(Text s významem pro EHP) (2017/C 076/02) Parametr ESO Odkaz/název Poznámky (1) (2) (3) (4) Lokální topidla na tuhá paliva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "(Text s významem pro EHP) (2017/C 076/02) Parametr ESO Odkaz/název Poznámky (1) (2) (3) (4) Lokální topidla na tuhá paliva"

Transkript

1 C 76/4 CS Úřední věstník Evropské unie Sdělení Komise v rámci provádění nařízení Komise (EU) 2015/1188, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign lokálních topidel, provádění nařízení Komise (EU) 2015/1185, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign lokálních topidel na tuhá paliva, a provádění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1186, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích lokálních topidel (Zveřejnění názvů prozatímních metod měření a výpočtů ( 1 ) a odkazů na ně pro účely provádění nařízení (EU) 2015/ 1188, a zejména příloh III a IV uvedeného nařízení, provádění nařízení (EU) 2015/1185, a zejména příloh III a IV uvedeného nařízení, a provádění nařízení (EU) 2015/1186, a zejména příloh VIII a IX uvedeného nařízení.) (Text s významem pro EHP) (2017/C 076/02) Parametr ESO Odkaz/název Poznámky Lokální topidla na tuhá paliva Užitečná účinnost při jmenovitém výkonu: η th, nom, η th, min CEN pro všechny ostatní spotřebiče a vařiče s otevřenou/uzavřenou spalovací komorou: EN :2013 článek 7.3, A.6.2 pro spotřebiče spalující pelety: EN 14785:2006 články 6.4.2, A.4.7 a A.4.8 pro akumulační kamna: EN 15250: články 6.3, A.4.6, A.5 a A Řada norem EN nahradí: EN 13240:2001 (EN 13240:2001/ A2:2004/C2:2007) EN 13229:2001 (EN 13229:2011 článek 6.8) EN 12815:2001 EN 12809:2001. Sezónní účinnost vytápění η s CEN (viz Poznámka) Podle nařízení Komise (EU) č. 2015/ 1188 ze dne 28. dubna 2015, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign lokálních topidel. Jmenovitý tepelný výkon, minimální tepelný výkon: P nom, P min CEN EN :2013 A.4.7 a A.4.8, EN 14785:2006 články 6.5, A.4.7 a A.4.8 EN 15250: články 6.3 a A P nom odpovídá P N v normě EN :2013. P min odpovídá sníženému tepelnému výkonu v normě EN :2013. P min odpovídá sníženému tepelnému výkonu v normě EN 14785:2006. P nom odpovídá P v normě EN 15250:2007. P min není v normě EN 15250:2007 popsán, ale bude stanoven (v příslušných případech) podobně jako jmenovitý tepelný výkon. ( 1 ) Tyto prozatímní metody by měly být nakonec nahrazeny harmonizovanou normou/harmonizovanými normami. Jakmile bude harmonizovaná norma/budou harmonizované normy k dispozici, bude odkaz na ni/budou odkazy na ně v souladu s články 9 a 10 směrnice 2009/125/ES zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie.

2 CS Úřední věstník Evropské unie C 76/5 Příkon trvale hořícího zapalovacího hořáku P pilot Přímý tepelný výkon CEN EN 14785:2006, A EN 15250:2007, A EN :2013, A Nepřímý tepelný výkon CEN EN 14785:2006 A EN :2013 A Pro akumulační kamna se výpočet tepelného výkonu do vody nepředkládá. V případě, že spotřebiče takový výkon mají, použijí se zásady výpočtu podle normy pren Elektrický příkon při jmenovitém CEN EN 15456: články tepelném výkonu el max a Odpovídá P aux 100. Norma EN vyžaduje, aby na označení spotřebiče byla v příslušných případech uvedena pomocná elektrická energie ve W, ale metoda, jak tuto hodnotu stanovit, v ní není uvedena. Použijí se zásady dle normy EN Elektrický příkon při minimálním tepelném výkonu el min CEN EN 15456: články a Minimální výkon deklarovaný výrobcem spotřebiče se použije jako minimální tepelný výkon. Odpovídá P aux,30. CEN EN 15456: články režimu el sb a nebo IEC vyd. 2.0 b:2011 článek 5.3 Odpovídá P aux sb. Odpovídá spotřebě energie v pohotovostním stavu v normě IEC vyd. 2.0: Emise částic (PM) podle přílohy III odst. 4 písm. a) bodu i) podbodu 1) (zahřátý filtr) CEN pro měření podle EN :2013, G.2 ( zahřátý filtr ) Emise částic (PM) podle přílohy III odst. 4 písm. a) bodu i) podbodu 2) ( ředicí tunel ) CEN pro měření podle CEN/TS 15883:2009 přílohy A.2 (plnoprůtočný ředicí tunel) Emise částic (PM) podle přílohy III odst. 4 písm. a) bodu i) podbodu 3) CEN pro měření podle CEN/TS 15883:2009 přílohy A.3

3 C 76/6 CS Úřední věstník Evropské unie Emise organických plynných sloučenin (OGC) CEN EN :2013, F.4 Emise oxidu uhelnatého (CO) CEN EN :2013 A a A Emise oxidů dusíku (NO x ) CEN EN :2013 příloha E.5 Specifikace zkušebního paliva CEN pren :2013 příloha B Pro brikety ze směsi fosilních paliv: obsah vody (v přijatém stavu) 14 %; obsah popela 5 ± 2 %; těkavé látky < 18 %. Pro brikety ze směsi (30 70 %) biomasy a fosilních paliv: obsah vody (v přijatém stavu) 14 %; obsah popela 5 ± 2 %; těkavé látky 20 % až 60 %. Lokální topidla na plynná paliva kromě světlých zářičů a tmavých trubkových zářičů Přímý tepelný výkon CEN EN 613:2000 EN 1266:2002 články a a EN 13278:2013 Kamna na plynná paliva s otevřenou spalovací komorou články 6.3, 6.12, 7.12 a EN 449:2002+A1:2007 Jedná se o tepelný výkon do prostoru, ve kterém je výrobek instalován. Odpovídá Q out v normách EN 1319:2009, EN 1266:2002 a EN 13278:2013 a vypočte se pomocí rovnice Q out = Q N * ην, kde Q N je jmenovitý tepelný příkon a ην je jmenovitá účinnost. Q out se vypočte jako spalné teplo. Nepřímý tepelný výkon CEN (viz Poznámka) Nepřímý tepelný výkon lokálních topidel na plynná paliva není v normách EN popsán. Pro účely deklarace a ověření lze použít zásady uplatněné v normě EN Užitečná účinnost při jmenovitém výkonu: η th, nom, η th, min CEN pren 613:2000 článek EN 1266:2002 články 6.12 a 7.12 EN 13278:2013 články 6.12 a 7.12 V příslušných případech se účinnost η th, nom a η th, min dle EN 613 vypočte jako účinnost η v podmínkách použitelných na jmenovitý a minimální tepelný výkon. Účinnost η th, nom odpovídá účinnosti η, jestliže vychází ze jmenovitého tepelného příkonu. Účinnost η th, min odpovídá účinnosti η, jestliže vychází z minimálního tepelného příkonu v normách EN 1266:2002 a EN 13278:2013. Všechny hodnoty se zakládají na výhřevnosti.

