Stručný popis modulu potenciometrů TMP-1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stručný popis modulu potenciometrů TMP-1"

Transkript

1 Stručný popis modulu potenciometrů TMP-1 Potenciometr je prvek, pomocí kterého se modeluje násobení konstantou. Konstanta musí být menší než 1. Pro konstantu rovnou 1 se používá přímé propojení vodičem. Pro konstantu větší než 1 a menší než 10 se použije konstanta 10x menší a následně násobení pomocí zesilovače se zesílením 10. Např. konstanta 2,35 je realizována jako 0, Jeden modul TMP-1 obsahuje 10 přesných lineárních desetiotáčkových potenciometrů ARIPOT16 rozdělených na dvě skupiny po 5. Každý potenciometr má na panelu modulu TMP-1 své 2 zdířky. Vstupní zdířka má oranžovou barvu a je umístěna buď jako horní, nebo levá. Výstupní zdířka je zelená a je buď dolní, nebo levá. Tyto 2 zdířky slouží k zapojení potenciometru ve schématu. Jezdec každého potenciometru je ale ještě vyveden přímo (bez výstupního odporu) na hlavním ovládacím poli (blok oranžových zdířek vpravo dole nad V-metrem). Tyto zdířky jsou určené k nastavení potenciometrů na požadované konstanty. Výstupní odpor každého potenciometru je nastavitelný 3 vnitřními propojkami na 10 k, 100 k a 1 M. Výstupní odpor je ale nastaven pro celý modul jednotně a nastavená hodnota výstupního odporu je napsána na horním okraji modulu. Základní schéma modulu TMP-1 pro 1 potenciometr je uvedeno na obr. 1 vpravo. Přepínací kontakty relé G připojují v režimu Programování napájení potenciometru na počítací napětí +10V (1 Strojová Jednotka) a současně odpojují jezdec potenciometru od dalších obvodů. Současným uzemněním výstupního odporu se zajišťuje správná hodnota zátěže během nastavování potenciometru. Rozmístění zdířek na panelu modulu je patrné z levé části obr. 1. Potenciometry v každé polovině modulu jsou číslovány od 1 do 5. Označení potenciometrů je provedeno písmenem P a dvoumístným číslem. První číslice označuje pořadové číslo pole (pětice potenciometrů) v rámu AP MEDA počínaje 1 vlevo nahoře a s růstem zleva doprava. Modul TMP-1 zabírá dvě pole v rámu, přičemž horních 5 potenciometrů přísluší polím s lichým číslem, spodních 5 potenciometrů polím se sudým číslem. Číslování potenciometrů v každé polovině modulu je uvedeno na panelu modulu TMP-1. Druhá číslice znamená pořadové číslo potenciometru (1 až 5), v jedné polovině modulu TMP-1. Např.: označení P52 určuje, že se jedná o potenciometr z 5. skupiny, která je fyzickou součástí 3. bloku (horní polovina 3. bloku TMP-1), a má pořadové číslo 2. Obr. 1. Rozmístění zdířek a základní schéma modulu TMP-1 Automatizace 4. ročník 1

