P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona"

Transkript

1 P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti Svazek obcí regionu Ruda, 9. kvìtna Ruda nad Moravou, Obec, IÈ: sestaven k : za období: 12/2010 v Kè A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Nejsou informace o tom, že by nastaly skuteènosti, které by vedly k pøerušení nepøetržitého jednání úèetní jednotky. A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona V souèasné úèetní závìrce k rozvahovému dni nastaly zmìny úèetních metod, které vyplývají z legislativních zmìn pro rok 2010 pro vybrané úèetní jednotky. - zmìny v úètování poøízení DM - úèet 901 xx se pøevedl na úèet 401 xxx a 403 xxx, v r se zdroje krytí DM netvoøí -zmìna úètování DM poøízeného bezúplatnì ( napø. dar) 04x / 401 vyøazení DM poøízeného do r je zaúètováno 401 (406) / 01x, 02x, 03x -oprávky k drobnému DM se úètovaly 401, 406 / 078, zásadní zmìna v úètování nákladù (tø. 5) a výnosù (tø. 6) - zmìna v úètování pøíjmù a výdajù - zrušeny úèty úètové skupiny 21x, proto se již neúètuje tvorba zdrojù k DM 211 / 901 ani regulace 215 / 217, 218 / úèty výsledku hospodaøení 933, 964, 965 jsou zrušeny, zùstatek se pøevedl na úèet poskytnuté pøíspìvky se úètují do nákladù (úèet 572), pøijaté dotace do výnosù (úèet 67x) A.3. Informace podle 7 odst.5 zákona Zpùsob zaokrouhlování: Nákladové a výnosové úèty jsou matematicky zaokrouhleny na tisíce Kè. Z tìchto zaokrouhlených položek se sestaví výkaz Zisku a ztráty Výsledek, tj. souèet výsledku hospodaøení hlavní i hospodáøské èinnosti se pøenese do Rozvahy, kde jsou také ostatní jednotlivé položky nejprve zaokrouhleny a poté seèteny do souètových øádkù.

2 Pøi zpracování výkazu Pøíloha se zaokrouhlené hodnoty nìkterých položek porovnávají na pøedem zpracovaný výkaz Rozvaha. O pøípadné rozdíly vzniklé zaokrouhlováním se upraví dané položky výkazu Pøíloha. Teprve potom se výkaz sestaví a vytvoøí souètové øádky. U výkazu Rozvaha je pøípadný rozdíly mezi aktivy a pasivy umístìn k úètùm:377 nebo vymezení nákladù souvisejících s poøízením DNM a DHM - úroky z úvìru úèetní jednotka zapoèítává do PC do doby kolaudace. 64 oceòovací rozdíly pøi uplatnìní reálné hodnoty u ostatního majetku urèeného k prodeji (možnost využíz 27 odst. 7 zákona) - úèetní jednotka neuplatnila reálnou hodnotu u majetku urèeného k prodeji. 67 postup tvorby a použití rezerv - úèetní jednotka rezervy k netvoøila. 69 k rozvahovému dni nebylo úètováno na dohadném úètu pasivním DSO v roce 2010 majetek neodepisuje

