Červen

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Červen 2012. www.mesto-desna.cz"

Transkript

1 ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ cena 10 Kč Červen 2012 Z obsahu: Co projednaly RM a ZM 2 Oslava Dne matek 3 Pozvánky 7 Okénko zajímavostí 9 Školní akademie Novinky v knihovně 13 Dětský koutek Červen studený sedlák krčí rameny Červnové večerní hřmění ryb a raků nadělení Často-li v červnu hřímá, kalné léto potom bývá Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný Medardova kápě 40 dní kape Nejvýznamnější svátky 8. června Medard 13. června Antonín 24. června Jan Křtitel Významné dny 1. června Mezinárodní den dětí 10. června Vyhlazení Lidic (1945) 21. června První letní den 27. června Den památky obětí komunistického režimu, poprava Milady Horákové (1950) Náš kamarád Krakonoš V letošním školním roce se v naší školce realizoval projekt Krkonošské pohádky. Se staršími dětmi jsme se několikrát přenesli do nedalekých krkonošských hor, kde vládne moudrý Krakonoš. Také jsme se za ním vydali do muzea ve Vysokém nad Jizerou. Děti prožívaly radostné zážitky a zároveň si rozvíjely svoje schopnosti, vědomosti a dovednosti. Namalovaly krkonošské chaloupky, dekorativně zdobily šátky, výtvarně ztvárnily sojku, vymodelovaly lesní zvířata, Krakonoše a Trautenberka. Při vycházkách do přírody objevovaly tajemství lesa a poznávaly život lesních zvířat v jednotlivých ročních obdobích. Využili jsme DVD Krkonošské pohádky a společně s dětmi jsme se zamýšleli nad jejich moudrými ponaučeními. Z půjčených knížek o Krakonošovi jsme si pravidelně četli. Celý projekt jsme zakončili zajímavým výletem s hledáním Krakonošova revíru. Za Zdravou mateřskou školu Desná Dana Scheibová, učitelka Pasování prvňáčků na čtenáře a projekt knížka pro prvňáčka Letos poprvé organizuje Městská knihovna v Desné Pasování prvňáčků na čtenáře. Uskuteční v pátek 8. června v dopoledních hodinách v Riedlově vile. Pasování je oslavou důležitého okamžiku v životě dítěte kdy se naučí číst všechna písmena a stává se z něj čtenář. Je také motivací pro děti, aby čtení dále rozvíjely a knihy se staly pravidelnou součástí jejich zájmů. Pasování hezky ladí s projektem Knížka pro prvňáčka, v jehož rámci děti v průběhu celého školního roku navštívily několikrát knihovnu poprvé se seznámily s knihovnou jako takovou, zjistily, jak to v ní chodí a co se v ní dá všechno dělat. Podruhé je čekalo autorské čtení spisovatele Jiřího Macouna z jeho knížky Bratři bagři a potřetí si zábavnou formou zopakovaly abecedu. Odměnou za úspěšné absolvování projektu je pro děti knížka pro prvňáčka, původní česká novinka, která byla napsána a ilustrována výhradně pro účastníky projektu a kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit. Letos je pro děti připravena kniha oblíbeného českého spisovatele Miloše Kratochvíla Komu patří škola, kterou ilustruje přední ilustrátorka, nositelka mnoha ocenění, Renáta Fučíková. Knížku děti obdrží při slavnostním pasování, jehož součástí bude koncert Marka Šolmese Srazila, slavnostní slib a pasování rytířem na čtenáře. Popřejme dětem, aby vše dobře zvládly a knížka se stala jejich celoživotním průvodcem. Fotoreportáž z pasování najdete v letním čísle DN.

2 Informace z radnice Z rady a zastupitelstva města CO PROJEDNALA RADA MĚSTA Na 6. zasedání 10. dubna mimo jiné: schválila krátkodobý pronájem plochy vedle hasičárny v Desné II po dobu konání Desenské pouti SDH Desná II, schválila úhradu faktury za spotřebu tepla v kulturním domě Sklář, schválila objednávky pro Bohemia asfalt s. r. o., Liberec na odběr asfaltové směsi a pro Eurovia Kamenolomy a. s., Liberec na odběr drceného kameniva na opravu cest a místních komunikací, jmenovala členy konkurzních komisí pro konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele ZŠ a MŠ Desná a ředitele ZMŠ Desná I, doporučila zastupitelstvu města delegovat na valné hromady obchodních společností s majetkovou účastí města konané v roce 2012 následující zástupce: Severočeská vodárenská spol. a. s., Teplice pana Marka Pietera (náhradník Jaroslav Kořínek), Desenská teplárenská s. r. o., Tanvald pana Marka Pietera (náhradník Jaroslav Kořínek). Důležité kontakty Kulturní středisko Riedlova vila Krkonošská 120, Desná tel.: Pouze pro kulturní a informační aktivity Desné! Knihovna tel.: , Desenské noviny redakce MěÚ Desná, Krkonošská 318, Desná tel.: Pouze pro informace a příspěvky do novin! DN na webu: CO PROJEDNALO ZASTUPITELSTVO MĚSTA Na 2. zasedání 18. dubna mimo jiné: schválilo pravidelné zařazení bodu Činnost výborů zastupitelstva města na program zasedání, vzalo na vědomí informaci o činnosti finančního výboru zastupitelstva za období 1 3 /2012, uložilo starostovi zajistit přehled reklamací investičních akcí města a jejich vypořádání od roku 2008 s termínem zpracování do , vzalo na vědomí plnění rozpočtu města za období 1 3/2012, schválilo kupní smlouvu mezi městem Desná a Severočeskou vodárenskou společností a. s. týkající se vodního díla Desná ul. Příkrá kanalizace, vzalo na vědomí informace starosty o: vyhlášení konkurzních řízení na ředitele školských příspěvkových organizací, zahájení stavebních prací na ZŠ Desná, odstranění havárie na komunikaci 1/10, venkovních dokončovacích pracích při budování ordinace praktického lékaře v budově bývalé ZvŠ. Příspěvky do DN můžete odevzdávat osobně v redakci Desenských novin na MěÚ Desná, Krkonošská 318 Riedlova vila již není redakcí, nebo také zasílat elektronicky na Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení či nezařazení dodaného materiálu. Za věcnou správnost článků odpovídají jednotliví autoři. Uzávěrka letního čísla (červenec/srpen) je v pátek 15. června do 12 hodin. Později zaslané příspěvky budou uveřejněny v záříjovém čísle. Nové dychací přístroje v akci Zásahové družstvo Desná provedlo výcvik s dýchací technikou. Cílem cvičení bylo osvojit si práci v DT a vyzkoušet nové přetlakové dýchací přístroje zakoupené MěÚ Desná a podnikem Preciosa Ornela. Jirouš J. Město Desná získalo finanční podporu na projekty dobrovolných hasičů Na 4. zasedání zastupitelstva Libereckého kraje dne 24. dubna 2012 byly schváleny projekty města Desná v rámci Fondu požární ochrany Libereckého kraje v celkové hodnotě Kč. Liberecký kraj tak podpořil následující žádosti podané městem Desná do Fondu požární ochrany Libereckého kraje na rok 2012 : Modernizace kabiny a dovybavení CAS 25 (dotace Kč) Nákup vozidla Ford Tranzit (dotace Kč) Nákup ochranných prostředků PO (dotace Kč) Nákup technických prostředků (dotace Kč) Zabezpečovací systém hasičské zbrojnice (dotace Kč) Uvedené prostředky zvýší kvalitu zásahů a budou sloužit k udržení akceschopnosti jednotek SDH. Desenské noviny. Vydává: Město Desná, IČO , Krkonošská 318, Desná. Odpovědný redaktor: Mgr. Antonín Bělonožník. Redakční rada: Mgr. Martina Hrubá, Mgr. Dana Nývltová, Mgr. Daniela Strnadová. Adresa redakce: MěÚ Desná, Krkonošská 318, Desná, tel.: , Grafika a tisk: Tisk a reklama Jablonec nad Nisou, tiskarna.cz. Vychází měsíčně nákladem 400 výtisků. Datum vydání: 1. červen Povoleno pod registračním číslem MK ČR E Desenské noviny 6/2012

