REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, PRAHA 8

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8"

Transkript

1

2 REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, PRAHA 8 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRAHA VYPRACOVAL:

3 OBSAH ZPRÁVY A. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A Údaje o stavbě A Údaje o žadateli A Údaje o zpracovateli dokumentace A. 2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ A. 3. ÚDAJE O ÚZEMÍ A. 4. ÚDAJE O STAVBĚ A. 5. ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 2

4 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A1. Identifikační údaje a) Název stavby Rekonstrukce střešního pláště na objektech č. 1-4 Domova pro seniory Ďáblice - středisko Slunečnice b) Místo stavby obec Praha katastrální území Bohnice pozemek p. č. 523/ m² - zastavěná plocha a nádvoří - budova s číslem popisným č. p. 674/18 - v PD objekt č. 1 pozemek p. č. 523/ m² - zastavěná plocha a nádvoří - budova s číslem popisným č. p. 673/5 - v PD obj. č. 3 pozemek p. č. 523/ m² - zastavěná plocha a nádvoří - budova s číslem popisným č. p. 675/7 - v PD obj. č. 4 pozemek p. č. 523/ m² - zastavěná plocha a nádvoří - budova s číslem popisným č. p. 678/13 vlastnické právo pozemků p. č. 523/9, 523/12, 523/13 a 523/14 - v PD obj. č. 2 - Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, Praha 1 c) Předmět dokumentace Projektová dokumentace řeší rekonstrukci střešního pláště na objektech Domova pro seniory Ďáblice - středisko Slunečnice, označené č Dokumentace pro výběrové řízení je vypracována podle požadavků Vyhlášky č..137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění, včetně vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Skladba a náležitosti dokumentace odpovídají požadavkům Vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění (vyhláška č. 62/2013 Sb.) o dokumentaci staveb, uvedeném v příloze č. 6. A údaje o stavebníkovi Domov pro seniory Ďáblice, Kubíkova 1698/11, Praha 8. Podle zřizovací listiny příspěvková organizace zřízena Hl. m. Prahou zastupuje hlavní město Prahu při investiční činnosti v rámci schváleného rozpočtu prováděné na nemovitém majetku svěřeném touto zřizovací listinou. Od je Domov pro seniory - Slunečnice, Na Hranicích 674/18 v Praze 8 - Bohnicích je jeho střediskem. A údaje o zpracovateli dokumentace Nejsou uvedeny vzhledem k požadavkům vyhlášky č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 76/2008 Sb., zákona č. 417/2009 Sb., zákona č. 179/2010 Sb., zákona č. 258/2011 Sb., zákona č. 55/2012 Sb., a vyhlášky č Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu 3

5 veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. A2. Seznam vstupních podkladů Záměr a objednávka stavebníka Zápis z místního šetření dne za účasti Ing. Jaroslava Roda, soudního znalce z oboru stavebnictví Diagnostický průzkum obvodového pláště 02/09 Znalecký posudek - Posouzení stavu a závad střešních konstrukcí na objektech č. 1-4, Domova pro seniory Ďáblice - Středisko Slunečnice, ul. Na Hranicích č. p. 674, v Praze vypracoval Ing. Jaroslav Rod, soudní znalec z oboru stavebnictví, Augustínova 2066/10, Praha 4. Předmětem posudku je posouzení stavu a závad střešních konstrukcí a navržení technologie provedení celkové opravy střešních konstrukcí včetně navazujících souvisejících oprav. Částečná projektová dokumentace stavby, vypracovaná Projektovým ústavem výstavby hl. m. Prahy v 02/1976 Vlastní stavební technickým průzkum se zaměřením stávajícího stavu a s fotodokumentací Územní plán sídelního útvaru hlavního města Prahy ve znění všech platných změn Stavební zákon č. 183/2006 Sb. v platném znění č. 350/2012 Sb. Vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Vyhláška č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně veřejného zdraví před nepříznivými účinky vibrací a ostatní příslušné zákony, vyhlášky a předpisy Příslušné ČSN zejména: ČSN Navrhování střech, základní ustanovení ČSN P Hydroizolace staveb, základní ustanovení ČSN P Hydroizolace staveb, Povlakové hydroizolace, Základní ustanovení ČSN Tepelná ochrana budov ČSN EN ISO Tepelné vlastnosti chování stavebních dílců a stavebních prvků, Vnitřní povrchová teplota pro vyloučení kritické povrchové vlhkosti a kondenzace uvnitř konstrukce, Výpočtové metody Aktuální publikace, montážní předpisy a technické listy navrhovaných materiálů a skladeb Poznámka: u předpisů a norem platí poslední znění včetně novelizace a změn vydaných k datu návrhu Nařízení vlády č. 316/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany při práci, se změnami č. 68/2010 Sb., č. 93/2012 Sb. a č. 9/2013 Sb. a ostatní příslušné předpisy z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci především zákon č. 309/2006 Sb. a zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce ve znění pozdějších předpisů A3. Údaje o území a) Rozsah řešeného území Návrh řeší stavební úpravy střešních konstrukcí stávajících objektů bez nároků na zvětšení zastavěné plochy. Řešené objekty ozn. 1-4 jsou součástí areálu Domova pro seniory Ďáblice - středisko Slunečnice, který je oplocený. 4