2 Stručný popis modulu integrátoru a zesilovače TZP-6 Modul TZP-6 obsahuje dvě samostatné funkční jednotky a další potřebné příslušenství. První částí modulu TZP-6 je jednotka operačního zesilovače pro univerzální použití. Základní funkcí je invertující zesilovač s nastavitelným zesílením a z něho odvozený sumátor a invertor. Operační zesilovač je označen písmenem A. Funkce jednotky A je určena zapojením vnějších odporových modulů na příslušné zdířky. Zdířky zesilovače jsou umístěné na druhém řádku: 2 zelené vstupní a 2 červené výstupní. Aby operační zesilovač A mohl pracovat jako zesilovač se zesílením ( 1)krát, musí mít zapojen vnější modul zpětnovazebního odporu (mezi zdířkami b2 a c2) a vnější modul vstupního odporu (ve zdířce a2). Standardně jsou použity moduly s odporem 10 kω. Pokud je nutné použít zesílení ( 10)krát použije se ve zpětné vazbě modul s odporem 10krát větším tj. 100 k. Sumace 2 a více signálů se dosáhne zapojením signálů přes shodné vstupní odpory na vstupní zdířky (platí i pro integtrátor). Druhou částí modulu TZP-6 je invertující integrátor, jehož operační zesilovač je označen písmenem B. Vstupní a výstupní zdířky jsou umístěny na řádcích 7 a 8. Dvě vstupní zdířky mají zabudovaný i vstupní odpor (zdířky a8, b8 modré barvy). To usnadňuje tvorbu zapojení bez vnějších odporů. Zdířky b4 až b6 a c4 až c6 umožňují volit zpětnovazební kapacitu. Propojkou je zvolen kondenzátor o kapacitě 1 μf a tak spolu se vstupním odporem 1 MΩ nastavuje časovou konstantu integrátoru na 1 s (τ = R C = 1 MΩ 1 μf = 1 s). Kontakty nakreslené ve schématu jsou ovládané podle režimu činnosti AP Meda. Umožňují nastavení počátečních podmínek, spuštění AP do chodu a zastavení chodu s pamětí konečného stavu. Zdířky PNB, WNB, b3, c3, d5, a5, a6 a d6 umožňují složitější využití integrátoru jeho přednastavení, jeho programové ovládání začátku a konce integrace atd. Další zdířky na modulu TZP-6: Žluté zdířky +10V (a1, b1) jsou zdrojem vstupního signálu pro modely (jednotkový skok = Strojová Jednotka). Pro zjednodušení některých modelů je k dispozici i záporná strojová jednotka 10V (c1, d1). Černé zdířky PZ (a3, d3) slouží k propojení modelu s kostrou tj. s absolutní nulou / signálovou zemí AP. Obr. 2. Rozmístění zdířek a základní schéma modulu TZP-6 Automatizace 4. ročník 2

3 Stručný návod k použití AP MEDA 41TC 1. Zadanou diferenciální rovnici upravte na tvar se separací nejvyšší derivace a určete velikost jednotlivých konstant (přenosy potenciometrů) na 3 desetinná místa. 2. Nakreslete schéma řešení diferenciální rovnice a rozvrhněte rozmístění jednotlivých prvků (potenciometrů, zesilovačů a integrátorů) s očíslováním podle předního panelu AP MEDA. 3. Naprogramujte předem připravené schéma = zapojte potenciometry, zesilovače, integrátory a další prvky dle schématu. Pokud je potřebné zapojte u integrátorů i počáteční podmínky řešení. Vstupní signál je vždy strojová jednotka = jednotkový skok. Výstupní signál připojte na voltmetr a záznamové zařízení (plotr, osciloskop). 4. Zapněte počítač (tlačítko ~ ) a zkontrolujte, zda postupně zhasnou kontrolní žárovky signalizující přetížení. Tlačítko K (režim Statická kontrola ) nechte trvale zapnuté, což je signalizované jeho podsvícením. Zapněte režim Programování (stiskem tlačítka G, pozn.: je nutný lehký stisk, aby tlačítko nezůstalo zamáčknuté). Přepínač rozsahů V-metru (vpravo od V-metru) přepněte do polohy 10V a zdířku V-metru propojte s počítací zemí (černá zdířka PZ ). Pokud V-metr neukazuje přesně nulu, nastavte ji ( šroub na V-metru). Přepínačem rozsahů postupně zkontrolujte napětí zdrojů AP. Přepínejte mezi jednotlivými rozsahy v levé části pracovní oblasti přepínače. Pokud je dané napětí v povolené toleranci, ručka V-metru by se měla nacházet v červeně označeném poli stupnice. 5. Zjistěte drift nuly kompenzačního můstku (posunutí nuly stupnice). Přepínač rozsahů V-metru přepněte do polohy kompenzace (při každém přepínání odpojujte V-metr!). Připojte V-metr na počítací zem a kompenzačním potenciometrem vyvažte V-metr na nulu. Kompenzační potenciometr je 20ti-otáčkový přesný potenciometr se stupnicí vpravo od V-metru - jeho vnitřní stupnice udává desetiny, vnější stupnice setiny a tisíciny SJ. Bílá čísla stupnice jsou záporné, červená kladné hodnoty. Údaj ze stupnice si poznamenejte. V případě, že by na stupnici kompenzačního potenciometru byla při vyvážení nula, je stupnice přesná a nemusí se korigovat. Typicky bývá drift nuly = 0,075. Tato chyba stupnice se musí připočítávat. 6. Nastavte konstanty na potenciometrech pomocí kompenzační metody. Připojte V-metr na příslušnou měřící zdířku potenciometru Pxy (oranžové pole vpravo dole) a na stupnici kompenzačního potenciometru nastavte požadovanou hodnotu (s přičtenou chybou). Otáčením nastavovaného potenciometru Pxy, vyvažte můstek na nulu. Po nastavení všech potenciometrů můstkovou metodou, zkontrolujte jejich nastavení na základním rozsahu 10V na výchylku. 7. Po naprogramování schéma a nastavení potenciometrů přepněte AP do režimu Přípravy (stiskem tlačítka P ) a nastavení počátečních podmínek pro řešení. Počítač je nyní připraven řešit zadaný úkol. 8. Zapnutím režimu Řešení (stiskem tlačítka R ) odstartujte výpočet. Pokud záznamové zařízení nemá autonomní časovou základnu synchronizovanou s řešením úlohy je nutné se stiskem tlačítka R odstartovat i záznamové zařízení. Výsledky výpočtu sledujte na voltmetru a na záznamovém zařízení. Po záznamu požadovaného průběhu zvolte režim Zastavení (stiskem tlačítka Z ). 9. Další postup je možný v cyklické volbě režimů Programování, Přípravy, Řešení a Zastavení (tlačítka G, P, R a Z ). Automatizace 4. ročník 3

