Univerzální seznam archivů a fondů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzální seznam archivů a fondů"

Transkript

1 362 Univerzální seznam archivů a fondů Níže se uvádějí názvy archivů a fondů, ze kterých editoři čerpali (stav v září 2010). Jednotlivé pramenné díly (svazky) obsahují v referenční části přehled archivů a fondů, které byly v jejich rámci využity. 1 Archiv Akademie věd, Praha (AAV) f. Zdeněk Nejedlý (ZN) 2 Archiv bezpečnostních složek, Praha (ABS-P) archivní číslo (a.č.) ZV-4, svazek (sv.) II, B (zvláštní skupinový vyšetřovací svazek k osobám O. Závodského, B. Pokorného, M. Picha-Tůmy, K. Černého, O. Valeše a dalších) f. Hlavní správa vojenské kontrarozvědky (302) f. Internační tábory pro Němce (137) f. Očistná komise, Jihlava (OK Jihlava) f. Odbor politického zpravodajství ( Z ) MV ( Dvoumilionka ) (2M) f. Různé bezpečnostní spisy po roce 1945 (304) f. Sbírka různých písemností (S) f. Ústředna StB po roce 1945 (305) f. Velitelství StB (310) f. Vrchní očistná komise pro veřejné zaměstnance (312) f. Vytříděné spisy sekretariátu Ministerstva vnitra (319) f. Zemský odbor bezpečnosti, Praha (300) 3 Archiv bezpečnostních složek, pobočka Kanice u Brna (ABS-Ka) f. Okresní oddělení MV, Jeseník (B 7/9 1) f. Bezpečnostní složky MV (A 12) f. Hlavní velitelství SNB (A 17) f. Krajská správa SNB, Brno (B 6) f. Fond rozkazů a nařízení (4 2) f. Krajská správa ministerstva vnitra, Olomouc (B 7 5) f. Krajská správa ministerstva vnitra, Ostrava (B 7) f. Krajská správa SNB, Brno (N 6) f. Krajská správa SNB, České Budějovice (B 2) f. Krajská správa SNB, Ostrava (O 3/3) f. Krajská správa SNB, Ústí nad Labem (B 4) f. Ministerstvo spravedlnosti Sbor vězeňské stráže (E/1) f. Ministerstvo vnitra, Správa internačních, sběrných a pracovních táborů (E 6) f. Oblastní sběrné středisko, Liberec (E 4 5) f. Oblastní úřadovna StB, Brno (B 6 5) f. Oblastní úřadovna StB, Olomouc (B 7 5 1) f. Okresní oddělení MV, Jeseník (B 7/9 1) f. Okresní oddělení MV, Mikulov (N 6/3) f. Okresní oddělení MV, Nový Jičín (B 7 4) f. Okresní oddělení MV, Zábřeh na Moravě (B 7/9 2) f. Operativní svazky (H 255) f. Pobočka Oblastní úřadovny StB, Břeclav (B 6 7) f. Pobočka Oblastní úřadovny StB, Mikulov (B 6 8) f. Ředitelství národní bezpečnosti, Brno (N 16)

2 363 f. Ředitelství národní bezpečnosti, Moravská Ostrava (O 3/7) f. Sekretariát ministra vnitra (A 2/1) f. Statisticko-evidenční odbor (A 31) f. Zemské velitelství SNB, Brno (A 15) f. Zemské velitelství SNB, Praha (A 14) f. Zemský národní výbor Praha Zemské velitelství internačních středisek v Čechách (E 7) f. Odbočka ZOB, Jihlava (B 6 2) f. Zemský odbor bezpečnosti, Brno (B 6 1) 4 Archiv České strany sociálně demokratické, Praha (A ČSSD) f. Československá sociální demokracie ( ) (71) (fond je od roku 2005 dočasně uložen v NA Praha) 5 Archiv hlavního města Praha (AHMP) sondážní rešerše, inventáře fondů ÚNV Praha 6 Archiv Kanceláře prezidenta republiky, Praha (AKPR) f. Kancelář prezidenta republiky (KPR) 7 Archiv Masarykova ústavu AV ČR, Praha (AMÚ) f. Edvard Beneš III ( ) (EB III) f. Jaromír Smutný (JS) f. Vladimír Klecanda (VK) 8 Archiv města Brna (AMB) f. Korespondence předsedů a primátorů Národního výboru města Brna (B 1/2) f. Sbírka zápisů o schůzích Národního výboru města Brna a jeho složek (B 1/1) f. Ústřední národní výbor, Brno Prezidiální spisovna ( ) (B 1/3) f. Ústřední národní výbor, Brno Pracovní střediska, Maloměřice (B 1/42b) f. Ústřední národní výbor, Brno referát XIV (stavovský, matriční, vojenský), oddělení pro odsun Němců (B 1/11) 9 Archiv města Ostravy (AMO) f. Internační, pracovní a sběrná střediska města Ostrava (IPSS Ostrava) f. Velitelství střediska pro vysídlení Němců v Ostravě-Kunčicích ( ) (VSSN Ostrava-Kunčice) f. ÚNV Ostrava ( ) (ÚNV Ostrava) 10 Archiv města Ústí nad Labem (AMÚL) f. Jednotný národní výbor, Ústí nad Labem (JNV Ústí n.l.) f. Městský národní výbor, Ústí n.l. (MěNV Ústí n.l.) 11 Archiv Ministerstva spravedlnosti, Praha (AMS) Archiv náměstka ministra dr. K. Klose ( Klosův archiv ) (spisy byly mezitím předány do NA Praha) 12 Archiv Ministerstva zahraničních věcí, Praha (AMZV) f. Generální sekretariát odbor A (kabinet) (GS A) f. Generální sekretariát Žourek (GS Ž) f. Teritoriální odbor Německo ( ) (TO Německo) 13 Archiv Národního muzea, Praha (ANM) f. Edvard Beneš (EB)