3 Společenská kronika Gratulace červnovým jubilantům Svá životní jubilea v červnu oslaví: Jana Martínková Marie Lubasová Alžběta Pálová Marie Breuerová Helena Králová Petr Kopal Božena Skálová Ladislav Žák Emilie Kočová Zuzana Kerestéšová Vlasta Pecová Werner Scholze Do dalších let přejeme mnoho zdraví. Jubilanti narození v měsíci červenci a srpnu, kteří nechtějí být zveřejněni, mohou napsat na MěÚ nebo zavolat na telefon: , Sympozium Desná XI. ročník V pondělí 14. května začal další ročník již tradiční přehlídky dřevosochařů v Desné. Rozsáhlou reportáž o jejím průběhu přineseme v letním čísle Desenských novin. Slavili jsme Den matek V neděli 13. května má svátek druhý ze tří ledových mužů. Přídomek ledoví jim letos skutečně seděl, sobotní i nedělní ráno pár stupňů nad nulou. Tentokrát se ale Servác musel podělit s maminkami celého světa, ty totiž měly svůj DEN MATEK. A to už je pořádný důvod k oslavám! Ani u nás, v Desné, si tuto příležitost nenecháváme ujít a již podeváté se těšíme a scházíme na společném setkání mladé a starší generace. My starší jako vděční diváci a mladí, jak jinak, než jako tvůrci zábavy. A komu že jsme srdečně tleskali tu neděli třináctého? Samozřejmě mladým tanečnicím z Kořenova, které pod vedením paní učitelky Petry Kubrtové skotačily v rytmu country hudby jako pravé Irky. Vřelé potlesky sklízely i výkony hudebníků, tanečnic i pěvecká čísla studentů Základní umělecké školy v Tanvaldě. Zmíníme alespoň jedno saxofónové sólo Summertime George Gerschwina v podání Terezky Fejklové. Náš dík patří i nejmenovaným doprovázejícím pedagogům, jmenovitě ale panu Jiřímu Lejskovi a paní Pavlíně Dědkové. Naši domácí Dobrovolní muzikanti, ač tentokrát v menším počtu, podali svůj očekávaný vysoký standard českých písní a mile všechny překvapila i potěšila hrou na příčnou flétnu Karolínka Indráčková. Jisté překvapení připravil i Sbor pro občanské záležitosti, když na parket byly pozvány tři jubilantky, paní Jana Martínková, paní Anna Dolenská a paní Irena Staffelová, kterým pan starosta Marek Pieter se srdečným blahopřáním předal i krásné kytice. Nutno dodat, že každá z přítomných žen byla obdarována kytičkou, ale to už panu starostovi pomáhal i radní, pan Petr Šikola. Zábavné odpoledne pak pokračovalo ve veselém reji při hudební i pěvecké produkci Jana Bukovjana a Jany Doležalové. Za Klub důchodců Štefan Pustai Desenské noviny 6/2012 3

4 Informace z radnice Proběhlo vápnění přehradní nádrže Souš V pondělí 23. dubna 2012 bylo zahájeno letecké vápnění přehradní nádrže Souš. Vápnění surové vody v nádrži Souš se provádí již od roku K vápnění se používá přírodní velmi jemně mletý vápenec dopravovaný cisternami z Krkonoš. Účinnost leteckého vápnění se zjistí velmi rychle. Vedle klasických laboratorních analýz z odebraných vzorků vody jsou pro okamžitá hodnocení nesmírně cenná data získaná špičkovým multiparametrálním analyzátorem. S využitím tohoto systému budou změny v nádrži opět zveřejněny i na inter- netu, a to pouze s několikahodinovým zpožděním. Informace lze sledovat v aktuálních údajích o jakosti vody v nádržích na adrese Kvalitu vody můžete sledovat: Otevření silnice podél VN Souš Na základě kontroly sjízdnosti na silnici II/290 v úseku Desná Souš Smědava ze dne 4. května 2012 bylo konstatováno, že silnice je bez sněhové pokrývky a zbytků ledu a odlučovače olejů jsou plně funkční. Správce komunikace a zástupce Povodí Labe tak povolili otevření silnice v uvedném úseku, a to od 4. května 2012 od 10 hodin. Díky zodpovědným občanům ušetřilo naše město životnímu prostředí řadu surovin Město Desná už několik let poskytuje občanům možnost třídit vysloužilé spotřebiče mimo jiné televize a monitory. Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, primárních surovin a vody jsme díky tomu ušetřili životnímu prostředí, stejně jako o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace nám poskytla analýza neziskové společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci občany tříděných elektrozařízení. Loni občané odevzdali do zpětného odběru 224 televizí a 92 monitorů. Zpětný odběr a recyklace jedné televize uspoří tolik energie, kolik spotřebuje 60 W žárovka za čtyři měsíce nepřetržitého svícení. Díky zpětnému odběru jednoho kusu notebooku dojde k úspoře energetických surovin; například se nemusí vytěžit 6,8 litru ropy. Stejné množství ropy se spotřebuje k ujetí 100 km v osobním automobilu s běžnou spotřebou, nebo k úspoře 392 litrů pitné vody (stejné množství vody je například spotřebováno při 30 cyklech myčky nádobí). Ze sta kusů mobilních telefonů dojde ke snížení produkce skleníkových plynů, protože není vyprodukováno 122 kilogramů CO 2. Stejné množství CO 2 vyprodukuje automobil, který ujede čtyři jízdy mezi Prahou a Brnem. Tato zjištění přinesla analýza dopadu sběru a recyklace televizí a monitorů na životní prostředí, jejíž zpracování iniciovala společnost ASEKOL. Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení je pro životní prostředí přínosný. Studie posoudila systém zpětného odběru televizorů a počítačových monitorů. Hodnotila jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu nebo k jejich konečnému zneškodnění. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie byly prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané Desné v loňském roce vytřídili 224 televizí a 92 monitorů a na kg ostatních elektrozařízení. Tím jsme uspořili 81,16 MWh elektřiny, 3 291,29 litrů ropy, litrů vody a 3,77 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 18,95 tun/tuny C0 2 ekv. a produkci nebezpečných odpadů o 73,21 tun. Když si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie, jsou to impozantní čísla. Přestože studie byla zaměřena pouze na televize a monitory, přínos pro životní prostředí představuje recyklace všech ostatních druhů starých spotřebičů. Dík si tedy zaslouží všichni, kteří elektroodpad nevyhazují do popelnice nebo dokonce do přírody, ale nosí jej do sběrného dvora a sběrných nádob. 4 Desenské noviny 6/2012

5 Informace z radnice Další práce rekonstrukce ZŠ zahájeny Ve čtvrtek 12. dubna 2012 byly zahájeny další práce na rekonstrukci naší základní školy. V rámci této 2. části II. etapy dojde k zateplení dvou zbývajících pavilonů A centrální šatny a C druhý stupeň. Na části pavilonu C dojde k nástavbě a jejímu zastřešení novou sedlovou střechou. Ocelová konstrukce této nástavby byla připravena již v minulém roce. Pavilony B a D byly kompletně zatepleny též v minulém roce. Práce II. etapy budou dokončeny v srpnu Současná 2. část II. etapy navazuje na již dokončenou přestavbu pavilonu tělocvičen, která proběhla v uplynulých dvou letech s finanční podporou Ministerstva financí ČR. Energetický audit vypočítal, že díky zateplení všech pavilonů základní školy uspoří město Desná v průběhu 5 let za vytápění tis. Kč. Projekt Revitalizace parkových ploch v Desné je v zásobníku OPŽP Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa na základě doporučení ze zasedání řídicího výboru, které se konalo , schválil dne k podpoře a zařazení do zásobníku žádosti předložené v rámci XX. (PO6), XXVII. (OP1.3 a PO6) a XXVIII. (PO3) výzvy. Ve 27. výzvě žádalo i město Desná v rámci prioritní osy 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny finanční podporu v oblasti 6.5. Podpora regenerace urbanizované krajiny na projekt Revitalizace parkových ploch v Desné. Tento projekt získal 44 bodů a byl zařazen do zásobníku projektů. Ministerstvo podpořilo projekt knihovny Ministerstvo kultury podpořilo v rámci grantu Knihovna 21. století projekt Hravá čítárna čtení, hraní, tvoření pro děti od 8 do 11 let částkou Kč na výtvarné potřeby. Dotace je poskytnuta knihovně na rok 2012 s termínem vyúčtování do 15. ledna Celkové náklady projektu jsou Kč. Finišují venkovní úpravy výstavby ordinace praktické lékařky V úterý 10. dubna byly zahájeny závěrečné práce v rámci projektu výstavby ordinace praktické lékařky v budově bývalé zvláštní školy, a to zřízení venkovní parkovací plochy. Závěrečná kolaudace celého díla proběhne v úterý 22. května Společenský život zdravotně postižených Zdravotně postižení občané z Tanvaldu, Desné, Kořenova a okolí členové OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH TANVALD na své valné hromadě v dubnu letošního roku porovnali plánovanou činnost organizace a její realizaci. Podrobnou zprávu výboru o činnosti za uplynulý rok přednesl předseda sdružení Chiabodo a zprávu o finančním hospodaření dodala předsedkyně revizní komise Hubená. V obou zprávách bylo výrazně vyjádřeno poděkování všem sponzorům sdružení za finanční podporu práce organizace. Přítomných 98 členů si ověřilo, že plány práce sdružení byly beze zbytku splněny a v případě nepředpokládaného zájmu o poznávací zájezd na zámek Loučeň a blízkou soukromou ZOO Chleby opakováním zájezdu překročeny, k velké spokojenosti účastníků. V kulturněspolečenské oblasti byla uskutečněna návštěva divadla Karlín (na známé představení Polská krev), dále pak představení K. Šípa a J. Náhlovského Všechnopartička, koncert houslového virtuosa Svěceného s dětským pěveckým souborem Vrabčáci. Pro oblast péče o své narušené zdraví proběhl rekondiční osmidenní pobyt ve Chlumu u Třeboně, pod vedením zkušených vedoucích a rehabilitačních cvičitelek. Pravidelná rehabilitační cvičení od ranních rozcviček, cvičení ve třídě nebo v tělocvičně, výlety do okolí a večerní společenské zábavné posezení přineslo účastníkům mnoho radostných zážitků a pozvedlo náladu do dalších dnů. Všichni ukončili pobyt s optimismem a nadějí na opakování v letošním roce. Na nákladech spojených s rekondicí se podíleli účastníci přiměřenou úhradou. Solidární vztah členů projevuje organizace obdarováním seniorů jubilantů dárkovými balíčky, stejně tak i vánočními návštěvami nepohyblivých členů, kteří zůstávají mimo pořádané společenské akce. V hodnoceném období bylo tak předáno celkem 50 dárkových balíčků se srdečným blahopřáním. Finanční úhradu dárkových balíčků poskytla s. r. o., SYNER Lbc, bohužel v letošním roce již tato významná pomoc končí. Jednání valné hromady pozdravil jediný z pozvaných hostů pan Marek, starosta OÚ Kořenov, ocenil dobrou práci výboru organizace, přislíbil i nadále významnou pomoc práci sdružení v příštím období. Předseda závěrem ukončil jednání souhlasným hlasováním, usnesením, poděkováním všem sponzorům: KÚ Liberec, MěÚ Tanvald, OÚ Kořenov, Syner s. r. o. a členům výboru a organizátorům jednotlivých akcí za významnou pomoc pro aktivní a významnou práci sdružení. Do dalšího období popřál všem optimismus, pohodu a energii. Celé jednání úspěšně řídil předseda sdružení CHiabodo. Šimon Pozvánka na besedu s občany Městský úřad Vás zve na další besedu s občany, která se bude konat v pondělí 18. června 2012 od hod. v Riedlově vile v Desné II. Předchozí besedy se uskutečnily v Desné III na Pustinách a v Desné I. Na setkání s Vámi se těší Marek Pieter, starosta města. Desenské noviny 6/2012 5

