Zemřelí Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zemřelí Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4"

Transkript

1 Zemřelí 2002 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4

2 Zemřelí K dispozici jsou publikace s daty od roku Zdrojem informací jsou data přebíraná z ČSÚ. Publikace poskytuje informace o zemřelých a úmrtnosti tříděné podle území, věku, pohlaví a diagnóz. Obsahuje i standardizované úmrtnosti (evropský standard), vývojové trendy úmrtnosti a mezinárodní srovnání. Deaths Publications are available with data from The source of information are data from the Czech Statistical Office. The publication provides detailed information on deaths and mortality classified by district, age groups, sex and diagnoses. The publication also contains standardised mortality (European standard), evolution trends and international comparison. ÚZIS ČR, 2003 Translation ÚZIS ČR ISSN ISBN

3 Obsah Úvod... 7 Zemřelí v České republice v roce Grafická část 1. Vývoj standardizované úmrtnosti podle vybraných příčin smrti muži, ženy Úmrtnost na obyvatel podle kraje bydliště - muži, ženy Úmrtnost na obyvatel podle pohlaví a věkových skupin Okresy České republiky - mapa Standardizovaná úmrtnost mužů mapa Standardizovaná úmrtnost žen mapa Tabulková část 1. Počet obyvatel k 1.7. podle pohlaví, věkových skupin a kraje bydliště Vývoj počtu zemřelých podle pohlaví a věkových skupin Vývoj počtu zemřelých podle pohlaví a vybraných příčin smrti Vývoj úmrtnosti (na obyvatel) podle pohlaví a věkových skupin Vývoj úmrtnosti (na obyvatel) podle pohlaví a vybraných příčin smrti Vývoj standardizované úmrtnosti podle pohlaví a vybraných příčin smrti Úmrtnost (na obyvatel) podle pohlaví, příčiny smrti, věkových skupin a kraje bydliště - Všechny diagnózy (dg. A00 Y98) Zhoubné novotvary (dg. C00 - C97) Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (dg. C33 - C34) Zhoubný novotvar prsu (dg. C50) Diabetes mellitus (dg. E10 - E14) Nemoci oběhové (dg. I00 - I99) Ischemické srdeční (dg. I20 - I25) Cévní mozku (dg. I60 - I69) Nemoci dýchací (dg. J00 - J99) Nemoci trávicí (dg. K00 - K93) Alkoholické onemocnění jater (dg. K70) Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti (dg. V01 - Y98)

4 - Dopravní nehody (dg. V01 - V99) Úmyslné sebepoškození (dg. X60 - X84) Zemřelí podle pohlaví, vybraných příčin smrti a okresu bydliště Úmrtnost (na obyvatel) podle pohlaví, vybraných příčin smrti a okresu bydliště Standardizovaná úmrtnost podle pohlaví, vybraných příčin smrti a okresu bydliště Zemřelí a úmrtnost podle pohlaví a příčin smrti Standardizovaná úmrtnost podle příčin smrti, pohlaví a kraje bydliště Seznam skupin diagnóz pro NZIS a k nim odpovídající diagnózy podle MKN Seznam kapitol MKN Seznam zkratek názvů krajů a okresů Přehled termínů použitých v publikaci Značky v tabulkách Definice standardizované úmrtnosti

5 Contents Introduction... 7 Deaths in the Czech Republic in Charts 1. Trend of standardized mortality by selected causes of deaths - males, females Mortality per inhabitants by region of residence - males, females Mortality per inhabitants rate by sex and age groups Districts of the Czech Republic map Standardized mortality rate in males map Standardized mortality rate in females map Tables 1. Number of inhabitans to 1.7. by sex, age groups,and region of residence Trend of number of deaths by sex and age groups Trend of number of deaths by sex and selected causes of deaths Trend of mortality rate (per inhabitants) by sex and age groups Trend of mortality rate (per inhabitants) by sex and selected causes of deaths Trend of standardized mortality rate by sex and selected causes of deaths Mortality rate (per inhabitants) by sex, causes of deaths, age groups and region of residence - All diagnoses (dg. A00 Y98) Malignant neoplasms (dg. C00 - C97) Malignant neoplasms of trachea, bronchus and lung (dg. C33 - C34) Malignant neoplasms of breast (dg. C50) Diabetes mellitus (dg. E10 - E14) Diseases of the circulatory system (dg. I00 - I99) Ischeamic heart diseases (dg. I20 - I25) Cerebrovascular diseases (dg. I60 - I69) Diseases of the respiratory system (dg. J00 - J99) Diseases of the digestive system (dg. K00 - K93) Alcoholic liver disease (dg. K70) External causes of morbidity and mortality (dg. V01 - Y98) Transport accidents (dg. V01 - V99)

6 - Intentional self - harm (dg. X60 - X84) Deaths by sex, selected causes of deaths and district of residence Mortality rate (per inhabitants) by sex, selected causes of deaths and district of residence Standardized mortality rate by sex, selected causes of deaths and district of residence Deaths and mortality rate by sex and causes of deaths Standardized mortality rate by causes of deaths, sex and region of residence List of groups of diagnoses for NHIS and their equivalents in ICD List of chapters of ICD List of abbreviations of regions of district List of terms used in publication Symbols in the tables Definition of the term Standardized mortality rate

7 Úvod Publikace "Zemřelí" vychází od roku Zdrojem údajů je Český statistický úřad (ČSÚ), od kterého Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky přebírá prvotní data o zemřelých. Publikace obsahuje údaje o zemřelých v absolutních číslech, přepočet na obyvatel a standardizovanou úmrtnost. Standardizovaná úmrtnost se používá k vyloučení vlivu věkové struktury obyvatelstva na úmrtnost a ukazuje, jaká by byla míra úmrtnosti, kdyby daná populace měla stejnou věkovou strukturu, jako standardní populace. Standardní teoretická evropská populace, stejná pro muže i ženy, je prezentována v databázi Světové zdravotnické organizace Zdraví pro všechny (HFA-DB), která je k dispozici na webových stránkách Světové zdravotnické organizace: dále InformationSources a pak Data. Výpočet standardizované úmrtnosti je proveden metodou přímé standardizace, jejíž definice je uvedena v publikaci na straně 106. Z publikace za rok 2002 byly vypuštěny grafy a tabulky týkající se mezinárodního srovnání standardizované úmrtnosti podle vybraných příčin smrti. Aktuální data nebyla v době uzávěrky této publikace k dispozici. Tabulky a grafy budou opět zařazeny do publikace za rok

8 Zemřelí v České republice v roce 2002 V roce 2002 se počet zemřelých v České republice zvýšil proti roku 2001 o 488 případů na osob. Hrubá míra úmrtnosti (tj. počet zemřelých na obyvatel) se zvýšila o 0,1 na hodnotu 10,6. Standardizovaná úmrtnost (přepočteno na obyvatel standardní evropské populace) vzrostla v roce 2002 u mužů na 1 146,2 případů (rok 2001 = 1 131,9), u žen na 685,8 (rok 2001 = 684,8) případů. Pořadí nejčastějších příčin smrti se dlouhodobě nemění, jak ukazuje následující přehled (počet zemřelých absolutně a v % z celkového počtu zemřelých), přesto se v posledních letech ukazuje lehký posun ve snižování podílů zemřelých na oběhové na úkor zemřelých na novotvary. Rok Nemoci oběhové Novotvary Vnější příčiny (= poranění a otravy) Nemoci dýchací Nemoci trávicí počet v % počet v % počet v % počet v % počet v % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 Těchto pět kapitol příčin smrti mělo v roce 2001 za následek 94,3 % všech úmrtí. U mužů byla nejčastější příčinou úmrtí (podle jednotlivých diagnóz MKN-10) v roce 2002 diagnóza I25 chronická ischemická nemoc srdeční (5 756 případů), dále dg. I21 akutní infarkt myokardu (5 495 případů), dg. C34 zhoubný novotvar průdušky a plíce (4 268 případů), dg. I70 ateroskleróza (4 218 případů) a dg. I64 cévní příhoda mozková (3 019 případů). U žen bylo pořadí příčin úmrtí poněkud jiné. Nejčastější příčinou byla dg. I25 chronická ischemické nemoc srdeční (6 717 případů), dg. I70 ateroskleróza (6 563 případů), dg. I64 cévní příhoda mozková (5 022 případů) a dg. I21 akutní infarkt myokardu (4 259). Na nejrozšířenější příčinu smrti v ČR - oběhové zemřelo celkem osob (tj. 52,8 % z celkového počtu zemřelých v roce 2002). Z toho bylo mužů a žen. Nejčastějšími příčinami smrti z nemocí oběhové jsou ischemické srdeční (ICHS) a cévní onemocnění mozku (COM). V roce 2002 na ICHS zemřelo mužů, tj. 44,5 % všech úmrtí mužů na oběhové a žen, tj. 35,2 % všech úmrtí žen na oběhové. Na COM zemřelo mužů (25,3 %) a žen (31,9 %). Nejvyšší standardizovaná úmrtnost na oběhové u mužů byla v Ústeckém kraji a dosáhla hodnoty 672,7, nejnižší s hodnotou 479,7 byla v Karlovarském kraji, u žen byla nejvyšší v Ústeckém kraji (456,2), nejnižší v Jihočeském kraji (336,5). Na novotvary v roce 2002 zemřelo mužů a žen, celkem osob, tj. 26,7 % z celkového počtu zemřelých. Jedním z nejzávažnějších nezhoubných novotvarů je nezhoubný novotvar mozku, který byl v roce 2002 příčinou 17 úmrtí, dále pak nezhoubný novotvar mozkomíšních plen (10 úmrtí). 8