6 Pozemky jednotlivých objektů podle KN v k. ú. Bohnice: objekt č. 1 - p. č. 523/ m² objekt č. 2 - p. č. 523/ m² objekt č. 3 - p. č. 523/ m² objekt č. 4 - p. č. 523/ m² b) Dosavadní využití a zastavěnost území Pozemek stavby tvoří stávající stavby. Pozemek je součástí zastavěného území Městské části Praha 8. c) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů Pozemek areálu se stavbami obj. 1-4 není součástí zvláště chráněného území, archeologické lokality, historického jádra obce, národní kulturní památky menšího ani většího rozsahu, památkové rezervace ani ochranného pásma pražské památkové rezervace popř. památkové zóny. Z hlediska ochrany přírody a krajiny není součástí chráněné krajinné oblasti Český kras, evropsky významné lokality Natur 2000, přírodního parku, územního systému ekologické stability, maloplošného zvláště chráněného území popř. ochranných pásem maloplošných zvláště chráněného území jak vyhlášených tak ze zákona (50 m), v území stavby nejsou registrované významné krajinné prvky, památné stromy ani ochranná pásma památných stromů. V území nejsou registrované stavební uzávěry, schválené regulační plány, vybrané územní rozhodnutí, území není se zákazem výškových staveb a podle ÚPn SÚ HMP 1999 je území současně zastavěné. Z hlediska požadavků Zemědělského půdního fondu a lesu se v území nevyskytují investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti areály odvodnění, I. třída ochrany ZPF, II. třída ochrany ZPF, souhrny lesních pozemků v katastru nemovitostí, pozemek není ve vzdálenosti do 50 m od kraje lesa, nevyskytují se lesy ochranné ani lesy zvláštního určení a nejsou zde investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti hlavní odvodňovací. V území nejsou evidovány poddolovaná území menšího ani většího rozsahu, chráněná ložisková území, dobývací prostory stará důlní díla, a sesuvy menšího ani většího rozsahu. Ochranná pásma technické a dopravní infrastruktury v úrovni střechy nejsou registrována, v území nejsou evidována ochranná pásma vysílacích zařízení, plochy vodárenských zařízení včetně ochranných pásem, ochranná pásma vodovodních řádů, plochy kanalizačních zařízení včetně ochranných pásem, ochranná pásma kanalizačních stok a sběračů, vodní plochy, suché poldry, vodní toky včetně pásma pro správu toku, ochranná pásma vodních děl a ochranná pásma zdrojů vod. V katastru nemovitostí není evidován žádný způsob ochrany ani omezení vlastnického práva. d) Údaje o odtokových poměrech Odvodnění lokality se realizací stavby nemění. Nemění se množství srážkových vod, plocha střech je stávající. e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací Podle platného územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy schválené usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/05 ze dne , který nabyl účinnosti dne , včetně platných změn i změn Z 1000/00 vydané Usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 30/86 dne formou Opatření obecné povahy č. 6/2009 s účinností od se podložený záměr nachází v monofunkční ploše označené VV - Veřejné vybavení, v ploše pro umístění zařízení a areálů veškerého veřejného vybavení města t. j. zejména pro školství a vzdělávání, pro zdravotnictví a sociální péči, veřejnou správu města, záchranný bezpečnostní systém a pro zabezpečení budoucích potřeb veřejného vybavení všeho druhu. Nemění se využití objektu, které je v souladu s požadavky ÚP hl. m. Prahy. 5