6 Došlo do redakce Spanilá jízda Cyklostezkou Járy Cimrmana Navzdory všem administrativním průtahům se zahájením stavby myšlenka Majáku Járy Cimrmana v Příchovicích žije! V sobotu proběhne na Tanvaldsku již sedmý ročník tradiční Spanilé jízdy Cyklostezkou Járy Cimrmana aneb Na kole okolo Liptákova. Lletos nově také Den pootevřených dveří u stavby Majáku Járy Cimrmana (rozhledny a muzea) v Příchovicích. TANVALDSKO Dobrá zpráva pro všechny, kteří chtějí tak jako předcházející roky i letos přichystat své bicykly, nažehlit své dobové i současné oděvy a doplňky, vyjasnit tváře a pobavit sebe i ostatní. Nachystat mohou své historické i modernější bicykly a projet neopakovatelnou jízdu cyklostezkou ze zlatoolešnických Vrší do Tanvaldu - Šumburku ke kostelu sv. Františka z Assisi na jakémkoliv stroji a v jakémkoliv postroji k pobavení sebe i ostatních. Spanilou jízdu vede opět všem dobře známý zlatoolešnický spanilý jezdec Jiří Plešinger. U šumburského kostela bude jako každý rok připraven orchestr O. V. J. Dixie se svým swingovým repertoárem, proběhne uvítání drahých hostí i spanilých jezdců a návštěvníci se mohou těšit i na malý seminář Divadla Járy Cimrmana. Program bude pokračovat přehlídkou spanilých jezdců s jejich báječnými stroji a možná i s vozidly inspirovanými zlepšovatelskou činností Járy Cimrmana. Po loňské výzvě Nalezeno v Liptákově učiněné Zdeňkem Svěrákem se ukázalo to, co mnozí tuší, že opravdu stopy Mistrova působení na Tanvaldsku existují! Několik exponátů je již odborně evidováno v Praze a o mnohých se povídá ve zdejším kraji. Evidované předměty budou vystaveny v Příchovicích během Dne pootevřených dveří, ale v průběhu programu u kostela bude mít každý nálezce možnost představit další svědky Mistrova odkazu. Proto prohlédněte svoje sklepy, komory a půdy, nezůstala-li i ve Vaší domácnosti nějaká utajená památka toho, co Jára Cimrman zanechal anebo mohl zanechat při svém nesmazatelném působení ve zdejším kraji, a přijďte se s tím pochlubit ke kostelu! Slavnostní den bude dále pokračovat přehlídkou historických motorových i bezmotorových vozidel u kostela sv. Františka z Assisi, jejich seřazením a odjezdem do Příchovic. Představit svůj historický vůz či jiný přibližovací prostředek může úplně každý, rovněž tak poté absolvovat spanilou jízdu historických vozidel směrem do Příchovic. Pěší účastníci nemusí zoufat a mohou se pohodlně svěží chůzí přemístit k místu stavby Majáku Járy Cimrmana pochodem po zelené turistické značce vedoucí od šumburského kostela téměř až ke stavbě Majáku v Příchovicích. V Příchovicích se v blízkosti Areálu U Čápa, v místě stavby nového Majáku Járy Cimrmana (rozhledny a muzea), uskuteční Kontrolní den na stavbě a Pootevření dveří Majáku za laskavé účasti Zdeňka Svěráka a členů Divadla Járy Cimrmana. Na vlastní oči bude možné spatřit exponáty Nalezené v Liptákově. Tento slavnostní den završen bude představením Švestka v podání Divadla Járy Cimrmana od hodin v kině Jas Járy Cimrmana v Tanvaldu (předprodej na toto divadelní představení od středy v Kině Jas Járy Cimrmana). Ing. Kateřina Preusslerová Rozvážnost Kampak se poděla rozvážnost předků, v hadry se oděla, neměla svědků Tati, co je to kamzik? Ale taková blbá ryba. Tady píšou, že kamzík skáče po skalách. Táta: No tak vidíš, jak je ta ryba blbá. (3) Zkuste přečíst... Máte vstřícného zaměstnavatele? Vstřícný zaměstnavatel je ocenění pro společnosti Libereckého kraje, které podporují slaďování pracovního a osobního života, a to například úpravou pracovní doby podle potřeb zaměstnanců a zaměstnankyň, zajištěním hlídání dětí zaměstnaných rodičů, umožněním práce z domova, nabídkou kurzů a školení nebo jinými vstřícnými kroky. Máte-li právě Vy to štěstí a pracujete u vstřícného zaměstnavatele, podělte se o svou zkušenost. I příklady dobré praxe zasluhují, aby se o nich mluvilo. Do soutěže mohou zaměstnanci přihlásit své zaměstnavatele nebo se mohou společnosti přihlásit samy. Nominace je možné zasílat mailem nebo vyplněním nominačního formuláře na webu Centra Kašpar (www.centrumkaspar.cz). Nominace jsou přijímány do Jana Benešová, Centrum Kašpar, o. s. 6 Desenské noviny 6/2012

7 Z kultury, pozvánky Zveme vás na... Muzejní noc v Riedlově vile aneb Historie ožívá vyprávěním Mam zelle Nitouche ve Skláři V posledním představení v rámci Desenského divadelního předjaří se našim divákům představil DS Krakonoš z Vysokého nad Jizerou. Ten nadšeným divákům z Desné a okolí předvedl své nastudování operetky skladatele Florimonda Hervého Mam zelle Nitouche. Připomeňme si několika fotografiemi úspěšné představení vysockých ochotníků. Město Desná se připojuje poprvé k Festivalu muzejních nocí, který bude probíhat již po osmé ve dnech 18. května až 9. června 2012 v celé České republice. Pátek 8. června od 21 hodin Chcete se dozvědět něco více o historii města Desná, o důležitých událostech, které se do tváře města nesmazatelně zapsaly? Máte jedinečnou šanci si popovídat s desenským občanem a historikem Ing, Ladislavem Žákem, bývalým kronikářem města. Dalším úžasným vypravěčem bude paní Alena Slámová, dlouholetá pracovnice kulturního střediska, která umí svým vyprávěním vtáhnout do děje i dětské návštěvníky. Přijďte navštívit Riedlovu vilu a zažít její noční netradiční atmosféru. Jarní muzicírování v zahradě Riedlovy vily Zveme vás již posedmé na společné zpívání českých a moravských písniček pod širým nebem. Nalaďte si hlasivky, ale i jazýčky, protože víno ze sklepa našeho vrchního dobrovolného dodavatele Martina Mikla je prý letos obzvláště vyvedené. Pátek 8. června od hodin Jarní muzicírování Sboru dobrovolných muzikantů aneb od kolébky ke hrobu aneb Jak to chodí v životě lidském Peněz netřeba, vše zdarma. Těšíme se na vás. Za Sbor dobrovolných muzikantů Zuzana Horčičková Desenské noviny 6/2012 7