9 Zhoubné novotvary (ZN) tvořily 99,4 % všech zemřelých na novotvary. Nejzávažnější zhoubným novotvarem u mužů je zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce, který se v roce 2002 podílel 26,8 % (rok 2001 = 27,8 %) na úmrtnosti mužů pro ZN. U žen to byl zhoubný novotvar ženského prsu a představoval 15,4 % všech úmrtí žen na ZN (rok 2001 = 14,8 %). Standardizovaná úmrtnost v roce 2002 byla nejvyšší v Ústeckém kraji a to jak u mužů (1 386,0), tak i u žen (811,6), nejnižší standardizovaná úmrtnost byla u mužů v Hlavním městě Praze s hodnotou 1 020,1, u žen ve Zlínském kraji s hodnotou 633,8. Následuje přehled hodnot standardizované úmrtnosti podle jednotlivých krajů: Území, kraj muži Rok 2002 ženy Hl.m.Praha 1 020,1 649,3 Středočeský 1 158,0 711,4 Jihočeský 1 074,3 660,4 Plzeňský 1 154,6 684,2 Karlovarský 1 156,4 719,2 Ústecký 1 386,0 811,6 Liberecký 1 228,6 720,3 Královéhradecký 1 073,8 646,7 Pardubický 1 102,3 684,6 Vysočina 1 067,1 670,0 Jihomoravský 1 109,9 644,2 Olomoucký 1 164,4 676,0 Zlínský 1 100,6 633,8 Moravskoslezský 1 267,1 718,7 Česká republika 1 146,2 685,8 Standardizovaná úmrtnost podle jednotlivých okresů České republiky se v roce 2002 pohybovala u mužů od 952,7 úmrtí na evropské standardní populace v okrese Rychnov nad Kněžnou po 1 505,3 v okrese Most, u žen od 589,3 úmrtí na evropské standardní populace v okrese Rychnov nad Kněžnou po 894,1 v okrese Teplice. 9

10 1. Vývoj standardizované úmrtnosti podle vybraných příčin smrti 900 MUŽI ŽENY zhoubné novotvary poranění a otravy nem. oběhové soust. ostatní 10

11 2. Úmrtnost na obyvatel podle kraje bydliště MUŽI PHA STC JHC PLZ KAR UST LIB HRA PAR VYS JHM OLO ZLI MSK ČR ŽENY PHA STC JHC PLZ KAR UST LIB HRA PAR VYS JHM OLO ZLI MSK ČR novotvary oběhové dýchací trávicí poranění a otravy ostatní 11

12 Úmrtnost na obyvatel podle pohlaví a věkových skupin muži ženy celkem Okresy České republiky

13 5. Standardizovaná úmrtnost mužů vložit mapa SDR_2002M ,9 1100,0 1149,9 1150,0 1199,9 1200,0 1249,9 1250,0 1299,9 1300, Standardizovaná úmrtnost žen vložit mapa SDR_2002Z - 649,9 650,0 674,9 675,0 699,9 700,0 724,9 725,0 774,9 775,0 + 13

14 1. Počet obyvatel k 1.7. podle pohlaví, věkových skupin a kraje bydliště Území, kraj Věková skupina PHA M Ž STC M Ž JHC M Ž PLZ M Ž KAR M Ž UST M Ž LIB M Ž HRA M Ž PAR M Ž VYS M Ž JHM M Ž OLO M Ž ZLI M Ž MSK M Ž ČR M Ž

15 1. Počet obyvatel k 1.7. podle pohlaví, věkových skupin a kraje bydliště Věková skupina Celkem Území, kraj M PHA Ž M STC Ž M JHC Ž M PLZ Ž M KAR Ž M UST Ž M LIB Ž M HRA Ž M PAR Ž M VYS Ž M JHM Ž M OLO Ž M ZLI Ž M MSK Ž M ČR Ž 15

16 2.1 Vývoj počtu zemřelých podle pohlaví a věkových skupin Rok Věková skupina M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž

17 2.1 Vývoj počtu zemřelých podle pohlaví a věkových skupin Věková skupina Celkem Rok M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž 17

18 2.2 Vývoj počtu zemřelých podle pohlaví a vybraných příčin smrti z toho příčina smrti Rok Celkem zhoubné novotvary (ZN) průdušnice, průdušky a plíce z toho ZN prsu ženy oběhové ischemické srdeční z toho cévní mozku 1970 M x Ž M x Ž M x Ž M x Ž M x Ž M x Ž M x Ž M x Ž M x Ž M x Ž M x Ž M x Ž M x Ž

19 2.2 Vývoj počtu zemřelých podle pohlaví a vybraných příčin smrti z toho příčina smrti dýchací trávicí vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti dopravní nehody 1) z toho úmyslné sebepoškození Rok M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž 1) Do roku 1985 vč. - jen úrazy motorovými vozidly 19

20 3.1 Vývoj úmrtnosti *) podle pohlaví a věkových skupin Rok Věková skupina M 2 386,4 90,5 47,7 48,4 126,4 175,9 174,4 220,6 283,4 417,8 Ž 1 819,2 68,7 30,2 29,5 56,2 53,0 64,0 87,5 135,7 201, M 2 213,7 68,5 49,9 42,9 98,0 135,6 145,0 164,6 271,6 417,9 Ž 1 688,8 49,6 29,5 21,2 40,3 43,3 55,2 80,1 110,8 185, M 1 867,7 63,0 49,6 32,4 86,0 140,4 134,5 164,7 247,7 422,7 Ž 1 342,8 51,6 31,3 27,1 32,3 39,1 50,5 66,5 103,2 194, M 1 408,8 50,0 31,4 36,6 83,2 113,1 126,1 166,1 248,3 440,5 Ž 1 103,3 40,5 26,6 15,3 32,8 35,9 45,5 59,2 104,8 171, M 1 269,8 44,4 31,2 25,2 73,0 126,0 123,6 161,7 275,0 450,5 Ž 920,5 37,2 18,6 16,4 40,0 38,1 39,3 71,4 103,4 176, M 849,5 38,9 26,7 23,8 86,6 110,2 119,6 151,3 232,3 374,6 Ž 614,0 33,4 23,2 19,9 36,9 36,2 39,1 59,1 98,1 162, M 608,8 37,4 25,0 22,6 80,2 92,8 115,8 139,8 219,8 352,2 Ž 569,5 33,6 16,6 13,3 26,1 36,3 34,1 54,2 88,6 145, M 633,2 39,7 20,6 25,2 76,8 116,8 109,2 131,4 208,7 376,1 Ž 542,6 34,7 18,1 13,6 28,5 32,8 34,8 59,7 98,1 156, M 580,1 30,0 21,1 22,0 71,4 96,3 108,3 122,6 188,1 348,9 Ž 462,7 24,3 13,1 17,4 31,0 32,3 29,6 40,3 80,0 142, M 480,0 30,7 19,4 23,4 71,5 104,5 105,1 133,3 181,6 320,8 Ž 439,7 20,9 18,8 13,5 26,3 32,0 32,7 44,1 76,9 132, M 470,9 28,4 20,9 22,1 68,8 102,0 100,0 124,0 177,2 326,3 Ž 355,3 26,1 13,3 17,5 31,4 34,0 32,6 44,5 73,0 137, M 452,2 28,2 15,0 18,5 64,8 106,6 97,7 117,7 170,1 309,5 Ž 338,4 22,3 11,5 14,0 28,5 31,2 35,8 45,3 76,2 143, M 458,3 32,7 19,3 16,5 63,6 100,5 99,6 121,2 169,4 304,0 Ž 379,0 23,1 12,3 11,8 30,9 31,2 33,4 49,4 75,9 130,4 *) Na mužů, žen 20

21 3.1 Vývoj úmrtnosti *) podle pohlaví a věkových skupin Věková skupina Celkem Rok , , , , , , , , , ,7 M ,6 555,9 875, , , , , , , ,6 Ž 652, , , , , , , , , ,1 M ,2 521,8 795, , , , , , , ,1 Ž 739, , , , , , , , , ,8 M ,6 517,1 868, , , , , , , ,6 Ž 722, , , , , , , , , ,4 M ,8 502,2 806, , , , , , , ,7 Ž 783, , , , , , , , , ,7 M ,1 447,6 786, , , , , , , ,2 Ž 620, , , , , , , , , ,8 M ,3 436,0 688, , , , , , , ,8 Ž 604, , , , , , , , , ,9 M ,6 400,0 620, , , , , , , ,8 Ž 605, , , , , , , , , ,5 M ,3 393,8 629, , , , , , , ,0 Ž 567,0 954, , , , , , , , ,1 M ,0 375,5 619,5 992, , , , , , ,6 Ž 559,0 900, , , , , , , , ,3 M ,9 380,0 592,5 973, , , , , , ,2 Ž 557,4 910, , , , , , , , ,8 M ,1 385,1 590,1 919, , , , , , ,3 Ž 521,8 866, , , , , , , , ,1 M ,8 376,3 615,5 917, , , , , , ,4 Ž 527,0 872, , , , , , , , ,3 M ,4 358,2 576,2 880, , , , , , ,7 Ž 21

22 3.2 Vývoj úmrtnosti *) podle pohlaví a vybraných příčin smrti z toho příčina smrti Rok Celkem zhoubné novotvary (ZN) průdušnice, průdušky plíce z toho ZN prsu ženy oběhové ischemické srdeční z toho cévní mozku 1970 M 1 368,7 294,9 97,7 x 621,7 329,4 175,7 Ž 1 153,6 207,3 10,1 26,6 624,8 256,9 212, M 1 325,1 301,6 103,0 x 619,4 331,8 193,8 Ž 1 151,1 211,2 10,1 28,8 639,2 275,4 242, M 1 372,8 300,3 101,8 x 666,6 339,7 203,7 Ž 1 255,6 216,8 12,0 31,9 702,8 284,6 267, M 1 327,4 302,5 99,2 x 689,5 362,6 203,0 Ž 1 222,7 216,9 13,6 32,9 741,3 300,7 279, M 1 319,7 313,7 98,9 x 683,4 366,8 191,4 Ž 1 177,2 232,4 16,0 35,8 713,0 303,6 254, M 1 173,8 311,5 93,7 x 605,2 310,0 148,0 Ž 1 110,8 241,5 20,5 38,6 669,8 280,2 201, M 1 130,9 309,8 89,4 x 578,4 282,7 137,9 Ž 1 057,8 230,3 20,8 35,7 644,0 257,8 188, M 1 131,5 309,0 89,7 x 579,9 267,7 124,3 Ž 1 059,0 233,4 20,2 36,7 647,6 240,2 169, M 1 101,1 310,4 85,8 x 547,6 250,6 130,9 Ž 1 028,6 233,0 21,5 36,2 623,6 217,3 191, M 1 096,3 308,3 87,6 x 544,9 251,0 133,4 Ž 1 040,2 238,9 23,5 35,9 625,5 226,6 195, M 1 097,8 317,6 89,6 x 529,4 240,7 139,8 Ž 1 026,3 240,1 23,6 36,8 601,6 215,2 196, M 1 076,1 310,7 86,3 x 514,6 235,5 130,7 Ž 1 024,4 242,3 25,1 35,9 601,4 212,6 195, M 1 095,3 321,8 86,3 x 516,7 229,7 130,5 Ž 1 028,7 243,1 24,5 37,5 601,6 212,0 192,1 *) Na mužů, žen 22