3 A.4.Informace podle 7 odst.5 zákona o stavu úètù v knize podrozvahových úètù P O L O Ž K A Syntetický O B D O B Í Èíslo Název úèet BÌŽNÉ MINULÉ P.I. Majetek úèetní jednotky Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní majetek P.II. Odepsané pohledávky a závazky Odepsané pohledávky Odepsané závazky P.III. Podmínìné pohledávky z dùvodu užívání majetku jinou osobou Krátk.podm.pohl.z dùvodu úpl.užívání majetku jinou osobou Dlouh.podm.pohled.z dùvodu úpl.užívání majetku jin.osobou Kr.podm.pohl.z dùvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp Dl.podm.pohl.z dùvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp Krátk.podm.pohl.z dùvodu užívání majetku j.osobou z j.dùv Dlouh.podm.pohl.z dùvodu užívání majetku j.osobou z j.dùv P.IV. Další podmínìné pohledávky a ostatní podmínìná aktiva Krátk.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku Dlouh.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku Krátkodobé podmínìné pohledávky z jiných smluv Dlouhodobé podmínìné pohledávky z jiných smluv Krátkodobé podmín. pohledávky ze vztahu k prostøedkùm EU Dlouhodobé podmín. pohledávky ze vztahu k prostøedkùm EU Krátkodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojùm Dlouhodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojùm Krátkodobé podmín.úhrady pohledávek z pøijatých zajištìní Dlouhodobé podmín.úhrady pohledávek z pøijatých zajištìní Kr.podmín.pohledávky ze soud.sporù,správ.øízení a j.øíz Dl.podmín.pohledávky ze soud.sporù,správ.øízení a j.øíz Ostatní krátkodobá podmínìná aktiva Ostatní dlouhodobá podmínìná aktiva P.V. Podmínìné závazky z dùvodu užívání cizího majetku Krátkodobé podmínìné závazky z leasingových smluv Dlouhodobé podmínìné závazky z leasingových smluv Krátk.podm.záv.z dùvodu úpl.užívání ciz.maj.na zákl.j.dùv Dl.podm.záv.z dùvodu úpl.užívání ciz.maj.na zákl.j.dùvodu Kr.podm.záv.z dùvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpùj Dl.podm.záv.z dùvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpùj Kr.podm.záv.z dùvodu užívání ciz.maj.nebo j.pøevz.z j.d Dl.podm.záv.z dùvodu užívání ciz.maj.nebo j.pøevz.z j.d P.VI. Další podmínìné závazky a ostatní podmínìná pasiva Krátk.podmínìné závazky ze smluv o poøízení dlouh.majetku Dlouh.podmínìné závazky ze smluv o poøízení dlouh.majetku Krátkodobé podmínìné závazky z jiných smluv Dlouhodobé podmínìné závazky z jiných smluv Krátkodobé podmínìné závazky ze vztahu k prostøedkùm EU Dlouhodobé podmínìné závazky ze vztahu k prostøedkùm EU Kr.podm.záv.vypl.z.práv.pø.a dal.èin.moci zák.,výk.,soud Dl.podm.záv.vypl.z.práv.pø.a dal.èin.moci zák.,výk.,soud Krátkodobé podmínìné závazky z poskytnutých zajištìní Dlouhodobé podmínìné závazky z poskytnutých zajištìní Kr.podmín.závazky ze soud.sporù,správ.øízení a jin.øízení Dl.podmín.závazky ze soud.sporù,správ.øízení a jin.øízení Ostatní krátkodobá podmínìná pasiva Ostatní dlouhodobá podmínìná pasiva P.VII. Vyrovnávací úèty Vyrovnávací úèet k podrozvahovým úètùm Okamžik sestavení: Podpisový záznam:

4 A.5.Informace podle 18 odst.1 písm.c) zákona P O L O Ž K A Stav k Stav k Název Èíslo Spl.závazky pojistného na soc.zabezp.a pøísp.na st.politiku.zamìst Splatné závazky veøejného zdravotního pojištìní Evidované daòové nedoplatky u místnì pøíslušných finanèních orgánù

5 A.6. Informace podle 19 odst.5 písm.a) zákona Ke dni sestavení závìrky nejsou známy žádné další skuteènosti. A.7. Informace podle 19 odst.5 písm.b) zákona Ke dni sestavení závìrky nejsou známy žádné další skuteènosti. A.8. Informace podle 66 odst.6 Ke dni sestavení závìrky nejsou známy žádné další skuteènosti. A.9. Informace podle 66 odst.8 Nevztahuje se na DSO.