8 Ze sportu, z kultury Lehkoatletické závody Ve čtvrtek 26. dubna proběhlo v Desné 1. kolo lehkoatletické soutěže nejmladšího žactva. Účastnili se ho závodníci z oddílu LIAZ Jablonec, AC Jablonec, Slovan Liberec a TJ Desná, celkem 36 dívek a 34 chlapců. Soutěžilo se ve dvou disciplínách skoku dalekém a běhu na 300 m. Nejúspěšnější závodnicí celé soutěže byla Veronika Milotová (vlevo). Jednak zvítězila v obou disciplínách, jednak její výkony byly lepší než výkony vítězných chlapců. Stala se tedy sice neoficiální, zato suverénní absolutní vítězkou. Nejmladšími účastnicemi byly desenské předškolačky Karolínka Horká (uprostřed) a Anežka Indráčková (vpravo). Fotil Vojta Indráček. Letní prázdniny u Čmeláčků Rádi bychom informovali všechny rodiče dětí, kteří uvítají příměstský tábor v Desné, že o. p. s. Paraplíčko i letos chystá jeden týden aktivního hlídání. Po dohodě s panem starostou Markem Pieterem, zajistíme nekrytý termín, kdy budou obě místní školky zavřené, a to ve dnech Cena 1500 Kč. Pokud nám bude schválena dotace, o kterou jsme zažádali, zápisné o tuto částku samozřejmě snížíme. Minimální počet dětí 12, maximální 15. Setkání zájemců v kině Alfa ve středu 6. června v hodin. Duety a Duely 1. května v podvečer se uskutečnila v Riedlově vile vernisáž nové výstavy fotografií Sboru dobrovolných fotografů. Výstavy jsou konány pravidelně každý rok a vždy přinášejí ukázku kvalitních a zajímavých fotografií. Název této poslední je Duety a duely. Vtipným komentářem ji provázel jeden z autorů a zároveň organizátor celé akce, pan Ivan Indráček. Jako jednu z ukázek jeho originálních nápadů můžeme uvést krátký kulturní program. Hrála jeho dcera Karolína na flétnu. Když uvedl, že sama zahraje duet, všichni s očekáváním sledovali, co se bude dít. Duet na flétnu? Jak jednoduché! Prostě nastavil Karolíně zrcadlo. Popisovat fotografie, uspořádání výstavy či vyjmenovávat autory je zbytečné. Pokud jste byli na vernisáži, víte vše, a pokud jste nebyli, určitě si udělejte čas a výstavu navštivte. Nebudete zklamáni. Výstava potrvá v Riedlově vile do konce června. R e d DS VOJAN DESNÁ Mladá haluz pořádá casting na čerty a vojáky Desenský divadelní soubor po úspěšném provedení hry PUKO- VINY, jež byly na námět W.Shakespeara Sen noci svatojánské, připravuje divadelní zpracování známé televizní pohádky S čerty nejsou žerty. Jak jistě víte, v této pohádce se to čerty a vojáky jen hemží, a proto vedení souboru pořádá casting pro muže ve věku nad 18 let. Budeme se na vás těšit v pondělí 18. června 2012 v 18.hodin v KD Sklář Desná (vchod zadem od řeky plechové schůdky). Za soubor Vlaďka Koďousková 8 Desenské noviny 6/2012

9 Okénko zajímavostí Svatojánská noc Svatojánská noc je noc z 23. na 24. června. Podle lidové tradice je plná kouzel a nadpřirozených jevů. Opět se tu mísí starověké zvyky (v tomto případě oslava letního slunovratu) a středověká snaha církve vymýtit pohanské zvyky. Slované přejali původní keltskou slavnost slunovratu, který nastává 21. června. Křesťanská církev se snažila o potlačení těchto pohanských tradic, a tak do těsné blízkosti umístila křesťanský svátek 24. červen zasvětila Janu Křtiteli. Magická noc spojovaná s nástupem letního slunovratu se tak postupně přenesla na noc před svatým Janem. Váže se k ní celá řada pověr a lidových zvyků. Květiny, stromy i voda mají tuto noc zvláštní moc, protože ze země vyvěrá obrovský proud síly. Tu mají i byliny svatojánské koření na léčení nemocí, ale i na přivolání lásky. Chce-li děvče muže, musí si natrhat v předvečer svatého Jana laskavec, nosit ho u sebe a on pak zařídí potřebné. Splete-li věneček z devatera kvítí natrhaného ve stejném čase a dá si ho pod polštář, uvidí ve snu svého určeného partnera. Věneček se pak druhý den hází do vody. Víly a lesní skřítkové se zjevují dobrým lidem, na chlapce však číhá nebezpečí v podobě lesních žínek kterého zlákají k tanci, toho utancují k smrti. Najdete-li o půlnoci kvetoucí kapradí vydávající zlatavou záři, rozestoupí sepřed vámi skála a najdete poklad. Ale pozor! Vezměte si jen tolik, kolik unesete. Jinak vaše duše propadne peklu. Zapalovaly se svatojánské ohně, a kdo přeskočil, čekalo ho dobré Joseph Noel Paton: Hádka Titanie a Oberona (Sen noci Svatojánské) Oslava Svatojánské noci ve Švédku (Midsummer_dance) zdraví a svěžest. Zajímavá je pověra o zjevení budoucnosti v zrcadle. Mezi 23. hodinou a půlnocí se postaví dvě zrcadla proti sobě a nasvítí se svíčkami. Vznikne tím nekonečná chodba a vy můžete nahlédnout do budoucnosti. Je ale asi dobré si rozmyslet, jestli o to nahlédnutí skutečně stojíte. Obrazy mohou být nejednoznačné, až děsivé a nesprávný výklad může způsobit nepříjemnosti. V této noci se prý mohou vyvolávat i duchové, neboť právě v tomto čase je otevřena brána mezi světy. Tolik folklór a lidová tradice. Ve spojení se svatojánskou nocí se vám možná vybaví svatojánské mušky světlušky. Ony se opravdu objevují okolo svátku svatého Jana. Žijí ale jenom velmi krátkou dobu, a tak je můžeme vidět pouze po velmi malou část roku. DNy Desenské noviny 6/2012 9

10 Školní akademie Slovo úvodem Žáci 5. 9.ročníku se Vám svýma očima pokusili zprostředkovat alespoň část svých dojmů, pocitů a názorů z letošní ŠKOL- NÍ AKADEMIE, která se konala 19. dubna 2012 v kině Alfa. Převážná většina vystupovala před publikem úplně poprvé a byl to pro ně vskutku velmi silný prožitek. Každý měl touhu vyjádřit se, a tudíž bylo těžké vybrat jen několik příspěvků. A o to právě šlo! Nenásilnou a zábavnou formou žáky poučit, také je naučit být zodpovědný, vést je ke spolupráci a kreativitě. A v neposlední řadě zažít opravdovou trému, úspěch a potlesk publika. To vše probíhalo za nesmírného nasazení mých kolegů. Velká pochvala patří samozřejmě také účinkujícím. Díky všem za krásný emocionální zážitek! MHr Já a moje kamarádky jsme si připravily scénku, kde se mělo o závislého člověka přetahovat dobro a zlo. Za tímto vystoupením stály hromady příprav, nacvičování, shánění kostýmů i vylepšování celého nápadu. Čas neúprosně běžel a na řadu přišlo první vystoupení. Cítím mírnou nervozitu a už vycházíme na jeviště předvést, co umíme... Vše se stalo tak rychle a už byl konec našeho vystoupení. Ufff, oddechla jsem si. Zbylá představení jsme všichni odehráli bez trémy. A. Šimáčková, 8. B Ve čtvrtek 19. dubna se konala akademie, která se odehrávala v desenském kině. Hrála jsem ve třech představeních. Začal se dít zmatek. Někdo nemohl sehnat křídla, jiný zase ocas. Chyběly rekvizity. Muselo se vše dát dohromady. Nastaly zkoušky. Hurá! Při představení se nám vše povedlo. Akademie se mně líbila. Myslím, že si budu pamatovat některé napjaté a vtipné okamžiky. H. Bučková, 8. B Přišel ten osudný den, celou noc jsem nespala pro pocit vzrušení a obavy, abych něco nezkazila. Je to tu! Dodělaly se poslední úpravy. Touha utéct, Školní akademie 2012 nebo se schovat narůstá, ale už není cesty zpět. Pomalu vcházím na pódium... potlesk diváků se nedá přeslechnout, lepší závěr jsme si nemohli přát. A.- M. Pilařová,8. B Linda padá na schodech a má něco s nohou. Naše hlavní postava! Byli jsme na chvíli vyděšení. Linda však představení ustála. Děkujeme jí i paní učitelce Hrubé za pomoc. Děkujeme všem, co nám tuto akci pomohli uskutečnit. L.-A. Pilařová, 8. B Školní akademie proběhla v Desné dne Představili se zde žáci 2.stupně společně s 5.ročníkem. Dopoledne se uskutečnila generální zkouška pro žáky 1.stupně ZŠ a už v tuto dobu bylo jasné, že bude velmi povedená. Ovšem až v 16.hodin všechna ta dřina a přípravy začaly na ostro. Početné publikum po úvodní znělce sledovalo taneční vystoupení dívek z 8. a 6.třídy a hned po nich se představili moderátoři a moderátorky: Pera, Bára, Linda, Vojta, David a Tomáš. David Palme navíc zaujal publikum svojí vlastní rapovou písní a hlediště ho za to odměnilo velkým potleskem 10 Desenské noviny 6/2012