3 364 f. Jaromír Smutný (JS) f. Prokop Drtina (PD) f. Zdeněk Fierlinger (ZF) 14 Archiv Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Praha (APS) f. Prozatímní národní shromáždění ( ) (PNS) f. Ústavodárné národní shromáždění ( ) (ÚNS) 15 Archiv správy uranových ložisek DIAMO odštěpný závod, Příbram (DIAMO) f. Jáchymovské doly n.p. (JD) 16 Ministerstvo financí ČR depozitář Kladno (MF Kladno) f. Osidlovací úřad Fond národní obnovy (OÚ-FNO) 17 Moravský zemský archiv, Brno (MZA) f. Biskupská konzistoř, Brno (E 82) f. Československá strana národně socialistická Zemský sekretariát, Brno (ČSNS ZS Brno) f. Krajská odborová rada, Brno (KOO Brno) f. Krajský národní výbor, Brno (KNV Brno) f. KSČ Krajský výbor, Brno (KV KSČ Brno) f. Oblastní osidlovací úřadovna, Brno (OOÚ Brno) f. Zemský národní výbor, Brno Všeobecná registratura (ZNV Brno VR) f. Zemský národní výbor, Brno Presidium (ZNV Brno P) f. Zemský národní výbor, Brno Volené orgány a sekretariát (ZNV Brno VOS) f. Zemský úřad ochrany práce, Brno (ZÚOP Brno) 18 Moravský zemský archiv pobočka Kunštát (MZA Kunštát) f. Zemský úřad ochrany práce, Brno Presidium (ZÚOP Brno) 19 Národní archiv, Praha (NA) a) Ústřední orgány státní správy f. Fond národní obnovy (FNO) f. Ministerstvo dopravy ( ) (MD) f. Ministerstvo dopravy Výstřižkový archiv (MD VA) f. Ministerstvo informací (MI) f. Ministerstvo informací Dodatky (MI D) f. Ministerstvo kultury ( ) (MK) f. Ministerstvo národní bezpečnosti (MNB) f. Ministerstvo práce a sociální péče ( ) (MPSP) f. Ministerstvo práce a sociální péče Repatriace (MPSP R) f. Ministerstvo pracovních sil ( ) (MPS) f. Ministerstvo pro sjednocení zákonů ( ) (MSZ) f. Ministerstvo pro sjednocení zákonů Tajné ( ) (MSZ T) f. Ministerstvo průmyslu ( ) (MP) f. Ministerstvo spravedlnosti ( ) (MS) f. Ministerstvo spravedlnosti Dodatky ( ) (MS D) f. Ministerstvo školství a osvěty (nezpracovaný materiál) (MŠO) f. Ministerstvo vnitra Dodatky (MV D) f. Ministerstvo vnitra Noskův archiv ( ) (MV N) f. Ministerstvo vnitra Nová registratura ( ) (MV NR) f. Ministerstvo vnitra Tajné ( ) (MV T) f. Ministerstvo zahraničních věcí Výstřižkový archiv (MZV VA)