23 3.2 Vývoj úmrtnosti *) podle pohlaví a vybraných příčin smrti z toho příčina smrti dýchací trávicí vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti dopravní nehody 1) z toho úmyslné sebepoškození Rok 145,2 55,6 126,0 32,3 41,6 M ,0 43,3 62,4 10,0 16,8 Ž 115,4 56,8 107,7 24,9 34,4 M ,7 45,6 65,2 10,0 14,1 Ž 119,8 60,0 103,5 19,7 32,0 M ,2 48,3 68,5 6,4 12,9 Ž 87,2 53,3 100,3 14,6 30,1 M ,9 40,7 72,7 5,4 11,3 Ž 66,0 60,0 106,9 23,1 28,5 M ,4 37,6 68,8 7,6 10,6 Ž 53,3 49,7 102,2 23,7 25,6 M ,2 34,5 63,5 9,0 8,5 Ž 48,6 47,9 96,5 22,5 24,0 M ,2 32,9 55,7 7,5 6,8 Ž 45,6 45,7 100,8 23,9 26,2 M ,3 32,8 52,8 7,3 6,7 Ž 46,8 48,8 91,2 21,4 25,3 M ,3 32,4 46,2 6,7 6,5 Ž 49,3 49,3 91,1 23,7 25,7 M ,6 33,7 44,8 7,2 6,2 Ž 52,7 48,2 93,9 23,4 26,0 M ,0 34,7 45,1 7,6 6,7 Ž 51,2 50,8 91,2 22,0 25,9 M ,8 35,7 44,7 7,3 6,2 Ž 51,6 50,6 92,5 22,1 24,5 M ,1 36,7 42,9 7,5 6,1 Ž 1) Do roku 1985 vč. - jen úrazy motorovými vozidly 23

24 3.3 Vývoj standardizované úmrtnosti *) podle pohlaví a vybraných příčin smrti z toho příčina smrti Rok Celkem zhoubné novotvary (ZN) průdušnice, průdušky a plíce z toho ZN prsu ženy oběhové ischemické srdeční z toho cévní mozku 1970 M 1 656,2 326,8 103,2 x 795,0 406,7 229,5 Ž 1 037,0 181,1 8,8 24,2 559,0 226,5 187, M 1 596,2 336,7 111,1 x 785,9 410,6 250,4 Ž 971,8 178,6 8,6 25,8 532,8 228,0 199, M 1 641,8 336,2 112,2 x 819,1 410,3 253,0 Ž 1 003,4 180,9 10,1 28,5 543,1 218,7 203, M 1 580,8 343,8 111,7 x 844,2 436,0 250,2 Ž 944,4 179,7 11,8 29,1 547,9 222,6 202, M 1 565,3 358,6 112,4 x 834,1 439,1 237,4 Ž 888,3 189,3 13,5 30,9 512,6 219,8 179, M 1 335,5 343,5 101,5 x 708,0 355,3 176,3 Ž 798,9 189,9 16,8 31,8 454,9 191,9 134, M 1 268,5 337,0 95,2 x 666,1 318,0 163,2 Ž 750,0 178,7 16,8 28,9 430,5 174,2 124, M 1 251,3 330,5 94,7 x 660,7 298,4 145,1 Ž 744,3 179,4 16,2 29,3 428,1 160,4 110, M 1 202,8 328,6 89,0 x 615,6 274,2 150,3 Ž 714,3 177,2 16,8 28,8 407,3 143,4 123, M 1 178,9 320,1 89,0 x 602,7 270,1 151,2 Ž 710,5 179,0 18,3 28,0 401,4 146,8 123, M 1 161,5 325,2 90,1 x 576,8 255,8 156,4 Ž 690,4 177,3 18,1 27,8 378,9 136,9 121, M 1 131,9 315,7 86,0 x 558,2 249,5 145,4 Ž 684,8 177,9 19,1 27,4 375,8 134,0 120, M 1 146,2 321,6 84,1 x 560,5 242,4 144,7 Ž 685,8 173,9 18,1 27,4 379,4 133,8 119,4 *) Na evropské populace 24

25 3.3 Vývoj standardizované úmrtnosti *) podle pohlaví a vybraných příčin smrti z toho příčina smrti dýchací trávicí vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti dopravní nehody 1) z toho úmyslné sebepoškození Rok 184,0 63,4 135,1 31,5 43,8 M ,5 37,6 58,2 9,2 15,9 Ž 150,1 63,8 119,8 24,8 37,5 M ,8 37,8 59,1 9,1 13,1 Ž 155,4 69,3 114,8 20,4 34,7 M ,5 38,7 57,4 5,6 11,9 Ž 107,8 61,5 111,9 15,3 32,2 M ,9 32,5 58,7 5,0 10,4 Ž 81,4 67,6 117,5 19,4 30,7 M ,7 29,6 54,1 5,8 9,6 Ž 62,4 53,5 106,2 23,1 25,7 M ,5 26,2 47,8 8,1 7,4 Ž 56,5 51,3 99,3 21,8 24,0 M ,0 24,8 42,3 6,8 5,8 Ž 51,6 47,8 102,2 22,9 25,8 M ,6 24,7 40,3 6,6 5,9 Ž 51,9 50,5 91,8 20,3 24,6 M ,9 24,1 35,1 5,9 5,6 Ž 54,5 50,4 90,7 22,5 25,0 M ,8 24,6 34,0 6,4 5,3 Ž 56,8 48,4 92,8 22,1 24,8 M ,0 25,3 34,1 6,9 5,7 Ž 54,8 50,6 89,6 20,7 24,8 M ,1 25,7 33,3 6,6 5,3 Ž 55,5 50,2 91,3 20,6 23,2 M ,1 25,9 32,7 6,9 5,2 Ž 1) Do roku 1985 vč. - jen úrazy motorovými vozidly 25

26 4. Úmrtnost (na obyvatel) podle pohlaví, příčiny smrti, věkových skupin a kraje bydliště Území, kraj Věková skupina Všechny diagnózy, dg. A00 - Y98 PHA M 383,5 22,7 12,6 12,8 47,3 104,5 72,1 88,9 168,9 242,8 Ž 408,1 18,0 17,5 10,1 37,0 30,4 39,2 45,1 84,2 123,8 STC M 374,7 34,5 13,7 14,1 73,6 114,8 95,1 103,6 155,9 272,8 Ž 160,3 31,1 7,2 14,8 17,1 42,9 49,5 64,6 67,8 120,2 JHC M 651,4 52,1 12,0 9,7 74,8 131,9 109,5 150,3 188,8 223,2 Ž 329,4 18,4 12,7 10,2 59,1 41,5 22,4 46,7 96,7 99,9 PLZ M 366,4 51,8 7,2 35,1 45,1 84,4 94,0 109,4 168,8 241,0 Ž 207,6 10,9 7,6 6,1 46,5 19,7 37,8 33,0 50,0 98,9 KAR M 329,6 34,4-29,5 57,0 50,2 102,0 126,0 165,0 402,5 Ž 277,8 37,0 13,0 10,4 19,7 17,2 22,2 46,6 57,6 113,5 UST M 455,9 31,5 31,0 14,9 67,0 160,6 136,9 124,4 233,3 325,4 Ž 564,8 33,2 4,7 15,6 33,3 28,6 27,5 66,3 72,5 171,2 LIB M 478,0 12,3 43,1 14,2 69,0 122,7 81,5 143,8 179,7 373,0 Ž 658,6 12,9 27,4 14,6 29,0 36,9 10,5 33,3 56,4 85,7 HRA M 314,5 9,8 20,7-71,5 121,8 114,5 103,1 137,6 239,7 Ž 500,8 32,0 7,3 18,0 28,8 19,5 29,9 48,7 84,9 85,2 PAR M 634,0 20,8 14,3 29,8 57,7 63,3 86,4 90,5 161,0 369,6 Ž 365,6 32,8 22,9 12,6 24,4 35,9 18,4 53,1 79,7 122,1 VYS M 753,8 40,7 20,3 16,9 85,9 80,3 90,8 70,8 138,2 261,3 Ž 353,5 32,7 7,2 6,0 45,6 19,9 36,8 23,1 88,0 97,7 JHM M 396,0 30,7 27,7 22,3 52,2 87,2 90,2 122,9 184,1 301,6 Ž 395,9 32,6 10,9 5,9 19,3 34,8 41,5 58,1 77,7 138,7 OLO M 548,7 43,4 12,0 9,5 59,9 99,8 112,3 183,0 141,8 303,6 Ž 253,6 9,3 18,7 4,9 28,7 35,7 43,1 42,0 85,8 230,6 ZLI M 265,7 18,7 6,4 10,2 81,4 104,3 116,8 142,2 166,1 370,2 Ž 276,7 29,9 6,7 21,2 15,2 21,6 23,8 50,0 84,6 141,0 MSK M 535,8 43,5 29,0 18,3 60,6 66,1 103,1 143,4 160,2 375,4 Ž 503,6 4,5 15,2 14,4 35,1 31,5 30,3 48,1 69,2 138,4 ČR M 458,3 32,7 19,3 16,5 63,6 100,5 99,6 121,2 169,4 304,0 Ž 379,0 23,1 12,3 11,8 30,9 31,2 33,4 49,4 75,9 130,4 26