4 Stručný návod k použití osciloskopu Rigol Osciloskop Rigol je připraven pro práci v režimu záznamu jednoho průběhu. Toto nastavení vyžaduje procházení jednotlivými menu a navolení příslušných parametrů a proto není vhodné do něho zasahovat. Během práce i po vypnutí je nastavení uchováváno v paměti a po dalším zapnutí se automaticky aktivuje. 1. krok: zapnutí napájení (tlačítko na horní stěně přístroje). Po zapnutí napájení je nutné vyčkat než naběhne měřící systém. 2. krok: připojení Flash paměti. Po náběhu systému je vhodné do USB konektoru připojit Flas paměť. Na monitoru se musí zobrazit zpráva o úspěšné instalaci USB jednotky (USB device install success). 3. krok: příprava měření. Stiskem tlačítka Run/Stop (tlačítko vpravo nahoře) se osciloskop uvede do pohotovosti pro měření - na monitoru bliká nápis Wait. 4. krok: měření průběhu. Po spuštění AP Meda tlačítkem R (řešení modelu) se spustí i měření na osciloskopu. Po naměření jednoho průběhu se měření automaticky zastaví a osciloskop přejde do režimu Stop. 4. krok: uložení dat. Po naměření průběhu se naměřená data uloží na Flash paměť. Stiskem tlačítka Storage se vyvolá nabídka pro ukládání dat. Musí být nastavena volba formátu souboru typu CSV. Stačí stisknout příslušné tlačítko nabídky External a poté tlačítka New a Save. V připojené Flash paměti se vytvoří nový soubor s názvem NewFile0.csv. Při dalším měření a ukládání dat se nové soubory automaticky postupně číslují. Postup zpracování naměřených dat Získané datové soubory nakopírujte z Flash paměti do pracovního adresáře PC. 1. krok: přejmenujte soubory z typu csv na typ txt (např. z NewFile0.csv na NewFile0.txt) 2. krok: otevřete soubor v textovém editoru (nejlépe v Poznámkovém bloku) 3. krok: pomocí menu Úpravy/Nahradit zaměňte, za ; (čárku za středník - zvolte nahradit vše) 4. krok: pomocí menu Úpravy/Nahradit zaměňte. za, (tečku za čárku - zvolte nahradit vše) 5. krok: uložte upravený soubor (obsahuje čísla s desetinnou čárkou oddělená středníkem) Spusťte MS Excel ve kterém z dat vytvoříte grafy. 1. krok: z menu Soubor zvolte Otevřít a zvolte Soubor typu: Textové soubory 2. krok: v Průvodci importem dat zvolte typ dat s oddělovačem (zakliknout políčko), začátek importu od řádky 3. a typ souboru 1251 Cyrillic (Windows), na další kartě průvodce zaškrtněte typ oddělovače středník a dokončete import. 3. krok: nastavte formát buněk importovaných sloupečků na obecné číslo 4. krok: z menu Vložit vyberte Graf typu X-Y se spojnicemi a dokončete vložení 5. krok: upravte graf pro jeho další použití v referátu (velikost, popisy os apod.) Automatizace 4. ročník 4