11 Školní akademie Ovšem hrdinou večera se stal Michal Nasonov v roli Sněhurky a sedláka. Tématem letošní akademie byly drogy a drogová závislost. A stejně tak byla i laděna výzdoba v kinosálu, na které se podíleli žáci 2. stupně. Velký dík patří provozovatelce kina, zvukaři, učitelskému sboru, ale i všem účinkujícím a divákům v hledišti. Akademie pro školní rok 2011/2012 je tedy minulostí a je nutno dodat, že byla výborná. Doufáme, že se líbila i Vám. P. Neumann, 9. A Můj dojem z akademie byl skvělý. Velmi jsem se zasmál, ale i poučil. Děkuji za zážitek T. Jeník, 9. A Akademie byla z mého pohledu velmi úspěšná. Z pohledu účinkující vím, jaká dřina stála za celkovým výsledkem. Bylo důležité všechno sladit do nejmenších drobností. Jen na výzdobě se podíleli všichni žáci. Každý účinkující musel podat stoprocentní výkon. Ze začátku měly učitelky k našemu vystoupení výhrady, a proto jsme chtěly naše tancování zrušit, ale nakonec jsme si stály za svým a pilně jsme trénovaly. A udělaly jsme dobře! Sklidily jsme velký potlesk a to nám všem zvedlo sebevědomí! V. Šenekelová, 9. A účinkující se scházeli před kinem již v 15 hodin. Ano, byli velmi vystresovaní a také měli strach z toho, že to spletou. Jako převlékárna, kostymérna, maskérna i tréninkový sál jim sloužila místní diskotéka, která se nachází v přízemních prostorách kina. Všichni byli velmi vystresovaní, chytali to od sebe jako rýmu. Počítali hodiny, minuty i vteřiny. Když se všude rozhlásilo, že je 16.00, začali se opravdu bát. Než šlo na scénu první číslo, všem se sevřel žaludek. Lidé se zatím pohodlně usadili a ti, pro které nebylo místo, stáli Vystoupení bylo mnoho a nedá se říci, které vlastně bylo nejlepší. Celá akademie se velmi povedla. Sice účinkující udělali pár drobných chyb, ale těch se dopustí i profesionálové. Jak vím, tak dospělí a spolužáci si to velmi užili a také se skvěle bavili Chtěla bych poděkovat všem účinkujícím, učitelům a rodičům za trpělivost! N. Horčicová, 9. A Když jsme měli scénku Domorodci, tak jsem se klepala strachy, jestli to dopadne dobře. Nakonec se to vydařilo. Když to skončilo, tak jsme se uklonili a šli se převléknout a odlíčit, protože pořádný domorodec musí být pomalovaný. Já osobně jsem měla trému, ale řekla jsem si, že svůj strach překonám. Potom jsme měli scénku Trpasličí svatba, kde se rodiče nejvíce nasmáli, když vystoupila nevěsta Kynčlová, 5. A Tréma, pořádná zábava a skvělý pocit po vystoupení M. Bukovjan, 5. A Závislost není jenom o drogách, ale i o závislosti na počítači, nakupování a mobilech Mně, mé mamince a sestře se líbila písnička Heroin, kterou složil pan učitel Borski. Já, jako vystupující, jsem měl trému, naštěstí jsem hrál jen trpaslíka. Komló, 5. A Akademie byla moc hezká. Líbila se mi hlavně taneční a hudební vystoupení. Ale i ostatní čísla byla zajímavá a legrační. A. Zavadel, 6. A Akademie byla zajímavá a líbila se mi vystoupení na téma drogy. Doufám, že se mnoho dětí i dospělých poučilo, že fetovat není dobré a nevyplácí se to T. Krásl, 6. A Desenské noviny 6/

12 Představujeme Rozšíření Muzea výroby hraček v Jiřetíně DETOA Albrechtice s.r.o. je dnes nejstarší továrnou na výrobu hraček v České republice. Český hračkářský průmysl byl téměř zlikvidován čínskou konkurencí po roce V tomto období zanikly továrny jako TOFA Semily, HAMIRO Příbram, JAS Stráž nad Nežárkou, BLANK atd.. Továrnu DETOA založil v roce 1908 Johann Schowanek z Pasek nad Jizerou. Schowanek od roku 1895 podnikal v Desné I. Později svoji výrobu přesunul do nedalekého Jiřetína. Továrna se po roce 1945 přejmenovala na TOFA a od roku 1994 na DETOA. Dnes zaměstnává zhruba 200 lidí a výrobní program se skládá z výroby hraček, korálí a pianinových mechanik. Areál muzea Detoa Albrechtice s.r.o. doplňuje i stálá expozice historických hraček, kancelářského nábytku a výrobních strojů firmy Schowanek TOFA DETOA z let V roce 2011 byla DETOA Albrechtice s.r.o. vyhodnocena jako Firma Libereckého kraje a v následném celostátním kole se umístila na II. místě. Jaroslav Zeman byl za stejný rok vyhlášen Podnikatelem roku v Libereckém kraji. Ocenění pro Jaroslava Zemana Podnikatelský příběh roku předal držiteli v Praze na Žofíně v únoru 2012 Marek Eben. Vchod do muzea zdobí socha, kterou DETOA vydražila v roce 2011 na Dřevosochání v Desné na tradiční pouti. Instalace sochy ke vchodu proběhla v červenci Detoa začala provozovat muzeum a exkurze v roce V roce 2011 zhlédlo unikátní výrobu dřevěných hraček více než návštěvníků a nárůst pokračuje i v letošním roce. Jaroslav Zeman odhaduje počet osob, které letos výrobu zhlédnou, na ! Narůstající návštěvnost si vynutila řadu investic, které byly rozděleny do dvou etap. Od 22. května 2012, kdy byla slavnostně předána do užívání druhá část muzea, mohou turisté a fanoušci historie využít vedle exkurze a kreativních dílen Udělej si svoji hračku pro 40 dětí a rodičů také Stálá expozice muzea Kreativní dílny pro veřejnost kavárnu pro 24 osob. Pobyt zpříjemňuje i nové zázemí (šatna a WC). Na závěr si návštěvníci mohou zakoupit v nové prodejně dřevěné hračky a suvenýry z produkce firmy. Slavnostního přestřižení pásky se zúčastnil vedle ředitele firmy Jaroslava Zemana i náměstek ministra životního prostředí Libor Ježek. Populární dílny navštíví ročně tisíce dětí a jejich rodičů. Dílny rozvíjejí zručnost, kreativitu, estetiku a vztah k přírodnímu materiálu dřevu. Firma připravuje další, již II. ročník soutěže Týden české hračky pro všechny věkové kategorie, a to od Desenské noviny 6/2012

13 Informace z knihovny Hravá čítárna v duchu Velikonoc V naší sérii čítáren samozřejmě nechyběla jedna velikonoční. Uskutečnila se ve středu 18. dubna a sešlo se na ní 18 dětí. V úvodu jsme si popovídali o velikonočních zvycích a přečetli si příběh Ulrike Leubner Alfréd a noční maškary z knížky Zapomenutá velikonoční vajíčka. Tato knížka připomíná zapomenuté zvyky Euroregionu Nisa Saska a Horní Lužice, severních Čech a jihozápadního Polska. Ten, který jsme si četli, se týkal německé části Horní Lužice a byl opravdu zajímavý. K tvoření si děti tentokrát mohly vybrat ze třech možností beruška, velikonoční zajíček nebo havran. Došlo na všechny, někteří si odnášeli hned několik výrobků. Závěr čítárny patřil tradičně hrám stihli jsme jich několik a pak už jsme zamířili k domovům. V květnu proběhlo setkání se spisovatelkou Terezou Meravou, která napsala knížku Jak se straší Stráchnivec. Je to prázdninový příběh z tajuplného ostrova Borneo. Ale o něm až v letních Desenských novinách. Novinky v desenské knihovně John Le Carré: Jeden musí z kola ven Předloha špionážního filmu s Garym Oldmanem a Colinem Firthem v hlavních rolích. Vlastimil Vondruška: Přemyslovská epopej 1. První část čtyřdílné románové fresky o životě posledních přemyslovských králů. Historická sága začíná v českém knížectví, rozvráceném rodovými spory, v němž se vlády ujímá mladý Přemysl Otakar I Pascal Mercier: Lea Příběh Ley, mladé dívky, která se po smrti matky uzavřela do sebe před celým světem, a teprve zvuk houslí ji navrátí zpět do života... Lenka Lanczová: Vstupenka do ráje Sympatická Laura má na krku takřka čtyřicítku, manžela, dvě dcery, práci, která ji vysiluje, ale docela baví, a rodinu. Mohla by být spokojená a šťastná. A taky je, ale... Monika Petrlová: Hafni! Možná vám bude připadat, že autorka píše o vás, vaší rodině, známých, jako by nahlížela škvírkou mezi dveřmi nebo skulinkou v žaluziích. Tak opravdově se příběhy tváří. Wilbur Smith: Šelma Během plavby v Indickém oceánu přepadnou somálští piráti přepychovou jachtu ropné magnátky Hazel Bannockové a unesou její dceru Caylu... William P. Young: Chatrč Missy, nejmladší dcera Mackenzieho Allena Phillipse, je unesena během rodinného výletu a důkazy o tom, že byla pravděpodobně zavražděna, se najdou v opuštěné chatrči uprostřed oregonské divočiny... Michal Viewegh: Mafie v Praze Léto v metropoli tentokrát na okurkovou sezonu rozhodně nevypadá. i tentokrát jde o čtení jen zdánlivě oddechové. Oddělení pro děti a mládež: Hana Jelínková: Kouzelná abeceda Zábavná knížka je vhodná do postýlky, do vlaku, do školky i do 1. třídy. Hana Jelínková: Obrázkové říkanky Veselá knížka probouzí v dětech jazykový cit a chuť číst. Miloš Kratochvíl: Rybáři a hastrmani Máte pocit si, že o hastrmanech víte všechno? Kdepak! Samá voda! Budete žasnout, jaké radosti a starosti prožívají Zeleňákovi, vltavská vodnická rodina od Davle! Armin Täubner: Papírové skládanky Poskládejte papír, přidejte peříčka, oči nebo korálky a veselé figurky jsou hotové... Jiří Macoun: Bratři bagři Originální příběh tří bratrů bagrů MURa, SURa a VURa a jejich dobrodružství... Jim Davis: Garfield chrochtá blahem Oranžový kocour zůstává středem vaší pozornosti a cítí se jako prase v žitě! Desenské noviny 6/