4 CS Úřední věstník Evropské unie C 76/7 Jmenovitý tepelný výkon, minimální tepelný výkon: P nom, P min CEN pren 613:2000 EN 1266:2002 články 6.3.1, 7.3.1, 6.12 a 7.12 EN 13278:2013 články a EN 449:2202+A1:2007 Výkon P nom dle EN 613 se stanoví jako P nom = Q n * η použitelný na podmínky jmenovitého výkonu. Pokud jde o Q n, viz článek P min se stanoví jako P min = Q min * η pro podmínky minimálního výkonu. Pokud jde o Q min, viz článek P nom se stanoví pomocí P nom = Q n * η th nom a P min se stanoví pomocí P min = Q m * η th, min. v normách EN 1266:2002 a EN 13278:2013. Všechny hodnoty se zakládají na výhřevnosti. Elektrický příkon při jmenovitém CEN EN15456: : článek Příkon el max odpovídá P aux 100 v normě tepelném výkonu el max EN 15456:2008, měřenému při jmeno- vitém provozním zatížení. Elektrický příkon při minimálním tepelném výkonu el min CEN EN15456: : článek Příkon el min odpovídá P aux 30, měřenému při odpovídajícím částečném provozním zatížení. CEN EN15456: : článek režimu el sb nebo IEC vyd. 2.0 b:2011 článek 5.3 Příkon el sb odpovídá buď P aux sb v normě EN 15456:2008 nebo spotřebě energie v pohotovostním stavu v normě IEC vyd. 2.0: Emise oxidů dusíku (NO x ) CEN pren 613:2000 článek EN 1266:2002 články a a příloha G EN 13278:2013 články a a příloha H Normy pren 613, EN 1266 a EN stanoví emise NO x jako vážené hodnoty za podmínek plného/proměnlivého/minimálního zatížení. Pro účely deklarace a ověření se použijí emise při plném zatížení NO x (max). Příkon trvale hořícího zapalovacího hořáku P pilot CEN podle EN 1266:2002, článek Normy pren 613 a EN neobsahují kapitolu, která by popisovala způsob výpočtu tepelného příkonu zapalovacího hořáku. Lokální topidla na kapalná paliva Přímý tepelný výkon CEN EN 1:1998 článek EN 13842:2000: články 6.3 a 6.6. Přímý tepelný výkon je tepelný výkon podle normy EN 1:1998 článek Dle normy EN lze přímý tepelný výkon vypočítat jako: Q 0 * (1-q A ). Všechny hodnoty se zakládají na výhřevnosti.

5 C 76/8 CS Úřední věstník Evropské unie Nepřímý tepelný výkon CEN (viz Poznámka) Nepřímý tepelný výkon lokálních topidel na kapalná paliva není v normách EN popsán. Pro účely deklarace a ověření lze použít zásady uplatněné v normě EN Užitečná účinnost při jmenovitém výkonu: η th, nom, η th, min CEN EN 1:1998 článek EN 13842: článek Dle EN 1:1998 η th, nom odpovídá η při maximálním průtoku oleje, η th, min se stanoví jako η při minimálním průtoku oleje. Dle normy EN se η th, nom vypočítá jako η th, nom = 1-q a, přičemž q a se měří při jmenovitém tepelném příkonu, nebo minimálním tepelném příkonu (v příslušných případech). Všechny hodnoty se zakládají na výhřevnosti. Jmenovitý tepelný výkon, minimální tepelný výkon: P nom, P min CEN EN 1: článek EN 13842:2000: články 6.3 a 6.6. Dle normy EN 1:1998 odpovídá výkon P nom výkonu P při maximálním (tj. jmenovitém) a minimálním průtoku oleje. Dle normy EN lze jmenovitý tepelný výkon vypočítat jako: Q 0 * (1-q A ) pro podmínky jmenovitého a minimálního tepelného výkonu. Elektrický příkon při jmenovitém tepelném výkonu el max CEN EN 15456: Kotle pro ústřední vytápění. Spotřeba elektrické energie zdrojů tepla. Mezní stavy systému. Měření, články a Příkon el max odpovídá P aux 100 v normě EN 15456:2008. Elektrický příkon při minimálním tepelném výkonu el min CEN EN15456: , články a Odpovídá spotřebě pomocné elektrické energie P aux 30 v normě EN 15456:2008. CEN EN 15456:2008, články režimu el sb a nebo IEC vyd. 2.0 b:2011 článek 5.3. Odpovídá P aux sb spotřebě elektrické energie P aux v normě EN 15456:2008. Odpovídá spotřebě energie v pohotovostním stavu v normě IEC 62301, vyd. 2.0: Emise oxidů dusíku (NO x ) CEN EN 1:1998 článek Norma EN nepopisuje měření NO x ačkoli článek stanoví mezní hodnotu. Pro účely deklarace a ověření se použije metoda podle EN 1.

