Univerzální seznam archivů a fondů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzální seznam archivů a fondů"

Transkript

1 362 Univerzální seznam archivů a fondů Níže se uvádějí názvy archivů a fondů, ze kterých editoři čerpali (stav v září 2010). Jednotlivé pramenné díly (svazky) obsahují v referenční části přehled archivů a fondů, které byly v jejich rámci využity. 1 Archiv Akademie věd, Praha (AAV) f. Zdeněk Nejedlý (ZN) 2 Archiv bezpečnostních složek, Praha (ABS-P) archivní číslo (a.č.) ZV-4, svazek (sv.) II, B (zvláštní skupinový vyšetřovací svazek k osobám O. Závodského, B. Pokorného, M. Picha-Tůmy, K. Černého, O. Valeše a dalších) f. Hlavní správa vojenské kontrarozvědky (302) f. Internační tábory pro Němce (137) f. Očistná komise, Jihlava (OK Jihlava) f. Odbor politického zpravodajství ( Z ) MV ( Dvoumilionka ) (2M) f. Různé bezpečnostní spisy po roce 1945 (304) f. Sbírka různých písemností (S) f. Ústředna StB po roce 1945 (305) f. Velitelství StB (310) f. Vrchní očistná komise pro veřejné zaměstnance (312) f. Vytříděné spisy sekretariátu Ministerstva vnitra (319) f. Zemský odbor bezpečnosti, Praha (300) 3 Archiv bezpečnostních složek, pobočka Kanice u Brna (ABS-Ka) f. Okresní oddělení MV, Jeseník (B 7/9 1) f. Bezpečnostní složky MV (A 12) f. Hlavní velitelství SNB (A 17) f. Krajská správa SNB, Brno (B 6) f. Fond rozkazů a nařízení (4 2) f. Krajská správa ministerstva vnitra, Olomouc (B 7 5) f. Krajská správa ministerstva vnitra, Ostrava (B 7) f. Krajská správa SNB, Brno (N 6) f. Krajská správa SNB, České Budějovice (B 2) f. Krajská správa SNB, Ostrava (O 3/3) f. Krajská správa SNB, Ústí nad Labem (B 4) f. Ministerstvo spravedlnosti Sbor vězeňské stráže (E/1) f. Ministerstvo vnitra, Správa internačních, sběrných a pracovních táborů (E 6) f. Oblastní sběrné středisko, Liberec (E 4 5) f. Oblastní úřadovna StB, Brno (B 6 5) f. Oblastní úřadovna StB, Olomouc (B 7 5 1) f. Okresní oddělení MV, Jeseník (B 7/9 1) f. Okresní oddělení MV, Mikulov (N 6/3) f. Okresní oddělení MV, Nový Jičín (B 7 4) f. Okresní oddělení MV, Zábřeh na Moravě (B 7/9 2) f. Operativní svazky (H 255) f. Pobočka Oblastní úřadovny StB, Břeclav (B 6 7) f. Pobočka Oblastní úřadovny StB, Mikulov (B 6 8) f. Ředitelství národní bezpečnosti, Brno (N 16)

2 363 f. Ředitelství národní bezpečnosti, Moravská Ostrava (O 3/7) f. Sekretariát ministra vnitra (A 2/1) f. Statisticko-evidenční odbor (A 31) f. Zemské velitelství SNB, Brno (A 15) f. Zemské velitelství SNB, Praha (A 14) f. Zemský národní výbor Praha Zemské velitelství internačních středisek v Čechách (E 7) f. Odbočka ZOB, Jihlava (B 6 2) f. Zemský odbor bezpečnosti, Brno (B 6 1) 4 Archiv České strany sociálně demokratické, Praha (A ČSSD) f. Československá sociální demokracie ( ) (71) (fond je od roku 2005 dočasně uložen v NA Praha) 5 Archiv hlavního města Praha (AHMP) sondážní rešerše, inventáře fondů ÚNV Praha 6 Archiv Kanceláře prezidenta republiky, Praha (AKPR) f. Kancelář prezidenta republiky (KPR) 7 Archiv Masarykova ústavu AV ČR, Praha (AMÚ) f. Edvard Beneš III ( ) (EB III) f. Jaromír Smutný (JS) f. Vladimír Klecanda (VK) 8 Archiv města Brna (AMB) f. Korespondence předsedů a primátorů Národního výboru města Brna (B 1/2) f. Sbírka zápisů o schůzích Národního výboru města Brna a jeho složek (B 1/1) f. Ústřední národní výbor, Brno Prezidiální spisovna ( ) (B 1/3) f. Ústřední národní výbor, Brno Pracovní střediska, Maloměřice (B 1/42b) f. Ústřední národní výbor, Brno referát XIV (stavovský, matriční, vojenský), oddělení pro odsun Němců (B 1/11) 9 Archiv města Ostravy (AMO) f. Internační, pracovní a sběrná střediska města Ostrava (IPSS Ostrava) f. Velitelství střediska pro vysídlení Němců v Ostravě-Kunčicích ( ) (VSSN Ostrava-Kunčice) f. ÚNV Ostrava ( ) (ÚNV Ostrava) 10 Archiv města Ústí nad Labem (AMÚL) f. Jednotný národní výbor, Ústí nad Labem (JNV Ústí n.l.) f. Městský národní výbor, Ústí n.l. (MěNV Ústí n.l.) 11 Archiv Ministerstva spravedlnosti, Praha (AMS) Archiv náměstka ministra dr. K. Klose ( Klosův archiv ) (spisy byly mezitím předány do NA Praha) 12 Archiv Ministerstva zahraničních věcí, Praha (AMZV) f. Generální sekretariát odbor A (kabinet) (GS A) f. Generální sekretariát Žourek (GS Ž) f. Teritoriální odbor Německo ( ) (TO Německo) 13 Archiv Národního muzea, Praha (ANM) f. Edvard Beneš (EB)