14 Inzerce PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA duben listopad STŘEDA 13 17, SOBOTA 8 12 HODIN Technické služby odvoz a likvidace fekálií zimní a letní údržba Jan Sieber, Tanvald Žďár 26 telefon , Stínící technika a okenní fólie Iva Melicharová, Velké Hamry 613, Velké Hamry Tel.: , protisluneční fólie na okna budov i automobilů bezpečnostní a ochranné fólie na okna předokenní rolety a interiérové roletky horizontální a vertikální žaluzie předokenní rolety SunStop japonské posuvné stěny sítě proti hmyzu garážová vrata Karvela-servis Desná Vážení motoristé, blíží se doba dovolených, a proto neváhejte si nechat zkontrolovat Váš vůz. Pravidelnou kontrolou a údržbou ušetříte vyšší náklady na opravy, zvláště pak v zahraničí. Potřebujete-li kosmetické opravy laku, výměnu oleje, jakoukoliv opravu, zastavte se u nás. Rádi Vám poradíme. Těšíme se na Vás. Motoristé se ZTP mají u nás vždy přednost do opravy. Jsme tu pro Vás od pondělí do pátku od 8.30 do hodin Najdete nás při hlavní silnici směrem na Tanvald (bývalá porcelánka), Krkonošská 580, Desná v Jizerských horách Tel.: , , Nová advokátní kancelář otevřena v Desné Všeobecná právní praxe zkušeného advokáta Vymáhání pohledávek, exekuce, smlouvy a dohody, byty a nemovitosti, rozvody manželství, výživné, rodinné právo, pracovní právo, obhajoby v trestních řízeních. Pracovní doba po tel. dohodě. JUDr. Břetislav Kunc tel.: , , Krkonošská 612, Desná II (zelený věžový dům) Červen s Českým rozhlasem Sever to je Den otevřených dveří a akce Daruj krev! Zajímá vás odkud denně vysílají naši moderátoři, nebo byste si rádi vyzkoušeli, jaký je to pocit, zasednout u moderátorského pultu? Pak máte jedinečnou možnost a to v neděli 10. června 2012 od 10 do 12 hodin v Liberecké redakci Českého rozhlasu Sever. Rádi vás zde provedeme a na 13. hodinu se s námi můžete přesunout do Lidových sadů, kde budeme pokračovat ve slavnostním dnu při příležitosti konání Gody festivalu - vstup zde bude zdarma. Den jako stvořený pro ty z vás, kteří by se rádi stali pravidelnými dárci krve je 13. červen Od 7.00 do 9.30 hodin vás rádi přivítáme na transfuzním oddělení Krajské nemocnice v Liberci budova T. Daruj krev s Českým rozhlasem Sever podporují všem známí Liberečtí Bílí Tygři a přímo na oddělení se na vás bude těšit jeden z nejzkušenějších obránců Jan Výtisk. Přejeme vám krásné červnové dny. Nalaďte si rádio Vašeho kraje na frekvenci 107,9 FM. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ DIAKONIE BROUMOV VE SPOLUPRÁCI S MĚSTEM DESNÁ pořádá HUMANITÁRNÍ SBÍRKU Jaké věci je možné darovat: Letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské) Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony Látky (min. 1m 2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek) Domácí potřeby nádobí bílé i černé, skleničky vše nepoškozené Peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky Obuv veškerou nepoškozenou Věci, které vzít nemůžeme: Ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce z ekologických důvodů Nábytek, jízdní kola a dětské kočárky ty se transportem znehodnotí Znečištěný a vlhký textil Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem Sbírka se uskuteční ve středu 20. června 2012 od 9 do 17 hodin ve sklepě Riedlovy vily Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, která poskytuje materiální pomoc potřebným občanům u nás i v zahraničí a dává práci lidem, kteří jsou těžko umístitelní na trhu práce. Děkujeme za Vaši pomoc. Více na 14 Desenské noviny 6/2012

15 Inzerce Desenské noviny 6/

16 Dětský koutek Vybarvi páva podle své fantazie nebo zkus podle symbolů: Pera v barvě, střed per v barvě, hřebínek v barvě zralého, tělo v barvě a zobáček s nožičkami v barvě. Poznáš, jaké kdo dostal na vysvědčení známky? Uhodneš, na které myslím zvíře, podle mých nápověd? Zvíře je na 8 písmen: , 3. a poslední písmenko je zároveň první v abecedě 2. a předposlední teď neznámé je zároveň počáteční písmenko slova číslice, které vlastně nemá žádnou hodnotu 4. písmenko je zároveň počátečním písmenem slovíčka, které umí násobit čísla mezi sebou 5. písmenko vypadá jako číslo z 2. nápovědy Už uhodneš, jaké zvíře mám na mysli? 16 Desenské noviny 6/2012

17 Dětský koutek Už jen pár dní a jsou tady. Prááázdniny! Prázdniny už nastanou, ranní hoňky přestanou. To nemusím ráno vstát a a do školy pospíchat. Celý den se poflakovat, nic do školy připravovat. Už se na to hrozně těším, když poslední úkol řeším. Ale raději i přes prázdniny budeme cvičit aspoň jazykolamy: Jelen letěl jetelem, jetelem letěl jelen. Jen jeden den bez beden. Já rád játra, ty rád játra, ty rád játra, já rád játra, co nám brání dát si játra? Náš Popokatepetl je ze všech Popokatepetlů nejpopokatepetlovatější Popokatepetl. Naše posvíceníčko je ze všech posvíceníček to nejposvíceníčkovatější posvíceníčko. Naše lomenice je mezi lomenicemi ta nejlomenicovatější lomenice. A na konec pár snadných hádanek Kdo má vpředu dvě oči, ale vzadu ještě spoustu dalších? Neustále to mění tvar, ale přesto je to stále kulaté. Co to je? Pokud v závodě předběhnete závodníka na druhém místě, na kolikátém místě budete? A pokud se přece jen bojíš známek na vysvědčení zkus natrénovat jedním tahem čtyřlístek pro štěstí a určitě ti to i letos vyjde skvěle Řešení: zvíře ANAKONDA, hádanky PÁV, MĚSÍC, DRUHÉM Desenské noviny 6/

18 Co se děje u sousedů Smržovka nebo Výstava Do 29. června Kreslený humor Jiří Srna Výstava humorných obrázků. Pátek 1. června Noc kostelů Od 20 hodin v kostele sv. Archanděla Michaela. Sobota 2. června Dětský den Od 14 hodin v lesoparku u Parkhotelu,. Pondělí 4. června Čítárnička Od hodin v knihovně. Středa 6. června Iuventus, gaude! Koncert dětského pěveckého sboru Iuventus, gaude! v kostele sv. Archanděla Michaela. Od hodin. Sobota 9. června Pochod kolem Černé Studnice ve stopách Horsta Urbana Start u Parkhotelu v 9 hodin. Úterý 12. června Hovory nad otevřenou biblí Od 17 hodin ve výstavní síni Zámečku. Sobota 16. června Hrajte si s námi Korálkování pro děti i dospělé Od 10 hodin u Parkhotelu. Pondělí 20. června Dílna s Květou Přijďte si vyrobit Od 15 do 17 hodin v knihovně. Pátek a sobota 29. a 30. června Z fest 2012 Od 18 hodin v Z landu v Jiřetínské ulici. Všechny uvedené akce jsou bez záruky. DDM Ulita Tanvald Pátek 1. června od 8.30 hodin Dětský den v šumburském parku Pro děti z tanvaldských ZŠ (1. 5. tříd) a MŠ i mladší. Pro děti budou připraveny různé zábavné soutěže a lanolezení, sladká odměna. Úterý 5. června 8.30 Hry z celého světa Zábavné dopoledne pro děti z tanvaldských mateřských škol. Akce se bude konat v zahradě Radniční MŠ. Úterý 5. a 12. června hodin Keramika pro dospělé Poslední v tomto školním roce. Kurz Točení na hrnčířském kruhu pro děti Během června, bližší informace obdrží děti na letáčcích v DDM. PROGRAM PříměstskÉHO tábora Toulavé boty Pondělí 2. července Rozhledna Nisanka a pramen Nisy Sraz v 8.05 na hlavním vlakovém nádraží v Tanvaldě, návrat ve tamtéž. Cena: 60 Kč. Úterý 3. července Klokočské skály a Postojná jeskyně S sebou si vezměte baterku-nutná k návštěvě jeskyně!!! Sraz v 8.10 na hl. vlakovém nádraží v Tanvaldě, návrat v tamtéž. Cena: 80 Kč. Středa 4. července Hrad Grabštejn Sraz v 8.05 na hl. vlakovém nádraží v Tanvaldě, návrat v tamtéž. Cena: 160 Kč. NOVĚ OTEVŘENO,,Hotel u Můstků * pro rodiče orosené pivečko PLZEŇ nově BERNARD 10 * pro děti trampolína * grilování, táborák s opékáním buřtů (podle počasí) * možnost grilování prasátka (na objednávku) Přijďte nás navštívit.. Tel.: Pondělí 9. července Kopicův statek a vyhlídka Hlavatice Sraz na hl. vlak. nádraží v Tanvaldě v 8.10, návrat v Cena: 70 Kč. Úterý 10. července Zřícenina hradu Kumburk Sraz v 8.10 na hl. vlak. nádraží v Tanvaldě, návrat v tamtéž. Cena: 80 Kč. Středa 11. července Vysoké nad Jizerou-Nístějka Sraz na autobusovém nádraží v Tanvaldě v 9.00, návrat v tamtéž. Cena: 70 Kč. Čtvrtek 12. července Hrad Trosky Sraz na hl. vlakovém nádraží v Tanvaldě v 8.10, návrat v tamtéž. Cena: 120 Kč. Pátek 13. července Šťastná země v Radvánovicích Dětský areál s různými atrakcemi. Sraz na hl. vlak. nádraží v Tanvaldě v 8.10, návrat ve tamtéž. Na tento výlet vezmeme přednostně děti, které se zúčastní i jiných výletů. Cena: 160 Kč. Na každý výlet je třeba mít vhodnou turistickou obuv (ne sandály!!!), pláštěnku nebo deštník (NUTNÉ!!!),svačinu,dostatek pití,kartičku ZP nebo její kopii a kapesné dle uvážení. Přihlášky přijímáme pouze s platbou v DDM v Tanvaldě (tel.: ), nejpozději do inzerce 18 Desenské noviny 6/2012