6 CS Úřední věstník Evropské unie C 76/9 Příkon trvale hořícího zapalovacího CEN EN 1266:2002, článek Pro účely deklarace a ověření tohoto hořáku P pilot příkonu se použije metoda podle normy EN 1266:2002, článku Elektrická lokální topidla Jmenovitý tepelný výkon (P nom ) CENELEC (viz poznámka) pro elektrická přenosná a pevná topidla a podlahová topidla: IEC/EN vyd. 2.1; 1998 kapitola 16 pro elektrická akumulační lokální topidla: IEC/EN 60531:1999 kapitola 9 Měření jmenovitého tepelného výkonu není v normách uvedeno. Elektrický příkon při jmenovitém tepelném výkonu se považuje za reprezentativní pro jmenovitý tepelný výkon. P nom odpovídá těmto příslušným normám: IEC/EN : Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely Bezpečnost Jmenovité napětí: 250 V pro jednofázové spotřebiče, až 480 V pro ostatní, neurčeno pro spotřebiče pro obvyklé domácí použití. IEC/EN : Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely Bezpečnost Zvláštní požadavky na topidla pro vytápění místností. IEC/EN : Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely Bezpečnost Zvláštní požadavky na akumulační topidla pro vytápění místností. IEC/EN : Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely Bezpečnost Zvláštní požadavky na tenké ohebné topné články pro vytápění místností. IEC/EN : Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely Bezpečnost Zvláštní požadavky na vyhřívané koberce a na topné jednotky pro vytápění místností. IEC/EN 60531:1991: Elektrická akumulační topidla pro vytápění místností Metody měření funkce. Maximální trvalý tepelný výkon (P max, c ) CENELEC pro elektrická přenosná a pevná topidla a podlahová topidla: IEC/EN vyd. 2.1:1998 kapitola 9 P max, c odpovídá využitelné energii v normě IEC vyd. 2.1:1998. CENELEC IEC vyd. 2.0 b:2011 článek 5.3 Odpovídá spotřebě energie v pohotovost- režimu el sb ním stavu v normě IEC 62301, vyd. 2.0: 2011.

7 C 76/10 CS Úřední věstník Evropské unie Světlé zářiče a tmavé trubkové zářiče Užitečná účinnost při jmenovitém výkonu: η th, nom, η th, min CEN (viz Poznámka) Norma EN 416 ani norma EN 419 neuvádějí metodu pro stanovení užitečné účinnosti zářiče. Pro tmavé trubkové zářiče se užitečná účinnost stanoví na základě ztrát spalin podle popisu v normě EN 1319 článku 7.4. Hodnoty se zakládají na spalném teple. U světlých zářičů se předpokládá hodnota 85,6 % (na základě spalného tepla paliva). Jmenovitý tepelný výkon, minimální tepelný výkon: P nom, P min CEN Světlé zářiče: EN Tmavé trubkové zářiče: EN Pro světlé zářiče a tmavé trubkové zářiče se tepelný výkon vypočítá jako: tepelný výkon = tepelný příkon Qn * užitečná účinnost při jmenovitém nebo minimálním zatížení. Všechny hodnoty se zakládají na spalném teple paliva. F env CEN EN 1886:2007 článek F env závisí na třídě T1 až T5 podle EN Součinitel sálání (RF při jmenovitém výkonu) CEN Tmavé trubkové zářiče: EN 419-2: článek Světlé zářiče: EN článek RF při jmenovitém tepelném výkonu odpovídá R f, RF při minimálním tepelném výkonu odpovídá R f, ale měřenému při minimálním tepelném výkonu. Hodnota R f se zakládá na výhřevnosti. Elektrický příkon při jmenovitém tepelném výkonu el max CEN (viz Poznámka) Norma EN 416 ani norma EN 419 neuvádějí metodu pro stanovení elektrického příkonu. Proto se pro účely deklarace a ověření použije metoda a zásady popsané v normě EN 15456, přičemž se použijí příslušné provozní podmínky typické pro světlé zářiče a tmavé trubkové zářiče. Elektrický příkon při minimálním tepelném výkonu el min CEN (viz Poznámka) Norma EN 416 ani norma EN 419 neuvádějí metodu pro stanovení elektrického příkonu. Proto se pro účely deklarace a ověření použije metoda a zásady popsané v normě EN 15456, ale pak se použijí příslušné provozní podmínky typické pro světlé zářiče a tmavé trubkové zářiče.

8 CS Úřední věstník Evropské unie C 76/11 režimu el sb CEN IEC vyd. 2.0 b:2011 článek 5.3 Odpovídá spotřebě energie v pohotovostním stavu v normě IEC 62301, vyd. 2.0: Příkon trvale hořícího zapalovacího hořáku P pilot CEN (viz Poznámka) Norma EN 416 ani norma EN 419 nepopisují metodu pro stanovení příkonu trvale hořícího zapalovacího hořáku. Pro účely deklarace a ověření tohoto příkonu se použije metoda podle normy EN 1266:2002, článku

Úřední věstník Evropské unie L 193. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek července České vydání.

Úřední věstník Evropské unie L 193. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek července České vydání. Úřední věstník Evropské unie L 193 České vydání Právní předpisy Svazek 58 21. července 2015 Obsah II Nelegislativní akty NAŘÍZENÍ Nařízení Komise (EU) 2015/1185 ze dne 24. dubna 2015, kterým se provádí

Více

Delegace naleznou v příloze dokument D031811/03.

Delegace naleznou v příloze dokument D031811/03. Rada Evropské unie Brusel 4. listopadu 2014 (OR. cs) 15078/14 ENER 446 ENV 872 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 3. listopadu 2014 Příjemce: Č. dok. Komise: D031811/03 Předmět:

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 21.7.2015 L 193/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1185 ze dne 24. dubna 2015, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 8. listopadu 2013 (11.11) (OR. en) 14020/13 ENER 433 ENV 1037

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 8. listopadu 2013 (11.11) (OR. en) 14020/13 ENER 433 ENV 1037 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 8. listopadu 2013 (11.11) (OR. en) 14020/13 ENER 433 ENV 1037 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 6. listopadu 2013 Příjemce: Generální sekretariát Rady

Více

(Text s významem pro EHP)

(Text s významem pro EHP) L 193/20 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2015/1186 ze dne 24. dubna 2015, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických

Více

Ekodesign kotle TP. sezónní energetická účinnost vytápění. pevné částice (PM) organické plynné sloučeniny (OGC) oxid uhelnatý (CO) oxidy dusíku (NOx)

Ekodesign kotle TP. sezónní energetická účinnost vytápění. pevné částice (PM) organické plynné sloučeniny (OGC) oxid uhelnatý (CO) oxidy dusíku (NOx) Otázky a odpovědi k vyhlášené výzvě v rámci Operačního programu životního prostředí 2014-2020 Snížení emisí z lokálního domácností aneb Podmínky Kotlíkové dotace 2015 ve zkratce 1. Čeho se podpora týká?