6 A.10.Informace podle 4 odst.8 písm.d) zákona P O L O Ž K A Stav k Stav k Název Úèet Èíslo Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpoètu AÚ v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek z toho na: výzkum a vývoj vzdìlávání pracovníkù informatiku individuální dotace na jmenovité akce Pøijaté prostøedky ze zahranièí na dlouhodobý majetek AÚ Pøij.dotace celkem na dl.maj.z rozpoètu územ.samospráv.celkù AÚ Pøijaté pøíspìvky a dotace ze státního rozpoètu AÚ z toho: pøijaté pøíspìvky na provoz od zøizovatele AÚ z toho na: výzkum a vývoj vzdìlávání pracovníkù informatiku pø.dot.na neinv.nákl.souv.s fin.progr.ev.visprofin AÚ pø.prostøedky na výzkum a vývoj od posk.j.než zøiz.aú Pø.prostøedky na výzkum a vývoj z rozpoètu úz.samospr.celkù AÚ Pøij.prostøedky na výzkum a vývoj od pøíjemcù úèel.podpory AÚ ÚS Pøijaté prostøedky na provoz ze zahranièí AÚ Pø.pøísp.a dot.celkem na provoz z rozpoètu úz.samospr.celkù AÚ Pøij. pøíspìvky a dotace na provoz z rozpoètu státních fondù AÚ Pøij. dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpoètu státních fondù Poskyt. návratné finanèní výpomoci mezi rozpoèty-kraj.úøadu SÚ Poskytnuté návratné finanèní výpomoci mezi rozpoèty - obcí SÚ Pøij.návratné finanèní výpomoci mezi rozpoèty-ze st.rozpoètu SÚ Pøij.návratné finanèní výpomoci mezi rozpoèty-od kraj.úøadu SÚ Pøijaté návratné finanèní výpomoci mezi rozpoèty-od obce SÚ Pøij.návratné finanèní výpomoci mezi rozpoèty-od stát.fondù SÚ Pøij.návrat. finanèní výpomoci mezi rozpoèty-od ost.veø.rozp.sú Posk.pøechodné výpomoci pøísp.organizacím-org.složkou státu SÚ Poskyt. pøechodné výpomoci pøísp.organizacím-krajským úøadem SÚ Poskytnuté pøechodné výpomoci pøísp.organizacím-obcí SÚ Krátkodobé bankovní úvìry tuzemské SÚ Krátkodobé bankovní úvìry zahranièní SÚ Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku SÚ Vydané krátkodobé dluhopisy v zahranièí SÚ Ostatní krátkodobé závazky (finanèní výpomoci) tuzemské SÚ Ostatní krátkodobé závazky (finanèní výpomoci) zahranièní SÚ Smìnky k úhradì tuzemské SÚ Smìnky k úhradì zahranièní SÚ Dlouhodobé bankovní úvìry tuzemské SÚ Dlouhodobé bankovní úvìry zahranièní SÚ Vydané dluhopisy tuzemské SÚ Vydané dluhopisy zahranièní SÚ Dlouhodobé smìnky k úhradì tuzemské SÚ Dlouhodobé smìnky k úhradì zahranièní SÚ Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské SÚ Ostatní dlouhodobé závazky zahranièní SÚ Nakoupené dluhopisy a smìnky k inkasu celkem AÚ 063,253 a z toho: krátk.dluhopisy a smìnky úz. samospr.celkù AÚ 253 a komunální dluhopisy územních samosprávných celkù AÚ ostat.dluhopisy a smìnky veø. rozpoètù AÚ 063,253 a Okamžik sestavení: Podpisový záznam: III. Organizaèní složky státu vykazují stavy údajù podpoložek è.22,23,29 pøílohy úèetní závìrky. Ministerstva jako organizaèní složky státu vykazují též stavy podpoložek è.48 až 51 pøílohy úèetní závìrky. Územní samosprávné celky vykazují stavy údajù podpoložek è.22 až 51 pøílohy úèetní závìrky. Pøíspìvkové organizace vykazují údaje podpoložek è.1 až 19,32 a 33, 36 a 37,40 a 41 pøílohy úèetní závìrky. Stav položky è.20 vykazují pøíspìvkové organizace. Stav podpoložky è.21 vykazují územní samosprávné celky, pøíspìvkové organizace, státní fondy a organizaèní složky státu. IV. Úèetní jednotka uvede informace o stavu položek ve dvou sloupcích, v prvním sloupci k 1.lednu, ve druhém sloupci k okamžiku sestavení mezitimní úèetní závìrky nebo k rozvahovému dni.

7

8 B. Položka Syntetický Stav k Stav k Èíslo Název úèet B.1. Poskytnutí úvìru zajištìné zajišンovacím pøevodem aktiva 364 B.2. Pùjèky cenných papírù zajištìné pøevodem penìž.prostøedkù 364 B.3. Prodej aktiva se souèasnì sjednaným zpìtným nákupem 364 B.4. Nákup aktiva se souèasnì sjednaným zpìtným prodejem 364

9 C. P O L O Ž K A Stav k Stav k Èíslo Název C.1 Krát.podm.pohledávky ze vztahu k rozp.prostøedkùm-nenávr C.2 Dlouh.podm.pohledávky ze vztahu k rozp.prostøedkùm-nenávr C.3 Krát.podm.pohledávky ze vztahu k rozp.prostøedkùm-návrat C.4 Dlouh.podm.pohledávky ze vztahu k rozp.prostøedkùm-návrat C.5 Podmínìné závazky ze vztahu k rozpoètovým prostøedkùm C.6 Rozpoètované prostøedky

10 D.1. Informace o individuálním referenèním množství mléka V DSO se nevyskytuje. D.2. Informace o individuální produkèní kvótì V DSO se nevyskytuje. D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv V DSO se nevyskytuje. D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech V DSO se nevyskytuje. D.5. Poèet jednotlivých vìcí a souborù majetku nebo seznam tohoto majetku V DSO se nevyskytuje. D.6. Celková výmìra lesních pozemkù s lesním porostem DSO nevlastní žádné lesní pozemky.