27 4. Úmrtnost (na obyvatel) podle pohlaví, příčiny smrti, věkových skupin a kraje bydliště Věková skupina Všechny diagnózy, dg. A00 - Y98 Celkem Území, kraj 461,3 769, , , , , , , , ,5 M PHA 203,5 350,6 505,6 857, , , , , , ,3 Ž 457,7 852, , , , , , , , ,6 M STC 214,3 337,8 653,0 859, , , , , , ,4 Ž 425,6 755, , , , , , , , ,5 M JHC 203,7 289,5 539,3 783, , , , , ,4 974,1 Ž 474,1 660, , , , , , , , ,1 M PLZ 198,7 340,9 517,6 789, , , , , , ,7 Ž 563,5 959, , , , , , , ,3 989,0 M KAR 233,0 469,4 706, , , , , , ,3 890,2 Ž 666, , , , , , , , , ,9 M UST 281,1 456,3 680, , , , , , , ,8 Ž 550,9 878, , , , , , , , ,1 M LIB 305,1 331,8 511, , , , , , ,0 994,8 Ž 472,7 801, , , , , , , , ,0 M HRA 173,4 324,5 472,4 867, , , , , , ,6 Ž 539,1 736, , , , , , , , ,9 M PAR 257,8 392,1 454,4 736, , , , , , ,9 Ž 430,2 725, , , , , , , , ,8 M VYS 165,2 341,5 482,7 819, , , , , ,9 991,4 Ž 491,5 926, , , , , , , , ,4 M JHM 173,4 301,2 554,5 872, , , , , , ,2 Ž 593,3 906, , , , , , , , ,7 M OLO 222,0 344,1 627,3 816, , , , , , ,5 Ž 573,9 936, , , , , , , , ,9 M ZLI 245,2 312,7 503,6 874, , , , , ,9 934,1 Ž 651, , , , , , , , , ,1 M MSK 246,1 423,0 715,3 889, , , , , ,3 973,6 Ž 527,0 872, , , , , , , , ,3 M ČR 220,4 358,2 576,2 880, , , , , , ,7 Ž 27

28 4. Úmrtnost (na obyvatel) podle pohlaví, příčiny smrti, věkových skupin a kraje bydliště Území, kraj Věková skupina Zhoubné novotvary, dg. C00 - C97 PHA M - - 4,2-5,9 13,6 9,7 15,2 33,3 53,3 Ž ,1-3,1 4,7 9,8 7,5 34,7 47,8 STC M - 14,8-5,6-4,6 11,9 7,4 26,0 65,3 Ž - 5,2-5,9 2,9 7,2 6,2 18,1 29,8 58,6 JHC M - 8,7-4,9-4,0 10,9 18,2 41,4 58,2 Ž 36, ,9 4,1 7,5 23,4 48,3 30,0 PLZ M 40,7-7,2 11,7-4,7 4,1 15,6 10,6 45,9 Ž ,6-8,4 11,0 22,2 64,0 KAR M ,4 7,3 27,0 36,7 80,5 Ž - 18, ,6-28,0 19,2 72,2 UST M ,7 10,6 3,0 5,3 10,1 62,7 51,6 Ž 51, ,7-11,0 20,9 21,8 93,7 LIB M ,2 7,1 6,9 11,7 10,2 19,6 27,6 46,6 Ž ,2-20,0 14,1 23,4 HRA M ,5 23,4 4,1 15,5 22,0 36,0 Ž ,0-9,8-27,1 34,0 18,3 PAR M 84, ,0-4,9 4,3 28,3 41,7 75,2 Ž - 10,9 7,6-6,1 5,1 4,6 17,7 18,4 51,4 VYS M , ,6 62,5 Ž ,2 5,8 29,3 42,8 JHM M - 5,1 6,9 8,4 2,6 6,7 4,0 10,0 23,0 49,8 Ž - 16,3 3,6-5,5 7,0 10,4 23,8 37,5 67,9 OLO M - 8,7-4,7-7,7 27,2 13,4 27,4 53,0 Ž ,9 7,2 9,3 33,4 83,4 ZLI M ,1-4,2 22,6 14,2 14,2 40,0 Ž ,1 4,3 7,9 15,0 34,8 52,2 MSK M - 4,3 5,8 2,3 4,5 8,0 5,4 17,4 14,8 64,9 Ž - - 6,1 2,4 4,7 2,1 13,3 18,3 20,1 55,9 ČR M 6,4 3,8 3,0 4,3 2,9 7,9 9,0 14,1 27,9 55,9 Ž 6,7 3,5 2,8 1,3 3,7 4,6 8,0 17,2 29,2 56,2 28

29 4. Úmrtnost (na obyvatel) podle pohlaví, příčiny smrti, věkových skupin a kraje bydliště Věková skupina Zhoubné novotvary, dg. C00 - C97 Celkem Území, kraj 95,1 276,2 416,3 716, , , , , ,8 332,2 M PHA 95,2 196,9 279,6 406,2 672,8 886, , , ,5 287,8 Ž 122,5 325,9 540,3 868, , , , , ,3 339,4 M STC 106,0 173,3 306,6 370,7 578,1 840, , , ,2 247,8 Ž 117,6 251,7 577,5 821, , , , , ,8 319,9 M JHC 118,9 163,6 319,8 407,4 606,8 815, , , ,9 237,9 Ž 154,9 268,0 499,9 960, , , , , ,3 359,8 M PLZ 104,1 200,8 281,4 374,4 652,8 889, , , ,1 266,1 Ž 179,3 333,3 511,0 592, , , , , ,8 308,8 M KAR 129,4 198,9 324,0 576,9 766,7 879, , , ,7 261,7 Ž 228,7 358,9 707,1 999, , , , , ,6 372,6 M UST 127,5 251,3 335,0 451,7 674, , , , ,8 262,5 Ž 164,7 369,2 535, , , , , , ,6 337,1 M LIB 143,2 201,3 239,3 547,8 811, , , , ,9 263,4 Ž 112,1 243,8 399,4 885, , , , , ,9 293,7 M HRA 115,6 198,3 266,4 468,6 589,0 789, , , ,8 235,7 Ž 140,0 243,9 359,0 722, , , , , ,6 286,1 M PAR 105,2 211,5 262,1 333,3 579,6 956,4 870, , ,0 229,6 Ž 73,4 261,3 529,8 797, , , , , ,8 297,9 M VYS 71,6 200,6 226,4 368,4 639,9 788,6 965, , ,8 226,2 Ž 151,1 317,8 500,0 821, , , , , ,4 321,5 M JHM 71,3 141,4 258,4 408,3 554,8 793, , , ,4 232,9 Ž 112,8 282,8 531,2 873, , , , , ,6 320,1 M OLO 92,1 161,9 304,4 387,3 446,8 701, , , ,0 220,5 Ž 156,9 274,9 358,9 782, , , , , ,7 260,6 M ZLI 104,4 122,3 249,3 281,0 504,3 659, ,1 989, ,3 192,8 Ž 158,7 336,9 624,1 807, , , , , ,2 312,7 M MSK 91,2 200,4 334,4 397,2 575,7 738, , , ,1 225,5 Ž 139,8 301,0 514,4 836, , , , , ,2 321,8 M ČR 101,6 186,7 288,9 403,5 604,9 837, , , ,0 243,1 Ž 29

30 4. Úmrtnost (na obyvatel) podle pohlaví, příčiny smrti, věkových skupin a kraje bydliště Území, kraj Věková skupina Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce, dg. C33 - C34 PHA M , ,9 Ž ,5 2,8 STC M ,9 5,2 2,8 Ž , ,2-11,7 JHC M ,3-4,6 4,9 Ž ,7 - - PLZ M ,7 Ž ,8 KAR M ,1 Ž ,3 UST M ,4-4,0 Ž ,2 LIB M Ž HRA M , ,0 Ž ,4 5,7 - PAR M ,1 Ž ,4 VYS M ,4 Ž JHM M ,0-2,6 2,8 Ž ,7 2,8 OLO M ,8-4,6 14,5 Ž ,9 ZLI M ,0 Ž ,0 - MSK M ,2 4,6 Ž ,2 2,4 ČR M ,5 1,1 0,8 2,0 7,1 Ž , ,1 1,5 4,1 30

31 4. Úmrtnost (na obyvatel) podle pohlaví, příčiny smrti, věkových skupin a kraje bydliště Věková skupina Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce, dg. C33 - C34 Celkem Území, kraj 28,5 105,2 123,1 204,1 342,7 367,5 457,5 640,0 375,7 85,0 M PHA 13,0 31,5 37,7 80,6 108,5 141,8 202,2 215,3 135,0 41,0 Ž 39,3 94,7 158,8 338,1 449,4 490,7 570,7 565,5 476,5 95,3 M STC 11,8 17,8 39,9 55,4 83,1 87,7 90,1 104,8 133,4 24,9 Ž 24,3 66,0 167,8 290,8 461,5 504,6 598,6 611,2 312,1 89,0 M JHC 4,2 8,4 28,6 63,7 81,8 99,3 141,8 166,8 156,4 25,5 Ž 37,6 64,7 147,3 322,5 341,6 583,4 637,7 564,6 710,2 95,2 M PLZ 14,2 32,7 10,1 47,7 98,7 66,7 63,5 116,6 182,5 22,5 Ž 76,8 73,2 244,8 173,5 533,0 828,7 773,8 782, ,2 107,7 M KAR - 15,9 88,4 84,1 135,3 211,7 297,5 112,2 143,3 40,0 Ž 78,4 154,6 257,8 399,9 616,6 680,3 835,0 571,3 323,0 118,6 M UST 6,5 34,7 49,4 52,3 116,2 187,5 78,5 63,1 197,0 28,5 Ž 50,7 106,3 187,6 349,9 472,7 512,3 477,5 472,6 593,5 90,9 M LIB 12,5 16,3 46,5 103,9 78,9 109,6 140,0 89,6 73,0 26,4 Ž 29,2 56,3 131,3 341,1 413,1 355,5 478,8 331,6 361,4 79,0 M HRA 9,6 22,5 55,3 49,0 77,5 67,1 69,4 47,8 89,4 21,6 Ž 41,5 72,6 154,8 303,1 371,1 528,6 349,3 470,6 349,7 82,2 M PAR 5,3 25,8 23,3 31,0 57,1 114,4 89,0 74,8 85,5 20,1 Ž 26,2 80,0 182,9 351,4 387,3 346,6 310,4 377,7 256,4 75,4 M VYS 11,0 5,4 47,7 52,6 72,9 33,6 80,5 73,5 78,7 17,5 Ž 43,2 92,2 174,9 251,8 287,6 373,0 500,3 364,9 406,3 76,7 M JHM 9,5 20,9 25,1 36,5 53,6 61,9 88,0 95,8 116,6 19,4 Ž 33,4 79,0 116,4 249,6 332,2 298,6 436,4 442,2 419,4 68,4 M OLO - 20,2 46,1 41,7 55,0 128,2 62,7 71,7 103,7 20,8 Ž 17,9 93,2 93,9 243,5 322,6 427,5 375,6 257,3 660,7 66,8 M ZLI 4,5 18,1 25,4 12,5 27,6 42,1 85,5 62,8 47,4 12,8 Ž 48,7 91,1 183,9 260,3 378,8 456,6 631,5 531,4 570,3 82,0 M MSK 8,5 32,4 48,8 66,2 56,1 65,8 55,8 62,9 90,9 19,6 Ž 40,7 92,0 163,6 287,9 397,6 458,8 527,7 500,3 461,5 86,3 M ČR 8,6 23,4 39,1 55,1 76,9 97,2 105,8 105,3 118,5 24,5 Ž 31