4 Univerzální seznam archivů a fondů 365 f. Ministerstvo zemědělství IX. odbor ( ) (MZ IX. odbor) f. Ministerstvo zemědělství IX. odbor po roce 1945 (MZ IX. odbor po r. 1945) f. Ministerstvo zemědělství Jednotná zemědělská družstva (MZ JZD) f. Ministerstvo zemědělství Kabinet a sekretariát ministrů ( ) (MZ S) f. Ministerstvo zemědělství Schůze kolegia ministrů ( ) (MZ KOL) f. Ministerstvo zemědělství Tisková dokumentace ( ) (MZ TD) f. Ministerstvo železnic ( ) (MŽ) f. Národní pozemkový fond (NPF) Sbírka č. 83 Výběr ze zápisů schůzí československé vlády ( ) (83) f. Správa Sboru nápravné výchovy (SSNV) f. Státní plánovací úřad (SPÚ) f. Státní úřad statistický ( ) (SÚS) f. Úřad předsednictva vlády Běžná spisovna ( ) (ÚPV B) f. Úřad předsednictva vlády Předsednictvo vlády ( ) (ÚPV P) f. Úřad předsednictva vlády Schůze vlády ( ) (ÚPV SV) f. Úřad předsednictva vlády Sekretariáty ( ) (ÚPV S) f. Úřad předsednictva vlády Tajné ( ) (ÚPV T) f. Ústřední akční výbor NF ( ) (ÚAV NF) f. Ústřední výbor NF ( ) (ÚV NF) f. Vládní komise pro otázky osídlení pohraničí ( ) (VKOOP) b) Zemské orgány pro Čechy f. Zemská rada osvětová, Praha (ZRO) f. Zemská školní rada, Praha (ZŠR) f. Zemský národní výbor, Praha Prezidium (ZNV P) f. Zemský úřad, Praha Dodatky (ZÚ D) f. Zemský úřad, Praha Oddělení církevní, nadační a školské (ZÚ OCNŠ) f. Zemský úřad, Praha Policejní a bezpečnostní záležitosti (ZÚ PBZ) f. Zemský úřad, Praha Referáty dopravní, průmyslový, pro pozemkovou reformu, pro vnitřní osídlení a správu nepřátelského majetku (ZÚ R) f. Zemský úřad, Praha Sociální, zdravotní a veterinární záležitosti (ZÚ SZVZ) f. Zemský úřad, Praha Státní občanství a matriční věci (ZÚ SOMV) f. Zemský úřad, Praha Záležitosti finanční, vojenské, plánovací, právní, kontrolní a personální f. Zemský úřad, Praha Volební a obecní záležitosti (ZÚ VOZ) f. Zemský úřad ochrany práce, Praha (ZÚOP Praha) c) Stranické orgány (podle politických stran) f. Branné a bezpečnostní oddělení ÚV KSČ (05/11) f. Bulletiny ÚV KSČ (14/8) f. Generální sekretariát ÚV KSČ ( ) (100/1) f. Hospodářská rada ÚV KSČ ( ) (100/17) f. Ideologické oddělení ÚV KSČ ( ) (05/3) f. Kádrové oddělení ÚV KSČ ( ) (100/5) f. Klub poslanců KSČ ( ) (21) f. Krajské, městské a okresní konference KSČ, zasedání a plány práce KV KSČ a MV KSČ ( ) (19/1) f. Mezinárodní oddělení ÚV KSČ ( ) (100/3) f. Monitory ( ) (Monitory) f. Národohospodářská komise ÚV KSČ ( ) (100/12) f. Organizační oddělení Marie Švermové ÚV KSČ ( ) (100/4) f. Organizační sekretariát ÚV KSČ ( ) (02/3) f. Osidlovací komise ÚV KSČ ( ) (23) f. Pohraniční oddělení ÚV KSČ ( ) (19/8) f. Právnická komise ÚV KSČ ( ) (29)

5 366 f. Předsednictvo ÚV KSČ ( ) (02/1) f. Sekretariát ÚV KSČ ( ) (02/4) f. Ústřední komise a oddělení pro lidovou správu ÚV KSČ ( ) (19/4) f. Ústřední kulturně propagační komise ÚV KSČ (ÚKPK) f. VIII. sjezd KSČ (1946) (10) f. Zasedání ÚV KSČ ( ) (01) f. Zemědělské oddělení ÚV KSČ ( ) (78) f. Živnostenská komise ÚV KSČ ( ) (24) f. Archiv České strany národně sociální ( ) (AČSNS) f. Československá strana národně socialistická ( ) (ČSNS) Ústřední sekretariát Národně socialistické strany (35) Klub poslanců sociální demokracie (KPSD) d) Jiné celostátní organizace a svazy f. Akční výbor národních jednot (AVNJ) f. Česká sociální pomoc (ČSP) f. České zemské ústředí obcí, měst a okresů (ČZÚOMO) f. Československé doly Generální ředitelství (ČD GŘ) f. Československý ústav zahraniční (ČÚZ) f. Český svaz mládeže Ústřední výbor (ČSM) f. Hospodářská skupina báňského průmyslu ( ) (HS BP) f. Hospodářská skupina průmyslu železa a kovů ( ) (HS PŽK) f. Jednota nabyvatelů půdy (JNP) f. Jednotný svaz českých zemědělců (JSČZ) f. Národní jednota severočeská (NJS) f. Reemigrační kancelář rakouských Čechů a Slováků (RKRČS) f. Svaz Čechů z Volyně (SČzV) f. Ústřední matice školská (ÚMŠ) f. Ústřední svaz československého průmyslu ( ) (ÚSČP) e) Osobní fondy f. Antonín Zápotocký ( ) (100/35) f. Hubert Ripka (Hubert Ripka) f. Jan Šrámek (Jan Šrámek) f. Jaroslav Stránský (Jaroslav Stránský) f. Július Ďuriš (Július Ďuriš) f. Klement Gottwald ( ) (100/24) f. Květoslav Innemann (108) f. Otakar Machotka (OM) f. Rudolf Slánský (100/50) f. Václav Kopecký ( ) (100/45) f. Vilém Schaffer (Vilém Schaffer) 20 Osobní archiv Tomáše Staňka, Ostrava Kopie dokumentů z provenience vojenských justičních orgánů 21 Public Record Office, London (PRO) f. Foreign Office 371 (FO 371) 22 Rossijskij gosudarstvennyj vojennyj archiv, Moskva (RGVA) f. 1p f. 408p

