Zápis 16. ze zasedání Zastupitelstva obce Mezihoří, konaného dne od 20:00 hodin.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis 16. ze zasedání Zastupitelstva obce Mezihoří, konaného dne od 20:00 hodin."

Transkript

1 Obec Mezihoří Zastupitelstvo obce Mezihoří Přítomní zastupitelé: Ing. Jan Krs Stanislav Hofmann Karel Cvachovec Zdeňka Němečková Václav Tichota Prošek Jan Nepřítomen : -0- Omluven : -0- Zápis 16. ze zasedání Zastupitelstva obce Mezihoří, konaného dne od 20:00 hodin. Ostatní přítomní: viz. Prezenční listina = Příloha č. 1 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Mezihoří (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 20:00 hodin starostou obce Ing. Janem Krsem ( dále jako předsedající ). Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 6 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné ( 92 odst. 3 zákona o obcích). Schválení programu: Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. Navržený program: 1) Zahájení a přivítání hostů 2) Určení ověřovatelů zápisu ( 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele 3) Návrh rozpočtu na rok ) Schválení rozpočtu na rok 2018

2 5) Jmenování inventarizační komise 6) Informace o rekonstrukci vodovodu v r ) Různé 7) Diskuse Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženým programem. Usnesení č. 58 bylo schváleno. Bod II - Určení ověřovatelů a zapisovatele Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Stanislava Hofmanna a Karla Cvachovce a zapisovatelem Zdeňku Němečkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.. Bod III + IV Návrh a schválení rozpočtu na rok 2018 : Předsedající seznámil zastupitele s návrhem rozpočtu na r Zastupitelé již byli předem seznámeni s výší návrhu rozpočtu a jednotlivých položek. Oproti původnímu návrhu bylo odsouhlaseno navýšení v několika výdajových paragrafech (1031- pěstební činnost, 5512-PO hasiči, a 3399-Ost.zál.kur.círk.sděl. prost věcné dary k životním výročím) Zároveň byl ponížen příspěvek na žáky ZŠ a MŠ. Rozpočet na r byl schválen v následující výši: Příjmy: ,00 Kč Výdaje: ,00 Kč Schodek rozpočtu: ,00 Kč bude kryt z přebytků hospodaření minulých let ZO schvaluje rozpočet obce na r v následující výši: Příjmy: ,00 Kč Výdaje: ,00 Kč Schodek rozpočtu: ,00 Kč bude kryt z přebytků hospodaření minulých let Usnesení č. 59 bylo schváleno. Bod V Jmenování inventarizační komise : Předsedající seznámil zastupitele s plánem inventur a sestavením inventarizační komise pro inventury v r

3 Zastupitelstvo obce schvaluje plán inventur a jmenování inventarizační komise pro r Usnesení č. 60 bylo schváleno. Bod VI Informace o rekonstrukci vodovodu v r : Předsedající seznámil zastupitele s výsledky výběrového řízení na zakázku Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí PK Z tří oslovených nabídek byla vybrána cenově nejvýhodnější nabídka od firmy AQUAŠUMAVA s.r.o. Chudenín. Podklady k výběrovému řízení jsou k dispozici k nahlédnutí v kanceláři OÚ. Zastupitelé hlasovali o zadání zakázky firmě AQUAŠUMAVA s.r.o. ZO schvaluje zadání realizace zakázky Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí PK 2017 firmě AQUAŠUMAVA s.r.o. Usnesení č. 61 bylo schváleno. Starosta obce dále doplnil kompletní informace o investičních akcích na opravu a výměnu vodovodního řadu v obci Mezihoří. Jedná se o zakázku Výměna vodovodní řadu a Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí PK Obec na obě akce získala dotaci z PK a poskytnuté peněžní prostředky již byly k dnešnímu datu připsány na účet obce. S pracemi bude započato od 1.dubna 2018 (na základě potřeb ŘSD), obě akce bude realizovat firma Aquašumava s.r.o. Chudenín a obě budou probíhat současně. Občané budou včas sezváni na informativní schůzku se zastupiteli obce a firmy Aquašumava, kde budou seznámeni s plánem prací a řešením omezení v dodávce pitné vody v průběhu oprav. Bod IV Různé : Navýšení mzdy pro starostu od : Zastupitelé byli účetní obce seznámeni s metodickými pokyny pro ÚSC reagujícími na právní stav vyplývající ze zákona 99/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Zákon s účinností od 1.ledna 2018 výrazně mění stávající právní úpravu právních poměrů a odměňování zastupitelstev obcí a zavádí do praxe nové koncepční řešení celé problematiky odměňování členů zastupitelstev ÚSC a jiné diferenciace výše odměn. Z nového znění zákona vyplývá od pro výkon funkce neuvolněného starosty obce minimální hranice mzdy ve výši ,00 Kč ( 72 odst.4), čímž dochází k povinnosti navýšení mzdy pro starostu obce Mezihoří.

4 ZO stanovuje a schvaluje odměnu pro výkon funkce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši ,- Kč hrubého za měsíc. Odměna bude vyplácena od Výsledek hlasování: Pro Proti Zdrželi se Usnesení č. 62 bylo schváleno Rozpočtové opatření č 6 a 7 : Zastupitelé byli seznámeni s rozpočtovými opatřeními č.6 ze dne a č. 7 ze dne Obě RO schvaluje starosta obce a zastupitelé jsou s nimi tímto seznámeni. Informace o revizi herních prvků na dětském hřišti: P. Němečková seznámila přítomné s výsledkem revize herních prvků na dětském hřišti v areálu za požární zbrojnicí. Revize proběhla v říjnu 2017 a bylo shledáno několik nedostatků, které je potřeba odstranit. Za zajištění odstranění těchto závad ručí starosta obce. Navýšení odměn pro velitele a předsedu JSDHO Mezihoří : Zastupitelé navrhli a odsouhlasili navýšení odměn pro velitele a předsedu JSDHO obce Mezihoří a to na výši 3 000,- Kč za rok. ZO stanovuje a schvaluje odměnu pro výkon funkce předsedy a velitele JSDHO obce Mezihoří ve výši 3 000,- Kč za rok. Odměna bude vyplacena již v prosinci roku Výsledek hlasování: Pro Proti Zdrželi se Usnesení č. 63 bylo schváleno. Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 22:30 hod. Přílohy zápisu: 1) Prezenční listina 2) Výběrové řízení na zakázku Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí PK ) Návrh rozpočtu na r Zápis byl vyhotoven dne: Zapisovatel: Němečková Zdeňka

5 Ověřovatelé: Stanislav Hofmann... Kare Cvachovec... Starosta: Ing. Jan Krs... Razítko obce:

6