 2010 KARTA PI.1 strana 1 ROZHODNĚ SPÍŠE SPÍŠE ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 3 4 VŮBEC NEZÁLEŽÍ NA TOM, KDO JE U MOCI KARTA Q.14 strana 5 VELMI ZÁLEŽÍ NA TOM,

Více

Dodatek. k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM

Dodatek. k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM Dodatek k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM Tento Dodatek k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného

Více

JAKÉ SI ZVOLIT POVOLÁNÍ?

JAKÉ SI ZVOLIT POVOLÁNÍ? Úřad práce ČR Krajská pobočka Informační a poradenské středisko Tel.: 950 123 322, 950 123 443 JAKÉ SI ZVOLIT POVOLÁNÍ? Informace o školách a oborech pro školní rok 2016/2017 Informační elektronická brožura

Více

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR 1. FÁZE: PLOŠNÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 1 Projekt a jeho cíle Popis 1. fáze projektu

Více

2.2. DOPLATEK NA BYDLENÍ

2.2. DOPLATEK NA BYDLENÍ 2.2. DOPLATEK NA BYDLENÍ Doplatek na bydlení je dávka pomoci v hmotné nouzi, která společně s vlastními příjmy občana a příspěvkem na bydlení ze systému státní sociální podpory pomáhá uhradit odůvodněné

Více

Číslo vlaku Název vlaku Výchozí bod Odjezd Cílový bod Příjezd Poznámky KJŘ 54-172/2 Porta Bohemica Budapest-Keleti pu. 7:25 Hamburg-Langenfelde 22:05

Číslo vlaku Název vlaku Výchozí bod Odjezd Cílový bod Příjezd Poznámky KJŘ 54-172/2 Porta Bohemica Budapest-Keleti pu. 7:25 Hamburg-Langenfelde 22:05 Číslo vlaku Název vlaku Výchozí bod Odjezd Cílový bod Příjezd Poznámky KJŘ 54-172/2 Porta Bohemica Budapest-Keleti pu. 7:25 Hamburg-Langenfelde 22:05 a _ w K[ 54-173/3 Porta Bohemica Hamburg-Langenfelde

Více

PODPORA PODNIKÁNÍ. Investiční pobídky.... Vaše brána k prosperitě

PODPORA PODNIKÁNÍ. Investiční pobídky.... Vaše brána k prosperitě PODPORA PODNIKÁNÍ Investiční pobídky... Vaše brána k prosperitě Obsah 1 CzechInvest 2 Investiční pobídky 3 Zpracovatelský průmysl 5 Technologická centra 7 Centra strategických služeb 9 Formy investičních

Více

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011 Praha 2012 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2011 ISBN 978-80-7421-049-5 OBSAH 1. OBYVATELSTVO... 9 1.1 Složení obyvatelstva podle pohlaví

Více

ROČNÍ PLÁN Školní rok 2014/2015. Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace.

ROČNÍ PLÁN Školní rok 2014/2015. Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace. ROČNÍ PLÁN Školní rok 2014/ Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014 - Organizace školního roku 2014/ v základních školách, středních školách, základních

Více

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012 Praha 2013 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2013 ISBN 978-80-7421-065-5 OBSAH Strana ÚVOD 7 1. OBYVATELSTVO 9 1.1 Složení obyvatelstva podle

Více

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV Ročník 2012 SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ČESKÁ REPUBLIKA Částka 32 Rozeslána dne 18. června 2012 Cena Kč 50, O B S A H : 61. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem

Více

AGENDA: 1) charakteristika projektu. 2) cílová skupina, předpokládaná návštěvnost. 3) místa konání

AGENDA: 1) charakteristika projektu. 2) cílová skupina, předpokládaná návštěvnost. 3) místa konání NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC ROKU AGENDA: 1) charakteristika projektu 2) cílová skupina, předpokládaná návštěvnost 3) místa konání 4) mediální podpora (ukázky mediální kampaně v deníku) 5) nabídka partnerství

Více

Praha. Středočeský. Královéhradecký. Liberecký. Celostátní informační centrum pro bydlení /CICB/ Praha - Nové Město. Beroun.