6 Univerzální seznam archivů a fondů Státní oblastní archiv, Litoměřice (SOA Litoměřice) f. Krajský národní výbor, Liberec (zasedání rady) (KNV Liberec) f. Krajský národní výbor, Ústí n.l. (zasedání rady) (KNV Ústí n.l.) f. Krajský výbor KSČ, Liberec (KV KSČ Liberec) f. Krajský výbor KSČ, Ústí n.l. (KV KSČ, Ústí n.l.) 24 Státní oblastní archiv, Litoměřice pobočka Most (SOA Litoměřice Most) f. Krajský akční výbor NF, Liberec (KAV Liberec) f. Krajský akční výbor NF, Ústí n.l. (KAV Ústí n.l.) f. Krajský národní výbor, Liberec (KNV Liberec) f. Krajský národní výbor, Ústí n.l. (KNV Ústí n.l.) f. Severočeské hnědouhelné doly (SHD) 25 Státní oblastní archiv, Plzeň (SOA Plzeň) f. Krajský národní výbor, Plzeň (KNV Plzeň) f. Krajský sekretariát ČSNS, Karlovy Vary (KS ČSNS Karlovy Vary) f. Oblastní osidlovací úřadovna, Plzeň (OOÚ Plzeň) f. Revoluční garda Československa velitelství Plzeň (RG Plzeň) 26 Státní oblastní archiv, Plzeň pobočka Žlutice (SOA Plzeň Žlutice) f. Krajský národní výbor, Karlovy Vary (KNV Karlovy Vary) 27 Státní okresní archiv Brno-venkov, Rajhrad (SOkA Brno-venkov) f. Okresní národní výbor Brno-venkov (ONV Brno-venkov) 28 Státní okresní archiv, Bruntál (SOkA Bruntál) f. Okresní národní výbor, Bruntál (ONV Bruntál) f. Okresní národní výbor, Krnov (ONV Krnov) f. Okresní národní výbor, Krnov Dodatky (ONV Krnov D) 29 Státní okresní archiv Břeclav v Mikulově (SOkA Břeclav) f. Okresní národní výbor, Mikulov (ONV Mikulov) 30 Státní okresní archiv, Děčín (SOkA Děčín) f. Městský národní výbor, Děčín (MěNV Děčín) f. Okresní národní výbor, Šluknov (ONV Šluknov) 31 Státní okresní archiv, Česká Lípa (SOkA Česká Lípa) f. Okresní národní výbor, Česká Lípa (ONV Česká Lípa) 32 Státní okresní archiv, Český Krumlov (SOkA Český Krumlov) f. Okresní národní výbor, Český Krumlov (ONV Český Krumlov) 33 Státní okresní archiv, Děčín (SOkA Děčín) f. Městský národní výbor, Česká Kamenice (MěNV Česká Kamenice) f. Okresní národní výbor, Děčín (ONV Děčín) f. Okresní národní výbor, Rumburk (ONV Rumburk) f. Okresní národní výbor, Šluknov (ONV Šluknov) f. Okresní národní výbor, Varnsdorf (ONV Varnsdorf) 34 Státní okresní archiv Domažlice v Horšovském Týně (SOkA Domažlice) f. Okresní národní výbor, Domažlice (ONV Domažlice)