Více

PŘÍLOHA PŘÍLOHA II. NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /..,

PŘÍLOHA PŘÍLOHA II. NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.., EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 1.10.2013 C(2013) 6280 final PŘÍLOHA PŘÍLOHA II NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.., kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu Rady 2010/30/EU, pokud

Více

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 90/396/EHS ze o sbližování právních předpisů členských států týkajících se spotřebičů plynných paliv

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 90/396/EHS ze o sbližování právních předpisů členských států týkajících se spotřebičů plynných paliv C 278/6 Úřední věstník Evropské unie 18.11.2009 Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 90/396/EHS ze o sbližování právních předpisů členských států týkajících se spotřebičů plynných paliv (Text

Více

3/9. NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne XXX,

3/9. NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne XXX, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.2.2013 C(2013) 817 final 3/9 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne XXX, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde

Více

PŘÍLOHY. k návrhu SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší ze středních spalovacích zařízení

PŘÍLOHY. k návrhu SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší ze středních spalovacích zařízení EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.12.2013 COM(2013) 919 final ANNEXES 1 to 4 PŘÍLOHY k návrhu SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší ze středních

Více

Jak to bude s plynovými spotřebiči?

Jak to bude s plynovými spotřebiči? Jak to bude s plynovými spotřebiči? V poslední době se na nás začali obracet projektanti, montéři, revizní technici a další profese s dotazy, jak to bude s plynovými spotřebiči podle evropských předpisů.

Více

RNDr. Barbora Cimbálníková MŽP odbor ochrany ovzduší telefon:

RNDr. Barbora Cimbálníková MŽP odbor ochrany ovzduší   telefon: RNDr. Barbora Cimbálníková MŽP odbor ochrany ovzduší email: barbora_cimbalnikova@env.cz telefon: 267122859 http://www.env.cz/ Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 Praha 10, 100 10 Ústředna: ++420-2-6712-1111

Více

ŠTÍTKY ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI KOMBINOVANÝCH SOUPRAV PRO VYTÁPĚNÍ A PŘÍPRAVU TEPLÉ VODY

ŠTÍTKY ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI KOMBINOVANÝCH SOUPRAV PRO VYTÁPĚNÍ A PŘÍPRAVU TEPLÉ VODY ŠTÍTKY ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI KOMBINOVANÝCH SOUPRAV PRO VYTÁPĚNÍ A PŘÍPRAVU TEPLÉ VODY Ing. Jan Sedlář, UCEEB, ČVUT v Praze ÚVOD CO JE ENERGETICKÝ ŠTÍTEK Grafický přehled základních údajů o daném zařízení

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /.. ze dne XXX,

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /.. ze dne XXX, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne XXX D028691/4 [ ](2014) XXX draft NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /.. ze dne XXX, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign

Více

METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ

METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ k definici nízkoemisního spalovacího zdroje Metodický pokyn upřesňuje požadavky na nízkoemisní spalovací zdroje co do přípustných

Více

(Text s významem pro EHP) (2018/C 118/05)

(Text s významem pro EHP) (2018/C 118/05) C 118/4 CS Úřední věstník Evropské unie 4.4.2018 Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/142/ES o spotřebičích plynných paliv (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných

Více

THRs/THs 2-17 B120 7716842077 A ++ A + A B C D E F G B C D E F G 2015 811/2013

THRs/THs 2-17 B120 7716842077 A ++ A + A B C D E F G B C D E F G 2015 811/2013 Ι THRs/THs 2-17 120 55 d 17 kw 2015 811/2013 Ι THRs/THs 2-17 120 2015 811/2013 Informační list výrobku o spotřebě elektrické energie THRs/THs 2-17 120 Následující údaje o výrobku vyhovují požadavkům nařízení

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.5.2018 C(2018) 2473 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne 18.5.2018 o změně a opravě nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/654, kterým

Více

METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ

METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ k definici nízkoemisního spalovacího zdroje Metodický pokyn upřesňuje požadavky na nízkoemisní spalovací zdroje co do přípustných

Více

EKODESIGN ROSTOUCÍ POŽADAVKY NA ÚČINNOST ZDROJŮ TEPLA

EKODESIGN ROSTOUCÍ POŽADAVKY NA ÚČINNOST ZDROJŮ TEPLA EKODESIGN ROSTOUCÍ POŽADAVKY NA ÚČINNOST ZDROJŮ TEPLA OBSAH Přehled legislativy Nařízení o ekodesignu č. 813/2013 Předmět nařízení Požadavky na účinnost Stanovení sezonní účinnosti ƞ s SPER pro palivová

Více

6/6. NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne XXX,

6/6. NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne XXX, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.2.2013 C(2013) 818 final 6/6 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne XXX, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde

Více

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE L 52/12 Úřední věstník Evropské unie 24.2.2012 ROZHODNUTÍ PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 10. února 2012, kterým se stanoví pravidla týkající se přechodných národních plánů uvedených ve směrnici Evropského

Více

PŘÍLOHY. Přílohy I až IX. NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.., kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU,

PŘÍLOHY. Přílohy I až IX. NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.., kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.4.2015 C(2015) 2638 final ANNEXES 1 to 9 PŘÍLOHY Přílohy I až IX NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.., kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a

Více

(Text s významem pro EHP)

(Text s významem pro EHP) L 193/100 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1189 ze dne 28. dubna 2015, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign kotlů na tuhá paliva (Text s významem

Více

VŠB - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum

VŠB - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum Porovnání požadavků na emise ZL a účinnosti pro malé zdroje vytápění ve vybraných státech EU seminář Technologické trendy ve vytápění pevnými palivy 22.10.2009, Luhačovice Jirka Horák, jirka.horak@vsb.cz

Více

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. Vytápění prostorů. Základní pojmy

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. Vytápění prostorů. Základní pojmy ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Vytápění prostorů Základní pojmy Energonositel UHLÍ, PLYN, ELEKTŘINA, SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ hmota nebo jev, které mohou být použity k výrobě mechanické