3 364 f. Jaromír Smutný (JS) f. Prokop Drtina (PD) f. Zdeněk Fierlinger (ZF) 14 Archiv Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Praha (APS) f. Prozatímní národní shromáždění ( ) (PNS) f. Ústavodárné národní shromáždění ( ) (ÚNS) 15 Archiv správy uranových ložisek DIAMO odštěpný závod, Příbram (DIAMO) f. Jáchymovské doly n.p. (JD) 16 Ministerstvo financí ČR depozitář Kladno (MF Kladno) f. Osidlovací úřad Fond národní obnovy (OÚ-FNO) 17 Moravský zemský archiv, Brno (MZA) f. Biskupská konzistoř, Brno (E 82) f. Československá strana národně socialistická Zemský sekretariát, Brno (ČSNS ZS Brno) f. Krajská odborová rada, Brno (KOO Brno) f. Krajský národní výbor, Brno (KNV Brno) f. KSČ Krajský výbor, Brno (KV KSČ Brno) f. Oblastní osidlovací úřadovna, Brno (OOÚ Brno) f. Zemský národní výbor, Brno Všeobecná registratura (ZNV Brno VR) f. Zemský národní výbor, Brno Presidium (ZNV Brno P) f. Zemský národní výbor, Brno Volené orgány a sekretariát (ZNV Brno VOS) f. Zemský úřad ochrany práce, Brno (ZÚOP Brno) 18 Moravský zemský archiv pobočka Kunštát (MZA Kunštát) f. Zemský úřad ochrany práce, Brno Presidium (ZÚOP Brno) 19 Národní archiv, Praha (NA) a) Ústřední orgány státní správy f. Fond národní obnovy (FNO) f. Ministerstvo dopravy ( ) (MD) f. Ministerstvo dopravy Výstřižkový archiv (MD VA) f. Ministerstvo informací (MI) f. Ministerstvo informací Dodatky (MI D) f. Ministerstvo kultury ( ) (MK) f. Ministerstvo národní bezpečnosti (MNB) f. Ministerstvo práce a sociální péče ( ) (MPSP) f. Ministerstvo práce a sociální péče Repatriace (MPSP R) f. Ministerstvo pracovních sil ( ) (MPS) f. Ministerstvo pro sjednocení zákonů ( ) (MSZ) f. Ministerstvo pro sjednocení zákonů Tajné ( ) (MSZ T) f. Ministerstvo průmyslu ( ) (MP) f. Ministerstvo spravedlnosti ( ) (MS) f. Ministerstvo spravedlnosti Dodatky ( ) (MS D) f. Ministerstvo školství a osvěty (nezpracovaný materiál) (MŠO) f. Ministerstvo vnitra Dodatky (MV D) f. Ministerstvo vnitra Noskův archiv ( ) (MV N) f. Ministerstvo vnitra Nová registratura ( ) (MV NR) f. Ministerstvo vnitra Tajné ( ) (MV T) f. Ministerstvo zahraničních věcí Výstřižkový archiv (MZV VA)