7 f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území Projektová dokumentace řeší rekonstrukci střešních konstrukcí stávajících objektů bez požadavků na využití území. g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů Dokumentace je navržena podle požadavků Odboru územního rozvoje a výstavby - oddělení stavebního řádu 2, Městské části Praha 8, U Meteoru 6, Praha 8 h) Seznam výjimek a úlevových řešení Pro realizaci záměru nejsou požadovány žádné výjimky a úlevová řešení. i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic Související ani podmiňující investice návrh řešení nevyžaduje. j) Seznam pozemků a staveb dotčených stavbou Všechny dotčené pozemky jsou součástí : obce - Praha k. ú. Bohnice a jsou to pozemky jejichž součástí je stavba p. č. 523/9, 523/14, 523/13 a 523/12 vlastnické právo: Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, Praha 1. A4. Údaje o stavbě a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby Návrh řeší rekonstrukci stávající stavby bez nároků na změnu tvaru a zastavěné plochy. b) Účel užívání stavby Účel užívání stavby se nemění. Domov je příspěvkovou organizací zřízenou Hl. m. Prahou, jako poskytovatel pobytové sociální služby, ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, určené pro osoby se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech (zejména z důvodu věku), jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a osobám starším 64 let výjimečně mladším. Realizace stavby navržené podle v současnosti platných předpisů podstatně zlepší technický stav konstrukcí objektů a nemá žádný vliv na účel užívání staveb v areálu zařízení. c) Trvalá nebo dočasná stavba Rekonstrukce části stavby, která je postavená jako stavba trvalá. d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů Na stavbu nejsou evidovány ani v Katastru nemovitostí uvedeny žádné způsoby ochrany ani omezení vlastnického práva. 6

8 e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb Do projektové dokumentace jsou zapracovány požadavky předpisů a norem v posledním znění včetně novelizací a změn vydaných k datu odevzdání dokumentace. Na řešenou stavbu (rekonstrukce střešního pláště) se požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, uvedené v přílohách č. 1 4 vyhlášky, nevztahují. f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů Projektová dokumentace je zpracována podle požadavků Odboru územního rozvoje a výstavby - oddělení stavebního řádu 2, Městské části Praha 8, U Meteoru 6, Praha 8. g) Seznam výjimek a úlevových řešení Pro realizaci není nutné vydávat žádné výjimky popř. úlevová řešení. h) Navrhované kapacity stavby Dokumentace řeší rekonstrukci střešního pláště - nemění se žádné stávající kapacity stavby. Použitím navrhovaných skladeb a materiálů dojde k podstatnému snížení energetické náročnosti na vytápění objektu, které bude vyčísleno v celkovém energetickém auditu areálu. i) Základní bilance stavby Základní bilance stavby se nemění, snížená spotřeba energie na vytápění bude vyčíslena v celkovém energetickém auditu. j) Základní předpoklady výstavby Charakter navrhovaných stavebních prací a jejich náročnost umožní realizaci stavby v souběhu bez členění na etapy v časovém období max. 3 měsíců. k) Orientační náklady stavby Budou určeny po vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele stavby. A5. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení Areál Domova pro seniory Ďáblice - středisko Slunečnice je rozdělen do čtyř objektů: 1 - provozní budova 2 - ubytovací objekt 3 - ubytovací objekt 4 - ubytovací objekt Rekonstrukce střešního pláště je navržena na všech objektech, vzhledem k technickému stavu zdokumentovaném ve Znaleckém posudku z března roku 2015 s názvem Posouzení konstrukcí na objektech č. 1-4 Domova pro seniory Ďáblice - Středisko Slunečnice, ul. Na Hranicích č. p. 674 v Praze 8. Na střechách objektu 1 a 2 jsou v nastavených strojovnách umístěny strojovny výtahů popř. VZT, do jejich technologického zařízení nebude zasahováno. Rozvody VZT budou po očištění nově natřeny. Součástí řešení této projektové dokumentace je demontáž a nové umístění technického zařízení - ochrany proti blesku s použitím stávajících svodů. Před uvedením do provozu bude vystavena příslušná revize zařízení. 7