5 Stručný návod k použití zapisovače BAK 5T 1. Zvolte rychlost posuvu v časové ose (osa X) na přepínači levého modulu jeho přepnutím na příslušnou hodnotu. Časová základna se ovládá 3 tlačítky. Tlačítko START časovou základnu spouští. Tlačítko STOP časovou základnu zastavuje a tlačítko RESET časovou základnu vrací na počátek souřadnic. 2. Zvolte rozsah rozlišení osy Y přepnutím přepínače pravého modulu na příslušnou hodnotu. Signál z AP přiveďte na zdířky tohoto modulu. 3. Zapněte zapisovač BAK 5T hlavním vypínačem (černé tlačítko uprostřed) se signalizací zapnutí svítící kontrolkou. Světle šedé tlačítko aktivující pohony zapisovače označené symbolem motoru (M), musí být stisknuté. S ostatními ovládacími prvky (potenciometry nastavení okrajů, potenciometry nekalibrovaných rozsahů atd.) zbytečně nemanipulujte. 4. Vložte papír A4 na výšku do polohy kdy levý dolní roh leží na prosvětlené značce. 5. Zapněte elektrostatické přisávání papíru bílým tlačítkem vlevo od vypínače a vyhlaďte položený papír. Zapnuté přisávání je signalizováno svítící kontrolkou. 6. Nastavte počátek souřadnic zápisu pomocí potenciometrů, označených vodorovnými a svislými šipkami a umístěných na levém a pravém dolním okraji středového modulu, na vhodné místo. Přesvědčte se o vhodnosti volby přivedením 1SJ (10V) na vstup Y zapisovače a spuštěním časové základny. 7. Spusťte hrot pisátka do polohy psaní pomocí stisku světle šedého tlačítka se symbolem hrotu. Vícenásobným stiskem tmavě šedého tlačítka vpravo je možné zvolit druh čáry. 8. Odstartujte režim Řešení na AP a současným stiskem tlačítka START časovou základnu. Sledujte průběh záznamu. Po vykreslení řešení zastavte AP. 9. Zvedněte hrot pisátka. Zastavte časovou základnu a vraťte ji na počátek souřadnic. 10. Další záznamy proveďte cyklickým opakováním činnosti od bodu 6. Automatizace 4. ročník 5

Digitální videorekordéry Movitec

Digitální videorekordéry Movitec Digitální videorekordéry Movitec Verze 2014.04-04 Veškerá práva vyhrazena. Publikování, šíření nebo kopírování jakékoli části této příručky bez předchozího souhlasu MOVIBIO s.r.o. je zakázáno. 1. Bezpečnostní

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instrukční manuál popis technických částí popis ovládání programu GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147 00 Praha 4 - Podolí

Více

VIKLAN - Základ. Uživatelská příručka. Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení. pro seznámení se základními možnostmi programu

VIKLAN - Základ. Uživatelská příručka. Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení. pro seznámení se základními možnostmi programu Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení VIKLAN - Základ Uživatelská příručka pro seznámení se základními možnostmi programu Ing. Josef Spilka VIKLAN - Základ Verse 1.10.11.1 Copyright

Více

Elektrotechnika 2 - laboratorní cvičení

Elektrotechnika 2 - laboratorní cvičení Elektrotechnika 2 - laboratorní cvičení Garant předmětu: doc. Ing. Jiří Sedláček, CSc. Autoři textu: doc. Ing. Jiří Sedláček, CSc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D. Brno 0.2.200 Obsah ZAŘAZENÍ PŘEDMĚT VE

Více

created by Miroslav Suchý USER S GUIDE CZ BG DE EN FR HU PL RO RU

created by Miroslav Suchý USER S GUIDE CZ BG DE EN FR HU PL RO RU created by Miroslav Suchý USER S GUIDE 2013 CZ BG DE EN FR HU PL RO RU OBSAH WRYKRYS 2013 1. ÚVOD 11 1.1. HW a SW požadavky programu WRYKRYS 11 1.2. Instalace programu WRYKRYS 11 1.3. Obsah podsložek

Více

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Multifunkční grafický zobrazovač MGU 800 Před.prvním.použitím.jednotky.si.důkladně.přečtěte.pokyny.uvedené.v.tomto.návodu.a.pečlivě.si.jej uschovejte..výrobce.si.vyhrazuje.právo.provádět.změny.bez.předchozího.upozornění.

Více

M-Print PRO. Návod k obsluze. Verze návodu 2013-02

M-Print PRO. Návod k obsluze. Verze návodu 2013-02 M-Print PRO Návod k obsluze Verze návodu 2013-02 Obsah Úvod 1 O M-Print PRO... 1 Pokyny k této příručce... 1 Zobrazovací prostředek... 2 Vysvětlení pojmů... 2 Poznámka k instalaci... 2 Všeobecná obsluha

Více

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu.