11 D.7. Výše ocenìní lesních porostù Hodnota : 0.00 D.8. Ocenìní lesních porostù jiným zpùsobem Není povinnost vyplnit.

12 E.1. Doplòující informace k položkám rozvahy K položce : Není nutno v této kapitole doplòovat další informace. DSO nemá zøízen žádný úvìr.

13 E.2. Doplòující informace k položkám výkazu zisku a ztráty K položce : Není nutno v této kapitole doplòovat další informace.

14 E.3. Doplòující informace k položkám pøehledu o pìnìžních tocích K položce : Není nutno v této kapitole doplòovat další informace.

15 E.4. Doplòující informace k položkám pøehledu o zmìnách vlastního kapitálu K položce : Není nutno v této kapitole doplòovat další informace.

16 F.G. Ostatní fondy P O L O Ž K A Stav k Èíslo Název G.I. Poèáteèní stav fondu 0.00 G.II. Tvorba fondu Pøebytky hospodaøení z minulých let Pøíjmy bìž. roku, které nejsou urèeny k využití v bìž.roce Pøevody prostøedkù z rozpoètu bìhem roku do úè.penìž.fondù 0.00 G.III. Èerpání fondu 0.00 G.IV. Koneèný stav fondu 0.00

17 G. Stavby P O L O Ž K A B É Ž N É O B D O B Í OBDOBÍ Èíslo Název BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ G. Stavby G.1. Bytové domy a bytové jednotky G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky G.4. Komunikace a veøejné osvìtlení G.5. Jiné inženýrské sítì G.6. Ostatní stavby H. Pozemky P O L O Ž K A B É Ž N É O B D O B Í OBDOBÍ Èíslo Název BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ H. Pozemky H.1. Stavební pozemky H.2. Lesní pozemky H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky H.4. Zastavìná plocha H.5. Ostatní pozemky

18 PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: v 11:25 hod. KEO 7.72 / U062p výkaz : P Ø Í L O H A za období : ke dni : Do výkazu byly zahrnuty organizace: Svazek obcí regionu Ruda Kontrola mezivýkazových vazeb Porovnáno s výkazem ROZVAHA ze dne: ,10:25:54hod. Mezivýkazové vazby nejsou porušeny.

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Blatnička, 163 69671 Blatnička, Obec, IČ:00488518 sestaven k : 31.12.2011 za období: 12/2011 v Kč, s přesností

Více

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Srbice, Nové Srbice 62 41501 Srbice, Obec, IČ:00266591 sestaven k : 31.12.2011 za období: 13/2011 v Kč, s přesností

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. Obec Skalka, 69 69648 Skalka, Obec, IČ:00636819

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. Obec Skalka, 69 69648 Skalka, Obec, IČ:00636819 P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Skalka, 69 69648 Skalka, Obec, IČ:00636819 Sestavená k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v Kč, s přesností na

Více

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Horská Kvilda; IČO 00573426;, 385 01 Horská Kvilda Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět činnosti:

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìsto Nová Role. (v Kè) sestavený ke dni 22.05.2012

Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìsto Nová Role. (v Kè) sestavený ke dni 22.05.2012 Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìsto Nová Role ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 22.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00254819 název Mìsto Nová Role ulice,

Více

P Ř Í L O H A Příspěvkové organizace. Základní škola a Mateřská škola Volenice, okres Strakonice, Volenice 112 38716 Volenice,, IČ:75000539

P Ř Í L O H A Příspěvkové organizace. Základní škola a Mateřská škola Volenice, okres Strakonice, Volenice 112 38716 Volenice,, IČ:75000539 P Ř Í L O H A Příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Volenice, okres Strakonice, Volenice 112 38716 Volenice,, IČ:75000539 Sestavená k : 31.12.2013 za období: 12/2013 v Kč, s přesností