4 Univerzální seznam archivů a fondů 365 f. Ministerstvo zemědělství IX. odbor ( ) (MZ IX. odbor) f. Ministerstvo zemědělství IX. odbor po roce 1945 (MZ IX. odbor po r. 1945) f. Ministerstvo zemědělství Jednotná zemědělská družstva (MZ JZD) f. Ministerstvo zemědělství Kabinet a sekretariát ministrů ( ) (MZ S) f. Ministerstvo zemědělství Schůze kolegia ministrů ( ) (MZ KOL) f. Ministerstvo zemědělství Tisková dokumentace ( ) (MZ TD) f. Ministerstvo železnic ( ) (MŽ) f. Národní pozemkový fond (NPF) Sbírka č. 83 Výběr ze zápisů schůzí československé vlády ( ) (83) f. Správa Sboru nápravné výchovy (SSNV) f. Státní plánovací úřad (SPÚ) f. Státní úřad statistický ( ) (SÚS) f. Úřad předsednictva vlády Běžná spisovna ( ) (ÚPV B) f. Úřad předsednictva vlády Předsednictvo vlády ( ) (ÚPV P) f. Úřad předsednictva vlády Schůze vlády ( ) (ÚPV SV) f. Úřad předsednictva vlády Sekretariáty ( ) (ÚPV S) f. Úřad předsednictva vlády Tajné ( ) (ÚPV T) f. Ústřední akční výbor NF ( ) (ÚAV NF) f. Ústřední výbor NF ( ) (ÚV NF) f. Vládní komise pro otázky osídlení pohraničí ( ) (VKOOP) b) Zemské orgány pro Čechy f. Zemská rada osvětová, Praha (ZRO) f. Zemská školní rada, Praha (ZŠR) f. Zemský národní výbor, Praha Prezidium (ZNV P) f. Zemský úřad, Praha Dodatky (ZÚ D) f. Zemský úřad, Praha Oddělení církevní, nadační a školské (ZÚ OCNŠ) f. Zemský úřad, Praha Policejní a bezpečnostní záležitosti (ZÚ PBZ) f. Zemský úřad, Praha Referáty dopravní, průmyslový, pro pozemkovou reformu, pro vnitřní osídlení a správu nepřátelského majetku (ZÚ R) f. Zemský úřad, Praha Sociální, zdravotní a veterinární záležitosti (ZÚ SZVZ) f. Zemský úřad, Praha Státní občanství a matriční věci (ZÚ SOMV) f. Zemský úřad, Praha Záležitosti finanční, vojenské, plánovací, právní, kontrolní a personální f. Zemský úřad, Praha Volební a obecní záležitosti (ZÚ VOZ) f. Zemský úřad ochrany práce, Praha (ZÚOP Praha) c) Stranické orgány (podle politických stran) f. Branné a bezpečnostní oddělení ÚV KSČ (05/11) f. Bulletiny ÚV KSČ (14/8) f. Generální sekretariát ÚV KSČ ( ) (100/1) f. Hospodářská rada ÚV KSČ ( ) (100/17) f. Ideologické oddělení ÚV KSČ ( ) (05/3) f. Kádrové oddělení ÚV KSČ ( ) (100/5) f. Klub poslanců KSČ ( ) (21) f. Krajské, městské a okresní konference KSČ, zasedání a plány práce KV KSČ a MV KSČ ( ) (19/1) f. Mezinárodní oddělení ÚV KSČ ( ) (100/3) f. Monitory ( ) (Monitory) f. Národohospodářská komise ÚV KSČ ( ) (100/12) f. Organizační oddělení Marie Švermové ÚV KSČ ( ) (100/4) f. Organizační sekretariát ÚV KSČ ( ) (02/3) f. Osidlovací komise ÚV KSČ ( ) (23) f. Pohraniční oddělení ÚV KSČ ( ) (19/8) f. Právnická komise ÚV KSČ ( ) (29)

5 366 f. Předsednictvo ÚV KSČ ( ) (02/1) f. Sekretariát ÚV KSČ ( ) (02/4) f. Ústřední komise a oddělení pro lidovou správu ÚV KSČ ( ) (19/4) f. Ústřední kulturně propagační komise ÚV KSČ (ÚKPK) f. VIII. sjezd KSČ (1946) (10) f. Zasedání ÚV KSČ ( ) (01) f. Zemědělské oddělení ÚV KSČ ( ) (78) f. Živnostenská komise ÚV KSČ ( ) (24) f. Archiv České strany národně sociální ( ) (AČSNS) f. Československá strana národně socialistická ( ) (ČSNS) Ústřední sekretariát Národně socialistické strany (35) Klub poslanců sociální demokracie (KPSD) d) Jiné celostátní organizace a svazy f. Akční výbor národních jednot (AVNJ) f. Česká sociální pomoc (ČSP) f. České zemské ústředí obcí, měst a okresů (ČZÚOMO) f. Československé doly Generální ředitelství (ČD GŘ) f. Československý ústav zahraniční (ČÚZ) f. Český svaz mládeže Ústřední výbor (ČSM) f. Hospodářská skupina báňského průmyslu ( ) (HS BP) f. Hospodářská skupina průmyslu železa a kovů ( ) (HS PŽK) f. Jednota nabyvatelů půdy (JNP) f. Jednotný svaz českých zemědělců (JSČZ) f. Národní jednota severočeská (NJS) f. Reemigrační kancelář rakouských Čechů a Slováků (RKRČS) f. Svaz Čechů z Volyně (SČzV) f. Ústřední matice školská (ÚMŠ) f. Ústřední svaz československého průmyslu ( ) (ÚSČP) e) Osobní fondy f. Antonín Zápotocký ( ) (100/35) f. Hubert Ripka (Hubert Ripka) f. Jan Šrámek (Jan Šrámek) f. Jaroslav Stránský (Jaroslav Stránský) f. Július Ďuriš (Július Ďuriš) f. Klement Gottwald ( ) (100/24) f. Květoslav Innemann (108) f. Otakar Machotka (OM) f. Rudolf Slánský (100/50) f. Václav Kopecký ( ) (100/45) f. Vilém Schaffer (Vilém Schaffer) 20 Osobní archiv Tomáše Staňka, Ostrava Kopie dokumentů z provenience vojenských justičních orgánů 21 Public Record Office, London (PRO) f. Foreign Office 371 (FO 371) 22 Rossijskij gosudarstvennyj vojennyj archiv, Moskva (RGVA) f. 1p f. 408p