32 4. Úmrtnost (na obyvatel) podle pohlaví, příčiny smrti, věkových skupin a kraje bydliště Území, kraj Věková skupina Zhoubný novotvar prsu, dg. C50 PHA M Ž ,5 5,0 11,3 STC M Ž ,1 8,8 JHC M Ž ,8 5,0 PLZ M Ž ,6 5,8 KAR M Ž ,3-10,3 UST M Ž ,8-3,6 20,4 LIB M Ž ,8 HRA M Ž ,1 PAR M Ž ,4 VYS M Ž , ,4 JHM M Ž ,4 11,3 OLO M Ž ,5 19,6 ZLI M Ž ,0 15,7 MSK M Ž ,2 4,9 ČR M Ž ,5 0,6 5,0 11,0 32

33 4. Úmrtnost (na obyvatel) podle pohlaví, příčiny smrti, věkových skupin a kraje bydliště Věková skupina Zhoubný novotvar prsu, dg. C50 Celkem Území, kraj - - 2,2-4, ,4 M PHA 23,8 45,3 55,5 70,9 126,6 116,1 173,8 233,7 354,5 47,8 Ž ,8 5, ,4 M STC 14,1 40,0 52,3 69,3 86,9 127,8 124,4 233,8 242,5 36,0 Ž M JHC 42,4 42,0 57,3 70,0 102,3 127,7 158,5 166,8 134,0 35,8 Ž , ,0 1,1 M PLZ 18,9 56,0 50,3 74,9 91,1 81,5 181,4 333,2 469,2 42,8 Ž M KAR 8,6 39,8 49,1 84,1 90,2 146,6 204,5 336,6 429,8 39,3 Ž - 2,9 3,7-14, ,0 M UST 19,6 52,0 67,0 76,1 110,4 193,3 248,6 290,4 415,9 47,3 Ž M LIB 43,6 27,2 33,2 122,8 169,1 164,3 140,0 201,5 474,3 43,3 Ž M HRA 24,1 31,5 50,3 49,0 62,0 149,0 147,4 79,6 491,6 36,2 Ž , , ,8 M PAR 31,6 41,3 52,4 46,5 106,1 122,6 59,4 130,9 342,1 32,1 Ž - - 6,3-10, ,8 M VYS 11,0 103,0 29,8 30,1 64,8 142,6 211,2 202,1 341,2 40,1 Ž M JHM 19,0 30,1 40,1 39,8 88,0 120,2 180,2 191,5 243,7 35,6 Ž ,9 0,3 M OLO 20,9 36,4 50,7 59,6 61,9 40,5 180,3 200,8 352,6 33,6 Ž , ,3 M ZLI 27,2 31,7 40,7 37,5 69,1 91,2 68,4 172,8 189,5 26,6 Ž ,1-16, ,6 M MSK 10,6 34,4 72,0 43,2 74,8 102,3 137,3 110,1 350,5 29,7 Ž - 0,3 0,9 0,4 3,8 1,8 3,4-7,4 0,4 M ČR 21,3 42,1 52,3 59,6 92,3 120,5 158,5 200,8 327,6 37,5 Ž 33

34 4. Úmrtnost (na obyvatel) podle pohlaví, příčiny smrti, věkových skupin a kraje bydliště Území, kraj Věková skupina Diabetes mellitus, dg. E10 - E14 PHA M ,0 Ž STC M ,8 - Ž JHC M ,9 Ž PLZ M ,3 5,7 Ž KAR M Ž UST M ,0 Ž , LIB M ,5 - - Ž HRA M ,0 Ž ,7 - PAR M , ,0 - Ž VYS M Ž JHM M ,1 - Ž ,8 OLO M Ž ,0 3, ZLI M ,0 Ž MSK M ,3 Ž ,1 1, ČR M ,2-0,3 2,0 2,8 Ž ,5 0,7-0,3 0,3 34

35 4. Úmrtnost (na obyvatel) podle pohlaví, příčiny smrti, věkových skupin a kraje bydliště Věková skupina Diabetes mellitus, dg. E10 - E14 Celkem Území, kraj 2,4 2,2 2,2-14,1 9,4 29,7 64,0 75,1 4,0 M PHA - - 2,0 6,4 7,2 12,9 42,6 30,8 101,3 6,2 Ž 9,2 8,8 5,1 7,9 33,5 78,3 59,3 171,4 136,1 10,7 M STC 2,4 6,7 7,5 3,5 22,7 43,8 77,2 56,4 169,7 11,3 Ž 12,2 12,4 14,8 21,8 76,9 87,3 199,5 183,4 312,1 18,3 M JHC 8,5 8,4 14,3 57,3 40,9 85,1 116,8 182,0 223,4 22,0 Ž 9,4-10,5 7,5 18,5 92,1 151,8 423,4 284,1 16,4 M PLZ - 4,7 10,1 13,6 45,5 89,0 99,8 216,6 312,8 21,0 Ž - 16,3 10,6 14,5 36,8 112,0 147,4 234,7 189,4 12,8 M KAR ,6 24,0 75,2 81,4 148,7 74,8 358,2 18,7 Ž 6,5 20,4 18,4 54,0 28,7 53,0 117,4 81,6 323,0 13,0 M UST 3,3 2,9 3,5 14,3 29,1 70,3 111,2 202,0 175,1 15,5 Ž 12,7 11,2-65,6 43,0 96,1 151,9 189,0 98,9 15,4 M LIB ,9 33,8 76,7 116,7 179,1 255,4 16,9 Ž 4, ,6 19,2 41,8 149,6 198,9 180,7 12,4 M HRA - 9,0 20,1 7,0 31,0 37,3 112,7 238,9 290,5 20,6 Ž 5,2 5,2 12,4 17,8 10,6 91,9 66,5 196,1 279,7 12,1 M PAR ,3 40,8 106,3 128,6 130,9 171,0 18,2 Ž - 5, ,4 11,6 17, ,0 M VYS 5, ,6 30,2 18,4-3,4 Ž - 2,4 13,7 15,5 29,7 76,8 53,1 174,5 116,1 9,9 M JHM - - 2,5 19,9 11,5 47,3 67,0 117,9 84,8 11,1 Ž 12,5 8,3 15,2 27,7 35,9 49,8 98,5 235,8 119,8 12,3 M OLO - 8,1 9,2-20,6 67,5 109,8 157,8 290,3 17,7 Ž - 4,7 22,1 7,4 9,2 53,4 78,3 64,3 120,1 8,0 M ZLI - 4,5-18,7 20,7 14,0 34,2 109,9 118,5 8,2 Ž 6,3 8,5 18,1 32,5 36,5 49,5 151,6 73,3 342,2 11,8 M MSK 8,5 2,0 11,6 17,3 33,6 80,4 98,7 204,5 181,7 17,3 Ž 5,7 7,3 10,4 21,0 29,2 59,3 94,0 147,5 173,5 10,9 M ČR 2,3 3,2 6,6 14,9 25,6 55,5 85,0 129,2 170,5 14,1 Ž 35

36 4. Úmrtnost (na obyvatel) podle pohlaví, příčiny smrti, věkových skupin a kraje bydliště Území, kraj Věková skupina Nemoci oběhové, dg. I00 - I99 PHA M 40, ,8 3,9 15,2 23,0 65,2 Ž 21,5 6, ,2 2,3 3,9 2,5 7,4 16,9 STC M - - 3, ,0 9,9 15,6 59,7 Ž 40, ,2 4,1 2,6 13,6 20,5 JHC M ,3 4,6 27,6 34,0 Ž 36, ,1 3,7-14,5 20,0 PLZ M ,2 10,4 31,7 40,2 Ž ,6 17,5 KAR M , ,0 27,5 70,4 Ž , , ,6 - UST M 24, ,7 3,5 12,1 5,3 10,1 38,3 103,2 Ž - 6, ,7 3,2-10,5 10,9 28,5 LIB M ,8 5,1 26,1 20,7 101,0 Ž ,1 15,6 HRA M ,5 9,4 8,2 5,2 11,0 53,9 Ž , ,4 22,6 30,4 PAR M 42, ,5 4,9-28,3 6,0 100,2 Ž ,6 6,1 5,1-5,9 6,1 - VYS M - 10, ,4 4,3-33,2 73,8 Ž 44, ,0 4,6 5,8 29,3 18,3 JHM M ,6-6,7 8,0 32,6 33,2 52,6 Ž 20, ,6 4,2 5,3 18,7 11,3 OLO M 34, ,7 6,8 31,2 22,9 57,8 Ž ,0-4,7 19,1 24,5 ZLI M 38, ,3 3,8 14,2 33,2 60,0 Ž - - 6, ,3-5,0-15,7 MSK M ,0 5,4 8,7 16,9 76,5 Ž 18, ,3 1,9 4,6 8,9 4,9 ČR M 12,7 0,5 0,4 0,9 1,5 5,2 5,3 15,2 24,2 66,7 Ž 15,7 1,2 0,8 0,6 1,5 4,1 2,0 4,0 12,6 16,0 36