7 Státní okresní archiv Chomutov v Kadani (SOkA Chomutov) f. Městský národní výbor, Vejprty (MěNV Vejprty) f. Místní národní výbor, Ervěnice (MNV Ervěnice) f. Místní národní výbor, Kovařská (MNV Kovářská) f. Okresní akční výbor NF, Chomutov (OAV NF Chomutov) f. Okresní akční výbor NF, Kadaň (OAV NF Kadaň) f. Okresní národní výbor, Chomutov (ONV Chomutov) f. Okresní národní výbor, Kadaň (ONV Kadaň) f. Okresní národní výbor, Vejprty (ONV Vejprty) f. Okresní výbor KSČ, Chomutov (OV KSČ Chomutov) f. Okresní výbor KSČ, Kadaň (OV KSČ Kadaň) 36 Státní okresní archiv, Jablonec nad Nisou (SOkA Jablonec n.n.) f. Městský národní výbor, Jablonec nad Nisou (MěNV Jablonec n.n.) f. Okresní národní výbor, Jablonec nad Nisou (ONV Jablonec n.n.) f. Předsednictvo Okresního výboru KSČ, Jablonec nad Nisou (POV KSČ Jablonec n.n.) 37 Státní okresní archiv, Jeseník (SOkA Jeseník) f. Okresní národní výbor, Jeseník (ONV Jeseník) 38 Státní okresní archiv, Jihlava (SOkA Jihlava) f. Okresní národní výbor, Jihlava (ONV Jihlava) f. Okresní úřad, Jihlava (OkÚ Jihlava) f. Okresní úřad Okresní národní výbor, Jihlava (OkÚ ONV Jihlava) 39 Státní okresní archiv, Jindřichův Hradec (SOkA Jindřichův Hradec) f. Okresní národní výbor, Dačice (ONV Dačice) f. Okresní národní výbor, Třeboň (ONV Třeboň) f. Okresní úřad, Jindřichův Hradec (OÚ Jindřichův Hradec) 40 Státní okresní archiv, Karlovy Vary (SOkA Karlovy Vary) f. Okresní národní výbor, Jáchymov (ONV Jáchymov) 41 Státní okresní archiv, Kutná Hora (SOkA Kutná Hora) f. Okresní národní výbor, Čáslav (ONV Čáslav) f. Okresní národní výbor, Kutná Hora (ONV Kutná Hora) f. Okresní úřad, Čáslav (OÚ Čáslav) f. Okresní úřad, Kutná Hora (OÚ Kutná Hora) 42 Státní okresní archiv, Liberec (SOkA Liberec) Kronika města Liberec (KML) f. Městský národní výbor, Liberec (MěNV Liberec) f. Obchodní a živnostenská komora, Liberec (OŽK Liberec) f. Oblastní sběrné středisko, Liberec (OSS Liberec) f. Okresní národní výbor, Frýdlant (ONV Frýdlant) f. Okresní národní výbor, Liberec (ONV Liberec) 43 Státní okresní archiv Litoměřice v Lovosicích (SOkA Litoměřice) f. Okresní národní výbor, Litoměřice (ONV Litoměřice) 44 Státní okresní archiv, Louny (SOkA Louny) f. Městský národní výbor, Postoloprty (MěNV Postoloprty) f. Okresní národní výbor, Louny (ONV Louny)

8 Univerzální seznam archivů a fondů 369 f. Okresní národní výbor, Podbořany (ONV Podbořany) f. Okresní národní výbor, Žatec (ONV Žatec) f. Okresní národní výbor, Žatec Dodatek (ONV Žatec D) 45 Státní okresní archiv, Most (SOkA Most) f. Okresní národní výbor, Most (ONV Most) 46 Státní okresní archiv, Olomouc (SOkA Olomouc) f. Internační středisko Olomouc Nové Hodolany a odsuvné středisko Lutín-Olšany (M 1 32) f. Ústřední národní výbor, Olomouc (ÚNV Olomouc) 47 Státní okresní archiv, Opava (SOkA Opava) f. Okresní národní výbor, Hlučín (ONV Hlučín) f. Okresní národní výbor, Opava-venkov (ONV Opava-venkov) 48 Státní okresní archiv, Pardubice (SOkA Pardubice) f. Okresní národní výbor, Pardubice (ONV Pardubice) 49 Státní okresní archiv, Prachatice (SOkA Prachatice) f. Okresní národní výbor, Prachatice (ONV Prachatice) 50 Státní okresní archiv, Přerov (SOkA Přerov) f. Trestní spisy 51 Státní okresní archiv, Přerov pobočka Lipník nad Bečvou (SOkA Přerov-Lipník) f. Okresní národní výbor, Přerov (ONV Přerov) 52 Státní okresní archiv, Prachatice (SOkA Prachatice) f. Okresní národní výbor, Prachatice (ONV Prachatice) 53 Státní okresní archiv Sokolov v Jindřichovicích (SOkA Sokolov) f. Městský národní výbor, Kraslice (MěNV Kraslice) f. Místní národní výbor, Rotava (MNV Rotava) f. Okresní národní výbor, Kraslice (ONV Kraslice) f. Okresní národní výbor, Loket (ONV Loket) f. Okresní národní výbor, Sokolov (ONV Sokolov) 54 Státní okresní archiv Svitavy v Litomyšli (SOkA Svitavy) f. Městský národní výbor, Svitavy (MěNV Svitavy) f. Okresní národní výbor, Moravská Třebová (ONV Moravská Třebová) f. Okresní národní výbor, Svitavy (ONV Svitavy) 55 Státní okresní archiv, Teplice (SOkA Teplice) f. Okresní národní výbor, Bílina (ONV Bílina) f. Okresní národní výbor, Duchcov (ONV Duchcov) f. Okresní národní výbor, Teplice (ONV Teplice) 56 Státní okresní archiv, Trutnov (SOkA Trutnov) f. Okresní národní výbor, Trutnov (ONV Trutnov) 57 Státní okresní archiv, Ústí nad Orlicí (SOkA Ústí nad Orlicí) f. Okresní národní výbor, Lanškroun (ONV Lanškroun)