6 Univerzální seznam archivů a fondů Státní oblastní archiv, Litoměřice (SOA Litoměřice) f. Krajský národní výbor, Liberec (zasedání rady) (KNV Liberec) f. Krajský národní výbor, Ústí n.l. (zasedání rady) (KNV Ústí n.l.) f. Krajský výbor KSČ, Liberec (KV KSČ Liberec) f. Krajský výbor KSČ, Ústí n.l. (KV KSČ, Ústí n.l.) 24 Státní oblastní archiv, Litoměřice pobočka Most (SOA Litoměřice Most) f. Krajský akční výbor NF, Liberec (KAV Liberec) f. Krajský akční výbor NF, Ústí n.l. (KAV Ústí n.l.) f. Krajský národní výbor, Liberec (KNV Liberec) f. Krajský národní výbor, Ústí n.l. (KNV Ústí n.l.) f. Severočeské hnědouhelné doly (SHD) 25 Státní oblastní archiv, Plzeň (SOA Plzeň) f. Krajský národní výbor, Plzeň (KNV Plzeň) f. Krajský sekretariát ČSNS, Karlovy Vary (KS ČSNS Karlovy Vary) f. Oblastní osidlovací úřadovna, Plzeň (OOÚ Plzeň) f. Revoluční garda Československa velitelství Plzeň (RG Plzeň) 26 Státní oblastní archiv, Plzeň pobočka Žlutice (SOA Plzeň Žlutice) f. Krajský národní výbor, Karlovy Vary (KNV Karlovy Vary) 27 Státní okresní archiv Brno-venkov, Rajhrad (SOkA Brno-venkov) f. Okresní národní výbor Brno-venkov (ONV Brno-venkov) 28 Státní okresní archiv, Bruntál (SOkA Bruntál) f. Okresní národní výbor, Bruntál (ONV Bruntál) f. Okresní národní výbor, Krnov (ONV Krnov) f. Okresní národní výbor, Krnov Dodatky (ONV Krnov D) 29 Státní okresní archiv Břeclav v Mikulově (SOkA Břeclav) f. Okresní národní výbor, Mikulov (ONV Mikulov) 30 Státní okresní archiv, Děčín (SOkA Děčín) f. Městský národní výbor, Děčín (MěNV Děčín) f. Okresní národní výbor, Šluknov (ONV Šluknov) 31 Státní okresní archiv, Česká Lípa (SOkA Česká Lípa) f. Okresní národní výbor, Česká Lípa (ONV Česká Lípa) 32 Státní okresní archiv, Český Krumlov (SOkA Český Krumlov) f. Okresní národní výbor, Český Krumlov (ONV Český Krumlov) 33 Státní okresní archiv, Děčín (SOkA Děčín) f. Městský národní výbor, Česká Kamenice (MěNV Česká Kamenice) f. Okresní národní výbor, Děčín (ONV Děčín) f. Okresní národní výbor, Rumburk (ONV Rumburk) f. Okresní národní výbor, Šluknov (ONV Šluknov) f. Okresní národní výbor, Varnsdorf (ONV Varnsdorf) 34 Státní okresní archiv Domažlice v Horšovském Týně (SOkA Domažlice) f. Okresní národní výbor, Domažlice (ONV Domažlice)

7 Státní okresní archiv Chomutov v Kadani (SOkA Chomutov) f. Městský národní výbor, Vejprty (MěNV Vejprty) f. Místní národní výbor, Ervěnice (MNV Ervěnice) f. Místní národní výbor, Kovařská (MNV Kovářská) f. Okresní akční výbor NF, Chomutov (OAV NF Chomutov) f. Okresní akční výbor NF, Kadaň (OAV NF Kadaň) f. Okresní národní výbor, Chomutov (ONV Chomutov) f. Okresní národní výbor, Kadaň (ONV Kadaň) f. Okresní národní výbor, Vejprty (ONV Vejprty) f. Okresní výbor KSČ, Chomutov (OV KSČ Chomutov) f. Okresní výbor KSČ, Kadaň (OV KSČ Kadaň) 36 Státní okresní archiv, Jablonec nad Nisou (SOkA Jablonec n.n.) f. Městský národní výbor, Jablonec nad Nisou (MěNV Jablonec n.n.) f. Okresní národní výbor, Jablonec nad Nisou (ONV Jablonec n.n.) f. Předsednictvo Okresního výboru KSČ, Jablonec nad Nisou (POV KSČ Jablonec n.n.) 37 Státní okresní archiv, Jeseník (SOkA Jeseník) f. Okresní národní výbor, Jeseník (ONV Jeseník) 38 Státní okresní archiv, Jihlava (SOkA Jihlava) f. Okresní národní výbor, Jihlava (ONV Jihlava) f. Okresní úřad, Jihlava (OkÚ Jihlava) f. Okresní úřad Okresní národní výbor, Jihlava (OkÚ ONV Jihlava) 39 Státní okresní archiv, Jindřichův Hradec (SOkA Jindřichův Hradec) f. Okresní národní výbor, Dačice (ONV Dačice) f. Okresní národní výbor, Třeboň (ONV Třeboň) f. Okresní úřad, Jindřichův Hradec (OÚ Jindřichův Hradec) 40 Státní okresní archiv, Karlovy Vary (SOkA Karlovy Vary) f. Okresní národní výbor, Jáchymov (ONV Jáchymov) 41 Státní okresní archiv, Kutná Hora (SOkA Kutná Hora) f. Okresní národní výbor, Čáslav (ONV Čáslav) f. Okresní národní výbor, Kutná Hora (ONV Kutná Hora) f. Okresní úřad, Čáslav (OÚ Čáslav) f. Okresní úřad, Kutná Hora (OÚ Kutná Hora) 42 Státní okresní archiv, Liberec (SOkA Liberec) Kronika města Liberec (KML) f. Městský národní výbor, Liberec (MěNV Liberec) f. Obchodní a živnostenská komora, Liberec (OŽK Liberec) f. Oblastní sběrné středisko, Liberec (OSS Liberec) f. Okresní národní výbor, Frýdlant (ONV Frýdlant) f. Okresní národní výbor, Liberec (ONV Liberec) 43 Státní okresní archiv Litoměřice v Lovosicích (SOkA Litoměřice) f. Okresní národní výbor, Litoměřice (ONV Litoměřice) 44 Státní okresní archiv, Louny (SOkA Louny) f. Městský národní výbor, Postoloprty (MěNV Postoloprty) f. Okresní národní výbor, Louny (ONV Louny)