37 4. Úmrtnost (na obyvatel) podle pohlaví, příčiny smrti, věkových skupin a kraje bydliště Věková skupina Nemoci oběhové, dg. I00 - I99 Celkem Území, kraj 156,9 239,0 407,4 723, , , , , ,2 560,6 M PHA 34,6 53,2 115,0 267,6 531, , , , ,2 679,4 Ž 134,1 246,6 432,8 837, , , , , ,2 500,5 M STC 54,2 75,6 216,8 325,7 725, , , , ,5 637,8 Ž 154,0 222,8 404,7 828, , , , , ,1 439,0 M JHC 29,7 58,7 124,1 222,8 518, , , , ,9 525,9 Ž 126,7 221,8 442,0 615, , , , , ,3 508,9 M PLZ 23,7 74,7 145,7 245,1 668, , , , ,1 567,5 Ž 128,1 268,2 468,4 925, , , , , ,7 395,6 M KAR 25,9 103,4 206,2 384,6 541, , , , ,3 420,3 Ž 186,2 405,6 703, , , , , , ,3 547,6 M UST 71,9 106,9 208,1 456,5 889, , , , ,3 623,8 Ž 120,3 207,0 451,7 907, , , , , ,0 510,6 M LIB 56,0 54,4 166,2 302,2 721, , , , ,9 553,7 Ž 131,6 286,0 487,0 787, , , , , ,5 531,6 M HRA 14,5 54,1 125,6 258,8 767, , , , ,6 599,8 Ž 171,1 202,3 451,9 588, , , , , ,3 521,8 M PAR 73,7 72,2 99,0 232,5 538, , , , ,1 590,3 Ž 167,9 245,3 555,0 745, , , , , ,7 548,5 M VYS 33,0 103,0 166,9 368,4 591, , , , ,4 643,1 Ž 117,5 339,6 480,9 832, , , , , ,3 551,3 M JHM 45,1 74,2 178,1 298,7 635, , , , ,5 641,2 Ž 146,2 291,1 490,7 866, , , , , ,2 508,9 M OLO 58,6 56,7 166,1 286,0 721, , , , ,4 584,4 Ž 148,0 270,2 469,3 819, , , , , ,5 508,7 M ZLI 63,6 86,1 132,3 412,1 663, , , , ,6 578,4 Ž 148,1 307,2 657,7 894, , , , , ,9 500,7 M MSK 53,0 101,2 211,4 310,9 680, , , , ,0 566,1 Ž 145,8 276,4 497,8 829, , , , , ,7 516,7 M ČR 46,8 76,6 165,0 311,5 659, , , , ,2 601,6 Ž 37

Zemřelí Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4

Zemřelí Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Zemřelí 2003 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Zemřelí K dispozici jsou publikace s daty od roku 1988. Zdrojem

Více

Zemřelí Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4

Zemřelí Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Zemřelí 2000 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Zemřelí K dispozici jsou publikace s daty od roku 1988. Zdrojem

Více

Zemřelí 2010. Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 http://www.uzis.cz

Zemřelí 2010. Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 http://www.uzis.cz Zemřelí 2010 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 http://www.uzis.cz Zemřelí Publikace s daty jsou k dispozici od

Více

Zemřelí Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4

Zemřelí Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Zemřelí 2008 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 http://www.uzis.cz Zemřelí Publikace s daty jsou k dispozici od

Více

Zemřelí 2012. Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 http://www.uzis.cz

Zemřelí 2012. Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 http://www.uzis.cz Zemřelí 2012 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 http://www.uzis.cz Zemřelí Publikace s daty jsou k dispozici od

Více

Zemřelí Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4

Zemřelí Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Zemřelí 2009 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 http://www.uzis.cz Zemřelí Publikace s daty jsou k dispozici od

Více

zdravotnická statistika zdravotnická statistika Zem elí 2017 health statistics health statistics

zdravotnická statistika zdravotnická statistika Zem elí 2017 health statistics health statistics zdravotnická statistika zdravotnická statistika Zem elí 2017 health statistics health statistics ÚZIS R 2018 Ústav zdravotnických informací a statistiky R 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, P.O.BOX 60 www.uzis.cz

Více

Zemřelí Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4

Zemřelí Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Zemřelí 2007 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 http://www.uzis.cz Zemřelí Publikace s daty jsou k dispozici od

Více

Zemřelí Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4

Zemřelí Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Zemřelí 2006 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 http://www.uzis.cz Zemřelí Publikace s daty jsou k dispozici od

Více

Zemřelí Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4

Zemřelí Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Zemřelí 2013 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 http://www.uzis.cz Zemřelí Publikace s daty jsou k dispozici od

Více

Zemřelí 2005. Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 http://www.uzis.cz

Zemřelí 2005. Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 http://www.uzis.cz Zemřelí 2005 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 http://www.uzis.cz Zemřelí K dispozici jsou publikace s daty od

Více

zdravotnická statistika zdravotnická statistika Zemřelí 2016 health statistics health statistics

zdravotnická statistika zdravotnická statistika Zemřelí 2016 health statistics health statistics zdravotnická statistika zdravotnická statistika Zemřelí 2016 health statistics health statistics ÚZIS ČR 2017 Zemřelí 2016 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací

Více

zdravotnická statistika zdravotnická statistika Zem elí 2014 health statistics health statistics

zdravotnická statistika zdravotnická statistika Zem elí 2014 health statistics health statistics zdravotnická statistika zdravotnická statistika Zem elí 2014 health statistics health statistics ÚZIS R 2016 Ústav zdravotnických informací a statistiky R 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, P.O.BOX 60 www.uzis.cz

Více

zdravotnická statistika zdravotnická statistika Zem elí 2015 health statistics health statistics

zdravotnická statistika zdravotnická statistika Zem elí 2015 health statistics health statistics zdravotnická statistika zdravotnická statistika Zem elí 2015 health statistics health statistics ÚZIS R 2016 Ústav zdravotnických informací a statistiky R 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, P.O.BOX 60 www.uzis.cz

Více

Regionální zpravodajství NZIS Celková mortalita kraj Vysočina Regionální zpravodajství NZIS

Regionální zpravodajství NZIS Celková mortalita kraj Vysočina Regionální zpravodajství NZIS Celková mortalita kraj Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity

Více

Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce 2007. Activity of branch of logopaediology in the CR in the year 2007

Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce 2007. Activity of branch of logopaediology in the CR in the year 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 6. 2008 20 Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce 2007 Activity of branch of logopaediology in the CR in the

Více

Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce Activity of general practitioners for adults in 2010

Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce Activity of general practitioners for adults in 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 6. 2011 17 Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce 2010 Activity of general practitioners for adults in 2010

Více

Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce Activity of general practitioners for adults in 2011

Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce Activity of general practitioners for adults in 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5. 6. 2012 17 Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce 2011 Activity of general practitioners for adults in 2011

Více

Výskyt tuberkulózy v České republice v roce 2013. Incidence of tuberculosis in the Czech Republic in 2013

Výskyt tuberkulózy v České republice v roce 2013. Incidence of tuberculosis in the Czech Republic in 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19. 11. 2014 30 Souhrn Výskyt tuberkulózy v České republice v roce 2013 Incidence of tuberculosis in the Czech Republic

Více

Mortalita chronických nemocí dolní části dýchacího ústrojí (J40 J47)

Mortalita chronických nemocí dolní části dýchacího ústrojí (J40 J47) Mortalita chronických nemocí dolní části dýchacího ústrojí (J4 J47) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut

Více

Mortalita zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice a průdušky (C32-C34)

Mortalita zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice a průdušky (C32-C34) Mortalita zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice a průdušky (C32-C34) Zpracoval: Mortalita zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice a průdušky (C32-C34): Shrnutí Definice: Počet zemřelých dle vybrané skupiny příčin

Více

Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce Activity of general practitioners for adults in 2009

Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce Activity of general practitioners for adults in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 29. 7. 2010 41 Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce 2009 Activity of general practitioners for adults in 2009

Více

Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce 2012. Activity of general practitioners for adults in 2012

Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce 2012. Activity of general practitioners for adults in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4. 7. 2013 22 Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce 2012 Activity of general practitioners for adults in 2012

Více

Výskyt tuberkulózy v České republice v roce Incidence of tuberculosis in the Czech Republic in 2011

Výskyt tuberkulózy v České republice v roce Incidence of tuberculosis in the Czech Republic in 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 21. 8. 2012 35 Souhrn Výskyt tuberkulózy v České republice v roce 2011 Incidence of tuberculosis in the Czech Republic

Více

Mortalita - nehody (V01 X59)

Mortalita - nehody (V01 X59) Mortalita - nehody (V1 X59) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity

Více

Mortalita zhoubný novotvar žaludku (C16) kraj Vysočina

Mortalita zhoubný novotvar žaludku (C16) kraj Vysočina Mortalita zhoubný novotvar žaludku (C16) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz

Více

Tab. 4.1 Pacienti s vybraným chronickým onemocněním v evidenci praktického lékaře pro dospělé celkem a ve věku 65 a více let v letech 2009 až 2013

Tab. 4.1 Pacienti s vybraným chronickým onemocněním v evidenci praktického lékaře pro dospělé celkem a ve věku 65 a více let v letech 2009 až 2013 4. Zdravotní péče Zdrojem dat uváděných v této kapitole jsou publikace Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Zdravotnické ročenky krajů a ČR a Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných

Více

Mortalita onemocnění ledvin (N00 N29) kraj Vysočina

Mortalita onemocnění ledvin (N00 N29) kraj Vysočina Mortalita onemocnění ledvin (N N29) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz Masarykovy

Více

Mortalita Alzheimerovy nemoci, demence a senility (G30, F00 F07)

Mortalita Alzheimerovy nemoci, demence a senility (G30, F00 F07) Mortalita Alzheimerovy nemoci, demence a senility (G3, F F7) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky

Více

Výskyt tuberkulózy v České republice v roce 2012. Incidence of tuberculosis in the Czech Republic in 2012

Výskyt tuberkulózy v České republice v roce 2012. Incidence of tuberculosis in the Czech Republic in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 7. 2013 21 Souhrn Výskyt tuberkulózy v České republice v roce 2012 Incidence of tuberculosis in the Czech Republic