Více

PŘÍLOHY NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU),

PŘÍLOHY NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU), EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.5.2015 C(2015) 2874 final ANNEXES 5 to 10 PŘÍLOHY NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU), kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud

Více

DÁLKOVÉ VYTÁPĚNÍ (DISTRICT HEATING, CZT CENTRALIZOVAN ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM)

DÁLKOVÉ VYTÁPĚNÍ (DISTRICT HEATING, CZT CENTRALIZOVAN ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM) DÁLKOVÉ VYTÁPĚNÍ (DISTRICT HEATING, CZT CENTRALIZOVAN ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM) 125TBA1 - prof. Karel Kabele 160 Zdroj tepla Distribuční soustava Předávací stanice Otopná soustava Dálkové vytápění Zdroj tepla

Více

DÁLKOVÉ VYTÁPĚNÍ =DISTRICT HEATING, = SZT SYSTÉM ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM = CZT CENTRALIZOVANÉ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

DÁLKOVÉ VYTÁPĚNÍ =DISTRICT HEATING, = SZT SYSTÉM ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM = CZT CENTRALIZOVANÉ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM DÁLKOVÉ VYTÁPĚNÍ =DISTRICT HEATING, = SZT SYSTÉM ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM = CZT CENTRALIZOVANÉ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 184 Zdroj tepla Distribuční soustava Předávací stanice Otopná soustava Dálkové vytápění Zdroj tepla

Více

Platné znění části zákona s vyznačením změn

Platné znění části zákona s vyznačením změn Platné znění části zákona s vyznačením změn 11 (5) Pokud by provozem stacionárního zdroje označeného ve sloupci B v příloze č. 2 k tomuto zákonu nebo vlivem umístění pozemní komunikace podle odstavce 1

Více

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. Vytápění místností. Princip

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. Vytápění místností. Princip ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Vytápění místností 67 Princip Zajištění tepelného komfortu pro uživatele při minimálních provozních nákladech Tepelná ztráta při dané teplotě

Více

MŽP odbor ochrany ovzduší

MŽP odbor ochrany ovzduší MŽP odbor ochrany ovzduší Nařízení vlády č. 146/2007 Sb. O emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší Kategorizace stacionárních spalovacích

Více

USNESENÍ výboru pro životní prostředí z 33. schůze ze dne 28. dubna 2016

USNESENÍ výboru pro životní prostředí z 33. schůze ze dne 28. dubna 2016 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2016 7. volební období 100 USNESENÍ výboru pro životní prostředí z 33. schůze ze dne 28. dubna 2016 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb.,

Více

Úřední věstník Evropské unie L 343/91

Úřední věstník Evropské unie L 343/91 23.12.2011 Úřední věstník Evropské unie L 343/91 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19. prosince 2011, kterým se stanoví harmonizované referenční hodnoty účinnosti pro oddělenou výrobu elektřiny a tepla

Více

Rada Evropské unie Brusel 21. prosince 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 21. prosince 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 21. prosince 2016 (OR. en) 15756/16 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 19. prosince 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: C(2016) 8383 final Předmět: ENT 239 MI 810 ENV 822

Více

(Text s významem pro EHP) (Úř. věst. L 239, , s. 1)

(Text s významem pro EHP) (Úř. věst. L 239, , s. 1) 02013R0811 CS 07.03.2017 002.002 1 Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění

Více

GIAVA KRB

GIAVA KRB GIV 12-24-28-32 IST 03 C 886-01 Důležité informace pro výpočty CZ Překlad původních instrukcí (v italštině) Obecné vlastnosti Popis um 12 24 28 32 Jmenovitý tepelný výkon vytápění 12,0 23,7 26,4 30,4 Minimální

Více

Logatherm WPS C 35 C A ++ A + A B C D E F G. db kw kw /2013

Logatherm WPS C 35 C A ++ A + A B C D E F G. db kw kw /2013 55 C 35 C A A B C D E F G 47 11 12 11 11 10 11 db kw kw db 2015 811/2013 A A B C D E F G 2015 811/2013 Informační list výrobku o spotřebě elektrické energie Následující údaje o výrobku vyhovují požadavkům

Více

L 239/136 Úřední věstník Evropské unie 6.9.2013

L 239/136 Úřední věstník Evropské unie 6.9.2013 L 239/136 Úřední věstník Evropské unie 6.9.2013 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 813/2013 ze dne 2. srpna 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign

Více

Logatherm WPL 10 IK C 35 C A ++ A + A B C D E F G. db kw kw /2013

Logatherm WPL 10 IK C 35 C A ++ A + A B C D E F G. db kw kw /2013 55 C 35 C A B C D E F G 55 9 9 11 12 12 13 db kw kw 54 db 2015 811/2013 A B C D E F G 2015 811/2013 Údaje vyhovují požadavkům nařízení (EU) 811/2013 a (EU) 812/2013. Údaje o výrobku Symbol Jednotka Tepelné

Více

(Text s významem pro EHP) (Úř. věst. L 191, , s. 35)

(Text s významem pro EHP) (Úř. věst. L 191, , s. 35) 02009R0641 CS 09.01.2017 002.001 1 Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne 24.4.2015,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne 24.4.2015, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.4.2015 C(2015) 2638 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne 24.4.2015, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde

Více

IST 03 C ITACA KB Důležité informace pro výpočet. Překlad původních instrukcí (v italštině)

IST 03 C ITACA KB Důležité informace pro výpočet. Překlad původních instrukcí (v italštině) ITC KB 24-32 IST 03 C 839-01 Důležité informace pro výpočet CZ Překlad původních instrukcí (v italštině) Obecné vlastnosti Tab. 4 Obecné specifikace Popis um KB 24 KB 32 Jmenovitý tepelný výkon vytápění

Více

Technická směrnice č. 62-2015 kterou se stanovují požadavky a environmentální kritéria pro propůjčení ekoznačky. Teplovodní ohřívače

Technická směrnice č. 62-2015 kterou se stanovují požadavky a environmentální kritéria pro propůjčení ekoznačky. Teplovodní ohřívače Ministerstvo životního prostředí Technická směrnice č. 62-2015 kterou se stanovují požadavky a environmentální kritéria pro propůjčení ekoznačky výrobkům v produktové skupině Teplovodní ohřívače Cílem