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. DOC022.85.00720 DR 2800 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4 HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. 2 Obsah Sekce 1 Specifikace... 7 Sekce 2 Všeobecné informace... 9 2.1

Více

Návod k obsluze - stručný Vydání 11/04

Návod k obsluze - stručný Vydání 11/04 Návod k obsluze - stručný Vydání /4 Výstrahy, upozornění a poznámky Vydání /4 Stručná verze Návodu k obsluze pokrývá většinu typických případů použití měničů. Vztahuje se k verzím firmware měničů. a..

Více

www.tkv.mondodigitale.org

www.tkv.mondodigitale.org PROJEKT THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS - PRŮVODCE The Knowledge Volunteers Manuál kurzu Fondazione Mondo Digitale www.mondodigitale.org THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS Číslo grantové smlouvy: 2011-3279/001-001 Tento

Více

Mikrokontrolér xlogic TECHNOLINE s.r.o., 2011. Uživatelský manuál xlogic. ZM Technik spol.s.r.o. V1.0 Český překlad. Strana 1

Mikrokontrolér xlogic TECHNOLINE s.r.o., 2011. Uživatelský manuál xlogic. ZM Technik spol.s.r.o. V1.0 Český překlad. Strana 1 Mikrokontrolér xlogic TECHNOLINE s.r.o., 2011 Uživatelský manuál xlogic ZM Technik spol.s.r.o. V1.0 Český překlad Strana 1 Obsah Mikrokontrolér Easy xlogic úvod...3 Možnosti Easy xlogic...4 Přehled řídících

Více

OMB-DAQBOOK. Systém sběru dat

OMB-DAQBOOK. Systém sběru dat OMB-DAQBOOK Systém sběru dat Přehled Systémy sběru dat Systém sběru dat je určen pro sledování průběhu nebo provádění řady testů snímáním různých fyzikálních veličin. Snímané hodnoty jsou zpracovány a

Více

PŘÍRUČKA KE STUDIU PREZENTAČNÍCH DOVEDNOSTÍ

PŘÍRUČKA KE STUDIU PREZENTAČNÍCH DOVEDNOSTÍ Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Katedra učitelství a humanitních věd PŘÍRUČKA KE STUDIU PREZENTAČNÍCH DOVEDNOSTÍ Ladislav Nádherný 2014/2015 aktualizováno 15.4.2015 17:18:00 Inovace studijního

Více

R251. Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky POPIS A NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR. verze 2.10

R251. Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky POPIS A NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR. verze 2.10 Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky R251 PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR POPIS A NÁVOD K OBSLUZE verze 2.10 0604 Vývoj, výroba, servis: Purkyňova 45, 612 00 BRNO tel.: 541 590 639 fax: 549 246 744

Více

verze 1.6, leden 2012 Robot:

verze 1.6, leden 2012 Robot: Uživatelská příručka verze 1.6, leden 2012 Robot: XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUROBOTAXXX a XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUOVLÁDACÍJEDNOTKYXXX XXXZNÁMKASOZNAČENÍME67XXX 2 UR5 Obsah 1 Začínáme 7 1.1 Úvod......................................

Více

ATARI 800XL. Seznam potřebného příslušenství

ATARI 800XL. Seznam potřebného příslušenství Uvedení do provozu ATARI 800XL Seznam potřebného příslušenství Pro uvedení počítače ATARI 800XE do základního provozu a pro ověření jeho funkčnosti musíte mít následující komponenty: osmibitový domácí

Více

Brave - Dveřní vrátný

Brave - Dveřní vrátný Brave - Dveřní vrátný Brave Smyle - C Brave Smyle - LC Brave Smyle - C/C Uživatelský a servisní návod Verze 2.6 Vážený zákazníku Gratulujeme Vám ke koupi BRAVE SMYLE dveřního vrátného, který je pokračovatelem

Více

Pás karet sdružuje příkazy, které jsou vhodné pro daný vytvářený úkol. Nachází se v horní části okna aplikace Microsoft Word.