8 Univerzální seznam archivů a fondů 369 f. Okresní národní výbor, Podbořany (ONV Podbořany) f. Okresní národní výbor, Žatec (ONV Žatec) f. Okresní národní výbor, Žatec Dodatek (ONV Žatec D) 45 Státní okresní archiv, Most (SOkA Most) f. Okresní národní výbor, Most (ONV Most) 46 Státní okresní archiv, Olomouc (SOkA Olomouc) f. Internační středisko Olomouc Nové Hodolany a odsuvné středisko Lutín-Olšany (M 1 32) f. Ústřední národní výbor, Olomouc (ÚNV Olomouc) 47 Státní okresní archiv, Opava (SOkA Opava) f. Okresní národní výbor, Hlučín (ONV Hlučín) f. Okresní národní výbor, Opava-venkov (ONV Opava-venkov) 48 Státní okresní archiv, Pardubice (SOkA Pardubice) f. Okresní národní výbor, Pardubice (ONV Pardubice) 49 Státní okresní archiv, Prachatice (SOkA Prachatice) f. Okresní národní výbor, Prachatice (ONV Prachatice) 50 Státní okresní archiv, Přerov (SOkA Přerov) f. Trestní spisy 51 Státní okresní archiv, Přerov pobočka Lipník nad Bečvou (SOkA Přerov-Lipník) f. Okresní národní výbor, Přerov (ONV Přerov) 52 Státní okresní archiv, Prachatice (SOkA Prachatice) f. Okresní národní výbor, Prachatice (ONV Prachatice) 53 Státní okresní archiv Sokolov v Jindřichovicích (SOkA Sokolov) f. Městský národní výbor, Kraslice (MěNV Kraslice) f. Místní národní výbor, Rotava (MNV Rotava) f. Okresní národní výbor, Kraslice (ONV Kraslice) f. Okresní národní výbor, Loket (ONV Loket) f. Okresní národní výbor, Sokolov (ONV Sokolov) 54 Státní okresní archiv Svitavy v Litomyšli (SOkA Svitavy) f. Městský národní výbor, Svitavy (MěNV Svitavy) f. Okresní národní výbor, Moravská Třebová (ONV Moravská Třebová) f. Okresní národní výbor, Svitavy (ONV Svitavy) 55 Státní okresní archiv, Teplice (SOkA Teplice) f. Okresní národní výbor, Bílina (ONV Bílina) f. Okresní národní výbor, Duchcov (ONV Duchcov) f. Okresní národní výbor, Teplice (ONV Teplice) 56 Státní okresní archiv, Trutnov (SOkA Trutnov) f. Okresní národní výbor, Trutnov (ONV Trutnov) 57 Státní okresní archiv, Ústí nad Orlicí (SOkA Ústí nad Orlicí) f. Okresní národní výbor, Lanškroun (ONV Lanškroun)