Více

Tab Tišnov okres Brno-venkov - CZ0643 Jihomoravský kraj, CZ064

Tab Tišnov okres Brno-venkov - CZ0643 Jihomoravský kraj, CZ064 Počet obcí 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 Number of municipalities v tom s počtem obyvatel: Size of municipality: - 199 31 31 28 28 27 28 27 27 26 27-199 200-499 17 16 19 19 20 19 20 19 20 19 200-499 500-999

Více

Tab Kralupy nad Vltavou okres Mělník - CZ0206 Středočeský kraj, CZ020

Tab Kralupy nad Vltavou okres Mělník - CZ0206 Středočeský kraj, CZ020 Počet obcí 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 Number of municipalities v tom s počtem obyvatel: Size of municipality: - 199 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1-199 200-499 9 9 9 7 7 6 5 5 5 5 200-499 500-999 5 5 4 6 6 7 8

Více

Tab Znojmo okres Znojmo - CZ0647 Jihomoravský kraj, CZ064

Tab Znojmo okres Znojmo - CZ0647 Jihomoravský kraj, CZ064 Počet obcí 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 Number of municipalities v tom s počtem obyvatel: Size of municipality: - 199 32 31 31 32 32 33 32 31 31 31-199 200-499 43 44 43 42 42 38 40 40 39 40

Více

Na co Češi nejčastěji umírají

Na co Češi nejčastěji umírají Na co Češi nejčastěji umírají Magdaléna Poppová Tisková konference 14. listopadu 2016, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Počet zemřelých dle pohlaví v tis. osob

Více

Mortalita dopravní nehody (V01 V99)

Mortalita dopravní nehody (V01 V99) Mortalita dopravní nehody (V1 V99) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Evropská Institute unieof Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a

Více

Tab Tišnov okres Brno-venkov - CZ0643 Jihomoravský kraj, CZ064

Tab Tišnov okres Brno-venkov - CZ0643 Jihomoravský kraj, CZ064 Počet obcí 60 60 59 59 59 59 59 59 59 59 Number of municipalities v tom s počtem obyvatel: Size of municipality: - 199 31 31 32 32 31 31 31 28 28 27-199 200-499 19 19 17 17 17 17 16 19 19 20 200-499 500-999

Více

Mortalita - ostatní příčiny

Mortalita - ostatní příčiny Mortalita - ostatní příčiny Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity

Více

Domácí zdravotní péče v roce 2001

Domácí zdravotní péče v roce 2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 12. 2002 63 Domácí zdravotní péče v roce 2001 Aktuální informace vychází ze zpracovaných údajů výkazů A(MZ)1-01

Více

Srovnání vybraných zdravotních ukazatelů v MSK a ČR

Srovnání vybraných zdravotních ukazatelů v MSK a ČR Srovnání vybraných zdravotních ukazatelů v a ČR Ostrava, 2.12.2015 MUDr. Helena Šebáková a kol. 595 138 200 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava,

Více

Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce Activity in branch of out-patient care for children and adolescents in 2009

Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce Activity in branch of out-patient care for children and adolescents in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 5. 21 16 Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce 29 Activity in branch of out-patient care

Více

Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v roce Activity of out-patient facilities of psychiatric care in 2013

Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v roce Activity of out-patient facilities of psychiatric care in 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30. 10. 2014 28 Souhrn Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v roce 2013 Activity of out-patient facilities

Více

Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce Activity of branch of logopaediology in the CR in the year 2005

Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce Activity of branch of logopaediology in the CR in the year 2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.7.2006 30 Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce 2005 Activity of branch of logopaediology in the CR in the

Více

zdravotnická statistika zdravotnická statistika Láze ská pé e 2018 health statistics health statistics

zdravotnická statistika zdravotnická statistika Láze ská pé e 2018 health statistics health statistics zdravotnická statistika zdravotnická statistika Láze ská pé e 2018 health statistics health statistics ÚZIS R 2019 Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, P.O.BOX

Více

Vybrané zdravotní ukazatele ve vztahu ke znečištěnému ovzduší v MSK Ostrava,

Vybrané zdravotní ukazatele ve vztahu ke znečištěnému ovzduší v MSK Ostrava, KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Vybrané zdravotní ukazatele ve vztahu ke znečištěnému ovzduší v MSK Ostrava, 5.2.214 MUDr. Helena Šebáková a kol. helena.sebakova@khsova.cz

Více

Přehled epidemiologie zhoubných novotvarů kromě nemelanomových kožních (C00 C97 bez C44)

Přehled epidemiologie zhoubných novotvarů kromě nemelanomových kožních (C00 C97 bez C44) Přehled epidemiologie zhoubných novotvarů kromě nemelanomových kožních (C00 C97 bez C44) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the

Více

Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce Activity in branch of out-patient care for children and adolescents in 2011

Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce Activity in branch of out-patient care for children and adolescents in 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14. 6. 212 2 Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce 211 Activity in branch of out-patient care

Více

Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky

Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 9. 2002 40 Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce 2001 Aktuální informace vychází ze zpracovaných

Více

Zdravotnická dopravní služba 2015

Zdravotnická dopravní služba 2015 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2016 5 Zdravotnická dopravní služba 2015 Souhrn Statistické výkazy NZIS za rok 2015 odevzdalo celkem 244 zařízení

Více

Činnost oboru pneumologie a ftizeologie v roce 2010. Activity of branch of pneumology and phthisiology in 2010

Činnost oboru pneumologie a ftizeologie v roce 2010. Activity of branch of pneumology and phthisiology in 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 24. 6. 2011 30 Souhrn Činnost oboru pneumologie a ftizeologie v roce 2010 Activity of branch of pneumology and phthisiology

Více

Epidemiologie zhoubného novotvaru průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34)

Epidemiologie zhoubného novotvaru průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) Epidemiologie zhoubného novotvaru průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic

Více

Činnost hemodialyzačních středisek v České republice v roce Activity of hemodialysis centres in the CR in the year 2011

Činnost hemodialyzačních středisek v České republice v roce Activity of hemodialysis centres in the CR in the year 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 1. 212 48 Souhrn Činnost hemodialyzačních středisek v České republice v roce 211 Activity of hemodialysis centres

Více

Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce Activity in branch of out-patient care for children and adolescents in 2010

Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce Activity in branch of out-patient care for children and adolescents in 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22. 6. 211 28 Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce 21 Activity in branch of out-patient care

Více

Epidemiologie zhoubných novotvarů v krajích České republiky

Epidemiologie zhoubných novotvarů v krajích České republiky Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748

Více

Kapitola 2. Zdravotní stav seniorů

Kapitola 2. Zdravotní stav seniorů Kapitola 2. Zdravotní stav seniorů Předmluva ke kapitole: Kapitola se zabývá jak zdravotním stavem seniorů, tak náklady na jejich léčbu. První část kapitoly je zaměřena na hospitalizace osob ve věku 5

Více

Potraty podle věku ženy v roce Abortions by age of woman in year 2009

Potraty podle věku ženy v roce Abortions by age of woman in year 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 21. 6. 2010 31 Potraty podle věku ženy v roce 2009 Abortions by age of woman in year 2009 Souhrn V roce 2009 bylo v

Více

Věková struktura obyvatelstva

Věková struktura obyvatelstva Věková struktura obyvatelstva Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz Masarykovy

Více

Činnost hemodialyzačních středisek v České republice v roce Activity of hemodialysis centres in the CR in the year 2012

Činnost hemodialyzačních středisek v České republice v roce Activity of hemodialysis centres in the CR in the year 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 1. 213 48 Souhrn Činnost hemodialyzačních středisek v České republice v roce 212 Activity of hemodialysis centres

Více

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.12.2003 74 Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Úrazy jsou traumatické příhody s často rozsáhlými

Více

Potraty podle věku ženy v roce Abortions by age of woman in year 2007

Potraty podle věku ženy v roce Abortions by age of woman in year 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28. 5. 2008 14 Potraty podle věku ženy v roce 2007 Abortions by age of woman in year 2007 Souhrn V roce 2007 bylo v

Více

Činnost hemodialyzačních středisek v České republice v roce Activity of hemodialysis centres in the CR in the year 2009

Činnost hemodialyzačních středisek v České republice v roce Activity of hemodialysis centres in the CR in the year 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 5. 21 14 Činnost hemodialyzačních středisek v České republice v roce 29 Activity of hemodialysis centres in the

Více

Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v roce Activity of out-patient facilities of psychiatric care in 2012

Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v roce Activity of out-patient facilities of psychiatric care in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8. 8. 2013 32 Souhrn Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v roce 2012 Activity of out-patient facilities of

Více

Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce Activity in branch of out-patient care for children and adolescents in 2007

Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce Activity in branch of out-patient care for children and adolescents in 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 7. 28 27 Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce 27 Activity in branch of out-patient care

Více

Potraty podle věku ženy v roce Abortions by age of woman in year 2008

Potraty podle věku ženy v roce Abortions by age of woman in year 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 20. 7. 2009 37 Potraty podle věku ženy v roce 2008 Abortions by age of woman in year 2008 Souhrn V roce 2008 bylo v

Více

ÚZIS Vyuţití dostupných dat o zdraví lidí (Informační základna) Mgr. Jiří Holub, ÚZIS ČR Konference ČZF 12. 10. 2011

ÚZIS Vyuţití dostupných dat o zdraví lidí (Informační základna) Mgr. Jiří Holub, ÚZIS ČR Konference ČZF 12. 10. 2011 Mgr. Jiří Holub, ČR Vyuţití dostupných dat o zdraví lidí (Informační základna) Konference ČZF 12. 10. 2011 Úvod Obsah sdělení NZIS základní pojetí ČR a hlavní úkoly Zdroje dat pro NZIS Formy poskytování

Více

Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce Activity in branch of out-patient care for children and adolescents in 2008

Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce Activity in branch of out-patient care for children and adolescents in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 6. 29 23 Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce 28 Activity in branch of out-patient care

Více

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2004 (data: Česká správa sociálního zabezpečení)

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2004 (data: Česká správa sociálního zabezpečení) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7.7.2005 29 Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2004 (data: Česká správa