Pás karet sdružuje příkazy, které jsou vhodné pro daný vytvářený úkol. Nachází se v horní části okna aplikace Microsoft Word. 1 Textové editory Textový editor je vlastně program, který udělá z počítače psací stroj. Nebude to ale psací stroj jen tak obyčejný. Můžete pomocí něj nejen napsat a vytisknout dopisy, pozvánky, objednávky

Více

PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA VIZUALIZAČNÍ SYSTÉM PROCOP 2.1 PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA R ALFA MIKROSYSTÉMY SPOL. S R. O. OSTRAVA 2003 HELLO Process Monitor 2.1 Uživatelská příručka Copyright 2003 ALFA Mikrosystémy s.r.o.

Více

Program ProVIS pro Windows

Program ProVIS pro Windows Veřejná informační služba, spol. s r.o. Farského 14, 326 00 Plzeň Program ProVIS pro Windows verze 1.61 Příručka pro ovládání Ing. Ivo Křepinský Plzeň, červen 2014 ProVIS příručka pro ovládání 1 Obsah

Více

TRX II. Uživatelský manuál

TRX II. Uživatelský manuál TRX II Uživatelský manuál Obsah ÚVOD... 4 KALIBRÁTOR TRX II... 4 MĚŘENÍ A KALIBRACE TLAKU... 4 AUTOMATICKÁ KALIBRACE... 4 STANDARDNÍ DOPLŇKY... 4 VOLITELNÉ DOPLŇKY... 4 FUNKCE... 5 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ

Více

Návod k obsluze ARIVA 200. Čeština

Návod k obsluze ARIVA 200. Čeština Návod k obsluze ARIVA 200 Čeština VAROVÁNÍ!!! Satelitní přijímače značky Ferguson umožňují nahrávat na externí pevné disky HDD a paměti typu flash (flash disky). Správná funkce nahrávání závisí na druhu

Více

Obsluha přístroje. Ht200. programový regulátor

Obsluha přístroje. Ht200. programový regulátor Obsluha přístroje Ht200 programový regulátor Úvod 1 Úvod Ht200 je programový regulátor určený pro průmyslové aplikace. Návod na regulátor je rozdělen do kategorií popisujících instalaci a zapojení přístroje,

Více

PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE

PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE WASHER MANAGEMENT SOFTWARE PROGRAMOVACÍ MANUÁL 523353 D Datum vydání: 18.9.2013 1. OBSAH 1. OBSAH... 3 2. VÝSTRAHY... 5 2.1. VÝSTRAHY... 5 3. TRACE-TECH...5 3.1. ROZSAH... 5 4.

Více

Nová verze databáze SQL 1.1 Byla vydána nová verze programu APSi č. 23 - pro SQL databázi

Nová verze databáze SQL 1.1 Byla vydána nová verze programu APSi č. 23 - pro SQL databázi 15-12-2010 Při vyúčtování výdejek do faktury je nyní možné nastavit, jaký typ úhrady pro fakturu bude nabídnut. Nastavení naleznete v lokálních parametrech na záložce Faktury. 13-12-2010 Nová verze databáze

Více

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA UPOZORNĚNÍ Zabezpečovací kamery mohou být zákony Vašeho státu zakázány. Síťová kamera není jenom kamera vybavená velmi výkonným web serverem, ale také mnohostranný

Více

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Uživatelská příručka HLUK+ Výpočet hluku ve venkovním prostředí. verze 7.5

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Uživatelská příručka HLUK+ Výpočet hluku ve venkovním prostředí. verze 7.5 Uživatelská příručka Uživatelská příručka Uživatelská příručka HLUK+ Výpočet hluku ve venkovním prostředí verze 7.5 Miloš Liberko Jaroslav Polášek Emil Vlasák 2 Autoři programu Autoři programu RNDr. Miloš

Více

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Registrační číslo projektu Název projektu Produkt č. 6 CZ.1.07/1.1.16/02.0119 Automatizace názorně Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Střední škola technická a gastronomická,

Více

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka WinQbase Evidence měřidel Uživatelská příručka MEATEST WinQbase 1. ÚVOD 4 1.1 INSTALACE A AKTIVACE SYSTÉMU 4 1.2 POPIS SYMBOLŮ UŽÍVANÝCH V PROGRAMU 9 1.3 VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 11 2. HLAVNÍ NABÍDKA 12

Více

Petr Hlávka MECHATRONIKA CVIČENÍ

Petr Hlávka MECHATRONIKA CVIČENÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Petr Hlávka MECHATRONIKA CVIČENÍ SOUBOR PŘÍPRAV PRO 4. R. OBORU 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA - MECHATRONIKA

Více