9 Státní okresní archiv, Znojmo (SOkA Znojmo) f. Městský národní výbor, Moravský Krumlov (MěNV Moravský Krumlov) f. Městský národní výbor, Znojmo (MěNV Znojmo) f. Okresní národní výbor, Moravský Krumlov (ONV Moravský Krumlov) 59 Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha (ÚSD) f. Hubert Ripka (Hubert Ripka) 60 Vojenský ústřední archiv Vojenský historický archiv, Praha (VÚA-VHA) f. Alexej Čepička (Alexej Čepička) f. Česká národní rada (ČNR) f. Domácí odboj (308) f. IV. armádní sbor po r f. Ministerstvo národní obrany (MNO 1945) f. Nejvyšší rada obrana státu (NROS) f. Revoluční garda (RG) f. Sborník důvěrných výnosů (SDV) f. Styční důstojníci (SD) f. Svaz sovětských socialistických republik (SSSR) f. Velitelství VI. sboru (nezpracovaný materiál) f. Útvary skupiny pro odsun Němců (SPON) f. Vojenská kancelář prezidenta republiky (VKPR) f. Vojenská oblast 1 (VO1) f. Vojenská oblast 2 (VO2) f. Vojenská oblast 3 (VO3) f. Vojenská rada ministra národní obrany (VRMNO) f. Vojenská rada při předsednictvu vlády (VRPV) 61 Všeodborový archiv ČMKOS, Praha (VOA) f. Ústřední rada odborů Národohospodářská komise (ÚRO NHK) f. Ústřední rada odborů Organizační oddělení (ÚRO ORG) f. Ústřední rada odborů Představenstvo (ÚRP P) f. Ústřední rada odborů Sekretariát ( ) (ÚRO S) f. Ústřední rada odborů Sociální oddělení (ÚRO SOC) 62 Zemský archiv, Opava (ZA Opava) f. Krajský národní výbor, Ostrava ( ) (KNV Ostrava) f. Krajský výbor KSČ, Ostrava (KNV Ostrava) f. Moravskoslezský Zemský národní výbor expozitura Moravská Ostrava (EZNV) f. Osidlovací úřad Fond národní obnovy, Oblastní úřadovna Opava (OOÚ Opava) f. Státní zastupitelství, Moravská Ostrava (SZMO) 63 Zemský archiv, Opava pobočka Olomouc (ZA Opava Olomouc) f. Osidlovací úřad Fond národní obnovy, Oblastní úřadovna Olomouc (OOÚ Olomouc)

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ Datum odevzdání 1 Úřad vlády ČR 10.7.2015

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 1 9 9 5 I. volební období 1809 Společná zpráva výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1990 Vyhlásené: 29.12.1990 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 594 Z Á K O N České národní

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 1 1 Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 10 3

Více

Název okresu BYT 2+1*

Název okresu BYT 2+1* Název okresu BYT 2+1* Okres Benešov 1 630 000 1 630 000 1 646 300 1 Okres Beroun 1 640 000 1 640 000 1 656 400 1 Okres Blansko 1 250 000 1 250 000 1 240 000 0 Okres Brno-město 2 200 000 2 200 000 2 310

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Příloha č. 1 Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Seznam finančních úřadů do 31. 12. 2012 Seznam finančních úřadů od

Více

ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností

ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností Kód obce s r.p. (ORP) Název obce s r.p. (ORP) ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností NUTS okresu Název okresu NUTS kraje Název kraje 4101 Aš CZ0411 Cheb CZ041 Karlovarský 2101 Benešov CZ0211 Benešov

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

co vás čeká a nemine

co vás čeká a nemine co vás čeká a nemine Systém archivů Ministerstvo vnitra Sekce archivní správy a spisové služby Národní archiv Státní oblastní archivy Státní okresní archivy Legislativa Zákon 499/2004 Sb. o archivnictví

Více

Hlavní město Praha: Úřední hodiny

Hlavní město Praha: Úřední hodiny Příloha č. 2 Vytíženost systému, úřední, počet pracovišť Uvedené tabulky obsahují výpočet i pracovišť obecních úřadů v jednotlivých krajích. Sloupec Vytíženost je kalkulován na 30 úředních hodin týdně,

Více

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Příloha č. 10, str. 1 Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu 1, 2. Územní

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

JAKÉ JSOU ZÁKLADNÍ PODMÍNKY FINANCOVÁNÍ

JAKÉ JSOU ZÁKLADNÍ PODMÍNKY FINANCOVÁNÍ NÁZEV DOTAČNÍHO TITULU Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Program: Smart grids I. Distribuční sítě Cíl výzvy: Zlepšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek

Více

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y. P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 2. listopadu 2005 č. 1406

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y. P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 2. listopadu 2005 č. 1406 V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne. listopadu č. Konečné dislokace u vybraných objektů Určení nemovitostí Obec/Ulice č.p./č.o. Katastrální Frýdek-Místek/ Komenského

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

Doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí ke stanovení počtu zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do orgánu sociálněprávní

Doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí ke stanovení počtu zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do orgánu sociálněprávní Příloha č. 1 Doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí ke stanovení počtu zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do orgánu sociálněprávní Dle vyhlášky č. 473/2012 Sb., o provedení některých

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ010. Hlavní město Praha. Praha1 CZ0101. Praha 2 CZ0102. Praha 3 CZ0103 CZ0104. Praha 4 CZ0105. Praha 5.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ010. Hlavní město Praha. Praha1 CZ0101. Praha 2 CZ0102. Praha 3 CZ0103 CZ0104. Praha 4 CZ0105. Praha 5. POPIS ČÍSELNÍKU : BA0100 NUTS4 Název: Územní statistické jednotky NUTS Charakteristika: Územní statistické jednotky na úrovni NUTS4- okresy doplněné o Hl. město Praha z úrovně NUTS3 a Českou republiku

Více

Čl. 1 Územní obvody spádové působnosti diagnostických ústavů. Čl. 2 Rozmísťování dětí a mladistvých

Čl. 1 Územní obvody spádové působnosti diagnostických ústavů. Čl. 2 Rozmísťování dětí a mladistvých Pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k upřesnění činností školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy (č.j. 25 503/98-24) Čl. 1 Územní obvody spádové působnosti diagnostických

Více

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje na os/rok průměrná Zaměstnanci Zemědělci v Kč v % v Kč v % v Kč Spotřební vydání 84568 100 85920 100 73356 z toho: rekreace a kultura

Více

Závodu míru 16 Karlovy Vary 360 17 tel. spojovatelka KŘ PČR 974 376 111 Oddělení pobytových agend Cheb 17. listopadu 2103/40 Cheb

Závodu míru 16 Karlovy Vary 360 17 tel. spojovatelka KŘ PČR 974 376 111 Oddělení pobytových agend Cheb 17. listopadu 2103/40 Cheb Oddělení pobytových agend Jihočeský kraj Oddělení pobytových agend České Budějovice působnost: okresy České Budějovice, Prachatice a Český Krumlov Oddělení pobytových agend Písek působnost: okresy Písek

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském

Více

KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY. Datum ověření: 5.1.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741 VY_52_INOVACE_S2_Z36_3

KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY. Datum ověření: 5.1.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741 VY_52_INOVACE_S2_Z36_3 KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY Datum ověření: 5.1.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741 VY_52_INOVACE_S2_Z36_3 KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh

Více

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2014 český úřad zeměměřický a katastrální souhrnné PŘEHLEDY O půdním fondu Z ÚDAJŮ

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

JAKÉ JSOU ZÁKLADNÍ PODMÍNKY FINANCOVÁNÍ

JAKÉ JSOU ZÁKLADNÍ PODMÍNKY FINANCOVÁNÍ NÁZEV DOTAČNÍHO TITULU Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Program: Služby infrastruktury - výzva I Cíl výzvy: Zkvalitňovat služby podpůrné inovační infrastruktury, která povede

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1948 Vyhlásené: 08.05.1948 Časová verzia predpisu účinná od: 08.05.1948 do: 30.09.1949 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 94 V y h l á š k a ministerstva

Více

NÁZEV DOTAČNÍHO TITULU PODPOROVANÉ AKTIVITY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Program: Nízkouhlíkové technologie I.

NÁZEV DOTAČNÍHO TITULU PODPOROVANÉ AKTIVITY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Program: Nízkouhlíkové technologie I. NÁZEV DOTAČNÍHO TITULU Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Program: Nízkouhlíkové technologie I. výzva Cíl výzvy: Podpora zavádění inovativních technologií v oblasti elektromobility,

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2006 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ S T A T I S T I C K Á R O Č E N K A P Ů D N Í H O F O N D U Č E S

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

I. Fondy města Plzně

I. Fondy města Plzně I. Fondy města Plzně I. 1. Městský úřad Plzeň - registratura A (nález) 2. Intendance městského divadla 3. Renovační císařská komise v Plzni 4. Národní výbor (1910) 1918-1919 5. Správa lesů, statků a rybníků

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest BENJAMÍN, p.o. Bytová správa MV s.p.o. CENIA - česká informační agentura životního prostředí