19 Kino Klub Alfa KINO KLUB ALFA tel.: Desná v Jizerských horách **************************************************************************************************** Č E RV E N Č E RV E N Č E RV E N **************************************************************************************************** Pátek 1. června VÝLET NA DEN DĚTÍ DO ZOO Odjezdy: od Riedlovy vily, od Zdravé MŠ v Desné I, hodin od Alfy O. p. s. Paraplíčko, společně s dětským klubem Čmeláčci, připravil tradiční výlet s dětmi a rodiči do liberecké ZOO k oslavě Dětského dne. Dopravu zajišťuje pan Laňka. Dětem, které pojedou bez rodičů, zajistíme kvalifikovaný doprovod. Cena 100 Kč/dítě, 150 Kč/dospělý. V ceně doprava, vstup, dárek, svačinka i pití. Návrat do hodin, rozvoz dětí na odjezdová místa. Středa 6. června DĚTSKÝ KLUB ČMELÁČCI Od hodin program pro děti od 3 let. V ceně 50 Kč zajištěn bohatý program, kvalifikovaný dohled a občerstvení. Doporučujeme přezutí. Od hodin setkání rodičů dětí přihlášených na příměstský tábor. Pátek 8. června ŠKOLKIÁDA ZDRAVÉ MŠ DESNÁ Od hodin Vás zveme na slavnostní rozloučení s malými předškoláky. Precizně připravené pásmo pod taktovkou paní Scheibové jistě zajistí kvalitní program. Všichni jste srdečně zváni. Středa 13. června DĚTSKÝ KLUB ČMELÁČCI Od hodin program pro děti od 3 let. V ceně 50 Kč zajištěn bohatý program, kvalifikovaný dohled a občerstvení. Doporučujeme přezutí. Za hezkého počasí vycházíme v 16:00 hodin na malý výlet. Středa 20. června DĚTSKÝ KLUB ČMELÁČCI Od hodin program pro děti od 3 let. V ceně 50 Kč zajištěn bohatý program, kvalifikovaný dohled a občerstvení. Doporučujeme přezutí. Dnes si vyměňujeme zvířátkové samolepky (Billa, Penny market). Čtvrtek 21. června DĚTSKÝ DEN ZŠ KOŘENOV Od hodin uzavřená společnost pro kořenovské děti. Připraven bohatý program s cenami, filmem a soutěžemi. Tutéž možnost nabízíme i dalším kolektivům Středa 27. června DĚTSKÝ KLUB ČMELÁČCI Od hodin poslední slet. Všechny děti jsou srdečně zvány, vstupné 50 Kč. Čtvrtek 28. června DEN ALFY 3 projekce v 1 den! Od 9.15 hodin hodinové PÁSMO POHÁDEK nejen pro děti z mateřských škol Od hodin film pro 2. stupeň ZŠ V. Hamry dle jejich výběru: KATKA nebo OŠETŘOVATEL DOPOLEDNÍ PROJEKCE JSOU OTEVŘENY I PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST, VSTUPNÉ 30 Kč. Od a hodin film ČR, 2012, 104 minut ČTYŘI SLUNCE. Režie: B. Sláma, hrají: J. Plesl, M. Šácha, K. Roden, A. Geislerová, I. Chmela, J. Mádl Z. Krönerová, K. Polertová-Trojanová, V. Merta a další. Kolik sluncí je třeba, abychom byli šťastní? Příběh rodiny a jejích přátel z menšího města vypráví o touze proměnit svůj život k lepšímu, ale také o tom, jak často jsou děti ovlivňovány přešlapy svých rodičů. Vstupné obvyklé 60 Kč. **************************************************************************************************** PRAVIDELNÉ AKCE V KINO KLUBU ALFA: Úterý sobota hodin KINO MUSIC KLUB Každý pátek od hodin DISKOTÉKA Desenské noviny 6/

20 Kulturní a informační středislo RV Program na červen Výstavy Do 24. června v Riedlově vile Sbor dobrovolných fotografů: Duety a duely Od 26. června v Riedlově vile Geotour Plavby po Jadranu Vernisáž 26. června od 17 hodin. Slavnost pro děti Neděle 3. června od 14 hodin zahrada Riedlovy vily a areál ZŠ Desná Dětský den Spousta zábavy a soutěží úkoly pro nejmenší, malování na obličej, bublinkování, lanovka, hasičské a fotbalové disciplíny, ukázky umění leteckých modelářů atd. Občerstvení zajištěno. Literatura Pátek 8. června od 10 hodin Slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře Program pro prvňáčky ZŠ Desná koncert Marka Šolmese Srazila, zábavné soutěže, pasování rytířem na čtenáře a slavnostní předání diplomů a knížek v rámci projektu Knížka pro prvňáčka. Zahradní slavnost Pátek 8. června od hodin Zahrada Riedlovy vily Jarní muzicírování Sboru dobrovolných muzikantů aneb Od kolébky ke hrobu aneb Jak to chodí v životě lidském Společné zpívání českých a moravských písniček pod širým nebem. Vstup zdarma. Více na str. 7. Noční povídání Pátek 8. června od hodin Muzejní noc v Riedlově vile aneb Historie ožívá vyprávěním Přijďte navštívit Riedlovu vilu a zažít její noční netradiční atmosféru. Více na str. 7. Dobročinná akce Středa 20. června od 9 do 17 hodin Humanitární sbírka Pořádá Občanské sdružení Diakonie Broumov a město Desná ve sklepě Riedlovy vily. Více na str. 14. V neděli 3. června od 14 hodin v zahradě Riedlovy vily, v areálu ZŠ Desná a ve sportovním areálu pořádá město Desná DĚTSKÝ DEN Čeká na vás: MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ BUBLINKOVÁNÍ spousta úkolů pro nejmenší HASIČSKÁ DISCIPLÍNA lanovka TEST FOTBALOVÝCH DOVEDNOSTÍ malování na asfalt LETEČTÍ MODELÁŘI SE SVÝMI STROJI skoky v pytlích OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO Vstup zdarma! SPONZOŘI AKCE: Jizerská porcelánka s. r. o., DESKO a. s. ZOOS PRECIOSA ORNELA Desná Petr Kolovratník PRIMA MUDr. Píro MUDr. Neumannová RNDr. Polová MUDr. Dionysiová Program Kulturního a informačního střediska Riedlova vila v Desné Kulturní a informační středisko Riedlova vila Krkonošská 120, Desná tel.: provozní doba Úterý hodin Čtvrtek hodin Sobota hodin Knihovna tel.: , provozní doba Pondělí 10 12, hodin Čtvrtek 10 12, hodin Desenské noviny redakce MěÚ Desná Krkonošská 318, Desná tel.: DN na webu: 20 Desenské noviny 6/2012

Červen 2011. Z obsahu: Prezident Václav Klaus navštívil Liberecký kraj 1. Aktualizace

Červen 2011. Z obsahu: Prezident Václav Klaus navštívil Liberecký kraj 1. Aktualizace www.mesto-desna.cz ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ cena 10 Kč Červen 2011 Z obsahu: Prezident Václav Klaus navštívil Liberecký kraj 1 Co projednala rada města 2 Jubileum paní Lepšové 5 Úspěšný Bobeš 6

Více

www.mesto-desna.cz ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ

www.mesto-desna.cz ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ www.mesto-desna.cz ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ cena 10 Kč Březen 2012 Z obsahu: Co projednala rada města 2 Setkání starosty města s ministrem dopravy 4 Pokácení stromů u sportovního areálu 4 Okénko

Více

www.mesto-desna.cz Úspěch desenské školy

www.mesto-desna.cz Úspěch desenské školy www.mesto-desna.cz ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ cena 10 Kč Březen 2014 RYBY Tereza 20. 2. 20. 3. Bachtíková Filosofií Ryb je nechci být milionářem, chci jen žít jako jeden z nich. V srdcích Ryb není

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 7 / 8 3 3 7 4 4 7 8 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ z 84. zasedání Rady města Strážnice konaného dne 19. 5.. Osobní údaje byly dle zákona č.

Více

7-8. Tanvaldští gymnazisté převzali svá maturitní vysvědčení. Slavnostní předávání maturitních vysvědčení OA Tanvald

7-8. Tanvaldští gymnazisté převzali svá maturitní vysvědčení. Slavnostní předávání maturitních vysvědčení OA Tanvald 7-8 červenec/srpen 2015 Vydává MěÚ Tanvald XXXIII. ROČNÍK Cena: 14 Kč www.tanvald.cz V pondělí 13. července a 10. srpna 2015 proběhnou pravidelné prodejní trhy na centrálním parkovišti. Přes letní měsíce

Více

2. koncert THJ. Heroldovo kvarteto a Ivo Kahánek (Foto: A. Bělonožník)

2. koncert THJ. Heroldovo kvarteto a Ivo Kahánek (Foto: A. Bělonožník) 6 červen 2013 Vydává MěÚ Tanvald XXXI. ROČNÍK Cena: 7 Kč www.tanvald.cz Ohlédnutí za 57. ročníkem Tanvaldského hudebního jara 2013 10. 6. 2013 proběhnou pravidelné prodejní trhy na centrálním parkovišti.