9 Státní okresní archiv, Znojmo (SOkA Znojmo) f. Městský národní výbor, Moravský Krumlov (MěNV Moravský Krumlov) f. Městský národní výbor, Znojmo (MěNV Znojmo) f. Okresní národní výbor, Moravský Krumlov (ONV Moravský Krumlov) 59 Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha (ÚSD) f. Hubert Ripka (Hubert Ripka) 60 Vojenský ústřední archiv Vojenský historický archiv, Praha (VÚA-VHA) f. Alexej Čepička (Alexej Čepička) f. Česká národní rada (ČNR) f. Domácí odboj (308) f. IV. armádní sbor po r f. Ministerstvo národní obrany (MNO 1945) f. Nejvyšší rada obrana státu (NROS) f. Revoluční garda (RG) f. Sborník důvěrných výnosů (SDV) f. Styční důstojníci (SD) f. Svaz sovětských socialistických republik (SSSR) f. Velitelství VI. sboru (nezpracovaný materiál) f. Útvary skupiny pro odsun Němců (SPON) f. Vojenská kancelář prezidenta republiky (VKPR) f. Vojenská oblast 1 (VO1) f. Vojenská oblast 2 (VO2) f. Vojenská oblast 3 (VO3) f. Vojenská rada ministra národní obrany (VRMNO) f. Vojenská rada při předsednictvu vlády (VRPV) 61 Všeodborový archiv ČMKOS, Praha (VOA) f. Ústřední rada odborů Národohospodářská komise (ÚRO NHK) f. Ústřední rada odborů Organizační oddělení (ÚRO ORG) f. Ústřední rada odborů Představenstvo (ÚRP P) f. Ústřední rada odborů Sekretariát ( ) (ÚRO S) f. Ústřední rada odborů Sociální oddělení (ÚRO SOC) 62 Zemský archiv, Opava (ZA Opava) f. Krajský národní výbor, Ostrava ( ) (KNV Ostrava) f. Krajský výbor KSČ, Ostrava (KNV Ostrava) f. Moravskoslezský Zemský národní výbor expozitura Moravská Ostrava (EZNV) f. Osidlovací úřad Fond národní obnovy, Oblastní úřadovna Opava (OOÚ Opava) f. Státní zastupitelství, Moravská Ostrava (SZMO) 63 Zemský archiv, Opava pobočka Olomouc (ZA Opava Olomouc) f. Osidlovací úřad Fond národní obnovy, Oblastní úřadovna Olomouc (OOÚ Olomouc)

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ 1 Úřad vlády ČR 2 Ministerstvo dopravy 3 Drážní inspekce 4 Drážní úřad 5 Státní plavební správa 6 Úřad pro civilní letectví 7 Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod

Více

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ Datum odevzdání 1 Úřad vlády ČR 10.7.2015

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1990 Vyhlásené: 29.12.1990 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 594 Z Á K O N České národní

Více

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 1 9 9 5 I. volební období 1809 Společná zpráva výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ ceny v letech po kvantilech Pořadí Praha 1 1 442 24 247 27 240 2 003,9 144 77 26 402 29 579 20 979 5 785 8 368 10 695 18 241 42 776 57 981 67 090 1 Praha 2 2 310 13 419 17 626 1 296,7 101 56 15 793 19

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ Praha 1 1 427 23 778 28 264 2 507,1 86 80 29 579 23 626-7 159 8 524 10 689 18 752 40 061 60 212 72 434 1 Praha 2 2 282 12 557 17 321 1 536,4 72 58 17 416 15 615 22 344 5 980 6 961 9 697 14 591 23 837 30

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 215 593 96 188 15,1 320 95 167 180 238 25 32 70 127 248 404 506 211-212 2 000-9 999 obyv. 156-157 512 232 333 26,6 119 81 341 296 362 60 81 121 247 458 712 799 155 10 000-49 999

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 205-206 638 278 341 38,2 915 87 195 340 406 46 75 146 247 440 700 966 219 2 000-9 999 obyv. 117 463 676 746 83,8 236 56 486 709 867 201 251 481 689 935 1 278 1 453 109 10 000-49

Více

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Celkem Z toho Kraj-místo Provozovatel - příjemce dotace Investice Neinvestice Z toho (Uváděno v tisících Kč) Hl. m. Praha Městská knihovna v Praze 2 785

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST (*IK=InterKurýr) Kontaktní spojení Brno hl.n. *IK 972625244 04.15 05.30 05.40 11.30 12.00 17.45 18.00 23.00 04.15 05.30 05.40 11.30 12.00 17.45 18.00 23.00

Více

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 1 1 Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 10 3

Více

Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností

Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností (data ke konci ledna 2016) ORP Počet podaných žádostí Kraj BLATNÁ 3 Jihočeský ČESKÉ BUDĚJOVICE 38 Jihočeský ČESKÝ KRUMLOV 3 Jihočeský

Více

Rozdělení území okresů do správních obvodů ORP

Rozdělení území okresů do správních obvodů ORP CZ0211 Benešov 93 156 115 Benešov 52 232 50 Vlašim 26 008 49 Votice 11 970 15 Sedlčany 2 946 1 CZ0212 Beroun 75 684 86 Beroun 49 145 49 Hořovice 26 539 37 CZ0213 Kladno 150 198 100 Kladno 113 043 47 Slaný

Více

Název okresu BYT 2+1*

Název okresu BYT 2+1* Název okresu BYT 2+1* Okres Benešov 1 630 000 1 630 000 1 646 300 1 Okres Beroun 1 640 000 1 640 000 1 656 400 1 Okres Blansko 1 250 000 1 250 000 1 240 000 0 Okres Brno-město 2 200 000 2 200 000 2 310

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 1999 3. volební období 174/3 Pozměňovací návrhy k návrhu poslanců Z. Koudelky, J. Václavka a dalších na vydání ústavního

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Příloha č. 1 Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Seznam finančních úřadů do 31. 12. 2012 Seznam finančních úřadů od

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.9.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 104 076 66 396 170 472 103 996 19 957 123 953 151 8 368 Středočeský

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 31.3.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 102 225 65 201 167 426 102 155 18 768 120 923 27 8 217 Středočeský 79

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.6.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 103 070 66 147 169 217 102 997 19 878 122 875 72 8 325 Středočeský 81