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb III. PLATNÉ ZNĚNÍ vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: 499 VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle

Více

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná

Více

Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o žadateli... 2 A.1.3 Údaje

Více

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační výkresy

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy. Tento výukový materiál slouží jako předloha průvodní zprávy

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy. Tento výukový materiál slouží jako předloha průvodní zprávy Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 59. A - průvodní zpráva Souhrnná a technická

Více

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o.,

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o., A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Františka 2.01 A PRŮVODNÍ ZPRÁVA - 1 z 8 OBSAH: A.1 Identifikační údaje... 3 A.1.1 Údaje o stavbě... 3 A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi... 3 A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace...

Více

CHVATĚRUBY. Obec Chvatěruby Chvatěruby 46 278 01 Kralupy nad Vltavou. verse 10/2014 k projednání

CHVATĚRUBY. Obec Chvatěruby Chvatěruby 46 278 01 Kralupy nad Vltavou. verse 10/2014 k projednání Obec Chvatěruby Chvatěruby 46 278 01 Kralupy nad Vltavou ZADÁNÍ ZMĚN 03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVATĚRUBY verse 10/2014 k projednání Starosta obce a pověřený zastupitel starosta obce : František Derfl Návrh

Více

Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva

Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona, k žádosti o stavební povolení podle 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a k oznámení

Více

OBSAH ADMINISTRATIVNĚ SKLADOVACÍ AREÁL V KRALUPECH NAD VLTAVOU

OBSAH ADMINISTRATIVNĚ SKLADOVACÍ AREÁL V KRALUPECH NAD VLTAVOU OBSAH A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam vstupních podkladů A.3 Údaje o území A.4 Údaje o stavbě A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení B Souhrnná technická

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Zpracovala Ing. arch. Věra Junová leden 2013

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Zpracovala Ing. arch. Věra Junová leden 2013 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zpracovala Ing. arch. Věra Junová leden 2013 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě Název stavby: Rekonstrukce obvodového pláště tribuny letního stadionu v Chrudimi

Více

Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín. Návrh zadání

Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín. Návrh zadání Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín Návrh zadání Pořizovatel: Městský úřad Hořice... Zastupitel určený ke spolupráci při pořízení Změn II.:... Technická spolupráce : Městský

Více

STANDARDY PROFESNÍCH VÝKONŮ A SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ

STANDARDY PROFESNÍCH VÝKONŮ A SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ Č E S K Á K O M O R A A R C H I T E K T Ů Č E S K Á K O M O R A A UT O R I Z O V A N Ý CH I N Ž E N Ý R Ů A T E CH N I K Ů STANDARDY PROFESNÍCH VÝKONŮ A SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ Metodická pomůcka (manuál)

Více

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A.1.1 Údaje o stavbě: Stavební úpravy skladu na kanceláře na st.p.č.2862 v k.ú. Klatovy. Dokumentace pro stavební povolení

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A.1.1 Údaje o stavbě: Stavební úpravy skladu na kanceláře na st.p.č.2862 v k.ú. Klatovy. Dokumentace pro stavební povolení A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A.1.1 Údaje o stavbě: Název stavby: Stavební úpravy skladu na kanceláře na st.p.č.2862 v k.ú. Klatovy Místo stavby: Stupeň dokumentace: st.p.č. 2862, k.ú. Klatovy

Více

ZÁKON o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ZÁKON o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy PRACOVNÍ ÚPLNÉ ZNĚNÍ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 68/2007 Sb., zákonem č. 191/2008 Sb., zákonem č. 223/2009

Více

LI-VI PRAHA spol. s r.o.