Více

Hlášené případy pohlavních nemocí kraj Vysočina

Hlášené případy pohlavních nemocí kraj Vysočina Hlášené případy pohlavních nemocí kraj Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz Masarykovy

Více

Činnost oboru psychiatrie v roce 2006. Activity in branch of psychiatry in 2006

Činnost oboru psychiatrie v roce 2006. Activity in branch of psychiatry in 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14. 2. 2008 4 Činnost oboru psychiatrie v roce 2006 Activity in branch of psychiatry in 2006 Souhrn Počet ambulantních

Více

Péče o pacienty s diagnózami F50.0 F poruchy přijímání potravy v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR

Péče o pacienty s diagnózami F50.0 F poruchy přijímání potravy v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8. 2. 2010 3 Péče o pacienty s diagnózami F50.0 F50.9 - poruchy přijímání potravy v psychiatrických lůžkových zařízeních

Více

Činnost oboru gynekologie a péče o ženy v roce 2012. Activity of branch of gynaecology and medical care of women in 2012

Činnost oboru gynekologie a péče o ženy v roce 2012. Activity of branch of gynaecology and medical care of women in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8. 7. 2013 23 Činnost oboru gynekologie a péče o ženy v roce 2012 Activity of branch of gynaecology and medical care

Více

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2005 (data: Česká správa sociálního zabezpečení)

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2005 (data: Česká správa sociálního zabezpečení) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2.6.2006 23 Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2005 (data: Česká správa

Více

3. Zemřelí podle příčin smrti

3. Zemřelí podle příčin smrti 3. Zemřelí podle příčin smrti Nejvíce obyvatel ČR umíralo ve zkoumaném období na nemoci oběhové soustavy (téměř jedna polovina) a dále na novotvary (jedna čtvrtina zemřelých). S větším odstupem byly třetí

Více

Domácí zdravotní péče v České republice v roce 2011. Home care in the Czech Republic in 2011

Domácí zdravotní péče v České republice v roce 2011. Home care in the Czech Republic in 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 12. 212 58 Domácí zdravotní péče v České republice v roce 211 Home care in the Czech Republic in 211 Souhrn Ke konci

Více

Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce Activity of general practitioners for adults in 2013

Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce Activity of general practitioners for adults in 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25. 6. 2014 16 Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce 2013 Activity of general practitioners for adults in 2013

Více

Zdravotní ukazatele obyvatel MSK

Zdravotní ukazatele obyvatel MSK Zdravotní ukazatele obyvatel Krajský úřad, 9.1.215 MUDr. Helena Šebáková, RNDr. Jiří Urbanec, Bc. Eva Kolářová 595 138 2 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Na Bělidle

Více

Zdravotní ukazatele obyvatel MSK Krajský úřad MSK, 9.10.2015

Zdravotní ukazatele obyvatel MSK Krajský úřad MSK, 9.10.2015 Zdravotní ukazatele obyvatel Krajský úřad, 9.1.215 MUDr. Helena Šebáková, RNDr. Jiří Urbanec, Bc. Eva Kolářová 595 138 2 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Na Bělidle

Více

Narození a zemřelí do 1 roku 2000

Narození a zemřelí do 1 roku 2000 Narození a zemřelí do 1 roku Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Narození a zemřelí do 1 roku Narození a zemřelí

Více

Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce Activity of branch of logopaediology in the CR in the year 2006

Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce Activity of branch of logopaediology in the CR in the year 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 24. 7. 27 29 Činnost logopedických pracovišť v v roce 26 Activity of branch of logopaediology in the CR in the year

Více

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2013 (data: Česká správa sociálního zabezpečení)

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2013 (data: Česká správa sociálního zabezpečení) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 20 Souhrn Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2013 (data: Česká

Více

6 Úmrtnost. Tab. 6.1 Zemřelí,

6 Úmrtnost. Tab. 6.1 Zemřelí, 6 Úmrtnost V roce 214 se počet zemřelých meziročně snížil o 3,5 tisíce na 15,7 tisíce. Naděje dožití při narození se zvýšila u obou pohlaví o,6 roku a dosáhla 75,8 let u mužů a 81,6 let u žen. Kojenecká

Více

Demografické charakteristiky krajů České republiky

Demografické charakteristiky krajů České republiky Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity. CZ.3.4.74/././_19/2748 Demografické

Více

Analýza zdravotního stavu obyvatel okresu Prostějov

Analýza zdravotního stavu obyvatel okresu Prostějov Analýza zdravotního stavu obyvatel okresu Prostějov Květen 212 Vypracovali: Mgr. Dana Strnisková, MUDr. Zdeněk Nakládal, Ph.D. Krajská hygienická stanice Olomouckého e se sídlem v Olomouci Předmluva

Více

Národní registr nemocí z povolání (NRNP)

Národní registr nemocí z povolání (NRNP) Národní registr nemocí z povolání (NRNP) Aktuální stav registru a rekapitulace roku 2018 79. konzultační den skupiny pracovního lékařství, SZÚ Jan Žofka 25. 4. 2019 Ústav zdravotnických informací a statistiky

Více

Hlášená onemocnění pohlavními nemocemi v ČR v roce 2003

Hlášená onemocnění pohlavními nemocemi v ČR v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 20.12.2004 84 Hlášená onemocnění pohlavními nemocemi v ČR v roce 2003 Epidemiologickému hlášení podléhají tyto pohlavní

Více

zdravotnická statistika zdravotnická statistika Láze ská pé e 2015 health statistics health statistics

zdravotnická statistika zdravotnická statistika Láze ská pé e 2015 health statistics health statistics zdravotnická statistika zdravotnická statistika Láze ská pé e 2015 health statistics health statistics ÚZIS R 2016 Ústav zdravotnických informací a statistiky R 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, P.O.BOX

Více

Zdravotní plány měst a jejich indikátory

Zdravotní plány měst a jejich indikátory Seminář Jak dostat Zdraví 21 na úroveň místních a regionálních politik Zdravotní plány měst a jejich indikátory 22. dubna 2009 Zdravotní plány měst a jejich indikátory Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických

Více

Hlášená onemocnění pohlavními nemocemi v ČR v roce Reported cases of venereal diseases in the CR in 2004

Hlášená onemocnění pohlavními nemocemi v ČR v roce Reported cases of venereal diseases in the CR in 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 6.12.2005 59 Hlášená onemocnění pohlavními nemocemi v ČR v roce 2004 Reported cases of venereal diseases in the CR

Více

Doprava raněných, nemocných a rodiček v roce 2003

Doprava raněných, nemocných a rodiček v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14.1.24 82 Doprava raněných, nemocných a rodiček v roce 23 Výchozím zdrojem dat pro tuto aktuální informaci je Roční

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 7 23. 9. 2010 Hospitalizovaní se základní diagnózou I20 I25 ischemické nemoci srdeční s

Více

Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013

Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013 KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013 MUDr. Helena Šebáková

Více

Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v roce Activity of out-patient establishments of psychiatric care in 2007

Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v roce Activity of out-patient establishments of psychiatric care in 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 7. 2008 29 Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v roce 2007 Activity of out-patient establishments of

Více

Činnost zdravotnických zařízení v České republice v roce 2009 Obor klinická biochemie

Činnost zdravotnických zařízení v České republice v roce 2009 Obor klinická biochemie Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 5. 21 19 Činnost zdravotnických zařízení v České republice v roce 29 Obor klinická biochemie Activity of health

Více

Hospitalizovaní v nemocnicích ČR v roce 2003

Hospitalizovaní v nemocnicích ČR v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.11.2004 72 Hospitalizovaní v nemocnicích ČR v roce 2003 Údaje, uvedené v této Aktuální informaci, se týkají všech

Více

Zhoubný novotvar kolorekta

Zhoubný novotvar kolorekta Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 21.1.2005 1 Zhoubný novotvar kolorekta Zhoubný novotvar kolorekta patří mezi nejčastější zhoubné novotvary (ZN). V

Více

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice v letech (zdroj dat: Český statistický úřad)

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice v letech (zdroj dat: Český statistický úřad) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28. 2. 213 3 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice v letech 27 211 (zdroj dat: Český statistický

Více

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice v roce 2008 (zdroj dat: Český statistický úřad)

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice v roce 2008 (zdroj dat: Český statistický úřad) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 29 44 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice v roce 28 (zdroj dat: Český statistický úřad) Souhrn

Více

Činnost oboru psychiatrie

Činnost oboru psychiatrie Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22.4.2003 21 Činnost oboru psychiatrie Podkladem pro zpracování dat o činnosti oboru psychiatrie je výkaz A(MZ)1-01.

Více

6 Úmrtnost. Tab. 6.1 Zemřelí,

6 Úmrtnost. Tab. 6.1 Zemřelí, 6 Úmrtnost V roce 213 zemřelo 19,2 tisíce osob, což bylo o jeden tisíc více než v předchozím roce. Oproti předchozímu roku se snížil počet zemřelých kojenců o 2 na 265 a zároveň se snížila i kojenecká

Více

Hospitalizovaní v nemocnicích podle pohlaví a průměrného věku (vybrané diagnózy) v roce ,3 51,6 44,3 40,5. X. Nemoci dýchací soustavy

Hospitalizovaní v nemocnicích podle pohlaví a průměrného věku (vybrané diagnózy) v roce ,3 51,6 44,3 40,5. X. Nemoci dýchací soustavy Průměrný věk Zdravotní služby 1. Hospitalizovaní v nemocnicích Vybrané diagnózy, jsou uvedeny v grafu podle průměrného věku pacientů. Kromě novotvarů a nemocí močové a pohlavní je patrné, že ženy jsou

Více

6 Úmrtnost. Tab. 6.1 Zemřelí, Tab. 6.2 Zemřelí kojenci a kojenecká úmrtnost, Vývoj obyvatelstva České republiky, Úmrtnost

6 Úmrtnost. Tab. 6.1 Zemřelí, Tab. 6.2 Zemřelí kojenci a kojenecká úmrtnost, Vývoj obyvatelstva České republiky, Úmrtnost 6 Úmrtnost Počet zemřelých se meziročně zvýšil o 5,5 tisíce na 111,2 tisíce. Naděje dožití při narození mužů po více než dekádě nepřetržitého růstu pouze stagnovala na hodnotě 75,8 let a naděje dožití

Více