Více

Připravované změny v ochraně ovzduší, novela zákona a kontrola kotle a paliva, povinné kontroly technického stavu kotlů

Připravované změny v ochraně ovzduší, novela zákona a kontrola kotle a paliva, povinné kontroly technického stavu kotlů Koference Vytápění Instalace, 2017, Hradec Králové, 28. 2. 2017 Připravované změny v ochraně ovzduší, novela zákona a kontrola kotle a paliva, povinné kontroly technického stavu kotlů Mgr. Pavel Gadas,

Více

Novela nařízení vlády č. 352/2002 Sb. Kurt Dědič, odbor ochrany ovzduší MŽP

Novela nařízení vlády č. 352/2002 Sb. Kurt Dědič, odbor ochrany ovzduší MŽP Novela nařízení vlády č. 352/2002 Sb. Kurt Dědič, odbor ochrany ovzduší MŽP Právní základ ČR» zákon o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb. ve znění zákonů č. 521/2002 Sb., č. 92/2004 Sb., č. 186/2004 Sb., č.

Více

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře využívání obnovitelných zdrojů

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž SEI jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k SEI. Zákon č.

Více

(Text s významem pro EHP) (Úř. věst. L 239, , s. 136)

(Text s významem pro EHP) (Úř. věst. L 239, , s. 136) 02013R0813 CS 09.01.2017 001.001 1 Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění

Více

23.7.2009 Úřední věstník Evropské unie L 191/35

23.7.2009 Úřední věstník Evropské unie L 191/35 23.7.2009 Úřední věstník Evropské unie L 191/35 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 641/2009 ze dne 22. července 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign

Více

SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ

SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ Specifická kritéria přijatelnosti pro SC 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení Název kritéria Aspekt podle Metodického pokynu pro

Více

Seminář Koneko Praha, 23.5.2013. Spalování paliv. Kurt Dědič odbor ochrany ovzduší MŽP

Seminář Koneko Praha, 23.5.2013. Spalování paliv. Kurt Dědič odbor ochrany ovzduší MŽP Seminář Koneko Praha, 23.5.2013 Spalování paliv Kurt Dědič odbor ochrany ovzduší MŽP Zákon č. 201/2012 Sb. stacionární zdroj ucelená technicky dále nedělitelná stacionární technická jednotka nebo činnost,

Více

Metodika inventarizace emisí ze spalování paliv v domácnostech

Metodika inventarizace emisí ze spalování paliv v domácnostech Metodika inventarizace emisí ze spalování paliv v domácnostech M. MODLÍK 1, A. BUFKA 2, F. HOPAN 3, J. HORÁK 3 1 ČHMÚ, Oddělení emisí a zdrojů 2 MPO, Oddělení analýz a datové podpory koncepcí 3 VŠB, Výzkumné

Více

SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ

SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ Specifická kritéria přijatelnosti pro SC 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení Název kritéria Aspekt podle Metodického pokynu pro

Více

SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ

SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ Specifická kritéria přijatelnosti pro SC 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení Název kritéria Aspekt podle Metodického pokynu pro

Více

Zelená úsporám. Administrativní požadavky na zařazení kotlů do programu. Ing. Tomáš Poledník Odbor GIS - SFŽP ČR

Zelená úsporám. Administrativní požadavky na zařazení kotlů do programu. Ing. Tomáš Poledník Odbor GIS - SFŽP ČR Zelená úsporám Administrativní požadavky na zařazení kotlů do programu Ing. Tomáš Poledník Odbor GIS - SFŽP ČR Téma Definice zdroje na biomasu Oblast podpory C.1.1 náhrada stávajícího zdroje Oblast podpory

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

FORMENTERA KC KR KRB

FORMENTERA KC KR KRB FORMENTER KC 12-24-28-32 KR 12-24-28-32 KRB 12-24-28-32 IST 03 C 852-01 Důležité informace k výpočtům CZ Překlad původních instrukcí (v italštině) Obecné vlastnosti Popis um KC 12 KC 24 KC 28 KC 32 Jmenovitý

Více

ANTEA KC KR KRB

ANTEA KC KR KRB NTE KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28 IST 03 C 832-01 Instalace, použití, údržba CZ Překlad původních instrukcí (v italštině) 2.5 Obecné vlastnosti Popis um KC 12 KC 24 KC 28 Jmenovitý tepelný výkon

Více

Informační list výrobku o spotřebě elektrické energie Logatherm WPS 10K

Informační list výrobku o spotřebě elektrické energie Logatherm WPS 10K Následující údaje o výrobku vyhovují požadavkům nařízení Komise (EU) č. 811/2013, 812/2013, 813/2013 a 814/2013 o doplnění směrnice EP a Rady 2010/30/EU. Údaje o výrobku Symbol Jednotka Tepelné čerpadlo

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.6.2010 KOM(2010)280 v konečném znění 2010/0168 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o povinném použití předpisu Evropské hospodářské komise OSN č. 100 pro schvalování motorových

Více

Technická směrnice č kterou se stanovují požadavky a environmentální kritéria pro propůjčení ekoznačky

Technická směrnice č kterou se stanovují požadavky a environmentální kritéria pro propůjčení ekoznačky Ministerstvo životního prostředí Technická směrnice č. 6-011 kterou se stanovují požadavky a environmentální kritéria pro propůjčení ekoznačky Kotle a interiérová topidla na spalování biomasy Cílem stanovení

Více

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10) číslo technického návodu

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10) číslo technického návodu Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10) 1. Výrobková skupina (podskupina) název: Zařízení pro přípravu teplé vody, ústřední vytápění s výjimkou

Více

PŘÍLOHY. Přílohy I až X. k NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.., kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU,

PŘÍLOHY. Přílohy I až X. k NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.., kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.4.2015 C(2015) 2623 final ANNEXES 1 to 10 PŘÍLOHY Přílohy I až X k NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.., kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu

Více

Pracoviště zkušební laboratoře: 1. SZÚ s. p., zkušební laboratoř Hudcova 424/56b, Brno

Pracoviště zkušební laboratoře: 1. SZÚ s. p., zkušební laboratoř Hudcova 424/56b, Brno Pracoviště zkušební laboratoře: 1. SZÚ s. p., zkušební laboratoř Hudcova 424/56b, 621 00 Brno 2. Odštěpný závod 2 SZÚ s.p., zkušební laboratoř Tovární 5, 466 21 Jablonec nad Nisou Laboratoř je způsobilá