Více

JAKÉ JSOU ZÁKLADNÍ PODMÍNKY FINANCOVÁNÍ

JAKÉ JSOU ZÁKLADNÍ PODMÍNKY FINANCOVÁNÍ NÁZEV DOTAČNÍHO TITULU Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Program: Technologie výzva III Cíl výzvy: Podpora růstu a posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva duben 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva. květen 2016. Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva. květen 2016. Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva. duben 2016. Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva. duben 2016. Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva duben 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Města, ve kterých vyzvedneme zásilky v den objednání přepravy

Města, ve kterých vyzvedneme zásilky v den objednání přepravy 10000 Praha 10 10001 Praha 100 10003 Praha 103 10004 Praha 104 10005 Praha 105 10007 Praha 107 10010 Praha 110 10100 Praha 101 10200 Praha 102 10300 Praha 113 10400 Praha 114 10600 Praha 106 10700 Praha

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2013 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

35,98% 30,15% 35,93% 30,59%

35,98% 30,15% 35,93% 30,59% zpracoval: Ing.Šrámek ČR 2-0627.9.2006 Celostátní průměr 40% Jihočeský Poměr žadatelů o ŘO hodnocených stupňem "neprospěl" - II.Q - 2006 Jihomoravský Karlovarský Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský

Více

KARTY 29.11. 6.12.2010

KARTY 29.11. 6.12.2010 KARTY 29.11. 6.12.2010 KARTA PI.1 strana 1 ROZHODNĚ ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PI.2 strana 2 NEZNÁM NEVÍM DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 8 9 URČITĚ DOSTATEK PENĚZ DOSTATEK PENĚZ KARTA

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Ing. Jiří Lípa, Česká televize Ing. Jan Kracík, MBA, Legal Solutions, a.s. Agenda Historie

Více

16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku. ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb.

16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku. ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. 16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 24 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva únor 2016

Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva únor 2016 Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2016 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Katastrální ú ad St edo eský kraj

Katastrální ú ad St edo eský kraj Tento projekt je spolufinancován z prost edk Evropské unie prost ednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj. ÍLOHA. 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve ejné zakázky malého rozsahu vedené pod názvem AD LDS

Více

Po a St 8.00 17.00 Pá 8 14 Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Jindřichův Hradec

Po a St 8.00 17.00 Pá 8 14 Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Jindřichův Hradec Název úřadu Adresa Telefon Email Fax Úřední doba pro veřejnost Středočeský kraj materiál-kontaktní místo Benešov K Pazderně 906, 256 01 Benešov 974871300 krpstc.oszbm.benesov@mvcr.cz 974871307 materiál-kontaktní

Více

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Od 1. 1. 2013 budou vytvořeny nové finanční úřady, které vykonávají působnost na území kraje, tzn. 14 krajských

Více

Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva duben 2016

Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva duben 2016 Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva březen 2016

Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva březen 2016 Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva březen 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2016

Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2016 Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

KARTY duben 2007 (2.- 9. 4.)

KARTY duben 2007 (2.- 9. 4.) KARTY duben 2007 (2.- 9. 4.) KARTA PI.1 strana 1 DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PM.25 strana 3 ANO ANO NE NE KARTA PM.27 strana 3 PROSPĚŠNÁ PROSPĚŠNÁ ŠKODLIVÁ ŠKODLIVÁ KARTA EU.16 strana

Více

Československá sociální demokracie-krajský výbor Pardubice

Československá sociální demokracie-krajský výbor Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3510 č. archivní pomůcky: 8967 Československá sociální demokracie-krajský výbor Pardubice 1945-1948 inventář Mgr.Tomáš Lána Zámrsk 2015 O b s a h Úvod

Více

Vysvětlivky k vyplnění tiskopisu Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění

Vysvětlivky k vyplnění tiskopisu Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění 89_619_2.pdf Vysvětlivky k vyplnění tiskopisu Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění 1) Číselník okresů je uveden v příloze č. 1 2) Číselník druhu činností je uveden v příloze č. 2 3) Uvede se

Více

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ 2013. Květen 2011. O 070 Odbor kabinet ministra O 072 Oddělení tiskové

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ 2013. Květen 2011. O 070 Odbor kabinet ministra O 072 Oddělení tiskové Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ 2013 Květen 2011 O 072 Oddělení tiskové OBSAH Z{kladní informace... 3 Vzory platných řidičských průkazů... 3 Termíny povinné

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v Praze k 30.9.2014

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/hkk/informace_z_useku_up/trh_prace/nezam

Více

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací Sreality.cz Cena inzerce pro soukromé osoby Inzerát 60 Kč/den Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování 60 Kč/inzerát V rozmezí od do Koeficient Cena inzerce pro klienty

Více

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 50 č. archivní pomůcky: 8951 Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice /1935/ 1945-1948 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2015 O b s a

Více

Vyhláška PTV. změna Č. 8

Vyhláška PTV. změna Č. 8 Vyhláška PTV A 35/ 23-24 /2010 AKVIZiČNí SLEVY, euška (meziregionální kontingentní jízdenka) změna Č. 8 Vyhl. 169/31 /19-20/2010 V souladu s článkem 14 Tarifu Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více