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník BUDE UPŘESNĚN NA ZÁKLADĚ ZVOLENÉHO TYPU SOUTĚŽE Extraliga o udržení 1.NHbL o udržení Ex SD Ex MD MČR SŽ MČR MŽ MČR P MČR MP MČR Ž MČR PH TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník 2012-2013 den datum SOUTĚŽ

Více

Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od

Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od 1. 1. 2013 Současné FÚ Nástupnické krajské FÚ Číslo FÚ Název FÚ Matrika FÚ Název FÚ Sídlo FÚ Hlavní město Praha 1 FÚ pro Prahu 1 7625011

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ Zastupitelstva, ve kterých byla zvolena alespoň 1/2 zastupitelů navržených stranou:

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ Zastupitelstva, ve kterých byla zvolena alespoň 1/2 zastupitelů navržených stranou: VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ - Praha STC Benešov Beroun Kladno Kolín Kutná Hora Mělník Mladá Boleslav h byla zvolena alespoň 1/2 zastupitelů navržených stranou: - 0,1 - - - - - - - - 1,4 0,9 2,4 1,0 -

Více

Příloha č. 8, str. 1 Organizačního řádu

Příloha č. 8, str. 1 Organizačního řádu Příloha č. 8, str. 1 Seznam územních pracovišť zřízených vyhláškou 1) a organizačním řádem, včetně jejich vzájemné řídící působnosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Příloha č.2 k ZD Specifikace

Více

ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností

ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností Kód obce s r.p. (ORP) Název obce s r.p. (ORP) ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností NUTS okresu Název okresu NUTS kraje Název kraje 4101 Aš CZ0411 Cheb CZ041 Karlovarský 2101 Benešov CZ0211 Benešov

Více

sídelních jednotek Počet základních Počet Česká republika

sídelních jednotek Počet základních Počet Česká republika obcí, částí obcí, základních sídelních jednotek a katastrálních území a úhrnné hodnoty podle krajů, okresů a správních obvodů obcí s rozšířenou působností Domy Byty obcí částí obcí základních sídelních

Více

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Příloha č. 10, str. 1 Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu 1, 2. Územní

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

Hlavní město Praha: Úřední hodiny

Hlavní město Praha: Úřední hodiny Příloha č. 2 Vytíženost systému, úřední, počet pracovišť Uvedené tabulky obsahují výpočet i pracovišť obecních úřadů v jednotlivých krajích. Sloupec Vytíženost je kalkulován na 30 úředních hodin týdně,

Více

Příloha k č. j. 2013/33749

Příloha k č. j. 2013/33749 Průměrný měsíční počet vyplacených příspěvků na živobytí - rok 2012 Kraj Okres Kontaktní pracoviště Průměrný měsíční počet vyplacených dávek Kontaktní pracoviště Praha 2 355 Kontaktní pracoviště Praha

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1991 Vyhlásené: 31.12.1991 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1992 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 579 Z Á K O N České národní rady ze

Více

Retrospektivní přehled o počtu obyvatel a domů v letech v krajích a správních obvodech obcí s rozšířenou působností

Retrospektivní přehled o počtu obyvatel a domů v letech v krajích a správních obvodech obcí s rozšířenou působností P o č e t o b y v a t e l ČESKÁ REPUBLIKA 7 565 463 8 223 227 8 666 456 9 374 028 10 076 727 10 009 480 10 674 240 8 896 086 9 571 531 9 807 697 10 291 927 10 302 215 10 230 060 10 436 560 Hlavní město

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 3. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.1.213 3.1.213

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj Červen 2017 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky V tomto měsíci celkový

Více

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y. P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 2. listopadu 2005 č. 1406

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y. P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 2. listopadu 2005 č. 1406 V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne. listopadu č. Konečné dislokace u vybraných objektů Určení nemovitostí Obec/Ulice č.p./č.o. Katastrální Frýdek-Místek/ Komenského

Více

JAKÉ JSOU ZÁKLADNÍ PODMÍNKY FINANCOVÁNÍ

JAKÉ JSOU ZÁKLADNÍ PODMÍNKY FINANCOVÁNÍ NÁZEV DOTAČNÍHO TITULU Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Program: Smart grids I. Distribuční sítě Cíl výzvy: Zlepšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek

Více

Příloha 1: Klement a Marta Gottwaldovi během dovolené na Krymu. 1

Příloha 1: Klement a Marta Gottwaldovi během dovolené na Krymu. 1 Přílohy Příloha 1: Klement a Marta Gottwaldovi během dovolené na Krymu... 2 Příloha 2: Prezident Beneš jedná 25. února 1948 s komunisty.... 2 Příloha 3: Nová vláda složila 27. února 1948 slib do rukou

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj Duben 2012 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky K 30. 4. 2012 bylo

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

Československá strana národně socialistická - krajský sekretariát Pardubice

Československá strana národně socialistická - krajský sekretariát Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD:3098 č. archivní pomůcky: 8965 Československá strana národně socialistická - krajský sekretariát Pardubice 1945-1947 inventář Mgr.Jiří Kuba, Mgr. Tomáš

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

Doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí ke stanovení počtu zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do orgánu sociálněprávní

Doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí ke stanovení počtu zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do orgánu sociálněprávní Příloha č. 1 Doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí ke stanovení počtu zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do orgánu sociálněprávní Dle vyhlášky č. 473/2012 Sb., o provedení některých

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Ing. Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 1. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.7.212

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ010. Hlavní město Praha. Praha1 CZ0101. Praha 2 CZ0102. Praha 3 CZ0103 CZ0104. Praha 4 CZ0105. Praha 5.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ010. Hlavní město Praha. Praha1 CZ0101. Praha 2 CZ0102. Praha 3 CZ0103 CZ0104. Praha 4 CZ0105. Praha 5. POPIS ČÍSELNÍKU : BA0100 NUTS4 Název: Územní statistické jednotky NUTS Charakteristika: Územní statistické jednotky na úrovni NUTS4- okresy doplněné o Hl. město Praha z úrovně NUTS3 a Českou republiku

Více

Kód kraje Kód okresokres CZ011 CZ0110 Praha

Kód kraje Kód okresokres CZ011 CZ0110 Praha Kód kraje Kód okresokres CZ021 CZ0211 Benešov CZ021 CZ0211 Benešov CZ021 CZ0211 Benešov CZ021 CZ0211 Benešov CZ021 CZ0211 Benešov CZ021 CZ0211 Benešov CZ021 CZ0211 Benešov CZ021 CZ0211 Benešov CZ021

Více

Závodu míru 16 Karlovy Vary 360 17 tel. spojovatelka KŘ PČR 974 376 111 Oddělení pobytových agend Cheb 17. listopadu 2103/40 Cheb

Závodu míru 16 Karlovy Vary 360 17 tel. spojovatelka KŘ PČR 974 376 111 Oddělení pobytových agend Cheb 17. listopadu 2103/40 Cheb Oddělení pobytových agend Jihočeský kraj Oddělení pobytových agend České Budějovice působnost: okresy České Budějovice, Prachatice a Český Krumlov Oddělení pobytových agend Písek působnost: okresy Písek

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci Měsíční statistická zpráva duben 2017 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Libereckém

Více

co vás čeká a nemine

co vás čeká a nemine co vás čeká a nemine Systém archivů Ministerstvo vnitra Sekce archivní správy a spisové služby Národní archiv Státní oblastní archivy Státní okresní archivy Legislativa Zákon 499/2004 Sb. o archivnictví

Více

Čl. 1 Územní obvody spádové působnosti diagnostických ústavů. Čl. 2 Rozmísťování dětí a mladistvých

Čl. 1 Územní obvody spádové působnosti diagnostických ústavů. Čl. 2 Rozmísťování dětí a mladistvých Pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k upřesnění činností školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy (č.j. 25 503/98-24) Čl. 1 Územní obvody spádové působnosti diagnostických

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje na os/rok průměrná Zaměstnanci Zemědělci v Kč v % v Kč v % v Kč Spotřební vydání 84568 100 85920 100 73356 z toho: rekreace a kultura

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracovala: Mgr. Radomíra Teubnerová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v hl. m. Praze

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2017 Zpracoval: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti v Karlovarském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. leden 2017

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. leden 2017 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové leden 2017 Zpracovala: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji k 31. 1. 2017 V tomto

Více

KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY. Datum ověření: 5.1.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741 VY_52_INOVACE_S2_Z36_3

KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY. Datum ověření: 5.1.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741 VY_52_INOVACE_S2_Z36_3 KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY Datum ověření: 5.1.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741 VY_52_INOVACE_S2_Z36_3 KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2016 Zpracoval: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2014 český úřad zeměměřický a katastrální souhrnné PŘEHLEDY O půdním fondu Z ÚDAJŮ

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva srpen 2016 Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v hl. m. Praze k 31.8.2016

Více

Pracovní místa. Příloha č. 2k systemizaci služebních a pracovních místs účinností od 1. ledna Klasifikace platovými třídami

Pracovní místa. Příloha č. 2k systemizaci služebních a pracovních místs účinností od 1. ledna Klasifikace platovými třídami Příloha č. 2k systemizaci služebních a pracovních místs účinností od 1. ledna 2016 Pracovní místa míst vedoucích M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 304 Úřad

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2017 Zpracoval: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti v Karlovarském

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2005 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ STATISTICKÁ ROČENKA PŮDNÍHO FONDU ČESKÉ REPUBLIKY Souhrnné výstupy

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském kraji k

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva duben 2016 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva. listopad Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS.

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva. listopad Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni Měsíční statistická zpráva listopad 2017 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském kraji

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1948 Vyhlásené: 08.05.1948 Časová verzia predpisu účinná od: 08.05.1948 do: 30.09.1949 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 94 V y h l á š k a ministerstva

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva leden 2016 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

JAKÉ JSOU ZÁKLADNÍ PODMÍNKY FINANCOVÁNÍ

JAKÉ JSOU ZÁKLADNÍ PODMÍNKY FINANCOVÁNÍ NÁZEV DOTAČNÍHO TITULU Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Program: Služby infrastruktury - výzva I Cíl výzvy: Zkvalitňovat služby podpůrné inovační infrastruktury, která povede

Více