Praha. Středočeský. Královéhradecký. Liberecký. Celostátní informační centrum pro bydlení /CICB/ Praha - Nové Město. Beroun. Praha Celostátní informační centrum pro bydlení /CICB/ Praha - Nové Město nám. W. Churchilla 2 Praha 3 - Žižkov tel: 234 463 343 dle telefonického objednáni Středočeský Beroun Wágnerovo náměstí 1541 (6.

Více

Výsledky Náboje 2014, Česká republika

Výsledky Náboje 2014, Česká republika Výsledky Náboje 2014, Česká republika Škola 1. Gymnázium, Špitálská 2, Praha 9 A 41 2. Gymnázium Jana Keplera, Parléřova 2, Praha 6 C 40 3. Gymnázium Jakuba Škody, Komenského 29, Přerov B 40 4. Gymnázium

Více

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2012

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Odbor podpory trhu práce Statistická ročenka trhu práce v České republice 212 Zpracovaly: Ing. Eva Procházková, Ing. Lucie Šebestová Praha, duben 213

Více

Česká pojišťovna v roce 1. Tisková konference 18. října 2012 Pavel Řehák, Jaroslav Jíra

Česká pojišťovna v roce 1. Tisková konference 18. října 2012 Pavel Řehák, Jaroslav Jíra 1 Česká pojišťovna v roce 1 Tisková konference 18. října 2012 Pavel Řehák, Jaroslav Jíra 2 Nová Česká pojišťovna Poslání: Jako odpovědný lídr trhu pomáháme klientům v klíčových okamžicích jejich života

Více

Role Agentury pro sociální začleňování v rámci podpory obcí a měst

Role Agentury pro sociální začleňování v rámci podpory obcí a měst Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Role Agentury pro sociální začleňování v rámci podpory obcí a měst Alena Zieglerová Hradec Králové, 24.10.2014 Agentura = Odbor pro soc. začleňování Sekce

Více

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2013

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2013 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2013 Praha 2014 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2014 ISBN 978-80-7421-075-4 OBSAH Strana ÚVOD 7 1. OBYVATELSTVO 9 1.1 Složení obyvatelstva podle

Více

ÚSTECKÝ KRAJ 042 ULK Příloha č. 1

ÚSTECKÝ KRAJ 042 ULK Příloha č. 1 ÚSTECKÝ KRAJ 042 ULK Příloha č. 1 Okres Děčín - DC TJ Doprava Děčín 00525286 TJ DOPRAVA DĚČÍN TJ Slavia Děčín SČE 00524841 TJ SLAVIA DĚČÍN, SČE TJ Spartak Boletice 14868156 TJ SPARTAK BOLETICE TJ Česká

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ÚSTECKÝ KRAJ

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ÚSTECKÝ KRAJ SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ÚSTECKÝ KRAJ REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Organizace veřejné správy v ČR

Organizace veřejné správy v ČR Organizace veřejné správy v ČR Přednáška č. 4 Územní státní správa JUDr. Marek Starý, Ph.D. Praha, 2011 Územní členění státu Individuální záležitost každého státu V historickém i evropském kontextu se

Více

Zařazování pacientů do čekací listiny TC IKEM v roce 2014. Silvie Rajnochová Bloudíčková KN IKEM

Zařazování pacientů do čekací listiny TC IKEM v roce 2014. Silvie Rajnochová Bloudíčková KN IKEM Zařazování pacientů do čekací listiny TC IKEM v roce 2014 Silvie Rajnochová Bloudíčková KN IKEM Stav WL ke 31.12. 2014 (vč. kombin. TxL) 126 305 Zastoupení pacientů ve WL dle HDS Mimospádová HDS Celkem

Více

KARTY 8.11. 15.11.2010

KARTY 8.11. 15.11.2010 KARTY 8.11. 15.11.2010 KARTA PI.1 strana 1 ROZHODNĚ SPÍŠE SPÍŠE ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 3 4 KARTA PI.2 strana 3 SPÍŠE SPÍŠE NEZNÁM NEVÍM DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 8 9 KARTA IDE.5a

Více

9. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2009

9. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2009 307 9. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2009 schválený Kolegiem NKÚ usnesením 9/XV/2008 na XV. zasedání, konaném dne 23. 10. 2008 Číslo kontroní akce: 09/01 Majetek státu, se kterým jsou příslušné hospodařit

Více