Více

5/2013 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 5 /2013

5/2013 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 5 /2013 LISTY 5/2013 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 5 /2013 Lidická tragédie stále živá a varující Malebná česká vesnička, nacházející se nedaleko Kladna,

Více

Ostře sledovaný konvoj projel Tanvaldem. Takto vypadal příjezd kolony do Tanvaldu. Foto: Milan Kozák. Sokolové opět zazářili na plese

Ostře sledovaný konvoj projel Tanvaldem. Takto vypadal příjezd kolony do Tanvaldu. Foto: Milan Kozák. Sokolové opět zazářili na plese 5 květen 2015 Vydává MěÚ Tanvald XXXIII. ROČNÍK Cena: 7 Kč www.tanvald.cz V pondělí 11. května 2015 proběhnou pravidelné prodejní trhy na centrálním parkovišti. Tradiční zájezd pro tanvaldské seniory do

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

LISTY. Husovo náměstí ožilo Masopustem. V dnešním čísle: Výroční zpráva MěÚ Lysá n. L. 17. BŘEZNA 2015 OD 19.00 HODIN

LISTY. Husovo náměstí ožilo Masopustem. V dnešním čísle: Výroční zpráva MěÚ Lysá n. L. 17. BŘEZNA 2015 OD 19.00 HODIN LISTY 3 / 2015 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 3 / 2015 Husovo náměstí ožilo Masopustem Křeslo pro hosta... 1 Sbírka použitého ošacení... 2 Finanční

Více

kalendář akcí září 2013

kalendář akcí září 2013 kalendář akcí září 2013 1. 9. Ne Poslední šachový miniturnaj a konečné vyhodnocení (více: Pionýr) 9.00 h. 2. 9. Po Zahájení nového školního roku, zápis do družiny (více: Ze života školy) Uzávěrka prázdninové

Více

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí 7 8 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma Sokol Gymnastika UDG Dobříšský sportovec Vzpomínka na Májovky 24. 5. 2014 www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz Orel Hudba Praha Letos s podtitulem:

Více

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila!

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Zpravodaj R duben 15_rousinov_duben 08.04.15 9:30 Stránka 1 DUBEN 2015 ZDARMA VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUSÍNOV Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Včera, dnes a zítra Tradice dívčí obchůzky o Smrtné

Více

Úvodní slovo starosty města

Úvodní slovo starosty města Ročník 22 (32) Blatná 28. ledna 2011 Číslo 1 / strana 1 Čtrnáctideník Cena 7,- Kč Úvodní slovo starosty města Zastupitelstvo města Blatná na svém zasedání 20. 12. 2010 schválilo rozpočet města pro rok

Více

Jemnost, krásu a um drátenického řemesla lze zhlédnout v městském muzeudo konce měsíce v rámci výstavy Dráteníkův rok

Jemnost, krásu a um drátenického řemesla lze zhlédnout v městském muzeudo konce měsíce v rámci výstavy Dráteníkův rok MIMOŇSK 306 DUBEN 2013 Jemnost, krásu a um drátenického řemesla lze zhlédnout v městském muzeudo konce měsíce v rámci výstavy Dráteníkův rok Z obsahu Harmonogram jarního čištění komunikací Další informace

Více

NOVINY. Slavnostnímu otevření nýrské in-line dráhy 4. června přálo počasí, a tak o malé i velké účastníky na in-line bruslích i bez nich nebyla nouze.

NOVINY. Slavnostnímu otevření nýrské in-line dráhy 4. června přálo počasí, a tak o malé i velké účastníky na in-line bruslích i bez nich nebyla nouze. NOVINY INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA ČERVENEC - SRPEN 2014 č. 7-8, ročník XLI cena 10 Kč Úvodní slovo Vážení čtenáři, v létě na Vás čeká celá řada kulturních, sportovních i společenských akcí. Určitě si alespoň

Více

NASE NOVINY NAŠE ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽDÍREC N. D. PROJEKT POKRAČUJE. Turistické informační centrum Ždírecký okruh VII. ÚPRAVNA PITNÉ VODY HAMRY

NASE NOVINY NAŠE ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽDÍREC N. D. PROJEKT POKRAČUJE. Turistické informační centrum Ždírecký okruh VII. ÚPRAVNA PITNÉ VODY HAMRY NASE NOVINY 2014 Děti se konečně dočkaly vytoužených prázdnin a my všichni se již těšíme na letní prosluněné dny, kdy budeme moci svoji duši rozmazlovat sladkým nicneděláním. Je před námi čas her, cestování,

Více

Až penalty rozhodly o vítězi

Až penalty rozhodly o vítězi Co najdete v tomto čísle: o Usnesení z jednání zastupitelstva o Vypínání analogového zem. vysílání o 24. ročník Dětských folklórních dnů o Plán kulturních akcí v Liptále o Úspěchy našich občanů ROČNÍK

Více

NEZÁVISLÝ ZPRAVODAJ RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ

NEZÁVISLÝ ZPRAVODAJ RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ NEZÁVISLÝ ZPRAVODAJ RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ ČERVEN 2010 CENA 1,- KČ VÝSTAVBA KANALIZACE A REKONSTRUKCE VOZOVKY Č. II/567 V ULICI HRONOVSKÁ INFORMACE Z RADNICE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Další veřejné zasedání

Více

Obec Bolatice děkuje všem občanům, organizacím i firmám za podporu rozvoje obce

Obec Bolatice děkuje všem občanům, organizacím i firmám za podporu rozvoje obce BOLATICKÝ ZPRAVODAJ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU BOLATICE Vážení spoluobčané, milí Bolatičtí, konec první poloviny roku byl pro mnohé z nás hodně složitý. Více jak týden jsme řešili problém s nedostatkem vody.

Více

číslo: MK ČR E 11974. Vychází v nákladu 1 000 ks. Adresa redakce : MěÚ Masarykovo nám. 98, 549 54 www.meu-police. e-mail: meu@meu-police.

číslo: MK ČR E 11974. Vychází v nákladu 1 000 ks. Adresa redakce : MěÚ Masarykovo nám. 98, 549 54 www.meu-police. e-mail: meu@meu-police. 5 Registrační KVĚTEN 2007 Socha sv Václava - text na zadní straně Foto: Oldřich Jenka číslo: MK ČR E 11974. Vychází v nákladu 1 000 ks. Adresa redakce : MěÚ Masarykovo nám. 98, 549 54 www.meu-police. e-mail:

Více

Ročník XXIII. č. 14 26. července 2013 5 Kč,

Ročník XXIII. č. 14 26. července 2013 5 Kč, Vysmáté léto......7. strana Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXIII. č. 14 26. července 2013 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu 14. srpna

Více

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka KUNOVJAN kunovjan Městský zapravodaj ročník 25 Číslo: 1/2015 www.mesto-kunovice.cz CENA 10 Kč Nechť tato světla prozáří vaše dny V novém roce konejte dobro, i když bude zapomenuto. Nevzdávejte se úspěchu,

Více

11 listopad 2013. Tanvaldská nemocnice rozšiřuje své služby. Odhalení vyhlídky na Tanvaldském Špičáku. Z obsahu čísla. www.tanvald.

11 listopad 2013. Tanvaldská nemocnice rozšiřuje své služby. Odhalení vyhlídky na Tanvaldském Špičáku. Z obsahu čísla. www.tanvald. 11 listopad 2013 Vydává MěÚ Tanvald XXXI. ROČNÍK Cena: 7 Kč www.tanvald.cz 11. 11. 2013 proběhnou pravidelné prodejní trhy na centrálním parkovišti. Vánoční zájezd do Bautzenu Zkuste letos nasát pravou

Více

ROK 2011. S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se prakticky každého.

ROK 2011. S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se prakticky každého. ROK 2011 Jaké změny nás čekají v roce 2011? S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se prakticky každého. PLATY Od ledna se zásadně změnilo odměňování

Více

Novoroční bilancování Petra Poláka

Novoroční bilancování Petra Poláka www.tanvald.cz Krátké zprávy ze zastupitelstva města Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2009 ve výši 105 293 000 korun. Město Tanvald, díky svému vedení, také v roce 2008 hospodařilo bez dluhů a s přebytkem.

Více

Středa 13. ledna 2010 v Benátkách nad Jizerou se pokračuje v odklizení sněhu. Na Burse, Benátky nad Jizerou II

Středa 13. ledna 2010 v Benátkách nad Jizerou se pokračuje v odklizení sněhu. Na Burse, Benátky nad Jizerou II ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 2 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. února 2010 V tomto čísle najdete: Mistryně Evropy str. 4 Základní školy str. 5 7 Mateřská škola str. 8 9 Benátky a archeologie str. 15 Policie ČR informuje

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

Na Vánoce vedou všechny cesty domů

Na Vánoce vedou všechny cesty domů 2013 prosinec Marjorie Holmes: Na Vánoce vedou všechny cesty domů a naším domovem je Mohelnice, Květín, Libivá, Křemačov, Podolí, Újezd, Studená Loučka a Řepová. Přeji si, aby se nám tady žilo dobře, abychom

Více