Více

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. 125ESB Energetické systémy budov. prof. Ing. Karel Kabele, CSc. ESB1 - Harmonogram

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. 125ESB Energetické systémy budov. prof. Ing. Karel Kabele, CSc. ESB1 - Harmonogram ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov 125ESB Energetické systémy budov prof. Ing. Karel Kabele, CSc. prof.karel Kabele 1 ESB1 - Harmonogram 1 Vytápění budov. Navrhování teplovodních

Více

(Text s významem pro EHP)

(Text s významem pro EHP) L 182/40 18.7.2018 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2018/987 ze dne 27. dubna 2018 o změně a opravě nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/655, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu

Více

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší Příloha č. 15 (Příloha č. 7 k vyhlášce č. 205/2009 Sb.) Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší 1. Identifikace provozovatele a provozovny 1. Údaje o provozovateli Název provozovatele

Více

PEVNÁ PALIVA. Základní dělení: Složení paliva: Fosilní-jedná se o nerostnou surovinu u našich výrobků se týká jen hnědouhelné brikety

PEVNÁ PALIVA. Základní dělení: Složení paliva: Fosilní-jedná se o nerostnou surovinu u našich výrobků se týká jen hnědouhelné brikety PEVNÁ PALIVA Základní dělení: Fosilní-jedná se o nerostnou surovinu u našich výrobků se týká jen hnědouhelné brikety Biomasa obnovitelný zdroj energie u našich výrobků se týká dřeva a dřevních briket Složení

Více

(Text s významem pro EHP)

(Text s významem pro EHP) 13/sv. 20 CS Úřední věstník Evropské unie 103 31998L0011 10.3.1998 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ L 71/1 SMĚRNICE KOMISE 98/11/ES ze dne 27. ledna 1998, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS,

Více

Kritéria zelených veřejných zakázek EU pro teplovodní ohřívače

Kritéria zelených veřejných zakázek EU pro teplovodní ohřívače Kritéria zelených veřejných zakázek EU pro teplovodní ohřívače Kritéria pro zelené veřejné zakázky EU mají za cíl usnadnit veřejným orgánům nákup produktů, služeb a stavebních prací s omezenými dopady

Více

PŘÍLOHY NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /...,

PŘÍLOHY NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /..., EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.3.2019 C(2019) 1616 final ANNEXES 1 to 2 PŘÍLOHY NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /..., kterým se mění přílohy VIII a IX směrnice 2012/27/EU, pokud jde o obsah

Více

Datový list laboratoře strana 1/0. Datový list laboratoře 21.10.2013 Filtr: Laboratoř = SZU;

Datový list laboratoře strana 1/0. Datový list laboratoře 21.10.2013 Filtr: Laboratoř = SZU; Datový list laboratoře strana 1/0 Datový list laboratoře 21.10.2013 Filtr: Laboratoř = SZU; SZU Strojírenský zkušební ústav, s. p. Engineering Test Institute Ředitelství Hudcova 56b 62100 Brno ČESKÁ REPUBLIKA

Více

Květen 2004 Ročník XIV Částka 5 OBSAH

Květen 2004 Ročník XIV Částka 5 OBSAH Květen 2004 Ročník XIV Částka 5 OBSAH METODICKÉ POKYNY A NÁVODY 2. Metodika přípravy plánu snížení emisí dle požadavků 5 odst. 6 a 7 zákona o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb. a nařízení vlády č.112/2004

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 6.9.2013 Úřední věstník Evropské unie L 239/83 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 812/2013 ze dne 18. února 2013, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde

Více

Moderní způsoby vytápění domů s využitím biomasy. Ing. T. Voříšek, SEVEn, o.p.s. Seminář Vytápění biomasou 2009, Luhačovice, 13.-14.

Moderní způsoby vytápění domů s využitím biomasy. Ing. T. Voříšek, SEVEn, o.p.s. Seminář Vytápění biomasou 2009, Luhačovice, 13.-14. Moderní způsoby vytápění domů s využitím biomasy Ing. T. Voříšek, SEVEn, o.p.s. Seminář Vytápění biomasou 2009, Luhačovice, 13.-14. května 2009 Obsah Co je charakteristické pro moderní způsob vytápění

Více

2. Specifické emisní limity platné od 20. prosince 2018 do 31. prosince Specifické emisní limity platné od 1. ledna 2025

2. Specifické emisní limity platné od 20. prosince 2018 do 31. prosince Specifické emisní limity platné od 1. ledna 2025 POPIS k Příloze č. 2 k vyhl. 415/2012 Sb. ve znění vyhl. 452/2017 Sb. Část II Specifické emisní limity pro spalovací stacionární zdroje o celkovém jmenovitém tepelném příkonu vyšším než 0,3 MW a nižším

Více

NA FOSILNÍ PALIVA: pevná, plynná, kapalná NA FYTOMASU: dřevo, rostliny, brikety, peletky. SPALOVÁNÍ: chemická reakce k získání tepla

NA FOSILNÍ PALIVA: pevná, plynná, kapalná NA FYTOMASU: dřevo, rostliny, brikety, peletky. SPALOVÁNÍ: chemická reakce k získání tepla ZDROJE TEPLA - KOTELNY PŘEDNÁŠKA Č. 8 SLOŽENÍ PALIV 1 NA FOSILNÍ PALIVA: pevná, plynná, kapalná NA FYTOMASU: dřevo, rostliny, brikety, peletky SPALOVÁNÍ: chemická reakce k získání tepla SPALNÉ SLOŽKY PALIV:

Více

KONTROLA KOTLŮ A ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE

KONTROLA KOTLŮ A ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE KONTROLA KOTLŮ A ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE Roman Vavřička ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí 1/29 Legislativa 1) Zákon č. 131/2015 Sb. o hospodaření energií (pozměňuje zákon č. 406/2000

Více

9/9. NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne XXX,

9/9. NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne XXX, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.2.2013 C(2013) 817 final 9/9 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne XXX, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde

Více

Rada Evropské unie Brusel 7. června 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 7. června 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 7. června 2017 (OR. en) 10024/17 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 2. června 2017 Příjemce: Č. dok. Komise: C(2017) 3492 final Předmět: CLIMA 172 ENV 585 ENT 146 DELACT

Více

Novinky v legislativě pro autorizované měření emisí novela 452/2017 Sb.