Více

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Prostějovičky, Prostějovičky 67 79803 Prostějovičky,, IČ:00288667 Sestavená k : 31.12.2013 za období: 12/2013

Více

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. Obec Točník, 57 26751 Točník, Obec, IČ:00509833

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. Obec Točník, 57 26751 Točník, Obec, IČ:00509833 P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Točník, 57 26751 Točník, Obec, IČ:00509833 Sestavená k : 31.12.2014 za období: 12/2014 v Kč, s přesností na

Více

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti PLYNOFIK dobrov. svazek obcí, 154 26225 Pičín, Svazek obcí, IČ:70567620 Sestavená k : 31.12.2014 za období: 12/2014

Více

oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor

oznaète X sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Mateøská škola Chomutov, pøíspìvková organizace øádná mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 Identifikaèní

Více

Sestavená k : 31.12.2014 za období: 12/2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Sestavená k : 31.12.2014 za období: 12/2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Svazek obcí Strakonicka, 41 38601 Sousedovice, Obec, IČ:70960402 Sestavená k : 31.12.2014 za období: 12/2014 v Kč,

Více

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Hrubá Vrbka; IČO 00284921; 696 73 Hrubá Vrbka 133 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět činnosti:

Více

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. Obec Vincencov, 79806 Vincencov, Obec, IČ:47919761

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. Obec Vincencov, 79806 Vincencov, Obec, IČ:47919761 P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Vincencov, 79806 Vincencov, Obec, IČ:47919761 Sestavená k : 31.12.2014 za období: 12/2014 v Kč, s přesností

Více

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. Obec Čkyně, Čkyně 2 38481 Čkyně, Obec, IČ:00250384

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. Obec Čkyně, Čkyně 2 38481 Čkyně, Obec, IČ:00250384 P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Čkyně, Čkyně 2 38481 Čkyně, Obec, IČ:00250384 Sestavená k : 31.12.2013 za období: 12/2013 v Kč, s přesností

Více

Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah

Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah 1. Výsledky hospodaření města, zřízených a založených organizací, finanční vypořádání 2. Rozbor hospodaření 3. Výkaz o plnění rozpočtu FIN 2-12 4. Výsledovka,

Více

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. Obec Sobčice, Sobčice 25 50801 Sobčice, Obec, IČ:00272108

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. Obec Sobčice, Sobčice 25 50801 Sobčice, Obec, IČ:00272108 P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Sobčice, Sobčice 25 50801 Sobčice, Obec, IČ:00272108 Sestavená k : 31.12.2014 za období: 12/2014 v Kč, s přesností

Více

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. Obec Přítluky, Obecní 11 69104 Přítluky, Obec, IČ:00283550

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. Obec Přítluky, Obecní 11 69104 Přítluky, Obec, IČ:00283550 P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Přítluky, Obecní 11 69104 Přítluky, Obec, IČ:00283550 Sestavená k : 31.12.2014 za období: 12/2014 v Kč, s přesností

Více

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Polomí, 20 79855 Polomí, Obec, IČ:00600059 Sestavená k : 31.12.2014 za období: 12/2014 v Kč, s přesností na

Více

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Církvice; IČO 00236012; Církvice 6, 285 33 Církvice Obec nebo městská

Více

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Pičín; IČO 00243035; Pičín, 262 25 Pičín Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět činnosti: sestavena

Více

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Vinařice; IČO 00235113; V. ulice 250, 273 07 Vinařice Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět činnosti:

Více

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Březí; IČO 00283070; Hlavní 113, 691 81 Březí Zatím neurčeno Předmět

Více

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Mikroregion Chrudimsko; IČO 70950792; Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim Svazek obcí Předmět činnosti: sestavena

Více

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. Obec Stožec, 38444 Stožec,, IČ:00250686

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. Obec Stožec, 38444 Stožec,, IČ:00250686 P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Stožec, 38444 Stožec,, IČ:00250686 Sestavená k : 31.12.2014 za období: 12/2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Zelenecká Lhota; IČO 00271829; Zelenecká Lhota 8, 507 23 Zelenecká Lhota Zatím neurčeno Předmět činnosti: sestavena

Více

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Region Poodří; IČO 69581762; 742 54 Bartošovice 1 Zatím neurčeno Předmět činnosti:

Více

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Nosálov; IČO 00662208; Nosálov 29, 277 35 Nosálov Zatím neurčeno Předmět

Více