LI-VI PRAHA spol. s r.o. LI-VI PRAHA spol. s r.o. Jana Želivského 8, 130 00 Praha 3 IČO 41189027 tel./fax/zázn.: 222 580 933, 222 584 849 DIČ CZ41189027 e-mail: blazek@livi.cz http://www.livi.cz Obchodní rejstřík: MěS v Praze,

Více

ZÁKON o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ZÁKON o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy PRACOVNÍ ÚPLNÉ ZNĚNÍ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 68/2007 Sb., zákonem č. 191/2008 Sb., zákonem č. 223/2009

Více

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán O B E C Z L O S Y Ň Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U Správní orgán vydávající územní plán Záznam o účinnosti označení správního orgánu číslo jednací datum vydání datum nabytí účinnosti Oprávněná úřední

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE

Více

Ú z e m n í p l á n H O R N Í Ř E P Č I C E

Ú z e m n í p l á n H O R N Í Ř E P Č I C E Ú z e m n í p l á n H O R N Í Ř E P Č I C E Opatření obecné povahy Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Číslo jednací: Zastupitelstvo obce Horní Řepčice 0068071/13/ROZ/DVa Datum nabytí

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN IN HRADEC KRÁLOVÉ

MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN IN HRADEC KRÁLOVÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN

Více

Obsah: 1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentaci vydanou krajem...

Obsah: 1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentaci vydanou krajem... Obsah: 1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentaci vydanou krajem... 3 2. Údaje o splnění zadání... 4 3. Komplexní zdůvodnění

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VESTEC vydávající správní orgán datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby podpis: Zastupitelstvo Obce Vestec starosta Miroslav

Více

změnu č. 1 územního plánu obce Rychnov na Moravě

změnu č. 1 územního plánu obce Rychnov na Moravě Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Číslo jednací: MUMT 5142/2009 Datum vydání: 12.10.2009 Datum nabytí účinnosti: 29.10.2009 Podpis: otisk

Více

Obec Libiš Mělnická 579, 277 11 Libiš

Obec Libiš Mělnická 579, 277 11 Libiš Obec Libiš Mělnická 579, 277 11 Libiš Spis.zn.: SO/35368/2012/Ka V Libiši, dne...2013 Opatření obecné povahy č. 1/2013 Změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru Libiš Zastupitelstvo obce Libiš, příslušné

Více

Regulační plán Dostavba Veselské ulice a Farských humen ve Žďáru nad Sázavou II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU

Regulační plán Dostavba Veselské ulice a Farských humen ve Žďáru nad Sázavou II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU Regulační plán Dostavba Veselské ulice a Farských humen ve Žďáru nad Sázavou II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU 1 Název díla : REGULAČNÍ PLÁN DOSTAVBA VESELSKÉ ULICE A FARSKÝCH HUMEN VE ŽĎÁRU

Více

V I D O V Ú Z E M N Í P L Á N. ORP České Budějovice Jihočeský kraj. Návrh pro VŘ. T e x t o v á č á s t

V I D O V Ú Z E M N Í P L Á N. ORP České Budějovice Jihočeský kraj. Návrh pro VŘ. T e x t o v á č á s t 1 Ú Z E M N Í P L Á N V I D O V ORP České Budějovice Jihočeský kraj Návrh pro VŘ T e x t o v á č á s t Objednatel: Obec Vidov zastoupená starostou Ing. Tomášem Šedivým 370 07 Vidov IČ 00581917 Pořizovatel:

Více