Novinky v legislativě pro autorizované měření emisí novela 452/2017 Sb. Seminář KONEKO 16. 1. 2018 Novinky v legislativě pro autorizované měření emisí novela 452/2017 Sb. Ing. Robert Kičmer oddělení spalovacích zdrojů a paliv odbor ochrany ovzduší MŽP Obsah přednášky: Důvody

Více

(Text s významem pro EHP)

(Text s významem pro EHP) 21.7.2015 L 193/43 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2015/1187 ze dne 27. dubna 2015, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie

Více

Delegace naleznou v příloze dokument D048925/03.

Delegace naleznou v příloze dokument D048925/03. Rada Evropské unie Brusel 13. února 2017 (OR. en) 6214/17 ENV 124 ENT 35 MI 122 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 3. února 2017 Příjemce: Č. dok. Komise: D048925/03 Předmět:

Více

THERM 20, 28 CXE.AA, LXZE.A

THERM 20, 28 CXE.AA, LXZE.A TŘÍDA NOx THERM 0, CXE.AA, LXZE.A THERM 0, CXE.AA, LXZE.A Kotle jsou určeny pro vytápění objektů s tepelnou ztrátou do 0 kw popř. kw. Ohřev teplé vody (TV) je řešen variantně průtokovým způsobem či ohřevem

Více

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10).

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 0). Lze provést ověření stálosti vlastností podle nařízení EP a Rady (EU) č. 305/20, ve znění pozdějších

Více

Směrnice 2000/25/ES se mění takto: 1. V článku 1 se doplňuje nová odrážka, která zní: 2. V článku 3 se doplňuje nový odstavec, který zní:

Směrnice 2000/25/ES se mění takto: 1. V článku 1 se doplňuje nová odrážka, která zní: 2. V článku 3 se doplňuje nový odstavec, který zní: 1.3.2005 Úřední věstník Evropské unie L 55/35 SMĚRNICE KOMISE 2005/13/ES ze dne 21. února 2005, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/25/ES týkající se emisí plynných znečišťujících

Více

Související předpisy a návody:

Související předpisy a návody: Sešit 3 Technické parametry kotla VERNER 302, 492, 602 VÝROBCE: PONST spol. s r.o., Na Potůčkách 163, 757 01 Valašské Meziříčí, ČESKÁ REPUBLIK tel.:+420 571 688 180, fax +420 571 688 115, e-mail: ponast@ponast.cz.

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, Směrnice Komise 98/11/ES ze dne 27. ledna 1998, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích zdrojů světla pro domácnosttext s významem pro

Více

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny 200 let První brněnské strojírny Řešení využití odpadů v nové produktové linii PBS Spalování odpadů Technologie spalování vytříděného odpadu, kontaminované dřevní hmoty Depolymerizace a možnosti využití

Více

(2) V případě tepelného zpracování odpadu činí lhůta podle odstavce 1 pouze 3 měsíce.. Dosavadní odstavce 2 až 8 se označují jako odstavce

(2) V případě tepelného zpracování odpadu činí lhůta podle odstavce 1 pouze 3 měsíce.. Dosavadní odstavce 2 až 8 se označují jako odstavce Strana 5330 Sbírka zákonů č. 452 / 2017 Částka 161 452 VYHLÁŠKA ze dne 14. prosince 2017, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba Laboratoř plní požadavky na periodická měření emisí dle ČSN P CEN/TS 15675:2009 u zkoušek a odběrů vzorků označených u pořadového čísla symbolem E. Laboratoř je způsobilá aktualizovat normativní dokumenty

Více

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10).

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). Lze provést ověření stálosti vlastností podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011,

Více

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10).

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). č. 13/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/201 Sb. (dále jen nařízení vlády ) 5a, Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle

Více

(Text s významem pro EHP) (Úř. věst. L 239, , s. 162)

(Text s významem pro EHP) (Úř. věst. L 239, , s. 162) 02013R0814 CS 09.01.2017 001.001 1 Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění

Více

(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie) (Text s významem pro EHP) (2018/C 209/02)

(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie) (Text s významem pro EHP) (2018/C 209/02) C 209/12 CS Úřední věstník Evropské unie 15.6.2018 Sdělení Komise v rámci provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES, nařízení

Více

NOVÉ POŽADAVKY NA EKODESIGN A ENERGETICKÉ ŠTÍTKOVÁNÍ ZDROJŮ TEPLA A OHŘÍVAČŮ VODY

NOVÉ POŽADAVKY NA EKODESIGN A ENERGETICKÉ ŠTÍTKOVÁNÍ ZDROJŮ TEPLA A OHŘÍVAČŮ VODY A ENERGETICKÉ ŠTÍTKOVÁNÍ ZDROJŮ TEPLA A OHŘÍVAČŮ VODY ENERGETICKÉ ŠTÍTKY: SOUČASNÉ STATUS QUO Rámcová legislativa: Směrnice 2010/30/EU Prováděcí nařízení Evropské komise: pro kancel.techniku chladící technika

Více

Emisní limity pro zvláště velké spalovací zdroje znečišťování pro oxid siřičitý (SO 2 ), oxidy dusíku (NO x ) a tuhé znečišťující látky

Emisní limity pro zvláště velké spalovací zdroje znečišťování pro oxid siřičitý (SO 2 ), oxidy dusíku (NO x ) a tuhé znečišťující látky Příloha č. 20 (Příloha č. 1 NV č. 352/2002 Sb.) Emisní limity pro zvláště velké spalovací zdroje znečišťování pro oxid siřičitý (SO 2 ), oxidy dusíku (NO x ) a tuhé znečišťující látky 1. Emisní limity

Více

Nová Kotlíková dotace

Nová Kotlíková dotace EVROPSKÁ UNIE Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Životní prostředí ATMOS Nová Kotlíková dotace Kraje a Ministerstvo životního prostředí VYHLAŠUJÍ Operační program Životní prostředí

Více

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností B. Fyzické osoby I. Oblasti podpory Finanční podpora na výměnu

Více